Van luong.blogspot.com 17285

726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van luong.blogspot.com 17285

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sù ra ®êi cña nh÷ng c«ng cô thanh to¸n ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi Ých c¸cgiao dÞch kinh tÕ - th¬ng m¹i. Song ®i kÌm víi chóng còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Òphøc t¹p nh sù gi¶ m¹o, tÝnh kh«ng ®Ých thùc cña c¸c ph¬ng tiÖn còng nh cñachñ së h÷u. V× vËy, ®Ó cã thÓ sö dông ®îc c¸c c«ng cô thanh to¸n nµy, cÇnph¶i tu©n theo c¸c quy tr×nh chung do c¸c tæ chøc tÝn dông, hiÖp héi ng©n hµngcïng x©y dùng nªn. Trong lÜnh vùc du lÞch, viÖc thanh to¸n kh«ng chØ bã gän trong ph¹m vimét quèc gia mµ liªn quan tíi rÊt nhiÒu ®èi t¸c cïng tham gia, nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ,nhiÒu lo¹i c«ng cô thanh to¸n. Do vËy, viÖc x©y dùng mét quy tr×nh thanh to¸nhîp lý sÏ gióp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gi¶m thiÓu c¸c rñi ro trong viÖcthanh to¸n. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng suy nghÜ trªn, dùa trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ® îchäc vÒ qu¶n trÞ du lÞch vµ kh¸ch s¹n vµ thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n B×nhMinh – 27 Lý Th¸i Tæ, em xin chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n ®èi víikh¸ch du lÞch quèc tÕ t¹i Kh¸ch s¹n B×nh Minh”. KÕt cÊu bµi viÕt sau ®©y gåm 3phÇn. Ch¬ng I: Nªu kh¸i qu¸t mét sè kh¸i niÖm chung vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n, mét sèlý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c thanh to¸n ®èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Ch¬ng II: T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n ®èi víi kh¸ch du lÞch quèctÕ t¹i kh¸ch s¹n B×nh Minh. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n t¹i kh¸chs¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o - TiÕn sÜ TrÇn ThÞ Minh Hoµ cïng toµnthÓ c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Du lÞch vµ kh¸ch s¹n - Trêng ®¹ihäc Kinh tÕ quèc d©n - nh÷ng ngêi ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸onµy. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ngnh©n viªn c«ng t¸c t¹i Kh¸ch s¹n B×nh Minh ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nhng bµi viÕt vÉn cã nhiÒu thiÕu sãt. RÊt mong sù®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn bµi viÕt nµy. 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Mét sè lý luËn chung vÒ c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ trong kh¸ch s¹nI.Mét sè kh¸i niÖm1. Nhu cÇu cña kh¸ch du lÞ ch XÐ t vÒ b ¶n ch Êt nhu c Çu ch Ýnh lµ nh ÷ng c ¸i c Çn th iÕ tcho con ngêi tån t¹ivµ ph ¸t tri Ón, ch Ø c ã nhu c Çu m íi th óc ®Èy ®îc tÝnh tÝch c ùc c ña m çi c ¸ nh ©ntrong qu ¸ tr×nh ho ¹t ®éng. Nhu c Çu lµ c ¸i tÊ t yÕ u,tù nhiªn, n ã lµ thu éc tÝnh t©mlý c ña con ngêi, lµ s ù ®ßi h ái tÊ t yÕ uc ña con ngêi ®Ó tån t¹i vµ ph ¸t tri Ón. L ý thuyÕ tnhu c Çu c ña Mas low lµ m ét trong nh ÷ng lý thuyÕ tnghiªn c øu vÒnhu c Çu c ña con ngêi m ét c ¸ch ®Çy ®ñ vµ to µn d iÖn.Lý thuyÕt nhu cÇu cña Maslow Khi nghiªn cøu vÒ nhu cÇu cña con ngêi, tiÕn sÜ Abraham Maslow ®· chianhu cÇu con ngêi thµnh n¨m møc ®é c¬ b¶n, tÇm quan träng ®îc thÓ hiÖn tõ møc®é thÊp ®Õn møc ®é cao. 1. Nhu cÇu sinh lý (¨n, ë, ®i l¹i...). 2. Nhu cÇu an ninh vµ an toµn. 3. Nhu cÇu x· héi (giao tiÕp, héi nhËp). 4. Nhu cÇu tù kh¼ng ®Þnh. 5. Nhu cÇu tù thÓ hiÖn. Theo Maslow, con ngêi sÏ cè g¾ng tho¶ m·n nhu cÇu quan träng nhÊt tríctiªn. Khi tho¶ m·n ®îc nhu cÇu quan träng, nhu cÇu ®ã sÏ kh«ng cßn lµ ®éng lùc 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368th óc ®Èy hiÖn t¹i n ÷a vµ nhu c Çu quan träng kÕ tiÕ p l¹i trë th µnh ®éng lùc c ñah µnh ®éng. Nh vËy, nhu c Çu du lÞch kh «ng ph ¶i lµ nhu c Çu th iÕ t yÕ u song c òng kh «ngth Ó xÕ pvµo nh ãm nhu c Çu th ø yÕ u b ëi nhu c Çu du lÞch c ã nh ÷ng ®Æc tr ng ri ªngkh ¸c biÖt so víi nhu c Çu th «ng th êng.Nhu cÇu du lÞ ch XÐt vÒ b¶n chÊt, nhu cÇu du lÞch lµ mét trong v« sè nhu cÇu cña con ngêivµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nhu cÇu du lÞch ph¸t sinh lµ kÕt qu¶ t¸c ®éngcña lùc lîng s¶n xuÊt trong x· héi vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi. Tr×nh ®é s¶nxuÊt x· héi ngµy cµng cao, c¸c mèi quan hÖ x· héi cµng hoµn thiÖn th× nhu cÇu dulÞch cña con ngêi ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Nhu cÇu du lÞch kh«ng gièng nh c¸c nhu cÇu kh¸c, ®ã lµ mét lo¹i nhu cÇu®Æc biÖt vµ tæng hîp cña con ngêi, ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ngcña nhu cÇu sinh lý vµ c¸c nhu cÇu tinh thÇn. Nhu cÇu du lÞch lµ sù mong muènkh¸t khao ®îc rêi khái n¬i ë thêng xuyªn cña m×nh ®Ó ®Õn mét n¬i nµo ®ã nh»mtho¶ m·n c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cao cÊp mµ kh«ng theo ®uæi c¸c môc ®Ých kinh tÕ. Nhu cÇu du lÞch lµ nhu cÇu cao cÊp, khi muèn thùc hiÖn ®îc chuyÕn ®i dulÞch con ngêi cÇn cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn: -Thêi gian nhµn rçi -Kh¶ n¨ng thanh to¸n §©y lµ hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n mµ con ngêi ph¶i cã ®Ó biÕn nhu cÇu trëthµnh hµnh ®éng. NÕu thiÕu mét trong hai ®iÒu kiÖn nµy th× con ng êi kh«ng thÓthùc hiÖn ®îc chuyÕn ®i du lÞch cña m×nh. Víi c¸c nhµ kinh doanh du lÞch th× viÖc ®¸p øng vµ lµm tho¶ m·n nhu cÇu dulÞch kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n bëi sù ®ßi hái cña nã lu«n ë møc ®é cao cÊp nh ®Ó®¸p øng nhu cÇu sinh lý vÒ ¨n uèng th× kh«ng chØ ¨n no, ¨n ngon mµ ®ßi hái c¶tÝnh nghÖ thuËt trong viÖc tr×nh bµy mãn ¨n, sù cÇu kú vµ khÐo lÐo ®îc thÓhiÖn trªn tõng s¶n phÈm. Kh¸ch du lÞch kh«ng chØ thëng thøc c¸c mãn ¨n b»ngmiÖng mµ cßn c¶ b»ng m¾t.... ®iÒu nµy ®· t¹o ra sù kh¸c biÖt gi÷a nhu cÇu dulÞch vµ c¸c nhu cÇu th«ng thêng. 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682. kh¸ch cña kh¸ch s¹ n Trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nãiriªng, kh¸ch lu«n lµ yÕutè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cñamét doanh nghiÖp. S¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n t¹o ra trong tõng gi©y, tõng phót nÕukh«ng ®îc b¸n, ®îc sö dông sÏ kh«ng thÓ sö dông hai lÇn trong cïng mét thêi gian®Ó bï l¹i nh c¸c s¶n phÈm kh¸c. ChÝnh v× vËy, tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinhdoanh, kh¸ch s¹n lu«n x¸c ®Þnh râ tÇm quan träng cña kh¸ch. VËy kh¸ch cña kh¸ch s¹n lµ ai? §øng trªn gãc ®é lµ nh÷ng ngêi tiªu dïng trùc tiÕps¶n phÈm cña kh¸ch s¹n,kh¸ch cña kh¸ch s¹n gåm: -Kh¸ch ®Þa ph¬ng -Kh¸ch du lÞch §ã lµ nh÷ng ngêi sö dông trùc tiÕpc¸c s¶n phÈm trong kh¸ch s¹n víi nhiÒumôc ®Ých kh¸c nhau ngo¹i trõ môc ®Ých kiÕmtiÒn. Cã thÓ thÊy kh¸ch cña kh¸chs¹n rÊt ®a d¹ng, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng du kh¸ch theo ®Þnh nghÜa mµkh¸ch s¹n cßn s½n sµng phôc vô cho tÊt c¶ nh÷ng ai muèn tiªu dïng s¶n phÈm cñakh¸ch s¹n. Hä cã thÓ lµ nh÷ng kh¸ch du lÞch quèc tÕ, kh¸ch du lÞch néi ®Þa vµnh÷ng ngêi d©n ®Þa ph¬ng còng cã thÓ trë thµnh kh¸ch cña kh¸ch s¹n khi hä cãnhu cÇu tiªu dïng mét lo¹i s¶n phÈmnµo ®ã cña kh¸ch s¹n. NÕunh×n kh¸ch cña kh¸ch s¹n díi gãc ®é cã quan hÖ giao dÞch mua b¸n s¶nphÈm th× kh¸ch cña kh¸ch s¹n cßn cã ®èi t îng thø ba, ®ã lµ c¸c tæ chøc trunggian. §©y lµ nh÷ng ngêi cã quan hÖ víi kh¸ch s¹n dùa trªn viÖc giao dÞch lµm ¨nkinh tÕ, hä kh«ng tiªu dïng trùc tiÕpc¸c s¶n phÈmcña kh¸ch s¹n nh hai ®èi t îng kia. Song trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®èi t îng chÝnh mµ kh¸ch s¹nquan tÇm nhÊt kh«ng ph¶i toµn bé kh¸ch cña kh¸ch s¹n mµ chØ ®¬n thuÇn lµkh¸ch du lÞch. §©y chÝnh lµ ®èi t îng mµ kh¸ch s¹n muèn ®îc phôc vô. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó c ã th Ó ®em l¹i cho kh ¸ch nh ÷ng ph ôc vô tè t nh Êt, ch óng ta c Çn ph ¶ihiÓu râ kh ¸ch du lÞch lµ ai? H ä ë ®©u ®Õ n? Vµ h ä m u èn g ×?. BiÕ t® îc ®iÒu ®ãkh ¸ch s ¹n m íi kinh doanh th µnh c «ng. §· c ã rÊ t nhiÒu c ¸c ®Þnh ngh Üa kh ¸ch nhau vÒ kh ¸ch du lÞch song tÊ t c ¶c ¸c ®Þnh ngh Üa ®Òu t¸ch kh ¸ch dulÞch ra lµm hai lo ¹i c ¬ b ¶n: -Kh ¸ch du lÞch qu èc t Õ -Kh ¸ch du lÞch n éi ®Þa T ¹i h éi ngh Þ Rom e 1 963, Liªn H îp Q u èc TÕ tæ ch øc vÒ vÊn ®Ò du lÞch qu èct ®· ®a ra m ét ®Þnh ngh Üa kh ¸ ®Çy ®ñ vÒ kh ¸ch du lÞch qu èc t .Õ Õ “Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ngêi th¨m viÕng vµ lu l¹i mét hoÆc métsè níc kh¸c ngoµi níc c tró cña m×nh víi thêi gian Ýt nhÊt lµ 24 giê v× bÊtkú lý do g× ngoµi môc ®Ých hµnh nghÒ ®Ó cã thu nhËp.” Kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®îc hiÓu lµ nh÷ng ngêi ®i du lÞch kh«ng qua ph¹mvi du lÞch níc m×nh. Víi mét kho¶ng c¸ch tèi thiÓu nµo ®ã, v× bÊt kú lý do nµongoµi viÖc thay thÕ chç lµm viÖc. §Ó gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ kh¸ch du lÞch, Tæng côcdu lÞch ViÖt Nam ®· ®Þnh nghÜa kh¸ch du lÞch quèc tÕ nh sau: “Kh¸ch du lÞchquèc tÕ lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Õn ViÖt Namkh«ng qu¸ 12 th¸ng víi môc ®Ých tham quan, nghØ dìng, hµnh h¬ng th¨m th©nnh©n, b¹n bÌ, t×m hiÓu c¬ héi kinh doanh... trªn l·nh thÊ ViÖt Nam” Nh vËy, cã thÓ thÊy kh¸ch du lÞch rÊt ®a d¹ng, hä cã thÓ lµ kh¸ch du lÞch thuÇn tuý, cã thÓ lµ kh¸ch du lÞch th¬ng m¹i, nh÷ng kh¸ch ®oµn ®Õn chê häp héi nghÞ, héi th¶o th¬ng m¹i..., hä ®i víi rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸ch nhau trõ môc ®Ých kiÕm tiÒn, víi nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau, nh÷ng kh¸ch biÖt nµy cã khi kh«ng ®¸ng kÓ nhng cã lóc l¹i rÊt lín. N¾m b¾t nhu cÇu cña tõng lo¹i kh¸ch lµ rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong kinh doanh cña mét kh¸ch s¹n.3. Kinh doanh kh¸ch s¹ n 3.1. Kh¸i niÖm kinh doanh kh¸ch s¹ n 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D u kh ¸ch ®i ra kh ái n ¬i c tró th êng xuyªn c ña m ×nh ®Òu c Çn ®Õ n c ¸c d Þchvô vÒ lu tró , ¨n u èng, ngh Ø ng ¬i... ë ®©u c ã nhu c Çu th × ë ®ã s Ï c ã nh µ cungc Êp. Ch Ýnh b ëi vËy ng µnh kinh doanh kh ¸ch s ¹n ra ®êi. §Þnh ngh Üa: Kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c dÞchvô cho thuª buång ngñ, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô bÊ sung kh¸c cña kh¸ch s¹nnh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ nghØ ng¬i t¹m thêi cña kh¸ch t¹i c¸c ®iÓm dulÞch vµ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho c¬ së kinh doanh. 3.2. §Æc ®iÓm kinh doanh kh¸ch s¹ n Kh¸c víi c¸c ngµnh kinh doanh hµng ho¸, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n mang c¸c®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: Thø nhÊt, kinh doanh kh¸ch s¹n liªn quan mËt thiÕt ®Õn tµi nguyªn du lÞch.Chóng ta còng ®· biÕt, nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch lµ tiªu dïng c¸c s¶n phÈm mµ ®ãkh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ thùc hiÖn ®îc. C¸c s¶n phÈm ®ã l¹i hÊp dÉn hä,muèn “sö dông” c¸c tµi nguyªn du lÞch. V× vËy kh¸ch s¹n muèn kinh doanh cã hiÖuqu¶ nhÊt thiÕt ph¶i “g¾n liÒn” víi tµi nguyªn du lÞch. “G¾n liÒn” ë ®©y kh«ngchØ cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh vÒ mÆt kh«ng gian mµ cßn cã ý nghÜa c¶ quy m«,kiÓu lo¹i, kiÕn tróc,... ®ång thêi còng quyÕt ®Þnh ph ¬ng thøc thu hót kh¸ch cñakh¸ch s¹n. Thø hai, kinh doanh kh¸ch s¹n cã dung lîng vèn cè ®Þnh lín, ®Æc biÖt lîngvèn ®Çu t ban ®Çu. §Ó x©y dùng, thiÕt kÕ mét kh¸ch s¹n kh«ng bÞ l¹c hËu theothêi gian, lu«n lu«n tho¶ m·n nhu cÇu cao cÊp cña kh¸ch du lÞch th× doanh nghiÖpph¶i ®Çu t lîng vèn lín. H¬n n÷a, trong tiªu dïng kh¸ch hµng ®ßi hái nh÷ng c¸i míi,hiÖn ®¹i cña tiÖn nghi, hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Òu ph¶i phong phó, ®a d¹ng, caocÊp do ®ã lµm kh¸ch s¹n lu«n ®æi míi dÉn ®Õn ph¸t sinh nhiÒu chi phÝ nh ho¹t®éng b¶o qu¶n, b¶o dìng, trang bÞ nh÷ng vËt phÈm thêng xuyªn ph¶i thay thÕ, chiphÝ cho khÊu hao khu vùc lu tró ¨n uèng, cho lao ®éng... tÊt c¶ chi phÝ ®ã chiÕmlîng vèn lín. §Ó bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ, thu håi vèn ®Çu t , kh¸ch s¹n ph¶i b»ngmäi c¸ch thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch v× chØ cã kh¸ch th× míi cã lîi nhuËn. Thø ba, kinh doanh kh¸ch s¹n cÇn mét lîng lao ®éng trùc tiÕp lín h¬n c¸cngµnh kinh tÕ kh¸c bëi s¶n phÈm kh¸ch s¹n chñ yÕu mang tÝnh chÊt phôc vô kh¸chtrùc tiÕp nªn ®ßi hái mét sù cÈn thËn, tØ mØ, lÞch sù mµ kh«ng cã mét lo¹i m¸y 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ãc n µo c ã th Ó th ay thÕ ®îc. Th êi gian lao ®éng ph ô thu éc th êi gian ti ªu d ïng c ñakh ¸ch th êng kÐ o d µi 24/ giê m çi ng µy. §ång th êi, do ph ¶i ch Þu m ét ¸p lùc rÊ t lín 24tõ kh ¸ch h µng, ph ô thu éc vµo ti ªu d ïng c ña kh ¸ch n ªn cêng ®é lao ®éng th êngkh «ng ®Òu, rÊ t c ¨ng th ¼ng. Nh vËy, ®èi víi ng µnh kinh doanh kh ¸ch s ¹n c «ng t¸cqu ¶n trÞ nh ©n lùc ph ¶i ®îc ®Æt lªn h µng ®Çu, c «ng t¸c n µy ®¹t hiÖu qu ¶ caoth × ch Êt lîng ph ôc vô c ña kh ¸ch s ¹n ®îc c ¶i th iÖn râ rÖ t, s ù h Êp d Én c ña kh ¸chs ¹n s Ï t¨ng lªn. Víi ®Æc ®iÓm n µy, qu ¶n lý hiÖu qu ¶ ngu ån nh ©n lùc ®ã lµ yÕ utèquyÕ t®Þnh s ù th µnh c «ng trong c «ng t¸c thu h ót kh ¸ch c ña kh ¸ch s ¹n. Thø t, ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n mang tÝnh chu kú. Do phô thuéc vµotµi nguyªn vµ nhu cÇu cña kh¸ch nªn ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n kh«ng chØ chÞu sùchi phèi cña c¸c quy luËt tù nhiªn mµ cßn phô thuéc vµo c¸c quy luËt x· héi, kinhtÕ, thãi quen, t©m sinh lý. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy, kinh doanh kh¸ch s¹n sÏ trë nªn ®Æc biÖt khãkh¨n. Kh¶ n¨ng thµnh c«ng cña c¸c nhµ kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n kh«ngchØ phô thuéc vµ c¸c nh©n tè nh vèn, n¨ng lùc, kinh nghiÖm mµ cßn cÇn ph¶i cãsù say mª thùc sù cña ngêi lao ®éng. 3.3. S¶n phÈm kh¸ch s¹ n S¶n phÈm kinh doanh kh¸ch s¹n ®îc hiÓu lµ tæ hîp nh÷ng nh©n tè vËt chÊttinh thÇn mµ kh¸ch s¹n cung cÊp ®¸p øng nhu cña cña kh¸ch hµng kÓ tõ khi hä cãyªu cÇu ®Çu tiªn ®Õn khi thanh to¸n vµ kÕt thóc qu¸ tr×nh l u tró. Nh vËy, nã sÏbao gåm c¸c dÞch vô, hµng ho¸, vµ c¸c tiÖn nghi cung cÊp cho kh¸ch. ∗Hµng ho¸ lµ nh÷ng vËt phÈm h÷u h×nh mµ kh¸ch s¹n cung cÊp nh thøc ¨n, ®åuèng, ®å b¸n kÌm, hµng lu niÖm, hµng tiªu dïng th«ng thêng,... ∗DÞch vô bao gåm dÞch vô lu tró, ¨n uèng ®îc xem nh phÇn cøng cña s¶nphÈm. PhÇn mÒm lµ c¸c dÞch vô bæ sung, lµ phÇn t¹o ra sù kh¸c biÖt cña tõngkh¸ch s¹n. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n -S¶n phÈm kh¸ch s¹n kh«ng thÓ dÞch chuyÓn trong kh«ng gian nh c¸c hµng ho¸th«ng thêng kh¸c, chØ cã sù vËn ®éng c¬ häc cña kh¸ch hµng ®Õn n¬i cã s¶nphÈm. Víi ®Æc ®iÓm nµy ¸p dông chÝnh s¸ch kÐo kh¸ch hµng ®Õn kh¸ch s¹n ph¶i ®îcquan t©m hµng ®Çu. 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Chñ yÕutån t¹i díi d¹ng phi vËt chÊt, cã tû träng dÞch vô cao, chØ cã thÓ®¸nh gi¸ chÊt l îng sau khi ®· tiªu dïng, cã nghÜa lµ ngoµi nh©n viªn phôc vô kh¸chhµng còng lµ mét bé phËn quan träng trong qu¸ tr×nh tiªu dïng s¶n phÈm. -Lµ s¶n phÈm kh«ng l u kho cÊt gi÷ ®îc. Víi ®Æc ®iÓm nµy, nÕumét phßngtrong kh¸ch s¹n kh«ng cã kh¸ch th× ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc kh¸ch s¹n vÉnph¶i s¶n xuÊt nhng kh«ng thÓ b¸n ®îc s¶n phÈm. V× vËy kh¸ch s¹n ph¶i t×m mäic¸ch thu hót kh¸ch tíi kh¸ch s¹n m×nh. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã kh«ng cã c¸ch nµokh¸c lµ ph¶i tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch mµ c¬ së chÝnh lµ nh÷ng nghiªncøu vÒ kh¸ch nh ®Æc ®iÓm tiªu dïng, kh¶ n¨ng thanh to¸n, yªu cÇu vÒ chÊt l îngphôc vô... -Lµ s¶n phÈmmang tÝnh ®ång thêi nghÜa lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nhtiªu dïng diÔn ra cïng lóc do ®ã kh«ng thÓ lµm thö hoÆc lo¹i bá sau khi ®îc s¶nxuÊt. Do c¸c ®Æc ®iÓm trªn, s¶n phÈm kh¸ch s¹n chØ ®¹t chÊt l îng tèt nÕusaubÊt biÕnvÒ mÆt kh«ng gian, tÝnh ®ång thêi vÒ thêi gian cña s¶n phÈm kh¸chs¹n, cã thÓ thÊy ®Ó thµnh c«ng trªn thÞ tr êng c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng cã c¸chnµo kh¸c lµ ph¶i b¸ms¸t vµo kh¸ch hµng.II. C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n mµ kh¸ch dulÞch quèc tÕ thêng sö dông khi ®Õn kh¸chs¹n:1. TiÒn mÆt 2.4. Kh¸i niÖm vÒ ngo¹i tÖ - ngo¹i hèi -Ngo¹i tÖ (Foreign Currency): lµ ®ång tiÒn cña mét quèc gia nµy so víi quècgia kh¸c. Ngo¹i tÖ bao gåm 2 lo¹i: Ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ tÝn dông. -Ngo¹i hèi: lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ c¸c ph¬ng tiÖn cã gi¸ trÞ ®îc dïngtiÕnhµnh thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia. Tuú theo quan niÖm cña luËt qu¶n lý ngo¹ihèi cña mçi níc, kh¸i niÖm ngo¹i hèi cã thÓ kh«ng gièng nhau, nhng xÐt trªn ®¹ithÓ, ngo¹i hèi cã thÓ bao gåm 5 lo¹i:1. Ngo¹i tÖ (Foreign Currency)2. C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕghi b»ng ngo¹i tÖ, kh«ng ph¶i lµ tiÒn mÆt. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Hèi phiÕu(Bill of exchange) -Kú phiÕu(Promissary Note) -SÐc(Cheque) -Th chuyÓn tiÒn (Mail Transfer) -ThÎ tÝn dông (Credit Card) -Th tÝn dông ng©n hµng (Bank letter of Credit)3. C¸c chøng kho¸n cã gi¸ trÞ ghi b»ng ngo¹i tÖ nh: -Cæ phiÕu(Stock) -Tr¸i phiÕuc«ng ty (Debenture) -C«ng tr¸i quèc gia (Government loan) -Tr¸i phiÕukho b¹c (Treasury Bill)4. Vµng b¹c, kimc¬ng, ngäc trai, ®¸ quý... ®îc dïng lµm tiÒn tÖ.5. TiÒn cña ViÖt Namdíi c¸c h×nh thøc sau: -TiÒn cña ViÖt Namë níc ngoµi díi mäi h×nh thøc khi quay l¹i ViÖt Nam. -TiÒn ViÖt Namlµ lîi nhuËn cña ngêi ®Çu t níc ngoµi ë ViÖt Nam. -TiÒn ViÖt Namcã nguån gèc ngo¹i tÖ kh¸c.T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i 2.4.1. Kh¸i niÖm tû gi¸ hèi ®o¸i 8Kh¸i niÖm Trong chÕ ®é b ¶n vÞ vµng, ti Òn tÖ trong lu th «ng lµ ti Òn ®óc b »ng vµngvµ giÊy b ¹c ng ©n h µng ®îc tù do ®æi ra vµng c ¨n c ø vµo h µm lîng vµng c ña n ã.T û gi¸ h èi ®o ¸i lµ quan h Ö so s ¸nh hai ®ång ti Òn vµng c ña 2 níc víi nhau ho Æc lµso s ¸nh h µm lîng vµng c ña 2 ®ång ti Òn 2 níc víi nhau (ngang gi¸ vµng - go ldparity).VÝ d ô: H µm lîng vµng c ña 1 b ¶ng Anh (GBP) lµ 2,488281 gam vµ c ña 1 ®« la M Ü(USD )lµ 0,888671 gam , do ®ã, quan h Ö so s ¸nh gi÷a GBP vµ USD lµ: 1 GBP = 2,488281 = 2,80 USD 8,888671 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong chÕ®é l u th«ng tiÒn giÊy, tiÒn ®óc trong l u th«ng kh«ng cßn n÷a,giÊy b¹c ng©n hµng kh«ng ®îc tù do ®æi ra vµng theo hµm l îng vµng cña nã, do®ã, ngang gi¸ vµng kh«ng cßn lµ c¬ së h×nh thµnh tû gi¸ hèi ®o¸i. Cã 2 kh¸i niÖmvÒ tû gi¸ hèi ®o¸i: C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ®îc mua vµ b¸n trªn thÞ tr êng hèi ®o¸ib»ng tiÒn tÖ quèc gia cña mét níc theo mét gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh. V× vËy, gi¸ c¶cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè ®¬n vÞ tiÒn tÖ níc kia ®îcgäi lµ tû gi¸ hèi ®o¸i. Tû gi¸ hèi ®o¸i cßn ®îc ®Þnh nghÜa ë khÝa c¹nh kh¸c, ®ã lµ quan hÖ sos¸nh gi÷a hai ®ång tiÒn cña 2 níc víi nhau. ViÖc so s¸nh hai ®ång tiÒn víi nhau ®îc thùc hiÖn b»ng so s¸nh søc muacña 2 ®ång tiÒn trªn 2 thÞ tr êng (søc mua cña mét ræ hµng ho¸ phæ biÕntrªnc¶ 2 thÞ tr êng) gäi lµ “ngang gi¸ søc mua” cña tiÒn tÖ (Purchasing PowerParity). VÝ dô: Mét hµng ho¸ A ë MÜ cã gi¸ lµ 10USD, ë Ph¸p cã gi¸ lµ 50 FPF.Ngang gi¸ søc mua lµ: 2,488281 1USD= = 5 FPF 8,888671 §©y lµ tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a ®«la MÜ vµ fr¨ng Ph¸p. 8C¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸iT û gi¸ th êng ®îc niªm yÕ tt¹i ng ©n h µng lµ tû gi¸ ®iÖn h èi, tøc lµ tû gi¸ chuyÓnngo ¹i h èi b »ng ®iÖn. T û gi¸ ®iÖn h èi lµ tû gi¸ c ¬ s ë ®Ó x ¸c ®Þnh ra c ¸c lo ¹i tûgi¸ kh ¸c.T û gi¸ th h èi lµ tû gi¸ chuyÓn ®æi ngo ¹i h èi b »ng th .T û gi¸ c ña sÐ c vµ h èi phiÕ utr¶ ti Òn ngay ®îc m ua vµ b ¸n theo m ét tû gi¸ m µ c ¬ s ëx ¸c ®Þnh n ã b »ng tû gi¸ ®iÖn h èi trõ ®i m ét s è ti Òn l·i c ña 1 ®¬n vÞ ngo ¹i tÖtrong gi¸ trÞ to µn b é c ña sÐ c vµ h èi phiÕ uph ¸t sinh theo s è ng µy c Çn th iÕ tc ña bu®iÖn ®Ó chuyÓn sÐ c tõ níc n µy sang níc kh ¸c vµ theo s è ng µy k Ó tõ lóc ng ©nh µng b ¸n h èi phiÕ u®Õ nlóc h èi phiÕ u®îc tr¶ ti Òn. 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368T û gi¸ h èi phiÕ uc ã k ú h ¹n b »ng tû gi¸ ®iÖn h èi trõ ®i s è ti Òn l·i ph ¸t sinh tÝnh tõlóc ng ©n h µng b ¸n h èi phiÕ u®Õ nlóc h èi phiÕ u®îc tr¶ ti Òn.Khi niªm yÕ ttû gi¸, ng ©n h µng c «ng b è tû gi¸ m ua vµ tû gi¸ b ¸n. T û gi¸ m ua lµ tû gi¸c ña ng ©n h µng m ua ngo ¹i h èi vµo. T û gi¸ b ¸n lµ tû gi¸ c ña ng©n h µng b ¸n ngo ¹i h èira. T û gi¸ m ua bao giê c òng th Êp h ¬n tû gi¸ b ¸n vµ kho ¶n ch ªnh lÖch ®ã lµ lîinhu Ën kinh doanh ngo ¹i h èi c ña ng©n h µng.T û gi¸ ®ãng c öa lµ tû gi¸ c ña h îp ®ång k ú kÕ tcu èi c ïng trong ng µy. T û gi¸ c ñachuyÕ ngiao d Þch ngo ¹i h èi ®Çu ti ªn trong m ét ng µy g äi lµ tû gi¸ m ë c öa.Trong khu «n kh æ chÕ ®é qu ¶n lý ngo ¹i h èi, ë c ¸c níc kÐ m ph ¸t tri Ón, ngo µi th Þ tr -êng ngo ¹i h èi ch Ýnh th øc c ßn h ×nh th µnh th Þ tr êng ngo ¹i h èi tù do. D o ®ã, b ªnc ¹nh tû gi¸ ch Ýnh th øc do Nh µ níc quy ®Þnh, c ßn c ã tû gi¸ ch î ®en do quan h Öcung c Çu ngo ¹i h èi trªn th Þ tr êng quyÕ t®Þnh.Nh µ níc ¸p d ông chÕ ®é nhiÒu tû gi¸ ch Ýnh th øc ®Ó ®iÒu tiÕ t n Òn kinh t , t¸c Õ®éng ®Õ n c ¸n c ©n ngo ¹i th ¬ng, k Ých th Ých ho Æc h ¹n chÕ ho ¹t ®éng xu Êt nh Ëpkh Èu. 2.4.2. T¸c ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i tíi viÖc thanh to¸n cña kh¸ch t¹ikh¸ch s¹nKhi kh¸ch du lÞch tíi nghØ t¹i kh¸ch s¹n, hä sÏ tiªu dïng nh÷ng dÞch vô lu tró, ¨nuèng... vµ ®¬ng nhiªn, hä ph¶i thanh to¸n nh÷ng dÞch vô ®ã. Nhng kh¸ch s¹n kh«ngchÊp nhËn tÊt c¶ c¸c ®ång ngo¹i tÖ mµ chØ nhËn mét sè lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh vµth«ng dông hoÆc lµ ®ång néi tÖ. Do vËy, kh¸ch du lÞch ph¶i chuyÓn ®æi ®ångtiÒn cña hä sang c¸c lo¹i ngo¹i tÖ hoÆc ®ång néi tÖ ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn.Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã, sù biÕn ®éng cña tû gi¸ sÏ g©y ra t¸c ®éng lín,lµm t¨ng hoÆc gi¶m sù chªnh lÖch gi÷a kho¶n thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n vµkho¶n thanh to¸n thùc tÕ kh¸ch ph¶i tr¶.NÕu ®ång tiÒn cña kh¸ch lµ nh÷ng ®ång tiÒn ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn thanh to¸nth× sù biÕn ®éng cña tû gi¸ chØ g©y t¸c ®éng mét lÇn. VÝ dô, nÕu tû gi¸ gi÷a®ång tiÒn cña kh¸ch vµ ®ång VND t¨ng, mét ®ång tiÒn cña kh¸ch sÏ ®æi ®îcnhiÒu ®ång VND h¬n, kho¶n thanh to¸n thùc sù mµ kh¸ch ph¶i tr¶ sÏ gi¶m ®i. Ng îcl¹i, nÕu tû gi¸ ®ã gi¶m, ®ång tiÒn cña kh¸ch sÏ ®æi ®îc Ýt ®ång VND h¬n, tæng 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368gi¸ dÞch vô mµ kh¸ch ®· tiªu dïng t¨ng lªn, kh¸ch chÞu thiÖt v× ph¶i tr¶ nhiÒu tiÒnh¬n.NÕu®ång tiÒn cña kh¸ch kh«ng ®îc chÊp nhËn thanh to¸n t¹i kh¸ch s¹n, hä sÏ ph¶iquy ®æi ra nh÷ng ngo¹i tÖ th«ng dông kh¸c (thêng lµ USD) vµ sÏ tiÕnhµnh thanhto¸n. Lóc nµy, tû gi¸ sÏ g©y t¸c ®éng hai lÇn. NÕutû gi¸ gi÷a ngo¹i tÖ quy ®æi vµ®ång tiÒn cña kh¸ch t¨ng (hoÆc gi¶m) th× tæng sè tiÒn cña kh¸ch cÇn ph¶i chira còng t¨ng (hoÆc gi¶m). Khi ®em ®ång ngo¹i tÖ quy ®æi thanh to¸n víi kh¸chs¹n, tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ g©y ra hai t¸c ®éng nh tr êng hîp trªn.Tãm l¹i, tû gi¸ hèi ®o¸i thay ®æi sÏ g©y t¸c ®éng m¹nh tíi viÖc thanh to¸n nãichung, kh«ng chØ riªng thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. V× vËy, ®Ó san xÎ bít rñi rodo sù biÕn®éng lªn xuèng thÊt thêng cña tû gi¸, kh¸ch s¹n quy ®Þnh tû gi¸ cñang©n hµng c«ng bè vµo thêi ®iÓm kh¸ch thanh to¸n ®îc dïng lµm tû gi¸ thanh to¸n.Cßn trong c¸c giao dÞch th¬ng m¹i, ngêi ta thêng x¸c ®Þnh tû gi¸ t¹i mét thêi®iÓm nµo ®ã lµ tû gi¸ ®Ó thanh to¸n hîp ®ång, cã thÓ lµ tû gi¸ lóc ký kÕt hoÆclóc thanh to¸n. 2.4.3. ¦u nhîc ®iÓm khi thanh to¸n b»ng tiÒn mÆtViÖc ph¸t minh ra tiÒn giÊy thùc sù lµ mét bíc tiÕn quan träng trong lÞch sö. Khithanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt, ngêi mua trùc tiÕp nhËn hµng, ngêi b¸n trùctiÕp nhËn tiÒn, rñi ro trong giao dÞch lµ rÊt nhá. Song nh÷ng giao dÞch lín, ngêita cÇn cã nhiÒu tiÒn mÆt. Mét kh¸ch th¬ng gia ®i t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh, ënh÷ng kh¸ch s¹n ®¾t tiÒn trong thêi gian dµi sÏ ph¶i mang theo rÊt nhiÒu tiÒnmÆt. Rñi ro cã thÓ x¶y ra trªn ®êng ®i rÊt lín nh mÊt m¸t, trém c¾p... V×vËy, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kh«ng cßn ®îc a chuéng nh tríc n÷a. Thay vµo®ã, kh¸ch du lÞch sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c mang l¹i an toµn h¬ncho ngêi sö dông.2. C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n kh¸c 2.5. SÐ c (Cheque) SÐ c ra ®êi tõ ch øc n ¨ng lµm ph¬ng ti Ön th anh to ¸n c ña ti Òn tÖ vµ ®îc s öd ông réng r·i trong nh ÷ng níc c ã h Ö th èng ng ©n h µng ph ¸t tri Ón cao. H iÖn nay,sÐ c lµ ph¬ng ti Ön chi tr¶ ®îc d ïng h Çu nh ph æ biÕ ntrong giao lu th anh to ¸n n éi 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®Þa c ña tÊ t c ¶ c ¸c níc. SÐ c c òng ®îc s ö d ông réng r·i trong th anh to ¸n qu èc t ÕvÒ h µng ho ¸, cung øng lao vô, du lÞch vµ vÒ c ¸c chi tr¶ phi m Ëu d Þch kh ¸c. 2.5.1. B¶n chÊtSÐ c lµ m ét m Önh lÖnh th anh to ¸n c ña ch ñ tµi kho ¶n k ý ph ¸t, yªu c Çu ng ©n h µngc ña m ×nh trÝch tõ tµi kho ¶n c ña m ×nh th anh to ¸n m ét kho ¶n tiÒn nh Êt ®Þnh chongêi th ô hëng ho Æc c ã tªn ghi trªn sÐ c ho Æc theo lÖnh c ña ngêi n µy ho Æc choch Ýnh ngêi c Çn sÐ c.SÐ cc ã gi¸ trÞ th anh to ¸n trùc tiÕ p nh ti Òn tÖ, do vËy sÐ c ph ¶i c ã nh ÷ng quy ®ÞnhvÒ ph ¸t h µnh, n éi dung vµ h ×nh th øc theo lu Ë t ®Þnh. N ¨m 1 931 , nhiÒu n íc nh §øc,Ph ¸p, ý, H µ Lan, Thu þ S Ü... ®· h äp t¹i G i¬nev¬ ®Ó k ý kÕ tm ét c «ng íc qu èc t vÒ ÕSÐ c.C «ng íc n µy ®îc nhiÒu níc ¸p d ông. 2.5.2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó cã SÐc -Më tµi kho¶n v·ng lai. -Cã hå s¬ thanh to¸n tèt: kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt (cã thÕ chÊp), kh¶ n¨ng thanhto¸n tèt (xÐt theo thu nhËp hoÆc hiÖu qu¶ kinh doanh), kh«ng bÞ ghi tªn vµo sæ®en ng©n hµng). -Ký hîp ®ång xin sö dông sÐc vµ ®îc ng©n hµng cÊp cho mét quyÓn sæ sÐc víisè lîng tê nhÊt ®Þnh (20 ®Õn 40 tê). 2.5.3. H×nh thøc vµ néi dung SÐc lµ nh÷ng b¶n mÉu in s½n do nh÷ng ng©n hµng thuéc cÊp II ph¸t hµnh.Khi cÇn ký ph¸t, chñ tµi kho¶n chØ cÇn ®iÒn thªm vµo nh÷ng néi dung cÇn thiÕt.VÒ néi dung cña tê sÐc, sÐc cÇn ghi ®ñ nh÷ng ®iÒu sau ®©y: -Tiªu ®Ò sÐc -Tªn, ®Þa chØ tæ chøc ph¸t hµnh -Hä tªn, ®Þa chØ, sè hiÖu tµi kho¶n cña chñ tµi kho¶n -Sè seri cña sÐc: gåm c¶ phÇn ch÷ vµ sè -Quy ®Þnh vÒ ngêi thô hëng: phÇn quy ®Þnh ai lµ ngêi thô hëng, tªn, ®ÞachØ, sè chøng minh th nh©n d©n. NÕu trªn sÐc kh«ng cã c¸c môc chi tiÕt nh trªn th×gäi lµ “sÐc ®Ó trèng”, ngêi thô hëng chÝnh lµ ngêi cÇm sÐc. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -S è ti Òn: ghi c ¶ b »ng ch ÷ vµ s è. NÕ u2 s è n µy ch ªnh lÖch th × s Ï ch än s è ti Ònnh á h ¬n. -Ngµy th ¸ng k ý ph ¸t sÐ c. -Ch ÷ k ý c ña ch ñ tµi kho ¶n. 2.5.4. ¦u nhîc ®iÓm khi sö dông ph¬ng tiÖn thanh to¸n nµy SÐc thùc chÊt lµ mét c«ng cô tiÒn bót to¸n, ph¹m vi dïng vµ ®èi t îng dïngréng, mÖnh gi¸ do chñ tµi kho¶n quyÕt ®Þnh vµ cã thÓ chuyÓn nhîng cho nhiÒungêi liªn tiÕp b»ng ph¬ng ph¸p ký hËu chuyÓn nhîng. Tuy nhiªn, ®Æc ®iÓm cña sÐc lµ cã tÝnh chÊt thêi h¹n, tøc lµ chØ cã gi¸trÞ tiÒn tÖ hoÆc thanh to¸n nÕu thêi h¹n hiÖu lùc cña nã cha hÕt. Thêi h¹n nµytuú thuéc vµo ph¹m vi kh«ng giam mµ sÐc lu hµnh vµ luËt ph¸p c¸c níc quy ®Þnh.§èi víi sÐc dïng ®Ó tr¶ tiÒn ngay, thêi h¹n hiÖu lùc cña sÐc lµ 8 ngµy lµm viÖckÓ tõ ngµy ph¸t hµnh sÐc, nÕu lµ sÐc lu th«ng trong mét níc (ViÖt Nam quy ®Þnhthêi h¹n nµy lµ 15 ngµy); 20 ngµy lµm viÖc nÕu lu th«ng ngoµi níc cïng ch©u lôc;70 ngµy lµm viÖc nÕu lu th«ng ngoµi níc kh¸c ch©u lôc. Qu¸ thêi h¹n trªn nÕu sÐckh«ng quay trë l¹i ng©n hµng sÏ mÊt hiÖu lùc. Ngêi ph¸t hµnh sÐc còng chÞu rñiro khi mÊt sÐc hoÆc bÞ ®¸nh c¾p.SÐ c du lÞ ch (TravellerÕs cheque) Lµ lo¹i sÐc ®Ých danh. Nhê lo¹i sÐc nµy mµ kh¸ch du lÞch cã thÓ kh«ng cÇntiÒn mÆt mang ®i v× sÐc du lÞch cã thÓ ®îc thanh to¸n mét c¸ch ch¾c ch¾n ëkh¾p n¬i. 2.5.5. B¶n chÊt Lµ mét c«ng cô thanh to¸n ®Æc biÖt, mÖnh gi¸ ®îc in s½n b»ng ®ång tiÒnm¹nh, gi¸ trÞ cã thÓ lín h¬n gi¸ trÞ tiÒn mÆt (VÝ dô: 200 USD, 500 USD) vµ domét sè tæ chøc tÝn dông, m¹ng thanh to¸n lËp hoÆc tËp ®oµn du lÞch ph¸t hµnh.SÐc du lÞch chØ ®îc ®a vµo lu th«ng khi ng©n hµng thµnh to¸n ®· nhËn ®îc sètiÒn t¬ng øng cña sÐc céng thªm møc phÝ 1%. 2.5.6. Thanh to¸n b»ng SÐc du lÞch 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 SÐ c du lÞch ch Ø ®îc ch Êp nh Ën th anh to ¸n t¹i c ¸c kh ¸ch s ¹n ®· k ý h îp ®ångvíi m ét tæ ch øc lµ ®¹i lý c ña m ¹ng th anh to ¸n. T æ ch øc n µy s Ï c Êp cho kh ¸ch s ¹nm ét m Éu th Î (S pecim en)vµ d anh m ôc nh ÷ng th Î du lÞch b Þ ®×nh ch Ø th anh to ¸n. Khi tiÕ p nh Ën SÐ c du lÞch tõ kh ¸ch, nh ©n viªn thu ng©n ph ¶i kiÓm tra k ütÝnh h îp lÖ c ña n ã: vÒ h ×nh th øc (kh «ng tÈy xo ¸, r¸ch n ¸t...), hiÖu lùc th anhto ¸n, ch ÷ k ü c ña ch ñ s ë h ÷u... S au khi nh Ën sÐ c, trong th êi h ¹n 7 ng µy lµm viÖcph ¶i ®em ®Õ n®¹i lý k ý h îp ®ång nh ê thu h é theo nguyªn t¾c k ý h Ëu. 2.5.7. ¦u nhîc ®iÓm khi thanh to¸n b»ng SÐc du lÞchë mét sè níc ph¸t triÓn nh Anh, §øc... viÖc sö dông sÐc du lÞch rÊt phæ biÕn.Kh¸ch du lÞch cã thÓ thanh to¸n trùc tiÕp víi kh¸ch s¹n hoÆc ®æi sÐc thµnh tiÒnmÆt qua ng©n hµng. Trong trêng hîp bÞ mÊt, ngêi hëng thô sÐc ph¶i khai b¸o métsão thñ tôc vµ ®îc hoµn tr¶ kho¶ng 80% gi¸ trÞ tê sÐc.§èi víi kh¸ch s¹n, viÖc thanh to¸n b»ng sÐc du lÞch ®¬n gi¶n h¬n thanh to¸n b»ngsÐc. SÐc du lÞch cã tÝnh ®¶m b¶o h¬n song l¹i kÐm linh ho¹t v× kh«ng thÓ tù dochuyÓn nhîng ®îc.ThÎ tÝ n dông (Credit Card) 2.5.8. B¶n chÊt ThÎ tÝn dông lµ mét c«ng cô tiÒn bót to¸n cho phÐp chñ tµi kho¶n thanhto¸n kh«ng ph¶i b»ng tiÒn mÆt trªn mét ®Þa bµn réng víi nhiÒu môc ®Ých. ThÎtÝn dông ®îc d©n sö dông nhiÒu. 2.5.9. H×nh thøc ThÎ tÝn dông lµ mét tÊm nhùa plastic, kÝch thíc 6 × 9 cm. MÆt tríc cã ghibiÓu tîng cña m¹ng thanh to¸n (VISA, JCB...), n¬i ph¸t hµnh (®¹i lý cña m¹ng) vµphÇn in næi bao gåm sè thÎ, thêi h¹n hiÖu lùc, hä tªn chñ së h÷u. PhÇn in næi nµy®îc dïng khi cµ th«ng tin ®Ó lu l¹i trªn ho¸ ®¬n. 2.5.10. Mét sè ®iÓm cÇn lu ý khi thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông §èi víi chñ së h÷u muèn ®îc sö dông thÓ ph¶i cã ®Èy ®ñ 3 ®iÒu kiÖn: Mëtµi kho¶n v·ng lai, cã hå s¬ thanh to¸n tèt vµ ph¶i ký hîp ®ång víi ®¹i lý cña méttrong sè m¹ng thanh to¸n VISA, MASTER CARD, JCB, AMERICAN EXPRESS. 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch s¹n nhËn thanh to¸n b»ng thÎ còng cÇn ph¶i ký hîp ®ång víi mét ®¹i lýcña m¹ng thanh to¸n. §¹i lý nµy sÏ cÊp cho kh¸ch s¹n mét mÉu thÎ, chØ dÉn vÒviÖc thanh to¸n, h¹n møc thanh to¸n cña tõng lo¹i thÎ, danh môc c¸c thÎ bÞ ®×nhchØ (Stoplist), nh÷ng tËp ho¸ ®¬n t ¬ng øng vµ m¸y cµ (nÕulµ thanh to¸n c¬ häc). Khi kh¸ch thanh to¸n, cÇn ph¶i kiÓm tra mét sè yÕutè ghi trªn thÎ nh m¹ngthanh to¸n, hä tªn ch÷ ký cña chñ së h÷u, hiÖu lùc thanh to¸n, h¹n møc thanhto¸n...Sau ®ã, lÊy mét liªn ho¸ ®¬n (4 ho¸ ®¬n) cµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ ®al¹i mét ho¸ ®¬n cho kh¸ch. Trªn thùc tÕ, sau khi tiÕpnhËn c¸c c«ng cô thanh to¸n trªn, kh¸ch s¹n kh«ngthÓ tù truy ®ßi c¸c ng©n hµng n¬i kh¸ch du lÞch më tµi kho¶n mµ ph¶i th«ng quamét ng©n hµng trong níc nhê thu hé. §©y ®îc gäi lµ ph¬ng thøc nhê thu hé cã kÌmchøng tõ. (5) Ng©n hµng ®¹i l ý 1 Ng©n hµng ®¹i l ý 2 (4) Mua thÎ (1) (3) (1) Ký hîp ®ång (2) Kh¸ch du l Þch Kh¸ch s¹n SÐc, sÐc du lÞch, thÎ tÝn dông chØ do mét sè m¹ng ng©n hµng nhÊt ®Þnh (2)ph¸t hµnh. Do vËy, c¸c ng©n hang tham gia vµo quy tr×nh trªn ®Òu ph¶i lµ ®¹i lýcho c¸c m¹ng ng©n hµng nµy. Gi÷a c¸c ng©n hµng nµy thêng cã mèi quan hÖ trùctuyÕn,®èi øng tµi kho¶n ®Ó qu¸ tr×nh thanh to¸n thuËn lîi nhÊt. Khi kh¸ch du lÞch thanh to¸n víi kh¸ch s¹n (2), kh¸ch s¹n sÏ chuyÓn c¸c chøngtõ thanh to¸n tíi ng©n hµng ®¹i lý trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc (3). Ng©n hµng®¹i lý 2 tæ chøc ph©n lo¹i, tËp hîp mét sè l îng ®ñ lín råi míi göi tíi ng©n hµng®¹i lý 1 (4). Ng©n hµng ®¹i lý 1 sÏ kiÓm tra, chøng minh c¸c chøng tõ ®ã hîp lÖ.BÊt kÓ tµi kho¶n cña kh¸ch du lÞch trong ng©n hµng ®¹i lý 1 cã cßn sè d kh«ngth× ng©n hµng ®¹i lý 1 ®Òu ph¶i thanh to¸n toµn bé c¸c chøng tõ hîp lÖ (5).Ng©n hµng ®¹i lý 2 sÏ chuyÓn tiÒn mÆt cho kh¸ch s¹n. Trong tr êng hîp chøng tõthanh to¸n kh«ng hîp lÖn, ng©n hµng ®¹i lý 1sÏ göi tr¶ chøng tõ cho kh¸ch s¹n quang©n hµng ®¹i lý 2. Quy tr×nh thanh to¸n t ¬ng ®èi l©u, tõ lóc kh¸ch s¹n nhËnc«ng cô thanh to¸n tíi lóc nhËn ®îc tiÒn mÆt cã thÓ kÐo dµi 2 tuÇn ®Õn 1, 2 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368th ¸ng. V× vËy, trong m ét s è tr êng h îp, kh ¸ch s ¹n ch Êp nh Ën chi m øc hoa h ång caocho ng ©n h µng ®Ó thu h åi ti Òn nhanh.Vouc her 2.4.1. B¶n chÊt Voucher lµ nh÷ng ho¸ ®¬n thanh to¸n tríc cña kh¸ch du lÞch cho mét sèdÞch vô vµ hµng ho¸ nhÊt ®Þnh mµ hä sÏ ®îc nhËn khi ®i du lÞch. Voucher do c¸cdoanh nghiÖp l÷ hµnh göi kh¸ch ph¸t hµnh. Voucher cã nhiÒu lo¹i: cho c¸ nh©n hoÆc ®oµn kh¸ch, ®ãng (cô thÓ vÒthêi gian, ®Þa ®iÓm tiªu dïng dÞch vô) hoÆc më (kh«ng quy ®Þnh thêi gian,®Þa ®iÓm)... nªn voucher cã thÓ ®îc coi nh mét lo¹i c«ng cô thanh to¸n, tuynhiªn, ph¹m vi sö dông hÑp (chØ dïng trong trêng hîp ®i du lÞch cã sö dông dÞch vôcña c¸c tæ chøc). 2.5.11. H×nh thøc néi dung Lµ nh÷ng b¶n mÉu in s½n bao gåm c¸c môc: -Tiªu ®Ò: Voucher -Tªn, ®Þa chØ h·ng ph¸t hµnh. -Tªn, ®Þa chØ c¬ së nhËn voucher (c¬ së cung øng hoÆc c«ng ty l÷ hµnhnhËn kh¸ch. -Thêi ®iÓm tiªu dïng dÞch vô. -Hä tªn kh¸ch du lÞch (hoÆc trëng ®oµn) -Néi dung chi tiÕt cña c¸c dÞch vô vµ hµng ho¸. -Sè tiÒn, sè hîp ®ång. 2.5.12. Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi sö dông Thanh to¸n CTLH giao kh¸ch Voucher Kh¸ch du lÞch Voucher TiÒn Voucher CTLH nhËn kh¸ch C¬ së cung øng dÞch Cung cÊp dÞch vô vô 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch du lÞch cã thÓ nhËn dÞch vô trùc tiÕptõ c¬ së cung øng hoÆc th«ngqua c«ng ty l÷ hµnh nhËn kh¸ch. Víi nh÷ng dÞch vô kh«ng ®îc ghi trong voucherth× kh¸ch ph¶i tù thanh to¸n. Cßn ®èi víi c¬ së nhËn phôc vô b»ng voucher: chØphôc vô khi c¬ së ®· nhËn ®îc hoÆc nh÷ng b¶n mÉu t ¬ng øng cña voucher hoÆcnh÷ng th«ng tin t ¬ng øng. §iÒu nµy ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro c«ng ty l÷ hµnh nhËnkh¸ch tõ chèi thanh to¸n. Ch¬ng II T×m hiÓu vÊn ®Ò thanh to¸n ®èi víi kh¸ch du lÞch quèc tÕ t¹i Kh¸ch s¹n B×nh MinhI.Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n1. C«ng ty thiÕt bÞ ®o ®iÖn (EMIC) C«ng t y ®îc thµnh lËp vµo 1/4/1985 cã trô së ®Æt t¹i sè 10 TrÇn NguyªnH·n QuËn Hoµn KiÕm Hµ Néi, lµ mét trong 9 thµnh viªn cña Tæng C«ng ty ®iÖn -lùc ViÖt Nam. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i c«ngt¬ ®iÖn, m¸y biÕndßng, biÕn¸p, ®ång hå ®o ®iÖn... S¶n phÈm cã chÊt l îng tèt,®¹t tiªu chuÈn quèc tÕIEC nªn kh«ng chØ phôc vô cho c¸c c«ng ty, ®iÖn lùc trongníc mµ cßn ®îc xuÊt khÈu. §Çu nh÷ng n¨m 1990, khi nÒn kinh tÕchuyÓn sang c¬ chÕmíi, c«ng ty ®øngtr íc thö th¸ch lín. Nhµ níc kh«ng cßn ®¶m b¶o ®Çu ra cho s¶n phÈmcña c«ng ty,c¹nh tranh trªn thÞ tr êng trong níc vµ quèc tÕ ngµy cµng cao, d©y chuyÒn s¶nxuÊt vµ c«ng nghÖ trë nªn l¹c hËu. C«ng ty ®· ph¶i thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸pnh»mt×m ra híng ®i ®óng trong m«i tr êng kinh doanh míi. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vµo n ¨m 1 995, C «ng ty k ý h îp ®ång h îp t¸c chuyÓn giao c «ng ngh Ö víi h ·ngLand is & G YR c ña Thu þ S Ü (S EMEN). §©y lµ m ét quyÕ t®Þnh rÊ t ®óng ®¾n vµh îp lý c ña Ban l·nh ®¹o, cho kÕ tqu ¶ lµ: tõ n ¨m 1 996 trë ®i, t×nh h ×nh s ¶n xu Êtkinh doanh c ña C «ng ty rÊ t ph ¸t tri Ón. VÝ d ô, n ¨m 1 998 gi¸ trÞ xu Êt kh Èu ®¹ tm øc 1 ,1 tri Öu USD vµ s ¶n ph Èm ®îc ®a vµo d anh m ôc th ay thÕ h µng nh Ëp kh Èu. Nh ê viÖc lu «n c ¶i tiÕ n, n ©ng cao ch Êt lîng s ¶n ph Èm , C «ng ty EMIC ®· ®îcnh Ën ch øng ch Ø ISO 9001 s è 1 1 403 n ¨m 1 999. H iÖn nay, gi¸ trÞ s ¶n xu Êt c «ngnghiÖp c ña C «ng ty t¨ng 1 5 ÷ 30% / ¨m , chiÕ mlÜnh g Çn 80% th Þ ph Çn trong níc. n B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty EMIC N¨m 2000 N¨m 2001 Doanh thu 144.880 178.000 Lîi nhuËn 13.900 13.950 §Çu t 1.730 5.930 L¬ng b×nh qu©n 2,120 (Nguån: EMIC)2. Kh¸ch s¹ n B× nh Minh Khëi ph¸t tõ ý ®Þnh ban ®Çu nh÷ng n¨m 1990 - 1991 cña l·nh ®¹o C«ng ty:X©y dùng mét khu nhµ ë cho chuyªn gia ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh liªn doanh s¶nxuÊt c«ng t¬ ®iÖn víi mét h·ng níc ngoµi. Nhng do liªn doanh kh«ng thµnh, ®îc sù®ång ý cña Bé chñ qu¶n, cña UBND thµnh phè vµ Së Du lÞch Thµnh phè Hµ Néicho phÐp ®a vµo ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n vµ cho thuª v¨n phßng ®¹i diÖn.Nh÷ng n¨m ®Çu víi quy m« mét nhµ kh¸ch nhá cã sè lîng 27 phßng cho thuª. Tõ n¨m1994, ®ãn b¾t ®îc xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng, cña chÝnh s¸ch ®Çu t, tiªnlîng ®îc sù gia t¨ng cña nhu cÇu cho thuª v¨n phßng, C«ng ty ®· tù ®Çu t mëréng quy m«, x©y míi vµ c¶i t¹o 2 khu nhµ liªn hoµn 5 tÇng, 3 tÇng vµ 1 nhµ xe 2tÇng: -Khu nhµ 5 tÇng: TÇng trÖt, chuyÓn nhµ hµng vµ quÇy bar tõ mÆt ®êngvµo bªn trong x©y dùng s¶nh vµ 9 v¨n phßng cho thuª. TÇng 1 lªn tÇng 4, bè trÝc¸c phßng nghØ, ®an xen lµ mét sè v¨n phßng cho thuª. C¸c phßng nghØ cã thÓ 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368linh ho ¹t chuyÓn ®æi th µnh c ¸c v¨n ph ßng cho thu ª nh »m m ang l¹i doanh thu æn®Þnh. -Khu nh µ 3 tÇng: D µnh ri ªng x ©y d ùng c ¸c v¨n ph ßng cho thu ª. -Nh µ xe : Ph ôc vô c ¶ nh ©n viªn kh ¸ch s ¹n vµ nh ©n viªn c ña c ¸c v¨n ph ßng. -T æng s è ph ßng ®îc ®a vµo khai th ¸c lµ 75 ph ßng (bao g åm c ¶ v¨n ph ßng chothu ª vµ ph ßng ngh Ø). D o c ã vÞ trÝ thu Ën lîi, m øc gi¸ c ¶ h îp lý , kh ¸ch s ¹n c ã ngu ån kh ¸ch æn ®Þnhlµ b ¹n h µng c ña c ¸c v¨n ph ßng cho thu ª vµ c ña C «ng ty EMIC. T rong giai ®o ¹nn µy, c òng nh nhiÒu kh ¸ch s ¹n kh ¸c, t×nh h ×nh kinh doanh c ña B ×nh Minh rÊ t tè t:C «ng su Êt s ö d ông ph ßng lu «n lín h ¬n 85% víi 95% lµ kh ¸ch níc ngo µi, c ã 46 h ·ngthu ª v¨n ph ßng ®¹i d iÖn (1 995). N ¨m 1 997 do ¶nh hëng c ña cu éc kh ñng ho ¶ng kinh t Õ- tµi ch Ýnh khu vùc, nhiÒu h ·ng níc ngo µi ph ¶i ®ãng c öa vÒ níc ho Æc c ¾t gi¶mchi ph Ý ho ¹t ®éng cho v¨n ph ßng ®¹i d iÖn t¹i ViÖt N am kÐ o theo viÖc m Êt ngu ånkh ¸ch qu èc t æn ®Þnh c ña kh ¸ch s ¹n. K Ìm th ªm vµo ®ã lµ s ù c ¹nh tranh vÒ gi¸ Õng µy c µng m ¹nh m Ï c ña c ¸c kh ¸ch s ¹n trong khu vùc. L ·nh ®¹o C «ng ty quyÕ t®ÞnhtËp tru ng khai th ¸c ®o ¹n th Þ tr êng b ¹n h µng lµ c ¸c c «ng ty ®iÖn lùc, ng ©n h µngc ¸c tØnh vµ ®Çu t n ©ng cao ch Êt lîng s ¶n ph Èm vµ t¨ng s øc c ¹nh tranh: th ay thÕ®iÒu ho µ 1 c ôc th µnh 2 c ôc, tr¶i th ¶m , l¾p th ªm c öa ®Ó tr¸nh tiÕ ng ån, th angm ¸y, th ay thÕ giêng, tñ, tivi... Nh ÷ng th ay ®æi n µy ®· gióp B ×nh Minh d Çn d Çnt×m ®îc ch ç ®øng trªn th Þ tr êng. Vµo th ¸ng 3/ 998, T æng c ôc D u L Þch ra quyÕ t 1®Þnh c «ng nh Ën kh ¸ch s ¹n B ×nh Minh ®¹t ti ªu chu Èn 2 sao vµ ®a vµo d anh m ôcc ¸c kh ¸ch s ¹n ®îc xÕ ph ¹ng. 2.6. C¬ cÊu tæ chøc Nh×n vµo m« h×nh cã thÓ thÊy, bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n B×nh Minh®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc qu¶n lý chung toµn bého¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua sù b¸o c¸o cña c¸c tæ tr ëng. V× vËy,th«ng tin ®îc n¾m b¾t mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c. HÖ thèng s¶n xuÊt kinhdoanh cña kh¸ch s¹n ®îc chia thµnh 7 tæ, ®øng ®Çu lµ c¸c tæ trëng. 7 tæ ho¹t®éng theo c¸c chøc n¨ng riªng h×nh thµnh nªn mét hÖ thèng c¸c dÞch vô trongkh¸ch s¹n. TÊt c¶ c¸c tæ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¹o nªn mét quy tr×nhphôc vô ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch mét c¸ch tèt nhÊt, gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc C«ng ty EMIC n®m 2001 Gi¸m ®èc C«ng ty EMICBé phËn s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc kiªm qu¶n lý Kh¸ch s¹n B×nh Minh Qu¶n lý Qu¶n Tæ Tæ Tr­ëng Qu¶n lý tæ phôc lý tæ Tæ B¶o Thu tæ tæ bµn- vô phôc s öa vÖ ng©n lÔ t©n bar phßng vô v¨n ch÷a nghØ phßng Nh©n LÔ §Çu Phôc Nh©n Nh©n viªn t©n vô viªn viªn kho viªn bÕp b µn 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chøc n®ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phèn vµ tõng vÞ trÝ 1) Gi¸m ®èc C«ng ty EMIC V× kh ¸ch s ¹n lµ m ét b é ph Ën d Þch vô c ña C «ng ty n ªn G i¸m ®èc lµ ngêi c ãquyÒn qu ¶n lý tèi cao, ra nh ÷ng quyÕ t®Þnh quan träng, nh ÷ng ®Þnh híng choho ¹t ®éng kinh doanh c ña kh ¸ch s ¹n nh: ®Çu t x ©y d ùng, c ¶i t¹o; m ë réng hay thuhÑ p c ¸c lo ¹i h ×nh d Þch vô... 2) Phã gi¸m ®èc kiªm qu¶n lý kh¸ch s¹n ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n tr íc l·nh ®¹o; cãnhiÖm vô tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh tõ c¸c bé phËn, quan hÖ víi c¸c phßngchøc n¨ng liªn quan cña Së, QuËn, Phêng vÒ qu¶n lý c¸c h·ng thuª v¨n phßng, ®Ò®¹t c¸c ý kiÕn vµ khã kh¨n cho l·nh ®¹o. 3) Bé phËn lÔ t©n NhiÖm vô: B¸n c¸c dÞch vô thuª phßng nghØ vµ v¨n phßng ®¹i diÖn chokh¸ch; ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch, trung t©m phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé phËnkh¸c nhau trong kh¸ch s¹n; lµm tham mu cho cÊp l·nh ®¹o ®iÒu chØnh c¸c kÕ ho¹ch,chiÕn lîc kinh doanh; qu¶ng c¸o, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña kh¸ch s¹n, nhËnfax, th, bu phÈm... cho c¸c v¨n phßng; gi÷ ch×a kho¸ vµ híng dÉn kh¸ch ®Õn giaodÞch, liªn hÖ c«ng t¸c víi v¸c v¨n phßng. -Trëng bé phËn lÔ t©n: tæng hîp, theo dâi t×nh h×nh buång phßng hµng ngµy;kiÓm tra vµ vµo sæ c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n cña kh¸ch; ®µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hîp®ång thuª v¨n phßng; tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng tuÇn, th¸ng ®Ó b¸oc¸o víi qu¶n lý kh¸ch s¹n; theo dâi vµ chÊm c«ng lao ®éng. -Nh©n viªn lÔ t©n: cã nhiÖm vô lµm thñ tôc check-in, check-out cho kh¸ch; gi¶i®¸p th«ng tin, liªn hÖ c¸c bé phËn hoÆc c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®¸p øng nhucÇu cña kh¸ch; tæng hîp c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô ¨n uèng, ®iÖn tho¹i, giÆt lµ cñatõng phßng theo ca; nhËn/tr¶ c¸c ®å göi cña kh¸ch; th«ng b¸o cho c¸c bé phËn khikh¸ch tr¶ phßng, lËp phiÕu chi tiªu vµ chuyÓn cho thu ng©n; b¶o qu¶n ch×a kho¸phßng nghØ vµ v¨n phßng cho thuª. -Nh©n viªn kho: cÊt gi÷ vµ b¶o qu¶n c¸c ®å göi cña kh¸ch; giao nhËn c¸c ®ågiÆt lµ, ®å thay thÕ hµng ngµy trong phßng nghØ (ga, kh¨n, xµ phßng...) 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4) Bé phËn Nhµ bµn - bar C ã nhiÖm vô: ®¸p øng nhu c Çu ¨n u èng c ña kh ¸ch; x ©y d ùng th ùc ®¬n chotõng lo ¹i b ÷a; ph ôc vô c ¸c ti Öc chiªu ®·i c ña c «ng ty, cung c Êp ®å u èng cho c ¸cMinibar ®Æt trong ph ßng... ®¶m b ¶o ti ªu chu Èn ch Êt lîng, vÖ sinh an to µn th ùcph Èm . -Q u ¶n lý b é ph Ën: ph ô tr¸ch ho ¹t ®éng c ña b ä ph Ën kiªm bÕ ptr ëng, Ên ®Þnhth ùc ®¬n, h µng ng µy xu Êt ti Òn m ua th ùc ph Èm d ïng lµm nguyªn li Öu chÕ biÕ n,theod âi vµ vµo s æ thu chi h µng ng µy, chuyÓn cho lÔ t©n c ¸c ho ¸ ®¬n ¨n u èng theotõng ca; qu ¶n lý qu ü chung c ña b é ph Ën; theo d âi vµ ch Êm c «ng lao ®éng; tængh îp t×nh h ×nh kinh doanh tõng th ¸ng ®Ó b ¸o c ¸o víi qu ¶n lý kh ¸ch s ¹n. -§Çu bÕ p:ph èi h îp x ©y d ùng th ùc ®¬n, chÕ biÕ nc ¸c m ãn ¨n ®¶m b ¶o ch Êt lîng,®¸p ng c ¸c kh Èu vÞ ¨n u èng c ña kh ¸ch. -Nh ©n viªn ph ôc vô: tiÕ p nh Ën c ¸c yªu c Çu c ña kh ¸ch chuyÓn cho nh µ bÕ p chÕbiÕ n,ph ôc vô kh ¸ch trong qu ¸ tr×nh d ïng b ÷a, thu d än vµ lµm vÖ sinh s ¹ch s Ï ph ßng¨n, nh Ën ti Òn ho Æc ho ¸ ®¬n th anh to ¸n c ã ch ÷ k ý c ña kh ¸ch, m ang c ¸c su Êt ¨n lªnph ßng theo yªu c Çu. 5) Bé phËn phôc vô phßng nghØ Cã nhiÖm vô lµm vÖ sinh hµng ngµy; thay thÕ c¸c ®å dïng nh ga, xµ phßng,kh¨n; kiÓm tra vµ b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng trong phßng; nhËn vµ tr¶ c¸c ®ågiÆt lµ; qu¶n lý Minibar vµ ch×a kho¸ phßng. -Qu¶n lý bé phËn: kiÓm tra c«ng viÖc cña nh©n viªn; kiÓm tra sè ®å dïngcÊp ph¸t, göi tr¶, mang ®i giÆt lµ;... trùc tiÕp tham gia c«ng viÖc khi cÇn. -Nh©n viªn phôc vô phßng: nhËn c¸c ®å dïng cÊp ph¸t, tiÕn hµnh vÖ sinh phßngnhanh chãng, s¹ch sÏ, thu håi c¸c ®å vµ ®å giÆt lµ cña kh¸ch, th«ng b¸o sè ®åuèng cña kh¸ch ë Minibar khi lÔ t©n yªu cÇu. 6) Bé phËn phôc vô v¨n phßng Cã nhiÖm vô lµm vÖ sinh c¸c v¨n phßng, ®¶m b¶o s¹ch sÏ tríc giê lµm viÖc;kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ trong phßng, c¸c chèt cöa, kho¸ sau giê lµm viÖc. 7) Bé phËn söa ch÷a 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ã nhiÖm vô s öa ch ÷a, th ay thÕ c ¸c th iÕ t b Þ h áng, ch ¸y trong c ¸c ph ßngc òng nh th iÕ t b Þ s ö d ông chung cho c ¶ kh ¸ch s ¹n; kiÓm tra vµ b ¶o dìng ®Þnh k úm ét s è th iÕ tb Þ c Çn th iÕ t. 5 b é ph Ën trªn do kh ¸ch s ¹n qu ¶n lý trùc tiÕ p. 2 b é ph Ën c ßn l¹ i lµ thu ng ©nvµ b ¶o vÖ lµ m ét ph Çn c ña tæ kÕ to ¸n vµ tæ b ¶o vÖ c ña C «ng ty, do C «ng ty c ösang. V× vËy, hai b é ph Ën n µy do kh ¸ch s ¹n qu ¶n lý m ét c ¸ch gi¸n tiÕ p. 8) Thu ng©n Cã nhiÖm vô: tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cho kh¸ch nghØ vµ c¸c v¨nphßng; ®æi ngo¹i tÖ cho kh¸ch ra tiÒn VND; tæng hîp c¸c sè liÖu tõng ngµy,tuÇn, th¸n, kiÓm kª tµi s¶n hµng quý... ®Ó b¸o vÒ tæ kÕ to¸n cña C«ng ty vµ cÊpph¸t kinh phÝ cho tõng bé phËn cña kh¸ch s¹n. 9) B¶o vÖ Cã nhiÖm vô: chµo ®ãn kh¸ch, mang hµnh lý lªn phßng, híng dÉn nh÷ngkh¸ch ®Õn kiªn hÖ c«ng t¸c víi c¸c v¨n phßng, ®¶m b¶o an ninh trong khu vùc kh¸chs¹n, tr«ng gi÷ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña kh¸ch nghØ, kh¸ch ®Õn liªn hÖ lµmviÖc vµ nh©n viªn cña kh¸ch s¹n.§¸nh gi¸ chung Do tÝnh chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n nªn vai trß cña ngêi lao®éng rÊt quan träng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¬ cÊu lao ®éng hÇu nh kh«ngcã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Tæng sè lao ®éng trong kh¸ch s¹n lµ 49 ng êi víi c¬cÊu nh sau: B¶ng 3: C¬ cÊu lao ®éng trong kh¸ch s¹n B×nh Minh n¨m 2001 theo giíi tÝnh, ®é tuæi Bé phËn Nam N÷ §é tuæi trung b×nh Ban l·nh ®¹o 2 - 45 Tæ lÔ t©n 2 6 28 Tæ bµn - bar 3 4 30 Tæ phôc vô phßng - 7 30 nghØ Tæ phôc vô v¨n phßng - 8 33 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368T æ s öa ch ÷a 3 - 37T æ thu ng ©n 2 1 44T æ b ¶o vÖ 10 1 40T æng 22 27 34,3 Lao ®éng nam chiÕ m45 % , n ÷ chiÕ m55 % ph ©n b è kh «ng ®ång ®Òu do ®Æc®iÓm nghiÖp vô c ña tõng b é ph Ën. VÝ d ô, tæ b ¶o vÖ c ã nh Òu nam giíi, tæ ph ôcvô nhiÒu n ÷ giíi. §é tu æi tru ng b ×nh lµ 34,3. B¶ng 4: C¬ cÊu lao ®éng trong kh¸ch s¹n theo tr×nh ®é chuyªn m«n 1999 2000 2001§¹i häc trë lªn vÒ du lÞch 0 0 0§¹i häc c¸c chuyªn ngµnh kh¸c 14 17 18Trung cÊp nghiÖp vô du lÞch 3 3 4C«ng nh©n kü thuËt 30 29 27Tæng 47 49 49 Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cã vai trßlín trong viÖc hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n, bëi chÝnh hä lµ nh÷ng ng êitrùc tiÕp t¹o ra c¸c s¶n phÈm. Nh×n vµo b¶ng tæng kÕt, ta thÊy h¹n chÕ rÊt lín®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n: sè lîng lao ®éng cã nghiÖp vô dulÞch rÊt Ýt, chñ yÕu lµ lao ®éng ®îc ®µo t¹o ®¹i häc ë chuyªn ngµnh kh¸c vµc«ng nh©n kü thuËt ®iÖn. VÒ ngo¹i ng÷, ngoµi 7 ngêi ®îc ®µo t¹o chuyªn ngµnhtiÕng Anh, 1 ngêi tiÕng Trung, 1 ngêi tiÕng §øc, cßn l¹i chñ yÕu cã b»ng A hoÆc BtiÕng Anh, viÖc giao tiÕp víi kh¸ch gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Bï l¹i nh÷ng khã kh¨n trªn, ®éi ngò lao ®éng ® îc duy tr× gÇn nh æn ®Þnhtrong h¬n 10 n¨m ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm vµ t¹o ra mét phong c¸chphôc vô riªng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3683. T× nh h× nh kinh doanh 3.2. Kinh doanh lu tró Trong s è 75 ph ßng th iÕ tkÕ ban ®Çu, kh ¸ch s ¹n d µnh 36 ph ßng ph ôc vô kh ¸chthu ª ph ßng ngh Ø, chia lµm 2 lo ¹i: 1 9 ph ßng S tand ar (tÇng 3 vµ 4), 1 7 ph ßngS upe rior (tÇng 1 vµ 2). M øc gi¸ nh sau: (¸p d ông tõ n ¨m 2001 ). Kh ¸ch níc ngo µi Kh ¸ch ViÖt kiÒu Kh ¸ch ViÖt N am S tand ar 25 USD 250.000VND 1 98.000VND S uperior 29USD 300.000VND 252.000VND M øc gi¸ trªn bao g åm thuÕ VAT, hoa qu ¶, ph Ý ph ôc vô. Riªng gi¸ cho kh ¸ch n-íc ngo µi bao g åm 1 b ÷a s ¸ng 30.000VND (t¬ng ®¬ng 2USD ). §èi víi kh ¸ch TrungQ u èc ®i theo ®o µn (c ã th Î du lÞch ), m øc gi¸ Ên ®Þnh 220.000VND / ßng ®ªm phg åm thuÕ VAT, hoa qu ¶ t¬i, ph Ý ph ôc vô vµ 1 b ÷a s ¸ng 20.000VND . M øc gi¸ trªn chung cho c ¶ 2 lo ¹i ph ßng giêng ®¬n vµ ®«i. C ¸c ph ßng ngh Ø ®îc b è trÝ d äc theo ph è L ý Th ¸i T æ, c ã ban c «ng ri ªng 2tho ¸ng m ¸t, c öa nh «m k Ýnh 2 líp tr¸nh tiÕ ng ån, d iÖn tÝch 25m khÐp kÝn, bao gåmmét sè trang thiÕt bÞ néi thÊt sau: -§å gç: giêng, bµn ®Ó ®Çu giêng, bµn ghÕ lµm viÖc, bµn ghÕ uèng níc, tñ quÇn¸o, gi¸ ®Ó hµnh lý. -§å v¶i: ®Öm mót, ga, phñ, ch¨n, gèi, ri®« 2 líp, th¶m tr¶i s¶n, kh¨n. -§å ®iÖn: tivi, ®iÒu hoµ, Minibar, b×nh nãng l¹nh, phÝch ®iÖn, ®iÖn tho¹i,®Ìn ®Çu giêng, ®Ìn bµn lµm viÖc, ®Ìn phßng, sÊy tãc, thiÕt bÞ b¸o ch¸y, qu¹t hótgiã. -§å sµnh, sø, thuû tinh: Êm chÐn, cèc, lä hoa, g¹t tµn, g¬ng phßng ngñ. -C¸c lo¹i kh¸c: dÐp, bå r¸c, giá ®ùng hoa qu¶, tranh treo têng, c©y c¶nh, cÆp®ùng Ên phÈm qu¶ng c¸o, néi quy kh¸ch s¹n... -WC: vßi t¾m hoa sen/ bån t¾m, g¬ng, ®iÖn tho¹i, c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh kh¸c,kh¨n... 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Kh ¸c biÖt ch ñ yÕ ugi÷a ph ßng S tand ar vµ S upe rior lµ vßi hoa sen ho Æc b ånt¾m ). G iai ®o ¹n 1 991 - 997, th Þ tr êng ch ñ yÕ u c ña kh ¸ch s ¹n lµ kh ¸ch qu èc t , 1 Õ92-95% kh ¸ch ngh Ø t¹i kh ¸ch s ¹n; g åm : Nh Ët (20% ), T rung Q u èc (1 7,5% ), M Ü (1 5% ),Ph ¸p (1 0% ), Anh (8% ), óc (8% )... Kh ¸ch n éi ®Þa ch Ø chiÕ m5-8% . C «ng su Êt s ö d ôngph ßng lín h ¬n 85% víi m øc gi¸ rÊ t cao (giai ®o ¹n 1 994-1 997): - S tand ar : 45 USD /300.000 VND - S uperior : 60 USD /350.000 VND Th êi gian lu tró b ×nh qu ©n c ña m ét lî t kh ¸ch lµ 3 ng µy. D oanh thu bu ångph ßng b ×nh qu ©n kho ¶ng 4,36 tû VND m çi n ¨m . S au n ¨m 1 997, lîng kh ¸ch qu èc t gi¶m m ¹nh, kh ¸ch s ¹n ph ¶i tËp trung vµo th Þ Õtr êng trong níc: c ¸c c «ng ty ®iÖn lùc, ng ©n h µng c ¸c tØnh... lµ nh ÷ng c ¬ quanc ã quan h Ö, h îp t¸c víi C «ng ty EMIC. H iÖn t¹i, kh ¸ch s ¹n ®· k ý h îp ®ång cho thu ªph ßng víi 28 c ¬ quan, tæ ch øc. M øc gi¶m gi¸ 1 0% ,c ¸ biÖt c ã m ét s è tr êng h îp gi¶m1 5% .Thêng c ¸c c ¬ quan n µy s Ï ®Æt ph ßng tr íc kho ¶ng 2-3 ng µy vµ kh ¸ch s ¹n ph ¶i -u ti ªn giµnh ph ßng cho h ä. T æng s è lî t kh ¸ch n éi ®Þa trung b ×nh ®¹t 4.800 lî tkh ¸ch m çi n ¨m . Lîng kh ¸ch qu èc t th Êp, ch ñ yÕ u lµ kh ¸ch Trung Q u èc (44% ), M Ü Õ(1 0% ), Ph ¸p (9% ), Anh (9% ), Nh Ët (5% )... Kh ¸ch Trung Q u èc ch ñ yÕ ulµ kh ¸ch ®i theo®o µn vµo c ¸c d Þp lÔ t t, th êi gian lu tró b ×nh qu ©n ng¾n 1 ng µy/ kh ¸ch. T æng l- Õî t kh ¸ch qu èc t b ×nh qu ©n n ¨m kho ¶ng 900 lî t kh ¸ch. Th êi gian lu tró b ×nh qu ©n Õc ña kh ¸ch lµ 2,3 ng µy/ êi, m øc c «ng su Êt s ö d ông ph ßng trung b ×nh 68% , doanh ngthu bu ång ph ßng trung b ×nh ®¹ t 1 ,9 tû VND . Quy tr×nh nghiÖp vô: Kh¸ch ®Õn thuª phßng t¹i kh¸ch s¹n ph¶i xuÊt tr×nh chøng minh nh©n d©n, héchiÕu hoÆc giÊy c«ng t¸c vµ nhËn ch×a kho¸. LÔ t©n sÏ tiÕn hµnh khai b¸o vµo sævµ më phiÕu chi tiªu cho kh¸ch. Trong qu¸ tr×nh kh¸ch ë kh¸ch s¹n, c¸c ho¸ ®¬n dÞchvô ¨n uèng, giÆt lµ, ®iÖn tho¹i, fax... ®îc cËp nhËt vµo phiÕu chi tiªu. Khi kh¸chtr¶ phßng, lÔ t©n th«ng b¸o tíi c¸c bé phËn dÞch vô göi c¸c ho¸ ®¬n cßn l¹i vÒ,tæng hîp phiÕu chi tiªu vµ chuyÓn qua thu ng©n ®Ó thanh to¸n. Thêng kh¸ch thanhto¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc mét sè lo¹i sÐc ®îc kh¸ch s¹n chÊp nhËn (VISA, 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368MAS TER C ARD , JC B, AMERIC AN EXPRESS). Víi nh ÷ng C «ng ty ®· k ý h îp ®ång,kh ¸ch s ¹n c ã th Ó ®a vµo s æ n î vµ tru y ®ßi vµo cu èi qu ý ho Æc n ¨m . 3.2. Kinh doanh v®n phßng ®¹ i diÖn §©y lµ m¶ng kinh doanh rÊt quan täng, ®ãng gãp gÇn 3/4 tæng doanh thucña kh¸ch s¹n do vÞ trÝ rÊt thuËn lîi, gÇn trung t©m thµnh phè. 2 Theo thiÕt kÕ ban ®Çu cã 39 v¨n phßng cho thuª, diÖn tÝch tõ 25 ÷ 240m . 2Møc gi¸ quy ®Þnh víi v¨n phßng mÆt ®êng lµ 14 USD/1m /th¸ng, c¸c v¨n phßng tõ 2tÇng 1 ®Õn tÇng 4 lµ 12 USD/m /th¸ng, bao gåm: níc, thuÕ VAT vµ mét sè trangthiÕt bÞ phßng (®iÒu hoµ, hÖ thèng lµm s¸ng, mét ®êng ®iÖn tho¹i riªng, th¶m,WC...). Kh¸ch s¹n cung cÊp dÞch vô lau dän 30 USD/th¸ng. C¸c c¬ quan thuª v¨n phßng t¹i kh¸ch s¹n, sau khi ký hîp ®ång, ph¶i cung cÊpmét sè giÊy tê cÇn thiÕt nh: giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cñaBé Th¬ng m¹i hoÆc giÊy phÐp ®Çu t do Uû ban nhµ níc vÒ hîp t¸c ®Çu t cÊp,danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc, danh s¸ch ngêi ®îc phÐp nhËn ch×a kho¸v¨n phßng... Sau mçi buæi lµm viÖc ph¶i giao ch×a kho¸ cho lÔ t©n qu¶n lý. Hµngth¸ng tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn thuª v¨n phßng, tiÒn ®iÖn, phÝ dÞch vô cho thung©n. Sau cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ 1997, sè lîng v¨n phßng gi¶m tõ 46 xuèng 33v¨n phßng víi c¬ cÊu quèc tÞch nh sau: - §øc, MÜ, NhËt: 4 - §an M¹ch, Thuþ SÜ, H«ng K«ng: 3 - TrungQuèc, óc: 2 - Th¸i Lan, Ph¸p, Hµn Quèc, Canada: 1 Vµ 4 c«ng ty cña ViÖt Nam ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc: dÇu löa, viÔnth«ng, vËn t¶i biÓn, b¶o hiÓm, ng©n hµng, b¸o chÝ... Doanh thu tõ m¶ng kinhdoanh nµy ®¹t kho¶ng 6,1 tû VND mçi n¨m. 3.3. Kinh doanh ®n uèng 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh µ h µng g åm 1 0 b µn ¨n, 54 ch ç ng åi vµ 1 qu Çy bar. T æng s è nh ©n viªn lµ8 ngêi, ph ôc vô trong 2 ca (ca ®ªm ngh Ø ho ¹t ®éng). Ban ®Çu, nh µ h µng ®îc b ètrÝ ngo µi m Æt ®êng, ®éi ngò nh ©n viªn víi phong c ¸ch ph ôc vô tè t n ªn thu h ót®îc nhiÒu kh ¸ch trong vµ ngo µi kh ¸ch s ¹n. Th ¸ng 9/ 994, do kinh doanh v¨n ph ßng 1cho thu ª c ã doanh thu cao vµ æn ®Þnh h ¬n n ªn l·nh ®¹o quyÕ t®Þnh chuyÓn nh µh µng vµo b ªn trong kh ¸ch s ¹n. Nh µ h µng ch ñ yÕ uph ôc vô b ÷a s ¸ng cho kh ¸ch qu èc t vµ b ÷a tr a cho m ét s è Õv¨n ph ßng ®· k ý h îp ®ång (m øc gi¸ 1 1 .000 VND / su Êt). Lîng kh ¸ch n »m ngo µi 2 ®èi 1tîng trªn rÊ t Ý t. B ÷a chiÒu h Çu nh kh «ng c ã kh ¸ch. C «ng su Êt s ö d ông ch ç ngåikho ¶ng 20% . D o ®ã doanh thu kh «ng cao 30 ÷ 50 tri Öu VND /th ¸ng. M ôc ti ªu c ña l·nh ®¹o ®Æt ra cho nh µ h µng lµ ®¸p øng nhu c Çu ¨n u èngc ña kh ¸ch, t¨ng tÝnh ®Çy ®ñ c ña ch ñng lo ¹i d Þch vô vµ ho µ vèn. Th ùc ®¬n do nh µ bÕ p vµ nh ©n viªn x ©y d ùng ri ªng cho tõng lo ¹i b ÷a: b ÷as ¸ng 43 m ãn, gi¸ tru ng b ×nh 8.000 ÷ 1 0.000 VND / ãn; b ÷a tr a vµ tèi: 1 41 m ãn, mgi¸ trung b ×nh 1 8.000 ÷ 20.000 VND / ãn; ®å u èng 24 lo ¹i, gi¸ tru ng b ×nh 8000 mVND /lo ¹i. M øc gi¸ trªn ®îc Ên ®Þnh trªn c ¬ s ë tÝnh gi¸ nguyªn vË t li Öu + chi ph ÝchÕ biÕ n+ tû lÖ l·i + ph Ý ph ôc vô. Quy tr×nh phôc vô: Nh©n viªn phôc vô bµn sau khi tiÕp nhËn yªu cÇu cña kh¸ch sÏ chuyÓn xuèngcho bé phËn bÕp. ë c¸c nhµ hµng kh¸c, thùc phÈm ®îc chÕ biÕn tríc kho¶ng 80%, khicã yªu cÇu cña kh¸ch, ®Çu bÕp sÏ hoµn tÊt c«ng viÖc cßn l¹i. Thêi gian phôc vô sÏng¾n nhng chÊt lîng mãn ¨n kh«ng cßn gi÷ nguyªn nh ban ®Çu. ë kh¸ch s¹n B×nhMinh, ®Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy ®ång thêi còng tr¸nh l·ng phÝ do lîng kh¸ch thÊtthêng, khi cã yªu cÇu cña kh¸ch, thùc phÈm ®îc chÕ biÕn tõ ®Çu. Thêi gian chê ®îicña kh¸ch sÏ l©u h¬n (15÷20 phót). Sau khi kÕt thóc b÷a ¨n, kh¸ch cã thÓ thanhto¸n lu«n b»ng tiÒn mÆt hoÆc ký ho¸ ®¬n. 3.4. Kinh doanh dÞ ch vô bæ sung §©y lµ nh÷ng dÞch vô bæ sung cã tÝnh b¾t buéc do tiªu chuÈn 2 sao cñakh¸ch s¹n ®ßi hái. Bao gåm c¸c dÞch vô chÝnh sau: §iÖn tho¹ i: ®©y lµ phÇn ®ãng gãp chñ yÕu trong doanh thu dÞch vô bæsung do ®Æc ®iÓm kh¸ch c«ng vô cÇn liªn hÖ giao dÞch nhiÒu. Nh÷ng cuéc ®iÖn 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tho ¹i g äi tõ trong kh ¸ch s ¹n ra ®îc tæng ®µi vµ ®îc lÔ t©n c Ëp nh Ët vµo phiÕ uchi ti ªu theo tõng ca. GiÆt lµ : dÞch vô nµy do bé phËn phôc vô phßng qu¶n lý. §å giÆt lµ ® îcthu thËp tõ c¸c phßng sau giê lµm vÖ sinh buæi s¸ng, ghi sæ theo dâi vµ chuyÓn®Õn kh¸ch s¹n Qu©n ®éi (33C Ph¹m Ngò L·o) theo hîp ®ång mua dÞch vô ký gi÷a 2kh¸ch s¹n. Bé phËn phôc vô phßng sÏ tiÕp nhËn ®å tr¶ l¹i cho kh¸ch. Ho¸ ®¬n dÞchvô ®îc chuyÓn cho lÔ t©n vµo ca chiÒu. §å uèng t¹ i phßng (Minibar) : còng do bé phËn phôc vô phßng qu¶nlý,kiÓm tra hµng ngµy. NÕu cã ph¸t sinh tiªu dïng dÞch vô sÏ chuyÓn ho¸ ®¬n cho lÔt©n. Khi cã th«ng b¸o tr¶ phßng, bé phËn nµy ph¶i th«ng b¸o chÝnh x¸c sè l îngchñng lo¹i ®å uèng tiªu dïng cho lÔ t©n vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm. Ngoµi ra, kh¸ch s¹n cßn mét sè dÞch vô v¨n phßng kh¸c nh chuyÓn, nhËnfax; ®Æt b¸o chÝ... Doanh thu trung b×nh hµng n¨m tõ c¸c dÞch vô bæ sungkho¶ng 1,1 tû VND. Mét sè chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh tõ n¨m 1999 ÷ 2001 §¬n vÞ: triÖu ®ång STT 1999 2000 2001 1 Lît kh¸ch 4782 lît 6904 lît 7000 lît Quèc tÕ 757 lît 1.374 lît 1.100 lît Néi ®Þa 4.025 lît 5.530 lît 5.900 lît 2 C«ng suÊt phßng 60% 68% 75% 3 Doanh thu 10.957 9.683 10.540 Phßng 1.511(13,8%) 2.125 (21,9%) 2.300 (21,82%) Bµn - bar 300 (2,74%) 320 (3,3%) 400 (3,8%) Thuª v¨n phßng 7.704 (70,31%) 6.038 (62,36%) 6.600 (63,38%) DÞch vô kh¸c 1.442 (13,16%) 1.200 (12,39%) 1.160 (11%) 4 Lîi nhuËn 4.700 4.450 4.490 5 Nép ng©n s¸ch 2.400 2.102 2.412 6 §Çu t 206 110 230 7 Thu nhËp b×nh qu©n 1,8 1,8 2,2 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 8 Sè VPDD 36 33 33 (Nguån EMIC)4. §¸nh gi¸ chung Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy doanh thu cña kh¸ch s¹n thay ®æi kh¸ thÊtthêng. N¨m 1999, doanh thu ®¹t møc 10,957 triÖu ®ång víi møc c«ng suÊt phßng80%, trong ®ã doanh thu vÒ cho thuª v¨n phßng chiÕm tíi 70,31% tæng doanh thu.Lîi nhuËn ®¹t ®îc chiÕm gÇn 43% doanh thu. Bíc sang n¨m 2000, doanh thu chØ cßn ®¹t møc 9.683 triÖu ®ång, gi¶m11,63% so víi tríc. MÆc dï møc c«ng suÊt phßng t¨ng lªn 68% nhng kh«ng thÓ b﮾p ®îc doanh thu cho thuª phßng gi¶m. H¬n n÷a lîng kh¸ch t¨ng lªn ®¸ng kÓ( h¬n 2.100 lît kh¸ch ) nhng doanh thu vÒ phßng nghØ chØ t¨ng 614 triÖu, chøngtá cã sù thay ®æi nghiªng vÒ phÝa c¸c lo¹i phßng cã gi¸ thÊp. Lîi nhuËn gi¶m 250triÖu- chiÕm 46% doanh thu. Sang n¨m 2001, t×nh h×nh kinh doanh ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ:doanh thu t¨ng 8,9% víi møc c«ng suÊt phßng kh¸ cao 75%. C¸c møc doanh thu ®Òut¨ng so víi tríc: doanh thu vÒ v¨n phßng cho thuª ®· t¨ng ®¸ng kÓ víi møc t¨ng680 triÖu ®ång - t¨ng h¬n 10%, doanh thu vÒ phßng nghØ vÉn thiªn vÒ c¸cphßng cã gi¸ thÊp. 4.1. Thuèn lîi KÕ tqu ¶ kinh doanh trªn ®¹ t ®îc do vÞ trÝ ®Þa lý thu Ën lîi c ña kh ¸ch s ¹nvµ s ù æn ®Þnh trong s ¶n xu Êt kinh doanh c ña C «ng ty EMIC . Phíng híng chuyÓn®æi th Þ tr îng c ña l·nh ®¹o lµ m ét quyÕ t®Þnh ®óng ®¾n, ®em l¹i ngu ån kh ¸chæn ®Þnh cho kh ¸ch s ¹n. §éi ngò nh ©n viªn ®îc ®µo t¹o Ýt song nhiÖt t×nh víic «ng viÖc, c ã tinh th Çn tr¸ch nhiÖm n ªn ®· b ï ®¾p ®îc nh ÷ng m Æt c ßn yÕ u,t¨ngch Êt lîng ph ôc vô kh ¸ch. 4.2. Khã kh ®n C «ng t¸c th Þ tr êng cha ®îc ®Çu t nhiÒu n ªn cha t×m ra c ¸c ®o ¹n th Þ tr -êng m íi. S è lîng vµ ch ñng lo ¹i d Þch vô ngh Ìo n µn, ®em l¹ i hiÖu qu ¶ kinh t th Êp nh Õ 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368kinh doanh ¨n uèng hoÆc dÞch vô giÆt lµ. .. VÊn ®Ò ®µo t¹o chuyªn m«n tõ cÊpl·nh ®¹o trë xuèng cha ®îc quan t©m, dÉn tíi qu¶n lý cha s¸t, nh©n viªn bá sãtc¸c nghiÖp vô quan träng trong quy tr×nh phôc vô. Nguån vèn cÊp cña Nhµ níccßn h¹n chÕ.II.T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n®èi víi kh¸ch du lÞch Quèc TÕ ë Kh¸ch s¹nB×nh Minh.1. Thùc tr ¹ ng nguån kh¸ch quèc tÕ: Theo nh÷ng sè liÖu trªn ®©y, cã thÓ thÊy l îng kh¸ch du lÞch Quèc tÕ södông c¸c dÞch vô cña Kh¸ch s¹n t ¬ng ®èi thÊp so víi c¸c kh¸ch s¹n cïng khu vùc: N¨m1999: 757 l ît ngêi - 15,83% N¨m2000: 1.374 l ît ngêi - 19,90% N¨m2001: 1.100 l ît ngêi - 15,71% Kh¸ch s¹n Hoµ B×nh: 14.515l ît - 93,7% Kh¸ch s¹n D©n Chñ: 6.426 l ît - 89,3% Lîng kh¸ch Quèc tÕnµy còng tíi tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: -Kh¸ch lµ b¹n hµng cña c¸c v¨n phßng níc ngoµi thuª ®Þa ®iÓm t¹i kh¸ch s¹n doc¸c v¨n phßng ®¹i diÖn kinh doanh trªn nhiÒulÜnh vùc réng nh dÇu löa, viÔnth«ng, b¶o hiÓm, ng©n hµng, b¸o chÝ.. nªn cã rÊt nhiÒu mèi quan hÖ vµ ®èi t¸c®Õngiao dÞch. §Ó tiÖn cho viÖc liªn hÖ c¸c v¨n phßng nµy ®Æt phßng lu«n chokh¸ch hµng cña hä t¹i kh¸ch s¹n . §©y lµ nguån kh¸ch t ¬ng ®èi lín vµ æn ®Þnhcña kh¸ch s¹n, chiÕmkho¶ng 30%l îng kh¸ch quèc tÕ. -Kh¸ch lµ b¹n hµng cña C«ng ty EMIC: B¶n th©n C«ng ty EMic còng cã nhiÒu mèi quan hÖ, ®èi t¸c ë níc ngoµi v×chÊt l îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ trªn thÞ tr êng, quèc tÕ. §a sè c¸cnh©n viªn cña ®èi t¸c khi sang ViÖt Nam ®Òu chän kh¸ch s¹n lµm n¬i nghØ ng¬i®Ó t¹o thuËn lîi cho c«ng viÖc cña hä. - Kh¸ch du lÞch ®i theo ®oµn: 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕ m tû träng lín trong ngu ån n µy lµ kh ¸ch T rung Q u èc, th êng tËp tru ng®«ng vµo th ¸ng 1 , 2 , 9 vµ 1 0. Th êi gian lu tró c ña ngu ån kh ¸ch n µy ng¾n ( 1 ng µy) nhng s è lîng kh ¸ch ®«ng, lîng ph ßng thu ª lín ( 1 0 - 1 5 ph ßng ). Ngu ån kh ¸ch n µy chiÕ mtû träng lín nh Êt 42% -Ngu ån c ßn l¹i lµ kh ¸ch v·ng lai bao g åm kh ¸ch du lÞch thu Çn tu ý, kh ¸ch c «ngvô kh ¸c, viÖ t kiÒu... H ä c ã th Ó ®· tõng s ö d ông d Þch vô c ña kh ¸ch s ¹n vµ ®· c ãnh ÷ng Ên tîng tè t ho Æc cha tõng tíi kh ¸ch s ¹n. Ngu ån kh ¸ch n µy chiÕ mkho ¶ng 1 5% . C¬ cÊu kh¸ch du lÞch Quèc tÕ theo nguån kh¸ch t¹i Kh¸ch s¹n B×nh Minh. 13% 30% 15% 42% ( Ngu ån : EMIC ) Kh ¸ch c ña c ¸c VP ®¹i d iÖn Kh ¸ch c ña C «ng ty EMic Kh ¸ch du lÞch theo ®o µn Kh ¸ch v·ng lai C ¬ c Êu theo ngu ån kh ¸ch quyÕ t®Þnh lín ®Õ n viÖc s ö d ông c ¸c c «ng c ô n µo®Ó th anh to ¸n: Kh ¸ch c «ng vô th êng s Ï th anh to ¸n b »ng th Î tÝn d ông ho Æc sÐ c,kh ¸ch v·ng lai th êng th anh to ¸n b »ng ti Òn m Æt... D o s ù ®a d ¹ng c ña ngu ån kh ¸ch d Én tíi s ù ®a d ¹ng vÒ Q u èc tÞch c ña kh ¸ch.§iÒu n µy Ý t nhiÒu c òng ¶nh hëng ®Õ n viÖc th anh to ¸n c ña kh ¸ch nh ngo ¹i tÖth anh to ¸n, ph¬ng ti Ön th anh to ¸n. C¬ cÊu KDL Quèc tÕ theo Quèc tÞch. N¨m 1999 2000 2001 ChØ tiªu % % % 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 . Lî t kh ¸ch 4782 1 00 6904 1 00 7000 1 00 - N éi ®Þa 4025 84,1 7 5530 80,1 5900 84,29 -Q u èc tª 757 1 5,83 1 374 1 9,9 1 1 00 1 5,71 2. Q u èc T Þch - T rung Q u èc 40% 47% 44% - Nh Ët 1 5% 1% 3% - Mü 7% 1 4% 9% - Ph ¸p 8% 9% 9% - Anh 7% 8% 1 0% - óc 5% 5% 6% - Kh ¸ch kh ¸c 1 8% 1 6% 1 9% (Nguån : EMIC)2. Nh÷ng c«ng cô thanh to¸n ® î c kh¸ch s¹n chÊp nhËn: Trong thêi gian Kh¸ch s¹n d· chÊp nhËn cho kh¸ch du lÞch thanh to¸n b»ngc¸c c«ng cô sau: - TiÒn mÆt - ThÎ tÝn dông. - C¸c c«ng cô kh¸c: Hèi phiÕu , sÐc, sÐc du lÞch. 2.1 TiÒn mÆt: Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ kh¸ phæ biÕn trong c¸c giao dÞch gi÷a kh¸ch s¹n vµkh¸ch du lÞch ®Æc biÖt lµ víi kh¸ch ®i theo ®oµn, kh¸ch v·ng lai vµ mét sè kh¸chc«ng vô. Víi c¸c lo¹i kh¸ch nµy, thêi gian lu tró t¹i kh¸ch s¹n cña hä t¬ng ®èi ng¾n,Ýt sö dông c¸c dÞch vô bæ sung. Do vËy, tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n thÊp ( th -êng lµ díi 100USD ). Kh¸ch cã thÓ thanh to¸n lu«n b»ng tiÒn mÆt. ViÖc thanhto¸n trùc tiÕp nµy rÊt thuËn lîi cho lÔ t©n vµ thu ng©n viªn v× qu¸ tr×nh kiÓmtra nhanh gän ((chñ yÕu lµ kiÓm tra tiÒn thËt, gi¶ b»ng m¸y soi ). PhiÕu chi tiªu dolÔ t©n cËp nhËp ghi c¸c kho¶n chi tiªu cña kh¸ch b»ng USD hoÆc tiÒn ViÖt Nam 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hoÆc c¶ USDvµ tiÒn ViÖt. Kh¸ch cã thÓ chän thanh to¸n b»ng tiÒn ViÖt, Ngo¹itÖ hoÆc b»ng c¶ hai . PhÇn lín kh¸ch chän thanh to¸n b»ng USDv× ®©y lµ ngo¹i tÖ rÊt phæ biÕnthêi gian thanh to¸n nhanh. Song còng cã mét sè kh¸ch thanh to¸n b»ng tiÒn tÖcña níc hä: ®ång nh©n d©n tÖ Trung Quèc ( CNY ) , ®ång Yªn NhËt ( JPY),®ång B¶ng Anh ( GBP), ®ång Fr¨ng Ph¸p ( FRF) kÐo dµi h¬n do ph¶i quy ®æi tõngo¹i tÖ nµy sang ®ång USD. Quy tr×nh thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tiÒn mÆt bao gåm nh÷ng bíc sau: - TËp hîp c¸c chi phÝ cña kh¸ch bao gåm: + TiÒn phßng = gi¸ phßng / ®ªm x sè ®ªm l u tró + TiÒn ¨n uèng = tæng c¸c ho¸ ®¬n ¨n uèng ph¸t sinh hµng ngµy + TiÒn ®iÖn tho¹i = Tæng c¸c ho¸ ®¬n ®iÖn tho¹i. + TiÒn giÆt lµ = Tæng c¸c ho¸ ®¬n giÆt lµ + C¸c chi phÝ kh¸c KÕt qu¶ lµ trªn phiÕuchi tiªu sÏ ghi tæng sè tiÒn cuèi cïng øng víi c¸c dÞchvô kh¸ch ®· tiªu dïng ( trong ®ã ®· cã thuÕGTGT). - Hái ý kiÕnkh¸ch vÒ ngo¹i tÖ thanh to¸n: + NÕulµ USDhoÆc VN§: viÕt ho¸ ®¬n. + NÕulµ ngo¹i tÖ kh¸c: Ph¶i quy ra USD. - ViÕt ho¸ ®¬n GTGT cho kh¸ch, gåm: ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ( hätªn, c¬ quan, m· sè thuÕ... ) , c¸c kho¶n môc phÝ vµ tæng sè, thuÕGTGT, tæng sètiÒn cuèi cïng kh¸ch ph¶i tra ( ghi c¶ b»ng ch÷ vµ sè ). - KiÓm tra sè l îng vµ tÝnh hîp lÖ cña tiÒn mÆt vµ m¸y soi. §a ho¸ ®¬ncho kh¸ch ký khi ®· kiÓm tra xong. Chó ý r»ng c¸c ®éng t¸c trong bíc nµy ph¶ithùc hiÖn trªn mÆt quÇy, tr íc mÆt kh¸ch ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro kh«ng ®¸ng cãcã thÓ x¶y ra. - XÐho¸ ®¬n cho kh¸ch vµ tiÔn kh¸ch. - Khi thùc hiÖn quy tr×nh trªn cÇn ph¶i chó ý viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸icho ®óng. Theo tËp qu¸n. kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng, tû gi¸ hèi ®o¸i thêng®îc yÕt gi¸ nh sau: 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 USD/ VN§ = 15150/15300 §ång USD ®øng tr íc gäi lµ tiÒn yÕt gi¸ vµ lµ mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ. §ångVN§ ®øng sau gäi lµ TiÒn ®Þnh gi¸ vµ lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ thêng thay ®æi phôthuéc vµo thêi gi¸ cña tiÒn yÕt gi¸. Tû gi¸ ®øng tr íc lµ tû gi¸ mua USDtr¶ b»ng VND cña Ng©n hµng vµ ®îcgäi lµ tû gi¸ mua cña ng©n hµng (BID RATE). Tû gi¸ ®øng sau lµ tû gi¸ b¸n USDthu b»ng VND cña ng©n hµng. Tû gi¸ nµy ®îc gäi lµ tû gi¸ b¸n ra cña ng©n hµng(ASK RATE). Tû gi¸ ASK thêng lín h¬n tû gi¸ BID. Chªnh lÖch gi÷a chóng gäi lµSPREAD, cßn ®îc gäi lµ lîi nhuËn (Cha nép thuÕcña ng©n hµng) Khi yÕt tû gi¸ gi÷a hai ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ lín, ngêi ta thêng ph¶i lÊy 4ch÷ sè thËp ph©n. VD: UER/USD= 0,8835/0,8885 Khi yÕt gi¸ víi ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ trung b×nh (Gi¸ trÞ b»ng 1/1000 ÷1/10USD) ph¶i lÊy 2 sè sau dÊu phÈy: VD: EUR/JPY = 123,25/124,05 Khi yÕt gi¸ víi ®ång tiÒn cã gi¸ trÞ nhá (1/1000 USDtrë xuèng) th× kh«ngcÇn lÊy ch÷ sè nµo sau dÊu phÈy. VD: USD/ VN§ = 15150/15300 Khi yÕt gi¸ víi c¸c tû gi¸ Ýt cã sù biÕn®éng, ngêi ta sö dông c¸ch viÕt t¾t: VD: USD/ THB = 38,15/ 38,45 viÕt t¾t lµ: USD/ THB = 38,15/45 Tû gi¸ hèi ®o¸i ®îc yÕt gi¸ t¹i kh¸ch s¹n chän ®ång VN§ lµ tiÒn ®Þnh gi¸;mét sè ngo¹i tÖ m¹nh vµ phæ biÕnlµ tiÒn yÕt gi¸. Muèn x¸c ®Þnh tû gi¸ gi÷a USDvµ c¸c tiÒn tÖ yÕt gi¸ trùc tiÕp kh¸c ta ph¶i dïng ph¬ng ph¸p tÝnh chÐo. VÝ dô:Ng©n hµng c«ng bè tû gi¸ USD/ VN§ vµ GBP/ VN§. X¸c ®Þnh tû gi¸ USD/ GBP b»ng c¸ch: - B¸n USD/ GBP Cña kh¸ch hµng, viÕt t¾t lµ ASKK USD/ GBP. - Mua USD/ GBP cña kh¸ch hµng, viÕt t¾t lµ BI§K, USD/ GBP. C«ng thøc tæng qu¸t: USD/ VN§ USD/ GBP = GBP/ VN§ 36
 37. 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hay muèn t×m tû gi¸ hèi ®o¸i cña hai tiÒn tÖ yÕt gi¸ trùc tiÕp, ta lÊy tû gi¸cña tiÒn tÖ yÕt gi¸ chÝnh cho tû gi¸ cña tiÒn tÖ ®Þnh gi¸. 2.2. ThÎ t Ý n d ô ng ( Credit card ) Thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông còng kh¸ phæ biÕnë kh¸ch s¹n B×nh Minh. §èit îng kh¸ch sö dông thÎ tÝn dông thêng lµ kh¸ch th¬ng gia vµ c«ng vô. HiÖn t¹i,chØ cã mét sè lo¹i thÎ ®îc chÊp nhËn thanh to¸n, bao gåm: VISA, MASTERCARD,JCB, AMERICAN EXPRESSvµ mét sè thÎ kh¸c do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖtNamph¸t hµnh. Tríc khi t×m hiÓu vÒ nghiÖp vô thanh to¸n thÎ, ta cÇn hiÓu mét sè thuËtng÷ sau: - Chñ thÎ: lµ c¸ nh©n ®îc ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ cho phÐpsö dông thÎ theoh¹n møc tÝn dông ®îc cÊp hoÆc theo sè d trªn tµi kho¶n thÎ. Chñ thÎ bao gåm chñthÎ chÝnh vµ chñ thÎ phô. - §¬n vÞ chÊp nhËn thÎ: lµ c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nhan cung øng hµng ho¸,dÞch vô chÊp nhËn thÎ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n. - Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ: lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc thÎ QuèctÕ hoÆc c¸c Ng©n hµng ®îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cho phÐp thùc hiÖnnghiÖp vô ph¸t hµnh thÎ. - Ng©n hµng thanh to¸n thÎ: lµ thµnh viªn chÝnh thøc hoÆc liªn kÕt cña tæchøc thÎ quèc tÕ; hoÆc c¸c Ng©n hµng ®îc Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ uû quyÒnthùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n thÎ. - Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n thÎ: lµ Ng©n hµng ®îc Ng©n hµng thanh to¸nthÎ uû quyÒn thùc hiÖn mét sè dÞch vô chÊp nhËn thanh to¸n thÎ th«ng qua Hîp®ång Ng©n hµng ®¹i lý. - Giao dÞch øng tiÒn mÆt: lµ giao dÞch trong ®ã chñ thÎ sö dông thÎ ®Órót tiÒn mÆt t¹i c¸c ®iÓm øng tiÒn mÆt hoÆc cung øng c¸c dÞch vô ®Æc biÖt. 37
 38. 38. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - M· sè mËt c¸ nh©n cña chñ thÎ ( PIN ) : lµ m· sè mËt do Ng©n hµng ph¸thµnh thÎ Ên ®Þnh cho mçi chñ thÎ vµ ®îc sö dông trong mét sè lo¹i h×nh giao dÞchthÎ. - Tµi kho¶n thÎ: lµ tµi kho¶n cña chñ thÎ chÝnh ®îc më t¹i ng©n hµng ph¸thµnh thÎ vµ do Ng©n hµng nµy qu¶n lý. - Thêi h¹n thÎ: la thêi h¹n chñ thÎ ®îc phÐpsö dông thÎ do Ng©n hµng Ngo¹ithêng ViÖt NamcÊp, lµ thêi h¹n hiÖu lùc ®îc in trªn thÎ. - Sao kª: lµ b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n chi tiªu vµ tr¶ nî cña chñ thÎ cïng l·ivµ phÝ ph¸t sinh trong mét chu kú sö dông thÎ. - Chukú sö dông thÎ: lµ mét chu kú tÝn dông thÎ, thêi h¹n kÐodµi mét th¸ng. - H¹n møc thanh to¸n: lµ h¹n møc ¸p dông cho tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ chÊpnhËn thÎ trong viÖc xö lý cÊp phÐpthanh to¸n thÎ. - CÊp phÐp thanh to¸n thÎ: lµ viÖc Ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ trùc tiÕphoÆcth«ng qua tæ chøc thÎ Quèc tÕ. ChuÈn chi giao dÞch thÎ b»ng c¸ch cung cÊpsè cÊp phÐphoÆc cã yªu cÇu xö lý thÝch hîp ®èi víi giao dÞch xin cÊp phÐp. Thñtôc chÊp nhËn vµ thanh to¸n thÎ t¹i kh¸ch s¹n ®îc híng dÉn cô thÓ t¹i §iÒu 16 - “Híng dÉn quy tr×nh nghiÖp vô ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thΔ ban hµnhngµy 21/8/2000 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. 1. H¹n møc thanh to¸n. - H¹n møc thanh to¸n ®îc ¸p dông cho tõng lo¹i h×nh ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ®Ó xö lý viÖc cÊp phÐpvµ thanh to¸n thÎ. - NÕugi¸ trÞ giao dÞch b»ng hoÆc lín h¬n h¹n møc thanh to¸n cña ®¬n vÞchÊp nhËn thÎ th× ph¶i liªn hÖ víi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®Ó xin cÊpphÐptr íc khi thùc hiÖn giao dÞch. 2. §ång tiÒn thanh to¸n - Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam sÏ ghi cã cho ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎb»ng USDhoÆc VN§ trªn c¬ së lo¹i tiÒn trªn ho¸ ®¬n giao dÞch thÎ. - §îc phÐpøng tiÒn mÆt b»ng VN§ cho chñ thÎ. 38
 39. 39. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. KiÓm tra thÎ: khi kiÓm tra thÎ, cÇn ph¶i l u ý: - L«g«, biÓu t îng cña thÎ. - C¸c yÕutè in næi trªn thÎ ( tªn chñ thÎ, sè thÎ ) , ®Æc biÖt: bèn sè in ch×mphÝa díi sè thÎ ph¶i trïng víi 4 sè ®Çu cña sè thÎ, ký tù ®Æc biÖt ph¶i râ rµng. - Thêi h¹n hiÖu lùc. - Ký hiÖu ®Æc biÖt. - B»ng ch÷ ký. - H×nh d¹ng thÎ ph¶i nguyªn vÑn, kh«ng søt mÎ vµ kh«ng cã dÊu hiÖu c¹o söac¸c th«ng tin trªn thÎ. - §èi chiÕuvíi hä tªn trªn c¸c giÊy tê tuú th©n cña chñ thÎ. 4. ChÊp nhËn thanh to¸n thÎ. - NÕugi¸ trÞ giao dÞch nhá h¬n h¹n møc thanh to¸n. §¬n vÞ chÊp nhËn thÎcã thÓ kiÓm tra thÎ ®èi chiÕuvíi danh s¸ch thÎ cÊm l u hµnh ( Warning bulletin ) vµc¸c th«ng tin bæ sung kh¸c do Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam cung cÊp tr íc khithùc hiÖn giao dÞch. §¬n vÞ chÊp nhËn thÎ kh«ng ®îc chÊp nhËn thanh to¸n thÎcã trong danh s¸ch nµy. - NÕutrÞ gi¸ giao dÞch lín h¬n hoÆc b»ng h¹n møc thanh to¸n: kh¸ch s¹n ph¶iliªn hÖ víi Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam ®Ó xin cÊp phÐpgiao dÞch. NÕutr íc®ã ®· cã cÊp phÐpth× sè tiÒn cuèi cïng ®îc phÐpthanh to¸n kh«ng cÇn cÊp phÐpbæ sung nÕub»ng 115% tæng sè tiÒn ®· ®îc cÊp phÐp. - NÕuthÎ kh«ng cã trong bulletin hoÆc ®îc cÊp phÐp th× Kh¸ch s¹n thùchiÖn c¸c bíc sau: - §a thÎ vµo m¸y cµ thÎ ®Î in sè liÖu thÎ lªn ho¸ ®¬n. - KiÓmtra mäi yÕutè in næi trªn ho¸ ®¬n - Hoµn thµnh ho¸ ®¬n, ®Ò ngµy giao dÞch, sè tiÒn giao dÞch, ®ång tiÒnthanh to¸n, cÊp phÐp( nÕucã ) tªn vµ sè hiÖu kh¸ch s¹n. 39
 40. 40. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - LÊy ch÷ ký cña kh¸ch: ch÷ ký trªn ho¸ ®¬n ph¶i ®óng víi ch÷ ký mÉu trªnb»ng ch÷ ký cña thÎ. - Giao cho kh¸ch du lÞch liªn ho¸ ®¬n dµnh cho kh¸ch. - Gi÷ hai liªn ho¸ ®¬n cßn l¹i ®Ó thanh to¸n víi Ng©n hµng vµ l u t¹i Kh¸chs¹n. - Kh¸ch s¹n ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô theo quy ®Þnh cña Nhµníc, cã ch÷ ký cïng chñ thÎ. Ng©n hµng cã thÓ yªu cÇu xuÊt tr×nh chøng tõ nµy®Ó lµm chøng tõ trµ so¸t hoÆc gi¶i quyÕttranh chÊp, khiÕun¹i. ThÎ tÝn dông, ngoµi giao dÞch thÎ, cßn ®îc sö dông trong giao dÞch øngtiÒn mÆt. C¸c bíc trong nghiÖp vô nµy còng ph¶i t ¬ng tù nh trªn nhng ph¶i l u ýmét sè ®iÓm sau: - Kh¸ch s¹n chØ ®îc øng tiÒn VN§. - Ph¶i ®èi chiÕuthÎ víi c¸c giÊy tê tuú th©n kh¸c cña kh¸ch. - LËp phiÕu,chi tiÒn mÆt theo quy ®Þnh vµ cã ch÷ ký cña chñ thÎ. 5. C¸c giao dÞch ®Æc biÖt. Trong tr êng hîp Kh¸ch s¹n & chñ thÎ tho¶ thuËn huû bá mét phÇn hay toµnbé giao dÞch ®· thùc hiÖn, Kh¸ch s¹n kh«ng ®îc hoµn tr¶ cho chñ thÎ b»ng tiÒnmÆt mµ ph¶i thùc hiÖn giao dÞch hoµn tr¶ ( lËp ho¸ ®¬n hoµn tr¶ - Creditvoucher ). ViÖc lËp ho¸ ®¬n hoµn tr¶ ®îc thùc hiÖn t ¬ng tù nh ®èi víi lËp ho¸®¬n thanh to¸n thÎ. Trªn ho¸ ®¬n nµy ph¶i cã ch÷ ký cã thÈm quyÒn cña Kh¸chs¹n. Trêng hîp huû bá giao dÞch võa thùc hiÖn, Kh¸ch s¹n cã thÓ huû ho¸ ®¬n cµtay. Phæ biÕntrong thanh to¸n b»ng thÎ lµ thÎ VISA vµ MASTER CARD . ThÎJCB vµ AMERICAN EXPRESSÝt ®îc sö dông do quy ®Þnh h¹n møc thanh to¸nb»ng O, c¸c giao dÞch buéc ph¶i cã cÊp phÐprÊt phøc t¹p. Khi thanh to¸n b»ng thÎtÝn dông, kh¸ch s¹n thêng trÝch l¹i mét møc phÝ dÞch vô trªn tæng trÞ gi¸ giaodÞch: VISA, MASTERCARD, JCB: 4% 40
 41. 41. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 AMERICAN EXPRESS:4,6% 2.3. C¸cc«ng cô kh¸c. ThÎ tÝn dông vµ tiÒn mÆt lµ hai c«ng cô thanh to¸n chñ yÕumµ kh¸ch dulÞch thêng sö dông ë Kh¸ch s¹n B×nh Minh. C¸c c«ng cô cßn l¹i Ýt ®îc sö dông( chØ chiÕm gÇn 10%sè giao dÞch ). Nguyªn nh©n mét phÇn do l îng kh¸ch du lÞchc«ng vô lµ lo¹i kh¸ch hay sö dông thÎ - nghØ t¹i kh¸ch s¹n lín, mét phÇn do Kh¸chs¹n cha cã nhiÒu dÞch vô ®Ó thu hót kh¸ch tiªu dïng. Thanh to¸n b»ng sÐc . Kh¸ch du lÞch sö dông sÐc lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®Òu ®· cã mét hîp®ång ký víi mét ng©n hµng ph¸t hµnh sÐcnµo ®ã n¬i hä më tµi kho¶n. Ng©n hµngnµy sÏ cÊp cho hä mét quyÓn sè sÐcvíi sè l îng tê nhÊt ®Þnh ( 20 hoÆc 40 tê ).Khi thanh to¸n, kh¸ch du lÞch sÏ ph¸t hµnh mét tê sÐccho kh¸ch s¹n. Sè tiÒn ghi trªnsÐc do kh¸ch quyÕt ®Þnh. Khi nhËn sÐc, thu ng©n viªn cÇn kiÓm tra nh÷ng yÕutètrªn sÐc. - Tiªu ®Ò. - Hä tªn, ®Þa chØ sè hiÖu tµi kho¶n cña chñ tµi kho¶n.. - Sè seri cña sÐc( phÇn ch÷ + sè ). - Quy ®Þnh vÒ ngêi thô hëng: ghi tªn kh¸ch s¹n hoÆc ®Ó trèng. - Sè tiÒn thanh to¸n ( ghi b»ng ch÷ vµ sè ). - Ngµy th¸ng ký ph¸t sÐc. - Ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n. C¸c yÕutè trªn ®©y ph¶i ®Çy ®ñ râ rµng, kh«ng ®îc tÈy xo¸. NÕukh¸ch kýph¸t háng th× ph¶i ®Ò nghÞ ký ph¸t tê kh¸c. - Khi sÐc®îc chÊp nhËn, trong thêi h¹n nhÊt ®Þnh ( 8 ngµy 20 ngµy hoÆc70 ngµy - tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña n¬i ph¸t hµnh vµ n¬i thanh to¸n lµ trªn cïngmét Quèc gia, trªn cïng mét Lôc ®Þa hoÆc trªn 2 Lôc ®Þa kh¸c nhau ), Kh¸ch s¹nph¶i xuÊt tr×nh sÐc t¹i Ng©n hµng thanh to¸n cã thÓ trùc tiÕphoÆc gi¸n tiÕpqu¸mét Ng©n hµng nhê thu. NÕu®îc chÊp nhËn thanh to¸n, ng©n hµng nhê thu sÏ ghi 41

×