Van luong.blogspot.com 17232

714 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17232

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ tæng hîp, mang tÝnh liªn ngµnh liªn vïngvµ x· héi ho¸ cao. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n nh t ®Þnh th× ngµnh Du lÞch ®eml¹i nhiÒu lîi Ých to lín nh : thu nhËp, gi¶i quyÕt viÖc lµm, thu hót ®Çu t,thu ®îc nguån ngo¹i tÖ lín, cho quèc gia vµ thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕkh¸c ph¸t triÓn, … Bëi vËy, C¸c quèc gia cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Du lÞch®Òu híng ph¸t triÓn Du lÞch trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Víi nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®a d¹ng vµ hïng vÜ, tµi nguyªnnh©n v¨n giµu b¶n s¾c d©n téc lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn Du lÞch,chÝnh v× vËy mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chän híng ph¸t triÓn Du lÞchthµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän. §iÒu nµy ®· ®îc kh¼ng ®Þnh t¹i ®¹i héi§¶ng lÇn IX võa qua. Trong n¨m 2002, Du lÞch níc ta tiÕp tôc ®µ t¨ng trëng ë møc cao.Ngµnh Du lÞch thu hót trªn 2,6 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ, t¨ng 11,5% so víin¨m 2001. ThÞ trêng Du lÞch néi ®Þa t¨ng trëng æn ®Þnh. Sè lîng kh¸chDu lÞch néi ®Þa íc kho¶ng 13 triÖu lît kh¸ch, ®¹t 104% kÕ ho¹ch n¨m,t¨ng 11,6% so víi n¨m 2001. Thu nhËp toµn ngµnh n¨m 2002 ®¹t kho¶ng23.500 tû ®ång, t¨ng 14,6% so víi n¨m 2001. MÆc dï trong nh÷ng n¨m quangµnh Du lÞch níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn bé râ rÖt, tuy nhiªnngµnh Du lÞch v…n cha thùc sù lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, v…n chaph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng Du lÞch cña ® t níc. Do vËy cÇn thiÕt ph¶it×m ra gi¶i ph¸p ®a Du lÞch ph¸t triÓn thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhäncña ® t níc.Mét trong nh÷ng tiÒm n¨ng Du lÞch cña ® t níc ®ã lµ VÞnh H¹ Long.VÞnh H¹ Long lµ mét danh lam th¾ng c¶nh tù nhiªn ®Ñp næi tiÕng kh«ngchØ ë trong níc mµ c¶ trªn thÕ giíi, víi nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc trng ®éc ®¸ocña m×nh, VÞnh ®· ®îc UNESCO 2 lÇn c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªnthÕ giíi ( th¸ng 12/1994 vµ th¸ng 11/2000 ). ViÖc ®îc c«ng nhËn lµ Dis¶n thÕ giíi, mét mÆt lµ vinh dù vµ tù hµo lín cña ViÖt Nam, mÆt kh¸cnã còng mang l¹i cho níc ta nh÷ng lîi thÕ ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ vµx· héi. §ång thêi ®iÒu ®ã còng ®Æt ra cho chóng ta nh÷ng yªu cÇu míivÒ viÖc b¶o tån, ph¸t huy gi¸ trÞ cña Di s¶n vµ nh t lµ viÖc khai th¸cmét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån lùc thiªn nhiªn nµy phôc vô cho sù ph¸t triÓnDu lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ Du lÞch Qu¶ng Ninh nãi riªng.Ph¬ng Ph¸p nghiªn cøu 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Trong viÖc th ùc hiÖn b ¸o c ¸o th ùc tËp n µy, c ¸c ph¬ng ph ¸p sau ®©y ®·®îc ¸p d ông: Ph¬ng ph ¸p thu th Ëp vµ x ö lý th «ng tin. Ph¬ng ph ¸p n µy r t quan träng. Th «ng tin vÒ c ¸c ®èi tîng nghiªn c øu®îc thu th Ëp t li Öu tõ nhiÒ u ngu ån kh ¸c nhau, ®îc ph ©n lo ¹i, so s ¸nh vµch än läc k Ü lìng, ®îc tËp h îp th µnh nh ÷ng d ÷ li Öu c ã h Ö th èng vµ ®¸ngtin c Ëy. Ph¬ng ph ¸p ti Õp c Ën vµ ph ©n tÝch h Ö th èng. Ph¬ng ph ¸p n µy ®îc s ö d ông ®Ó thu th Ëp vµ x ö lý th «ng tin m étc ¸ch h Ö th èng vµ x ©y d ùng c ¸c m « h ×nh c ña ®èi tîng nghiªn c øu ®Ó x ¸c®Þnh c ¸c ch Ø ti ªu th Ých h îp. Ph¬ng ph ¸p b ¶n ®å.§îc s ö d ông trong viÖc ph ©n khu nh ÷ng ®Þa ®iÓ m du lÞch nh »m ph ©ntÝch ®Æc ®iÓ m tù nhiªn x · h éi c ña m çi khu vùc, c òng nh ®Ò ra c ¸c k Õho ¹ch tæ ch øc c ¸c ho ¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa b µn. §Ó giíi th iÖu, t«n vinh nh ÷ng gi¸ trÞ ®Æc s ¾c vÒ khu D i s ¶n H ¹Long, ®ång th êi ®a ra nh ÷ng gi¶i ph ¸p kiÕn ngh Þ g ãp ph Çn vµo viÖc b ¶otån, ph ¸t huy gi¸ trÞ , s ö d ông vµ khai th ¸c c ã hiÖu qu ¶ D i s ¶n, T «i nghiªnc øu ®Ò tµi : “ T× m hiÓu tµi nguyª n du lÞ ch t¹ i H¹ Long Ó. MÆc dï ®· t×m hiÓu, nghiªn cøu kÜ lìng song bµi viÕt cña t«ikh«ng thÕ kh«ng cã thiÕu sãt. R t mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸cb¹n ®äc ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ch¬ng I: C¬ së lý luËn1.1 Kh¸i niÖm v“ Du lÞ ch: Díi gãc ®é kh¸ch du lÞch : Du lÞch lµ cuéc hµnh tr×nh vµ lu tró cña con ngêi ngoµi n¬i c tróthêng xuyªn vµ quay trë l¹i, nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau víinh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau lo¹i trõ môc ®Ých lao ®éng vµ nhËn thï laoë n¬i ®Õn. Díi gãc ®é nhµ kinh doanh Du lÞch : 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 D u lÞch lµ m ét lÜnh vùc bao g åm c ¸c ho ¹t ®éng t¹o ra nh ÷ng d Þchvô vµ h µng ho ¸ ®Ó tho ¶ m ·n nh ÷ng nhu c Çu c ña kh ¸ch D u lÞch nh »m m ôc®Ých thu lîi nhu Ën. Theo quan ®iÓm tæng hîp : Du lÞch lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ x· héi ngµy cµng phæ biÕn ph¸tsinh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, phi kinh tÕ cã tÝnh t¬ng t¸c gi÷a 4 nhãmthµnh tè : kh¸ch du lÞch , nhµ cung øng dÞch vô Du lÞch , céng ®ång d©nc vµ chÝnh quyÒn n¬i ®Õn Du lÞch . Kh¸ch Du Nhµ cung øng DV lÞch DL ( CÇu ) ( Cung ) Céng ®ång ChÝnh quyÒn t¹i d©n c t¹i ®iÓm ®iÓm Dl DL Theo ph¸p lÖnh Du lÞch do chñ tÞch Níc CHXHCN ViÖt Namc«ng bè ngµy 20/02/1999 : Du lÞch lµ ho¹t ®éng cña con ngêi ngoµi n¬i c tró thêng xuyªn cñam×nh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, t×m hiÓu, nghØ dìngtrong mét kho¶ng thêi gian nh t ®Þnh.1.2. Kh¸i niÖm tµi nguyª n Du lÞ ch : Tµi nguyªn Du lÞch: lµ tæng thÓ Tù nhiªn vµ V¨n ho¸ - LÞch söcïng c¸c thµnh phÇn cña chóng gãp phÇn kh«i phôc, t¨ng thÓ lùc vµ trÝlùc cña con ngêi, kh¶ n¨ng lao ®éng vµ søc khoÎ cña hä, nh÷ng tµinguyªn nµy ®îc sö dông cho nhu cÇu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho viÖc s¶nxu t dÞch vô Du lÞch . Tµi nguyªn Du lÞch: bao gåm c¸c thµnh phÇn vµ nh÷ng kÕt hîpkh¸c nhau cña c¶nh quan tù nhiªn cïng c¶nh quan nh©n v¨n ( V¨n ho¸ ) cã 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thÓ ®îc s ö d ông cho d Þch vô D u lÞch vµ tho ¶ m ·n nhu c Çu vÒ ch ÷a b Önh,ngh Ø ng ¬i, th am quan hay D u lÞch. T rong ng µnh D u lÞch, T µi nguyªn D ulÞch lµ ®èi tîng lao ®éng, c ßn d Þch vô D u lÞch ®îc thÓ hiÖn nh s ¶nph Èm c ña qu ¸ tr×nh lao ®éng. N Ðt ®Æc tr ng c ña ng µnh D u lÞch lµ s ùtrïng kh íp vÒ th êi gian gi÷a qu ¸ tr×nh s ¶n xu tvµ qu ¸ tr×nh ti ªu th ô d Þchvô D u lÞch . X Ðt vÒ c ¬ c u tµi nguyªn D u lÞch c ã thÓ ph ©n th µnh 2 b é ph Ën : tùnhiªn vµ nh ©n t¹o ( T µi nguyªn th iªn nhiªn & T µi nguyªn V¨n ho ¸ - L Þch s öc ña ho ¹t ®éng D u lÞch ) . * Tµi nguyªn Du lÞch tù nhiªn : Tµi nguyªn Du lÞch tù nhiªn lµ c¸c ®èi tîng vµ hiÖn tîng trong m«itrêng tù nhiªn bao quanh chóng ta. Trong ®ã, Tµi nguyªn tham gia víinh÷ng ®Æc ®iÓm cña m×nh mµ cã thÓ quan s¸t b»ng m¾t thêng, ®ãchÝnh d¹ng bÒ mÆt ® t ( ®Þa h×nh ), ®éng thùc vËt vµ nguån n íc. Ngoµira, ®ãng vai trß quan träng ®èi víi nhiÒu lo¹i h×nh Du lÞch lµ khÝ hËu,®Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu cã liªn quan tíi tr¹ng th¸i t©m lý – thÓ lùc cñacon ngêi - ®ã chÝnh lµ khÝ hËu sinh häc . §Þa h×nh : §Þa h×nh hiÖn t¹i cña bÒ mÆt tr¸i ® t lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh®Þa ch t l©u dµi ( néi sinh, ngo¹i sinh ), trong chõng mùc nh t ®Þnh, mäiho¹t ®éng cña con ngêi trªn l·nh thæ ®Òu phô thuéc vµo ®Þa h×nh. T tnhiªn tuú thuéc vµo môc ®Ých ho¹t ®éng kinh tÕ mµ sù phô thuéc ®ãnhiÒu hay Ýt hay phô thuéc vµo khÝa c¹nh nµy hay khÝa c¹nh kh¸c cña®Þa h×nh. §èi víi ho¹t ®éng Du lÞch, ®iÒu quan träng nh t lµ ®Æc ®iÓmh×nh th¸i ®Þa h×nh, nghÜa lµ c¸c d u hiÖu bªn ngoµi cña ®Þa h×nh vµc¸c d¹ng ®Æc biÖt cña ®Þa h×nh cã søc h p d…n khai th¸c cho Du lÞch KhÝ hËu : KhÝ hËu lµ thµnh phÇn quan träng cña m«i trêng tù nhiªn ®èi víiho¹t ®éng Du lÞch. Nã thu hót ngêi tham gia vµ ngêi tæ chøc Du lÞchqua khÝ hËu sinh häc. Trong c¸c chØ tiªu khÝ hËu ®¸ng chó ý lµ 2 chØtiªu chÝnh : nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ ®é Èm. Ngoµi ra cßn cã mét sè yÕutè kh¸c nh giã, lîng ma, thµnh phÇn lý ho¸ cña kh«ng khÝ, ¸p su t cña khÝ 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368quyÓ n, ¸nh n ¾ng m Æt trêi vµ c ¸c hiÖn tîng th êi ti Õ t ®Æc biÖt ( Nh Ëtth ùc, NguyÖt th ùc … ) . Tµi nguyªn níc : Tµi nguyªn níc bao gåm níc ch¶y trªn bÒ mÆt ® t vµ níc ngÇm. §èivíi Du lÞch th× nguån níc mÆt cã ý nghÜa r t lín. Nã bao gåm : ®¹i d ¬ng,biÓn, hå, s«ng, hå chøa níc nh©n t¹o, suèi, th¸c níc, suèi phun,… Tµi nguyªn ®éng thùc vËt : Víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn cña thiªn nhiªn, con ngêi muèn quay trëvÒ gÇn víi thiªn nhiªn. Do vËy bªn c¹nh c¸c lo¹i h×nh Du lÞch v¨n ho¸, DulÞch vÒ víi thiªn nhiªn ®ang trë thµnh mét xu thÕ vµ nhu cÇu phæ biÕn.Nh vËy thÕ giíi ®éng thùc vËt hoang d· ®ang ngµy cµng h p d…n nhiÒu dukh¸ch. Nh÷ng loµi ®éng thùc vËt kh«ng cã ë ® t níc hä thêng cã søc h pd…n r t m¹nh. NhiÒu loµi ®éng vËt cã thÓ lµ ®èi tîng cho s¨n b¾n DulÞch. Cã nh÷ng loµi ®éng thùc vËt quý hiÕm lµ ®èi tîng ®Ó nghiªn cøu. * Tµi nguyªn Du lÞch nh©n v¨n Do con ngêi t¹o ra hay nãi c¸ch kh¸c nã lµ ®èi tîng vµ hiÖn tîng ®îct¹o ra 1 c¸ch nh©n t¹o. Nã bao gåm : c¸c di s¶n V¨n ho¸ , c¸c di tÝch V¨n ho¸- LÞch sö . Di tÝch V®n ho¸ - LÞch sö : lµ nh÷ng kh«ng gian vËt ch t cô thÓ,kh¸ch quan, trong ®ã chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh lÞch sö do tËp thÓhoÆc c¸ nh©n ho¹t ®éng s¸ng t¹o ra trong lÞch sö ®Ó l¹i 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368-Di tÝch LÞch sö : §ã lµ nh ÷ng n ¬i m µ chiÕn tranh ®· ®i qua, n ¬i sinh ra nh ÷ng vÞanh h ïng d ©n téc, nh ÷ng vÞ d anh nh ©n, n ¬i m µ lµ th ¸nh ®Þa c ò, … . - Di s¶n v®n ho¸ : . Di s¶n v®n ho¸ mang tÝnh ch t vËt thÓ : lµ nh÷ng c«ng tr×nhkiÕn tróc, nh÷ng t¸c phÈm nghÖ thuËt, th viÖnm viÖn b¶o tµng, nh÷ngn¬i thêng tæ chøc c¸c cuéc thi (phim ¶nh, ca nh¹c, thÓ thao, … ). . Di s¶n v®n ho¸ mang tÝnh ch t phi vËt thÓ : lµ nh÷ng phongtôc tËp qu¸n cña ngêi d©n nh c¸c lÔ héi, c¸c trß ch¬i d©n gian, gi¸ trÞ vÒÈm thùc, nh÷ng truyÒn thèng v¨n ho¸, …1.3. Vai trß cña tµi nguyª n thiª n nhiª n trong viÖc ph¸t triÓn DulÞ ch : Tæ chøc l·nh thæ Du lÞch lµ mét trong nh÷ng v n ®Ò ®îc quant©m hµng ®Çu trong viÖc nghiªn cøu Du lÞch, bëi v× kh«ng thÓ tæ chøcvµ qu¶n lý hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nµy nÕu kh«ng xem xÐt khÝa c¹nh kh«nggian ( l·nh thæ cña nã ). HÖ thèng l·nh thæ Du lÞch ®îc t¹o thµnh bëinhiÒu yÕu tè cã quan hÖ qua l¹i mËt thiÕt víi nhau nh nhãm kh¸ch dulÞch, c¸c tæng thÓ tù nhiªn, V¨n ho¸ - LÞch sö ( Tµi nguyªn Du lÞch ), c¬së h¹ tÇng, c¬ së vËt ch t kü thuËt, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ béphËn tæ chøc qu¶n lý . Du lÞch lµ mét trong nh÷ng ngµnh cã sù ®Þnh híng tµi nguyªn rârÖt. Tµi nguyªn Du lÞch ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tæ chøc l·nh thæ cñangµnh Du lÞch, ®Õn c u tróc vµ chuyªn m«n ho¸ cña vïng Du lÞch. Quy m«ho¹t ®éng Du lÞch cña mét vïng, mét quèc gia ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ sëkhèi lîng nguån tµi nguyªn Du lÞch, quyÕt ®Þnh tÝnh mïa vô, sù thay®æi cña dßng kh¸ch Du lÞch. Søc h p d…n cña vïng Du lÞch phô thuécnhiÒu vµo tµi nguyªn . Tµi nguyªn Du lÞch lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ së ®Ó t¹o nªnvïng Du lÞch. Sè lîng tµi nguyªn vèn cã, ch t lîng cña chóng vµ møc ®ékÕt hîp c¸c lo¹i tµi nguyªn trªn l·nh thæ cã ý nghÜa ®Æc biÖt trongviÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Du lÞch cña mét vïng hay mét quèc gia.Mét l·nh thæ nµo ®ã cã nhiÒu tµi nguyªn Du lÞch c¸c lo¹i víi ch t l îng 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao, c ã s øc h p d …n kh ¸ch du lÞch lín vµ m øc ®é k Õt h îp c ¸c lo ¹i tµinguyªn phong ph ó th × s øc thu h ót kh ¸ch D u lÞch c µng m ¹nh . Ch¬ng II: Thùc tr¹ ng tµi nguyª n du lÞ ch t¹ i h¹ long – qu¶ng ninh2.1 Kh¸i qu¸t ®iÓm Du lÞ ch H¹ Long . 2.1.1. VÞ trÝ ®Þ a lý . VÞnh H¹ Long n»m ë §«ng B¾c ViÖt Nam, thuéc ®Þa phËn tØnh 0Qu¶ng Ninh. §©y lµ vïng biÓn ®¶o ®ưîc x¸c ®Þnh trong täa ®é 106 56’ 0 0 0®Õn 107 37’ kinh ®é §«ng vµ 20 43’ ®Õn 21 09’ vÜ ®é B¾c. PhÝaT©y vµ T©y B¾c vÞnh H¹ Long kÐo dµi tõ huyÖn Yªn H ng, qua thµnh phèH¹ Long, thÞ x· CÈm Ph¶, ®Õn hÕt phÇn biÓn ®¶o huyÖn V©n §ån; phÝa§«ng Nam vµ phÝa Nam gi¸p bê T©y vÞnh B¾c Bé, phÝa T©y Nam vµphÝa T©y gi¸p ®¶o C¸t Bµ (H¶i Phßng). N¨m 1962, VÞnh H¹ Long ®îc Bé V¨n ho¸ Th«ng tin xÕp h¹ng lµ Di 2tÝch danh th¾ng c p quèc gia víi diÖn tÝch 1553 km bao gåm 1969 hßn®¶o, trong ®ã 980 hßn ®¶o ®· ®îc ®Æt tªn. Khu Di s¶n thÕ giíi ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ n¬i tËp trung nhiÒu®¶o ®¸, hang ®éng, b·i t¾m næi tiÕng vµ tiªu biÓu, ®îc giíi h¹n bëi 3®iÓm: ®¶o §Çu Gç (phÝa t©y), Hå Ba HÇm (phÝa nam) vµ ®¶o Cèng 2T©y (phÝa ®«ng) víi diÖn tÝch 434km , gåm 775 hßn ®¶o, trong ®ã cã411 ®¶o ®· ®îc ®Æt tªn. Vïng ®Öm lµ d¶i bao quanh khu vùc b¶o vÖ tuyÖt ®èi, theo híngt©y - t©y b¾c vµ b¾c - ®«ng b¾c, x¸c ®Þnh bëi phÝa bê vÞnh däctheo quèc lé 18A, kÓ tõ kho x¨ng dÇu B12 (C¸i D¨m) ®Õn c©y sè 11 (x·Quang Hanh, thÞ x· CÈm Ph¶). ChiÒu réng khu ®Öm tõ 5-7km tÝnh tõ ®-êng b¶o vÖ tuyÖt ®èi ra biÓn, ph¹m vi xª dÞch tõ 1-2km. Vïng phô cËn lµvïng biÓn hoÆc ® t liÒn bao quanh khu ®Öm, kÓ c¶ vïng biªn gi¸p ranh víiVên quèc gia C¸t Bµ. 2.1.2. Tµi nguyª n thiª n nhiª n : 2.1.2.1. C¸c ®¶o nói næi tiÕng * Nói bµi th¬ : 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ao 1 91 m , n »m ë trung t©m th µnh ph è H ¹ Long, díi c ¸c triÒ u ®¹iphong kiÕn, n ói B µi Th ¬ lµ tr¹m c ¶nh ph ßng c ña vïng biÓ n §«ng B ¾c.Ch ©n n ói c ã ch ïa Long Tiªn, ®Ò n th ê §øc ¤ng TrÇn Q u èc NghiÔ n.T rªn v¸chn ói ph Ýa §«ng N am c ßn c ã d i b ót c ña vua L ª Th ¸nh T «ng vµ 6 b µi th ¬ ch ÷H ¸n kh ¸c c ña c ¸c d anh nh ©n tõ th Õ k Ø XV – XX ca ngîi cu éc s èng th ¸ib ×nh vµ c ¶nh ®Ñ p c ña VÞnh H ¹ Long. N ói B µi Th ¬ c ßn lµ n ¬i ng än c ê b óaliÒ m tung bay nh ©n ng µy 1 / / 930 trong phong trµo ® u tranh c ña giai 51c p c «ng nh ©n m á ch èng th ùc d ©n Ph ¸p. * §¶o Ti Tèp N¨m 1962 B¸c Hå cïng anh hïng lao ®éng ViÖt Nam, nhµ du hµnh vòtrô Liªn X« GiÐc Man Ti Tèp tíi th¨m H¹ Long vµ nghØ t¹i ®¶o. §Ó kØniÖm chuyÕn ®i nµy, B¸c Hå ®· l y tªn Ti Tèp ®Æt cho hßn ®¶o. §¶o cãb·i t¾m tuyÖt ®Ñp, phong c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh, c¸ch bÕn tµu Du lÞch7 – 8 km. * H§n Gµ Chäi. Gåm 2 hßn ®¶o nhá, cao 12m gièng hÖt mét ®«i gµ ®øng ®èi diÖnnhau ®ang tung c¸nh. H×nh ¶nh hßn Gµ Chäi ®îc chän lµm biÓu tîng cñaQu¶ng Ninh vµ biÓu tîng Du lÞch ViÖt Nam n¨m 2000. Hßn Gµ Chäi ë phÝa§«ng Nam ®¶o §Çu Gç, c¸ch bÕn tµu Du lÞch 5km. §¶o cßn cã tªn lµ hßnTrèng M¸i hay lµ hßn CÆp Gµ. * H§n §Ønh H¬ng N»m ë phÝa T©y Nam ®¶o §Çu Gç, gièng hÖt nh mét l h¬ng b»ng®¸ khæng lå mäc lªn gi÷a biÓn kh¬i. * H§n XÕp N»m ë VÞnh B¸i Tö Long, CÈm Ph¶. Hßn XÕp gåm c¸c khèi ®¸ to,vu«ng ®Òu ®Æn ®îc xÕp chång nªn nhau gièng nh mét Kim tù th¸p Ai CËp®îc dùng lªn gi÷a biÓn kh¬i. * H§n Thiªn Nga Mét hßn ®¶o nhá ®øng bång bÒnh trªn VÞnh biÓn, cã h×nh thïgièng nh mét ®«i Thiªn Nga ®ang t×nh tù. Hßn Thiªn Nga lµ mét ®ÞachØ tham quan, chôp ¶nh lý tëng trªn VÞnh B¸i Tö Long. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * H§n Con Cãc L µ m ét trong nh ÷ng t¸c ph Èm tu yÖ t m ü c ña t¹o ho ¸ ban tÆng choH ¹ Long, h ßn Con C ãc cao 8m , gièng h Öt m ét ch ó C ãc ®ang ngåi ch ê mar¬i gi÷a m ªnh m «ng s ãng níc. H ßn Con C ãc lµ m ét trong nh ÷ng ®Þa ch ØD u lÞch n æi ti Õng, n »m ë ph Ýa §«ng N am VÞnh H ¹ Long, c ¸ch b Õn tµu D ulÞch 1 7km . * H§n §Çu Ngêi Cao 25m, tõ xa nh×n gièng nh ®Çu ngêi Ai CËp víi chiÕc mò to, gåghÒ, nh« ra xa, c»m tú trªn mÆt níc. Mét sè ngêi cßn liªn tëng tíi h×nh¶nh tîng Nh©n s Ai CËp nhng hßn §Çu Ngêi ®Ñp vµ th¬ méng h¬n nhiÒu v×cã thªm nhiÒu yÕu tè biÓn. Hßn §Çu Ngêi n»m ë gÇn Hang Luån, c¸ch bÕntµu Du lÞch 13km . * H§n §òa N»m trong khu vùc VÞnh B¸i Tö Long, c¸ch nói Bµi Th¬ vÒ phÝa§«ng 7km, Hßn §òa gièng nh mét chiÕc ®òa thÇn khæng lå trongchuyÖn cæ tÝch cña An - §Ðc - Xen ®îc c¾m xuèng biÓn kh¬i. §©y cònglµ b»ng chøng sinh ®éng vÒ gi¸ trÞ ®Þa ch t ®Þa m¹o ®Æc s¾c cñaVÞnh H¹ Long. Hßn §òa lµ mét trong nh÷ng ®iÓm tham quan lý tëng chodu kh¸ch vµ còng lµ mèc giíi ®Þnh híng quan träng cho c¸c tµu thuyÒn khira kh¬i . * Ba Tr¸i §µo Gåm 3 hßn nói nhá, cao 23m tr«ng gièng hÖt 3 tr¸i ®µo. Hßn BaTr¸i §µo g¾n liÒn víi c©u chuyÖn truyÒn thuyÕt t×nh yªu l·ng m¹n gi÷anµng tiªn ót víi chµng ng d©n ®¸nh c¸ nghÌo khæ. V× muèn chµng trai ®îcsèng bªn m×nh m·i m·i, nµng tiªn ót ®· l y chém ba tr¸i ®µo tiªn cho chµng¨n. Ngäc Hoµng biÕt chuyÖn liÒn ho¸ phÐp thµnh ba tr¸i nói. Ngµy nay,Ba Tr¸i §µo lµ mét ®Þa danh næi tiÕng víi b·i t¾m tiªn tuyÖt ®Ñp, phongc¶nh s¬n thuû h÷u t×nh, c¸ch bÕn tµu Du lÞch 22km vÒ phÝa §«ng Nam . * §¶o TuÇn Ch©u 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¸ch b Õn tµu D u lÞch 4km vÒ ph Ýa T ©y Nam , ®¶o Tu Çn Ch ©u réng 2kho ¶ng 2,8km , trªn ®¶o cã di chØ kh¶o cæ thuéc nÒn v¨n ho¸ Du lÞch.§¶o cßn lµ mét trung t©m Du lÞch víi b·i biÓn ®Ñp, nhiÒu nhµ hµng, kh¸chs¹n, khu vui ch¬i gi¶i trÝ ,… gi÷a mét céng ®ång d©n c víi nh÷ng truyÒnthèng, phong tôc tËp qu¸n l©u ®êi . * §¶o Ngäc Võng 2 Lµ ®¶o ® t, réng 12km , cã ngêi ë, c¸ch bÕn tµu Du lÞch 34km.Xung quanh ®¶o cã nhiÒu b·i biÓn ®Ñp. §¶o cã nói V¹n Xu©n co 182m, cã di 2chØ kh¶o cæ thuéc v¨n ho¸ H¹ Long réng 4.500m , cã bÕn c¶ng cæ CèngYªn thuéc hÖ thèng th¬ng c¶ng cæ V©n §ån tõ thÕ kû XI, cã di tÝchthµnh cæ nhµ M¹c vµ nhµ NguyÔn . * §¶o Quan L¹n C¸ch thÞ x· CÈm Ph¶ 35km vÒ phÝa §«ng Nam, thÕ kû XI, ®¶o lµtrung t©m th¬ng m¹i quèc tÕ sÇm u t vµ quan träng nh t cña ViÖt Nam.Trªn ®¶o hiÖn cßn r t nhiÒu di tÝch lÞch sö vµ kiÕn tróc gi¸ trÞ nh :§×nh , miÕu , chïa , nghÌ , bÕn c¶ng cæ , …§Æc biÖt, héi lµng Quan L¹ndiÔn ra tõ ngµy 11 – 26/6 ©m lÞch hµng n¨m víi c¸c tôc ®ua thuyÒn r t vui . * §¶o KhØ §¶o ë c¸ch thÞ x· CÈm Ph¶ 4km vÒ phÝa §«ng Nam, cßn cã tªn gäilµ ®¶o Ròu. Tõ n¨m 1962, ®¶o ®· trë thµnh tr¹i ch¨n nu«i khØ. KhØ ë®©y lµ loµi khØ mòi ®á. §©y lµ ®iÓm tham quan cña H¹ Long, ®Õn ®©ydu kh¸ch nh ®îc hoµ m×nh víi thiªn nhiªn, ®îc sèng víi thÕ giíi cña Ò hoaqu¶ s¬n Ó 2.1.2.2. C¸c hang ®éng næi tiÕng * §éng Thiªn Cung N»m ë phÝa B¾c ®¶o §Çu Gç, c¸ch c¶ng tµu Du lÞch 4km, míi ph¸thiÖn n¨m 1993. §éng réng vµ ®Ñp vµo lo¹i nh t cña H¹ Long, ®éng chialµm nhiÒu ng¨n, víi v« vµn nhò ®¸ t¹o thµnh c¸c h×nh thï kú dÞ vµ h p d…n.§éng cßn g¾n liÒn víi c©u chuyÖn truyÒn thuyÕt vÒ vua Rång cña H¹Long . * Hang §Çu Gç 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Çu G ç lµ hang ®éng réng, ®Ñ p m ang n Ðt c æ k Ýnh rªu phong, ng-êi Ph ¸p g äi lµ Ò §éng c ña c ¸c k × quan Ó. H ang n »m trªn d ·y ®¶o §Çu G ç,c ¸ch ®éng Thiªn Cung 300m . Th ¸ng 1 0/ 957, B ¸c H å tíi th ¨m hang §Çu G ç, 1c ©u n ãi n æi ti Õng c ña B ¸c vÒ vÎ ®Ñ p c ña hang ®éng n µy : Ai c òng ph ¶ivµo th ¨m hang ®éng m íi th Çy h Õt c ¶nh ®Ñ p. C ¶nh ®Ñ p m ét ngêi kh «ng thÓn ãi h Õt cho nhiÒ u ngêi. Trong chuyÕn du h µnh n ¨m 1 91 9, vua Kh ¶i §Þnh ®·®Õn th ¨m ®éng vµ lu l¹ i m ét bia m inh v¨n, ca ng îi c ¶nh ®Ñ p c ña H ¹ Long.Trong ®éng c ßn c ã giÕng ti ªn, c ïng v« s è c ¶nh s ¾c do nh ò ®¸ t¹o n ªn . * Hang Söng Sèt Lµ mét trong nh÷ng hang ®éng ®Ñp vµ hoµnh tr¸ng nh t trªn VÞnh 2H¹ Long. §éng gåm 3 khu víi tæng diÖn tÝch trªn 10.000m . Mçi c¶nh trÝtrong ®éng mang l¹i cho du kh¸ch mét c¶m gi¸c míi l¹, ng¹c nhiªn. Söng Sètlµ mét trong nh÷ng hang ®éng ®iÓn h×nh cña Di s¶n VÞnh H¹ Long . * Hang Trinh N÷ C¸ch bÕn tµu Du lÞch kho¶ng 9km vÒ phÝa §«ng Nam, ®éng réngvµ ®Ñp, bao ®êi nay ®îc ngêi d©n ®Þa ph¬ng coi lµ biÓu tîng cho t×nhyªu chung thuû. §éng g¾n liÒn víi huyÒn tho¹i vÒ t×nh yªu cña mét ®«itrai g¸i d©n v¹n chµi, v× gi÷ lßng chung thuû víi ng êi yªu, ngêi con g¸i ®·bÞ tªn ®Þa chñ ®µy ra ®¶o xa vµ ho¸ ®¸ t¹i n¬i nµy . * Hå Ba BÇm C¸ch bÕn tµu kho¶ng 25km vÒ phÝa T©y Nam, trªn d·y ®¶o §Çu Bª,Hå Ba BÇm næi tiÕng víi c¶nh ®Ñp s¬n thuû h÷u t×nh. Cã 3 hå n íc línth«ng víi nhau b»ng 3 cöa hang. Kh¸ch Du lÞch muèn vµo th¨m ph¶i ®ib»ng thuyÒn nan. Ngoµi c¶nh ®Ñp, n¬i ®©y cßn cã quÇn thÓ ®éng thùcvËt v« cïng phong phó nh : khØ , chån , c¸c loµi san h« , t«m c¸ , lan ,cä , … * Hang Hanh §©y lµ hang dµi nh t trong khu vùc VÞnh H¹ Long ( kho¶ng h¬n 2km) b¾t nguån tõ ch©n nói Quang Hanh ¨n th«ng ra biÓn. Trong hang cãnhiÒu nhò ®¸ ®Ñp vµ lµ mét m«i trêng ®Æc biÖt cho mét sè loµi c¸ vµh¶i s¶n sinh sèng. Hang thuéc ®Þa phËn VÞnh B¸i Tö Long, thÞ x· CÈmPh¶ . 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * §éng Mª Cung C ¸ch b Õn tµu D u lÞch 1 2km vÒ ph Ýa §«ng N am , lµ m ét trong nh ÷ngd i ch Ø kh ¶o c æ thu éc giai ®o ¹n s ím c ña v¨n ho ¸ S oi Nh ô, c ã li ªn ®¹ikho ¶ng 2 v¹n n ¨m c ¸ch ngµy nay. §éng M ª Cung c ßn lµ m ét hang ®éng®Ñ p, c ã vên th ùc vË t tù nhiªn phong ph ó . 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * §éng Kim Quy C ¸ch b Õn tµu D u lÞch kho ¶ng 7km vÒ ph Ýa T ©y N am , ®éng Kim Q uylµ m ét trong nh ÷ng ®Þa ch Ø h p d …n víi du kh ¸ch kh «ng ch Ø b ëi vÎ ®Ñ pk × ¶o c ña hang ®éng m µ c ßn b ëi n ã lµm cho ngêi ta li ªn tëng tíi tru yÒ nthuyÕt vÒ th Çn Kim Q uy vµ c ©u chuyÖn t×nh M þ Ch ©u – T räng Thu û . * §éng L©u §µi Thuéc ®Þa phËn VÞnh B¸i Tö Long, ®éng ®Ñp tùa nh l©u ®µi n¬itrÇn thÕ. Ngoµi ra, ®©y cßn cã lµng chµi næi trªn VÞnh cßn lu gi÷nhiÒu nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cña vïng biÓn §«ng B¾c. §éngc¸ch bÕn tµu Du lÞch kho¶ng 10km . 2.1.2.3. B·i t¾m : Däc theo bê VÞnh H¹ Long lµ khu nghØ m¸t thêng quen gäi lµ B·iCh¸y. §©y lµ khu nghØ m¸t quanh n¨m léng giã biÓn, nhiÖt ®é trung b×nh 0n¨m kho¶ng trªn 20 C . B·i Ch¸y lµ mét d¶i ®åi th p ch¹y thoai tho¶i vÒ phÝa biÓn kÐo dµih¬n 2km «m l y hµng th«ng cæ thô n»m xen kÏ víi kh¸ch s¹n cao tÇng,nh÷ng biÖt thù nhá kiÕn tróc riªng biÖt. Qua con ®êng r¶i nhùa, s¸t bêVÞnh lµ d¶i c¸t tr¾ng vµ hµng phi lao xanh m¸t. Nh÷ng hµng qu¸n nháxinh Èn m×nh díi nh÷ng rÆng phi lao. T¾m biÓn xong du kh¸ch cã thÓ lªn bêngåi thëng thøc nh÷ng cèc níc m¸t l¹nh ®Ó ®ãn luång giã biÓn . B·i Ch¸y – VÞnh H¹ Long lµ mét ®iÓm Du lÞch h…p d…n kh¸ch trongvµ ngoµi níc . 2.1.3. NhÖng gi¸ trÞ næi bËt cña VÞ nh H¹ Long : 2.1.3.1. Gi¸ trÞ thÈm mü : VÞnh H¹ Long lµ mét t¸c phÈm ®iªu kh¾c hïng vÜ vµ kú l¹ cñathiªn nhiªn. Tõ xa ®Õn nay, H¹ Long ®· trë thµnh nguån c¶m høng s¸ngt¹o cho c¸c nghÖ sü. Mét vïng biÓn níc trong xanh, ph¼ng lÆng ®îc ®iÓmxuyÕt bëi v« vµn nh÷ng hßn ®¶o lín nhá khi quÇn tô, lóc r¶i r¸c víi mu«nh×nh, mu«n vÎ. Ng¾m nh×n H¹ Long ngêi ta cã c¶m gi¸c nh ng¾m mét t¸cphÈm t¹o h×nh kú vÜ nhng chØ víi hai ch t liÖu ®¬n gi¶n : §¸ vµ Níc. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¶nh ®Ñ p H ¹ Long lu «n th ay ®æi theo g ãc nh ×n, th êi gian vµ t©mtr¹ng c ña ngêi ngo ¹n c ¶nh. T õ b ê tr«ng ra, ®¶o ®¸ nh b øc têng th µnhv÷ng ch ·i ng¨n ® tliÒ n víi biÓ n kh ¬i, nhng khi ®Õn g Çn, b øc têng ym ë ranhêng lèi, vµ ®¶o ®¸ l¹i hiÖn ra, g Çn, xa th p tho ¸ng. C ø th Õ, H ¹ Longlu «n cu èn h ót ngêi ta m ª m ¶i t×m kiÕm , kh ¸m ph ¸. §i gi÷a H ¹ Long víi m u «nngh ×n ®¶o ®¸, ngêi ta dÔ d µng t×m th y nh ÷ng n Ðt ph ¸c th ¶o v¹n vË t c ñat¹o ho ¸. H ai ch ó g µ híng m á vµo nhau nh ®ang ©u yÕm , t×nh tù ( h ßnTrèng M ¸i ); ch ó §¹i B µng ®Ëu trªn m ám ®¸ r×nh m åi ( h ßn §¹i B µng ) hay«ng giµ ®ang ngåi c ©u c ¸ ( h ßn L · Väng ),… Nhng khi thuyÒ n qua, ngo ¶nh®Çu l¹ i, nh ÷ng h ×nh ¶nh ytho ¾t biÕn m t, lµm b tng ê vµ b èi rèi kh ¸chth ¨m quan . C ¶nh ®Ñ p H ¹ Long kh «ng ch Ø ph « b µy ë d ¸ng n ói, s ¾c trêi, nh ÷ngh ßn ®¶o ®¸ c òng ch øa ®ùng trong lßng nh ÷ng t¸c ph Èm ®iªu kh ¾c tinhx ¶o, ®éc ®¸o, ®ã lµ h Ö th èng hang ®éng v« c ïng phong ph ó. M çi hang®éng c ã m ét vÎ ®Ñ p kh ¸c nhau t¹o n ªn s øc h p d …n, l«i cu èn l¹ lïng. §éngThiªn Cung chau chu èt, léng l…y nh ®îc ch ¹m kh ¾c tõ pha lª ; hang §ÇuG ç ®îc m Önh d anh lµ Ò §éng c ña c ¸c k ú quan Ó víi kiÕn tróc kho Î kho ¾nvµ ho µnh tr¸ng ; hang S öng S èt nh m ë ra m ét th Õ giíi c æ tÝch, th Çntho ¹i … . 2.1.3.2. Gi¸ trÞ ®Þa chÊt : NÕu gi¸ trÞ c¶nh quan tù nhiªn tuyÖt vêi dÔ th y ®· t«n vinh khu Dis¶n, ph¶n ¸nh h×nh thÓ vµ mµu s¾c cña mét viªn ngäc quý, th× gi¸ trÞ®Þa ch t cÇn ®îc xem nh lµ c u tróc vµ ch t liÖu t¹o nªn viªn ngäc y . D¶i ven bê vµ trong lßng VÞnh H¹ Long chøa ®ùng nhiÒu hÖ tÇngtrÇm tÝch thµnh phÇn Cacbonat vµ lôc nguyªn víi nhiÒu di tÝch cæ sinhvËt díi d¹ng ho¸ th¹ch, trong ®ã cã c¸c ngµnh, ®éng thùc vËt ®· bÞ biÕnm t trªn tr¸i ® t. §ã lµ nh÷ng trang sö ®¸ ghi l¹i nh÷ng biÕn cè vÜ ®¹icña qu¸ tr×nh ®Þa ch t vµ tiÕn ho¸ cña sù sèng. LÞch sö ®Þa ch t l©udµi cña VÞnh H¹ Long ®îc biÕt Ýt nh t trªn 500 triÖu n¨m víi nh÷ng hoµnc¶nh cæ ®Þa lý r t kh¸c nhau, víi nhiÒu lÇn t¹o s¬n – biÓn tho¸i, sôt ch×m– biÓn tiÕn. Khu vùc VÞnh H¹ Long ®· tõng lµ biÓn s©u vµo c¸c kû Odovic –Silua ( kho¶ng 500 – 410 triÖu n¨m tríc ), lµ biÓn n«ng vµo c¸c kû Cacbon– Pecmi ( kho¶ng 340 –250 triÖu n¨m tríc ), biÓn ven bê vµo cuèi kû 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Pale ogen - ®Çu k û Neogen ( kho ¶ng 26 – 20 tri Öu n ¨m tr íc ) vµ tr¶i quam ét s è lÇn biÓ n l n trong k û Nh ©n sinh ( kho ¶ng 2 tri Öu n ¨m qua ). Xen k Ï víi c ¸c th êi k ú biÓ n tån t¹i lµ c ¸c th êi k ú lôc ®Þa. VÞnh H ¹Long ®· tr¶i qua nh ÷ng th êi k ú c æ ®Þa lý r t ®Æc biÖt. K û C acbon( 340 – 285 tri Öu n ¨m tr íc ) lµ th êi gian n ãng Èm c ña tr¸ i ® t, ph ¸t triÓ nm «i tr êng ®Çm lÇy th ùc vË t thu Ën lîi cho h ×nh th µnh c ¸c bÓ th an ®¸kh æng lå ë ch ©u ¢u th × ë VÞnh H ¹ Long l¹ i lµ vïng biÓ n n «ng, kh Ý h Ëukh « n ãng ®Ó h ×nh th µnh n ªn tÇng ®¸ v«i d µy. Tr¸i l¹i, vµo k û Trias ( 240– 1 95 tri Öu n ¨m tr íc ) khi tr¸ i ® t n ãi chung, ch ©u ¢u n ãi ri ªng c ã kh Ý h Ëukh « n ßng th × khu vùc VÞnh H ¹ Long lµ nh ÷ng ®Çm lÇy Èm í t víi nh ÷ngc ¸nh rõng tu Õ, d¬ng x Ø kh æng lå tÝch tô nhiÒ u th Õ h Ö … . VÞnh H ¹ Longng µy nay m íi ®îc h ×nh th µnh trong 7 – 8 ngh ×n n ¨m qua D o vËy, VÞnh H ¹ Long m ang nhiÒ u gi¸ trÞ qu ý gi¸ cho khoa h äc ®Þach t k û Nh ©n sinh vµ ®Þa ch t biÓ n. C ¸c b Ëc thÒ m biÓ n n ©ng cao, c ¸c bÒm Æt ®ång b »ng ph ©n b Ëc n »m ch ×m díi ®¸y VÞnh, c ¸c d ßng s «ng c æng Ëp ch ×m , hang ®éng, trÇm tÝch hang ®éng, c ¸c ng n biÓ n c æ vµ b Öh Çu h µ n »m cao trªn v¸ch n ói ®¸ lµ kho t li Öu qu ý gi¸ nghiªn c øu biÕn®éng m ùc níc biÓ n c æ vµ hiÖn ®¹i, c òng nh ¶nh hëng c ña n ã tíi con ngêitõ c ¸c nÒ n v¨n ho ¸ kh ¶o c æ xa xa nh S oi Nh ô, TiÒ n H ¹ Long vµ H ¹ Long råicho ®Õn ngµy nay. VÞnh H ¹ Long lµ m …u h ×nh ti ªu biÓ u vÒ m ét VÞnh biÓ nt¹o n ªn kh «ng ph ¶i tõ c ¸c m òi nh «, m µ tõ h Ö th èng ®¶o ch ¾n. §ã lµ VÞnhthu û triÒ u, nh Ët triÒ u ®Ò u biªn ®é lín ®iÓ n h ×nh nh tth Õ giíi, m ét kiÓ u b ê¨n m ßn ho ¸ h äc ti ªu biÓ u vµ ®Æc s ¾c . §¸nh gi¸ c ña IUCN vÒ gi¸ trÞ ®Þa ch tVÞnh H ¹ Long nh sau : “ …VÞnh H¹ Long lµ mét ®iÓn h×nh vÒ biÓn g¾n víi c¶nh quan th¸p nói®¸ v«i. MÆc dï Di s¶n cã nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Þa m¹o gièng víinhiÒu vïng kh¸c nhng râ rµng nã v…n h¬n h¼n so víi b t kú khuvùc nµo trªn thÕ giíi. H¬n thÕ n÷a, khu Di s¶n H¹ Long thÓ hiÖn ®Çy®Ò tÝnh nguyªn vÑn vÒ c¸c qu¸ tr×nh ®Þa ch t quy m« lín. MÆc dïloµi ngêi ®· c tró ë khu vùc nµy r t l©u nhng ®iÒu nµy kh«ng lµmm t ®i mµ v…n lu gi÷ ®Óc ®Æc tÝnh tù nhiªn vèn cã. VÞnh H¹ Longcã thÓ ®Óc coi nh lµ mét Di s¶n cã th¸p nói ®¸ v«i réng lín vµ ph¸ttriÓn nh t thÕ giíi ….” 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.3.3. Gi¸ trÞ V¨n Ho¸ - LÞch sö * H¹ Long - mét trong nh÷ng c¸i n«i cÒa ngêi ViÖt cæ: Q u ¶ng Ninh n ãi chung vµ H ¹ Long n ãi ri ªng lµ n ¬i c ã m ét nÒ n v¨n ho ¸l©u ®êi vµ li ªn tôc. §©y lµ m ét nÒ n v¨n ho ¸ c ã nh ÷ng ®Æc tr ng ri ªng,ph ©n b è tËp tru ng t¹i m ét khu vùc ®éc lËp nhng kh «ng hÒ biÖt lËp , n ãg ¾n liÒ n víi nh ÷ng nÒ n v¨n ho ¸ Ho µ B ×nh - B ¾c S ¬n n æi ti Õng c ña d ©ntéc ta. Theo T..S . H µ H ÷u Nga - ViÖn Kh ¶o c æ h äc, cho ®Õn nay, ch óngta ®· lµm râ ®îc m ét lÞch s ö v¨n ho ¸ tõ Ý t nh tlµ 25000 n ¨m c ¸ch ngµynay ë H ¹ Long - nÒ n v¨n ho ¸ S oi Nh ô. K Õ ti Õp ®ã lµ nÒ n v¨n ho ¸ C ¸i B Ìo -g ¹ch n èi gi÷a v¨n ho ¸ S oi Nh ô vµ v¨n ho ¸ H ¹ Long.- V®n ho¸ Soi Nhô (c¸ch ngµy nay 25000 n¨m ®Õn 7000 n¨m) : Chñ yÕu ph©n bè trong khu vùc c¸c ®¶o ®¸ v«i thuéc VÞnh H¹ Long vµ B¸i Tö Long, ngoµi ra cßn ph©n bè ë c¸c hang ®éng ven bê thuéc c¸c VÞnh y. C¸c d u tÝch loµi hµu lín t¹i c¸c hang ®éng thuéc nÒn v¨n ho¸ nµy cho phÐp kh¼ng ®Þnh r»ng: so víi v¨n ho¸ Hoµ B×nh - B¾c S¬n cïng thêi, ngêi Soi Nhô ®· cã mét m« h×nh v¨n ho¸ ®a d¹ng h¬n, phong phó h¬n, bëi v× trong ph¬ng thøc kiÕm sèng cña c d©n ë ®©y ®· cã thªm yÕu tè biÓn.- V®n ho¸ C¸i Bío (c¸ch ngµy nay tõ 7000 n¨m ®Õn 5000 n¨m)- g¹ch nèi gi÷a v¨n ho¸ Soi Nhô vµ v¨n ho¸ H¹ Long: C¸c di chØ thuéc nÒn v¨n ho¸ nµy ph©n bè trªn bê c¸c vòng VÞnh kÝn giã tùa lng vµo nói, mµ chñ yÕu lµ nói ®¸ v«i. Ph¬ng thøc sèng kiÕm sèng cña ngêi C¸i BÌo, tríc hÕt lµ ®Þnh híng khai th¸c biÓn sau ®ã lµ c¸c ph¬ng thøc truyÒn thèng nh s¨n b¾t, h¸i lîm trªn c¹n. Tr×nh ®é chÕ t¸c c«ng cô lao ®éng còng nh ®å gèm cßn ®¬n gi¶n, th« s¬. §Æc biÖt, ngêi C¸i BÌo ®· khai th¸c biÓn b»ng c¶ giao lu trao ®æi trªn biÓn.- V®n ho¸ H¹ Long (c¸ch ngµy nay tõ 4.500 - 3500 n¨m) ®îc chia lµm hai giai ®o¹n sím vµ muén. Giai ®o¹n sím cña v¨n ho¸ H¹ Long – giai ®o¹n Thoi GiÕng lµ kÕtqu¶ trùc tiÕp cña ®ît biÓn tiÕn Holoxen trung. Trong giai ®o¹n nµy, cd©n sèng trªn bÒ mÆt cña ®ång b»ng cæ pleixtoxen cao kho¶ng 6m so víi 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ùc níc biÓ n hiÖn t¹i. Ph¬ng th øc s èng c ña h ä lµ s ¨n b ¾t, h ¸i lîm . Ngh Öthu Ët ch Õ t¸c c «ng c ô lao ®éng c òng nh ®å g èm b ¾t ®Çu tinh x ¶o h ¬n. G iai ®o ¹n m u én c ña v¨n ho ¸ H ¹ Long lµ k Õt qu ¶ c ña m ùc níc biÓ nd ©ng c ùc ®¹i råi sau ®ã ró t d Çn. T rong giai ®o ¹n n µy, ngêi H ¹ Long c trótrªn nh ÷ng khu vùc b Þ biÓ n ng¨n c ¸ch th µnh c ¸c ®¶o, h ä ®· ho µn to µn lµc d ©n c ña biÓ n, k ü thu Ët ch Õ t¸c c «ng c ô vµ ®å g èm ®· trë th µnh ®Æctrng c ña v¨n ho ¸ H ¹ Long. G iai ®o ¹n m u én c ña v¨n ho ¸ H ¹ Long c ã m ét vÞtrÝ ®Æc biÖt ®èi víi nÒ n v¨n m inh ViÖt c æ. * VÞnh H¹ Long - n¬i ghi d u lÞch sö dùng níc, gi÷ níc cÒad©n téc: S¸ch §¹i ViÖt sö ký toµn th chÐp: ÒKû tþ, n®m thø 10, ®êi vua LýAnh T«ng, 1149, mïa xu©n, th¸ng 2, thuyÒn bu«n c¸c níc Tr¶o Oa, LéL¹c, Xiªm La vµo H¶i §«ng xin ë l¹i bu«n b¸n, bín cho tËp trung ën¬i h¶i ®¶o gäi lµ V©n §ån ®Ó mua b¸n hµng quý, d©ng tiÕn s¶n vËt®Þa ph¬ng..." Th¬ng c¶ng V©n §ån ®· lµ n¬i trao ®æi, bu«n b¸n sÇm u tsuèt mét thêi gian dµi tõ thêi Lý, TrÇn ®Õn Lª. §ång thêi, ®ã còng lµ®Þa ®iÓm giao lu v¨n ho¸ r t phån thÞnh. VÞnh H¹ Long cßn lµ n¬i ghi d u n 3 trËn th¾ng oanh liÖt cñaqu©n vµ d©n ta trªn s«ng B¹ch §»ng díi sù chØ huy cña 3 vÞ anh hïngd©n téc: Ng« QuyÒn (n¨m 938); Lª Hoµn (n¨m 981) vµ TrÇn Hng §¹o (n¨m1288). Vµ lÞch sö còng kh«ng quªn nh÷ng chiÕn c«ng vang déi cña qu©nvµ d©n Qu¶ng Ninh qua hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü gãpphÇn b¶o vÖ nÒn hoµ b×nh cho tæ quèc. Ngµy nay, bªn VÞnh H¹ Long lµ n¬i sinh sèng cña 21 d©n téc anhem víi nh÷ng phong tôc tËp qu¸n kh¸c nhau - ®ã chÝnh lµ di s¶n v¨n ho¸phi vËt thÓ cña c¶ d©n téc. N¬i ®©y cßn lu gi÷ ®îc hµng chôc di tÝchlÞch sö, v¨n ho¸ quý b¸u ®· ®îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin xÕp h¹ng nh: quÇnthÓ di tÝch Yªn Tö , khu di tÝch nói Bµi Th¬, ®Òn Cöa ¤ng, B·i cäc BÆch§»ng .v.v... 2.1.3.4. Gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc Mét ®Æc ®iÓm næi bËt n÷a cña VÞnh H¹ Long vµ vïng phô cËn lµnã chøa ®ùng trong m×nh mét tiÒm n¨ng ®a d¹ng sinh häc to lín. §©y lµ 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368m ét ngu ån tµi nguyªn quan träng c Çn ®îc gi÷ g ×n, b ¶o tån ®Ó duy tr×c ©n b »ng sinh th ¸i cho c ¶ khu vùc. §a d ¹ng sinh h äc H ¹ Long c ã thÓ chia lµm hai h Ö sinh th ¸i lín, ®ã lµ:H Ö sinh th ¸i rõng th êng xanh nhiÖt ®íi ; H Ö sinh th ¸i biÓ n vµ ven b ê. * HÖ sinh th¸i rõng thêng xanh nhiÖt ®íi: Tæng sè loµi thùc vËt sèng trªn c¸c ®¶o ë VÞnh H¹ Long ®Õn nayv…n cha x¸c ®Þnh, nhng con sè cã lÏ ph¶i lªn ®Õn trªn mét ngh×n loµi,ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè quÇn x· c¸c loµi thùc vËt kh¸c nhau ®îct×m th y nh: C¸c loµi ngËp mÆn, c¸c loµi thùc vËt ë bê c¸t ven ®¶o, c¸cloµi mäc trªn sên nói vµ v¸ch ®¸, trªn ®Ønh nói hoÆc mäc ë cña hanghay khe ®¸. T t c¶ c¸c loµi thùc vËt nµy ®Òu thÝch nghi tèt víi ®iÒu kiÖnsèng trªn c¸c ®¶o ®¸ v«i cña VÞnh H¹ Long. §Æc biÖt, c¸c nhµ nghiªncøu cña V¨n phßng IUCN t¹i Hµ Néi ®· kh¶o s¸t vµ ph¸t hiÖn 7 loµi thùc®Æc h÷u cña VÞnh H¹ Long, nã chØ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng trªn®¶o ®¸ v«i H¹ Long mµ cha th y ë n¬i nµo kh¸c trªn thÕ giíi ®ã lµ: ThiªnTuÕ H¹ Long, Khæ Cö §¹i TÝm, Cä H¹ Long, Khæ Cö §¹i Nhung, Mãng TaiH¹ Long, Ngò Da B× H¹ Long, Hµi VÖ N÷ Hoa Vµng. Theo thèng kª cña ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn, HÖ sinh th¸i rõngthêng xanh nhiÖt ®íi ë H¹ Long vµ B¸i Tö Long cã: 477 loµi méc lan, 12loµi d¬ng xØ vµ 20 loµi thùc vËt ngËp mÆn; §èi víi ®éng vËt ng êi tacòng thèng kª ®îc 4 loµi lìng c, 8 loµi bß s¸t, 40 loµi chim vµ 14 loµi thó. * HÖ sinh th¸i biÓn vµ ven bê: Bao gåm hÖ sinh th¸i ® t ít vµ hÖ sinh th¸i biÓn:+ HÖ sinh th¸i ®Êt ít : Cã thÓ chia vïng ® t ít cña H¹ Long vµ phô cËn lµm 6 d¹ng sinh th¸inh sau: - Sinh th¸i vïng triÒu vµ vïng ngËp mÆn: Khu vùc H¹ Long vµ vïng phô cËn cã 20 loµi thùc vËt ngËp mÆn.Nhng rõng ngËp mÆn H¹ Long cßn ®ãng vai trß lµ n¬i sèng cho nhiÒuloµi sinh vËt kh¸c do ®ã nã mang n¨ng su t sinh th¸i r t cao. Theo kÕt qu¶nghiªn cøu cña Ph©n viÖn H¶i D¬ng häc H¶i Phßng, ®©y lµ n¬i sèng cho 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681 69 lo µi giun nhiÒ u t¬; 1 6 lo µi rong biÓ n; 90 lo µi c ¸, 200 lo µi chim vµ 5lo µi b ß s ¸t vµ 6 lo µi kh ¸c). - D¹ng sinh th¸i ®¸y cøng, r¹n san h«: HiÖn nay ngêi ta ®· thèng kª ®îc 170 loµi san h« trªn vïng VÞnhH¹ Long. §©y lµ nhãm ®éng vËt thuéc ngµnh ruét khoang, trong ®ã chñyÕu thuéc líp san h« vµ líp thuû tøc. Líp san h« gåm 9 bé, trong ®ã bésan h« cøng cã 122 loµi. T¹o r¹n san h« trong VÞnh H¹ Long chñ yÕu lµc¸c loµi cña bé san h« cøng (mÆc dï kh«ng ph¶i loµi san h« cøng nµocòng tham gia t¹o r¹n). R¹n san h« H¹ Long còng lµ n¬i sinh c cña 81 loµich©n bông; 130 loµi hai m¶nh vá; 55 loµi giun nhiÒu t¬, 57 loµi cua. §©ycòng lµ mét hÖ sinh th¸i mang n¨ng su t sinh th¸i cao, ®ång thêi lµ bé läcgióp lµm s¹ch m«i trêng níc. - D¹ng sinh th¸i hang ®éng vµ tïng, ¸ng : Theo ®Þnh nghÜa cña Ph©n ViÖn H¶i D¬ng häc H¶i Phßng, ¸ng lµc¸c hå chøa níc, n»m gi÷a c¸c ®¶o; cßn tïng lµ vïng níc cã mét cöa t¬ng®èi kÝn, Ýt sãng. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹o nªn c¸c hÖ sinhth¸i ®Æc biÖt, lµm t¨ng gi¸ trÞ c¶nh quan cña VÞnh. VÝ dô: Tïng Ngãnlµ n¬i c tró cña 65 loµi san h«, 40 loµi ®éng vËt ®¸y, 18 loµi rongbiÓn. §Æc biÖt ë ®©y cã ®Õn 4 loµi sinh vËt quý hiÕm ®îc ghi trongs¸ch ®á. - D¹ng sinh th¸i ®¸y mÒm : §©y lµ d¹ng sinh th¸i cña quÇn x· cá biÓn. Cá biÓn ë H¹ Long cã sèloµi kh«ng lín: 5 loµi, nhng l¹i lµ n¬i c tró cho nhiÒu loµi, cã t¸c dôngch¾n sãng vµ tham gia h p thô c¸c ch t h÷u c¬, lµm s¹ch níc biÓn. HiÖn nay, Ph©n viÖn H¶i D¬ng häc H¶i Phßng ®· thèng kª ®îc sèlîng c¸c loµi sèng cïng cá biÓn nh sau:17 loµi rong biÓn (trong tæng sè 91loµi rong biÓn trªn VÞnh H¹ Long); 41 loµi ®éng vËt ®¸y; 3 loµi giunnhiÒu t¬; 29 loµi nhuyÔn thÓ; 9 loµi gi¸p x¸c. - D¹ng sinh th¸i b·i triÒu kh«ng cã rõng ngËp mÆn : Thêng ph©n bè ë ®íi triÒu th p. Sinh vËt sèng trªn vïng triÒu ®Æctrng lµ déng vËt nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá vµ giun biÓn cã gi¸ trÞ dinh d ìng 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cao nh c ¸ s ïng, h ¶i s ©m , s ß, ngao v.v... H Çu h Õt nh ÷ng ngu ån h ¶i s ¶n n µy®ang b Þ khai th ¸c qu ¸ m øc. - D¹ng sinh th¸i nh©n t¹o : §©y lµ c¸c ®iÒu kiÖn sinh th¸i do con ngêi t¹o ra nh»m môc®Ých n©ng cao s¶n phÈm sinh häc. VÝ dô: ë H¹ Long hiÖn nayngêi ta quai ®ª l n biÓn ®Ó nu«i t«m, nu«i c¸, trång rong còngnh lµm lång bÌ trªn biÓn ®Ó nu«i h¶i s¶n hay lµm ruéng ®Ó nu«isß, ngao... VÒ mÆt m«i trêng, c¸c t¸c nh©n nh©n t¹o nh chÆtph¸ rõng ngËp mÆn ®Ó lµm ®Çm nu«i lµm thay ®æi c¸c ®iÒukiÖn tù nhiªn lµm m t c©n b»ng sinh th¸i khu vùc, ¶nh hëng ®Õnn¨ng su t vËt nu«i.+ HÖ sinh th¸i biÓn : HÖ sinh th¸i biÓn bao gåm: thùc vËt phï du, ®éng vËt phï du, ®éngvËt ®¸y biÓn vµ ®éng vËt tù du. - Thùc vËt phï du : Lµ ®éng vËt nhá sèng tr«i næi trong níc, cã thÓ tù dìng qua qu¸tr×nh quang hîp. §©y lµ m¾t xÝch ®Çu tiªn trong cuèi thøc ¨n t¹o ran¨ng su t s¬ c p cho khu vùc VÞnh H¹ Long, gãp phÇn ph©n gi¶i ch t h÷uc¬, h¹n chÕ « nhiÔm níc. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc vËt phï du ë VÞnh H¹Long cã 185 loµi chØ riªng Cöa Lôc cã 64 loµi. - §éng vËt phï du : Lµ ®éng vËt nhá sèng tr«i næi trong níc, ®ãng vai trß m¾t xÝchthø hai sau thùc vËt phï du. Sù ph©n bè cña ®éng vËt phï du phô thuécvµo tÇng níc vµ thêi gian. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña cña Ph©n ViÖnH¶i d¬ng häc H¶i Phßng th× vïng H¹ Long – C¸t Bµ cã 104 loµi ®éng vËtphï du sinh sèng. - §éng vËt ®¸y: Nhãm sinh vËt sinh sèng ë ®¸y biÓn, cho gi¸ trÞ dinh dìng cao. Theothèng kª s¬ bé, vïng H¹ Long – C¸t Bµ cã ®Õn 980 loµi ®éng vËt ®¸y,trong ®ã cã 300 loµi ®éng vËt nhuyÔn thÓ; 200 loµi giun nhiÒu t¬; 170loµi san h«; 13 loµi da gai. 20
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - §éng vËt tù du: L µ ®éng vË t ho µn to µn c ã kh ¶ n ¨ng tù ch ñ b ¬i léi trong níc; d i c®Ó t×m m åi, sinh s ¶n hay tró ®«ng. §Õn nay ngêi ta ®· x ¸c ®Þnh ®îc326 lo µi ®éng vË t tù du, trong ®ã c ã: 31 3 lo µi c ¸, 1 0 lo µi b ß s ¸t vµ 3lo µi th ó biÓ n.2. 2. Qu¸ tr× nh c«ng nhËn VÞ nh H¹ Long lµ Di s¶n thiª n nhiª nthÕ giíi . Theo c«ng íc quèc tÕ vÒ B¶o tån Di s¶n tù nhiªn vµ v¨n ho¸, mét khuvùc ®îc c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi khi nã chøa ®ùng méthoÆc mét sè tiªu chuÈn sau :- Mang d u n tiªu biÓu vÒ c¸c giai ®o¹n chÝnh cña lÞch sö tr¸i ® t bao gåm : qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cuéc sèng, ý nghÜa cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Þa ch t nh : ph¸t triÓn ®Þa h×nh, hoÆc ý nghÜa vÒ ®Þa ch t häc vµ ®Þa v¨n häc tiªu biÓu .- Mang d u n tiªu biÓu vÒ sù h×nh thµnh sinh th¸i, ®a d¹ng sinh häc qua c¸c qu¸ tr×nh x©m thùc vµ ph¸t triÓn lôc ®Þa, níc ngät, bê biÓn, hÖ sinh th¸i biÓn vµ quÇn thÓ ®éng thùc vËt .- Cã c¶nh quan tù nhiªn ®Ñp, ®Æc s¾c ®éc ®¸o, mang gi¸ trÞ thÈm mü cao.- Lµ n¬i c tró tù nhiªn, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, l u gi÷ c¸c loµi ®éng thùc vËt ®éc ®¸o, quý hiÕm, cã gi¸ trÞ ngo¹i h¹ng vÒ mÆt khoa häc vµ b¶o tån . * VÞnh H¹ Long hai lÇn ®Óc UNESCO c«ng nhËn lµ Di s¶n thÕgiíi .2. 2.1. C«ng nhËn lÇn thø nhÊt : N¨m 1987, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· chÝnh thøc phª chuÈn, tham giaC«ng íc Quèc tÕ B¶o vÖ di s¶n thÕ giíi, më ®Çu viÖc hoµ nhËp vµo c¸cho¹t ®éng quèc tÕ vÒ viÖc b¶o tån, ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ di s¶n cña ViÖtNam. §Çu n¨m 1991, Héi ®ång Bé trëng cho phÐp Uû ban Quèc giaUNESCO cña ViÖt Nam vµ Bé V¨n ho¸ Th«ng tin phèi hîp víi mét sè ®Þa 21
 22. 22. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ph¬ng x óc ti Õn lËp h å s ¬ khoa h äc giíi th iÖu 5 D i s ¶n v¨n ho ¸ vµ th iªnnhiªn trong ®ã c ã VÞnh H ¹ Long ®Ó UNESCO xem x Ðt, c «ng nh Ën vµod anh m ôc D i s ¶n th iªn nhiªn th Õ giíi. §èi víi VÞnh H ¹ Long, sau khi ® îc B éV¨n ho ¸ Th «ng tin vµ UBND tØnh Q u ¶ng Ninh, S ë V¨n ho ¸ - Th «ng tin tØnhQ u ¶ng Ninh ®· c ïng c ¸c c ¬ quan chuyªn m «n lËp h å s ¬ tr×nh UNESCO.H ås ¬ ®îc lËp theo quy tr×nh chung c ña UNESCO vµ ph ¶i ®Ò c Ëp ®Õn nhiÒ uv n ®Ò , trong ®ã quan träng nh t lµ ph ¶i ch øng m inh ®îc gi¸ trÞ to µnc Çu c ña D i s ¶n . Th ¸ng 1 0/ 993, víi s ù n ç lùc c ña S ë V¨n ho ¸ - Th «ng tin Q u ¶ng Ninh 1vµ s ù gióp ®ì tËn t×nh c ña c ¸c ngµnh li ªn quan, h å s ¬ vÒ VÞnh H ¹ Longc ¬ b ¶n ®îc ho µn th µnh vµ tr×nh U û ban D i s ¶n th Õ giíi. Ngµy sau khi nh Ën®îc h å s ¬, U û ban D i s ¶n th Õ giíi ®· c ö c ¸c chuyªn gia c ña ICOM ( H iÖph éi b ¶o tµng th Õ giíi ) vµ U ICN(T æ ch øc b ¶o tån th iªn nhiªn th Õ giíi )®Õn H ¹ Long ®Ó th Èm ®Þnh . T õ th ¸ng 2 / 994 ®Õn th ¸ng 1 0/ 994, h å s ¬ ti Õp tôc ®îc ho µn t t 1 1víi qu ¸ tr×nh lµm râ th ªm ranh giíi, tæ ch øc qu ¶n lý , b ¶o vÖ d i s ¶n … ®Ó®Ö tr×nh U û ban D i s ¶n th Õ giíi . Ngµy 1 7/ 2/ 994, t¹i k ú h äp th ø 1 8, U û ban D i s ¶n th Õ giíi ®· ch Ýnh 1 1th øc c «ng nh Ën VÞnh H ¹ Long vµo d anh m ôc D i s ¶n th iªn nhiªn th Õ giíi víigi¸ trÞ ngo ¹i h ¹ng vÒ m Æt th Èm m ü theo ti ªu chu Èn th ø 3 n ªu trªn s èphiÕu biÓ u quyÕt 1 00% . 2.2.2. C«ng nhËn lÇn thø hai . Theo nhËn ®Þnh cña «ng Hans Friederich – TiÕn sü ®Þa ch t häc,Trëng v¨n phßng ®¹i diÖn cña tæ chøc IUCN t¹i Hµ Néi – th× gi¸ trÞ ®Þach t cña H¹ Long lµ hÕt søc ®Æc biÖt vµ hiÕm cã trªn thÕ giíi, nã hoµntoµn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi. Theo ®ÒnghÞ cña Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long vµ IUCN, th¸ng 9 n¨m 1998, tiÕn süTony Waltham – gi¸o s næi tiÕng vÒ ®Þa ch t trêng §¹i häc TrentNottingham - ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Þa ch t vïng ®¸ v«i VÞnh H¹ Long. Sau b¸o c¸o cña «ng vÒ gi¸ trÞ ®Þa ch t VÞnh H¹ Long, Trung t©mDi s¶n ThÕ giíi t¹i Pari ®· göi th tíi UBND tØnh Qu¶ng Ninh vµ Uû banQuèc gia UNESCO ViÖt Nam vµ Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long yªu cÇu xóc 22
 23. 23. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368ti Õn viÖc chu Èn b Þ h å s ¬ tr×nh UNESCO c «ng nh Ën gi¸ trÞ ngo ¹i h ¹ngm ang tÝnh to µn c Çu vÒ ®Þa ch t c ña VÞnh H ¹ Long. Th ¸ng 7 n ¨m 1 999,h å s ¬ ®Ö tr×nh U û ban D i s ¶n Th Õ giíi c «ng nh Ën VÞnh H ¹ Long lÇn th øhai vÒ gi¸ trÞ ®Þa ch t®· ®îc ho µn t t. S au khi ®îc B é V¨n ho ¸ - Th «ngtin vµ U û ban UNESCO ViÖt N am ph ª duyÖt, h å s ¬ ®· ®îc g öi ®Õn v¨nph ßng T rung t©m D i s ¶n Th Õ giíi t¹i Pari. Th ¸ng 1 2/ 999, U û ban D i S ¶n 1Th Õ giíi ®· ch Ýnh th øc x ¸c nh Ën v n ®Ò n µy vµ ®a viÖc th Èm ®Þnh h ås ¬ vµ c «ng nh Ën gi¸ trÞ ®Þa ch tVÞnh H ¹ Long vµo n ¨m 2000 . Th ¸ng 3/2000, G i¸o s E le ry H am ilton Sm ith, m ét chuyªn gia n æiti Õng c ña Aus tralia, th µnh viªn c ña tæ ch øc IUCN ®îc c ö tíi H ¹ Long ®Óth Èm ®Þnh tÝnh x ¸c th ùc c ña h å s ¬, gi¸ trÞ ®Þa ch tc òng nh ®¸nh gi¸vÒ th ùc tr¹ng qu ¶n lý vµ ®a ra m ét s è khuyÕn ngh Þ . B µi b ¸o c ña gi¸o s E le ry H am ilton Sm ith, th ¸ng 7 n ¨m 2000, k ú h äpgi÷a n ¨m c ña v¨n ph ßng T rung t©m D i s ¶n th Õ giíi t¹i Pari ®· ch Ýnh th øc®Ò ngh Þ U û ban D i s ¶n Th Õ giíi c «ng nh Ën VÞnh H ¹ Long lµ D i s ¶n th iªnnhiªn th Õ giíi b ëi nh ÷ng gi¸ trÞ ngo ¹i h ¹ng vÒ m Æt khoa h äc ®Þa ch t( ngh Üa lµ theo ti ªu chu Èn th ø nh tc ña C «ng íc ) . T õ ngµy 27/ 1 ®Õn 2 / 2/ 1 1 2000, k ú h äp to µn thÓ lÇn th ø 24 c ñaU û ban D i s ¶n Th Õ giíi ®îc tæ ch øc t¹i th µnh ph è C airns, Bang Q eenland ,aus tralia. Tham d ù h éi ngh Þ, ngo µi c ¸c ®¹i biÓ u c ña 21 níc th µnh viªn U ûban D i s ¶n Th Õ giíi, ®¹i d iÖn tæ ch øc chuyªn m «n, c ïng c ¸c ®¹i d iÖn c ñag Çn 80 níc trong ®ã c ã ViÖt N am . Ng µy 29 th ¸ng 1 1 n ¨m 2000, viÖc c «ngnh Ën gi¸ trÞ to µn c Çu n æi b Ët c ña VÞnh H ¹ Long vÒ ®Þa ch ¸t ®Þa m ¹o®· ®îc U û ban D i s ¶n Th Õ giíi th «ng qua víi s è phiÕu thu Ën tu yÖ t ®èi . 2. 3. Thùc tr ¹ ng ho ¹ t ®éng kinh doanh Du l Þ c h t ¹ i H ¹ L ong( Q u¶ng Ninh ) 2.3.1. C¬ së vËt chÊt kü thuËt : HiÖn nay, c¬ së vËt ch t kü thuËt ngµnh Du lÞch t¹i VÞnh H¹ Longt¬ng ®èi ph¸t triÓn, ®a d¹ng. §Õn hÕt n¨m 2001, H¹ Long ®· cã 205 c¬ sëlu tró víi h¬n 3.500 phßng, trong ®ã cã h¬n 2.000 phßng ®¹t tiªu chuÈnquèc tÕ. §éi tµu phôc vô kh¸ch tham quan VÞnh cã 257 chiÕc cã thÓ phôcvô cïng lóc ®îc 7.500 kh¸ch vµ nhiÒu dù ¸n ®Çu t ®ang ®îc triÓn khaicïng víi viÖc hoµn thµnh c¶i t¹o n©ng c p quèc lé 18A nèi Hµ Néi víi H¹ 23
 24. 24. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Long, ®êng H ¹ Long – M ãng C ¸i, c ¶i t¹o b ·i biÓ n B ·i ch ¸y, ®Çu t x ©y d ùngh Ö th èng kh ¸ch s ¹n. Theo d ù b ¸o c ña S ë D u lÞch Q u ¶ng Ninh, tæng nhuc Çu vèn ®Çu t cho ph ¸t triÓ n D u lÞch ë H ¹ Long giai ®o ¹n 2001 – 201 0 lµ7.506 tû ®ång ( trong ®ã giai ®o ¹n 2001 –2005 lµ 3.1 23 tû ®ång ). D o®ã c ¬ s ë vË t ch tD u lÞch t¹i VÞnh H ¹ Long s Ï ng µy ®îc n ©ng cao . 24
 25. 25. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368* Kh¸ch s¹n: Khu vùc B ·i Ch ¸y c ã kho ¶ng 1 70 kh ¸ch s ¹n c ña t nh ©n, nh µ níc vµkh ¸ch s ¹n li ªn doanh víi níc ngo µi, tõ lo ¹i b ×nh d ©n tíi 4 - 5 sao. G i¸ ph ßngc ña c ¸c kh ¸ch s ¹n h ¹ng trung b ×nh kho ¶ng 1 20.000® tíi 200.000®. Kh ¸chs ¹n h ¹ng tè t tõ 40 - 80 USD / ßng. Trong ®ã ph ¶i kÓ tíi m ét s è kh ¸ch s ¹n phnh : Kh ¸ch s ¹n He ritage : ( 3 sao – 1 01 ph ßng ) Kh ¸ch s ¹n Ho µng G ia : ( 5 sao – 360 ph ßng ) Kh ¸ch s ¹n H ¹long P laza (4 sao – 1 05 ph ßng ) Kh ¸ch s ¹n H ¹long-D re am ( 4 sao – 200 ph ßng )Vµ m ét s è kh ¸ch s ¹n kh ¸c nh :H alongBay; H ¹ Long I, II, III, … * Nhµ hµng: TËp trung t¹i khu vùc B·i Ch¸y vµ ven ®êng H¹ Long - B·i Ch¸y. B¹ncã thÓ chän c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n ¢u, ¸, hoÆc Trung Quèc t¹i c¸c kh¸ch s¹nhoÆc c¸c mãn ¨n b×nh d©n t¹i c¸c nhµ hµng ®Æc s¶n bªn ® êng. Mét sènhµ hµng nh : Nhµ hµng Hoµng Lan ; nhµ hµng Hång Minh ; nhµ hµng ThuH¬ng ; …. * Khu vui ch¬i gi¶i trÝ: - Khu c«ng viªn Hoµng Gia: N»m ven ®êng H¹ Long - B·i Ch¸y, dµi 2km, gåm nhiÒu khu: b·i t¾m, nhµ hµng, sµn nh¶y, c¸c khu vui ch¬i, gi¶i trÝ,tr×nh diÔn. Khu c«ng viªn cã c¸c trß ch¬i: «t« ®iÖn, tµu l¾c, n¬i biÓu diÔnca nh¹c d©n téc vµ hiÖn ®¹i, s©n kh u rèi n íc, b¶o tµng mü thuËt, vên®éng thùc vËt víi c¸c lo¹i hoa, c©y c¶nh, ®éng thùc vËt quý hiÕm. - R¹p chiÕu phim H¹ Long : §êng Lª Th¸nh T«ng, Hßn Gai, thµnh phèH¹ Long chiÕu phim vµo c¸c buæi tèi. §T: 825383. - Nhµ V¨n ho¸ ViÖt NhËt: §êng Lª Th¸nh T«ng, H¹ Long. §T:033.825431. - Cung v¨n ho¸ thiÕu nhi: Cã s©n tennis, bÓ b¬i, khu vui ch¬i gi¶i trÝ,c«ng viªn. 25
 26. 26. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - BÓ b ¬i: T ¹i c ¸c kh ¸ch s ¹n He ritage , H ¹ Long P laza, kh ¸ch s ¹n VÞnhH ¹ Long, Cung V¨n ho ¸ ThiÕu nhi. 2.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý : Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long ( BQLVHL )®îc thµnh lËp ngµy9/12/1995 theo QuyÕt ®Þnh sè 2796- Q§/UB cña UBND tØnh Qu¶ngNinh. Ban Qu¶n lý VÞnh H¹ Long lµ c¬ quan chuyªn m«n, trùc thuéc UBNDtØnh Qu¶ng Ninh, cã tr¸ch nhiÖm gióp UBND tØnh qu¶n lý, b¶o tån vµph¸t huy gi¸ trÞ cña VÞnh H¹ Long mµ träng t©m lµ khu vùc Di s¶n thÕgiíi ®· ®îc UNESCO c«ng nhËn. VÒ chuyªn m«n, Ban QLVHL chÞu sù chØ®¹o vÒ cña Bé V¨n ho¸ th«ng tin vµ Uû ban Quèc gia UNESCO ViÖt Nam. Ban QLVHL cã nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ sau: - Tham mu, ®Ò xu t, gióp UBND tØnh x©y dùng quy chÕ vµ tæ chøcthùc hiÖn kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p qu¶n lý, b¶o tån vµ khai th¸c VÞnh H¹Long. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, c¸c dù ¸n ®Çu t , tu bæ, t«n t¹o,tr×nh UBND tØnh phª duyÖt, UBND tØnh sÏ giao Ban qu¶n lý VÞnh H¹Long tæ chøc vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn mét sè dù ¸n cô thÓ. - Phèi hîp cïng c¸c ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan tiÕn hµnh c¸c ho¹t®éng kiÓm tra b¶o vÖ c¶nh quan, m«i trêng vµ ®a d¹ng sinh häc; Ph¸thiÖn, ch n chØnh, xö lý c¸c vi ph¹m quy ®Þnh qu¶n lý ho¹t ®éng thamquan, du lÞch trªn VÞnh H¹ Long. - Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh: C«ng an, Giao th«ng VËn t¶i, c¸c®¬n vÞ khèi kinh tÕ c¶ng, Khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i trêng, X©ydùng, Thuû s¶n, N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, KiÓm l©m, c¸c ®¬nvÞ thuéc ngµnh than vµ UBND c¸c huyÖn V©n §ån, Yªn Hng, thÞ x· CÈmPh¶, thµnh phè H¹ x©y dùng ph¬ng ¸n, quy ®Þnh vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éngs¶n xu t vµ x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i trªnVÞnh H¹ Long nh»m b¶o vÖ c¶nh quan, m«i trêng vµ trËt tù trÞ an trªnVÞnh H¹ Long. - Tuyªn truyÒn réng r·i nh÷ng gi¸ trÞ tù nhiªn vµ nh©n v¨n cñaVÞnh H¹ Long, nh÷ng quy ®Þnh b¶o vÖ, kÕ ho¹ch, chñ tr¬ng, biÖn ph¸pqu¶n lý, b¶o tån, khai th¸c VÞnh H¹ Long. Cã h×nh thøc, biÖn ph¸p phï hîp, 26
 27. 27. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368g ãp ph Çn n ©ng cao nh Ën th øc c ña c éng ®ång d ©n c, n ©ng cao ý th øctr¸ch nhiÖm b ¶o vÖ D i s ¶n VÞnh H ¹ Long. - Tranh th ñ s ù gióp ®ì c ña c ¸c ng µnh Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ngti Õn h µnh nh ÷ng ho ¹t ®éng nghiªn c øu khoa h äc vÒ VÞnh H ¹ Long, lËp h ås ¬ khoa h äc vÒ h Ö th èng c ¸c gi¸ trÞ tù nhiªn vµ nh ©n v¨n c ña VÞnh H ¹Long, lµm c ¬ s ë cho viÖc ho ¹ch ®Þnh c ¸c ch¬ng tr×nh , k Õ ho ¹ch, biÖnph ¸p qu ¶n lý, b ¶o tån, khai th ¸c l©u d µi VÞnh H ¹ Long, t¹o ®iÒ u kiÖnthu Ën lîi cho viÖc t×m hiÓ u vÒ VÞnh H ¹ Long. - T æ ch øc b ¶o vÖ, thu ph Ý, qu ¶n lý vµ c ã k Õ ho ¹ch s ö d ông ph Ýth am quan VÞnh H ¹ Long m ét c ¸ch c ã hiÖu qu ¶, ®óng ph ¸p lu Ë t. - T æ ch øc c ¸c d Þch vô vµ th am gia ho ¹t ®éng vËn chuyÓ n kh ¸ch dulÞch trªn VÞnh H ¹ Long vµ c ¸c ho ¹t ®éng giíi th iÖu, híng d …n cho kh ¸chth am quan VÞnh H ¹ Long. - Tham gia th Èm ®Þnh c ¸c d ù ¸n ph ¸t triÓ n kinh tÕ - x · h éi c ã li ªnquan vµ ¶nh hëng trùc ti Õp ®Õn VÞnh H ¹ Long. - T æ ch øc lùc lîng vµ trang th iÕ t b Þ c Çn th iÕt cho c ¸c ho ¹t ®éngb ¶o tån m «i tr êng níc, b ¶o vÖ ®a d ¹ng sinh h äc vµ c ¶nh quan VÞnh H ¹Long. - TiÕn h µnh c ¸c ho ¹t ®éng ®èi ngo ¹i, m ë réng vµ t¨ng c êng ¶nh h-ëng c ña VÞnh H ¹ Long; tõng bíc n ©ng cao n ¨ng lùc qu ¶n lý , tr×nh ®échuyªn m «n c ña c ¸n b é CNV; thu h ót s ù quan t©m ®Çu t c ña c ¸c T æ ch øcQ u èc tÕ vµ ngêi níc ngo µi ®èi víi khu D i s ¶n, thu h ót ®«ng ®¶o du kh ¸chqu èc tÕ th am quan VÞnh H ¹ Long. T õ 1 2 ngêi ban ®Çu, ng µy nay BQ LVHL ®· c ã m ét ®éi ng ò C BCNV 1 40ngêi, trong ®ã 35% c ã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i h äc, 27% c ã tr×nh ®étrung c p. H Çu h Õt C BCNV c ña Ban ®Ò u c ã tr×nh ®é ngo ¹i ng ÷ B, Cti Õng Anh ho Æc ti Õng Trung. ViÖc ®µo t¹o l¹i vµ n ©ng cao tr×nh ®échuyªn m «n cho C BCNV BQ LVHL ®îc Ban h Õt s øc quan t©m 2.3.3. C«ng t¸c giÖ g× n vµ b¶o tån Khu Di s¶n : Bªn c¹nh c¸c gi¸ trÞ ®Æc biÖt mµ t¹o ho¸ ®· ban cho, Di s¶n VÞnhH¹ Long ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi mét lo¹t nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc. §ãlµ søc Ðp cña tèc ®é ®« thÞ ho¸, qu¸ tr×nh gia t¨ng d©n sè, sù ph¸t 27
 28. 28. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368triÓn giao th«ng Du lÞch, c¶ng biÓn, c«ng nghiÖp khai th¸c than, khai th¸cchÕ biÕn thuû s¶n…. Tríc yªu cÇu bøc thiÕt ph¶i t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó gi÷g×n, b¶o tån vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ to lín cña khu Di s¶n. BQLVHL vµUBND tØnh Qu¶ng Ninh ®· ®Ò xu t víi v¨n phßng UNESCO t¹i ViÖt Namph¸t triÓn mét B¶o tµng Sinh th¸i ë H¹ Long. Víi sù ñng hé nhiÖt t×nh cñaUNESCO vµ sù tµi trî cña v¨n phßng UNDP t¹i Hµ Néi, ngµy 1/7/2000 giai®o¹n nghiªn cøu dù ¸n kh¶ thi B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long ®· chÝnh thøc ®ivµo ho¹t ®éng. Bªn dù ¸n B¶o tµng Sinh th¸i, BQLVHL cßn ®· ban hµnhnh÷ng quy chÕ quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc gi÷ g×n vµ b¶o tån khu Di s¶n * B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long : B¶o tµng sinh th¸i lµ trung t©m quèc tÕ vÒ nghiªn cøu tù nhiªn vµm«i trêng v¨n ho¸ næi bËt cña VÞnh H¹ Long ®ång thêi lµ n¬i qu¶n lý,b¶o tån c¸c gi¸ trÞ ®ã. B¶o tµng sinh th¸i VÞnh H¹ Long sÏ lµ n¬i triÓn l·m vµ tr ng bµy vÒkhu di s¶n thÕ giíi vµ vïng phô cËn. N¬i ®©y sÏ gióp du kh¸ch hiÓu biÕt vÒm«i trêng tù nhiªn vµ v¨n ho¸ VÞnh H¹ Long. B¶o tµng sinh th¸i sÏ gióp du kh¸ch nhËn biÕt ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓmnæi bËt cña VÞnh H¹ Long. T¹i ®©y du kh¸ch cã thÓ tù m×nh kh¸m ph¸hoÆc sÏ ®îc híng d…n t×m hiÓu sù ®a d¹ng vÒ c¸c gi¸ trÞ cña khu di s¶nthÕ giíi. B¶o tµng sinh th¸i VÞnh H¹ Long sÏ thu hót c¸c khu vùc l©n cËntØnh Qu¶ng Ninh cïng tham gia ph¸t triÓn c¸c nguån tµi nguyªn cña di s¶nthÕ giíi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, ph¸t triÓn céng ®ång, gi¸o dôc m«i trêng,ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ ®Þa ph-¬ng. B¶o tµng sinh th¸i VÞnh H¹ Long sÏ lµ s¶n phÈm du lÞch h p d…n,®éc ®¸o vµ duy nh t ë ViÖt Nam. B¶o tµng Sinh th¸i H¹ Long sÏ ®îc x©y dùng vµo th¸ng 06/2003 vµhoµn thµnh vµo n¨m 2007. §©y sÏ lµ mét trung t©m thuyÕt minh c¸c gi¸trÞ m«i trêng thiªn nhiªn, v¨n ho¸ VÞnh H¹ Long vµ c¸c vïng phô cËn cñatØnh Qu¶ng Ninh. 28
 29. 29. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368* Nh÷ng quy chÕ, quy ®Þnh vÒ viÖc gi÷ g×n vµ b¶o tån khu Dis¶n : Híng dÉn xanh : + VÞnh H¹ Long lµ mét m«i trêng ®éc ®¸o, ®Æc biÖt nhng r t dÔtæn th¬ng. ChÝnh hµnh vi cña con ngêi t¹o nªn sù thay ®æi. ChÝnh v×vËy, h·y t«n träng Di s¶n ThÕ giíi nµy b»ng c¸c hµnh ®éng thiÕt thùc khib¹n tíi th¨m quan H¹ Long: + Cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¶nh quan m«i trêng mµ b¹n ®ang thamquan. Lu«n ý thøc vÒ nh÷ng ¶nh hëng cña b¹n ®èi víi m«i trêng tù nhiªn,x· héi, vµ v¨n ho¸ cña khu vùc ®Ó cè g¾ng gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh hëng tiªucùc, t¨ng tiÕn nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc. + Chän c¸c c¬ së ®iÒu hµnh du lÞch cã quan ®iÓm b¶o vÖ vµ ph¸ttriÓn bÒn v÷ng m«i trêng tù nhiªn vµ v¨n ho¸, vµ nãi víi c¸c c¬ së du lÞchkh¸c r»ng b¹n kh«ng chän hä chØ ®¬n gi¶n v× hä thiÕu ®iÒu kiÖn ®ã. + §õng lµm nh÷ng g× mµ b¹n kh«ng bao giê muèn lµm cho ng«i nhµcña m×nh. + Gi¶i thÝch lý do hµnh vi c xö cña b¹n theo c¸ch ®ã cho c¸c kh¸ch dulÞch kh¸c vµ nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c du lÞch. + Kh¸m ph¸ vµ t×m hiÓu n¬i b¹n tham quan b»ng c¸ch kh«ng l y ®inh÷ng thø mµ b¹n chØ nh×n th y lîi Ých tríc m¾t cho b¶n th©n m×nh. + Híng d…n nh÷ng ngêi kh«ng ®îc gi¸o dôc nh b¹n b»ng c¸ch nªu g¬ngtèt b»ng chÝnh c¸c hµnh vi øng xö cña m×nh. B¹n sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®¶m b¶o ngµnh du lÞch H¹ Long ph¸t triÓn bÒnv÷ng h¬n vµ gióp b¶o vÖ m«i trêng cña Di S¶n ThÕ giíi nµy cho con ch¸ub¹n vµ cho nh÷ng lÇn th¨m l¹i cña chÝnh b¹n. NhÖng ®i“u nghiª m cÊm: + Nghiªm c m c¸c hµnh vi x©m h¹i ®Õn c¶nh quan, m«i tr êng VÞnh H¹Long nh: chÆt ph¸ c©y cèi, næ m×n, s¨n b¾t ®éng vËt trªn c¸c ®¶o,hang ®éng, lµm thay ®æi c¶nh quan tù nhiªn. 29
 30. 30. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C m c ¸c h µnh ®éng ph ¸ ®¶o n ói, nh ò ®¸, l y san h «, c ©y c ¶nh,viÕ t vÏ, x ©y b Ëc, x ©y k Ì ®Æt tîng, lµm b µn th ê trªn VÞnh. Nghiªm c mm äi h µnh ®éng h µnh nghÒ m ª tÝn d Þ ®oan, g ©y m tvÖ sinh « nhiÔ m m «itr êng trªn n ói ®¸, b ·i t¾m , hang ®éng. Kh «ng ch «n c t, m ai t¸ng ngêich Õt trªn ®¶o. + Kh «ng ®îc th ¶i c ¸c ch t th ¶i, níc th ¶i b õa b ·i lµm ¶nh hëng ®Õnc ¶nh quan tù nhiªn vµ m «i tr êng VÞnh H ¹ Long. Níc th ¶i, r¸c th ¶i tõ c ¸cho ¹t ®éng kinh tÕ , v¨n ho ¸( ®« th Þ, khai th ¸c m á, c ¸c c ¬ s ë s ¶n xu t, khaith ¸c, ch Õ biÕn, vËn chuyÓ n...) ®ang ho ¹t ®éng ph ¶i c ã c «ng ngh Ö x ö lýníc th ¶i ®¹ t ti ªu chu Èn m «i tr êng ViÖt N am . Ch tth ¶i r¾n ph ¶i ®îc thugom ®Ó x ö lý. H µng n ¨m , c ¸c c ¬ s ë n µy ph ¶i lËp b ¸o c ¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éngm «i tr êng. + C ¸c ph¬ng ti Ön giao th «ng trªn biÓ n khi qua l¹ i khu b ¶o vÖ tu yÖt®èi ph ¶i c ã c ¸c th iÕt b Þ ng ¨n ng õa « nhiÔ m . + C ¸c ph¬ng ti Ön vËn chuyÓ n kh ¸ch du lÞch , c ¸c b ·i neo ®Ëu tµuthuyÒ n... ph ¶i ®¶m b ¶o vµ tu ©n th ñ c ¸c quy ®Þnh vÒ b ¶o vÖ m «i tr êng.Ch tth ¶i tõ tµu thuyÒ n vµ kh ¸ch du lÞch ph ¶i ®îc thu gom vµ ®a vµo ® tliÒ n x ö lý. + ViÖc t«n t¹o vµ x ©y d ùng c ¸c c «ng tr×nh ph ôc vô cho c «ng t¸cqu ¶n lý , kiÓ m so ¸t trong khu vùc b ¶o vÖ tu yÖ t ®èi ph ¶i ®îc s ù cho ph Ðpc ña c ¬ quan Nh µ níc c ã th Èm quyÒ n. + C ¸c d ù ¸n ph ¸t triÓ n kinh tÕ, v¨n ho ¸ x · h éi ( khai th ¸c m á, x ©y d ùngkhu c «ng nghiÖp, ch Õ xu t, ph ¸t triÓ n du lÞch , nu «i trång thu û h ¶i s ¶n, c ¸cc «ng tr×nh giao th «ng, c ¶ng biÓ n... ) ph ¶i ®îc s ù cho ph Ðp c ña c ¸c c p c ãth Èm quyÒ n vµ tu ©n th ñ c ¸c quy ®Þnh vÒ b ¶o vÖ m «i tr êng. + T æ ch øc, c ¸ nh ©n ®¸nh b ¾t, nu «i trång thu û s ¶n ph ¶i tu ©n th ñc ¸c quy ®Þnh c ña ph ¸p lÖnh b ¶o vÖ vµ ph ¸t triÓ n ngu ån lîi thu û s ¶n vµ®îc ph Ðp c ña c ¬ quan Nh µ níc vÒ b ¶o vÖ m «i tr êng. NhÖng ®i“u khuyÕn khÝch: + KhuyÕn khÝch c¸c häat ®éng b¶o vÖ m«i tr êng cña c¸c tæ chøc,c¸ nh©n, ®Æc biÖt lµ ngêi d©n ®Þa ph¬ng vµ kh¸ch du lÞch nh: thùchiÖn tèt c¸c néi quy, quy ®Þnh b¶o vÖ VÞnh H¹ Long... 30
 31. 31. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + KhuyÕn kh Ých, tæ ch øc c ¸c phong trµo , cu éc th i t×m hiÓ u vÒ gi¸trÞ D i s ¶n th iªn nhiªn th Õ giíi VÞnh H ¹ Long cho t t c ¶ c ¸c ®èi tîng nh »mn ©ng cao hiÓ u biÕt c ña c éng ®ång vÒ D i s ¶n. + Ph èi h îp víi c ¸c c ¬ quan nghiªn c øu, c ¸c tr êng ®¹i h äc, c ¸c tæ ch øctrong vµ ngo µi níc trong viÖc h äc tËp kinh nghiÖm qu ¶n lý, nghiªn c øu,b ¶o tån, ph ¸t huy c ¸c gi¸ trÞ VÞnh H ¹ Long. + N ©ng cao nh Ën th øc cho th Õ h Ö trÎ , ®Æc biÖt lµ th Õ h Ö trÎQ u ¶ng Ninh b »ng viÖc ®a D i s ¶n vµo gi¸o d ôc h äc ®êng ®Ó h ä hiÓ u biÕt,tù h µo vÒ qu ª h¬ng ® t níc vµ D i s ¶n, qua ®ã m äi ngêi s Ï c ã ý th øc trongviÖc b ¶o vÖ D i s ¶n VÞnh H ¹ Long. + KhuyÕn kh Ých ph ¸t triÓ n c ¸c ho ¹t ®éng D u lÞch sinh th ¸i, b ¶o vÖm «i tr êng, c ¶nh quan VÞnh H ¹ Long . 2.3.4. C«ng t¸c tuyª n truy“n qu¶ng b¸ : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Du lÞch Qu¶ng Ninh nãi chung vµ DulÞch VÞnh H¹ Long nãi tiªng ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l -îng kh¸ch vµ doanh thu. Tuy nhiªn ®ã míi chØ lµ bíc ®Çu vµ cßn r t khiªmtèn víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bëi Qu¶ng Ninh – H¹ Long lµ n¬i héi tô nh÷ngtiÒm n¨ng lín vÒ Du lÞch . ChÝnh v× vËy, Hëng øng Ch¬ng tr×nh H§QG vÒ Du lÞch giai ®o¹n2002 – 2005 víi tiªu ®Ò Ò ViÖt Nam - §iÓm ®Õn th©n thiÖn vµ an toµn Ó,Qu¶ng Ninh – H¹ Long ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸cho Du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ Du lÞch Qu¶ng Ninh – H¹ Long nãiriªng ®ã lµ tæ chøc : LÔ héi giao Lu v¨n ho¸ - Du lÞch t¹i khu Du lÞchquèc tÕ TuÇn Ch©u – H¹ Long ( ®îc tæ chøc tõ ngµy 24/12/2002 ®Õnngµy 1/1/2003 ); ®Æc biÖt lµ Ò LÔ c«ng bè n¨m Du lÞch H¹ Long 2003 Ó®· ®îc tæ chøc long träng t¹i c«ng viªn Quèc tÕ Hoµng Gia ( TP.H¹Long ) ngµy 9/2/2003 …..- LÔ héi giao lu V¨n ho¸ - Du lÞch khai m¹c ngµy 24/12/2002 t¹i ®¶o TuÇn Ch©u nh©n dÞp lÔ gi¸ng sinh vµ N¨m míi lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng v¨n ho¸ lín cña TØnh Qu¶ng Ninh nh»m híng tíi khai m¹c n¨m Du lÞch H¹ Long. Sù kiÖn v¨n ho¸ nµy ®îc tæ chøc víi môc tiªu gi÷ g×n vµ t«n vinh b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, ®ång thêi ®©y còng lµ bøc th«ng 31
 32. 32. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®iÖp k ªu g äi s ù n ©ng niu, tr©n träng nh ÷ng gi¸ trÞ c ña t¹o ho ¸ víi m «i tr êng th iªn nhiªn gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời lấy "Du lịch văn hoá" là một trong những thế mạnh để thu hút du khách bốn phương tiếp cận và giao lưu với những nét đẹp của văn hoá Việt Nam. Mở màn cho khai sinh loài người. Ðồng thời đây cũng là bức thông điệp kêu gọi sự nâng niu, trân trọng những giá trị của tạo hoá, với môi trường thiên nhiên. TuÇn l h éi trªn ®¶o k Õt th óc b »ng ®ªm Ò §¶o Ô cêi Ó vµo tèi 31 / 2/ 1 2002 .- Ngµy 9/2 /2 003 Ò LÔ c «ng b è n ¨m D u lÞch H ¹ Long Ó ®· ® îc tæ ch øc long träng t¹i C «ng viªn qu èc tÕ Ho µng G ia ( TP. H ¹ Long, tØnh Q u ¶ng Ninh ). §Õn d ù bu æi l c ã Ph ã ch ñ tÞch níc Tr¬ng M ü Hoa, Ph ã th ñ t- Ô íng Vò Khoan, T rëng ban ch Ø ®¹o Nh µ níc vÒ D u lÞch , B é tr ëng b é n éi vô Vò Q uang Trung, B é tr ëng b é V¨n ho ¸ th «ng tin Ph ¹m Q uang Ngh Þ, T æng c ôc tr ëng T æng c ôc D u lÞch ViÖt Nam Vâ Th Þ Th ¾ng vµ ®¹i d iÖn c ¸c ban, ngµnh T rung ¬ng, m ét s è tØnh, th µnh ph è trong níc c ïng ®¹i d iÖn c ña c ¸c tæ ch øc qu èc tÕ. LÔ c «ng b è d iÔ nra víi s ù th am gia c ña h µng tr¨m d iÔ nviªn c ña Nh µ h ¸t m óa ca nh ¹c Trung ¬ng, c ¸c ®o µn ngh Ö thu Ët c ña tØnh Q u ¶ng Ninh … c ïng 250 tµu thuyÒ n D u lÞch th am gia l h éi hoa ®¨ng trªn biÓ n … Theo íc tÝnh c ña Ban tæ ch øc trong Ô ng µy d iÔ nra LÔ c «ng b è c ã h ¬n 1 2.000 kh ¸ch ®Õn th am quan, d ù l h éi. Ô §©y lµ s ù kiÖn quan träng m ë®Çu cho h µng lo ¹ t c ¸c ho ¹t ®éng vÒ D u lÞch , v¨n ho ¸ thÓ th ao d iÔ nra trong su èt c ¶ n ¨m 2003. ÒLÔ c «ng b è n ¨m D u lÞch H ¹ Long 2003 Ó lµ m ét ®iÓ m nh n,b íc ®ét ph ¸ quan träng h øa hÑ n m ét n ¨m D u lÞch ®Çy kh ëi s ¾c c ña D u lÞch Q u ¶ng Ninh n ãi ri ªng vµ D u lÞch ViÖ t Nam n ãi chung, t¹o ra th Õ vµ lùc m íi cho s ù ph ¸t triÓ n c ña ngµnh D u lÞch ViÖ t Nam . 2. 3. 5. Thùc tr ¹ ng huy ®éng vµ s ö dông c¸ c nguån lùc tµi c hÝ nh : T õ khi ®îc c «ng nh Ën lµ D i s ¶n Thiªn nhiªn th Õ giíi ®Õn nay, Ch Ýnhph ñ vµ Ch Ýnh quyÒ n tØnh Q u ¶ng Ninh ®· c ã nh ÷ng m èi quan t©m ®ÆcbiÖt, huy ®éng nhiÒ u ngu ån lùc tµi ch Ýnh ®Ó qu ¶n lý , gi÷ g ×n vµ khaith ¸c c ¸c gi¸ trÞ c ña VÞnh H ¹ Long. C ¸c ngu ån lùc tµi ch Ýnh ®îc khai th ¸cc ã thÓ chia th µnh c ¸c ngu ån ch Ýnh sau :* Nguån tõ ng©n s¸ch Nhµ níc ( NSNN ). 32
 33. 33. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ¸c kho ¶n thu vµ kho ¶n chi tõ NSNN trùc ti Õp cho c «ng t¸c b ¶o tån,khai th ¸c VÞnh ®îc th ùc hiÖn ch ñ yÕu th «ng qua Ban qu ¶n lý VÞnh H ¹Long . 33
 34. 34. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¸c kho¶n thu gåm : - PhÝ tham quan VÞnh H¹ Long, BQLVHL nép vµo NSNN vµ qu¶nlý theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ. Møc thu phÝ tham quan doUBNN TØnh quy ®Þnh, theo nguyªn t¾c bï ®¾p ®ñ chi phÝ vµ phï hîp víi®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng t¸c tæ chøc tham quan ë ®Þa ph¬ng. Cïngvíi sè kh¸ch ®Õn Du lÞch ë H¹ Long t¨ng lªn, sè thu NSNN tõ phÝ th¨mVÞnh còng t¨ng nhanh qua c¸c n¨m. N¨m 1996 lµ 500 triÖu ®ång; n¨m1997 lµ 1,5 tû ®ång; ®Õn n¨m 2001 ®· lªn tíi 22,5 tû ®ång. Do ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña c«ng t¸c b¶o tån VÞnh H¹ Long, Thñ t -íng ChÝnh phñ ®· cho phÐp TØnh ®îc qu¶n lý vµ sö dông toµn bé nguånthu nµy cho viÖc b¶o tån t«n t¹o Di s¶n VÞnh H¹ Long kh«ng tÝnh vµoc©n ®èi kÕ ho¹ch ng©n s¸ch hµng n¨m cña TØnh . - C¸c kho¶n thu vÒ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi c¸c tæchøc, c¸ nh©n vi ph¹m quy chÕ b¶o vÖ c¶nh quan, m«i trêng, x©m h¹i ®ÕnDi s¶n thÕ giíi theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ nguån lîithuû s¶n do Ban qu¶n lý VÞnh phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng thùc hiÖn.Ngoµi ra, cßn cã c¸c kho¶n thuÕ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanhho¹t ®éng ë khu vùc H¹ Long nép . + C¸c kho¶n chi bao gåm : - Chi thêng xuyªn cho c«ng t¸c qu¶n lý VÞnh: ®©y lµ nh÷ngkho¶n chi do BQLVHL thùc hiÖn nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ muas¾m c¸c ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña Ban qu¶n lý vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éngtuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vÒ VÞnh. Do yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nªn c¸ckho¶n chi nµy còng t¨ng qua c¸c n¨m ( n¨m 1996 lµ 400 triÖu ®ång; n¨m1997 lµ 1,22 tû ®ång; ®Õn n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 4 tû ®ång ). - Chi ®Çu t cho c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o VÞnh H¹ Long : §i ®«i víi c¸c ch¬ng tr×nh vÒ qu¶n lý vÞnh H¹ Long, c«ng t¸c tubæ, t«n t¹o nh»m khai th¸c c¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng Du lÞch t¹o ra c¸c ®iÓmtham quan h p d…n trªn VÞnh còng ®îc chó träng. T×nh h×nh chi cho c¸cc«ng tr×nh ®Çu t, tu bæ, t«n t¹o vµ x©y dùng míi phôc vô cho kh¸ch DulÞch th¨m quan VÞnh chØ tÝnh riªng tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2001 ®· lµ39,175 tû ®ång. Trong ®ã cã tíi 71,2% sè chi nµy ( 27,875 tû ®ång ) ®îc 34
 35. 35. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368l y tõ ngu ån thu ph Ý th am quan VÞnh. Ph Çn c ßn l¹i do ng ©n s ¸ch T Ønhvµ NSNN tµi trî . Trong ®ã c ã m ét s è kho ¶n chi lín nh : chi cho d ù ¸n ngh Ø®ªm trªn VÞnh 7,3 tû ®ång; chi tu b æ ®éng Thiªn Cung 4,5 tû ®ång; chib ¶o tån t«n, t¹o hang S öng S èt 4,25 tû ®ång vµ chi ®éi tµu ph ôc vô 5,6tû ®ång . C ¸c d ù ¸n trªn ®îc triÓ n khai th ùc hiÖn c ïng víi viÖc ho µn th µnh c ¶it¹o n ©ng c p qu èc lé 1 8A n èi H µ N éi víi H ¹ Long, ®êng H ¹ Long – M ãngC ¸i, b ·i biÓ n B ·i Ch ¸y ®îc c ¶i t¹o, h Ö th èng kh ¸ch s ¹n nh µ h µng ®îc ®Çu tx ©y d ùng, ho ¹t ®éng kinh doanh D u lÞch ®îc ch nch Ønh c ïng víi viÖc t¨ngcêng qu ¶ng c ¸o, ti Õp th Þ, khai th ¸c c ¸c th Þ tr êng D u lÞch trong vµ ngo µiníc . Chi cho c «ng t¸c nghiªn c øu khoa h äc, lËp quy ho ¹ch b ¶o tån vµ ph ¸thuy gi¸ trÞ D i s ¶n c òng ®îc quan t©m . Ban qu ¶n lý VÞnh c ïng c ¸c nh µkhoa h äc trong vµ ngo µi níc ®· ti Õn h µnh kh ¶o s ¸t, lËp h å s ¬ khoa h äcnghiªn c øu ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m «i tr êng níc VÞnh H ¹ Long, ph èi h îp víiViÖn kh ¶o c æ nghiªn c øu c ¸c d i ch Ø kh ¶o c æ thu éc nÒ n v¨n ho ¸ H ¹ Long . * Huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc bªng hiÖn vËt : Nguån lùc tµi chÝnh díi d¹ng hiÖn vËt cã thÓ huy ®éng vµ sö dông®Ó phôc vô cho khai th¸c, ph¸t huy gi¸ trÞ VÞnh chñ yÕu lµ nguån ® t®ai n»m ë ®Þa phËn TP.H¹ Long. B»ng ph¬ng thøc dïng quü ® t cña Nhµníc ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trong mét thêi gian ng¾n ®· t¹o®îc mét nguån vèn hµng tr¨m tû ®ång ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së vËt ch t küthuËt, lµm thay ®æi diÖn m¹o, bé mÆt cña thµnh phè, t¹o ra c¸c khud©n c, khu ®« thÞ, khu Du lÞch míi, hiÖn ®¹i, gãp phÇn b¶o vÖ c¶nhquan, m«i trêng VÞnh vµ phôc vô cho yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héicña TØnh . * Huy ®éng vµ sö dông nguån tµi chÝnh tõ c¸c doanh nghiÖp,tæ chøc c¸ nh©n : Víi ph¬ng ch©m Ò x· héi ho¸ Du lÞch Ó tØnh Qu¶ng Ninh ®· t¹o nh÷ng®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng thamgia phôc vô kh¸ch nh c p ® t x©y dùng, c p phÐp kinh doanh. B»ng quü ® tNhµ níc tr¶ cho c¸c chñ ®Çu t ®· thu hót ®îc hµng tr¨m tû ®ång tõ c¸cnhµ ®Çu t ®Ó x©y dùng c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c kh¸ch s¹n nhµ hµng 35
 36. 36. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hiÖn ®¹i. T rong 2 n ¨m 2000 vµ 2001 c ¸c tæ ch øc n µy ®· ®Çu t cho vËnchuyÓ n D u lÞch , d Þch vô vµ kh ¸ch s ¶n ë H ¹ Long lµ 434,879 tû ®ång.Trong ®ã ch ñ yÕu lµ ®Çu t vµo kh ¸ch s ¹n :270,591 tû ®ång ( chiÕm62,2% ). * Huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh ngoµi níc : C¸c nguån lùc tµi chÝnh ngoµi níc dµnh cho c«ng t¸c b¶o tån, khaith¸c, ph¸t huy gi¸ trÞ Di s¶n bao gåm hai lo¹i : Vèn viÖn trî quèc tÕ choc¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu b¶o tån, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý Di s¶n vµNguån vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo lÜnh vùc Du lÞch dÞch vô . Tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2001 ®· cã 7 dù ¸n lín ® îc tµi trî tõ nguånvèn cña UNESCO, UNDP, JICA, vµ §¹i sø qu¸n Hµ Lan víi sè tiÒn lªn tíi3,721 triÖu USD ( t¬ng ®¬ng 60 tû ®ång ). C¸c dù ¸n FDI vµ H¹ Long chñ yÕu ®Çu t cho viÖc khai th¸c thÕm¹nh Du lÞch cña VÞnh. Tõ n¨m 1993 ®Õn n¨m 2000 ®· cã hµng chôc dù¸n ®îc thùc hiÖn ë H¹ Long víi tæng sè vèn ®Çu t trªn 162.257 USD ( t-¬ng ®¬ng 2,19 tû ®ång ). C¸c dù ¸n ®Çu t nµy ®· ph¸t huy t¸c dông tÝchcùc, t¹o ra sù ®a d¹ng vµ sinh ®éng cho khu Du lÞch H¹ Long víi nh÷ngkh¸ch s¹n, nhµ hµng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh kh¸ch s¹n Plaza, kh¸ch s¹nHeritage H¹ Long ... 2.3.6. T× nh h× nh kh¸ch : Trong nh÷ng n¨m qua, ®îc sù gióp ®ì cña c¸c Bé Ngµnh Trung ¬ng,®Æc biÖt lµ Tæng côc Du lÞch vµ sù chØ ®¹o tÝch cùc cña TØnh. DulÞch Qu¶ng Ninh ®· cã nh÷ng bíc tiÕn bé vµ thµnh tùu ®¸ng kÓ. TÝnhtrung b×nh tõ n¨m 1995 ®Õn nay, tèc ®é ph¸t triÓn Du lÞch Qu¶ng Ninht¨ng b×nh qu©n 30%/n¨m. N¨m 2001 toµn TØnh ®ãn ®îc 2 triÖu lît kh¸ch trong ®ã 740.000kh¸ch quèc tÕ ( chiÕm 37% ) víi nhiÒu quèc tÞch kh¸c nhau, doanh thu trùctiÕp tõ Du lÞch t¨ng víi tèc ®é cao, ®¹t 500 tû ®ång, t¹o ra hµng chôcngµn chç lµm viÖc. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002, Qu¶ng Ninh ®· ®ãn2.023.897 lît kh¸ch Du lÞch, t¨ng 26%; trong ®ã cã 712.938 lît kh¸chquèc tÕ, t¨ng 37%; tæng doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng Du lÞch ®¹t573.287 tû ®ång, t¨ng 47% so víi cïng kú n¨m 2001. Ho¹t ®éng kinh doanh 36
 37. 37. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368l÷ h µnh ti Õp tôc ph ¸t triÓ n m ¹nh, ch ñ yÕu lµ kh ¸ch D u lÞch Trung Q u ècvµ kh ¸ch D u lÞch tµu biÓ n. D oanh thu vÒ L ÷ h µnh t¨ng, c ¸c d Þch vô b æxung theo ®ã c òng ph ¸t triÓ n r t m ¹nh. M ôc ti ªu ph n® u c ña D u lÞch Q u ¶ng Ninh lµ : §Õn n ¨m 2005 ®ãn 4tri Öu lî t kh ¸ch, trong ®ã co 1 ,5 tri Öu lî t kh ¸ch qu èc tÕ, doanh thu chiÕm1 0,2% GD P; ®Õn n ¨m 201 0 ®ãn 6 tri Öu lî t kh ¸ch, trong ®ã c ã 2,5 tri Öulî t kh ¸ch qu èc tÕ, doanh thu chiÕm 1 3,2% GD P c ña T Ønh . ViÖc th ùc hiÖn ®Çu t x ©y d ùng h Ö th èng kh ¸ch s ¹n nh µ h µng, ho ¹t®éng kinh doanh D u lÞch ®îc ch n ch Ønh c ïng víi viÖc t¨ng cêng qu ¶ngc ¸o, ti Õp th Þ, khai th ¸c c ¸c th Þ tr êng D u lÞch trong vµ ngo µi níc n ªn s èkh ¸ch ®Õn VÞnh H ¹ Long c òng t¨ng lªn ®¸ng kÓ : tõ 350.000 lî t kh ¸ch n ¨m1 996 ( trong ®ã 1 57.000 lî t kh ¸ch qu èc tÕ ) t¨ng lªn 1 .1 00.000 lî t kh ¸chn ¨m 2001 ( trong ®ã c ã 605.000 lî t kh ¸ch qu èc tÕ ).Víi ®µ t¨ng tr ëngtrªn , d ù kiÕn N ¨m 2005, khu D i s ¶n H ¹ Long s Ï ®ãn ti Õp 2,8 tri Öu lî tkh ¸ch ( chiÕm 70% kh ¸ch D u lÞch ®Õn Q u ¶ng Ninh ), vµ chiÕm 74% doanhthu D u lÞch to µn T Ønh; N ¨m 201 0 ®ãn 3,6 tri Öu lî t kh ¸ch ( chiÕm 60%kh ¸ch D u lÞch ®Õn Q u ¶ng Ninh ) vµ chiÕm 63% doanh thu D u lÞch to µnT Ønh . 37
 38. 38. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: Mét sË gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ3. 1. Du lÞ ch Qu¶ng Ninh – H¹ Long thêi c¬ vµ th¸ch thøc : §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ãn ®îc 4 triÖu lît kh¸ch Du lÞch vµo n¨m2005, trong ®ã cã kho¶ng gÇn 2 triÖu lît kh¸ch lu tró, Du lÞch Qu¶ngNinh sÏ ph¶i cã tèi thiÓu tõ 6000 ®Õn 8000 phßng kh¸ch s¹n c¸c lo¹i. NhvËy, ngoµi tæng sè phßng hiÖn cã, mçi n¨m Qu¶ng Ninh ph¶i ®Çu t x©ydùng kho¶ng 1000 buång phßng lu tró. So víi tèc ®é ph¸t triÓn n¨ng lùc l-u tró nh÷ng n¨m qua lµ 300-400 phßng/n¨m th× tõ n¨m 2002 hÖ thèng lutró Qu¶ng Ninh ph¶i cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®ét biÕn. Víi môc tiªu ®ãn 6 triÖu lît kh¸ch Du lÞch n¨m 2010, trong ®ã cã2,5 triÖu lît kh¸ch quèc tÕ, ch¾c ch¨n sè lît kh¸ch lu tró sÏ t¬ng øngkho¶ng 3,3 triÖu lît ngêi. §Ó ®¸p øng ®îc bµi to¸n nµy, hÖ thèng kh¸chs¹n Qu¶ng Ninh ph¶i cã n¨ng lùc tèi thiÓu 13.000 phßng lu tró c¸c lo¹i. CãnghÜa lµ tõ n¨m 2002 trë ®i hÖ thèng kh¸ch s¹n Qu¶ng Ninh ph¶i ph n ® uliªn tôc ®Ó trung b×nh mçi n¨m cã thªm Ýt nh 1.000 phßng lu tró. Rârµng ®©y lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi Du lÞch Qu¶ng Ninh . Dù b¸o ®Õn n¨m 2005 ho¹t ®éng Du lÞch Qu¶ng Ninh cÇn cã 400tµu thuyÒn c¸c lo¹i víi kh¶ n¨mg chuyªn chë 15.000 kh¸ch thuû du c¸c lo¹i.Sè « t« cÇn cã lµ 400 chiÕc víi n¨ng lùc vËn chuyÓn 8.000 hµnh kh¸ch.T¬ng øng víi tèc ®é nµy, n¨m 2010 sÏ cÇn tíi 600 ph¬ng tiÖn c¸c lo¹i, cãkh¶ n¨ng vËn chuyÓn cïng lóc 25.000 du kh¸ch. Sè lîng « t« c¸c lo¹i còngsÏ t¨ng ë møc 600 ®Çu xe víi n¨ng lùc phôc vô 15.000 kh¸ch hµng. HÖthèng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch Du lÞch nãi trªn kh«ng nh÷ng chØph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ c«ng su t mµ cßn cÇn cã nh÷ng thay ®æi vÒ ch tvµ ph¸t triÓn thªm nhiÒu lo¹i h×nh míi. §©y lµ bµi to¸n ®Æt ra ®èi víiviÖc thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇnkinh tÕ vµ ph¸t triÓn hÖ thèng bÕn, c¶ng t¹i c¸c tuyÕn, ®iÓm Du lÞch. Ho¹t ®éng l÷ hµnh Qu¶ng Ninh ph¶i v¬n tíi nh÷ng thÞ trêng truyÒnthèng, nh÷ng thÞ trêng giµu tiÒm n¨ng vµ c¸c níc trong khu vùc. Tuy nhiªn 38
 39. 39. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Trung Q u èc v…n lµ m ét th Þ tr êng lín nh t®èi víi D u lÞch Q u ¶ng Ninh. §Ón ¾m ch ¾c th Þ tr êng n µy ch t lîng tu yÕn ®êng b é H ¹ Long – M ãng C ¸iph ¶i ®îc ®¶m b ¶o, c Çn ph ¶i ®îc n ©ng c p theo híng hiÖn ®¹i. M ôc ti ªu ®Æ t ra cho doanh thu tõ D u lÞch n ¨m 2005 chiÕm 1 0,2 –1 0,5% GD P; n ¨m 201 0 chiÕm 1 0,5 - 1 3,2% GD P c ña T Ønh, t¬ng øng víikho ¶ng 1 .378 tû ®ång n ¨m 2005 vµ th ¸ch th øc to µn d iÖn t¸c ®éng ®Õnm äi ho ¹t ®éng c ña D u lÞch Q u ¶ng Ninh . D ù tÝnh giai ®o ¹n 2001 –201 0, ho ¹t ®éng D u lÞch Q u ¶ng Ninh c Çnph ¶i huy ®éng tõ c ¸c ngu ån kho ¶ng 7.500 tû ®ång ®Çu t. M ôc ti ªu ph ¸t triÓ n ngu ån nh ©n lùc lao ®éng D u lÞch x ¸c ®Þnh s Ïthu h ót 1 5.000 lao ®éng trùc ti Õp vµo n ¨m 2005 vµ 25.000 lao ®éngn ¨m 201 0 trong khi tÝnh ®Õn cu èi n ¨m 2001 tæng s è lao ®éng trùc ti Õptrong ng µnh m íi ®¹ t x p x Ø 4.700 ngêi. Trong ®ã m ¶ng ho ¹t ®éng kh ¸chs ¹n c ã 3.1 20 ngêi, th am gia kinh doanh l÷ h µnh lµ 425 ngêi, ho ¹t ®éng kinhdoanh vËn chuyÓ n kh ¸ch ®êng thu û g åm 825 lao ®éng, vËn chuyÓ n kh ¸ch®êng b é lµ 299 lao ®éng . Nh×n chung, t t c¶ nh÷ng môc tiªu nãi trªn ®Òu lµ nh÷ngthö th¸ch lín ®èi víi ho¹t ®éng Du lÞch Qu¶ng Ninh trong thêigian tíi, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ho¹t ®éng thiÕt thùc®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn 3. 2. NhÖng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn Du lÞ ch H¹ Long - Qu¶ngNinh : Trong bèi c¶nh Du lÞch thÕ giíi hiÖn nay, khi mµ ViÖt Nam ® îc®¸nh gi¸ lµ ®iÓm ®Õn Du lÞch an toµn vµ th©n thiÖn nh t vµ trµo l u DulÞch b»ng tµu biÓn ®ang ph¸t triÓn m¹nh trªn toµn cÇu vµ lµ xu thÕ cñaViÖt Nam, ®ã lµ ®iÒu kiÖn r t thuËn lîi cho Du lÞch ViÖt Nam nãi chungvµ Du lÞch Qu¶ng Ninh nãi riªng ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ®Ó Du lÞch Qu¶ngNinh ph¸t triÓn vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p :- Ph¸t huy triÖt ®Ó c¸c lîi thÕ vÒ ®Þa lý, tµi nguyªn tù nhiªn vµ nh©n v¨n, kÕt c u h¹ tÇng c¬ së vËt ch t kü thuËt Du lÞch s½n cã, gi÷ v÷ng vµ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn Du lÞch, ®a Du lÞch thùc sù 39
 40. 40. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän chiÕm tû träng cao trong cã cÊu kinh tÕ cña TØnh.- N©ng cao vai trß qu¶n lý cña Nhµ níc vÒ Du lÞch, tiÕp tôc cñng cè vµ n©ng cao vai trß cña Ban chØ ®¹o Nhµ níc vÒ Du lÞch cña TØnh, cñng cè vµ bæ xung mét sè bé phËn chuyªn m«n vµ kiÖn toµn, n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chuyªn ngµnh Du lÞch ngang tÇm víi nhiÖm vô. TiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i nguån nh©n lùc cho Du lÞch víi chÊt l îng cao. N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý Nhµ níc ë c¸c cÊpnh»m ®¶m b¶o viÖc kiÓmtra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng Du lÞch cã hiÖu qu¶ .- §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸, xóc tiÕn Du lÞch ë trong vµ ngoµi níc. Thµnh lËp Trung t©m qu¶ng b¸ xóc tiÕn Du lÞch vµ h×nh thµnh Quü qu¶ng b¸ xóc tiÕn Du lÞch víi sù ®ãng gãp tõ c¸c nguån kh¸c nhau; tæ chøc nhiÒuch¬ng tr×nh lÔ héi, giao l u v¨n ho¸ Du lÞch, c¸c ch¬ng tr×nh DulÞch quèc gia .- §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc nÕp sèng v¨n minh, v¨n ho¸, n©ng cao d©n trÝ, t¹o cho du kh¸ch cã Ênt îng tèt ®ÑpvÒ con ngêi, v¨n ho¸ vµ c¶nh quan Qu¶ng Ninh .- Quan t©m ®Õn vÊn ®Ò m«i tr êng Du lÞch, bªn c¹nh viÖc khai th¸c tèt chóng ta cÇn quan t©m ®Õn khÝa c¹nh b¶o vÖ lµm t¨ng gi¸ trÞ cña tµi nguyªn Du lÞch. Ban hµnh c¸c quy ®Þnh híng d©n vÒ vÊn®Ò b¶o vÒ m«i tr êng ®èi víi du kh¸ch ®Õn th¨m quan vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh DulÞch t¹i ®Þa bµn, …- Ph¸t triÓn Du lÞch lµ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc x· héi vµ toµn thÓ nh©n d©n. CÇn huy ®éng mäi nguån lùc ®Çu t ph¸t triÓn, kÕt hîp ®ång bé c¸c ban ngµnh c¸c tæ chøc hç trî t¸c ®éng nhau cïng ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh Du lÞch cã sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n- íc .- §¶m b¶o an ninh, trËt tù, an toµn x· héi, gi÷ g×n thuÇn phong mü tôc vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc. Phèi kÕt hîp víi nh©n d©n vµ chÝnh quyÒn®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o anh ninh, an toµn cho du kh¸ch vµ ®iÓmDulÞch . 40
 41. 41. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Du lÞch nãi chung ®· trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp d©n sùquan träng nhÊt trªn thÕ giíi. Theo Uû ban l÷ hµnh vµ Du lÞch thÕ giíi(World Travel and Tourism Committee - WTTC), du lÞch hiÖn nay lµngµnh c«ng nghiÖp lín nhÊt trªn thÕ giíi. DulÞch cßn lín h¬n c¶ c¸c ngµnhc«ng nghiÖp tù ®éng, thÐp, ®iÖn tö, hay c«ng nghiÖp. Ngµnh l÷ hµnhvµ du lÞch ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho 127 triÖu ngêi, chiÕm1/15 sè ngêilµm viÖc trªn toµn thÕ giíi. Dù tÝnh ngµnh du lÞch sÏ t¨ng gÊp®«i vµon¨m2005 (WTO. 1992). Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21, Du lÞch Qu¶ng Ninh nãi riªngvµ Du lÞch ViÖt Nam nãi chung ®ang ®øng tr íc nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓnto lín. Víi môc tiªu ph¸t triÓn Du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòinhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinhth¸i, truyÒn thèng v¨n ho¸ lÞch sö, huy ®éng tèi ®a nguån lùc trong nícvµ tranh thñ sù hîp t¸c hç trî quèc tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖpho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tõng bíc ®a níc ta trë thµnh mét trung t©m Du lÞch cãtÇm cì cña khu vùc, phÊn®Êu sau n¨m 2010 Du lÞch ViÖt Nam ®îc xÕpvµo nhãmquèc gia cã ngµnh DulÞch ph¸t triÓn trong khu vùc. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc cña ngµnh Du lÞchnãi chung, sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc, sù phèi kÕt hîp ®ång bégi÷a c¸c cÊp, c¸c ban ngµnh nh»mhç trî t¸c ®éng lÉn nhau cïng ph¸t triÓnvµ sù nç lùc cña b¶n th©n chóng ta. T«i tin r»ng DulÞch ViÖt Namhoµntoµn cã thÓ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®ã trong mét thêi gian kh«ng xa . 41
 42. 42. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc* Lêi nãi ®Çu :............................................................. 1* Néi dung chÝnh :.................................................... 3ch¬ng I: C¬ së lý luËn :1.1. Kh¸i niÖm vÒ Du lÞch :...............................................31.2. Kh¸i niÖm vÒ Tµi nguyªn thiªn nhiªn :........................41.3. Vai trß cña tµi nguyªn thiªn nhiªn.............................®èi víi sù ph¸t triÓn Du lÞch :........................................6ch¬ng II: thùc tr¹ng tµi nguyªn du lÞch t¹iH¹ Long – qu¶ng ninh2.1. Kh¸i qu¸t ®iÓm Du lÞch H¹ Long :...............................72.2. Qu¸ tr×nh c«ng nhËn VÞnh H¹ Longlµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi :......................................202.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanht¹i H¹ Long ( Qu¶ng Ninh ) :...........................................22ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ :3.1. Du lÞch Qu¶ng Ninh – H¹ Longthêi cã vµ th¸ch thøc :.................................................353.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓnDu lÞch H¹ Long – Qu¶ng Ninh :....................................36* KÕt luËn :................................................................38 42
 43. 43. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o1. B¸o DulÞch c¸c sè 5, 6, 7, 8, 9.2. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ Du lÞch & Kh¸ch s¹n (Khoa Du lÞch –Kh¸ch s¹n)3. T¹p trÝ DulÞch ViÖt Nam4. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c cña Tæng côc DulÞch 2001, 20025. TrÇn §øc Thanh – NhËp m«n khoa häc DulÞch NXB §H Quèc Gia Hµ Néi -20006. Khai th¸c Internet, sö dông c¸c Webside: Vietnameconomy Vietnamtourism.com Qu¶ng Ninh.com Ecotourism.org/observer ………………….. 43

×