Van luong.blogspot.com 17180

774 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Van luong.blogspot.com 17180

 1. 1. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn më ®ÇuI-/ Lý do chän ®Ò tµi: ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã truyÒn thèng kiªn cêng bÊt khuÊt, tr¶iqua bao thêi kú dùng níc vµ gi÷ níc, l¹i cã s½n mét nÒn v¨n ho¸ tån t¹i l©u®êi, vµ còng cã rÊt nhiÒu c¸c danh lam còng nh c¸c di tÝch lÞch sö thu hótnhiÒu kh¸ch du lÞch trong níc còng nh kh¸ch níc ngoµi. Tõ nh÷ng n¨m xa xa trong lÞch sö nh©n lo¹i Du lÞch ®· ®îc ghi nhËnnh mét së thÝch, mét nhu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan cña con ngêi. Ngµy nay,c¸c níc trªn thÕ giíi ®· coi Du lÞch kh«ng chØ lµ mét ngµnh kinh tÕ quan trängmang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao mµ cßn lµ mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ® îctrong ®êi sèng v¨n ho¸ - x· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸ttriÓn, c¸c níc ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®« thÞ ho¸. Ho¹t ®éng Du lÞch ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cuèn hót hµngtû ngêi trªn kh¾p hµnh tinh mang l¹i lîi Ých to lín vÒ nhiÒu mÆt, lµ ®ßnbÈy thóc ®Èy ViÖt Nam lµ mét ®Êt níc cã truyÒn thèng kiªn cêng bÊtkhuÊt, tr¶i qua bao thêi kú dùng níc vµ gi÷ níc, l¹i cã s½n mét nÒn v¨n ho¸tån t¹i l©u ®êi, vµ còng cã rÊt nhiÒu c¸c danh lam còng nh c¸c di tÝch lÞchsö thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch trong níc còng nh kh¸ch níc ngoµi. Sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¹o ra tÝch luü bíc®Çu cho nÒn kinh tÕ, lµ ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸chmë cöa, lµ cÇu nèi bªn ngoµi vµ bªn trong n íc. Ph¸t triÓn Du lÞch cßn t¹ora sù tiÕn bé x· héi, t×nh h÷u nghÞ hoµ b×nh, sù hiÓu biÕt lÉn nhau cña tõngd©n téc, xo¸ bá thµnh kiÕn gi÷a c¸c níc. Trong bèi c¶nh hiÖn nay trªn thÕ giíi, Du lÞch ViÖt Nam ®ang ®øngtríc nh÷ng thö th¸ch lín cña ch¹y ®ua ph¸t triÓn Du lÞch toµn cÇu víi sùc¹nh tranh gay g¾t. Song víi chÝnh s¸ch ®æi míi vµ sù quan t©m cña §¶ngvµ Nhµ níc ®· coi “Ph¸t triÓn Du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ quan träng trongchiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc” (NghÞ quyÕt 45/CP ngµy 22th¸ng 6 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ) vµ “Ph¸t triÓn Du lÞch lµ híng chiÕn lîcquan träng trong ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc”(ChØ thÞ 46/CT-TW ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1994 cña Ban BÝ th). Thùc hiÖn sø m¹ng “Ph¸t triÓn nhanh chãng Du lÞch,... tõng bíc ®a nícta trë thµnh trung t©m Du lÞch - Th¬ng m¹i - DÞch vô cã tÇm cì trong khuvùc” (®· ®îc ghi trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng VIII). MÊy n¨m trë l¹i ®©y,Du lÞch ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc lu«n t¹o ra nh÷ng c¬héi vµ kh¶ n¨ng míi, tËn lùc khai th¸c rót ng¾n dÇn kho¶ng c¸ch tôt hËu sovíi c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.II-/ Néi dung cña ®Ò tµi: 1
 2. 2. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ngoµi PhÇn më ®Çu cßn cã 4 ch¬ng sau:Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Thñ ®« Hµ NéiCh¬ng II: Tµi nguyªn du lÞch Hµ NéiCh¬ng III: Nh÷ng thÕ m¹nh vµ mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ trêng Du lÞch Hµ NéiCh¬ng IV: Môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch Hµ Néi 2
 3. 3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ thñ ®« hµ néiI-/ Bèi c¶nh lÞ ch sö: H µ N éi lµ m ét Th µnh ph è c æ k Ýnh c ã lÞch s ö ph ¸t tri Ón g Çn 1 000n ¨m , trong “C hiÕ ud êi ®«” (tõ Hoa L - Ninh B ×nh vÒ Th ¨ng Long m µ ngµy naym ang tªn lµ H µ N éi) Vua L ý Th ¸i T æ (91 4-1 028) ®· kh ¼ng ®Þnh vÞ trÝtrung t©m c ña Th ¨ng Long: “Xem ®Ê t ViÖ t ta, ch Ø n ¬i n µy lµ th ¾ng ®Þa.Th Ët lµ n ¬i h éi tô c ña b èn ph¬ng ®Êt níc, c òng lµ kinh ®« b Ëc nh Êt c ña®Õ v¬ng m u «n ®êi”. L êi ti ªn tri ®ã ®· tr¶i qua g Çn ng µn n ¨m kinh nghiÖm vµ®Õ nn öa cu èi thÕ k û XX H µ N éi ®· th Ë t s ù lµ m ét tru ng t©m ch Ýnh trÞ , v¨nho ¸ vµ kinh t c ña níc ViÖ t Nam th èng nh Êt ho µ b ×nh. Õ N »m ë vÞ trÝ tru ng t©m Ch ©u th æ s «ng H ång, ®îc th iªn nhiªn u ®·id µnh cho nhiÒu ®iÒu kiÖn thu Ën lîi, tõ thÕ ®Êt ®Õ n h Ö sinh th ¸i phong ph óvµ n æi b Ët lµ c éng ®ång d ©nc c Çn c ï vµ s ¸ng t¹o sinh s èng l©u ®êi ëTh ¨ng Long - H µ N éi ®· khai ph ¸ t¹o d ùng n ªn th ñ ®« v¨n hiÕ nl©u ®êi, xinh®Ñ p vµ ®éc ®¸o. Ba tri Òu ®¹i lín nh Êt c ña d ©n téc ViÖ t lµ L ý, TrÇn, L ª su èt t¸m tr¨mn ¨m trÞ v× ë H µ N éi. T õ n ¨m 1 945 ®Õ n nay H µ N éi lµ th ñ ®« c ña n íc ViÖ tNam d ©n ch ñ c éng ho µ nay lµ C éng ho µ x · h éi ch ñ ngh Üa ViÖt Nam .II-/ §iÒu kiÖn tù nhiªn:1-/ VÞ trÝ ®Þ a lý : Hµ Néi n»m ë trung 0t©m ®ång b»ng Ch©u th0æ s«ng Hång cã to¹ ®é 0 0®Þa lý lµ 20 25Õ ®Õn 21 23Õ vÜ ®é B¾c vµ 105 15Õ ®Õn 106 03Õ kinh ®é§«ng, phÝa B¾c gi¸p Th¸i Nguyªn, phÝa Nam gi¸p tØnh Hµ T©y, phÝa §«ngvµ §«ng Nam gi¸p tØnh B¾c Ninh vµ Hng Yªn, phÝa T©y gi¸p tØnh VÜnhPhóc. Hµ Néi gåm c¸c quËn: Hoµn KiÕm, Ba §×nh, Hai Bµ Trng, §èng §a,T©y Hå, Thanh Xu©n, CÇu GiÊy. Vµ c¸c huyÖn: Gia L©m, §«ng Anh, Thanh Tr×, Sãc S¬n, Tõ Liªm.2-/ KhÝ hèu: Hµ Néi n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. Gåm cã ®ñ bènmïa: xu©n, h¹, thu, ®«ng. Nhng ®Ó nh÷ng ngêi ë xa dÔ nhËn biÕt khÝ hËu HµNéi khi chuÈn bÞ ®Õn thñ ®« nµy cã thÓ t¹m chia thµnh hai mïa lµ: mïa kh« 3
 4. 4. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368vµ m ïa ma. M ïa kh « tõ th ¸ng 1 0 n ¨m tr íc ®Õ nth ¸ng 4 n ¨m sau, ®©y lµ th êi k úgi¸ l¹nh, kh «ng ma to. T õ th ¸ng 1 ®Õ nth ¸ng 3 vÉn c ã gi¸ l¹nh nhng c ã tiÕ txu ©nn ªn c ã ma nhÑ (ma xu ©n) ®ñ ®é Èm cho c ©y c èi ®©m ch åi n ¶y léc. T õ th ¸ngn ¨m ®Õ n th ¸ng 9 c ã ma to vµ b ·o. Trong c ¸c th ¸ng 8, 9, 1 0 H µ N éi c ã nh ÷ngngµy thu. M ïa thu H µ N éi trêi trong xanh, giã m ¸t. Nh ÷ng ngµy cu èi thu se sel¹nh vµ nhanh ch ãng ho µ nh Ëp vµo m ïa ®«ng. 0 0 NhiÖt ®é trung b ×nh m ïa §«ng: 1 7,2 C (lóc thÊp nhÊt xuèng tíi 2,7 C). 0 0 Trung b×nh mïa H¹: 29,2 C (lóc cao nhÊt lªn tíi 42,8 C). 0 NhiÖt ®é trung b×nh c¶ n¨m: 23,2 C. Ma trung b×nh hµng n¨m lµ 1,800mm. 4
 5. 5. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng II tµi nguyª n du lÞch hµ néiI-/ Nh÷g ®¸ h gi¸chung vÒ sù hÊp dÉn cña Du lÞch Hµ Néi n n ë ViÖt Nam ta kh «ng n ¬i n µo m µ d Êu Ên lÞch s ö l¹i kÕ ttinh s ¸ng ch ãi b »ngë H µ N éi. T ¹i ®©y cã c¸c d i ch Ø ®å ®¸, ®å ®ång ba b èn ngh ×n n ¨m tu æi c ãd Êu vÕ tngêi anh h ïng thiÕ u niªn lµng Giãng ®¸nh giÆc ngo ¹i x ©m tõ ®êi vuaH ïng th ø VI, råi th µnh èc An D¬ng V¬ng, V¨n MiÕ u- Q u èc T ö Gi¸m , Ngäc H åi -Kh¬ng Thîng vµ g ß §èng §a, th µnh ph è H µ N éi (x ©y n ¨m 1 904-1 806 nay cßns ãt l¹i cöa ch Ýnh B ¾c M «n, qu ¶ng tr êng Nh µ h ¸t lín lµ n ¬i xu Êt ph ¸t cu écT æng kh ëi ngh Üa cíp ch Ýnh quyÒn t¹i H µ N éi, lÔ ®µi Ba ®×nh lµ n ¬i Ch ñtÞch H å Ch Ý MInh tu yªn b è th µnh lËp níc ViÖt Nam D ©n ch ñ C éng ho µ, qu ¶ngtr êng Ba §×nh lµ n ¬i cã l¨ng Ch ñ tÞch H å Ch Ý Minh. Tr¶i qua m Êy ngµn n ¨m , lÞch s ö ®· ®Ó l¹i cho m ¶nh ®Êt n µy nhiÒu d itÝch lÞch s ö v¨n ho ¸ n æi tiÕ ng, phong ph ó vµ ®a d ¹ng c ¶ vÒ ngu ån g èc lÉnlo ¹i h ×nh c ã gi¸ trÞ lín ®èi víi du lÞch. C ¸c d i tÝch n µy kh «ng ch Ø c ã kiÕ ntróc ®éc ®¸o nh ch ïa M ét C ét, g ¸c Khu ª V¨n (V¨n MiÕ u)th µnh C æ Loa,... c ãpho tîng c æ nh tîng HuyÒn Thiªn TrÊn Vò (®Òn Q u ¸n Th ¸nh) m µ c ßn l¹ s ù h µiho µ víi c á c ©y ho ¸ l¸,... Víi s ù tÝch huyÒn tho ¹i nh tru yÖn Th ¸nh Giãng,tru yÖn n á th Çn Kim Q uy víi m èi t×nh M þ Ch ©u - Träng Thu û. B ªn c ¹nh ®ã H µ N éi c ã nhiÒu d i tÝch lÞch s ö c ¸ch m ¹ng, v× ®©y lµtrung t©m c ¸ch m ¹ng c ña c ¶ níc, lµ n ¬i ch Ø ®¹o c ña c ¸c cu éc kh ¸ng chiÕ nch èng th ùc d ©n vµ ®Õ qu èc c ña nh ©n d ©n ta trong n öa th Ëp k û qua. C ¸c d itÝch lÞch s ö n µy c òng c ã s ù h Êp d Én lín ®èi víi kh ¸ch du lÞch trong vµngo µi níc nh nh µ s µn, ao c ¸ B ¸c H å,... H µ N éi c ßn lµ n ¬i tËp trung nhiÒu nh µ b ¶o tµng c ã ý ngh Üa qu èc gianh: B ¶o tµng H å Ch Ý Minh, b ¶o tµng L Þch s ö, C ¸ch m ¹ng,... KiÕ ntróc H µ N éi c òng rÊ t ®Æc s ¾c vµ ®a d ¹ng. Nh ÷ng khu ph è cæ c ãnh µ nh á th Êp, chen ch óc nhau víi m ¸i ngãi m òi h µi, nh ÷ng vÕ ttÝch c ña h µngngµn n ¨m tr íc. NhiÒu du kh ¸ch lÇn ®Çu ®Õ n H µ N éi ®· b Þ thu h ót b ëi vÎ ®Ñ pc ña thu ®«, m ét vÎ ®Ñ p ®îc t¹o n ªn b ëi s ù kÕ th îp h µi ho µ gi÷a vÎ kiÕ ntróc c æk Ýnh vµ m µu xanh c ña c ©y c èi h å níc. KiÕ ntróc c ña H µ N éi m ang ®Ëm d ÊuÊn c ña lÞch s ö d µi l©u , ch ïa chiÒn, ®Òn m iÕ uc ã ë kh ¾p n ¬i trªn ®Êt H µN éi. Kh «ng Ýt khi th anh tÞnh ®îc t¹o b ëi kiÕ ntróc ®¬n s ¬, gi¶n d Þ, g Çn gòivíi con ngêi. H µ N éi c ã th Ó chia ra th µnh c ¸c khu vùc: khu ph è c æ, khu th µnh c æ,khu ph è c ò, xen ®Ñ m gi÷a c ¸c khu vùc n µy lµ c ¸c khu d ©n c tù ph ¸t chuyÓnd Çn tõ c ¸c lµng x ãm th µnh c ¸c ng â ph è quy ho ¹ch tu ú ti Ön. 5
 6. 6. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C ©u th µnh ng÷ quen thu éc “H µ N éi 36 ph è phêng” ®· th Ó hiÖn s ùphong ph ó c ña c ¸c ngh Ò tru yÒn th èng ®îc tËp h îp l¹i tõng phêng h éi trongc ¸c ph è ë H µ N éi. Ngµy nay, qua bao n ¨m th ¸ng th ¨ng trÇm , c ¸c khu ph è H µN éi kh «ng c ßn gi÷ nguyªn tÝnh ch Êt phêng h éi c ña n ã, nhng c ¸c tªn ph è,nh Êt lµ nh ÷ng khu ph è c æ vÉn c ßn tån t¹i ho Æc g îi nh í h ×nh ¶nh vÒ m étH µ N éi tµi khÐ o ng µy tr íc nh: H µng M ¾m , H µng Mu èi, H µng §µo, H µng B ¹c,...c ¶ ngo ¹i th µnh H µ N éi c ã nh ÷ng tªn khi ®äc lªn ngêi H µ N éi vµ c ¶ nh ÷ng aihiÓu biÕ tvÒ H µ N éi c òng th Êy n ã g ¾n b ã víi nh ÷ng s ¶n vË t ®· trë th µnhn æi tiÕ ng: ®µo Nh Ët T ©n, giÊy Yªn Th ¸i, ®å ®ång Ng ò X ·. N ãi ®Õ n H µ N éi ph ¶i n ãi ®Ôn nh ÷ng m ãn ¨n th Ët ®éc ®¸o vµ kho¸i kh Èu.Nh ÷ng m ãn ¨n võa gi¶n d Þ võa h îp tói tiÒn nhng còng ®ñ lµm cho du kh ¸ch ra ®ikh «ng th Ó n µo qu ªn ®îc. M ïa xu ©n ngêi H µ N éi ¨n H ång xiªm Xu ©n §Ønh, th ¸ng3 ¨n b ¸nh tr«i - b ¸nh chay,... m ïa h Ì ¨n ch Ì ®ç ®en, th Ëp cÈm , th ¹ch ®en. M ång 5th ¸ng 5 (©m lÞch) ¨n rîu nÕ pråi “giÕ ts ©u b ä” b »ng m Ën, ®µo, da h Êu,... th ¬mngon nh Êt lµ ¨n nh ·n lång b äc h ¹t sen th ¶ vµo n íc ®êng ph Ìn trong v¾t m ¸t rîi.Nhng H µ N éi cã nh ÷ng m ãn ¨n n æi tiÕ ng m µ ai còng biÕ tnh ch ¶ c¸ L· Väng, b ónthang, b ¸nh t«m H å T ©y, b ¸nh cèm H µng Than,... ®ã lµ nh ÷ng m ãn ¨n m angnh ÷ng nÐ triªng m µ ch Ø cã H µ N éi m íi cã. Ngo µi ra, H µ N éi c ßn c ã 36 vên hoa, c «ng viªn vµ c ã tíi 377 ha th ¶mc á, c ¸c tîng ®µi c ¸c b Ó phun níc lµm t¨ng th ªm vÎ ®Ñ p c ña th ñ ®«. N ãi ®Õ n H µ N éi kh «ng th Ó kh «ng n ãi ®Õ n vÎ ®Ñ p c ña nh ÷ng s «ng h å.Con s «ng H ång d ¶i lô a v¾ t ngang th µnh ph è, hai b ªn b ê s «ng c ã bao nhiªu d itÝch m µ du kh ¸ch c ã th Ó ghÐ th ¨m nÕ u®i du lÞch b »ng ®êng s «ng. H µ N éi c ãh ¬n 3.600 ha h å, ao, ®Çm c ã 27 h å ®Çm lín ti ªu biÓu lµ H å T ©y víi d iÖntÝch 500ha vµ vïng ®Ê t quanh h å lµ 800h a c ã kh ¶ n ¨ng tæ ch øc d Þch vôD u lÞch vµ giao d Þch qu èc t tÇm c ì ë vïng §«ng Nam ¸. H å Ho µn KiÕ m g ¾n Õvíi huyÒn tho ¹i th iªng li ªng, lµ trung t©m c ña th ñ ®« ®· trë th µnh quenthu éc víi ngêi d ©n tõ xa xa. §©y c ã th Ó trë th µnh m ét ®iÓm du lÞch ®Æcs ¾c víi ch ñ th Ó lµ H å Ho µn KiÕ m ,®Òn Ngäc S ¬n, c Çu Th ª H óc, ®Òn B µTriÖu, th ¸p B ót, th ¸p Ho µ Phong vµ c ¸c d i tÝch kh ¸c quanh h å. T ãm l¹ i, th ñ ®« H µ N éi víi tÊ t c ¶ nh ÷ng thÕ m ¹nh c ña ch Ýnh m ×nh c ãth Ó thu h ót m ét lîng lín kh ¸ch trong níc vµ qu èc t , ®ång th êi ®Èy m ¹nh s ù Õph ¸t tri Ón du lÞch , c òng nh s ù ph ¸t tri Ón chung c ña ®Ê t níc.II-/ Tµi nguyªn thiªn nhiªn:1-/ Tµi nguyªn Nh©n v®n: Hµ Néi lµ thµnh phè rÊt cæ kÝnh cña níc ViÖt Nam ®îc x©y dùng c¸ch®©y gÇn 1000 n¨m, lµ n¬i tËp trung c¸c di tÝch lÞch sö v¨n hãa, kiÕn tróccæ vµ c¸c lÔ héi truyÒn thèng cæ. N»m ë trung t©m ®ång b»ng s«ngHång Hµ Néi lµ ®Êt ngµn n¨m v¨n vËt cã lÞch sö vµ nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi. 6
 7. 7. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368H µ N éi c ã kho ¶ng 322 d i tÝch lÞch s ö ®îc B é V¨n ho ¸ - Th «ng tin xÕ p h ¹ngtrong tæng s è h ¬n 2000 d i tÝch. + Khu Phè Cæ: ë ViÖt Nam ngoµi Héi An ra chØ cã ë Hµ Néi míi gi÷ ®îc mét khu phècæ. Theo c¸c nguån sö liÖu th× ®©y còng chÝnh lµ nh©n lâi cña kinh ®«Th¨ng Long tõ khi míi thµnh lËp vµ nã còng gÇn ngµn n¨m tuæi. Nãi ®Õn ®Þa giíi kh«ng gian khu phè cæ th× cã thÓ coi ®ã lµ mét h×nhtam gi¸c c©n cã ®Ønh lµ phè Hµng Than, c¹nh phÝa §«ng lµ ®ª s«ng Hång,c¹nh phÝa t©y lµ phè Hµng Cãt, Hµng §iÕu, Hµng Da cßn ®¸y lµ trôc HµngB«ng - Hµng Gai - CÇu Gç. C¸c khu phè th êng mang tªn nh÷ng mÆt hµng s¶nxuÊt nh: Hµng §êng, Hµng B¹c, Hµng Bå. §©y còng chÝnh lµ nguån tµinguyªn quý gi¸ mang phong c¸ch ®Æc trng cña ngêi Hµ Néi. + C¸c di tÝch kiÕn tróc cæ: Hµ Né2 lµ n¬i cã mËt ®é di tÝch cæ thuéc lo2 i cao 48,2 di i ¹tÝch/100km , trong khi ®ã c¶ níc chØ cã 2,2 di tÝch/100km . Nh÷ng di tÝch®ã cã niªn ®¹i tr¶i dµi tõ tríc C«ng nguyªn cho ®Õn triÒu ®¹i §inh, Lª, Lý,TrÇn, NguyÔn. Theo thèng kª th× Hµ Néi cã h¬n 2000 di tÝch cæ trong ®ãcã: 679 ®×nh, 12 l¨ng, 210 ®Òn, 252 miÕu, 775 chïa, 166 nhµ thê hä, 32 am. Trong sè c¸c di tÝch cæ ®ã th× chïa chiÒn cã sè lîng lín nhÊt vµ ë HµNéi c¸c chïa cã niªn ®¹i kh¸ l©u nh: chïa TrÊn Quèc (x©y dùng vµo n¨m 541thê vua Lý Nam §Õ), chïa Qu¸n Sø (x©y dùng vµo thÕ kû XV), chïa Mét Cét(x©y dùng vµo n¨m 1049 ®êi vua Lý Th¸i T«ng), chïa Kim Liªn (n¨m 1128-1138thê vua Lý ThÇn T«ng) vµ v« sè c¸c chïa lín nhá kh¸c. Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng ®Òn ®µi thê c¸c vÞ anh hïng d©n téc nh:®Òn Kim M· thê Phïng Hng, ®Òn Trung LiÖt thê Quang Trung,... Bªn c¹nh ®ã tÝn ngìng d©n gian tiªu biÓu lµ Phñ T©y Hå thê MÉuLiÔu H¹nh ®Òn Gß Hå thê Tam Phñ Th¸nh MÉu,... §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho Hµ Néi cã thÓ thu hót ® îcnhiÒu kh¸ch Du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa ®Õn th¨m quan nghiªn cøu. + C¸c Lµng nghÒ: Hµ Néi cã rÊt nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng cã tõ l©u ®êi. Ngêi HµNéi vèn thanh lÞch vµ tµi hoa, hä muèn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm võa cã Ýchvõa lµm ®Ñp cho ®êi. - Lµng ®óc ®ång Ngò X·: 7
 8. 8. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y ch Ýnh lµ n ¬i lµm ra nh ÷ng s ¶n ph Èm n æi tiÕ ng nh pho tîng Ph Ët D i§µ ë ch ïa Th Çn Q uang n »m ngay ë lµng Ngò X ·, t îng TrÊn Vò b »ng ®ång ®enë ®Òn Q u ¸n Th ¸nh, chu «ng ch ïa M ét C ét vµ v« s è c ¸c s ¶n ph Èm kh ¸c. - Lµng giæy Yªn Th¸i: S¶n phÈ chñ yÕu cña Yªn Th¸i lµ giÊy ®Ó in s¸ch hoÆc viÕt ch÷ Nho vµgiÊy dã (in tranh d©n gi¸n). Lo¹i giÊy dã nµy cña lµng Yªn Th¸i ®· ® îc xuÊtkhÈu sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi cho c¸c ho¹ sÜ vÏ tranh b»ng mùc TÇu theoph¬ng ph¸p tranh cæ ®iÓn Ph¬ng §«ng. NghÒ nµy hiÖn nay ®ang ®îc phôchåi dÇn trë l¹i. - Lµng gèm sø B¸t Trµng: §©y lµ mét nghÒ xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u ®êi ë B¸t Trµng (vµo thÕ kûthø XV). S¶n phÈm ë ®©y kh«ng nh÷ng rÊt næi tiÕng ë trong níc mµ cßnxuÊt khÈu ra níc ngoµi. GÊm ë B¸t Trµng ®· ®¹t ®îc tíi ®Ønh cao vÒ nghÖthuËt vµ kü thuËt chÕ t¹o ®å gèm sø ViÖt Nam. + ém Thùc: Ngêi Hµ Néi rÊt chó träng ®Õn c¸ch ¨n uèng vµ coi ®ã nh lµ mét sù th-ëng thøc v¨n ho¸. Quan niÖm nµy cã lÏ Ýt n¬i nµo cã ® îc, Hµ Néi næi tiÕngvíi rîu m¬ (KÎ M¬ hay lµng Hoµng Mai), lµng Thuþ (nay lµ lµng Thuþ Khuª),lµng Väng (Ph¬ng LiÖt) ®· tõng ®îc nh¾ ®Õn trong s¸ch “D ®Þa chÝ” cñaNguyÔn Tr·i. Mãn ¨n Hµ Néi còng phong phó vµ hÊp dÉn mang nh÷ng phongc¸ch rÊt ®Æc trng cña v¨n ho¸ Hµ Néi nh: Bón Thang, Ch¶ C¸, B¸nh T«m HåT©y, B¸nh Cèm Hµng Than, B¸nh Cuèn Thanh Tr× vµ hµng tr¨m lo¹i quµ ngonkh¸c nhau. + C¸c ViÖn B¶o tµng: Hµ Néi tËp trung rÊt nhiÒu B¶o tµng nh: B¶o tµng C¸ch m¹ng (1959),B¶o tµng Hå ChÝ Minh (1990), MÜ thuËt ViÖt Nam (1966), D©n téc ViÖtNam (1996), B¶o tµng Qu©n §éi (1959) vµ ViÖn B¶o tµng LÞch Sö. + C¸c LÔ héi truyÒn thèng: §ång b»ng s«ng Hång mµ Hµ Néi lµ trung t©m, lµ quª h¬ng cña héilµng, héi vïng, héi cña c¶ níc, lµ c¸i n«i cña lÔ héi n«ng nghiÖp vµ lÔ héilÞch sö. C¸c lÔ héi nh héi vÒ An D¬ng V¬ng ë ®Òn Cæ Loa (6-16 th¸ng 1©m lÞch), héi Gß §èng §a (5 th¸ng 1 ©m lÞch), héi ®Òn Sãc S¬n (7 th¸ng 1©m lÞch), héi ®Òn §ång Nh©n (3-6 th¸ng 2 ©m lÞch), héi Giãng (9 th¸ng 4©m lÞch), héi lµng LÖ MËt (23 th¸ng 3 ©m lÞch), héi lµng TriÒu Khóc(10-12 th¸ng 1 ©m lÞch). Ngoµi ra cßn v« sè c¸c lÔ héi d©n gian ®Æc s¾ckh¸c biÓu hiÖn sù sinh ®éng cña v¨n ho¸ d©n téc, ®Òu lµ ®èi tîng cña dulÞch ®Æc biÖt lµ du lÞch v¨n ho¸. 8
 9. 9. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682-/ Tµi nguyªn tù nhiªn: + C¸c Danh th¾ng: H µ N éi c ã rÊ t nhiÒu c ¸c d anh th ¾ng n æi tiÕ ng nh H å Ho µn KiÕ m g ¾nli Òn víi tru yÒn thuyÕ ttr¶ g¬m c ña vua L ª Th ¸i T æ. H å T ©y ë ®êng ThanhNiªn c ã d iÖn tÝch lµ 500ha ®ang n »m trong quy ho ¹ch x ©y d ùng lµng dulÞch c ña th µnh ph è. Ngo µi ra c ßn c ã v« s è c ¸c h å kh ¸c nh: H å ThiÒn Q uang,h å B ¶y M Éu, h å T róc B ¹ch,... B ªn c ¹nh ®ã c ßn c ã kho ¶ng 36 c «ng viªn, vên hoa c ¸c lo ¹i nh: c «ng viªnTh ñ L Ö, c «ng viªn L ª Nin, vên B ¸ch Th ¶o,... + Vui ch¬ i gi¶i trÝ : Ngêi H µ N éi c ã tru yÒn th èng th anh lÞch , tao nh · ®Æc tÝnh ®ã c ßn®îc th Ó hiÖn c ¶ trong vui ch ¬i gi¶i trÝ c ña ngêi H µ N éi. §Æc biÖt n æi b Ëth ¬n c ¶ lµ c ¸c ch¬ng tr×nh biÓu d iÔn m óa rèi vµ h Çu nh kh ¸ch níc ngo µi n µo®Õ n H µ N éi c òng ®i xem m óa rèi níc m µ H µ N éi c òng ch Ýnh lµ n ¬i h åi sinhcho m «n ngh Ö thu Ët tru yÒn th èng n µy. Ngo µi ra H µ N éi c ßn c ã tÊ t c ¶ c ¸clo ¹i h ×nh ngh Ö thu Ët s ©n kh Êu tru yÒn th èng (c ¸c nh µ h ¸t ch Ìo, tu ång, c ¶i l-¬ng vµ c ¸c nh µ h ¸t k Þch n ãi hiÖn ®¹i). 9
 10. 10. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng IIInh÷ng thÕ m¹ nh vµ mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹ i trong qu¸ tr× nh ph¸t triÓn thÞ trêng du lÞ ch hµ néiI-/ TiÒm n®ng vµ lîi thÕ cña du lÞ ch hµ néi: * Víi tÊ t c ¶ c ¸c u thÕ vÒ ngu ån lùc ph ¸t tri Ón nh tµi nguyªn th iªn nhiªn,c ¬ s ë h ¹ tÇng, khoa h äc k ü thu Ët,... H µ N éi c ã nhiÒu c ¬ h éi ph ¸t tri Ónnhanh ch ãng m ét n Òn kinh t ®a ng µnh trong ®ã c ã ngµnh D u lÞch. Trong Õth ùc t D u lÞch H µ N éi ®· ph ¸t tri Ón m ét c ¸ch râ rÖ t. Õ + VÒ dßng kh¸ch: Kh¸ch Du lÞch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi theo nhiÒu híng kh¸c nhau nhng chñyÕu b»ng ®êng hµng kh«ng th«ng qua cöa khÈu Néi Bµi. Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y ®Æc biÖt tõ khi tuyÕn ®êng s¾t liªn vËtHµ Néi - Trung Quèc ®îc khai th«ng, mét sè lîng lín kh¸ch Trung Quèc ®ÕnHµ néi b»ng con ®êng nµy. N¨m 1994 kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi lµ259.278 lît kh¸ch, ®Õn n¨m 1996 lµ 352.000 chiÕm 21,9% lît kh¸ch c¶ níc, n¨m1998 con sè nµy ®· ®¹t 24,3%. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sÏ cã kho¶ng 1.600 -2.000 ngµn kh¸ch quèc tÕ ®Õn Hµ Néi. §©y còng chÝnh lµ ®éng lùc thóc®Èy sù ph¸t triÓn thÞ trêng l÷ hµnh quèc tÕ nãi riªng vµ Du lÞch Hµ Néinãi chung. Kh¸ch du lÞch néi ®Þa ®Õn Hµ Néi víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nhtham quan, th¨m ngêi th©n, tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o vµ c¸c lÔ héitruyÒn thèng (s¾p tíi ®©y vµo kho¶ng th¸ng 10 Hµ Néi sÏ tæ chøc lÔ héikû niÖm 990 n¨m Th¨ng Long lÞch sö),... N¨m 1998 Hµ Néi ®ãn vµ phôc vô9.600 lît kh¸ch, dù kiÕn ®Õn n¨m 2000 ®ãn kho¶ng 1.700-1.800 vµ 2010 HµNéi sÏ ®ãn kho¶ng 3.400-3.900 ngµn lît kh¸ch. + VÒ doanh thu: Doanh thu tõ Du lÞch bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n thu do kh¸ch du lÞch chi tr¶. MÆc dï cha cã thèng kª ®Çy ®ñ nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïngvíi sù gia t¨ng kh¸ch du lÞch th× doanh thu tõ du lÞch t¨ng trëng víi tèc ®ét¬ng ®èi cao. Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng thµnh phè cã doanh thu tõ du lÞchkh¸ cao trong c¶ níc chØ sau mçi thµnh phè Hå ChÝ Minh. Toµn ngµnh Du lÞch thµnh phè ®· thu ®îc trªn 300 tû ®ång chiÕm 18,75%c¶ níc, ®Õn n¨m 1997 doanh thu lµ 1.062 tû ®ång, vµ ®Õn n¨m 1998 doanh thu 10
 11. 11. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tõ du lÞch H µ N éi ®¹t 1 .1 34 tû ®ång t¨ng 8% . ¦íc tÝnh n ¨m 2000 doanh thu s Ïlµ 297,84 tri Öu USD vµ n ¨m 201 0 s Ï lµ 1 .882,7 tri Öu USD . (Sè liÖu cña Së Du lÞch Hµ Néi). * Víi vÞ trÝ ®Æc biÖt thuËn lîi trong viÖc giao l u víi c¸c tØnh trongc¶ níc, lµ mét trong 3 cöa khÈu chÝnh vÒ hµng kh«ng, Hµ Néi sÏ lµ n¬i thuhót nhiÒu kh¸ch du lÞch trong c¶ níc vµ quèc tÕ. §ång thêi víi tiÒm n¨ngnh©n v¨n phong phó, l¹i n»m trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tØnh l©ncËn nh Hµ T©y, VÜnh Phóc, B¾c Ninh, B¾c Giang, Ninh B×nh, Hoµ B×nh,H¶i Phßng, H¹ Long,... lµ nh÷ng n¬i cã nhiÒu ®iÓm th¨m quan du lÞch hÊpdÉn ch¾c ch¾n trong t¬ng lai sÏ cã nh÷ng sù chuyÓn híng quan träng vÒdßng kh¸ch Du lÞch vµ Hµ Néi sÏ gi÷ vai trß lµ trung t©m ®ãn ®a kh¸ch tíic¸c ®iÓm Du lÞch trong vïng vµ c¶ níc ®ång thêi thóc ®Èy m¹nh mÏ sù ph¸ttriÓn m¹nh mÏ cña Du lÞch ViÖt Nam.1-/ VÞ trÝ ®Þ a lý : 2 Hµ Néi n»m trªn mét diÖn tÝch 921 km , Hµ Néi bao gåm hai lo¹i h×nh ®ångb»ng vµ trung du B¾c Bé. PhÇn lín diÖn tÝch Hµ Néi vµ nh÷ng vïng phô cËn lµ®ång b»ng víi ®é cao trung b×nh 10m, thÊp dÇn tõ T©y B¾c ®Õn §«ng Namtheo dßng ch¶y qua s«ng Hång, n»m gi÷a hai vïng ®åi nói t¸ch biÖt, t¹o nªnnh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng, thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch. Vïng ®åi nãi HµNéi cã thÓ tæ chøc lo¹i h×nh du lÞch nh leo nói, s¨n b¾n, du lÞch m¹o hiÓm,nghØ dìng, cha bÖnh vµ nghØ cuèi tuÇn vµ chØ c¸ch thñ ®« trªn díi 60km. Hµ Néi cã nhiÖt ®é thÝch hîp víi ho¹t ®éng Du lÞch víi nhiÖt ®é trung 0 0b×nh mï0 ®«ng lµ 17,2 C (lóc thÊp 0 Êt xuèng tíi 2,7 C). Trung b×nh mïa h¹ a nhlµ 29,2 C (lóc cao nhÊt lªn tíi 42,8 C). Kh¸ch Du lÞch rÊt thÝch ®Õn Hµ Néivµo kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 hµng n¨m. Hµ Néi cßn cã thÓ®îc gäi lµ thµnh phè “xanh” víi trªn 2000 c©y xanh bao gåm 46 lo¹i c©ykh¸c nhau nh xµ cõ, bµng, phîng, söa,... tr¶i kh¾p phè phêng, kh¸c víi thñ ®«nhiÒu níc ë Ch©u ¢u, Hµ Néi xanh bÊt tËn c¶ bèn mïa.2-/ C¬ së vèt chÊt kü thuèt: C¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch Hµ Néi ®· ® îc chó ý ®Çu tph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn dulÞch cña thñ ®«. Hµ Néi lµ n¬i tËp trung nhiÒu kh¸ch s¹n. N¨m 1997 cã 259kh¸ch s¹n, ®Õn n¨m 1998 lµ 280 kh¸ch s¹n vµ cã rÊt nhiÒu kh¸ch s¹n ®· ®¹ttiªu chuÈn 5 sao nh: Daewoo, Ha Noi Tower, Hillton, Sofitel Mertropole,Melia,... vµ rÊt nhiÒu c¸c kh¸ch s¹n kh¸c phôc vô kh¸ch quèc tÕ vµ c¸c ®oµnkh¸ch lín. Ngoµi ra Hµ Néi cßn cã 187 c«ng ty l÷ hµnh ®ãn vµ ®a kh¸ch ®Óphôc vô cho sù ph¸t triÓn du lÞch cña thñ ®«.3-/ C¬ së h¹ tÇng: 11
 12. 12. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H µ N éi tô ®iÓm c ña nhiÒu trôc giao th «ng lín c ña m iÒn B ¾c vµ c ¶ n-íc, lµ n ¬i h éi tô c ña 6 tu yÕ n ®êng s ¾t, 8 tu yÕ n ®êng b é, c ¸c c ¶ng H ¶iPh ßng h ¬n 1 00km , l¹i c ã c ¶ng H µng kh «ng qu èc t vµ n éi ®Þa, lµ ®Çu m èi Õquan träng n èi c ¸c tØnh m iÒn B ¾c víi nhau. Ch Ýnh nh ê lîi thÕ c ña c ¸c trôc giao th «ng, m µ H µ N éi võa lµ th Þ tr êngnh Ën kh ¸ch, võa lµ th Þ tr êng gi÷ kh ¸ch trùc tiÕ p, th Þ tr êng g öi kh ¸ch tru nggian vµ nh thÕ nhu c Çu vÒ nh µ ngh Ø, kh ¸ch s ¹n, nh µ h µng vµ c ¸c d Þch vô k Ìmtheo cho kh ¸ch v·ng lai ®Õ n H µ N éi lµ rÊ t lín. Kh ¸ch qu èc t c ã th Ó tõ s ©n Õbay N éi B µi d õng ch ©n ë th ñ ®« H µ N éi ®Ó lùa ch än ph¬ng ti Ön giaoth «ng ph ï h îp cho c ¸c chuyÕ n®i trong c ¶ n íc. §©y ch Ýnh lµ ®iÒu kiÖn thu Ënlîi cho ph ¸t tri Ón c ¸c chuyÕ ndu lÞch n éi vïng, li ªn vïng vµ qu èc t . Õ Ngµnh bu ch Ýnh viÔn th «ng c ña c ¶ níc vµ H µ N éi ®ang ®îc hiÖn ®¹iho ¸ vµ ph ¸t tri Ón nhanh ch ãng t¹o ®iÒu kiÖn tõ H µ N éi c ã th Ó li ªn l¹c ® îcvíi m äi n ¬i trong níc vµ qu èc t , ®¸p øng nhu c Çu th «ng tin cho kh ¸ch du ÕlÞch.4-/ Thñ tôc xuÊt nhèp c¶nh: Tõ 1 th¸ng 7 n¨m 1998 ®· më thªm thÞ trêng kh¸ch du lÞch Trung Quècvµo Hµ Néi b»ng thÎ du lÞch. Víi sù ñng hé cña UBND Thµnh phè, Së Du lÞchcòng ®· tr×nh Nhµ níc vµ ®îc chÊp nhËn cho thÝ ®iÓm cÊp Visa cho kh¸chdu lÞch vµo Hµ Néi t¹i cöa khÈu Néi Bµi. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng thuËn lîicho sù ph¸t triÓn thÞ trêng Du lÞch Hµ Néi.5-/ Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸c: - Hµ Néi n»m ë trung t©m B¾c Bé, thuéc tam gi¸c ph¸t triÓn kinh tÕ tõphÝa B¾c Hµ Néi - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh, nªn ®îc Nhµ níc u tiªn ph¸ttriÓn kinh tÕ vµ lµ ®Þa ph¬ng hÊp dÉn, thu hót nhiÒu ®Çu t níc ngoµi.§©y còng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ Du lÞch. - H¬n n÷a lîi thÕ lµ mét thñ ®« - trung t©m chÝnh trÞ, v¨n ho¸, kinh tÕ,KHKT,... cña c¶ níc vµ víi tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña m×nh Hµ Néi ®· t¹o®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng,.. - Lµ thñ ®« cña c¶ níc, hµng n¨m Hµ Néi ®ãn hµng triÖu lît kh¸ch ®ÕnviÕng th¨m. Ngoµi ra, Hµ Néi cßn cã hµng tr¨m §¹i sø qu¸n, ®¹i diÖn c¸c tæ chøcquèc tÕ, vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn c¸c C«ng ty th¬ng m¹i liªn doanh. - Hµ Néi tËp trung nhiÒu trÝ thøc nh©n tµi, ®é ngò c¸n bé khoa häckü thuËt cao h¬n h¼n c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c.II-/ Du lÞ ch Hµ Néi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè: Trong nh÷ng n¨m qua ®ãng gãp cña du lÞch Hµ Néi víi sù ph¸t triÓnkinh tÕ x· héi thµnh phè gia t¨ng ®¸ng kÓ. NÕu nh n¨m 1991 tæng GDP cña dulÞch míi ®¹t 18,36 triÖu USD (chiÕm 1,86% tæng GDP cña thµnh phè), n¨m 12
 13. 13. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681 995 ®¹ t 67,1 2 tri Öu USD (chiÕ m 4,1 5% )th × ®Õ n n ¨m 1 998 ®· ®¹ t ®îc 74,36tri Öu USD (chiÕ m 6% ) trong tæng GD P c ña th µnh ph è. S ù ph ¸t tri Ón c ña dulÞch ®· kÐ o theo s ù d Þch chuyÓn c ¬ c Êu n Òn kinh t c ña th µnh ph è, ®ång Õth êi kÐ o theo h µng v¹n c «ng ¨n viÖc lµm . M Æc d ï s ù ph ¸t tri Ón c ña D u lÞchTh ñ ®« nh ÷ng n ¨m qua ®· c ã s ù gia t¨ng ®¸ng k Ó, nhng m øc ®ãng g ãp dulÞch cho GD P c ßn khiªm tèn so víi ti Òm n ¨ng yªu c Çu ®Æt ra. D ù tÝnh ®Õ nn ¨m 201 0 ch Ø ti ªu ®ã s Ï lµ 1 0,2% - 3% . 1 M Æt kh ¸c c ïng víi s ù ph ¸t tri Ón c ña h Ö th èng kh ¸ch s ¹n sang träng, c ¸ckhu du lÞch vui ch ¬i gi¶i trÝ , viÖc gi÷ g ×n vÖ sinh m «i tr êng, viÖc gia t¨ngc ¸c lµng ngh Ò th ñ c «ng tru yÒn th èng h µng lu niÖm ,... s Ï t¹o cho ®« th Þm ét d iÖn m ¹o h Êp d Én vµ sinh ®éng h ¬n.III-/ Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹ i cña Du lÞ ch Hµ Néi: * S ¶n ph Èm D u lÞch c ßn cha phong ph ó, h Êp d Én. H Çu hÕ tc ¸c khu D ulÞch, ®iÓm du lÞch c ßn khai th ¸c ë d ¹ng tù nhiªn, cha ®îc ®Çu t t«n t¹o, c ¬s ë vui ch ¬i gi¶i trÝ c ßn Ýt, h µng lu niÖm c ßn ngh Ìo n µn, cha ®¸p øng ®îcth Þ hiÕ uc ña kh ¸ch. Ch Êt lîng vµ gi¸ c ¶ d Þch vô cha c ã s øc c ¹nh tranh cao. * C «ng t¸c th Þ tr êng, tu yªn tru yÒn qu ¶ng b ¸ x óc tiÕ n du lÞch c ßn h ¹nchÕ ,kinh ph Ý cho tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o c ßn h ¹n hÑ p. Ho ¹t ®éng tiÕ p th Þc ña doanh nghiÖp c ßn ph ©n t¸n, ®¹i d iÖn du lÞch ë níc ngo µi c ßn Ý t, nhiÒuc «ng ty c ßn th ô ®ång ch ê kh ¸ch ®Õ n. NhiÒu doanh nghiÖp l÷ kh ¸ch qu èc t Õcha ®ñ s øc v¬n ra níc ngo µi khai th ¸c ®a kh ¸ch vµo ViÖt N am . Th ñ tôc ravµo c ña kh ¸ch ®· ®îc c ¶i tiÕ n nhng cha ®îc th «ng tho ¸ng. Lîng kh ¸ch qu èc t Õvµo ®ang c ã xu híng gi¶m . * T ×nh tr¹ng kh ¸ch du lÞch tù do c ßn th iÕ us ù ph èi h îp ch Æt ch Ï gi÷a c ¸cc «ng ty l÷ h µnh vµ c ¸c kh ¸ch s ¹n, ®· d Én ®Õ n s ù lén x én vµ c ¹nh tranhkh «ng lµnh m ¹nh gi÷a c ¸c kh ¸ch s ¹n (chi ph Ý m «i giíi cao, gi¶m gi¸ d Þch vô m étc ¸ch qu ¸ m øc,... ®Ó giµnh giËt kh ¸ch h µng) g ©y s ù th iÖt h µnh kh «ng ®¸ngc ã cho ngµnh kh ¸ch s ¹n (lµm gi¶m doanh thu, lî i nhu Ën). §èi víi kh ¸ch du lÞchtù do, trong th êi gian lu l¹ i H µ N éi h ä ph ¶i tù lo vÒ vÊn ®Ò ¨n, ng ñ, ®i l¹ i,th am quan,... n ªn kh «ng tr¸nh kh ái phiÒn to ¸i m Êt th êi gian vµ lµm t¨ng chiph Ý chuyÕ n®i c ña h ä. §©y c òng ch Ýnh lµ vÊn ®Ò khiÕ ncho nhiÒu du kh ¸chkh «ng m u èn trë l¹ i H µ N éi lÇn th ø hai. * H µ N éi c ã tû lÖ t¨ n g d ©n s è qu ¸ cao , qu ¸ tr× n h ®« th Þ ho ¸ qu ¸nh anh vµ s ù gia t¨ n g c ¸c lo ¹ i xe c ¬ gi íi th am gia vµo giao th «ng ® anglµm cho giao th «n g ®« th Þ H µ N éi qu ¸ t¶ i vµ m Êt c ©n ®è i. T rong kh is è l îng ph¬ng ti Ön giao th «ng t¨ n g qu ¸ nh anh th × c ¬ s ë h ¹ tÇ n g k üth u Ë t giao th «ng c ßn yÕ u kÐ m v µ xu èng c Êp , c ¸c ph¬ng ti Ön giao th «ngc «ng c éng h i Ön ®¹ i c ã ch Ê t l îng cao cha ph ¸ t tri Ó n ë H µ N éi ® an g lµvÊn ®Ò trë ng ¹i lí n cho qu ¸ tr× n h ph ¸ t tri Ó n kinh tÕ vµ cho vi Öc ho ¹ t®éng d u lÞ ch , kh «ng gian l u th «ng h µnh lan g li ª n kÕ t d u lÞ ch H µ N éiví i c ¸c tØ n h ph ô c Ën kh ¸c. 13
 14. 14. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * N go µi ra, d u lÞ ch ë th ñ ®« c ßn tå n t¹ i m ét s è v Ên ®Ò lµm ¶nhh ëng ®Õ n qu ¸ tr× n h th am qu an, gi ¶i trÝ cho kh ¸ch d u lÞ ch nh c ¸c tÖn ¹n x · h éi, c íp gi Ë t tó i x ¸ch tay, m ¸y ¶nh c ña kh ¸ch d u lÞ ch qu èc tÕ ®·lµm c ¶n trë cho d u kh ¸ch ®ång th ê i lµm m Êt lè i s èng c ã v¨n ho ¸, v¨nm inh c ña ngêi H µ N éi. UBND th µnh ph è ®· g öi c «ng v¨n s è 3238/ B-VX do Ch ñ tÞch Lu Minh UTrÞ k ý ng µy 24/ 2/ 998 tíi UBND c ¸c qu Ën, huyÖn, c ¸c s ë v¨n ho ¸ th «ng tin 1 1du lÞch vÒ viÖc gi¶i quyÕ tc ¸c tÖ n ¹n lµm ¶nh hëng ®Õ nc ¶nh quan m «i tr êngt¹i c ¸c ®iÓm v¨n ho ¸ du lÞch. Tuy nhiªn ®Õ n nay nh ÷ng tÖ n ¹n nh n Ýu kÐ okh ¸ch ®Ó b ¸n h µng, ngêi h µnh kh Êt bu b ¸m vµ c ã nh ÷ng viÖc lµm kh «ng c ãv¨n ho ¸ ë c ¸c ®iÓm v¨n ho ¸, c ¸c d i tÝch lÞch s ö, c ¸c d anh th ¾ng,... ë H µ N éivÉn c ßn tån t¹i g ©y s ù b Êt b ×nh cho kh ¸ch du lÞch. B ªn c ¹nh ®ã c ßn c ã m ét s è vÊn ®Ò li ª n qu an ®Õ n kh ¸ch d u lÞ chqu èc tÕ . T rong l îng kh ¸ch qu èc tÕ ®Õ n th am qu an, gi ¶i trÝ ë th ñ ®« H µN éi c ã nh ÷ng k Î m ang th e o m ét m ôc ®Ých kh ¸c nh ph ¸ ho ¹i v¨n ho ¸tru y Òn th èn g, tu yªn tru y Òn v¨n ho ¸ ph Èm ®éc h ¹i vµ tÖ h ¹i nh Ê t lµm ang ®Õ n c ¨n b Önh thÕ k û AID S ®Õ n th ñ ®«. T ãm l¹ i, du lÞch ë H µ N éi c ßn tån t¹i m ét s è vÊn ®Ò lµm c ¶n trë qu ¸tr×nh ph ¸t tri Ón du lÞch ë th ñ ®« vµ c Çn c ã s ù can th iÖp c ña Nh µ níc, c ¸cs ë qu Ën huyÖn, c òng nh tõng ngêi d ©n quan t©m gi¶i quyÕ ttri Ö t ®Ó, giópcho du lÞch H µ N éi ph ¸t tri Ón m ét c ¸ch b Òn v÷ng. 14
 15. 15. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch¬ng IV môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞ ch hµ néiI-/ Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞ ch hµ néi:1-/ Môc tiªu tæng qu¸t: Hµ Néi cã nhiÒu lîi thÕ vÒ vÞ trÝ tiªm fn¨ng ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.ChÝnh v× vËy, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn du lÞch cña c¶ níc, còng nh chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè ®Õn n¨m 2010 ®Òu cã chñ tr¬ng®a ngµnh du lÞch thñ ®« xøng ®¸ng víi vÞt rÝ lµ mét trong ba trung t©mdu lÞch lín cña c¶ níc vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng trong thËp niªn®Çu cña thÕ kû XXI, xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng to lín cña ®Þa ph ¬ng. Ph¸ttriÓn m¹nh ngµnh du lÞch vµ dÞch vô cña Hµ Néi nh»m: - Gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè. - Gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng nhanh tû träng GDP dulÞch trong c¬ cÊu kinh tÕ cña thµnh phè. - N©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n ngo¹i tÖ. - Ph¸t huy b¶n s¾c cña d©n téc, t«n t¹o vµ gi÷ g×n c¸c di tÝch lÞch sö- v¨n ho¸, c¸c lÔ héi truyÒn thèng, c¶nh quan m«i trêng,... - T¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. - T¹o ra sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. - N©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n d©n, më réng giaolu, n©ng cao d©n trÝ.2-/ Môc tiªu vÒ kinh tÕ: Quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch Hµ Néi nh»m gi¶i quyÕt hai mèi quan hÖcung cÇu, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Ó nhanh chãng ph¸t triÓnngµnh du lÞch gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ, t¨ng tû träng®ãng gãp cña ngµnh du lÞch vµo tæng thu nhËp cña Hµ Néi sao cho ngµnhdu lÞch Hµ Néi trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng nhÊt.3-/ Môc tiªu vÒ chÝ nh trÞ : Ph¸t triÓn Du lÞch Hµ Néi cïng nh»m mét môc tiªu quan träng, ®ã lµgãp phÇn n©ng cao vÞ trÝ chÝnh trÞ cña ®Êt níc, lµm cho b¹n bÌ quèc tÕhiÓu biÕt h¬n vÒ ®Êt níc, con ngêi ViÖt Nam, qua ®ã ñng hé sù nghiÖp 15
 16. 16. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368®æi m íi c ña §¶ng vµ Nh µ níc ta, thu h ót th ªm ngu ån vèn ®Çu t c ña nícngo µi ®Ó x ©y d ùng vµ ph ¸t tri Ón ®Êt níc.4-/ Môc tiªu vÒ V®n ho¸ - X· héi: Ph¸t triÓn du lÞch cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi viÖc gi÷ g×n vµ ph¸thuy v¨n ho¸ d©n téc mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ®Ó thu hót kh¸ch DulÞch chÝnh lµ v¨n ho¸ mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. Do vËy ph¸t triÓn dulÞch ph¶i mang ®îc néi dung khuyÕn khÝch viÖc b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞcña nÒn v¨n ho¸ d©n téc. Ph¸t triÓn du lÞch nh»m ®Èy m¹nh giao lu gi÷ac¸c vïng c¸c miÒn trong c¶ níc, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nghØ ng¬i tham quandu lÞch cña nh©n d©n gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ tinhthÇn cho nh©n d©n, ®ång thêi t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho x· héi.II-/ Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng Du lÞ ch Hµ Néi:1-/ §Çu t vµ n©ng cÊp: Chó träng ®Çu t kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vÒ tµi nguyªn ®Ó më réngquy m« vµ n©ng cao tÝnh hÊp dÉn cña c¸c lo¹i h×nh du lÞch chñ yÕu hiÖn cãcña thµnh phè. + Cã biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ n©ng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, nhÊt lµc¸c di tÝch ®· ®îc xÕp h¹ng nh chïa Qu¸n Sø, ®Òn Qu¸n Th¸nh, chïa TrÊnQuèc, chïa Mét Cét,... ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a lo¹i h×nh du lÞch tham quannghiªn cøu. + T«n t¹o n©ng cÊp c¸c ®iÓm tham quan, khu vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn cãtrªn ®Þa bµn thµnh phè nh c«ng viªn Lª Nin, c«ng viªn Thñ LÖ, c«ng viªnB¸ch Th¶o. §Çu t x©y dùng mét sè ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ lín cña Hµ Néi nh ®ÇmV¨n Tr×, Yªn Së, b¸n ®¶o T©y Hå khu phÝa Hå T©y, MÔ Tr×,... + §Çu t x©y dùng khu Héi nghÞ héi th¶o ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó ph¸ttriÓn h¬n n÷a lo¹i h×nh du lÞch v«ng vô t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vÞ trÝcña Hµ Néi trung t©m thñ ®« cña c¶ níc. + §Çu t x©y dùng mét khu thÓ thao tæng hîp cã kh¶ n¨ng tæ chøc c¸ccuéc thi thÓ thao ë trong níc vµ quèc tÕ ë phÝa t©y Hå T©y phï hîp víi quym« ph¸t triÓn cña Hµ Néi, gãp phÇn ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch thÓ thaocña thµnh phè. + §Çu t quy ho¹ch l¹i mét sè lµng nghÒ ven ®« nh lµng gèm B¸t Trµng,lµng ®óc ®ång Ngò X·, lµng giÊy Yªn Th¸i,... võa lµ n¬i tham quan nghiªncøu, võa lµ n¬i cung cÊp hµng thñ c«ng mÜ nghÖ, ®å lu niÖm cho du kh¸ch,cho nhu cÇu ®Þa ph¬ng vµ quèc tÕ. + X©y dùng c¬ së vËt chÊt cho du lÞch nh: 16
 17. 17. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ch än m ét vµi ®êng ph è cho ngêi ®i b é ë qu Ën Ho µn KiÕ m . - L ùa ch än ph ¸t tri Ón m ét s è v¨n ho ¸ Èm th ùc. - Ph ôc chÕ xe ®iÖn c æ ë m ét ®o ¹n ph è. - X ©y d ùng nÕ ps èng v¨n ho ¸ v¨n m inh trªn ®Þa b µn th µnh ph è. - T ¨ng th ªm ho ¹t ®éng gi¶i trÝ ban ®ªm . - Khai th ¸c lÔ h éi kû niÖm 990 n¨m Th¨ng Long vµ s ù kiÖn Du lÞch 2000.2-/ §a d¹ ng hãa s¶n phÈm du lÞ ch: HiÖn nay ®· cã nhiÒu dÊu hiÖu cho thÊy nhiÒu tµi nguyªn du lÞch quýgi¸ ®· bÞ khai th¸c c¹n kiÖt, thiÕu sù ®Çu t b¶o vÖ c¶i t¹o, n©ng cÊp ph¸ttriÓn. §©y lµ mét lý do chÝnh lµm cho s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam nãichung vµ du lÞch Hµ Néi nãi riªng ngµy cµng trë nªn ®¬n ®iÖu cïng víi sùxuèng cÊp nghiªm träng cña nhiÒu ®iÓm du lÞch. §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸pnh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch vµ n©ng cao chÊt lîng cña c¸c s¶nphÈm ®ã. Mét sè ®Þnh híng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã lµ: + TiÕn hµnh ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c thùc tr¹ng (sè lîngvµ chÊt lîng) c¸c s¶n phÈm du lÞch chÝnh cña Hµ Néi vµ nh÷ng tiÒm n¨ngcha ®îc khai th¸c. + CÇn tiÕn hµnh nhanh chãng viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch s¹n vµ hÖthèng dÞch vô theo tiªu chuÈn ph©n lo¹i ®· ®îc Tæng côc Du lÞch ban hµnhvµ cã nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ tiÖn nghi chÊt lîng dÞch vô trong hÖthèng kh¸ch s¹n, nhµ hµng. Trªn c¬ së ®· thèng nhÊt cÇn tiÕn hµnh kiÓm trathêng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng cña dÞch vô kh«ng bÞ xuèng cÊp.Trong kh¸ch s¹n, nhµ hµng khuyÕn khÝch më thªm nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô ®Ót¹o sù ®a d¹ng vµ hÊp dÉn h¬n c¸c s¶n phÈm du lÞch trong lÜnh vùc nµy. + KhuyÕn khÝch viÖc ®Çu t n©ng cÊp më réng víi nhiÒu lo¹i h×nh uvich¬i gi¶i trÝ cë c¸c ®iÓm hiÖn cã nh c«ng viªn Lª nin, c«ng viªn B¸ch Th¶o,c«ng viªn Thñ LÖ,... vµ x©y dùng c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ míi cña thµnhphè nh c«ng viªn Thanh Nhµn, c«ng viªn ë khu vùc Hå T©y. Trong c¸c c«ngviªn gi¶i trÝ cÇn nghiªn cøu t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o cã b¶n s¾criªng, tr¸nh sù trïng lÆp trong thiÕt kÕ vµ c¸c hÖ thèng vui ch¬i gi¶i trÝ.§©y chÝnh lµ yÕu tè kÐo dµi ngµy lu tró cña kh¸ch du lÞch. + TiÕn hµnh quy ho¹ch mét sè ®iÓm tr×nh diÔn v¨n nghÖ, ca móa nh¹cd©n téc víi nh÷ng ch¬ng tr×nh ®éc ®¸o, ®Æc s¾c mang tÝnh nghÖ thuËtvµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, ®Æc biÖt lµ móa rèi (níc vµ c¹n) vèn lµ m«nnghÖ thuËt d©n gian l©u ®êi cña nh©n d©n ta. §©y chÝnh lµ nh÷ng s¶nphÈm hÊp dÉn kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®i t×m hiÓu ®êi sèng v¨n ho¸ cña nh©nd©n ta. Tõ tríc ®Õn nay s¶n phÈm du lÞch nµy cha ®îc quan t©m ®Çu t nªncßn ®¬n ®iÖu vµ kÐm hÊp dÉn. 17
 18. 18. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + TiÕ n h µnh ph ©n lo ¹i h Ö th èng ho ¸ vµ tæ ch øc chu ®¸o c ¸c lÔ h éitru yÒn th èng trªn ®Þa b µn th µnh ph è ®Ó c ã th Ó ph ôc vô kh ¸ch du lÞch. + KhuyÕ n kh Ých m ë c ¸c ®iÓm tr ng b µy vµ b ¸n c ¸c s ¶n ph Èm h éi ho ¹,®iÒu kh ¾c, h µng th ñ c «ng m Ü ngh Ö c ã ch Êt l îng cao trªn ®Þa b µn th µnhph è.3-/ Xóc tiÕ ntuy ª truyÒ n qu¶ng c¸ o s ¶n phÈ m: n §Ó g ãp ph Çn ®Èy nhanh s ù ph ¸t tri Ón ng µnh D u lÞch H µ N éi, trongth êi gian tíi ph ¶i ®Çu t vµo c «ng t¸c x óc tiÕ n tu yªn tru yÒn qu ¶ng c ¸o dulÞch ®Ó c «ng t¸c n µy th ùc s ù trë th µnh m ét n éi dung quan träng. + Ban h µnh vµ ph ¸t h µnh nh ÷ng Ên ph Èm c ã ch Êt l îng vµ th «ng tinch Ýnh th øc vÒ du lÞch H µ N éi ®Ó giíi th iÖu víi kh ¸ch du lÞch vÒ con ngêivµ c ¶nh quan tµi nguyªn du lÞch H µ N éi vµ vïng ph ô c Ën, nh ÷ng th «ng tinc Çn th iÕ t cho du kh ¸ch nh khu lu tró , h Ö th èng th ¨m quan du lÞch , c ¸c nh µh µng, c ¸c ®iÓm vui ch ¬i gi¶i trÝ , gi¸ c ¶ sinh ho ¹t, ¨n u èng,... + X óc tiÕ n viÖc x ©y d ùng vµ ph ¸t h µnh réng r·i c ¸c phim ¶nh t li Öu vÒlÞch s ö, v¨n ho ¸, c ¸c c «ng tr×nh kiÕ ntróc, d i tÝch, c ¸c d anh lam th ¾ng c ¶nh,c ¸c lµng ngh Ò lÔ h éi,... vµ nh ÷ng c ¬ h éi kh ¶ n ¨ng ®Çu t ph ¸t tri Ón H µ N éi®Ó giíi th iÖu cho kh ¸ch trong vµ ngo µi níc. + T rong nh ÷ng ®iÒu kiÖn thu Ën lîi c ã th Ó c ã v¨n ph ßng ®¹i d iÖn dulÞch H µ N éi t¹i c ¸c th Þ tr êng lín nh T rung Q u èc, Ch ©u ¢u, Ch ©u M Ü, H ångK «ng, §µi Loan, Nh Ët B ¶n,... ®Ó th ùc hiÖn ch øc n ¨ng l÷ h µnh du lÞch. 18
 19. 19. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn kÕt luËn Q ua viÖc ph ©n tÝch vai trß c ña ngh µnh du lÞch H µ N éi trong qu ¸tr×nh ph ¸t tri Ón c ña du lÞch ViÖ t Nam . Ta kh ¼ng ®Þnh du lÞch H µ N éic Çn c ã s ù ph ¸t tri Ón kh «ng ng õng, vµ th ùc s ù trë th µnh ngh µnh m òi nh änc ña th ñ ®«, g ãp ph Çn x ©y d ùng th ñ ®« th µnh tru ng t©m ch Ýnh trÞ , v¨nho ¸ c ña c ¶ níc. M Æc d ï ®· c è g ¾ng nhng b µi c ña em c ßn nhiÒu th iÕ us ãt m ong th Çy s öach ÷a vµ cho ý kiÕ n. 19
 20. 20. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôcphÇn më ®Çu.....................................................................................................1 I-/ Lý do chän ®Ò tµi:.................................................................................1 II-/ Néi dung cña ®Ò tµi:............................................................................1 Ch¬ng I..................................................................................................................................3 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ thñ ®« hµ néi.............................................................................3 I-/ Bèi c¶nh lÞ ch sö:....................................................................................3 II-/ §iÒu kiÖn tù nhiªn:.............................................................................3 1-/ VÞ trÝ ®Þa lý:................................................................................3 2-/ KhÝ hËu:........................................................................................3 ch¬ng II.................................................................................................................................5 tµi nguyªn du lÞ ch hµ néi...........................................................................................5 I-/ Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ sù hÊp dÉn cña Du lÞ ch Hµ Néi...........5 II-/ Tµi nguyªn thiªn nhiªn:.................................................................6 1-/ Tµi nguyªn Nh©n v¨n:...................................................................6 2-/ Tµi nguyªn tù nhiªn:......................................................................9 ch¬ng III.............................................................................................................................10 nh÷ng thÕ m¹ nh vµ mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹ i trong qu¸ tr× nh ph¸t triÓn thÞ trêng du lÞ ch hµ néi.......................................................................................................10 I-/ TiÒm n®ng vµ lîi thÕ cña du lÞ ch hµ néi:...................................10 1-/ VÞ trÝ ®Þa lý:..............................................................................11 2-/ C¬ së vËt chÊt kü thuËt:............................................................11 3-/ C¬ së h¹ tÇng:.............................................................................11 4-/ Thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh:...........................................................12 5-/ Mét vµi ®Æc ®iÓm kh¸c:..........................................................12 II-/ Du lÞ ch Hµ Néi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè:12 III-/ Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹ i cña Du lÞ ch Hµ Néi:........................13 ch¬ng IV.............................................................................................................................15 môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞ ch hµ néi.......................................................................................................15 I-/ Môc tiªu ph¸t triÓn du lÞ ch hµ néi:................................................15 1-/ Môc tiªu tæng qu¸t:....................................................................15 2-/ Môc tiªu vÒ kinh tÕ:..................................................................15 3-/ Môc tiªu vÒ chÝnh trÞ:..............................................................15 4-/ Môc tiªu vÒ V¨n ho¸ - X· héi:.....................................................16 II-/ Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng Du lÞ ch Hµ Néi:................16 1-/ §Çu t vµ n©ng cÊp:....................................................................16 2-/ §a d¹ng hãa s¶n phÈm du lÞch:.................................................17 3-/ Xóc tiÕn tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o s¶n phÈm:..........................18phÇn kÕt luèn....................................................................................................19
 21. 21. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368môc lôc..............................................................................................................20

×