Kt259

635 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt259

 1. 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu ! Trong giai ®äan hiÖn nay, hßa chung víi sù ®æi míi s©u s¾c, toµn diÖn cña ®Êt níc, cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Nh÷ng thµnh tùu ®ã chÝnh lµ nhê nh÷ng ®ãng gãp v« cïng to lín cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. §Æc ®iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ ®ßi hái vèn ®Çu t lín, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n x¸c ®Þnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, do ®ã ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®îc tæ chøc sao cho khoa häc, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng, ®óng chÕ ®é nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®ång thêi ®a ra c¸c biÖn ph¸p, ph¬ng h- íng hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao vai trß qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng “lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho qu¶n lý” cña kÕ to¸n. Chi phÝ ®îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ lµm lµnh m¹nh hãa c¸c quan hÖ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån ®Çu t, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Thµnh Long vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 2. 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp” cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Ch¬ng III. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Hµ néi, th¸ng 11 n¨m 2004 Sinh viªn Hµ ThÞ Thao Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 3. 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Còng nh c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c, sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p ngµy mét thÝch nghi vµ ph¸t triÓn. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt so víi c¸c hoat ®éng kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ tæ chøc h¹ch to¸n ë doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p ph¶i dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã. §Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p. S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc…cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt x©y l¾p l©u dµi. Do vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng S¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh kh«ng thÓ nhËp kho mµ ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tháa thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã tÝnh chÊt hµng hãa cña s¶n phÈm kh«ng ®îc thÓ hiÖn râ. S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt vµ ph©n bæ trªn nhiÒu vïng l·nh thæ cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (xe, m¸y, ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ thi c«ng, ngêi lao ®éng…) ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y l¾p. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c«ng t¸c s¶n xuÊt ph¶i cã tÝnh lu ®éng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 4. 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cao vµ thiÕu tÝnh æn ®Þnh ®ång thêi g©y nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi ®ßi hái chÊt lîng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®îc tæ chøc tèt, cho chÊt lîng s¶n phÈm ®¹t nh dù to¸n, thiÕt kÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc bµn giao c«ng tr×nh, ghi nhËn doanh thu vµ thu håi vèn. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt x©y l¾p. Ho¹t ®éng x©y l¾p ®îc diÔn ra díi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Þa ®iÓm vµ gia ®o¹n thi c«ng. Do vËy, doanh nghiÖp thêng ph¶i thay ®æi, lùa chän ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng thÝch hîp c¶ vÒ mÆt thi c«ng ®Õn tiÕn ®é. Chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi, dÔ gÆp nh÷ng rñi ro ngÉu nhiªn theo thêi gian nh hao mßn v« h×nh, thiªn tai…Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy cÇn tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó tr¸nh nh÷ng tæn thÊt, rñi ro vµ ø ®äng vèn trong ®Çu t kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra trong mét ph¹m vi hÑp víi sè lîng c«ng nh©n vµ vËt liÖu lín. §ßi hái tæ chøc c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn vµ giai ®o¹n c«ng viÖc. S¶n xuÊt XDCB thêng diÔn ra ngoµi trêi, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp bëi ®iÒu kiÖn m«i trêng, thiªn nhiªn. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng thi c«ng, cã thÓ sÏ ph¸t sinh c¸c thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt hay do ph¶i ph¸ ®i, lµm l¹i, v× vËy doanh nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®iÒu ®é, phï hîp sao cho cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë níc ta phæ biÕn lµ theo ph¬ng thøc “kho¸n gän” c¸c c«ng tr×nh, HMCT, khèi lîng hoÆc c¸c c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp. Trong gi¸ kho¸n gän Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 5. 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng chØ cã tiÒn l¬ng mµ cßn cã ®ñ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thi c«ng, chi phÝ chung cña bé phËn nhËn kho¸n. ViÖc giao kho¸n trªn sÏ gióp cho viÖc n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý x©y dùng cña c¸c ®éi x©y dùng, xÝ nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. XuÊt ph¸t tõ qui ®Þnh vÒ lËp dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n lµ ph¶i lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph¶i ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ còng nh ®Æc ®iÓm t¹i c¸c ®¬n vÞ nhËn thÇu, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Qua ®ã thêng xuyªn so s¸nh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, xem xÐt nguyªn nh©n vît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. - §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh c¸c ®¬n ®Æt hµng, c¸c giai ®o¹n cña h¹ng môc hay nhãm h¹ng môc... V× thÕ ph¶i lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo tõng h¹ng môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t ®a vµo ®Ó l¾p ®Æt mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. Bëi vËy, khi tiÕp nhËn thiÕt bÞ do ®¬n vÞ chñ ®Çu t bµn giao ®Ó l¾p ®Æt, gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®îc ghi vµo bªn Nî TK 002-“VËt t, hµng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng”. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 6. 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµ gi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, thiÕt bÞ sëi Êm, ®iÒu hßa nhiÖt ®é, thiÕt bÞ truyÒn dÉn... 1.2. chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.2.1. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. * Kh¸i niÖm. Còng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, doanh nghiÖp x©y l¾p muèn tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× cÇn cã ba yÕu tè c¬ b¶n lµ t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. C¸c yÕu tè nµy tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, h×nh thµnh nªn ba lo¹i chi phÝ t¬ng øng lµ chi phÝ vÒ sö dông t liÖu lao ®éng, chi phÝ vÒ ®èi tîng lao ®éng vµ chi phÝ vÒ søc lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng gi¸ trÞ gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ kinh doanh x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu ®óng chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. Chi phÝ lµ kh¸i niÖm cã ph¹m vi réng h¬n chi tiªu. Kh¸i niÖm chi phÝ g¾n liÒn víi kú h¹ch to¸n, lµ nh÷ng chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n xuÊt trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n, nã kh«ng ®ång nhÊt víi chi tiªu. Chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn cña c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, bÊt kÓ nã ®îc dïng vµo môc ®Ých g×. Chi tiªu cã thÓ lµ chi phÝ nÕu nh khi mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay vµo s¶n xuÊt kinh doanh nhng sÏ kh«ng ph¶i lµ chi phÝ nÕu mua vÒ nhËp kho cha sö dông Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 7. 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngay trong kú, ngîc l¹i cã nh÷ng kho¶n ®îc tÝnh vµo chi phÝ kú nµy nhng thùc tÕ cha chi tiªu (chi phÝ trÝch tríc) Trong ®¬n vÞ x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ c¨n cø vµo sè liÖu tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i theo dâi, dùa vµo sè liÖu cña tõng lo¹i chi phÝ. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. - Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè: §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ ®îc ph©n theo yÕu tè. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt gåm c¸c yÕu tè: YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô… sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh (lo¹i trõ gi¸ trÞ vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu, ®éng lùc). YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú (trõ sè sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi) YÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng: ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l- ¬ng vµ phô cÊp mang tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§: Ph¶n ¸nh sè trÝch theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn tÝnh vµo chi phÝ. YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 8. 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: gåm c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm: §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ cña ®¬n vÞ x©y l¾p cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n, dù to¸n lËp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, h¹n môc chi phÝ. V× vËy, trong doanh nghiÖp x©y l¾p chñ yÕu sö dông ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT): bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ (trõ vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng) dïng trùc tiÕp cho viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT): ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng (kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt t trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng vµ thu dän hiÖn tr- êng). Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c¸c kho¶n nµy ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc sö dông xe, m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Bao gåm: tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn thuª m¸y, tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ vÒ nhiªn liÖu ®éng lùc dïng cho m¸y thi c«ng… Còng nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ vÒ c¸c kho¶n trÝch KPC§, Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 9. 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng còng ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung: gåm nh÷ng chi phÝ phôc vô x©y l¾p t¹i c¸c ®éi vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong tõng bé phËn, tõng ®éi x©y l¾p ngoµi chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp (kÓ c¶ phÇn trÝch cho c¸c quü KPC§, BHXH, BHYT trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ toµn bé c«ng nh©n viªn tõng bé phËn, tõng ®éi vµ toµn bé tiÒn ¨n ca cña ®éi, bé phËn) Chi phÝ b¸n hµng: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c bao gåm chi phÝ chµo hµng, chi phÝ giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝ b¶o hµnh. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Gåm toµn bé chi phÝ chung trong ph¹m vi doanh nghiÖp x©y l¾p cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh. - Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ cña chi phÝ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i. §ã lµ: Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¹o ra s¶n phÈm (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc, phôc vô qu¶n lý, do ®ã kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®èi víi tõng ®èi tîng cô thÓ. §ã lµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh: tr¶ l¬ng cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, khÊu hao TSC§ phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 10. 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Do mçi lo¹i chi phÝ trªn cã t¸c ®éng kh¸c nhau ®Õn khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh nªn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ theo híng ph©n ®Þnh râ chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa thùc tiÔn rÊt lín trong viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña chi phÝ nh»m t×m ra biÖn ph¸p kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp. 1.2.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan tíi khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh. Theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh, chØ tiªu gi¸ thµnh x©y l¾p ®îc chia ra: - Gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p: lµ chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnhmøc vµ khung gi¸ ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh dù to¸n g¾n víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = gi¸ thµnh dù to¸n – møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu hao phÝ thùc tÕ liªn quan ®Õn khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bao gåm chi phÝ ®Þnh møc, vît ®Þnh møc vµ chi phÝ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, theo ph¹m vi cña chi tiªu gi¸ thµnh, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i chia ra gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hay l¾p ®Æt s¶n phÈm x©y l¾p (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p céng víi c¸c chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 11. 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p lµ sù thèng nhÊt hai mÆt kh¸c nhau cña mét qu¸ tr×nh, trong ®ã chi phÝ thÓ hiÖn mÆt hao phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thÓ hiÖn mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Chóng ®Òu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸. Tuy nhiªn, xÐt vÒ b¶n chÊt chi phÝ vµ gi¸ thµnh cã sù kh¸c nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong kú mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng. Ngîc l¹i, gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ s¶n phÈm háng nhng l¹i chøa ®ùng chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang kú tríc chuyÓn sang. Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng liªn quan ®Õn khèi lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú, cßn gi¸ thµnh l¹i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè ®ã dÉn ®Õn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh¸c nhau. Cã thÓ nãi, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai kh¸i niÖm riªng biÖt vµ cã nh÷ng mÆt kh¸c nhau, ®ång thêi l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, sù tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ vÒ chi phÝ s¶n xuÊt sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp hay cao. Qu¶n lý gi¸ thµnh bao giê còng g¾n liÒn víi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, c¸cbiÖn ph¸p mµ doanh nghiÖp sö dông nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh lµ môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å sau: CPSX dë dang §K CPSX ph¸t sinh trong kú A B C D Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 12. 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p CPSX dë dang CK Qua s¬ ®å nµy ta thÊy: AC = AB + BD – CD Hay: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p = Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú 1.3.h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.3.1. Nguyªn t¾c vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. * Nguyªn t¾c h¹ch to¸n HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1864/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 trong ®ã qui ®Þnh râ chÕ ®é chøng tõ, TK sö ®ông, nguyªn t¾c h¹ch to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh... Theo QuyÕt ®Þnh nµy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - §Ó h¹ch to¸n hµng tån kho trong x©y l¾p, kÕ to¸n chØ ¸p dông ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, mµ kh«ng dïng ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ph©n tÝch theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng c«ng tr×nh cô thÓ,... - §èi víi nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ, tríc hÕt ph¶i tËp hîp c¸c chi phÝ nµy vµo TK tËp hîp chi phÝ, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ c¸c chi phÝ ®· tËp hîp cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ theo tiªu thøc phï hîp. * Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ thø tù c¸c c«ng viÖc nh»m tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 13. 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp viÖc tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch kÞp thêi theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh. Cã thÓ kh¸i qu¸t chung viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc thùc hiÖn qua c¸c bíc sau: Bíc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bíc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phô cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, HMCT trªn c¬ së khèi lîng lao vô phôc vô. Bíc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan theo tiªu thøc thÝch hîp. Bíc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.3.2 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thêng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p vµ gåm nhiÒu lo¹i nh: gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu kÕt cÊu, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, b¶o hé lao ®éng, vµ phô tïng lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ sö dông cho m¸y thi c«ng, ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n s¶n xuÊt chung hay chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ thùc tÕ ®îc h¹ch to¸n vµo kho¶n môc nµy ngoµi gi¸ mua trªn hãa ®¬n cßn cã c¶ chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn. Trong x©y dùng c¬ b¶n còng nh c¸c ngµnh kh¸c, nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, theo c¸c tiªu thøc phï hîp nh: ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, theo khèi lîng thùc hiÖn… Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 14. 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng thøc ph©n bæ nh sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho tõng ®èi t- îng = Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ x Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi tîng Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng Khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ cã thÓ nhËp kho hoÆc cã thÓ xuÊt th¼ng ra c«ng tr×nh. Trêng hîp thi c«ng nhËn vËt t tõ kho vËt t cña doanh nghiÖp th× c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng, ®Þnh møc tiªu hao vËt t c¸c ®¬n vÞ sÏ viÕt phiÕu xin lÜnh vËt t sö dông, sau khi ®îc duyÖt bëi ng- êi cã thÈm quyÒn, bé phËn cung øng vËt t lËp phiÕu xuÊt kho. Sau khi lËp xong, phô tr¸ch bé phËn sö dông vµ bé phËn cung øng ký vµo phiÕu. Ngêi nhËn vËt t sÏ ®em phiÕu nµy xuèng kho. Thñ kho ghi sè lîng vËt t thùc xuÊt vµ cïng ngêi nhËn vËt t ký vµo phiÕu. §Þnh kú, kÕ to¸n xuèng lÊy phiÕu xuÊt kho vµ ghi sè tiÒn vµo phiÕu C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, hãa ®¬n … kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK621 “Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc, khèi lîng x©y l¾p cã dù to¸n riªng). Néi dung ph¶n ¸nh cña TK 621 nh sau: Bªn Nî: - TËp hîp gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt . - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Khi xuÊt kho vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p ghi: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 15. 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu) - Trêng hîp thu mua vËt liÖu chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh, kh«ng qua kho: Nî TK 621(chi tiÕt ®èi tîng): gi¸ mua kh«ng thuÕ GTGT Nî TK 1331: thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331, …: tæng gi¸ thanh to¸n - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (Bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng), khi quyÒt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 1413: kÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp - Trêng hîp vËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp kho hay b¸n thu håi: Nî TK 111, 112, 152, … Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) - Cuèi kú, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Nî TK 154 (1541 Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 621 (Chi tiÕt ®èi tîng) Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK 154(1541)ThuÕ GTGT ®Çu vµo TK133(1331) TK 621 S¬ ®å 1.1: h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 111, 112, 331… Mua NVL sö dông trùc tiÕp kh«ng qua kho XuÊt kho NVL sö dông cho s¶n xuÊt QuyÕt to¸n t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n vÒ khèi l­îng x©y l¾p hoµn TK 152 TK1413 TK 111,152,... NVL sö dông kh«ng hÕt b¸n, nhËp l¹i kho K/C CP NVL trùc tiÕp
 16. 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.3 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc lµ nh÷ng kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm: tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, tiÒn thëng, trong kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tÝnh vµo chi phÝ trªn quü l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tiÒn ¨n ca. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Trong tr- êng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i lùa chän tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp nh: ®Þnh møc tiÒn l¬ng, khèi lîng c«ng viÖc… C«ng thøc ph©n bæ t¬ng tù chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Hµng ngµy, tæ trëng tæ s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh lao ®éng thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n trong tæ th«ng qua b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu lµm thªm giê. Cuèi th¸ng, tæ trëng tæ s¶n xuÊt vµ phô tr¸ch bé phËn thi c«ng ký nhËn vµo b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu b¸o lµm thªm giê vµ chuyÓn lªn kÕ to¸n lµm b¶ng tÝnh l¬ng. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, phiÕu lµm thªm giê, hîp ®ång lµm kho¸n… kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy kh«ng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 17. 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cã sè d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc, khèi lîng x©y l¾p cã dù to¸n riªng) vµ cã kÕt cÊu nh sau: Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154. Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng thuéc danh s¸ch do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 3341, 3342 Cã TK 111, 112 - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng, khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 18. 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo cuèi kú: Nî TK 154 (1541. chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng) Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 1.3.4. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt thi c«ng nh: m¸y ®Çm, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y trén bª t«ng, … Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ vÒ sö dông m¸y ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng gåm hai lo¹i sau: - Chi phÝ thêng xuyªn cho m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng, gåm: + Chi phÝ cho nh©n viªn phôc vô m¸y, ®iÒu khiÓn m¸y (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü KPC§, BHXH, BHYT vµ tiÒn ¨n ca) + Chi phÝ vËt liÖu cho m¸y (x¨ng dÇu,... ) + Chi phÝ dông cô, ®å dïng cho m¸y thi c«ng + Chi phÝ khÊu hao m¸y + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn - Chi phÝ t¹m thêi: Lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc th¸o l¾p, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y thi c«ng,... Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK154(1541) S¬ ®å 1.2: h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK334,111… TK622 TK1413 L­¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNTTSX (c¶ thuª ngoµi) QuyÕt to¸n l­¬ng ®éi nhËn kho¸n vÒ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
 19. 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y, kÕ to¸n sö dông TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hoµn toµn b»ng m¸y th× kh«ng sö dông TK 623 mµ kÕ to¸n ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo c¸c TK 621, 622, 627. KÕt cÊu cña TK 623 nh sau: Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thùc tÕ ph¸t sinh. Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng. Cô thÓ: - Trêng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi: + Toµn bé chi phÝ thuª m¸y ®îc tËp hîp vµo TK623 Nî TK 623 (6237): gi¸ thuª cha thuÕ Nî TK 1331; thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, …: tæng gi¸ thuª ngoµi + Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi tîng. Nî TK 154 (1541) Cã TK 623 (6237) Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Gi¸ thuª kh«ng cã VAT VAT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ TK331,111, 112 S¬ ®å 1.3: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi TK62 3 TK15 4 TK13 3 K/C chi phÝ sö dông MTC theo tõng c«ng tr×nh
 20. 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Trêng hîp tõng ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp riªng, cuèi kú kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ theo tõng ®èi tîng. + TËp hîp chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng: Nî TK 623 (6231) Cã TK 3341, 3342, 111, … + TËp hîp chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô xuÊt dïng: Nî TK 623 (6232, 6233) Cã TK 152, 153 + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Nî TK 623 (6234) Cã TK 214 + Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng) khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 623 Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cho m¸y thi c«ng: Nî TK 623 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331, … + C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng; Nî TK 111, 112, 152, … Cã TK 623 + Cuèi kú, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho ®èi tîng: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 21. 21. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 154 (1541. Chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng) Cã TK 623 Quy tr×nh h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 22. 22. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Trêng hîp c«ng ty cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng: Toµn bé chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®éi m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp riªng trªn c¸c TK 621, 622, 627 chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng. Cuèi kú, tæng hîp chi phÝ vµo TK 1543-chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ca m¸y, giê m¸y. Tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mµ ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho tõng ®èi tîng theo gi¸ thµnh ca m¸y hoÆc giê m¸y vµ sè ca m¸y, giê m¸y phôc vô cho tõng ®èi t- îng. Cô thÓ: + NÕu c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp kh«ng tÝnh to¸n kÕt qu¶ riªng mµ thùc hiÖn ph¬ng thøc cung cÊp lao vô lÉn nhau: Nî TK 623: gi¸ trÞ cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi t- îng Cã TK154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi täng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK111, 112, 152… TK133 TK152, 153 TK1413 TK334,111 … TK331,111… TK154 (1541)TK214 TK623 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y Chi phÝ VL, CCDC xuÊt dïng cho m¸y thi c«ng Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ cña ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé khi duyÖt quyÕt to¸n Ph©n bæ hoÆc K/C chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­ îc khÊu trõ (nÕu cã) S¬ ®å 1.4: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong tr­êng hîp ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng.
 23. 23. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + NÕu c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ riªng (doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau): kÕ to¸n ghi hai bót to¸n BT1: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn: Nî TK 632: gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau trong néi bé Cã TK 154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng): gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng trong néi bé BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n néi bé: Nî TK 623: gi¸ b¸n néi bé Nî TK 133 (1331): thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 512: doanh thu tiªu thô néi bé Cã TK 3331: thuÕ ®Çu ra ph¶i nép nÕu cã + Trong trêng hîp ®éi m¸y thi c«ng phôc vô bªn ngoµi. KÕ to¸n ghi hai bót to¸n sau: BT1: Ph¶n ¸nh gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra bªn ngoµi: Nî TK 632: gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra bªn ngoµi Cã TK154 (1543. Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng) : gi¸ thµnh dÞch vô cña ®éi m¸y thi c«ng phôc vô cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi BT2: Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi: Nî TK 111,112,131: tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng Cã TK 3331: thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép S¬ ®å 1.5: h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trong trêng hîp c«ng ty cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK 621 TK154 (1543) TK 622 TK 627 TK 512 TK 152, 111… TK623 TK 632 NVLTT sö dông cho m¸y thi c«ng Chi phÝ NCTT ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng Chi phÝ SXC cña ®éi m¸y thi c«ng C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ sö dông MTC Gi¸ b¸n néi bé vÒ chi phÝ sö dông MTC (tr­êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn ph­ ¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau) Gi¸ trÞ ®éi MTC phôc vô cho c¸c ®èi t­îng (tr­êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng thøc cung cÊp lao vô m¸y lÉn nhau) Gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau trong néi bé (tr­êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn ph­¬ng thøc b¸n lao vô m¸y
 24. 24. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.5. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong tõng tæ ®éi s¶n xuÊt nhng kh«ng ®îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng cô thÓ. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p bao gåm: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi. - C¸c kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: lµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho qu¶n lý ®éi hoÆc sö dông cho söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ c«ng cô, dông cô: lµ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô sö dông cho thi c«ng, qu¶n lý ®éi nh: c©y chèng gç, xµ gå, c«p pha, b¶o hé lao ®éng… - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ nh÷ng hao phÝ vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc cho qu¶n lý ®éi, kho tµng, bÕn b·i… phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: chi phÝ vÒ ®iÖn, ®iÖn tho¹i, níc… - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: chi phÝ héi häp, tiÕp kh¸ch… Chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. NÕu liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi tîng theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph¹m vi toµn tæ, ®éi kÕ to¸n sö dông TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung, më chi tiÕt theo tõng bé phËn x©y l¾p (xÝ nghiÖp, ®éi x©y l¾p…) Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi, tiÒn ¨n ca cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong ®éi: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 25. 25. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 627 (6271) Cã TK 334 - TrÝch kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong tõng ®éi: Nî TK 627 (6271) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) - TËp hîp chi phÝ vËt liÖu, dông cô xuÊt dïng cho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (6272, 6273) Cã TK 152, 153 - TrÝch khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông cho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 6274 Cã TK 214 - C¸c chi phÝ theo dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung tõng ®éi x©y l¾p kú nµy: Nî TK 627 Cã TK 142, 242: ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n Cã TK 335: trÝch rríc chi phÝ ph¶i tr¶ - Trêng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng) khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi lîng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 627 Cã TK 141 (1413): kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung - C¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Nî TK 627 Nî TK 1331: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 111, 112, 331,…: tæng gi¸ thanh to¸n Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 26. 26. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 111, 112, 1388, 152,… Cã TK 627 Ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi t- îng sö dông: Nî TK 154 (Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 627 (Chi tiÕt ®éi, bé phËn) Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 27. 27. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.6. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. * Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong x©y l¾p ®îc tiÕn hµnh theo tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh,… ) vµ chi tiÕt theo kho¶n môc vµo bªn nî TK 154 (1541). TK 1541 cã kÕt cÊu nh sau: Bªn Nî: - Tæng hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n phÈm. - Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hoµn thµnh. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK1421, 242,335 TK1413 TK154 (1541) TK627334,338 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ NVQL ®éi vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn toµn ®éi Chi phÝ khÊu hao TSC§ cña ®éi x©y l¾p C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ SXC (phÕ liÖu thu håi, vËt t­ xuÊt dïng kh«ng hÕt…) Chi phÝ cña ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé khi duyÖt quyÕt to¸n TK152, 153 TK214 Chi phÝ VL, CCDC xuÊt dïng cho ®éi x©y l¾p Ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tr­íc vµ trÝch tr­íc chi phÝ ph¶i tr¶ Ph©n bæ hoÆc K/C chi phÝ SXC cho c¸c c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan. TK331,111… Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸cThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) TK133 S¬ ®å 1.6: h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 111,112, 1388, 334
 28. 28. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 154 cã sè d nî vµ ®îc chi tiÕt thµnh 4 tiÓu kho¶n. Tr×nh tù h¹ch to¸n nh sau: - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 154 (1541.Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 621 (Chi tiÕt ®èi tîng) - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154 (1541.Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 622 (Chi tiÕt ®èi tîng) - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 154 (1541.Chi tiÕt ®èi tîng) Cã Tk 623 - Ph©n bæ hay kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 154 (1541Chi tiÕt ®èi tîng) Cã TK 627 (Chi tiÕt bé phËn) - C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ Nî TK 1541 Cã TK 111, 112, 152, … - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao hay chê tiªu thô Nî TK 632: gi¸ trÞ bµn giao cho chñ ®Çu t Nî TK 155: s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh chê tiªu thô Cã TK 154 (1541.Chi tiÕt ®èi tîng) Quy tr×nh h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.7: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK1541 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK155, 632 K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp KÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK621 K/c chi phÝ NVL trùc tiÕp TK111, 112, 152,138
 29. 29. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bµn giao cho bªn A hay chê tiªu thô TK623 * KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. S¶n phÈm dë dang ë doanh nghiÖp x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë dang cha hoµn thµnh hay khèi lîng x©y l¾p dë dang trong kú cha ®îc ,chÊp nhËn thanh to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang tøc lµ tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n phÈm cha hoµn thµnh cuèi kú theo mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hîp lý lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh trung thùc hîp lý cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p trong kú. Muèn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang hîp lý tríc hÕt ph¶i tæ chøc kiÓm kª chÝnh x¸c khèi lîng x©y l¾p cha hoµn thµnh trong kú, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n møc ®é hoµn thµnh cña khèi lîng x©y l¾p dë dang so víi khèi l- îng hoµn thµnh theo quy íc cña tõng giai ®o¹n thi c«ng trong kú. Khi ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé ph©n kü thuËt víi tæ chøc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh cña khèi l- îng x©y l¾p dë dang. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong x©y l¾p phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao gi÷a ngêi nhËn thÇu vµ ngêi giao thÇu. NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé th× s¶n phÈm dë dang lµ phÇn chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi kú ®ã. NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý (lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ dù to¸n) th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng x©y l¾p Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK 627 K/c (ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung K/c (ph©n bæ) chi phÝ sö dông MTC
 30. 30. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cha ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n, tæ hîp c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ dù to¸n cña chóng. Trªn c¬ së tµi liÖu kiÓm kª cuèi kú, gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang sÏ ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ trÞ cña khèi l- îng x©y l¾p dë dang cuèi kú = Chi phÝ thùc tÕ khèi lîng x©y l¾p dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ khèi lîng thùc hiÖn trong kú x Gi¸ trÞ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n Gi¸ trÞ cña khèi l- îng x©y l¾p hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n 1.3.7. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kinh doanh x©y l¾p còng t¬ng tù nh trong c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p, c¸c chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y l¾p cuèi kú sÏ ®îc ph©n bæ cho tõng ®èi tîng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p…) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p. C«ng thøc ph©n bæ nh sau: Chi phÝ b¸n hµng (hoÆc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ) ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú = Tæng chi phÝ b¸n hµng (hoÆc chi phÝ qu¶n lý DN) chê kÕt chuyÓn ®Çu kú vµ ph¸t sinh trong kú x Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú vµ dë dang cuèi kú Chi phÝ b¸n hµng (hoÆc chi phÝ QLDN chê = Chi phÝ b¸n hµng (hoÆc chi phÝ QLDN) chê + Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ (hoÆc chi phÝ QLDN) - Chi phÝ b¸n hµng (hoÆc chi phÝ QLDN) ph©n Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 31. 31. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kÕt chuyÓn cuèi kú) kÕt chuyÓn ®Çu kú ph¸t sinh trong kú bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú vµ dë dang cuèi kú = Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña s¶n phÈm x©y l¾p dë dang ®Çu kú + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña s¶n phÈm x©y l¾p ph¸t sinh trong kú Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú + Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú 1.3.8. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng thøc kho¸n gän Kho¸n gän lµ mét h×nh thøc qu¶n lý míi trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ë níc ta. C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n (xÝ nghiÖp, ®éi, tæ…) cã thÓ nhËn kho¸n gän khèi lîng c«ng viÖc hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. Gi¸ nhËn kho¸n gän bao gåm c¶ chi phÝ tiÒn l¬ng, vËt liÖu, c«ng cô thi c«ng, chi phÝ chung. Ph¬ng thøc kho¸n s¶n phÈm x©y l¾p cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së, c¸c tæ, ®éi thi c«ng lµ ph¬ng thøc qu¶n lý thÝch hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Nã g¾n víi lîi Ých vËt chÊt cña ngêi lao ®éng víi khèi lîng, chÊt lîng s¶n phÈm còng nh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. §ång thêi më réng quyÒn tù chñ h¹ch to¸n kinh doanh, lùa chän ph¬ng thøc tæ chøc lao ®éng, tæ chøc thi c«ng, ph¸t huy kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña tæ, ®éi… Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 32. 32. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng thøc kho¸n gän c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiÕn hµnh nh sau: * H¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ giao kho¸n. Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. - Khi t¹m øng vËt t, tiÒn vèn cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n: Nî TK 141(1413. Chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn kho¸n) Cã TK 152, 153, 111,… - Khi thanh lý hîp ®ång, c¨n cø vµo quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè chi phÝ thùc tÕ: Nî TK 621, 622, 623, 627 Nî TK 1331: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo nÕu cã Cã TK 141 (1413): gi¸ trÞ x©y l¾p giao kho¸n néi bé - Trêng hîp gi¸ trÞ x©y l¾p giao kho¸n néi bé ph¶i tr¶ lín h¬n sè ®· t¹m øng, ghi nhËn hay thanh to¸n bæ sung sè thiÕu cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n: Nî TK 141 (1413. Chi tiÕt ®¬n vÞ) Cã TK 111, 112, 3388,… - Trêng hîp sè ®· t¹m øng lín h¬n gi¸ trÞ giao kho¸n néi bé, sè thõa ph¶i thu håi ghi: Nî TK 111, 112, 334, 1388,… Cã TK141 (1413. Chi tiÕt ®¬n vÞ) §¬n vÞ giao kho¸n sö dông TK141 (1413)- ®îc më chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn kho¸n ®Ó ph¸n ¸nh quan hÖ néi bé víi ®¬n vÞ nhËn kho¸n, ®ång thêi ph¶i më sæ theo dâi khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n gän theo tõng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 33. 33. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong ®ã ph¶n ¸nh theo c¶ gi¸ thÇu vµ gi¸ giao kho¸n, chi tiÕt theo tõng kho¶n môc chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1.8: h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i ®¬n vÞ giao kho¸n trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK111,112,334, 1388 TK152,153, 111,112,… TK141 (1413) TK621, 622, 623, 627 TK1331 T¹m øng vËt t­, vèn vµ bæ sung sè thiÕu cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n QuyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Thu håi sè ®· t¹m øng lín h¬n gi¸ trÞ giao kho¸n TK 111, 112, 3388,… Bæ sung sè t¹m øng thiÕu cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n
 34. 34. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng vµ ®îc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ giao kho¸n sö dông TK136 (1362 – ph¶i thu vÒ khèi lîng giao kho¸n néi bé) ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ mµ ®¬n vÞ øng vÒ vËt t, tiÒn, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh… cho c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé, chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ. §ång thêi tµi kho¶n nµy còng sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ x©y l¾p hoµn thµnh nhËn bµn giao tõ c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé cã ph©n cÊp qu¶n lý riªng. Tµi kho¶n nµy chØ sö dông ë ®¬n vÞ giao kho¸n - Khi t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé ghi: Nî TK 136 (1362. Chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn kho¸n) Cã TK 111, 112, 152,153, 311,… - Khi nhËn khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n néi bé do ®¬n vÞ nhËn kho¸n bµn giao, c¨n cø vµo gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p kho¸n néi bé, kÕ to¸n ®¬n vÞ giao kho¸n ghi: Nî TK 154 (1541. Chi tiÕt c«ng tr×nh): gi¸ trÞ giao kho¸n néi bé Nî TK 1331: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ nÕu cã Cã TK 136 (1362. Chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn kho¸n): tæng gi¸ trÞ x©y l¾p giao kho¸n néi bé ph¶i tr¶ - Thanh to¸n bæ sung sè thiÕu cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n: Nî TK 136 (1362, Chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn kho¸n) Cã TK 111, 112, 336… - Trêng hîp sè ®· t¹m øng lín h¬n sè ph¶i tr¶, phÇn chªnh lÖch khi thu håi ghi: Nî TK 111, 112, 334, 1388… Cã TK 136 (1362. Chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn kho¸n) Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 35. 35. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * H¹ch to¸n t¹i ®¬n vÞ nhËn kho¸n §¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé nÕu kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng vµ kh«ng ®îc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh th× cÇn ph¶i më sæ theo dâi khèi l- îng x©y l¾p nhËn kho¸n c¶ vÒ gi¸ trÞ nhËn kho¸n vµ chi phÝ thùc tÕ theo tõng kho¶n môc. Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng vµ ®îc ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh th× sö dông TK336 (3362 “ph¶i tr¶ vÒ khèi l- îng x©y l¾p néi bé”) ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËn t¹m øng vµ quyÕt to¸n khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé víi ®¬n vÞ giao kho¸n. - Khi nhËn t¹m øng, kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn kho¸n ghi: Nî TK 152, 153, 111, 112… Cã TK 336 (3362) - §¬n vÞ nhËn kho¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ x©y l¾p qua c¸c TK 621, 622, 623, 627, vµ 154 (1541). Khi hoµn thµnh bµn giao kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn kho¸n ghi: + NÕu ®¬n vÞ cÊp díi kh«ng h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng: Nî TK 336 (3362 ): gi¸ trÞ x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé bµn giao Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 S¬ ®å 1.9: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i ®¬n vÞ giao kho¸n (trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng) TK111, 112, 152, 153, 214 TK136 (1362) TK1541 TK1331 TK111,112, 334,1388 T¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé NhËn khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n hoµn thµnh ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Thu håi sè ®· t¹m øng lín h¬n gi¸ trÞ giao kho¸n Gi¸ trÞ giao kho¸n néi bé TK 111, 112, 336 Bæ sung sè t¹m øng thiÕu
 36. 36. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 1541:gi¸ thµnh c«ng tr×nh nhËn kho¸n bµn giao cho ®¬n vÞ giao kho¸n + NÕu ®¬n vÞ cÊp díi h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng: BT1: ph¶n ¸nh gi¸ thµnh c«ng tr×nh nhËn kho¸n bµn giao Nî TK 632 Cã TK 154 (1541) BT2: ghi nhËn gi¸ thanh to¸n néi bé Nî TK 336 (3362): Tæng sè ph¶i thu ®¬n vÞ cÊp trªn vÒ khèi l- îng giao kho¸n néi bé bµn giao Cã TK 512: Doanh thu tiªu thô néi bé Cã TK 3331: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra ph¶i nép nÕu cã Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè ®· t¹m øng víi gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhËn kho¸n néi bé bµn giao sÏ ®îc thanh to¸n bæ sung hoÆc nép l¹i Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 TK111, 112, 152, 153 TK627 S¬ ®å 1.10: h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i ®¬n vÞnhËn kho¸n TK621 TK622 TK623 TK154 1 TK3362 K/C chi phÝ NVLTT K/C chi phÝ NCTT K/C chi phÝ sö dông MTC K/C chi phÝ s¶n xuÊt chung NhËn t¹m øng Gi¸ trÞ x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé bµn giao (®¬n vÞ cÊp d­íi kh«ng h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng) TK 111, 112 Nép l¹i sè nhËn t¹m øng thõa KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p (®vÞ cÊp d­íi h¹c to¸n kÕt qu¶ tiªng) TK 632 T ThuÕ GTGT ®Çu ra nÕucã TK 3331 TK 512 Doanh thu néi bé
 37. 37. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 38. 38. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng hiÖp. 2.1. §Æc §iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cty TNHH Th«ng HiÖp ®îc thµnh lËp trªn c¬ së giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 2102000118 do phßng ®¨ng ký kinh doanh së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tØnh B¾c Ninh cÊp ngµy 09/01/2001 Tªn giao dÞch cña c«ng ty: C«ng ty Th«ng HiÖp –(TNHH) Tªn viÕt t¾t:Th«ng HiÖp Co.,LTD Vèn ®iÒu lÖ: 4.000.000.000 VN§ (Bèn tû ViÖt Nam §ång) Trô së chÝnh: Khu c«ng nghiÖp Tõ S¬n – dèc SÆt – x· §ång Quang – huyÖn Tõ S¬n – tØnh B¾c Ninh Nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp : + ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, c«ng tr×nh ngÇm díi ®Êt, díi níc, c«ng tr×nh ®êng èng cÊp tho¸t níc, tr¹m b¬m. + §æ vµ hoµn thiÖn bª t«ng. + L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, hoµn thiÖn c«ng tr×nh x©y dùng MÆc dï míi ®îc thµnh lËp trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng l©u (h¬n 3 n¨m vµ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 39. 39. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhng víi chñ tr¬ng, ®êng lèi ®óng ®¾n cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c«ng ty ®· vît qua ®îc khã kh¨n ban ®Çu, tõng bíc ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®øng v÷ng trªn thÞ trêng: C«ng ty ®· x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh, trong ®ã cã c¶ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ hµng tû ®ång, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, vèn vµ tµi s¶n ®îc b¶o toµn vµ bæ xung, tµi chÝnh lu«n lµnh m¹nh vµ lu«n ®ñ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®îc t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn, chÊt lîng lao ®éng ngµy cµng cao. 2.1.2. Ph¬ng thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty HiÖn nay c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty ®ang thùc hiÖn chñ yÕu theo quy chÕ ®Êu thÇu. Khi nhËn ®îc th«ng b¸o mêi thÇu, C«ng ty tiÕn hµnh lËp dù to¸n c«ng tr×nh ®Ó tham gia dù th©u. NÕu th¾ng thÇu, C«ng ty ký kÕt hîp ®ång víi chñ ®Çu t khi tróng thÇu C«ng ty lËp dù ¸n, ký kÕt hîp ®ång víi bªn chñ ®Çu t. Vµ sau ®ã tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ tiÕn ®é thi c«ng, ph¬ng ¸n ®¶m b¶o c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh. C¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh kho¸n gän cho c¸c ®éi thi c«ng cã thÓ lµ c¶ c«ng tr×nh hoÆc kho¶n môc c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh sÏ tiÕn hµnh nghiÖm thu, bµn giao cho chñ ®Çu t. Quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : S¬ ®å 2.1 s¬ ®å s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Dù thÇu TiÕp nhËn hîp ®ång LËp kÕ ho¹ch Thi c«ng NghiÖm thu vµ bµn giao QuyÕt to¸n vµ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ Thanh lý hîp ®ång
 40. 40. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cty Th«ng HiÖp lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu kinh doanh ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ ®Ó qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc x©y dùng theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng. Víi m« h×nh tæ chøc nh trªn, ho¹t ®éng cña C«ng ty thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi, Gi¸m §èc C«ng ty ®iÒu hµnh qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh, néi quy…Cßn c¸c phßng ban, c¸c ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c v¨n b¶n ®ã. §øng ®Çu mçi phßng ban, ®éi x©y dùng ®Òu cã c¸c trëng phßng ®éi trëng. C«ng viÖc cña toµn C«ng ty ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi do ®· ®îc ph©n chia ra thµnh c¸c thµnh phÇn cô thÓ vµ giao cho c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch kh¸c nhau. C¸c trëng phßng, ®éi trëng sÏ thay mÆt cho phßng m×nh, ®éi m×nh nhËn phÇn viÖc ®îc giao, sau ®ã s¾p xÕp cho c¸c nh©n viªn cña m×nh nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ tuú theo tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña hä. §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi gi¸m s¸t vµ n¾m b¾t kÕt qu¶ ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc m×nh ®îc giao. Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban. Ban Gi¸m §èc: Gi¸m §èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr- íc c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tríc c¸c nhµ ®Çu t, vµ tríc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã Gi¸m §èc: Phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ngêi gióp Gi¸m §èc trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m §èc, tríc ph¸p luËt nh÷ng c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng. Phßng kÕ ho¹ch: Phßng kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, chi tiÕt theo tõng kho¶n môc, theo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 41. 41. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cô thÓ cña C«ng ty, giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng vµ so¹n th¶o néi dung c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Phßng kü thuËt – vËt t – thiÕt bÞ (KT-VT-TB). ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty thùc hiÖn ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, thêng xuyªn gi¸m s¸t, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt, ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng. Tæ chøc nghiÖm thu vËt t, s¶n phÈm, c«ng tr×nh víi c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña c«ng ty, cña chñ ®Çu t. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh chÊt lîng, khèi lîng th¸ng, quý theo ®iÓm dõng kü thuËt. Trªn c¬ së nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý cña c¸c ®¬n vÞ, lËp kÕ ho¹ch cho s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp mua s¾m c¸c vËt t chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt ®¶m b¶o chÊt lîng, kÞp tiÕn ®é. Qu¶n lý ®iÒu phèi mäi nguån vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng trong toµn c«ng ty . Phßng kÕ to¸n : Tham mu vÒ tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp, ph¶n ¸nh trung thùc kÞp thêi t×nh h×nh tµi chÝnh, thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra kiÓm so¸t gióp Gi¸m ®èc so¹n th¶o hîp ®ång, giao kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®éi s¶n xuÊt Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh: Tham mu cho Gi¸m §èc vÒ vÊn ®Ò tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty, qu¶n lý sö dông lao ®éng vµ tiÒn l¬ng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ngêi lao ®éng, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh nh mua v¨n phßng phÈm, v¨n th, y tÕ, héi nghÞ tiÕp kh¸ch. §ång thêi lµ n¬i nhËn c«ng v¨n, giÊy tê, gi÷ con dÊu cña c«ng ty. S¬ ®å 2.2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Gi¸m®èc Phã Gi¸m®èc Phßng kü thuËt- vËt t­- thiÕt bÞ Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc- hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch C¸c ®éi thi c«ng
 42. 42. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 43. 43. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp 2.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n VËn dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n lµ mét néi dung quan träng cña tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. ViÖc vËn dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thÝch hîp víi diÒn kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt vµ qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, sù ph©n cÊp qu¶n lý... ®· chi phèi nhiÒu ®Õn viÖc sö dông c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n, viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng ph¶n ¸nh gi÷a gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n. VËn dông m« h×nh tæ chøc nµo (tËp trung hay ph©n t¸n hay võa tËp trung võa ph©n t¸n) ®Òu xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp. ë c«ng ty Th«ng HiÖp bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. Theo m« h×nh nµy, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.3: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Mèi quan hÖ chøc n¨ng : Mèi quan hÖ qua l¹i KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ tãan cña c«ng ty, tham mu cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi, thanh to¸n KÕ to¸n vËt t, c«ng cô KÕ to¸n tiÒn l¬ng, TSC§ Thñ quü
 44. 44. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tµi chÝnh cña C«ng ty, tËp hîp sè liÖu cña c¸c kÕ to¸n viªn kh¸c, lËp sæ kÕ to¸n tæng hîp hay b¸o c¸o quyÕt to¸n. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, thanh to¸n: Lµ ngêi theo dâi t×nh h×nh thu chi quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng. Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp , víi kh¸ch hµng, nhµ ®Çu t. KÕ to¸n vËt t c«ng cô:Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt cña c¸c lo¹i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong kú. Hµng th¸ng cïng víi phßng vËt t, c¸c chñ c«ng tr×nh ®èi chiÕu sè lîng nhËp, xuÊt, tån. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµ kÕ to¸n TSC§: Hµng th¸ng lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng chuyÓn cho kÕ to¸n truëng ký duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l¬ng. TÝnh ra sè BHXH cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn . §ång thêi kÕ to¸n viªn nµy cßn ®¶m nhiÖm phÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Thñ quü: C¨n cø vµo c¸c phiÕu thu chi ®îc Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng ký duyÖt lµm thñ tôc thu, chi tiÒn mÆt. . LËp sæ quü vµ x¸c ®Þnh sè tiÒn tån quü cuèi ngµy, cuèi th¸ng. Ph¸t tiÒn l¬ng hµng th¸ng tíi tõng nguêi lao ®éng. Ngoµi phßng kÕ to¸n th× ë ®éi thi c«ng x©y dùng cßn cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô theo dâi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh ë bé phËn m×nh qu¶n lý C¸c ®éi trëng qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh lao ®éng, trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng do c¸c tæ göi ®Õn lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho ®éi. Sau ®ã göi vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®Ó ph¸t tr¶ l¬ng vµ kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng. Sau khi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thu thËp chøng tõ ban ®Çu chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n vµ më sæ theo dâi sè l- îng vËt liªu, sè c«ng lao ®éng, sè chi phÝ sö dông m¸y tiªu hao,...®Ó th«ng tin cho kÕ to¸n ®îc chÝnh x¸c Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 45. 45. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ ban ®Çu, sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý chøng tõ, ghi sæ, tæng hîp, cung cÊp th«ng tin cho viÖc qu¶n lý vµ ph©n tÝch kÕ to¸n. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 46. 46. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Cty TNHH Th«ng HiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n : NhËt ký chøng tõ. §©y lµ h×nh thøc tæ chøc bé sæ kÕ to¸n vËn dông cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp lín. H×nh thøc nµy thuËn lîi cho ph©n c«ng lao ®éng thñ c«ng nhng kh«ng thuËn lîi cho viÖc c¬ giíi hãa tÝnh to¸n Nh÷ng sæ s¸ch kÕ to¸n chñ yÕu sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ : _ NhËt ký chøng tõ _ B¶ng kª _ Sæ c¸i _ Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Th«ng HiÖp ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau S¬ §å 2.4: Tr×nh tù tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª 4 NhËt ký – Chøng tõ 7 B¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c TK lo¹i 6 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 154Sæ c¸i TK 621, 622, 623, 627, 154 B¸o c¸o tµi chÝnh ThÎ tÝnh gi¸ thµnh
 47. 47. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu, kiÓm tra 2.3. thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty tnhh th«ng hiÖp. 2.3.1. mét sè vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt thi c«ng t¹o ra s¶n phÈm C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp ph¶i sö dông nhiÒu yÕu tè chi phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thi c«ng. Toµn bé chi phÝ cña C«ng ty bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh: vËt liÖu chÝnh (xi m¨ng, s¾t, thÐp,…), vËt liÖu phô, vËt t hoµn thiÖn c«ng tr×nh…). Nguån cung cÊp vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng ty lµ xuÊt tõ kho C«ng ty hoÆc mua ngoµi chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh. §èi víi vËt liÖu mua ngoµi, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®- îc x¸c ®Þnh lµ gi¸ mua kh«ng thuÕ cßn chi phÝ thu mua ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng ngoµi hãa ®¬n ®îc tÝnh lµ mét kho¶n thu nhËp kh¸c Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ kho¶n chi tr¶ cho ngêi lao ®éng bao gåm tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch, tiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi. Cty chØ tiÕn hµnh trÝch nép KPC§, BHXH, BHYT ®èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi lao ®éng thuª ngoµi do hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ quan hÖ thuª mín diÔn ra mang tÝnh tù ph¸t nªn C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch nép KPC§, BHXH, BHYT ®èi víi bé phËn lao ®éng nµy Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, bao gåm: Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc phôc vô cho xe m¸y, tiÒn l¬ng c«ng nh©n vËn Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 48. 48. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµnh m¸y, …nhng kh«ng bao gåm chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi ®îc tÝnh vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty bao gåm: chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ dÞch vô mua goµi vµ mét sè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh ®iÖn, níc, tiÕp kh¸ch. Tuy nhiªn chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng mµ nh÷ng kho¶n nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK642 “chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. §èi tîng ®Ó C«ng ty ký kÕt hîp ®ång thi c«ng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Do vËy, C«ng ty tËp hîp chi phÝ thi c«ng theo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ®îc chia theo kho¶n môc, nguyªn t¾c chung lµ chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. §èi víi c¸c chi phÝ dïng chung cho nhiÒu c«ng tr×nh, c«ng ty ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng theo tiªu thøc phï hîp. Phï hîp víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty còng ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c, ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn giao thÇu vµ C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp. Do c«ng ty chñ yÕu thèng nhÊt viÖc thanh to¸n ®îc thùc hiÖn sau khi hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh nªn gi¸ trÞ khèi l- îng x©y l¾p dë dang cuèi kú lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi ®iÓm c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 49. 49. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.3.2 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. VËt liÖu lµ mét trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, ®©y lµ kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ bao gåm nhiÒu chñng lo¹i, cã tÝnh n¨ng c«ng dông kh¸c nhau. Do ®ã, viÖc sö dông vËt t tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu chÝnh x¸c hay kh«ng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn qui m« gi¸ thµnh, c«ng ty ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n lo¹i chi phÝ nµy C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm: Nguyªn vËt liÖu xuÊt tõ kho C«ng ty, nguyªn vËt liÖu mua ngoµi §Ó phôc vô s¶n xuÊt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, hµng th¸ng phßng KT- VT-TB c¨n cø vµo khèi lîng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh sÏ x©y dùng, tiÕn ®é thi c«ng tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¨n cø vµo t×nh h×nh sö dông vËt liÖu,... ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua, dù tr÷ vµ cung cÊp cho c¸c ®éi ®Çy ®ñ, kÞp thêi; ®ång thêi giao nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng cho c¸c ®éi thi c«ng. C¸c ®éi c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt thi c«ng, nhu cÇu vËt liÖu cho tõng giai ®o¹n thi c«ng cô thÓ ®Ó tÝnh lîng vËt t cÇn phôc vô s¶n xuÊt vµ lËp giÊy yªu cÇu cÊp vËt t. NÕu vËt t ®· cã s½n trong kho dù tr÷ cña C«ng ty th× sÏ ®îc xuÊt kho chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh, nÕu kh«ng cã th× phßng VT- KT-TB sÏ liªn hÖ mua vµ chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh. §èi víi vËt liÖu mua ngoµi xuÊt th¼ng tíi ch©n c«ng tr×nh th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng lµ gi¸ mua ghi trªn hãa ®¬n cña ngêi b¸n, cßn chi phÝ thu mua ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, c¸c kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®îc hëng ngoµi hãa ®¬n ®îc tÝnh vµo thu nhËp bÊt thêng vµ ph¶n ¸nh ë TK 711. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng kª chi tiÕt TK 621, b¶ng kª ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh B¶ng 2.1 B¶ng kª chi tiÕt Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 50. 50. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp C«ng tr×nh: Trêng mÇm non CÈm Giang Th¸ng 8 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Cã TK ®èi øng nî TK 621 Sè hiÖu Ngµy th¸ng 152 112 331 03/XK 5/8 XuÊt kho xi m¨ng, thÐp 10.152.00 0 012356 6/8 Mua chÞu g¹ch x©y 2.151.300 … … … … … … Céng 30.570.00 0 7.700.20 0 3.313.000 §Þnh kú, kÕ to¸n ®éi lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ göi c¸c chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng kª vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n sau khi nhËn ®- îc chøng tõ kÕ to¸n do c¸c ®éi göi lªn, kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c nhËt ký chøng tõ, lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 621, ®ång thêi lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô (b¶ng ph©n bæ sè 2) cho c¸c c«ng tr×nh. B¶ng ph©n bæ nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. B¶ng 2.2 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng 8 n¨m 2004 STT Tªn c«ng tr×nh Ghi cã c¸c TK ®èi øng víi nî TK 621 Tæng céng 152 111 112 331 1 Trêng MN CÈm Giang 30.570.000 7.700.200 3.313.000 41.583.200 2 Héi trêng Xu©n Thô 13.109.659 1..650.000 14.759.659 … … … … … … … Tæng céng 200.306.400 3.314.500 18.173.90 0 25.028.85 0 246.823.65 0 Sè liÖu cña b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 621 ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo “B¶ng tæng hîp chi tiÕt” TK 154 ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu víi NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i TK 621. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 51. 51. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.3 B¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ngcô dông cô Th¸ng 8 n¨m 2004 Ghi cã c¸c TK Ghi nî c¸c TK 152 153 1 - TK 621 200.306.400 + Trêng MN CÈm Giang 30.570.000 + Héi Trêng Xu©n Thô 13.109659 …………… …………. 2 - TK 627 3.785.180 3.415.200 + Trêng MN CÈm Giang 220.600 303.200 + Héi Trêng Xu©n Thô 304.678 125.600 …………… ………….. ………… 3 - TK 623 1.448.720 304.400 …. Tæng céng 205.540.300 4.450.300 Trªn c¬ së cña b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n gi¸ thµnh sÏ ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh vµo b¶ng kª sè 4, tõ b¶ng kª sè 4 tæng hîp chi phÝ vµo nhËt ký chøng tõ sè 7, sè liÖu cña nhËt ký chøng tõ sã 7 ®îc dïng ®Ó ghi sæ c¸i TK 621. 2.3.3 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng lµ mét kho¶n môc chi phÝ quan träng vµ chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Tæ chøc h¹ch to¸n tèt chi phÝ nh©n c«ng cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã gióp cho viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin cho qu¶n lý ®îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi, gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó khuyÕn khÝch lao ®éng vµ bï ®¾p ®îc c«ng søc mµ ngêi lao ®éng bá ra. Tõ ®ã, gióp ngêi lao ®éng n©ng cao ý thøc gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi ®¶m b¶o thu nhËp cho b¶n th©n. Lao ®éng t¹i c«ng ty gåm hai nguån, lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng thuª ngoµi. Trong mét sè trêng hîp nh c¸c c«ng tr×nh ë xa, ®iÒu kiÖn Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 52. 52. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp di chuyÓn lao ®éng khã kh¨n hoÆc c«ng tr×nh bíc vµo giai ®o¹n níc rót, C«ng ty tiÕn hµnh thuª mín lao ®éng bªn ngoµi (chñ yÕu lµ lao ®éng t¹i n¬i thi c«ng). C«ng viÖc nµy lµm gi¶m chi phÝ di chuyÓn lao ®éng, h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n vÒ sinh ho¹t cña c«ng nh©n. Tuy nhiªn, tõ ®ã l¹i n¶y sinh mét sè khã kh¨n vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ lao ®éng, v× lao ®éng t¹i c¸c ®Þa ph¬ng mang tÝnh thêi vô, tù ph¸t vµ tr×nh ®é cã thÓ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña C«ng ty. §èi víi lùc lîng lao ®éng nµy C«ng ty giao cho c¸c §éi trëng c¸c ®éi thi c«ng qu¶n lý vµ tr¶ l¬ng theo h×nh thøc kho¸n viÖc. Chøng tõ h¹ch to¸n chi phÝ c«ng nh©n thuª ngoµi lµ hîp ®ång lao ®éng thuª ngoµi, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. Khi nhËn thi c«ng mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo ®ã, ®éi trëng cïng phô tr¸ch c«ng tr×nh tiÕn hµnh lËp hîp ®ång lµm kho¸n. Hîp ®ång lµm kho¸n ®îc ký theo tõng phÇn c«ng viÖc, tæ hîp c«ng viÖc trong ®ã ghi râ thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, khèi lîng, ®¬n gi¸ giao kho¸n, tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhËn kho¸n, ngêi giao kho¸n. Dùa vµo c«ng viÖc nhËn kho¸n, ®éi trëng tiÕn hµnh giao c«ng viÖc cho tõng tæ trong ®éi vµ ®«n ®èc lao ®éng trong ®éi thùc hiÖn thi c«ng phÇn viÖc ®îc giao, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo hîp ®ång lµm kho¸n, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng do c¸c tæ göi ®Õn, ®éi trëng tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng ngêi vµ lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho toµn ®éi (b¶ng nµy ®îc lËp riªng cho c«ng nh©n trong danh s¸ch vµ c«ng nh©n thuª ngoµi. Sau ®ã ®éi trëng hoÆc nh©n viªn kÕ to¸n ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n hîp ®ång lµm kho¸n, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng cïng b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. Phßng kÕ to¸n ®èi chiÕu chóng vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH ®èi víi lao ®éng trong danh s¸ch, vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng ®èi víi c«ng nh©n thuª ngoµi (C«ng ty kh«ng tiÕn Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 53. 53. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho lao ®éng thuª ngoµi v× ®©y lµ nh÷ng lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n, mang tÝnh tù ph¸t). Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 54. 54. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.4 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH (Nh©n viªn trong danh s¸ch) Th¸ng 8 n¨m 2004 STT Ghi cã TK Ghi Nî TK TK 3341- ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Tæng céng L¬ng C¸c kho¶n phô cÊp C¸c kháan kh¸c Céng cã TK 3341 KPC§ BHXH BHYT Céng cã TK 338 1 TK 622 54.135.700 54.135.70 0 54.135.700 +Trêng MN CÈm Giang 9.467.000 9.467.000 9.467.000 +Héi trêng Xu©n Thô 4.312.000 4.312000 4.312.000 … … … … … … … … … … 2 TK 623 4.016.000 4.016.000 4.016.000 3 TK 627 16.570.800 16.570.80 0 331.416 2.485.620 331.416 3.148.452 19.719.252 +Trêng MN CÈm Giang 3.145.200 3.145.200 62.904 471.780 62.904 597.588 3.742788 +Héi trêng Xu©n Thô 2.000.700 2.000.700 40.014 300.105 40.014 380.133 2.380.833 … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 55. 55. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tæng céng 94.732.500 94.732.50 0 1.894.650 18.946.500 2.841.975 23.683.125 118.415.62 5 Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 56. 56. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.5 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng (C«ng nh©n thuª ngoµi) Th¸ng 8 n¨m 2004 ST T Ghi nî TK 622 Ghi cã TK 3342 1 Trêng MN CÈm Giang 1.187.000 2 Héi Trêng Xu©n Thô 980.000 ... ... ... Tæng céng 15.968.400 Tõ c¸c b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, kÕ to¸n vµo b¶ng kª sè 4, b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 622 Sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 622 ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK154, kiÓm tra ®èi chiÕu víi NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i TK 622. Tõ b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 (phÇn TK 622), sè liÖu cña nhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ c¸i TK 622 B¶ng 2.6 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 622 – chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 8 n¨m 2004. STT Tªn c«ng tr×nh Cã c¸c TK ®èi øng nî TK 622 Céng 3341 3342 1 Trêng MN CÈm Giang 9.467.000 1.187.000 10.654.000 2 Héi Trêng Xu©n Thô 4.312.000 980.000 5.292.000 … … … … … Céng 54.135.700 15.968.400 70.104.100 2.3.4 H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 57. 57. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Còng gièng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, s¶n xuÊt x©y l¾p muèn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cÇn ph¶i ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. ViÖc sö dông m¸y thi c«ng trong x©y l¾p lµ mét biÖn ph¸p t¨ng cêng trang thiÕt bÞ kü thuËt, gi¶m ®îc lao ®éng trùc tiÕp , lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. §Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p, cÇn ph¶i tÝnh to¸n, ghi chÐp chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ mäi kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng ë C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp gåm: m¸y trén bª t«ng, m¸y ®Çm, m¸y khoan, …vµ do phßng KT- VT-TB qu¶n lý. Phßng nµy tiÕn hµnh theo dâi ho¹t ®éng còng nh viÖc ®iÒu hµnh xe, m¸y cho c¸c c«ng tr×nh. Ngoµi ra, do yªu cÇu thùc tÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng nÕu thiÕu hoÆc kh«ng cã lo¹i m¸y phï hîp th× c¸c §éi cã thÓ ®i thuª ngoµi. * §èi víi m¸y thi c«ng thuª ngoµi Th«ng thêng ph¬ng thøc thuª lµ thuª trän gãi, bao gåm c¶ nhiªn liÖu vµ c«ng nh©n vËn hµnh m¸y. M¸y thi c«ng thuª ngoµi phôc vô cho c«ng tr×nh nµo th× chi phÝ thuª m¸y thi c«ng ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc: hîp ®ång thuª m¸y, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, hay giÊy biªn nhËn tiÒn do bªn cho thuª lËp, kÕ to¸n lËp b¶ng kª chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi ph¸t sinh trong th¸ng cho tõng c«ng tr×nh vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi * §èi víi m¸y thi c«ng cña C«ng ty. C¸c ®éi thi c«ng khi cã nhu cÇu vÒ m¸y thi c«ng sÏ lµm ®¬n xin ®iÒu ®éng m¸y göi cho phßng TB-VT-KT. NÕu cã m¸y phï hîp víi yªu cÇu phßng KT-VT-TB sÏ viÕt lÖnh ®iÒu ®éng m¸y cho tõng c«ng tr×nh. Toµn bé ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng ®îc phßng theo dâi th«ng qua “phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng”. PhiÕu nµy ®îc lËp riªng cho tõng lo¹i m¸y. Khi m¸y thi c«ng ®îc ®iÒu ®éng cho s¶n xuÊt thi c«ng, c¸n bé phßng KT-VT-TB sÏ ghi Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 58. 58. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngµy th¸ng, hä tªn ngêi ®iÒu khiÓn m¸y vµ c«ng tr×nh mµ m¸y phôc vô vµo phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng. Hµng th¸ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trÝch khÊu hao m¸y mãc ®Ó ®a vµo chi phÝ. Ph¬ng ph¸p khÊu hao lµ ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng, viÖc trÝch khÊu hao ®îc thùc thiÖn theo nguyªn t¾c trßn th¸ng. Sè khÊu hao nµy sÏ ®îc kÕ to¸n ghi vµo “ b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao”. B¶ng 2.7 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 8 n¨m 2004 S T T ChØ tiªu Sè n¨m khÊu hao N¬i sö dông Toµn C«ng ty TK 623 TK 642 Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao 1 I Sè khÊu hao trÝch th¸ng tríc 615.109.200 5.125.920 4.050.420 1.075.500 2 II. Sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng - - - - 3 III. Sè khÊu hao gi¶m, trong th¸ng - - - - 4 IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy 615109200 5.125.920 4.050.420 1.075.500 5 1. M¸y trén bª t«ng 5 5.000.000 83.333 83.333 6 2.M¸y vi tÝnh SS 15 6 9.000.000 125.0000 125.000 … … … … … … … Tæng céng 615.109.200 5.125.920 4.050.420 1.075.500 Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: phiÕu chi, phiÕu xuÊt kho, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kÕ to¸n ghi vµo “b¶ng kª chi phÝ m¸y thi c«ng”. B¶ng nµy ®îc lËp riªng cho tõng m¸y. B¶ng 2.8 B¶ng kª chi phÝ m¸y thi c«ng M¸y trén bª t«ng Th¸ng 8 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 17 5/8/04 TiÒn níc 50.000 Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 59. 59. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 15 5/8/04 XuÊt vËt liÖu 170.100 … … … … BTTTL 30/8/04 L¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y 410.000 BPBKH 30/8/04 TrÝch khÊu hao 83.333 Tæng céng 2.516.500 Cuèi th¸ng ®èi víi nh÷ng m¸y thi c«ng trong th¸ng phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau th× kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh. Tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sau khi ph©n bæ song kÕ to¸n lËp “b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 623. Còng gièng nh c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt kh¸c, b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 623 ®îc sö dông ®Ó ghi vµo “b¶ng tæng hîp chi tiÕt” TK 154, kiÓm tra ®èi chiÕu víi NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i TK 623 B¶ng 2.9 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 623-chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Th¸ng 8 n¨m 2004. S T T Tªn m¸y Tªn c«ng tr×nh Tæng CéngTrêng MN CÈm Giang Héi trêng Xu©n Thô Trung t©m vµng b¹c ®¸ quÝ BN … 1 M¸y trén bª t«ng 1.683.332 833.168 2.516.500 2 §Çm cãc 420.000 410.000 830.000 … … … … … … … Tæng céng 2.500.420 1.300.410 1.110.785 ... 10.600.230 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ, nhËt tõ chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4, tõ b¶ng kª sè 4 ghi vµo nhËt ký chøng tõ sè 7, vµ tõ nhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n ghi sæ c¸i TK 623 2.3.5 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó tiÕn hµnh thi c«ng, ngoµi kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, c«ng ty Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 60. 60. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cßn ph¶i chi ra c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh trong tõng ®éi x©y l¾p vµ nÕu kh«ng thÓ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh th× ®îc tËp hîp theo ®éi vµ cuèi kú ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. T¹i C«ng ty Th«ng HiÖp chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n môc sau: + Chi phÝ nh©n viªn ®éi qu¶n lý ®éi + Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn * Chi phÝ nh©n viªn ®éi. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý §éi x©y dùng. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®èi víi bé phËn qu¶n lý ®éi. ViÖc tr¶ l¬ng theo h×nh thøc nµy c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng, ®¬n gi¸ ngµy c«ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n ®éi tÝnh ra tiÒn l- ¬ng cña tõng ngêi trong bé phËn qu¶n lý ®éi vµ ghi vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng kÕ to¸n ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH. Sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH ®îc dïng ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 627, b¶ng kª sè 4 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 6271 (Chi tiÕt c«ng tr×nh) Cã TK 3341 * Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô Chi phÝ vËt liÖu gåm gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng cho ho¹t ®éng cña ®éi. Chi phÝ c«ng cô dông cô gåm c¸c chi phÝ vÒ cuèc xÎng, cét chèng, bay, bµn xoa, thíc tr¸t, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, g¨ng tay…vµ ®îc ph©n bæ hÕt mét lÇn vµo chi phÝ trong kú kh«ng ph©n biÖt gi¸ trÞ c«ng cô dông cô lín hay nhá. Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng kª chi phÝ vËt liÖu, b¶ng kª c«ng cô dông xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 61. 61. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.10 B¶ng kª c«ng cô dông cô xuÊt dïng C«ng tr×nh: Trêng MN CÈm Giang Th¸ng 8 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn Gi¶i §¬n vÞ tÝnh Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnSè hiÖu Ngµy th¸ng 07 7/8/04 Bµn xoa C¸i 5 8.000 50.000 08 9/8/04 Bay C¸i 6 9.000 54.000 … … … … … … … Céng 303.200 Sè liÖu cña c¸c b¶ng kª vËt liÖu; c«ng cô, dông cô xuÊt dïng ®îc ghi vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Tõ b¶ng ph©n bæ vËt liªu, c«ng cô dông cô, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 627 vµ b¶ng kª sè 4 * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi gåm c¸c chi phÝ ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi, chi phÝ thu mua vËt liÖu, … Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn gåm chi phÝ vÒ giao dÞch, tiÕp kh¸ch, ph« t«, in Ên tµi liÖu,… C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. C¸c chi phÝ nµy ®îc tËp hîp trong b¶ng kª chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ b¶ng kª chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. MÉu cña c¸c b¶ng nµy t¬ng tù b¶ng kª chi tiÕt TK 627 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ 1,2,3, vµ c¸c b¶ng kª kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 627, ®ång thêi c¨n c vµo c¸c b¶ng ph©n bæ vµ c¸c NhËt ký chøng tõ sè 1,2,5 kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu ghi vµo b¶ng kª sè 4. B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK627 ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng. Sè liÖu trªn b¶ng nµy lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK154 vµ lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i TK 627. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 62. 62. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.11: B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 627 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Th¸ng 8 n¨m 2004 S STT Tªn c«ng tr×nh 111 141 152 153 331 334 338 Tæng céng 1 Trêng MN CÈm Giang 120.100 220.600 303.200 528.300 3.145.200 597.588 4.914.988 2 Héi Trêng Xu©n Thô 210.600 250.400 304.678 125.600 2.000.700 380.133 3.272.111 … … … … … … … … … … Tæng céng 1.300.24 0 2.105.60 0 3.785.18 0 3.415.200 12.175.30 0 16.570.80 0 3.148.452 42.500.772 Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 63. 63. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.3.6 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . Nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng ®îc tËp hîp chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c TK 621, 622, 623, 627. §Õn cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c TK 621, 622, 623, 627, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK154 . B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 154 ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú theo kho¶n môc vµ theo tõng c«ng tr×nh. B¶ng 2.12 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 154 – chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Th¸ng 8 n¨m 2004 ST T Tªn c«ng tr×nh 621 622 623 627 Tæng céng 1 Trêng MN CÈm Giang 41.583.200 10.654.000 2.500.420 4.914.988 59.652.608 2 Héi Trêng Xu©n Thô 14.759.659 5.292.000 1.300.410 3.272.111 24.624.180 …. …. …. …. …. …. …. Céng 246.823.65 0 70.104.100 10.600.230 42.500.772 370.028.752 §Ó theo dâi chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ lóc khëi c«ng ®Õn lóc hoµn thµnh bµn giao kÕ to¸n lËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh. ThÎ nµy ®îc lËp cho tõng c«ng tr×nh, thÎ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh hµng th¸ng cña tõng c«ng tr×nh theo tõng kho¶n môc chi phÝ. C¨n cø ®Ó ghi thÎ lµ b¶ng kª sè 4.VÝ dô thÎ tÝnh gi¸ thµnh trêng MN CÈm Giang khëi c«ng ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 2004, hoµn thµnh ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2004 Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 64. 64. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.13 Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh C«ng tr×nh: Trêng MN CÈm Giang Ngµy thi c«ng: 1/6/2004 Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SDMTC Chi phÝ SXC Céng 6/2004 30.143.620 10.372.400 1.547.300 4.687.310 46.750.630 7/2004 70.127.900 15.076.500 4.231.530 6.532.760 96.968.690 8/2004 41.583.200 10.654.000 2.500.420 4.914.988 59.652.608 Céng 141.854.720 36.102.900 8.279.250 16.135.05 8 202.371.92 8 Sè liÖu cña b¶ng kª sè 4 cßn ®îc ghi vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 vµ c¨n cø vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n lËp sæ c¸i c¸c TK 621, 622, 623, 627, 154. Sau ®ã sÏ tiÕn hµnh ®èi chiÕu sù khíp ®óng sè gi÷a NhËt ký chøng tõ sè 7, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt c¸c tµi kho¶n. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 65. 65. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2.14: B¶ng kª sè 4 Th¸ng 8 n¨m 2004 Ghi CãTK. Ghi Nî TK 141 152 153 214 334 338 621 622 623 627 NKCT 1 NKCT 2 NKCT 5 Tæng 1. TK 154 246.823.65 0 70.104.10 0 10.600.230 42.500.77 2 370.028.7 52 + Trêng MN CÈm Giang 41.583.200 10.654.000 2.500.420 4.914.988 59.652.608 + Héi Trêng Xu©n Thô 14.759.659 5.292.000 1.300.410 3.272.111 24.624.180 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 2. TK 621 200.306.400 3.314.500 18.173.900 25.028.850 246.823.650 + Trêng MN CÈm Giang 30.570.000 7.700.200 3.313.000 41.583.200 + Héi Trêng Xu©n Thô 13.109.659 1.650.000 14.759.659 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 3.TK 622 70.104.10 0 70.104.10 0 + Trêng MN CÈm Giang 10.654.000 10.654.000 + Héi Trêng Xu©n Thô 5.292.000 5.292.000 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 4. TK 623 1.448.720 304.400 4.050.42 0 4.016.000 280.600 500.090 10.600.23 0 + Trêng MN CÈm Giang 2.500.420 + Héi Trêng Xu©n Thô 1.300.410 …….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 5.TK 627 2.105.60 0 3.785.180 3.415.20 0 16.570.80 0 3.148.45 2 1300.24 0 12.175.3 00 42.500.77 2 + Trêng MN CÈm Giang 220.600 303.200 3.145.200 597.588 120.100 528.300 4.914.988 + Héi Trêng Xu©n Thô 250.400 304.678 125.600 2.000.700 380.133 210.600 3.272.111 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 66. 66. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Céng 2.105.6 00 205.540.3 00 3.719.6 00 4.050.4 20 90.690.9 00 3.148.4 52 246.823.6 50 70.104.1 00 10.600.23 0 42.500.7 72 4.895.3 40 18.173.9 00 37.704.3 40 740.057.5 04 B¶ng 2.15: NhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 8 n¨m 2004 STT C¸c TK ghi Cã C¸c TK ghi Nî 141 152 153 214 334 338 621 622 623 627 NKCT 1 NKCT2 NKCT 5 Céng TK 154 246.823.65 0 70.104.10 0 10.600.23 0 42.500.77 2 370.028.75 2 TK 141 TK 621 200.306.40 0 3.314.50 0 18.173.90 0 25.028.85 0 246.823.65 0 TK 622 70.104.10 0 70.104.100 TK 623 1.448.720 304.400 4.05042 0 4.016.000 280.600 500.090 10.600.230 TK 627 2.105.60 0 3.785.180 3.415.20 0 16.570.80 0 3.148.45 2 1.300.24 0 12.175.30 0 42.500.772 TK 642 Céng Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
 67. 67. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12

×