Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tr×nh ®é
ngµy cµng cao th×...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
ty n¾m râ ®îc doanh thu, lîi nhuËn, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty vµ
hiÖn nay C«ng ty cã thÝch øng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c b¸n hµng
Vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
1.1.Kh¸i niÖm thµnh phÈm, ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− Kh¸i niÖm b¸n hµng.
B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n
hµng ho¸ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
gèc th× gi¸ trÞ thµnh phÈm ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc
hiÖn ®îc.
Trong thùc tÕ, doan...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.3. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu,
nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN lµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi
phÝ
C«ng thøc tæng qu¸t:
KÕt qu¶ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
giao cho bªn nhËn ®¹i lý (bªn ®¹i lý) ®Ó b¸n. Bªn nhËn ®¹i lý, ký göi ph¶i
b¸n hµng theo ®óng gi¸ b¸n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− Tæ chøc theo dâi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m
®èc vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng.
1.71.Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
(KÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng
ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú).
thanh to¸n ®Çu kú (KÕ to¸n hµng
tån kho theo ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm ,
hµng ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô trong
kú.
− Ph¶n ¸nh CPNVL, CPNC, CPSX
chu...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh
doanh thu cña DN trong mét kú kÕ to...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 512
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1114
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
hoÆc thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng
ph¸p trùc tiÕp cña hµng b¸n néi bé.
− ChiÕ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
hµng ho¸ ®· b¸n ra. to¸n.
Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú.
TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Dïng ®Ó ph...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nî TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã)
Cã TK 111, 112: Tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng
Cã TK 131: Trõ vµo...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
6. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¶n cña ho¹t ®éng b¸n
hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Nî TK...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2. Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi ®i b¸n ®· b¸n.
Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n
Cã TK 157: ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n
Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n
2.2. Ghi nhËn doanh thu cña hµng ®· b¸n ®îc.
N...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nî TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n
Cã TK 511: DTBH (hoa hång b¸n ®¹i lý, ký göi)
3. Thanh to¸n tiÒn b¸n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
S¬ ®å 5: KÕ to¸n hµng göi ®¹i lý, ký göi ë bªn nhËn ®¹i lý.
1.7.2.4.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
S¬ ®å 6: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp.
1.8. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng.
− TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn
quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n
phÈm, hµn...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Cã TK 153: C«ng cô dông cô (nÕu CCDC gi¸ trÞ nhá)
Cã TK 1421: Ph©n bæ dông cô, ®å dïng cã gi¸ trÞ lín...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Cã TK 242: Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n
8. C¸c kho¶n ghi gi¶m CPBH ph¸t sinh.
Nî TK 111, 112, 334, 138
Cã...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.8.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (CPQLDN).
1.8.2.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CPQLDN.
a/ Kh...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nî TK 642: CPQLDN
Cã TK 334, 338.
2. TrÞ gi¸ thùc tÕ NL, VL phôc vô cho ho¹t ®éng QLDN.
Nî TK 6422: C...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Cã TK 111, 112 ...
9. Chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch.
Nî TK 6428: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c
Nî TK 133: : T...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1130
TK 334, 338
111, 112, 152, 331
TK 153, 142, 242
TK 214
TK 111,...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.8.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
1.8.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt q...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
3. Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng.
Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
Cã TK 641: CPBH
Cã TK...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1133
TK 911TK 632
TK 635
TK 511
TK 512
TK 811 TK 515
TK 711
TK 421
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng II
Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña
C«ng ty cæ phÇn th¬ng m...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nhê cã sù s¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc hîp lý mµ C«ng ty ®· tõng bíc æn
®Þnh, vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Vèncè
®Þnh
973.342 26.2 892.735 20.6 1.096.372 17.9 -80.607 +203.673
Vènlu
®éng
2.748.327 73.8 3.441....
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
viÖc cung øng hµng ho¸, x©y dùng c¸c hîp ®ång mua b¸n, ®¹i lý, ký göi
hµng ho¸, dÞch vô trong ph¹m vi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
S¬ ®å 10: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.
2.1.4. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty.
C«n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c ®¹i lý, cöa hµng t nh©n, c¸c c¬ së tæ chøc
cã nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
phßng vµ cuèi quý ph¶i tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o chung cho toµn
C«ng ty.
− Thñ quü: Cã nhiÖm vô...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu, kiÓm tra
2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn th...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp, göi
hµng ®i b¸n, ®¹i lý ký göi ®Ó ®em l...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1143
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2.2.2. ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n.
Lµ ph¬ng thøc mµ bªn b¸n göi hµng cho kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu
k...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
h÷u cña C«ng ty, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ
sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2.2.3. Ph¬ng thøc ®¹i lý, ký göi.
Bªn b¸n hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång lµ p...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
bªn ®¹i lý hëng kho¶n chªnh lÖch gi¸ th× bªn ®¹i lý sÏ ph¶i chÞu thuÕ GTGT
tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ gia...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sæ chi tiÕt b¸n hµng.
Sæ chi tiÕt tk 511
§èi tîng: Qu¹t trÇn VDT
Th¸ng 3 n¨m 2006
Vò ThÞ Hoµng Thanh ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chøng
tõ
DiÔn gi¶i
Sèl-
îng
(c¸i)
Doanh thu
Ngêimua
chatr¶
tiÒn
Tæng
céng
Thanh to¸n ngay
SH NT TiÒn
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sæ chi tiÕt tk 511
§èi tîng:Bia chai HN
Th¸ng 3 n¨m 2006
Chøng
tõ DiÔn gi¶i
Sèl-
îng
(kÐt)
Doanh thu ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
..... ..... ....................
.
...... .......... .......... .......... ..........
Céng 77 4.050.0...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sæ tæng hîp doanh thu
Th¸ng 3 n¨m 2006
S
T
T
Chøng
tõ
§èi tîng
TK Doanh thu Tæng
céng
C¸c kho¶n gi¶m ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Tê khai thuÕ GTGT
Th¸ng 3 n¨m 2006
(Dïng cho DN tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ)
Tªn ®¬n vÞ :...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua
TK 131
§èi tîng: ChÞ Hång
Ngµ
y
th¸ng
ghi
sæ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
T...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
. .
Tæng céng
38.546.00
0
26.500.000
III. Sè d
cuèi kú
15.496.00
0
Ngêi ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
.....
.
...
.
...... ..............
........
......
.
........... ............
.....
.
.....
.
Tæng c...
B¶ng kª sè 10 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Th¸ng 3 n¨m 2006
ST
T
Tªn kh¸ch
hµng
Sè d Nî
®Çu
th¸ng
Ghi Nî TK 131, ghi Cã c¸c
T...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
B¶ng kª sè 1
Ghi Nî TK 111 - TiÒn mÆt
Th¸ng 3 n¨m 2006
ST
T
Ngµy
Ghi Nî TK 111, ghi Cã c¸c TK ..... C...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n tr-
ëng
B¶ng kª sè 2
Ghi Nî TK 112 - TiÒn mÆt
Th¸ng 3 n¨m 2006
ST
T
Ngµy
Ghi Nî...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 53
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
2.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng.
Néi dung CPBH cña C«ng...
TËp hîp chi phÝ b¸n hµng (Tk 641)
Th¸ng 3 n¨m 2006
S
T
T
Ghi Nî TK
Ghi Cã TK
TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 vµ
TK 338
C¸c TK ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TÝnh ph©n bæ CPBH dùa vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ tæng hîp
doanh thu vµ b¶ng tËp hîp CPBH.
Qu¹t trÇn...
TËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (Tk 642)
Th¸ng 3 n¨m 2006
S
T
T
Ghi Nî TK
Ghi Cã TK
TK 152 TK
153
TK 214 TK 334
vµ TK...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ph©n bæ CPQLDN dùa vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ tæng hîp
doanh thu vµ b¶ng tËp hîp chi phÝ QLDN.
Qu¹t...
B¶ng kª sè 3
TËp hîp CPBH (tk 641) vµ CPQLDN (tk 642)
Th¸ng 3 n¨m 2006
S
T
T
Ghi Cã TK
Ghi Nî TK
TK 152 TK 153 TK
214
TK 3...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
0
5
ThuÕ, phÝ vµ lÖ
phÝ
13.250.00
0 13.250.000
6 CP dù phßng
7
CP dÞch vô mua
ngoµi 65.800
1.972.00
0...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2.2.3.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
− KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hî...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1160
B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ b¸n hµng
Th¸ng 3 n¨m 2006
ST
T
Tªn hµng ho¸ Doanh thu
C¸c kho¶n
gi¶m trõ
Gi¸ vèn
hµng b¸n
CPBH ph...
NhËt ký chøng tõ sè 8
Th¸ng 3 n¨m 2006
Sè
hiÖ
u
TK
ghi
Nî
TK ghi
Cã
TK ghi
Nî
TK 156 TK 131 TK 511 TK 531 TK 632 TK 641 TK...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sæ c¸i tk 632 - gi¸ vèn hµng b¸n
Th¸ng 3 n¨m 2006
Sè d ®Çu
n¨m
Nî Cã
Ghi Cã c¸c TK ®èi
øng ghi Nî víi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ph¸t sinh Cã .......... .......... 329.630.00
0`
.......... ..........
Sè d cuèi th¸ng .......... ......
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Nî .......... .......... ................ ........
..
..........
Cã .......... .......... ..............
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
TK 214 ......... ......... 2.414.000 ......... .........
TK 334 vµ TK 338
......... .........
18.348....
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nµy
TK 632 ........... ...........
242.793.22
0 ........... ...........
TK 641 ........... .............
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng III
NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n
3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
chÕ míi. Sù chuyÓn ®æi ®ã ®· gióp cho C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
Qua t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
doanh cña C«ng ty. Cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt ë tÊt c¶ c¸c cöa hµng, nhê
vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− Sæ c¸i chØ ®îc më vµo cuèi kú kÕ to¸n do ®ã kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi
nh÷ng th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
− C«ng ty nªn cho kh¸ch hµng ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i. NÕu kh¸ch
hµng mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn,
qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c b¸...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Tµi liÖu tham kh¶o
S¸ch
1. HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y
l¾p.
NXB Tµ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng IC¸c vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c b¸n Hµng Vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ b¸n hµng
1.1.Kh¸...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1.8.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh.
1.8.3.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp...
Kt256
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kt256

445 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt256

 1. 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngµy cµng cao th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ s«i ®éng, ®ßi hái luËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña Nhµ níc ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong xu híng ®ã, kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p còng nh h×nh thøc tæ chøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. §Ó cã thÓ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. §ã lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, ®¶m nhËn hÖ thèng tæ chøc th«ng tin, lµm c¨n cø ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kÕ to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn thùc, cã gi¸ trÞ ph¸p lý vµ ®é tin cËy cao, gióp DN vµ c¸c ®èi tîng cã liªn quan ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh ho¹t ®éng cña DN, trªn c¬ së ®ã ban qu¶n lý DN sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ phï hîp. V× vËy, kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. §èi víi c¸c DN kinh doanh, th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n, DN sÏ biÕt ®îc thÞ trêng nµo, mÆt hµng nµo mµ m×nh b¸n hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho DN c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng mµ cßn cho phÐp DN ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ ®· ®Ò ra nh: Doanh thu, lîi nhuËn, thÞ phÇn, uy tÝn ... XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vµ qua thêi gian thùc tËp ë Trung t©m Th¬ng m¹i Thanh Tr× (lµ mét chi nh¸nh cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn), em cho r»ng: B¸n hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. Nã gióp ban qu¶n lý C«ng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.111
 2. 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ty n¾m râ ®îc doanh thu, lîi nhuËn, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty vµ hiÖn nay C«ng ty cã thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng. §îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o còng nh sù gióp ®ì cña C¸n bé phßng KÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò cho bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “B¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cu¶ C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn”. B¸o c¸o tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.112
 3. 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c b¸n hµng Vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1.1.Kh¸i niÖm thµnh phÈm, b¸n hµng, b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. − Kh¸i niÖm thµnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp tiÕn hµnh hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn vµ ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh vµ ®· nhËp kho thµnh phÈm. − Ph©n biÖt thµnh phÈm víi s¶n phÈm. Thµnh phÈm S¶n phÈm XÐt vÒ mÆt giíi h¹n Thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ g¾n víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cung cÊp dÞch vô. XÐt vÒ mÆt ph¹m vi Thµnh phÈm chØ lµ s¶n phÈm hoµn thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt S¶n phÈm gåm thµnh phÈm vµ nöa thµnh phÈm. Thµnh phÈm lµ bé phËn chñ yÕu cña hµng ho¸ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Hµng ho¸ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gåm: Thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm, vËt t vµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.113
 4. 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − Kh¸i niÖm b¸n hµng. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n hµng ho¸ mua vµo. Cung cÊp dÞch vô lµ thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång trong mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n. − B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh b¸n hµng. Qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ bao gåm 2 mÆt: Doanh nghiÖp ®em b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô ®ång thêi ®· thu ®îc tiÒn hoÆc cã quyÒn thu tiÒn cña ngêi mua. §èi víi doanh nghiÖp XDCB, gi¸ trÞ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thùc hiÖn th«ng qua c«ng t¸c bµn giao c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh. Hµng ho¸ cung cÊp nh»m ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt cña x· héi gäi lµ b¸n ra ngoµi. Trêng hîp, hµng ho¸ cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty, ®îc gäi lµ b¸n hµng trong néi bé. Qu¸ tr×nh b¸n hµng thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh trao ®æi quyÒn së h÷u gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua trªn thÞ trêng ho¹t ®éng. − ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. C«ng t¸c b¸n hµng cã ý nghÜa hÕt søc to lín. Nã lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña giai ®o¹n t¸i s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn, bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc th«ng qua viÖc nép thuÕ, ®Çu t ph¸t triÓn tiÕp, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 1.2.C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ gèc cña thµnh phÈm. 1.2.1.Nguyªn t¾c ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm. Gi¸ trÞ thµnh phÈm theo nguyªn t¾c ph¶i ®îc ghi nhËn theo gi¸ gèc (trÞ gi¸ thùc tÕ). Trêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc thÊp h¬n gi¸ Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.114
 5. 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gèc th× gi¸ trÞ thµnh phÈm ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Trong thùc tÕ, doanh nghiÖp thêng s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng vµ ho¹t ®éng nhËp, xuÊt thµnh phÈm trong doanh nghiÖp lu«n cã sù biÕn ®éng lín do nhiÒu nguyªn nh©n. §Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy kÞp thêi, kÕ to¸n thµnh phÈm cßn cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. 1.2.2. Gi¸ gèc thµnh phÈm nhËp kho. Thµnh phÈm do DN s¶n xuÊt ra = gi¸ thµnh thùc tÕ. TP thuª ngoµi chÕ biÕn = Chi phÝ chÕ biÕn + Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng viÖc chÕ biÕn 1.2.3. Gi¸ gèc thµnh phÈm xuÊt kho. Gi¸ gèc thµnh phÈm xuÊt kho = Sè lîng thµnh phÈm xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn §¬n gi¸ bq gia quyÒn c¶ kú dù tr÷ = Gi¸ gèc TP tån ®Çu kú + Gi¸ gèc TP nhËp trong kú Sè TP tån ®Çu kú + Sè TP nhËp trong kú Theo gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ gèc TP xuÊt kho = Gi¸ h¹ch to¸n cña TP xuÊt kho x H Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.115
 6. 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.3.1. Kh¸i niÖm doanh thu. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc tõ c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu nh: b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã). Doanh thu b¸n hµng chØ ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n tÊt c¶ 5 ®iÒu kiÖn sau: − DN ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ngêi mua. − DN kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc kiÓm so¸t hµng ho¸. − Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. − DN ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng. − X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng gåm DT b¸n hµng ra ngoµi vµ DT b¸n hµng néi bé. 1.3.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng. − ChiÕt khÊu th¬ng m¹i lµ kho¶n DN b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi khèi lîng lín. − Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ kho¶n gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu. − Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ trÞ khèi lîng hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ b¸n hoµn thµnh bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n. 1.3.3.Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.116
 7. 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN lµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ C«ng thøc tæng qu¸t: KÕt qu¶ kinh doanh = Thu nhËp - Chi phÝ KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng. C«ng thøc: KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng = Doanh thu thuÈn - C¸c kho¶n gi¶m trõ DT - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN 1.4 C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng vµ c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n. 1.4.1.C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng. − KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp: lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho hay trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n xëng kh«ng qua kho cña DN. Sè hµng nµy khi giao cho ngêi mua th× ®îc tr¶ tiÒn ngay hoÆc ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. V× vËy, s¶n phÈm xuÊt b¸n ®îc coi lµ ®· b¸n hoµn thµnh. − KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i cho kh¸ch hµng: lµ ph¬ng thøc mµ bªn b¸n göi hµng ®i cho kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn b¸n, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng nµy ®îc coi lµ ®· b¸n vµ bªn b¸n ®· mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®ã. − KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi b¸n ®óng gi¸ h- ëng hoa hång: lµ ph¬ng thøc mµ bªn chñ hµng (bªn giao ®¹i lý) xuÊt hµng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.117
 8. 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp giao cho bªn nhËn ®¹i lý (bªn ®¹i lý) ®Ó b¸n. Bªn nhËn ®¹i lý, ký göi ph¶i b¸n hµng theo ®óng gi¸ b¸n ®· quy ®Þnh vµ ®îc hëng thï lao ®¹i lý díi h×nh thøc hoa hång. − KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: lµ ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn, ngêi mua thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Sè tiÒn cßn l¹i ngêi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn ë c¸c kú tiÕp theo vµ chÞu mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh. DN chØ h¹ch to¸n vµo TK 511 - Doanh thu b¸n hµng, phÇn doanh thu b¸n hµng th«ng thêng (b¸n hµng thu tiÒn mét lÇn). PhÇn l·i tr¶ chËm ®îc coi nh mét kho¶n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 515 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Theo ph¬ng thøc b¸n nµy, vÒ mÆt kÕ to¸n khi giao hµng cho kh¸ch coi lµ ®· b¸n nhng thùc chÊt th× DN míi chØ mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®ã. − KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng: lµ ph¬ng thøc b¸n hµng mµ DN ®em s¶n phÈm vËt t, hµng ho¸ ®Ó ®æi lÊy vËt t, hµng ho¸ kh¸c kh«ng t¬ng tù. Gi¸ trao ®æi lµ gi¸ hiÖn hµnh cña vËt t, hµng ho¸ t- ¬ng øng trªn thÞ trêng. 1.4.2. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n. − Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: theo ph¬ng thøc nµy, viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®îc thùc hiÖn ®ång thêi vµ ngêi b¸n sÏ nhËn ®îc ngay sè tiÒn mÆt t- ¬ng øng víi sè hµng ho¸ mµ m×nh ®· b¸n. − Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: theo ph¬ng thøc nµy, ngêi mua cã thÓ thanh to¸n b»ng c¸c lo¹i sÐc, tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, c¸c lo¹i tµi s¶n cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng ..... 1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n TP, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.118
 9. 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − Tæ chøc theo dâi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ. − Theo dâi, ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh b¸n hµng vÒ c¸c mÆt chi phÝ vµ thu nhËp cña tõng ®Þa ®iÓm kinh doanh, tõng mÆt hµng, tõng ho¹t ®éng. − X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng trong DN, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶. §«n ®èc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc. 1.6. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i thµnh phÈm cña doanh nghiÖp. Néi dung vµ kÕt cÊu. TK 155 - Thµnh phÈm − Gi¸ gèc cña TP nhËp kho trong kú. − Gi¸ gèc cña TP ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª. − KÕt chuyÓn gi¸ gèc cña TP tån kho cuèi kú. − Gi¸ gèc cña TP xuÊt kho trong kú. − Gi¸ gèc cña TP ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª. − KÕt chuyÓn gi¸ gèc cña TP tån kho ®Çu kú. SD: Gi¸ gèc cña TP tån kho Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.119
 10. 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng. 1.71.Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Tµi kho¶n 157 - Hµng göi ®i b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· göi hoÆc chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng, göi b¸n ®¹i lý, trÞ gi¸ lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 157. − TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi cho kh¸ch hµng hoÆc göi b¸n ®¹i lý, ký göi. − TrÞ gi¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nhng cha ®îc thanh to¸n. − KÕt chuyÓn cuèi kú trÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i b¸n ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n − TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. − TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· göi ®i bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. − KÕt chuyÓn ®Çu kú trÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i b¸n cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1110 TK 157 – Hµng göi ®i b¸n TK 155 TK 157 TK 632 TK 111, 138, 334 TK 3381 TK 154 TK 412 §¸nh gi¸ gi¶m tµi s¶n TrÞ gi¸ thµnh phÈm thiÕu§¸nh gi¸ t¨ng tµi s¶n Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ TP nhËp kho. TrÞ gi¸ TP thõa cha râ nguyªn nh©n TrÞ gi¸ thùc tÕ TP göi ®i b¸n TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ TP b¸n, tr¶ l- ¬ng, tÆng ... S¬ ®å 1: KÕ to¸n tæng hîp TP theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.
 11. 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (KÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). thanh to¸n ®Çu kú (KÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). Sè d: TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i, dÞch vô ®· cung cÊp cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· cung cÊp, gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p (®èi víi DN x©y l¾p) ®· b¸n trong kú. Ngoµi ra, cßn ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang vît trªn møc b×nh thêng, sè trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 632. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1111
 12. 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm , hµng ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. − Ph¶n ¸nh CPNVL, CPNC, CPSX chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ kh«ng ®îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n cña kú kÕ to¸n. − Ph¶n ¸nh kho¶n hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ ®i phÇn båi thêng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra. − Ph¶n ¸nh CP tù x©y dùng, tù chÕ TSC§ vît møc b×nh thêng kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng, tù chÕ hoµn thµnh. − Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tríc. − Ph¶n ¸nh kho¶n hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m tµi chÝnh (31/12) (chªnh lÖch gi÷a sè ph¶i trÝch lËp dù phßng n¨m nay nhá h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tríc). − Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1112 TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n
 13. 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña DN trong mét kú kÕ to¸n tõ c¸c giao dÞch vµ c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 511. − Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu hoÆc thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép cña hµng b¸n trong kú kÕ to¸n. − ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng ®· b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú. − TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú. − KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. − Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô cña DN thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 511 cã 4 TK cÊp hai: − TK 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸. − TK 5112: Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm. − TK 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. − TK 5114: Doanh thu trî cÊp, trî gi¸. TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô b¸n trong néi bé doanh nghiÖp. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1113 TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
 14. 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 512 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1114
 15. 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp cña hµng b¸n néi bé. − ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng ®· b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú. − TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú. − KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. − Doanh thu b¸n hµng néi bé cña ®¬n vÞ thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 512 cã 3 TK cÊp hai. − TK 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸. − TK 5122: Doanh thu b¸n s¶n phÈm. − TK 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Ph¶n ¸nh doanh sè cña hµng ho¸, TP ®· tiªu thô nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hµng bÞ mÊt hoÆc kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch, kh«ng ®óng chñng lo¹i. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 531. TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ®· tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua hµng hoÆc tÝnh trõ vµo nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ sè s¶n phÈm, KÕt chuyÓn trÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo bªn Nî TK 511 hoÆc TK 512 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn trong kú kÕ Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1115 TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé TK 531 – Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
 16. 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng ho¸ ®· b¸n ra. to¸n. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n thùc tÕ ph¸t sinh cho trong kú kÕ to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 532. Gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp thuËn cho ngêi mua hµng. KÕt chuyÓn c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ gi¸ hµng b¸n vµo bªn Nî TK 511 hoÆc TK 512. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. 1.7.2. KÕ to¸n b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu. 1.7.2.1.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. 1. Gi¸ gèc thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô xuÊt b¸n trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 155: XuÊt kho thµnh phÈm. Cã TK 156: Hµng ho¸ Cã TK 154: XuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n xëng. 2. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 111, 112: Sè ®· thu b»ng tiÒn. Nî TK 131: Sè b¸n chÞu cho kh¸ch hµng. Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra. Cã TK 511: DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh. 3.1. C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i chÊp nhËn cho kh¸ch hµng ®îc hëng (nÕu cã). Nî TK 521: ChiÕt khÊu th¬ng m¹i Nî TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1116 TK 532 – Gi¶m gi¸ hµng b¸n
 17. 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã) Cã TK 111, 112: Tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng Cã TK 131: Trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 3388: Sè gi¶m gi¸ chÊp nhËn nhng cha thanh to¸n cho kh¸ch hµng 3.2.Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Ph¶n ¸nh doanh thu vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 531: Doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 131, 3388: Tæng gi¸ thanh to¸n Ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 155: NhËp kho thµnh phÈm Nî TK156: Hµng ho¸ Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n (göi t¹i kho ngêi mua) Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 4. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 521: ChiÕt khÊu th¬ng m¹i Cã TK 531: Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1117
 18. 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¶n cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n S¬ ®å 2: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n trùc tiÕp. 1.7.2.2.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. 1. Gi¸ gèc hµng göi ®i cho kh¸ch hµng, dÞch vô ®· cung cÊp nhng kh¸ch hµng cha tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 154: Chi phÝ SXKD dë dang Cã TK 155: Thµnh phÈm Cã TK156: Hµng ho¸ 2. Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng. 2.1. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1118 TK 154,155,156 TK 632 TK 911 TK 511, 512 TK 111, 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 33311      Gi¸ gèc cña s¶n phÈm, dÞch vô ®· cung cÊp KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng hãa KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng Tæn g gi¸ thanh to¸n C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu KÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n gi¶m trõ DT
 19. 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2. Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi ®i b¸n ®· b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n 3. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 4. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 1.72.3. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång. Bªn giao ®¹i lý (chñ hµng). 1. Gi¸ gèc hµng chuyÓn giao cho ®¹i lý hoÆc c¬ së ký göi. Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 154, 155, 156 2. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n ra cña hµng ho¸ ®· b¸n do c¸c ®¹i lý hëng hoa hång göi. 2.1. Gi¸ gèc cña hµng göi ®¹i lý, ký göi ®· b¸n. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1119 TK 154, 155,156 TK 157 TK 632 TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 TK 33311 TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n Doanh thu cña hµng göi b¸n TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n ®· b¸n K/c DTT ®Ó x¸c ®Þnh KQKD KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n  2.12.2  S¬ ®å 3: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n.
 20. 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n 2.2. Ghi nhËn doanh thu cña hµng ®· b¸n ®îc. Nî TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra 3. X¸c ®Þnh sè hoa hång ph¶i tr¶ cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng (tæng sè hoa hång) Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng S¬ ®å 4: KÕ to¸n hµng göi b¸n ®¹i lý, ký göi ë bªn giao ®¹i lý. Bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. − Khi nhËn hµng ®Ó b¸n, c¨n cø vµo gi¸ ghi trong hîp ®ång kinh tÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 003 - hµng ho¸ nhËn b¸n hé, ký göi. − Khi xuÊt b¸n hµng ho¸ hoÆc tr¶ l¹i kh«ng b¸n ®îc cho bªn giao ®¹i lý, ký göi, kÕ to¸n ghi: Cã TK 003. 1. Ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý ph¶i tr¶ cho chñ hµng. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng sè tiÒn hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 2. Doanh thu b¸n ®¹i lý, ký göi ®îc hëng theo hoa hång ®· tho¶ thuËn. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1120 TK 154, 155 TK 157 TK 632 TK 911 TK 511 TK 131 TK 641 TK 33311 Gi¸ gèc hµng göi b¸n ®¹i lý, ký göi. Gi¸ gèc cña hµng göi b¸n ®¹i lý ®· b¸n. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. K/c doanh thu thuÇn. Ghi nhËn doanh thu Hoa hång göi cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi.  2.12.2
 21. 21. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Cã TK 511: DTBH (hoa hång b¸n ®¹i lý, ký göi) 3. Thanh to¸n tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi cho chñ hµng. Nî TK 331: Sè tiÒn hµng ®· thanh to¸n Cã TK 111, 112, 131 ... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1121
 22. 22. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 5: KÕ to¸n hµng göi ®¹i lý, ký göi ë bªn nhËn ®¹i lý. 1.7.2.4.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp. 1. Ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng xuÊt b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 154, 155, 156 2.1. Sè tiÒn tr¶ lÇn ®Çu, sè tiÒn cßn ph¶i thu DTBH vµ l·i tr¶ chËm. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ph¶i nép (nÕu cã) Cã TK 3387: Doanh thu cha thùc hiÖn 2.2. Khi thu tiÒn b¸n hµng lÇn tiÕp theo, ghi. Nî TK 111, 112, .... Sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ dÇn Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.3. Ghi nhËn doanh thu. Nî TK 3387: Doanh thu cha thùc hiÖn Cã TK 515: L·i tr¶ chËm, tr¶ gãp Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1122 TK 511 TK 331 TK 131 TK 111, 112   Hoa hång b¸n ®¹i lý, ký göi. Sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi. Tr¶ tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi. TK 154, 155, 156 TK 632 TK 111, 112TK 511
 23. 23. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 6: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp. 1.8. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.8.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng (CPBH). 1.81.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CPBH. a/ Kh¸i niÖm: Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, bao gåm: chi phÝ chµo hµng, giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, hoa hång b¸n hµng, chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi, vËn chuyÓn ... b/ Néi dung chi phÝ b¸n hµng vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. KÕ to¸n sö dông TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng, ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 641. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1123 TK 131 TK 515 TK 3387 TK 33311TK 111, 112 Gi¸ gèc hµng xuÊt b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp. Thu tiÒn b¸n hµng lÇn tiÕp theo. Ghi nhËn doanh thu DT cha thùc hiÖn ThuÕ GTGT ph¶i nép. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Tæng gi¸ thanh to¸n.  2.12.2 2.3
 24. 24. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng. − TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô. − C¸c kho¶n ghi gi¶m CPBH. − KÕt chuyÓn CPBH vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. TK nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. KÕ to¸n cÇn theo dâi chi tiÕt CPBH theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ. TK 641 cã 7 TK cÊp 2. − TK 6411 - Chi phÝ nh©n viªn. − TK 6412 - Chi phÝ vËt liÖu, bao b×. − TK 6413 - Chi phÝ dông cô, ®å dïng. − TK 6414 - Chi phÝ khÊu hao TSC§. − TK 6415 - Chi phÝ b¶o hµnh. − TK 6417 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. − TK 6418 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.1.8.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu. 1. Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng ph¸t sinh. Nî TK 6411: Chi phÝ nh©n viªn Cã TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 338 (3382, 3383, 3384) 2. TrÞ gi¸ thùc tÕ NL, VL phôc vô cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Nî TK 6412: Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 152: Nguyªn liªu, vËt liÖu Cã TK 111, 112, 331 ... (nÕu mua ngoµi) 3. TrÞ gi¸ thùc tÕ CCDC phôc vô cho ho¹t ®éng QLDN. Nî TK 6413: Chi phÝ dông cô, ®å dïng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1124
 25. 25. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 153: C«ng cô dông cô (nÕu CCDC gi¸ trÞ nhá) Cã TK 1421: Ph©n bæ dông cô, ®å dïng cã gi¸ trÞ lín 4. TrÝch khÊu hao TSC§ sö dông t¹i bé phËn b¸n hµng. Nî TK 6414: Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214: Hao mßn TSC§ 5. Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm. Nî TK 6415: Chi phÝ b¶o hµnh Cã TK 111, 112, 154, 335, 336 ... 6. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Nî TK 6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 331, 111, 112 ... 7. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ dïng cho ho¹t ®éng b¸n hµng. 7.1. Trêng hîp sö dông ph¬ng ph¸p trÝch tríc CP söa ch÷a TSC§. TÝnh tríc CP söa ch÷a TSC§ vµo chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶ Chi phÝ söa ch÷a TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh. Nî TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶ Cã TK 111, 112, 152, 331, 214 7.2. Trêng hîp kh«ng tÝnh tríc chi phÝ söa ch÷a TSC§. Chi phÝ söa ch÷a TSC§ thùc tÕ ph¸t sinh. Nî TK 142: Chi phÝ tr¶ tríc Cã TK 111, 112, 152, 331, 214 §Þnh kú, tÝnh vµo CPBH tõng phÇn chi phÝ ®· ph¸t sinh. Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 142: Chi phÝ tr¶ tríc Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1125
 26. 26. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 242: Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 8. C¸c kho¶n ghi gi¶m CPBH ph¸t sinh. Nî TK 111, 112, 334, 138 Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng 9. Cuèi kú, kÕt chuyÓn CPBH ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641: Chi phÝ b¸n hµng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1126 TK 641TK 334, 338 TK 214 153, 142, 242 111, 112, 336 111, 112, 331 111, 112, 141 TK 911 TK 335 111, 112, 138, 334 TK 242, 142 F©n bæ dÇn CPSC lín TSC§ TK 142 Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm Gi¸ t. tÕ CCDC phôc vô cho bé phËn b¸n hµng Gi¸ t. tÕ NL, VL phôc vô cho bé phËn b¸n hµng Chi phÝ khÊu hao TSC§ CP nh©n viªn b¸n hµng CP dÞch vô mua ngoµi Cuèi kú kÕt chuyÓn CPBH ®Ó x¸c ®Þnh KQKD  TK 133 TK 133 CP kh¸c b»ng tiÒn TËp hîp CPSC lín TSC§ C¸c kho¶n gi¶m trõ CPBH TrÝch tríc CPSC lín TSC§ CP söa ch÷a t. tÕ ph¸t sinh         7.1 7.2 7.1 7.2 111, 112, 152, 331 111, 112, 131, 152 S¬ ®å 7: KÕ to¸n CPBH
 27. 27. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.8.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (CPQLDN). 1.8.2.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CPQLDN. a/ Kh¸i niÖm: CPQLDN lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp nh: qu¶n lý hµnh chÝnh, tæ chøc, qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp. b/ Néi dung cña chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kú. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 642. TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. − C¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. − C¸c kho¶n ghi gi¶m CPQLDN. − Cuèi kú, kÕt chuyÓn CPQLDN ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hoÆc chê kÕt chuyÓn. TK nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. TK 642 cã 8 TK cÊp 2. TK 6421- Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. TK 6422- Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. TK 6423- Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. TK 6424- Chi phÝ khÊu hao TSC§. TK 6425- ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. TK 6426- Chi phÝ dù phßng. TK 6427- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. TK 6428- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.8.2.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu. 1. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1127
 28. 28. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî TK 642: CPQLDN Cã TK 334, 338. 2. TrÞ gi¸ thùc tÕ NL, VL phôc vô cho ho¹t ®éng QLDN. Nî TK 6422: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 152: NL, VL Cã TK 111, 112, 331. 3. TrÞ gi¸ thùc tÕ CCDC phôc vô cho ho¹t ®éng QLDN. Nî TK 6423: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng Cã TK 153: CCDC (nÕu CCDC gi¸ trÞ nhá) Cã TK 1421: Ph©n bæ dông cô, ®å dïng cã gi¸ trÞ lín 4. TrÝch khÊu hao TSC§ sö dông t¹i bé phËn QLDN. Nî TK 6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214: Hao mßn TSC§ 5. ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt ph¶i nép cho Nhµ níc. Nî TK 6425: ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Cã TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 6. LÖ phÝ giao th«ng, lÖ phÝ qua cÇu, phµ ph¶i nép. Nî TK 6425: ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112 ... 7. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo CPSX trong kú. Nî TK 6426: Chi phÝ dù phßng Cã TK 139: Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 8. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Nî TK 6427: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1128
 29. 29. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cã TK 111, 112 ... 9. Chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch. Nî TK 6428: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Nî TK 133: : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331 ... 10. C¸c kho¶n ghi gi¶m CPQLDN. Nî TK 152, 111, 112 ... Cã TK 642: CPQLDN 11. Cuèi kú, kÕt chuyÓn CPQLDN. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 1422: Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Cã TK 642: CPQLDN S¬ ®å: KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (trang 27) Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1129
 30. 30. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1130 TK 334, 338 111, 112, 152, 331 TK 153, 142, 242 TK 214 TK 111, 112, 152 TK 333 TK 911 TK 111, 112 Gi¸ trÞ t. tÕ cña VL fôc vô cho ho¹t ®éng QLDN CP nh©n viªn trong DN CP dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 133 Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép cho Nhµ níc  TK 139 C¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn TK 111, 112, 141 TK 111, 112 TK 911 TK 133 Gi¸ trÞ thùc tÕ cña CCDC phôc vô cho ho¹t ®éng QLDN TK 642 TK 1422 11  KÕt chuyÓn CPQLDN C¸c kho¶n ghi gi¶m CPQLDN CP chê kÕt chuyÓn        
 31. 31. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.8.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.8.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Dïng ®Ó x¸c ®Þnh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp trong mét kú kÕt to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 911. TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh − Gi¸ gèc cña s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n, dÞch vô ®· cung cÊp. − CPBH, CPQLDN. − Chi phÝ tµi chÝnh. − Chi phÝ kh¸c. − Sè lîi nhuËn tríc thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. − Doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. − Doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. − Thu nhËp kh¸c. − Sè lç cña ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. TK nµy kh«ng cã sè d cuèi kú. 1.8.3.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu. 1. Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Nî TK 512: Doanh thu néi bé Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2. Cuèi kú, kÕt chuyÓn gi¸ gèc cña s¶n phÈm, dÞch vô ®· b¸n. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1131 S¬ ®å 8: KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
 32. 32. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3. Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 641: CPBH Cã TK 1422: CPBH chê kÕt chuyÓn 4. Cuèi kú, kÕt chuyÓn CPQLDN. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642: CPQLDN Cã TK 1422: CPQLDN chê kÕt chuyÓn 5. KÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 635: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 6. Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nî TK 515: Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 7. Cuèi kú, kÕt chuyÓn thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 711: Thu nhËp kh¸c Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 8. Cuèi kú, kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh KQKD. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 811: Chi phÝ kh¸c 9. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Lç: Nî TK 421: Lîi nhuËn cha ph©n phèi Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh L·i: Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 421: Lîi nhuËn cha ph©n phèi Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1132
 33. 33. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1133 TK 911TK 632 TK 635 TK 511 TK 512 TK 811 TK 515 TK 711 TK 421 TK 1422 TK 641 TK 642 KÕt chuyÓn gi¸ gèc cña s¶n phÈm, hµng ho¸ ®ang b¸n KÕt chuyÓn CP tµi chÝnh KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c KÕt chuyÓn DT ho¹t ®éng b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô KÕt chuyÓn thu nhËp thuÇn cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c KÕt chuyÓn DTT ho¹t ®éng tµi chÝnh KÕt chuyÓn DT thuÇn b¸n hµng néi bé KÕt chuyÓn CPQLDN KÕt chuyÓn CPBH, CPBH chê kÕt chuyÓn KÕt chuyÓn lç KÕt chuyÓn l·i9.2 9.1         S¬ ®å 9: KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
 34. 34. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. 2.1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90, khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn dÇn sang c¬ chÕ thÞ trêng th× c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh ë c¸c c¬ së còng ph¶i thay ®æi, nhu cÇu hµng tiªu dïng kh«ng ngõng t¨ng lªn. Ngµy 19/12/1992, C«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Gia L©m ®æi tªn thµnh C«ng ty th¬ng nghiÖp Gia L©m vµ s¸t nhËp thªm 2 ®¬n vÞ cïng ngµnh lµ C«ng ty n«ng s¶n rau qu¶ vµ C«ng ty thùc phÈm Gia L©m. §Õn n¨m 2003, theo Q§ sè 5710/Q§-UB ngµy 26/9/2003 vÒ viÖc c«ng ty th¬ng nghiÖp Gia L©m chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Long Biªn. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t Long Biªn n»m trªn quèc lé 5 thÞ trÊn Sµi §ång, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã trô së giao dÞch chÝnh t¹i ®êng NguyÔn V¨n Linh, Sµi §ång, Long Biªn, Hµ Néi. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1134
 35. 35. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nhê cã sù s¾p xÕp c¬ cÊu tæ chøc hîp lý mµ C«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh, vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Doanh sè liªn tôc t¨ng lªn, tõ chç thua lç nay C«ng ty ®· kinh doanh cã l·i, b¹n hµng ®îc më réng, m¹ng líi tiªu thô ph¸t triÓn, kh¸ch hµng ngµy mét ®«ng h¬n, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. V× nhu cÇu tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, C«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¾p xÕp l¹i cho phï hîp víi quy m« vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ban l·nh ®¹o, t¨ng cêng båi dìng kü thuËt, nghiÖp vô cho c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty. Víi sù s¾p xÕp vµ ®æi míi ®ã th× doanh sè cña C«ng ty liªn tôc t¨ng lªn trong mÊy th¸ng gÇn ®©y, b¹n hµng ®îc më réng, m¹ng líi tiªu thô ph¸t triÓn, kh¸ch hµng ngµy mét ®«ng h¬n, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. §ã lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng bíc ®Çu cña C«ng ty khi míi ®- îc s¸p nhËp. 2.1.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y (2003, 2004, 2005). Do C«ng ty míi ®îc s¸p nhËp nªn t×nh h×nh vèn cña C«ng ty kh«ng ®îc æn ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ngµy cµng nhiÒu vµ m¹nh. Tuy vËy, C«ng ty vÉn ph¸t huy ®îc nh÷ng thÕ m¹nh cña m×nh, ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë m¹ng líi ho¹t ®éng, uy tÝn vµ quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c b¹n hµng ngµy cµng tèt ®Ñp. T×nh h×nh vèn cña C«ng ty ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Chªnh lÖch 2004/2003 Chªnh lÖch 2005/2004 SètiÒn (1000® ) TûlÖ (%) SètiÒn (1000® ) Tû lÖ (%) SètiÒn (1000® ) TûlÖ (%) SètiÒn (1000® ) TûlÖ (%) SètiÒn (1000® ) Tû lÖ (%) Tængsè vèn 3.721.669 100 4.334.645 100 6.126.428 100 +612.976 +16.5 +1.791.783 +41.3 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1135
 36. 36. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vèncè ®Þnh 973.342 26.2 892.735 20.6 1.096.372 17.9 -80.607 +203.673 Vènlu ®éng 2.748.327 73.8 3.441.910 79.4 5.030.056 82.1 +693.583 +1.588.146 Qua b¶ng trªn ta thÊy: tæng sè vèn cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng. Cô thÓ: N¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 16.5% N¨m 2004 so víi n¨m 2004 t¨ng 41.3% Víi quy m« cña mét DN Th¬ng m¹i th× tû lÖ vèn cè ®Þnh thÊp h¬n vèn lu ®éng lµ hîp lý. 2.1.3. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. − Gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n duy nhÊt cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tríc c¬ quan chñ qu¶n vµ Nhµ níc. − Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh 1 hoÆc 1 sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc. Thay mÆt Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng, nh÷ng c«ng viÖc gi¶i quyÕt vît qu¸ thÈm quyÒn cña m×nh th× ph¶i trao ®æi vµ xin ý kiÕn cña Gi¸m ®èc. − Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: lµ c¬ quan chuyªn m«n, cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng tæ chøc v¨n th, b¶o hiÓm lao ®éng vµ c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh kh¸c, theo ®óng ph¸p luËt, ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. − Phßng nghiÖp vô kinh doanh: lµ c¬ quan chuyªn m«n, cã chøc n¨ng tham mu gióp ban Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc, x©y dùng, thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh cña C«ng ty. Thùc hiÖn Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1136
 37. 37. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp viÖc cung øng hµng ho¸, x©y dùng c¸c hîp ®ång mua b¸n, ®¹i lý, ký göi hµng ho¸, dÞch vô trong ph¹m vi C«ng ty. − Phßng kÕ to¸n tµi vô: lµ c¬ quan chuyªn m«n gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n, dµi h¹n, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña C«ng ty. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1137
 38. 38. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp S¬ ®å 10: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. 2.1.4. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh, tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ phÈm, l¬ng thùc - thùc phÈm, hµng may mÆc v¨n phßng phÈm. Trong ®ã, b¸n lÎ lµ chñ yÕu, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cuèi cïng cña kh©u lu th«ng hµng ho¸ lµ ®a hµng ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn tæ chøc thu mua gia c«ng lµm ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ cã hiÖu qu¶ ®Ó lµm trßn nghÜa vô kinh tÕ ®èi víi Nhµ níc. Víi mét hÖ thèng c¸c cöa hµng cã quy m« nhá n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn huyÖn ®Ó thùc hiÖn kh©u b¸n bu«n, b¸n lÎ th× cã thÓ nªu ra mét sè mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ: − Hµng ®iÖn m¸y vµ ®å ®iÖn gia dông. − Hµng may mÆc − Hµng kim khÝ, xe ®¹p, s¨m , lèp, xÝch, lÝp. − Hµng dông cô vµ ®å dïng gia ®×nh. − Hµng v¨n phßng phÈm, ®å dïng häc sinh vµ c¸c mÆt hµng xa xØ phÈm kh¸c. Víi c¸c mÆt hµng trªn th× thÞ trêng chñ yÕu cña hiÖn nay cña C«ng ty lµ c¸c tØnh l©n cËn nh: H¶i Phßng, B¾c Giang, B¾c Ninh ... vµ c¸c b¹n Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1138 Cöa hµng Tr©u Quú Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng nghiÖp vô kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Cöahµng H¬ngSen Cöahµng Sµi §ång Cöahµng NguyÔn V¨nCõ Cöa hµng YªnViªn Cöahµng Thanh Am Cöa hµng 364 Ngäc Cöa hµngchî GiaL©m Cöa hµng 349 Ngäc L©m
 39. 39. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c ®¹i lý, cöa hµng t nh©n, c¸c c¬ së tæ chøc cã nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®îc. Bªn c¹nh viÖc duy tr× quan hÖ víi c¸c b¹n hµng cò, tiÕn tíi C«ng ty sÏ më réng thÞ trêng vµ t¹o quan hÖ lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng míi. Cô thÓ lµ trong nh÷ng n¨m tíi ngoµi c¸c thÞ trêng trªn th× C«ng ty cßn cã kÕ ho¹ch më réng thÞ trêng ra kh¾p khu vùc phÝa Nam. §©y lµ mét thÞ trêng réng lín vµ nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó C«ng ty híng môc tiªu kinh doanh cña m×nh ®Çu t vµo thÞ trêng nµy. §©y còng lµ môc tiªu thùc hiÖn kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. 2.1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n t¸n. Theo h×nh thøc nµy, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm: − 01 kÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp. − 04 kÕ to¸n viªn. − 01 thñ quü vµ kÕ to¸n cöa hµng. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc ph©n chia nh sau: − KÕ to¸n trëng: Gióp Gi¸m ®èc tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Phèi hîp víi c¸c Trëng phßng, Trëng ban chøc n¨ng kh¸c ®Ó x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ vµ c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p qu¶n lý C«ng ty. Ký, duyÖt c¸c kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ sè liÖu cã liªn quan. Thêng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t bé phËn kÕ to¸n díi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. − KÕ to¸n viªn: Cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh kinh doanh cña v¨n phßng C«ng ty. Theo dâi c«ng nî, ®èi chiÕu thanh to¸n néi bé, theo dâi, qu¶n lý TSC§ cña C«ng ty kÕ to¸n tiÒn l¬ng, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo chi phÝ cña tõng ®èi tîng sö dông. Hµng th¸ng, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña bé phËn v¨n Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1139
 40. 40. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phßng vµ cuèi quý ph¶i tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o chung cho toµn C«ng ty. − Thñ quü: Cã nhiÖm vô chi tiÒn mÆt khi cã quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o vµ thu tiÒn vèn vay cña c¸c ®¬n vÞ, theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ sè tiÒn cßn tån t¹i quü. Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho kÕ to¸n trëng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc kiÓm so¸t, ®iÒu chØnh vèn b»ng tiÒn, tõ ®ã ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. − KÕ to¸n cöa hµng: Thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i cöa hµng. Hµng th¸ng ph¶i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Ó göi vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. S¬ ®å 11: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1.6. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh hµng ho¸ cã quy m« t¬ng ®èi lín, nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh nhiÒu nªn C«ng ty chän h×nh thøc NhËt ký chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n nµy hoµn toµn phï hîp víi tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n cña C«ng ty. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1140 KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp Thñ quü KÕ to¸n viªn KÕ to¸n cöa hµng Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký – chøng tõ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh
 41. 41. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty theo h×nh thøc ph©n t¸n nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp chuyªn ®Ò, em chØ tËp trung nghiªn cøu qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. Sau ®©y em sÏ tr×nh bµy néi dung h¹ch to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 2.2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang kinh doanh. Theo ph¬ng ph¸p nµy, sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo Trong ®ã: ThuÕ GTGT ®Çu ra = Doanh sè hµng b¸n cha tÝnh thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT (5%, 10%) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc x¸c ®Þnh trªn c¸c ho¸ ®¬n mua hµng. 2.2.2. KÕ to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1141 S¬ ®å 12: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty
 42. 42. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp, göi hµng ®i b¸n, ®¹i lý ký göi ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ tèi ®a cho c«ng t¸c b¸n hµng ë C«ng ty. 2.2.2.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. Lµ ph¬ng thøc giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho cña C«ng ty. Sè hµng b¸n nµy khi giao cho ngêi mua ®îc tr¶ tiÒn ngay hoÆc ®îc ngêi mua chÊp nhËn thanh to¸n. V× vËy, khi s¶n phÈm xuÊt b¸n ®îc coi lµ hoµn thµnh. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1142 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2006 Nî: TK 632 Cã: TK 156 Hä tªn ngêi nhËn hµng: Anh Cêng §Þa chØ: Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: PKD S T T Tªn hµng M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬ngi¸ ThµnhtiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Qu¹t trÇn VDT C¸i 30 295.455 8.863.650 2 Qu¹t mini FH C¸i 30 120.000 3.600.000 3 Bia chai HN KÐt 35 105.000 3.675.000 4 KÑo 500g Thïng 8 150.000 1.200.000 Céng 17.338.65 0 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): XuÊt, ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2006 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu §¬n vÞ: CTCPTM§T Long Biªn §Þa chØ: §êng NguyÔn V¨n Linh - Sµi §ång - Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: 02 – VT Q§ sè 1141 – TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-1995 cña BTC
 43. 43. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1143
 44. 44. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.2.2. ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. Lµ ph¬ng thøc mµ bªn b¸n göi hµng cho kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1144 Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: Lu t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc Ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2006 Sè: §¬n vÞ b¸n hµng: CTy CPTM§T Long Biªn §Þa chØ: §êng NguyÔn V¨n Linh - Sµi §ång - Long Biªn - Hµ Néi Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: Tªn ngêi mua hµng: Anh Cêng §Þa chØ: Quúnh §« Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt ST T Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Qu¹t trÇn VDT C¸i 30 295.455 8.863.650 2 Qu¹t mini FH C¸i 30 120.000 3.600.000 3 Bia chai HN KÐt 35 105.000 3.675.000 4 KÑo 500g Thïng 8 150.000 1.200.000 Céng thµnh tiÒn: 17.338.650 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.733.865 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 19.072.515 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ MÉu sè: 01 - GTKT - 3LL
 45. 45. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp h÷u cña C«ng ty, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng ®ã ®îc coi lµ ®· b¸n vµ C«ng ty ®· mÊt quyÒn së h÷u sè hµng ®ã. Kh¸ch hµng thanh to¸n ngµy 10/3/2006. KÕ to¸n ghi ho¸ ®¬n GTGT. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1145 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2006 Nî TK 157 Cã TK 156 Hä tªn ngêi nhËn hµng: ChÞ Hång §Þa chØ: CÇu Biªu Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: PKD S T T Tªn hµng M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Qu¹t trÇn VDT C¸i 24 295.455 7.090.920 2 Qu¹t mini FH C¸i 22 120.000 2.640.000 3 Bia chai HN KÐt 15 105.000 1.575.000 4 KÑo 500g Thïng 8 150.000 1.200.000 Céng 12.505.920 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): XuÊt, ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2006 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu §¬n vÞ: CTy CPTM§T Long Biªn §Þa chØ: §êng NguyÔn V¨n Linh - Sµi §ång Long Biªn Hµ Néi MÉu sè: 02 - VT Q§ sè 1141 - TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña BTC Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: Lu t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2006 Sè: §¬n vÞ b¸n hµng: CTy CPTM§T Long Biªn §Þa chØ: §êng NguyÔn V¨n Linh - Sµi §ång - Long Biªn - Hµ Néi Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: Tªn ngêi mua hµng: ChÞ Hång §Þa chØ: CÇu Biªu Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: H×nh thøc thanh to¸n: B¸n chÞu ST T Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Qu¹t trÇn VDT C¸i 24 295.455 7.090.920 2 Bia chai HN KÐt 15 105.000 1.575.000 Céng thµnh tiÒn: 8.665.920 ThuÕ suÊt: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 866.592 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 9.532.512 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ MÉu sè: 01 - GTKT - 3LL
 46. 46. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.2.3. Ph¬ng thøc ®¹i lý, ký göi. Bªn b¸n hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång lµ ph- ¬ng thøc mµ bªn giao ®¹i lý xuÊt hµng cho bªn ®¹i lý ®Ó b¸n. Bªn nhËn ®¹i lý ký göi ®¹i lý hµng theo ®óng gi¸ ®· quy ®Þnh vµ ®îc hëng thï lao ®¹i lý díi h×nh thøc hoa hång. Theo luËt thuÕ GTGT, nÕu bªn ®¹i lý b¸n hµng theo ®óng gi¸ bªn giao ®¹i lý quy ®Þnh th× toµn bé thuÕ GTGT sÏ do chñ hµng chÞu, ®¹i lý kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT trªn phÇn hoa hång ®îc hëng. NÕu Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1146
 47. 47. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bªn ®¹i lý hëng kho¶n chªnh lÖch gi¸ th× bªn ®¹i lý sÏ ph¶i chÞu thuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1147 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2006 Nî TK Cã TK Hä tªn ngêi nhËn hµng: Anh Hoµ §Þa chØ: Tr¬ng §Þnh Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho: PKD2 S T T Tªn hµng M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 Qu¹t trÇn VDT C¸i 28 295.455 8.272.740 2 Qu¹t mini FH C¸i 30 120.000 3.600.000 3 Bia chai HN KÐt 20 105.000 2.100.000 4 KÑo 500g Thïng 10 150.000 1.500.000 Céng 15.472.74 0 XuÊt, ngµy 12 th¸ng 3n¨m 2006 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu §¬n vÞ: CTCPTM§T Long Biªn §Þa chØ: §êng NguyÔn V¨n Linh - Sµi §ång - Long Biªn - Hµ Néi MÉu sè: 02 – VT Q§ sè 1141 – TC/Q§/C§KT Ngµy 1-11-1995 cña BTC Ho¸ ®¬n gtgt Liªn 1: Lu t¹i quyÓn ho¸ ®¬n gèc Ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2006 Sè: §¬n vÞ b¸n hµng: CTCPTM§T Long Biªn §Þa chØ: ThÞ trÊn V¨n §iÓn Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: Tªn ngêi mua hµng: §Þa chØ: Sè TK: §iÖn tho¹i: M· sè: H×nh thøc thanh to¸n: B¸n chÞu ST T Tªn hµng §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Bia chai HN KÐt 20 105.000 2.100.000 2 KÑo 500g Thïng 10 150.000 1.500.000 Céng thµnh tiÒn: 3.600.000 ThuÕ suÊt: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 360.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.960.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ MÉu sè: 01 – GTKT – 3LL
 48. 48. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt b¸n hµng. Sæ chi tiÕt tk 511 §èi tîng: Qu¹t trÇn VDT Th¸ng 3 n¨m 2006 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1148
 49. 49. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chøng tõ DiÔn gi¶i Sèl- îng (c¸i) Doanh thu Ngêimua chatr¶ tiÒn Tæng céng Thanh to¸n ngay SH NT TiÒn mÆt TGNH 1/3 XuÊt cho anh Cêng 30 8.863.65 0 8.863.650 10/3 XuÊt cho chÞ Hång 24 7.090.92 0 7.090.920 18/3 XuÊt cho anh Hoµ 28 8.272.74 0 8.272.740 20/3 XuÊt cho b¸c Lan 14 4.136.37 0 4.136.370 ..... ..... .................... . ...... .......... .......... .......... .......... Céng 145 19.795.4 85 7.681.83 0 15.363.66 0 42.840.97 5 Sæ chi tiÕt tk 511 §èi tîng: Qu¹t mini FH Th¸ng 3 n¨m 2006 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l- îng (c¸i) Doanh thu Ngêimua chatr¶ tiÒn Tæng céng Thanh to¸n ngay S H NT TiÒn mÆt TGNH 1/3 XuÊt cho anh Cêng 30 3.600.00 0 3.600.00 0 10/ 3 XuÊt cho chÞ Hång 22 2.640.00 0 2.640.00 0 18/ 3 XuÊt cho anh Hoµ 30 3.600.00 0 3.600.00 0 20/ 3 XuÊt cho b¸c Lan 35 4.200.00 0 4.200.00 0 .... . ..... ................... .. ...... .......... .......... .......... .......... Céng 195 9.840.00 0 5.760.00 0 7.800.00 0 23.400.00 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1149
 50. 50. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tk 511 §èi tîng:Bia chai HN Th¸ng 3 n¨m 2006 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sèl- îng (kÐt) Doanh thu Ngêimua chatr¶ tiÒn Tæng céng Thanh to¸n ngay SH NT TiÒn mÆt TGNH 1/3 XuÊt cho anh Cêng 35 3.675.000 3.675.000 10/ 3 XuÊt cho chÞ Hång 15 1.575.00 0 1.575.000 18/ 3 XuÊt cho anh Hoµ 20 2.100.00 0 2.100.000 20/ 3 XuÊt cho b¸c Lan 6 630.000 630.000 ..... ..... ................... .. ...... .......... .......... .......... .......... Céng 172 10.290.00 0 1.890.00 0 5.880.00 0 18.060.000 Sæ chi tiÕt tk 511 §èi tîng:KÑo 500g Th¸ng 3 n¨m 2006 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sèl- îng (thïng ) Doanh thu Ngêimua chatr¶ tiÒn Tæng céng Thanh to¸n ngay SH NT TiÒn mÆt TGNH 1/3 XuÊt cho anh Cêng 8 1.200.00 0 1.200.000 10/ 3 XuÊt cho chÞ Hång 8 1.200.00 0 1.200.000 18/ 3 XuÊt cho anh Hoµ 10 1.500.00 0 1.500.000 20/ 3 XuÊt cho b¸c Lan 13 1.950.00 0 1.950.000 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1150
 51. 51. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ..... ..... .................... . ...... .......... .......... .......... .......... Céng 77 4.050.00 0 3.600.00 0 3.900.00 0 11.550.00 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1151
 52. 52. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ tæng hîp doanh thu Th¸ng 3 n¨m 2006 S T T Chøng tõ §èi tîng TK Doanh thu Tæng céng C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thuS H NT Nî Cã Thanh to¸n ngay Tr¶ chËm TiÒn mÆt TGNH ThuÕ TK 531 1 31/3 Qu¹t trÇn VDT 111 511 19.795.485 19.795.485 19.795.485 792.730 112 7.681.830 7.681.830 7.681.830 131 15.363.660 15.363.660 15.363.660 2 31/3 Qu¹t mini FH 111 511 9.840.000 9.840.000 9.840.000 558.000 112 5.760.000 5.760.000 5.760.000 131 7.800.000 7.800.000 7.800.000 3 31/3 Bia chai HN 111 511 10.290.000 10.290.000 10.290.000 112 1.890.000 1.890.000 1.890.000 131 5.880.000 5.880.000 5.880.000 4 31/3 KÑo 500g 111 511 4.050.000 4.050.000 4.050.000 112 3.600.000 3.600.000 3.600.000 131 3.900.000 3.900.000 3.900.000 . . . . ...... ................. ...... ...... ............. ............. ............. ............... ................ ............... . Céng 208.357.00 0 63.000.000 58.273.000 329.630.00 0 32.963.000 5.695.00 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 46
 53. 53. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tê khai thuÕ GTGT Th¸ng 3 n¨m 2006 (Dïng cho DN tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Tªn ®¬n vÞ : Phßng NVKD2 - TTTM Thanh Tr× §Þa chØ : §êng NguyÔn V¨n Linh - Long Biªn - Hµ Néi Sè TK : M· sè : STT ChØ tiªu kª khai Doanh sè (cha cã thuÕ) ThuÕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 a b c d a b Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. Hµng ho¸ ThuÕ suÊt 0% ThuÕ suÊt 5% ThuÕ suÊt 10% ThuÕ suÊt 20% Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. ThuÕ GTGT ph¶i nép hoÆc ®îc tho¸i trong kú. ThuÕ GTGT kú tríc chuyÓn qua. Nép thiÕu. Nép thõa hoÆc cha ®îc khÊu trõ. ThuÕ GTGT ®· nép trong th¸ng. ThuÕ GTGT ®· ®îc hoµn tr¶ trong th¸ng. ThuÕ GTGT ph¶i nép th¸ng nµy. 625.447.00 0 625.447.00 0 267.793.22 0 62.544.70 0 62.544.70 0 62.544.70 0 26.779.32 2 26.779.32 2 54.981.07 0 54.981.07 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1147
 54. 54. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua TK 131 §èi tîng: ChÞ Hång Ngµ y th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Thêi h¹n ®îc chiÕ t khÊ u Sè ph¸t sinh Sè d SH NT Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Sè d ®Çu kú 3.450.000 II. Sè ph¸t sinh trong kú 1/3 Qu¹t trÇn VDT 511 333 1 7.090.920 709.092 10/3 Qu¹t mini FH 511 333 1 2.640.000 264.000 13/3 Bia chai HN 511 333 1 1.575.000 157.500 15/3 KÑo 500g 511 333 1 1.200.000 120.000 22/3 Ngêi mua tr¶ nî b»ng TGNH 15.000.000 ...... .... ...... ................... ...... ...... ........... ............ .... .... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1148
 55. 55. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . . Tæng céng 38.546.00 0 26.500.000 III. Sè d cuèi kú 15.496.00 0 Ngêi ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua TK 131 §èi tîng: Anh Hoµ Ngµ y th¸n gghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Thêi h¹n ®îc chiÕ t khÊ u Sè ph¸t sinh Sè d S H NT Nî Cã Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Sè d ®Çu kú 2.185.000 II. Sè ph¸t sinh trong kú 7/3 Qu¹t trÇn VDT 511 3331 8.272.740 827.274 9/3 Qu¹t mini FH 511 3331 3.600.000 360.000 14/3 Bia chai HN 511 3331 2.100.000 210.000 18/3 KÑo 500g 511 3331 1.500.000 150.000 24/3 Ngêi mua tr¶ nî b»ng TM 16.500.00 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1149
 56. 56. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ..... . ... . ...... .............. ........ ...... . ........... ............ ..... . ..... . Tæng céng 42.370.00 0 30.500.00 0 III. Sè d cuèi kú 14.055.00 0 Ngêi ghi sæ Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1150
 57. 57. B¶ng kª sè 10 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng Th¸ng 3 n¨m 2006 ST T Tªn kh¸ch hµng Sè d Nî ®Çu th¸ng Ghi Nî TK 131, ghi Cã c¸c TK .... Ghi Cã TK 131, ghi Nî c¸c TK .... Sè d Nî cuèi th¸ng TK 511 TK 3331 Céng Nî TK 131 TK 111 TK 112 Céng Cã TK 131 1 ChÞ Hång 3.450.000 34.691.400 3.854.600 38.546.000 - 26.500.00 0 26.500.000 15.496.000 2 Anh Hoµ 2.185.000 38.133.000 4.237.000 42.370.000 30.500.00 0 - 30.500.000 14.055.000 3 Anh Cêng 3.500.000 33.345.000 3.705.000 37.050.000 30.000.00 0 - 30.000.000 10.550.000 4 ..... ............. .............. .............. ................ ................ ................ ............... ............... ............... Tæng céng 15.190.000 173.520.00 0 19.280.00 0 192.800.00 0 72.400.00 0 40.600.00 0 113.000.00 0 94.990.000
 58. 58. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng kª sè 1 Ghi Nî TK 111 - TiÒn mÆt Th¸ng 3 n¨m 2006 ST T Ngµy Ghi Nî TK 111, ghi Cã c¸c TK ..... Céng Nî TK 111 Sè d cuèi ngµyTK 112 TK 131 TK 511 TK 3331 .............. 1/3 10.300.00 0 8.000.000 800.000 19.100.000 5/3 9.000.000 7.540.000 754.000 17.294.000 12/3 15.300.00 0 12.570.00 0 1.257.000 29.127.000 14/3 12.100.00 0 10.920.00 0 1.092.000 24.112.000 24/3 2.050.000 1.025.000 102.500 3.177.500 ...... . ........ ............ .............. ............ ............... ............... ................. ................. Cén g 72.400.00 0 65.750.00 0 6.575.000 144.725.00 0 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 51
 59. 59. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n tr- ëng B¶ng kª sè 2 Ghi Nî TK 112 - TiÒn mÆt Th¸ng 3 n¨m 2006 ST T Ngµy Ghi Nî TK 111, ghi Cã c¸c TK ..... Céng Nî TK 112 Sè d cuèi ngµyTK 111 TK 131 TK 511 TK 3331 .............. 3/3 8.750.000 8.000.000 800.000 17.550.000 8/3 9.000.000 7.600.000 760.000 17.360.000 11/3 6.855.000 6.000.000 600.000 13.455.000 15/3 2.000.000 1.500.000 150.000 3.650.000 18/3 5.500.000 4.000.000 400.000 9.900.000 ...... . ........ ............ .............. ............ ............... ............... ................. ................. Céng 45.450.00 0 40.200.00 0 4.020.000 89.670.000 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 52
 60. 60. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 53
 61. 61. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 2.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Néi dung CPBH cña C«ng ty Cæ phÇn Th¬ng m¹i §Çu t Long Biªn Chi phÝ b¸n hµng ®îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo c¸c yÕu tè chi phÝ sau: − Chi phÝ nh©n viªn: Lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn ®ãng gãi, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ ... gåm: tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn ¨n tra, phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. − Chi phÝ vËt liÖu bao b×: Lµ c¸c kho¶n ph¶i bá ra cho viÖc mua bao b× ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸, gi÷ g×n, vËn chuyÓn hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, vËt liÖu dïng cho viÖc söa ch÷a, b¶o qu¶n TSC§ cña C«ng ty. − Chi phÝ khÊu hao TSC§: Lµ nh÷ng chi phÝ khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng nh: nhµ kho, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn .... − Chi phÝ b¶o hµnh: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¶o hµnh hµng ho¸, s¶n phÈm ®· b¸n cho kh¸ch hµng nh: chi phÝ söa ch÷a, thay thÕ s¶n phÈm, hµng ho¸... − Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho c«ng t¸c b¸n hµng nh: chi phÝ thuª ngoµi söa ch÷a TSC§, thuª bèc dì, vËn chuyÓn, hoa hång tr¶ cho c¸c ®¹i lý b¸n hµng. − C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh: chi phÝ giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, hµng ho¸, chi phÝ tiÕp kh¸ch .... − TËp hîp chi phÝ b¸n hµng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1153
 62. 62. TËp hîp chi phÝ b¸n hµng (Tk 641) Th¸ng 3 n¨m 2006 S T T Ghi Nî TK Ghi Cã TK TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 vµ TK 338 C¸c TK ph¶n ¸nh NKCT kh¸c Tæng céng CP thùc tÕ trong th¸ng NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 3 1 CP nh©n viªn 10.055.500 10.055.500 2 CP vËt liÖu bao b× 3.425.00 0 3.425.000 3 CP dông cô ®å dïng 975.800 975.800 4 CP khÊu hao TSC§ 1.850.00 0 1.850.000 5 CP dÞch vô mua ngoµi 2.575.60 0 2.575.600 6 CP kh¸c b»ng tiÒn 4.820.00 0 4.820.000 Céng 3.425.00 0 975.800 1.850.00 0 10.055.500 7.395.60 0 23.701.900
 63. 63. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TÝnh ph©n bæ CPBH dùa vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ tæng hîp doanh thu vµ b¶ng tËp hîp CPBH. Qu¹t trÇn VDT: 42.840.975 x 23.701.900 = 3.084.550329.630.000 Qu¹t mini FH : 23.400.000 x 23.701.900 = 1.684.800329.630.000 Bia chai HN : 18.060.000 x 23.701.900 = 1.300.320329.630.000 KÑo 500g : 11.550.000 x 23.701.900 = 831.600329.630.000 2.2.3.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Néi dung chi phÝ QLDN cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn − TiÒn l¬ng, tiÒn ¨n ca, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. − Chi phÝ vËt liÖu, dông cô, ®å dïng v¨n phßng. − Chi phÝ khÊu hao TSC§ trong C«ng ty. − Chi phÝ b¶o dìng, söa ch÷a TSC§ kh¸c dïng trong C«ng ty. − ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ GTGT cña c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, phÝ vµ c¸c lÖ phÝ kh¸c ... − C¸c chi phÝ kh¸c: ®iÖn, níc, c¸c kho¶n trî cÊp th«i viÖc cho ngêi lao ®éng, chi phÝ ®µo t¹o c¸n bé, chi y tÕ cho ngêi lao ®éng, chi phÝ c«ng t¸c .... − TËp hîp chi phÝ QLDN. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1155
 64. 64. TËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (Tk 642) Th¸ng 3 n¨m 2006 S T T Ghi Nî TK Ghi Cã TK TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 vµ TK 338 C¸c TK ph¶n ¸nh NKCT kh¸c Tæng céng CP thùc tÕ trong th¸ng NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 3 1 CP nh©n viªn qu¶n lý 18.348.00 0 18.348.00 0 2 CP vËt liÖu qu¶n lý 4.321.00 0 4.321.000 3 CP ®å dïng v¨n fßng 515.00 0 795.200 66.000 1.376.200 4 CP khÊu hao TSC§ 2.414.000 2.414.000 5 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 13.250.00 0 13.250.00 0 6 CP dù phßng 7 CP dÞch vô mua ngoµi 65.800 1.972.00 0 2.037.800 8 CP kh¸c b»ng tiÒn 2.537.300 642.500 3.179.800 Céng 4.321.00 0 515.00 0 2.414.000 18.348.00 0 3.398.300 2.680.50 0 13.250.00 0 44.926.80 0
 65. 65. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph©n bæ CPQLDN dùa vµo sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ tæng hîp doanh thu vµ b¶ng tËp hîp chi phÝ QLDN. Qu¹t trÇn VDT: 42.840.975 x 44.926.800 = 5.838.995 329.630.000 Qu¹t mini FH : 23.400.000 x 44.926.800 = 3.189.420 329.630.000 Bia chai HN : 18.060.000 x 44.926.800 = 2.461.578 329.630.000 KÑo 500g : 11.550.000 x 44.926.800 = 1.574.265 329.630.000 CPBH vµ CPQLDN sÏ ®îc tËp hîp vµo b¶ng kª sè 3. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1157
 66. 66. B¶ng kª sè 3 TËp hîp CPBH (tk 641) vµ CPQLDN (tk 642) Th¸ng 3 n¨m 2006 S T T Ghi Cã TK Ghi Nî TK TK 152 TK 153 TK 214 TK 334 vµ TK 338 C¸c TK ph¶n ¸nh NKCT kh¸c Céng CP thùc tÕ trong th¸ng NKCT sè 1 NKCT sè 2 NKCT sè 3 I TK 641 - CPBH 3.425.00 0 975.800 1.850.00 0 10.055.50 0 7.395.60 0 23.701.900 1 CP nh©n viªn 10.055.50 0 10.055.500 2 CP vËt liÖu bao b× 3.425.00 0 3.425.000 3 CP dông cô ®å dïng 975.800 975.800 4 CP khÊu hao TSC§ 1.850.00 0 1.850.000 5 CP dÞch vô mua ngoµi 2.575.60 0 2.575.600 6 CP kh¸c b»ng tiÒn 4.820.00 0 4.820.000 II TK 642 - CPQLDN 4.321.00 0 515.000 2.414.00 0 18.348.00 0 3.398.30 0 2.680.50 0 13.250.00 0 44.926.800 1 CP nh©n viªn qu¶n lý 18.348.00 0 18.348.000 2 CP vËt liÖu qu¶n lý 4.321.00 0 4.321.000 3 CP ®å dïng v¨n phßng 515.000 795.200 66.000 1.376.200 4 CP khÊu hao TSC§ 2.414.00 2.414.000
 67. 67. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 0 5 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 13.250.00 0 13.250.000 6 CP dù phßng 7 CP dÞch vô mua ngoµi 65.800 1.972.00 0 2.037.800 8 CP kh¸c b»ng tiÒn 2.537.300 642.500 3.179.800 Céng 7.746.00 0 1.490.800 4.264.00 0 28.403.50 0 10.793.90 0 2.680.50 0 13.250.00 0 68.628.700 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.11 59
 68. 68. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.3.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. − KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c nh: kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt thêng. − Néi dung x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + Tæ chøc, theo dâi, ph¶n ¸nh vµ x¸c ®Þnh riªng kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng. + Trong tõng ho¹t ®éng ph¶i theo dâi kÕt qu¶ chi tiÕt cña tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ngµnh hµng, tõng lao vô dÞch vô. + KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ hiÖu sè gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm ®· b¸n (gåm trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, CPBH vµ CPQLDN). + TÝnh kÕt qu¶ cña tõng mÆt hµng. Qu¹t trÇn VDT: 42.840.975 - 3.084.550 - 5.838.995 - 30.093.000 - 792.730 = 3.031.700 Qu¹t mini FH : 23.400.000 - 1.684.800 - 3.189.420 - 16.450.000 - 558.000 = 1.517.780 Bia chai HN : 18.060.000 - 1.300.320 - 2.461.578 - 14.200.000 = 98.102 KÑo 500g : 11.550.000 - 831.600 - 1.574.265 - 9.011.000 = 133.135 Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1159
 69. 69. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1160
 70. 70. B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ b¸n hµng Th¸ng 3 n¨m 2006 ST T Tªn hµng ho¸ Doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Gi¸ vèn hµng b¸n CPBH ph©n bæ CPQLDN ph©n bæ L·i (Lç) 1 Qu¹t trÇn VDT 42.840.975 1.792.730 30.093.000 3.084.550 5.838.995 3.031.700 2 Qu¹t mini FH 23.400.000 558.000 16.450.000 1.684.800 3.189.420 1.517.780 3 Bia chai HN 18.060.000 14.200.000 1.300.320 2.461.578 98.102 4 KÑo 500g 11.550.000 9.011.000 831.600 1.574.265 133.135 …… ….. ….. …. …. …… …. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. Céng 329.630.00 0 5.695.000 242.793.22 0 23.701.900 44.926.800 12.513.080
 71. 71. NhËt ký chøng tõ sè 8 Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè hiÖ u TK ghi Nî TK ghi Cã TK ghi Nî TK 156 TK 131 TK 511 TK 531 TK 632 TK 641 TK 642 TK 911 TK 421 Céng 11 1 TM 72.400.00 0 65.750.00 0 138.150.000 11 2 TGNH 45.450.00 0 40.200.00 0 85.650.000 13 1 Ph¶i thu cña KH 173.520.0 00 173.520.000 51 1 DT b¸n hµng 5.695.00 0 323.935.0 00 329.630.000 63 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 242.793.2 20 242.793.220 91 1 X¸c ®Þnh KQKD 242.793.2 20 23.701.90 0 44.926.80 0 12.513.08 0 323.935.000 Tæng céng 242.793.2 20 117.850.0 00 279.470.0 00 5.695.00 0 242.793.2 20 23.701.90 0 44.926.80 0 323.935.0 00 12.513.08 0 1.293.678.22 0
 72. 72. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sæ c¸i tk 632 - gi¸ vèn hµng b¸n Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng ghi Nî víi c¸c TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 .......... .......... TK 156 .......... .......... 242.793.22 0 .......... .......... Ph¸t sinh Nî .......... .......... 242.793.22 0 .......... .......... Ph¸t sinh Cã .......... .......... 242.793.22 0 .......... .......... Sè d cuèi th¸ng .......... .......... .............. .......... .......... Nî .......... .......... .............. .......... .......... Cã .......... .......... .............. .......... .......... Sæ c¸i tk 511 - doanh thu Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng ghi Nî víi c¸c TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 .......... .......... TK 911 .......... .......... 323.935.00 0 .......... .......... TK 531 .......... .......... 5.695.000 .......... .......... Ph¸t sinh Nî .......... .......... 329.630.00 0 .......... .......... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1163
 73. 73. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph¸t sinh Cã .......... .......... 329.630.00 0` .......... .......... Sè d cuèi th¸ng .......... .......... .............. .......... .......... Nî .......... .......... .............. .......... .......... Cã .......... .......... .............. .......... .......... Sæ c¸i tk 641 - chi phÝ b¸n hµng Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng ghi Nî víi c¸c TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 ........ .. .......... TK 111 .......... .......... 7.395.600 ........ .. .......... TK 152 .......... .......... 3.425.000 ........ .. .......... TK 153 .......... .......... 975.800 ........ .. .......... TK 214 .......... .......... 1.850.000 ........ .. .......... TK 334 vµ TK 338 .......... .......... 10.055.500 ........ .. .......... Ph¸t sinh Nî .......... .......... 23.701.900 ........ .. .......... Ph¸t sinh Cã .......... .......... 23.701.900 ........ .. .......... Sè d cuèi th¸ng .......... .......... ................ ........ .. .......... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1164
 74. 74. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî .......... .......... ................ ........ .. .......... Cã .......... .......... ................ ........ .. .......... Sæ c¸i tk 642 - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng ghi Nî víi c¸c TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 .......... .......... TK 111 ......... ......... 3.398.300 ......... ......... TK 112 ......... ......... 2.680.500 ......... ......... TK 152 ......... ......... 4.321.000 ......... ......... TK 153 ......... ......... 515.000 ......... ......... TK 333 ......... ......... 13.250.00 0 ......... ......... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1165
 75. 75. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 214 ......... ......... 2.414.000 ......... ......... TK 334 vµ TK 338 ......... ......... 18.348.00 0 ......... ......... Ph¸t sinh Nî ......... ......... 44.926.80 0 ......... ......... Ph¸t sinh Cã ......... ......... 44.926.80 0 ......... ......... Sè d cuèi th¸ng ......... ......... ................ ......... ......... Nî ......... ......... ................ ......... ......... Cã ......... ......... ................ ......... ......... Sæ c¸i tk 911 - x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Th¸ng 3 n¨m 2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng ghi Nî víi c¸c TK Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 .......... .......... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1166
 76. 76. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy TK 632 ........... ........... 242.793.22 0 ........... ........... TK 641 ........... ........... 23.701.900 ........... ........... TK 642 ........... ........... 44.926.800 ........... ........... TK 421 ........... ........... 12.513.080 ........... ........... Ph¸t sinh Nî ........... ........... 323.935.00 0 ........... ........... Ph¸t sinh Cã ........... ........... 323.935.00 0 ........... ........... Sè d cuèi th¸ng ........... ........... ................ ........... ........... Nî ........... ........... ................ ........... ........... Cã ........... ........... ................ ........... ........... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1167
 77. 77. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng III NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n 3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. Lµ mét doanh nghiÖp Th¬ng m¹i cã nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn, kinh doanh ®a d¹ng th× mét yªu cÇu lín ®Æt ra ®èi víi C«ng ty lµ cã ®îc mét hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ bé m¸y kÕ to¸n nãi riªng ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái mµ c«ng viÖc kinh doanh th¬ng m¹i ®Æt ra. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em cã mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty nh sau: 3.1.1. ¦u ®iÓm. − C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc hµng ho¸ tiªu dïng vµ t liÖu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c ®Þa b¸n cña C«ng ty n»m trªn ®Þa bµn phÝa Nam Hµ Néi. §©y lµ mét vïng thÞ tr- êng cã tiÒm n¨ng lín t¹o nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho C«ng ty. MÆt kh¸c, c¸c cöa hµng cña C«ng ty n»m trªn c¸c vïng träng ®iÓm nªn søc mua còng rÊt lín. C«ng ty lu«n duy tr× c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, ®ång thêi còng lu«n t×m kiÕm c¸c b¹n hµng míi, m¹ng líi tiªu thô æn ®Þnh, kh¸ch hµng ngµy mét ®«ng. − Víi ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng, kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin trªn thÞ trêng nh¹y bÐn, c¬ cÊu tæ chøc khoa häc, gän nhÑ, phï hîp víi nhu cÇu kinh doanh. Ban Gi¸m ®èc hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ò ra ph¬ng h- íng, môc tiªu phÊn ®Êu cô thÓ, ®ång thêi cã nh÷ng ®èi s¸ch phï hîp, kÞp thêi ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh thuËn lîi. − Cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ th× ph¬ng thøc kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty còng cã nh÷ng thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¬ Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1168
 78. 78. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chÕ míi. Sù chuyÓn ®æi ®ã ®· gióp cho C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. Qua t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty cho thÊy: tæ chøc kÕ to¸n ë C«ng ty ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ mÆt ph¹m vi vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ gi÷a kÕ to¸n víi c¸c bé phËn cã liªn quan còng nh gi÷a c¸c néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi ®¶m b¶o cho sè liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý, râ rµng vµ dÔ hiÓu. Tæ chøc kÕ to¸n ë C«ng ty hiÖn nay t¬ng ®èi hîp lý víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë C«ng ty. − Víi m¹ng líi kinh doanh gåm nhiÒu cöa hµng tr¶i kh¾p trªn ®Þa bµn huyÖn, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tæ kÕ to¸n ph©n t¸n cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ hîp lý. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc t¨ng cêng kiÓm tra, gi¸m s¸t t¹i chç cña kÕ to¸n ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó tõ ®ã C«ng ty cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi khi cã khã kh¨n x¶y ra, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng quan liªu. − Trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, kÕ to¸n C«ng ty ®· tæ chøc mét c¸ch linh ho¹t võa ®¬n gi¶n võa ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý víi sè lîng hµng ho¸ ®a d¹ng, phong phó. C«ng t¸c tæ chøc nµy ®· cã nh÷ng thµnh tùu sau: + Trong c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n ®· ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n hiÖn hµnh theo ®óng chÕ ®é cña BTC ban hµnh, phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Trong viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch, kÕ to¸n C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ phï hîp víi lao ®éng kÕ to¸n thñ c«ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch vµ lu©n chuyÓn sæ kÕ to¸n hîp lý, khoa häc trªn c¬ së vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1169
 79. 79. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp doanh cña C«ng ty. Cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt ë tÊt c¶ c¸c cöa hµng, nhê vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n thùc hiÖn cã nÒ nÕp, qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ vÒ c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, kÕt qu¶ kinh doanh ë t¹i c¸c cöa hµng. + C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé kÕ to¸n ®îc chó träng, hiÖn nay C«ng ty kh«ng ngõng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nh©n viªn ®i häc thªm nh»m n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n. + ViÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch vµ lu©n chuyÓn sæ kÕ to¸n hîp lý, khoa häc trªn c¬ së vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty. Cã sù chØ ®¹o thèng nhÊt ë tÊt c¶ c¸c cöa hµng, chi nh¸nh, nhê vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn nÒ nÕp, qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ vÒ c¸c chØ tiªu doanh thu, chi phÝ, kÕt qu¶ ë t¹i c¸c cöa hµng, chi nh¸nh. 3.1.2. Nhîc ®iÓm. Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm ®· ®¹t ®îc trong c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh th× C«ng ty vÉn cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh. − Trong c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸, C«ng ty cha ¸p dông viÖc thêng xuyªn b¸n hµng cã gi¶m gi¸ chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng. §©y còng lµ mét nguyªn nh©n lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc tiªu thô hµng ho¸, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ trêng gay g¾t nh hiÖn nay. − VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n hµng tån kho, gi¶m gi¸ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi: HiÖn nay, C«ng ty cha cã quü dù phßng cho c«ng t¸c kÕ to¸n nµy. Quü dù phßng nÕu ®îc lËp sÏ lµm t¨ng chi phÝ vµ gi¶m thiÖt h¹i xuèng møc thÊp nhÊt. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1170
 80. 80. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − Sæ c¸i chØ ®îc më vµo cuèi kú kÕ to¸n do ®ã kh«ng n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng h¹n. − VÒ ph¬ng thøc b¸n hµng: HiÖn nay, h×nh thøc b¸n hµng cña C«ng ty chñ yÕu lµ b¸n lÎ, giao cho c¸c ®¹i lý phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n quanh huyÖn lµ chÝnh. Do ®ã, doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty cã phÇn bÞ giíi h¹n. V× vËy C«ng ty nªn më réng thÞ trêng tiªu thô, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¸n hµng. §Ó lµm ®îc nh vËy th× phßng kinh doanh nªn cã kÕ ho¹ch xóc tiÕn thÞ trêng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë C«ng ty mµ theo em lµ cã thÓ kh¾c phôc ®îc. 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. − C«ng ty cÇn n¾m v÷ng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña Nhµ níc, n¾m b¾t nhanh nh¹y c¸c yªu cÇu cña thÞ trêng ®Ó cã thÓ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh mét c¸ch ®óng ®¾n, hîp lý, vµ ®óng thêi ®iÓm thuËn lîi nhÊt. − C«ng ty nªn lËp quü dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®Ó cã thÓ gi¶m c¸c thiÖt h¹i xuèng møc thÊp nhÊt. VÒ mÆt kinh tÕ còng nh tµi chÝnh, quü dù phßng cho phÐp C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®îc nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi s¶n theo chi phÝ gèc l¹i võa cã thÓ ghi nhËn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. MÆt kh¸c, quü dù phßng cßn t¹o lËp cho C«ng ty mét quü tiÒn tÖ ®Ó ®ñ søc kh¾c phôc tríc c¸c thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra trong kinh doanh, nã cßn cã thÓ ®îc nh×n nhËn nh mét ®èi s¸ch tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña C«ng ty. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1171
 81. 81. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp − C«ng ty nªn cho kh¸ch hµng ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i. NÕu kh¸ch hµng mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t ®îc lîng hµng mua ®îc hëng chiÕt khÊu th× kho¶n chiÕt khÊu nµy ®îc ghi gi¶m trõ vµo gi¸ b¸n trªn ho¸ ®¬n GTGT hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng lÇn cuèi cïng. NÕu kh¸ch hµng mua hµng víi khèi lîng lín ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ®· ®îc gi¶m. KÕt luËn Qua toµn bé néi dung ®îc tr×nh bµy ë trªn, viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña mçi doanh nghiÖp. Lµm tèt nghiÖp vô c«ngt¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh trung thùc, kh¸ch quan t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn gióp Ých cho vÊn ®Ò qu¶n trÞ doanh nghiÖp, më ra nhiÒu triÓn väng míi cho doanh nghiÖp.... Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1172
 82. 82. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sau 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn, qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cho thÊy C«ng ty ®· ph¸t huy nhiÒu mÆt m¹nh, bªn c¹nh ®ã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. §Ó kh¾c phôc phÇn nµo nh÷ng ®iÓm cha hoµn thiÖn, em xin ®a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi môc ®Ých hoµn thiÖn thªm phÇn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. ý kiÕn trªn ®©y dùa trªn c¬ së kinh tÕ cña C«ng ty vµ sù vËn dông ®æi míi cña chÕ ®é kÕ to¸n, hy väng r»ng nh÷ng ý kiÕn ®ã sÏ cã t¸c dông tèt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty. Do thùc tÕ phong phó, sù ®a d¹ng trongkinh doanh còng nh tr×nh ®é vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Mai Ngäc Anh vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn ®· gióp em nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1173
 83. 83. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tµi liÖu tham kh¶o S¸ch 1. HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y l¾p. NXB Tµi chÝnh - 1999. 2. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ - Chñ biªn TS. NguyÔn Minh Ph¬ng. NXB Gi¸o dôc - 1998. 3. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh - Chñ biªn TS. NguyÔn V¨n C«ng. NXB Tµi chÝnh - 2000. B¸o - T¹p chÝ 1. T¹p chÝ kÕ to¸n. 2. T¹p chÝ kiÓm to¸n. 3. Phô san Tµi chÝnh. Tµi liÖu cña C«ng ty Tµi liÖu Phßng KÕ to¸n. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1174
 84. 84. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng IC¸c vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c b¸n Hµng Vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1.1.Kh¸i niÖm thµnh phÈm, b¸n hµng, b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. 1.2.C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ gèc cña thµnh phÈm. 1.2.1.Nguyªn t¾c ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm. 1.2.2. Gi¸ gèc thµnh phÈm nhËp kho. 1.2.3. Gi¸ gèc thµnh phÈm xuÊt kho. 1.3. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.3.1. Kh¸i niÖm doanh thu. 1.3.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng. 1.3.3.Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.4 C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng vµ c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n. 1.4.1.C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng. 1.4.2. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n. 1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n TP, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.6. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 1.7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng. 1.71.Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. 1.7.2. KÕ to¸n b¸n hµng theo c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu. 1.7.2.1.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. 1.7.2.2.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. 1.72.3. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång. 1.7.2.4.KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp. 1.8. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.8.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng (CPBH). 1.81.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CPBH. 1.8.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (CPQLDN). 1.8.2.1.Kh¸i niÖm vµ néi dung cña CPQLDN. 1.8.2.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu. 1.8.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1175
 85. 85. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.8.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.8.3.2. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu. Ch¬ng II Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. 2.1.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2.1.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y (2003, 2004, 2005). 2.1.3. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. 2.1.4. C¸c mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. 2.1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty. 2.1.6. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. 2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. 2.2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. 2.2.2. KÕ to¸n qu¸ tr×nh b¸n hµng. 2.2.2.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. 2.2.2.2. ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. 2.2.2.3. Ph¬ng thøc ®¹i lý, ký göi. 2.2.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 2.2.3.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. 2.2.3.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.2.3.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Ch¬ng III : NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n 3.1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i ®Çu t Long Biªn. 3.1.1. ¦u ®iÓm. 3.1.2. Nhîc ®iÓm. 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt. KÕt luËn Vò ThÞ Hoµng Thanh - Líp KHC8/221.1176

×