Kt253

402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt253

 1. 1. Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña níc cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi l- îng vèn ®Çu t cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, bÊt kú mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc mµ mçi doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam nãi riªng cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n 1
 2. 2. 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm 3.2. Ph©n lo¹i 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.1. §èi tîng h¹ch to¸n chi pÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt b) §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp (nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NCTT) - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC). 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 2
 3. 3. PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ t×nh h×nh vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty a) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n b) VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Quy ®Þnh chung - ChÕ ®é chøng tõ - ChÕ ®é tµi kho¶n - ChÕ ®é sæ kÕ to¸n - ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n 2. Thùc tr¹ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i cb 2.1. §Æc ®iÓm cña c«ng ty ¶nh hëng tíi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p 2.2. §èi tîng, ph¬ng ph¸p tÝnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.3. Néi dung h¹ch to¸n a) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3
 4. 4. b) H×nh thøc giao kho¸n c) H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CP NVLTT) d) H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp e) H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi f) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung g) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt - KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. §¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 1.1. ¦u ®iÓm 1.2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i 2. KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 4
 5. 5. PhÇn I Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã c¸c ®Æc ®iÓm sau. - S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi, ¶nh hëng lín ®Õn m«i trêng sinh th¸i. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc h¹ch to¸n rÊt kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c. S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i theo ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t do Nhµ níc qui ®Þnh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc so s¸nh víi dù to¸n lµm thíc ®o. - S¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n trõ ®i gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t (hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t) - S¶n phÈm x©y l¾p th× cè ®Þnh t¹i nªn s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh: m¸y thi c«ng, ngêi lao ®éng… di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt phøc t¹p v× chÞu ¶nh hëng cña t¸c ®éng m«i trêng. - ViÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiÕn hµnh chÆt chÏ ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh phï hîp dù to¸n thiÕt kÕ. 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ®îc ph©n theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ. Qua ®ã thêng xuyªn so s¸nh, 5
 6. 6. kiÓm tra thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ, xem xÐt nguyªn nh©n vît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. - ViÖc lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i theo tõng kho¶n môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t ®a vµo l¾p ®Æt, mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. V× vËy khi nhËn thiÕt bÞ do ®îc chñ ®Çu t bµn giao ®Ó l¾p ®Æt, gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®îc ghi vµo bªn nî TK 002 " VËt t hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng" - Gi¸ thµnh x©y dùng vµ x©y l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµgi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã… 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh x©y l¾p. C¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Chi phÝ g¾n víi mét kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ ph¶i chÞu chi phÝ thùc. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt a. Theo yÕu tè chi phÝ: cã 7 yÕu tè - Nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô sö dông vµo s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p ( lo¹i trõ vËt liÖu dïng kh«ng kÕt nhËp l¹i kho, vµ phÝ liÖu thu håi) - Nhiªn liÖu, ®éng lùc: - TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p vµ ngêi qu¶n lý. 6
 7. 7. - KhÊu hao TSC§: (tµi s¶n cè ®Þnh): tæng sè khÊu hao TSC§ trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông trong kú. - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn: tÝnh theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè l¬ng vµ phô cÊp theo l¬ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh . - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cha ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn. b. Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: 3 lo¹i - Chi phÝ kinh doanh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu thô, qu¶n lý. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn. - Chi phÝ kh¸c: gåm chi phÝ ngoµi dù kiÕn do chñ quan hay kh¸ch quan ®a tíi. c) Theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Toµn bé chi phÝ NVL chÝnh, phô, nhiªn liÖu… tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, x©y l¾p chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c tiÒn l¬ng, phô cÊp theo l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thi c«ng. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. d) Theo mèi quan hÖ víi khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh - BiÓu phÝ: lµ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi møc ®é ho¹t ®éng biÓu chi phÝ khi tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm 7
 8. 8. th× æn ®Þnh, kh«ng thay ®æi. BiÓu phÝ b»ng 0 khi kh«ng cã ho¹t ®éng. - §Þnh phÝ: lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi. §Þnh phÝ 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm kh«ng thay ®æi khi s¶n lîng thay ®æi. - Chi phÝ hçn hîp: lµ nh÷ng chi phÝ bao gåm c¸c yÕu tè biÕn phÝ lÉn ®Þnh phÝ nh: chi phÝ ®iÖn níc… ë møc ®é ho¹t ®éng c¨n b¶n. e) Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ: th× toµn bé chi phÝ kinh doanh ®îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ chi phÝ g¾n liÒn víi s¶n phÈm ®ìc ra, ®îc mua. Chi phÝ thêi kú lµ chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc mét thêi kú nµo ®ã. Nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua vµo nªn ®îc xem lµ phÝ tæn dÇn ®îc khÊu trõ ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chÝ phÝ ph¸t sinh. 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó hoµn thµnh khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p theo qui ®Þnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 1 giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p cã thiÕt kÕ vµ tÝnh dù to¸n riªng. 3.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm trong x©y l¾p a) Theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh dù to¸n: lµ tæng sè c¸c chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ trÞ dù to¸n dùa trªn c¸c ®Þnh møc theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt vµ khung gi¸ qui ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng ¸p dông cho tõng vïng, ®Þa ph¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. C«ng thøc: 8
 9. 9. Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mét xÝ nghiÖp x©y l¾p nhÊt ®Þnh trªn c¬ së: biÖn ph¸p thi c«ng, c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ ¸p dông trong xÝ nghiÖp. C«ng thøc: = - + - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ thµnh thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh bµn giao khèi lîng x©y l¾p mµ xÝ nghiÖp nhËn thÇu. 9
 10. 10. b) Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh tiªu thô: ph¶n ¸nh chØ tiªu c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. C«ng thøc: = + - 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, chi phÝ biÓu hiÖn hao phÝ, cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt. Chóng gièng nhau vÒ chÊt: gi¸ thµnh vµ chi phÝ ®Òu bao gåm c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy nhiªn chóng cã sù kh¸c nhau vÒ läng. - Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt, nã kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ ®ã hay kh«ng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p hoµn thµnh theo qui ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ bao gåm chi phÝ khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn sang kú sau. - Chi phÝ lµ c¸i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô, c«ng viÖc hoµn thµnh. - Møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ trong chi phÝ sÏ ¶nh háng ®Õn kÕt qu¶ tµi chÝnh khi thi c«ng c«ng tr×nh. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p dùa trªn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p 10
 11. 11. - Qu¶n lý tèt gi¸ thµnh trªn c¬ së thùc hiÖn tèt qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. = + - Tuy nhiªn, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cha ph¶i lµ môc tiªu tÝnh gi¸ thµnh. Nã chØ lµ ph¬ng tiÖn, c¬ së cña gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ cho khèi lîng cuèi kú, nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ chi ra nhng chê ph©n bæ cho kú sau nhng nã l¹i gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cuèi kú tríc chuyÓn sang ph©n bæ cho kú nµy. 5. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.1. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi tîng h¹ch to¸n §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®îc tËp hîp theo ph¹m vi giíi h¹n cã. §èi tîng tËp hîp chi phÝ trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh lµ tõng s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, chi tiÕt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. b) §èi tîng tÝnh, gi¸ thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng khèi lîng c«ng viÖc x©yl¾p cã thiÕt kÕ riªng. §ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kú tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng th× thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh lµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. 11
 12. 12. - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc qui ®Þnh thanh to¸n theo giai ®o¹n x©y dùng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh. - NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc qui ®Þnh thanh to¸n ®Þnh kú theo khèi tîng tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së dù to¸n kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo th¸ng (quý). 5.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Tãm t¾t s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) 12 TK621 TK631 TK154 TK622 TK632TK627 KÕt chuyÓn CP NVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn CP NC trùc tiÕp KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) CP s¶n xuÊt chung Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh Gi¸ trÞ dÞch vô dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú
 13. 13. Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ c¸c NVL chÝnh, nöa thµnh phÈm, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng thuéc TSL§. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn TK 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp". Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt Bªn Cã: + KÕt chuyÓn vµo TK 154 "Chi phÝ SXKD dë dang" + Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Cuèi kú kh«ng cã sè d, TK nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng ®èi t- îng tËp hîp chi phÝ. + Khi xuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p: Nî TK 621: Chi phÝ NVLTT Cã TK 152: NVL + Mua NVL kh«ng vÒ nhËp kho vµ xuÊt dïng trùc tiÕp Nî TK 621: Chi phÝ NVL TT Cã TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 112, 111: VËt liÖu mua ngoµi + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Nî TK 152: NVL Cã TK 621: CP NVL + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu sö dông cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. = + - - Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 621: CP NVL trùc tiÕp - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NC trùc tiÕp) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong gi¸ thµnh x©y l¾p bao gåm: tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c 13
 14. 14. kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Toµn bé chi phÝ trªn ®îc h¹ch to¸n vµo TK 622 "CP NCTT". Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK154 Cuèi kú kh«ng cã sè d, ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. + Hµng th¸ng, c¨n cø b¶ng tÝnh l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p. 14
 15. 15. Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 141: T¹m øng + Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt t, lao ®éng, khÊu hao, chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¶n ¸nh vµo TK623 "chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng". Bªn Nî: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng m¸y thi c«ng. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. TK 623 kh«ng cã sè d cuèi kú. + Toµn bé chi phÝ thuª m¸y thi c«ng tËp hîp vµo TK 623 Nî TK 623 (6237: gi¸ thuª cha thuÕ Nî TK 133.1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 111,112: Tæng gi¸ thuª ngoµi + Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154 theo tõng ®èi tîng Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 632.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý c«ng tr×nh trong ph¹m vi ®éi s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p gåm: chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, chi phÝ VLCC phôc vô cho qu¶n lý c«ng trêng. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n bæ chi phÝ SXC, sö dông TK 627 "CP SXC" Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Bªn Cã: - KÕt chuyÓn vµo TK 154 - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. 15
 16. 16. TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú + Khi tÝnh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho nh©n viªn ®éi Nî TK 627: Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng ®éi Cã TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l¬ng phair tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, nh©n viªn qu¶n lý ®éi. Nî TK627 (6271): Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Cã K 338 (338.2, 338.3, 338.4): CP ph¶i tr¶ kh¸c. + H¹ch to¸n chi phÝ NVL, CCDC cho ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.2, 627.3): CP VËt liÖu, CCDC Cã TK 152, 153: NVL, CCDC + KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông thuéc ®éi x©y dùng Nî TK 627 (627.4): Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214: Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n TK009: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n + Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i thuéc ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.8): Chi phÝ kh¸c Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã K 111, 112, 335: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ + C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, tËp hîp cuèi kú ph©n bæ, kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh = x Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung b) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp: Tøc lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®îc x¸c ®Þnh trªn tæng céng chi phi s¶n 16
 17. 17. xuÊt ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao. NÕu khèi lîng c«ng tr×nh hoµn thµnh theo giai ®o¹n x©y dùng th×: = + - NÕu ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¶ mét c«ng tr×nh, nhng ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ, dù to¸n riªng th× ph¶i tÝnh ph©n bæ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn thÝch hîp: HÖ sè ph©n bæ = = x HÖ sè ph©n bæ - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc kÜ thuËt, dù to¸n ®- îc duyÖt. - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng. Khi hoµn thµnh th× chi phÝ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. Trêng hîp ®¬n ®Æt hµng cha hoµn thµnh th× chi phÝ s¶n xuÊt h¹ch to¸n lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang. 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thùc hiÖn trªn TK 154 "CP SXKD dë dang". Toµn bé gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao trong kú ph¶n ¸nh trªn TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n". Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc x©y dùng trªn c¬ së tæng céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 17
 18. 18. b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang trong kinh doanh x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh tíi cuèi kú h¹ch to¸n cßn cha hoµn thµnh, hoÆc ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao cho chñ ®Çu t. X¸c ®Þnh gÝ thµnh s¶n phÈm dë dang ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ph©n bæ. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph¬ng thøc bµn giao vµ thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ x©y l¾p vµ chñ ®Çu t. - NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. - NÕu qui ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p vµ ®îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc 18 TK621 TK154 TK632 TK911 K/c CP NVL trùc tiÕpK/c CP NVL trùc tiÕp TK622 K/c CP NC trùc tiÕp TK623 K/c CP NVL trùc tiÕp TK627 K/c CP NVL trùc tiÕp K/c gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh K/c gi¸ thµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ SXKD
 19. 19. tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. C«ng thøc: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ s¶n phÈm dë dang cuèi kú = x 19
 20. 20. PhÇn II Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lµ mét c«ng ty TNHH, tiÒn th©n lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n phô tïng xe ®¹p, ®îc thµnh lËp theo Q§ sè 214/KD, ngµy 15/7/1999. C«ng ty cã trô së: 120 NguyÔn Th¸i Häc - quËn §èng §a - Hµ Néi Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0102001559 cÊp ngµy 1/12/1999 d¬ Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP Hå ChÝ Minh. Håi ®Çu thµnh lËp, C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, cã tæng sè vèn cßn Ýt, ho¹t ®éng chØ trong ph¹m vi Hµ Néi vµ c¸c tØnh ngo¹i thµnh Hµ Néi. Qua 2 n¨m 2000-2002 ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Më réng thªm ph¹m vi ho¹t ®éng th«ng qua viÖc më thªm chi nh¸nh ë phÝa Nam. Tæng sè vèn ®x t¨ng lªn vµ trë thµnh c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu rèi ren ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam, C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam dÇn dÇn ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn, cã vÞ trÝ trªn thÞ trêng x©y dùng. 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc: * VÒ lÜnh vùc x©y dùng: 20
 21. 21. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp 2, c¸c c«ng tr×nh bao che qui m« võa. - T vÊn x©y dùng - Tæng thÇu dù ¸n ®Çu t x©y dùng - Söa ch÷a nhµ cöa, trang trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. * VÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i: - DÞch vô kinh doanh nhµ, kh¸ch s¹n - Bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh: - Trêng phæ th«ng d©n lËp thÓ thao huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi - C«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ quËn 8 - TP. Hå ChÝ Minh. ChiÕn lîc dµi h¹n cña c«ng ty lµ tiÕp tôc më réng thÞ trêng ho¹t ®éng: liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæng c«ng ty lín vÒ lÜnh vùc x©y dùng nh: LICOGI, c«ng ty x©y dùng Lòng L«… Song song víi ho¹t ®éng nµy, c«ng ty sÏ tiÕp tôc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho nh©n viªn, t¨ng cêng ho¹t ®éng giao lu, trao ®æi, häc hái c¸c chuyªn gia x©y dùng, kiÕn tróc nh»m ®¸p øng tèt yªu cÇu cña chñ ®Çu t khi tham gia ®Êu thÇu x©y dùng. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty ®¹t ®îc trong 3 n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Doanh thu 5.524.949.912 5.354.438.636 14.958.700 2. Lîi nhuËn 52.151.850 46.476.150 59.852.000 3. Nép ng©n s¸ch 17.389.350 15.402.050 23.152.650 4. Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV 1.050.000 1.200.000 12.050.000 Víi c¬ cÊu vèn lµ: 21
 22. 22. N¨m Tµi s¶n Nguån vèn TSC§&§TDH TSL§ vµ §TNH Vèn chñ së h÷u Vèn vay 2001 9.297.870.68 6 3.113.184.359 9.823.596.953 2.584.458.092 2002 7.828.408.46 7 3.755.233.714 7.727.220.239 3.856.421.942 2003 9.212.504.60 9 4.728.213.400 12.625.677.000 4.719.925.080 22
 23. 23. 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp * Ban gi¸m ®èc - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ (1 ngêi): §iÒu hµnh c«ng viÖc c«ng ty. Ký duyÖt c¸c giÊy tê quan träng, gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn c«ng ty vµ lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n tríc ph¸p luËt. - Gi¸m ®èc c«ng ty (1 ngêi): §iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy. Gi¸m ®èc do Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm, hoÆc c¾t chøc. - Phã gi¸m ®èc (2 ngêi): phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng ban: - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ ®éi thi c«ng. VËn hµnh thêng xuyªn hiÖu qu¶ bé m¸y kÕ to¸n vµ qu¶n lý vèn hîp lý vµ hiÖu qu¶ theo ®óng qui ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh do Bé Tµi chÝnh ba hµnh. 23 Ban gi¸m ®èc Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Hµnh chÝnh Phßng Kü thuËt Chi nh¸nh miÒn Nam Phßng Kinh doanh vµ marketing §éi x©y dùng sè 2 §éi x©y dùng sè 1 §éi x©y dùng sè 2 §éi x©y dùng sè 3
 24. 24. - Phßng Hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c nh©n sù, thùc hiÖn tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, vµ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Hç trî c¸c phßng ban vÒ thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm, tiÕp nhËn, vËn chuyÓn c«ng v¨n, ®ãng dÊu v¨n b¶n ®i - ®Õn theo qui ®Þnh cña c«ng ty. - Phßng kü thuËt: + Qu¶n lý kü thuËt c«ng ty vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn kü thuËt vµ qui ®Þnh chung cña cÊp cã thÈm quyÒn. + Cã chøc n¨ng lËp dù ¸n ®Çu t, göi hå s¬ vµ v¨n b¶n ®Õn ngêi cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, xin giÊy phÐp ®Çu t. + Theo dâi tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p, duyÖt, quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. + Qu¶n lý kü thuËt b¶o hé an toµn lao ®éng t¹i c¸c c«ng trêng. - Phßng kinh doanh vµ marketing: + T×m kiÕm thÞ trêng, c«ng tr×nh ®Êu thÇu + Phô tr¸ch th«ng tin, qu¶ng c¸o h×nh ¶nh, uy tÝn cña c«ng ty. - Chi nh¸nh miÒn Nam: §¹i diÖn cho c«ng ty t¹i c¸c khu vùc phÝa Nam. C¸c chi nh¸nh nµy cã thÓ ®éc lËp triÓn khai, t×m kiÕm, ®Êu thÇu, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong kh¶ n¨ng cña m×nh. * §éi x©y dùng: + Thùc hiÖn vµ tæ chøc thi c«ng theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc ®èc giao + Thanh to¸n hîp ®ång kho¸n cho c«ng ty + Th«ng tin c¸c phiÕu nhËp, xuÊt kho lªn phßng kÕ to¸n. 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ t×nh h×nh vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña c«ng ty a) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 24
 25. 25. Bé m¸y kÕ to¸n tæ chøc theo ph¬ng thøc trùc tuyÕn. S¬ ®å nh sau: 25
 26. 26. Quan hÖ chØ ®¹o - KÕ to¸n trëng (1 ngêi): §ång thêi lµ trëng phßng kÕ to¸n ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. + Xem xÐt c¸c yªu cÇu xin cÊp ph¸t tiÒn cña c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ. + Tæ chøc kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. Tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ - tµi liÖu liªn quan ®Õn chuyªn m«n m×nh phô tr¸ch. + Tham mu cho ban gi¸m ®èc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt. + Lµm thay nhiÖm vô kÕ to¸n viªn khi hä v¾ng mÆt. - KÕ to¸n ng©n hµng vµ TSC§ (1 ngêi): Lµm nhiÖm vô phÇn hµnh kÕ to¸n sau: + KÕ to¸n TSC§: +) LËp sæ TSC§ cña c«ng ty +) Theo dâi t¨ng gi¶m c¸c lo¹i tµi s¶n hiÖn cã +) TÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n hîp lý +) Qu¶n lý c¸c c«ng cô dông cô ®· xuÊt dïng ho¨c dù tr÷ t¹i kho. + KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng vµ tiÒn mÆt tån quü t¹i c«ng ty. 26 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh KÕ to¸n ng©n hµng vµ TSC§ KÕ to¸n quü vµ c«ng nî
 27. 27. + KÕ to¸n thuÕ: TÝnh ®óng, ®ñ vµ gióp gi¸m ®èc c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n nghÜa vô cho nhµ níc theo quý (n¨m) ®óng quy ®Þnh vÒ thuÕ. - KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh: Thùc hiÖn + TËp hîp c¸c tµi liÖu cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp, theo dâi, kiÓm tra c¸c nguån vèn, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. + Theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ + §ång thêi kiªm phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: TËp hîp sè liÖu, xö lý sè liÖu do c¸c ®éi trëng ®éi x©y dùng thi c«ng díi c¸c c«ng tr×nh ®a lªn. Lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. LËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang. - KÕ to¸n quü vµ c«ng nî: + Theo dâi doanh thu thùc hiÖn cña doanh nghiÖp, thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña c«ng ty víi bªn ngoµi vµ theo dâi c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng víi c«ng ty. + Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt cña c«ng ty t¹i quü. KiÓm tra, ®èi chiÕu c¸c chøng tõ ng©n hµng. + §ång thêi kiªm phÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: TÝnh vµ nép ®ñ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn, vµ BHXH, BHYT cho c¬ quan b¶o hiÓm. b) VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty: - Quy ®Þnh chung: C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ chøng tõ ghi sæ, ghi theo néi dung kÕ to¸n trªn sæ c¸i. 27
 28. 28. - ChÕ ®é tµi kho¶n: HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty ¸p dông tu©n thñ theo nguyªn t¾c Th«ng t TT89/2002/TT-BTC ngµy 8/5/2003 vµ 6 chuÈn mùc kÕ to¸n míi. - ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n: HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n bao gåm nh÷ng lo¹i sau: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. T¹i c«ng ty hiÖn cã c¸c sæ sau: *Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: -Sæ chi tiÕt TK621, 622, 627, 6277, 154, 632 më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. -Sæ (thÎ) tµi s¶n cè ®Þnh -Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay. -Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua- ngêi b¸n. -Sæ chi tiÕt nguån vèn chñ së h÷u. -Sæ chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶. *Sæ kÕ to¸n tæng hîp - Chøng tõ ghi sæ - Sæ C¸i c¸c TK Quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i Cty Cæ phÇn §Çu t X©y dùng Th¨ng Long 28 Chøng tõ gèc B¶ng TH chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ-thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
 29. 29. Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Cuèi kú ®èi chiÕu 29
 30. 30. - ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n: Gåm cã: *B¸o c¸o tæng hîp: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh *B¸o c¸o chi tiÕt : - B¸o c¸o c«ng nî - B¸o c¸o tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt - B¸o c¸o gi¸ thµnh *B¸o c¸o thuÕ 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i cty cpdtxd th¨ng long 2.1.C¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng ty ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p - Kho¸n gän cho c¸c tæ ®éi thi c«ng C«ng ty thùc hiÖn ph¬ng thøc kho¸n gän tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c tæ, ®éi trong c«ng ty. §Ó cung cÊp ®ñ vèn cho ho¹t ®éng x©y l¾p, c«ng ty thùc hiÖn t¹m øng theo tõng giai ®o¹n cho tõng tæ ®éi. Gi÷a c«ng ty vµ ®éi trëng c¸c ®éi thi c«ng ph¶i cã hîp ®ång giao kho¸n c«ng viÖc, viÖc t¹m øng ®Ó thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p vµ quyÕt to¸n vÒ khèi lîng nhËn kho¸n thùc hiÖn ph¶i c¨n cø vµo Hîp ®ång giao kho¸n vµ Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång giao kho¸n kÌm theo B¶ng kª khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao ®îc duyÖt. XuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ nµy, viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®îc th«ng qua tµi kho¶n trung gian 1413"T¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé" nh s¬ ®å sau: 30
 31. 31. S¬ ®å 04: Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ x©y l¾p theo c¬ chÕ kho¸n t¹i c«ng ty - NhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu kh«ng qua kho c«ng ty Nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng qua kho c«ng ty mµ ®îc chuyÓn th¼ng tõ nhµ cung cÊp tíi ch©n c«ng tr×nh. Do ®ã, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng t¹i c«ng ty lµ ph- ¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. - §Æc ®iÓm riªng cã cña s¶n phÈm x©y l¾p S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt s¶n phÈm trong thêi gian dµi. YÕu tè nµy cã mét ¶nh hëng quan träng quyÕt ®Þnh 31 TK111,112… TK1413 TK621 TK622 TK627 TK6277 T¹m øng tiÒn cho c¸c ®éi thi c«ng Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC Chi phÝ MTC thuª ngoµi
 32. 32. viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ kú tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty. - LËp dù to¸n trong x©y l¾p LËp dù to¸n lµ yªu cÇu b¾t buéc ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p. Theo quy ®Þnh chung th× dù to¸n ph¶i ®îc lËp theo tõng h¹ng môc chi phÝ. Nh vËy, ®Ó cã thÓ so s¸nh - kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p gi÷a thùc tÕ vµ dù to¸n th× viÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc nh hiÖn nay t¹i c«ng ty: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ ®óng quy ®Þnh vµ cÇn thiÕt. 2.2. §èi tîng, ph¬ng ph¸p tÝnh- ph©n lo¹i chi phÝ gi¸ thµnh a) §èi tù¬ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam ®îc x¸c ®Þnh lµ c¸c c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh.ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch râ rµng vµ ®Çy ®ñ ®· gióp c«ng ty thiÕt lËp ®îc ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp. b) Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Dùa trªn c¬ së ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n c«ng ty ®· lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp: 32
 33. 33. Thø nhÊt: Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ ®îc sö dông ë ®©y lµ ph- ¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh theo tõng c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh. Thø hai: C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c) Ph©n lo¹i chi phÝ -gi¸ thµnh *T¹i c«ng ty, chi phÝ x©y l¾p ®îc ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ vµ bao gåm: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi. * Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph©n chia theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh gåm ba lo¹i: - Gi¸ thµnh dù to¸n. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. - Gi¸ thµnh thùc tÕ. Trong ®ã:  Gi¸ thµnh dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc vµ khung gi¸ ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p.  Gi¸ thµnh thùc tÕ ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu hao phÝ thùc tÕ liªn quan ®Õn khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bao gåm chi phÝ ®Þnh møc, vît ®Þnh møc vµ c¸c chi phÝ kh¸c. *Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p theo ph¹m vi cña chØ tiªu gi¸ thµnh bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé.Trong ®ã: 33 Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Gi¸ thµnh dù to¸n Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = -
 34. 34.  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt gåm: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, CPMTC. 2.3.Néi dung vµ tr×nh tù h¹ch to¸n a) Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm T¹i c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo hai bíc c¬ b¶n sau: Bíc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh. Bíc 2: X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n lu«n b¸m s¸t vµo sè chi phÝ giao kho¸n ®Ó lµm c¬ së ghi nhËn c¸c kho¶n môc chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Song song víi phÇn viÖc nµy, kÕ to¸n còng ph¶n ¸nh viÖc cÊp vèn cho môc ®Ých thi c«ng. §©y lµ mét quy tr×nh khÐp kÝn tõ giao kho¸n-cÊp vèn- sö dông vèn ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. NhËn biÕt mét c¸ch s©u s¾c vÒ quy tr×nh nµy cã t¸c dông ®a ra nh÷ng nhËn ®Þnh mang tÝnh tæng qu¸t vµ ®Çy ®ñ phÇn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã, tríc khi t×m hiÓu s©u vÒ tõng kho¶n môc trong chi phÝ- gi¸ thµnh, xin ®îc tr×nh bµy s¬ lîc vÒ ph¬ng thøc giao kho¸n gi÷a c«ng ty vµ c¸c tæ ®éi thi c«ng. b) H×nh thøc giao kho¸n Gièng nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng, ph¬ng thøc giao nhËn thÇu vµ giao kho¸n ®îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. Víi mçi c«ng tr×nh, c«ng ty ®Òu ph¶i lËp c¸c dù to¸n tham gia ®Êu thÇu. Khi tróng thÇu, phßng dù ¸n sÏ tiÕn hµnh lËp c¸c dù to¸n néi bé vµ giao kho¸n cho c¸c tæ ®éi thi c«ng. Theo c¸ch nµy, c«ng ty gi÷ l¹i 34 Gi¸ thµnh toµn bé Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Møc ph©n bæ chi phÝ QLDN = +
 35. 35. kho¶ng 10% gÝa trÞ c«ng tr×nh (møc phÝ gi÷ l¹i nµy cã thÓ giao ®éng kho¶ng 2% gi¸ trÞ c«ng tr×nh tuú thuéc vµo quy m« vµ møc ®é phøc t¹p cña c¸c c«ng tr×nh) ®Ó trang tr¶i chi phÝ qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi nhµ níc . Kho¶ng 90% gi¸ trÞ c«ng tr×nh cßn l¹i c«ng ty t¹m øng cho c¸c tæ ®éi thi c«ng chñ ®éng sö dông ®Ó phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. C¸c tæ, ®éi cã quyÒn chñ ®éng tiÕn hµnh thi c«ng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kÜ thuËt, kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®· ®îc Ban gi¸m ®èc th«ng qua:  Chñ ®éng trong viÖc mua, tËp kÕt vµ b¶o qu¶n vËt t cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng.  Chñ ®éng thuª vµ sö dông nh©n c«ng ngoµi xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ.  Chñ ®éng trong viÖc thuª m¸y thi c«ng cho thi c«ng x©y l¾p sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. Qu¸ tr×nh thi c«ng chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña phßng KÕ to¸n vÒ mÆt tµi chÝnh, phßng Dù ¸n-KÕ ho¹ch vµ phßng ThiÕt kÕ vÒ mÆt kü thuËt còng nh tiÕn ®é thi c«ng. §Çu th¸ng, mçi tæ, ®éi thi c«ng ®Òu ph¶i lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt-kÕ ho¹ch tµi chÝnh göi cho c¸c phßng ban chøc n¨ng; qua ®ã xin t¹m øng ®Ó cã nguån tµi chÝnh phôc vô thi c«ng. §Ó minh ho¹ chi tiÕt vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p t¹i c«ng ty theo h×nh thøc kho¸n, xin lÊy h¹ng môc x©y th« (bao gåm thi c«ng mãng vµ thi c«ng th©n) cña c«ng tr×nh trêng phæ th«ng d©n lËp thÓ thao huyÖn Tõ Liªm lµm vÝ dô. c) H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chøng tõ sö dông 35
 36. 36. XuÊt ph¸t tõ ph¬ng thøc kho¸n gän vµ ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n (®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau g¾n víi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau), c¸c ®éi thi c«ng t¹i c«ng ty mua NVL vÒ theo tiÕn ®é thi c«ng thùc tÕ vµ kh«ng tæ chøc dù tr÷ NVL. VËt liÖu mua vÒ ®îc chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh vµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho c«ng t¸c thi c«ng nªn c¸c ®éi kh«ng lËp PhiÕu nhËp kho-xuÊt kho mµ sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng. C¬ së ®Ó ghi nhËn gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng lµ c¸c Ho¸ ®¬n GTGT vµ Ho¸ ®¬n b¸n hµng. §©y ®ång thêi còng lµ c¸c chøng tõ gèc phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ NVL TÊt c¶ ho¸ ®¬n mua vËt liÖu trong th¸ng sÏ ®îc ®éi trëng ®éi thi c«ng tËp hîp l¹i. §Þnh k×, vµo ngµy 15 vµ ngµy 30 hµng th¸ng, ®éi tr- ëng cÇn lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ vËt liÖu ®éi ®· sö dông ®Ó thi c«ng trong thêi gian tõ lÇn hoµn øng tríc ®Õn lÇn hoµn øng nµy cã kÌm theo c¸c ho¸ ®¬n gèc. 36
 37. 37. ho¸ ®¬n gtgt Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) MÉu sè 01 GTKT-3LL Ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2004 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH B¸ Anh §Þa chØ : 249/4 Hoµng Quèc ViÖt, CÇu GiÊy, Hµ Néi. Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : M· sè:010101206078 Tªn ngêi mua hµng: Anh H¶i §¬n vÞ : C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam §Þa chØ : 120 - NguyÔn Th¸i Häc - §èng §a - Hµ Néi Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n: M· sè: 01007284731 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 Xi m¨ng Bót S¬n TÊ n 40 663636 26.545.440 Céng tiÒn hµng : 26.545.440 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT : 2.654.560 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 29.200.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai m¬i chÝn triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n/. KÕ to¸n sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c ho¸ ®¬n th× c¨n cø vµo gi¸ trÞ giao kho¸n mµ ®éi cßn ®îc hëng ®Ó quyÕt ®Þnh phÇn gi¸ trÞ chÊp nhËn thanh to¸n cho ®éi. Sau ®ã kÕ to¸n lËp GiÊy thanh to¸n t¹m øng cho ®éi ®Ó ghi nhËn phÇn chi phÝ NVL ph¸t sinh cho c«ng tr×nh. - H¹ch to¸n chi tiÕt, h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NVLTT 37 Ngêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu)
 38. 38. §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NVLTT cho thi c«ng c«ng tr×nh x©y l¾p, kÕ to¸n më Sæ chi tiÕt TK 621. Sæ nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NVLTT, kÕ to¸n c«ng ty lËp Chøng tõ ghi sæ vµ Sæ c¸i TK 621 Chøng tõ ghi sæ ®îc lËp vµo ngµy cuèi th¸ng, theo ®ã sè liÖu tõ B¶ng kª vµ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo c¸c Chøng tõ ghi sæ cã liªn quan. chøng tõ ghi sæ Sè 92 Ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2002 ® vt:® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 -Mua NVL cho Trêng ThÓ Thao 621 1413 309.967.950 -Mua NVL cho c/tr C¸t Bµ 621 1413 432.710.000 -Mua NVL cho VKH-GD 621 1413 196.817.400 …. …. …. …. Tæng 1.676.410.060 KÌm theo 11 chøng tõ gèc. §ång thêi víi viÖc ghi sè liÖu vµo CTGS, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt 38 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 39. 39. sæ chi phÝ s¶n xuÊt Tµi kho¶n 621 Tªn c«ng tr×nh: Trêng ThÓ thao ®vt: ® NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 7 8 1/6 51 1/6 -Mua thÐp 0 25 1413 28.620.000 6/6 54 5/6 -Mua thÐp 0 10 1413 9.720.400 20/6 59 20/6 -Mua c¸t ®en 1413 10.050.800 … … … … … … … PS th¸ng 6 309.967.950 PS quÝ II/2002 772.405.770 Sau khi ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu, kÕ to¸n vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ NVLTT Sè hiÖu: TK621 NTG S CTGS DiÔn gi¶i TK§ ¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 3/11 71 31/4 Mua vËt t T4 141 3 1.223.860.00 0 … … … … … … … 1/1/0 4 92 30/6 Mua vËt t T6 141 3 1.676.410.06 0 2/1/0 4 118 30/6 KC chi phÝ quý II 154 1 4.735.802.93 5 Céng PS quý II 4.735.802.93 5 4.735.802.93 5 39 Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 03/01/2004 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngµy 03/01/2004 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 40. 40. Tõ sè liÖu tæng céng vÒ chi phÝ NVLTT trªn sæ c¸i TK621, sè nµy(4.735.802.935 ®ång) sÏ ®îc kÕt chuyÓn sang TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NVLTT t¹i c«ng ty nh sau: S¬ ®å: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NVLTT theo h×nh thøc CTGS d) H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chøng tõ sö dông -Hîp ®éng lao ®éng -Hîp ®ång lµm kho¸n -B¶ng chÊm c«ng -B¶ng thanh to¸n l¬ng thuª ngoµi -B¶ng thanh to¸n l¬ng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh chi phÝ NCTT Khi nhËn ®îc c«ng tr×nh, c«ng ty giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng, c¸c ®éi trëng x©y dùng ph¶i c¨n cø vµo møc gi¸ giao kho¸n ®Ó lËp dù to¸n cho c¸c kho¶n môc chi phÝ trong ®ã cã kho¶n môc chi phÝ NCTT vµ cã kÕ ho¹ch thuª mín nh©n c«ng. Sau ®ã tÝnh ra tæng quü l¬ng kÕ ho¹ch ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng: 40 TK111,112 TK1413 TK621 TK154 TK 133 T/­ cho ®éi thi c«ng CFNVLTT K/c CFNVL VAT khÊu trõ ®­îc duyÖt Tæng tiÒn l­ ¬ng kÕ ho¹ch ph¶i tr¶ §¬n gi¸ tiÒn l­ ¬ng ®­îc duyÖt Khèi l­îng dù to¸n ®­îc duyÖt= X
 41. 41. Trong ®ã: Chi phÝ tr¶ cho nh©n c«ng thuª ngoµi ®îc theo dâi qua TK3342 vµ víi c«ng nh©n trong biªn chÕ ®é ®îc theo dâi trªn TK3341. *§èi víi lao ®éng s¶n xuÊt (bao gåm c¶ lao ®éng trong biªn chÕ vµ lao ®éng thuª ngoµi) c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn trong c¸c Hîp ®ång lµm kho¸n. Trong Hîp ®ång nµy ghi râ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao, yªu cÇu kÜ thuËt, ®¬n gi¸ kho¸n, thêi gian thùc hiÖn. * §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp qu¶n lý ®éi x©y dùng, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian. C«ng thøc tÝnh l¬ng theo thêi gian vµ quy tr×nh h¹ch to¸n víi bé phËn nµy ®îc tr×nh bµy chi tiÕt t¹i môc 3.5.1"Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi" cña chuyªn ®Ò nµy. - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ NCTT *§èi víi lao ®éng thuª ngoµi: Khi cã nhu cÇu thuª nh©n c«ng, ®éi trëng ®éi x©y dùng sÏ ký Hîp ®ång lao ®éng trªn c¬ së cã tho¶ thuËn vÒ ®¬n gi¸ vµ khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn. 41 Tæng tiÒn l­ ¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ Khèi l­îng c«ng viÖc giao kho¸n hoµn thµnh §¬n gi¸ tiÒn l­ ¬ng = X TiÒn l­¬ng cña tõng c«ng nh©n Sè c«ng cña tõng c«ng nh©n Tæng tiÒn l­¬ng cña c¶ ®éi Tæng sè c«ng cña c¶ tæ ®éi X=
 42. 42. Cty XD vµ TM B¾c Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éi x©y dùng sè 3 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2002 Hîp ®ång lao ®éng (Ban hµnh kÌm theo Q§ 207/L§ - TBXH - Q§ ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 1993 cña Bé trëng Bé L§TB&XH). Chóng t«i gåm: Bªn A: ¤ng NguyÔn V¨n H¶i Chøc vô: §éi trëng ®éi x©y dùng sè 3 §¹i diÖn cho Cty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam §Þa chØ: Khu A, Nam Thµnh C«ng, §èng §a, Hµ Néi. Bªn B: ¤ng NguyÔn B¸ Giang NghÒ nghiÖp: Thî méc Sinh ngµy: 20/04/1962 N¬i thêng tró: Hµ T©y Ký kÕt hîp ®ång lao ®éng víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Nhãm lao ®éng cña «ng NguyÔn B¸ Giang lµm viÖc víi thêi h¹n tõ 01/3/2004 ®Õn 1/4/2004. T¹i c«ng trêng khu Trêng ThÓ thao Tõ Liªm Chøc vô: Tæ trëng tæ méc. C«ng viÖc: - GhÐp cèp pha cét tum thang - GhÐp cèp pha m¸i tum thang - §ãng thang gç lªn sµn §iÒu 2: ChÕ ®é lµm viÖc theo tiÕn ®é cña ®éi XD sè 3. §iÒu 3: ChÕ ®é l¬ng, phô cÊp - TiÒn c«ng 25.000 ®ång/c«ng. - C¸c kho¶n phô cÊp: Kh«ng 42
 43. 43. ….. §¹i diÖn bªn A X¸c nhËn cña ®Þa ph¬ng §¹i diÖn bªn B KÌm theo hîp ®ång lµ danh s¸ch lao ®éng. C¨n cø vµo hîp ®ång lao ®éng vµ khèi lîng c«ng viÖc nhËn kho¸n, tæ tù tæ chøc thi c«ng díi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn kü thuËt ®éi. Tæ trëng thùc hiÖn chÊm c«ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ th«ng qua B¶ng chÊm c«ng: C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam H¹ng môc: X©y th« Trêng ThÓ thao Tõ Liªm §éi XD: sè 3 (tæ méc) B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 4 n¨m 2004 ST T hä vµ tªn Chøc vô 1 2 3 … … Tæng sè c«ng Ghi chó16 17 18 … 31 1 2 3 4 … NguyÔn Träng Hµ Lª V¨n Bång TrÇn Trung Kiªn T¹ B×nh x x x x x x x x x x x x … … x x x 31 31 31 30 Ngêi duyÖt (Ký tªn) Khi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®éi trëng ®éi x©y dùng c«ng tr×nh tiÕn hµnh nghiÖm thu, lËp Biªn b¶n thanh quyÕt to¸n hîp ®ång trong ®ã x¸c nhËn khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ thanh to¸n cho c¸c tæ theo sè tiÒn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. 43
 44. 44. C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam §éi XD sè 3 b¶ng thanh to¸n l¬ng thuª ngoµi C«ng tr×nh Trêng ThÓ thao Tõ Liªm Th¸ng 4/2004. STT Tªn Tæng céng lµm viÖc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký nhËn 1 2 3 4 … NguyÔn Träng Hµ Lª V¨n Bång TrÇn Trung Kiªn T¹ B×nh … 31 31 31 30 … 25.000 25.000 25.000 25.000 … 775.000 775.000 775.000 750.000 … Tæng céng *§èi víi lao ®éng trong biªn chÕ:Tham gia c«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm, sè lao ®éng trong biªn chÕ cña C«ng ty x©y dùng vµ th- ¬ng m¹i B¾c Nam lµ 26 ngêi, (tÊt c¶ thuéc ®éi XD sè 3 do NguyÔn V¨n H¶i lµm ®éi trëng), trong ®ã cã 11 c«ng nh©n kü thuËt, 15 c«ng nh©n phæ th«ng. Hµng th¸ng, ®éi trëng sÏ lËp hîp ®ång giao cho tõng tæ. Trong hîp ®ång cã chi tiÕt khèi lîng c«ng viÖc, thêi gian hoµn thµnh, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn ®îc thanh to¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiªn, ®éi trëng sÏ theo dâi vµ chÊm c«ng cho tõng lao ®éng theo B¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng vµ khèi lîng giao kho¸n hoµn thµnh, kÕ to¸n c«ng ty lËp B¶ng thanh to¸n l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng: "L¬ng c¬ b¶n" ®îc tÝnh theo c«ng thøc: 44 L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng tèi thiÓu HÖ sè l­¬ng= x
 45. 45. 45
 46. 46. Sè liÖu trªn cét "L¬ng thùc tÕ" ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã chØ tiªu tæng tiÒn l¬ng cña c¶ ®éi ®îc x¸c ®Þnh dùa tªn hai tiªu chÝ: -Khèi lîng c«ng viÖc giao kho¸n hoµn thµnh. -§¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc duyÖt. Trªn c¬ së c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng nµy, kÕ to¸n phô tr¸ch chi phÝ- gi¸ thµnh sÏ tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®èi t- îng trong k× h¹ch to¸n. - H¹ch to¸n chi tiÕt, h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ NCTT §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ NCTT ch« s¶n xuÊt x©y l¾p , kÕ to¸n c«ng ty më Sæ chi tiÕt TK622. Sæ nµy ®îc më chi tiÕt tíi tõng c«ng tr×nh vµ tõng ®éi thi c«ng. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp CPNCTT, kÕ to¸n më Chøng tõ ghi sæ vµo ngµy cuèi th¸ng. Sau ®ã vµo Sæ c¸i c¸c TK cã liªn quan. 46 TiÒn l­¬ng cña tõng c«ng nh©n Sè c«ng cña tõng c«ng nh©n Tæng tiÒn l­¬ng cña c¶ ®éi Tæng sè c«ng cña c¶ tæ ®éi X=
 47. 47. Chøng tõ ghi sæ sè 85 Ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2004 ®vt: ® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 -Thanh to¸n l¬ng cho ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm (®éi x©y dùng sè 3) 622 1413 37.196.100 -Thanh to¸n l¬ng c«ng tr×nh C¸t Bµ(®éi x©y dùng sè 2) 622 1413 82.539.300 -Thanh to¸n l¬ng cho ctr VKH- GD(®éi x©y dùng sè 1) 622 1413 49.286.000 …. …. …. …. Tæng 226.531.700 KÌm theo 16 chøng tõ gèc. Tõ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n còng vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. 47 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 48. 48. sæ chi phÝ s¶n xuÊt Tµi kho¶n 622 Tªn c«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 7 8 2/4 10 31/4 -L¬ng th¸ng 4 ®éi 3 334 25.412.000 2/5 11 30/05 -L¬ng th¸ng 5 ®éi 3 334 30.080.500 3/6/04 12 31/06 -L¬ng th¸ng 6 ®éi 3 334 37.196.100 .. .. .. .. .. .. .. PS th¸ng 12 37.196.100 PS quÝ II/2004 92.688.600 Sau khi ®èi chiÕu, sè liÖu kÕ to¸n tiÕp tôc vµo sæ c¸i cã liªn quan. Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ NCTT Sè hiÖu: TK622 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 2/4 71 31/4 L¬ng th¸ng 4 334 204.170.200 .. .. .. .. .. .. .. 3/1/5 92 31/5 L¬ng th¸ng 5 334 226.551.700 3/1/6 118 31/6 KC chi phÝ quý II 1541 595.895.730 Céng PS quý II 595.895.730 595.895.730 48 Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 30/06/2004 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/04 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 49. 49. Cã thÓ thÊy qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp qua s¬ ®å sau: e) Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - C¸c chøng tõ sö dông Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ lo¹i chi phÝ ®Æc thï chØ cã trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Do khèi lîng c«ng viÖc diÔn ra trªn quy m« lín nªn viÖc sö dông m¸y thi c«ng lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi÷ v÷ng chÊt lîng c«ng tr×nh. T¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam, th«ng thêng viÖc tæ chøc m¸y thi c«ng ®îc thuª ngoµi ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ do c«ng ty kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng vµ do vËn chuyÓn m¸y ®Õn c«ng trêng- ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c- thêng chÞu chi phÝ lín. ViÖc thuª m¸y cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc thuª trän gãi theo khèi lîng c«ng viÖc. Theo nghÜa ®ã, sè tiÒn trong Hîp ®ång thuª m¸y thi c«ng hoÆc trong Ho¸ ®¬n GTGT chÝnh lµ chi phÝ m¸y thi c«ng( gåm c¶ nh©n c«ng l¸i maý vµ chi phÝ sö dông m¸y). Chi phÝ m¸y thi c«ng nµy ®îc tÝnh riªng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 49 TK334 TK622 TK154 Chi phÝ nh©n c«ng ph¶i tr¶ CN x©y l¾p KÕt chuyÓn CPNCTT
 50. 50. C«ng ty XD&TM B¾c Nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éi x©y dùng sè 3 §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc ***** Hµ néi, ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 2004 hîp ®ång thuª m¸y §¹i diÖn bªn cho thuª(A): C«ng ty TNHH Mª K«ng §Þa ®iÓm : CÇu Vît, Mai DÞch, CÇu GiÊy, Hµ Néi §¹i diÖn bªn ®i thuª(B) : NguyÔn V¨n H¶i- §éi x©y dùng sè 3- Cty CPDTXDTL §Þa chØ : Khu A, Nam Thµnh C«ng, §èng §a, Hµ Néi Hai bªn thèng nhÊt kÝ hîp ®ång thuª m¸y víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Bªn A ®ång ý cho bªn B thuª mét m¸y Ðp cäc phôc vô cho viÖc x©y dùng Trêng thÓ thao Tõ Liªm. Thêi gian: Tõ 03/7/2002 ®Õn 03/10/2002 §Þa ®iÓm : CÇu GiÊy, Hµ Néi §iÒu 2: +§¬n gi¸: 480.000 ®ång/ca (cha bao gåm thuÕ GTGT), mçi ca 8 tiÕng +Thanh to¸n: Tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo sè ca ho¹t ®éng §iÒu 3: …. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Trong hîp ®ång thuª m¸y quy ®Þnh râ khèi lîng c«ng viÖc ph¶i lµm, thêi gian hoµn thµnh, sè tiÒn thanh to¸n. Víi khèi lîng c«ng viÖc tÝnh theo ca m¸y nh trong Hîp ®ång, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m¸y sÏ ®îc theo dâi qua B¶ng theo dâi ca m¸y ch¹y cã mÉu nh sau: b¶ng theo dâi ca m¸y ch¹y N/T/N Tªn m¸y Sè ca m¸y ch¹y Ch÷ ký bé phËn sö dông 04/5/04 M¸y Ðp cäc 35 M¸y ®Çm 24 .. .. .. .. 50
 51. 51. Ngoµi Hîp ®ång thuª m¸y, chøng tõ gèc ®Ó ph¶n ¸nh viÖc thuª ca m¸y thi c«ng gi÷a c¸c ®éi thi c«ng cña c«ng ty vµ bªn cho thuª m¸y cßn cã thÓ lµ Ho¸ ®¬n GTGT. ho¸ ®¬n gtgt Liªn 2 (Giao cho kh¸ch hµng) MÉu sè 01 GTKT- 3LL Ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2002 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH B¸ch ViÖt §Þa chØ :241/8, CÇu GiÊy, Hµ Néi. Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : M· sè:010101206678 Tªn ngêi mua hµng: Anh H¶i §¬n vÞ : §éi 3, C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam §Þa chØ : 120 NguyÔn Th¸i Häc - §èng §a , Hµ Néi. Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n: M· sè: 01007284731 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 Thuª m¸y trén Bª t«ng m3 420 25000 10.500.00 0 Céng tiÒn hµng : 10.500.000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT : 1.050.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 11.550.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mêi mét triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång ch½n/. 51 Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
 52. 52. §éi trëng ®éi thi c«ng còng cã thÓ lËp B¶ng tæng hîp khèi lîng ca m¸y thi c«ng thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, sau ®ã chuyÓn lªn cho kÕ to¸n. 52
 53. 53. B¶ng tæng hîp khèi lîng m¸y thi c«ng thùc hiÖn NTN Tªn m¸y Khèi lîng thùc hiÖn (cho tõng h/môc) §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ……. X©y th« ….. 17/1 1 M¸y trén bª t«ng 420 25000 10.500.00 0 …. …. …. …. …. …. … - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ MTC thuª ngoµi C¸n bé kÜ thuËt vµ ®éi trëng chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ nghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. Khi c«ng viÖc kÕt thóc, ph¶i lËp biªn b¶n thanh quyÕt to¸n hîp ®ång vµ thanh to¸n tiÒn cho bªn cho thuª. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch sö dông m¸y thi c«ng, c¸c ®éi trëng lËp dù trï chi phÝ m¸y thi c«ng råi viÕt ®Ò nghÞ t¹m øng lªn c«ng ty. Sau khi t¹m øng ®îc duyÖt, kÕ to¸n theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng nµy trªn tµi kho¶n 1413, tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho c¸c ®éi trëng nhËn t¹m øng. Khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ ®îc duyÖt liªn quan nh: Hîp ®ång thuª m¸y, Biªn b¶n thanh quyÕt to¸n hîp ®ång.. tõ c¸c ®éi x©y dùng, kÕ to¸n c«ng ty chÊp nhËn thanh to¸n råi lËp giÊy Thanh to¸n t¹m øng ®Ó ghi nhËn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh. - H¹ch to¸n chi tiÕt, h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ MTC thuª ngoµi §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ MTC thuª ngoµi, kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 6277. Sæ nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp kho¶n môc chi phÝ nµy, tõ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo c¸c Chøng tõ ghi sæ vµo ngµy cuèi th¸ng vµ vµo Sæ c¸i c¸c TK cã liªn quan. 53
 54. 54. chøng tõ ghi sæ sè 93 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2004 ®vt:® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chóNî Cã 1 2 3 4 5 M¸y thi c«ng Trêng thÓ thao Tõ Liªm 6277 1413 16.531.620 M¸y thi c«ng ctr C¸t bµ 6277 1413 20.034.140 M¸y thi c«ng VKH-GD 6277 1413 12.811.317 .. .. .. .. .. Tæng 90.616.760 KÌm theo 15 chøng tõ gèc. §ång thêi, kÕ to¸n vµo c¸c sæ- thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. sæ chi phÝ s¶n xuÊt Tµi kho¶n 6277 Tªn c«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm ®vt: ® NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 7 8 8/5 275 3/5 -Thuª m¸y ®Çm 1413 9.600.000 11/5 292 10/5 -Thuª m¸y Ðp cäc 1413 16.800.000 21/6 301 18/5 -Thuª m¸y trén bª t«ng 1413 10.500.000 .. .. .. .. .. .. .. PS th¸ng 6 16.531.620 PS quÝ II/2004 41.195.070 54 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/2004 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 55. 55. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ MTC Sè hiÖu: TK6277 NTG S CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8/05 62 30/4 Chi phÝ MTC T10 1413 39.980.400 .. .. .. .. .. .. .. 02/06 93 31/05 Chi phÝ MTCT 6 1413 90.616.760 02/06 118 31/05 KC chi phÝ quý II 1541 188.177.605 Céng PS quý II 188.177.605 188.177.605 XÐt trong c¶ quý II, theo sæ c¸i TK 6277, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng toµn c«ng ty lµ: 188.177.605 chiÕm 3% trong tæng chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh quý II/2004 (6.272.586.670 ®ång). Sè chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng nµy ®îc kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Sau ®©y lµ s¬ ®å kh¸i qu¸t ho¸ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng t¹i c«ng ty. 55 Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngµy 03/6/04 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 56. 56. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng f) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt mét c¸ch thuËn lîi vµ ®¹t hiÖu qu¶, ngoµi c¸c yÕu tè c¬ b¶n vÒ nguyªn vËt liÖu, lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, chi phÝ m¸y thi c«ng cßn cÇn tiªu hao mét sè chi phÝ kh¸c xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ s¶n xuÊt nh: chi phÝ c«ng cô-dông cô, chi phÝ tiÕp kh¸ch, kiÓm nghiÖm..Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy tuy kh«ng trùc tiÕp cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p nhng l¹i cã vai trß rÊt quan träng ®Ó gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng. §ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. T¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam, chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ ph¸t sinh ë cÊp ®é c«ng trêng. Theo ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm c¸c kho¶n môc phÝ nh: ♣ L¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng. ♣ Kho¶n trÝch 19% l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn gi¸n tiÕp qu¶n lý thi c«ng. ♣ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. ♣ Chi phÝ tiÕp kh¸ch. ♣ §å dïng, v¨n phßng phÈm phôc vô cho c¸c c«ng trêng. ♣ Chi phÝ mò, ¸o, giµy dÐp b¶o hé cho c«ng nh©n. 56 TK111.. . TK141 3 TK6277 TK154 T¹m øng cho ®éi sx T¹m øng chi phÝ MTC ®­îc duyÖt KÕt chuyÓn CPMTC
 57. 57. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t- îng lµ cac c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh, vÝ dô TK627- C«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm. Nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ kho¶n môc chi phÝ nµy, TK 627 cßn tiÕp tôc ®îc chi tiÕt thµnh 5 tµi kho¶n cÊp 2, ®ã lµ:  TK6271: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi.  TK6272: Chi phÝ vËt liÖu.  TK6273: Chi phÝ c«ng cô- dông cô.  TK6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi.  TK6278: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi (TK6271) Bao gåm tiÒn l¬ng Ban qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh: B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, Kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh tªn tæng quü l¬ng trùc tiÕp thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý ®éi thuéc biªn chÕ cña c«ng ty. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng Ban qu¶n lý ®éi lµ c¸c B¶ng chÊm c«ng. H×nh thøc tr¶ l¬ng ¸p dông lµ tr¶ l¬ng theo thêi gian. Theo ®ã, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn nµy ®îc tÝnh c¨n cø vµo sè ngµy c«ng theo c«ng thøc: Trªn c¬ së B¶ng chÊm c«ng do ®éi trëng ®éi x©y dùng göi lªn, kÕ to¸n c«ng ty lËp B¶ng thanh to¸n l¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp. §ång thêi, c¨n cø vµo c¸c B¶ng thanh to¸n l¬ng, kÕ to¸n lËp B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. 57 Sè ngµy c«ng thùc tÕ trong th¸ng TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng §¬n gi¸ mét ngµy c«ng = X
 58. 58. 58
 59. 59. B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 06 n¨m 2004 TT §èi tîng sö dông Ghi Nî TK Chi tiÕt c«ng tr×nh Tæng .. Trêng thÓ thao Tõ Liªm .. A TK622 1 L¬ng CNTTSX trong biªn chÕ 28.246.100 2 L¬ng CNTTSX thuª ngoµi 8.950.000 Tæng: 37.196.100 B TK627 1 L¬ng bé phËn qu¶n lý 10.350.000 2 19%BHXH, BHYT, KPC§ trªn l¬ng lao ®éng trong biªn chÕ 7.333.259 Tæng: 17.683.259 - Chi phÝ vËt liÖu (TK6272), chi phÝ c«ng cô dông cô (TK6273) Bao gåm chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh nh: quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ñng, mò, ®å dïng v¨n phßng phôc vô cho Ban qu¶n lý c«ng tr×nh. ViÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp. C«ng cô dông cô ®îc ph©n bæ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng, ®éi trëng ®éi x©y dùng x¸c ®Þnh chi phÝ c«ng cô dông cô dïng cho thi c«ng. Cô thÓ, trong th¸ng 6/2004, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ: 4.827.400 chi phÝ c«ng cô dông cô lµ: 5.936.800. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn kh¸c (TK6277, 6278) Bao gåm c¸c kho¶n chi tr¶ tiÒn ®iÖn, tiÒn níc, tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn thuª nhµ, chi phÝ l·i vay do c«ng ty ph©n bæ, chi phÝ tiÕp kh¸ch- giao dÞch, chi phÝ l¸n tr¹i,vv. Chi phÝ ph¸t sinh trùc tiÕp cho ®éi nµo, c«ng tr×nh nµo ®îc h¹ch to¸n riªng cho ®éi ®ã- c«ng tr×nh ®ã. 59
 60. 60. Ch¼ng h¹n, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cho c«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm lµ: 21.147.471®. Cuèi th¸ng, ®éi trëng ®éi thi c«ng tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn kho¶n môc CPSXC chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n c«ng ty. KÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt TK627, ®ång thêi lËp B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Sè liÖu trªn B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp ghi Chøng tõ ghi sæ vµ vµo Sæ C¸i TK627. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm STT Lo¹i chi phÝ sè tiÒn 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi 10.350.000 2 19%BHXH, BHYT, KPC§ 7.333.259 3 Chi phÝ vËt liÖu 4.827.400 4 Chi phÝ c«ng cô-dông cô 5.936.800 5 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6.851.200 6 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 14.296.271 Céng th¸ng 6 49.594.930 Céng quý II 123.584.920 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp Chøng tõ ghi sæ cho c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. 60
 61. 61. chøng tõ ghi sæ sè 93 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2004 ®vt: ® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Chi phÝ SXC cho ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm 627 1413 49.594.930 SXC ctr C¸t bµ 627 1413 36.456.000 .. .. .. .. .. Tæng 271.840.480 KÌm theo 29 chøng tõ gèc. §ång thêi, tõ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo c¸c sæ-thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. sæ chi phÝ s¶n xuÊt Tµi kho¶n 627 Tªn c«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 7 8 29/5 781 15/4 TiÒn ®iÖn th¸ng 4 1413 4.420.000 02/6 1521 30/5 TiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi 1413 10.350.000 .. .. .. .. .. .. .. PS th¸ng 6 49.594.930 PS quÝ II/2004 123.584.920 61 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/2004 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 62. 62. Sau ®ã, ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo c¸c Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ SXC Sè hiÖu : TK627 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 3/5 68 31/04 Chi phÝ SXCT5 1413 250.430.900 .. .. .. .. .. .. .. 2/6 97 30/05 Chi phÝ SXCT6 1413 271.840.480 2/6 118 30/05 KC chi phÝ quý II 1541 752.710.400 Céng PS quý II 752.710.400 752.710.400 Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung g) KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt - H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p T¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam, viÖc tæng hîp chi phÝ ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµo cuèi mçi th¸ng. Trong ®ã, viÖc 62 Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/04 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) T¹m øng chi phÝ SXC ®­îc duyÖt KÕt chuyÓn CFSXC TK1413 TK627 TK154
 63. 63. h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i theo tõng c«ng tr×nh- h¹ng môc c«ng tr×nh vµ theo kho¶n môc gi¸ thµnh gåm:  Chi phÝ NVLTT  Chi phÝ NCTT  Chi phÝ MTC thuª ngoµi  Chi phÝ SXC Tµi kho¶n sö dông ®Ó kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sæ kÕ to¸n gåm: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, Chøng tõ ghi sæ, Sæ chi tiÕt TK154, Sæ C¸i TK154. Cô thÓ, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp trong quý II/2004 cña c«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm nh sau: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Quý II/2004 C«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm Kho¶n môc chi phÝ Sè tiÒn Chi phÝ NVLTT 772.405.770 Chi phÝ NCTT 92.688.600 Chi phÝ sö dông MTC 123.584.920 Chi phÝ SXC 41.195.070 Tæng 1.029.874.36 0 h) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú §Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý, cuèi quý c¸n bé kü thuËt vµ ®éi tr- ëng ®éi x©y dùng cïng ®¹i diÖn chñ ®Çu t tiÕn hµnh nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh - c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang phô thuéc vµo ph- 63
 64. 64. ¬ng thøc thanh to¸n khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p gi÷a bªn chñ ®Çu t vµ c«ng ty. Theo ®ã, t¹i c«ng ty:  NÕu ph¬ng thøc thanh to¸n lµ thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cha ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý theo quy ®Þnh.  NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh vµ nghiÖm thu thanh to¸n. C«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm ®îc chia thµnh hai h¹ng môc: X©y th« vµ h¹ng môc Hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng. §éi x©y dùng sè 3 ®· hoµn thµnh h¹ng môc x©y th« vµo cuèi th¸ng 6 n¨m 2004 vµ ®ang tiÕn hµnh thi c«ng h¹ng môc hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng. Toµn bé chi phÝ ®· bá ra cho h¹ng môc 2 ®Õn cuèi quý II ®îc coi lµ chi phÝ x©y l¾p dë dang. Sau khi h¹ng môc 1 hoµn thµnh, bªn A tiÕn hµnh nghiÖm thu ®Ó thanh to¸n; ®¹i diÖn kü thuËt kÕt hîp víi ®éi trëng ®éi x©y dùng sè 3 kiÓm kª x¸c ®Þnh gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang- viÖc nµy ®îc c«ng ty thùc hiÖn 3 th¸ng mét lÇn. §éi trëng ®éi x©y dùng cã nhiÖm vô göi Biªn b¶n kiÓm kª s¶n phÈm dë dang theo tõng c«ng tr×nh-h¹ng môc c«ng tr×nh tíi phßng kÕ to¸n. Tõ nh÷ng biªn b¶n nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c nhËn chi phÝ cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo c«ng thøc: vµ lËp B¶ng kª chi phÝ dë dang cuèi quý cho tõng c«ng tr×nh- h¹ng môc c«ng tr×nh. 64 Chi phÝ khèi l­ îng x©y l¾p DD cuèi kú Khèi l­îng x©y l¾p DD cuèi kú Gi¸ dù to¸n XDCB= X
 65. 65. B¶ng kª chi phÝ dë dang cuèi quý II n¨m 2004 §éi x©y dùng sè 3 C«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm STT Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ trÞ 1 Chi phÝ NVLTT 1.500.598.330 2 Chi phÝ NCTT 204.627.045 3 Chi phÝ SXC 165.650.465 4 Chi phÝ MTC 77.953.160 Tæng 1.948.829.000 C¨n cø vµo B¶ng kª chi phÝ dë dang cña tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n tËp hîp B¶ng tæng hîp chi phÝ dë dang cuèi quý. b¶ng tæng hîp chi phÝ dë dang Quý II /2004 STT C«ng tr×nh Chi phÝ dë dang 1 Trêng thÓ thao Tõ Liªm 1.948.829.000 2 C«ng tr×nh C¸t Bµ 1.637.905.500 3 ViÖn KHGD 803.180.320 Tæng 8.563.866.670 - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Trong mçi doanh nghiÖp, viÖc tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm nghµnh nghÒ kinh doanh, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp..còng nh viÖc x¸c ®Þnh ®èi t- îng tÝnh gi¸ thµnh, kú tÝnh gi¸ thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. T¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam, ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho chñ ®Çu t vµ ®îc thanh quyÕt to¸n. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông t¹i c«ng ty lµ 65
 66. 66. ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Theo ®ã, qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh t¹i c«ng ty ®îc tiÕn hµnh nh sau: Cuèi quý, c¨n cø vµo chi phÝ ph¸t sinh hµng th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong c¶ quý cho tõng c«ng tr×nh. Sau ®ã, lËp c¸c chøng tõ kÕt chuyÓn chi phÝ nµy sang bªn nî TK154"Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang". C¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh vµ kÕt chuyÓn qua TK 632-Gi¸ vèn hµng b¸n. chøng tõ ghi sæ sè 105 Ngµy 31 th¸ng 06 n¨m 2004 ®vt:® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 KÕt chuyÓn CPNVLTT quý II ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm 154 621 772.405.770 KÕt chuyÓn CPNCTT quý II ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm 154 622 92.688.600 KÕt chuyÓn CPMTC quý II ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm 154 6277 41.195.070 KÕt chuyÓn CPSXC quý II ctr Trêng thÓ thao Tõ Liªm 154 627 123.584.920 Tæng 1.029.874.36 0 66 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 67. 67. chøng tõ ghi sæ sè 106 Ngµy 31 th¸ng 06 n¨m 2004 ®vt: ® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Bµn giao h¹ng môc c«ng tr×nh Tr- êng thÓ thao Tõ Liªm quý II n¨m 2004 632 154 6.501.875.3 60 Tæng 6.501.875.3 60 chøng tõ ghi sæ sè 118 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2004 ®vt: ® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 KÕt chuyÓn CPNVLTT quý II 154 621 4.735.802.935 KÕt chuyÓn CPNCTT quý II 154 622 595.895.730 KÕt chuyÓn CPSDMT quý II 154 6277 188.177.605 KÕt chuyÓn CPSXC quý II 154 627 752.710.400 Tæng 6.272.586.670 67 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 68. 68. chøng tõ ghi sæ sè 119 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2004 ®vt:® TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Bµn giao h¹ng môc c«ng tr×nh-ctr hoµn thµnh quý II 632 154 9.913.720.00 0 Tæng 9.913.720.00 0 §ång thêi, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt c¸c TK 154. sæ chi tiÕt tK154 quý II n¨m 2004 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Tªn c«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm NTG S Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 D ®Çu kú 7.420.830.000 02/06 132 31/ 5 Chi phÝ NVLTT quý II 621 772.405.770 … … 31/ 5 Chi phÝ NCTT quý II 622 92.688.600 … … 31/ 5 Chi phÝ MTC quý II 6277 41.195.070 … … 31/ 5 Chi phÝ SXC quý II 627 123.584.920 … … 31/ 5 Bµn giao h¹ng môc ctr hoµn thµnh 632 6.501.875.360 Céng PS 1.029.874.360 6.501.875.360 D cuèi kú 1.948.829.000 68 Ngêi lËp (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 69. 69. Sau khi khíp ®óng sè liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo Sæ c¸i TK 154 Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn TK: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sè hiÖu 154 NTGS CTGS DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 … … … D ®Çu kú 12.205.000.00 0 2/6 118 31/5 Kc CPNVLTT 621 4.735.802.935 2/6 118 31/5 Kc CPNCTT 622 595.895.730 2/6 118 31/5 Kc CPMTC 6277 188.177.605 2/6 118 31/5 Kc CPSXC 627 752.710.400 2/6 119 31/5 Bµn giao hm ctr hoµn thµnh 632 9.913.720.000 Céng PS Q II 6.272.586.670 9.913.720.000 D cuèi kú 8.563.866.670 Sau ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo B¶ng tæng hîp chi phÝ tõng c«ng tr×nh trong quý, Biªn b¶n kiÓm kª gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang vµ B¶ng tæng hîp chi phÝ dë dang; sau ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú theo c«ng thøc: 69 Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/2004 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngµy 03/06/04 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Tæng chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh trong kú - +=
 70. 70. Sau khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh trong kú, kÕ to¸n thùc hiÖn ph©n bæ chi phÝ gi¸n tiÕp: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (QLDN) ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu gi¸ thµnh toµn bé c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh trong kú theo c«ng thøc: Tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ QLDN cho c«ng tr×nh lµgi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú. Quý II/2004, chi phÝ QLDN dïng ph©n bæ cho gi¸ trÞ s¶n phÈm hoµn thµnh lµ: 231.904.000®. VÝ dô: KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph©n bæ chi phÝ QLDN nãi riªng vµ tÝnh gi¸ thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh- c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn c«ng ty nãi chung cã thÓ thÊy trªn sæ gi¸ thµnh cña c«ng ty nh sau: Riªng ®èi víi c«ng tr×nh Trêng thÓ thao Tõ Liªm - Hµ Néi, khi h¹ng môc X©y th« hoµn thµnh vµ quyÕt to¸n ®îc duyÖt, kÕ to¸n lËp ThÎ tÝnh gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh nµy nh sau: 70 Gi¸ thµnh toµn bé c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho ctr = + Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho ctr hoµn thµnh trong kú Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p 1 c/tr hoµn thµnh trong kú Tæng CPQLDN ph¸t sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh trong kú X= Chi phÝ QLDN ph©n bæ cho h¹ng môc x©y th« cña Tr­êng thÓ thao Tõ Liªm trong kú 6.501.875.360 231.904.000 9.913.720.000 X= = 152.093.352
 71. 71. C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng tr×nh: Trêng thÓ thao Tõ Liªm H¹ng môc: X©y th« Quý II n¨m 2004 STT ChØ tiªu Sè tiÒn A Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu quý IV 7.420.830.000 B Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong quý IV 1.029.874.360 1 Chi phÝ NVLTT 772.405.770 2 Chi phÝ NCTT 92.688.600 3 Chi phÝ SXC 123.584.920 4 Chi phÝ MTC 41.195.070 C Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi quý IV 1.948.829.000 D Gi¸ thµnh sÈn phÈm 6.501.875.360 Cã thÓ kh¸i qu¸t s¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh theo s¬ ®å sau: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ x©y l¾p vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i cty 71 TK62 1 TK154 TK632 TK622 TK6277 Kc CPMTC KÕt chuyÓn gi¸ trÞ Kc CPNVLTT Kc CPNCTT TK627 Kc CPSXC S¶n phÈm hoµn thµnh
 72. 72. PhÇn III Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam 1. §¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ hoµn thµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh vµ th¸ch thøc, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng x©y dùng ViÖt Nam. ThÓ hiÖn ë viÖc kh«ng ngõng më réng mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c lµm ¨n vµ ngµy cµng ký ®îc nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ. 1.1. ¦u ®iÓm - ViÖc ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cho tõng c¸ nh©n trong c«ng ty râ rµng, cô thÓ t¹o sù nç lùc trong c«ng viÖc. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n m×nh ®¶m nhiÖm, gãp phÇn tÝch cùc vµo hiÖu qu¶ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. - Phßng kÕ to¸n x©y dùng ®îc mét hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hîp lý, khoa häc phï hîp víi yªu cÇu vµ môc tiªu cña chÕ ®é kÕ to¸nmíi. Cô thÓ: + C«ng ty ®· më sæ s¸ch kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o theo dâi s¸t chi phÝ tõng c«ng tr×nh vµ ®éi thi c«ng c«ng tr×nh ®ã. + ViÖc lËp hå s¬ chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n trëng vµ l·nh ®¹o c«ng ty thuËn lîi h¬n trong viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, gi¶i quyÕt kÞp thêi c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. 72
 73. 73. - VÒ hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty võa vµ nhá. - VÒ c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh: C«ng ty ¸p dông ph- ¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸ sinh ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ trªn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n. - C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh. - C«ng t¸c kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p dë dang ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu mét c¸ch chÝnh s¸c, phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. 1.2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: VÒ bé m¸y kÕ to¸n, c«ng ty chØ cã 4 ngêi. Sù thiÕu hót nh©n viªn kÕ to¸n lµm cho hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng kÞp thêi yªu cÇu cña l·nh ®¹o c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp kiªm phÇn hµnh kÕ to¸n vµ gi¸ thµnh, kiªm kÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH lµ qu¸ t¶i. Trong khi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng lµ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh nhiÒu, sè lîng c«ng nh©n lao ®ég trªn c¸c c«ng trêng nhiÒu. - KÕ to¸n trëng lµm thay kÕ to¸n viªn khi kÕ to¸n viªn nghØ, v¾ng mÆt. Nh vËy, nÕu x¶y ra Ýt nhÊt 2 kÕ to¸n viªn nghØ (trung b×nh 1 kÕ to¸n viªn kiªm 3 phÇn hµnh kÕ to¸n m×nh phô tr¸ch), th× kÕ to¸n tr- ëng còng rÊt vÊt v¶. - ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ: Do ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty phÇn lín lµ kho¸n gän c«ng tr×nh cho ®éi x©y dùng. C¸c ®éi x©y dùng ®¶m b¶o yÕu tè cho thi c«ng. Cuèi kú göi c¸c chøng tõ kÕ to¸n lªn phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n phô thuéc vµo sù chÊp hµnh chÕ ®é chøng tõ cña c¸c ®¬n vÞ. Theo qui ®Þnh hµng th¸ng, c¸c ®éi x©y dùng göi chøng tõ lªn phßng 73
 74. 74. kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n, nhng c¸c ®éi thêng kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi gian quy ®Þnh ®ã. - VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Theo chuÈn mùc kÕ to¸n sè 2 ban hµnh ngµy 31/12/2001 - Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh: Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh. Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt biÕn ®æi ®îc phan bæ toµn bé vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm. Cßn chi phÝ chung cè ®Þnh ®îc ph©n bæ theo møc c«ng suÊt b×nh thêng. Tuy nhiªn c«ng ty ®· kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung tõng c«ng tr×nh. - ViÖc c«ng ty kho¸n gän c«ng tr×nh cho c¸c ®éi x©y dùng kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c ®éi. Bëi v× c¸c chi phÝ tËp hîp trªn c«ng ty ®Òu do c¸c ®éi x©y dùng göi c¸c chøng tõ lªn. H¬n n÷a, cßn g©y khã kh¨n trong viÖc theo dâi ph¸t sinh c¸c kho¶n c«ng nî do nh÷ng chi phÝ ®éi x©y dùng ®i mua, vay t¹m øng vît qu¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh. - ¸p dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n Ngµnh x©y dùng víi ®Æc thï nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh nªn viÖc xö lý c¸c th«ng tin cÇn nhanh nhËy vµ chÝnh x¸c. V× vËy c«ng ty cÇn lùa chän mét phÇn mÒm kÕ to¸n thÝch hîp ®Ó qu¶n lý tµi chÝnh - kÕ to¸n. - ViÖc ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n: HiÖn t¹i c«ng ty sö dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. T¬ng lai, khi c«ng ty lín m¹nh th× viÖc ghi chÐp dÔ trïng lÆp, dÔ nhÇm lÉn. NhiÒu lo¹i sæ s¸ch nªn viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn thêng xuyªn lµm cho viÖc lËp b¸o c¸o vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu bÞ chËm l¹i. 2. KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 74
 75. 75. - VÒ bé m¸y tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty cÇn bæ sung thªm nh©n viªn kÕ to¸n, t¸ch c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n riªng ®Ó h¹n chÕ ¸p lùc trong c«ng viÖc. Cô thÓ lµ. KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi lµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH(1 ngêi) chia thµnh: + KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt (1 ngêi) + KÕ to¸n tæng hîp (1 ngêi) + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH (1 ngêi) Bëi v× ®Æc thï ngµnh x©y dùng lµ: c¸c nghiÖp vô vÒ liªn quan ®Õn lÜnh vùc x©y l¾p nhiÒu vµ sè lîng thuª ngêi lao ®éng t¹i c¸c c«ng trêng lín nªn cÇn cã nh©n viªn kÕ to¸n chuyªn thùc hiÖn phÇn h¹ch to¸n kÕ to¸n nµy. - VÒ lu©n chuyÓn chøng tõ: C«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, sè lîng c«ng tr×nh n»m r¶i r¸c, ph©n t¸n xa trô së cña c«ng ty.Do ®ã viÖc chuyÓn chøng tõ gèc lªn phßng kÕ to¸n lµ chËm trÔ. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, ban l·nh ®¹o cÇn x©y dùng lÞch tr×nh cho c¸c ®éi thi c«ng thi hµnh. NÕu sai ph¹m th× tiÕn hµnh xö ph¹t. §ång thêi cÇn gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho c«ng nh©n viªn, x©y dùng chÕ ®é thëng ph¹t râ rµng. §èi víi c«ng tr×nh ë xa cÇn cö ngêi ®Õn tËn c«ng tr×nh ®Ó cËp nhËt sæ s¸ch… ®¶m b¶o c«ng viÖc ®îc nhanh gän tr¸nh t×nh tr¹ng chi phÝ ph¸t sinh kú nµy nhng kú sau míi ®- îc ghi sæ. - VÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung: NÕu møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh thêng th× cÇn ph¶i tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ theo møc c«ng suÊt b×nh thêng. Kho¶n chi phÝ cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ®îc ghi vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung 75
 76. 76. Ngoµi ra cÇn h¹ch to¸n ®óng kho¶n môc chi phÝ nµy. Theo nguyªn t¾c chi phÝ gi¸n tiÕp ph¸t sinh ë ®éi x©y dùng ®a vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. - VÒ viÖc kho¸n gän c«ng tr×nh cho ®éi x©y dùng: c«ng ty ®· cã sù hç trî vÒ t¹m øng tiÒn mÆt nhng viÖc ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ mua nguyªn vËt liÖu, c¸c kho¶n c«ng nî do ®éi trëng c«ng trêng thùc hiÖn nhiÒu khi kh«ng n¾m râ chuyªn m«n c«ng viÖc, v× vËy c«ng ty cÇn bæ sung tr×nh ®é vµ cö kÕ to¸n c«ng cô dông cô, kÕ to¸n c«ng nî xuèng c«ng trêng chØ ®¹o híng dÉn. - VÒ viÖc ¸p dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n: NhËn thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty cã thÓ ®Çu t ®îc mét phÇn mÒm ®ång bé cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Çu t trän gãi ®ång bé phôc vô cho qu¶n trÞ. PhÇn mÒm kÕ to¸n rÊt hay bÞ lçi thêi theo thêi gian, khi mua c«ng ty cÇn g¾n viÖc xem xÐt kÕ ho¹ch vµ chiÕn lîc trong t¬ng lai g¾n víi thÞ trêng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Cã 2 c¸ch ®Çu t: Mét lµ: Mua phÇn mÒm trän gãi th«ng dông b¸n trªn thÞ trêng. Hai lµ: §Æt hµng c«ng ty lín viÕt phÇn mÒm kÕ to¸n cho doanh nghiÖp theo yªu cÇu. - VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n: HiÖn t¹i c«ng ty sö dông h×nh thøc chøng tõ - ghi sæ, trong t¬ng lai, c«ng ty më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn quy m« ho¹t ®éng ®ång thêi viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y lµ cÇn thiÕt th× viÖc thay ®æi h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ tÊt yÕu. V× vËy c«ng ty nªn tæ chøc theo h×nh thøc NhËt ký chung. V× h×nh thøc nµy dÔ thao t¸c trªn m¸y, lu«n sö dông ch¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn kÕ to¸n dÔ dµng kiÓm tra ®èi chiÕu chi tiÕt theo chøng tõ gèc. 76
 77. 77. 77
 78. 78. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam, em thÊy c«ng ty ho¹t ®éng cha l©u nhng ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n dÇn lín m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng, t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty sÏ gióp em hiÓu kü h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n gi÷a kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng vµ thùc tÕ ngoµi x· héi. Em hy väng r»ng, thêi gian ®îc thùc tËp t¹i c«ng ty sÏ mang l¹i nh÷ng kinh nghiÖm häc ®i ®«i víi hµnh cho c¸ nh©n em. Em c¸m ¬n gi¸o viªn híng dÉn vµ c¸c c« phßng kÕ to¸n trong C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam. 78
 79. 79. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi Chñ biªn: PGS.TS. NguyÔn ThÞ §«ng 2. HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp Nxb Tµi chÝnh - n¨m 2003 3. Tµi liÖu cña C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i B¾c Nam. 79

×