Kt251

494 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt251

 1. 1. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Lêi nãi ®Çu 1-Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi: C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Víi môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2010, níc ta c¬ b¶n lµ mét níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c nhau, ®¶m b¶o môc tiªu kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n tró träng vµ quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ-x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi lµm tiªu chuÈn c¬ b¶n ®Ó ®Þnh ra ph¬ng ¸n ph¸t triÓn. Trong ph¸t triÓn míi, u tiªn quy m« võa vµ nhá, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh quy m« lín thËt cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶, t¹o ra nh÷ng mòi nhän trong tõng bíc ph¸t triÓn. Bëi vËy, x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp quan träng, gãp phÇn t¹o ra sù ®æi míi, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn môc tiªu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng ®ang cã nh÷ng bíc t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cao, ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn sù canh tranh gay g¾t cña m«i trêng kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh»m môc tiªu cã l·i vµ t¹o chç ®øng trªn thÞ trêng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11. Víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng dµi. V× vËy, c«ng viÖc theo dâi, tÝnh to¸n gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chiÕm phÇn lín trong c«ng viÖc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Cïng víi xu híng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ vµ m«i trêng kinh doanh ngµy cµng gay g¾t, xÝ nghiÖp lu«n tù m×nh ®æi míi c¸ch thøc kinh doanh vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m môc tiªu ®¹t ®îc doanh thu cao vµ gi¸ thµnh h¹. VËy nªn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 2. 2. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” t¹i xÝ nghiÖp nh»m mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp. 2-Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Sù hç trî cña c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt bëi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô cã vai trß quan träng trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p sÏ h¹n chÕ ®îc nh÷ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. 3-§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cïng víi sù nhËn thøc cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh häc tËp. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc C«ng Ty Cæ PhÇn S«ng §µ 11. 4-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ khoa häc kinh tÕ, cã ®èi tîng nghiªn cô thÓ mµ ë ®©y ®èi tîng nghiªn cøu lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy ph¬ng ph¸p nghiªn cøu trong bµi LuËn v¨n ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö vµ ph¬ng ph¸p t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp. 5-Nh÷ng ®ãng gãp chÝnh cña luËn v¨n: §©y lµ c«ng tr×nh khoa häc, lµ kÕt qu¶ lao ®éng nghiªm tóc, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o – Th¹c sü §Æng Ngäc Hïng vµ tËp thÓ c¸n bé Ban kÕ to¸n cña XN. Mong r»ng nh÷ng vÊn ®Ò mµ LuËn v¨n ®a ra nh»m ®i s©u t×m Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 3. 3. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vµ gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XN. Tuy nhiªn víi thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu vµ thiÕu nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn ch¾c ch¾n LuËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸n bé kÕ to¸n XÝ nghiÖp ®Ó LuËn v¨n hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn – Th¹c Sü §Æng Ngäc Hïng vµ tËp thÓ c¸n bé Ban kÕ to¸n cña XÝ NghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy. 6-Bè côc cña luËn v¨n: Ngoµi phÇn më ®Çu, c¸c phÇn môc lôc, tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc C«ng ty Cæ PhÇn S«ng §µ 11. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 4. 4. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1 Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1.1 Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã ngay tõ ®Çu c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Æt ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Vµ ph¬ng ¸n ®ã mét phÇn chÝnh lµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng c¸ch sö dông tiÕt kiÖm vËt t, tiÒn vèn, qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú,… §èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i chó träng lµm tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt sÏ gióp doanh nghiÖp tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt t×m ra biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ, ph¸t huy quy tr×nh s¶n xuÊt. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm doanh nghiÖp x©y l¾p bé phËn kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ nh×n nhËn ®óng thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 5. 5. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ h¹ng môc c«ng tr×nh,…trong tõng thêi kú còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ, t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, vèn ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý còng nh trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, nh»m lo¹i trõ ¶nh hëng cña nh÷ng nh©n tè tiªu cùc, ph¸t huy nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña doanh nghiÖp, tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch hîp lý. §èi víi Nhµ níc, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt hîp lý, chÝnh x¸c t¹i c¸c doanh nghiÖp sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý vÜ m« cã c¸i nh×n tæng qu¸t toµn diÖn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã ®a ra nh÷ng ®êng lèi chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó t¨ng cêng hay h¹n chÕ quy m« ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp, nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Ngoµi ra, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp sÏ ¶nh hëng ®Õn nguån thu cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa v« cïng quan träng, nã g¾n liÒn víi quyÒn lîi trùc tiÕp cña doanh nghiÖp, cña Nhµ níc vµ c¸c bªn liªn quan. 1.1.2 Vai trß vµ nhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1.2.1 Vai trß Chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu quan träng trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi doanh thu, kÕt qu¶ (l·i, lç) ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do vËy ®îc chñ doanh nghiÖp rÊt quan t©m. Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ ®óng ®¾n cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ ph¸t sinh ë doanh nghiÖp, ë tõng bé phËn, tõng ®èi tîng, gãp phÇn t¨ng cêng qu¶n lý tµi s¶n, vËt t lao ®éng, tiÒn vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn phÊn ®Êu tiÕt kiÖm Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 6. 6. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng t¹o cho doanh nghiÖp mét u thÕ c¹nh tranh. MÆt kh¸c, gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.1.2.2 NhiÖm vô §Ó tæ chøc tèt kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng tèt yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: • X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. • Tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· lùa chän. • Tæ chøc tËp hîp, kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ theo ®óng ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh, theo c¸c yÕu tè chi phÝ vµ kho¶n môc gi¸ thµnh. • LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè (trªn thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh); ®Þnh kú tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp x©y l¾p. • Tæ chøc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng s¶n phÈm dë dang khoa häc, hîp lý, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh XD trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. 1.2 Chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2.1 Chi phÝ s¶n xuÊt 1.2.1.1 Kh¸i niÖm Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 7. 7. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng ph¶i huy ®éng sö dông c¸c nguån lùc, vËt lùc (lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn,…) ®Ó thùc hiÖn x©y dùng t¹o ra c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh,…. Qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®ã ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. VËy, chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c hao phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh (ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p) trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh 1.2.1.2 B¶n chÊt vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt Nh vËy néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm: • Chi phÝ lao ®éng sèng: lµ chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. • Chi phÝ lao ®éng vËt hãa: lµ toµn bé gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p nh nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh,… • C¸c lo¹i chi phÝ kh¸c: nh b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, chi phÝ dich vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn,… §é lín cña chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ®¹i lîng x¸c ®Þnh vµ phô thuéc hai nh©n tè chñ yÕu lµ: • Khèi lîng lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao vµo s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. • Gi¸ c¶ c¸c t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu dïng vµ tiÒn c«ng cho mét ®¬n vÞ lao ®éng ®· hao phÝ. 1.2.1.3 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 8. 8. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n, kiÓm tra chi phÝ còng nh phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ®îc ph©n bæ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. 1.2.1.3.1Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ : C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña c¸c läai chi phÝ, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc ph©n chia thµnh c¸c yÕu tè sau: • Chi phÝ NVL trùc tiÕp: bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, vËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp ®· sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong kú. • Chi phÝ nh©n c«ng: lµ toµn bé sè tiÒn c«ng (l¬ng), thëng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng theo quy ®Þnh cña c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn xe, m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi. • Chi phÝ khÊu hao TSC§: lµ toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (m¸y thi mãc thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt bÞ phôc vô vµ qu¶n lý) sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trong kú. • Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c lo¹i dÞch vô mua tõ bªn ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (nh chi ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i). • Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: bao gåm toµn bé chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi c¸c yÕu tè trªn. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tiªu thøc nµy cã t¸c dông lµ cho phÐp x¸c ®Þnh râ c¬ cÊu, tû träng tõng yÕu tè chi phÝ, lµ c¬ së ®Ó Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 9. 9. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµm c¬ së cho viÖc dù trï hay x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t, tiÒn vèn, huy ®éng sö dông lao ®éng,… 1.2.1.3.2Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých, c«ng dông Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: • Chi phÝ NVL trùc tiÕp: bao gåm gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. •Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: lµ toµn bé chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng), c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt thêng xuyªn (phô cÊp lu ®éng, phô cÊp tr¸ch nhiÖm) cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thuéc doanh nghiÖp vµ sè tiÒn tr¶ cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp thuª ngoµi. •Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: bao gåm chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y, l¾p b»ng m¸y. M¸y mãc thi c«ng lµ lo¹i m¸y trùc tiÕp phôc vô x©y, l¾p c«ng tr×nh, gåm nh÷ng m¸y mãc chuyÓn ®éng b»ng ®éng c¬ h¬i níc, diezen, ®iÖn,…(kÓ c¶ lo¹i m¸y phôc vô x©y, l¾p). Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm: Chi phÝ thêng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi. Chi phÝ thêng xuyªn sö dông m¸y thi c«ng gåm: L¬ng chÝnh, l- ¬ng phô cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, phôc vô m¸y,…; chi phÝ vËt liÖu; chi phÝ c«ng cô, dông cô; chi phÝ khÊu hao TSC§; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (chi phÝ dÞch vô nhá, ®iÖn, níc, b¶o hiÓm xe, m¸y,…); chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Chi phÝ t¹m thêi sö dông m¸y thi c«ng gåm: Chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng (®¹i tu, trung tu,…); chi phÝ c«ng tr×nh t¹m thêi cho m¸y thi c«ng (lÒu, l¸n, bÖ, ®êng ray ch¹y m¸y,…). • Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ dïng cho viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung t¹i ph©n xëng, tæ, ®éi, tiÒn l¬ng cho nh©n Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 10. 10. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, chi phÝ vËt liÖu, CCDC, chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung cña tæ, ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý tæ, ®éi, ph©n xëng. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ cã t¸c dông phôc vô cho viÖc qu¶n lý chi phÝ theo dù to¸n: lµ c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thùc tÕ kho¶n môc, tõ ®ã ®èi chiÕu víi gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng tr×nh. V× trong x©y dùng c¬ b¶n, ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n thêng lµ lËp riªng cho tõng ®èi tîng x©y dùng theo c¸c kho¶n môc nªn c¸ch ph©n läai nµy còng ®îc sö dông rÊt phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.2.1.3.3Ph©n lo¹i chi phÝ theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia thµnh hai lo¹i: Chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. • Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng sö dông chi phÝ, tõng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. Do ®ã, kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ gèc ®Ó h¹ch to¸n trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng liªn quan. • Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng sö dông chi phÝ, nhiÒu c«ng viÖc,… Víi nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo mét tiªu thøc ph©n bæ nhÊt ®Þnh. 1.2.1.3.4Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi khèi lîng ho¹t ®éng Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng chia thµnh hai lo¹i: biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 11. 11. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • §Þnh phÝ: lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi vÒ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh nh chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. • BiÕn phÝ: lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè lîng khi cã sù thay ®æi vÒ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh nh chi phÝ ®iÖn th¾p s¸ng, chi phÝ thuª mÆt b»ng. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ – khèi lîng- lîi nhuËn, ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý, nh»m t¨ng lîi nhuËn. 1.2.2 Gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.2.2.1 Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh tÝnh cho mét khèi lîng kÕt qu¶ hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã quy m« lín, thêi gian thi c«ng dµi nªn ®èi víi c«ng tr×nh lín kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc ngay gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ ph¶i th«ng qua viÖc tÝnh gi¸ thµnh cña khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh quy íc. Khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®Õn mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh vµ ph¶i tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Ph¶i n»m trong thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o chÊt lîng (®¹t gi¸ trÞ sö dông) + Ph¶i ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý + Ph¶i ®îc x©y dùng cô thÓ vµ ph¶i ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Nh vËy, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hay khèi l- îng x©y dùng hoµn thµnh ®Õn giai ®o¹n quy íc ®· nghiÖm thu, bµn giao vµ ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu mang tÝnh giíi h¹n vµ x¸c ®Þnh, võa mang tÝnh chÊt kh¸ch quan, võa mang tÝnh chÊt chñ Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 12. 12. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ quan. Trong hÖ thèng c¸c chØ tiªu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh tÝnh ®óng ®¾n cña nh÷ng gi¶i ph¸p qu¶n lý mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®Ó nh»m môc ®Ých h¹ thÊp chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn. 1.2.2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh 1.2.2.2.1Ph©n lo¹i gi¸ thµnh SPXL theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh. C¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®îc chia thµnh 3 lo¹i: • Gi¸ thµnh dù to¸n: lµ tæng chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh khèi l- îng x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Gi¸ thµnh dù to¸n ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt cña Nhµ níc vµ c¸c khung gi¸ giíi h¹n quy ®Þnh ¸p dông cho tõng vïng l·nh thæ cña Bé Tµi chÝnh. C¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ta cã thÓ x©y dùng dù to¸n cña chóng theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n sau thuÕ - Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc - ThuÕ GTGT ®Çu ra HoÆc Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n + L·i ®Þnh møc c«ng tr×nh Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tríc lµ sè (%) trªn gi¸ thµnh x©y l¾p do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh x©y l¾p kh¸c nhau, tõng s¶n phÈm x©y l¾p cô thÓ. Gi¸ thµnh dù to¸n lµ chØ tiªu dïng ®Ó lµm c¨n cø cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch cña m×nh, cßn c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n- íc qua ®ã gi¸m s¸t ®îc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 13. 13. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh ®îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña doanh nghiÖp vÒ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, biÖn ph¸p thi c«ng. Gi¸ thµnh kÕ hoach ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh dù to¸n - Møc h¹ gi¸ thµnh Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. • Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p nhÊt ®Þnh vµ ®îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc cho khèi lîng x©y dùng thùc hiÖn trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ thùc tÕ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã l·i, c¸c lo¹i gi¸ thµnh trªn ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c sau: Gi¸ thµnh dù to¸n ≥ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ≥ Gi¸ thµnh thùc tÕ 1.2.2.2.2Ph©n lo¹i gi¸ thµnh SP theo ph¹m vi c¸c chi phÝ cÊu thµnh Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®îc ph©n biÖt theo c¸c lo¹i sau: •Gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p: lµ lo¹i gi¸ thµnh trong ®ã bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt (chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung) tÝnh cho khèi lîng, giai ®o¹n x©y l¾p hoµn thµnh hoÆc c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. •Gi¸ thµnh toµn bé cña c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n = Gi¸ thµnh + Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt (CPBH, CPQLDN) ph©n Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 14. 14. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ phÈm x©y l¾p s¶n xuÊt bæ cho c¸c s¶n phÈm x©y l¾p C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp c¸c doanh nghiÖp biÕt ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thùc (l·i, lç) cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn v× c¨n cø vµo gi¸ thµnh toµn bé sÏ x¸c ®Þnh ®îc møc lîi nhuËn tríc thuÕ cña doanh nghiÖp. 1.2.2.2.3 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p. Trong x©y dùng c¬ b¶n, trªn thùc tÕ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh vµ c«ng t¸c quyÕt to¸n kÞp thêi, tr¸nh phøc t¹p hãa, gi¸ thµnh ®îc chia thµnh hai lo¹i: * Gi¸ thµnh khèi lîng s¶n phÈm quy íc: lµ chi phÝ s¶n xuÊt toµn bé ®Ó hoµn thµnh mét khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p ®Õn giai ®o¹n quy íc vµ ph¶i tháa m·n ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®· quy ®Þnh (3 ®iÒu kiÖn ®èi víi khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh quy íc). * Gi¸ thµnh khèi lîng x©y l¾p hoµn chØnh: lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o chÊt lîng, kü thuËt theo ®óng thiÕt kÕ, hîp ®ång bµn giao vµ ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. 1.2.3 Mèi quan hÖ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung th× gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. * VÒ mÆt b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng ®Ó hoµn thµnh mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã sù kh¸c nhau: Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 15. 15. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * VÒ mÆt lîng: khi nãi ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt lµ giíi h¹n cho chóng mét thêi kú nhÊt ®Þnh, kh«ng ph©n biÖt lµ lo¹i s¶n phÈm nµo, ®· hoµn thµnh hay cha, cßn khi nãi ®Õn gi¸ thµnh lµ x¸c ®Þnh mét lîng chi phÝ nhÊt ®Þnh, tÝnh cho mét ®¹i lîng kÕt qu¶ hoµn thµnh nhÊt ®Þnh. Nh vËy chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Sù kh¸c nhau: gi¸ thµnh s¶n phÈm cã tÝnh chÊt chu kú ®Ó so s¸nh chi phÝ víi khèi lîng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. T¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ cã mét khèi lîng cha hoµn thµnh, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ cho nã ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú. Vµ ®Çy kú cã thÓ cã mét khèi lîng s¶n xuÊt cha hoµn thµnh ë kú tríc chuyÓn sang ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt, chøa ®ùng mét lîng chi phÝ cho nã - ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú. Nh vËy, gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt cña kú tríc chuyÓn sang vµ mét phÇn cña chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. C«ng thøc gi¸ thµnh ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh = Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Trong trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau hoÆc ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th×: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm = Tæng chi phÝ ph¸t sinh trong kú Tõ c«ng thøc gi¸ thµnh trªn ta thÊy, c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt hîp thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhng kh«ng ph¶i mäi chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ chi phÝ s¶n xuÊt gåm toµn bé c¸c kho¶n ®· chi ra trong kú phôc vô cho x©y dùng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ gi¸ thµnh chØ giíi h¹n sè chi phÝ ®· chi ra liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. Cã nh÷ng chi phÝ ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh nhng kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ kú nµy (lµ c¸c chi phÝ ph©n bæ nhiÒu kú). Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 16. 16. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cã nhiÒu chi phÝ ph¸t sinh trong kú nhng cha cã s¶n phÈm hoµn thµnh. Do ®ã cha cã gi¸ thµnh. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn kh¸c nhau ë gi¸ trÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm dë vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm háng. Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hay gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã ®îc khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. Cã thÓ thÊy sù kh«ng ®ång nhÊt gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, tuy nhiªn, cÇn kh¼ng ®Þnh l¹i r»ng: chi phÝ s¶n xuÊt v¸ gi¸ thµnh lµ biÓu hiÖn hai mÆt cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3 C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.3.1 Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.3.1.1 §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t sinh ë nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau, liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o c¸c lo¹i s¶n phÈm, lao vô kh¸c. §èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi vµ giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c ph¹m vi vµ giíi h¹n. X¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn trong tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i g©y ra chi phÝ (tæ, ®éi, ph©n xëng s¶n xuÊt, giai ®o¹n c«ng nghÖ,…) hoÆc ®èi tîng chÞu chi phÝ (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng,…). Dùa trªn nh÷ng c¨n cø vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng ph©n xëng, tõng tæ, ®éi, ®¬n ®Æt hµng… 1.3.1.2 Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Trªn c¬ së ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ ®· x¸c ®Þnh kÕ to¸n tiÕn hµnh lùa chän ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho phï hîp. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 17. 17. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ XÐt theo c¸ch thøc tËp hîp chi phÝ vµo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kÕ to¸n sö dông hai ph¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. 1.3.1.2.1Ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt riªng biÖt. Do ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n cho tõng ®èi tù¬ng riªng biÖt. Theo ph¬ng ph¸p nµy chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®îc tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ nªn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. V× vËy sö dông tèi ®a ph¬ng ph¸p nµy trong ®iÒu kiÖn cã thÓ cho phÐp. 1.3.1.2.2 Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ, kh«ng tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu riªng cho tõng ®èi tîng. Trong trêng hîp ®ã, ph¶i tËp hîp chung cho nhiÒu ®èi tîng. Sau ®ã, lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp ®Ó ph©n bæ kho¶n chi phÝ nµy cho tõng ®èi tîng kÕ to¸n chi phÝ. ViÖc ph©n bæ ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù: - X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ (H) HÖ sè ph©n bæ = Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Tæng tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n bæ Hay H = T C - X¸c ®Þnh møc chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng: C i = T i x H Trong ®ã C i : lµ chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng i T i : lµ tiªu chuÈn ph©n bæ cho tõng ®èi tîng i H: lµ hÖ sè ph©n bæ Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 18. 18. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Thùc tÕ cho thÊy, trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, do s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, c¸ch xa nhau vÒ mÆt kh«ng gian nªn chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp, cßn víi kho¶n môc chi phÝ gi¸n tiÕp ph¶i cã tiªu thøc ph©n bæ. Ngoµi ra trong doanh nghiÖp x©y l¾p cßn cã nh÷ng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ sau: - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng: chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh sÏ ®îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng riªng. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× tæng sè chi phÝ ph¸t sinh kÓ tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng ®ã. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®¬n vÞ thi c«ng: c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n vÞ thi c«ng. 1.3.2 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông KÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tËp hîp vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc, c¨n cø vµo b¶ng trÝch kh©u hao TSC§, c¸c phiÕu chi, b¶ng ph©n bæ c«ng cô, dông cô, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng,…®Ó tËp hîp vµo chi phÝ s¶n xuÊt m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. Tµi kho¶n sö dông: TK 621 “ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” TK 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” TK 623 “ Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” TK 627 “ Chi phÝ s¶n xuÊt chung” Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK: TK 335 “TrÝch tríc chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh” Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 19. 19. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ TK 142 “ Chi phÝ tr¶ tríc” 1.3.3 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (KKTX) 1.3.3.1 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp • Néi dung : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu lu©n chuyÓn th¼ng gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y, l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng s¶n phÈm x©y, l¾p (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cho m¸y mãc, ph¬ng tiÖn thi c«ng vµ nh÷ng vËt liÖu chÝnh trong chi phÝ chung). Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ: Nguyªn vËt liÖu sö dông cho x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i tÝnh trùc tiÕp cho s¶n phÈm h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc theo sè lîng thùc tÕ ®· sö dông vµ theo gi¸ xuÊt thùc tÕ. Cuèi kú h¹ch to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh tiÕn hµnh kiÓm kª sè vËt liÖu cßn l¹i t¹i n¬i s¶n xuÊt (nÕu cã) ®Ó ghi gi¶m trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt sö dông cho c«ng tr×nh. • Tµi kho¶n sö dông – TK 621 - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¸n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y dùng, s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp , … cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Tµi kho¶n nµy ®îc më trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 20. 20. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - KÕt cÊu: Bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp xuÊt dïng cho ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh dÞch vô trong kú (gåm cã VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). Bªn Cã: - TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh¸c trong kú sang TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang vµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi tiÕt cho c¸c ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. - TK 621 kh«ng cã sè d cuèi kú S¬ ®å 1.1: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 152, 153 TK 621 TK 152 XuÊt kho NVL, CCDC NVL dïng kh«ng hÕt cho x©y l¾p nhËp l¹i kho TK 111, 112, 141, 331 TK 154 NVL mua vÒ sö dông ngay TK 133 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp ThuÕ GTGT 1.3.3.2 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 21. 21. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ • Néi dung: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt (kÓ c¶ lao ®éng thuª ngoµi) bao gåm tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô, c¸c kho¶n phô l¬ng cÊp cã tÝnh chÊt æn ®Þnh. • Tµi kho¶n sö dông – TK 622 - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¸n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y dùng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm c¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ lao ®éng thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc (c¸c kho¶n phô cÊp). - KÕt cÊu: Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, cung cÊp dÞch vô bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, lao ®éng, c¸c kho¶n phô cÊp. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK 154 - Tµi kho¶n 622 cuèi kú kh«ng cã sè d S¬ ®å 1.2: H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334(3341) TK 622 TK 154 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n KÕt chuyÓn chi phÝ thuéc danh s¸ch nh©n c«ng trùc tiÕp TK 111, 112, 331, 3342 Ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi TK 141 Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 22. 22. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ NC 1.3.3.3 KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng • Néi dung: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ vÒ NVL cho m¸y ho¹t ®éng, chi phÝ tiÒn l¬ng (chÝnh, phô), phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, chi phÝ söa ch÷a b¶o dìng m¸y vµ chi phÝ mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cã liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p b»ng m¸y theo ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp. • Tµi kho¶n sö dông: TK 623 – chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng tr×nh - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p. - Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng (nh BHXH, BHYT, KPC§). - KÕt cÊu: Bªn Nî: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng (chi phÝ NVL cho m¸y ho¹t ®éng, chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ b¶o dìng, söa ch÷a m¸y thi c«ng,…). Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng sang bªn Nî TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang. - Tµi kho¶n 623 kh«ng cã sè d cuèi kú. • Tr×nh tù h¹ch to¸n TK 623 Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 23. 23. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §èi víi mçi h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n cã c¸ch h¹ch to¸n phï hîp. a. Trêng hîp doanh nghiÖp cã tæ chøc bé m¸y thi c«ng riªng biÖt, ®éi m¸y ®îc ph©n cÊp h¹ch to¸n vµ cã tæ chøc kÕ to¸n riªng S¬ ®å 1.3: H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng (tæ chøc bé m¸y thi c«ng riªng biÖt) TK 111, 112, 152, 153 TK 621 TK 154 TK 623 Chi phÝ NVL KÕt chuyÓn chi phÝ Gi¸ thµnh lao vô trùc tiÕp NVL trùc tiÕp cña ®éi MTC TK 3341, 3342 TK 622 Chi phÝ NC KÕt chuyÓn chi phÝ trùc tiÕp NC trùc tiÕp TK 111, 112, 331, 214 TK 627 CPSX chung KÕt chuyÓn chi phÝ SXC S¬ ®å 1.4 : H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng ë doanh nghiÖp x©y l¾p Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 24. 24. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ TK 111, 112, 336 TK 623 TK 154 TK 133 b. Doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc bé m¸y thi c«ng riªng biÖt hoÆc cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng, nhng ®éi m¸y kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng. S¬ ®å 1.5 : H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng (kh«ng tæ chøc bé m¸y thi c«ng riªng biÖt) Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khi DN nhËn khèi lîng m¸y thi c«ng hoµn thµnh KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi TK 623 TK 154TK 3341, 3342, 111 TK 152, 111, 112, 331 TK 214 XuÊt kho hoÆc mua NVL CCDC sö dông cho MTC Chi phÝ khÊu hao MTC TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n sö dông MTC KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC ThuÕ GTGT (nÕu cã)
 25. 25. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ c. Trêng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi: S¬ ®å 1.6: H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng thuª ngoµi 1.3.3.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung • Néi dung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn tæ chøc phôc vô vµ qu¶n lý thi c«ng cña c¸c ®éi x©y l¾p ë c¸c c«ng trêng x©y dùng nh: tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 623 TK 154TK 111, 112, 331 TK 133 Gi¸ thuª ch­a cã thuÕ KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC ThuÕ GTGT (nÕu cã) TK 111, 112, 331 TK 133 TK 141 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Thanh to¸n t¹m øng chi phÝ
 26. 26. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ s¶n xuÊt, chi phÝ NVL, CCDC sö dông cho nhu cÇu chung cña tæ, ®éi, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng cña ®éi vµ chi phÝ dich vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi. • Tµi kho¶n sö dông – TK 627 “ Chi phÝ s¶n xuÊt chung” - KÕt cÊu: Bªn Nî: C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang Bªn Nî TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. - TK 627 cuèi kú kh«ng cã sè d. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 27. 27. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 1.7 : H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 627 TK 334, 338 TK 152, 153 TK 214 TK 335 TK 111, 112, 331 TK 141 TK 142, 242 TK 111, 112, 138 TK 154 TK 133 L¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng cña CNV XuÊt dïng NVL. CCDC Gi¸ trÞ CCDC Khi ph©n bæ TrÝch khÊu hao TSC§ TrÝch tríc chi phÝ söa ch÷a TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Vµ chi phÝ b»ng tiÒn ThuÕ GTGT (nÕu cã) QuyÕt to¸n t¹m øng chi phÝ s¶n xuÊt chung Kho¶n ghi gi¶m CPSXC KÕt chuyÓn CPSXC
 28. 28. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.3.5 KÕ to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng ®Òu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÖt h¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®Æc ®iÓm cña ngµnh XDCB lµ tiÕn hµnh ngoµi trêi, phô thuéc phÇn nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng rñi ro. Nh÷ng rñi ro nµy t¹o nªn thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt, x©y dùng. §©y lµ nguyªn nh©n lµm t¨ng chi phÝ, gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Do ®ã, cÇn ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c gi¸ trÞ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt, x©y dùng nh»m cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®Ó tr¸nh c¸c thiÖt h¹i vÒ sau. ThiÖt h¹i trong s¶n xuÊt x©y l¾p thêng gÆp ë hai d¹ng chñ yÕu sau: •ThiÖt h¹i do ph¸ ®i lµm l¹i : do x©y l¾p sai thiÕt kÕ, kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn sai chÊt lîng, kh«ng ®îc nghiÖm thu buéc ph¶i bá chi phÝ thªm ®Ó söa ch÷a vµ ph¸ ®i lµm l¹i cho ®¹t yªu cÇu. •ThiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt: do c¸c nguyªn nh©n vÒ thêi tiÕt, nh©n c«ng, kh«ng cung øng ®ñ vËt t, tiÒn vèn,… Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt thi c«ng kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh mµ thêng ®îc ®Þnh kho¶n nh sau: S¬ ®å 1.8: Tr×nh tù kÕ to¸n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt ë c¸c DNXL Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 138(1) TK 111, 152 TK 138(8), 334 TK 811 Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi Gi¸ trÞ c¸ nh©n båi thêng Gi¸ trÞ tÝnh vµo chi phÝ kh¸c dù phßng
 29. 29. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ PhÇn gi¸ trÞ thiÖt h¹i kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang. Nî TK 138(8), 131, 811 Cã TK 154 1.3.3.6 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp S¬ ®å 1.9: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p KKTX Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 131 Gi¸ trÞ chñ ®Çu t båi thêng
 30. 30. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (KK§K) • Tµi kho¶n sö dông – TK 631 “ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt” + Néi dung : ®Ó tËp hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n sö dông TK 631 – Gi¸ thµnh s¶n xuÊt. TK nµy ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ (®éi, xÝ nghiÖp,…) vµ theo lo¹i, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô,…cña bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô, chi phÝ thuª ngoµi gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng, chÕ biÕn. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 154(1541)TK 621 TK 622 TK 623 TK 627 TK 155 TK 336 TK 632, 157 TK 111, 152, 138 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸c kho¶n thiÖt h¹i ghi gi¶m CPSX SP hoµn thµnh chê tiªu thô Bµn giao s¶n phÈm cho nhµ thÇu chÝnh Tiªu thô th¼ng HoÆc göi b¸n TK 335, 641 B¶o hµnh c«ng tr×nh x©y l¾p
 31. 31. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Còng t¬ng tù nh ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn, chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®îc tËp hîp trªn c¸c tµi kho¶n: 621, 622, 623, 627. Tuy nhiªn, theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, TK 154 – Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang chØ dïng ph¸n ¸nh gi¸ trÞ lµm dë lóc ®Çu kú vµ cuèi kú, cßn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh thùc hiÖn trªn TK 631 – Gi¸ thµnh s¶n xuÊt. + KÕt cÊu: Bªn Nî: - Gi¸ trÞ khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p dë dang ®Çu kú. - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - Gi¸ trÞ khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao chñ ®Çu t. - Tµi kho¶n 631 kh«ng cã sè d cuèi kú. 1.3.4.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp – TK 621 C¸c chi phÝ ®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 621 kh«ng ghi theo tõng chøng tõ xuÊt dïng NVL mµ ®îc ghi mét lÇn vµo cuèi kú h¹ch to¸n sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL tån kho, hµng mua ®ang ®i ®êng ,… Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt dïng = Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú + Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL nhËp trong kú - Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån cuèi kú §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp xuÊt dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c nhau th× c¨c cø vµo môc ®Ých sö dông cña tõng lo¹i NVL víi tû lÖ ph©n bæ dùa vµo kinh nghiÖm nhiÒu n¨m hoÆc dù to¸n. §©y chÝnh lµ nhîc ®iÓm lín cña ph¬ng ph¸p nµy ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, ë chç ta kh«ng thÓ biÕt ®îc t×nh h×nh xuÊt dïng cô thÓ cña tõng lo¹i NVL nh thÕ nµo. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 32. 32. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ VÒ c¸ch tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú gièng nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Cuèi kú, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp vµo TK 631: Nî TK 631 Cã TK 621 1.3.4.2 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp – TK 622 VÒ c¸ch tËp hîp chi phÝ NC trùc tiÕp trong kú gièng nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §Õn cuèi kú, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 631 Cã TK 622 1.3.4.3 KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng T¬ng tù nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 631 Cã TK 623 1.3.4.4 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung §îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 vµ ®îc chi tiÕt ®Õn tµi kho¶n 2 nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, sau ®ã ®îc ph©n bæ vµo tµi kho¶n 631 chi tiÕt theo tõng s¶n phÈm, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi: Nî TK 631 Cã TK 627 1.3.4.5 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 33. 33. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 1.10: kÕ to¸n tËp hîp theo ph¬ng ph¸p KK§K TK 631 TK 154 TK 632 TK 154 TK 621 TK 622 TK 623 TK 627 Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 34. 34. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 35. 35. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ KÕt chuyÓn gi¸ trÞ KÕt chuyÓn chi phÝ Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 36. 36. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ KÕt chuyÓn gi¸ trÞ Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 37. 37. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 38. 38. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4 C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong DNXL 1.4.1 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong kú Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh thêng trïng víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, nã cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao (®¹t ®Õn ®iÓm dõng hîp lý). Nh vËy, vÒ b¶n chÊt, cã sù gièng nhau vÒ ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: chóng ®Òu lµ ph¹m vi giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh. Tuy nhiªn, chóng vÉn cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau nh: Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 39. 39. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ + §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¨n cø ®Ó më c¸c tµi kho¶n, c¸c sæ chi tiÕt, tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu, tËp hîp sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi tîng. Cßn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø lËp c¸c b¶ng biÓu chi tiÕt, phiÕu tÝnh gi¸ thµnh, t¹o c¬ së cho viÖc gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + MÆt kh¸c, mét ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ t¬ng øng víi mét hay nhiÒu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ ngîc l¹i. •Kú tÝnh gi¸ thµnh: lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. 1.4.2 C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang S¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh dë dang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ®ang n»m trong d©y truyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®· hoµn thµnh mét quy tr×nh chÕ biÕn nhng vÉn ph¶i gia c«ng chÕ biÕn míi tiÕp míi trë thµnh thµnh phÈm. S¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p kiÓm kª hµng th¸ng, quÝ. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú tïy thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n gi÷a bªn A vµ bªn B, kÕ to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: 1.4.2.1 §¸nh gi¸ theo chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc thanh to¸n sau khi hoµn thµnh toµn bé. Do vËy, chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi kú b¸o c¸o. Thùc chÊt, ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé th× kh«ng cã ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 1.4.2.2 §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh cña SPXL Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n tõng phÇn theo giai ®o¹n c«ng viÖc kh¸c nhau, cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng. Do vËy, chi phÝ cho s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ph©n bæ chi Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 40. 40. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n, tæ hîp c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng hoÆc theo tû lÖ hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. Khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p dë dang ®îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së tµi liÖu kiÓm kª khèi lîng dë dang cuèi kú, c«ng thøc ®¸nh gi¸ nh sau: • Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ dù to¸n C«ng thøc nh sau: Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng XL dë dang = Chi phÝ thùc tÕ khèi lîng XL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l- îng XL thùc hiÖn trong kú x Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng XL dë dang cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng XL hoµn thµnh giao trong kú + Gi¸ trÞ dù to¸n cña khèi lîng XL dë dang cuèi kú • Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo tû lÖ hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng XL dë dang cuèi kú = Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng XL dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng XL thùc hiÖn trong kú x Chi phÝ cña khèi l- îng XL dë dang cuèi kú ®· quy ®æi theo SP hoµn Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 41. 41. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ thµnh t- ¬ng ®¬ng Chi phÝ dù to¸n cña khèi lîng XL hoµn thµnh bµn giao trong kú + Chi phÝ dù to¸n cña khèi lîng XL dë dang cuèi kú ®· quy ®æi theo SP hoµn thµnh t- ¬ng ®¬ng 1.4.3 C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.4.5.1 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp HiÖn nay, ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp v× nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc vµ ®èi tîng tËp hîp s¶n xuÊt phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o, c¸ch tÝnh ®¬n gi¶n. Theo ph¬ng ph¸p nµy, tËp hîp tÊt c¶ chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh,…tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh Êy. - Trêng hîp: c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh toµn bé mµ cã khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao th× cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Khi ®ã, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh sau: Z = D®k + C - Dck Trong: Z: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm C: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp theo ®èi tîng D®k, Dck: Gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang ®Çu kú, cuèi kú - Trêng hîp: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp theo tõng c«ng tr×nh nhng gi¸ thµnh thùc tÕ l¹i tÝnh riªng cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, th× kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè kinh tÕ kü thuËt quy ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 42. 42. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4.5.2 Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh lín, phøc t¹p, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng chia ra cho c¸c ®èi tîng s¶n xuÊt kh¸c nhau. ë ®©y, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tõng giai ®o¹n thi c«ng, cßn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh cuèi cïng. C«ng thøc tÝnh: Z = D®k + C1 + C2 + …+ Cn - Dck Trong ®ã: Z: Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm C1, C2, …, Cn: lµ chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng giai ®o¹n hay tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cña mét c«ng tr×nh. D®k, Dck: Gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang ®Çu kú, cuèi kú 1.4.5.3 Ph¬ng ph¸p tû lÖ chi phÝ Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp c«ng ty x©y l¾p cã thÓ ký kÕt víi bªn giao thÇu mét hay nhiÒu c«ng tr×nh, gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau mµ kh«ng cÇn h¹ch to¸n riªng cho tõng phÇn c«ng viÖc. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn cïng mét ®Þa ®iÓm thi c«ng, cïng ®¬n vÞ thi c«ng nhng cã thiÕt kÕ riªng kh¸c nhau, dù to¸n kh¸c nhau. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh tû lÖ ph©n bæ. C«ng thøc: Z tt = Gdt x H Trong ®ã: Z tt: Gi¸ thµnh thµnh thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh Gdt : Gi¸ trÞ dù to¸n cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã H : HÖ sè ph©n bæ gi¸ thµnh thùc tÕ Víi H = Tæng chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh Tæng chi phÝ dù to¸n cña tÊt c¶ HMCT 1.4.5.4 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 43. 43. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n tiÕn hµnh më cho mçi ®¬n ®Æt hµng mét sæ tÝnh gi¸ thµnh. Cuèi mçi kú, chi phÝ ph¸t sinh sÏ ®îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng, theo tõng kho¶n môc chi phÝ ghi vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®¬n ®Æt hµng t¬ng øng. Trêng hîp ®¬n ®Æt hµng gåm nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh sau khi tÝnh gi¸ thµnh cho ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau: Z = Z® ®h x Zdti Zdt Trong ®ã: Zi: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh Z® ®h: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh Zdt: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Zdti: Gi¸ thµnh dù to¸n cña h¹ng môc c«ng tr×nh i 1.4.5.5 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt ®· ®Þnh h×nh vµ ®i vµo æn ®Þnh, ®ång thêi doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc vËt t, lao ®éng cã c¨n cø kü thuËt vµ t- ¬ng ®èi chÝnh x¸c. §ång thêi viÖc qu¶n lý, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ph¶i dùa trªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña SP = Gi¸ thµnh ®Þnh møc cña SP + - Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc + - Chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc Trong ®ã: Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 44. 44. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc = §Þnh møc míi - §Þnh møc cò Chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc = Chi phÝ phÝ thùc tÕ (theo tõng kho¶n môc) - Chi phÝ phÝ ®Þnh møc (theo tõng kho¶n môc) 1.4.4 KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm trong DNXL 1.4.4.1 Tµi kho¶n sö dông – TK 154 • Néi dung: TK 154 – CPSXDD lµ tµi kho¶n dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p, s¶n phÈm c«ng nghiÖp, dÞch vô, lao vô, víi c¸c kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh: chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp,… ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª trong kÕ to¸n hµng tån kho. • KÕt cÊu Bªn Nî: - TËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ lao vô, dÞch vô kh¸c. - Gi¸ thµnh x©y l¾p cña nhµ thÇu phô hoµn thµnh bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh cha ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú. Bªn Cã: - Gi¸ thµnh SPXL hoµn thµnh bµn giao (tõng phÇn hoÆc toµn bé) hoÆc chê bµn giao. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña nhµ thÇu phô hoµn thµnh bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ cña SP c«ng nghiÖp hoµn thµnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cña khèi lîng lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 45. 45. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - TrÞ gi¸ NVL, hµng hãa gi¸ c«ng xong nhËp kho. Sè d Nî: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña nhµ thÇu phô hoµn thµnh bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh cha ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú. - Tµi kho¶n 154 cã 4 tµi kho¶n cÊp 2. 1.4.4.2 Quy tr×nh h¹ch to¸n mét sè ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu Bíc 1: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt SPXL theo tõng ®èi tîng (CT, HMCT) vµ chi phÝ s¶n xuÊt tiÕt theo tõng kho¶n môc. C¨n cø vµo kÕt qu¶ cña c¸c b¶ng ph©n bæ chi phÝ NVL, chi phÝ NC, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung… ®Ó tËp hîp chi phÝ. KÕ to¸n ghi: Nî TK 154 (1541) Cã TK 621, 622, 623, 627 Bíc 2: H¹ch to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p giao cho nhµ thÇu phô (ë nhµ thÇu chÝnh) - C¨n cø vµo gi¸ trÞ cña khèi lîng x©y l¾p do Nhµ thÇu phô bµn giao cho Nhµ thÇu chÝnh cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 (1541) Nî TK 133 (1331) Cã TK 111, 112, 136, 331 - Khi khèi lîng x©y l¾p do nhµ thÇu phô thùc hiÖn ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Nî TK 133 (1331) Cã TK 154 (1541) Bíc 3: Cuèi kú h¹ch to¸n, c¨n cø vµo gi¸ thµnh s¶n xuÊt XL thùc tÕ hoµn thµnh ®a ®i tiªu thô bµn giao bªn A (kÓ c¶ khèi lîng XL hoµn Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 46. 46. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ thµnh theo hîp ®ång kho¸n néi bé, ®¬n vÞ h¹ch to¸n cã tæ chøc riªng hÖ thèng sæ kÕ to¸n), ghi: Nî TK 632 Cã TK 154 (1541) - Trêng hîp SPXL hoµn thµnh chê tiªu thô nh x©y nhµ ®Ó b¸n hoÆc hoµn thµnh nhng cha bµn giao, c¨n cø vµo gi¸ thµnh SPXL hoµn thµnh kÕ to¸n ghi: Nî TK 155 (1551) Cã TK 154 (1541) - Trêng hîp bµn giao SPXL hoµn thµnh cho ®¬n vÞ nhËn thÇu chÝnh (®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng), ghi: Nî TK 336 (3362) Cã TK 154 (1541) - Trêng hîp DNXL x©y dùng ch¬ng tr×nh l¸n tr¹i, nhµ ë t¹m, c«ng tr×nh phô trî cã nguån ®Çu t riªng, khi hoµn thµnh c«ng tr×nh kÕ to¸n ghi: Nî TK 241 (2412) Cã TK 154 (1541) - Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thùc hiÖn gi¸ trÞ x©y l¾p liªn quan ®Õn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng, ghi: Nî TK 641 (6415) Nî TK 335 Cã TK 154 (1541) 1.4.5 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP theo ph¬ng thøc kho¸n trong DNXL • ý nghÜa: Trong DNXL, h×nh thøc kho¸n ®ang ®îc ¸p dông rÊt réng r·i, nã g¾n liÒn víi lîi Ých vËt chÊt cña ngêi lao ®éng vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc h¬n. Bëi tõng phÇn, tõng giai ®o¹n c«ng viÖc ®îc kho¸n cho tõng tæ, ®éi thi Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 47. 47. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ c«ng víi khèi lîng, chÊt lîng vµ víi tiÕn ®é thi c«ng ®óng theo hîp ®ång. Nh thÕ võa x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cho tõng c«ng nh©n, tõng tæ, ®éi, tõng c¸n bé, c«ng nh©n võa nh»m ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng s½n cã trªn nhiÒu mÆt ë c¸c ®¬n vÞ c¬ së… • C¸c h×nh thøc giao kho¸n SPXL: HiÖn nay, c¸c DNXL thêng ¸p dông hai h×nh thøc giao kho¸n c¬ b¶n lµ: - Kho¸n gän c«ng tr×nh: C¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n toµn bé gi¸ trÞ c«ng tr×nh vµ tù tæ chøc cung cÊp vËt t, nh©n c«ng, …, tiÕn hµnh thi c«ng. §Õn khi hoµn thµnh sÏ tiÕn hµnh bµn giao vµ ®îc thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhËn giao kho¸n. - Kho¸n theo tõng kho¶n môc chi phÝ: Bªn nhËn giao kho¸n sÏ chi phÝ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ ®· tháa thuËn víi bªn giao kho¸n vµ bªn giao sÏ chÞu chi phÝ vµ gi¸m s¸t vÒ kü thuËt vµ chÊt lîng c«ng viÖc. • Tr×nh tù kÕ to¸n ¸p dông cho h¹ch to¸n giao kho¸n ë ®¬n vÞ giao kho¸n néi bé khèi lîng XL vµ ®¬n vÞ nhËn giao kho¸n lµ ®¬n vÞ kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n. S¬ ®å 1.11: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ giao kho¸n Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 141 (1413)TK 152, 153, 111, 112 TK 621, 622,623, 627 TK 133 T¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n Sè chi thùc tÕ ThuÕ GTGT (nÕucã)
 48. 48. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 1.12: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n x©y l¾p 1.5 Sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp TK 154 TK 155TK 621TK 152, 153 TK 623, 627 TK 622 TK 334, 338 TK 331 TK 214 TK 336 Mua NVL, CCDC XuÊt NVL, CCDC phôc vô SX K/c CP NVL trùc tiÕp K/c gi¸ thµnh CTXL hoµn thµnh ch­ a tiªu thô trong kú TK 632 K/c gi¸ thµnh CTXL hoµn thµnh tiÖu thô trong kú Tiªu thô th¼ng Bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh Mua NVL K/c CP MTC, SXC TrÝch KH TSC§ L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch Tr¶ l­¬ng L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch K/c CP NC trùc tiÕp Chi phÝ b»n tiÒn TK 111, 112
 49. 49. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.5.1 H×nh thøc NhËt ký chøng tõ S¬ ®å 1.13: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Chøng tõ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kªB¶ng kª NhËt ký chøng tõ NhËt ký chøng tõ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸iSæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnhB¸o c¸o tµi chÝnh
 50. 50. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.5.2 H×nh thøc NhËt ký Sæ c¸i S¬ ®å 1.14: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký Sæ c¸i Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ gècChøng tõ gèc Sæ quüSæ quü Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc NhËt ký- sæ c¸iNhËt ký- sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh
 51. 51. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.5.3 H×nh thøc NhËt ký chung S¬ ®å 1.15: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ gècChøng tõ gèc Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸iSæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh
 52. 52. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.5.4 H×nh thøc Chøng tõ ghi sæ S¬ ®å 1.16: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ gècChøng tõ gècChøng tõ gèc Sæ quüSæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæChøng tõ ghi sæ Sæ c¸iSæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o tµi chÝnh
 53. 53. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 2.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung t¹i XN S«ng §µ 11-3 ¶nh hëng ®Õn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XN S«ng §µ 11-3 XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 lµ thµnh viªn cña C«ng ty S«ng §µ 11 tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn níc sè 1. Ngµy 30/4/1993 ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp x©y l¾p n¨ng lîng S«ng §µ 11-3 theo quyÕt ®Þnh sè 66 – BTC – TCL§ cña gi¸m ®èc Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña xÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty. N¨m 1973 tõ mét ®éi ®iÖn níc thuéc c«ng ty thñy ®iÖn Th¸c Bµ ®îc n©ng cÊp thµnh c«ng trêng c¬ ®iÖn. N¨m 1976 ®¬n vÞ chuyÓn vÒ x©y dùng nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh vµ ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp x©y l¾p m¸y ®iÖn níc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ. N¨m 1998 víi sù trëng thµnh vÒ quy m« vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¬n vÞ ®îc n©ng cÊp thµnh c«ng ty x©y l¾p n¨ng lîng trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ vµ thêi gian nµy c«ng ty cã chi nh¸nh t¹i Hµ Néi. Sau nµy ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp x©y l¾p n¨ng lîng S«ng §µ 11-3. Trô së chÝnh cña xÝ nghiÖp ®Æt t¹i Km 10- §êng TrÇn Phó- Phêng V¨n Mç- Hµ §«ng- Hµ T©y. N¨m 2002, ®Ó phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®a d¹ng hãa s¶n xuÊt kinh doanh xÝ nghiÖp ®îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp x©y dùng S«ng §µ 11-3. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 54. 54. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ N¨m 2004 do chÝnh s¸ch cæ phÇn hãa c¸c doanh nghiÖp nhµ n- íc cña Nhµ níc ta nªn xÝ nghiÖp ®îc biÕt ®Õn víi tªn XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc C«ng ty Cæ PhÇn S«ng §µ 11. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, qua nhiÒu lÇn ®æi tªn, bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô. XÝ nghiÖp kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ quy m« tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi lao ®éng ngµy mét n©ng cao. Nh÷ng c«ng tr×nh nh: Nhµ m¸y thñy ®iÖn Hßa B×nh, §êng d©y tr¹m biÕn ¸p 500KV cña c«ng tr×nh ®êng d©y 500KV B¾c Nam hay c«ng tr×nh ®iÖn Na D¬ng – L¹ng S¬n,…XÝ nghiÖp rÊt tù hµo vÒ nh÷ng g× m×nh ®· lµm ®îc. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng, xÝ nghiÖp kh«ng ngõng ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc mµ cßn t¨ng cêng cñng cè c¬ së vËt chÊt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn kho¶ng 200 ngêi trong ®ã cã c¶ tr×nh ®é ®¹i häc, c¸c chuyªn viªn bËc cao ®· tõng häc tËp vµ lao ®éng ë níc ngoµi, víi hÖ thèng m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm tÝch lòy trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 cã ®ñ kh¶ n¨ng thi c«ng, liªn doanh, liªn kÕt, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh theo ®óng lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh trªn ®Þa bµn trong vµ ngoµi níc. 2.1.2 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp Bé m¸y qu¶n lý tèt sÏ ®¶m b¶o cho xÝ nghiÖp gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®ång thêi gi¶m bít ®îc nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. N¾m b¾t ®îc t×nh h×nh ®ã ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· x©y dùng m« h×nh qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn kÕt hîp chøc n¨ng. M« h×nh nµy ®¶m b¶o sù ph¸t huy s¸ng t¹o cña c¸c cÊp, ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi ®ång bé cña c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ sè lîng c¸n bé qu¶n lý. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 55. 55. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 2.1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp - Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: lµ ngêi ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty, Tæng c«ng ty vµ Nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Lµ ngêi ®¹i diÖn toµn quyÒn trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, cã quyÒn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, lùa chän, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn theo chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc. - Phã gi¸m ®èc kinh tÕ: Lµ ngêi gióp viÖc gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc vÒ kinh tÕ kinh doanh, xóc tiÕn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ quyÕt to¸n bµn giao c«ng tr×nh, phô tr¸ch viÖc lËp gi¸ dù thÇu, quyÕt to¸n c«ng tr×nh. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Gi¸m®èc XÝ nghiÖp Gi¸m®èc XÝ nghiÖp Phã gi¸m®èc Kinh tÕ Phã gi¸m®èc Kinh tÕ Phã gi¸m ®èc Thi c«ng Phã gi¸m ®èc Thi c«ng Ban kinh tÕ kÕ ho¹ch Ban kinh tÕ kÕ ho¹ch Ban tæ chøc hµnh chÝnh Ban tæ chøc hµnh chÝnh Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ban tµi chÝnh kÕ to¸n Ban kinh tÕ vËt t­ c¬ giíi Ban kinh tÕ vËt t­ c¬ giíi §éi SX sè 1 §éi SX sè 1 X­ëng c¬ khÝ X­ëng c¬ khÝ §éi SX sè 2 §éi SX sè 2 §éi SX sè 3 §éi SX sè 3 §éi SX sè 4 §éi SX sè 4 §éi SX sè 5 §éi SX sè 5 §éi SX sè 6 §éi SX sè 6
 56. 56. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Phã gi¸m ®èc thi c«ng: Lµ ngêi tham mu cho gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt, gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò thi c«ng c«ng tr×nh nh kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng, vËt t, tµi s¶n cè ®Þnh. - Ban kinh tÕ – kÕ ho¹ch: cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m). LËp vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, tiÕp thÞ ®Çu t vµ theo dâi c¸c ho¹t ®éng mua vËt t phôc vô c¸c c«ng tr×nh. - Ban tæ chøc – hµnh chÝnh: gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n s¾p xÕp, c¶i tiÕn, tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý ®µo t¹o, båi dìng tuyÓn dông vµ ®iÒu phèi sö dông hîp lý c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng yªu cÇu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. - Ban tµi chÝnh – kÕ to¸n: gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ trong toµn bé xÝ nghiÖp theo chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc, ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña c«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. Tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kinh tÕ trong xÝ nghiÖp, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé lµm c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n.Tæ chøc híng dÉn kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n cña Nhµ níc, cña c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. - Ban kinh tÕ vËt t c¬ giíi: gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh, qu¶n lý vËt t, qu¶n lý xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng. Nh»m lËp ra c¸c kÕ ho¹ch cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. - C¸c tæ ®éi trùc thuéc xÝ nghiÖp: thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tæ chøc nh©n lùc, qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña tæ ®éi c«ng tr×nh ®¹t kÕt qu¶ cao dùa trªn c¬ së thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é, c¸c quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty, cña c«ng ty vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 57. 57. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 2.1.3 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 gåm 6 ®éi s¶n xuÊt vµ mét xëng gia c«ng c¬ khÝ chuyªn ho¹t ®éng ë c¸c ®Þa bµn phÝa B¾c vµ chuyªn ho¹t ®éng ë c¸c lÜnh vùc sau: - §µo ®Êt, x©y l¾p kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ phÇn bao che cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm C, hoµn thiÖn x©y dùng. - L¾p thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, níc c«ng tr×nh, l¾p thiÕt bÞ c«ng nghÖ, kÕt cÊu chi phÝ tiªu chuÈn, hÖ thèng ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p ®iÖn, hÖ thèng thiÕt bÞ th«ng tin. - X©y dùng hÖ thèng cÊp tho¸t níc ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. 2.1.4 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp 2.1.4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp bao gåm: - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi gióp viÖc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh – tÝn dông vµ th«ng tin kinh tÕ ë xÝ nghiÖp, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn xÝ nghiÖp theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh míi theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ ®iÒu lÖ kÕ to¸n trëng hiÖn hµnh. Phæ biÕn híng dÉn cô thÓ hãa kÞp thêi c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n cña Nhµ níc; Bé x©y dùng; c«ng ty vµ Tæng c«ng ty cho kÕ to¸n viªn. Tæ chøc t¹o nguån vèn ®¬n vÞ vµ sö dông c¸c nguån vèn. KiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n, chØ ®¹o vÒ mÆt tµi chÝnh vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, kiÓm tra c«ng t¸c tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña xÝ nghiÖp, chñ tr× so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. Tæ chøc vµ tham gia c«ng t¸c thu håi vèn, c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vµ kÕ to¸n trëng cña c«ng ty. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 58. 58. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Bé phËn tµi s¶n cè ®Þnh vµ hµng tån kho: cã nhiÖm vô theo dâi t¨ng gi¶m vµ sö dông TSC§ trong xÝ nghiÖp vµ tÝnh khÊu hao, theo dâi t×nh h×nh nhËp –xuÊt- tån vËt t. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: cã nhiÖm vô cïng phßng tæ chøc hµnh chÝnh x¸c ®Þnh sè BHXH, BHYT theo tõng ®éi vµ tæng hîp tõng xÝ nghiÖp. Theo dâi t×nh h×nh thanh quyÕt to¸n cña c¸c kho¶n thu, chi phÝ s¶n xuÊt BHXH, BHYT. NhËn b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan, tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n ®îc hëng theo chÕ ®é tõng ngêi. TÝnh chÝnh x¸c c¸c kho¶n t¹m vay vµ c«ng nî cña c«ng nh©n viªn víi xÝ nghiÖp tríc khi tr¶ l¬ng c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n nhËt ký chung, kÕ to¸n tæng hîp: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña chøng tõ lËp c¸c bót to¸n h¹ch to¸n, tiÕn hµnh nhËp c¸c chøng tõ vµo ch¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n sau ®ã ®Ó ®a ra c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc qu¶n lý cña ®¬n vÞ, ngoµi nhiÖm vô lµm c«ng t¸c kÕ to¸n nhËt ký chung cßn ph¶i tæng hîp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ theo yªu cÇu qu¶n lý tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp. - KÕ to¸n c«ng tr×nh: Trùc tiÕp theo dâi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, tiÕn hµnh lËp kÕ to¸n c«ng tr×nh: trùc tiÕp theo dâi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng, tiÕn hµnh lËp chøng tõ ban ®Çu, tæng hîp chøng tõ ban ®Çu göi vÒ ban tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp. S¬ ®å 2.2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 59. 59. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 2.1.4.2 §Æc ®iÓm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XN C¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp thêng lín vµ thêi gian thi c«ng dµi nªn niªn ®é kÕ to¸n xÝ nghiÖp ¸p dông lµ theo n¨m (Thêi gian b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12 n¨m d¬ng lÞch) §¬n vÞ tiÒn tÖ ¸p dông lµ ®ång (VN§). Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§ lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ®êng th¼ng. Tøc lµ, ®èi víi TSC§ tÝnh khÊu hao theo n¨m sö dông. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n tõng lÇn nhËp ®Ó tÝnh vµ kiÓm tra t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån vËt t. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n: XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 vµ do c«ng ty cã nhiÒu xÝ nghiÖp n»m r¶i r¸c ë kh¾p n¬i tõ B¾c vµo Nam nªn rÊt khã cho viÖc tËp hîp chøng tõ hµng ngµy ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Do vËy, c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh mçi ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ph¶i tù h¹ch to¸n chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh sau ®ã b¸o c¸o cho c«ng ty. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕ to¸n tr­ëngKÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n NKC, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n NKC, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH, thñ quü KÕ to¸n TSC§, vËt t­ KÕ to¸n TSC§, vËt t­ KÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh KÕ to¸n ®éi c«ng tr×nh
 60. 60. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh cña tõng xÝ nghiÖp, h×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. - §Æc trng: Lµ tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña tõng nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c nhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng cã sù kh¸c biÖt vµ ë xÝ nghiÖp sö dông ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nªn xÝ nghiÖp ®· ®¬n gi¶n hãa qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ. H¬n n÷a, víi viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n SAS gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh dÔ dµng h¬n. * C¸ch thøc sö dông phÇn mÒm cã thÓ kh¸i qu¸t nh sau: §Çu tiªn kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó nhËp sè liÖu vµo m¸y. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng lªn c¸c sæ chi tiÕt tµi kho¶n, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ cuèi cïng lµ nhËt ký chung, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. PhÇn tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cuèi kú kÕt chuyÓn sang TK 154 kÕ to¸n dïng ph¬ng ph¸p thñ c«ng. Theo s¬ ®å 2.3 Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 61. 61. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * S¬ ®å 2.3: Quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XN 11-3 thuéc C«ng ty Cæ PhÇn S«ng §µ 11 (KÕ to¸n m¸y) KÕ to¸n thùc hiÖn kÕt chuyÓn M¸y tÝnh tù ®éng lªn c¸c sæ s¸ch 2.1.4.3 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ SX ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng ë xÝ nghiÖp ®îc quy ®Þnh nh sau: §èi víi c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp nhËn tõ Bªn A, xÝ nghiÖp ®îc giao trªn c¬ së c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng cña xÝ nghiÖp. Ban kinh tÕ kÕ ho¹ch nhËn hå s¬ tµi liÖu, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ mÆt b»ng, nguån ®iÖn níc thi c«ng. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c chøng tõ gèc C¸c chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt TK622 Sæ chi tiÕt TK622 Sæ chi tiÕt TK623 Sæ chi tiÕt TK623 Sæ chi tiÕt TK627 Sæ chi tiÕt TK627 Sæ c¸i TK622 Sæ c¸i TK622 Sæ c¸i TK623 Sæ c¸i TK623 Sæ c¸i TK627 Sæ c¸i TK627 Sæ c¸i TK 154 Sæ c¸i TK 154 NhËt ký chungNhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK 621 Sæ c¸i TK 621
 62. 62. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh do xÝ nghiÖp tù t×m kiÕm th× mäi thñ tôc do xÝ nghiÖp tù tiÕn hµnh lµm vµ giao hå s¬ lu l¹i ban kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ ban kinh tÕ kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô híng dÉn vµ th«ng qua hîp ®ång tríc khi tr×nh gi¸m ®èc ký. Sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh thi c«ng ®îc, xÝ nghiÖp ph¶i lËp tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng ®îc gi¸m ®èc duyÖt míi ký lÖnh thi c«ng. S¬ ®å 2.4: Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thi c«ng cña mét c«ng tr×nh 2.1.4.4 T×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD trong 3 n¨m trë l¹i ®©y ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng tæng hîp sau: N¨ m ChØ tiªu §VT N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Doanh thu ®ång 18.458.080.4 95 27.663.597.0 72 30.870.900.0 83 Nguån vèn KD ®ång 309.109.851 350.630.850 380.935.992 Tæng tµi s¶n ®ång 11.886.202.0 45 7.253.420.97 7 12.968.201.6 90 Sè ngêi l® ngêi 235 439 250 Thu nhËp b/q ®/ngêi 1.187.000 1.521.000 1.880.000 Qua b¶ng tæng hîp sè liÖu trªn cho thÊy: t×nh h×nh cña ho¹t ®éng thi c«ng x©y l¾p cña xÝ nghiÖp trong 3 n¨m rÊt kh¶ quan, cã Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Kh¶o s¸t ThiÕ t kÕ LËp dù ¸n - Thi c«ng nÒn - Thi c«ng th« - PhÇn hoµn thiÖn S¶n phÈm
 63. 63. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ thÓ nãi lµ xÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 nãi riªng vµ c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ nãi chung ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t¹o ®îc vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë doanh thu ho¹t ®éng hµng n¨m, t×nh h×nh vèn kinh doanh, ë møc thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng. §êi sèng cña ngêi lao ®éng ngµy mét n©ng cao. 2.2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3. 2.2.1 §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 Víi ®Æc ®iÓm lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, xÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 cã nh÷ng c¨n cø riªng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 2.2.1.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt cña ngµnh x©y dùng nãi chung vµ XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 nãi riªng quy tr×nh thi c«ng thêng l©u dµi, phøc t¹p, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, cè ®Þnh, mçi c«ng tr×nh cã mét thiÕt kÕ kü thuËt riªng, mét ®¬n gi¸ dù to¸n riªng g¾n víi mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh. V× vËy, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §èi víi ®¬n ®Æt hµng söa ch÷a nhµ cöa cho bªn ngoµi th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ theo tõng ®¬n ®Æt hµng tõ lóc khëi c«ng cho ®Õn khi kÕt thóc. XÝ nghiÖp hµng kú ph¶i lËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho cÊp trªn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh; cã c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ c¸c c«ng tr×nh cha hoµn Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 64. 64. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ thµnh, trong bµi luËn v¨n nµy, em xin tr×nh bµy sè liÖu thùc tÕ cña XÝ nghiÖp víi “C«ng tr×nh ®iÖn Na D¬ng – L¹ng S¬n”. Khëi c«ng ngµy 1/1/2004 KÕt thóc ngµy 31/3/2004 2.2.1.2 Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C¸c chi phÝ ph¸t sinh ë xÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 thêng lµ lín vµ liªn quan ®Õn mét c«ng tr×nh nhÊt ®Þnh. Nªn, ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp lµ ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. §èi víi mçi mét c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh th× kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®ã ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c lËp b¸o c¸o vµ tÝnh gi¸ thµnh cho mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, c¸c chi phÝ trùc tiÕp nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× kÕ to¸n tiÒn hµnh tËp hîp chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Riªng ®èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Nh vËy, c«ng viÖc chÝnh cña kÕ to¸n lµ ph¶i tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c th¸ng tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p theo tõng kho¶n môc. 2.2.2 Tµi kho¶n vµ chøng tõ kÕ to¸n sö dông 2.2.2.1 Tµi kho¶n sö dông Theo QuyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp gåm 72 tµi kho¶n. C¸c tµi kho¶n mµ xÝ nghiÖp sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: - Tµi kho¶n 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” - Tµi kho¶n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” - Tµi kho¶n 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 65. 65. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Tµi kho¶n 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” - Tµi kho¶n 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan nh: TK 111, 112, 141, 152, 153, 331, 334, 338,… 2.2.2.2 Chøng tõ sö dông C¸c chøng tõ liªn quan mµ kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - C¸c hãa ®¬n GTGT - Hîp ®ång giao kho¸n - B¶ng chÊm c«ng - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng. … 2.2.3 Quy tr×nh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.2.3.1 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Néi dung: Do h×nh thøc kho¸n trong thi c«ng t¹i xÝ nghiÖp nªn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh chiÕm tû träng kh«ng nhiÒu trong gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. ë xÝ nghiÖp, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu Ýt mµ thêng lµ bªn nhËn giao kho¸n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn nguyªn vËt liÖu dïng cho c«ng tr×nh. Ngoµi ra cã thÓ bªn A cung cÊp thªm c¸c vËt liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh nh: Vßng treo ®Çu trßn, sø b¸t P70,… vµ c¸c c«ng cô, dông cô cÇn thiÕt ®éi thi c«ng nh: g¨ng tay, giÇy v¶i, … * Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 66. 66. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ KÕ to¸n tËp hîp theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, tøc lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sö dông cho c«ng tr×nh nµo th× kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. * TK sö dông KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. * Quy tr×nh h¹ch to¸n Khi nhËn thi c«ng c«ng tr×nh, ®¬n vÞ thi c«ng cã kÕ ho¹ch dù to¸n tiªu hao vËt t. C¨n cø vµo dù to¸n nµy, vµo tiÕn ®é thi c«ng c¸c bé phËn vËt t x©y dùng cã nhu cÇu mua vËt t cho tõng ®ît, viÕt GiÊy yªu cÇu vËt t tr×nh lªn cho Ban kinh tÕ-kÕ ho¹ch xem xÐt t×nh h×nh vµ gi¸m ®èc phª duyÖt. HoÆc trong qu¸ tr×nh thi c«ng do thiÕu vËt t, c¸c bé phËn vËt t viÕt giÊy §Ò nghÞ t¹m øng tr×nh lªn gi¸m ®èc ®Ó xin cÊp vËt t (®· cã trong kho). Khi xuÊt kho vËt t phôc vô cho c«ng tr×nh, thñ kho ghi râ sè thùc tÕ xuÊt lªn phiÕu xuÊt kho. §¬n gi¸ xuÊt kho lµ ®¬n gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, ghi: Nî TK 621 : 8.001.160 Cã TK 152 : 8.001.160 BiÓu mÉu 2.1 XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 MÉu sè: BM-X3KT LÇn ban hµnh: 01 Trang 1/1 giÊy yªu cÇu vËt t KÝnh göi: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 67. 67. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh Na D¬ng-L¹ng S¬n §Ò nghÞ ®¬n vÞ cÊp vËt t theo b¶ng kª sau ®©y §Þa ®iÓm giao t¹i kho L¸ng Thêi gian tõ ngµy 2/1/2004 ®Õn ngµy TT Tªn vËt t §¬n vÞ Sè lîng M· sè 1 èng nèi chèng sÐt c¸i 4 1717 2 Vßng treo ®Çu trßn c¸i 28 3301 3 Sø b¸t P 70 c¸i 9 3315 4 Sø b¸t P 70 c¸i 12 8304 5 Sø b¸t P 70 c¸i 61 8914 Ngêi yªu cÇu Ban KHVTCG Gi¸m ®èc BiÓu mÉu 2.2 XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 MÉu sè: 01-VT Q§ sè: 1864/1998/Q§BTC Ngµy 16-12-1998 cña BTC PhiÕu xuÊt kho Sè 01/04 Ngµy 10/1/2004 Nî TK 621 Cã TK 152 Hä vµ tªn ngêi nhËn: TrÇn Xu©n Minh Lý do xuÊt: phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn Z 110 KV - Na D¬ng -L¹ng S¬n T¹i kho: NguyÔn ThÞ L¸ng Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 68. 68. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt M· sè §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 èng nèi chèng sÐt 1717 C¸i 4 4 10.500 42.000 2 Vßng treo ®Çu trßn 3301 C¸i 28 28 16.541, 4 463.160 3 Sø b¸t P 70 3315 C¸i 9 9 623.55 6 5.612.00 0 4 Sø b¸t P 70 8904 C¸i 12 12 88.000 1.056.00 0 5 Sø b¸t P 70 8914 C¸i 61 61 13.573, 8 828.000 Céng 8.001.16 0 Ngµy 10/1/2004 Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn hµng Thñ kho KTT Thñ trëng ®¬n vÞ BiÓu mÉu 2.3 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 Sè CT: 01-HV XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 B¶ng kª thanh to¸n t¹m øng TK 141-T¹m øng Ngµy 10/3/2004 Hä vµ tªn: TrÇn Xu©n Minh §¬n vÞ: §éi c«ng tr×nh Na D¬ng-L¹ng S¬n Thanh to¸n: Hoµn chi phÝ ®iÖn, ®iÖn tho¹i, thuª xe, mua Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 69. 69. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ vËt t. STT DiÔn gi¶i Gi¸ mua (cha cã thuÕ) ThuÕ GTGT Gi¸ thanh to¸n I Sè tiÒn ®· t¹m øng 219.132.398 1 Sè tiÒn t¹m øng c¸c ®ît chi 219.132.398 II Sè tiÒn ®· chi kú nµy 21.421.01 1 325.081 21.746.092 Chøng tõ cã thuÕ GTGT 5.562.211 325.081 5.887.292 Sè H§ Ngµy Néi dung 172 05/01/200 4 TiÒn ®iÖn tho¹i 505.000 50.500 555.500 199 03/02/200 4 TiÒn ®iÖn tho¹i 434.400 43.440 477.840 004 12/02/200 4 Mua bu l«ng m¹ 4.622.811 231.141 4.853.952 Chøng tõ kh«ng cã thuÕ GTGT 15.858.80 0 0 15.858.800 009 31/01/200 4 Thuª xe vËn chuyÓn 6.300.000 6.300.000 009 29/02/200 4 Thuª xe vËn chuyÓn 8.700.000 8.700.000 009 29/02/200 4 LÖ phÝ ®ãng gãp 260.000 260.000 009 29/02/200 4 Tr¶ tiÒn ®iÖn 321.600 321.600 009 29/02/200 4 Tr¶ tiÒn ®iÖn 144.000 144.000 009 29/02/200 4 Tr¶ tiÒn ®iÖn 133.200 133.200 III Chªnh lÖch 197.386.306 1 Sè t¹m øng kh«ng hÕt 197.386.306 2 Chi phÝ s¶n xuÊt phÝ s¶n xuÊt qu¸ sè t¹m øng Ngêi thanh to¸n KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n trëng Gi¸m §èc KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 627 : 16.798.200 Nî TK 621 : 4.622.811 Nî TK 133 : 325.081 Cã TK 141 : 21.746.092 Tõ c¸c phiÕu xuÊt kho, b¶ng kª thanh to¸n t¹m øng, c¸c sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n (®èi víi nguyªn vËt liÖu dïng ngay kh«ng Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 70. 70. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ qua kho), cuèi quý kÕ to¸n lªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp –TK 621. BiÓu mÉu 2.4 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ11 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 Tõ th¸ng 1/2004 ®Õn th¸ng 3/2004 C«ng tr×nh ®iÖn Na D¬ng-L¹ng S¬n Sè d ®Çu kú: Sè CT Ngµ y CT Ngµ y GS DiÔn gi¶i M· sè TK §¦ PS Nî PS cã Sè d 01- 04 10/0 1 10/0 1 XuÊt vËt t cho XDCT 62114 8 152 8.001.160 KC- 621 30/0 1 30/0 1 KÕt chuyÓn CPNVL trùc tiÕp 62114 8 154 8.001.160 01- HV 10/0 3 10/0 3 TrÇn X. Minh hoµn chi phÝ 62114 8 141 4.622.811 NT P 10/0 3 10/0 3 XuÊt hµng gia c«ng cho CT 62114 8 632 17.175.66 8 03- PT 11/0 3 11/0 3 X¸c ®Þnh ph¶i tr¶ DN Hång H¹nh 62114 8 331 1 57.984.60 0 KC- 621 31/0 3 31/0 3 KÕt chuyÓn CPNVL trùc tiiÕp 62114 8 154 79.783.07 9 Céng ph¸t sinh 87.784.23 9 87.784.23 9 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 KÕ to¸n trëng Cuèi quý kÕ to¸n lªn sæ c¸i tµi kho¶n 621. Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp

×