Kt249

375 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt249

 1. 1. Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u më ra nhiÒu ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt. Trªn con ®êng tham dù WTO c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nh»m giíi thiÖu sang c¸c níc b¹n ®ång thêi còng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn khi s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ trêng th× chÊt l- îng s¶n phÈm vÒ c¶ hai mÆt néi dung vµ h×nh thøc cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· trë thµnh yªu cÇu quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.ViÖc duy tr× æn ®Þnh va kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ thùc hiÖn khi chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. §Ó ®a ®îc nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tíi thÞ tr- êng vµ tËn tay ngêi tiªu dïng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã gäi lµ giai ®o¹n b¸n hµng, Thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh nµy doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒ kiÖn thu håi vèn bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc, ®Çu t ph¸t triÓn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù canh tranh XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ t¸c ®éng m¹nh ®Õn hÖ thèng qu¶n lý nãi chung vµ kÕ to¸n nèi riªng còng nh vai trß cña tÝnh cÊp thiÕt cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 1
 2. 2. Qua thêi gian thùc tËp,t×m hiÓu thc tÕ t¹i chi nh¸nh C«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò “KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”. 2
 3. 3. Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang Ch¬ng III: Mét sè y kiÕn ®ãng gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang V× thêi gian thùc tËp ng¾n nªn trong b¸o c¸o em chØ xin ®Ò cËp ®Õn mét vµi s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn trßn vµ ®Ìn nÊm. Do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sai xãt, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp söa ch÷a cña c¸c thÇy c« vµ c¸n bé kÕ to¸n C«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang ®Ó bµi viÕt nµy thùc sù cã ý nghÜa vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c« gi¸o híng dÉn: TrÇn Ngäc Anh vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n C«ng Ty Bãng §Ìn §iÖn Quang ®· tËn t×nh híng dÉn vµ cung cÊp tµi liÖu gióp em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. 3
 4. 4. Ch¬ng I c¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1.1 Kh¸i niÖm vÒ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng a) Kh¸i niÖm vÒ b¸n hµng B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i .§©y lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao quyÒn së h÷u hµng ho¸ ngêi mua vµ doanh nghiÖp thu tiÒn vÒ hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒn XÐt vÒ gãc ®é kinh tÕ : B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸ cña doanh nghiÑp ®ùoc chuyÓn tõ h×nh th¸i vËt chÊt (hµng) sang h×nh th¸i tiÒn tÖ (tiÒn) Qu¸ tr×nh b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh sau ®©y: Cã sù trao ®æi tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, nguêi b¸n ®èng ý b¸n, ngêi mua ®ång ý mua , hä tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn. Cã sù thay ®æi quyÒn së hu vÒ hµng ho¸: ngêi b¸n mÊt quyÒn së h÷u, ngêi mua cã quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ ®· mua b¸n. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa, c¸c doanh nghiÖp cung cÊp cho kh¸ch hµng mét khèi lîng hµng ho¸ vµ nhËn l¹i cña kh¸ch hµng mét kho¶n gäi lµ doanh thu b¸n hµng. Sè doanh thu nµy lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh b) Kh¸i niÖm vÒ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ viÖc so s¸nh gi÷a chi phÝ kinh doanh ®· bá ra vµ thu nhËp kinh doanh ®· thu vÒ trong kú. NÕu thu nhËp lín h¬n chi phÝ thi kÕt qu¶ b¸n hµng lµ l·i, thu nhËp nhá h¬n chi 4
 5. 5. phÝ th× kÕt qu¶ b¸n hµng lµ lç .Viªc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng thêng ®îc tiÕn hµnh v¸o cuèi kú kinh doanh thêng lµ cuèi th¸ng ,cuèi quý, cuèi n¨m, tuú thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp . c) Mèi quan hÖ vÒ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ c¨n cø quan träng ®Ó ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh tiªu thô hµng ho¸ n÷a hay kh«ng .Do ®ã cã thÓ nãi gi÷a b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã mèi quan hÖ mËt thiÕt .KÕt qu¶ b¸n hµng lµ môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp cßn b¸n hµng la ph¬ng tiÖn trùc tiÕp ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã. 1.2 Vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng B¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ qu«c d©n. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp cã b¸n ®îc hµng th× míi cã thu nhËp ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra, cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh ,n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng ,t¹o nguån tÝch luü cho nÒn kinh tÕ quèc d©n.ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng lµ c¬ së x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cu¶ c¸c doanh nghiÖp ®èi vèi nhµ níc th«ng qua viÖc nép thuÕ, phÝ ,lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc, x¸c ®Þnh c¬ cÊu chi phÝ hîp lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao sè lîi nhuËn thu ®îc gi¶i quyÕt hµi hoµ gi÷a c¸c lîi Ých kinh tÕ: Nhµ níc, tËp thÓ vµ c¸c c¸ nh©n ngêi lao ®éng 1.3 Yªu cÇu cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng Nh ®· kh¼ng ®Þnh, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp .KÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, thu nhËn xö lý vµ 5
 6. 6. cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ sù vËn ®éng cña tµi s¶n ®ã trong doanh nghiÖp nh»m kiÓm tra, gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ,tµi chÝnh cña doanh nghiÖp,cã vai trß quan träng trong viÖc phôc vô qu¶n lý b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp ®ã .Qu¶n lý b¸n hµng lµ qu¶n lý kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô ®èi víi tõng thêi kú,tõng kh¸ch hµng, tõng hîp ®ång kinh tÕ . Yªu cÇu ®èi víi kÕ to¸n b¸n hµng lµ ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ hµng ho¸ tiªu thô trªn tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn : sè lîng, chÊt läng…Tr¸nh hiÖn täng mÊt m¸t h háng hoÆc tham « l·ng phÝ, kiÓm tra tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi phÝ ®ång thêi ph©n bæ chÝnh x¸c cho ®óng hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.Ph¶i qu¶n lý ch¨t chÏ t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng yªu cÇu thanh to¸n ®óng h×nh thøc vµ thêi gian tr¸nh mÊt m¸t ø ®äng vèn 2. Doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ doanh thu 2.1. Doanh thu b¸n hµng 2.1.1. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng lµ toµn bé sè tiÒn sÏ thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng giao dÞch tõ c¸c ho¹t ®éng giao dÞch nh b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ cho kh¸ch hµng bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã) 2.1.2. §iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n tÊt c¶ 5 ®iÒu kiÖn sau; -Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ngêi mua -Doanh nghiÖp kh«ng n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸ -Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n 6
 7. 7. -Doanh nghiÖp ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng -X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng 2.1.3. Nguyªn t¾c ho¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng -§èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, khi viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng ph¶i ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT,c¸c kho¶n phô thu,thuÕ GTGT ph¶i nép vµ tæng gi¸ thanh to¸n. Doanh thu b¸n hµng ®îc ph¶n ¸nh theo sè tiÒn b¸n hµng cha cã thuÕ GTGT -§èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu ®îc ph¶n ¸nh trªn tæng gi¸ thanh to¸n -§èi víi hµng ho¸ thu«c diÖn chiu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ,thuÔ xuÊt nhËp khÈu th× doanh thu tÝnh trªn tæng gi¸ mua b¸n -Doanh thu b¸n hµng (kÓ c¶ doanh thu néi bé) ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng mÆt hµng kh¸c nhau. Trong ®ã doanh thu néi bé lµ doanh thu cña nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ cung cÊp lÉn nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng m«t hÖ thèng tæ chøc (cïng tæng c«ng ty Ýt nhÊt lµ 3 cÊp: Tæng c«ng ty-C«ng ty-XÝ nghiÖp) nh : Gi¸ trÞ c¸c lo¹i s¶n phÈm, hµng hãa ®îc dïng ®Ó tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ,gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm ®em biÕu, tÆng hoÆc tiªu dïng trong néi bé doanh nghiÖp 2.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu -C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu theo quy ®Þnh bao gåm : ChiÕt khÊu th¬ng m¹i ,gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 2.2.1. Kh¸i niÖm -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: lµ kho¶n doanh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín 7
 8. 8. -Gi¶m gi¸ hµng b¸n: lµ kho¶n gi¶m trõ cho ngêi mua do hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu -Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i :lµ gia trÞ khèi läng hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n 2.2.2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¶i ®îc h¹ch to¸n riªng : trong ®ã c¸c kho¶n : ChiÕt khÊu th¬ng m¹i ,gi¶m gi¸ hµng b¸n ®¬c x¸c ®Þnh nh sau: - Doanh nghiÖp ph¶i cã quy chÕ qu¶n lý vµ c«ng bè c«ng khai c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n -C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸ hµng b¸n cho sè hµng b¸n ra trong kú ph¶i ®¶m b¶o doanh nghiÖp kinh doanh cã l·i -Ph¶i ghi râ trong hîp ®ång kinh tÕ vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng 2.3. C¸ch x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ b¸n hµng Doanh thu Gi¸ vèn CPBH,CPQLDN (L·i thuÇn tõ ho¹t = b¸n hµng - hµng b¸n - ph©n bæ cho sè ®éng b¸n hµng) hµng b¸n Trong ®ã : Doanh thu Tæng doanh C¸c kho¶n gi¶m ThuÕ xuÊt kh©u, thuÕ b¸n hµng = thu b¸n - trõ doanh thu - TT§B ph¶i nép NSNN thuÇn hµng theo quy ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép (¸p dông pp trùc tiÕp) 3. C¸c ph¬ng thøc tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n 3.1 Ph¬ng ph¸p nhËp tríc- xuÊt tríc Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thuyÕt lµ hµng ho¸ nhËp tríc th× sÏ ®îc xuÊt tríc.Do ®ã,gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho ®îc tÝnh hÕt theo gi¸ nhËp kho lÇn tríc råi míi tÝnh tiÕp gi¸ nhËp kho lÇn sau.Nh vËy gi¸ trÞ hµng hãa tån sÏ ®îc ph¶n ¸nh víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i v× ®îc tÝnh gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp kho míi nhÊt 8
 9. 9. 3.2 Ph¬ng ph¸p nhËp sau- xuÊt tríc Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ thuyÕt lµ hµng ho¸ nµo nhËp kho sau nhÊt sÏ ®îc xuÊt ra sö dông tríc.Do ®ã ,gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho ®îc tÝnh hÕt theo gi¸ nhËp kho míi nhÊt ,råi tÝnh tiÕp theo gi¸ nhËp kho kÕ tiÕp sau ®ã.Nh vËy gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho sÏ ®îc tÝnh theo gi¸ tån kho cò nhÊt 3.3 Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Lµ ph¬ng ph¸p c¨n cø vµo gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú vµ gi¸ trÞ hµng nhËp trong kú ®Ó tÝnh gi¸ binh qu©n cña 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ .Sau ®ã tÝnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho b»ng c¸ch lÊy sè lîng hµng ho¸ xuÊt kho nh©n víi gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n .Nõu gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®îc tÝnh theo tõng lÇn nhËp hµng th× gäi lµ b×nh qu©n gia quyÒn liªn hoµn.Nõu gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n chØ ®îc ®îc tÝnh mét lÇn lóc cuèi th¸ng th× gäi lµ b×nh qu©n gia quyÒn lóc cuèi th¸ng 3.4 Ph¬ng ph¸p gia thùc tÕ ®Ých danh Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông trong trêng hîp doanh nghiÖp qu¶n lý hµng ho¸ theo tõng l« hµng nhËp.Hµng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®¬n gi¸ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh .Ph¬ng ph¸p nµy thêng sö dông víi nh÷ng lo¹i hµng cã gi¸ trÞ cao,thêng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m· chÊt lîng 4. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng Ph¬ng thøc b¸n hµng lµ c¸ch thøc doanh nghiÖp chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho kh¸ch hµng vµ thu ®îc tiÒn hoÆc quyÒn thu tiÒn vÒ sè lîng hµng ho¸ tiªu thô *C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng 9
 10. 10. Ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã thÓ thùc hiÖn qua hai ph¬ng thøc : b¸n bu«n vµ b¸n lÎ .Trong ®ã,b¸n bu«n lµ b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ cßn b¸n lÎ lµ b¸n hµng cho ngêi tiªu dïng,chÊm døt qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸ Hµng ho¸ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau 4.1.§èi víi b¸n bu«n Cã hai ph¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n hµng qua kho vµ b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng 4.1.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng qua kho Theo ph¬ng thøc nµy,hµng ho¸ mua vÒ ®îc nhËp kho råi tõ kho xuÊt b¸n ra .Ph¬ng thøc b¸n hµng qua kho cã hai hinh thøc giao nhËn a) H×nh thøc nhËn hµng : Theo h×nh thøc nµy bªn mua sÏ nhËn hµng t¹i kho bªn b¸n hoÆc ®Õn mét ®Þa ®Ióm do hai bªn tho¶ thuËn theo hîp ®ång,nhng thêng lµ do bªn b¸n quy ®Þnh b) H×nh thøc chuyÓn hµng : Theo h×nh thøc nµy ,bªn b¸n sÏ chuyÓn hµng ho¸ ®Õn kho cña bªn mua hoÆc ®Õn mét ®Þa ®Ióm do bªn mua quy ®Þnh ®Ó giao hµng 4.1.2.Ph¬ng thøc b¸n hµng vËn chuyÓn + Theo ph¬ng thøc nµy,hµng ho¸ sÏ ®îc chuyÓn th¼ng tõ ®¬n vÞ cung cÊp ®Õn ®¬n vÞ mua hµng kh«ng qua kho cña ®¬n vÞ trung gian .Ph¬ng thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng cã hai h×nh thøc thanh to¸n VËn chuyÓn cã tham gia thanh to¸n : Theo h×nh thøc nµy ,hµng ho¸ ®îc vËn chuyªn th¼ng vÒ mÆt thanh to¸n ,®¬n vÞ trung gian vÉn lµm nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn hµng víi ®¬n vÞ cung cÊp vµ thu tiÒn cña ®¬n vÞ mua 10
 11. 11. VËn chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n: Theo h×nh thøc nµy hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn th¼ng ,vÒ thanh to¸n ,®¬n vÞ trung gian kh«ng lµm nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn víi ®¬n vÞ cung cÊp ,thu tiÒn cña ®¬n vÞ mua.Tuú hîp ®ång ,®¬n vÞ trung gian ®îc hëng mét sè phÝ nhÊt ®Þnh ë bªn mua hoÆc bªn cung cÊp 4.2.§èi víi b¸n lÎ Cã 3 ph¬ng thøc b¸n hµng lµ:B¸n hµng thu tiÒn tËp trung b¸n hµng kh«ng thu tiÒn tËp trung vµ b¸n hµng tù ®éng 4.2.1. Ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn tËp trung Theo ph¬ng thøc nµy,nh©n viªn b¸n hµng chØ phô tr¸ch viÖc giao hµng ,cßn viÖc thu tiÒn cã ngêi chuyªn tr¸ch lµm c«ng viÖc nµy.Tr×nh tù ®îc tiÕn hµnh nh sau: Khach hµng xem xong hµng ho¸ vµ ®ång ý mua,ngêi b¸n viÕt “ hãa ®¬n b¸n lΔ giao cho kh¸ch hµng ®a ®Õn chç thu tiÒn th× ®ãng dÊu “ ®· thu tiÒn” ,kh¸ch hµng mang ho¸ ®¬n ®ã ®Õn nhËn hµng .Cuèi ngµy, ngêi thu tiÒn tæng hîp sè tiÒn ®· thu ®Ó x¸c ®Þnh doanh sè b¸n. §Þnh kú kiÓm kª hµng ho¸ t¹i quÇy,tÝnh to¸n lîng hµng ®· b¸n ra ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh b¸n hµng thõa thiÕu t¹i quÇy 4.2.2.Ph¬ng thøc b¸n hµng kh«ng thu tiÒn tËp trung Theo ph¬ng thøc nµy ,nh©n viªn b¸n hµng võa lµm nhiÖm vô giao hµng, võa lµm nhiÖm vô thu tiÒn. Do ®ã ,trong mét cña hµng b¸n lÎ viÖc thu tiÒn b¸n hµng ph©n t¸n ë nhiÒu ®Ióm. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú tiÕn hµnh kiÓm kª hµng ho¸ cßn l¹i ®Ó tÝnh lîng b¸n ra,lËp b¸o c¸o b¸n hµng ,®èi chiÕu doanh sè b¸n theo b¸o c¸o b¸n hµng víi sè tiÒn thùc nép ®Ó x¸c ®Þnh thõa thiÕu tiÒn b¸n hµng 4.2.3.Ph¬ng thøc b¸n hµng tù ®éng Theo ph¬ng thøc nµy, ngêi mua tù chän hµng ho¸ sau ®ã mang ®Õn bé phËn thu ng©n kiÓm hµng,tÝnh tiÒn,lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ 11
 12. 12. thu tiÒn .Cuèi ngµy nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü .§Þnh kú kiÓm kª,x¸c ®Þnh thõa ,thiÕu tiÒn b¸n hµng 4.3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n 4.3.1.Thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt:hµng ho¸ cña c«ng ty sau khi giao cho kh¸ch hµng, kh¸ch hµng thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt 4.3.2.Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt :Theo ph¬ng thøc nµy ,hµng ho¸ cña c«ng ty sau khi giao cho kh¸ch hµng ,kh¸ch hµng cã thÓ thanh to¸n b»ng sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n 5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu trªn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô sau Ghi chÐp ®Çy ®ñ ,kÞp thêi sù biÕn ®éng (nhËp_xuÊt) cña tõng lo¹i hµng ho¸ trªn c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ Theo dâi, ph¶n ¸nh gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh b¸n hµng ,ghi chÐp kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ ,thu nhËp vÒ b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qua kinh doanh th«ng qua doanh thu b¸n hµng mét c¸ch chinh x¸c Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c,kÞp thêi,trung thùc, ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i hµng ho¸ phôc vô ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp 6. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông C¸c chøng tõ kÕ to¸n chñ yÕu ®îc sö dông trong kÕ to¸n b¸n hµngvµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh − Ho¸ ®¬n b¸n hµng − Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng − PhiÕu xuÊt kho 12
 13. 13. − PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé − PhiÕu thu ,phiÕu chi − B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ − Chøng tõ thanh to¸n kh¸c 7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng 7.1. Tµi kho¶n sö dông ∗ Ho¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu §Ó ho¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau: 7.1.1. TK 511 “Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸,dÞch vô thùc tÕ ph¸t sinh trong kú KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî −Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu trong kú theo quy ®Þnh +ChiÕt khÊu th¬ng m¹i kÕt chuyÓn cuèi kú +TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi lú +Giam gi¸ hµng b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú +ThuÕ TT§B,thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu b¸n hµng thùc tÕ chÞu thuÕ TT§B,thuÕ xuÊt khÈu +ThuÕ GTGT(®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. −KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn vµo tµi kho¶n 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Bªn cã : −Doanh thu b¸n s¶n phÈm,hµng ho¸,dich vô thùc hiÖn trong kú 13
 14. 14. − C¸c kho¶n doanh thu trî cÊp trî gi¸, phô thu mµ doanh nghiÖp ®îc hëng TK 511 kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 4 tµi kho¶n cÊp hai: TK 5111 “Doanh thu b¸n hµng ho¸” TK 5112 “Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm” TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dich vô” TK 5114 “Doanh thu trî cÊp ,trî gi¸” 7.1.2. TK 512 “Doanh thu néi bé” TK nµy ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm hµng ho¸ ,dÞch vô tiªu thô trong néi bé doanh nghiÖp ho¹ch to¸n ngµnh.Ngoµi ra ,TK nµy cßn sö dông ®Ó theo dâi mét sè néi dung ®îc coi lµ tiªu thô kh¸c nh sö dông s¶n phÈm hµng hãa ®Ó biÕu ,tÆng qu¶ng c¸o, chµo hµng…. HoÆc ®Ó tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸. Néi dung TK 512 t¬ng tù nh tµi kho¶n 511vµ ®îc chi tiÕt thµnh 3 TK cÊp hai TK 5121 “Doanh thu b¸n hµng” TK 5122 “Doanh thu b¸n thµnh phÈm” TK 5123 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô” 7.1.3. TK 521 “ChiÕt khÊu th¬ng m¹i” TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n doanh nghiÖp b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua víi lîng lín KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî : C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã : KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i sang TK 511 TK 512 kh«ng cã sè d 14
 15. 15. 7.1.4. TK 531 “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” TK nµy dung ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm hµng ho¸ ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n (kÐm phÈm chÊt,quy c¸ch…” ®îc doanh nghiÖp chÊp nhËn KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî : TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®· tr¶ tiÒn cho ngêi mua hoÆc tÝnh trõ vµo nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ sè s¶n phÈm hµng ho¸ b¸n ra Bªn cã : KÓt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµo bªn nî cña TK 511 hoÆc TK 512 TK 531 kh«ng cã sè d 7.1.5 TK 532 “ Gi¶m gi¸ hµng b¸n” TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú ho¹ch to¸n ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn trªn gi¸ tho¶ thuËn KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî: C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp nhËn cho ngêi mua hµng Bªn cã: KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n sang TK 511 TK 532 kh«ng cã sè d S¬ ®å 1: Ho¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng TK 521,531,532 TK 511,512 15 K/c c¸c kho¶n ghi gi¶m doanh thu vµo cuèi kú Doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n kh«ng chÞu thuÕ GTGT TK111, 112,131… TK152, 153,156TK333 TK33311 Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ) ThuÕ GTGT theo ThuÕ GTGT ph¶i nép (theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp) Doanh thu thùc tÕ b»ng vËt t­ hµng ho¸TK33311 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ nÕu cã TK334TK911 K/c doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô Thanh to¸n tiÒn l­¬ng víi CNV b»ng s¶n phÈm hµng ho¸
 16. 16. 16
 17. 17. 8. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Sau khi tÝnh ®îc trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ xuÊt b¸n,ta tÝnh ®îc trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n ra TrÞ gi¸ vèn TrÞ gi¸ mua Chi phÝ thu mua hµng xuÊt = hµng xuÊt + ph©n bæ cho b¸n hµng ®· b¸n Chi phÝ thu mua Chi phÝ thu mua Chi phÝ thu mua Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng = cña hµng tån ®Çu + ph¸t sinh trong + ph©n bæ cho hµng ®· b¸n kú kú tån cuèi kú Trong ®ã TrÞ gi¸ thu mua chi phÝ thu mua TrÞ gi¸ Cña hµng tån ®Çu + cÇn ph©n bæ ph¸t mua cña Kú sinh trong kú hµng Chi phÝ thu mua tån Ph©n bæ cho hµng = × ®· b¸n TrÞ gi¸ mua hµng + TrÞ gi¸ mua hµng cuèi kú Tån ®Çu kú nhËp trong kú − §Ó ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n kÕ to¸n sö dông TK 632- Tk nµy dïng ®Ó theo dâi trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho trong kú KÕt cÊu TK Bªn nî : TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm ,hµng ho¸,dÞch vô ,®· tiªu thô trong kú Bªn cã : KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú sang TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” −TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp l¹i kho TK 632 kh«ng cã sè d 17
 18. 18. S¬ ®å 2: Ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n (theo ph¬ng ph¸p KKTX) TK 156 TK 157 TK 632 TK136 XuÊt kho hµng ho¸ TrÞ gi¸ vèn hµng gñi TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n bÞ Gñi ®i b¸n ®îc x¸c ®Þnh ®· tiªu thô tr¶ l¹i TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ xuÊt b¸n TK 111,112 B¸n hµng vËn chuyÓn th¶ng TK 133 ThuÕ GTGT TK 152 Ph©n bæ chi phÝ thu mua cho hµng b¸n ra 18
 19. 19. S¬ ®å 3: Ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n (theo ph¬ng ph¸p KK§K) Cuèi kú K/c trÞ gi¸ hµng cßn l¹i (cha tiªu thô) TK 156,157 TK 611 TK 632 TK 911 §Çu kú kÕt chuyÓn hµng K/c gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng ho¸ tån kho x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 111,112,131 NhËp kho hµng ho¸ TK 133 9. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 9.1 Chi phÝ b¸n hµng Kh¸i niÖm: Chi phÝ b¸n hµng lµ mét bé phËn cña chi phÝ thêi kú,chi phÝ b¸n hµng biÓu hiÖn b»ng tiÒn c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra phôc vô cho tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong kú ho¹ch to¸n −Ph©n lo¹i chi phÝ b¸n hµng theo néi dung chi phÝ 19
 20. 20. Chi phÝ b¸n hµng gåm: Chi phÝ nh©n viªn ,chi phÝ vËt liÖu bao b×, chi phi dông cô ®å dïng, chi phÝ khÊu hao TSC§,chi phÝ b¶o hµnh ,chi phÝ mua ngoµi ,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c −Ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho hµng ho¸ b¸n ra trong kú CPBH ph©n bæ CPBH cßn CPBH ph¸t CPBH ph©n bæ cho cho hµng b¸n = l¹i ®Çu + sinh trong − sè hµng cßn lai trong kú kú kú cuèi kú CPBH cßn l¹i CPBH ph¸t sinh TrÞ gi¸ CPBH ph©n bæ cho ®Çu kú + trong kú hµng sè hµng cßn l¹i = × cßn cuèi kú TrÞ gi¸ hµng TrÞ gi¸ hµng cßn l¹i xuÊt b¸n + l¹i cuèi kú cuèi kú trong kú ∗ Ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng §Ó hoach to¸n CPBH kÕ to¸n sö dông TK 641 “Chi phÝ b¸n hµng” .Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan vµ phôc vô cho qu¸ tr×nh tiªu thô theo néi dung g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm tiªu thô c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî : TËp hîp chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã: C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ b¸n hµng + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµo tµi kho¶n 911 TK 641 kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 7 TK TK 6411 “Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng” TK 6412 “ Chi phÝ vËn chuyÓn bao b×” TK 6413 “Chi phÝ c«ng cô ,dông cô” TK 6414 “Chi phÝ khÊu hao TSC§” TK 6415 “Chi phÝ b¶o hµnh” TK6416 “Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 20
 21. 21. TK6417 “Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c” 21
 22. 22. S¬ ®å 4: Ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng TK 334,338 TK 641 TK 111,112.1388 TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trich Ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng Theo l¬ng TK 152.153 TK 142 TK 911 Chi phÝ vËt liÖu dông cô cho b¸n KÕt chê K/c ®Ó x¸c ®Þnh Hµng chuyÓn CPBH KÕt qu¶ kinh K/c doanh TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ phôcvô Cho b¸n hµng K/C CPBH ®Ó x¸c ®Þnh KÕt qu¶ kinh doanh TK 142,242,335 Chi phÝ ph©n bæ dÇn ,chi phÝ TrÝch tríc TK 111,112,331 TK 133 CP mua ngoµi phôc vô b¸n hµng TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc KhÊu trõ nÕu tÝnh vµo CPBH 22
 23. 23. 23
 24. 24. 9.2 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Kh¸i niÖm: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn nh÷ng hao phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra cho ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp trong kú ho¹ch to¸n −Ph©n lo¹i chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp theo néi dung chi phÝ Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm : chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ,chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý,chi phÝ ®å dïng v¨n phßng,chi phÝ khÊu hao TSC§ : thuÕ,phÝ,lÖ phÝ,chi phÝ dù phßng ,chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ∗ Ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (CPQLDN) CPQLDN ph©n bæ cho Chi phÝ qu¶n lý toµn doanh nghiÖp Doanh thu b¸n hµng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh = × cña c¸c ho¹t ®éng kinh th¬ng m¹i Tæng doanh thu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i Doanh cña doanh nghiÖp ∗ Ho¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §Ó ho¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp kÕ to¸n sö dông TK 642 “Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp”.TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cho ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp trong kú ho¹ch to¸n KÕt cÊu tµi kho¶n Bªn nî : TËp hîp CPQLDN thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n lµm gi¶m chi phÝ qu¶n lý DN trong kú + KÕt chuyÓn CPQLDN vµo TK 911 hoÆc TK 1422 TK 642 kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 8 tµi kho¶n cÊp 2 TK 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý TK 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý TK 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng TK 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 24
 25. 25. TK 6425 ThuÕ,phÝ vµ lÖ phÝ TK 6426 Chi phÝ dù phßng TK 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c S¬ ®å 5: Ho¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 334,338 TK642 TK 111,112,1388 TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch Ghi gi¶m CPQLDN Theo l¬ng TK 152,338 CP vËt liÖu,dông cô cho QLDN TK 1422 Tk 911 KÕt ChuyÓn K/c ®Ó x¸c CPQLDN TK 214 chê ®Þnh kÕt qu¶ K/c CP khÊu haoTSC§ cho QLDN K/c CPQLDN ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 142,242,335 CP ph©n bæ dÇn,CP trich tríc TK 111,112,331 TK 133 Chi phÝ mua ngoµi phuc vô b¸n hµng 25
 26. 26. TK 333 C¸c kho¶n ph¶i nép NSNN kh¸c (nÕu cã) 9.3 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng §Ó hoach to¸n kÕt qu¶ kinh doanh kÕ to¸n sö dông TK 911 “X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh”.Tk nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n ,x¸c ®Þnh kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh phô, c¸c ho¹t ®éng kh¸c. KÕt cÊu TK: Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm ,hµng ho¸,dÞch vô t¹i thêi chÝnh x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú −Chi phÝ b¸n hµng,chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho sè hµng ho¸ ,dÞch vô tiªu thô trong kú −Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh,chi phÝ bÊt thêng Bªn cã: Doanh thu thuÇn cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· ghi nhËn tiªu thô trong kú −Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c −Sè lç cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong kú TK 911 kh«ng cã sè d 26
 27. 27. S¬ ®å 6: Ho¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng TK 632 TK 911 TK 511,512 K/c gi¸ vèn hµng ho¸ tiªu thô K/c doanh thu b¸n hµng Trong kú thuÇn TK 641,642 TK 142 K/c CPBH,CPQLDN ®Ó x¸c ®Þnh KÕt qu¶ kinh doanh TK 1422 CP chê K/c K/c kú sau K/c lç vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng S¬ ®å ho¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ∗ S¬ ®å ho¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qña b¸n hµng trong doanh nghiÖp th¬ong m¹i ho¹ch to¸n b¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KKTX,tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 27
 28. 28. TK 156 TK632 TK911 TK 3331 TK111,112,131 TK 635 Gia vèn K/c GVHB hµng xu©t x¸c ®Þnh kqkd b¸n TK 521 Tk 511,512 TK liªn quan Tk 642,641 K/c DT thuÇn Doanh CPBH,CPQL K/c ®Ó thu DN,thùctÕ vÒ b¸n hµng TK 531 Ph¸t sinh X® kqkd Tk 133 ThuÕ xuÊt TK 532 KhÈu TK 421 K/c c¸c kho¶n chi phÝ gi¶m doanh thu vµo K/c l·i vÒ ho¹t ®éng B¸n hµng Cuèi kú S¬ ®å ho¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ho¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. 28
 29. 29. Tk 156 Tk 611 Tk 632 Tk 911 Tk 511,512 Tk 111,112,131 Tk 635 K/c hµng ho¸ GV hµng K/c GVHB K/c DT thuÇn ®Çu kú xuÊt b¸n X®kq kinh b¸n hµng doanh TK 521 K/c tæng GV hµng tån cuèi kú Tk 333 Tk 531 Tk 532 Tk 641,642 CPBH,CPQLDN K/c ®Ó X® kÕt thùc tÕ ph¸t sinh qu¶ kinh doanh Tk 421 K/c l·i vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng K/c lç vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng 29 ThuÕ GTGT TK111,112,33 1 NhËp kho hµng mua trong kú TK liªn quan K/c c¸c kho¶n chi phÝ gi¶m doanh thu vµ cuèi kú
 30. 30. KÕ to¸n chi tiÕt nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng a) KÕ to¸n chi tiÕt doanh thu b¸n hµng −KÕ to¸n chi tiÕt doanh thu b¸n hµng ®îc tiÕn hµnh theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh kÕ to¸n chi tiÕt doanh thu b¸n hµng theo tõng ®Þa ®iÓm b¸n hµng ( quÇy hµng,cña hµng,chi nh¸nh ,®¹i diÖn …) kÕ to¸n chi tiªt doanh thu b¸n hµng theo tõng lo¹i theo tõng ngµnh hµng,nhãm hµng ,trong ®ã tõng ngµnh hµng cã thÓ theo dâi chi tiÕt ®îc KÕ to¸n më sæ (thÎ) theo dâi chi tiÕt doanh thu theo tõng ®Þa ®óng tiªu thô ,tõng ngµnh hµng,tng nhãm hµng b) KÕ to¸n chi tiÕt kÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ b¸n hµng ®îc theo dâi chi tiÕt theo yªu cÇu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ, th«ng thêng kÕt qu¶ b¸n hµng ®îc chi tiÕt theo ngµnh hµng ,mÆt hµng tiªu thô : kÕt qu¶ b¸n hµng n«ng s¶n,kÕt qu¶ b¸n hµng ®øng m¸y,kÕt qu¶ b¸n hµng c«ng nghÖ phÈm −Cã thÓ kÕt hîp ®îc mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp ngay trong c¸c NhËt Ký_Chøng Tõ −Cuèi th¸ng kh«ng cÇn lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n v× cã thÓ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp ngay ë dßng sæ céng cuèi th¸ng ë trang NhËt Ký_Chøng Tõ 30
 31. 31. Ch¬ng 2 thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ban hµng t¹i chi nh¸nh ®IÖn quang 1. §Æc ®iÓm chung cña §iÖn Quang 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1979 dùa trªn xÝ nghiÖp bãng ®Ìn trßn ho¹t ®éng tõ tríc n¨m 1975.§©y lµ thêi kú mµ nÒn kinh tÕ níc ta vÉn cßn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung díi sù ®Iòu hµnh cña nhµ níc nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. Cho ®Õn n¨m 1986 sau gÇn 10 n¨m thµnh lËp xÝ nghiÖp th× nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, víi ph¬ng ch©m “ chÊt lîng cao,gi¸ thµnh h¹,mÉu m· hÊp dÉn” céng víi cung c¸ch qu¶n lý míi, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao vµ tõng bíc lµm chñ thÞ trêng.§Õn n¨m 1991 xÝ nghiÖp ®îc ®æi tªn thµnh c«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang. C«ng ty cã trô së giao dÞch t¹i 125 Hµm Nghi QuËn 1,thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®iÖn tho¹i 8290135, ®¨ng ký m· sè thuÕ:0300363808,tµi kho¶n t¹i ng©n hµng C«ng Th¬ng chi nh¸nh 4,thµnh phè Hå ChÝ Minh. Cho tíi nay C«ng Ty bãng ®Ìn cã 4 chi nh¸nh ph©n phèi s¶n phÈm trong c¶ níc 1. Chi nh¸nh Hµ Néi_23B Phan §×nh Phïng,Hµ Néi 2. Chi nh¸nh §µ N½ng_88 Lª DuÈn_§µ N½ng 3. Chi nh¸nh Nha Trang_76 NguyÔn Tr·i 4. Chi nh¸nh CÇn Th¬_135C TrÇn Hng §¹o,CÇn Th¬ 1.2. Chi nh¸nh ®iÖn quan Hµ Néi 31
 32. 32. Chi nh¸nh §iÖn Quang t¹i Hµ Néi ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1994 trô së giao dÞch ®îc ®Æt t¹i 23B Phan §×nh Phïng Hµ Néi. M· sè thuÕ lµ 0300363808-0-006-1. HiÖn nay chi nh¸nh lµm nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm §iÖn Quang trªn toµn miÒn b¾c b»ng c¸c h×nh thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. 32
 33. 33. B¶ng 1:KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu chñ yÕu trong 2 n¨m 2002 vµ 2003 TT ChØ tiªu §VT N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh T¬ng ®èi % 1 Tæng doanh thu 1000 20.525.65 0 34.076.13 5 +1355048 5 +66,017 2 L·i gép 1000 800.954 850.763 +49809 +6,219 3 Chi phÝ kinh doanh 1000 669.586 750.000 +80414 +12,01 4 L·i thuÇn 1000 205.148 390.000 +185225 +90,29 5 Nép ng©n s¸ch 1000 32.454 70.373 +37895 +116,77 6 L·i rßng 1000 70.023 100.000 +29977 +42,8 7 Lao ®éng ngêi 25 35 +10 +40 8 Thu nhËp BQ 1 ngêi/th¸ng 1000 850 1000 +150 +17,65 1.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ Víi ®Æc ®iÓm cña mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i, c«ng viÖc kinh doanh lµ mua vµo, b¸n ra nªn c«ng t¸c tæ chøc kinh doanh lµ tæ chøc quy tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ chø kh«ng ph¶i lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt .C«ng ty ¸p dông ®ång thêi c¶ hai ph¬ng thøc kinh doanh mua b¸n qua kho vµ mua b¸n kh«ng qua kho.Quy tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: Mua vµo Dù tr÷ B¸n ra (B¸n qua kho) (B¸n giao hµng th¼ng kh«ng qua kho 33
 34. 34. 1.4 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cu¶ chi nh¸nh c«ng ty §iÖn Quang Chi nh¸nh c«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý tËp trung gän nhÑ, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, bªn díi lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Chøc n¨ng nhiÖm vô ph©n cÊp néi bé c«ng ty: ∗Gi¸m ®èc c«ng ty Lµ ngêi trùc tiÕp l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty qua bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty tríc c«ng ty trong quan hÖ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i,ho¹t ®éng cña c«ng ty *Phã gi¸m ®èc tham mu cho l·nh ®¹o gi¸m ®èc vÒ ®Iòu hµnh néi bé *Phßng kinh doanh : Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ kÕ ho¹ch kinh doanh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®¶m b¶o hiÖu qu¶,phèi hîp víi phßng kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh c«ng nî theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ *Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 34
 35. 35. X©y dùng vµ ¸p dông c¸c chÕ ®é quy ®Þnh néi bé vÒ qu¶n lý sö dông lao ®éng.Chiu tr¸ch nhiÖm tríc giam ®èc c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng *Phßng kÕ to¸n Tham mu cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ®Ò xuÊt lªn gi¸m ®èc c¸c ph¬ng ¸n tæ chøc kÕ to¸n ,®ång thêi th«ng tin cho ban l·nh ®¹o nh÷ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty. 1.5 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang 1.5.1 H×nh thøc kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n mµ chi nh¸nh §iÖn Quang ¸p dông lµ h×nh thøc NhËt Ký - Chøng tõ 1.5.2 H×nh thøc nµy cã ®Æc ®iÓm −KÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo trËt tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cïng lo¹i ph¸t sinh ë ®¬n vÞ vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp riÒng lµ sæ NhËt Ký_Chøng tõ. −Cã thÓ kÕt hîp ®îc mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt víi kÕ to¸n tæng hîp ngay trong c¸c NhËt ký_Chøng tõ −Cuèi th¸ng kh«ng cÇn lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n v× cã thÓ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp kÕ to¸n tæng hîp ngay ë dßng sè céng cuèi th¸ng ë c¸c trang NhËt Ký_Chøng Tõ 35
 36. 36. S¬ ®å: HÖ thèng ho¸ th«ng tin kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt Ký- Chøng Tõ Chóng tõ gèc B¶ng kª vµ B¶ng ph©n bæ ph©n bæ Sæ kÕ to¸n NhËt Ký_Chøng Tõ Bao c¸o quü Chi tiÕt hµng ngµy B¶ng tæng hîp chi Sæ c¸i TiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh 1.5.3 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh §iÖn Quang tæ chóc theo h×nh thøc tËp trung. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thi trêng,bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc gon nhÑ, phï hîp víi t×nh h×nh cña c«ng ty. S¬ ®å : Bé m¸y cña c«ng ty KÕ to¸n trëng 36
 37. 37. KÕ to¸n b¸n KÕ to¸n tiÒn KÕ to¸n Thñ kho hµng vµ theo l¬ng vµ tiÌn hµng ho¸ dâi c«ng nî mÆt KÕ to¸n trëng: − Cã nhiÖm vô tæ chøc chØ ®¹o ,kiÓm tra thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp,qu¸n xuyÕn ,tæng hîp ®«n ®èc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n.§ång thêi thùc hiÖn kiªm nhiÖm c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ −B¸o c¸o víi c¬ quan chøc n¨ng vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ thÈm quyÒn ®îc giao −N¾m b¾t vµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµI chÝnh cña c«ng ty vÒ vèn vµ nguån vèn chÝnh x¸c, kÞp thêi tham mu cho l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc quyÕt ®Þnh qu¶n lý chÝnh x¸c kÞp thêi ∗KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî −Theo dâi t×nh h×nh doanh thu ,c«ng nî víi kh¸ch hµng −Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc ∗KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ tiÒn mÆt TÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶ vµ b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c¸n bé nh©n viªn trong toµn c«ng ty −Theo dâi t×nh h×nh thu chi thanh to¸n tiÒn mÆt víi c¸c ®èi tîng −LËp ®Çy ®ñ,chÝnh x¸c c¸c chøng tõ thanh to¸n cho kh¸ch hµng ∗KÕ to¸n hµng ho¸ : Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp_xuÊt_tån kho hµng ho¸ ∗Thñ quü: Thùc hiÖn trùc tiÕp qu¶n lý ,kiÓm ®óng c¸c thu chi,tiÒn mÆt dùa trªn c¸c phiÕu thu, chi hµng ngµy ghi chÐp kÞp thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c thu ,chi vµ qu¶n lý tiÒn mÆt hiÖn cã.Thêng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh tiÒn mÆt tån quü cña c«ng ty. 37
 38. 38. 1.5.4 Tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh. HiÖn nay chi nh¸nh c«ng ty ¸p dông hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã söa ®æi bæ sung theo quyÕt ®Þnh sè /44/2001/Q§/BTC cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh gåm : 38
 39. 39. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B01_DNN KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B02_DNN ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B09_DNN C¸c b¸o c¸o nµy thêng ®îc lËp vµ göi cho c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vµo cuèi n¨m tµi chÝnh (31/12) 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang 2.1 KÕ to¸n b¸n hµng t¹i chi nh¸nh C«ng Ty Bãng §Ìn §iÖn Quang 2.1.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông Trong c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng, kÕ to¸n chi nh¸nh c«ng ty §iÖn Quang sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n sau: ∗ Chøng tõ sö dông + Ho¸ ®¬n GTGT_mÉu sè 01/GTGT_3LL + PhiÕu xuÊt kho_mÉu sè 02_VT + PhiÕu thu mÉu sè 01 _VT + Uû nhiÖm thu ,uû nhiÖm chi ∗ Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông XuÊt ph¸t tõ viÖc c«ng ty vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã söa ®æi bæ xung theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh nªn trong ho¹ch to¸n b¸n hµng kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông mét sè TK nh: TK 511: “Doanh thu b¸n hµng” TK521: “C¸c kho¶n gi¶m trõ “ .TK nµy ®îc chi tiÕt thµnh TK5211 “ChiÕt khÊu th¬ng m¹i” TK 5212 “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” 39
 40. 40. TK 5213 “Gi¶m gi¸ hµng b¸n” TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n Vµ c¸c TK kh¸c nh TK 111,112,131,3331 2.1.2 C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng HiÖn nay, t¹i chi nh¸nh C«ng ty §iÖn Quang thùc hiÖn theo 2 ph¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ a) Ph¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ Trong ph¬ng thøc nµy,chi nh¸nh ph©n c«ng bé phËn b¸n hµng riªng,bé phËn thu tiÒn riªng.Kh¸ch hµng sau khi xem xong hµng ho¸ ,®ång ý mua th× ngêi b¸n viÕt ho¸ ®¬n b¸n lÎ giao cho kh¸ch hµng,kh¸ch hµng ®em hµng ho¸ ®Õn bé phËn thu tiÒn ®Ó thanh to¸n.Sau khi thanh to¸n xong,kh¸ch hµng cÇm ho¸ ®¬n ®Õn chç giao hµng ®Ó nhËn hµng 2.1.3 C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng HiÖn nay, chi nh¸nh §iÖn Quang ¸p dông 2 ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ: a) B¸n hµng thu tiÒn ngay (thanh to¸n nhanh) Theo ph¬ng thøc nµy,hµng ho¸ cña c«ng ty sau khi giao cho kh¸ch hµng ph¶i ®îc thanh toan ngay b»ng mÆt,sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n b) B¸n hµng cha thu ®îc tiÒn ngay(thanh to¸n chËm) §©y lµ h×nh thøc mua hµng tr¶ tiÒn sau.Theo h×nh thøc nµy khi c«ng ty xuÊt hµng thÝ sè hµng ®ã ®îc coi lµ tiªu thô vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi nhËn doanh thu vµ theo dâi trªn(sæ chi tiÕt c«ng nî) c) Ph¬ng thøc ho¹ch to¸n b¸n hµng 40
 41. 41. 2.1.4 Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ a) Trêng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: Lu t¹i Liªn 2: Giao cho Liªn 3: Giao cho Vµo thÎ kho Phßng kÕ to¸n kh¸ch hµng thñ kho ( sæ kho) XuÊt hµng PhiÕu thu C¸c sæ liªn quan 111,511,3331 VÝ dô :Ngµy 5/1/2004 chi nh¸nh xuÊt hµng cho nhµ bµ An thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt Lo¹i Sè luîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Bãng Huúnh Quang1m2 2 thïng 10.000 400.000 Bãng trßn 25W 1 thïng 2.500 250.000 Bãng nÊm mê 40W 2 thïng 3.600 720.000 41
 42. 42. Tõ nghiÖp vô nµy ,phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc +LËp ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01/GTGT_3LL Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1(lu) Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2004 Ký hiÖu:BA/2004A Sè : 0052311 §¬n vÞ b¸n hµng: Chi nh¸nh §iÖn Quang §Þa chØ: 23B Phan §×nh Phïng §iÖn tho¹i Hä Tªn ngêi mua:Bµ An §¬n vÞ §Þa chØ H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6= 4× 5 1 §Ìn 1m2 thïng 2 10.000 400.000 2 §Ìn trßn 25W thïng 1 2.500 250.000 3 §Ìn n»m 40W thïng 2 3.600 720.000 Céng tiÒn hµng 1.370.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT 137.000 Tæng céng thanh to¸n 1.507.000 42
 43. 43. Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ 43
 44. 44. + PhiÕu xuÊt kho : PhiÕu xuÊt kho do thñ kho cña c«ng ty lËp trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT, lµm c¨n cø gi¸ vèn hµng b¸n. §¬n vÞ : Chi nh¸nh §iÖn Quang Bé phËn PhiÕu xuÊt kho Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2004 Sæ: 007427 Nî TK 632 Cã TK 156 Hä tªn ngêi nhËn hµng: Bµ An Lý do xuÊt kho: XuÊt t¹i kho : Phan §×nh Phïng STT Tªn nh·n hiÖu M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn quy c¸ch,phÈm chÊt,vËt t,s¶n phÈm Yªu cÇu Thùc xuÊt A B 1 §Ìn 1m2 thïng 2 2 10.000 400.000 2 §Ìn trßn 25W thïng 1 1 2.500 250.000 3 §Ìn n»m 40W thung 2 2 3.600 720.000 Céng 1.370.000 Tæng sè tiÒn (b»ng ch÷) XuÊt ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2004 Phô tr¸ch bé phËn Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho sö dông 44
 45. 45. KÕ to¸n viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn Theo ho¸ ®¬n GTGT, nhµ bµ An thanh to¸n tiÒn ngay. V× vËy sau khi giao hµng, kÕ to¸n b¸n hµng chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT (liªn 1) cho kÕ to¸n ®Ó viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn. §¬n vÞ : chi nh¸nh §iÖn Quang Bé phËn PhiÕu thu Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2004 QuyÓn sè: Sè Nî Cã Hä tªn ngêi nép tiÒn : Bµ An §Þa chØ Lý do nép : Tr¶ tiÒn mua hµng theo ho¸ ®¬n sè 0052311 Sè tiÒn : 1.507.000 ViÕt b»ng ch÷ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 5 th¸ng n¨m 2004 Thñ quü ( Ký ,ghi râ hä tªn) b) Trêng hîp b¸n hµng cha thu tiÒn Ho¸ ®¬n GTGT 45
 46. 46. Liªn 1: Lu kÕ to¸n Liªn 2: Giao cho Liªn 3:Giao cho Vµo thÎ kho kh¸ch hµng thñ kho (sè kho) Ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ liªn XuÊt hµng quan 131 ,511,3331 Trong trêng hîp nµy,tr×nh tù kÕ to¸n b¸n hµng ®îc tiÕn hµnh nh sau Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt t¹i phßng kinh doanh ,kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT( 3 liªn), liªn 3 chuyÓn xuèng cho thñ kho,thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ®ã ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho cho hµng xuÊt.Sau khi xuÊt hµng,thñ kho c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT (3 liªn) ®Ó ghi vµo sæ kho (ghi sè lîng hµng xuÊt). KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî ghi vµo sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî sæ theo dâi doanh thu VÝ Dô: Ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2004 chi nh¸nh §iÖn Quang b¸n hµng cho nhµ Minh QuyÒn, Minh QuyÒn cha thanh to¸n tiÒn hµng MÉu sè 01/GTKT_ 3LL Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1 (lu) Ngay 12 th¸ng 1 n¨m 2004 Ký hiÖu MQ/ 2003 A Sè : 0091254 §¬n vÞ b¸n hµng : Chi nh¸nh §iÖn Quang §Þa chØ : 23B Phan §×nh Phïng Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i M· sè Hä tªn ngêi mua hµng : Minh QuyÒn §¬n vÞ §Þa chØ : LÜnh Nam_Hoµng Mai Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n : thanh to¸n sau M· sè 46
 47. 47. STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3= 2× 1 1 §Ìn !m2 thïng 7 10.000 1.400.000 2 §Ìn n»m 40W thïng 4 3.600 1.440.000 Céng tiÒn hµng 2.840.000 ThuÕ suÊt GTGT :10% TiÒn thuÕ GTGT 284.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 3.124.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ Thñ kho viÕt phiÕu xuÊt kho vµ vµo thÎ kho t¬ng tù nh trêng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay 2.2. Ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n T¹i chi nh¸nh §iÖn Quang hiÖn t¹i t×nh h×nh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho theo gi¸ ®Ých danh .Do ®ã khi xuÊt l« hµng nµo th× sÏ tÝnh theo gi¸ ®Ých danh cña l« hµng ®ã VÝ dô: Gi¸ vèn cña l« hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng ®îc kÕ to¸n tËp hîp nh sau §¬n gi¸ cña ®Ìn 1m2 xuÊt b¸n lµ: 6800 ®ång/bãng §¬n gi¸ cña ®Ìn 25W xuÊt b¸n lµ: 1580 ®ång/bãng §¬n gi¸ cña ®Ìn n»m 40W xuÊt b¸n lµ : 1920 ®ång/bãng Nh vËy trÞ gi¸ vèn lµ: §Ìn 1m2 = (2×20)×6800=272000 47
 48. 48. §Ìn 25W= (1×100)×1580= 158000 §Ìn 40W = (2×100)×1920 = 384000 48
 49. 49. B¶ng 2 : Sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n Sæ chi tiÕt gia vèn hµng b¸n Tµi kho¶n: 632 Th¸ng 1 n¨m 2004 §VT: 1.000 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d SH NT Nî Cã Nî Cã D ®Çu kú … … … … XuÊt b¸n cho bµ An 156 814 §Ìn 1m2 272 §Ìn trßn 158 §Ìn nÊm 384 Céng ph¸t sinh D cuèi kú Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trêng B¸o c¸o NhËp_XuÊt_ Tån hµng ho¸ ®îc kÕ to¸n hµng ho¸ lËp vµo cuèi th¸ng sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc trÞ gia vèn cña hµng nhËp vµ xuÊt trong th¸ng C¨n cø vµo sè d cuèi kú cña b¸o c¸o NhËp _XuÊt _Tån hµng ho¸ kú tríc, phiÕu nhËp kho, xuÊt kho,ho¸ ®¬n GTGT cña hµng ho¸ xuÊt b¸n kú nµy, kÕ to¸n hµng ho¸ lËp b¸o c¸o NhËp_ XuÊt_Tån hµng ho¸ X¸c ®Þnh hµng ho¸ tån kho cuèi kú ta cã c«ng thøc Tån D NhËp XuÊt cuèi = ®Çu + trong − trong kú kú kú kú B¶ng 3: B¸o c¸o NhËp _XuÊt_ Tån hµng ho¸ (TK 156) 49
 50. 50. B¸o c¸o NhËp _XuÊt_ tån hµng hãa (TK 156) Th¸ng 1 n¨m 2004 §VT : 1000® M· Tªn hµng ho¸ §VT Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SL §G TT SL §G TT SL §G TT SL §G TT §Ìn HQ 1m2 Thïng 4 136 544 3250 136 14960 0 3253 136 148240 1 136 136 §Ìn HQ 0,6m Thïng 7 158 1106 2750 158 12640 0 2755 158 127190 2 158 316 §Ìn nÊm 40W Thïng 2 192 384 2000 192 30720 0 2000 192 151488 2 192 384 §Ìn trßn 25W Thïng 7 192 1344 1570 192 17088 0 1574 192 170688 3 192 576 Tæng céng 20 3378 9570 15694 0 9582 156390 6 8 1412 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ kho KÕ to¸n trëng 50
 51. 51. 39
 52. 52. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng Sau khi ho¸ ®¬n GTGT ®îc lËp ,kÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî ký duyÖt vµ lu mét b¶n t¹i phßng.Sau ®ã kÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî vµo sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng ®îc lËp trªn m¸y tÝnh C¸ch lËp sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng + Cét chøng tõ : ®îc lÊy tõ sæ ho¸ ®¬n,ngµy th¸ng lËp trªn ho¸ ®¬n GTGT + Cét m· ®¬n vÞ : m· nµy do kÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî quy íc cµi ®Æt vµo m¸y + Cét sè tiÒn : LÊy sè liÖu ë dßng “ céng tiÒn hµng” trªn tõng ho¸ ®¬n GTGT (sè tiÒn cha cã thuÕ GTGT) + Cét TK : ®Þnh kho¶n trªn m¸y ngay khi lËp chøng tõ vµo + Cét doanh thu : ph¶n ¸nh doanh thu thanh to¸n ngay vµ doanh thu thanh to¸n chËm.Sè liÖu ®ùoc lÊy trªn ho¸ ®¬n GTGT (sè tiÒn cha cã thuÕ) B¶ng 4: Sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng 40
 53. 53. CN C«ng ty §iÖn Quang §Þa chØ: 23 B Phan §×nh Phïng sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tiÒn: 1.000 ® Chøng tõ M· kh¸ch Sè tiÒn Tµi kho¶n Doanh thu Thanh to¸n chËm Sæ Ngµy Nî Cã Thanh to¸n ngay TiÒn mÆt TiÒn GNH 00754361 1/1/04 AC 11 11527 111 511 11527 00754363 1/1/04 YA 5 16028 131 511 16028 00754336 5 2/1/04 XA 10 35213 112 511 35213 .... …. …. …. …. …. …. …. ….. 07754336 6 2/1/04 B A 20 1370 111 511 1370 …. …. …. …. …. …. …. …. …. 00998965 31/1/04 MQ 15 2840 131 511 2840 …. …. …. …. …. … …. …. …. Céng 2.127.14 2 954.468 516.72 8 655.946 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng 41
 54. 54. 2.3 H¹ch to¸n thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ thuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ThuÕ GTGT ph¶i nép cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh mét trong hai ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hoÆc tÝnh trùc tiÕp GTGT T¹i chi nh¸nh §iÖn Quang thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. TÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Òu chÞu thuÕ suÊt 10%. Nh vËy sè thuÕ GTGT ph¶i nép x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. = - Trong ®ã ThuÕ GTGT = gi¸ tÝnh thuÕ cña ®Çu ra hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra x ThuÕ xuÊt GTGT (%) ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Tæng sè thuÕ GTGT ®· thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸ dÞch vô , ghi trªn biªn lai nép thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu C¬ së ®Ó ho¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu ra lµ c¸c ho¸ ®¬n GTGT. Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo ''B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra'' cuèi ngµy kÕ to¸n céng rån kÕt qu¶ tõng cét, cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng dån kÕt qu¶ tõng ngµy ®Ó vµo ''Tê khai thuÕ GTGT '' viÖc lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra, ®ång thêi víi viÖc ghi'' sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng'' vµ tæng sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh trong th¸ng ghi trªn b¶ng kª nµy ph¶i khíp ®óng víi sæ thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i TK 33311 B¶ng 5. B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ b¸n ra. 42
 55. 55. CN C«ng ty §iÖn Quang §Þa chØ: 23 B Phan §×nh Phïng B¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra ThuÕ suÊt 10% (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ) §¬n vÞ tÝnh: 1000 Ho¸ ®¬n, CT b¸n ra Ngµy Tªn ngêi mua MST ngêi mua MÆt hµng Doanh thu cha thuÕ ThuÕ GTGT®Çu ra ghi chó KHH§ Sè MH 103B 0075436 1 1/1/04 C«ng ty DÖt len mïa §«ng 0100106138 §Ìn trßn+HQ 11527 1152,7 0075436 3 1/1/04 Chî Phïng Hng 0500753976 §Ìn trßn+NÊm 16028 1602,8 Céng 0075436 5 2/1/04 Thµnh an 0201728690 §Ìn HQ 35213 3521 0075436 6 2/1/04 Bµ - An 0600110125 §Ìn HQ+trßn …1370 …137 Céng …. …. …. …. …. …. …. 0099896 5 3/1/04 Minh QuyÒn 0100107096 HQ+trßn + nÊm 2840 284 Céng 2127142 212714,2 43
 56. 56. Ngêi lËp biÓu Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 Ký , hä tªn KÕ to¸n trëng 44
 57. 57. B¶ng 6.Tê khai thuÕ GTGT C¨n cø lËp tê khai thuÕ GTGT - C¨n cø vµo sè liÖu céng cuèi th¸ng''B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ ho¸ ®¬n b¸n ra. - C¨n cø vµo chøng tõ nép thuÕ GTGT, chøng tõ hoµn thuÕ GTGT,gi¶m thuÕ GTGT. - C¨n cø vµo sè liÖu ghi sæ kÕ to¸n. Tê khai thuÕ GTGT (Dïng cho c¬ së tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊ trõ) Chi nh¸nh §iÖn Quang §i¹ chØ: 23B Phan §×nh Phïng - Hµ Néi M· sè thuÕ: §¬n vÞ tiÒn: 1000 STT ChØ tiªu kª khai Doanh thu ch- a thuÕ GTGT ThuÕ GTGT 1 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra 2.127.142. 212.714,2 2 Hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT 2.127.142 A Hµng ho¸ xuÊt khÈu (thuÕ xuÊt 0%) B Hµng ho¸ dÞch vô (thuÕ xuÊt 5%) C Hµng ho¸ dÞch vô (thuÕ 10%) 2.127.142 212.714,2 D Hµng ho¸ dÞch vô (thuÕ xuÊt 20%) 3 Hµng ho¸ dÞch mua vµo 1561940 156194 4 ThuÕ GTGT hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 156194 5 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 156194 6 ThuÕ GTGT ph¶i nép = (2)-(5) 56520,2 7 ThuÕ GTGT kú tríc chuyÓn gia A Nép thiÕu B Nép thõa hoÆc cha ®îc khÊu trõ 8 ThuÕ GTGT ®· nép trong th¸ng 9 ThuÕ GTGT ®îc hoµn tr¶ trong th¸ng 10 ThuÕ GTGT ph¶i nép th¸ng nµy 56520,2 45
 58. 58. HiÖn nay m¹ng líi tiªu thô cña chi nh¸nh lµ kh¸ réng, do ®ã trong qu¸ tr×nh b¸n hµng còng thêng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ kÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng cha thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ ''Céng nî më cho tøng kh¸ch hµng chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ chi tiÕt céng nî lµ ho¸ ®¬n GTGT. B¶ng 7. Sæ chi tiÕt céng nî Chi nh¸nh §iÖn Quang §Þa chØ: Sæ chi tiÕt c«ng nî Th¸ng 1 n¨m 2004 Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng §èi tîng - MQ- Minh QuyÒn §¬n vÞ tiÒn: 1.000® Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/¦ Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã ……. 5/01 …. D ®Çu th¸ng Doanh thu b¸n ®Ìn ThuÕ GTGT cha thanh to¸n ……………….. Céng ph¸t sinh D cuèi 511 33311 ……. 2.84 0 284 1557 7 ……. …… Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng 46
 59. 59. 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang a. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹ch to¸n chi nh¸nh sö dông c¸c TK sau: TK 641: Chi nh¸nh b¸n hµng TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh T¹i chi nh¸nh §iÖn Quang kh«ng sö dông TK 642 ''chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp '' Chøng tõ ®îc sö dông ®Ó ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng lµ phiÕu thu phiÕu chi… b. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. * Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ lu th«ng, chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng gåm cã. Chi phÝ giao dÞch, l¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi kho b¶o qu¶n hµng ho¸. B¶ng tËp hîp chi phÝ b¸n hµng Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tiÒn: 1000® Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn SH Ngµy th¸ng 11 2/1 Anh Thµnh chi phÝ x¨ng dÇu c«ng t¸c 1.000.000 30 5/1 T. Anh Thanh to¸n tiÒn thuª xe 900.000 35 6/1 Trang thanh to¸n mua v¨n phßng phÈm 45.000 40 17/1 ChÞ H¬ng thanh to¸n tiÒn níc 48.000 …. …. ….. …. 105 31/1 ChÞ H¬ng thanh to¸n tiÒn vÖ sinh 50.000 Céng Céng 20.585.00 0 47
 60. 60. 48
 61. 61. B¶ng : Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng. Chi nh¸nh §iÖn Quang §Þa chØ Sæ chi tiÕt chi phÝ b¸n hµng Th¸ng 01 n¨m 2004 §¬n vÞ tiÒn: 1.000. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã D ®Çu th¸ng ……. …. … . …. 11 2/1 Anh Thµnh CP x¨ng 111 3.000 30 5/1 T.Anh thanh to¸n thuª xe ,, 6.900 35 6/1 Trang thanh to¸n mua VPP ,, 545 40 17/1 H¬ng thanh to¸n tiÒn níc 480 … … … … … … … … 105 31/1 H¬ng thanh to¸n tiÒn VS 50 Céng ph¸t sinh 20.585 D cuèi th¸g …….. …. … . …. Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2004 KÕ to¸n trëng 4. H¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng Song song víi viÖc tæ chøc b¸n hµng, viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi l·nh ®¹o chi nh¸nh C«ng ty §iÖn Quang, v× qua kÕt qu¶ b¸n hµng, l·nh ®¹o t¹i chi nh¸nh C«ng ty sÏ biÕt ®îc thÞ trêng miÒn B¾c cã ph¶i lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng ®èi víi c«ng ty hay kh«ng ®Ó cßn ®a ra híng gi¶i quyÕt. 49
 62. 62. T¹i chi nh¸nh §iÖn quang, kÕt qu¶ b¸n hµng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = - - Trong ®ã: = - ViÖc ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi th·ng khi ®ã kÕ to¸n sÏ tÝnh ®îc kÕt qu¶ b¸n hµng cña th¸ng ®ã lµ l·i hay lç. Trong th¸ng 1 n¨m 2004, kÕ to¸n chi nh¸nh §iÖn Quang ®· h¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng nh sau: * Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng + Doanh thu b»ng tiÒn mÆt. Nî TK 111 954.468.000 Cã TK 511 954.468.000 + Doanh thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng Nî TK 112 516.728.000 Cã TK 511 516.728.000 * Doanh thu tr¶ chËm Nî TK 131 655.946.000 Cã TK 511 655.946.000 * Trong th¸ng 1 n¨m 2004 t¹i chi nh¸nh kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, do ®ã trong phÇn nµy hä ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. * KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng Nî TK 511: 2.127.142.000 Cã TK 911: 2.127.142.000 * Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632: 1561.940.000 Cã TK 156: 1561.940.000 * KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 50
 63. 63. Nî TK 911 : 1561.940.000 Cã TK 632: 1561.940.000 * KÕt chuyÓn CPBH Nî TK 911: 20.585.000 Cã TK 641: 20.585.000 KÕt qu¶ tiªu thô th¸ng 1 n¨m 2004 ®îc x¸c ®Þnh nh sau: KÕt qu¶ tiªu thô = 2.127.142.000 - 1561.940.000- 20.585.000 = 544.617.000 Sau ®ã kÕ to¸n ghi. Nî TK 911: 868.951.000 Cã TK 421: 868.951.000 Nh vËy, kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty trong th¸ng 1 n¨m 2004 lµ cã l·i. KÕ tãan ph¶n ¸nh tæng hîp tÝnh h×nh tiªu thô hµng ho¸, t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi mua kÕt qu¶ l·i cña C«ng ty trong th¸ng 1 n¨m 2004 trªn NKCT sè 8 nh sau. B¶ng 11. NhËt ký chøng tõ sè 8. 51
 64. 64. NhËt ký chøng tõ sè 8 Ghi cã c¸c TK: 156,511,131,632,641,911 Th¸ng 1n¨m 2004 §¬n vÞ tiÒn:1.000® STT SHTK Ghi nî C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 156 131 511 632 641 911 Tæng céng 1` 111 TiÒn mÆt 954.468 954.468 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 516.728 516.728 3 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 655.946 655.946 4 511 Doanh thu b¸n hµng 2.127.14 2 2.127.142 5 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 1561.94 0 1.561.946 6 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinhdoanh 1561.940 20.585 1.582.525 Tæng céng 1561.94 0 2127.142 1561.940 20585 2127142 52
 65. 65. Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng 53
 66. 66. Sau khi ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ trªn TKCT sè 8 cuèi th¸ng kÕ to¸n më sæ c¸i TK 632 ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng ®· b¸n ra trong th¸ng. B¶ng 12. Sæ c¸i TK 632. Sæ c¸i TK 632 §¬n vÞ tiÒn: 1.000® Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî TK nµy T1 T2 T3 … Cén g NKCT sè 8 (ghi cã TK 156) 1561.94 0 Céng ph¸t sinh bªn nî 1561.94 0 Céng ph¸t sinh bªn cã 1561.94 0 Sè d Nî 0 Cã 0 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §ång thêi víi viÖc më sæ c¸i TK 632, kÕ to¸n më sæ c¸i TK 511 còng dùa trªn NKCT sè 8. B¶ng 13: Sæ c¸i TK 511 Sè d ®Çu th¸ng: D nî D cã Sæ c¸i TK 511 §¬n vÞ tiÒn: 1.000® Ghi cã c¸c TK øng nî TK nµy T1 T2 T3 … Céng NCCT sè 8 ghi cã NC 911 2.127.14 2 Céng ph¸t sinh bªn nî 2.127.14 51
 67. 67. 2 Céng ph¸t sinh bªn cã 2.127.14 2 Sè d Nî 0 Cã 0 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Trong trêng hîp cã c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu kÕ to¸n më sæ cµi nc 5213 ®Ó theo dâi song th¸ng mét t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang kh«ng ph¸t sinh nh÷ng kho¶n gi¶m trõ doanh thu do ®ã trong phÇn nµy kh«ng ®Ò cËp tíi. §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh tøc lµ x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp l·i bao nhiªu, lç bao nhiªu. V× vËy cuèi th¸ng doanh nghiÖp ph¶i më sæ chi tiÕt TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Sæ chi tiÕt x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 911 §¬n vÞ tiÒn: 1000 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/¦ Sè ph¸t sinh Sè d SH NT Cã Nî 31/1 k/c doanh thu thuÇn 511 212714 2 k/c gi¸ vèn hµng b¸n 632 1561.94 0 k/c chi phÝ b¸n hµng 641 20.585 Céng Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) §Ó phôc vô yªu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hµng th¸ng, kÕ to¸n chi nh¸nh §iÖn Quang lËp mét sè b¸o c¸o tµi chÝnh 52
 68. 68. sö dông trong néi bé c«ng ty (b¸o c¸o qu¶n trÞ) trong ®ã cã b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh T¹i chi nh¸nh ®iÖn quang Th¸ng 1 n¨m 2004 §¬n vÞ tiÒn: 1000® ChØ tiªu Sè tiÒn Tæng doanh thu b¸n hµng 2.127.142 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng 2.127.142 Gi¸ vèn hµng b¸n 1561.940 Chi phÝ b¸n hµng 20.585 L·i thuÇn vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng 868.951 Ch¬ng III Mét sè nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ toµn b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang 1. NhËn xÐt chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty §iÖn Quang. Mét trong nh÷ng vÉn ®Ò c¬ b¶n mµ c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp hiÖn nay quan t©m ®ã lµ lµm sao cã thÓ ®øng v÷ng ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt. Muèn lµm ®îc nh vËy th× doanh nghiÖp ph¶i ®a ®îc nhiÒu s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr- êng vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn, cã nh vËy th× doanh nghiÖp míi cã thÓ thu håi ®îc vèn ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i. §Ó lµm ®îc nh vËy th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµn vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh c«ng ty §iÖn Quang, ®îc quan s¸t thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh.Tuy kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ song víi kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng em xin ®a ra mét vµi nhËn xÐt cña m×nh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®inh kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng t¹i chi nh¸nh c«ng ty nh sau: 53
 69. 69. 1.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. * VÒ bé m¸y kÕ to¸n: - T¹i chi nh¸nh c«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n nhiÖt t×nh, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô v÷ng vµng, sö dông vi tÝnh thµnh th¹o gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n nhanh gän vµ chÝnh x¸c. - ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh hiÖn nay ®¶m b¶o sù thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp cho kÕ to¸n ph¸t huy ®ñ vai trß, chøc n¨ng cña m×nh. * VÒ h×nh thøc kÕ to¸n. Do ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trong chi nh¸nh cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng nªn c«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm: C¨n cø chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n râ rµng, kh«ng ph¸t sinh viÖc ghi trïng lÆp, khèi lîng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n Ýt v× tËn dông u thÕ cña b¶n tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, c«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu kh«ng bÞ dån vµo cuèi kú kÕ to¸n, ¸p dông h×nh thøc nµy c«ng ty gi¶m ®îc lao ®éng trong phßng kÕ to¸n mµ vÉn cung cÊp nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt nh÷ng th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp nãi chung vµ t×nh h×nh tiªu thô hµng hãa cña chi nh¸nh nãi riªng. * ViÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. Chi nh¸nh c«ng ty hiÖn nay vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n dµnh cho doanh nghiÖp võa vµ nhá theo quyÕt ®Þnh ( cã söa ®æi vµ bæ xung ) sè 144/ 2001/ Q§ - BTC ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cïng quan t©m. MÆc dï c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang ®· ®¸p øng ®- îc yªu cÇu qu¶n lý vÒ hai khÝa c¹nh lµ tu©n thñ chuÈn mùc kÕ to¸n vµ phï hîp víi t×nh h×nh qu¶n lý thùc tÕ cña c«ng ty song vÉn cßn mét sè 54
 70. 70. ®iÒu tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. * VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho. HiÖn nay t¹i chi nhanh ®ang ¸p dông tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho theo gi¸ ®Ých danh, ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông trong trêng hîp doanh nghiÖp qu¶n lý hµng hãa theo tõng l« hµng ®ã. Nh vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®ã lµ nÕu l« hµng nhËp vµo th¸ng 1 mµ xang th¸ng 2, th¸ng 3 th¸ng 4 cha tiªu thô ®îc mµ xang tËn th¸ng 5 míi tiªu thô ®îc vËy th× trong 5 th¸ng ®ã hµng vÉn ®Ó ë trong kho mµ khi xuÊt ra vÉn tÝnh theo gi¸ ban ®Çu th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng thu håi ®îc kho¶n chi phÝ kho b·i ®Ó hµng. VÒ viÖc lËp dù phßng c¸c kho¶n nî khã ®ßi. M¹ng líi tiªu thô hµng hãa trong thµnh phè Hµ Néi cña chi nhµnh lµ kh¸ réng, bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng thêng xuyªn. Chi nhµnh lu«n më réng quan hÖ t×m ra kh¸ch hµng míi. Do ®ã còng thêng ph¸t sinh nh÷ng kháan nî khã ®ßi, song hiÖn nay c«ng ty l¹i kh«ng trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. * VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n HiÖn nay C«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, tuy cã u ®iÓm nhng h×nh thøc nµy kh«ng thuËn tiÖn khi sö dông nh: MÉu sæ phøc t¹p cång kÒng kh«ng phï hîp víi kÕ to¸n b»ng m¸y… vµ ®Æc biÖt kh«ng phï hîp víi quy m« kinh doanh cña chi nh¸nh. Víi ®Æc ®iÓm lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã quy m« kinh doanh còng nh bé m¸y qu¶ lý kinh doanh kh«ng lín, chi nh¸nh ¸p dông chÕ ®é kÕ tãan ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tuy nhiªn trong doanh môc sæ kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cã h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký – chøng tõ v× h×nh thøc nµy thêng ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp lín, trong kú kÕ to¸n cã ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ. Nªn viÖc chi nh¸nh ¸p 55
 71. 71. dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ kh«ng phï hîp víi thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. VÒ viÖc c¬ giíi hãa c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n, t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang ®· sö dông m¸y vi tÝnh nhng chØ ®¬n thuÇn lµ ®Ó ghi nhËn c¸c chøng tõ kinh tÕ ph¸t sinh trªn EXCEL. §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c tiÖn kiÖm thêi gian, tinh gi¶m lao ®éng…Nªn ch¨ng chi nh¸nh §iÖn Quang nªn ®a phÇn mÒm kÕ to¸n vµo hÖ thèng th«ng tin cña m×nh. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp. 1.2 Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. - ViÖc hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ tãan vµ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. - C¸c biÖn ph¸t hoµn thiÖn ®a ra cÇn mang tÝnh kh¶ thi cã hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn nguån nh©n lùc hiÖn cã, bé m¸y qu¶n lý C«ng ty kh«ng thay ®æi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm C«ng ty. - Hoµn thiÖn kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o kÕt hîp thèng nhÊt gi÷a kÕ to¸n tæng hîp víi kÕ to¸n chi tiÕt. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn ë viÖc sö dông khoa häc hÖ thèng tµi kho¶n ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n, ®ång thêi cã mét hÖ thèng sæ chi tiÕt gän nhÑ vµ ®Çy ®ñ. - ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o ®îc viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸n bé qu¶n lý. Tãm l¹i ®Ó ®a hµng hãa cña C«ng ty ®Õn tay ngêi tiªu dïng ph¶i cã sù kÕt hîp hµi hßa, sù lç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé phËn kÕ to¸n. 56
 72. 72. 1.3 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang. * Gi¶i ph¸p 1. VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho.HiÖn nay, chin nh¸nh tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh, ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhng khã bï ®¾p chi phÝ. Do ®ã chi nh¸nh §iÖn Quang nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho. ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng tån kho sÏ ®îc ph¶n ¸nh gÇn víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i v× ®îc tÝnh theo gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp kho míi nhÊt. Cuèi kú, sè lîng hµng hãa kh«ng bÞ tån kho. * Gi¶i ph¸p 2. VÒ h×nh thøc kÕ to¸n. HiÖn nay chi nh¸nh ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ. H×nh thøc nµy tuy cã u ®iÓm song còng khã v× tÝnh hãa c«ng t¸c kÕ to¸n theo xu híng cña thêi ®¹i. Theo em chi nh¸nh nªn chuyÓn sang h×nh thøc nhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy sæ nhËt chung ®Òu ghi theo trËt tù thêi gian toµn bé nghiÖp vô kinh tÕ – tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. NÕu ®¬n vÞ cã khèi lîng nghiÖp vô kinh tÕ – tµi chÝnh ph¸t sinh nhiÒu c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i còng nhiÒu th× cã thÓ më thªm mét sè nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian ®Ó ®Þnh kú (5 hoÆc 10 ngµy) Tæng hîp sè tµi liÖu ghi sæ c¸i theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, thuËn tiÖn cho ph©n c«ng, lao ®éng trong phßng kÕ to¸n, thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Chi nh¸nh §iÖn Quang hiÖn nay ho¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo chung mét tµi kho¶n lµ TK 641″ Chi phÝ b¸n hµng″ Nh vËy sÏ g©y sù khã kh¨n vµ kh«ng chÝnh x¸c khi Tæng C«ng ty x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. V× vËy chi nh¸nh §iÖn Quang nªn sö dông thªm mét quyÓn sæ chi tiÕt tµi kháan 642 ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh… 57
 73. 73. NV1: TiÒn níc th¸ng 1 ghi Nî TK 642 Cã TK 111 NV2: TiÒn vÖ sinh v¨n phßng Nî TK 642 Cã TK 111 NV3: TiÒn b¶o vÖ, phÝ ng©n hµng, phÝ EMS. Nî TK 642 Cã TK 111 + Gi¶i ph¸p 3. VÒ viÖc lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. §Ó qu¸n triÖt nguyªn t¾c ″thËn träng″ trong kÕ to¸n. Chi nh¸nh nªn tiÕn hµnh lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Thùc trÊt cña c«ng viÖc nµy lµ cho phÐp chi nh¸nh ®îc tÝnh dù phßng b»ng c¸ch dµnh mét phÇn lîi nhuËn trong n¨m chuyÓn sang n¨m sau nh»m trang tr¶i nî ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ ph¶i sö lý trong n¨m sau, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m sau. Theo quy ®Þnh vÒ lËp dù phßng (th«ng t 107 /2001/TT – BTC) - §iÒu kiÖn lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi + Kho¶n c«ng nî ph¶i thu cã thêi h¹n tõ 3 n¨m trë nªn + §¬n vÞ nî ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, ®· ngõng ho¹t ®éng hoÆc trêng hîp thêi h¹n nî cha qu¸ 3 n¨m nhng ®· cã ®Çy ®ñ b»ng chøng vÒ viÖc ®¬n vÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. - Ph¬ng ph¸p lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ph¶i ®îc lËp chi tiÕt cho tõng kháan nî ph¶i thu khã ®ßi. Cuèi kú khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c¨n cø vµo sè d chi tiÕt cña kho¶n thu khã ®ßi ®Ó lËp dù phßng ho¹ch to¸n vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, sang cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau x¸c ®Þnh sè dù phßng cÇn lËp. 58
 74. 74. + NÕu dù phßng cÇn lËp lín h¬n sè dù phßng ®· lËp n¨m tríc th× lËp sè chªnh lÖch lín h¬n. + NÕu sè dù phßng cÇn lËp nhá h¬n sè dù phßng ®· lËp th× hoµn nhËp sæ dù phßng. Møc dù phßng c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi tèi ®a kh«ng vît qu¸ 20% tæng sè d nî ph¶i thu cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m vµ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp kh«ng bÞ lç. - Tr×nh tù kÕ to¸n lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi + Cuèi kú kÕ to¸n doanh nghiÖp c¨n cø c¸c kho¶n nî ph¶i thu ®îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ch¾c ch¾n thu ®îc (nî ph¶i thu khã ®ßi) kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh sæ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn trÝch lËp. - NÕu sæ dù phßng cÇn trÝch lËp cña n¨m nay lín h¬n sè d cña c¸c kho¶n dù phßng ®· trÝch lËp cuèi niªn ®é tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®îc trÝch lËp nh sau. Nî TK 642 Cã TK 139 - Ngîc l¹i sæ trÝch lËp n¨m nay nhá h¬n sè dù phßng trÝch lËp n¨m tríc th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®îc hoµn lËp nh sau Nî TK 139 Cã TK 642 - C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi khi ®îc x¸c ®Þnh thùc sù lµ kh«ng ®ßi ®îc th× ®îc phÐp xãa nî. Nî TK 139: Sæ ®· trÝch lËp Nî TK 642: Sæ cha trÝch lËp Cã TK 138, 131 + §ång thêi ghi nî TK 004 - Khi ®ßi ®îc c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· sö lý. Nî TK 111 Cã TK 711 +§ång thêi ghi cã TK 004 59
 75. 75. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang. Tuy nhiªn ®Ó nh÷ng ph¬ng híng nµy thùc hiÖn ®îc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau. - Chi nh¸nh ph¶i thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n C«ng ty. - CÇn trang bÞ c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ cho phßng kÕ to¸n. - Chi nh¸nh ph¶i cã ý thøc chÊp hµnh nghiªm chØnh nªn ®é kÕ to¸n, tµi kho¶n sö dông c¸c mèi quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n vµ chÕ ®é sæ s¸ch. 60
 76. 76. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. S¸ch KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp cña trêng §¹i häc KTQD 2. Mét sè b¸o c¸o thùc tËp cña Kho¸ tríc trêng Trung häc Kinh tÕ Hµ Néi vµ mét sè trêng kh¸c 61
 77. 77. môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch¬ng I. C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i..............................................1 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i........................................................................1 1.1. Kh¸i niÖm vÒ b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.............1 1.2. Vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.....2 1.3. Yªu cÇu cña kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng..2 2. Doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ doanh thu.......3 2.1. Doanh thu b¸n hµng ..............................................................3 2.1.1. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng ..........................................3 2.1.2. §iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu...........................................3 2.1.3. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng..........................3 2.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ..............................................4 2.2.1. Kh¸i niÖm............................................................................4 2.2.2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu..........4 3. C¸c ph¬ng thøc tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n..........5 3.1. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc..............................................5 3.2. Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc.............................................5 3.3. Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn........................................5 3.4. Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh.......................................5 4. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng..........................................................6 4.1. §èi víi b¸n bu«n .....................................................................6 4.2. §èi víi b¸n lÎ............................................................................7 4.3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n.....................................................8 5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ..............................................................................................................8 6. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông........................................................8 7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng.......................................9 62
 78. 78. 8. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n .....................................................12 9. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.......................................14 9.1. Chi phÝ b¸n hµng ...............................................................14 9.2. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp...........................................17 9.3. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng...............................................19 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang...................................................................24 1. §Æc ®iÓm chung cña §iÖn Quang........................................24 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..................24 1.2. Chi nh¸nh §iÖn Quang Hµ Néi ............................................24 1.3. Quy tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸........................................25 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty §iÖn Quang..................................................................25 1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang............27 1.5.1. H×nh thøc kÕ to¸n ...........................................................27 1.5.2. H×nh thøc nµy cã ®Æc ®iÓm..........................................27 1.5.3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...................................................28 1.5.4.Tæ chøc luËt vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh..................29 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµngvµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang................................30 2.1. KÕ to¸n b¸n hµng t¹i chi nh¸nh c«ng ty bãng ®Ìn §iÖn Quang ............................................................................................................30 2.1.1. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông ........................................30 2.1.2. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng .................................................31 2.1.3. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng...............................31 2.1.4. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ.......................................32 2.2. H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n...................................................37 2.3. H¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.............................................43 63
 79. 79. 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang ............................................................................................................47 4. H¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng....................................................48 Ch¬ng III: Mét sè nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang ..................54 1. NhËn xÐt vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty chi nh¸nh §iÖn Quang............................54 1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc........................................................54 1.2. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng...................................................56 1.3. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i chi nh¸nh §iÖn Quang ...57 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ..........................................................61 64
 80. 80. 65
 81. 81. 66

×