Kt248

314 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt248

 1. 1. Môc lôc Lêi më ®Çu...............................................................................................3 Ch¬ng i.....................................................................................................4 C¬ së lý luËn chung cña c«ng t¸c kÕ to¸n................................................4 nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt........................................4 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt.........................................................................................................4 1.1.1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt :...............4 1.1.2 Vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:............................................5 1.1.3 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu:....................................................7 1.2 Néi dung cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:..............12 1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n:.....................................................................12 1.2.2 C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu:...................................13 1.2.3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu........................................................14 Ch¬ng 2..................................................................................................19 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n....................................................................19 nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®ång th¸p.....................................................19 2.1. Mét sè ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §ång Th¸p...............................19 2.1.1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §ång Th¸p..................................................................................................19 2.1.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §ång Th¸p trong 3 n¨m trë l¹i ®©y. .....................................................................22 2.1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty §ång Th¸p...............................................................24 2.1.4. MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh...............................................24 2.1.5 Nguån nh©n lùc c«ng ty :..........................................................25 2.1.6. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt........................................................26 2.1.7. M« h×nh qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý........................................27 2.1.8. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty §ång Th¸p .......................31 2.1.9. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n........................................31 2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p....34 2.2.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu.................................34 2.2.2 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p............................39 1
 2. 2. 2.2.3. Ph¬ng thøc h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu.. .39 ThÎ kho.............................................................................................48 Tõ c¸c phiÕu nhËp kho trong th¸ng 10 vµo b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu...................................................................................................52 B¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu...........................................................52 Cã tk 111 2.747.220................................................................................................62 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2004..62 Thñ trëng KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn phiÕu Ngêi nhËn Thñ quü .........................................................................................................62 C«ng ty §ång th¸p.............................................................................64 Sæ chi tiÕt TK 111 - TiÒn MÆt.........................................................64 Th¸ng 10 n¨m 2004...........................................................................64 ch¬ng 3...................................................................................................78 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c................................78 kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®ång th¸p.........................................78 3.1.Sù cÇn thiÕt...................................................................................78 3.2. Nh÷ng u, nhîc ®iÓm......................................................................79 3.3. Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p:....................................................................................................81 KÕt luËn.................................................................................................88 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................90 2
 3. 3. Lêi më ®Çu C¬ chÕ thÞ trêng vµ quy luËt kh¾t khe cña nã buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong ®ã viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo hîp lý sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra cao nhÊt víi gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n phÈm cã søc hót ®èi víi ngêi tiªu dïng lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhÊt thiÕt ph¶i cã nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nguyªn vËt liÖu lu«n chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ c«ng t¸c tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chi tiÕt, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, nhËp, xuÊt vµ tån kho vËt liÖu, tÝnh to¸n gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu thu mua t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vÒ mÆt hµng. Víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng t¨ng, chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng th× vai trß cña nguyªn vËt liÖu lµ rÊt lín trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Trung còng nh sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé phßng KÕ to¸n - Tµi vô t¹i C«ng ty §ång Th¸p thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p” Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã ba ch¬ng chÝnh sau: • Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt • Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p. 3
 4. 4. • Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p Ch¬ng i C¬ së lý luËn chung cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt lµ ph¶i cã ®èi tîng lao ®éng. VËt liÖu lµ mét ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ nh s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, b«ng trong doanh nghiÖp dÖt... díi sù t¸c ®éng cña con ngêi . Qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh. Nã cã vai trß tÝch cùc trong ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Kh¸c víi t liÖu lao ®éng, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt díi sù t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng dÞch chuyÓn mét lÇn toµn bé gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm mµ nã t¹o ra, hoÆc bÞ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra mét h×nh th¸i vËt chÊt míi cña s¶n phÈm. 1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1.1. VÞ trÝ cña nguyªn vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt : Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong tæng sè chi phÝ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm, do ®ã vËt liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cña s¶n phÈm mµ cßn ¶nh h- ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. XuÊt phÊt tõ tÇm quan 4
 5. 5. träng trªn, viÖc gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m møc tiªu hao vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã sÏ lµm h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®ång thêi víi mét lîng chi phÝ vËt liÖu kh«ng ®æi cã thÓ lµm ra ®ù¬c nhiÒu s¶n phÈm, tøc lµ hiÖu qu¶ ®ång vèn ®îc n©ng cao. §Ó cã ®îc nguyªn vËt liÖu ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp th× nguån chñ yÕu lµ thu mua. Do ®ã, ë kh©u nµy ®ßi hái ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè lîng, qui c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua, chi phÝ thu mua vµ c¶ tiÕn ®é vÒ thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ë kh©u b¶o qu¶n dù tr÷, doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n vµ x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi thiÓu, tèi ®a cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó gi¶m bít h háng, hao hôt mÊt m¸t ®¶m b¶o an toµn, gi÷ ®îc chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu. ë kh©u sö dông, ph¶i tu©n thñ viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së ®Þnh møc tiªu hao, dù to¸n chi phÝ nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tãm l¹i vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Muèn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng cao vµ t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ tr- êng th× nhÊt ®Þnh ph¶i tæ chøc tèt kh©u qu¶n lý vËt liÖu. 1.1.2 Vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: VËt liÖu lµ mét kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ngoµi ra nã lµ bé phËn quan träng 5
 6. 6. trong tæng sè tån kho ë doanh nghiÖp. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. VËt liÖu lµ nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu qu¶n lý vµ sö dông tèt sÏ t¹o ra cho c¸c yÕu tè ®Çu ra nh÷ng c¬ héi tèt ®Ó tiªu thô. ChÝnh v× vËy trong suèt qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn, viÖc gi¸m ®èc chÆt chÏ sè lîng vËt liÖu mua vµo, xuÊt dïng ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt lîng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu vÒ kü thuËt, gi¸ trÞ ®· ®Ò ra ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®ã, ®ã lµ: -Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vËt t hµng ho¸ c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. TÝnh to¸n ®óng ®¾n gi¸ vèn (hoÆc gi¸ thµnh) thùc tÕ cña vËt liÖu ®· thu mua, nhËp vµ xuÊt kho doanh nghiÖp, kiÓm tra t×nh h×nh thu mua vËt liÖu vÒ c¸c mÆt: sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶, thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi chñng lo¹i vËt liÖu vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. -¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p vµ kü thuËt h¹ch to¸n hµng tån kho, më sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu... vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. -Tæ chøc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh chÝnh x¸c 6
 7. 7. sè lîng gi¸ trÞ vËt liÖu cho c¸c ®èi tîng sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. -Tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i hµng tån kho theo ®óng chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ l·nh ®¹o, tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vËt liÖu ë tõng kh©u nh»m ®- a ra ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh qu¶n lý. 1.1.3 Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu: * Ph©n lo¹i vËt liÖu: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø kh¸c nhau víi néi dung kinh tÕ vµ tÝnh n¨ng lý hãa häc kh¸c nhau. §Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n víi tõng thø, lo¹i vËt liÖu phôc vô cho kÕ to¸n qu¶n trÞ cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. Ph©n lo¹i vËt liÖu lµ viÖc s¾p xÕp vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc nµo ®ã vµo mét lo¹i. §èi víi vËt liÖu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vµo yªu cÇu qu¶n lý, vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: -Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh: s¾t thÐp trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, c¬ khÝ; b«ng trong c¸c nhµ m¸y sîi, g¹ch, ngãi, xi m¨ng trong x©y dùng c¬ b¶n; h¹t gièng, ph©n bãn trong n«ng nghiÖp, vËt liÖu kÕt cÊu trong x©y dùng c¬ b¶n.Nguyªn liÖu còng bao gåm c¶ nöa thµnh phÈm mua ngoµi víi môc ®Ých tiÕp tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸. -VËt liÖu phô: Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu khi sö dông chØ cã t¸c dông phô cã thÓ lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, hoµn chØnh s¶n phÈm hoÆc ®¶m 7
 8. 8. b¶o cho c¸c c«ng cô dông cô ho¹t ®éng b×nh thêng nh: thuèc nhuém, thuèc tÈy, dÇu nhên, -Nhiªn liÖu: Lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt lîng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho c¸c ph¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh than, cñi, x¨ng dÇu, h¬i ®èt, khÝ ®èt... -Phô tïng thay thÕ: Lµ nh÷ng chi tiÕt phô tïng m¸y mãc ®Ó söa ch÷a vµ thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt... -ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: Bao gåm nh÷ng vËt liÖu, c«ng cô, khÝ cô vµ vËt kÕt cÊu dïng ®Ó l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. -VËt liÖu kh¸c: Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu cha ®îc xÕp vµo c¸c lo¹i trªn thêng lµ nh÷ng vËt liÖu ®îc lo¹i ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hoÆc phÕ liÖu thu håi tõ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. Trªn thùc tÕ viÖc s¾p xÕp vËt liÖu theo tõng lo¹i nh ®· tr×nh bµy ë trªn lµ c¨n cø vµo c«ng dông chñ yÕu cña nguyªn vËt liÖu ë tõng ®¬n vÞ cô thÓ, bëi v× cã thø nguyªn vËt liÖu ë ®¬n vÞ nµy lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nhng ë ®¬n vÞ kh¸c l¹i lµ vËt liÖu phô... C¸ch ph©n lo¹i trªn lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc tiªu hao, ®Þnh møc dù tr÷ cho tõng lo¹i, tõng thø nguyªn vËt liÖu lµ c¬ së tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp * §¸nh gi¸ vËt liÖu: §¸nh gi¸ vËt liÖu lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ë nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. 8
 9. 9. Theo chuÈn mùc 02-Hµng tån kho th× vËt liÖu ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c sau: - Nguyªn t¾c gi¸ gèc. - Nguyªn t¾c thËn träng - Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. - Sù h×nh thµnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®îc ph©n biÖt ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ: * Gi¸ thùc tÕ nhËp kho: Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®îc ph¶n ¸nh theo tõng nguån nhËp: +NhËp kho do mua ngoµi: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua vËt t, trõ ®i c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do kh«ng ®óng qui c¸ch, phÈm chÊt. -Víi c¬ së kinh doanh lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, gi¸ mua lµ gi¸ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng -Trêng hîp nguyªn vËt liÖu mua vµo ®îc sö dông cho c¸c ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, hoÆc sö dông cho c¸c môc ®Ých phóc lîi, c¸c dù ¸n… th× gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (lµ tæng gi¸ thanh to¸n). +Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tù chÕ biÕn bao gåm gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÕ biÕn vµ chi phÝ chÕ biÕn. 9
 10. 10. +Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn bao gåm gi¸ thùc tÕ cña nguyªn liÖu,vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Õn n¬i chÕ biÕn vµ tõ n¬i chÕ biÕn vÒ ®¬n vÞ, tiÒn thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn( theo hîp ®ång gia c«ng ). +NhËp nguyªn vËt liÖu do nhËn gãp vèn liªn doanh:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho do héi ®ång liªn doanh tháa thuËn céng c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh khi tiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu + NhËp nguyªn vËt liÖu do ®îc cÊp: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ ®îc ghi trªn biªn b¶n giao nhËn céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh khi nhËn. + NhËp nguyªn vËt liÖu do ®îc biÕu tÆng tµi trî: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ hîp lý céng c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh khi nhËn. • Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho: Nguyªn vËt liÖu nhËp kho tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, ë nhiÒu thêi ®iÓm kh¸c nhau nªn cã nhiÒu gi¸ kh¸c nhau. Tuú theo ®Æc ®iÓm tõng doanh nghiÖp vÒ yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong h¹ch to¸n. NÕu cã thay ®æi ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. Theo chuÈn mùc sè 02- Hµng tån kho gåm cã c¸c ph¬ng ph¸p sau: +Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu th× c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho thuéc l« nµo vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho 10
 11. 11. +Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh c¨n cø vµo sè lîng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn, theo c«ng thøc. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ Sè lîng NVL §¬n gi¸ b×nh qu©n NVL xuÊt kho = xuÊt kho x gia quyÒn Trong ®ã,®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®îc x¸c ®Þnh nh sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú + nhËp trong kú §¬n gi¸ b×nh qu©n = Sè lîng NVL Sè lîng NVL tån ®Çu kú + nhËp trong kú +Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc: Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh hµng nµo nhËp tríc sÏ xuÊt tríc vµ lÊy ®¬n gi¸ xuÊt b»ng ®¬n gi¸ nhËp. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp sau cïng. TrÞ gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ cña Sè lîng NVL xuÊt kho NVL xuÊt kho = NVL nhËp kho theo tõng x trong kú thuéc sè lîng lÇn nhËp kho tríc tõng lÇn nhËp kho +Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc: Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ nguyªn vËt liÖu nµo nhËp kho sau th× xuÊt kho tríc, lÊy ®¬n gi¸ xuÊt 11
 12. 12. b»ng ®¬n gi¸ nhËp. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp ®Çu tiªn. Trong thùc tÕ ngoµi c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu theo chuÈn mùc 02-Hµng tån kho quy ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ tån ®Çu kú. - TÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n 1.2 Néi dung cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho, nh»m ®¶m b¶o theo dâi chÆt chÏ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i, nhãm, thø nguyªn vËt liÖu vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ vËn dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó gãp phÇn t¨ng cêng qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. 1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n: Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp, xuÊt nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i lËp chøng tõ ®Çy ®ñ kÞp thêi, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/ TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ theo Q§ 885/1998/Q§/BTC ngµy 16/7/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n bao gåm: -PhiÕu nhËp kho (MÉu 01-VT) -PhiÕu xuÊt kho (MÉu 02-VT) 12
 13. 13. -PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (MÉu 03-VT) -Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ (MÉu 08-VT) -Hãa ®¬n GTGT (mÉu 01-GTKT -3LN) -Ho¸ ®¬n b¸n hµng mÉu (02 GTKT-3LN). -Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (mÉu 03-BH) Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông nhiÒu chøng tõ kh¸c tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. *Sæ kÕ to¸n: Tïy thuéc vµo ph¬ng ph¸p hach to¸n ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n sau: Sæ (thÎ) kho. Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Sæ sè d. 1.2.2 C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Tæ chøc tèt kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt liÖu vµ c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh cung cÊp, sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n vËt liÖu võa ®îc thùc hiÖn ë kho võa ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®îc thùc hiÖn theo mét trong ba ph¬ng ph¸p: Ph¬ng ph¸p thÎ song song, ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn, ph¬ng ph¸p sè d. Néi dung ghi chÐp cña 3 ph¬ng ph¸p: 13
 14. 14. ë kho: C¶ ba ph¬ng ph¸p ®Òu dïng sæ (thÎ) kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh xuÊt- nhËp - tån nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè lîng, ghi theo danh ®iÓm vµ ghi hµng ngµy ë phßng kÕ to¸n: ghi chÐp c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt liÖu cô thÓ 1.2.3. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu trong doanh nghiÖp thêng cã 2 c¸ch : KÕ to¸n vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. a).KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn *Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi viÖc nhËp xuÊt vµ tån kho vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn trªn sæ kÕ to¸n. §©y lµ ph¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i hµng tån kho. *KÕ to¸n sö dông TK sau: TK 152 “nguyªn liÖu, vËt liÖu”:Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ghi chÐp sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ. Ta cã thÓ më thªm tµi kho¶n cÊp II, III cña TK nµy ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu (tïy theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp ) TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu vÒ kho¸n vËt t hµng hãa, lao vô, dÞch vô, theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt vµ còng cã thÓ më chi tiÕt b»ng c¸c tµi kho¶n cÊp 2,3 . 14
 15. 15. +Tµi kho¶n 151 “hµng mua ®ang ®i ®êng”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña sè hµng ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cuèi th¸ng vÉn cha vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn giao cho c¸c ®èi tîng sö dông bëi kh¸ch hµng . Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh :TK111,TK 112, TK141, TK 128, TK 222, TK 241, TK 411, TK 627, TK 641, TK 642, TK 711, TK 412… S¬ ®å trang sau: 15
 16. 16. 16 TK 1 1 1 , 1 1 2, 1 41 , 331 TK 333 TK 1 51 TK 441 TK 1 54 TK 1 28 , 222 TK 1 33 Tæ ng g i¸ Thanh to ¸ n ThuÕ GTGT ® ­îc khÊu trõ TK 1 52 TK 6 21 NhËp kho do m ua ng o µ i XuÊt dïng trùc tiÕ p cho SX chÕ t¹ o s¶n phÈm ThuÕ nhËp khÈu NhËp kho hµ ng ® ang ® i ® ­ê ng kú tr­íc XuÊt dïng tÝnh ng ay vµ o chi phÝ chÕ t¹ o s¶n phÈm NhËp vè n g ãp liªn do anh cæ phÇn TK 1 54 NhËp do tù chÕ , thuª ng o µ i g ia c«ng chÕ biÕ n TK 1 28 , 222 NhËp do nhËn l¹ i vè n g ãp vè n g ãp liªn do anh XuÊt vè n liªn do anh TK 1 36 , 1 38 XuÊt cho vay t¹ m thê i TK 6 27 , 6 41 , 6 42 XuÊt tù chÕ , thuª ng o µ i, g ia c«ng chÕ biÕ n TK 41 2 Chªnh lÖ ch ® ¸ nh g i¸ g i¶m TK 1 28 , 222 NhËp kho do ® ­îc biÕ u tÆng Chªnh lÖ ch ® ¸ nh g i¸ t¨ng TK 7 1 1 S¬ ®å theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn
 17. 17. b).KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n t¬ng øng. Theo ph¬ng pkh¸p nµy th× mäi nghiÖp vô nhËp xuÊt vËt liÖu ®Òu ®îc ph¶n ¸nh qua TK611 Tµi kho¶n 611 dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt liÖu, hµng ho¸ trong kú. Theo quy ®Þnh hiÖn nay TK nµy cã 2 cÊp sau: TK 6111: Mua nguyªn vËt liÖu. TK 6112: Mua hµng ho¸ Riªng TK151, 152 chØ ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu hiÖn cã ®Çu kú vµ cu«Ý kú. Tøc lµ sè liÖu hµng tån kho sÏ kh«ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n ®Ó tÝnh mµ laÞ c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª. GÝa trÞ xuÊt kho còng kh«ng c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ kho ®Ó tæng hîp ph©n lo¹i theo ®èi tîng sö dông råi ghi vµo sæ mµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ mua vµo trong kú vµ ®îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc. Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ thùc tÕ VL = + - xuÊt t.kú tån ®. Kú nhËp t.kú tån c.kú S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 17
 18. 18. 18 TK 1 51 , 1 52 TK 1 1 1 , 1 1 2, 331 TK 1 51 , 1 52 TK 1 1 1 , 1 1 2, 331 TK 41 1 TK 7 1 1 TK 6 1 1 K/c tån ® Çu kú thuÕ GTGT nhËp do m ua ng o µ i C¸ c kho ¶n ® ­îc g i¶m trõ XuÊt dïng cho s¶n xuÊt TK 6 32 NhËn g ãp vè n liªn do anh, g ãp cæ phÇn XuÊt b¸ n TK 1 28 , 222 §­îc q uyÒ n tÆng XuÊt g ãp vè n liªn do anh K/c tån cuè i kú Tæ ng g i¸ TT TK 333 TK 6 21 , 6 27 ThuÕ nhËp khÈu S¬ ®å theo ph­¬ng ph¸p kiÓmkª ®Þnh kú
 19. 19. Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®ång th¸p. 2.1. Mét sè ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty §ång Th¸p. 2.1.1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §ång Th¸p. C«ng ty §ång Th¸p tiÒn th©n chØ lµ mét tæ c¬ khÝ s¶n xuÊt nhá víi môc ®Ých söa ch÷a c¸c m¸y chÕ biÕn gç cña t nh©n vµ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm phôc vô ngµnh c«ng nghiÖp m¸y tuèt lóa, m¸y nghiÒn DKU… thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc, ngµy 11/5/1960, bé phËn nµy s¸p nhËp cïng 12 c¬ së s¶n xuÊt kh¸c vµ thµnh lËp ra “xÝ nghiÖp c«ng t hîp doanh §ång Th¸p” do côc c«ng nghiÖp Hµ Néi qu¶n lý theo quyÕt ®Þnh sè 686/Q§UB cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi víi s¶n phÈm truyÒn thèng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i thiÕt bÞ chÕ biÕn gç gåm hai hÖ xÎ vµ méc. Cã bÒ dµy h¬n 40 n¨m s¶n xuÊt gia c«ng m¸y mãc, s¶n phÈm cña C«ng ty §ång Th¸p phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng vµ chÊt lîng ngµy cµng ®îc n©ng cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi sö dông. TÝnh ®Õn nay s¶n phÈm ®· cung cÊp cho ngµnh kinh tÕ quèc d©n ë kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc vµ xuÊt sang 2 níc b¹n Lµo vµ Campuchia cïng hµng lo¹t c¸c lo¹i phô tïng, phô kiÖn, thiÕt bÞ lÎ kÌm theo. NhiÒu lo¹i m¸y cña C«ng ty §ång Th¸p tõng ®îc tÆng huy ch¬ng vµng vµ B¹c t¹i ®¹i héi triÓn l·m kinh tÕ kü thuËt toµn quèc. 19
 20. 20. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty §ång Th¸p ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm vµ cã nhiÒu biÕn ®éng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu ®îc tËp trung ë 3 giai ®o¹n chÝnh. + Tõ n¨m 1960-1975: §©y lµ nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng doanh nghiÖp §ång Th¸p s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhiÒu ®¬n vÞ khai th¸c l©m s¶n trªn c¸c tÝnh phÝa B¾c. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng lo¹t m¸y chÕ biÕn gç (kh«ng ®ãng m¸c) kÞp thêi chuyÓn phôc vô cho chiÕn trêng MiÒn Nam, lµ cÇu phao phôc vô ®¾c lùc cho miÒn B¾c chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i. + Tõ n¨m 1975 -1985. §©y lµ nh÷ng n¨m ®Çu sau gi¶i phãng, còng lµ thêi kú s«i ®éng nhÊt cña doanh nghiÖp §ång Th¸p. Doanh nghiÖp lu«n lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch do côc c«ng nghiÖp Hµ Néi (nay lµ së c«ng nghiÖp). MÆt kh¸c, doanh nghiÖp §ång Th¸p tÝch cùc c¶i tiÕn còng nh cã nhiÒu ®Ò tµi thiÕt kÕ míi vµo s¶n xuÊt, ph¸t huy vµ duy tr× tèt mÆt hµng truyÒn thèng tõng ®îc kh¸ch hµng c¶ níc tin dïng. + Tõ n¨m 1985 ®Õn nay. §©y lµ giai ®o¹n khã kh¨n vµ thö th¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp §ång Th¸p nãi riªng. Tõ ®ã, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng vµ m¹nh d¹n h¬n trong t×nh h×nh nhµ níc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. ChuyÓn sang c¬ chÕ míi cßn rÊt nhiÒu bì ngì vµ b¾t ®Çu tõ nhu cÇu cÊp b¸ch cña thÞ trêng, doanh nghiÖp §ång Th¸p dÇn lµm quen víi nguyªn t¾c tù ho¹t ®éng, tù trang tr¶i, tù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 20
 21. 21. S thay ®æi cña Nhµ níc vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®· lµm cho doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp §ång Th¸p nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. S¶n phÈm lµm ra kh«ng tiªu thô ®îc, thªm vµo ®ã lµ gi¸ c¶ vËt t t¨ng vät vµ khan hiÕm, viÖc lµm chØ ®¶m b¶o cho 1/3 c«ng nh©n, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tuy khã kh¨n nh vËy song doanh nghiÖp lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Doanh nghiÖp dïng h×nh thøc gia c«ng chÕ biÕn, liªn doanh liªn kÕt tù tiªu thô s¶n phÈm, tù x©y dùng gi¸, tù t×m kh¸ch hµng ®¶m b¶o hiÖu qu¶, cã l·i ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Cïng thêi gian nµy doanh nghiÖp §ång Th¸p ®· xin phÐp UBND thµnh phè Hµ Néi vµ cÊp qu¶n lý trùc tiÕp, trùc tiÕp lµ së c«ng nghiÖp Hµ Néi cho phÐp thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc lÊy tªn lµ “Nhµ m¸y c¬ khÝ §ång Th¸p theo quyÕt ®Þnh sè 2835/QDUB ngµy 11/6/1992 cña UBND thµnh phè Hµ Néi” N¨m 1991 thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Nhµ níc vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ c¶nh quan ®« thÞ, nhµ m¸y c¬ khÝ §ång Th¸p ®· rêi tõ sè 1 phè Väng ®Õn ®Þa ®iÓm 129D Tr¬ng §Þnh, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi víi c¬ së s¶n xuÊt chÝnh víi gÇn 6000 m2 . N¨m 1994, do nhu cÇu më réng ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh Nhµ m¸y c¬ khÝ §ång Th¸p xin ®æi tªn thµnh C«ng ty §ång Th¸p vµ ®îc ñy ban thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 3491/Q§UB ngµy 13/12/1994. Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p. §Þa ®iÓm: 129D Tr¬ng §Þnh - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi. 21
 22. 22. §iÖn tho¹i: 8.631 887 Fax: 8.632 943 Tµi kho¶n: 71A-0015 Héi së Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam 2.1.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §ång Th¸p trong 3 n¨m trë l¹i ®©y. ThÓ hiÖn ë mét sè b¶ng sau: 22
 23. 23. B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2002-2004 STT ChØ tiªu §/vi tÝnh Thùc hiÖn 2002 2003 2004 1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN 1000® 1.750.000 4.250.000 6.250.000 2 Doanh thu 10.287.500 6.233.750 8.375.000 3 Nép ng©n s¸ch 1.908.750 211.356 236.097 4 S¶n phÈm 106 184 238 5 Lîi nhuËn thùc hiÖn 1.007.290 6 Thu nhËp bq/ngêi/th¸ng 775.000 996.514 1.163.928 Nh×n b¶ng b¶ng trªn ta thÊy ho¹t ®éng kinh doanh c¸c s¶n phÈm chÝnh hiÖu cña C«ng ty tiªu thô liªn tôc t¨ng, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng, thu nhËp t¨ng… Nh÷ng chØ tiªu trªn ®· kh¼ng ®Þnh phÇn nµo sù thÝch nghi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. B¶ng 2: ST T ChØ tiªu §/v Þ tÝn h KÕ ho¹ch Thùc hiÖn %TH/KH 1 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®ån g 7.200.000.000 6.250.000.0 00 86,8% 2 Doanh thu ®ån g 9.600.000.000 8.375.000.0 00 87,2% 23
 24. 24. 3 Nép ng©n s¸ch ®ån g 314.000.000 236.097.670 75,19% 4 S¶n phÈm chñ yÕu ®ån g 228 238 104,4% 5 Thu nhËp b×nh qu©n ®ån g 1.050.000 1.163.928 141.9% 2.1.3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty §ång Th¸p. - ThiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y phôc vô ngµnh n«ng nghiÖp vµ m¸y chÕ biÕn gç cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. - S¶n xuÊt ®å gç d©n dông, xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. - NhËp khÈu vËt t kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng thuéc ngµnh c¬ khÝ phôc vô nhu cÇu cña thÞ trêng. 2.1.4. MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ m¸y chÕ biÕn gç bao gåm: - HÖ sÎ: m¸y ca vßng ®Èy CD7, CD7M M¸y ca ®Üa. M¸y ca lîn. - HÖ méc: M¸y bµo cuèn. M¸y bµo thÈm. M¸y phay ®øng 120. M¸y liªn hîp. 24
 25. 25. M¸y ®ôc lç vu«ng. Ngoµi ra C«ng ty §ång Th¸p cßn s¶n xuÊt mét sè phô tïng kÌm theo: - M¸y mµi hai ®¸: dïng ®Ó mµi lìi ca vµ dông cô b»ng tay. - Bµn hµn lìi ca: ®Ó hµn lìi ca vßng. - K×m bãp me: dïng ®Ó lµm me cña lìi ca vßng. - BÔ lß rÌn: ®Ó rÌn dông cô, hµn lìi ca. Vµ c¸c ®å g¸ ®Þnh h×nh ®Ó c¾t gç, lµm phµo, phôc vô cho s¶n xuÊt ®å méc néi thÊt. M¸y ë xe m¸y vá ®éng c¬ xe m¸y, vµnh nan hoa xe m¸y, d©y truyÒn s¶n xuÊt cña Thôy SÜ. 2.1.5 Nguån nh©n lùc c«ng ty : §©y lµ ®iÒu tÊt yÕu hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty. ChÝnh v× thÕ, ngay tõ khi thµnh lËp C«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc . Hµng n¨m c«ng ty vÉn tæ chøc thuyÓn thªm c«ng nh©n viªn tõ nguån cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trung häc d¹y nghÒ……..§Õn nay c«ng ty ®· cã 120 c¸n bé c«ng nh©n viªn , ®iÒu quan träng lµ tuæi ®êi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cßn trÎ, nªn ®· kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña tuæi trÎ. §Ó ph¸t huy tèi u thÕ m¹nh nµy nhê c«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng tho¶ ®¸ng. Mçi c¸c bé c«ng nh©n viªn ®îc giao nhiÖm vô cô thÓ vµ trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty , ngêi lµm tèt sÏ cã thëng vµo cuèi th¸ng. C«ng ty còng ®· ¸p dông chÕ ®é kho¸n theo s¶n phÈm nªn mäi c«ng nh©n trong c«ng ty ®Òu tËn t©m víi c«ng viÖc cña m×nh. 25
 26. 26. §Çu t cho ®µo t¹o t¨ng cêng chÊt x¸m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn còng lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn vòng m¹nh. C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc r»ng con ngêi lµ nÒn t¶ng quan träng v÷ng ch¾c t¹o nªn sù thµnh c«ng cña C«ng ty. TÊt c¶ 100% c«ng nh©n viªn vµo lµm viÖc cña c«ng ty ®· ®îc ®µo t¹o qua c¸c trêng líp. 2.1.6. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt. Lµ sù tËp hîp c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, s¶n xuÊt phô trî vµ c¸c bé phËn phôc vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt cïng víi mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn ®ã víi nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh: Ph©n xëng c¬ khÝ gåm cã: gß, rÌn, hµn, tiÖn, phay, bµo, khoan, l¾p r¸p, s¬n Bé phËn s¶n xuÊt phô gåm cã: c¸c lo¹i hµng nhËn gia c«ng söa ch÷a c¸c s¶n phÈm cã doanh thu thÊp, tËn dông c¸c dông c¸c phÕ liÖu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Bé phËn s¶n xuÊt phô trî: ph©n xëng vËn chuyÓn, kho b¸n thµnh phÈm, bé phËn KCS. 26
 27. 27. S¬ ®å: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. 2.1.7. M« h×nh qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý. HiÖn nay C«ng ty §ång Th¸p qu¶n lý theo 2 cÊp: cÊp C«ng ty vµ cÊp ph©n xëng. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc 27 ng uyªn vËt liÖ u Gia c«ng c¬ khÝ KSC nhËp kho b¸ n thµ nh phÈm ng ué i l¾ p r¸ p s¬ n KSC thµ nh phÈm
 28. 28. n¨ng, kiÓu qu¶n lý hiÖn nay rÊt phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Mçi mét phßng ban cã mét chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng. Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ ph¸p luËt. VÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp. §ång chÝ gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ - Trëng ban thi ®ua khen thëng. - Chñ tÞch héi ®ång kû luËt. - ChØ huy trëng lùc lîng b¶o vÖ vµ anh ninh quèc phßng. *Phã gi¸m ®èc kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, trùc tiÕp chØ ®¹o khèi kinh tÕ vµ nghiÖp vô gåm c¸c phßng ban chøc n¨ng. + ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m kÕ ho¹ch dµi h¹n. + Phô tr¸ch c«ng t¸c cung cÊp vËt t, nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. + ChÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c ®èi ngo¹i, giao dÞch má réng thÞ tr- êng, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. + ChØ ®¹o c«ng t¸c thèng kÕ - kÕ to¸n, h¹ch to¸n cña C«ng ty. *Phã gi¸m ®èc kü thuËt - s¶n xuÊt: + ChØ ®¹o c«ng t¸c tiÕn bé kü thuËt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm míi… Díi quyÒn cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban. 28
 29. 29. - Phßng kÕ ho¹ch - th¬ng m¹i: cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, ký c¸c hîp ®ång mua b¸n qu¶n lý kho tµng, thèng kª tæng hîp. - Phßng tµi vô: cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, gi¸m s¸t t×nh h×nh sö dông vèn (vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng), t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ. - Phßng kü thuËt- c«ng nghÖ: Nghiªn cøu thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm míi vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm, x©y dùng ®Þnh møc vËt t, nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ ®Þnh møc lao ®éng cho s¶n phÈm míi, qu¶n lý vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. - Ph©n xëng s¶n xuÊt trung t©m: cã nhiÖm vô thùc hiÖn vµ hoµn thµnh s¶n phÈn th«ng qua c¸c bíc c«ng nghÖ. - Ban kiÕn thiÕt c¬ b¶n: cã nhiÖm vô söa ch÷a, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty. - Nhµ kh¸ch cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch ®Õn giao dÞch víi C«ng ty - Cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty C¸c bé phËn cña C«ng ty ®· t¹o ®îc mèi quan hÖ mËt thiÕt lu«n hç trî cho nhau gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chång chÐo lªn nhau, cïng nhau t¹o ra hiÖu qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh. 29
 30. 30. 30 TæNguéi L¾pr¸p S¬n TæBµo Phay Khoan TæTiÖnTæKhëi phÈm C¸nbéqu¶nlý Nh©nviªnphôc vô Kho TæC¬ ®iÖn Ph©nx­ëng trungt©m PhßngküthuËt c«ngnghÖ PhßngTæ chøchµnh chÝnh-b¶ovÖ Cöa hµng Nhµ kh¸ch Ban KTCB PhßngTµi vôkÕ to¸nXÝ nghiÖp PhßngKÕ ho¹ch -th­¬ngm¹i Phãgi¸m®ècXÝnghiÖp1 Phãgi¸m®ècXÝnghiÖp1 Gi¸m®ècc«ngty
 31. 31. 2.1.8. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty §ång Th¸p . NhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty §ång Th¸p lµ tæ chøc qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty nh: tæng hîp thu –chi , c«ng nî, gi¸ thµnh, h¹ch to¸n , dù to¸n sö dông nguån vèn,NVL, qu¶n lý tiÒn mÆt……. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh , ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty còng nh nhiÖm vô cña m×nh , m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n gåm 6 ngêi vµ hä ®îc ph©n c«ng nh÷ng viÖc cô thÓ sau: -KÕ to¸n trëng ®ång thêi lµ kÕ to¸n s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, tæ chøc ®iÒu hµnh hÖ thèng kÕ to¸n, tham mu cho gi¸m ®èc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµm c«ng t¸c tÝnh gi¸ vµ tæng hîp sè liÖu ghi sæ c¸i vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ níc. - KÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi. Cã nhiÖm vô theo dâi TK 331, theo dâi viÖc thu chi b»ng tiÒn vµo c¸c b¶ng kª sè 1, nhËt ký chøng tõ sè 1. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: theo dâi viÖc tr¶ l¬ng, BHXH, KPC§ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: theo dâi nguyªn v¹t liÖu nhËp, xuÊt, tån… - KÕ to¸n tiªu thô: theo dâi TK131 (thanh to¸n víi ngêi mua) cuèi th¸ng vµo b¶ng kª sè 11 råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ. 2.1.9. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do ®Êt níc chuyÓn m×nh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc nªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc ®îc thay ®æi ®Ó thÝch øng víi t×nh h×nh míi,c¬ cÊu tµi chÝnh kÕ to¸n còng ®· cã nh÷ng bíc thay ®æi biÓu hiÖn ë sù ra ®êi cña hÖ thèng kÕ to¸n míi ban 31
 32. 32. hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141 – TC/QD/C§KT ngµy 01/11/1995 do bé tµi chÝnh ban hµnh tu©n thñ c¸c tµi kho¶n cÊp 1; tµi kho¶n cÊp 2 cho phï hîp víi ®¨c ®iÓm nghµnh. HÖ thèng tµi kho¶n nµy ¸p dông thèng nhÊt trong c«ng ty §ång Th¸p tõ 01/01/1996. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty §ång Th¸p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 31/12/N. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cña C«ng ty theo gi¸ ®Ých danh, gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ trÞ thùc tÕ dùa trªn nh÷ng chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §¬n vÞ tiÒn tÖ ®îc sö dông VN§. NÕu cã nghiÖp vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ th× ®îc quy ®æi VN§ theo tû gi¸ ng©n hµng c«ng bè t¹i thêi ®iÓm h¹ch to¸n. §Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n lµ nhËt ký chøng tõ . Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tÊp trung t¹i phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. 32
 33. 33. S¬ ®å: NhËt ký- chøng tõ Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lÊy sè liÖu trùc tiÕp ghi vµo b¶ng kª cuèi th¸ng ghi thÎ vµ sè kÕ to¸n cã liªn quan. NhËt ký chøng tõ ®îc ghi hµng ngµy dùa trªn sè liÖu cña chøng tõ gèc, cuèi th¸ng chuyÓn sæ tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt 33 Ghi cuè i th¸ ng Ghi chó: Ghi ® Çu th¸ ng Ghi ® è i chiÕ u kiÓ m tra Chø ng tõ g è c B¶ng ph© n bæ B¶ng kª NhËt ký - Chø ng tõ ThÎvµ sæ kÕ to ¸ n chi tiÕ t Sæ c¸ i B¶ng tæ ng hîp chi tiÕ t B¸ o c¸ o tµ i chÝnh
 34. 34. ký chøng tõ. C¨n cø vµo sè liÖu trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chøng tõ liªn quan. Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng c¸c sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ vµ ghi vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng céng sæ, thÎ kÕ to¸n vµ c¨n cø vµo ®ã lËp b¶ng c©n ®èi tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Sè liÖu chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p. 2.2.1. §Æc ®iÓm vËt liÖu vµ ph©n lo¹i vËt liÖu. 2.2.1.1. §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu. Víi sè lîng s¶n phÈm ®a d¹ng phong phó víi nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau, th× C«ng ty cÇn ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau nh thÐp, ®ång, ch×, s¾t, thiÕc… nÕu c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn kh«ng ®îc b¶o qu¶n tèt, kh«ng x©y dùng nhµ kho th× sÏ lµm cho vËt liÖu trªn han, gØ, g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. a. Tæ chøc c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p. * C«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu. ë C«ng ty, kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu ®îc x©y dùng dùa trªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (do phßng kÕ ho¹ch lËp) ®ång thêi dùa trªn ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Do vËy hµng th¸ng, quý c¨n cø vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña C«ng ty gi÷a thu mua vËt t phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt. Nguån cung cÊp vËt t. VËt t phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cña C«ng ty ë trong níc kh«ng ph¶i nhËp khÈu. §©y lµ ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi cho c«ng t¸c thu mua vËt 34
 35. 35. liÖu. Bëi n¬i thu mua sÏ ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ thu mua nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, thu nhËp vµ lîi nhuËn. Nh÷ng ¶nh hëng trªn cã quan hÖ tû lÖ nghÞch víi nhau, nÕu n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty ë xa ngoµi nh÷ng chi phÝ chung nh nhµ kho, bÕn b·i C«ng ty cßn ph¶i tr¶ kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn, nÕu ë gÇn th× chi phÝ vËn chuyÓn thÊp, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm thÊp, s¶n phÈm ®îc kh¸ch hµng tin dïng ®îc nhiÒu lîi nhuËn vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cao, t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Cßn nÕu chi phÝ vËn chuyÓn, céng c¸c chi phÝ liªn quan cao th× nã sÏ ®éi gi¸ thµnh cña s¶n phÈm lªn, s¶n phÈm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi thÞ trêng vÒ gi¸ c¶ th× dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng ®îc kh¸ch hµng tin dïng, dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m vµ thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng gi¶m xuèng. Do ®ã vÊn ®Ò mua s¶n phÈm ë ®©u vµ nh thÕ nµo ®ã còng lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m ë C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ thêng xuyªn cung cÊp vËt liÖu cho C«ng ty. + C«ng ty Mai §éng (vËt liÖu gang) + C«ng ty ®óc Mai L©m (v« l¨ng gang) + C«ng ty c¬ khÝ Gi¶i Phãng (®éng c¬) + §óc Ph¬ng Nam (ph«i gang). + C«ng ty th¬ng m¹i ViÖt Anh (thÐp). + C«ng ty cæ phÇn khÝ c«ng nghiÖp (« xi). Víi nh÷ng kh¸ch hµng thêng xuyªn cã ký c¸c hîp ®ång mua b¸n, C«ng ty chñ yÕu ¸p dông theo ph¬ng thøc mua hµng tr¶ chËm, ®«i khi mua theo ph¬ng thøc tr¶ tiÒn ngay. 35
 36. 36. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, khi mua nguyªn vËt liÖu yªu cÇu cÇn ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT do bé tµi chÝnh ph¸t hµnh kÌm theo, trong Ýt tr- êng hîp mua cña c¸ nh©n kh«ng cã ho¸ ®¬n ®á th× ngêi b¸n ph¶i viÕt giÊy biªn nhËn ghi râ lo¹i vËt liÖu mua vÒ, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn b) Tæ chøc hÖ thèng kho tµng. NÕu nh kh©u thu mua ¶nh hëng ®Õn sè lîng s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra, nguån cung cÊp vËt t ¶nh hëng ®Õn gi¸ thµnh, lîi nhuËn, th× nh©n tè kho tµng còng t¸c ®éng ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra. ChÝnh v× vËy, tæ chøc hÖ thèng kho tµng ®Ó b¶o qu¶n vËt t lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ë bÊt kú doanh nghiÖp nµo. ë C«ng ty §ång Th¸p cã 2 kho phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt lµ: + Kho th¬ng phÈm: bul«ng, èc vÝt, vßng ®Öm, vµnh ®ai… + Kho b¸n thµnh phÈm. + Kho thø 3 lµ kho thµnh phÈm tøc lµ sau khi mäi c«ng ®o¹n th× s¶n phÈm ®îc l¾p thµnh m¸y ë kho thµnh phÈm. Mçi lo¹i vËt liÖu ®Òu ®îc s¾p xÕp 1 c¸ch khoa häc hîp lý, giê lÊy vËt liÖu ®îc quy ®Þnh râ rµng s¸ng tõ 7h 30 ®Õn 8h 30 chiÒu 12h 30 ®Õn 1h 30. Ngoµi giê trªn th× thñ kho kh«ng gi¶i quyÕt. c) HÖ thèng ®Þnh møc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ chi phÝ ®Çu vµo lµ thÊp nhÊt cho s¶n phÈm th× c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu chÆc chÏ vµ cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. ë tõng C«ng ty th× c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c nhau. Cßn ®èi víi C«ng ty §ång Th¸p th× ë phßng kü thuËt c¬ khÝ cã nhiÖm vô nghiªn cøu vµ x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i m¸y. Víi m¸y CD7 cÇn nh÷ng nguyªn vËt liÖu g×, m¸y CD7M, CD8, hay 36
 37. 37. m¸y cña ®Üa 50E, m¸y bµo thÈm (BT40C), m¸y mµi lìi bµo 800… ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i m¸y ®ã th× cÇn nh÷ng nguyªn vËt liÖu g×. Khi biÕt ®îc nh÷ng ®Þnh møc cña tõng lo¹i m¸y th× phßng vËt t sÏ viÕt phiÕu xuÊt kho dùa trªn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ C«ng ty giao cho tõng ph©n xëng, ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i m¸y víi nh÷ng chi tiÕt cña nã. d) Quy chÕ b¶o vÖ vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Nãi ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t th× kh«ng thÓ nãi ®Õn vai trß cña thñ kho. Bëi thñ kho ngoµi nhiÖm vô qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu cã kh«ng kho, cßn ph¶i cËp nhËt sæ s¸ch hµng ngµy, theo dâi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë trong kho vÒ mÆt sè lîng, hµng ngµy ghi chÐp vµo thÎ kho (mÉu 06VT), khi hÕt b¸o cho phßng kÕ ho¹ch, vËt t ®i mua. Trêng hîp thñ kho ghi thiÕu so víi kiÓm kª th× ph¶i bæ sung thÎ kho, cßn trong trêng hîp thñ kho kh«ng ®¶m b¶o sè lîng vËt liÖu khi kiÓm kª mµ cã thÓ bÞ mÊt hoÆc thÊt l¹c, th× ph¶i chÞu båi thêng vËt chÊt tuú thuéc møc ®é. §èi víi ngêi c«ng nh©n. + Khi nhËn chi tiÕt thµnh phÈm hoÆc b¸n thµnh phÈm ®Ó l¾p r¸p hoÆc gia c«ng söa ch÷a… ph¶i s¬ bé kiÓm tra chÊt lîng, quy c¸ch… (nøt vì, kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt. Sau khi nhËn xong ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n gi÷ g×n nÕu x¶y ra mÊt m¸t h háng ë kh©u nµo th× kh©u ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm. + S¶n phÈm lµm xong ph¶i ®a vµo n¬i quy ®Þnh, cuèi ca lµ viÖc kh«ng ®Ó chi tiÕt bõa b·i mµ ph¶i xÕp l¹i gän gµng hoÆc ®Ó vµo trong kho. 2.2.1.2. Ph©n lo¹i vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p. 37
 38. 38. HiÖn nay C«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh phôc vô cho ngµnh kinh tÕ quèc d©n bao gåm c¸c thiÕt bÞ m¸y chÕ biÕn gç, víi nhiÒu chñng lo¹i ®a d¹ng vµ phong phó víi s¶n lîng cung cÊp cho thÞ trêng hµng n¨m tõ 160-180 ngh×n s¶n phÈm. Ngoµi c¸c s¶n phÈm chÝnh C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c phô tïng, linh kiÖn vµ c¸c s¶n phÈm phô kh¸c, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ ®ång bé vµ phôc vô thay thÕ söa ch÷a. §Ó ®¸p øng cho sè lîng s¶n phÈm lín nh hiÖn nay th× khèi lîng nguyªn vËt liÖu cÇn ®Ó s¶n xuÊt lµ rÊt lín vµ chñng lo¹i vËt liÖu ®a d¹ng vµ nhiÒu nhãm kh¸c nhau. Mçi chñng lo¹i cã vai trß c«ng dông kh¸c nhau, muèn qu¶n lý tèt ®îc vËt liÖu vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c vËt liÖu th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý. ë C«ng ty ®ång Th¸p hiÖn nay toµn bé nguyªn vËt liÖu sö dông trong C«ng ty ®îc chia thµnh 10 nhãm. + Kim lo¹i: thÐp, ®ång, s¾t, nh«m, gang… + VËt liÖu phô: s¬n, dÇu mì, nh·n m¸c, phô tïng thay thÕ, + D©y dai ®éng c¬ c¸c lo¹i. + VËt liÖu ®iÖn: cÇu dao, bãng ®Ìn, d©y ®iÖn. + Nhiªn liÖu: « xi, ®Êt ®Ìn, than. + Dông cô c¸t gät: dao tay, dao m¸y, dao dòa, mòi khoan… + Quy chÕ: bul«ng, dai èc, vßng ®iÖn… + Ho¸ chÊt: dông cô ho¸ chÊt, phÊn, bét tan. + Vßng bi c¸c lo¹i + C¸c vËt liÖu kh¸c: giÎ lau, kho¸, thóng, b¶o hé lao ®éng, dông cô. 38
 39. 39. 2.2.2 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p. C«ng ty §ång Th¸p lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi quy m« réng nªn viÖc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu diÔn ra mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc ®èi víi tõng thø, tõng lo¹i. Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®îc h×nh thµnh tõ mua ngoµi, kÕ to¸n cña C«ng ty ®· sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. a). Gi¸ thùc tÕ vËt t nhËp kho. C«ng ty §ång Th¸p thêng xuyªn mua nguyªn vËt liÖu víi sè lîng lín, mµ C«ng ty l¹i kh«ng cã ®éi xe vËn chuyÓn nªn khi vËt liÖu ®îc mua vÒ nhËp kho C«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn bëi gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n lµ gi¸ ®· bao gåm c¶ chi phÝ vËn chuyÓn. b).Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho. §Ó viÖc tÝnh gi¸ dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n, kÕ to¸n ë C«ng ty §ång th¸p sö dông c¸ch tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho b»ng ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 2.2.3. Ph¬ng thøc h¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu. ViÖc ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi t×nh h×nh nhËp - xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu lµ c«ng viÖc rÊt quan träng ®ßi hái ngêi thñ kho ph¶i cÈn thËn, chÝnh x¸c ®Ó kh«ng lµm ngõng trÖ s¶n xuÊt v× thiÕu vËt liÖu. Hµng ngµy thñ kho ph¶i ghi vµ ph¶n ¸nh nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®· xuÊt - nhËp trªn thÎ kho. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu gåm: - PhiÕu nhËp kho (sè 01 - VT) 39
 40. 40. - PhiÕu xuÊt kho (sè 02 - VT) - ThÎ kho (sè 06 - VT) 2.2.3.1. KÕ to¸n chi tiÕt h×nh t×nh nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. Víi sè lîng nguyªn vËt liÖu nhËp - xuÊt hµng ngµy lµ rÊt lín, do ®ã kh«ng thÓ chê ®Õn cuèi th¸ng thñ kho míi ghi vµo thÎ kho mµ ph¶i ghi tõng ngµy ®Ó biÕt sè lîng nguyªn vËt liÖu tån cuèi ngµy lµ bao nhiªu, ®Ó kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt. kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p sö dông theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. a) Thñ tôc nhËp kho. T¹i C«ng ty §ång Th¸p chØ x¶y ra trêng hîp vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi. VËt liÖu chuyÓn vÒ ph¶i kÌm theo ho¸ ®¬n mua hµng. b) Thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt do phßng kÕ hoach vËt t göi xuèng, qu¶n ®èc ph©n xëng lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ giao viÖc cho tõng bé phËn trùc thuéc nh c¸c tæ: khëi phÈm, tiÖn, bµo phay, khoan, tæ l¾p r¸p ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt cho ®óng tiÕn ®é. Dùa vµo lÖnh s¶n xuÊt tæ trëng c¸c tæ ph©n c«ng c«ng viÖc vµ tiÕn hµnh nhËn vËt t ®Ó s¶n xuÊt. Vµ thñ kho còng c¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt ®Ó vËt t cho c¸c tæ. c). NhiÖm vô cô thÓ ë kho vµ bé phËn kÕ to¸n. ë kho: thñ kho sö dông thÎ kho theo mÉu sè 06 - VT ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp - xuÊt tån hµng ngµy, víi mçi lo¹i vËt t th× cã thÎ kho riªng, trong tõng nhãm vËt liÖu l¹i cã nh÷ng vËt liÖu chi tiÕt vµ tÊt c¶ nh÷ng vËt liÖu chi tiÕt ®ã ®Òu ®îc ghi ë tõng thÎ kho, sau ®ã nã ®îc tËp hîp l¹i thµnh mét nhãm. 40
 41. 41. C¸ch ghi thÎ kho: khi cã chøng tõ nhËp hoÆc xuÊt vËt t, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ tøc lµ ph¶i cã ch÷ ký cña nh÷ng ngêi cã liªn quan nh phô tr¸ch cung tiªu, ngêi nhËn, ngêi giao hµng, thñ kho…, sau khi nh÷ng chøng tõ nµy ®îc coi lµ hîp lÖ chóng sÏ ®îc thñ kho tËp hîp vµo thÎ kho. ThÎ kho ghi t×nh h×nh nhËp - xuÊt vËt liÖu theo tr×nh tù thêi gian, sau mçi nghiÖp vô thñ kho l¹i tÝnh sè tån kho ngay trªn thÎ kho. Vµ thñ kho ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra sè lîng thùc tÕ ë trong kho ®Ó dÔ dµng ph¸t hiÖn ra nh÷ng trêng hîp sai xãt. ë bé phËn kÕ to¸n: kÕ to¸n vËt t sö dông sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu hµng ngµy, víi mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau th× cã sæ chi tiÕt riªng. C¸ch ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu còng gièng nh vµo thÎ kho, chØ kh¸c mét ®iÒu thÎ kho do thñ kho ghi, cßn sæ chi tiÕt vËt liÖu do kÕ to¸n vËt liÖu ghi, c¨n cø vµo phiÕu nhËp - xuÊt hµng ngµy kÕ to¸n vËt liÖu cã sæ ghi chi tiÕt sau. 2.2.3.2. KÕ to¸n tæng hîp t×nh h×nh nhËp - xuÊt nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p * Tµi kho¶n sö dông. TK 152- nguyªn liÖu vËt liÖu TK 111- tiÒn mÆt TK 331- ph¶i tr¶ ngêi b¸n TK 321- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 627- chÝ phÝ s¶n xuÊt chung TK 641 - chi phÝ b¸n hµng TK 133 - thuÕ GTGT ®Çu vµo. *Tr×nh tù h¹ch to¸n: 41
 42. 42. §Æc thï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi sè lîng nguyªn vËt liÖu phôc vô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ rÊt lín vµ nhu cÇu cung cÊp nguyªn vËt liÖu lµ liªn tôc. Do ®ã kÕ to¸n vËt t cña C«ng ty ®· tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §Ó cËp nhËt t×nh h×nh nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc KÕ to¸n t×nh h×nh t¨ng nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 52 ngµy 7/10/2004 cha tr¶ tiÒn mua 1.397 kg thÐp U50 ®¬n gi¸ 4.672 ®/kg cña C«ng ty th¬ng m¹i Anh ViÖt. ThuÕ GTGT 5%. KÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 152: 6.509.645 (VN§) Nî TK 133: 325.483 (VN§) Cã TK 331 6.835.137 VN§) KÕ to¸n t×nh h×nh gi¶m nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 101 ngµy 9/10/2004 xuÊt cho anh Hoµng tæ hµn thÐp U50 thuéc lÇn nhËp ngµy 7/10/2004 kÕ to¸n ph¶n ¸nh: Nî TK 621: 2.142.900 Cã TK 152: 2.142.900 • Sæ s¸ch sö dông §èi víi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn mÆt vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n kÕ to¸n sö dông sæ sau. +TiÒn mÆt: sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, nhËt ký chøng tõ sè 1. + Ph¶i tr¶ ngêi b¸n: sö dông sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n, nhËt ký chøng tõ sè 5. 42
 43. 43. Sè liÖu ë sè chi tiÕt TK 111, sæ chi tiÕt TK 331, nhËt ký chøng tõ sè 1, sè 5 chÝnh lµ sè liÖu cã ®îc ë b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu. TËp hîp sè liÖu ë b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ sè liÖu ë b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu Tõ sè liÖu ë nhËt ký chøng tõ sè 1 vµ 5 vµ b¶ng kª ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ta vµo b¶ng kª sè 3 C¸ch ghi vµo b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho trong th¸ng, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh lËp b¶ng kª nguyªn vËt liÖu sau ®ã ghi nî TK 152 vµ cã c¸c TK liªn quan. 43
 44. 44. Ho¸ ®¬n MÉu sè 01GTGT- 3LL Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) AB2004-B Ngµy 07 th¸ng 10 n¨m 2004 043573 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¬ng M¹i ViÖt Anh. §Þa chØ: 394 Minh Khai - Hµ Néi M· sè thuÕ: 0100507883-1 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn Xu©n Ngäc §¬n vi: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D Tr¬ng §Þnh - Hµ Néi. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ: 0100100223-1 STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 ThÐp U50 Kg 1.367 4.762 6.509.654 Céng tiÒn hµng 6.509.645 ThuÕ suÊt GTGT 5% TiÒn thuÕ GTGT 325.483 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 6.835.137 44
 45. 45. Sè tiÒn b»ng ch÷: S¸u triÖu, t¸m tr¨m ba m¬i b¶y ngµn mét tr¨m ba m- ¬i b¶y ®ång Ngêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 043573 ngµy 7/10/2004 thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra vµ vµo phiÕu nhËp kho PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p MÉu sè 01-VT §Þa chØ: 129D Tr¬ng §Þnh Sè 52 Ban hµnh theo Q§ Sè 1141- TC/Q§/CDKT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Nî TK 152: 6.509.645 Nî TK 133: 325.483 Cã TK 331: 6.835.137 Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty th¬ng m¹i ViÖt Anh. Theo hîp ®ång sè 314 ngµy 4/10/2004. NhËp t¹i kho: S¾t. STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt, hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo ctõ Thùc nhËp ThÐp U 50 Kg 1.367 1.36 7 4.672 6.509.65 4 45
 46. 46. ThuÕ GTGT 5% 325.483 Céng 6.835.13 7 Céng thµnh tiÒn: (b»ng ch÷): S¸u triÖu, t¸m tr¨m ba m¬i n¨m ngh×n ®ång, mét tr¨m ba m¬i b¶y ®ång. Phô tr¸ch cung tiªu (ký, hä tªn) Ngêi giao hµng (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) Thñ trëng (ký, hä tªn) Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp c¸c läai vËt liÖu cã ë trong kho mét c¸ch khoa häc, hîp lý, ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o qu¶n tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu thuËn tiÖn cho c«ng viÖc theo dâi sè liÖu hiÖn cã vµ c«ng t¸c nhËp - xuÊt vËt liÖu. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p MÉu sè 02-VT §Þa chØ: 129 D Tr¬ng §Þnh Q§ sè 1141/TC/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC PhiÕu xuÊt kho sè: 101 Nî: TK 621 46
 47. 47. Ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2004 Cã: TK 152 Tªn ngêi nhËn: Anh Hoµng - §Þa chØ (bé phËn) tæ hµn Lý do xuÊt kho: lµm chi tiÕt hµng g¸ ®ì cña 5 m¸y bµo thÈm 40C XuÊt tõ kho: S¾t Stt Tªn quy c¸ch s¶n phÈm hµng ho¸ §¬n vÞ TÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 1 ThÐp U50 kg 450 450 Céng XuÊt ngµy.9.th¸ng 10 n¨m 2004 Phô tr¸ch Ngêi giao Thñ kho KÕ to¸n Thñ trëng cung tiªu hµng trëng ®¬n vÞ (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) Khi nhËn ®îc mét liªn phiÕu xuÊt kho thñ kho göi lªn, kÕ to¸n vËt t vµo gi¸ cho tõng lo¹i vËt liÖu t¬ng øng. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 101 ngµy 9/10/2004. XuÊt 450kg thÐp U50 cña lÇn nhËp tríc, phiÕu sè 52 ngµy 7/10/2004. KÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh vµo gi¸ cña vËt liÖu xuÊt kho. Gi¸ thùc tÕ NVL Sè lîng NVL §¬n gi¸ thùc tÕ xuÊt kho = xuÊt kho x NVL tån ®Çu kú = 4.762 x 450 = 2.142.900 (VN§) 47
 48. 48. VÝ dô: theo phiÕu nhËp kho sè 52 ngµy 7/10/2004 cña C«ng ty th- ¬ng m¹i ViÖt Anh vÒ nhËp 1.367 kg thÐp U50 vµ còng theo phiÕu xuÊt kho sè 101 ngµy 9/10/2004 xuÊt 450 kg thÐp U50 cho tæ hµn ®Ó lµm chi tiÕt hµn gi¸ ®ì cña 5 m¸y bµo thÈm 40C. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh sè l- îng vµ ghi ë cét tån cuèi ngµy 9/10/ lµ 2.032kg thÐp U50. Cïng mét sè phiÕu nhËp - xuÊt kh¸c ta cã thÎ kho sau: TrÝch thÎ kho: 2/1/2004 Q§ 1141/TC/C§KT Tªn kho: S¾t Ngµy 1/11/1995 cña BTC ThÎ kho Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, vËt t thÐp U50 §¬n vÞ tÝnh: kg . 48
 49. 49. NT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè Sè Ngµy th¸ng NhËp XuÊt TånhiÖu hiÖu NhËp XuÊt Tån ®Çu th¸ng 10 A.Ngäc nhËp A. hoµng - tæ hµn XuÊt cho tæ hµn XuÊt cho tæ hµn 1.115 2.482 2.032 1.432 1.090 52 7/10 1.367 101 9/10 450 103 11/10 600 128 17/10 340 70 20/10 A.Ngäc nhËp XuÊt cho tæ hµn Céng 300 1.390 1.220 1.220 130 27/10 170 §Õn ngµy 27/10 sè lîng thÐp cßn tån lµ: 1.220kg. C¨n cø vµo sè lîng cña nguyªn vËt liÖu tån ®Çu kú, c¸c phiÕu nhËp trong kú, c¸c phiÕu xuÊt trong kú, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu ghi vµo mét trang s 49
 50. 50. §¬n vi: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D - Tr¬ng §Þnh Sæ chi tiÕt vËt liÖu Më sæ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 Tªn vËt liÖu (dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸) ThÐp U 50 Quy c¸ch, phÈm chÊt Tê sè 01 §¬n vÞ tÝnh: kg Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Sè Ngµy Sè lîng Thµnh tiÒn Sè l- îng Thµnh tiÒn Sè lîng Thµnh tiÒn Tån ®Çu th¸ng 4.762 1.115 5.306.630 52 7/10 A.Ngäc nhËp 331 4.762 1.367 6.509.654 2.482 11.819.284 101 9/10 A.Hoµng-tæ hµn 621 450 2.142.900 2.032 9.676.334 103 11/1 0 XuÊt cho tæ hµn 627 600 2.857.200 1.432 6.319.184 128 17/1 0 XuÊt cho tæ hµn 627 340 1.628.604 1.090 5.190.580 70 20/1 0 A.Ngäc nhËp 331 6.762 300 1.428.600 1.390 6.619.180 130 27/1 0 XuÊt cho tæ hµn 170 809.540 1.220 5.809.640 Céng 1.667 7.939.254 1.562 7.438.244 1.220 5.809.640 Tån kho cuèi th¸ng 10: 1.220 kg 50
 51. 51. Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) 51
 52. 52. Tõ c¸c phiÕu nhËp kho trong th¸ng 10 vµo b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu. B¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Ngµy Sè phiÕ u Tªn vËt liÖu §¬n gi¸ Sè lîng Nî tµi kho¶n Cã tµi kho¶n 152 133 331 111 7/10 52 ThÐp U50 4.762 1.367 6.509.654 325.482 6.835.137 9/10 55 ThÐp èng 25 x 3 6666.7 772.5 4.815.662 240.833 5.057.495 ThÐp èng 48 x 10 6666.7 1773.5 11.823.322 591.166 12.444.488 10/10 58 §ång c©y 31.000 886.2 27.472.200 2.747.220 30.219.420 13/10 61 T«n 19 ly 4762 16.640 79.239.680 7.923.967 87.163.648 T«n 21 ly 4762 1191.6 5.674.399 567.440 6.241.839 20/10 70 ThÐp 50 4762 300 1.428.600 71.430 1.500.303 23/10 75 NhËp c¸c kim lo¹i kh¸c 42.580.080 4.258.008 46.838.088 Céng kim lo¹i 179.544.59 7 16.725.548 166.050.725 30.219.420 26/1 0 80 NhËp c¸c vËt liÖu kh¸c 111.620.38 3 11.162.038 122.782.421 28/1 0 90 C¸c nhãm vËt liÖu cßn l¹i 97.812.340 9.781.230 107.593.574 52
 53. 53. Céng 388.977.32 0 37.668.820 288.833.146 137.812.994 ThuÕ GTGT cña thÐp lµ 5%, thuÕ GTGT cña c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c lµ 10% 53
 54. 54. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 101 vµ c¸c phiÕu xuÊt kho kh¸c trong th¸ng kÕ to¸n vµo b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §C: 129D - Tr¬ng §Þnh b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i §.v tÝnh Sè lîng Thµnh tiÒn Cã TK 152, Nî c¸c TK kh¸c Sè Ngµy 621 627 641 103 105 107 115 116 121 9/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 XuÊt thÐp U50 cho A.Hoµng tæ hµn lµm gi¸ ®ì m¸y bµo thÈm 40C XuÊt thÐp U50 cho tæ hµn söa ch÷a m¸y CD7 XuÊt thÐp èng φ25X3 lµm chi tiÕt m¸y CD7M XuÊt t«n 19 ly lµm an toµn c¸c lo¹i m¸yCD7 XuÊt thÐp èng φ48X10 lµm chi tiÕt m¸y CD7 XuÊt t«n 21 ly söa ch÷a m¸y tiÖn gç Kg Kg Kg Kg Kg Kg 450 600 981.5 15.650 2.117 1.121 2.142.900 2.857.200 6.543.327 74.525.300 14.113.319 5.371.452 2.142.900 6.543.327 74.525.300 14.113.319 2.857.200 5.371.452 54
 55. 55. 128 130 135 140 16/10 17/10 27/10 28/10 XuÊt §ång c©y vµng φ45 söa ch÷a m¸y bµo cuèn 500 XuÊt thÐp U50 söa ch÷a m¸y ®ôc lç vu«ng XuÊt thÐp U50 lµm chi tiÕt m¸y CD7 XuÊt c¸c kim lo¹i kh¸c võa söa ch÷a võa lµm chi tiÕt m¸y Kg Kg 1.211 342 170 37.541.000 1.628.604 809.540 32.521.400 19.669.840 32.521.400 37.541.00 0 1.628.604 809.540 19.669.84 0 Céng kim lo¹i 197.723.88 2 129.846.24 6 67.887.63 6 XuÊt c¸c lo¹i kim lo¹i kh¸c 161.781.14 0 2.794.364 6.948.500 161.781.14 0 2.794.364 6.948.50 0 Tæng céng 369.257.88 6 70.682.000 6.948.50 0 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 55
 56. 56. Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trö¬ng 56
 57. 57. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu tõ c¸c NhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu vµo b¶ng kª sè 3: §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D -Tr¬ng §Þnh b¶ng kª sè 3 Th¸ng 10/2004 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu STT DiÔn gi¶i TK152 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Sè d ®Çu th¸ng II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng - Tõ NKC tõ sè 1 ( cã TK111) - Tõ NKC tõ sè 5 ( cã TK331) II. Céng sè d ®Çu th¸ng vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng(I+II) III. HÖ sè chªnh lÖch IV. XuÊt dïng trong th¸ng V. Tån kho cuèi th¸ng (III-V) 192.828.884 388.977.320 125.284.540 263.692.780 581.806.204 369.257.886 212.548.218 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sè KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 57
 58. 58. Tõ b¶ng kª sè 3 vµ b¶ng kª xuÊt kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ nguyªn vËt liÖu cho tõng ®èi tîng sö dông C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu lÊy tõ b¶ng kª sè 3 Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng theo gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶n ¸nh trong b¶ng ph©n bæ nµy theo tõng ®èi tîng sö dông ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo bªn cã tµi kho¶n 152 cña b¶ng kª nhËt ký chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n liªn quan. Sè liÖu cña b¶ng ph©n bæ ®ång thêi ®îc sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D - Tr¬ng §Þnh b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu Th¸ng 10 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT Ghi cã TK §èi tîng sö dông TK152(TT) 1. TK621 1 m¸y CD7 2 m¸y CD7M 3 m¸y CD8 4 m¸y ®ôc lç vu«ng 291.627.386 104.514.200 27.132.820 30.079.510 11.666.309 58
 59. 59. 2. 3. 5 m¸y bµo thÈm 40C 6 m¸y bµo cuèn 500 7 m¸y phay ®øng mét trôc 8 m¸y tiÖn gç 9 m¸y nhµ nh¸m b¨ng 10 m¸y Ðp däc 11 m¸y hót bôi 12 m¸y cøa ®Üa 13 m¸y ca lîn 6A 14 m¸y ®¸nh nh½n 120 15 m¸y mµi lìi bµo 16 m¸y ®¸nh nh½n 300 17 m¸y kiªn hîp 400 18 m¸y ca ®Üa 300 19 ph©n xëng moay¬ TK627 TK641 7.438.244 8.982.100 2.151.400 3.980.800 3.242.700 21.986.180 2.640.200 8.865.100 4.638.400 1.175.400 4.941.950 1.674.200 31.900.800 11.154.400 3.462.673 70.682.000 6.948.500 Tæng céng 369.257.886 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 59
 60. 60. Sau khi lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i TK 152. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D -Tr¬ng §Þnh sæ c¸i Tµi kho¶n 152 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè d ®Çu n¨m Nî: Cã Ghi cã c¸c TK ®èi øng Th¸ng 9 Th¸ng 10 ……… . Th¸ng 12 Céng Ghi tõ NKCT sè 1 (Cã TK111) Ghi tõ NKCT sè 5 (Cã TK 331) 192.828.88 4 125.284.54 0 263.692.78 0 Céng sè SP nî: 388.977.32 0 Céng sè SP cã 369.257.88 6 Sè d cuèi th¸ng: Nî Cã 212.548.21 8 60
 61. 61. Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 61
 62. 62. LÊy sè liÖu tõ NKCT 1: phÇn ghi nî TK 152 ®èi øng cã TK 111. LÊy sè liÖu tõ NKCT 5: phÇn ghi nî TK 152 ®èi øng cã TK 331. - Sè ph¸t sinh cã: lÊy tõ dßng tæng céng xuÊt trªn b¶ng ph©n bæ sè 3 “BPBVL”. - Sè ph¸t sinh nî: lÊy tõ dßng tæng céng nhËp trªn b¶ng kª nhËp nguyªn vËt liÖu. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p MÉu 02- TT §C: 129D - Tr¬ng §Þnh Q§ sè 141 – TC/QD ngµy 1/11/1995 cña Bé tµi chÝnh phiÕu chi QuyÓn sè 35 Sè 1220 Nî TK 152 27.472.200 Cã tk 111 2.747.220 Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Anh NguyÔn §×nh ChÝ §Þa chØ: C«ng ty THHH T©n TiÕn Lý do chi: Tr¶ tiÒn mua §ång c©y vµng φ45, DN 212-H§40984 Sè tiÒn 30.219.420 ViÕt b»ng ch÷: Ba m¬i triÖu, hai tr¨m mêi chÝn ngh×n, bèn tr¨m, hai m¬i ®ång. KÌm theo …………………… Chøng tõ gèc…………………………… §· nhËn ®ñ tiÒn (viÕt b»ng ch÷)………………………………………… Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2004 Thñ trëng KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn phiÕu Ngêi nhËn Thñ quü (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 62
 63. 63. C¨n cø vµo phiÕu chi sè 1220 ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2004 kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt tiÒn mÆt 63
 64. 64. C«ng ty §ång th¸p §C: 129D - Tr¬ng §Þnh Sæ chi tiÕt TK 111 - TiÒn MÆt Th¸ng 10 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh : VN§ Ngµy Th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi nî TK111 cã c¸c TK kh¸c Céng nî Ghi cã TK111, ghi nî c¸c TK kh¸c Céng cã TK111 Sè Ngµy 152 133 10/1 0 4098 4 10/10 C©y §ång vµng φ45 ……….. 27.472.200 2.747.20 0 30.219.420 Céng 27.472.200 2.747.20 0 30.219.420 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ (ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) 64
 65. 65. 65
 66. 66. C¨n cø vµo chi tiÒn mÆt sè 1220 ngµy 10/10/2004 vµ c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt kh¸c trong th¸ng kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chøng tõ sè 1. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §C: 129D - Tr¬ng §Þnh nhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111-TiÒn mÆt Th¸ng 10 n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: VN§ Stt Ngµy Ghi cã TK111, ghi nî c¸c TK kh¸c TK152 133 … … … Céng cã TK111 1 2 10/10 28/10 27.472.200 ………. 97.812.340 2.747.220 ……… 9.781.234 30.219.420 ……… 107.593.574 Céng 125.284.54 0 12.528.454 137.812.994 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 67
 67. 67. Sè liÖu trªn NKCT sè 1 trong th¸ng 10 lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo c¸c sè c¸i liªn quan. Trong trêng hîp mua vËt liÖu cha thanh to¸n cho ngêi b¸n, vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn mua nguyªn vËt liÖu ®îc ph¶n ¸nh trong sæ chi tݪt thanh to¸n víi ngêi b¸n. 68
 68. 68. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D -Tr¬ng §Þnh sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n TK331-th¸ng 10 n¨m 2004 Tªn ngêi b¸n: C«ng ty TM ViÖt Anh §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT DiÔn gi¶i D ®Çu kú Ho¸ ®¬n P.NhËp Ghi cã TK 331, nî c¸c TK kh¸c Ghi cã TK 331, cã c¸c TK kh¸c D cuèi kú Nî C ã S è Ngµ y Sè Ngµ y 152 133 Céng cã Tk 331 111 112 … Céng nî Tk 331 Nî Cã 1 Sè d ®Çu th¸ng 2 Ph¸t sinh: -Mua chÞu thÐp U50 52 7/10 6.509.65 4 325.48 3 6.835.13 7 6.835.13 7 3 Tæng ph¸t sinh Sè d cuèi kú 6.509.65 4 325.48 3 6.835.13 7 6.835.13 7 ViÕt b»ng ch÷: S¸u triÖu, t¸m tr¨m ba m¬i ngh×n, mét tr¨m ba m¬i ®ång. Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 69
 69. 69. 70
 70. 70. Sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt th¸nh to¸n víi ngêi b¸n sÏ ®îc ghi vµo NKCT sè 5. §¬n vÞ: C«ng ty §ång Th¸p §Þa chØ: 129D -Tr¬ng §Þnh nhËt ký chøng tõ sè 5 Ghi cã TK 331-ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 10 n¨m 2004 STT Tªn kh¸ch hµng D ®Çu th¸ng Ghi cã TK331, nî c¸c TK kh¸c Ghi nî TK331, cã c¸c TK kh¸c D cuèi th¸ng Nî Cã 152 133 Céng cã TK331 Nî Cã 1 2 3 C«ng ty TM ViÖt Anh C«ng ty Mai §éng C«ng ty §óc Ph¬ng Nam 6.509.654 18.068.584 239.114.54 2 325.483 903.429 23.911.45 4 6.837.137 6.837.137 18.972.013 263.025.99 6 Céng 263.962.78 0 25.140.36 6 6.837.137 288.833.14 6 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2004
 71. 71. KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr - ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 73
 72. 72. Cuèi th¸ng thñ kho tæng hîp c¸c phiÕu nhËp vµ c¸c phiÕu xuÊt trong th¸ng vµo b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. B¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån vËt t Th¸ng 10 n¨m 2004 Tªn vËt t §¬n vÞ tÝn h Tån kho ®Çu th¸ng NhËp kho trong th¸ng XuÊt kho trong th¸ng Tån kho cuèi th¸ng Sè Lîng §¬n gi¸ T.tiÒn Sè lîng §¬n gi¸ T.tiÒn Sè lîng §¬n gi¸ T.tiÒn Sè lîng §¬n gi¸ T.tiÒn Nhãm s¾t thÐp ThÐp U50 kg 1.115 4.762 5.309.630 1.667 4.762 7.938.254 1.562 4.762 7.438.244 1..220 4.762 5.809.640 ThÐp ång 25x3 kg 66.666 6.246.660 7.225 666.66 4.816.662 981.5 666.66 6.643.327 678 666.66 4.519.995 ThÐp èng 48x10 kg 996 6666.6 6 6.639.993 1773.5 6666.6 11.823.323 2117 6666.66 14.113.319 625.5 6666.66 4.649.996 74
 73. 73. T«n 19 ly kg 1..250 4.762 5.952.500 16.640 4762 79.239.680 15650 4762 74.525.300 2240 4762 10.666.880 T«n 21 ly kg 875 4.800 4.200.000 11.91. 6 4800 5.674.399 1121 4800 5.371.452 945.6 4800 4.502.947 §ång c©y vµng kg 998 31.000 30.938.000 8.86.2 31.000 27.472.200 1211 31.000 37.541.000 673.2 31.000 20.859.200 Kim lo¹i kh¸c kg 30.420.587 42.580.080 52.191.250 20.809.327 Céng 89.707.370 179.544.597 197.723.882 71.527.985 NhËp c¸c vËt liÖu kh¸c 65.000.000 111.620.383 161.781.140 14.839243 C¸c nhãm vËt liÖu cßn l¹i 38.121.514 97.812.340 9.725.864 126.180.990 Céng 192.828.88 388.977.320 369.257.916 212.548.218 75
 74. 74. 4 76
 75. 75. ch¬ng 3 Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty ®ång th¸p 3.1.Sù cÇn thiÕt. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cµng ph¸t triÓn vµ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn míi, xu híng khu vùc ho¸, quèc tÕ ho¸ t¹o ra xu híng võa hîp t¸c, võa c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng. V× vËy doanh nghiÖp s¶n xuÊt cµng ph¶i quan t©m tíi nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. S¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn. V× vËy, viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. ë C«ng ty §ång Th¸p, th× ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®îc ban l·nh ®¹o quan t©m.Vµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn ®ã lµ ph¶i chó träng quan t©m ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ ®Çu vµo (nguyªn vËt liÖu) nh»m môc ®Ých h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
 76. 76. 3.2. Nh÷ng u, nhîc ®iÓm Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty §ång Th¸p, trªn c¬ së thùc tiÔn, em thÊy ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty nãi riªng cã mét sè nh÷ng u ®iÓm: - C«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu ë C«ng ty ®· theo ®óng quy ®Þnh ban hµnh tõ kh©u lËp chøng tõ ®Õn kh©u lu©n chuyÓn chøng tõ cô thÓ lµ phiÕu nhËp kho nguyªn vËt liÖu, phiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. - ViÖc tæ chøc thu mua vËt liÖu ë C«ng ty do phßng vËt t ®¶m nhiÖm cã nh©n viªn thu mua rÊt ho¹t b¸t nhanh nhËy trong c«ng viÖc n¾m b¾t gi¸ c¶ thÞ trêng, cho nªn vËt liÖu lu«n ®¶m b¶o ®óng sè l- îng, chÊt lîng, chñng lo¹i víi gi¸ c¶ hîp lý theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.§iÒu nµy ®· ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµm cho tiÕn ®é s¶n xuÊt c«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ViÖc tæ chøc b¶o qu¶n vËt liÖu trong kho còng ®îc C«ng ty quan t©m C«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng kho tµng t¬ng ®èi tèt ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu t ®îc tr«ng coi cÈn thËn kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng háng hãc hay mÊt m¸t. - VÒ c¬ b¶n hÖ thèng sæ kÕ to¸n, tµi kho¶n C«ng ty sö dông theo ®óng mÉu biÓu cña Nhµ níc ban hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô
 77. 77. thÓ cña C«ng ty, ®¶m b¶o theo dâi t×nh h×nh vËt liÖu, tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi cho tõng ®èi tîng. - C«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ®· kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn, ®¶m b¶o thèng nhÊt vÒ ph¹m vi, ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n víi c¸c bé phËn kh¸c, sè liÖu ®îc ph¶n ¸nh trung thùc, chÝnh x¸c, râ rµng t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña vËt liÖu. - C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc NKCT theo hÖ thèng tµi kho¶n hiÖn hµnh. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n rÊt phï hîp víi qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty. Song bªn c¹nh c¸c thµnh tÝch ®¹t ®îc, kÕ to¸n vËt liÖu cña C«ng ty cßn cã mét sè vÊn ®Ò tån t¹i nh sau: Thø nhÊt :C«ng ty §ång Th¸p cha x©y dùng ®îc hÖ thèng ®Þnh møc tån kho cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, v× vËy cã thÓ g©y l·ng phÝ do dù tr÷ vËt t trªn møc cÇn thiÕt, ®iÒu ®ã sÐ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c ®Þnh møc vËt t vèn lu ®éng còng nh x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn lu ®éng hµng quý, n¨m thiÕu chÝnh x¸c. ViÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu míi chØ lµ b¾t ®Çu, cha hoµn thiÖn. V× vËy lîng tiªu hao nguyªn vËt liÖu kh«ng ®îc tÝnh to¸n tríc mµ chØ dùa vµo b¶n vÏ ®Ó ký duyÖt. Nh vËy sÏ dÉn ®Õn trêng hîp l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu.
 78. 78. Thø hai: ViÖc x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cha thùc hiÖn tèt. ViÖc lËp danh ®iÓm vËt liÖu chØ do m×nh kÕ to¸n vËt liÖu lµm theo chñ quan chø cha thèng nhÊt, do ®ã viÖc ®èi chiÕu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n sÏ gÆp khã kh¨n. ChÝnh v× thÕ cÇn x©y dùng mét hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt trong toµn C«ng ty ®Ó dÔ dµng kiÓm tra t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu. §iÒu nµy lµ hoµn toµn cÇn thiÕt ®èi víi C«ng ty, nã gióp kÕ to¸n dÔ dµng kiÓm tra, ®èi chiÕu, theo dâi, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. 3.3. Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty §ång Th¸p: Qua nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty, ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ph¸t huy vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh sau: ý kiÕn thø nhÊt: X©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt liÖu thèng nhÊt toµn C«ng ty. LËp danh ®iÓm vËt t hµng ho¸ lµ qui ®Þnh cho mçi thø vËt t mét ký hiÖu riªng b»ng hÖ thèng c¸c ch÷ sè thay thÕ tªn gäi, qui c¸ch, kÝch cì cña chóng. C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét mÉu danh ®iÓm thèng nhÊt trong toµn C«ng ty, cô thÓ nh sau:
 79. 79. Khi ®¸nh sè danh ®iÓm vËt liÖu cho tõng lo¹i vËt liÖu nh vËt liÖu chÝnh,vËt liÖu phô nªn ®¸nh theo h×nh thøc tµi kho¶n cÊp 2 b»ng danh ®iÓm 1521, 1522 ..., c¸ch ®¸nh nµy gióp chóng ta dÔ nhËn biÕt vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô... ®ång thêi tªn danh ®iÓm nµy phï hîp víi chÕ ®é qui ®Þnh hiÖn hµnh. Cßn viÖc ®¸nh nhãm vËt liÖu (01, 02...) trªn c¬ së sè liÖu cña lo¹i vËt liÖu, sau ®ã nªn c¨n cø vµo sè liÖu cña tõng thø trong nhãm ®ã mµ ®¸nh tõ 2 ®Õn 3 ch÷ sè. (Ta cã thÓ lËp sæ danh ®iÓm theo mÉu trang sau) STT Nhãm vËt t Tªn vËt t §¬n vÞ tÝnh 1 000 Kim lo¹i Kg 0-002 ThÐp 0-0021 Thep U 0-00211 ThÐp U50 Th¸i Nguyªn 0-00212 ThÐp U120 2 20 Ho¸ chÊt, bét tan 20-001 Hµn the 20-002 Keo dÝnh 3 21 §inh c¸c läai 21-001 §inh rót
 80. 80. 21-002 §inh nh«m 4 23 D©y ®ai 23-001 D©y ®ai B80 23-002 D©y ®ai C 120 ViÖc lËp danh ®iÓm cã thÓ lµm theo c¸ch riªng nhng cÇn ®¶m b¶o yªu cÇu dÔ nhí vµ hîp lý, tr¸nh nhÇm lÉn vµ trïng l¾p. §ång thêi ph¶i cã sù nhÊt qu¸n gi÷a c¸c bé phËn liªn quan trong néi bé C«ng ty, nh»m thèng nhÊt qu¶n lý vËt t hµng ho¸ trong C«ng ty, kÓ c¶ cã ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh hay kh«ng.
 81. 81. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t Ngµy…… Sè……. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè……ngµy…../……/…… cña ban gi¸m ®èc, ban kiÓm nghiÖm gåm cã: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… §· tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i vËt t cô thÓ sau: St t Tªn nguyªn vËt liÖu vµ quy c¸ch phÈm chÊt M· sè Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm §V tÝn h KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó S.lîng ®óng quy c¸ch S.lîng sai quy c¸ch 1 2 … ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm:…………………………………. §¹i diÖn kü thuËt Ngêi nhËn Trëng ban
 82. 82. ý kiÕn thø s¸u: VÒ viÖc lËp b¶ng kª vµ b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. HiÖn nay, b¶ng ph©n bæ vËt liÖu cña C«ng ty cha ph¶n ¸nh tõng lo¹i vËt liÖu mµ ph¶n ¸nh tæng céng cho tµi kho¶n 152. Nh vËy sÏ g©y khã kh¨n cho qu¶n lý nguyªn vËt liÖu. V× vËy C«ng ty nªn lËp b¶ng kª vµ ph©n bæ vËt liÖu chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. VÝ dô ®Ó ph¶n ¸nh ta cã thÓ chi tiÕt tµi kho¶n 1521 nhãm kim lo¹i, sau ®ã chi tiÕt tíi tõng mÆt hµng trong nhãm nµy.
 83. 83. MÉu b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu nh sau: ST T DiÔn gi¶i TK 15211 S¾t U 50 TK 15221 VËt liÖu phô TK 15231 D©y dai ®éng c¬ c¸c lo¹i TK c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c Céng TK 152 SL §G TT SL §G TT SL §G TT SL §G TT 1. I. Sè d ®Çu th¸ng … … … … .. … … … … … … … …. 2. 3. 4. II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng -Tõ NKCT sè 1((cã TK 111) -Tõ NKCT sè (cã TK 331) … … … … … … …. … … … … … … 5. Céng sè d ®Çu th¸ng vµ sè ph¸t sinh trong th¸ng (I+II) 6 XuÊt dïng trong th¸ng 7 Tån kho cuèi th¸ng (III-V) … … … … … … … … …. Ngµy…. th¸ng ….n¨m…. Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n tr- ëng
 84. 84. (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
 85. 85. KÕt luËn VËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong C«ng ty §ång Th¸p. Chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý, nÕu qu¶n lý tèt sÏ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu, sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty. C«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ c«ng t¸c lín vµ phøc t¹p, kh«ng ph¶i chØ mét sím, mét chiÒu lµ gi¶i quyÕt ®îc ngay. Do thêi gian nghiªn cøu vµ hiÓu biÕt cã h¹n, trong chuyªn ®Ò nµy míi chØ ®i vµo nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý, kÕ to¸n vËt liÖu nãi chung trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ thùc tiÔn ë C«ng ty §ång Th¸p nãi riªng. Lµ mét sinh viªn thùc tËp em ®· t×m hiÓu nghiªn cøu nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vµ ®a ra nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty. Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng u nhîc ®iÓm tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn víi nguyÖn väng ®Ó C«ng ty tham kh¶o nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Tuy nhiªn do tr×nh ®é còng nh nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ ,chuyªn ®Ò
 86. 86. nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Em kÝnh mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh c¸c chÞ trong C«ng ty. Em xin c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n vµ thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Trung ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Hµ Néi, th¸ng 7 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ H¶i YÕn
 87. 87. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n - GS.TS. NguyÔn ThÞ §«ng - §H KTQD 2. Lý thuyÕt vµ thùc hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh thuÕ VAT- Chñ biªn: PTS NguyÔn V¨n C«ng-§HKTQD-NXB Tµi chÝnh-1999. 3. Híng dÉn h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ lËp b¸o b¸o tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Tªn t¸c gi¶: TS Vâ V¨n NhÞ - Gi¶ng viªn §¹i häc Kinh TÕ khoa KÕ to¸n kiÓm to¸n §HTPHCM- NXB Thèng Kª 2001. 4. KÕ to¸n doanh nghiÖp theo luËt kÕ to¸n míi tµi chÝnh TT t¸c gi¶ häc viÖn tµi chÝnh Chñ biªn: PGS.TS Ng« ThÕ Chi - TS Tr¬ng ThÞ Thuû. Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª Hµ Néi. N¨m 2003
 88. 88. NhËn xÐt cña c¬ quan n¬I thùc tËp: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

×