Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kt244

372 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt244

 1. 1. Môc lôc Lêi nãi ®Çu.........................................................................................2 PhÇn I : §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×.............................................................3 I- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp............3 II- §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp.........4 PhÇn II :C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ..........................8 I- Sè d ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n...........................................8 II- Sè d chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n......................................9 III- c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú.........................................11 IV- LËp chøng tõ gèc.................................................................16 V- §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n .................25 VI- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt .............................................................34 VII- Sæ kÕ to¸n tæng hîp ..........................................................42 VIII- LËp b¸o c¸o tµi chÝnh..........................................................57 PhÇn III : §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp.......64 KÕt luËn .............................................................................................66 Chu ThÞ HiÒn - 1 -
 2. 2. Lêi nãi ®Çu H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng th«ng tin kiÓm tra vÒ t×nh h×nh tµi s¶n trong mèi quan hÖ víi nguån h×nh thµnh vµ sù vËn ®éng cña nguån h×nh thµnh tµi s¶n ®ã. H¹ch to¸n kÕ to¸n ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn tõ rÊt l©u. Nã lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ x· héi. Nhu cÇu nµy tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Trong x· héi hiÖn ®¹i ngµy nay, víi qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn ngµy cµng lín th× viÖc t¨ng cêng h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ mäi mÆt cµng trë lªn cÇn thiÕt. Lµ mét sinh viªn ngµnh kÕ to¸n viÖc häc tËp, nghiªn cøu vÒ h¹ch to¸n cã vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu. §Æc biÖt ®ît thùc tËp vÒ kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× lµ mét c¬ héi lín cho em tiÕp cËn vËn dông, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ trong nhµ trêng vµo thùc tÕ. B¸o c¸o thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× cña em gåm cã 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. PhÇn II: C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. PhÇn III: §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. Do lÇn ®Çu tiÕp xóc víi thùc tÕ nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì còng nh thiÕu sãt, em mong thÇy gi¸o vµ ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp gióp ®ì em trong viÖc hoµn thiÖn t duy vµ lý luËn cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi , ngµy th¸ng 1 n¨m 2005 Sinh viªn Chu thÞ hiÒn Chu ThÞ HiÒn - 2 -
 3. 3. PhÇn I: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. I- Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cÊu thµnh nªn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé cña doanh nghiÖp. ChÊt lîng , tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n còng nh mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hîp lý sÏ gãp phÇn kh«ng nhá lµm gi¶m rñi ro kiÓm so¸t, lµm t¨ng ®é tin cËy cña nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n nãi chung vµ cña b¸o c¸o tµi chÝnh nãi riªng. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× cã bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc rÊt khoa häc hîp lý víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh víi nh÷ng phÇn mÒm tiªn tiÕn nhÊt. §iÒu nµy ®· gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n trë lªn ®¬n gi¶n rÊt nhiÒu mµ vÉn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cã 5 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp theo m« h×nh tËp trung vµ cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Chu ThÞ HiÒn - 3 - KÕ to¸n trëng KÕ to¸n viªn Thø 1 KÕ to¸n viªn Thø 2 Thñ quüKÕ to¸n viªn Thø 3
 4. 4. • KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi phô tr¸ch ®iÒu hµnh chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh do nhµ níc qui ®Þnh, ®ång thêi cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp. • KÕ to¸n viªn 1: Cã nhiÖm vô theo dâi thanh to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n gi¸ thµnh vµ hoµn thuÕ. • KÕ to¸n viªn 2: Chuyªn phô tr¸ch theo dâi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, thanh to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. • KÕ to¸n viªn 3: Phô tr¸ch theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t thu mua, tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT,KPC§ vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶. • Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü. II- §Æc ®iÓm vËn dông chÐ ®é kÕ to¸n chung t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×. XÝ nnghiÖp ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp do Bé tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ c¸c quyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay. - Niªn ®é kÕ to¸n tõ 01/01/N ®Õn 31/12/N - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông:VN§ ph¬nng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c theo tû gi¸ thùc tÕ. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo nguyªn gi¸ TSC§ + Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: ¸p dông ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. - Ph¬nng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸: Theo gi¸ trÞ hµng tån kho thùc tÕ. + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho cuèi kú: Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ cho tõng mÆt hµng. 1. §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n. XÝ nghiÖp ¸p dông tÊt c¶ c¸c mÉu biÓu chøng tõ kÕ to¸n do bé tµi chÝnh vµ nhµ níc ban hµnh. Bao gåm c¸c chøng tõ b¾t buéc nh: b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho..., chøng tõ híng dÉn nh: phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh, phiÕu b¸o lµm thªm giê, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, biªn lai thu tiÒn... Chu ThÞ HiÒn - 4 -
 5. 5. 2. §èi víi c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n VÒ c¬ b¶n xÝ nghiÖp ¸p dông hÇu hÕt c¸c lo¹i tµi kho¶n kÕ to¸n. Tuy nhiªn , do ®Æc ®iÓm cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng víi nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp nªn gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, cßn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp l¹i chiÕm tíi 50%. Mét sè tµi kho¶n mµ xÝ nghiÖp hay sö dông lµ: Tµi kho¶n vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng: TK 334,622,338. Tµi kho¶n vÒ doanh thu: TK511 Tµi kho¶n vÒ tiÒn( ngo¹i tÖ): TK 111(1112), TK 112(1122), TK 007. C¸c tµi kho¶n chi tiÕt: TK 621,622,627,154 chi tiÕt cho tõng ®¬n ®Æt hµng. Tµi kho¶n vÒ nguyªn vËt liÖu: TK152, TK 002(vËt t nhËn 3. Sæ kÕ to¸n. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n bao gåm sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt ®îc tæ chøc theo h×nh thøc sæ nhËt ký chung. Hµng ngµy, kÕ to¸n nhËp chøng tõ vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ nhËt ký chung, vµo sæ c¸i, vµo c¸c nhËt ký ®Æc biÖt vµ vµo c¸c sæ chi tiÕt. §Þnh kú, kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn mét sè thao t¸c m¸y sÏ tù ®éng ph¶n ¸nh c¸c d÷ liÖu vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. C¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Chu ThÞ HiÒn - 5 - Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt Sæ c¸i NhËt ký ®Æc biÖt Sæ NKC B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 6. 6. Ghi chó: Ghi cuèi kú Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra 4. B¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh t×nh h×nh tµi chÝnh , kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c b¸o c¸o kÕ to¸n lµ ph¬ng diÖn tr×nh bµy kh¶ n¨ng sinh lêi vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho nh÷ng ngêi quan t©m. B¸o c¸o kÕ to¸n b¾t buéc hiÖn nay gåm cã: • B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. • B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kkinh doanh. • ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× còng ¸p dông tÊt c¶ c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n nµy ®óng theo mÉu biÓu nhµ níc qui ®Þnh. a) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Chu ThÞ HiÒn - 6 - B¶ng C§SPS B¸o c¸o kÕ to¸n
 7. 7. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh chñ yÕu ph¶n ¸nh tæng qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Kú lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp lµ mét th¸ng. Néi dung cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®îc tu©n theo ®óng nh mÉu biÓu cña nhµ níc qui ®Þnh. b) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tãm lîc c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra, b¸o c¸o nµy cßn kÕt hîp ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c. B¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: L·i, lç PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. PhÇn III: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ, thuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n néi ®Þa. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®îc lËp theo tõng th¸ng. Néi dung cña b¸o c¸o nµy còng tu©n theo ®óng mÉu biÓu do nhµ níc qui ®Þnh. c) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ b¸o c¸o nh»m thuyÕt minh vµ gi¶i tr×nh b»ng lêi, b»ng sè liÖu mét sè chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. B¶n thuyÕt minh nµy cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin bæ sung cÇc thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong n¨m b¸o c¸o ®îc chÝnh x¸c. ThuyÕt minh b¸o c¸o cña xÝ nghiÖp ®îc lËp hµng th¸ng. Néi dung cña thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm c¸c phÇn: ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp, chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh, gi¶i thÝch vµ thuyÕt minh mét sè t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh Chu ThÞ HiÒn - 7 -
 8. 8. doanh, mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t thùc tr¹ng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ®¸nh gi¸ tæng qu¸t c¸c chØ tiªu, c¸c kiÕn nghÞ. PhÇn II C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu C«ng ty cæ phÇn ®µo t¹o c«ng nghÖ vµ kinh tÕ quèc tÕ thuéc XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ (10%). Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng Chu ThÞ HiÒn - 8 -
 9. 9. ph¸p b×nh q©n c¶ kú dù tr÷, xuÊt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. I. Sè d ®Çu kú cña c¸c tµi kho¶n: tk tªn tµi kho¶n d nî d cã 11 1 TiÒn mÆt 1.387.944.952 11 2 TiÒn göi ng©n hµng 3.226.292.146 13 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 7.919.111.470 33 1 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 1.761.708.676 13 8 Ph¶i thu kh¸c 57.365.200 13 9 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 236.122.033 14 1 T¹m øng 333.125.354 14 2 Chi phÝ tr¶ tríc 1.415.000.856 15 2 Nguyªn liÖu- vËt liÖu- PT 847.314.658 15 4 S¶n phÈm dë dang 3.517.820.733 15 5 Thµnh phÈm tån kho 679.237.498 21 1 Tµi s¶n cè ®Þnh 42.054.115.12 7 21 4 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 24.118.334.60 2 22 1 §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 80.000.000 31 1 Vèn vay ng¾n h¹n 4.461.800.135 33 1 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 2.733.348.173 13 1 Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 4.277.418.486 Chu ThÞ HiÒn - 9 -
 10. 10. 33 3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 150.604.907 33 4 Ph¶i tr¶ CNV 7.488.486.415 33 8 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 463.235.589 34 1 Vay dµi h¹n 5.959.327.391 41 1 Vèn kinh doanh 12.319.003.04 0 41 4 Quü ph¸t triÓn kinh doanh 876.516.028 41 5 Quü dù tr÷ 274.258.419 42 1 L·i cha ph©n phèi 489.492.156 43 1 Quü khen thëng phóc lîi 285.776.392 Tæng céng 63.279.036.67 0 63.279.036.67 0 II. Sè d chi tiÕt mét sè tµi kho¶n TK 131- Ph¶i thu cña kh¸ch hµng M· KH Tªn kh¸ch hµng D nî D cã H·ng Vcnhaapj 928.750.600 H·ng Maxport 1.496.358.005 H·ng Cloumn 835.220.800 H·ng Deachang 1.067.578.060 H·ng Sis 1.456.700.900 H·ng Transway 76.570.844 H·ng Grey 400.936.083 H·ng Bwhite 797.105.966 H·ng Hamilton 108.456.200 H·ng Silverline 84.560.000 H·ng Maier 522.978.564 XN may ViÖt Hång 36.489.036 Cty TNHH S¬n Chinh 24.670.345 Chu ThÞ HiÒn - 10 -
 11. 11. Cty TNHH & TM Hång Anh 82.736.067 Tæng céng 7.919.111.470 TK152-Nguyªn vËt liÖu, phô tïng M· NVL Tªn NVL §VT Sè lîng Thµnh tiÒn I-Nguyªn liÖu chÝnh -V¶i nhung m 5026 100.520.00 0 - V¶i 190T y 4510 39.845.850 - V¶i lãt Poly m 25136,5 138.434.48 8 - Mex v¶i m 1900 7.389.997 -B«ng m 1351,57 11.403.279 -L«ng vò x¸m kg 2099,4 264.926.80 0 - Bo len chiÕc 1094 2.123.900 II- VËt liÖu phô -ChØ may cuén 2604 47.325.264 - Tói nilon chiÕc 16054 11.380.106 - Kho¸ chiÕc 6682 43.184.813 - PhÊn bay h¬i hép 51 2.749.021 - Chun m 28858 17.901.714 - D©y cotton m 51390 20.734.576 - Cóc dËp bé 167676 83.535.458 - M¸c treo chiÕc 40141 55.859.392 Tæng céng 847.314.65 8 TK 155- Thµnh phÈm tån kho ®Çu kú M· thµnh phÈm Tªn thµnh phÈm §VT Sè l- îng Thµnh tiÒn 1A Hµng ASD Bé 1506 8 349.613.76 3 A56L51 Hµng ¸o Jacket 3 líp chiÕ c 16 197.136 Chu ThÞ HiÒn - 11 -
 12. 12. SL 5690 Hµng ¸o kho¸c nhung chiÕ c 5133 70.577.830 HS2545 Hµng ¸o kho¸c nØ chiÕ c 4721 56.499.000 SM7092 Hµng ¸o dÖt kim chiÕ c 6593 64.500.852 L3179 Hµng ¸o Jacket 1 líp chiÕ c 15 258.000 B22172 Hµng ¸o Jacket 2 líp chiÕ c 3029 19.564.690 AO3O26 Hµng quÇn ©u chiÕ c 1982 41.139.977 1B6368 QuÇn Jean chiÕ c 4589 76.866.326 Tæng céng 679.237.49 8 TK 331- Ph¶i tr¶ ngêi b¸n M· KH Tªn kh¸ch hµng D nî D cã C«ng ty in & TM §¹i tµi 86.828.000 C«ng ty cæ phÇn SX & XNK Thiªn Nam 403.050.160 Cty liªn doanh SX b«ng EVC Hµ Néi 1.026.738.00 0 H·ng chØ Coast Phong Phó 757.895.600 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ Néi 174.315.630 C«ng ty FPT 23.935.400 HTX §oµn KÕt 19.670.013 C«ng ty XNK t¹p phÈm 63.647.600 Cöa hµng LTTP Hoµn KiÕm 23.583.600 C«ng ty may 19/5 153.684.170 Tæng céng 2.733.348.17 3 Chu ThÞ HiÒn - 12 -
 13. 13. III/ C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú: 1) Ngµy1/1: PhiÕu chi sè 851: Chi t¹m øng tiÒn mÆt cho H¶i Ch©u ( phßng KH-VT) sè tiÒn lµ 6.000.000® ®Ó thu mua vËt t. 2) Ngµy 1/1: NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng sè 52: H·ng Vcnhaapj thanh to¸n toµn bé sè nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n. 3) Ngµy 1/1: PhiÕu nhËp kho sè 196. Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 21, thu mua phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu cña Cty FPT víi tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ: 4.156.350®. TiÒn hµng thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. 4) Ngµy 2/1: PhiÕu chi sè 852. Rót tiÒn mÆt t¹i quü göi vµo ng©n hµng, sè tiÒn lµ 150.000.000®. 5) Ngµy 2/1: NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng sè 53, h·ng Maxport thanh to¸n toµn bé sè nî kú tr¬c b»ng chuyÓn kho¶n . 6) Ngµy 3/1: Theo phiÕu thu sè 208: TrÇn ThÞ Chi hoµn t¹m øng kú tríc b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn lµ 130.000.000®. 7) Ngµy 3/1: PhiÕu chi sè 853. Chi tiÒn t¹m øng cho TrÞnh Xu©n Toµn(®éi xe) ®Ó mua x¨ng, sè tiÒn lµ 8.500.000®. 8) Ngµy 4/1: PhiÕu nhËp kho sè 197 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 22, H¶i Ch©u dïng tiÒn t¹m øng thu mua mét sè c«ng cô dông cô theo tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ 8.750.720®. 9) Ngµy 4/1: PhiÕu xuÊt kho sè 501, xuÊt phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu cho ph©n xëng s¶n xuÊt theo gi¸ thùc tÕ lµ 3.778.500®. 10) Ngµy 4/1: PhiÕu nhËp kho sè 198 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 23 TrÞnh Xu©n Toµn dïng tiÒn t¹m øng ®Ó mua x¨ng A92 theo tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ GTGT 10%) lµ 6.766.078®. ST T Tªn nhiªn liÖu §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X¨ng A92 lÝt 1082 5684,8 2 6.150.980 Tæng 6.150.980 Chu ThÞ HiÒn - 13 -
 14. 14. 11) Ngµy 5/1. GiÊy b¸o nî sè 61: Dïng TGNH tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n sè tiÒn lµ 1.000.000.000®. 12) Ngµy 5/1.PhiÕu chi sè 854: T¹m øng cho TrÇn ThÞ Chi ®Ó mua thùc phÈm nhµ bÕp sè tiÒn lµ 50.000.000®. 13) Ngµy 6/1. PhiÕu xuÊt kho 502: XuÊt c«ng cô dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ mét lÇn theo gi¸ thùc tÕ sö dông cho ph©n xëng s¶n xuÊt lµ: 2.795.500, phßng hµnh chÝnh lµ 5.159.700®. 14) Ngµy 6/1. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 01 mua 2 m¸y may c«ng nghiÖp cña HTX §oµn KÕt theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 24, tæng gi¸ thanh to¸n lµ 37.400.000® trong ®ã thuÕ GTGT 10%. Toµn bé tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tµi s¶n nµy ®îc ®Çu t tõ NVKD.PhiÕu chi 855. 15) Ngµy 7/1. PhiÕu xuÊt kho 503: XuÊt 272,6lÝt x¨ng A92 phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. 16) Ngµy 7/1. PhiÕu thu sè 209: XN may ViÖt Hång thanh to¸n tiÒn nî kú tríc b»ng tiÒn mÆt. 17) Ngµy 8/1. PhiÕu thu sè 210: TrÇn ViÖt Hïng phßng KH-VT hoµn t¹m øng kú tríc b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 2.250.000®. 18) Ngµy 8/1: PhiÕu nhËp kho 199. NhËp nguyªn liÖu cña c«ng ty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì xÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 2594493®.PhiÕu chi 856. Stt Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ChØ may cuén 1690 19083,3532.250.870 Tæng céng 32.250.870 19) Ngµy 8/1. PhiÕu xuÊt kho sè 504: XuÊt 51 hép phÊn bay h¬i dïng cho ph©n xëng s¶n xuÊt. 20) Ngµy 8/1. PhiÕu nhËp kho sè 200. NhËp nguyªn liÖu cña c«ng ty Grive chuyÓn ®Õn ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chi phÝ lµm thñ tôc nhËp khÈu,vËn chuyÓn, bèc dì ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt gåm c¶ thuÕ 10% lµ 4683602® . PhiÕu chi 857. STT Tªn nguyªn liÖu §VT Thùc nhËp§¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i 190T yÕn 14014,83 8845 123.961.150 Tæng céng 123.961.150 21) Ngµy 9/1. PhiÕu chi sè 858 rót tiÒn mÆt chi båi dìng CNV lµm thªm giê sè tiÒn lµ 4.000.000®. 22) Ngµy 9/1. GiÊy b¸o nî 62: Dïng TGNH thanh to¸n nî kú tríc cho c«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi. Chu ThÞ HiÒn - 14 -
 15. 15. 23) Ngµy 9/1. PhiÕu nhËp kho 201 theo ho¸ ®¬n thuÕ GTGT sè 27 thu mua giÊy in cña C«ng ty in & TM §¹i Tµi, tæng gi¸ thanh to¸n c¶ thuÕ VAT 10% lµ 2.169.475®. TiÒn hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo phiÕu chi 859. 24) Ngµy 10/1.PhiÕu chi 860. Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 28 mua 1 xe « t« chë hµng cña Cty TNHH Tïng Khang dïng cho ph©n xëng s¶n xuÊt, theo gi¸ mua c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 169.861.791®, cha tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö d· chi b»ng tiÒn mÆt (c¶ thuÕ GTGT10%) theo phiÕu chi 859 lµ 1.650.000®.§îc biÕt tµi s¶n nµy ®- îc ®Çu t tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn. 25) Ngµy 10/1: PhiÕu xuÊt kho 505 xuÊt giÊy in ®Ó in giÊy khen cho CBCNV theo gi¸ thùc tÕ sö dông lµ 1.972.250®. 26) Ngµy 11/1: PhiÕu nhËp kho 202. NhËp kho nguyªn vËt liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì xÝ nghiÖp ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ VAT 10% lµ 3801952®.PhiÕu chi 861. STT Tªn NVL §vt Thùc nhËp§¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 B«ng m 11736,11 9000 105.625.000 Tæng céng 105.625.000 27) Ngµy 11/1: PhiÕu nhËp kho 203 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 29 mua mét sè nhiªn liÖu cña cöa hµng x¨ng dÇu Thanh Tr× theo tæng gi¸ thanh to¸n lµ 20.416.960®. TiÒn hµng cha thanh to¸n. STT Tªn nhiªn liÖu §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X¨ng CN lÝt 1230 7773 9.560.790 2 DÇu Diezel l 1314 4327,43 5.686.243 3 DÇu nhít l 220 15062.913.313.840 Tæng céng 18.560.873 28) Ngµy 12/1: GiÊy b¸o nî sè 63 tr¶ tiÒn mua xe cho Cty TNHH Tïng Khang theo ho¸ ®¬n sè 27. 29) Ngµy 13/1: PhiÕu nhËp kho 204. NhËp kho nguyªn liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chi phÝ nhËp hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ lµ 7.463.786®. PhiÕu chi 862. ST T Tªn NVL §VT Thùc nhËp §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¶i lãt Poly m 27319,32 5201 142.087.790 Tæng céng 142.087.790 Chu ThÞ HiÒn - 15 -
 16. 16. 30) Ngµy 13/1: PhiÕu chi 863.Tr¶ tiÒn mua nhiªn liÖu cho cöa hµng x¨ng dÇu ThanhTr× theo ho¸ ®¬n sè 28. 31) Ngµy 14/1: PhiÕu xuÊt kho 506. XuÊt 814,4 lÝt x¨ng A92 ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý. 32) Ngµy 14/1: GiÊy b¸o cã sè 54 h·ng Bwhite thanh to¸n nî kú tríc b»ng chuyÓn kho¶n. 33) Ngµy 15/1: PhiÕu chi 864 chi t¹m øng l¬ng th¸ng 7 cho CBCNV b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ 340.000.000®. 34) Ngµy 15/1: PhiÕu chi 865. Tr¶ tiÒn giÆt kú tríc cho Cty may 19/5 b»ng tiÒn mÆt. 35) Ngµy 17/1: PhiÕu xuÊt kho 507 xuÊt 6510 yÕn v¶i 190T ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 36) Ngµy 17/1: PhiÕu xuÊt kho 508 xuÊt kho 13119,32m v¶i lãt poly ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 37) Ngµy 18/1: PhiÕu nhËp kho 205.NhËp kho nguyªn liÖu cña Cty Grive ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVH.Chi phÝ nhËp hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt theo gi¸ c¶ thuÕ lµ 3.576.595®. PhiÕu chi 866. STT Tªn NVL §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸c gi¸ chiÕc 33143 1414,8 46.890.870 2 Cóc kim lo¹i bé 79100 314 24.837.400 Tæng céng 71.282.270 38) Ngµy 18/1: PhiÕu xuÊt kho 509 xuÊt kho 1690 cuén chØ may ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho m· hµng 112PVH. 39) Ngµy 19/1: PhiÕu xuÊt kho 510 xuÊt kho 5680m b«ng ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. 40) Ngµy 19/1: PhiÕu nhËp kho 206 theo ho¸ ®¬n GTGT sè 30 thu mua kho¸ cña Cty XNK t¹p phÈm tæng gi¸ thanh to¸n gåm c¶ thuÕ VAT 10% lµ 71.563.206®.TiÒn hµng cha thanh to¸n. Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt bao gåm c¶ thuÕ GTGT 10% lµ 1.678.523®.PhiÕu chi 867. STT Tªn nguyªn vËt liÖu§VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Kho¸ ChiÕc 10490 6201.85 65.057.460 Tæng céng 65.057.460 41) Ngµy 20/1: PhiÕu xuÊt kho 511.XuÊt kho 28858m chun ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. 42) Ngµy 21/1:PhiÕu xuÊt kho 512. XuÊt 15700 chiÕc kho¸ ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt m· hµng 112PVH. Chu ThÞ HiÒn - 16 -
 17. 17. 43) Ngµy 21/1: PhiÐu xuÊt kho 513.XuÊt 1230lÝt x¨ng CN vµ 230 lÝt dÇu nhít dïng cho ph©n xëng s¶n xuÊt. 44) Ngµy 21/1:PhiÕu xuÊt kho 514, xuÊt 1324 lÝt dÇu diezel cho bé phËn b¸n hµng. 45) Ngµy 24/1: PhiÕu chi 868, c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt bao gåm: - Chi tiÒn ®iÖn cho bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 29.051.797, ph©n xëng s¶n xuÊt: 42.798.903 trong ®ã cha cã thuÕ GTGT 10%. - Chi qu¶ng c¸o lµ: 13.200.000 trong ®ã thuÕ GTGT lµ 1.200.000. 46) Ngµy 25/1: TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNV trong th¸ng lµ: - CNTT s¶n xuÊt m· hµng 112PVH lµ 221.471.500 - Nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng: 74.120.500 - NVBH:20.941.670 - NVQL DN: 38.235.800. 47) Ngµy 25/1: TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ qui ®Þnh. 48) Ngµy 26/1: B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ trong th¸ng:651.063.796 trong ®ã: - Bé phËn s¶n xuÊt: 592.702.014 - Bé phËn b¸n hµng: 30.042.710 - Bé phËn qu¶n lý: 28.319.072 49) Ngµy 27/1: GiÊy b¸o nî 64. Nép BHXH(20%), BHYT(3%) vµ kinh phÝ c«ng ®oµn(1%) cho c¬ quan qu¶n lý b»ng chuyÓn kho¶n. 50) Ngµy 27/1: PhiÕu chi 869. Chi 50.000.000® tiÒn mÆt ®Ó thu mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ kú h¹n 5 n¨m. 51) Ngµy 27/1: PhiÕu nhËp kho 207 nhËp kho tõ s¶n xuÊt 373162 s¶n phÈm cña m· hµng 112PVH theo ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty Grive. 52) Ngµy 27/1: .PhiÕu xuÊt kho 515,ho¸ ®¬n GTGT sè 01. XuÊt kho thµnh phÈm hµng ASD m· 1A theo ®¬n ®Æt hµng cña h·ng Maxport. TiÒn gia c«ng thu ®îc lµ 27.300®/bé.Kh¸ch hµng cha thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ASD 1A 15050 27.300 410.865.000 Tæng céng 410.865.000 53) Ngµy 28/1: PhiÕu xuÊt kho 516,ho¸ ®¬n GTGT sè 02. XuÊt kho m· hµng HS 2545 theo ®¬n ®Æt hµng cña h·ng China.TiÒn gia c«ng Chu ThÞ HiÒn - 17 -
 18. 18. thu ®îc lµ 15700®/chiÕc.TiÒn hµng ®· thu ®îc b»ng chuyÓn kho¶n giÊy b¸o cã sè 55. STT Tªn thµnh phÈm Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn HS2545 4710 15.700 72.947.000 Tæng céng 72.947.000 54) Ngµy 28/1: NhËn ®îc giÊy b¸o cã sè 56. H·ng Maxport thanh to¸n tiÒn gia c«ng cho xÝ nghiÖp b»ng chuyÓn kho¶n theo phiÕu xuÊt kho 515. 55) Ngµy 28/1: Phiªó xuÊt kho 517, ho¸ ®¬n GTGT sè 03. XuÊt kho m· hµng 112PVH theo ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grive. TiÒn gia c«ng thu ®îc lµ 15.200®/chiÕc. TiÒn hµng cha thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 112PVH 373150 15.200 5.671.880.000 Tæng céng 5.671.880.000 56) Ngµy 29/1: PhiÕu xuÊt kho 518, ho¸ ®¬n GTGT sè 04. XuÊt kho 373150 thµnh phÈm cña m· hµng 1B6368 theo ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grey. TiÒn gia c«ng thu ®îc 19.400®/chiÕc. TiÒn hµng cha thanh to¸n. STT Tªn thµnh phÈm Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1B6368 4580 19.400 88.852.000 Tæng céng 88.852.000 57) Ngµy 30/1: PhiÕu chi 870. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i cho Cty bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam theo ho¸ ®¬n cha thuÕ GTGT 10% lµ 17.454.14®. 58) Ngµy 31/1: KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 59) Ngµy 31/1: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. Chu ThÞ HiÒn - 18 -
 19. 19. IV. lËp chøng tõ gèc XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu chi Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 851 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: H¶i Ch©u §Þa chØ: Phßng KH- VT Lý do chi: Thu mua vËt t Sè tiÒn: 6.000.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: S¸u triÖu ®ång ch½n. Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn NguyÔn M. TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh H¶i Ch©u XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu chi Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 852 Nî:TK 112 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Thu HiÒn §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do chi: Göi vµo ng©n hµng Sè tiÒn: 150.000.000 Chu ThÞ HiÒn - 19 -
 20. 20. KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn NguyÔn M. TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh Thu HiÒn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu chi Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 853 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÞnh Xu©n Toµn §Þa chØ: §éi xe Lý do chi: Mua x¨ng Sè tiÒn: 8.500.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn:. Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn NguyÔn M. TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh Xu©n Toµn XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu chi Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 854 Nî:TK 141 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ Chi §Þa chØ: Nhµ bÕp XN Chu ThÞ HiÒn - 20 -
 21. 21. Lý do chi: Mua thùc phÈm Sè tiÒn: 50.000.000® KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn NguyÔn M. TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh TrÇn ThÞ Chi XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu chi Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 855 Nî:TK 211 Cã: TK 111 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: H¶i Ch©u §Þa chØ: Phßng KH- VT Lý do chi: Mua m¸y may CN Sè tiÒn: 37.400.000 KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn:. Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn NguyÔn M. TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÖt Anh H¶i Ch©u XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu nhËp kho Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 196 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Chu ThÞ HiÒn - 21 -
 22. 22. Hä, tªn ngêi giao hµng: NguyÔn M¹nh Dòng Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 21 ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Cty FPT NhËp t¹i kho: ST T Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 PhÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 1 3.778.50 0 Céng 3.778.50 0 NhËp,ngµy 01/01/2004 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho NguyÔn ThÞ ChiÕn Hoµng M¹nh H¶i NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt XN may xuÊt KhÈu Thanh Tr× PhiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 197 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä, tªn ngêi giao hµng:H¶i Ch©u Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 22 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: ST T Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 C«ng cô dôngcô 7.955.20 0 Céng 7.955.20 0 Chu ThÞ HiÒn - 22 -
 23. 23. NhËp, ngµy 04/01/2004 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho NguyÔn ThÞ ChiÕn Hoµng M¹nh H¶i H¶i Ch©u Ph¹m ThÞ TuyÕt XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu nhËp kho Ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 198 Nî: TK152 Cã: TK 112 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä, tªn ngêi giao hµng: TrÞnh Xu©n Toµn Theo ho¸ ®¬n GTGT sè 23 ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 NhËp t¹i kho: ST T Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X¨ng A92 lÝt 1082 5684,8 2 6.150.98 0 Céng 6.150.98 0 NhËp, ngµy 04/01/2004 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho NguyÔn ThÞ ChiÕn Hoµng M¹nh H¶i NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu xuÊt kho Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 504 Nî: TK627 Cã: TK 152 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn hµng: TrÇn Duy Hng §Þa chØ: Ph©n xëng may 3 Chu ThÞ HiÒn - 23 -
 24. 24. Lý do xuÊt: XuÊt ®Ó s¶n xuÊt m· hµng 112PVVH thuéc ®¬n ®Æt hµng cña Cty Grive XuÊt t¹i kho: Kho chÝnh STT Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 PhÊn bay h¬i 16000 Hép 51 53.902,3 7 2.749.02 1 Céng 2.749.02 1 XuÊt, ngµy 07/01/2004 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho NguyÔn ThÞ ChiÕn Hoµng M¹nh H¶i NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu xuÊt kho Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 505 Nî: TK642 Cã: TK 153 MÉu sè 02-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn Kim Hoµn §Þa chØ: Phßng hµnh chÝnh Lý do xuÊt: XuÊt ®Ó in giÊy khen cho CBCNV Gi¸ trÞ : 1.792.500® XuÊt t¹i kho: Kho chÝnh XuÊt,ngµy10/01/2004 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho NguyÔn ThÞ ChiÕn Hoµng M¹nh H¶i NguyÔn M¹nh Dòng Ph¹m ThÞ TuyÕt Chu ThÞ HiÒn - 24 -
 25. 25. XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× PhiÕu thu Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 QuyÓn sè Sè: 208 Nî:111 Cã: 141 MÉu sè 01-TT Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn ThÞ Chi §Þa chØ: Nhµ bÕp xÝ nghiÖp Lý do nép: Hoµn l¹i tiÒn t¹m øng thõa kú tríc. Sè tiÒn: 130.000.000®. KÌm theo Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn( viÕt b»ng ch÷): mét tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn) Ngêi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) NguyÔn Minh TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn TrÇn ThÞ Chi NguyÖt Anh Chu ThÞ HiÒn - 25 -
 26. 26. Ng©n hµng VIETCOMBANK GiÊy b¸o cã Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 53 §¬n vÞ tr¶ tiÒn: H·ng Maxport §¬n vÞ nhËn tiÒn: XN may xuÊt khÈu Thanh Tr× §Þa chØ: Km11- Quèc lé 1A- Thanh Tr×- Hµ Néi Néi dung: Tr¶ toµn bé sè nî kú tríc Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tû bèn tr¨m chÝn m¬i s¸u triÖuba tr¨m n¨m m¬i t¸m ngh×n kh«ng tr¨m linh l¨m ®ång. KÕ to¸n KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc NguyÔn Thanh HuyÒn NguyÔn Ngäc Ch©m D¬ng Quèc §¹t Ng©n hµng VIETCOMBANK GiÊy b¸o Nî Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 61 Tªn tµi kho¶n Nî: TK311(Vay ng¾n h¹n) Tªn tµi kho¶n Cã: TK 112 §¬n vÞ nhËn tiÒn: Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tû ®ång ch½n. TrÝch yÕu: Tr¶ nî vay ng¾n h¹n kú tríc. Chu ThÞ HiÒn - 26 - Sè tµi kho¶n Nî 0904178499 Sè tµi kho¶n Cã 0912646001 Sè tiÒn b»ng sè 1.496.358.005 Sè tµi kho¶n Nî 0912646001 Sè tµi kho¶n Cã 0983444911 Sè tiÒn b»ng sè 1.000.000.000
 27. 27. KÕ to¸n KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc NguyÔn Thanh HuyÒn NguyÔn Ngäc Ch©m D¬ng Quèc §¹t XN may XK Thanh Tr× MÉu sè: 01-TSC§ Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2004 Sè: 01 Nî TK 211 Cã TK 111 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè1141- TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc bµn giao TSC§. Ban giao nhËn TSC§: - Bµ NguyÔn ThÞ Liªn chøc vô: Trëng phßng kinh doanh. §¹i diÖn bªn nhËn. - ¤ng Vò §øc L©n .Chøc vô: Chñ nhiÖm HTX §oµn KÕt. §¹i diÖn bªn giao. §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: XN may xuÊt khÈu Thanh Tr×. X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: STT 1 Céng Tªn, ký m· hiÖu,quy c¸ch M¸y may c«ng nghiÖp Sè hiÖu TSC§ Níc s¶n xuÊt( x©y dùng) N¨m s¶n xuÊt N¨m ®a vµo sö dông 2004 C«ng suÊt( diÖn tÝch) thiÕt kÕ Gi¸ mua(gi¸ thµnh SX) 37.400.000 37.400.000 TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ - Cíc phÝ vËn chuyÓn - Chi phÝ ch¹y thö - Nguyªn gi¸ TSC§ 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 Chu ThÞ HiÒn - 27 -
 28. 28. Tû lÖ hao mßn% Tµi liÖu kü thuËt kÌm theo Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi nhËn Ngêi giao NguyÔn Minh TuÊn NguyÔn ThÞ ChiÕn NguyÔn ThÞ Liªn Vò §øc L©n Ho¸ ®¬n Gi¸ TrÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 MÉu sè: 01 GTKT-3LL KH/2004B Sè: 01 §¬n vÞ b¸n hµng: Cty FPT §Þa chØ:Sè 1 YÕt Kiªu Hµ Néi Sè tµi kho¶n:0074535234 §iÖn tho¹i: Tªn kh¸ch hµng: XN may xuÊt khÈu Thanh Tr×. §Þa chØ: Km11- Quèc lé 1A- Thanh Tr×- Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 0912646001 M· sè thuÕ KH: 0100101724003-1 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn PhÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 3.778.50 0 3.778.50 0 Chu ThÞ HiÒn - 28 -
 29. 29. Céng tiÒn hµng 3.778.500 ThuÕ suÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT 377.850 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 4.156.350 V. §Þnh kho¶n vµ ph¶n ¸nh vµo s¬ ®å tµi kho¶n. A- §Þnh kho¶n. 1) Nî TK 141: 6.000.000 Cã TK 111: 6.000.000 2) Nî TK 112: 928.750.600 Cã TK 131( Vcnhaapj): 928.750.600 3) Nî TK 153: 3.778.500 Nî TK 1331: 377.850 Cã TK 112: 4.156.350 4) Nî TK 112: 150.000.000 Cã TK 111: 150.000.000 5) Nî TK 112: 1.068.578.060 Cã TK 131( Deachang):1.068.578.060 6) Nî TK 111: 130.000.000 Cã TK 141: 130.000.000 Chu ThÞ HiÒn - 29 -
 30. 30. 7) Nî TK 141: 8.500.000 Cã TK 111: 8.500.000 8) Nî TK 153: 7.955.200 Nî TK 1331: 795.520 Cã TK 141: 8.750.720 9) Nî TK 627: 3.778.500 Cã TK 153: 3.778.500 10) Nî TK 1524( x¨ng A92): 6.150.980 Nî TK 1331: 615.098 Cã TK 141: 6.766.087 11) Nî TK 311: 1.000.000.000 Cã TK 112: 1.000.000.000 12) Nî TK 141:50.000.000 Cã TK 111: 50.000.000 13) Nî TK 627: 2.795.500 Nî TK 642: 5.159.700 Cã TK 153: 7.955.200 14) Nî TK 211: 34.000.000 Nî TK 1332: 3.400.000 Cã TK 111: 37.400.000 15) Nî TK 642: 1.550.000 Cã TK 1524( x¨ng A92): 1.550.000 16) Nî TK 111: 36.489.036 Cã TK 131( XN may ViÖt Hång): 36.489.036 17) Nî TK 111: 2.250.000 Cã TK 141:2.250.000 18)a. Nî TK 002( chØ may-112PVH): 32.250.870 b. Nî TK 621(112PVH): 2.358.630 Nî TK 1331: 234.863 Cã TK 111: 2.594.493 19) Nî TK 627: 2.749.021 Cã TK 1522( phÊn bay h¬i): 2.749.021 20)a. Nî TK 002( V¶i 190T- 112PVH): 123.961.150 b.Nî TK 621( 112PVH): 4.257.820 Nî TK 133: 425.782 Cã TK 111: 4.683.602 21) Nî TK 334: 4.000.000 Cã TK 111: 4.000.000 22) Nî TK 331( §iÖn lùc Hµ Néi): 174.315.630 Cã TK 112:174.315.630 Chu ThÞ HiÒn - 30 -
 31. 31. 23) Nî TK 153: 1.972.250 Nî TK 1331: 197.225 Cã TK 111: 2.169.475 24)a. Nî TK 211: 154.419.810 Nî TK 1332: 15.441.981 Cã TK 331( Cty Tung Khang): 169.861.791 b. Nî TK 211: 1.500.000 Nî TK 1332: 150.000 Cã TK 111: 1.650.000 c. Nî TK 414: 155.919.810 Cã TK 411: 155.919.810 25) Nî TK 642: 1.972.250 Cã TK 153: 1.972.250 26)a. Nî TK 002(B«ng- 112PVH): 105.625.000 b. Nî TK 621: 3.456.320 Nî TK 133: 345.632 Cã TK 111: 3.801.952 27) Nî TK 1522: 18.560.873 Nî TK 1331: 1.856.087 Cã TK 331(Cöa hµng x¨ng dÇu Thanh Tr×): 20.416.960 28) Nî TK 331( Cty Tung Khang): 169.861.790 Cã TK 112: 169.861.791 29)a. Nî TK 002( V¶i lãt-112PVH): 142.087.790 b. Nî TK 621(112PVH):6.785.260 Nî TK 133: 678.526 Cã TK 111: 7.463.786 30) Nî TK 331( CH x¨ng dÇu Thanh Tr×): 20.416.960 Cã TK 111: 20.416.960 31) Nî TK 642: 4.600.980 Cã TK 1524(x¨ng A92): 4.600.980 32) Nî TK 112: 797.105.960 Cã TK 131( Bwhite): 797.105.960 33) Nî TK 141:340.000.000 Cã TK 111: 340.000.000 34) Nî TK331( May 19/5): 153.684.170 Cã TK 111: 153.684.170 35) Cã TK 002( V¶i 190T-112PVH):123.961.150 36) Cã TK 002( V¶i lãt-112PVH):142.087.790 37)a. Nî TK 002( 112PVH): 71.282.270 Chu ThÞ HiÒn - 31 -
 32. 32. - M¸c gi¸: 46.890.870 - Cóc kim lo¹i: 24.873.400 b. Nî TK 621(112PVH): 3.251.450 Nî TK 133: 325.145 Cã TK 111: 3.567.595 38) Cã TK 002( chØ may-112PVH):32.250.870 39) Cã TK 002( B«ng – 112PVH): 105.625.000 40) Cã TK 002( M¸c gi¸, Cóc kim lo¹i- 112PVH): 71.282.270 41)a. Nî TK 1522( Kho¸): 65.057.460 Nî TK 1331: 6.505.740 Cã TK 331( Cty XNK t¹p phÈm): 71.563.206 b. Nî TK 1522( Kho¸): 1.525.930 Nî TK 1331: 152.593 Cã TK 111: 1.678.523 42) Nî TK 621(112PVH): 17.901.714 Cã TK 1522( chun): 17.901.714 43) NîTK 621( 112PVH): 100.358.796 Cã TK 1522( Kho¸): 100.358.796 44) Nî TK 627: 12.874.630 Cã TK 1524: 12.874.630 - x¨ng CN: 9.560.790 -DÇu nhít: 3.313.840 45) Nî TK 641: 5.680.243 Cã TK 1524(DÇu Dizel): 5.680.243 46) Nî TK 6427: 29.051.797 Nî TK 6277: 42.798.903 Nî TK 6417: 12.000.000 Nî TK 1331: 8.385.070 Cã TK 111: 92.235.770 47) Nî TK 622: 521. 471.700 Nî TK 6271: 74.120.500 Nî TK 6411: 20.941.300 Nî TK 6421: 38.235.800 Cã TK 334: 654.769.300 48) Nî TK 622: 99.079.623 Nî TK 6271: 14.082.895 Nî TK 6411: 3.978.847 Nî TK 6421: 7.264.802 Nî TK 334: 39.286.158 Cã TK 338: 163.692.325 Chu ThÞ HiÒn - 32 -
 33. 33. 49)a. Nî TK 6274: 392.702.014 Nî TK 6414: 30.042.710 Nî TK 6424: 28.319.072 Cã TK 2141: 451.063.796 b. Nî Tk 009: 451.063.796 50) Nî TK 338: 157.144.632 Cã TK 112: 157. 144.632 51) Nî TK 221: 50.000.000 Cã TK 111: 50.000.000 52)a. Nî TK 154: 138.369.990 Cã TK 621: 138.369.990 b. NîTK 154: 620.551.323 Cã TK 622: 620.551.323 c. Nî TK 154: 545. 901.963 Cã TK 627: 545. 901.963 53)a. Nî TK 632: 349.196.120 Cã TK 155( ASD- 1A): 349.196.120 b. Nî TK 131( Maxport): 451.951.500 Cã TK 511: 73.947.000 Cã TK 3331: 7.394.700 54) Nî TK 112: 451.951.500 Cã TK 131( Maxport): 451.951.500 55) a. Nî TK 632: 4.735.086.925 Cã TK 155( 112PVH): 4.735.086.925 b. Nî TK 112: 6.239.068.000 Cã TK 511: 5.671.880.000 Cã TK 3331: 567.188.000 56) a. Nî TK 632: 76.735.610 Cã TK 155( 1B 6368): 76.735.610 b. Nî TK 131( Grey): 97.737.200 Cã TK 511: 88.852.000 Cã TK 3331: 8.885.200 57) Nî TK 642: 17.454.140 Nî TK 1331: 1.745.414 Cã TK 111: 19.199.554 58) Nî TK 333: 41.633.632 Cã TK 133: 41.633.632 59) a. Nî TK 911: 72.643.100 Cã TK 641: 72.643.100 b. Nî TK 911: 133.608.541 Chu ThÞ HiÒn - 33 -
 34. 34. Cã TK 642: 133.608.541 c. Nî TK 911: 5.301.780.781 Cã TK 632: 5.301.780.781 d. Nî TK 511: 6.245.544.000 Cã TK 911: 6.245.544.000 e. Nî TK 911: 737.412.539 Cã TK 421: 737.412.539 B- S¬ ®å tµi kho¶n. TK 111 TK 112 1.387.944.952 6) 130.000.00 0 16) 36.849.036 17) 2.250.000 6.000.000 (1 150.000.000 (4 8.500.000 (7 50.000.000 (12 37.400.000 (14 2.594.493 (18 4.683.602 (20 4.000.000 (21 2.169.475 (23 1.650.000 (24b 3.801.952 (26 7.463.786 (29 20.416.960 (30 340.000.000 (33 153.684.170 (34 3.576.595 (37 1.678.523 (40b 92.235.770 (45 3.226.292.146 2) 928.750.600 4) 150.000.000 5) 1.067.578.060 32) 797.105.960 53) 81.341.700 54) 451.951.500 55) 6.239.068.000 4.156.350 (3 1.000.000.000 (11 174.315.630 (22 169.861.791 (28 157.144.632 (49 Chu ThÞ HiÒn - 34 -
 35. 35. 50.000.000 (50 19.199.554 (57 168.739.036 959.054.488 9.915.795.820 1.505.478.403 597.629.500 11.436.609.563 TK 131 TK 131 7.919.111.470 52) 451.951.50 0 56) 97.737.200 928.750.600 (2 1.067.578.060 (5 36.489.036 (16 797.105.960 (32 451.951.500 (54 4.277.418.486 549.688.700 3.281.875.156 0 0 5.186.925.014 4.277.418.486 TK 138 TK139 57.365.200 236.122.033 0 0 0 0 57.365.200 236.122.033 TK 133 TK142 0 3) 377.850 8) 795.520 47) 615.098 14) 3.400.000 18) 235.863 20) 425.782 23) 197.225 24a) 15.441.981 24b) 150.000 26) 345.632 27) 1.856.087 29) 678.626 37) 325.145 40a) 6.505.746 40b) 152.593 45) 8.385.070 41.633.632 (58 333.125.354 1) 6.000.000 7) 8.500.000 12) 50.000.000 33) 340.000.000 130.000.000 (6 8.750.720 (8 6.766.087 (10 2.250.000 (17 Chu ThÞ HiÒn - 35 -
 36. 36. 57) 1.745.414 41.633.632 41.633.632 404.500.000 147.668.807 0 589.956.547 TK142 TK 152 1.415.000.856 847.314.658 6.150.980 18.560.873 65.057.460 1.525.930 1.550.000 2.749.021 4.600.980 17.901.714 100.358.796 12.874.630 5.680.243 0 0 91.295.243 145.715.384 1.415.000.856 792.894.517 TK 153 TK 154 0 3) 3.778.500 8) 7.955.200 23) 1.972.250 3.778.500 (9 7.955.200 (13 1.972.250 (25 3.517.820.733 51) 1.304.823.276 4.822.644.009 (51 13.705.950 13.705.950 4.822.644.009 4.822.644.009 0 0 TK155 679.237.498 51) 4.822.644.009 349.196.120 (52 53.367.369 (53 4.822.644.009 (55 76.735.610 (57 4.822.644.009 5.301.777.781 233.100.726 Chu ThÞ HiÒn - 36 -
 37. 37. TK 211 TK 214 42.954.115.127 14) 34.000.000 24a. 154.419.810 b. 1.500.000 24.118.334.602 451.063.796 (48 189.919.810 0 451.063.796 42.244.034.937 24.569.398.398 TK 221 TK 311 80.000.000 50) 50.000.000 11) 1.000.000.000 4.461.800.135 50.000.000 0 1.000.000.000 0 130.000.000 3.361.800.135 TK 331 TK331 22) 174.315.630 28) 169.861.791 30) 20.416.960 34) 153.684.170 2.733.348.173 169.861.791 (2 4 20.416.960 (27 71.563.206 ( 40 1.761.708.676 518.278.551 261.841.955 0 0 2.476.911.579 1.761.708.676 TK 333 TK 334 58) 41.633.632 150.604.907 41.86.500 (52 7.394.700 (53 567.188.0 (55 8.885.200 (56 21) 4.000.000 47) 39.286.158 7.488.486.415 654.769.300 (4 6 41.633.632 624.554.400 43.286158 654.796.300 733.525.675 8.099.996.557 TK338 TK 341 49) 463.235.598 163.692.325 (47 5.104.649.295 Chu ThÞ HiÒn - 37 -
 38. 38. 157.144.632 157.144.632 163.692.325 0 0 469.783.282 5.104.649.295 TK 414 TK 411 24c) 155.919.810 876.516.028 12.319.003.040 155.919.810 (24c 155.919.810 0 0 155.919.810 720.596.218 12.474.922.850 TK 415 TK 421 274.258.419 489.492.156 737.514.578 0 0 0 737.514.578 274.258.419 1.227.006.734 TK 431 TK511 285.776.392 59d) 6.245.544.000 410.865.000 (52 73.947.000(53 5.671.880.000(5 5 88.852.000(56 0 0 6.245.544.000 6.245.544.000 285.776.392 TK 621 TK 622 18) 2.358.630 20) 4.257.820 26) 3.456.320 29) 6.785.260 37) 3.251.450 41) 17.901.714 42) 100.358.796 138.369.990 (51 46) 521.471.700 47) 99.079.623 620.551.323 (51 138.369.990 138.369.990 620.551.323 620.551.323 TK 627 TK 641 8) 3.778.500 13) 2.795.500 19) 2.749.021 43) 12.874.63 0 545.901.963 (51 49) 44) 5.680.243 45) 12. 000.000 46) 20.941.300 72.643.100 (59a Chu ThÞ HiÒn - 38 -
 39. 39. 45) 42.798.903 46) 74.120.500 47) 14.082.895 48) 392.702.01 4 47) 3.9 78.847 48) 30. 042.710 545.901.963 545.901.963 72.643.100 72.643.100 TK 642 TK 632 13) 5.159.700 14) 1.550.000 25) 1.972.250 30) 4.600.000 31) 29.051.79 7 32) 7.264.802 33) 28.319.07 2 34) 17.454.14 0 133.608.541 (59b 52) 52) 349.196.120 53) 53.367.396 55) 4.822.478.655 56) 76.735.610 5.301.787.781 (59c) 133.608.541 133.608.541 5.301.787.781 5.301.787.781 TK 911 59a) 72.643.100 59b) 133.608.541 59c) 5.301.777.781 59e) 737.514.578 6.245.544.000 (59d 6.245.544.000 6.245.544.000 Chu ThÞ HiÒn - 39 -
 40. 40. VI. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Sæ quü tiÒn mÆt Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/1/2004 Ngµy th¸ng Sè phiÕu DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn thu Chi Thu Chi Tån 0/01 02/01 03/01 03/01 05/01 06/01 07/01 08/01 08/01 08/01 09/01 09/01 10/01 11/01 13/01 13/01 15/01 15/01 208 209 210 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 T¹m øng cho H¶i Ch©u Rót tiÒn mÆt vµo NH TrÇn T. Chi hoµn t¹m øng T¹m øng cho Xu©n Toµn T¹m øng ®Ó mua thùc phÈm Mua m¸y may CN ThuÕ VAT 10% XN may ViÖt Hång tr¶ nî NhËp NL cña Cty Grive ThuÕ VAT 10% ViÖt Hïng hoµn t¹m øng NhËp NL cña Cty Grive ThuÕ VAT 10% Båi dìng CNV lµm thªm Thu mua giÊy in ThuÕ VAT 10% Chi phÝ mua xe « t« ThuÕ VAT NhËp NL cña Ccty Grive ThuÕ NhËp NL cña Cty Grive ThuÕ VAT 10% Tr¶ tiÒn mua nhiªn liÖu T.¦ l¬ng T.1 cho CBCNV 141 112 141 141 114 211 1332 131 621 1331 141 621 1331 334 153 1331 211 1332 621 1331 621 1331 331 334 331 130.000.00 0 36.489.036 2.250.000 6.000.000 150.000.00 0 8.500.000 50.000.000 34.000.000 3.400.000 2.358.630 235.863 4.257.820 425.782 4.000.000 1.972.250 197.225 1.500.000 150.000 3.456.320 345.632 6.785.260 678.526 20.416.960 340.000.00 Chu ThÞ HiÒn - 40 -
 41. 41. 18/01 19/01 24/01 27/01 30/01 866 867 868 869 870 Tr¶ nî Cty 19/5 NhËp NL cña Cty Grive ThuÕ VAT 10% Chi phÝ thu mua kho¸ ThuÕ VAT 10% Chi tiÒn ®iÖn cho BP QLDN Chi tiÒn ®iÖn cho PXSX Chi tiÒn cho qu¶ng c¸o ThuÕ VAT 10% Mua tr¸i phiÕu chÝnh phñ Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i ThuÕ VAT 10% 621 133 152 1331 642 627 641 1331 221 642 1331 0 153.684.17 0 3.251.450 325.145 1.525.930 125.593 29.051.797 42.798.903 12.000.000 8.385.070 50.000.000 17.454.140 1.745.414 31/01 Céng 168.739.03 6 959.054.48 8 1.387.944.95 2 D ®Çu kú 31/01 D cuèi kú 597.629.500 sæ tiÒn göi Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Chøng Tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øn g Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Göi vµo Rót ra Cßn l¹i 01/0 1 D ®Çu kú 3.226.292.146 52 21 852 53 61 62 63 54 64 55 01/0 1 02/0 1 02/0 1 02/0 1 05/0 1 09/0 H·ng Vcnhaapj tr¶ nî Mua phÇn mÒm thiÕt kÕ ThuÕ VAT 10% Rót TM göi vµo NH H·ng Maxport tr¶ nî Tr¶ nî vay ng¾n h¹n Tr¶ tiÒn ®iÖn kú tríc Tr¶ tiÒn mua xe H·ng Bwhte tr¶ nî Nép BHXH, BHYT DT xuÊt m· HS2545 13 1 15 3 13 3 11 1 13 1 31 1 928.750.600 150.000.000 1.067.578.060 797.105.960 73.947.000 7.394.470 451.951.500 3.778.500 377.850 1.000.000.000 174.315.630 169.861.791 157.144.632 Chu ThÞ HiÒn - 41 -
 42. 42. 56 57 1 12/0 1 14/0 1 24/0 1 28/0 1 28/0 1 29/0 1 ThuÕ VAT 10% H·ng Maxport TT DT xuÊt m· 112PVH ThuÕ VAT 10% 33 1 33 1 13 1 33 8 51 1 33 3 13 1 51 1 33 3 5.671.880.000 567.188.000 31/0 1 Céng ph¸t sinh 9.715.795.820 1.505.478.403 31/0 1 D cuèi kú 11.436.609.56 3 Chu ThÞ HiÒn - 42 -
 43. 43. Sæ chi tiÕt TK 621 M· hµng 112PVH Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî TK 621SH NT 199 08/0 1 NhËp NL m· hµng 112PVH 111 2.385.630 200 08.0 1 NhËp NL m· hµng 112PVH 111 4.257.820 202 11/0 1 NhËp NL m· hµng 112PVH 111 3.456.320 204 13/0 1 NhËp NL m· hµng 112PVH 111 6.785.260 205 18/0 1 NhËp NL m· hµng 112PVH 111 3.251.450 511 20/0 1 XuÊt chun SX m· 112PVH 1522 17.901.714 512 21/0 1 XuÊt kho¸ cho m· 112PVH 1522 100.358.79 6 Céng ph¸t sinh 138.369.99 0 KC 27/0 1 Ghi cã TK 621 154 138.369.99 0 Chu ThÞ HiÒn - 43 -
 44. 44. Sæ chi tiÕt TK 622 M· hµng 112PVH Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî TK 622SH NT Q1 25/0 1 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNTTSX 334 521.471.50 0 Q1 25.0 1 TrÝch BHXH,BHYT, KPC§ 338 99.079.623 Céng PS 620.551.32 3 KC 27/0 1 Ghi cã TK 622 154 620.551.32 3 Chu ThÞ HiÒn - 44 -
 45. 45. sæ chi tiÕt TK 627 M· hµng 112PVH Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî TK 627SH NT 501 04/01 XuÊt phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 153 3.778.500 502 06/.0 6 XuÊt c«ng cô dông cô 153 2.795.500 504 08/01 XuÊt phÊn bay h¬i 152 2 2.749.021 513 21/01 XuÊt nhiªn liÖu cho PXSX 152 4 12.874.630 868 24/01 Chi tiÒn ®iÖn cho PXSX 111 42.798.903 25/01 TiÒn l¬ng NVQLPX 334 74.120.500 25/01 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 338 14.082.895 BKH 26/01 TrÝch KHTSC§ 214 592.702.01 4 Céng PS 545.901.96 3 KC 27/01 Ghi nî TK 627 154 545.901.96 Chu ThÞ HiÒn - 45 -
 46. 46. 3 sæ chi tiÕt TK 154 M· hµng 112PVH DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi nî TK 627SH NT Sè d ®Çu kú 3.517.820.73 3 KC 27/0 1 KC chi phÝ NVLTT 621 138.369.990 KC 27/0 1 KC chi phÝ NCTT 622 620.551.323 Chu ThÞ HiÒn - 46 -
 47. 47. KC 27/0 1 KC chi phÝ SXC 627 545.901.963 Céng PS 1.304.823.27 6 207 27/0 1 Ghi cã TK 154 155 4.822.644.00 9 D cuèi kú 0 Chu ThÞ HiÒn - 47 -
 48. 48. ThÎ tÝnh gi¸ thµnh M· hµng 112PVH ChØ tiªu Tæng sè Chia ra c¸c kho¶n môc TK 621 TK 622 Tk 627 DD®k 3.517.820.73 3 418.488.00 0 1.780.615.33 3 1.318.725.40 0 CPPS 1.304.823.27 6 138.639.99 6 620.551.323 545.901.963 DDCK 0 0 0 0 Tæng GTSX 4.822.644.00 9 556.857.99 6 2.401.166.65 6 1.864.627.36 3 S¶n lîng SX 373.162 GT ®¬n vÞ 12.923,7 1492,3 6611,8 4819,6 Chu ThÞ HiÒn - 48 -
 49. 49. sæ chi tiÕt TK 155 M· hµng 112PVH Chøng tõ DiÔn Gi¶i Tk ®èi øng Sè Ph¸t Sinh Sè NT Nî Cã D ®Çu kú 3.517.820.7 33 20 7 27/0 1 NhËp kho TP tõ s¶n xuÊt 154 1.304.823.2 76 51 7 28/0 1 XuÊt TP cho Cty Grive 632 4.822.478.61 0 Céng PS 4.822.644.0 09 D cuèi kú 165.399 Chu ThÞ HiÒn - 49 -
 50. 50. VII. Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ nhËt ký chung Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖ u TK Sè ph¸t sinh Sè NT Nî Cã 85 1 01/0 1 T¹m øng cho H¶i Ch©u 141 111 6.000.000 6.000.000 52 01/0 1 H·ng Vcnhaapj tr¶ nî kú tríc 112 131 928.750.600 928.750.600 19 6 01/0 1 Thu mua phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 153 133 112 3.778.500 377.850 4.156.320 85 2 02/0 1 Rót TM t¹i quÜ göi vµo NH 112 111 150.000.000 150.000.000 53 02/0 1 H·ng Maxport tr¶ nî kú tríc 112 131 1.067.578.0 60 1.067.578.06 0 20 8 03/0 1 TrrÇn ThÞ Chi hoµn t¹m øng kú tríc 111 141 130.000.000 130.000.000 .... ..... 20 7 27/0 1 NhËp kho m· hµng 112PVH 155 154 4.822.644.0 09 4.822.644.00 9 51 5 27/0 1 XuÊt TP m· ASD-1A 632 155 150.604.907 150.604.907 ... .... Chu ThÞ HiÒn - 50 -
 51. 51. KC 31/0 1 KC CPBH 911 641 72.643.100 72.643.100 KC 31/0 1 KC CPQLDN 911 642 133.608.541 133.608.541 KC 31/0 1 KC GVHB 911 632 5.301.770.7 81 5.301.770.78 1 KC 31/0 1 KC DTT 511 911 6.245.544.0 00 6.245.544.00 0 KC 31/0 1 KC LN thu ®îc trong kú 911 421 737.514.578 737.514.578 Céng ph¸t sinh 6441155276 0 6441155276 0 Sæ nhËt ký thu tiÒn Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 CT DiÔn gi¶i Ghi nî TK 111 Ghi cã c¸c TK Sè NT 141 131 208 03/01 TrÇn ThÞ Chi hoµn t¹m øng 130.000.00 0 130.000.00 0 209 07/01 XN ViÖt Hång tr¶ nî 36.489.036 36.389.036 210 08/01 ViÖt Hïng hoµn t¹m øng 2.225.000 2.225.000 Céng 168.714.03 6 132.225.00 0 36.489.036 Sæ nh©t ký chi tiÒn Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 CT DiÔn gi¶i Ghi cã TK 111 Ghi nî c¸c TK SH NT TK141 TK112 TK211 TK133 TK621 85 1/1 T.¦ cho H¶i 6.000.000 6.000.000 Chu ThÞ HiÒn - 51 -
 52. 52. 1 Ch©u 85 2 2/1 Rót TM göi NH 150.000.00 0 150.000.00 0 85 3 3/1 T.¦ cho X.Toµn 8.500.000 8.500.000 85 4 5/1 T.¦ mua TP 50.000.000 50.000.00 0 85 5 6/1 Mua m¸y may CN 37.400.000 34.000.00 0 3.400.00 0 85 6 8/1 NhËp NL m·112PVH 2.594.493 235.863 2.358.630 85 7 8/1 NhËp NL m· 112PVH 4.683.602 425.782 4.257.820 Céng c h u y Ó n s a n g t r a n g s a u 259.178.09 5 64.500.00 0 150.000.00 0 34.000.00 0 4.061.64 5 6.616.450 ...... Chu ThÞ HiÒn - 52 -
 53. 53. Sæ nhËt ký mua hµng Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 CT DiÔn Ph¶i tr¶ ngêi b¸n(ghi cã TK 331) TK ghi Nî S H NT 152 211 133 28 10/ 1 Mua « t« chë hµng 169.861.79 1 154.419.81 0 15.441.98 1 29 11/ 1 Mua nhiªn liÖu 20.416.960 18.560.87 3 1.856.873 30 19/ 1 Mua kho¸ nhËp kho 71.563.206 66.583.39 0 6.658.339 Céng 261.841.95 7 85.144.26 3 154.419.81 0 23.957.19 3 Sæ nhËt ký b¸n hµng Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 CT DiÔn gi¶i Ph¶i thu cña KH (Nî TK 131) Ghi cã c¸c tk SH NT 511 333 51 5 27/ 1 XuÊt kho m· ASD1A 451.951.50 0 410.865.00 0 41.086.50 0 51 8 29/ 1 XuÊt kho m· 1B6368 97.737.200 88.852.000 8.885.200 Céng 549.688.70 0 499.717.00 0 49.971.70 0 Chu ThÞ HiÒn - 53 -
 54. 54. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 1.387.944.95 2 851 01/01 H¶i Ch©u T¹m øng mua vËt t 141 6.000.000 852 02/01 Ngäc Quang Rót TM göi vµo NH 112 150.000.00 0 208 01/01 TrÇn ThÞ Chi Hoµn t¹m øng 141 130.000.000 853 03/01 Xu©n Toµn T¹m øng ®Ó mua x¨ng 141 8.500.000 854 05/01 TrÇn ThÞ Chi T. mua thùc phÈm 141 50.000.000 855 06/01 HTX §oµn KÕt Mua m¸y may CN ThuÕ VAT 10% 211 133 34.000.000 3.400.000 209 07/01 XN ViÖt Hång Tr¶ nî kú tríc 131 36.489.036 856 08/01 NguyÔn H¶i Ch©u NhËp NL m· 112PVH 621 133 2.358.630 235.863 210 08/01 ViÖt Hïng Hoµn t¹m øng thõa 141 2.250.000 857 08/01 NguyÔn H¶i Ch©u NhËp NL m· 112PVH 621 133 4.257.820 425.782 858 / 09/01 Kim Hoµn Båi dìng CN lµm thªm giê 334 4.000.000 859 09/01 Kim Hoµn Thu mua giÊy in 153 133 1.972.250 197.225 860 10/01 P.Träng Vinh TT chi phÝ mua xe «t« 211 133 1.500.000 150.000 Chu ThÞ HiÒn - 54 -
 55. 55. 861 11/01 NguyÔn H¶i Ch©u TT chi phÝ nhËp NL 621 133 3.456.320 345.632 862 13/01 NguyÔn HÈi Ch©u TT chi phÝ nhËp NL 621 133 6.785.260 678.526 863 13/01 NguyÔn V¨n S¬n Tr¶ tiÒn mua nhiªn liÖu 331 20.416.960 ... .... 870 30/01 Tæng Cty BCVT TT tiÒn §T 642 133 17.454.140 1.745.414 Céng PS 168.739.036 959.054.48 8 D cèi kú 597.629.500 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã D ®Çu kú 3.226.292.446 52 01/01 H·ng Vcnhaapj Tr¶ nî kú tríc 131 928.750.600 21 02/01 Cty FPT Mua phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 153 133 3.778.500 377.850 852 02/01 Vietcombank Rót TM göi vµo NH 111 150.000.000 53 02/01 H·ng Maxport Tr¶ nî kú tríc 131 1.067.578.060 61 05/01 BÝch Liªn Tr¶ nî vay NH 311 1.000.000.000 62 09/01 §iÖn lùc HN Tr¶ tiÒn ®iÖn T12 331 174.315.630 63 12/01 Cty TungKhang Tr¶ tiÒn mua xe «t« theo H§ 27 331 169.861.791 54 14/01 H·ng Bwhite Tr¶ nî kú tríc 131 797.105.960 64 27/01 Hång H¹nh Nép BHXH,YT,KPC § 338 157.144.632 55 28/01 Thuý H¹nh DT m· hµng HS2545 ThuÕ 511 333 73.947.000 7.394.700 56 28/01 Thuý H¹nh TT tiÒn hµng 131 451.951.500 57 29/01 Thuý H¹nh DT m· hµng 112PVH 511 333 5.671.880.000 567.188.000 Chu ThÞ HiÒn - 55 -
 56. 56. ThuÕ Céng PS 9.715.795.820 1.505.478.403 D cuèi kú 11.436.609.56 3 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã D ®Çu kú 7.919.111.470 52 01/01 H·ngVCnhaapj TT nî kú tríc 112 928.750.600 53 02/01 H·ng Maxport TT nî kú tríc 112 1.067.578.06 0 209 07/01 XN ViÖt Hång Tr¶ nî kú tríc 111 36.489.036 54 14/01 H·ng Bwhite Tr¶ nî kú tríc 112 797.105.960 515 27/01 H·ng Maxport XuÊt TP m· ASD1A 511 333 410.865.000 41.086.500 56 28/01 H·ng Maxport TT tiÒn hµng theo PXK 515 131 451.951.500 518 29/01 Cty Grey XuÊt m· hµng1B6368 511 333 88.852.000 8.885.200 Céng PS 549.688.700 3.281.875.15 6 D cuèi kú 5.186.925.014 Chu ThÞ HiÒn - 56 -
 57. 57. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã D ®Çu kú 0 21 01/01 Cty FPT Mua phÇn thiÕt kÕ 112 377.850 22 04/01 H¶i Ch©u Mua c«ng cô dông cô 141 795.520 23 04/01 Xu©n Toµn Mua x¨ng A92 141 615.098 24 06/01 HTX §oµn kÕt Mua m¸y may CN 111 3.400.000 199 06/01 NguyÔn H¶i Ch©u CP nhËp NL 111 235.863 200 08/01 NguyÔn H¶i Ch©u Cp nhËp NL 111 425.782 Chu ThÞ HiÒn - 57 -
 58. 58. 27 09/01 Cty in §¹i Tµi Thu mua giÊy in 111 197.225 28 10/01 Cty TungKhang Mua xe «t« CP l¾p ®Æt ch¹y thö 331 111 15.441.98 1 150.000 202 11/01 NguyÔn H¶i Ch©u CP nhËp NL 111 3345.632 203 11/01 CH x¨ng dÇu TT Mua nhiªn liÖu 331 1.856.087 204 13/01 NguyÔn H¶i CH©u Cp nhËp NL 111 678.526 205 18/01 NguyÔn H¶i Ch©u CP nhËp NL 111 325.145 206 19/1 Cty XNK t¹p phÈm Mua kho¸ CP vËn chuyÓn 331 111 6.505.746 152.593 868 24/01 M¹nh Hïng C¸c cp b»ng tiÒn kh¸c 111 8.385.070 870 30/01 Tæng Cty BC VN TT tiÒn §T 111 1.745.414 KC 31/01 N.ThÞ Thanh KC thuÕ GTGT 333 41.633.632 Céng PS 41.633.63 2 D cuèi kú 0 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 141: T¹m øng Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã D ®Çu kú 333.125.35 4 851 01/01 H¶i Ch©u T¹m øng mua vËt t 111 6.000.000 208 03/01 TrÇn ThÞ Chi Hoµn t¹m øng 111 130.000.000 Chu ThÞ HiÒn - 58 -
 59. 59. 853 03/01 Xu©n Toµn T. ®Ó mua x¨ng 111 8.500.000 22 04/01 H¶i Ch©u Mua c«ng cô dông cô 153 133 7.955.200 795.520 23 04/01 Xu©n Toµn Mua x¨ng A92 152 133 6.150.980 615.098 854 05/01 TrÇn ThÞ Chi T. mua thùc phÈm 111 50.000.000 210 08/01 ViÖt Hïng Hoµn t¹m øng thõa 111 2.250.000 864 15/01 Kim Hoµn T. l¬ng cho CNV 111 340.000.00 0 Céng PS 404.500.00 0 147.668.807 D cuèi kú 589.956,54 7 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 155: Thµnh phÈm Chøng tõ TK Ph¸t sinh Chu ThÞ HiÒn - 59 -
 60. 60. Tªn VÒ kho¶n ®èi øngSè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 679.237.498 207 27/01 TuyÕt NhËp m· hµng 112PVH 154 4.822.644.009 515 27/01 H¹nh XuÊt m· hµng ASD 632 349.196.120 516 28/01 H¹nh XuÊt m· hµngHS2545 632 53.367.396 517 28/01 H¹nh XuÊt m· hµng 112PVH 632 4.822.478.655 518 29/01 H¹nh XuÊt m· hµng 1B6368 632 76.735.610 Céng PS 4.822.644.009 5.301.777.781 D cuèi kú 233.100.726 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 211: TSC§HH Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 42.054.115.12 7 24 06/01 NguyÔn ThÞ Liªn Mua m¸y may CN 111 34.000.000 28 10/01 NguyÔn H¶i Ch©u Mua xe «t« CONCEPT l¾p ®Æt ch¹y thö 331 133 154.419.810 1.500.000 Céng PS 189.919.810 0 D cuèi kú 42.244.034.93 7 ....... Chu ThÞ HiÒn - 60 -
 61. 61. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 331: ph¶i tr¶ ngêi b¸n Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 2.733.348.173 62 09/01 §iÖn lùc Hµ Néi Tr¶ nî kú tríc 174.315.63 0 28 10/01 Cty Tung Khang mua xe «t« 211 133 154.419.810 15.441.9981 29 11/1 CH x¨ng dÇu Thanh Tr× Mua nhiªn liÖu 152 4 133 18.560.873 1.856.087 63 12/01 Tung Khang Tr¶ tiÒn mua xe 112 169.861.79 1 863 13/01 CH x¨ng dÇu Tr¶ tiÒn mua NL 111 20.416.960 865 15/01 Cty 19/5 Tr¶ tiÒn giÆt 111 153.684.17 0 30 19/01 Cty XNK T¹p phÈm mua kho¸ 152 2 133 65.057.460 6.505.746 Céng PS 518.278.55 1 261.841.957 D cuèi kú 2.476.911.579 Chu ThÞ HiÒn - 61 -
 62. 62. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 421: LN cha ph©n phèi Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 489.865.000 KC 31/01 N.T.Thanh KC LN thu ®îc 911 737.514.578 Céng PS 0 737.514.578 D cuèi kú 1.227.006.73 9 sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 431: Quü khen thëng phóc lîi Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 285.776.392 Céng PS 0 0 D cuèi kú 285.776.392 Chu ThÞ HiÒn - 62 -
 63. 63. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 511: Doanh thu b¸n hµng Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 0 515 27/01 CBCNV XN may DT b¸n TP t¹i XN 131 410.865.000 516 28/01 CBCNV XN may DT b¸n TP t¹i XN 112 73.947.000 517 28/01 CBCNV XN may DT b¸n TP t¹i XN 112 5.671.780.00 0 518 29/01 CBCNV XN may DT b¸n TP t¹i XN 131 88.852.000 KC 31/01 N.T Thanh KC DTT 911 6.245.544.000 Céng PS 6.245.544.000 6.245.544.00 0 D cuèi kú 0 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 621: Chi phÝ NVLTT Chøng tõ TK Ph¸t sinh Chu ThÞ HiÒn - 63 -
 64. 64. Tªn VÒ kho¶n ®èi øng Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 199 08/01 NguyÔn H¶i Ch©u TT cp nhËp NL 111 2.358.630 200 08/01 NguyÔn H¶i Ch©u TT cp nhËp NL 111 4.257.820 202 11/01 NguyÔn H¶i Ch©u TT cp nhËp NL 111 3.456.320 204 205 NguyÔn H¶i Ch©u TT cp nhËp NL 6.785.260 205 18/01 PX1 XuÊt chun ®Ó sxsp 152 2 17.901.901 512 21/01 PX1 XuÊt kho¸ 152 2 100.358.79 6 KC 27/01 DiÖu Hång KC CP NVLTT 154 138.369.990 Céng PS 138.369.99 0 138.369.990 D cuèi kú Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 622: Chi phÝ NCTT Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú Q1 25/01 lan TiÒn l¬ng CNTTSX 334 521.471.5 000 Q1 25/01 Lan TrÝch BHXH, BHYT,KPC§ 338 99.079.62 3 KC 27/01 DiÖu Hång KC CPNCTT 154 620.551.32 3 Céng PS 620.551.3 23 620.551.32 3 D cuèi kú Chu ThÞ HiÒn - 64 -
 65. 65. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 627: Chi phÝ SXC Chøng tõ Tªn VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 501 04/01 PXSX XuÊt phÇn mÒm thiÕt kÕ mÉu 153 3.778.500 502 06/01 XuÊt c«ng cô dông cô 153 2.795.500 504 08/01 XuÊt phÊn bay h¬i 152 2 2.749.021 513 21/01 XuÊt nhiªn liÖu 152 4 12.874.630 686 24/01 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 111 42.798.903 Q1 25/01 Lan TiÒn l¬ng NVQLPX 334 74.120.500 Q1 25/01 Lan TrÝch BHXH, BHYT,KPC§ 338 14.082.895 Q2 26/01 lan trÝch KHTSC§ 214 592.702.01 4 KC 27/01 DiÖu Hång KC CP SXC 154 545.901.963 Céng PS 545.901.96 3 545.901.963 D cuèi kú Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 641: Chi PhÝ b¸n hµng Chøng tõ TK Ph¸t sinh Chu ThÞ HiÒn - 65 -
 66. 66. VÒ kho¶n ®èi øng Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 514 21/1 XuÊt dÇu Dizel 152 5.680.243 868 24/1 Chi qu¶ng c¸o 111 12.000.00 0 BL 25/1 TiÒn long NVBH 334 20.941.30 0 Q1 25/1 TrÝch BHXH, YT, PPC§ 338 3.987.847 Q2 26/1 TrÝch khÊu hao TSC§ 214 30.042.71 0 KC 226/1 KC chi phÝ BH 911 72.643.100 Céng PS 72.643.10 0 72.643.100 D cuèi kú 0 Chu ThÞ HiÒn - 66 -
 67. 67. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 642: chi phÝ QLDN Chøng tõ VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 0 502 6/1 XuÊt CCDC 153 2.795.500 503 7/1 XuÊt x¨ng A92 152 1.550.000 505 10./1 XuÊt giÊy in 153 1.972.250 ... ... KC CPQLDN 911 133.608.541 D cuèi kú 0 Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Chøng tõ VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 0 515 27/1 XuÊt kho m· ASD 155 344.196.120 .... Kc KC GVHB 911 5.301.777.787 5.301.777.78 7 D cuèi kú 0 Chu ThÞ HiÒn - 67 -
 68. 68. Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 31/01/2004 Tµi kho¶n 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ KD Chøng tõ VÒ kho¶n TK ®èi øng Ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Sè d ®Çu kú 0 KC 31/1 KC CPBH 641 72.634.100 KC KC CPQLDN 642 133.608.541 KC GVHB 632 5.310.777.7 781 KC KC DTT 511 6.245.441.0 00 Chu ThÞ HiÒn - 68 -
 69. 69. Chu ThÞ HiÒn - 69 -
 70. 70. Chu ThÞ HiÒn - 70 -
 71. 71. b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tõ ngµy 01/01/2004 ®Õn ngµy 21/01/2004 Tµi S¶n M· §Çu kú Cuèi kú A. Tµi s¶n lu ®éng vµ §TNH 100 20908800588 2180207156 6 I. TiÒn 110 4614237098 1203423906 3 1.TiÒn mÆt t¹i quü( gåm c¶ NF) 111 1387944952 597629500 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 3226292146 1143660956 3 3.TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. C¸c kho¶n ®Çu t CKNH 12 0 1..§Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2. §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 128 3. DP gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 9502064391 6769876857 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 7919111470 5186925014 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 1761708676 1761708676 3. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 133 4. Ph¶i thu néi bé 134 Vèn KD ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 135 Ph¶i thu néi bé kh¸c 136 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 57365200 57365200 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®åi 139 -236122033 -236122033 IV. Hµng tån kho 140 5044372889 992998243 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®- êng 141 Chu ThÞ HiÒn - 71 -
 72. 72. 2. Nguyªn liÖu vËt liÖu tån kho 142 847314658 792894517 3. C«nng cô, dông cô trong kho 143 4. Chi phÝ s¶n xuÊt KD dë dang 144 3517820733 5. Thµnh phÈm tån kho 145 679237498 200103726 6. Hµng ho¸ tån kho 146 7..Hµng göi b¸n 147 8. Dù phßng gi¶m gi¸ h µng tån kho 149 V. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 150 1748126210 2004957403 1. T¹m øng 151 333125354 589956547 2. Chi phÝ tr¶ tríc 152 1415000856 1415000856 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 4. TS thiÕu chê sö lý 154 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp ký quü 155 VI. CHI phÝ sù nghiÖp 160 1. Chi sù nghiÖp n¨m tríc 161 2. Chi sù nghiÑp n¨m nay 162 B.TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n 200 18015780525 1780463653 9 I. TSC§ 210 17935780525 1767463653 9 1. TSC§ h÷u h×nh 211 17935780525 1767463653 9 - Nguyªn gi¸ 212 42054115127 4224403493 7 - Gi¸ trÞ hao mßn 213 -24118334602 - 2456939839 8 2. TSC§ thuª tµi chÝnh 214 - Nguyªn gi¸ 215 - Gi¸ trÞ hao mßn 216 3. TSC§ v« h×nh 217 - Nguyªn gi¸ 218 - Gi¸ trÞ hao mßn 219 Chu ThÞ HiÒn - 72 -
 73. 73. II. C¸c kho¶n ®t TC dµi h¹n 220 80000000 130000000 1. §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 221 80000000 130000000 2. Gãp vèn liªn doanh 222 3. C¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t 229 III. CP x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quü ký cîc Dh 240 Tæng céng tµi s¶n 250 38924580035 3960670810 5 Nguån vèn M· §Çu kú Cuèi kú A. Nî ph¶i tr¶ 300 24679534000 2458804900 9 I. Nî ng¾n h¹n 310 19574893705 1948340871 4 1. Vay ng¾n h¹n 311 4461800135 3461800135 2. Nî DH ®Õn h¹n tr¶ 312 3. Ph¶i tr¶ngêi b¸n 313 2733348173 2476911579 4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 314 4277418486 4277418486 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 315 150604907 733525675 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 7488486415 8063969557 7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 8. C¸c kho¶nph¶i tr¶ kh¸c 318 463235589 469783282 II. Nî dµi h¹n 320 5104640295 5104640295 1. Vay dµi h¹n 321 5104640295 5104640295 2. Nî dµi h¹n 322 III. Nî kh¸c 330 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 331 2. Tµi s¶n thõa chê sö lý 332 3. NhËn ký cîc ký quü dµi h¹n 333 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 14245046035 1498245839 4 I. Nguån vèn- Quü 410 14245046035 1498245839 4 Chu ThÞ HiÒn - 73 -
 74. 74. 1. Nguån vèn kinh doanh 411 12319003040 1247492285 0 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 413 4. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 414 876516028 720596218 5. Quü dù tr÷ 415 274258419 274258419 6. L·i cha ph©n phèi 416 489492156 1226904515 7. Quü khen thëng phóc lîi 417 285776392 285776392 8. Nguån vèn ®Çu t XDCB 418 9. Quü dù tr÷ mÊt viÖc lµm 419 II. Nguån kinh phÝ 420 1. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 421 2. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 422 - Nguån kinh phÝ SN n¨m tríc 423 - Nguån kinh phÝ SN n¨m nay 424 Tæng céng nguån vèn 430 38924580035 3960670810 5 B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ChØ tiªu M· Kú tríc Kú nµy 1 2 3 4 Chu ThÞ HiÒn - 74 -
 75. 75. Tæng doanh thu 0163.629.485.577 6.245.441.781 69.874.927.35 8 C¸c kho¶n gi¶m trõ 03 - ChiÕt khÊu 04 - Gi¶m gi¸ 05 - Hµng b¸n tr¶ l¹i 06 - ThuÕ doanh thu 07 1. Doanh thu thuÇn 10 63.629.544.000 6.245.544.000 69.874.927.35 8 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 52.294.561.303 5.301.777.781 5.531.339.084 3. Lîi tøc gép(10-11) 20 11.334.924.274 943.664.000 12.278.588.27 4 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 2.580.802.269 72.643.100 2.653.445.369 5. Chi phÝ qu¶n lý DN 22 7.107.944.940 133.608.541 7.241.553.481 6. Lîi tøc thuÇn tõ H§KD(20-21-22) 30 1.646.177.065 737.412.359 2.383.589.424 Thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 9.436.727 9.436.727 Chi phÝ H§TC 32 386.764.447 386.764.447 7. Lîi tøc H§TC (31-32) 40 -377.327.720 -377.327.720 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 Chi phÝ bÊt thêng 42 8. Lîi tøc bÊt thêng(41- 42) 50 9. Tæng lîi tøc tríc thuÕ(30+40+50) 60 1.268.849.345 737.412.359 2.006.261.704 10. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 70 406.031.790 235.971.955 642.003.745 11. Lîi tøc sau thuÕ 80 862.817.555 501.440.404 1.364.257.959 PhÇn III: §¸nh gi¸ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu thanh tr× 1. Nh÷ng u ®iÓm ®¹t ®îc trng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp Tr¶i qua gÇn 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, xÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr× ®· vît qua kh«ng Ýt khã kh¨n ®Ó v¬n lªn Chu ThÞ HiÒn - 75 -
 76. 76. kh¼ng ®Þnh m×nh. Tõ chç lµ mét xÝ nghiÖp non trÎ, thiÕu thèn vÒ mäi mÆt nhng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ sù ®ång lßng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, xÝ nghiÖp ®· tõng bíc ®i lªn, lµm ¨n cã hiÖu qu¶, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngµn ngêi lao ®éng vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc hµng tr¨m triÖu ®ång/n¨m. §Ó qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®îc thuËn tiÖn vµ cã hiÖu qu¶, c«ng t¸c kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp rÊt ®îc coi träng. - VÒ c¬ b¶n, xÝ nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ h¹ch to¸n ban ®Çu theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh vµ b¶o ®¶m phï hîp víi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. ChÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o thèng kª ®îc thùc hiÖn mét c¸ch kÞp thêi, ®¸p øng ®îc mét phÇn yªu cÇu qu¶n lý cña Nhµ níc vµ l·nh ®¹o XÝ nghiÖp. - XÝ nghiÖp ®· ®Çu t, trang bÞ cho bé phËn kÕ to¸n nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. XÝ nghiÖp ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y, lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n trë lªn, thuËn tiÖn, dÔ dµng mµ vÉn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao. §éi ngò kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®Òu cã tr×nh ®é nghiÖp vô kh¸ cao, tÊt c¶ ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn. §ã còng lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng vµ lµ mét thuËn lîi lín cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm thuËn lîi nh÷ng ®iÓm ®¹t ®îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn ®îc hoµn thiÖn. 2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. MÆc dï ®éi ngò kÕ to¸n cña XN cã tr×nh ®é cao nhng sè lîng cßn thiÕu, mét ngêi ph¶i ®¶m nhËn rÊt nhiÒu phÇn hµnh. Trong khi qui m« s¶n xuÊt cña XN ngµy cµng më réng, sè lîng nghiÖp vô ph¸t sinh ngµy cµng nhiÒu, nÕu phßng kÕ to¸n kh«ng ®îc bæ sung ngêi th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c kÕ to¸n vµ cã thÓ g©y ra nh÷ng sai sãt ®¸ng tiÕc. Tuy XN ®· ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n m¸y ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n, nhng phÇn mÒm kÕ to¸n ®ã cha gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ kÕ to¸n ph¶i tÝnh gi¸ thµnh trªn EXCEL råi míi coppy sang. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt: HiÖn nay, XN kh«ng thùc hiÖn trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn xÝ nghiÖp, lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp rÊt lín. Do ®ã, nÕu ngêi lao ®éng nghØ phÐp nhiÒu vµo mét th¸ng nµo ®ã trong n¨m sÏ g©y ra biÕn Chu ThÞ HiÒn - 76 -
 77. 77. ®éng ®ét ngét cho chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do viÖc tÝnh tiÒn l¬ng nghØ phÐp kh«ng hîp lý. MÆt kh¸c doanh nghiÖp kh«ng lËp c¸c b¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng lµm cho viÖc tËp hîp chi phÝ kh«ng ®îc thuËn vµ dÔ dµng. §ã lµ nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. Sau ®©y, em xin m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng tån t¹i trªn t¹i xÝ nghiÖp. 3. Ph¬ng híng hoµn thiÖn XÝ nghiÖp cÇn bæ sung thªm nh©n sù cho phßng kÕ to¸n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng phøc t¹p vµ ®a d¹ng. XÝ nghiÖp nªn nghiªn cøu xem xÐt ®Ó t×m c¸ch c¶i thiÖn phÇn mÒm kÕ to¸n ®ang sö dông sao cho nã cã thÓ thùc hiÖn ®îc tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n mét c¸ch thuËn tiÖn , dÔ dµng. Chi phÝ tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã thÓ ph¸t sinh ®ét biÕn vµo mét th¸ng nµo ®ã trong n¨m tµi chÝnh, nÐu xÝ nghiÖp kh«ng tÝnh vµ trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp trong n¨m. HiÖn nay, lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp cña xÝ nghiÖp lµ rÊt lín(chiÕm 87% tæng sè CBCNV), v× vËy xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n, lËp kÕ ho¹ch vÒ tiÒn l¬ng nghØ phÐp ph¶i tr¶ trong n¨m ®Ó ph©n bæ ®ång ®Òu vµo c¸c th¸ng nh»m æn ®Þnh chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ®¬n gi¶n c¸ch tÝnh to¸n tiÒn l- ¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp cã thÓ tÝnh to¸n theo tû lÖ(%) trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ dù to¸n hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch nghØ phÐp cho cong nh©n s¶n xuÊt vµ ph©n bæ ®Ò cho c¸c th¸ng ttrong n¨m. §Ó ph¶n ¸nh kho¶n trÝch tríc vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n sö dông TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶. Chu ThÞ HiÒn - 77 -
 78. 78. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ níc ®îc ®æi míi víi chÝnh s¸ch më cöa ®· mang l¹i nh÷ng c¬ héi còng nh th¸ch thøc cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý trªn c¸c ph¬ng diÖn kinh tÕ. Víi chøc n¨ng qu¶n lý, ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng néi dung rÊt quan träng g¾n liÒn víi viÖc ®¸nh gi¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu Thanh Tr×, em ®· t×m tßi, häc hái vµ n¾m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n. Em còng ®i s©u t×m hiÓu , nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ ®ång thêi còng ®a ra nh÷ng tån t¹i vµ c¸ch kh¾c phôc nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. Trªn ®©y lµ toµn bé b¸o c¸o thùc tËp cña em t¹i xÝ nghiÖp may xuÊt kh¶u Thanh Tr×. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ Trêng C§KT-KT CN I, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Quang Hng cïng sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c c¸n bé , nh©n viªn phßng KÕ to¸n-Tµi vô xÝ nghiÖp may xuÊt Thanh Tr×. Nhng, do thêi gian cã h¹n , tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn trong bµi b¸o c¸o nµy cña em cã thÓ sÏ cßn nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy , em rÊt mong ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2005 Sinh viªn : NguyÔn ThÞ Thuý Chu ThÞ HiÒn - 78 -
 79. 79. Chu ThÞ HiÒn - 79 -

×