Successfully reported this slideshow.

Kt243

274 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt243

 1. 1. §Ò ¸n m«n häc Lêi Më §Çu Vèn lµ ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi ®a cho doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng. Vèn cè ®Þnh thêng chiÕm mét tû lÖ vèn kh¸ lín trong doanh nghiÖp.ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh nh thÕ nµo ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ sanr xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp. Tõ tÇm quan träng cña vèn nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó, cïng sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o §Æng H¶i Lý, t«i ®· t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh t¹i Cong ty chÌ Long Phó”. §Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn gåm cã nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: - Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông Vèn cè ®Þnh. - Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ Vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý, sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó . - Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 2. 2. §Ò ¸n m«n häc Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng Ty chÌ Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i Lý ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy. Ch¬ng 1:Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ Vèn Cè §Þnh Vµ Qu¶n Lý Sö Dông Vèn Cè §Þnh 1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Vèn Cè §Þnh. 1.1.1 Kh¸i niÖm. ViÖc mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§) cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i thanh to¸n chi tr¶ b»ng tiÒn. Sè vèn ®Çu t øng tríc ®Ó mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c TSC§ h÷u h×nh vµ v« h×nh ®îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §ã lµ sè vèn ®Çu t øng tríc v× sè vèn nµy nÕu ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mÊt ®i, doanh nghiÖp sÏ thu håi ®îc sau khi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh. V× lµ vèn ®Çu t øng tríc ®Ó ®Çu t mua s¾m, x©y dùng c¸c TSC§ nªn quy m« cña Vèn cè ®Þnh lín hay nhá sÏ quy ®Þnh quy m« TSC§, cã ¶nh hëng lín tíi tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Song nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông l¹i cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh, chi phèi ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vµ lu chuyÓn vèn cè ®Þnh. 1.1.2 §Æc ®iÓm lu©n chuyÓn vèn cè ®Þnh: - Mét lµ: Vèn cè ®Þnh tham gia nhiÒu vµo chu k× s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm, ®iÒu nµy do ®Æc ®iÓm cña TSC§ ®îc sö dông l©u dµi, trong nhiÒu chu k× s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. - Hai lµ: Vèn cè ®Þnh lu©n chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn trong c¸c chu k× s¶n xuÊt. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 3. 3. §Ò ¸n m«n häc Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, mét bé phËn vèn cè ®Þnh ®îc lu©n chuyÓn vµ cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm(díi h×nh thø c chi phÝ khÊu hao) t¬ng øng víi phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§. - Ba lµ: Sau nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh míi hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn. Sau mçi chu k× s¶n xuÊt phÇn vèn ®îc lu©n chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm dÇn dÇn t¨ng lªn, song phÇn vèn ®Çu t ban ®Çu vµo TSC§ l¹i dÇn gi¶m xuèng cho ®Õn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông, gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch hÕt vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt th× vèn cè ®Þnh míi hoµn thµnh mét vßng lu©n chuyÓn, ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®· h×nh thµnh nªn nã. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta cã thÓ rót ra kh¸i niÖm vÒ vèn cè ®Þnh nh sau: “Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña vèn ®Çu t øng tríc vÒ TSC§ mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ lu©n chuyÓn dÇn dÇn tngf phÇn trong nhiÒu chu k× s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ hÕt thêi gian sö dông”. 1.1.3 H×nh thøc biÓu hiÖn vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh vµ TSC§ lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh song vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu, gi¸ trÞ cßn l¹i chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× vËy, vèn cè ®Þnh lu«n biÓu hiÖn díi hai h×nh th¸i :h×nh th¸i hiÖn vËt vµ h×nh th¸i gi¸ trÞ. Vèn cè ®Þnh biÓu hiÖn díi h×nh th¸i hiÖn vËt lµ h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ cña TSC§. §ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, vËt chuyÒn dÉn vµ c«ng cô qu¶n lý trong doanh nghiÖp.Vèn cè ®Þnh biÓu hiÖn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ lµ thÓ hiÖn mét lîng gi¸ NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 4. 4. §Ò ¸n m«n häc trÞ ®· ®îc ®Çu t cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 Tµi S¶n Cè §Þnh Doanh NghiÖp. 1.2.1 Kh¸i niÖm TSC§ : §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nguån lùc kinh tÕ nh: søc lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng. XÐt vÒ thêi gian h÷u dông vµ gi¸ trÞ ban ®Çu, nguån lùc kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm hai lo¹i, ®ã lµ: TSC§ vµ TSL§. TSC§ lµ c¸c nguån lùc kinh tÕ cã gi¸ trÞ ban ®Çu lín vµ thêi gian h÷u dông dµi. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ( chuÈn mùc 03,04-quyÕt ®Þnh cña BT BTC sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001). Mét nguån lùc cña doanh nghiÖp ®îc coi lµ TSC§ ph¶i ®ñ 4 tiªu chuÈn sau: - Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. - Thêi gian sö dông íc tÝnh trªn mét n¨m. - Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. • §Æc ®iÓm chung cña TSC§ trong doanh nghiÖp lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh víi vai trß lµ c¸c c«ng cô lao ®éng; Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn dÇn. Gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm, bé phËn gi¸ trÞ chuyÓn dÞch nµy cÊu thµnh mét yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cña nã vÉn ®îc gi÷ nguyªn trong suèt thêi gian sö dông. Tõ c¸c néi dung trªn cã thÓ ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ TSC§ : NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 5. 5. §Ò ¸n m«n häc “TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, tham gia nhiÒu chu k× s¶n xuÊt, cßn gi¸ trÞ cña nã th× ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm c¸c chu k× s¶n xuÊt. 1.2.2 Ph©n lo¹i TSC§ trong doanh nghiÖp.  Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t gåm cã: - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh.  Theo quyÒn së h÷u cña TSC§ gåm cã: - Tµi s¶n cè ®Þnh tù cã. - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi.  Theo nguån h×nh thµnh cña TSC§ ta cã: - TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn chñ së h÷u. - TSC§ h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay.  C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña TSC§ trong doanh nghiÖp, gåm cã: - TSC§ dïng cho môc ®Ých kinh doanh. - TSC§ dïng cho môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh quèc phßng. - TSC§ b¶o qu¶n hé, gi÷ hé, cÊt gi÷ hé nhµ níc. 1.2.3 KhÊu hao TSC§ . a.Hao mßn TSC§ : Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ ¶nh hëng bëi nhiÒu yÕu tè: nhiÖt ®é, thêi gian, cêng ®é sö dông,tiÕn bé khoa häc… nªn TSC§ bÞ hao mßn dÇn ®i. Hao mßn TSC§ bao gåm:hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. - Hao mßn h÷u h×nh lµ sù hao mßn vÒ vËt chÊt vµ gi¸ trÞ cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông. VÒ mÆt vËt chÊt, th× ®ã lµ sù thay ®æi tr¹ng th¸i NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 6. 6. §Ò ¸n m«n häc vËt lý ban ®Çu cña c¸c bé phËn, chi tiÕt TSC§ díi sù t¸c ®éng cña ma s¸t , t¶i träng, nhiÖt ®é,ho¸ chÊt…®Ó kh«i phôc l¹i gi¸ trÞ sö dông cÇn tiÕn hµnh söa ch÷a thay thÕ.VÒ mÆt gi¸ trÞ, hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ TSC§ cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch dÇn tõng phÇn vµo gi¸ trÞ th¬ng m¹i vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt. - Hao mßn v« h×nh: lµ sù gi¶m sót vÒ gi¸ trÞ trao ®æi cña TSC§ do ¶nh hëng cña thiÕt bÞ khoa häc kÜ thuËt. Bao gåm cã hao mßn lo¹i 1, hao mßn lo¹i 2, hao mßn lo¹i 3. b.KhÊu hao TSC§ . §Ó bï ®¾p gi¸ trÞ TSC§ bÞ hao mßn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn dÞch dÇn dÇn gi¸ trÞ hao mßn ®ã vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong k× gäi lµ khÊu hao TSC§ . KhÊu hao TSC§ lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ , viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ lµ nh»m thu håi l¹i vèn ®Çu t trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§ bÞ h háng ph¶i thanh lý, lo¹i bá khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cã 4 ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao, bao gåm: - Ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao kÕt hîp. - Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng. c.C¸c ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§:  Ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n:lµ ph¬ng ph¸p tØ lÖ khÊu hao vµ møc khÊu hao hµng n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo møc kh«ng ®æi trong suèt thêi gian sö dông TSC§. C«ng thøc x¸c ®Þnh:Møc khÊu hao hµng n¨m(Mkh) NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 7. 7. §Ò ¸n m«n häc Mkh= T NG Trong ®ã: + NG : nguyªn gi¸ TSC§ . + T : thêi gian sö dông TSC§. - TØ lÖ khÊu hao hµng n¨m:(tkh): Tkh= NG Mkh .100 hay Tkh= T 1 .100 NÕu doanh nghiÖp trÝch khÊu hao hµng th¸ng th× lÊy møc khÊu hao hµng n¨m chia cho 12 th¸ng.  Ph¬ng ph¸p khÊu hao gi¶m dÇn: khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn. C«ng thøc tÝnh:MKH= Gdi . Tk Tk= Tkh .Hs Trong ®ã: Gdi : gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ ®Çu n¨m. Tk : tØ lÖ khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p sè d gi¶m dÇn. Tkh : tØ lÖ khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Hs : hÖ sè ®iÒu chØnh ®îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo thêi gian sö dông TSC§ .  KhÊu hao theo tæng sè thø tù n¨m sö dông: MKH=NG .Tki Tki= ungucacnamsudTongsothut amkhauhaotinhtudaungconlaiSonamsudun )( Tki : tØ lÖ khÊu hao TSC§ n¨m i theo ph¬ng ph¸p tæng sè thø tù n¨m.  Phong ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng: NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 8. 8. §Ò ¸n m«n häc MKH cho 1 ®¬n vÞ s¶n lîng = ngTSCDoigiansudurongsuotthnguoctinhtTongsanluo ScodinhNguyengiaT MKH TSC§ trong k× = MKH cho 1 ®¬n vÞ . Sè s¶n lîng dù tÝnh s¶n lîng thùc hiÖn trong k× 1.3 Qu¶n lý vµ sö dông Vèn cè ®Þnh trong doanh nghiÖp. 1.3.1 Khai th¸c vµ t¹o lËp nguån Vèn cè ®Þnh cña doanh nghÞªp. Khai th¸c vµ t¹o lËp nguån Vèn cè ®Þnh ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t TSC§ lµ kh©u ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo c¸c dù ¸n ®Çu t TSC§ ®· ®îc thÈm ®Þnh ®Ó lùa chän vµ khai th¸c c¸c nguån vèn ®Çu t phï hîp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c nguån Vèn ®Çu t vµo TSC§ tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh: lîi nhuËn ®Ó l¹i t¸i ®Çu t, tõ nguån vèn liªn doanh liªn kÕt, tõ ng©n s¸ch nhµ níc tµi trî, tõ nguån vèn vay ng©n hµng, tõ thÞ trêng vèn… Mçi nguån vèn trªn cã u ®iÓm, nhîc ®iÓm riªng vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn kh¸c nhau, chi phÝ sö dông kh¸c nhau; V× thÕ trong khai th¸c, t¹o lËp nguån vèn cè ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån tµi trî, c©n nh¾c kü c¸c u nhîc ®iÓm tõng nguån vèn ®Ó lùa chän c¬ cÊu c¸c nguån tµi trî Vèn cè ®Þnh hîp lý vµ cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng nh¹y bÐn vµ lu«n ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ tµi chÝnh cña nhµ níc ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã thÓ khai th¸c, huy ®éng ®îc c¸c nguån vèn cÇn thiÕt. 1.3.2 B¶o toµn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh. Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t dµi h¹n (mua s¾m, l¾p ®Æt, x©y dùng c¸c TSC§ NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 9. 9. §Ò ¸n m«n häc h÷u h×nh vµ v« h×nh ) vµ c¸c lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh thêng xuyªn (s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô) cña doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña TSC§ vµ Vèn cè ®Þnh lµ tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh song vÉn gi÷ ®îc nguyªn h×nh th¸i vÊt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu(®èi víi TSC§ h÷u h×nh) cßn gi¸ trÞ cßn l¹i chuyÓn dÞch dÇn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. V× thÕ néi dung b¶o toµn Vèn cè ®Þnh lu«n bao gåm hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ.Trong ®ã b¶o toµn vÒ mÆt hiÖn vËt lµ c¬ së , tiÒn ®Ò ®Ó b¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ. B¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt hiÖn vËt kh«ng ph¶i chØ lµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cña TSC§ mµ quan träng h¬n lµ duy tr× thêng xuyªn n¨ng lùc s¶n xuÊt ban ®Çu cña nã.§iÒu ®ã cã nghÜa lµ trong qu¸ tr×nh sö dông doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ kh«ng lµm mÊt m¸t TSC§, thùc hiÖn ®óng quy chÕ sñ dông, b¶o dìng sña ch÷a TSC§ nh»m duy tr× vµ n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña TSC§ , kh«ng ®Ó TSC§ bÞ h háng tríc thêi h¹n quy ®Þnh. Mäi TSC§ cña doanh nghiÖp ph¶i cã hå s¬ theo dâi riªng.Cuèi n¨m tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§ ; mäi trêng hîp thõa,thiÕu TSC§ ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n , t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p sö lý. B¶o toµn Vèn cè ®Þnh vÒ mÆt gi¸ trÞ lµ ph¶i duy tr× ®îc gi¸ trÞ thùc (søc mua) cña vèn cè ®Þnh ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i so víi thêi ®iÓm bá vèn ®Çu t bn ®Çu bÊt kÓ sù biÕn ®éng gi¸ c¶, sù thay ®æi cña tØ gi¸ hèi ®o¸i, ¶nh hëng cña tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. Trong c¸c doanh nghiÖp nguyªn nh©n kh«ng b¶o toµn Vèn cè ®Þnh cã thÓ chia lµm 2 lo¹i: Nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan.C¸c nguyªn nh©n chñ quan phæ biÕn lµ:do c¸c sai lÇm trong quyÕt ®Þnh ®Çu t TSC§ , do viÖc qu¶n lý, sö dông TSC§ kÐm hiÖu qu¶… c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan thêng lµ: do rñi ro bÊt ngê trong kinh NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 10. 10. §Ò ¸n m«n häc doanh (thiªn tai, ®Þch ho¹…), do tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, do biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng. Mét sè biÖn ph¸p ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn Vèn cè ®Þnh:  Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cña TSC§ t¹o ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña Vèn cè ®Þnh, quy m« ph¶i b¶o toµn. §iÒu chØnh kÞp thêi gi¸ trÞ cña TSC§ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao , kh«ng ®Ó mÊt vèn cè ®Þnh. Th«ng thêng cã 3 ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chñ yÕu sau:  §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ nguyªn thuû(nguyªn gi¸): Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã ®îc TSC§ cho ®Õn khi ®a TSC§ vµo ho¸t ®éng b×nh thêng nh gi¸ mua thùc tÕ cña TSC§, c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì,l¾p ®Æt, ch¹y thö, l·i tiÒn vay ®Çu t TSC§ khi ch- a bµn giao vµ ®a vµo sö dông , thuÕ vµ lÖ phÝ tríc b¹ nÕu cã…Tuú theo tõng lo¹i TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh, nguyªn gi¸ TSC§ ®îc x¸c ®Þnh víi néi dung cñ thÓ kh¸c nhau. - ¦u®iÓm: cho doanh nghiÖp thÊy ®îc sè tiÒn vèn ®Çu t mua s¾m TSC§ ë thêi ®iÓm ban ®Çu. - Nhîc ®iÓm: do sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ nªn cã thÓ dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ ban ®Çu cña cïng mét lo¹i TSC§ nÕu ®îc mua s¾m ë nh÷ng thêi k× kh¸c nhau.  §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ kh«i phôc(cßn gäi lµ ®¸nh gi¸ l¹i): Lµ gi¸ trÞ ®Ó mua s¾m TSC§ ë t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. Do NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 11. 11. §Ò ¸n m«n häc ¶nh hëng cu¶ tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, gi¸ ®¸nh l¹i thêng thÊp h¬n gi¸ trÞ nguyªn thuû. - ¦u ®iÓm: thèng nhÊt møc gi¸ c¶ cña TSC§ ®îc mua s¾m ë thêi ®iÓm kh¸c nhau vÒ thêi ®iÓm ®¸nh gi¸. - Nhîc ®iÓm: rÊt phøc t¹p, do ®ã thêng sang mét sè n¨m nhÊt ®Þnh ngêi ta míi ®¸nh gi¸ l¹i mét lÇn.  §¸nh gi¸ TSC§ theo gi¸ trÞ cßn l¹i: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ cha chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm.Gi¸ trÞ cßn l¹i cã thÓ tÝnh theo gi¸ trÞ ban ®Çu(gäi lµ gi¸ trÞ nguyªn thuû cßn l¹i) hoÆc gi¸ ®¸nh l¹i(gäi lµ gi¸ trÞ kh«i phôc cßn l¹i). - ¦u ®iÓm:®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cßn l¹i tÝnh theo nguyªn gi¸ cho phÐp thÊy ®îc møc ®é thu håi vèn ®Çu t ®Õn thêi ®iÓm ®¸nh gi¸.Tõ ®ã gióp cho viÖc lùa chän chÝnh s¸ch khÊu hao ®Ó thu håi sè vèn ®Çu t cßn l¹i ®Ó b¶o toµn vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.  Lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao vµ x¸c ®Þnh møc khÊu hao phï hîp , kh«ng ®Ó mÊt vèn vµ h¹n chÕ tèi ®a ¶nh hëng bÊt lîi cña hao mßn v« h×nh.Nguyªn t¾c chung lµ møc khÊu hao ph¶i phï hîp víi hao mßn thùc tÕ cña TSC§ (c¶ hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh). NÕu khÊu hao thÊp h¬n møc hao mßn thùc tÕ sÏ kh«ng ®¶m b¶o thu håi ®ñ vèn khi TSC§ hÕt thêi h¹n sö dông.Ngîc l¹i sÏ lµm t¨ng chi phÝ mét c¸ch gØa t¹o, lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp.V× vËy doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt cô thÓ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt ®Çu vµo vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm ë ®Çu ra ®Ó cã chÝnh s¸ch khÊu hao phï hîp víi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng, võa ®¶m b¶o thu håi ®ñ vèn, võa kh«ng g©y nªn sù ®ét biÕn tron gi¸ c¶. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 12. 12. §Ò ¸n m«n häc  Chó träng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ hiÖn cã cña doanh nghiÖp c¶ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt. KÞp thêi thanh lý c¸c TSC§ kh«ng cÇn dïng hoÆc ®· h háng, kh«ng dù tr÷ qu¸ møc c¸c TSC§ cha cÇn dïng.  Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o dìng, söa ch÷a dù phßng TSC§, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng TSC§ h háng tríc thêi h¹n sö dông hoÆc h háng bÊt thêng g©y thiÖt h¹i ngõng s¶n xuÊt. Trong trêng hîp TSC§ ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a lín, cÇn c©n nh¾c tÝnh to¸n kÜ hiÖu qu¶ cña nã. NÕu chi phÝ söa ch÷a TSC§ mµ lín h¬n mua s¾m thiÕt bÞ míi th× nªn thay thÕ TSC§ cò.  Doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong kinh doanh ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt Vèn cè ®Þnh do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan nh : Mua b¶o hiÓm tµi s¶n, lËp quü dù phßng tµi chÝnh, trÝch tríc chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh… Cßn nÕu tæn thÊt TSC§ do c¸c nguyªn nh©n chñ quan th× ngêi g©y ra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng cho doanh nghiÖp.  §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn cÇn thùc hiÖn tèt quy chÕ giao vèn vµ tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vèn cè ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. 1.3.3 Ph©n cÊp qu¶n lý vèn cè ®Þnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ nø¬c do cã sù ph©n biÖt gi÷a quyÒn së h÷u vèn vµ tµi s¶n cña Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp vµ quyÒn qu¶n lý kinh NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 13. 13. §Ò ¸n m«n häc doanh, do ®ã cÇn ph¶i cã sù ph©n cÊp qu¶n lý ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Theo quy chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc quyÒn: - Chñ ®éng trong sö dông vèn, quü ®Ó phôc vô kinh doanh theo nguyªn t¾c hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. - Chñ ®éng thay ®æi c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¸c lo¹i vèn phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn vèn kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. - Doanh nghiÖp ®îc quyÒn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc thuª ho¹t ®éng c¸c tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña m×nh ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt sö dông. - Doanh nghiÖp ®îc quyÒn ®em tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña m×nh ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp vay vèn hoÆc b¶o l·nh t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông theo tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Doanh nghiÖp ®îc nhîng b¸n c¸c tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, l¹c hËu vÒ kÜ thuËt ®Ó thu håi vèn sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n. - Doanh nghiÖp ®îc sö dông vèn, tµi s¶n, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. C¸c h×nh thøc ®Çu t ®ã gåm: mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, gãp vèn liªn doanh vµ c¸c h×nh thøc ®©u t kh¸c. 1.4 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh. • HiÖu suÊt sö dông VC§= rongkihbinhquantsovoncodin trongkiuthuanhoacdanhthDoanhthu )( + Sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong k× = 2 hcuoikisovoncodinhdaukisovoncodin + NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 14. 14. §Ò ¸n m«n häc + Sè vèn cè ®Þnh ë ®Çu =Nguyªn gi¸ TSC§ - sè tiÖn khÊu hao luü kÕ k× (hoÆc cuèi k×) ®Çu k×(hoÆc cuèi k×) ë ®Çu k× (hoÆc cuèi k×) + Sè tiÒn khÊu hao luü =sè tiÒn khÊu hao + sè tiÒn khÊu hao - sè tiÒn kh©u hao kÕ ë cuèi k× ë ®Çu k× t¨ng trong k× gi¶m trong k× • Hµm lîng vèn cè ®Þnh = trongkiuandoanhthuthdoanhthu rongkihbinhquantsovoncodin )( • Tû suÊt lîi nhuËnVèn cè ®Þnh= rongkihbinhquantSovoncodin ethunhaphoacsauthuuocthueLoinhuantr )( • HÖ sè hao mßn TSC§ = danhgiahothoidiemaisancodinnguyengiat haoluykeSotienkhau • HiÖu suÊt sö dông TSC§ = rongkihbinhquantaisancodinNguyengiat trongkihuthuanhoacdoanhtDoanhthu )( • HÖ sè trang bÞ TSC§ = iepsanxuatgnhantructsoluongcon rongkihbinhquantaisancodinNguyengiat • Tû suÊt ®Çu t TSC§ = Tongtaisan ncodinhaicuaTaisagiatriconl .100% Ch¬ng 2:Thùc Tr¹ng Vèn Cè §Þnh Vµ Qu¶n Lý Sö Dông Vèn Cè §Þnh T¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ C«ng Ty ChÌ Long Phó. -Tªn Doanh NghiÖp: C«ng Ty ChÌ Long Phó . -Thuéc Tæng C«ng Ty ChÌ ViÖt Nam. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 15. 15. §Ò ¸n m«n häc -§Þa chØ: X· Hoµ Th¹ch-HuyÖn Quèc Oai-TØnh Hµ T©y. -§iÖn tho¹i: 034676451 -H×nh thøc së h÷u: Doanh NghiÖp Nhµ Níc. 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng Ty ChÌ Long Phó. - C«ng Ty ChÌ Long Phó thµnh lËp th¸ng 8 n¨m 1988 trªn c¬ së s¸t nhËp Nhµ m¸y ChÌ Cöu Long-L¬ng S¬n-Hoµ B×nh (thuéc Tæng C«ng Ty ChÌ ViÖt Nam) víi n«ng trêng chÌ Phó M·n- Hoµ Th¹ch-Quèc Oai- Hµ T©y (thuéc C«ng Ty tr©u bß s÷a). - Tõ 1995, C«ng Ty x©y dùng mét nhµ m¸y míi t¹i x· Hoµ Th¹ch-Quèc Oai-Hµ T©y, vµ chuyÓn nhµ m¸y chÌ Cöu Long -L¬ng S¬n- Hoµ B×nh cho mét ®¬n vÞ kh¸c tõ th¸ng 3 n¨m 1997. - Th¸ng 6 n¨m 1996, trô së C«ng Ty chuyÓn tõ L¬ng S¬n-Hoµ B×nh vÒ Hoµ Th¹ch-Quèc Oai-Hµ T©y vµ x©y dùng Nhµ m¸y chÕ biÕn chÌ míi b»ng thiÕt bÞ ¢n §é thay cho thiÕt bÞ cò cña Liªn X« (cò) vµ ®a vµo sö dông tõ n¨m 1997. Trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ nhµ níc nãi chung vµ cña ngµnh chÌ nãi riªng, C«ng Ty ChÌ Long Phó vÉn cè g¾ng duy tr× nguån vèn do nhµ níc cÊp vµ nguån vèn tù cã cña C«ng Ty.  Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng Ty: Giai ®o¹n 1(1988-1992): C«ng Ty ®· tæ chøc trång míi ®îc 295 ha chÌ ®«ng ®Æc (t¬ng ®¬ng 420 ha ®Êt tù nhiªn). Trong nh÷ng n¨m nµy tuy cha cã nhiÒu nguyªn liÖu chñ ®éng, nhng C«ng Ty vÉn tæ chøc mua nguyªn liÖu ngoµi ®Ó chÕ biÕn chÌ ®en xuÊt khÈu ®¹t 200-300 tÊn /n¨m t¹i nhµ m¸y chÌ Cöu Long. Giai ®o¹n 2(1992-1996): chÌ ®ang thêi k× kiÕn thiÕt c¬ b¶n vµ chuyÓn kinh doanh ë giai ®o¹n ®Þnh h×nh n¨ng xuÊt, s¶n lîng cha lín, nh- NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 16. 16. §Ò ¸n m«n häc ng C«ng Ty ®· thu ho¹ch 400-700 tÊn chÌ bóp t¬i/n¨m; kÕt hîp víi chÌ bóp t¬i mua ngoµi C«ng Ty vÉn tiÕp tôc chÕ biÕn t¹i Nhµ m¸y chÌ Cöu Long ®¹t s¶n lîng 250-300 tÊn chÌ ®en xuÊt khÈu/n¨m. Giai ®o¹n 3(1996-tíi nay): Víi môc tiªu ®æi míi thiÕt bÞ, chÕ biÕn s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt nhÊt, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n, C«ng Ty ChÌ Long Phó ®· x©y dùng nhµ m¸y míi gÇn nguån nguyªn liÖu cña C«ng Ty .Còng tõ ®ã, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng lªn râ rÖt. Nh÷ng n¨m tõ 2000-2002 C«ng Ty ®· ®¹t 600-700 tÊn chÌ ®en xuÊt khÈu /n¨m. C«ng ty ®¹t hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 n¨m 1998. 2.1.2 Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng Ty ChÌ Long Phó . 2.1.2.1 C¬ cÊu tæ chøc:  Bé m¸y qu¶n lý: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý C«ng Ty ChÌ Long Phó . NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3 Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc P.KÕ ho¹ch 1 tr­ëng phßng. 1 phã phßng. 2 nh©n viªn. P. KÕ To¸n 1 tr­ëng phßng. 1 phã phßng. 2 kÕ to¸n viªn. 1 thñ quü. P.Kinh doanh 1 tr­ëng phßng. 1 phã phßng. 1 nh©n viªn. P.TCHC- b¶o vÖ 1trëng phßng. 4 NVv¨n phßng. 3 b¶o vÖ.
 17. 17. §Ò ¸n m«n häc C«ng Ty ChÌ Long Phó tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo c¬ cÊu trùc tuyÕn. - Gi¸m ®èc C«ng Ty: Do Tæng gi¸m ®èc C«ng ty chÌ ViÖt Nam bæ nhiÖm, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt ë c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng • Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ: Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c thanh tra b¶o vÖ, khen thëng, kØ luËt, qu¶n trÞ hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷. Phßng KÕ ho¹ch: Tham mu cho gi¸m ®èc nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, s¶n xuÊt ®ång thêi chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®ã. Phßng KÕ tãan: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n theo ph¸p luËt nhµ níc, gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vµ sö dông vèn kinh doanh do c«ng ty qu¶n lý cã hiÖu qu¶. Phßng Kinh doanh: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh phô trong ph¹m vi c«ng ty. C¸c phßng ban nµy chÞu sù qu¶n lý cña ban gi¸m ®èc vµ kh«ng h¹ch to¸n riªng. 2.1.2.2 §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh: NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 18. 18. §Ò ¸n m«n häc S¬ ®å bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh C¬ cÊu vµ ph¬ng thøc h¹nh to¸n: + §éi: c¸c ®éi cã nhiÖm vô trång chÌ vµ cung cÊp nguyªn liÖu chÌ bóp t¬i cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. Mçi ®éi cã 1 ®éi trëng vµ mét ®éi phã. §éi trëng chÞu tr¸ch nhiÖm thay mÆt c«ng ty ®Ó thu mua chÌ bóp t¬i cña c¸c hé trång chÌ. C¸c hé nhËn giao kho¸n vµ vay vèn cña C«ng Ty ChÌ Long Phó ®Ó trång chÌ. + Tæ: C¸c tæ thuéc xëng chÕ biÕn ®îc ph©n chia theo quy tr×nh c«ng nghÖ, riªng Tæ c¬ khÝ vµ Tæ ®iÖn phôc vô nhu cÇu chung cña c¶ c«ng ty. - Xëng chÕ biÕn cã mét qu¶n ®èc vµ 2 phã qu¶n ®èc ®øng ®Çu qu¶n lý. -Mçi tæ cã 1 tæ trëng vµ mét tæ phã. C¸c tæ kh«ng h¹ch to¸n riªng chØ theo dâi trªn sæ s¸ch ®Ó ®èi chiÕu víi phßng kÕ to¸n. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n tËp trung 1 cÊp. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3 C«ng ty Trång chÌ ChÕ biÕn chÌ §éi 1 2 3 4 5 6 X­ëng chÕ biÕn Tæ Sµng Trén Tæ C¬ khÝ §iÖn Tæ HÐo vß sÊy
 19. 19. §Ò ¸n m«n häc 2.1.2.3 §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo ph¬ng thøc tËp trung. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n phô tr¸ch c¸c phÇn hµnh c¬ b¶n. Mäi quyÕt ®Þnh cña phßng kÕ to¸n ph¶i ®îc th«ng qua Trëng phßng kÕ to¸n . Nh©n sù gåm cã 5 ngêi: - KÕ to¸n trëng. - Phã phßng kÕ to¸n. - 3 kÕ to¸n viªn. Liªn hÖ gi÷a tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. H¹ch to¸n s¶n xuÊt kh«ng h¹ch to¸n riªng mµ h¹ch to¸n 1 cÊp NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3 Phã phßng KÕ to¸n KT tæng hîp KT gi¸ thµnh KT c«ng nî dµi h¹n KT TSC§ KT Doanh thu Nh©n viªn KT KD Tæng hîp KT thu mua x­ ëng Nh©n viªn Thñ quü KT tiÒn mÆt Thñ kho Nh©n viªn KT vËt liÖu KT thanh to¸n KT BHXH KT tiÒn l­¬ng KÕ to¸n tr­ëng
 20. 20. §Ò ¸n m«n häc nªn kh«ng cã hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ h¹ch to¸n kÕt qu¶, còng nh bé m¸y kÕ to¸n riªng. Khi gi¸m ®èc lËp dù ¸n, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n… hµng n¨m ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña kÕ to¸n trëng. 2.1.3.4 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 2002-2004 ST T ChØ tiªu 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn 7.279.733.01 6 6.068.541.06 5 8.091.951.22 6 2 Lîi nhuËn thuÇn 437.868.573 420.162.179 505.689.625 3 Sè vèn kinh doanh 3.261.407.62 8 3.102.426.70 0 3.702.190.07 6 4 Nép ng©n s¸ch 417.296.374 419.382.855 450.112.774 5 Tr¶ nî ng©n hµng 1.870.000.00 0 1.115.074.00 0 1.500.000.00 0 6 Thu nhËp b×nh qu©n 500 500 560 2.2 Thùc tr¹ng sö dông TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dôn Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó . Tõ khi x©y dùng nhµ m¸y chÌ t¹i Hoµ Th¹ch-Quèc Oai- Hµ T©y, C«ng Ty ®· mua c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña ¢n §é ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn chÌ. Qua tõng n¨m c«ng ty ®· tõng bíc ®Çu t c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Cho ®Õn nay ®· cã 1 hÖ thèng thiÕt bÞ t¬ng ®èi ®ång bé vµ hoµn chØnh ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ®îc c¸c s¶n phÈm chÌ phôc vô nhu cÇu thÞ trêng. 2.2.1 C¬ cÊu Tµi S¶n Cè §Þnh Vµ Nguån h×nh thµnh: NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 21. 21. §Ò ¸n m«n häc C«ng Ty ChÌ Long Phó s¶n xuÊt chÕ biÕn chÌ phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh lµ xuÊt khÈu, cho nªn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng lu«n ®îc coi träng. §Ó cã chÊt lîng s¶n phÈm tèt nhÊt ®ßi hái c«ng ty ph¶i lu«n ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, thay ®æi c¬ cÊu TSC§ sao cho hîp lý. §Ó cã ®îc TSC§ cã c«ng nghÖ cao, hiÖu n¨ng sö dông lín th× c«ng ty còng ph¶i cè g¾ng t×m c¸c nguån ®Çu t hîp lý. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: Qua b¶ng sè liÖu cho ta thÊy r»ng: Nh×n chung kÕt cÊu TSC§ cña c«ng ty ®· hîp lý.V× lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn kÕt cÊu thiÕt bÞ m¸y mãc lín chiÕm phÇn lín trong tæng TSC§ cè ®Þnh n¨m 2003 lµ 11.304.252.500 chiÕm 45% vµ sang n¨m 2004 lµ 11.902.890.985 chiÕm 45,6%. Do c«ng ty ®· mua thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi cho s¶n xuÊt kinh doanh nªn gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty n¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 5.115.203.675 - 5.432.156.674= 316.952.998. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3 ST T Lo¹i TSC§ Nguyªn gi¸ Nguån h×nh thµnh 2003 2004 NSNN Tù cã Vay NH 1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 4.315.632.00 1 4.522.570.56 8 471.995.4 25 263.990.7 44 3.786.584.33 9 2 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 756.132.574 756.132.574 - - 756.132.574 3 Dông cô qu¶n lý 110.752.144 115.231.534 - 115.231.5 34 - 4 M¸y mãc TB 5.115.203.67 6 5.432.156.67 4 - 48.741.69 0 5.383.414.98 4 5 Tµi s¶n kh¸c 1.006.532.10 5 1.076.799.63 5 138.232.9 44 274.020.3 52 664.543.339 Tæng 11.304.252.5 00 11.902.890.9 85 610.228.3 69 761.984.3 20 10.590.675.2 96
 22. 22. §Ò ¸n m«n häc T×nh h×nh nhµ xëng v¨n phßng c«ng ty còng phï hîp víi sxkd n¨m 2003 lµ 38% , n¨m 2004 lµ 37% trong tæng TSC§. MÆc dï cã mét sè lo¹i TSC§ cã tØ träng gi¶m nhng nh×n chung gi¸ trÞ TSC§ cña c«ng ty lµ t¨ng qua tõng n¨m. Cã ®îc ®iÒu ®ã lµ do c«ng ty ®· bá 1 phÇn lîi nhuËn thu ®îc ®Ó ®Çu t vµo mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc, 1 sè TSC§ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, nªn kÕt qu¶ mµ c«ng ty thu vÒ ®îc cao h¬n . DÉn ®Õn doanh thu cña c«ng ty ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. HÇu hÕt TSC§ cña doanh nghiÖp ®Çu t vµo cho c«ng viÖc s¶n xuÊt ®Òu ®îc ®Çu t qua c¸c nguån chñ yÕu sau: do Ng©n s¸ch nhµ níc tõ cÊp trªn rãt xuèng lµ 610.228.369 ®, do nguån tù cã cña doanh nghiÖp lµ 701.984.320 ®, cßn l¹i chñ yÕu lµ do vay ng©n hµng 10.590.675.296 ®. 2.3 T×nh H×nh Qu¶n Lý Vµ Sö Dông TSC§ Cña C«ng Ty. 2.3.1 C«ng t¸c qu¶n vµ sö dông TSC§ cña c«ng ty. Vµo cuèi n¨m, phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty cã nhiÖm vô nép b¸o c¸o vµ gi¶i tr×nh cho l·nh ®¹o cña c«ng ty vÒ nh÷ng TSC§ trong n¨m tíi mµ c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i cã ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Khi TSC§ ®îc ®a vµo l¾p ®Æt t¹i c¸c xëng chÕ biÕn cña c«ng ty, th× phßng kÕ to¸n cö ngêi chøng nhËn bµn giao TSC§ ®ã ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh to¸n sau nµy. - VÒ qu¶n lý TSC§ cña c«ng ty: ®îc l¾p ®Æt ®a vµo sö dông tai c¸c phßng ban vµ c¸c xëng chÕ biÕn, hµng th¸ng hµng quý hµng n¨m nh÷ng n¬i ®ã ph¶i cã b¸o c¸o cho c«ng ty vÒ t×nh h×nh cña nh÷ng TSC§ ®ã. - §Ó ®¶m b¶o cho TSC§ cña c«ng ty ®îc ho¹t ®éng tèt vµ liªn tôc g¾n víi tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng , C«ng Ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p nh khen thëng , kØ luËt thÝch hîp. Cô thÓ nh sau: C«ng Ty tiÕn hµnh khen thëng nh÷ng tæ,®éi, nh÷ng c¸ nh©n… cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, b¶o qu¶n vÖ sinh tèt nh÷ng lo¹i TSC§, cã s¸ng kiÕn NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 23. 23. §Ò ¸n m«n häc c¶i tiÕn. ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ gióp cho c«ng ty gi¶m chi phÝ , cã sè giê sö dông TSC§ an toµn, hiÖu qu¶ kÐo dµi. C«ng Ty tiÕn hµnh kØ luËt, thËm chÝ ®uæi viÖc ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n nh÷ng ngêi cã hµnh vi v« tr¸ch nhiÖm l¸m h háng TSC§, cè t×nh lµm h háng lÊy c¾p TSC§, kh«ng tu©n thñ ®óng c¸c thao t¸c vÒ quy tr×nh kÜ thuËt khi sö dông TSC§ ... Trong c¸c TSC§ cña c«ng ty th× m¸y mãc chÕ biÕn chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt ®ång thêi chiÕm tØ träng lín nhÊt trong c«ng ty, bëi chÕ biÕn lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh sxkd cña c«ng ty.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· mua nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi cña nh÷ng níc nh Hµ Lan, Trung Quèc, ¢n §é…®Ó phôc vô cho c«ng t¸c chÕ biÕn. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã 2 ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m phôc vô cho nhu cÇu vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, hoÆc v©nn chuyÓn s¶n phÈm.Nh×n chung c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty cßn míi. Cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña c«ng ty mét c¸ch tèt nhÊt. VÒ dông cô qu¶n lý cña c«ng ty nh : m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy, m¸y in, m¸y huû tµi liÖu, m¸y ®iÒu hoµ…t¹i v¨n phßng hµnh chÝnh cßn míi vµ ®îc sö dông ®óng môc ®Ých. 2.3.2 T×nh H×nh KhÊu Hao TSC§ Cña C«ng Ty. ViÖc tÝnh khÊu hao ®óng ®¾n lµm cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c hîp lý gãp phÇn thóc ®Èy thu håi vèn vµ b¶o toµn Vèn cè ®Þnh më réng ®Çu t t¸i s¶n xuÊt. C«ng ty lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao b×nh qu©n, theo nguyªn t¾c trßn th¸ng vµ theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña BTC. KhÊu hao trÝch cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc ph©n bæ vµo chi phÝ, cho ho¹t ®éng phóc lîi chØ tÝnh hao mßn mµ kh«ng trÝch khÊu hao. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 24. 24. §Ò ¸n m«n häc §Ó biÕt râ h¬n vÒ t×nh h×nh khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty, ta xem b¶ng sè liÖu: “Nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t¹i c«ng ty n¨m 2004”: ST T ChØ tiªu Nguyªn gi¸ KH luü kÕ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 4.522.570.568 2.509.960.637 2.012.609.931 2 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 756.132.574 208.795.741 475.336.833 3 Dông cô qu¶n lý 115.231.534 77.725.641 37.505.893 4 M¸y mãc thiÕt bÞ 5.432.156.674 3.420.408.660 2.011.748.014 5 Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 1.076.799.635 846.523.395 230.276.240 Tæng céng 11.902.890.98 5 7.063.414.074 4.767.476.911 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã: Tæng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004 lµ: 4.767.476.911 chiÕm 40% so víi tæng nguyªn gi¸. Nhµ cöa ®Êt ®ai ®· khÊu hao hÕt 55,4%. Nguyªn nh©n do nhµ cöa , s©n b·i . têng rµo ®· ®îc ®a vµo sö dông ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®· khÊu hao hÕt 27,6% do c«ng ty míi ®a vµo sö dông n¨m 2000. M¸y mãc thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt 62,9% . §a sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®· ®îc ®a vµo sö dông ngay tõ khi c«ng ty b¾t ®Çu tiªn hµnh s¶n xuÊt.Cã nhiÒu m¸y mãc ®· hÕt thêi gian sö dông. NÕu c«ng t¸c söa ch÷a b¶o dìng tèt th× cã thÓ duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ nµy. Qua mét sè chØ tiªu trªn mµ ta ®· ph©n tÝch ë trªn vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ta thÊy r»ng: sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n thùc tÕ tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 lµ: 8.076.105.420. 2.3.3 C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 25. 25. §Ò ¸n m«n häc §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh c«ng ty ®· cã 1 sè biÖn ph¸p sau: §Þnh k× hoÆc thêng xuyªn b¶o dìng, b¶o qu¶n vÖ sinh c«ng nghiÖp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ , ph¬ng tiÖn vËn t¶i , cã chÕ ®é khen thëng b»ng vËt chÊt ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao kÜ n¨ng nghiÖp vô cho nh÷ng lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc víi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao tay nghÒ ®ång thêi n©ng cao ®îc tuæi thä sö dông TSC§ . Më réng khai th¸c, t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng nh»m huy ®éng hÕt kh¶ n¨ng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m hao mßn v« h×nh. Trong t¬ng lai víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh còng nh x· héi , c«ng ty sÏ cßn ph¶i trang bÞ nh÷ng m¸y mãc tiªn tiÕn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, cã lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c vÒ chÊt lîng còng nh vÒ gi¸ thµnh. 2.4 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp t¹i C«ng Ty: ST T ChØ tiªu 2004 1 Doanh thu thuÇn 8.091.951.22 6 2 Lîi nhuËn thuÇn 505.689.625 3 Nguyªn gi¸ TSC§ b×nh qu©n 14.130.108.3 70 4 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 8.076.105.42 0 5 Tæng tµi s¶n 10.735.327.9 40 6 HiÖu suÊt sö dông VC§ 1,01 7 Hµm lîng VC§ 0,99 NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 26. 26. §Ò ¸n m«n häc 8 TØ suÊt lîi nhuËn VC§ 0,06 9 HiÖu suÊt sö dông TSC§ 0,57 C¨n cø vµo b¶ng biÓu ®· tÝnh to¸n ta nhËn xÐt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vè cè ®Þnh nh sau: VÒ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: cø 1 ®ång vèn cè ®Þnh bá ra th× thu ®îc 1,01 ®ång lîi nhuËn. VÒ hµm lîng vèn cè ®Þnh: ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm sè vèn cÇn thiÕt bá ra lµ 0,99. VÒ hiÖu xuÊt sö dông TSC§ :cã nghÜa lµ 1 ®ång TSC§ tham gia vµo trong s¶n xuÊt kinh doanh sÏ thu ®îc 0,57 ®ång doanh thu. VÒ tØ suÊt lîi nhuËn vèn cè ®Þnh: mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra sÏ thu ®îc 0.06 ®ång lîi nhuËn. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 27. 27. §Ò ¸n m«n häc Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ë C«ng Ty ChÌ Long Phó 3.1 §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n ly sö dông Vèn cè ®Þnh 3.1.1 ¦u ®iÓm - Trong mét sè n¨m gÇn ®©yVC§ cña c«ng ty lu«n cã møc t¨ng cao theo tõng n¨m lµm cho nguån vèn kinh doanh ngµy cµng lín, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc më réng. - ViÖc ®Çu t mua s¾m TSC§ ®ang tËp trung vµo m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt. §©y lµ sù ®Çu t ®óng híng v× c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt, ®ßi hái m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i lu«n gi÷ vai trß trung t©m vµ chiÕm tØ träng lín trong doanh nghiÖp. - C«ng t¸c tÝnh khÊu hao lu«n ®¶m b¶o chÝnh x¸c , ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña c«ng ty cÊp trªn. Møc khÊu hao TSC§ trung b×nh tõng n¨m cao lµm cho vßng lu©n chuyÓn vèn cè ®Þnh nhanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ më réng. - Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ c«ng ty lu«n cã sù phèi hîp ®ång bé, nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn cña c«ng ty ®Ó c«ng ty lu«n n¾m ®îc t×nh tr¹ng cña tõng lo¹i TSC§ . - Cång t¸c duy tr× b¶o dìng lu«n ®¶m b¶o ®óng k×, khi cã h háng ®Òu ®îc söa ch÷a trong thêi gian nhanh nhÊt cã thÓ. 3.1.2 Nhîc ®iÓm: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cè g¾ng h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng sö dông vèn cè ®Þnh, t¨ng doanh thu n©ng cao møc thu nhËp cho ngêi lao ®éng, xong c«ng ty vÉn kh«ng tr¸nh ®îc hÕt nh÷ng sai sãt nh: NhiÒu TSC§ cã gi¸ trÞ lín vÉn cha ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ mong muèn. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 28. 28. §Ò ¸n m«n häc VÉn cã t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng kh«ng cã ý thøc gi÷ g×n TSC§, kh«ng ®Ó TSC§ ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng thêng xuyªn vÖ sinh TSC§ . 3.2 Ph¬ng híng qu¶n lý vèn cè ®Þnh. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phï hîp nh»m duy tr× vµ b¶o toµn nguån vèn cè ®Þnh ®· cã ë hiÖn t¹i. TiÕp tôc ®Çu t míi TSC§ theo xu híng tØ träng m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm u thÕ víi ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i ho¸ c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3.3 C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh: 3.3.1 TËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña c¸c TSC§ .  §Ó tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng cña c¸c TSC§ c«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Khi mua s¾m, thanh lý bÊt cø 1 lo¹i TSC§ nµo còng cÇn ph¶i xem xÐt 1 c¸ch kü lìng. Xem xÐt liÖu phÇn TSC§ hiÖn cã cïng lo¹i cã kh¶ n¨ng t¨ng c«ng suÊt lµm thªm ®Ó tr¸nh ph¶i mua thªm TSC§ cïng lo¹i. - Tríc khi mua s¾m thªm 1 TSC§ míi c«ng ty ph¶i cã 1 ph¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi, ®Ó khi TSC§ ®îc ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× cã thÓ ph¸t huy ®îc hÕt c«ng suÊt, ®¶m b¶o ®Çu t cã hiÖu qu¶. - §èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®· cã thêi gian khÊu hao dµi, c«ng suÊt kÐm th× c«ng ty nªn cã söa ch÷a lín ®Õ c¶i t¹o n©ng cÊp, trong ®iÒu kiÖn chi phÝ bá ra qu¸ lín so víi viÖc ®Çu t thªm vµ hiÖu qu¶ ®em l¹i t¬ng ®- ¬ng 1 thiÕt bÞ míi cïng lo¹i th× c«ng ty nªn mua thiÕt bÞ míi ®Ó thay thÕ. 3.3.2 G¾n tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng víi qu¸ tr×nh sö dông c¸c TSC§: Cã thÓ nãi, t¹i c«ng ty hÇu hÕt lao ®éng tõ c«ng nh©n cho tíi cÊp qu¶n lý cao nhÊt ®Òu trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ sö dông 1 lo¹i TSC§ nµo ®ã. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 29. 29. §Ò ¸n m«n häc Cho nªn g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä víi TSC§ mµ hä sö dông cã ý nghÜa rÊt lín, gióp tuæi thä cña TSC§ ®îc l©u dµi. T¹i c«ng ty, TSC§ tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ lín lµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ë c¸c xëng chÕ biÕn nh m¸y sÊy , m¸y sµng t¬i, m¸y vß, m¸y sao…Ngêi lao ®éng trùc tiÕp sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc nµy lµ nh÷ng c«ng nh©n lµm chÌ , nh÷ng chi phÝ söa ch÷a nh÷ng m¸y mãc nµy l¹i rÊt lín khi háng hãc cho nªn c«ng ty cã nh÷ng néi quy quy ®Þnh tr¸ch nhÞªm cña c«ng nh©n , n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hä víi c¸c m¸y mãc. Tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen thëng, kØ luËt thÝch ®¸ng lµm cho hä lu«n cã ý thøc gi÷ g×n, b¶o qu¶n vÖ sinh TSC§ , sö dông ®óng môc ®Ých TSC§ . 3.3.3 N©ng cao tay nghÒ cña ngêi lao ®éng: N©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng lµ 1 trong nh÷ng néi dung gióp c«ng ty b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cè ®Þnh cña m×nh , c«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: Hµng n¨m c¸c buæi huÊn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thao t· sö dông, b¶o qu¶n, söa ch÷a nhá c¸c TSC§ cña c«ng ty. Tæ chøc c¸c cuéc thi n©ng bËc, c¸c cuéc thi ®ua s¶n xuÊt an toµn , hiÖu qu¶, cho c«ng nh©n lao ®éng toµn c«ng ty, cã h×nh thøc khen th- ëng thÝch ®¸ng víi nh÷ng c¸ nh©n tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c. Tæ chøc c¸c cuéc trao ®æi kinh nghiÓm trong ph¹m vi c¸c phßng ban, tæ, ®éi, gi÷a ngêi lao ®éng cã sù gãp mÆt cña c¸c l·nh ®aä ®Ó cã sù giao lu häc tËp kinh nghiÖm tèt cña nhau gi÷a nh÷ng ngêi lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng thêng xuyªn víi nh÷ng m¸y mãc chÕ biÕn. 3.3.4 KiÕn nghÞ: • Víi Tæng C«ng Ty ChÌ ViÖt Nam: NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 30. 30. §Ò ¸n m«n häc Cho phÐp c«ng ty ®ù¬c huy ®éng c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi nh: thuª tµi chÝnh, liªn doanh…®Ó trang bÞ thªm TSC§ khi nguån vèn cña Tæng C«ng Ty ChÌ cÊp cho c«ng ty cßn h¹n hÑp. • Víi Nhµ níc: Cã chÝnh s¸ch thuÕ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty nhÊt lµ thuÕ tµi s¶n, thuÕ GTGT… ®Ó c«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr- êng. KÕt LuËn Qua nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò lý luËn còng nh thùc tiÔn cã thÓ nãi Vèn cè dÞnh lµ thµnh phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Nã cã ¶nh hëng ®Õn mäi kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Õn khi tiªu thô s¶n phÈm, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cho nªn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cã ý nghÜa cùc k× quan träng. Qua t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó t«i thÊy vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè ®Þnh lu«n ®îc c«ng ty quan t©m. C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông Vèn cè ®Þnh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ liªn tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy do cã h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ tr×nh ®é nghiÖp vô nªn trong bµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thµnh tõ phÝa thÇy c« gi¸o vµ cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó chÊt lîng b¶n ®Ò ¸n ®îc tèt h¬n. NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3
 31. 31. §Ò ¸n m«n häc Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10- K3

×