B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Lêi më ®Çu
Níc ViÖt Nam ®ang trªn ®êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr-
ên...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Häc sinh
Lª Kim Anh
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH Nhµ níc
mét thµ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Mü, dï vËy xÝ nghiÖp vÉn v¬n lªn vµ tõng bíc æn ®Þnh s¶n xuÊt phôc
vô nhu ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
cña C«ng ty còng cã nhiÒu thay ®æi. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh
lËp, ngoµi...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, khi ViÖt Nam héi nhËp AFTA mét c¸ch
toµn diÖn, vµ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2005
T
T
ChØ tiªu
§¬n
vÞ
Sè lîng
Tr×nh ®é
C¸c ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
nghiÖp vµ tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n cña thêi kú kinh tÕ ®æi míi, gãp
phÇn k...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
5.2. NhiÖm vô
- Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i s¶n ph...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
H×nh 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn
1.1. NhiÖm vô cña ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- §óc Rotor lång sãc c¸c lo¹i qu¹t.
- §óc nh«m c¸c lo¹i chi tiÕt b»ng nh«m...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- ThiÕt kÕ thi c«ng c¸c m¸y mãc t trang, tù chÕ, l¾p ®Æt vËn
hµnh c¸c m¸y ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña
C«ng ty TN...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
lËp, vµ cã sè lîng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n võa ph¶i nªn viÖc lùa chän tæ
chø...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
H×nh 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
2.2. Quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña C«...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
H×nh 4: Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi ®Þnh kú
§è...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: TÝnh
theo chi phÝ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nh÷ng cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng
ty, nh÷n...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
PhÇn II
Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty
I. KÕ to¸n lao ®...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
BHYT… Do ®ã lao ®éng tiÒn l¬ng chÝnh x¸c cÇn ph¶i cã chøng tõ
gèc lµm c¨n ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
doanh, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng.
"B¶ng thanh...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
VD: Sau ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng phßng
tµi vô (b¶ng 3...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Møc l¬ng qui ®Þnh tèi thiÓu lµ: 350.000®
Sè ngµy c«ng lµm viÖc trong chÕ ®...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
VD: ¤ng Vò H÷u B×nh cã hÖ sè l¬ng lµ 4,8 theo qui ®Þnh cña
C«ng ty, cã 28h...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
+ Cét BHKH: Còng nh b¶o hiÓm th©n thÕ do C«ng ty trùc tiÕp
thu ®Ó phßng kh...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 3:
C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn
®iÖn c¬ Thèng NhÊt
§¬n vÞ: Phßng Tµi ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 4:
C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn
®iÖn c¬ Thèng NhÊt
§¬n vÞ: Phßng Tµi ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Ên ®Þnh kú I: 1.850.000 KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n trëng Ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 200...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm:
H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷n...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
L¬ng phÐp, chÕ ®é = x 1 = 43.000®
+ Cét l¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c:
+) L¬ng th...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Cét tæng = 43.000 + 188.000 + 1.249.000 + 294.000 + 180.000 +
35.000
= 1.9...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 5:
C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn
®iÖn c¬ Thèng NhÊt
§¬n vÞ: Ph©n xëng ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 6:
C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn
®iÖn c¬ Thèng NhÊt
§¬n vÞ: Ph©n xëng ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 7:
C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn
®iÖn c¬ Thèng NhÊt
§¬n vÞ: Ph©n xëng ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
3. B¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng (B¶ng 8)
+ C¬ së lËp: Sau khi ®· lËp xong...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng 8
C«ng ty TNHH NN mét thµnh viªn
§iÖn c¬ Thèng nhÊt
B¶ng tæng hîp l¬n...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
UBND thµnh phè Hµ Néi
C«ng ty TNHH NN MTV §iÖn c¬ Thèng nhÊt
B¶ng ph©n bæ ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
II. KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô
+ Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®é...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi vÒ t×nh
h×nh thu...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
H×nh 6: Qui tr×nh h¹ch to¸n VL-CCDC
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- PhiÕu nhËp kho: lµ chøng tõ ph¶n ¸nh lîng vËt t thùc nhËp qua
kho tríc k...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
VD: PhiÕu nhËp kho sè 358 ngµy 3/5/2006 nhËp d©y thÐp φ1,4
theo ho¸ ®¬n sè...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
BiÓu sè 1: Ho¸ ®¬n GTGT
Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè:
Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng
N...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
BiÓu sè 2: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm
§¬n vÞ:
C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viª...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
BiÓu sè 3: PhiÕu nhËp kho
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ T...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
2.2. KÕ to¸n xuÊt vËt liÖu - CCDC
ViÖc xuÊt vËt liÖu trong c«ng ty dùa trª...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
⇒ = 600 x 22.084 = 13.250.400 (®)
= 600 x 3.000 = 1.800.000 (®)
+ PhiÕu xu...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
Tªn kho:
ThÎ kho
Ngµy lËp thÎ: ngµy 24 t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊ...
* Sæ chi tiÕt sè 2:
- C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n, kÕ
to¸n lËp sæ chi tiÕt sè 2 - TK331: Ph¶i t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
NhËt ký chøng tõ sè 5 (t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
B¶ng kª sè 3
TÝnh gi¸ th...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng ph©n bæ sè 2 (VL- CCDC)
Th¸ng 5 n¨m 2006
ST
T
Ghi cã TK
Ghi Nî TK
TK1...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
Sæ C¸i TK 153
Th...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
khÊu hao xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã, kÕ to¸n TSC§ ph¶i cã
tr¸ch nhiÖm ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
H×nh 6: Qui tr×nh lu©n chuyÓn TSC§
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: 100.000®, ta cã
biªn b...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
nµy sau khi hÕt hiÖu lùc kh«ng qu¸ 30 ngµy. Hîp ®ång ®îc lËp thµnh
hai b¶n...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
___________...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan
kÕ to¸n lËp t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
§¬n vÞ : C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
ThÎ tµi s¶n cè ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
VD: Ngµy 20/05/2006, c«ng ty quyÕt ®Þnh thanh lý mét m¸y mµi
ph¼ng CPC-20,...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- Chi phÝ thanh lý: 500.000 (n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n)
- Gi¸ trÞ thu håi: ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Ho¸ ®¬n
Sè 100
Ngµy 20/5/2006
C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý ngµy 20/5/2006 ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi gi¶m TSC§, c¨n cø vµo
c¸c biªn b¶...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
= = 28.465.000 (®)
= = 2.372.083 (®)
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
B¶ng tÝnh ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Sæ C¸i: lµ sæ tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ
tµi chÝnh ph...
UBND thµnh phè Hµ Néi
C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
B¶ng kª sè 4
TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
IV. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh:
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hi...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
§èi chiÕu
Chi phÝ s¶n xuÊt hay viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã tÇm
quan t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Sæ c¸i: tk 621
Th¸ng 05/2006
SD§N
Nî Cã
2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
+) Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸
thµnh.
TK 622 cu...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
+ Chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng chung cho ph©n xëng.
+ Chi phÝ khÊu hao TS...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Sæ c¸i: tk 627
Th¸ng 05/2006
SD§K
Nî Cã
Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty:
T¹i c«ng ty c«ng t¸c tæ ...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang:
S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm cha kÕt t...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
UBND thµnh phè Hµ Néi
C«ng ty TNHH NN
Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt
B¶...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
B¶ng kª sè 5:
(Ghi nî TK: 241,641,642)
Th¸ng 05/2006.
§· ghi sæ c¸i ngµy ....
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
NhËt ký chøng tõ 7
TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp
Th¸ng 05/200...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
6. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm:
*) Ph¬ng ph¸p kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
PhÇn III
NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n
cña c«ng ty
I. NhËn x...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
- B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ cña C«ng ty ®îc lËp ®Çy
®ñ vÒ sè l...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
2. KiÕn nghÞ:
C¨n cø vµo chÕ ®é chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖnhµnh vµ t×nh h×nh
s¶...
Kt238
Kt238
Kt238
Kt238
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kt238

347 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt238

 1. 1. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Lêi më ®Çu Níc ViÖt Nam ®ang trªn ®êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng. Víi nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn trong c«ng viÖc ®ã ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong níc ph¶i theo s¸t sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. §Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ ®a d¹ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh hiÖn nay, th× ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i thêng xuyªn t×m hiÓu vµ n¾m b¾t ®îc nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. §Ó tõ ®ã cã c¸c ph¬ng ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Nh×n chung doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn th× hä ph¶i ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh víi møc lîi nhuËn cao ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ t¸i ®Çu t. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra doanh thu lín h¬n chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra. Cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt níc th× lÜnh vùc ®iÖn c¬ lu«n ph¶i chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt ra ®êi. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, còng nh ®èi víi b¹n hµng. Cã ®îc thµnh tùu nh v¹y ®ã còng lµ nhê sù nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Díi ®©y lµ b¶n b¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ cña em víi néi dung chÝnh nh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty TNHH Nhµ n- íc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt. PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé phßng Tµi vô vµ c¸c phßng ban kh¸c trong c«ng ty ®· gióp ®ì vÒ mäi mÆt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m hiÓu. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt ®· tËn t×nh híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy.
 2. 2. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Häc sinh Lª Kim Anh PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt gäi t¾t lµ C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1965 trªn c¬ së s¸p nhËp 2 xÝ nghiÖp c«ng t hîp danh lµ xÝ nghiÖp §iÖn Thèng vµ XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Tam Quang, lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp §iÖn khÝ Thèng NhÊt. §Þa chØ: Sè 164 - phè NguyÔn §øc C¶nh - phêng T©n Mai - quËn Hoµng Mai - Hµ Néi. Tªn giao dÞch tiÕng Anh: Thongnhat Electro mechonical company Email: dienc¬thongnhat@hn.vnn.vn §iÖn tho¹i: 6622400 Fax: 6622473 Ngµy 17/3/1970, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 142/Q§-UB s¸p nhËp bé phËn cßn l¹i cña xÝ nghiÖp §iÖn c¬ Tam Quang vµo xÝ nghiÖp §iÖn khÝ Thèng NhÊt thµnh lËp XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Thèng NhÊt víi 8.000m2 mÆt b»ng, gÇn 600m2 nhµ x- ëng, 464 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ 40 m¸y mãc thiÕt bÞ c¸c lo¹i, víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ nhá. Trong buæi ®Çu thµnh lËp ph¬ng híng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cña xÝ nghiÖp cha æn ®Þnh l¹i tr¶i qua chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc
 3. 3. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Mü, dï vËy xÝ nghiÖp vÉn v¬n lªn vµ tõng bíc æn ®Þnh s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n thñ ®« vµ quèc phßng. Trong thËp kû 70 xÝ nghiÖp thùc hiÖn chØ ®¹o cña Héi ®ång Bé trëng vÒ quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh, xÝ nghiÖp ®· chñ ®éng s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt, më réng quan hÖ víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Nhê thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, xÝ nghiÖp ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc, 7 s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®îc cÊp dÊu chÊt lîng cÊp 1 vµ cÊp cao. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ tr- êng vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Trong thËp kû 80, s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp vÉn lu«n cã uy tÝn trªn thÞ trêng, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh tèt cña xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu sang thÞ trêng Cuba víi sè lîng 129.614 chiÕc. N¨m 1985, xÝ nghiÖp ®îc vinh dù ®îc §¶ng vµ Nhµ níc trao tÆng danh hiÖu "Anh hïng lao ®éng". Trong thËp kû 90, víi nh÷ng tiÒn ®Ò c¬ b¶n ®· ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m tríc ®ã, thªm vµo ®ã lµ sù ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ míi hiÖn ®¹i cña §µi Loan vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng ®îc n©ng cao, xÝ nghiÖp ®· liªn tôc ®æi míi c¶ c¬ cÊu s¶n xuÊt lÉn c¶i tiÕn mÉu m· còng nh chÊt lîng s¶n phÈm. Do ®ã, sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng n¨m cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn tõ 67.532 s¶n phÈm n¨m 1990 lªn 150.041 s¶n phÈm n¨m 1995. Ngµy 02/11/2000, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 5928/Q§-UB ®æi tªn XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Thèng NhÊt thµnh C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt. NhiÖm vô cña C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt lµ chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t tõ qu¹t bµn, qu¹t ®øng ®Õn c¸c lo¹i qu¹t trÇn. Môc ®Ých s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cho nh©n d©n trong c¶ níc mµ chñ yÕu lµ khu vùc phÝa B¾c. Ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty lµ c¸c lo¹t qu¹t, qua tõng thêi k× nhiÖm vô
 4. 4. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 cña C«ng ty còng cã nhiÒu thay ®æi. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, ngoµi c¸c s¶n phÈm qu¹t, c«ng ty cßn s¶n xuÊt thªm c¸c lo¹i ®éng c¬ 3 pha vµ c¸c lo¹i chÊn lu ®Ìn èng, m¸y b¬m níc… §Õn nay, s¶n phÈm duy nhÊt cña c«ng ty lµ qu¹t ®iÖn. Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc nªn C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt cßn cã nhiÖm vô rÊt quan träng lµ ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ níc cÊp vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ luËt ph¸p mµ Nhµ níc ®· quy ®Þnh nh»m kh«ng ngõng x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty. 2. VÞ trÝ kinh tÕ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ vµ qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· më ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi ®Ó v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. §ång thêi nã còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc cÇn gi¶i quyÕt. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh b»ng viÖc "lu«n duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t×m hiÓu vµ më réng thÞ trêng còng nh tõng bíc ®æi míi c«ng nghÖ, ®ång thêi n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn". Trong vµi n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2000, c«ng ty vÉn cßn n»m trong t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç nhng tõ n¨m 2001 c«ng ty b¾t ®Çu lµm ¨n cã l·i, dÇn dÇn n©ng cao lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. §©y lµ yÕu tè quan träng gióp cho ngêi lao ®éng yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh vµ g¾n bã víi c«ng ty. §ã còng lµ ®éng lùc gióp cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t¬ng lai do cã nguån lùc con ngêi dåi dµo.
 5. 5. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y, khi ViÖt Nam héi nhËp AFTA mét c¸ch toµn diÖn, vµ khi gia nhËp WTO, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam sÏ bÞ c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn mäi mÆt. C«ng ty còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®ang ra søc c¶i tæ doanh nghiÖp, ®Çu t míi vÒ kü thuËt vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, còng nh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ®a mÆt hµng qu¹t ®iÖn cña m×nh v¬n ra thÞ tr- êng níc ngoµi. 3. Sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt
 6. 6. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2005 T T ChØ tiªu §¬n vÞ Sè lîng Tr×nh ®é C¸c bËc kh¸c§¹i häc Trung cÊp Thî bËc cao 1 Tæng sè CNV Ngêi 675 56 59 42 521 2 Tû träng % 100 7,85 8,74 6,22 77,19 3 N¨m Ngêi 385 32 37 25 291 4 Tû träng % 100 8,31 9,61 6,5 75,58 5 N÷ Ngêi 290 21 22 17 230 6 Tû träng % 100 7,24 7,6 5,86 79,31 7 Sè L§ gi¸n iÕp Ngêi 127 43 40 19 25 8 Tû träng % 100 33,85 31,5 14,96 19,7 9 Sè L§ trùc tiÕp Ngêi 548 16 19 23 496 10 Tû träng % 100 1,83 3,46 4,2 90,51 Qua b¶ng c¬ cÊu lao ®éng trªn cña C«ng ty ta thÊy c¬ cÊu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp thñ c«ng c¬ khÝ, nªn tû träng sè lao ®éng nam vµ n÷ chªnh lÖch nhau kh«ng ®¸ng bao nhiªu. Tuy con sè vÒ tû lÖ ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, trung cÊp vµ thî bËc cao lµ con sè khiªm tèn, song víi t×nh h×nh vµ ®iÒu kiÖn hiÖn nay th× con sè ®ã nãi lªn phÇn nµo sù nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn cña CBCNV C«ng ty. B¶ng 2: BËc thî cña c«ng nh©n trong C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt n¨m 2005 STT BËc thî §¬n vÞ Sè ng- êi Tû träng (%) Nam Tû träng N÷ Tû träng 1 BËc 1 Ngêi 1 0,2 1 0,42 0 2 BËc 2 Ngêi 7 1,44 5 2,11 2 0,8 3 BËc 3 Ngêi 33 6,76 18 7,6 15 6 4 BËc 4 Ngêi 162 33,26 66 27,84 96 38,4 5 BËc 5 Ngêi 234 48,05 113 47,58 121 48,4 6 BËc 6 Ngêi 41 8,42 27 11,4 14 5,6 7 BËc 7 Ngêi 9 1,85 7 2,95 2 0,8 Nh×n qua biÓu h×nh ta thÊy r»ng bËc thî tõ 4 ®Õn 5 víi sè lîng rÊt nhiÒu gåm 396 ngêi, thî bËc cao 6/7 tæng sè 50, bËc thî cña ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng ®· cã mét bÒ dµy kinh nghiÖm vÒ nghÒ
 7. 7. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 nghiÖp vµ tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n cña thêi kú kinh tÕ ®æi míi, gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®a C«ng ty nhanh chãng hoµ nhËp víi c¬ chÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt. T¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm c«ng ty chiÕm thÞ phÇn trong thÞ trêng vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. 4. Nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÝnh - M¸y mµi - M¸y tiÖn - M¸y khoan - M¸y ®óc ¸p lùc - M¸y Ðp nhùa - M¸y d©y truyÒn s¬n tÜnh ®iÖn - Trung t©m gia c«ng c¬ khÝ CNC 5. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 5.1. Chøc n¨ng Lµ ®¬n vÞ Nhµ níc trùc thuéc UBND thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu sau: - §îc chñ ®éng kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo luËt doanh nghiÖp trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô qui ®Þnh trong giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty vµ quyÕt ®Þnh cña UBND thµnh phè. - §îc vay vèn tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, Nhµ níc nh»m phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh. - §îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trªn c¬ së c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh ®îc cho phÐp.
 8. 8. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 5.2. NhiÖm vô - Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n c¶ níc mµ chñ yÕu lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµ B¾c Trung Bé. - Qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån vèn hiÖn cã, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn. - Qu¶n lý vµ sö dông tèt nguån lao ®éng, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc qui ®Þnh vµ cÊp trªn giao cho, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ Thñ ®« còng nh Nhµ níc. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®èi víi Nhµ níc. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 1. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn, c¸c lo¹i qu¹t treo têng, qu¹t c©y, qu¹t hót ®Èy, mét lo¹i qu¹t trÇn, nhãm qu¹t quay 400mm (3 kiÓu), nhãm qu¹t bµn 300mm (2 kiÓu). §Æc ®iÓm s¶n xuÊt bao gåm 2 phÇn: phÇn c¬, phÇn ®iÖn. PhÇn c¬ cña s¶n phÈm gia c«ng víi c¸c bé phËn chñ yÕu gåm Rotor, Sator, n¾p tríc, n¾p sau. PhÇn ®iÖn bao gåm c¸c c«ng ®o¹n cuèn bin, vµo bin, tÈm giÇy. Vµ cuèi cïng lµ phÇn trang trÝ qua c¸c kh©u nhùa, s¬n m¹ ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh. Do ®ã, s¶n phÈm qu¹t ®iÖn lµ mét s¶n phÈm cã kÕt cÊu t¬ng ®èi phøc t¹p vµ yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt cao nªn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt qu¹t ®iÖn ®Òu tr¶i qua c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt sau:
 9. 9. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn 1.1. NhiÖm vô cña c¸c ph©n xëng chÝnh 1.1.1. Ph©n xëng ®ét dËp - Pha c¾t l¸ t«n vµ t«n silic - DËp c¾t l¸ t«n rotor vµ stator - Ðp t¸n stator - DËp c¾t, vuèt h×nh c¸c chi tiÕt vµ phô kiÖn kh¸c cña c¸c lo¹i qu¹t trÇn. 1.1.2. Ph©n xëng c¬ khÝ 1 - Gia c«ng c¬ khÝ nguéi toµn bé c¸c chi tiÕt c¸c lo¹i qu¹t trÇn. - Gia c«ng trùc tiÕp, Ðp khóc, mµi stato qu¹t trÇn. 1.1.3. Ph©n xëng c¬ khÝ 2 PX ®ét dËp PX c¬ khÝ 1 PX c¬ khÝ 2 Khu M míi PX m¹ nhùa Nguyªn vËt liÖu chÝnh B¸n thµnh phÈm mua ngoµi Khob¸nthµnhphÈm L¾p r¸p qu¹t 1 L¾p r¸p qu¹t 2 KCS ThµnhphÈm
 10. 10. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - §óc Rotor lång sãc c¸c lo¹i qu¹t. - §óc nh«m c¸c lo¹i chi tiÕt b»ng nh«m. - Gia c«ng c¬ khÝ bÇu hoµn chØnh kh©u n¾p trªn qu¹t trÇn, ®Ó qu¹t ®øng. 1.1.4. Ph©n xëng m¹ nhùa - M¹ kÏm, m¹ bãng c¸c lo¹i chi tiÕt qu¹t. - Hoµn thiÖn líi b¶o vÖ qu¹t bµn - Nhuém c¸nh qu¹t bµn 400 - S¶n xuÊt mét sè chi tiÕt b»ng nhùa. 1.1.5. Ph©n xëng l¾p r¸p 1: - Vµo bin stato vµ l¾p r¸p hoµn chØnh c¸c lo¹i qu¹t quay 400mm, 300mm, 250mm 1.1.6. Ph©n xëng l¾p r¸p 2 - QuÊn bin tÈm sÊy c¸c lo¹i qu¹t - Vµo bin stator vµ hoµn chØnh s¶n phÈm qu¹t trÇn - S¬n trang trÝ bÒ mÆt c¸c lo¹i qu¹t - S¶n xuÊt mét sè lo¹i bao b× 1.2. C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt phô 1.2.1. Ph©n xëng dông cô - S¶n xuÊt c¸c lo¹i khu«n mÉu, khu«n ®óc Ðp lùc, khu«n Ðp nhùa, g¸ l¾p c¸c lo¹i dông cô c¾t, dông cô ®o kiÓu phôc vô cho c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh. - Thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¶i tiÕn kü thuËt theo ch¬ng tr×nh tiÕn bé kinh tÕ. - Söa ch÷a lín vµ phôc håi c¸c lo¹i khu«n, g¸ dông cô ®o kiÓm. 1.2.2. Ph©n xëng c¬ ®iÖn: - C¨n cø vµo lÞch xÝch söa ch÷a thiÕt bÞ cña c«ng ty ®Ó tæ chøc söa ch÷a lín, võa c¸c thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty. - Duy tr×, b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ hµng ngµy.
 11. 11. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - ThiÕt kÕ thi c«ng c¸c m¸y mãc t trang, tù chÕ, l¾p ®Æt vËn hµnh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ míi. - Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn, níc, söa ch÷a nhµ xëng. (*) Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Trong mçi doanh nghiÖp, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hÕt søc quan träng, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã nÕu doanh nghiÖp tæ chøc tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, vµ ngîc l¹i. Tríc t×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh sau: H×nh 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng Tæ chøc Phßng Hµnh chÝnh Phßng B¶o vÖ Phßng Tiªu thô Phßng KÕ ho¹ch Phßng Tµi vô Phßng Kü thuËt Phßng KCS PX §ét dËp PX C¬ khÝ PX L¾p r¸p PX S¬n m¹ PX C¬ ®iÖn PX Dông cô
 12. 12. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt 2.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét phÇn rÊt quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ë bÊt cø ®¬n vÞ kinh tÕ hay ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp nµo. Nã gi÷ vÞ trÝ vµ vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bëi v× kÕ to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch liªn tôc, toµn diÖn vµ cã hÖ thèng vÒ mäi mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ trong doanh nghiÖp. Víi hai chøc n¨ng chÝnh lµ th«ng tin vµ kiÓm tra, kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n còng cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan ®Õn doanh nghiÖp vÒ: hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t hay kh«ng vµ biÕt ®îc doanh nghiÖp ®· sö dông vèn ®Çu t ®ã nh thÕ nµo. Víi vai trß quan träng ®ã cña kÕ to¸n, vµ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ, c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ vµ theo ®óng yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh. C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ®· x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung víi tªn gäi lµ phßng Tµi vô. Phßng Tµi vô ph¶i thùc hhiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ thu nhËn, ghi sæ, xö lý th«ng tin trªn hÖ thèng b¸o c¸o cña ®¬n vÞ, vµ Trëng phßng Tµi vô lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n trªn c¬ së ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c kÕ to¸n viªn. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm lµ ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Trëng phßng Tµi vô còng nh sù chØ ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o C«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch ®éc
 13. 13. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 lËp, vµ cã sè lîng c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n võa ph¶i nªn viÖc lùa chän tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung lµ rÊt phï hîp. Dùa vµo ®Æc ®iÓm qui m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm qu¶n lý c«ng ty còng nh møc ®é chyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n, phßng Tµi vô c«ng ty gåm 7 ngêi vµ ®îc tæ chøc nh sau:
 14. 14. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 2.2. Quy tr×nh h¹ch to¸n chung cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng qu¹t ®iÖn, c«ng ty ®· lùa chän ph¬ng ph¸p ghi sæ tæng hîp lµ ph¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p NhËt ký. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p NhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp lµ phï hîp víi t×nh h×nh cña ®¬n vÞ. C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi mét doanh nghiÖp Nhµ níc lµ t¬ng ®èi cao. Tr­ëng phßng Tµi vô Phã phßng Tµi vô kiªm kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TGNH, thuÕ, thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n thanh to¸n
 15. 15. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 4: Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú §èi chiÕu 3. H×nh thøc h¹ch to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt Kú kÕ to¸n: HiÖn nay kú kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo tõng quý. Cuèi mçi quý c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp c¸c BCTC theo qui ®Þnh. N¨m kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ tµi s¶n: TÝnh theo gi¸ thùc tÕ. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt nguyªn vËt liÖu: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 16. 16. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang: TÝnh theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm. Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ThuÕ GTGT ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: KhÊu hao TSC§ ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. III. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh hëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty trong thêi kú hiÖn nay. 1. ThuËn lîi C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ vµ h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn nªn ®· gi¶m nhÑ ®îc khèi lîng c«ng t¸c, n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng viÖc ®îc dµn ®Òu trong th¸ng, ®¶m b¶o th«ng tin kÞp thêi vµ tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng tån ®äng viÖc dån viÖc vµo cuèi th¸ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé kÕ to¸n lµm viÖc ®îc linh ho¹t vµ chÝnh x¸c. C¸c chøng tõ ®îc thùc hiÖn song song trªn hai híng ®ã lµ ghi chÐp b»ng sæ s¸ch vµ nhËp chøng tõ liªn quan. Sau ®ã kÕt qu¶ trªn m¸y vµ sæ s¸ch sÏ ®îc ®èi chiÕu víi nhau. Ngoµi ra, sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ cã mÉu hÖ thèng sæ in s½n nªn t¨ng cêng ®îc tÝnh thèng nhÊt cña kÕ to¸n. S¶n phÈm cña c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ trêng tõ nhiÒu n¨m, lµ doanh nghiÖp Nhµ níc nªn c«ng ty cã ®îc sù u tiªn ph¸t triÓn, c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ, t©m huyÕt víi C«ng ty. Tríc xu thÕ cña thÞ trêng c«ng ty ®¸p øng ®îc nhiÒu th¸ch thøc cïng víi c¸c c¬ héi míi. C«ng ty ph¶i t×m ®óng bíc ®i míi cña m×nh vµ kh¶ n¨ng chÊt lîng cña s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ph¸t triÓn m¹nh mÏ. 2. Khã kh¨n Bªn c¹nh mÆt thuËn lîi th× C«ng ty còng gÆp mét sè khã kh¨n nh: M¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng tuy ®· ®îc ®Çu t míi nhng vÉn cßn t- ¬ng ®èi l¹c hËu; gi¸ nguyªn vËt liÖu ®ang t¨ng m¹nh lµm ¶nh hëng tíi
 17. 17. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nh÷ng cè g¾ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty, nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn mµ hiÖn nay hÇu hÕt doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i khi tham gia ho¹t ®éng trªn thÞ trêng…
 18. 18. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty I. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ mét yªu cÇu quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo khi bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l- ¬ng lµ mét bé phËn cña gi¸ thµnh s¶n phÈm, v× vËy hoµn thµnh tèt lao ®éng tiÒn l¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm; nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó thu vÒ lîi nhuËn cao nhÊt. Do ®ã, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cßn hiÓu râ vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay, ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ngêi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh vËt phÈm cÇn thiÕt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu x· héi. TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña mét bé phËn s¶n phÈm x· héi mµ ngêi lao ®éng ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña m×nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Do ®ã tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l¬ng, BHXH ®óng nguyªn t¾c. §ã còng lµ ®éng lùc thóc ®Èy m¹nh mÏ con ngêi lao ®éng v¬n ®Õn ®Ønh cao cña sù s¸ng t¹o, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c. Nh»m gãp phÇn t¨ng thu nhËp cña c«ng ty, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c. Ngoµi c¸c kho¶n tiÒn l¬ng ®îc hëng do ngêi lao ®éng lµm ra, ng- êi lao ®éng cßn ®îc hëng c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh: thëng, BHXH,
 19. 19. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 BHYT… Do ®ã lao ®éng tiÒn l¬ng chÝnh x¸c cÇn ph¶i cã chøng tõ gèc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng. Ta cã qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l¬ng sau: H×nh 5: S¬ ®å qui tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l¬ng Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng "B¶ng thanh to¸n l¬ng" mÉu sè 02-L§TL lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l¬ng, phô cÊp cho ngêi lao ®éng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh GiÊy nghØ phÐp, häc, häp B¶ng chÊm c«ng KÕt qu¶ chøng tõ lao ®éng B¶ng thanh to¸n l­ ¬ng tæ s¶n xuÊt, tæ qu¶n lý B¶ng thanh to¸n l­ ¬ng PX B¶ng thanh to¸n l­ ¬ng toµn C«ng ty B¶ng ph©n bæ sè 1 Sæ C¸i (TK334, TK338)
 20. 20. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 doanh, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. "B¶ng thanh to¸n l¬ng" ®îc lËp hµng th¸ng theo tõng phßng, ban, tæ, ®éi… t¬ng øng víi "B¶ng chÊm c«ng". C¬ së ®Ó lËp "B¶ng thanh to¸n l¬ng" lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh: "B¶ng chÊm c«ng", "B¶ng tÝnh phô cÊp", "PhiÕu x¸c nhËn thêi gian c«ng viÖc hoµn thµnh". * C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng: + Tr¶ l¬ng theo thêi gian + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm 1. TiÒn l¬ng theo thêi gian Lµ tiÒn l¬ng tÝnh tr¶ cho ngêi lao ®éng thêi thêi gian lµm viÖc thêng ¸p dông víi nh÷ng ngêi lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý. L¬ng thêi gian do c«ng ty quy ®Þnh cho mçi nh©n viªn kh¸c nhau trong 26 ngµy chÕ ®é lµm viÖc. Møc l¬ng thêi gian ®îc tr¶ theo chøc vô vµ nhiÖm vô cña mçi nh©n viªn trong C«ng ty. Tõ ®ã kÕ to¸n c¨n cø vµo møc ®ã ®Ó tÝnh l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ mçi nh©n viªn trong sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña hä. C«ng ty tÝnh l¬ng cho mçi nh©n viªn b»ng c¸ch sau: TiÒn l¬ng/c«ng = x + L¬ng th¸ng: L¬ng th¸ng = HÖ sè x 350.000 + TiÒn thëng phô cÊp (nÕu cã) + L¬ng ngµy: Møc l¬ng ngµy = x + L¬ng giê: Møc l¬ng giê = x Ngoµi ra mçi nh©n viªn qu¶n lý cßn ®îc hëng c¸c kho¶n phô cÊp, thëng, BHXH, BHYT theo qui ®Þnh cña c«ng ty.
 21. 21. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 VD: Sau ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng phßng tµi vô (b¶ng 3,4). 1.1. B¶ng chÊm c«ng: + C¬ së lËp: C¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®i lµm, häc, häp cña mçi nh©n viªn ®Ó hµng ngµy bé phËn qu¶n lý phßng tµi vô c¨n cø vµo ký hiÖu trªn b¶ng chÊm c«ng ghi c«ng tõng ngêi. + Ph¬ng ph¸p lËp: - Cét thø tù: Ghi sè thø tù tõng ngêi trong phßng - Cét hä vµ tªn: Ghi tªn tõng ngêi trong phßng, mçi ngêi mét dßng. - Cét ngµy lµm viÖc trong th¸ng: C¨n cø ®Ó chÊm c«ng cho tõng ngêi. - Cét qui ra c«ng: Ghi sè c«ng hëng l¬ng s¶n phÈm, sè c«ng nghØ viÖc ngµy viÖc hëng 100% l¬ng, sè c«ng hëng l¬ng thêi gian, tiÒn båi dìng. Hµng ngµy c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng tõng phßng ban kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n cho tõng ngêi. 1.2. B¶ng thanh to¸n l¬ng phßng Tµi vô + C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng tµi vô tæng hîp, c¸c kho¶n phô cÊp vµ gi¶m trõ ®Ó tr¶ l¬ng. + Ph¬ng ph¸p lËp: - Cét thø tù: §¸nh theo thø tù tõ ngêi ®Çu tiªn ®Õn ngêi cuèi cïng. - Cét hä vµ tªn: Ghi tªn tõng ngêi trong phßng, mçi ngêi mét dßng. - Cét l¬ng chÕ ®é: L¬ng chÕ ®é do Nhµ níc qui ®Þnh, mçi nh©n viªn mét møc kh¸c nhau vµ ®îc tÝnh b»ng c¸ch: = x
 22. 22. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Møc l¬ng qui ®Þnh tèi thiÓu lµ: 350.000® Sè ngµy c«ng lµm viÖc trong chÕ ®é: 26 ngµy HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm: Gi¸m ®èc: 80% l¬ng tèi thiÓu Phã gi¸m ®èc: 60% l¬ng tèi thiÓu §· tÝnh trùc tiÕp trªn Chñ tÞch c«ng ®oµn: 50% l¬ng tèi thiÓu l¬ng kh«ng t¸ch rêi Qu¶n ®èc PX, trëng phßng: 50% l¬ng tèi thiÓu Phã qu¶n ®èc PX, phã phßng: 40% l¬ng tèi thiÓu Tæ trëng s¶n xuÊt, trëng ca: 10% l¬ng tèi thiÓu. VD: ¤ng Vò H÷u B×nh, trëng phßng tµi vô cã hÖ sè l¬ng do Nhµ níc qui ®Þnh lµ 4,2 vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 50% theo N§ 205. Sè ngµy c«ng lµ 2. Do ®ã l¬ng chÕ ®é «ng ®îc hëng lµ: L¬ng phÐp = x 2 = 127.000® - Cét l¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c - L¬ng thêi gian: L¬ng thêi gian do C«ng ty qui ®Þnh mçi nh©n viªn mét møc kh¸c nhau vµ ®îc tÝnh b»ng c¸ch: = x VD: ¤ng Vò H÷u B×nh cã hÖ sè l¬ng lµ 4,8 theo qui ®Þnh cña C«ng ty, cã 23,5 c«ng thêi gian nªn sè tiÒn «ng ®îc nhËn lµ: L¬ng thêi gian = x 23,5 = 1.518.000® - Cét c¸c kho¶n phô cÊp: = x C«ng ty thùc hiÖn tÝnh l¬ng thªm giê theo qui ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng: + HÖ sè 1,5 ®èi víi ngµy thêng. + HÖ sè 2,0 ®èi víi ngµy chñ nhËt vµ ngµy lÔ.
 23. 23. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 VD: ¤ng Vò H÷u B×nh cã hÖ sè l¬ng lµ 4,8 theo qui ®Þnh cña C«ng ty, cã 28h c«ng nªn sè tiÒn «ng ®îc nhËn lµ: L¬ng lµm thªm = x = 226.000® + Cét båi dìng: Do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh. VD: TiÒn båi dìng cña «ng Vò H÷u B×nh lµ 24.000® + Cét ISO: Kho¶n phô cÊp cho ngêi qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm: VD: ¤ng Vò H÷u B×nh lµ 15.000® v× «ng lµ ngêi qu¶n lý chÊt l- îng s¶n phÈm. - Cét tæng céng: Cét tæng= L¬ng chÕ ®é + L¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c + C¸c kho¶n phô cÊp VD: Trong th¸ng cét tæng cña «ng Vò H÷u B×nh: Tæng céng: 127.000 + 1.518.000 + 226.000 + 24.000 + 15.000 = 1.910.000® - Cét t¹m øng kú I: Do C«ng ty qui ®Þnh møc t¹m øng l¬ng. - Cét c¸c kho¶n trõ: KÕ to¸n tiÕn hµnh khÊu trõ 5%BHXH vµ 1% BHYT * C¸c kho¶n khÊu trõ ®îc tÝnh nh sau: - BHXH bao gåm c¶ BHYT Cô thÓ: C«ng ty chÞu 17% (15% cho BHXH, 2% cho BHYT) Ngêi lao ®éng chÞu 6% (5% cho BHXH, 1% cho BHYT) - KPC§ do C«ng ty chÞu: BHXH = HÖ sè l¬ng x 350.000 x 5% BHYT = HÖ sè l¬ng x 350.000 x 1% + Cét BHXH (5%) = x 5% x 350.000® + Cét BHYT (1%) = x 1% x 350.000 VD: ¤ng Vò H÷u B×nh BHXH: (4,2 + 0,5 ) x 350.000 x 5% = 82.000® BHYT: (4,2 + 0,5) x 350.000 x 1% = 16.000®
 24. 24. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 + Cét BHKH: Còng nh b¶o hiÓm th©n thÕ do C«ng ty trùc tiÕp thu ®Ó phßng khi cã TNL§, møc qui ®Þnh cña tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ 6.500® - Cét cßn lÜnh kú II lµ sè tiÒn ngêi lao ®éng ®îc nhËn sau mét th¸ng lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cét cßn lÜnh II = cét tæng céng - cét t¹m øng k× I - cét c¸c kho¶n trõ VD: Nh vËy, trong th¸ng 5/2006 «ng Vò H÷u B×nh sÏ ®îc lÜnh sè tiÒn lµ: 1910.000 - 500.000 - 82.000 - 16.000 - 6.500 = 1.305.500® C¸c nh©n viªn kh¸c trong phßng tµi vô ®îc tÝnh t¬ng tù, ta cã b¶ng thanh to¸n l¬ng sau:
 25. 25. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 3: C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt §¬n vÞ: Phßng Tµi vô Bé phËn: B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 05 n¨m 2006 STT Hä vµ tªn CÊp bËc l- ¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy lµm viÖc trong th¸ng Quy ra c«ng Sè c«ng h- ëng l¬ng s¶n phÈm Sè c«ng h- ëng l¬ng thêi gian Sè c«ng nghØ viÖc ngµy viÖc hëng 100% l¬ng Båi dìng Sè c«ng hëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ngNL 1 CN 2 3 4 5 6 CN 7 8 9 10 11 12 13 CN 14 15 16 17 18 19 20 CN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 CN 30 31 1 Vò H÷u B×nh x 1/2x x x x x/F x x x x x x 1/2x x x x x x x x x x x x x x x 1/2x 28 23,5 24.000 - L¬ng s¶n phÈm: K - L¬ng thêi gian: t - èm, ®iÒu dìng: ¤ - Tµi s¶n: TS - NghØ phÐp: P - Héii nghÞ, häc tËp: H - NghØ bï: NB - NghØ kh«ng l¬ng: Ro - Ngõng viÖc: N - Tai n¹n: T - Lao ®éng nghÜa vô: L§ 2 Qu¸ch Huy Qu©n 1/2x 1/2x x x x x 1/2x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1/2x 40 24 1 32.000 3 §µm ThÞ H¶i x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 NguyÔn ThÞ Thuý Ro Ro Ro Ro 24 2 5 TrÇn Nh Mai x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 Hå Quúnh Doan 1/2x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ¤ x x/F x x x 12 23 1.5 8.000 Céng 64.000 Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) §· ký Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) §· ký Ngêi duyÖt (ký, hä tªn) §· ký
 26. 26. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 4: C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt §¬n vÞ: Phßng Tµi vô b¶ng thanh to¸n l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2006 ST T Hä vµ tªn L¬ng chÕ ®é L¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c C¸c kho¶n phô cÊp Tæng céng §· t¹m øng k× I C¸c kho¶n trõ ChuyÓ n nî sang th¸ng sau Cßn lÜnh kú II Ký nhËn Lµm thªm Ca ba ISO BXTNHÖ sè theo N§ 2005 PhÐp + chÕ ®é L¬ng BHXH HÖ sè theo Q§ c«ng ty L¬ng thêi gian L¬ng s¶n phÈm BHXH 5% BHYT 1% Nî cò Tr¸i phiÕu BHXH Ngµy c«ng TiÒn Ngµy c«ng TiÒn Ngµy c«ng TiÒn Giê TiÒ n Giê TiÒn Båi d- ìng 1 V H.B×nh 4,2+0,5 2 127.00 0 4,8 23,5 1.518.00 0 28 226.00 0 24.000 15.000 1.910.00 0 500.00 0 82.000 16.000 6.500 1.305.500 2 Q.H.Qu© n 3,58+0.4 1 54.000 4,2 4,0 1,357.00 0 40 283.00 0 32.000 1.726.00 0 440.00 0 70.000 14.000 6.500 1.195.000 3 §.T.H¶i 2,96 2 80.000 2,96 24,0 956.000 - - 1.036.00 0 310.00 0 52.000 10.000 6.500 657.500 4 N.T.Thuý 2,34 - - 2,34 - - - - - - - - - - 5 T.N.Mai 2,34 2 63.000 2,6 24,0 840.000 - - 903.000 300.00 0 41.000 8.000 6.500 547.500 6 H.Q.Doan 2,34 1,5 47.000 1 23.600 2,6 23,0 805.000 12 53.000 8.000 35.000 971.600 300.00 0 41.000 8.000 6.500 616.100 Céng 371.00 0 1 23.600 119 547.600 - - 80 562.00 0 64.000 - 15.000 35.000 6.546.60 0 185.00 0 286.00 0 56.000 - - 32.500 4322.10 0
 27. 27. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Ên ®Þnh kú I: 1.850.000 KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n trëng Ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2006 Ên ®Þnh kú II: 4.328.100 (§· ký) (§· ký) Chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc (§· ký)
 28. 28. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 2. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo kÕt qu¶ lao ®éng, khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm lao vô ®· hoµn thµnh, ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt ®· qui ®Þnh. Sau d©y lµ b¶ng thanh to¸n l¬ng cña ph©n xëng l¾p r¸p: 2.1. B¶ng chÊm c«ng (b¶ng 5): - C¬ së lËp: hµng ngµy c¨n cø vµo sè ngµy c«ng ®i lµm, häp cña ngêi lao ®éng, tæ trëng c¨n cø vµo ký hiÖu trªn b¶ng chÊm c«ng ghi c«ng cho tõng ngêi. - Ph¬ng ph¸p lËp: + Cét thø tù, hä vµ tªn: lËp t¬ng tù b¶ng chÊm c«ng cña phßng kü thuËt tæng hîp. + Cét ngµy lµm viÖc trong th¸ng: c¨n cø vµo sè ngµy ®i lµm, nghØ cña tõng ngêi. + Cét qui ra c«ng ®Ó tr¶ l¬ng: ghi tæng sè c«ng l¬ng s¶n phÈm vµ l¬ng thêi gian cña tõng ngêi trong tæ, mçi ngêi mét dßng. * Tõ b¶ng chÊm c«ng, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh chia l¬ng cho tõng ngêi trong tæ. 2.2. B¶ng thanh to¸n l¬ng ph©n xëng l¾p r¸p - tæ tÈm sÊy (b¶ng 6) - C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña tæ - Ph¬ng ph¸p lËp: + Mçi c«ng nh©n ®îc ghi mét dßng trªn b¶ng thanh to¸n l¬ng. + Cét l¬ng chÕ ®é: l¬ng chÕ ®é do Nhµ níc qui ®Þnh, mçi nh©n viªn mét møc kh¸c nhau vµ ®îc tÝnh b»ng c¸ch: = x VD: ¤ng NguyÔn V¨n §øc cã hÖ sè l¬ng lµ 3,19 theo N§ 205 do Nhµ níc qui ®Þnh, víi sè c«ng lµ 1. Dod dã, l¬ng chÕ ®é «ng ®îc hëng lµ:
 29. 29. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 L¬ng phÐp, chÕ ®é = x 1 = 43.000® + Cét l¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c: +) L¬ng thêi gian do c«ng ty qui ®Þnh mçi c«ng nh©n mét møc kh¸c nhau vµ ®îc tÝnh b»ng c¸ch. L¬ng TG = x VD: «ng NguyÔn V¨n §øc cã hÖ sè l¬ng theo qui ®Þnh cña c«ng ty L¬ng TG = x 35 = 188.000® +) Cét l¬ng s¶n phÈm: kÕ to¸n tÝnh l¬ng s¶n phÈm cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh sau: = x (*) L¬ng s¶n phÈm ®îc ¸p dông t¹i1 thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, ®îc tÝnh theo ®Þnh møc lao ®éng cña c«ng ty VD: ¤ng NguyÔn V¨n §øc cã hÖ sè l¬ng theo qui ®Þnh cña c«ng ty lµ 3,19 cã 233 giê c«ng s¶n phÈm nªn sè tiÒn «ng ®îc nhËn lµ: L¬ng SP = x 233 = 1.249.000® + Cét c¸c kho¶n phô cÊp" +) Cét lµm thªm: HÖ sè l¬ng cña tÊt c¶ c«ng nh©n lµ 2,16 do c«ng ty qui ®Þnh: = x VD: ¤ng NguyÔn V¨n §øc cã sè giê cong lµ 81, sè tiÒn ®îc nhËn lµ: L¬ng lµm thªm = x 81 = 294.000® +) Cét båi dìng vµ cét BHTN: Do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh - Cét tæng céng: Tæng céng = L¬ng chÕ ®é + l¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c + c¸c kho¶n phô cÊp. VD: ¤ng NguyÔn V¨n §øc cã cét tæng lµ:
 30. 30. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Cét tæng = 43.000 + 188.000 + 1.249.000 + 294.000 + 180.000 + 35.000 = 1.989.000® - Cét t¹m øng l¬ng kú I VD: ¤ng NguyÔn V¨n §øc kú I t¹m øng lµ 330.000® - Cét c¸c kho¶n trõ: kÕ to¸n tiÕn hµnh khÊu trõ 5% BHXH vµ 1% BHYT: + BHXH (5%) = x 5 % x 350.000 + BHYT (1%) = x 1% x 350.000 + BHKH: lµ kho¶n c«ng qui ®Þnh bÊt cø c«ng nh©n viªn nµo còng ph¶i nép lµ 6.500® ®Ó phßng khi cã tai n¹n lao ®éng x¶y ra. BHXH = 3,19 x 5% x 350.000 = 56.000® BHYT = 3,19 x 1% x 350.000 = 11.000® - Cét cßn lÜnh kú II: lµ sè tiÒn cßn l¹i cña c«ng nh©n sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp. VD: Nh vËy, sè tiÒn c«ng «ng NguyÔn V¨n §øc ®îc lÜnh trong th¸ng 5/2006 lµ: 1.989.000 - 330.000 - 56.000 - 11.000 - 6.500 = 1.585.500® C¸c c«ng nh©n kh¸c ë ph©n xëng l¾p r¸p ®îc tÝnh t¬ng tù nh «ng NguyÔn V¨n §øc. Ta cã b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng cña ph©n xëng l¾p r¸p - tæ tÈm sÊy nh sau:
 31. 31. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 5: C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt §¬n vÞ: Ph©n xëng l¾p r¸p Tæ: TÈm sÊy B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 05 n¨m 2006 STT Hä vµ tªn CÊp bËc l- ¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô Ngµy trong th¸ng Sè c«ng hëng l- ¬ng s¶n phÈm Sè c«ng hëng l- ¬ng thêi gian Sè c«ng nghØ viÖc ngµy viÖc hëng l¬ng Bßi d- ìng Sè c«ng hëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 NguyÔn V¨n §øc x x x2 x2 x2 x2 x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 F x 1 - L¬ng s¶n phÈm: K - L¬ng thêi gian: t - èm, ®iÒu dìng: ¤ - Tµi s¶n: TS - NghØ phÐp: P - Héii nghÞ, häc tËp: H - NghØ bï: NB - NghØ kh«ng l¬ng: Ro - Ngõng viÖc: N - Tai n¹n: T - Lao ®éng nghÜa vô: L§ 2 Chu Thanh H¶i x x x2 x2 F x2 x x2 x2 x2 x2 x x2 x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x x x 1 3 Bïi Duy Ph¬ng x x x2 F x2 x2 x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x x 1 4 NguyÔn Xu©n Th¸i x x x2 x2 x2 x2 x x x x x x x x x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x x Céng Phô tr¸ch bé phËn Ng êi duyÖt (§· ký) (§· ký)
 32. 32. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 6: C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt §¬n vÞ: Ph©n xëng l¾p r¸p Tæ: TÈm sÊy b¶ng thanh to¸n l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2006 STT Hä vµ tªn L¬ng chÕ ®é L¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c C¸c kho¶n phô cÊp Tæng céng §· t¹m øng k× I C¸c kho¶n trõ Chuy Ón nî th¸ng sau Cßn lÜnh kú II Ký nhËn Lµm thªm Ca ba ISO BXTN HÖ sè theo N§ 2005 PhÐp + chÕ ®é L¬ng BHXH HÖ sè theo Q§ c«ng ty L¬ng thêi gian L¬ng s¶n phÈm BHXH 5% BHYT 1% Nî cò Tr¸i phiÕu BHXH Ngµy c«ng TiÒn Ngµy c«ng TiÒ n Ngµy c«ng TiÒn Giê TiÒn Giß TiÒn Båi dìng 1 N.V.§øc 3,19 1 43.000 3,19 35,0 188.000 233 1.249.000 81,0 294.000 180.000 35.000 1.989.000 330.000 56.000 11.000 6.500 1.585.500 2 Ch.T.H¶i 3,19 1 43,000 3,19 27,0 145.000 237 1.263.000 73,0 265.000 148.000 - 1.864.000 330.000 56.000 11.000 6.500 1460.500 3 B.D.Ph¬ng 2,71 1 36.000 2,71 27.0 123.000 241 1.277.000 77,0 280.000 164.000 - 1.880.000 280.000 47.000 9.000 6.500 1.537.500 4 N.V.Th¸i 1,96 - - 1,96 27.0 89.000 247 1.309.000 54,0 196.000 128.000 - 1.722.000 210.000 34.000 7.000 6.500 1.464.500 Céng 122.00 0 - - 116 545.000 958 5.098.000 285,0 1.035.000 620.000 35.000 7.455.000 1.150.000 193.00 0 38.000 - - 26.000 6.048.000 Ên ®Þnh kú I: 1.150 KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n trëng Ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2006 Ên ®Þnh kú II: 6.048.000 (§· ký) (§· ký) Chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc (§· ký)
 33. 33. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 7: C«ng ty TNHH NN 1 thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt §¬n vÞ: Ph©n xëng l¾p r¸p b¶ng thanh to¸n l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2006 TT Tæ L¬ng chÕ ®é L¬ng s¶n xuÊt c«ng t¸c C¸c kho¶n phô cÊp Tæng céng §· t¹m øng k× I C¸c kho¶n trõ ChuyÓ n nî th¸ng sau Cßn lÜnh kú II Ký nhËn Lµm thªm Ca ba - ISO - BXIN HÖ sè theo N§ 2005 PhÐp + chÕ ®é L¬ng BHXH HÖ sè theo Q§ c«ng ty L¬ng thêi gian L¬ng s¶n phÈm BHXH 5% BHYT 1% Nî cò Tr¸i phiÕu BHKHNgµy c«ng TiÒn Ngµy c«ng TiÒn Giê TiÒn Giê TiÒn Giß TiÒn Båi dìng 1 TÈm sÊy - - 122.000 - - - 116 545.000 958 5.098.00 0 285,0 1.035.00 0 620.000 - - 35.000 7.455.00 0 1.150.000 193.000 38.000 - - 26.000 - 6.648.000 - 2 Qu¹t trÇn - - 173.000 1 18.500 - 2070 6.194.00 0 6.103 31.243.00 0 222,8 7.800.00 0 4.951.000 - 15 35.000 50.414.50 0 5.870.000 562.000 110.000 - - 676.300 - 43.196.200 - 3 V¨n phßng - 7 185.000 - - - 326 11.454.000 - - 2140,0 9.491.00 0 2.213.000 128.000 23.486.00 0 3,780.000 584.000 113.000 - - 122.100 - 18.886.900 - Céng - - 2.246.00 0 - 227.20 0 - - 67.299.000 - 216.224.000 95.684,000 54.515.00 0 - 15.000 1.210.000 437.420.200 70.770.000 6.406.000 1.262.000 - - 8.816.300 44.500 350.210.400 - Ên ®Þnh kú I: 70.770.000 KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n trëng Ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2006 Ên ®Þnh kú II: 350.210.400 (§· ký) (§· ký) Chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc (§· ký)
 34. 34. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 3. B¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng (B¶ng 8) + C¬ së lËp: Sau khi ®· lËp xong b¶ng thanh to¸n l¬ng, tæ, ph©n xëng, phßng ban,… tËp hîp sè liÖu cuèi th¸ng ®Ó lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng. + Ph¬ng ph¸p lËp: - Mçi phßng ban, ph©n xëng ®îc ghi mét dßng trªn b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng cña C«ng ty. - Cña ®¬n vÞ: Ghi tªn c¸c bé phËn tÝnh l¬ng nh: Phßng tµi vô, ph©n xëng l¾p r¸p. - Dßng tæng céng = Dßng 1 + Dßng 2 + … + T¸c dông: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l¬ng t¹i c«ng ty. 4. B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng (b¶ng 9) + C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng toµn doanh nghiÖp vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng cña ph©n xëng. + Ph¬ng ph¸p lËp: - TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Trong b¶ng tæng hîp thanh to¸n l¬ng. - TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c TK 3382: Tæng l¬ng thùc tÕ x 2 % TK 3383: Tæng l¬ng thùc tÕ x 15% TK 3384: Tæng l¬ng thùc tÕ x 2%
 35. 35. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng 8 C«ng ty TNHH NN mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt B¶ng tæng hîp l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2006 TT §¬n vÞ C¸c kho¶n phô cÊp Tæng l¬ng T¹m øng kú I C¸c kho¶n trõ ChuyÓ n nî Cßn l¹i kú IIPhÐp + chÕ ®é BHXH L¬ng thêi gian L¬ng s¶n phÈm L¬ng lµm thªm Båi dìng lµm thªm Ca ba §éc h¹i ISO Kh¸c BHXH (5%) BHYT (1%) Nî cò 17% CL bËc -l- ¬ng BHXH 1 C¬ khÝ 1.090.000 86.800 13.416.000 59.283.000 21.993.000 8.923.000 761.000 15.000 175.000 105.742.80 0 18.520.000 2.785.000 555.000 - - 896.000 - 82.986.800 2 §ét dËp 779.000 937.200 21.458.000 22.069.000 24.299.000 8.424.000 - - 171.000 78.137.200 14.600.000 2.256.000 453.000 47,5 77.000 563.600 - 60.140.100 3 S¬n m¹ 1.707.000 139.900 18.348.000 54.463.000 16.572.000 5.855.000 2.688.00 0 15.000 175.000 99.962.900 21.420.000 2.193.000 437.000 - - 2.081.200 - 73.831.700 4 TB-CN 4.142.000 234.900 51.200.000 12.984.000 9.689.000 2.372.000 63.000 35.000 286.000 81.005.900 19.400.000 3.032.000 603.000 - 27.000 527.400 - 57.416.500 5 L¾p r¸p 2.246.000 227.200 67.299.000 216.224.00 0 95.684.000 54.515.00 0 - 15.000 1.210.00 0 437.420.20 0 70.770.000 6.406.000 1.262.00 0 - - 8.816.300 44.500 350.210.400 6 V¨n phßng 4.544.000 307.700 108.538.00 0 1.082.000 47.514.000 8.152.000 1.838.00 0 370.00 0 1.143.00 0 173.488.70 0 35.220.000 5.583.000 1.114.00 0 - 33.000 815.800 - 130.722.900 7 TT dÞch vô kh¸ch hµng 191.000 18.500 2.932.000 7.424.000 4.436.000 2.036.000 - - 60.000 17.097.500 3.590.000 606.000 120.000 - - 168.600 - 12.612.900 Céng 14.699.00 0 1.952.20 0 283.191.00 0 373.529.00 0 220.187.00 0 90.277.00 0 5.330.00 0 450.00 0 3.220.00 0 992.855.20 0 183.520.00 0 22.861.00 0 4.544.00 0 47.500 137.00 0 13.868.90 0 44.500 767.921.300 Kú I: 183.520.000 KÕ to¸n l¬ng KÕ to¸n trëng Ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2006 Kú II: 767.921.300 (§· ký) (§· ký) Chñ tÞch - Tæng gi¸m ®èc (§· ký)
 36. 36. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 UBND thµnh phè Hµ Néi C«ng ty TNHH NN MTV §iÖn c¬ Thèng nhÊt B¶ng ph©n bæ l¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi Th¸ng 05 n¨m 2006 Tµi kho¶n Ghi Cã TK334 §èi tîng sö dông ghi nî TK TK334: Ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng TK 338 L¬ng chÝnh L¬ng phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK334 TK 3382 (2) TK 3383 (15) TK 3384 (2) Σ TK 338 622 Chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt chÝnh 1.003.336.693 6. 908.206 51.811.543 6.908.206 65.627.955 Trong ®ã: söa ch÷a 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 167.222.782 1.151.368 8.635.257 1.151.368 10.937.992 642 Chi phÝ v¨n phßng 349.647.635 2.407.405 18.055.578 2.407.405 22.870.348 111 Thu BHXH 1.102.300 Céng 1.520.207.110 10.466.979 78.502.378 10.466.979 99.436.295 KÕ to¸n trëng (§· ký) Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2006 KÕ to¸n l¬ng (§· ký)
 37. 37. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 II. KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô + Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña môc ®Ých sö dông cña con ngêi: nguyªn vËt liÖu lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, nã chiÕm tû lÖ lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. - Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh: lµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh: ThÐp l¸ Silic R35 - 0,5; ThÐp C45 φ20; D©y ®iÖn tõ 0,12 ÷ φ 0,6; S¬n CÈm Th¹ch Akit; D©y Molip ®en; Nhùa PELD; Vßng bi 6203; Mòi khoan; Tar« M6; D©y thÐp ®en φ1. - Nguyªn liÖu vËt liÖu phô: lµ nh÷ng lo¹i NLVL khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm, nhng cã vai trß nhÊt ®Þnh cÇn thiÕ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh: èng thÐp m¹ φ 15 x 221; èng ty qu¹t; ThÐp giã φ63;… + C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng kh«ng tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ®Ó qui ®Þnh thµnh TSC§. Ngoµi ra, nh÷ng t liÖu kh«ng cã tÝnh bÒn v÷ng nh ®å dïng b»ng sµnh sø, thuû tinh, giÇy dÐp… dï tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ®Ó qui ®Þnh thµnh TSC§ nhng vÉn coi lµ c«ng cô dông cô: Dao phay, bµn ren, taro, thïng gç, x«, c¸c dông cô lµm b»ng sµnh sø, thuû tinh, quÇn ¸o b¶o hé. - C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt víi nhiÖm vô s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i qu¹t ®iÖn, ngoµi ra c«ng ty cßn s¶n xuÊt thªm c¸c lo¹i ®éng c¬ 3 pha, m¸y b¬m níc, vµ c¸c lo¹i chÊn lu ®Ìn èng, … Do ®ã ®Ó ®¹t ®îc, ho¹ch to¸n t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu c«ng cô, dông cô th× nhiÖm vô kÕ to¸n lµ ghi chÐp, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh
 38. 38. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh thu mua dù tr÷ vµ tiªu hao vËt liÖu. Thõa, thiÕu, ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, ng¨n ngõa l·ng phÝ vËt liÖu. - C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt ¸p dông: + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nhËp NLVL-CCDC: Theo gi¸ thùc tÕ + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt NLVL-CCDC: ThÐo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n NLVL: Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. + Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. 1. KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô, dông cô - C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt theo dâi nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Víi ph¬ng ph¸p nµy viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu c«ng cô, dông cô ®îc tiÕn hµnh ë kho vµ trªn phßng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, trong ®ã ë kho theo dâi c¶ mÆt khèi lîng vµ gi¸ trÞ. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®· lùa chän ph¬ng ph¸p ghi sæ tæng hîp lµ ph¬ng ph¸p nhËt ký chøng tõ. ViÖc lùa chän nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. C«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi mét doanh nghiÖp Nhµ níc lµ t¬ng ®èi cao. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ trong kÕ to¸n NLVL - CCDC:
 39. 39. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 6: Qui tr×nh h¹ch to¸n VL-CCDC Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2. KÕ to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu - CCDC 2.1. KÕ to¸n nhËp vËt liÖu - CCDC NVL - CCDC sö dông trong s¶n xuÊt cña C«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. KÕ to¸n NVL - CCDC sö dông "phiÕu nhËp" ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp NLVL-CCDC. Th«ng qua hîp ®ång mua b¸n do gi¸m ®èc duyÖt. VËt liÖu mua vÒ tríc khi nhËp kho viÕt phiÕu nhËp kho. NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2, sè 5, sè 6 B¶ng kª sè 3 B¶ng ph©n bæ VLCCDC B¶ng kª sè 4, sè 5, sè 6 NhËt ký chøng tõ sè 7 Sæ chi tiÕt TK152,153 Sæ C¸i TK152, 153 B¶ng tæng hîp chi tiÕt (N-X-T) B¸o c¸o kÕ to¸n C¸c chøng tõ gèc: - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - ….. (B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc)
 40. 40. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - PhiÕu nhËp kho: lµ chøng tõ ph¶n ¸nh lîng vËt t thùc nhËp qua kho tríc khi xuÊt dïng. Bao gåm cã 3 liªn trong ®ã cã 1 liªn lu l¹i quyÓn: NLVL - CCDC mua vÒ nÕu cã phiÕu b¸o kiÓm tra chÊt lîng vËt t - b¸n thµnh phÈm ®Çu vµo th× sÏ ®îc ®a vÒ phßng KCS vµ phßng kü thuËt ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra chÊt lîng, qui c¸ch vµ lËp "Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t" tríc khi viÕt phiÕu nhËp kho. - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t: lµ chøng tõ chøng minh nghiÖp vô giao nhËn vËt t gi÷a ngêi cung cÊp, ngêi qu¶n lý tµi s¶n, bé phËn cung øng vÒ sè lîng, chÊt lîng chñng lo¹i vËt t. NÕu vËt t kh«ng ®¹t tiªu chuÈn th× míi lËp phiÕu nhËp. Trong ®ã cã 2 liªn cßn l¹i, mét liªn gi÷ t¹i phßng kÕ ho¹ch, mét liªn sau khi thñ kho dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi thÎ kho ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. * C¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan: - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu b¸o kiÓm tra chÊt lîng vËt t - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm nhËp kho - PhiÕu chi ®Ó mua NLVL - CCDC - PhiÕu nhËp kho. * TiÕn hµnh thu nhËp mét sè ho¸ ®¬n, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, phiÕu nhËp kho cña mét sè thø NLVL-CCDC sö dông trong thùc tÕ cña C«ng ty ®iÖn c¬ Thèng NhÊt. §èi víi vËt t mua ngoµi nhÊt thiÕt ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT mÉu 01 hoÆc ho¸ ®¬n mÉu 02, ho¸ ®¬n ph¶i cã dÊu vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu qui ®Þnh: NÕu nguyªn vËt liÖu nhËp ko do mua ngoµi ta cã c«ng thøc: = +
 41. 41. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 VD: PhiÕu nhËp kho sè 358 ngµy 3/5/2006 nhËp d©y thÐp φ1,4 theo ho¸ ®¬n sè 0088020 ngµy 1/5/2006 cña C«ng ty cæ phÇn ®iÖn c¬ H¶i Phßng, gi¸ mua (cha VAT 5%) lµ: 9.400.000® cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n.
 42. 42. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 BiÓu sè 1: Ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè: Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty cæ phÇn ®iÖn c¬ H¶i Phßng §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt §¬n vÞ: §Þa chØ: 164 NguyÔn §øc C¶nh Sè TK: 710A-00053 NHCTH- HBT H×nh thøc thanh to¸n: Tr¶ chËm M· sè: 0100100499 ST T Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 D©y thÐp φ1,4 (t 5% VAT) Kg 2.140 4392,53 9.400.000 ThuÕ suÊt GTGT: 5% Céng tiÒn hµng: 9.400.000 TiÒn thuÕ GTGT: 470.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 9.870.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn triÖu t¸m tr¨m b¶y m¬i ngh×n ®ång ch½n. Ngêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn)
 43. 43. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
 44. 44. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 BiÓu sè 2: Biªn b¶n kiÓm nghiÖm §¬n vÞ: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt MÉu sè: 05-VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸) Ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2006 Ban kiÓm nghiÖm bao gåm: ¤ng, bµ: NguyÔn Minh §¹t Trëng ban ¤ng, bµ: NguyÔn TuÊn Anh Uû viªn §· kiÓm kª c¸c lo¹i: ST T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè lîng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm kª SL ®óng qui c¸ch phÈm chÊt SL kh«ng ®óng quy c¸ch 1 D©y thÐp φ1,4 TTVT Kg 2.140 2.140 0 §¹i diÖn kü thuËt (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Trëng ban (Ký, hä tªn) VËt t kiÓm nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn - kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho theo ®óng sè thùc nhËp:
 45. 45. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 BiÓu sè 3: PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt §Þa chØ: Sè: 358-VT MÉu sè 01-VT Q§ sè 1141-TC/Q§/CDKT Ngµy 1/11/1995 cña BTC PhiÕu nhËp kho Ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2006 Nî: 152 Cã: 331 Hä tªn ngêi giao hµng: C«ng ty cæ phÇn §iÖn c¬ H¶i Phßng Theo ho¸ ®¬n: …………. ngµy 3/5/2006 NhËp t¹i kho: C. §ç Ngêi nhËp: A. §¨ng Ho¸ ®¬n sè: 0088020 ngµy 1/5/2006 ST T Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 D©y thÐp φ1,4 (+5% VAT) Kg 2.140 2.140 4392,53 9.400.00 0 Céng 9.400.00 0 Sè tiÒn b»ng ch÷: ChÝn triÖu bèn tr¨m ngh×n ®ång ch½n. Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ngêi giao hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ kho ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) VËt liÖu ®· nhËp kho, thñ kho ph¶i s¾p xÕp vËt liÖu mét c¸ch khoa häc ®Ó dÔ t×m, dÔ lÊy vµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gióp l·nh ®¹o ®¬n vÞ chèng mÊt c¾p…
 46. 46. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 2.2. KÕ to¸n xuÊt vËt liÖu - CCDC ViÖc xuÊt vËt liÖu trong c«ng ty dùa trªn ®Þnh møc do phßng kü thuËt tÝnh to¸n. Gi¸ gèc cña VL - CCDC xuÊt kho ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Gi¸ trÞ cña hµng tån kho tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t¬ng tù ®Çu k× vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®- îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh doanh nghiÖp. = x Trong ®ã: §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cã thÓ tÝnh mét trong nh÷ng c¸c c¸ch sau: - C¸ch 1: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú: = - C¸ch 2: TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sau mçi lÇn nhËp: = VD: Theo phiÕu xuÊt kho sè 460 ngµy 24/5/2006, xuÊt mÆt trang trÝ líi Q400 (lo¹i G9 vµ G4) cho anh ChÝnh ë phßng kÕ ho¹ch vËt t, víi sè lîng: lo¹i G9: 22.084 c¸i; G4: 3000 c¸i. - Gi¸ trÞ vµ sè lîng tån kú cña lo¹i G9 = 0 Gi¸ trÞ nhËp kho trong kú G9 = 1.440.000® Sè lîng nhËp kho trong kú lo¹i G9 = 2.400 c¸i ⇒ §¬n gi¸ lo¹i G9 = = 600 (®/c¸i) - Gi¸ trÞ vµ sè lîng tån kho ®Çu kú cña lo¹i G4 = 0 Gi¸ trÞ nhËp kho trong kú lo¹i G4 = 34.077.000® Sè lîng nhËp kho trong kú lo¹i G4 = 56.795 c¸i ⇒ §¬n gi¸ lo¹i G4: = 600 (®/c) VËy, ®¬n gi¸ cña lo¹i G9 lµ: 600®/c¸i vµ lo¹i G4 lµ: 600®/c¸i
 47. 47. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 ⇒ = 600 x 22.084 = 13.250.400 (®) = 600 x 3.000 = 1.800.000 (®) + PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp thµnh 2 liªn, mét liªn kÕ to¸n giao cho thñ kho ®Ó xuÊt NVL cho s¶n xuÊt, mét liªn ®Ó lu ®Þnh kú 10 ngµy, thñ kho mang c¸c chøng tõ kho giao cho kÕ to¸n vËt t kiÓm tra c¨n cø vµo sæ vµ ®ã lµ c¸c chøng tõ gèc, sau khi hoµn thiÖn chøng tõ kÕ to¸n vËt t tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n ngay trªn chøng tõ. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt PhiÕu xuÊt kho Ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2006 Nî: 621 Sè: 460 Cã: 152 Hä tªn ngêi nhËn hµng: A. ChÝnh Lý do xuÊt kho: Mang ®i C«ng ty TNHH Tam §¶o XuÊt t¹i kho: A. Hïng ST T Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc xuÊt 1 MÆt T2 líi Q400 G9 C¸i 22.084 22.084 600 13.250.40 0 2 MÆt T2 líi Q400 G4 C¸i 3.988 3.000 600 1.800.000 Céng 15.050.40 0 Sè tiÒn b»ng ch÷: Mêi n¨m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m¬i ngh×n bèn tr¨m ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2006. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH NN
 48. 48. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt Tªn kho: ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2006 Tê sè: Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t: mÆt T2 líi Q400-Q9 §¬n vÞ tÝnh: c¸i M· sè: …… Ngµy th¸ng n¨m Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè liÖu Ngµ y th¸ng NhËp XuÊt TånNhË p XuÊt Tån ®Çu th¸ng mÆt T2 líi Q400- G9 10/5 320 10/5 A. §¨ng nhËp 2.400 18/5 400 18/5 XuÊt ph©n xëng 2.000 24/5 460 24/5 Mang ®i Cty TNHH Tam §¶o 22.084 Céng (21.684 ) * B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån: - C¨n cø vµo b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt trong th¸ng. - Ph¬ng ph¸p lËp: C¨n cø vµo b¶ng nhËp - xuÊt - tån th¸ng tríc ®Ó lÊy sè liÖu ghi vµo cét sè d ®Çu th¸ng cña th¸ng ngµy, c¨n cø vµo b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt trong th¸ng ®Ó vµo b¶ng. = + +
 49. 49. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån Th¸ng 5 n¨m 2006 ST T Tªn vËt liÖu §VT D ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Sè lîng Gi¸ trÞ Sè lîng Gi¸ trÞ Sè lîng Gi¸ trÞ Sè lîng §¬n gi¸ Gi¸ trÞ 1 MÆt trang trÝ líi Q400-G4 c¸i - - 56.795 34.077.000 59.869 35.921.400 (3.074) 600 - 2 MÆt trang trÝ líi Q400-G9 c¸i - - 2.400 1.440.000 24.084 14.450.400 (21.684) 600 - 3 Vßng ®Öm lß xo φ8 c¸i 144.000 12.212.640 - - 48.000 4.070.880 96.00 85 8.141 4 ThÐp l¸ 0,8 kg 38.840 447.592.160 - - - - 38.840 - 447.592.160 5 ThÐp l¸ kh«ng gØ 0,8 kg 147 1.830.918 - - - - 147 - 1.930.918 Tæng 9.069.715 1.425.086.15 0 1.801.719 4.719.820.58 4 8.038.748 5.163.332.37 5 2.832.68 6 2.471.49 5 1.434.008.3 72
 50. 50. * Sæ chi tiÕt sè 2: - C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n lËp sæ chi tiÕt sè 2 - TK331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu mua vµ thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vËt t. - KÕt cÊu: Sæ chi tiÕt sè 2 gåm 2 phÇn: phÇn ghi Cã TK331, Nî c¸c TK liªn quan; phÇn ghi nî TK331, cã c¸c TK liªn quan. - Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: + D nî ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn nî ngêi b¸n, d nî ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn nî ngêi b¸n. + Trong th¸ng ghi nhËn ®îc c¸c chøng tõ gèc thanh to¸n thanh to¸n cho ho¸ ®¬n nµo th× ghi cïng mét dßng, víi ho¸ ®¬n ®ã ë phÇn thanh to¸n (ghi nî TK331, cã TK liªn quan). * NhËt ký chøng tõ sè 5: - C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt sè 2 cña tõng kh¸ch hµng. - Ph¬ng ph¸p lËp: + Sè d ®Çu th¸ng: LÊy sè liÖu ë cét sè d cuèi th¸ng ë NKCT5 th¸ng tríc chuyÓn sang. + PhÇn sè ph¸t sinh: LÊy sè liÖu dßng tæng hîp cuèi th¸ng theo tõng sæ chi tiÕt, ghi vµo NKCT 5 mét dßng: + Sè d cuèi th¸ng: = + - (*) V× th¸ng trong th¸ng 5/2006 chØ cã mét nghiÖp vô ph¸t sinh nªn ko cÇn ghi sæ chi tiÕt sè 2.
 51. 51. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt NhËt ký chøng tõ sè 5 (trÝch) Ghi cã TK331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Th¸ng 5 n¨m 2006 ST T Tªn ®¬n vÞ b¸n (ngêi b¸n) SD ®Çu th¸ng Ghi Cã TK331, ghi Nî TK kh¸c Sè d cuèi th¸ngTK 152 TK 133 Nî Cã HT TT HT TT Nî Cã 1 C«ng ty TNHH c«ng nghÖ Hoµng Anh 628.560.000 31.427.99 9 2 C«ng ty TNHH Nhµ n- íc mét thµnh viªn nhùa HN 309.600.000 31.125.00 0 3 C«ng ty CP Hµm Rång 231.325.627 23.132.57 3 … … … … 22 C¬ së s¶n xuÊt Hoa Böu 93.000.000 9.300.000 23 C«ng ty viÔn th«ng FPT 546.000 Céng 5.471.142.0 53 358.721.7 92 * B¶ng kª sè 3: + C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng kª sè 3 th¸ng tríc, c¸c NKCT cã liªn quan, b¶ng ph©n bæ sè 2 cïng th¸ng. + Ph¬ng ph¸p lËp: - Sè ph¸t sinh ®Çu th¸ng: C¨n cø vµo dßng vËt liÖu tån cuèi th¸ng cña b¶ng kª th¸ng tríc ®Ó ghi. - Sè ph¸t sinh trong th¸ng. - Dßng NKCT sè 5: C¨n cø vµo dßng céng trªn NKCT 5 - XuÊt dïng trong th¸ng: Dßng céng b¶ng ph©n bæ sè 2 cïng th¸ng Tån kho cuèi th¸ng = -
 52. 52. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ VL - CCDC (TK152, 153) Th¸ng 5 n¨m 2006 ST T ChØ tiªu TK152 TK153 1 I. Sè d ®Çu th¸ng 12.155.865.768 1.164.581.166 2 II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 11.497.801.470 95.692.840 3 1. NKCT 1 (Ghi Cã TK111) 6.026.659.417 95.692.840 4 2. NKCT 5 (Ghi Cã TK331) 5.471.142.053 5 III. Céng SD ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng (I + II) 23.653.667.148 1.260.274.006 6 IV. HÖ sè chªnh lÖch 7 V.XuÊt dïng trong th¸ng 10.522.792.727 40.118.735 8 IV. Tån kho cuèi th¸ng (III-V) 13.130.874.421 1.220.155.271 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) * B¶ng ph©n bæ sè 2: + C¬ së lËp: B¶ng kª sè 3 cïng th¸ng, b¶ng kª xuÊt. + Ph¬ng ph¸p lËp: - Cét gi¸ thùc tÕ: C¨n cø vµo sè liÖu ë c¸c chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu - CCDC cho tõng ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo cét gi¸ thµnh.
 53. 53. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng ph©n bæ sè 2 (VL- CCDC) Th¸ng 5 n¨m 2006 ST T Ghi cã TK Ghi Nî TK TK152 TK153 1 621 10.347.329.117 2 627 161.551.442 40.118.735 3 641 2.617.053 4 642 1.705.915 5 632 4.319.200 6 241 5.270.000 7 Tæng 10.522.792.727 40.118.735 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt Sæ C¸i TK 152 Th¸ng 5/2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã 13.947.766.3 10 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi TK nµy Th¸ng 5 111 9.974.563.547 331 3.790.804.446 Céng ph¸t sinh Nî Cã 13.765.367.993 15.314.668.234 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã 5.445.528.004
 54. 54. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt Sæ C¸i TK 153 Th¸ng 5/2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã 1.476.097.7 56 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng víi TK nµy Th¸ng 5 111 19.504.600 331 Céng ph¸t sinh Nî Cã 19.504.600 526.167.628 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã 1.122.460.576 III. KÕ to¸n TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n: Do yªu cÇu cña c«ng t¸c s¶n xuÊt hiÖn nay ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c nhµ xëng. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c s¶n xuÊt ®îc liªn tôc cÇn cã nh÷ng TSC§ cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. Cïng víi ®ã ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ thiÕu nhng yÕu tè sau: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng mµ TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi: trong mét doanh nghiÖp TSC§ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng, nã gãp phÇn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ x· héi nãi chung, TSC§ chiÕm mét tû träng rÊt lín trong toµn bé vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµ rÊt Ýt biÕn ®éng. Víi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã chuyÓn dÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm hay chi phs s¶n xuÊt kinh doanh mäi h×nh thøc
 55. 55. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 khÊu hao xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã, kÕ to¸n TSC§ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh sè hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c sè khÊu hao TSC§. Do ®Æc thï cña Nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh nªn TSC§ cña C«ng ty gåm cã: m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa kiÕn tróc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý… do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®¹t tíi yªu cÇu trong viÖc qu¶n lý TSC§ nªn chó ý c¶ hai mÆt, qu¶n lý sè l- îng, ®ång thêi qu¶n lý gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§, tÝnh vµ trÝch khÊu hao hµng th¸ng. * Ph¬ng ph¸p theo dâi qu¶n lý TSC§ - VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cã kÕ to¸n TSC§ phßng kü thuËt vµ ®¬n vÞ sö dông. - VÒ nhµ cöa cã kü thuËt TSC§, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, c¸c ®¬n vÞ sö dông vµ phßng kÕ to¸n vËt t vµ phßng kü thuËt cïng qu¶n lý theo dâi. Hµng th¸ng kÕ to¸n TSC§, trÝch khÊu hao hµng n¨m, kiÓm kª ®Þnh kú toµn bé vËt t tµi s¶n trong Nhµ m¸y. Qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ theo dâi hiÖn tr¹ng cña tõng TSC§, ®ång thêi ph¶n ¸nh ®îc ba chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i. Ngoµi ra cßn ph¶n ¸nh TSC§ ®i thuª ngoµi ®ång thêi ph©n lo¹i TSC§ theo ph¬ng ph¸p quy ®Þnh trong b¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty ®· theo dâi qu¶n lý TSC§ xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vµ khÊu hao TSC§ theo quy tr×nh sau:
 56. 56. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 H×nh 6: Qui tr×nh lu©n chuyÓn TSC§ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 1. KÕ to¸n ghi t¨ng TSC§ §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i mua s¾m vµ thay thÕ thiÕt bÞ m¸y mãc kh«ng cßn ph¶i tÝnh t¨ng t¸c dông, khi chuyÓn giao TSC§ cho ®¬n vÞ kh¸c ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ cho tõng néi dung, chñ yÕu nh: Nguyªn gi¸ gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i. Sau khi lËp xong biªn b¶n giao nhËn TSC§ nhµ m¸y cßn ph¶i lËp biªn b¶n nghiÖm thu kiÓm nhËn TSC§, biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®îc giao cho mçi ®èi tîng mét b¶n, cßn mét b¶n phßng kÕ to¸n gi÷ l¹i lµm c¨n cø h¹ch to¸n TSC§, theo dâi ghi chÐp diÔn biÕn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông sau khi nhËn TSC§ ®îc ®¨ng ký. VD: Biªn b¶n giao nhËn sè 38 ngµy 25/14/2006, C«ng ty nhËn mua m¸y tiÖn T613 - gi¸ cha thuÕ lµ 71.400.000® (VAT: 10%) ®· Chøng tõ gèc: - Chøng tõ t¨ng TSC§ - Chøng tõ gi¶m TSC§ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao NKCT 7, 9, 10 Sæ C¸i TK211, 214 B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª 4 ThÎ TSC§ Sæ TSC§
 57. 57. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: 100.000®, ta cã biªn b¶n giao nhËn sau: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ________________________ Hîp ®ång mua m¸y tiÖn T613 - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT ngµy 25/09/1990 cña héi ®ång Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. - C¨n cø vµo c«ng v¨n ngµy 05/04/2006 cña Chñ tÞch - Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty. H«m nay, ngµy 03/05/2006 Bªn b¸n A: C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh vËt t thiÕt bÞ c«ng nghÖ §Þa chØ: Hµ Néi §¹i diÖn B: ¤ng NguyÔn V¨n BÝnh - Tæng gi¸m ®èc. Hai bªn thèng nhÊt, tho¶ thuËn néi dung hîp ®ång: §iÒu 1: Néi dung c«ng viÖc Bªn A b¸n cho bªn B mét m¸y tiÖn T613 §iÒu 2: ChÊt lîng vµ qui c¸ch hµng ho¸ M¸y míi 100%. §iÒu 3: Ph¬ng thøc giao nhËn Bªn A giao cho bªn B m¸y tiÖn T613 t¹i kho bªn B. §iÒu 4: Ph¬ng thøc thanh to¸n cho bªn A. Bªn B thanh to¸n ngay cho bªn A b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n ngay. §iÒu 5: HiÖu lùc hîp ®ång Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/05/2006 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2007. Hai bªn sÏ tæ chøc häp vµ lËp biªn b¶n thanh lý, hîp ®ång
 58. 58. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 nµy sau khi hÕt hiÖu lùc kh«ng qu¸ 30 ngµy. Hîp ®ång ®îc lËp thµnh hai b¶n, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ cã gi¸ trÞ nh nhau. §¹i diÖn bªn A (Ký, hä tªn) §¹i diÖn bªn B (Ký, hä tªn)
 59. 59. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ________________________ Sè: 38 biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 3/5/2006 - C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 29 ngµy 07/03/2006 cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt vÒ viÖc giao nhËn TSC§. - C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 04385 ngµy 3/5/2006 H«m nay, ngµy 03/05/2006 t¹i C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt chóng t«i gåm: 1. ¤ng NguyÔn Hoµi Nam - Nh©n viªn b¸n hµng: §¹i diÖn bªn b¸n 2. ¤ng Lª Thµnh Vinh - Trëng phßng kÜ thuËt: §¹i diÖn bªn mua 3. ¤ng Hoµng M¹nh Hïng - KÕ to¸n: §¹i diÖn bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn: T¹i C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt Tªn, ký hiÖu qui c¸ch Sè hiÖu TSC§ N¨m s¶n xuÊt Níc s¶n xuÊt N¨m ®a vµo sö dông TÝnh Gi¸ mua CP vËn chuyÓn ch¹y thö NG TSC§ M¸y tiÖn T613 2005 ViÖt Nam 2006 71.400.00 0 100.000 71.500.00 0 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn (Ký, hä tªn) Ngêi giao (Ký, hä tªn) Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n vµ cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 1 b¶n, x¸c nhËn cña gi¸m ®èc.
 60. 60. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n lËp thÎ TSC§ theo tõng ®èi tîng ghi thÎ. Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 Sè: 04385 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH ViÖt Ph¬ng §Þa chØ: §iÖn tho¹i: M· sè: Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt §Þa chØ: 164 NguyÔn §øc C¶nh, T©n Mai, Hoµng Mai, Hµ Néi §Þa chØ: 6622400 Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: b»ng tiÒn mÆt ST T Tªn hµng ho¸, dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=2x1 1 M¸y tiÖn T613 c¸i 1 71.500.00 0 71.500.000 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n 71.500.000 7.150.000 78.650.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y m¬i t¸m triÖu s¸u tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång ch½n. Ngêi mua hµng (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu,hä tªn)
 61. 61. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 §¬n vÞ : C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Sè 12 Ngµy 03/05/2006 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn sè 38 ngµy 03/05/2006 Tªn tµi s¶n cè ®Þnh: M¸y tiÖn T613 Níc s¶n xuÊt: ViÖt Nam Bé phËn qu¶n lý sö dông: Bé phËn c¬ khÝ N¨m s¶n xuÊt: 2005 N¨m ®a vµo sö dông: 2006 Chøng tõ N¨m sö dông Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguån ®Çu tSH NT 38 03/05 71.500.000 2006 2. KÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ Khi TSC§ trong doanh nghiÖp kh«ng sö dông n÷a, doanh nghiÖp cã thÓ lµm gi¶m TSC§ theo nhiÒu c¸ch nh: Thanh lý, nhîng b¸n, hay chuyÓn TSC§ thµnh c«ng cô dông cô. C«ng ty ®Òu lËp c¸c chøng tõ cÇn thiÕt nh: "QuyÕt ®Þnh thanh lý TSC§; Biªn b¶n thanh lý TSC§; Biªn b¶n nhîng b¸n TSC§; Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§". TSC§ thanh lý, nhîng b¸n lµ nh÷ng TSC§ kh«ng thÓ sö dông ®îc hoÆc ®· hÕt h¹n sö dông, hay kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt. Nh÷ng TSC§ nµy do gi¸m ®èc c«ng ty quyÕt ®Þnh thanh lý, nhîng b¸n, lËp biªn b¶n thanh lý khi cã kÌm theo quyÕt ®Þnh thanh lý. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã lËp thÎ TSC§ gi¶m vµ xo¸ sæ TSC§ ®ã trªn sæ theo dâi TSC§ t¹i ®¬n vÞ sö dông. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp Ýt nhÊt lµm 2 liªn: + Liªn 1: KÕ to¸n TSC§ gi÷ + Liªn 2: Lu l¹i n¬i sö dông.
 62. 62. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 VD: Ngµy 20/05/2006, c«ng ty quyÕt ®Þnh thanh lý mét m¸y mµi ph¼ng CPC-20, TSC§ nµy ®· khÊu hao hÕt. Ta cã biªn b¶n thanh lý sau: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt Biªn b¶n thanh lý Sè 70 Ngµy 20/05/2006 Nî TK214 Cã TK211 MÉu sè 03-TSC§ Sè 52 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 18 ngµy 20/05/2006 cña Gi¸m ®èc c«ng ty vª viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý gåm: ¤ng NguyÔn Duy §øc - Gi¸m ®èc - Chñ tÞch Héi ®ång ¤ng NguyÔn Thµnh Vinh - Phã gi¸m ®èc - Phã chñ tÞch Héi ®ång ¤ng NguyÔn M¹nh Hïng - Phã gi¸m ®èc - Uû viªn II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§ - Tªn TSC§: M¸y mµi ph¼ng SPC-20 - Níc s¶n xuÊt: Ba Lan - N¨m ®a vµo sö dông: 1971 - Sè hiÖu TSC§: M02 - N¨m ngõng sö dông: 2001 - Nguyªn gi¸: 191.326.751® - §· khÊu hao: hÕt - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 20% * KÕt luËn cña Ban thanh lý Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp xong vµo 9h ngµy 20/05/2006. C¸c thµnh viªn nhÊt trÝ ký tªn. Hµ Néi, ngµy 20/05/2006 Trëng ban thanh lý (Ký, hä tªn) III. KÕt qu¶ thanh lý TSC§
 63. 63. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - Chi phÝ thanh lý: 500.000 (n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n) - Gi¸ trÞ thu håi: 6.300.000 (s¸u triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n) §· ghi gi¶m TSC§ ngµy 20/05/2006. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) * T¸c dông cña biªn b¶n thanh lý: Ghi gi¶m TSC§ lµ b»ng chøng cÇn thiÕt khi kiÓm kª TSC§. Sau khi lËp biªn b¶n thanh lý, c¨n cø vµo gi¸ thanh lý lËp phiÕu thu tiÒn mÆt vµ phiÕu chi tiÒn vµ biªn b¶n giao cho bªn mua. PhiÕu thu lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn giao cho ngêi mua nép tiÒn, 1 liªn dïng lµm chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. C«ng ty: TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt §Þa chØ: PhiÕu thu Sè: 325 Ngµy 1/5/2006 Nî TK111 Cã TK 711 Hä tªn ngêi nép tiÒn: Lª V¨n Huy §Þa chØ: Hµ Néi Lý do thu: Thu tiÒn thanh lý m¸y mµi ph¼ng SPC20 ®· khÊu hao hÕt. Sè tiÒn: 6.300.000® B»ng ch÷: S¸u triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ch½n Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngêi nép tiÒn (Ký, hä tªn)
 64. 64. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Ho¸ ®¬n Sè 100 Ngµy 20/5/2006 C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý ngµy 20/5/2006 cña Gi¸m ®èc vÒ viÖc thanh lý TSC§ Tªn, ký hiÖu TSC§: M¸y Níc s¶n xuÊt: Ba Lan N¨m s¶n xuÊt: 1971 Bé phËn sö dông: Ph©n xëng c¬ khÝ ST T Chøng tõ NG TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn Céng dån SH NT NT DiÔn gi¶i NG N¨m Gi¸ trÞ hao mßn 1 BB7 0 197 1 Thanh lý m¸y mµi ph¼ng SPC-20 191.326.7 51 2006 191.326.7 51 191.326.75 1 Khi nhîng b¸n TSC§ c¸c thñ tôc chøng tõ còng muèn gièng nh lµ thanh lý TSC§. 3. KÕ to¸n tæng hîp TSC§ 3.1. TK sö dông: TK 211: "TSC§ h÷u h×nh" TK 213: "TSC§ v« h×nh" TK214: "Hao mßn TSC§" 3.2. Ph¬ng ph¸p ghi sæ - §èi víi phÇn ghi t¨ng TSC§ th× trong trêng hîp nµy sö dông NKCT sè 1 tøc lµ nhËt ký ghi cã TK111. - §èi víi phÇn ghi gi¶m TSC§ ghi gi¶m do thanh lý hoÆc nhîng b¸n TSC§, kÕ to¸n sÏ ghi gi¶m TSC§ ë sæ chi tiÕt TSC§ (sæ theo dâi chi tiÕt TSC§ ë ph©n xëng) ®ång thêi kÕ to¸n còng ghi vµo NKCT 9- NhËt ký theo dâi TSC§ gi¶m trong th¸ng ®ã. NKCT 9 ghi cã TK211, 212, 213.
 65. 65. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi gi¶m TSC§, c¨n cø vµo c¸c biªn b¶n thanh lý, nhîng b¸n hoÆc bµn giao cho n¬i kh¸c sö dông. - Ph¬ng ph¸p ghi: Mçi chøng tõ ®îc ghi mét dßng trªn NKCT 9, cô thÓ vµ ngµy cña chøng tõ. Ghi cã TK211, 212, 213. Nî c¸c TK phï hîp trªn NKCT 9. - T¸c dông: Theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n gi¶m trong c«ng ty, tr¸nh t×nh tr¹ng lµm mÊt tµi s¶n, khai b¸o kh«ng ®óng chøng tõ TSC§. NhËt ký chøng tõ 9 Ghi cã TK211 Th¸ng 5/2006 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè ghi cã TK211, nî c¸c TK SH NT TK214 Céng cã TK211 BB 20/5 Thanh lý m¸y mµi ph¼ng SPC-20 191.326.751 191.326.751 Céng 191.326.751 191.326.751 4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö dông, díi t¸c ®éng cña m«i trêng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc TSC§ bÞ hao mßn dÇn. §Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ bÞ hao mßn dÇn. §Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ngêi ta tiÕn hµnh trÝch khÊu hao b»ng c¸ch chuyÓn dÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra. HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông viÖc tÝnh khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng dùa trªn thêi gian sö dông cña TSC§ phï hîp víi quyÕt ®Þnh sè 166/199/Q§-BC ngµy 20/12/1999. Møc khÊu hao TSC§ ®îc tÝnh nh sau: = = VD: Xe « t« Kmax cã nguyªn gi¸ lµ: 284.650.000®, thêi gian sö dông 10 n¨m.
 66. 66. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 = = 28.465.000 (®) = = 2.372.083 (®)
 67. 67. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ ST T ChØ tiªu TØ lÖ khÊu hao (%) Néi dung Toµn DN TK627- chi phÝ s¶n xuÊt TK641 chi phÝ b¸n hµng TK642 Chi phÝ QLDN TK241 XDCB dë dang TK142 chi phÝ tr¶ tríc TK335 chi phÝ ph¶i tr¶ Nguyª n gi¸ KhÊu hao PX (SP) PX (SP) … … … 1 KhÊu hao TSC§ th¸ng 5/2006 401.729.6 58 111.486.1 23 Céng 401.729.6 58 - - - - - 111.486.1 23 - - - Ngêi lËp (Ký, hä tªn) Ngµy….. th¸ng ….. n¨m 2006 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 68. 68. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Sæ C¸i: lµ sæ tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n ®îc quy ®Þnh theo tµi kho¶n kÕ to¸n qui ®Þnh trong hÖ thèng tµi kho¶n. Sæ C¸i TK 211 Th¸ng 5/2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã 49.937.080.6 03 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 111 71.500.000 Céng ph¸t sinh Nî Cã 71.500.000 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã 50.008.580.603 Sæ C¸i TK 214 Th¸ng 5/2006 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã 26.237.308.1 58 Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 211 191.326.751 Céng ph¸t sinh Nî Cã 191.326.751 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã 26.428.634.909
 69. 69. UBND thµnh phè Hµ Néi C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ph©n xëng (TK: 154, 621, 623, 627, 631) Th¸ng 5 n¨m 2006 TT C¸c TK ghi Cã TK ghi Nî 152 153 154 214 24 1 242 334 335 338 352 611 621 622 623 627 631 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c nhËt ký Céng CP thùc tÕ trong th¸ng NK1 NK2 NK5 NK8 T5 TK154 hoÆc 631 10.347.329.117 10.351.443.879 1.068.964.648 1.328.553.887 12.748.962.414 2 TK621 4.114.762 10.351.443.879 3 TK622 1.003.336.693 65.627.95 5 1.068.964.648 4 TK623 - 5 TK627 161.551.442 40.118.73 5 - 401.729.65 8 167.222.782 - 10.937.99 2 156.786.80 0 132.906.47 8 257.300.000 1.328.553.887 626.1 167.222.782 - 10.937.99 2 178.160.774 627.2 161.551.442 161.551.442 627.3 40.118.73 5 40.118.735 627.4 401.729.65 8 401.729.658 627.5 - 627.7 150.000 132.906.47 8 257.300.000 390.356.478 627.8 156.636.80 0 156.636.800 Tæng T5 10.508.880.559 40.118.73 5 - 401.729.65 8 - - 1.170.559.475 - 76.565.94 7 - - 10.351.443.879 1.068.964.648 - 1.328.553.887 - 160.901.56 2 132.906.47 8 257.300.000 - 25.497.924.828 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy….. th¸ng 05 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 70. 70. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
 71. 71. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 IV. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. S¶n phÈm chñ yÕu s¶n xuÊt t¹i C«ng ty lµ s¶n phÈm qu¹t ®iÖn, chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë C«ng ty lµ rÊt ®a d¹ng, gåm nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸ nhau. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phô thuéc vµo s¶n phÈm ®· ®îc nghiÖm thu (s¶n phÈm ®· ®ñ t c¸ch chÊt lîng qui ®Þnh). S¶n phÈm ®· ®îc hoµn thµnh, viÖc tËp hîp chi phÝ sÏ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh theo s¬ ®å sau: H×nh 7: Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Sæ C¸i TK621, 622, 627, 154 B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng kª 4, 5, 6 ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tÝnh gi¸
 72. 72. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 §èi chiÕu Chi phÝ s¶n xuÊt hay viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã tÇm quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, nhÊt lµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh, lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Do vËy, C«ng ty tõng bíc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý cña C«ng ty. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, chi phÝ s¶n xuÊt gåm 3 kho¶n môc chi phÝ sau: + Chi phÝ NVLTT (TK621) + Chi phÝ NCTT (TK622) + Chi phÝ SXC (TK627) 1. TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK621) - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc,.... ®îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. - Sö dông TK621 “chi phÝ NVL” ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL TT: + C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕt cÊu: +) Bªn nî: TËp hîp chi phÝ NVL TT +) Bªn cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu kh«ng sö dông kÕt nhËp kho. - KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT vµo gi¸ thµnh. TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d.
 73. 73. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Sæ c¸i: tk 621 Th¸ng 05/2006 SD§N Nî Cã 2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622) - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do viÖc qu¶n lý vµ tÝnh to¸n chÝ phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã ý nghÜa quan träng trong viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n thï lao ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh: tiÒn l¬ng chÝnh, l- ¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt lîng. Ngoµi ra, cßn bao gåm c¸c kho¶n ®èng gãp cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§. - Sö dông TK 622 “chi phÝ NCTT” ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: + C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕt cÊu: +) Bªn nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 111 152 4.114.762 10.347.329.117 Céng ph¸t sinh Nî Cã 10.351.443.879 10.351.443.879 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã
 74. 74. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 +) Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo gi¸ thµnh. TK 622 cuèi kú kh«ng cã sè d. Sæ c¸i: tk 622 Th¸ng 05/2006 SD§K Nî Cã 3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i sau chi phÝ NVTTT vµ chi phÝ NCTT. §©y lµ chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n xëng,bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ SXC bao gåm c¸c chi phÝ sau: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng: l¬ng, phô cÊp , c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ph©n xëng. Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 334 338 1.003.336.693 65.627.955 Céng ph¸t sinh Nî Cã 1.068.964.648 1.068.964.648 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã
 75. 75. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 + Chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng chung cho ph©n xëng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho s¶n xuÊt. + Chi phÝ SXC kh¸c b»ng tiÒn. - Sö dông TK 627 “ chi phÝ SXC” ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ SXC: + C«ng dông: Tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ SXC vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + KÕt cÊu: +) Bªn nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. +) Bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ chi phÝ SXC. KÕt chuyÓn chi phÝ SXC vµo gi¸ thµnh. KÕt chuyÓn chi phÝ SXC do ho¹t ®éng díi c«ng suÊt thiÕt kÕ vµo gi¸ thµnh vèn hµng b¸n. TK 627cuèi kú kh«ng cã sè d. + TK 627 cã nh÷ng TK cÊp 2 sau: - TK 627.1: “chi phÝ nh©n viªn PX”. - TK 627.2: “chi phÝ vËt liÖu”. - TK 627.3: “chi phÝ dông cô s¶n xuÊt”. - TK 627.4: “chi phÝ khÊu hao TSC§”. - TK 627.7: “chi phÝ dÞch vô mua ngoµi”. - TK 627.8: “chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c”.
 76. 76. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 Sæ c¸i: tk 627 Th¸ng 05/2006 SD§K Nî Cã Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 111 112 152 153 214 334 338 156.786.800 132.906.478 161.551.442 40.118.735 401.729.658 167.222.782 10.937.992 Céng ph¸t sinh Nî Cã 1.071.253.887 1.071.253.887 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã
 77. 77. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty: T¹i c«ng ty c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc kª khai thêng xuyªn, cuèi cïng c¸c tµi kho¶n chi phÝ nµy bao gåm phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc hîp vµo bªn Nî TK154. - Sö dông TK154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + C«ng dông: TK nµy sö dông ®Ó tæng hîp vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. + KÕt cÊu: +) Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh +) Bªn Cã: - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi trong s¶n xuÊt - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc - Ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh. + D Nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi th¸ng. Sæ c¸i: tk 154 Th¸ng 05/2006 SD§K Nî Cã 13.365.572.2 13
 78. 78. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm cha kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn, cßn ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó cã thÓ tÝnh ®- îc gi¸ thµnh s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp trong th¸ng 5 n¨m 2006, mäi s¶n phÈm qu¹t ®iÖn hoµn thµnh, sau ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ghi cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng 5 621 622 627 10.351.443.879 1.068.964.648 1.071.253.887 Céng ph¸t sinh Nî Cã 12.491.662.414 12.491.662.414 Sè d cuèi th¸ng Nî Cã 25.857.234.627
 79. 79. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 UBND thµnh phè Hµ Néi C«ng ty TNHH NN Mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng NhÊt B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo ph©n xëng (TK: 154, 621, 623, 627, 631) Th¸ng 5 n¨m 2006 TT C¸c TK ghi Cã TK ghi Nî 152 153 15 4 214 24 1 24 2 334 33 5 338 35 2 61 1 621 622 62 3 627 63 1 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c nhËt ký Céng CP thùc tÕ trong th¸ng NK1 NK2 NK5 NK8 T5 TK154 hoÆc 631 10.347.329.117 10.351.443.879 1.068.964.648 1.328.553.887 12.748.962.414 2 TK621 4.114.762 10.351.443.879 3 TK622 1.003.336.693 65.627.95 5 1.068.964.648 4 TK623 - 5 TK627 161.551.442 40.118.73 5 - 401.729.65 8 167.222.782 - 10.937.99 2 156.786.80 0 132.906.47 8 257.300.00 0 1.328.553.887 626.1 167.222.782 - 10.937.99 2 178.160.774 627.2 161.551.442 161.551.442 627.3 40.118.73 5 40.118.735 627.4 401.729.65 8 401.729.658 627.5 - 627.7 150.000 132.906.47 8 257.300.00 0 390.356.478 627.8 156.636.80 0 156.636.800 Tæng T5 10.508.880.559 40.118.73 5 - 401.729.65 8 - - 1.170.559.475 - 76.565.94 7 - - 10.351.443.879 1.068.964.648 - 1.328.553.887 - 160.901.56 2 132.906.47 8 257.300.00 0 - 25.497.924.828 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy….. th¸ng 05 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn)
 80. 80. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 B¶ng kª sè 5: (Ghi nî TK: 241,641,642) Th¸ng 05/2006. §· ghi sæ c¸i ngµy .....th¸ng 05/2006. STT C¸c TK ghi c« C¸c tµi kho¶n ghi nî 152 153 154 214 241 242 334 335 338 ..... C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NK kh¸c Céng chi phÝ thùc tÕ trong th¸ngNK1 NK2 NK5 NK8 NK 10 T5 - TK 2411_Mua s¾p TSC§ - 2 - TK 2412_XDCB - 3 H¹ng môc - 4 CP x©y l¾p - 5 CP thiÕt bÞ 1.282.088.206 CP kh¸c - H¹ng môc - ......... - - TK 241.3: Söa ch÷a lín TSC§ - - TK 641: CPBH 2.617.053 81.020.275 83.637.328 Chi phÝ nh©n viªn - CP bao b× 2.617.053 2.617.053 CP dông cô ®å dïng - CP khÊu hao TSC§ - CP dÞch vô mua ngoµi 40.783.656 40.783.656 CP b»ng tiÒn kh¸c 40.236.619 40.236.619 - TK 642: CP QLDN 1.705.915 - - 111.486.123 - - 349.647.63 5 - 22.870.348 49.911.546 13.025.208 8.760.000 557.406.775 CP nh©n viªn qu¶n lý 349.647.63 5 - 22.870.348 372.517.983 CP vËt liÖu qu¶n lý 1.705.915 1.705.915 CP ®å dïng v¨n phßng - CP khÊu hao TSC§ 80.000 4.102.976 111.486.123 ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ 4.182.976 CP dù phßng 370.000 8.922.232 - CP dÞch vô mua ngoµi 49.461.546. 8.760.000 9.292.232 CP b»ng tiÒn kh¸c 49.461.546 8.760.000 58.221.546 Tæng TS 4.322.96 8 - - 111.485.1 23 - - 342.647. 635 - 22.870.3 48 - 130.931.82 1 13.025.20 8 8.760.000 - - 825.932.895 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn) Ngµy...th¸ng 05 n¨m 2006. KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) UBND Thµnh Phè Hµ Néi. C«ng ty TNHH NN mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt
 81. 81. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 NhËt ký chøng tõ 7 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp Th¸ng 05/2006 STT TK ghi c« TK ghi nî 152 153 214 334 338 621 622 627 C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸cNK kh¸c Céng chi phÝ ph¸t sinh NK1 NK2 NK5 TK 154 10.351.443.879 1.068.964.648 1.328.553.887 12.748.962.414 TK 621 10.347.329.117 4.114.762 10.351.443.879 TK 622 1.003.336.693 65.627.955 1.068.964.648 TK 627 161.551.442 40.118.735 401.729.658 167.222.782 10.937.992 156.786.800 132.906.478 257.300.000 1.328.553.887. TK 642 1.705.915 111.486.123 349.647.635 22.870.348 49.911.546 13.025.208 8.760.000 557.406.775 Tæng -T5 10.510.586. 474 40.118.7 35 513.215. 781 1.520.207. 110 99.436.2 95 10.351.443. 879 1.068.964. 648 1.328.553. 887 210.813. 108 145.931. 686 266.060. 000 26.055.331. 603 UBND Thµnh Phè Hµ Néi. C«ng ty TNHH NN mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt
 82. 82. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 6. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: *) Ph¬ng ph¸p kiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Trong th¸ng 05/2006 C«ng ty s¶n xuÊt kh«ng cã s¶n phÈm dë dang nªn ta kh«ng cÇn ®Þnh gi¸ s¶n phÈm dë dang. *) TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: T¹i C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. Do th¸ng 05/2006 C«ng ty chØ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng qu¹t ®øng nªn CP ®îc tËp hîp cho ®¬n ®Æt hµng nµy nh sau: - CP NVL trùc tiÕp: 10.351.443.879 - CP NC trùc tiÕp: 1.068.964.648 - CP Sx chung: 1.328.553.887 Do vËy, ta cã tæng chi phÝ cña ®¬n hµng nµy lµ: 12.748.962.414 - CP SXKD dë dang ®Çu kú: 30.826.516.190 - CP SXKD dë dang cuèi kú: 28.949.451.775 B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm Th¸ng 05/2006 Tªn s¶n phÈm: Qu¹t ®øng (§¬n vÞ tÝnh: ®ång). Sè lîng: 30 000 c¸i. STT Kho¶n môc D® C DC ∑Z Z 1 2 3 Chi phÝ NVL TT Chi phÝ NC TT Chi phÝ SXC 30.826.516.1 90 - - 10.351.443.8 79 1.068.964.6 48 1.328.553.8 87 28.949.451.7 75 - - 12.228.508.2 94 1.068.964.6 48 1.328.553.8 87 407.61 7 35.63 2 44.28 5 Céng: 30.826.516.1 90 12.748.962.4 14 28.949.451.7 75 14.626.026.8 29 487.53 4
 83. 83. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 PhÇn III NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng ty I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty 1. Mét sè u nhîc ®iÓm trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung: - H×nh thøc ghi sæ NhËt ký - chøng tõ cã u ®iÓm lµ ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao viÖc thùc hiÖn ghi sæ vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. MÉu sæ in s½n ®îc ban hµnh thèng nhÊt, cã quan hÖ ®èi øng vµ kh¶ n¨ng ®èi chiÕu kiÓm tra cao, ®¶m b¶o viÖc cung cÊp th«ngtin kÞp thêi. - Song h¹n chÕ lín nhÊt cña h×nh thøc ghi sæ nµy lµ sù phøc t¹p vÒ kÕt cÊu, ®a d¹ng vÒ sè lîng vµ lo¹i. §iÒu ®ã l¹i ®èi lËp víi c¸c ph- ¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¶n ®¬n, gän nhÑ mµ kÕ to¸n C«ng ty sö dông. MÆt kh¸c, h×nh thøc ghi sæ nµy g©y khã kh¨n trong vËn dông ph¬ng tiÖn m¸y tÝnh. Thùc tÕ, C«ngty ®· mua mét phÇn mÒm kÕ to¸n riªng song sau h¬n 2 n¨m sö dông, ®Õn nay phÇn mÒm nµy kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. C¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ph¶i tù x©y dùng hÖ thèng sæ kÕ to¸n m¸y b»ng c¸c ch¬ng tr×nh phæ th«ng nh Word, Excel... theo tr×nh ®é vi tÝnh cßn h¹n chÕ cña m×nh... MÆt kh¸c, h×nh thøc ghi sæ nµy ®ßi hái tr×nh ®é kÕ to¸n cao, ®ång ®Òu ®éi ngò kÕ to¸n cña C«ng ty cã sù chªnh lÖch vÒ n¨ng lùc gi÷a phßng tµi vô vµ c¸c kho, ph©n x- ëng. - HÖ thèng tµi kho¶n: C«ng ty hÇu nh kh«ng sö dông c¸c tµi kho¶n dù phßng (chØ sö dông TK 139: Dù phßng Nî ph¶i thu khã ®ßi) Ngoµi ra, c¸c TK 142, TK 242, TK 335 còng kh«ng hoÆc Ýt ®îc sö dông bëi C«ng ty kh«ng ph©n bæ vµ kh«ng trÝch tríc mét sè lo¹i chi phÝ cÇn thiÕt.
 84. 84. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 - B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ cña C«ng ty ®îc lËp ®Çy ®ñ vÒ sè lîng. Song , riªng ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cha thÓ hiÖn hÕt c¸c th«ng tin. B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc C«ng ty tr×nh bµy theo mÉu cò inh trong quyÕt ®Þnh 167/2000.Q§ - BTC.
 85. 85. B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4 2. KiÕn nghÞ: C¨n cø vµo chÕ ®é chuÈn mùc kÕ to¸n hiÖnhµnh vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ t¹i C«ng ty, em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y: - H×nh thøc ghi sæ NhËt ký - chøng tõ cã nhiÒu u ®iÓm song còng cã nhîc ®iÓm. H¹n chÕ lín nhÊt lµ nh÷ng khã kh¨n khi ¸p dông ph¬ng tiÖn m¸y tÝnh vµo h×nh thøc nµy. Trongkhi viÖc vi tÝnh ho¸ c«ng t¸ nãi riªng vµ mäi c«ng t¸c kh¸c nãi chung ®ang ®îc khuyÕn khÝch bëi nh÷ng lîi Ých mµ nã mang l¹i th× nªn ch¨ng C«ng ty cã kÕ ho¹ch thay ®æi h×nh thøc ghi sæ trong thêi gian tíi. Theo em, C«ng ty cã thÓ chuyÓn sang h×nh thøc NhËt ký chung - hiÖn ®ang ®îc sö dông réng r·i bëi kh¶ n¨ng phï hîp víi mäi lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n dÔ dµng. - HiÖn nay, Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh mÉu B¸o c¸o tµi chÝnh míi nhÊt theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006, C«ng ty nªn tiÕn hµnh thay ®æi theo mÉu nµy.

×