Kt237

316 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt237

 1. 1. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay, c¹nh tranh ®ang diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ nguån lùc nªn c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× lu«n lu«n ph¶i tù chñ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ kh©u t×m nguån vèn, triÓn khai ®Çu tõ vèn, tæ chøc s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Ó ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thay ®æi mÉu m· sao cho phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dông, quan träng h¬n lµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm kh«ng qu¸ cao. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®ã lµ biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, t×m tßi vµ tæ chøc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng gi¶m thiÓu chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ l·ng phÝ. Mét trong biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n mµ trong ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vÞ trÝ quan träng lµ kh©u trung gian cña toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt. V× vËy hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Còng nh bao nhiªu doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ®· kh«ng ngõng ®æi míi h¬n, hoµn thiÖn h¬n ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. §Æc biÖt c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ngµy cµng ®îc coi träng. SV: Vò ThÞ Thu Nga 1
 2. 2. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn C«ng T¸c KÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD” Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm: PhÇn I: C¬ së lý luËn chung PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD SV: Vò ThÞ Thu Nga 2
 3. 3. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ PhÇn I c¬ së lý luËn chung I/ Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Tªn thêng gäi: C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD H×nh thøc ho¹t ®éng: Theo ngµnh kinh tÕ s¶n xuÊt LÜnh vùc kinh doanh: In s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, tµi liÖu… Tæng sè nh©n viªn: 100 Trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý: 13 Trô së chÝnh: Sè 1 ngâ 994 §êng L¸ng - §èng §a- TP Hµ Néi §iÖn tho¹i: 047662467 Fax: (84-4) 7662467 Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 10.000.000.000 ®ång 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Nh×n chung, kÕt qu¶ cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy sù nç lùc, quyÕt t©m cña Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty do cã sù tæ chøc t¹o c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ®a doanh thu t¨ng qua c¸c n¨m, do ®ã lîi nhuËn thu ®îc còng t¨ng lªn tû lÖ víi doanh thu. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD n¨m 2003, 2004, 2005 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu thuÇn 12.546.810.688 18.733.381.729 41.581.699.330 Gi¸ vèn hµng b¸n 10.633.289.819 15.041.218.158 34.004.484.850 Lîi nhuËn gép 1.913.520.869 3.692.163.158 7.577.214.480 Chi phÝ b¸n hµng 1.193.151.675 1.479.913.815 3.341.508.348 Lîi nhuÇn thuÇn 369.194 SV: Vò ThÞ Thu Nga 3
 4. 4. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 2.212.249.343 4.235.706.132 Thu nhËp H§Tµi ChÝnh - 6.051.236 39.499.102 -303.908.062 Thu nhËp bÊt thêng 308.420.430 937.594.648 221.761.764 Lîi nhuËn tríc thuÕ 302.000.000 3.189.643.093 4.153.559.834 ThuÕ thu nhËp 96.640.000 226.726.567 507.902.748 Lîi nhuËn sau thuÕ 205.360.000 2.962.916.526 3.645.657.086 3. Tæ chøc hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 3.1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã h×nh thøc ho¹t ®éng lµ s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c s¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c s¸ch gi¸o khoa, c¸c lo¹i kh¸c, b¸o, t¹p chÝ, vë. §Æc ®iÓm, C«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¸c mÆt hµng phôc vô qu¸ tr×nhh häc tËp vµ gi¶ng d¹y theo ®¬n ®Æt hµng nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt hµng lo¹t, sè lîng s¶n phÈm lín, chu tr×nh s¶n xuÊt ng¾n xem kÏ, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p kiÓu liªn tôc theo 1 tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ tõ chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n- c¾t räc giÊy- In offset- KCS tê in- hoµn thiÖn s¸ch- nhËp kho. C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ c«ng ty s¶n xuÊt, ®èi tîng lµ giÊy ®îc c¾t vµ in thµnh nhiÒu lo¹i s¸ch, b¸o kh¸c nhau, kü thuËt s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¸ch, b¸o cña mçi chñng lo¹i cã møc ®é phøc t¹p kh¸c nhau, nã phô thuéc vµo sè lîng chi tiÕt cña mÆt hµng ®ã. Dï mçi mÆt hµng, kÓ c¶ c¸c cì cña mçi mÆt hµng ®ã yªu cÇu kü thuËt s¶n xuÊt riªng vÒ c¸c lo¹i giÊy, thêi gian hoµn thµnh nhng ®Òu ®îc s¶n xuÊt trªn cïng mét d©y chuyÒn, chóng chØ kh«ng tiÕn hµnh ®ång thêi trªn cïng mét thêi gian. Do vËy, quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty lµ quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc ta cã thÓ ®îc m« t¶ nh sau. SV: Vò ThÞ Thu Nga 4
 5. 5. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Sau khi ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng, c¸c bíc trong quy tr×nh c«ng nghÖ in b¾t ®Çu ®îc tiÕn hµnh. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: C¸n bé phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt t kiÓm tra tæng qu¸t sè lîng b¶n th¶o, sè lîng b¶n can, b¶n phim, h×nh ¶nh, phô b¶n so víi b¶n th¶o gèc ®Ó ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt vÒ sè l- îng, chÊt lîng. NÕu cã sai sãt ph¶i kÞp thêi b¸o cho kh¸ch hµng ®iÒu chØnh, bæ sung. Cuèi cïng, khi ®· thÊy ®¶m b¶o chÊt lîng th× ghi c¸c th«ng sè cÇn thiÕt trªn phiÕu s¶n xuÊt ®Ó ®a qua giai ®o¹n c«ng nghÖ tiÕp theo.  ChÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n  ChÕ b¶n: Tríc cho tµi liÖu mÇu vµo s¾p ch÷ vi tÝnh. Sau ®ã, ®äc kü c¸c th«ng sè cña b¶n th¶o, b×a vµ c¸c yÕu tè kü thuËt ghi trªn phiÕu s¶n xuÊt ®Ó söa l¹i b¶n can, b¶n film, ph©n lo¹i mµu phim vµ t¸ch c¸c mµu trong cïng mét khu«n.  B×nh b¶n: §äc kü c¸c th«ng sè ®a ra trªn phiÕu s¶n xuÊt, nh khu«n khæ, ®Çu, g¸y, bông trang s¸ch. Sau ®ã, kiÓm tra chÊt l- îng b¶n can, film ®Ó phï hîp cho viÖc tiÕn hµnh kÎ maket vµ dµn khu«n trong qu¸ tr×nh in.  Ph¬i b¶n: NhËn b¶n b×nh ®· hoµn chØnh sau ®ã tiÕn hµnh ph¬i b¶n. Sau khi ®· hiÖn b¶n, ta ph¶i kiÓm tra c¸c phÇn tö in, ®é nÐt vµ chµ mùc ®Ó kiÓm tra c¸c phÇn tö in trªn b¶n. TiÕp theo ta tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo khu«n, cã kÑp c¸c b¶n cïng lo¹i cµo vµ ghi nh·n.  C¾t räc giÊy: KiÓm tra sè lîng, chÊt lîng giÊy. Sau ®ã, xÕp b»ng ngay ng¾n trªn bôc, ®Ó c¨ng c¸ch b¨ng ë mçi ram giÊy (kh«ng ®Ó sole, ®é cao tèi ®a 1.4m)  In offset: Cho giÊy tr¾ng vµo in: L¾p b¶n in thö b»ng giÊy s¾p råi míi cho giÊy tr¾ng vµo in. SV: Vò ThÞ Thu Nga 5
 6. 6. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ  KCS tê in: §©y lµ c«ng ®o¹n kiÓm tra chÊt lîng c¸c tê in (b×a vµ s¸ch) c¨n cø theo mÉu ®· ®îc ký duyÖt, ngoµi ra kÕt hîp víi tê mÉu gèc hoÆc maket.  §èi víi b×a s¸ch: Lo¹i bá tê in kh«ng ®¶m b¶o mµu s¾c, kh«ng khíp mµu hay thiÕu mµu.  §èi víi ruét s¸ch: KiÓm tra ®Ó kh«ng bÞ lät tê mÆt, in thiÕu mµu, nh¹t mµu, tê in bÞ gÊp gãc, mÊt ch÷ hay bÞ nh¨n giÊy.  GÊp tay s¸ch: C¸c tay s¸ch ®îc Ðp bá trªn m¸y, cã lãt v¸n ë hai ®©ï mçi bã víi sè lîng quy ®Þnh lµ 500 tê/ bã ®èi víi giÊy ®Þnh lîng >= 58g/m2 vµ 700 tê/ bã víi giÊy ®Þnh lîng < 58g/m2 .  B¾t tay s¸ch: B¾t s¸ch thµnh cuèn  So¹n sè: §¸nh sè thø tù trang s¸ch  Kh©u chØ, kh©u thÐp (®ãng lång)  Vµo b×a, l¸ng bãng b×a  XÐn ba mÆt  KiÓm tra, ®Õm bã gãi hoÆc ®ãng hép Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ in cña C«ng ty nh sau: SV: Vò ThÞ Thu Nga 6 Tµi liÖu cÇn in C¾t räc giÊy theo yªu cÇu s¶n phÈm KÕ ho¹ch, vËt t­ ChÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n In offset KCS tê in Hoµn thiÖn s¸ch NhËp kho, thµnh phÈm Kh¸ch hµng
 7. 7. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ H×nh 1.1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ in 3.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD tæ chøc theo m« h×nh chuyªn m«n ho¸ ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt, tøc lµ ë mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Òu do mét phßng hoÆc ph©n xëng riªng rÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¸n thµnh phÈm ë mçi kh©u vµ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh cã c¸c bé s¶n xuÊt chÝnh cã c¸c bé phËn phô trî nh: bé phËn vËn chuyÓn, tæ c¬ ®iÖn. Mét sè phßng, ph©n xëng chÝnh trong c«ng ty. SV: Vò ThÞ Thu Nga 7
 8. 8. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ H×nh 1.2: S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm  Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt t: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ ®Çu tiªn lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt.  Ph©n xëng chÕ b¶n: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ ®ã lµ giai ®o¹n chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n.  Ph©n xëng giÊy: Phô tr¸ch kh©u c¾t räc giÊy  Ph©n xëng m¸y in: Phô tr¸ch giai ®o¹n in offset  Ph©n xëng hoµn thiÖn s¸ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm ë giai ®o¹n c«ng SV: Vò ThÞ Thu Nga 8 Tµi liÖu cÇn in Phßng kÕ ho¹ch vËt t­, lËp kÕ ho¹ch vËt t­ Ph©n x­ëng giÊy thùn hiÖn c¾t räc giÊy theo yªu cÇu s¶n phÈm Bé phËn KCS thùc hiÖn KCS tê in Ph©n x­ëng chÕ biÕn thùc hiÖn chÕ b¶n, b×nh b¶n, ph¬i b¶n Ph©n x­ëng m¸y in thùc hiÖn in offset Ph©n x­ëng hoµn thiÖn s¸ch Bé phËn kho tµng qu¶n lý thµnh phÈm Kh¸ch hµng
 9. 9. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ nghÖ cuèi cïng lµ kh©u hoµn thiÖn s¸ch.  Ngoµi ra cßn cã bé phËn phôc vô ®¶m b¶o cho qua tr×nh s¶n xuÊt cña ph©n xëng chÝnh nh: bé phËn kho tµng, bé phËn vËn chuyÓn vµ c¸c bé phËn kh«ng cã tÝnh s¶n xuÊt nh nhµ ¨n, y tÕ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt theo d¹ng s¶n xuÊt gi¸n ®o¹n, tøc lµ giao c«ng mét vµi mÆt hµng theo ®¬n ®Æt hµng víi sè lîng nhiÒu theo kiÓu hµnh khèi vµ lo¹t nhiÒu. §©y lµ mét h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi kÕt cÊu s¶n xuÊt còng nh t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt cña C«ng ty. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh s¬ ®å ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty g¾n víi qóa tr×nh s¶n xuÊt 4. Tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh 4.1 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc võa vµ nhá, h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ, bao qu¸t tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph¬ng thøc qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn, chøc n¨ng. Víi m« h×nh nµy, ®¬n vÞ ®¶m b¶o th«ng tin, mÖnh lÖnh tõ trªn xuèng, c¸c ph¶n håi tõ díi lªn nhanh chãng chÝnh x¸c. §ång thêi c¸c phßng ban cã quan hÖ tham mu, hç trî, gióp ®ì lÉn nhau. §©y còng lµ m« h×nh phæ biÕn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. Toµn c«ng ty cã mét gi¸m ®èc, ba phßng ban, vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Bé m¸y qu¶n lý lµ gi¸m ®èc, c¸c trëng phßng, qu¶n ®èc, tæ tr- ëng. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y cña c«ng ty qua s¬ ®å sau (s¬ ®å sè 10) S¬ ®å 10: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty SV: Vò ThÞ Thu Nga 9 Gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch sx Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng tæng hîp Vi tÝnh PXchÕb¶n t¹omÉu Ph©n x­ëng in PX hoµn thiÖn In Ruét In B×a B×nh b¶n Ph¬i b¶n GÊp, kh©u (ghim) §ãng b×a,c¾t xÐn
 10. 10. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Ghi chó Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ phèi hîp Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban nh sau: - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong toµn c«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o, qu¶n lý c¸c phßng ban, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn c«ng ty trong mäi giao dÞch víi cÊp trªn, víi kh¸ch hµng,... ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, tham gia héi häp, tham gia ®Êu thÇu,... - Phßng tæng hîp: phßng cã hai nhiÖm vô chÝnh lµ: + Marketing: T¨ng cêng c¸c mèi giao lu ®Ó qu¶ng b¸ chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty, t×m kiÕm kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®Ó më réng thÞ trêng, ®ång thêi t×m hiÓu thÞ hiÕu kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ khai th¸c thÞ trêng, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ph¬ng híng kinh doanh, t×m c¸ch n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm theo híng ®¸p øng tèi u nhu cÇu kh¸ch hµng. + Tæ chøc hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c mÆt nh©n sù, s¾p xÕp, bè trÝ lao ®éng hîp lý trong c«ng ty, qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷, tæ chøc c¸c phong trµo v¨n nghÖ, thi ®ua, khen thëng, lµm thªm ca... - Phßng kÕ to¸n, tµi vô: §¶m nhiÖm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, ph¶n ¸nh tæng hîp, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ch to¸n tiªu thô, tÝnh ra l·i lç vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ theo ®Þnh kú...Bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o th«ng tin liªn tôc, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, gióp gi¸m ®èc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÆt chÏ, hiÖu qu¶, vµ tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng kinh doanh, ph¬ng híng ®Çu t ®óng ®¾n, kÞp thêi,... - Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: §©y lµ phßng ban cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c¸c mÆt cña s¶n xuÊt nh kÕ ho¹ch mua SV: Vò ThÞ Thu Nga 10
 11. 11. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ nguyªn vËt liÖu, dù tr÷ vËt t cho s¶n xuÊt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, lu kho,...®ång thêi phßng còng trùc tiÕp chØ ®¹o, híng dÉn, gióp ®ì c¸c ph©n xëng, ph©n c«ng, ®iÒu hµnh c«ng viÖc hîp lý, khoa häc cho c¸c ph©n xëng. Gi÷a phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ phßng kÕ to¸n tµi vô cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, th«ng tin qua l¹i lÉn nhau: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt lµ n¬i chuyÓn nh÷ng th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm cho kÕ to¸n, lµm c¨n cø cho kÕ to¸n ghi sæ. Ngîc l¹i, phßng kÕ to¸n ph¶n håi c¸c th«ng tin kÕ to¸n cÇn thiÕt cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: vÝ dô nh th«ng tin vÒ tû träng c¸c kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, th«ng tin vÒ ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu,... - Ph©n xëng chÕ b¶n t¹o mÉu: Ph©n xëng nµy cã ba bé phËn chÝnh lµ : Vi tÝnh, b×nh b¶n, ph¬i b¶n NhiÖm vô chÝnh cña ph©n xëng lµ ®¸nh m¸y vi tÝnh, c¨n chØnh, s¾p ch÷ ®iÖn tö, t¹o ra mÉu in, sau ®ã ph©n mµu theo tõng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, sau ®ã chôp lªn b¶n kÏm, ph¬i b¶n. - Ph©n xëng in : §©y lµ phÇn c«ng viÖc chÝnh, quan träng trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c mÉu in sÏ ®îc ph©n xëng t¹o mÉu chuyÓn xuèng vµ ®îc in theo ®óng tiªu chuÈn c«ng nghÖ quy ®Þnh, theo tõng chñng lo¹i nhÊt ®Þnh. Ph©n xëng in l¹i t¸ch ra hai tæ riªng lµ tæ in b×a vµ tæ in ruét s¶n phÈm. Tuy nhiªn hai c«ng viÖc nµy thêng ®- îc tiÕn hµnh song song víi nhau ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm ®ång bé vµ phèi hîp c«ng viÖc hîp lý h¬n. S¶n phÈm sau khi in ph¶i ®îc kiÓm tra chÆt chÏ vÒ møc ®ång ®Òu, ®Ñp m¾t. - Ph©n xëng hoµn thiÖn: Sau khi in, c¸c s¶n phÈm ph¶i hoµn thiÖn c¸c c«ng viÖc nh gÊp s¸ch (gÊp 1v¹ch, 2 v¹ch, 3 v¹ch), kh©u s¸ch hoÆc dËp ghim, sau ®ã ®îc ®ãng b×a vµ tiÕn hµnh c¾t xÐn, t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. Tuy chia lµm ba ph©n xëng nhng ph©n xëng t¹o mÉu,chÕ b¶n, ph©n xëng in, ph©n xëng hoµn thiÖn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, s¶n phÈm cña ph©n xëng nµy lµ ®Çu vµo cña ph©n xëng kia. Do vËy tæ chøc qu¶n lý trong ba ph©n xëng ph¶i phèi hîp ®ång bé, hiÖu SV: Vò ThÞ Thu Nga 11
 12. 12. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ qu¶, ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc, ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ vµ cã chÊt lîng cao. II/ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD 1. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ c«ng ty s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ in Ên c¸c lo¹i s¸ch vë häc sinh…Víi quy m« s¶n xuÊt kh«ng lín, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng phøc t¹p, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cho nªn bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô. * Phßng kÕ to¸n tµi vô t¹i C«ng ty NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n tµi vô lµ híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu thËp xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ban ®Çu, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. §ång thêi, phßng kÕ to¸n cßn cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Tõ ®ã, tham ma cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, c¸c quy ®Þnh phï hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn cña C«ng ty. Dùa trªn quy m« s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cïng møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tr×nh ®é c¸n bé, phßng kÕ to¸n tµi vô ®îc biªn chÕ 5 ngêi vµ ®îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh sau:  §øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô phô tr¸ch chung, ®iÒu hµnh, chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n, x©y dùng m« h×nh bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty, tæ chøc c¸c bé phËn thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc cña bé m¸y kÕ to¸n, lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ níc vÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n.  TiÕp ®Õn lµ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n vËt t, kÕ to¸n thanh to¸n vµ thñ quü. SV: Vò ThÞ Thu Nga 12
 13. 13. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ  KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô so s¸nh, ®èi chiÕu, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ kÕ to¸n tiªu thô, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o la chuyÓn tiÒn tÖ vµ thuyÕn minh b¸o c¸o tµi chÝnh.  KÕ to¸n vËt t: Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh nhËp- xuÊt- tån kho vËt t. Më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt theo dâi t×nh h×nh nhËp- xuÊt vËt t. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña hµng mua vÒ nhËp kho: tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt t ®· tiªu hao vµ sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi tham gia kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vËt t khi cã yªu cÇu.  KÕ to¸n thanh to¸n: Cã nhiÖm vô gióp kÕ to¸n trëng x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n vèn b»ng (tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn…), ghi chÐp, theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n víi c¸c ng©n hµng, kh¸ch hµng, víi nhµ cung cÊp. Tæng hîp, ph©n bæ ®óng tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, bhyt, bhxh, kpc®…cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn. §ång thêi cßn tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, theo dâi sù t¨ng, gi¶m TSC§ toµn c«ng ty.  Thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty trong viÖc thu, chi cho c¸c ho¹t ®éng khi cã chøng tõ hîp lÖ. CÊp ph¸t l- ¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khi ®Õn kú. Cã thÓ kh¸i qu¸t c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty qua s¬ ®å sau: SV: Vò ThÞ Thu Nga 13 KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng Phßng kÕ to¸n) KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü
 14. 14. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Quan hÖ chØ ®¹o -----> Quan hÖ ®èi chiÕu 2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn trong h¹ch to¸n hµng tån kho. Nhê ®ã, kÕ to¸n theo dâi ph¶n ¸nh mét c¸ch thêng xuyªn liªn lôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Cßn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông trong C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, hÖ thèng tµi kho¶n cña C«ng ty bao gåm hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC- Q§ - C§KT vµ c¸c tµi kho¶n söa ®æi, bæ sung c¸c th«ng t híng dÉn. Nhng do ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty kh«ng sö dông mét sè tµi kho¶n nh TK 113, TK 121, TK 128, TK 129, TK 139… VÒ hÖ thèng chøng tõ sö dông trong c«ng ty: HiÖn nay C«ng ty ®· ®¨ng ký sö dông hÇu hÕt c¸c chøng tõ do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh. Danh môc chøng tõ kÕ to¸n bao gåm:  Chøng tõ lao ®éng tiÒn l¬ng bao gåm cã: B¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ hëng b¶o hiÓm x· héi, phiÕu x¸c nhËn khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, hîp ®ång giao kho¸n.  Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, lÖnh nhËp vay vËt t, b¶ng thèng kª nhËp, b¶ng thèng kª xuÊt, thÎ kho. SV: Vò ThÞ Thu Nga 14
 15. 15. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ  Chøng tõ b¸n hµng: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ giÊy thanh to¸n t¹m øng…  Chøng tõ tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n thanh lý nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n më thÇu ®Êu gi¸ b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, thÎ tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh… Tãm l¹i, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh vÒ chøng tõ. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ ®óng ®¾n t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh. Dùa vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n tõng phÇn hµnh ghi chÐp vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho ban gi¸m ®èc trong C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®· ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c chøng tõ gèc sÏ ®îc ghi vµo NhËt ký chung. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu ë NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ C¸i c¸c tµi kho¶n. C«ng ty tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch theo nguyªn t¾c tËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo nguyªn t¾c ®èi øng tµi kho¶n. SV: Vò ThÞ Thu Nga 15
 16. 16. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å sau: Nh vËy, ta cã thÓ thÊy C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa ph¶i, cã ®ñ nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é nªn cã thÓ ghi sæ h×nh thøc NhËt ký chung vµ ¸p dông kÕ to¸n m¸y. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy chÝnh lµ lîng sæ s¸ch sö dông kh«ng nhiÒu nªn dÔ dµng sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã h×nh thøc vÊn cã nhîc ®iÓm tÝnh kiÓm so¸t chÆt chÏ kh«ng cao. 3. Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty C«ng ty cµng ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt, nªn c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong th¸ng ngµy cµng nhiÒu. §Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n SV: Vò ThÞ Thu Nga 16 Chøng tõ gèc NhËp dù liÖu in trong m¸y M¸y xö lý vµ c¸c thao t¸c trong m¸y NhËt ký chung Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh
 17. 17. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ lý h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®· ®a tin häc ho¸ vµo. C«ng ty ®· dùa trªn phÇn mÒm Fast Accounting ®Ó t¹o ra mét phÇn mÒm phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. §èi víi viÖc h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh, kh©u ®Çu tiªn cña quy tr×nh h¹ch to¸n trªn m¸y lµ kh©u thu thËp, xö lý ph©n lo¹i chøng tõ vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt, bëi v× sau khi c¸c sè liÖu trªn ®îc nhËp vµo m¸y sÏ tù ®éng xö lý c¸c th«ng tin ®Ó ®a ra c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o. NÕu kh©u ®Çu tiªn ®· nhËp kh«ng chÝnh x¸c th× tÊt c¶ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®îc do m¸y xö lý ®Òu kh«ng ®óng. PhÇn mÒm kÕ to¸n cã c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô.  HÖ thèng  KÕ to¸n tæng hîp  KÕ to¸n tiÒn mÆt  KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî ph¶i thu  KÕ to¸n hµng tån kho  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh  KÕ to¸n chÝ phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm HÖ thèng menu trong ch¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y ®îc tæ chøc díi d¹ng 3 cÊp  CÊp 1: Bao gåm c¸c ph©n hÖ nghiÖp vô  CÊp 2: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng chÝnh trong ph©n hÖ nghiÖp vô bao gåm  CËp nhËt sè liÖu  Lªn b¸o c¸o  Khai b¸o danh môc tõ ®iÓn vµ tham sè tuú chän  CÊp 3: LiÖt kª c¸c chøc n¨ng cô thÓ ®îc nªu ra trong menu cÊp 2 t¬ng øng C¸c thao t¸c cËp nhËt 1 chøng tõ: Mµn h×nh nhËp chøng tõ gåm 3 SV: Vò ThÞ Thu Nga 17
 18. 18. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ phÇn  PhÇn 1: C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn chøng tõ nh: Sè seri, sè chøng tõ, ngµy th¸ng, ®Þa chØ, ghi ®Þnh kho¶n …  PhÇn 2:TiÕp tôc ghi nh÷ng phÇn cßn l¹i stt, m· tiÓu, m· tiÕt, diÔn gi¶i, sè lîng, thµnh tiÒn  PhÇn 3: C¸c nót chøc n¨ng ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh nhËp chøng tõ nh: in, nhËp míi, nhËt ký, tho¸t. PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD I/ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD 1. CÊu thµnh chi phÝ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh, s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn liªn tôc. S¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c lo¹i s¸ch, vë…víi néi dung, mµu s¾c, kÝch cì kh¸c nhau. Mçi s¶n phÈm yªu cÇu vÒ ®¹t tiªu chuÈn vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng. V× vËy, chi phÝ s¶n xuÊt ë C«ng ty bao gåm nhiÒu thø, nhiÒu lo¹i, ph¸t sinh mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ.  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu…nh giÊy, mùc, b¨ng dÝnh cuén, b¨ng c¸ch trang…b×a, keo, dÇu pha mùc, chØ kh©u, chun vßng, dÇu ho¶… dïng trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. SV: Vò ThÞ Thu Nga 18
 19. 19. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt  Chi phÝ s¶n xuÊt chung: bao gåm toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt ngoµi 2 kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp trªn. Bao gåm c¸c yÕu tè:  Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng: Lµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.  Chi phÝ vËt liÖu: Lµ chi phÝ vÒ giÎ lau, dÇu mì…  Chi phÝ vÒ dông cô s¶n xuÊt: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ b¶o hé lao ®éng  Chi phÝ khÊu hao TSC§: Bao gåm c¸c kho¶n trÝch khÊu hao cña m¸y in, m¸y gÊp, m¸y xÐn, m¸y kh©u chØ, m¸y vµo b×a, m¸y cuén…  Chi phÝ söa ch÷a TSC§: Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt…  Chi phÝ ®éng lùc: Lµ toµn bé chi phÝ vÒ ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt  Chi phÝ kh¸c: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë ngoµi ph©n x- ëng ngoµi c¸c yÕu tè trªn 2. §èi tîng tËp hîp chi phÝ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cã nhiÖm vô ho¹t ®éng gia c«ng in Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc tiÕn hµnh dùa vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng víi khèi lîng s¶n phÈm in lu«n thay ®æi. Quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc tæ chøc liªn tôc vµ khÐp kÝn qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nhng s¶n phÈm cã tÝnh ®Æc thï riªng lµ ®îc ®Æt mua tríc khi s¶n xuÊt. Khi s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng còng lµ lóc kÕt thóc hîp ®ång. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng SV: Vò ThÞ Thu Nga 19
 20. 20. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ®iÒu kiÖn cô thÓ ®ã vµ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c h¹ch to¸n. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng. 3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, chi phÝ s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 3.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu 3.1.1 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong s¶n xuÊt, nã lµ yÕu tè chÝnh nh»m t¹o ra s¶n phÈm. C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD víi ho¹t ®éng chÝnh lµ gia c«ng in Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ… kh¸c nhau, do ®ã NVL mµ C«ng ty sö dông lµ nh÷ng vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh in chñ yÕu lµ giÊy, b×a, mùc, b¶n diazo vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. Trong ®ã: GiÊy bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: GiÊy VÜnh Phó, giÊy b¸o Nga, giÊy Trung Quèc, giÊy NhËt, giÊy B·i B»ng…giÊy b×a nh VÜnh Phò, b×a Couche…GiÊy chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ nªn ®îc theo dâi riªng. T¬ng øng víi giÊy th× t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD mùc in vµ b¶n diazo. B¶n diazo cho m¸y 16b trang lo¹i 2 mµu cña §øc, TiÖp, B¶n diazo cho m¸y 8 trang 2 mµu. Mùc in còng cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: Mùc in ®en né, mùc in ®en §øc, mùc in mµu §øc, Trung Quèc… Ngoµi ra cßn sö dông rÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu vµ ho¸ chÊt kh¸c nh: ChØ kh©u tay, chØ kh©u pªc«, chØ nil«ng, bét hå, keo thÐp ®ãng…®Ó hoµn thµnh c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ xuÊt b¶n còng nh c¸c kh¸ch hµng. Víi ®Æc thï ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ in s¸ch gi¸o khoa cho Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. Khi mçi ®¬n ®Æt hµng ®îc ký kÕt víi Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, th× giÊy lµ do Nhµ xuÊt b¶n cung cÊp. Lóc ®ã, kÕ to¸n SV: Vò ThÞ Thu Nga 20
 21. 21. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ chØ theo dâi vÒ sè lîng. §Õn khi hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng C«ng ty sÏ quyÕt to¸n víi Nhµ xuÊt b¶n phÇn nguyªn vËt liÖu nµy trªn c¬ së s¶n phÈm bµn giao. Cßn víi c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c, vµ giÊy dïng cho s¶n xuÊt c¸c ®¬n ®Æt hµng ngoµi Nhµ xuÊt b¶n hoÆc cña Nhµ xuÊt b¶n nhng kh«ng ph¶i lµ s¸ch gi¸o khoa th× kÕ to¸n theo dâi vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. Chi phÝ NVL cña C«ng ty thêng chiÕm tíi 70% gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ mét tØ lÖ lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. V× vËy viÖc tËp hîp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi phÝ vËt liÖu cã tÇm quan träng trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi gãp phÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hîp lý tiÕt kiÖm NVL tõ ®ã gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, mäi nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. Trªn tõng phiÕu xuÊt kho cã ghi râ môc ®Ých sö dông cho tµi liÖu nµo, sè lîng, sè tiÒn, ®Þa ®iÓm sö dông cô thÓ (viÖc xuÊt kho nµy c¨n cø theo b¶n ®Þnh møc tiªu hao vËt t; theo tõng tµi liÖu ®îc x©y dùng cho tõng hîp ®ång). Nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm sÏ ®îc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tËp hîp cho tõng ®¬n hµng. HiÖn nay, C«ng ty ®ang tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ mua lµ gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT vµ gi¸ vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Gi¸ mua cha tÝnh + Chi phÝ thu mua nhËp kho thuÕ GTGT (vËn chuyÓn, bèc dì) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong lý th× tuú tõng trêng hîp cô thÓ. NÕu vËt t sö dông mét lÇn th× ®¬n vÞ nhËp gi¸ nµo th× xuÊt ®óng gi¸ ®ã. VÝ dô: vËt liÖu cßn cã hµng tån kho ®¬n vÞ ¸p SV: Vò ThÞ Thu Nga 21
 22. 22. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. C¸ch tÝnh nh sau: §¬n gi¸ Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong kú b×nh qu©n = Sè lîng vËt liÖu ®Çu kú + Sè lîng vËt liÖu nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Sè lîng vËt liÖu x §¬n gi¸ xuÊt dïng xuÊt dïng b×nh qu©n 3.1.2 Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Khi mét hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt víi kh¸ch hµng, phßng kÕ ho¹ch vËt t sÏ viÕt lÖnh s¶n xuÊt sè 225/sxp, c¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt c¸n bé vËt t ®a ra b¶n ®Þnh møc vËt t theo tµi liÖu (biÓu sè 1). C¨n cø vµo b¶n ®Þnh møc vËt t nµy c¸n bé phßng kÕ ho¹ch viÕt phiÕu xuÊt kho (biÕu sè 2). VÝ dô: Trong th¸ng 1 n¨m 2006 cã mét hîp ®ång kinh tÕ sè 04/ H§KT ký kÕt gi÷a Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc víi C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD;; ký ngµy 03/01/2006 vÒ viÖc: In 31.040 cuèn Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Khæ 17x24 Sè trang ruét: 244 Sè mµu ruét: 1 Sè mµu b×a: 410 SV: Vò ThÞ Thu Nga 22
 23. 23. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 1 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc –bé gd & ®t C«ng Ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶n tÝnh ®Þnh møc vËt t theo tõng lo¹i tµi liÖu (Dïng ®Ó xuÊt, theo dâi, quyÕt to¸n vËt t theo tõng tµi liÖu) Sè 04/§MVT A: C¸c th«ng sè Tªn tµi liÖu: Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Sè Ên phÈm: 145/sxc Tªn ®¬n vÞ kh¸ch hµng ®Æt in: Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc Hîp ®ång sè: 04 Sè lîng in theo hîp ®ång: 31.040 Ph¬ng ph¸p ®ãng s¸ch : ChØ keo Khæ tµi liÖu: 17x24 Sè ruét s¸ch : 244 Sè mµu ruét: 1 Sè mµu b×a s¸ch : 410 GiÊy b×a : C200 g/m2 GiÊy ruét: T©n Mai 80 g/m2 Ph©n tÝch: + Tæng trang in thùc tÕ : 7.511.680 - Trang in ®en : 3.360.000 - Trang in mµu: 62.080 B. §Þnh møc vËt t 1. Tæ chÕ b¶n B¶n 16 trang: 30 b¶n B¶n 8 trang 2 mµu: 4 b¶n 2. Ph©n xëng in offset Mùc ®en (TQ) : 32,3 kg Mùc ®en (§NA): 1,5 kg Mùc mµu (TQ) : 29,8 kg Mì : 0,2 DÇu nhên : 3 DÇu ho¶ : 15,2 GiÊy in ruét: 70x99 GiÊy in b×a: 72x102 Yªu cÇu pha c¾t: 71,5x51 Yªu cÇu pha c¾t: 69,2x49,2 Sè lîng giÊy ruét: 2.376.642 tê Sè lîng giÊy b×a: 3.972 In chÝnh: 232.500 tê In chÝnh:3.875 Bï háng in: 3.906 tê Bï háng in:76 Bï hoµn thiÖn: 170 tê Bï hoµn thiÖn:16 Lu chiÓu 60c: 306 tê Lu chiÓu 60c: 5 3. Ph©n xëng hoµn thiÖn SV: Vò ThÞ Thu Nga 23
 24. 24. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ChØ kh©u: 47.677- (7.946x3) Keo vµo b×a: 74,2 kg Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Ngêi tÝnh Trëng phßng KH_VT Gi¸m ®èc Ký, hä tªn Ký, hä tªn Ký, hä tªn SV: Vò ThÞ Thu Nga 24
 25. 25. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 2 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o Dôc- bé GD&§T C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD PhiÕu xuÊt kho Ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Sè 145/ LC Hä tªn ngêi nhËn hµng: Bµ H»ng – PX in OFFSET Tªn tµi liÖu: Ng÷ v¨n 9 tËp 1 Hîp ®ång in sè: 04 Sè trang ruét: 244 Sè lîng in: 31.040 Mµu ruét: 01 STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t §vt Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnTheo chøng tõ Thùc xuÊt GiÊy T©n Mai tê 260,375 632 164,545,62 4 Sè tê chÝnh tê 232,500 Bï háng in tê 3,906 Bï háng m¸y gÊp tê 930 La chiÓu tê 306 Bï % mµu tê 0 Céng 237,642 260,375 164,545,62 4 Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2006 Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n Thñ kho Ngêi nhËn Phô tr¸ch ®¬n vÞ H»ng ngµy c¸c phiÕu xuÊt kho theo (biÓu 2) sÏ ®îc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cËp nhËt vµo phÇn mÒm kÕ to¸n theo mµn h×nh giao diÖn sau (biÓu sè 3): SV: Vò ThÞ Thu Nga 25
 26. 26. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 3 Nh×n vµo giao diÖn mµn h×nh trªn ta sÏ thÊy ®îc Stt, m· vËt t, quÕt ®Þnh in, m· s¸ch, sè lîng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn. T¹i « quyÕt ®Þnh in kÕ to¸n sÏ theo dâi viÖc xuÊt vËt t cho tõng hîp ®ång trong th¸ng, chÝnh v× vËy t¹i C«ng ty chi phÝ nguyªn vËt liÖu sÏ ®îc kÕ to¸n tËp hîp cho tõng hîp ®ång. §Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp nh sau:(BiÓu sè 4) SV: Vò ThÞ Thu Nga 26
 27. 27. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 4 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo tµi liÖu Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt Tªn tµi liÖu M· tµi liÖu Chi phÝ NVL theo tµi liÖu 1 §¹o ®øc líp 3 §§3 576,025.36 2 Ng÷ V¨n líp 9 NV9 1,123,300 3 ThÓ dôc líp 7 TD7 762,795.02 4 Ho¸ häc líp 9 HH9 256,277.75 5 T¹p chÝ to¸n häc tuæi trÎ TCTHTR 746,071.37 6 ThÓ dôc líp 6 TD6 856,356.02 7 To¸n Líp 9 T9 454,356.05 8 To¸n Líp 12 T12 256,735.80 9 To¸n tuæi th¬ TTT 390,408.39 10 §Þa lý líp 6 §L6 459,576.09 … Céng 1,825,036,650 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp H»ng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ghi vµo sæ NhËt ký chung (biÓu sè 5) SV: Vò ThÞ Thu Nga 27
 28. 28. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 5 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd&®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD NhËt ký chung Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång NT Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu Sè ph¸t sinh Sè NT TK Nî Cã … 01/1 011/PX/C CDC 01/1 XuÊt CCDC cho §«ng 6273 26,356 153 22,253 153 4,103 02/1 036/PX/N L 02/1 XuÊt vËt liÖu cho H»ng 6276 31,786 1523 31,786 02/1 025/PX/V LP 02/1 XuÊt vËt liÖu cho Minh 6272 12,568,369 1522 8,456,321 1522 2,152,312 1522 1,959,736 03/1 012/PX/C CDC 03/1 XuÊt CCDC cho §«ng 6273 15,234 153 15,234 … … … 16/1 145/PX/VL C 16/1 Ng÷ v¨n líp 9 - GiÊy T©n Mai 84x59,2 621 562,346 1521 562,346 17/1 147/PX/VL P 17/1 Ng÷ v¨n líp 9 - VLP 621 123,356 1522 123,356 18/1 148/PX/VL C 18/1 Ng÷ v¨n líp 9 - VLC 621 437,598 1521 437,598 … … … 24/1 176/PX/V LC 24/1 T¹p chÝ to¸n häc tuæi trÎ 621 3,564,789 1521 3,564,789 25/1 126/PX/V 25/1 ThÓ dôc líp 6 621 4,563,726 SV: Vò ThÞ Thu Nga 28
 29. 29. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ LC 1521 4,563,726 27/1 136/PX/V LC 27/1 To¸n Líp 9 621 5,453,120 1522 5,453,120 29/1 137/PX/V LC 29/1 To¸n Líp 12 621 3,125,120 1521 3,125,120 … 29/1 PC00012 9 29 /1 Chi phÝ s÷a ch÷a m¸y mãc 6275 1,789,700 1331 178,970 111 1,968,670 31/1 H§GTGT 0001786 31/1 Ho¸ ®¬n tiÒn níc 6278 3,456,500 1331 345,650 331 3,802,150 H§GTGT 0001897 Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn 6276 5,423,000 1331 542,300 331 1,968,670 … B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TrÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 1 6274 126,618,163 214 126,618,163 31/1 CTKT 11891 31/1 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho Ng÷ v¨n líp 9 622 5,798,956.00 31/1 CTKT 11891 31/1 TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cho Ng÷ v¨n líp 9 TrÝch 2% kinh phÝ c«ng T1 cho Ng÷ V¨n Líp 9 TrÝch 15% BHXH cho Ng÷ V¨n Líp 4,697,154.36 3382 115,979.12 3383 869,843.40 SV: Vò ThÞ Thu Nga 29
 30. 30. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 3384 115,979.12 31/1 CTKT 11892 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ 15415 5,798,956.00 622 5,798,956.00 CTKT 11893 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho To¸n Líp 12 TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cho To¸n Líp 12 TrÝch 2% kinh phÝ c«ng T1 cho To¸n líp 12 TrÝch 15% BHXH cho To¸n líp 12 TrÝch 2% BHYT T1 cho To¸n líp 12 7,438,257 334 6,024,988.06 3382 148,765.14 3383 1,115,738.55 3384 148,765.14 … … … 31/1 CTKT 11894 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ 15415 7,438,257 622 7,438,257 … … … … 31/1 CTKT 11899 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho Ng÷ v¨n líp 9 15415 1,123,300 621 1,123,300 SV: Vò ThÞ Thu Nga 30
 31. 31. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 31/1 CTKT 12136 31/1 KÕt chuyÓn CPNV ph©n x- ëng 6271 7,153,670.64 15415 7,153,670.64 … … … Céng 39,937,730,807 39,937,730,807 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp TÊt c¶ c¸c hîp ®ång hoµn thµnh vµo cuèi th¸ng, kÕ to¸n sÏ tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng hîp ®ång sau ®ã kÕ to¸n lËp mét “ chøng tõ kÕ to¸n” kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang TK 15415 chi tiÕt cho tõng hîp ®ång ®Ó lÊy ®ã lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c chøng tõ nµy ®îc kÕ to¸n cËp nhËt vµo phÇn mÒm kÕ to¸n. VÝ dô: Víi hîp ®ång kinh tÕ sè 04 víi Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ®Õn cuèi th¸ng 1 C«ng ty ®· hoµn thµnh, lóc nµy kÕ to¸n sÏ kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ ghi nh sau: Nî TK 15415: 1,123,300 Cã TK 621: 1,123,300 Tõ c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vµ chøng tõ kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp m¸y tÝnh tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµ lËp sæ chi tiÕt TK 621 cho Ng÷ V¨n líp 9 tËp 1. §ång thêi víi sù hç trì cña phÇn mÒm kÕ to¸n sæ c¸i TK 621 cã thÓ xem ®îc díi d¹ng tæng hîp hoÆc xem díi d¹ng chi tiÕt . ë díi d¹ng tæng hîp th× khi ngêi xem sè liÖu sÏ xem ®îc sè nguyªn vËt liÖu xuÊt trong th¸ng vµ sè nguyªn vËt liÖu nhËp l¹i trong th¸ng. Ngoµi ra cßn xem ®îc sè nguyªn vËt liÖu luü kÕ quý vµ n¨m kh«ng ph¶i mÊt thêi gian khi chóng ta lÊy sè liÖu cña tõng th¸ng ®Ó céng dån míi biÕt sè luü kÕ quý vµ luü kÕ n¨m. Víi biÓu sè 9 th× khi xem sè liÖu ngêi xem sÏ xem ®îc chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng hîp ®ång trong th¸ng. BiÓu sè 6 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ chi tiÕt tiÕt kho¶n Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi tiÕt cho hîp ®ång sè 04 Sè hiÖu: 621 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 SV: Vò ThÞ Thu Nga 31
 32. 32. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè NT Nî Cã Sè d ®Çu kú 0 145/PX/VLC 16/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1521 562,346 147/PX/VLP 17/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1522 123,356 148/PX/VLC 18/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1521 437,598 CTKT 11899 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ 15415 1,123,300 Céng ph¸t sinh 1,123,300 1,123,300 Sè d cuèi kú 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp BiÓu sè 7 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè hiÖu: 621 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång D ®Çu kú: 0 TK ghi cã Sè tiÒn TK ghi nî Sè tiÒn 152 2,135,012,356 152 7,021,404 1541 1,881,023,000 Ph¸t sinh trong kú 2,135,012,356 Ph¸t sinh trong kú 2,135,012,356 Luü kÕ quý 4,023,056,760 Luü kÕ quý 4,023,056,760 Luü kÕ n¨m 16,357,023,560 Luü kÕ n¨m 16,357,023,56 D cuèi kú 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 32
 33. 33. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ SV: Vò ThÞ Thu Nga 33
 34. 34. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 8 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Sè hiÖu: 621 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè NT Nî Cã 145/PX/VLC 16/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1521 562,346 147/PX/VLP 17/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1522 123,356 148/PX/VLC 18/1 Ng÷ v¨n líp 9 tËp 1 1521 437,598 176/PX/VLC 24/1 T¹p chÝ to¸n häc tuæi trÎ 1521 3,564,789 126/PX/VLC 25/1 ThÓ dôc líp 6 1521 4,563,726 136/PX/VLC 27/1 To¸n Líp 9 1521 5,453,120 137/PX/VLC 29/1 To¸n Líp 12 1521 3,125,120 Thu l¹i giÊy ®em ®i gia c«ng t¹i H12 356.856 … … CTKT 11899 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho Ng÷ v¨n líp 9 15415 1,123,300 … … … Céng P/S: 2,135,012,35 6 2,135,012,35 6 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 34
 35. 35. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 3.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.2.1 VÒ chøng tõ sö dông §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD, kÕ to¸n sö dông “ phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng” (BiÓu sè 10 vµ 11). “PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh” lµ chøng tõ x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng ph©n xëng. PhiÕu nµy do nh©n viªn thèng kª lËp råi chuyÓn lªn phßng hµnh chÝnh lao ®éng tÝnh tiÒn l¬ng ®¶m nhiÖm. “B¶ng chÊm c«ng” lµ b¶ng x¸c nhËn thêi gian lµm viÖc mét th¸ng cña c¸c nh©n viªn trong C«ng ty. B¶ng nµy do nh©n viªn trong tõng phßng lµm sau ®ã còng chuyÓn cho phßng hµnh chÝnh lao ®éng tÝnh tiÒn l¬ng. Thêi gian tÝnh l¬ng lµ hµng th¸ng. Sau khi kiÓm tra c¸c chøng tõ, nh©n viªn phßng hµnh chÝnh tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng theo hai h×nh thøc tr¶ l¬ng. BiÓu sè 9 PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh Ph©n xëng, tæ: ChÕ b¶n Ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2006 KÝp thî: Dòng ChÝnh M· CN :208 Tµi liÖu: Ng÷ V¨n 9 Sè lîng: 31040 Phô 1 M· CN Sè khu«n khu«n khæ Chñng lo¹i giÊy Phô 2 M· CN QuyÕt ®Þnh in sè Sè trang: 244 Phô 3 M· CN Tõ 6 giê ®Õn 14 giê Ca s¶n xuÊt STT Tªn CV Khu«n Sè l- îng §vt SPSX M· CV Sèlîng thªm 1 Söa can K19x27 4 trang 13/SX P 2 … Céng Trëng ®vÞ Bªn giao s¶n phÈm Bªn nhËn s¶n phÈm SV: Vò ThÞ Thu Nga 35
 36. 36. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Ký, hä tªn Ký, hä tªn Ký, hä tªn 3.2.2 VÒ tµi kho¶n sö dông vµ sæ s¸ch kÕ to¸n §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sù dông TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ ®îc chi tiÕt cho tõng ph©n xëng. TK 662.1: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho ph©n xëng chÕ b¶n TK 662.2: chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho ph©n xëng offset … Khi h¹ch to¸n, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622: chi tiÕt cho tõng ph©n xëng Cã TK 334 Cã TK 338 §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n tiÒn l¬ng ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD sö dông c¸c,“B¶ng thanh to¸n l¬ng ph©n xëng”, “B¶ng thanh to¸n l¬ng toµn C«ng ty” sau ®ã lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l- ¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi vµ “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng” . Néi dung sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc dïng khi h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: B¶ng thanh to¸n l¬ng ph©n xëng: B¶ng nµy ®îc lËp ®Ó theo dâi viÖc thanh to¸n l¬ng cña toµn ph©n xëng. Néi dung cña b¶ng nµy sè tiÒn l¬ng thùc tÕ thuéc ph©n xëng. Cuèi th¸ng nh©n viªn phßng hµnh chÝnh dùa trªn c¸c b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu x¸c nhËn hoµn thµnh s¶n phÈm ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho ph©n xëng. Sè liÖu dßng céng cuèi cïng cña b¶ng nµy ®îc sö dông ®Ó nh©n viªn tÝnh l¬ng ghi vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng toµn C«ng ty. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng toµn C«ng ty: B¶ng nµy ®îc lËp ®Ó theo dâi viÖc thanh to¸n l¬ng cña toµn C«ng ty. Néi dung cña b¶ng nµy; ph¶n ¸nh sè tiÒn l¬ng thùc tÕ mµ mçi ph©n xëng, c¸c phong ban trong C«ng ty ®îc hëng, sè thùc lÜnh trong th¸ng. Cuèi th¸ng, nh©n viªn tÝnh l¬ng SV: Vò ThÞ Thu Nga 36
 37. 37. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ phßng hµnh chÝnh lËp b¸o c¸o thanh to¸n C«ng ty dùa trªn c¸c b¸o c¸o thanh to¸n l¬ng ph©n xëng vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c… 3.2.3 Phong ph¸p tÝnh tÝnh l¬ng Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh vµ c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn. T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD hiÖn nay ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ:  L¬ng theo thêi gian: ¸p dông cho nh÷ng lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý, v¨n phßng (kh«ng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp)  L¬ng theo s¶n phÈm: ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm ViÖc thanh to¸n l¬ng t¹i C«ng ty chia thµnh 2 ®ît: ®ît mét vµo kho¶ng ngµy 10, ®ît 2 vµo ngµy 25. ViÖc tÝnh l¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ do c«ng nh©n viªn phßng hµnh chÝnh lao ®éng tÝnh tiÒn l¬ng ®¶m nhiÖm. Khi phßng hµnh chÝnh tÝnh to¸n l¬ng xong, sÏ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ph©n bæ vµo chi phÝ vµ tÝnh c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh. Tõ b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l¬ng (do phßng hµnh chÝnh lao ®éng tiÒn l¬ng chuyÓn sang) vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng (do phßng kÕ to¸n lËp) kÕ to¸n thc hiÖn kÕt chuyÓn chi phÝ b»ng c¸ch lËp mét chøng tõ kÕ to¸n, kÕ to¸n vµo mµn h×nh giao diÖn råi lËp bót to¸n kÕt chuyÓn. §èi víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm: C¨n cø vµo phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng… cña c¸c ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt chuyÓn lªn vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt,c¸n bé tÝnh l¬ng tÝnh to¸n tiÒn l¬ng cho tõng c«ng nh©n s¶n xuÊt cho tõng c«ng ®o¹n. SV: Vò ThÞ Thu Nga 37
 38. 38. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ MÆt kh¸c, t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ë mçi ph©n xëng thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kh¸c nhau. Quü l¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mçi ph©n xëng ®îc tÝnh b»ng c¸ch: Quü l¬ng theo §¬n gi¸ Sè lîng s¶n phÈm s¶n phÈm cña = tiÒn x hoµn thµnh ë c«ng nh©n c«ng c«ng ®o¹n ®ã Sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh hoµn toµn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña mçi c«ng ®o¹n kh¸c nhau. VÝ dô: §èi víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: L¬ng thêi gian ®îc tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý. Hµng th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ l- ¬ng c¬ b¶n, hÖ sè cÊp bËc ®Ó tÝnh l¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý. L¬ng thêi gian ®îc tr¶ theo l¬ng cøng vµ l¬ng mÒm. L¬ng cøng lµ l¬ng c¬ b¶n cßn l¬ng mÒm lµ l¬ng ph©n chia theo cÊp bËc, chøc vô vµ møc ®é b×nh thêng cña nh©n viªn. 3.2.4 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng Vµo cuèi th¸ng khi nh©n viªn phßng hµnh chÝnh tÝnh xong tiÒn l- ¬ng cho toµn C«ng ty vµ chuyÓn lªn cho phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n thanh to¸n sÏ tËp hîp vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho to¸n C«ng ty ®Ó lµm c¬ së tÝnh ra chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. BiÓu sè 10 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng thanh to¸n l¬ng Ph©n xëng chÕ b¶n Th¸ng 1/ 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång TT Hä vµ tªn L¬ng chÝnh Phô cÊp L¬ng phÐp TængSè giê §¬n gi¸ Thµnh tiÒn SV: Vò ThÞ Thu Nga 38
 39. 39. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 1 Lª §×nh Vinh 163 4064.258 662474.054 50000 662524.05 4 2 Lª ly Lam 156 4064.258 634024.248 50000 634074.24 8 3 Lª Thanh Hoa 176 4064.258 715309.408 50000 715359.40 8 4 D¬ng B×nh 186 4064.258 755951.988 50000 100000 756101.98 8 5 Mai Thu HiÒn 102 4064.258 414554.316 50000 414604.31 6 6 NguyÔn ThÞ Nh 186 4064.258 755951.988 50000 756001.98 8 7 Ph¹m ThÞ Hµ 201 4064.258 816915.858 50000 816965.85 8 8 Mai Thanh Lan 189 4064.258 768144.762 50000 768194.76 2 9 NguyÔn V¨n H¶i 135 4064.258 548674.830 50000 548724.83 0 … Céng 4890 20.356.789 1.600.00 0 100000 22.056.789 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp Sau khi nhËn ®îc b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi . C¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ®îc tÝnh nh sau: §èi víi BHXH ®îc h×nh thµnh theo tû lÖ 20% trªn tæng quü l¬ng cña doanh nghiÖp: C«ng ty ph¶i nép 15% trªn tæng quü l¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 5% trªn tæng quü l¬ng th× do ngêi lao ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp (trõ vµo thu nhËp cña hä). §èi víi BHYT ®îc h×nh thµnh theo tû lÖ 3% trªn tæng quü l¬ng cña doanh nghiÖp: C«ng ty ph¶i nép 2% trªn tæng quü l¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 1% trªn tæng quü l¬ng th× do ngêi lao ®éng trùc SV: Vò ThÞ Thu Nga 39
 40. 40. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ tiÕp ®ãng gãp (trõ vµo thu nhËp cña hä). §èi víi kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc trÝch theo tû lÖ 2% trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu toµn bé (tÝnh vµo chÝ phÝ s¶n xuÊt kinh doanh) Khi kÕ to¸n ®· lËp xong hai b¶ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng ë c¸c ph©n xëng vµ c¸c bé phËn trong C«ng ty. Sau khi ®· tËp hîp xong chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®¬n hµng. Tiªu thøc ph©n bæ lµ sè trang in c«ng nghiÖp. Sè trang in c«ng nghiÖp lµ sè trang in thùc tÕ t¹i C«ng ty kh«ng ph©n biÖt sè mµu trªn tõng trang in. Sè trang in c«ng nghiÖp ®îc bao gåm:  S è trang in c«ng nghiÖp ®· hoµn thµnh  Sè trang in dë dang t¹i c¸c ph©n xëng. Sè trang in nµy sÏ ®îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ quy ®æi theo sè trang in c«ng nghiÖp hoµn thµnh t¬ng ®¬ng theo hÖ sè nh sau: Víi ph©n xëng in OFFSET sè trang in dë dang ®îc tÝnh t¬ng ®¬ng víi 35% sè trang in c«ng nghiÖp hoµn thµnh, víi ph©n xëng hoµn thiÖn s¸ch sè trang in dë dang ®îc tÝnh t¬ng ®¬ng víi 85% sè trang in c«ng nghiÖp. Ngoµi ra, t¹i C«ng ty cßn quy ®Þnh khæ giÊy chuÈn lµ khæ 14,3x 20,3cm nÕu lín h¬n hoÆc bÐ h¬n th× ph¶i quy ®æi b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè quy vÒ khæ giÊy chuÈn.  NÕu khæ 19x27 cm th× nh©n víi hÖ sè 2  NÕu khæ 17x24 cm th× nh©n víi hÖ sè 1,5  NÕu khæ 15,45x22, 9 cm th× nh©n víi hÖ sè 1,2 C«ng thøc ®Ó tiÕn hµnh møc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc SV: Vò ThÞ Thu Nga 40
 41. 41. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ tiÕp cho tõng ®¬n hµng. Tríc tiªn kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh hÖ sè ph©n bæ: Tæng chi phÝ nh©n c«ng trong kú HÖ sè ph©n bæ = Tæng sè trang in c«ng nghiÖp Sau ®ã kÕ to¸n sÏ tÝnh møc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cho tõng ®¬n hµng (hay lµ tõng lo¹i tµi liÖu). Møc ph©n bæ chi phÝ Sè trang in c«ng nghiÖp NC cho tõng = HÖ sè ph©n bæ x nhËp kho cña tõng ®¬n ®¬n hµng hµng Theo vÝ dô trªn: Trong th¸ng 1 n¨m 2006 tæng céng chi phÝ nh©n c«ng lµ: 560,351,786.9 ®ång, tæng sè trang in c«ng nghiÖp lµ: 250,643,789 trang. 560,351,786.9 HÖ sè ph©n bæ lµ: = 2,3565 250,643,789 Ng÷ V¨n líp 9 tËp 1, sè trang in c«ng nghiÖp trong th¸ng 1 lµ 7,511,680. VËy chi phÝ nh©n c«ng tËp hîp ®îc cho tµi liÖu Ng÷ V¨n líp 9 lµ: 7,511,680 x 2,3565 = 17,701,273.92 Sau khi tÝnh to¸n xong, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ chiphÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®¬n hµng . BiÓu sè 11 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng theo tµi liÖu Th¸ng 1n¨m 2006 SV: Vò ThÞ Thu Nga 41
 42. 42. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt Tªn tµi liÖu Sè trang in c«ng nghiÖp Chi phÝ NC trªn 1 trang in CN Chi phÝ NC theo tµi liÖu 1 §¹o ®øc líp 3 256340 2,3565 604065.21 2 Ng÷ V¨n líp 9 7511680 2,3565 17701273.92 3 ThÓ dôc líp 7 658486 2,3565 1551722.259 4 Ho¸ häc líp 9 756342 2,3565 1782319.923 5 T¹p chÝ to¸n häc tuæi trÎ 3845611 2,3565 9062182.322 6 ThÓ dôc líp 6 456580 2,3565 1075930.77 7 To¸n Líp 9 723168 2,3565 1704145.392 8 To¸n Líp 12 652412 2,3565 1537408.878 9 To¸n tuæi th¬ 803546 2,3565 1893556.149 10 §Þa lý líp 6 904521 2,3565 2131503.737 … … … … Céng 250,643,789 560,351,786.9 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp Còng nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp chøng tõ kÕ to¸n ghi bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tõ c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ nhËt ký chung m¸y tÝnh tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµ lËp sæ chi tiÕt TK 622. §ång thêi víi sù hç trî cña phÇn mÒm kÕ to¸n sæ c¸i TK 622 cã thÓ xem ®îc díi d¹ng tæng hîp hoÆc xem díi d¹ng chi tiÕt . SV: Vò ThÞ Thu Nga 42
 43. 43. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 12 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ chi tiÕt tiÕt kho¶n Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn nh©n c«ng trùc tiÕp Chi tiÕt cho hîp ®ång sè 04 Sè hiÖu: 622 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 CCKT 11891 31/1 Ph¶i tr¶ nh©n c«ng 334 4,697,154.3 6 CCKT 11891 31/1 TrÝch 2% cho KPC§ 3382 115,979.12 CCKT 11891 31/1 TrÝch 15% cho BHXH 3383 869,843.40 CCKT 11891 31/1 TrÝch 2% cho BHYT 3384 115,979.12 CCKT 11892 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ 15415 5,798,956.0 0 Céng ph¸t sinh: 5,798,956.0 0 5,798,956.0 0 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 43
 44. 44. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 13 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nguyªn nh©n c«ng trùc tiÕp Sè hiÖu: 622 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 … … CCKT 11891 31/1 Ng÷ V¨n líp 9… 334 4,697,154.36 CCKT 11891 31/1 Ng÷ V¨n líp 9… 3382 115,979.12 CCKT 11891 31/1 Ng÷ V¨n líp 9… 3383 869,843.40 CCKT 11891 31/1 Ng÷ V¨n líp 9… 3384 115,979.12 CCKT 11892 31/1 Ng÷ V¨n líp 9… 15415 5,798,956.00 CCKT 11893 31/1 To¸n líp 12 334 6,024,988.06 CCKT 11893 31/1 To¸n líp 12 3382 148,765.14 CCKT 11893 31/1 To¸n líp 12 3383 1,115,738.55 CCKT 11893 31/1 To¸n líp 12 3384 148,765.14 CCKT 11894 31/1 To¸n líp 12 15415 7,438,257 … … … … Céng P/S: 560,351,786 .9 560,351,786. 9 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng 3.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt SV: Vò ThÞ Thu Nga 44
 45. 45. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ë c¸c ph©n xëng, c¸c tæ ®éi ph©n xëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm:  Chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (BHXH, BHYT, KPC§) cña c¸c nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng vµ tæ s¶n xuÊt.  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, nhiªn liÖu, phô liÖu phô tïng thay thÕ phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt.  Chi phÝ khÊu hao TCS§: bao gåm khÊu hao c¬ b¶n cña toµn bé TSC§ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng nh nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn… §©y lµ chi phÝ còng chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung toµn C«ng ty.  Chi phÝ söa ch÷a TSC§: bao gåm söa ch÷a lín vµ söa ch÷a nhá TSC§ cña C«ng ty.  Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cho c¸c dÞch vô mua ngoµi nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ph©n xëng. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n C«ng ty sö dông tµi kho¶n 627 – chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cÊp hai theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh  TK 6271- Chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng  TK 6272- Chi phÝ vËt liÖu  TK 6273- Chi phÝ c«ng cô, dông cô phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt  TK 6274- Chi phÝ khÊu hao nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, kho tµng, c¸c chi phÝ s÷a ch÷a TSC§…  TK 6275- Chi phÝ s÷a ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, TSC§  TK 6276- Chi phÝ ®éng lùc  TK 6278- Chi phÝ kh¸c SV: Vò ThÞ Thu Nga 45
 46. 46. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 3.3.1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt. TiÒn l¬ng tÝnh cho nh©n viªn lµ l¬ng thêi gian, vµ tÝnh theo cÊp bËc víi møc l¬ng c¬ b¶n lµ 290.000 ®ång. VÝ dô: Qu¶n ®èc Minh ë ph©n xëng hoµn thiÖn s¸ch. ViÖc tÝnh l- ¬ng ®îc tÝnh nh sau: Tæng sè giê lµm viÖc trong th¸ng cña Qu¶n ®èc Minh lµ: 150 giê HÖ sè l¬ng c¬ b¶n lµ: 3,2 3,2 x 290,000 L¬ng c¬ b¶n = x 150 (giê) = 790909.1(®ång) 8(giê) x 22 (ngµy) Ngoµi ra, do ¤ng Minh cßn ®îc hëng l¬ng phÇn mÒm theo hÖ sè. C«ng thøc tÝnh nh sau: Tæng l¬ng gi¸n tiÕp - Tæng l¬ng c¬ b¶n gi¸n tiÕp L¬ng phÇn = * NgxHmxHb mÒm Σ NgxHmxHb Ng: Sè giê lµm viÖc thùc tÕ Hm: HÖ sè phÇn mÒm cña c«ng nh©n thø i Hb: HÖ sè b×nh bÇu ngêi thø i Theo c«ng thøc trªn ta tÝnh ®îc l¬ng phÇn mÒm cña ¤ng Minh: Tæng quü l¬ng gi¸n tiÕp cña th¸ng/ n¨m 2006 lµ: 59,342,156 ®ång TiÒn l¬ng c¬ b¶n cña khèi gi¸n tiÕp: 21,108,200 ®ång HÖ sè phÇn mÒm cña qu¶n ®èc: 1.9 HÖ sè b×nh bÇu trong th¸ng cña ¤ng Minh lµ: 1.2 59,342,1560 - 21,108,200 L¬ng phÇn = * 115x 1.9 x1.2 = 712744.3 (®ång) SV: Vò ThÞ Thu Nga 46
 47. 47. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ mÒm 20,000 Tæng tiÒn l¬ng cña ¤ng Minh lµ: 790909.1 + 712744.3 = 1503653.4 (®ång) Tõ ®ã ta cã B¶ng tÝnh l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng . SV: Vò ThÞ Thu Nga 47
 48. 48. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 14 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng Th¸ng 1/ 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt Hä vµ tªn Bé phËn Sè giê lµm viÖc TT HÖ sè phÇn mÒm HÖ sè b×nh qu©n L¬ng c¬ b¶n L¬ng phÇn mÒm Tæng l¬ng 1 Ph¹m Bµng PX chÕ b¶n 118 1.7 1.2 622181. 8 501671.9 1123853.8 2 lª Hoa PX chÕ b¶n 125 1.8 1.3 659090. 9 609583.9 1268674.9 3 NguyÔn Anh Quang PX c¾t räc 128 2 1.2 674909. 1 640219.4 1315128.5 4 Hoµng V¨n PX c¾t räc 140 1.8 1.3 738181. 8 682734.0 1420915.8 5 Tr¬ng Anh Vinh PX hoµn thiÖn 150 1.9 1.2 790909. 1 712744.3 1503653.4 … … Céng 2135676 8 4298536 4 64342132 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp Sau khi nh©n viªn tÝnh l¬ng t¹i phßng hµnh chÝnh ®· tæng hîp xong toµn bé tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, lóc ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh ®· tr×nh bµy ë phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 3.2.2 Chi phÝ khÊu hao Cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt viÖc t¨ng c- êng thiÕt bÞ, kü thuËt m¸y mãc vµo s¶n xuÊt sÏ gióp cho doanh nghiÖp gi¶m bít ®îc phÇn lín sè lao ®éng trùc tiÕp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng SV: Vò ThÞ Thu Nga 48
 49. 49. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ®Êy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ míi nh:  HÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh, c¸c thiÕt bÞ ph©n mµu ®iÖn tö, hÖ thèng m¸y chôp vµ ph¬i b¶n.  HÖ thèng m¸y in Herdelberg mét mµu, nhiÒu mµu.  Ngoµi ra, C«ng ty ®· chó träng viÖc trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i b¸n tù ®éng tõ kh©u chÕ b¶n ®Õn kh©u hoµn thiÖn. V× vËy c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë ®©y lµ rÊt quan träng. HiÖn nay, C«ng ty thùc hiÖn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n thêi gian. C«ng thøc tÝnh nh sau: Nguyªn gi¸ TSC§ Møc khÊu hao n¨m tõng = lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Thêi gian sö dông 1 Tû lÖ khÊu hao = x 100 Thêi gian sö dông Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ x Tû lÖ khÊu hao n¨m Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m Møc khÊu hao b×nh qu©n = th¸ng 12 (th¸ng) Còng nh NVL th× TSC§ sÏ ®îc kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i TSC§ lËp thÎ theo dâi riªng vÒ sè lîng, nguyªn gi¸, sè ®· khÊu hao, gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó qu¶n lý t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ sö dông. Hµng th¸ng kÕ to¸n sÏ tËp hîp tÊt c¶ c¸c thÎ theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i…®Ó lËp “ B¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh”. KÕ to¸n c¨n cø trªn b¶ng ph©n bæ khÊu hao ®Ó trÝch khÊu hao SV: Vò ThÞ Thu Nga 49
 50. 50. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ TSC§ vµ ph©n bæ chi phÝ. BiÓu sè 15 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng ph©n bæ tÝnh khÊu hao TSC§ (trÝch) Th¸ng 1/ 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Tªn tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ Ghi cã TK 214 Ghi nî c¸c TK 627 641 642 M¸y d¸n nhùa 15.500.000 184.524 184.524 M¸y ph¬i b¶n MONTAKOP 150.811.160 1.256.760 1.256.760 M¸y in A8 3.238.095.2 38 26.984.127 26.984.127 Xe « t« t¶i ISUZU 263.496.324 2.688.295 2.688.29 5 Xe « t« con 12 chç 13.636.364 10.681.815 10.681.815 Xe « t« con FORD 510.026.818 5.312.779 5.312.779 M¸y ®iÒu hoµ 1.565.000 4.303.744 4.303.744 Tô ®iÖn 59.952.800 7.121.500 7.121.500 M¸y photocpy 34.462.590 358.985 358.985 M¸y in komori LP40 2.000.000.0 00 16.666.666 16.666.666 … … … … … … Céng 126.618.16 3 104.903.46 7 2.688.29 5 19.026.40 1 SV: Vò ThÞ Thu Nga 50
 51. 51. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp 3.2.3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c bao gåm chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu, chi phÝ c«ng cô dông cô, chÝ phÝ söa ch÷a b¶o dìng tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chÝ phÝ kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c còng gièng nh chi phi NVL vµ chi phÝ nh©n c«ng. KÕ to¸n còng tiÕn hµnh c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan ph¸t sinh ®Ó ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo NhËt ký chung . Sau khi ®· lËp nhËt ký chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i c¸c TK 6271 , TK 6272 , TK 6272 , TK 6274 , TK 6275 , TK 6276 , TK 6278 BiÓu sè 16 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Sè hiÖu: 6271 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§ U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng 31/ 1 T¹m ph©n bæ tiÒn l- ¬ng 334 739,204.5798 B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng 31/ 1 C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 338 140,448.8702 CTKT 12215 31/ 1 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 1541 5 879,653.45 … … … Céng P/S: 89,789,356 89,789,356 SV: Vò ThÞ Thu Nga 51
 52. 52. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 52
 53. 53. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 17 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ vËt liÖu Sè hiÖu: 6272 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 320/PX/VLP 07/0 1 ¤ng Minh 152 320 153 152 35 065 Lan PSX 152 35 065 321/PX/VLP 12/0 1 ¤ng Minh 152 356 813 152 65 034 322/PX/VLP 18/0 1 ¤ng Thanh 152 352 031 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 102 001 00 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 35 103 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 37 056 333/PX/VLP 20/0 1 Bµ Nh HC 152 94 356 333/PX/VLP Bµ Nh HC 152 98 005 333/PX/VLP Bµ Nh HC 152 65 103 334/PX/VLP 25/0 1 ¤ng S¬n 152 73 025 334/PX/VLP ¤ng S¬n 152 67 356 335/PX/VLP 27/0 1 Bµ Thanh 152 54 760 38 CTKT 12657 - KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 15415 256,302.54 … … … Céng P/S: 45,356,653 45,356,653 Sè d cuèi kú: 0 SV: Vò ThÞ Thu Nga 53
 54. 54. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 54
 55. 55. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 18 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ c«ng cô dông cô Sè hiÖu: 6273 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 201/CC 01/01 Lan 153 2600 Lan 153 143000 202/CC 02/01 Quúnh PSX 153 76000 Quúnh PSX 153 32,000 Quúnh PSX 153 15000 203/CC 03/01 Ph¬ng TB 153 13000 Ph¬ng TB 153 11000 … CTKT 12702 31/01 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 15415 4,023.56 … … … Céng P/S: 789,980 789,980 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 55
 56. 56. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 19 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ khÊu hao TSC§ Sè hiÖu: 6274 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§ U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 B¶ng ph©n bæ khÊu hao 31/01 TrÝch khÊu hao TSC§ th¸ng 1 214 104,903,467 CTKT 12785 31/01 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 1541 5 1,625,432.02 … … Céng P/S: 104,903,467 104,903,467 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 56
 57. 57. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 20 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ sña ch÷a TSC§ Sè hiÖu: 6275 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 PC-1103 14/1 Mua phô tïng söa ch÷a m¸y 111 456 035 PC-1103 Mua phô tïng söa ch÷a m¸y 111 356 320 PC-1103 Mua phô tïng söa ch÷a m¸y 111 145 678 PC-1103 Mua phô tïng söa ch÷a m¸y 111 489 035 … 111 756 023 PC-1231 24/1 Chi phÝ söa ch÷a m¸y 111 4 035 000 PC-1231 Chi phÝ söa ch÷a m¸y 111 2 653 023 PC-1231 Chi phÝ söa ch÷a m¸y 111 1 786 320 PC-1231 Chi phÝ söa ch÷a m¸y 111 1 600 000 Chi phÝ söa ch÷a m¸y 111 1 235 025 … CTKT 12860 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 15415 1,225,025.0 3 Céng P/S: 86,435,032 86,435,03 2 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 57
 58. 58. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 21 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ ®éng lùc Sè hiÖu: 6276 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 102/NL 01/01 Bµ Thanh 1523 125 365 102/NL 01/01 Ch¹y n©ng xe 1523 378 012 123/NL 08/01 ¤ng Minh 1523 26 435 123/NL 08/01 Dïng chÊm b¶n can 1523 156 432 123/NL 0/8/01 Lau keo hå nãng 1523 23 012 … 1124536 31/01 TiÒn ®iÖn 111 18 356 024 … CTKT 12905 31/01 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 15415 532,036.00 … Céng P/S: 64,235,03 2 64,235,032 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 58
 59. 59. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 22 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ kh¸c Sè hiÖu: 6278 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 PC1041 04/01 Thuª xe chë mùc 111 453 320 PC1056 08/01 Thuª xe chë giÊy 111 1 562 342 PC1067 12/01 Thuª xe vËt chÊt l« b¶n 111 1 023 301 PC1069 19/01 Thuª ngoµi chÕ b¶n 111 756 302 PC1076 22/01 Thuª ngoµi gia c«ng s¸ch 111 21 056 324 PC1085 27/01 Thuª xe chë giÊy cuén 111 3 025 419 PC1087 26/01 TiÒn níc 111 27 035 420 PC1090 27/01 Chi phÝ gi¸m s¸t 111 2 946 350 … CCTK 12965 31/01 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 1541 5 2,640,198.0 4 Céng P/S: 263,360,27 4 263,360,27 4 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 59
 60. 60. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Còng nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y sÏ tù ®éng läc d÷ liÖu vµ lËp nªn sæ c¸i TK 627 ë d¹ng chi tiÕt hoÆc dang tæng hîp. BiÓu sè 23 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu: 627 Tõ ngµy 01 th¸ng 1 ®Õn ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§U Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã Sè d ®Çu kú: 0 201/CC 01/0 1 Lan 153 2 600 Lan 153 143 000 202/CC 02/0 1 Quúnh PSX 153 76 000 Quúnh PSX 153 32 000 Quúnh PSX 153 15 000 203/CC 03/0 1 Ph¬ng TB 153 13 000 Ph¬ng TB 153 11 000 … 320/PX/VLP 07/0 1 ¤ng Minh 152 320 153 152 35 065 Lan PSX 152 35 065 321/PX/VLP 12/0 1 ¤ng Minh 152 356 813 152 65 034 322/PX/VLP 18/0 1 ¤ng Thanh 152 352 031 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 102,001.00 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 35 103 SV: Vò ThÞ Thu Nga 60
 61. 61. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ 322/PX/VLP ¤ng Thanh 152 37 056 333/PX/VLP 20/0 1 Bµ Nh HC 152 94 356 333/PX/VLP Bµ Nh HC 152 98 005 333/PX/VLP Bµ Nh HC 152 65 103 334/PX/VLP 25/0 1 ¤ng S¬n 152 73 025 334/PX/VLP ¤ng S¬n 152 67 356 335/PX/VLP 27/0 1 Bµ Thanh 152 54,760.38 CTKT 12989 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC cho Ng÷ V¨n 9 15415 7,162,670.64 … … …. Céng P/S: 590,634,762 590,634,762 Sè d cuèi kú: 0 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp Còng nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, vµo cuèi th¸ng khi kÕ to¸n ®· tËp hîp hÕt c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®¬n hµng cã trong th¸ng. KÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ vµ møc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng nh sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung HÖ sè ph©n bæ = Tæng sè trang in c«ng nghiÖp trong th¸ng Møc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt = HÖ sè ph©n bæ x Sè trang in c«ng nghiÖp trong th¸ng trong kú ë vÝ dô trªn: Ng÷ V¨n líp 9 ta tiÕn hµnh tÝnh hÖ sè ph©n bæ 590,634,762 HÖ sè ph©n bæ = = 2,35647 250643789 Nh vËy chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho Ng÷ V¨n Líp 9 7511680 x 2,35647 = 17,701,048.57 (®ång) Tõ ®ã kÕ to¸n sÏ tæng hîp c¸c tµi liÖu trªn “B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung” cho c¸c ®èi tîng sö dông. SV: Vò ThÞ Thu Nga 61
 62. 62. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 24 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc-bé gd & ®t C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tµi liÖu Th¸ng 1n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Stt Tªn tµi liÖu Sè trang in c«ng nghiÖp Chi phÝ SXC trªn 1 trang in CN Chi phÝ SCX theo tµi liÖu 1 §¹o ®øc líp 3 256,340 2,35647 604,057.5198 2 Ng÷ V¨n líp 9 7,511,680 2,35647 17,701,048.57 3 ThÓ dôc líp 7 658,486 2,35647 1,551,702.504 4 Ho¸ häc líp 9 756,342 2,35647 1,782,297.233 5 T¹p chÝ to¸n häc tuæi trÎ 3,845,611 2,35647 9,062,066.953 6 ThÓ dôc líp 6 456,580 2,35647 1,075,917.073 7 To¸n Líp 9 723,168 2,35647 1,704,123.697 8 To¸n Líp 12 652,412 2,35647 1,537,389.306 9 To¸n tuæi th¬ 803,546 2,35647 1,893,532.043 … …. …. …. ……. Céng 250,643,789 590,634,762 Hµ néi, ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp 3.2.4 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung khi ph¸t sinh ®Òu ®îc kÕ to¸n tËp hîp vµo TK 627. Cuèi mçi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh bªn Nî TK627, chªnh lÖnh gi÷a bªn Nî vµ bªn Cã ®îc kÕt chuyÓn sang TK 15415 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD nh sau: 334, 338 627 154 Chi phÝ nh©n viªn 152, 153 SV: Vò ThÞ Thu Nga 62
 63. 63. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Chi phÝ vËt liÖu, CCDC Ph©n bæ hoÆc kÕt 214 chuyÓn CP SXC Chi phÝ khÊu hao TSC§ 331, 111, 112 Chi phÝ SX chung kh¸c S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 3.4. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ toµn doanh nghiÖp KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu vµ ph¶n ¸nh vµ TK 621 KÕ to¸n tiÒn l¬ng thùc hiÖn tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt trùc tiÕp vµ ph¶n ¸nh vµo TK622 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo dâi vµ ph¶n ¸nh to¸n bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú vµo TK 627. Víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hiÖn nay C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD thùc hiÖn ®¸nh gi¸ hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, do ®ã ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ chi tiÕt thµnh tiÕt kho¶n: TK 15415: Chi phÝ SXKDDD in Ên, c¾t räc. Tõ c¸c b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi: SV: Vò ThÞ Thu Nga 63
 64. 64. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Nî TK 15415 Cã TK 621 Cã TK 622 Cã TK 627 Sau khi kÕ to¸n ®· tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµo Nî TK 15415, tiÕp ®ã ghi vµo nhËt ký chung (mÉu 5). PhÇn mÒm tù ®éng chuyÓn sè liÖu vµ lËp sæ chi tiÕt TK 15415, sæ c¸i díi d¹ng tæng hîp vµ chi tiÕt TK 1541 SV: Vò ThÞ Thu Nga 64
 65. 65. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 25 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ c¸i Tk cf sxkddd cña ho¹t ®éng chÝnh Sè hiÖu15415 Th¸ng 01n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã D ®Çu kú 665,375,032 … NhËp vë HS tõ PX s¸ch 1552 24302103 NhËp vë HS tõ gia c«ng 1552 27435023 31/1 KC chi phÝ NVLTT 621 1,825,036,650 31/1 KC chi phÝ NCTT 622 560,351,786.90 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6271 89,789,356 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6272 45,356,653 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6273 789,980 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6274 104,903,467 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6275 86,435,032 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6276 64,235,032 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 6278 263,360,274 31/1 KÕt chuyÓn CFSXC 632 1,567,353,05 0 … … … Céng ph¸t sinh 1,830,975,502 1,825,036,65 0 D cuèi kú 671,313,884 Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 1n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp SV: Vò ThÞ Thu Nga 65
 66. 66. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ BiÓu sè 26 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD Sæ chi tiÕt tiÕt kho¶n TK CFSX KDDD cña ho¹t ®éng chÝnh chi tiÕt cho hîp ®ång 04 Sè hiÖu 15415 Th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè tiÒn Sè hiÖu NT Nî Cã , D ®Çu kú 0 CTKT 11899 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu 621 1,123,300 CTKT 11894 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 622 5,789,956 CTKT12215 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n viªn PX 6271 879,653.45 CTKT 12657 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu 6272 256,302.54 CTKT12785 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ CCDC 6273 4,023.56 CTKT 12702 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TCS§ 6274 1,625,432.02 CTKT 12860 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a TCS§ 6275 1,225,025.03 CTKT 12905 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ ®éng lùc 6276 532,036.00 CTKT 12965 31/1 KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c 6278 2,640,198.04 SV: Vò ThÞ Thu Nga 66
 67. 67. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ CTKT 12980 Giao tµi liÖu hoµn thµnh cho kh¸ch 632 14,075,926.6 4 Céng ph¸t sinh 14,075,926.6 4 14,075,926.6 4 Sè d cuèi kú 0 Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2006 Gi¸m ®èc KÕ to¸n trëng Ngêi lËp II/ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm taÞ C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD 1. Qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Tríc khi ký kÕt mét hîp ®ång, phßng dÞch vô thÞ trêng trªn c¬ së yªu cÇu ®Æt hµng cña kh¸ch hµng sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®Þnh møc chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng in…cho s¶n phÈm ®ã. Sau khi ®· tÝnh to¸n xong, phßng dÞch vô thÞ trêng sÏ lËp mét phiÕu b¸o gi¸ giao cho kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng chÊp nhËn hai bªn sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. 2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh Do ®Æc trng tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, mçi ®¬n ®Æt hµng lµ mét lo¹i tµi liÖu cã yªu cÇu vÒ kü thuËt còng nh yªu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông lµ kh¸c nhau nªn C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm. 3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang T¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD s¶n xuÊt tiÕn hµnh theo ®¬n ®Æt hµng, do vËy viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chi phÝ tËp hîp ®îc cña c¸c ®¬n ®Æt hµng cha hoµn thµnh. §Õn cuèi th¸ng ®¬n ®Æt hµng nµo cha hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ®¬n ®Æt hµng ®ã tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng cña ®¬n ®Æt hµng SV: Vò ThÞ Thu Nga 67
 68. 68. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ®ã. VÝ dô: Trong th¸ng 1/2006 t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng in s¸ch To¸n Líp 9, nhng ®Õn cuèi th¸ng hîp ®ång nµy vÉn cha hoµn thµnh. VËy tæng chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp ®îc cho tµi liÖu nµy lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang bao gåm: Trong ®ã: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 454,356 (®ång) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 1,264,622.02 (®ång) Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 1,756,350.08 (®ång) VËy gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng cña hîp ®ång s¸ch lµ: 3,475,328.87 (®ång). Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng cña C«ng ty b»ng tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng cña tÊt c¶ c¸c tµi liÖu tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng cha nhËp kho NXBGD hoÆc cha giao cho kh¸ch hµng. 4. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ ®¬n ®Æt hµng. C«ng ty ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Theo ph¬ng ph¸p nµy cuèi th¸ng kÕ to¸n sÏ tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i tµi liÖu sÏ ®îc tÝnh b»ng c¸ch: chia tæng gi¸ thµnh cña tµi liÖu ®ã cho sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng nhËp kho. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh ra tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cho tõng tµi liÖu trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh tµi liÖu, vµ c¸c thÎ tÝnh gi¸ thµnh cña tõng hîp ®ång. Tæng Chi phÝ Chi phÝ gi¸ thµnh = SXDD + SXPS SP ®Çu kú trong kú SV: Vò ThÞ Thu Nga 68
 69. 69. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh ®¬n vÞ in thµnh phÈm = Tæng s¶n phÈm hoµn thµnh VÝ dô: Trong th¸ng 1/ 2006, C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt tµi liÖu Ng÷ V¨n 9 víi sè lîng lµ 31040 cuèn. Tµi liÖu nµy s¶n xuÊt tõ ngµy 01/01/2006 vµ ®Õn ngµy 31/01/2006 th× hoµn thµnh. V× vËy kh«ng cã chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. Chi phÝ s¶n xuÊt cña tµi liÖu nµy tËp hîp trong th¸ng bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 1,123,300 (®ång) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 5,789,956 (®ång) Chi phÝ s¶n xuÊt chung: 7,153,670.64 (®ång Tæng gi¸ thµnh: 14,075,926.64 14,075,926.64 Gi¸ thµnh mét cuèn tµi liÖu = = 453.4770181® 31040 5. §¸nh gi¸ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD lµ mét c«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm trong c«ng viÖc gãp phÇn thóc ®Èy qóa tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty còng ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn vµ phï hîp h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n ®ang ®ãng vai trß hÕt søc quan trängtrong viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng a ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cßn cã nh÷ng nhîc ®iÓm cÇn ph¶i kh¾c phôc. Cô thÓ: ¦u ®iÓm:  Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n SV: Vò ThÞ Thu Nga 69
 70. 70. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ VÒ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. Víi h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD chØ më mét bé sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n h¹ch to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n trung t©m cña ®¬n vÞ bao gåm c¸c bé phËn cã c¬ cÊu phï hîp víi kh©u cña c«ng viÖc, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ vµ c¸c nh©n viªn thèng kª ë c¸c ph©n xëng lµm nhiÖm vô híng dÉn vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËn, kiÓm tra s¬ bé chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp kinh tÕ cã liªn quan vµ göi c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung trong C«ng ty ®· ®¶m b¶o sù thèng nhÊt l·nh ®¹o tËp trung, tuy lµ bé m¸y kÕ to¸n nhá gän nh- ng C«ng ty lu«n lu«n ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ rµng nªn ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ vµ ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ ®óng ®¾n. Bé m¸y kÕ to¸n còng ®· thùc hiÖn tèt vai trß tham mu cho gi¸m ®èc nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng vÒ ®Çu t, kinh doanh. Ngoµi ra, viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung sÏ ®¶m b¶o cho viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ kÞp thêi vµ do kÕ to¸n trëng trùc tiÕp qu¶n lý. ChÝnh v× vËy ë C«ng ty viÖc lu©n chuyÓn vµ lu gi÷ chøng tõ ®îc C«ng ty thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh. C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD xÐt vÒ quy m« th× còng kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp cã quy m« lín, víi tr×nh ®é c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm, C«ng ty sÏ chØ nh÷ng thùc hiÖn nh÷ng mÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn, kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ ®Æc biÖt phï hîp víi viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y t¹i C«ng SV: Vò ThÞ Thu Nga 70
 71. 71. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ ty.  VÒ h×nh thøc kÕ to¸n, chÕ ®é chøng tõ, hÖ thèng sæ s¸ch vµ b¸o c¸o trong c«ng ty C¸c chøng tõ ban ®Çu ®îc xö lý, thùc hiÖn ngµy tõ ph©n xëng. Nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngay tõ ph©n xëng nh: t×nh h×nh xö dông nguyªn vËt liÖu ®a vµo s¶n xuÊt, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Òu ®îc nh©n viªn thèng kª ë mçi ph©n xëng theo dâi vµ cung cÊp sè liÖu cho to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ. Do chi phÝ s¶n xuÊt ®îc theo dâi ngay tõ ph©n xëng nªn ®· khuyÕn khÝch ®îc viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty kh«ng chØ giao l¬ng kho¸n cho ph©n xëng mµ cßn thùc hiÖn quy chÕ thëng 20% gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm cho bé phËn tiÕt kiÖm. §iÒu nµy lµm cho sè l- îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho nhanh chãng vµ gi¸ trÞ vËt liÖu thu håi t¬ng ®èi lín, sè lîng nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm nµy ®îc sö dông cho s¶n xuÊt hoÆc b¸n phÕ liÖu. ChÝnh v× vËy viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu so víi ®Þnh møc lµ rÊt cã ý nghÜa. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh … C«ng ty ®· x©y dùng ®îc ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho hÇu hÕt c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu do vËy khi xuÊt vËt t theo tõng hîp ®ång ®Òu c¨n cø th«ng qua lÖnh s¶n xuÊt vµ b¶n tÝnh ®Þnh møc vËt t theo tµi liÖu. Theo c¸ch thøc nµy C«ng ty ®· tiÕt kiÖm vµ qu¶n lý vËt t tèt h¬n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh ®¬n gi¶n. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty. Kú tÝnh gi¸ thµnh vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý, kú tÝnh gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi kú h¹ch to¸n. T¹i C«ng ty kú h¹ch to¸n lµ th¸ng, s¶n xuÊt hµng lo¹t theo hîp ®ång SV: Vò ThÞ Thu Nga 71
 72. 72. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n…V× vËt kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®îc x¸c ®Þnh lµ th¸ng vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng cho tõng hîp ®ång hoµn thµnh. ViÖc tÝnh gi¸ theo kú lµ th¸ng sÏ gióp cho c«ng viÖc cung cÊp sè liÖu nhanh chãng, ph¸t huy ®îc t¸c dông ph¶n ¸nh gi¸m ®èc víi t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm g¾n liÒn víi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ lao ®éng lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña C«ng ty.  §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD ®· vµ ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l¬ng cho nh©n viªn trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt vµ nh©n viªn gi¸n tiÕp. §iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý víi ngµnh nghÒ in vµ víi thÞ trêng hiÖn nay. Kh«ng nh÷ng vËy, nã cßn thóc ®Èy c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c ph©n xëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thóc ®Èy hoµn thµnh s¶n phÈm nhËp kho, h¹n chÕ tèi ®a s¶n phÈm dë dang cuèi kú.  §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung: T¹i C«ng ty, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc chi tiÕt thµnh nhiÒu kho¶n môc chi tiÕt vµ ®îc h¹ch to¸n theo mét quy tr×nh t¬ng ®èi hoµn chØnh. C¸c b¶ng biÓu ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh trong C«ng ty. Nhê chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt chung thµnh c¸c kho¶n môc riªng biÖt cô thÓ, C«ng ty cã thÓ theo dâi sù biÕn ®éng cña tõng kho¶n môc vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý  Mét sè a ®iÓm kh¸c: HiÖn nay, C«ng ty ®· øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung , kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. C«ng ty cã sù vËn dông hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh, thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung SV: Vò ThÞ Thu Nga 72
 73. 73. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ , kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. Ch¬ng tr×nh kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh tuy cha ®îc C«ng ty thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng hoµn toµn, nhng c÷ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty… Còng nh viÖc C«ng ty ®· sö dông phÇn mÕm kÕ to¸n ®· ®a l¹i nhiÒu lîi Ých mµ nh ta ®· thÊy ë trªn, ngoµi ra viÖc C«ng ty ®· nèi m¹ng qu¶n lý gi÷a nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc víi C«ng ty còng gióp rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c qu¶n lý còng nh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §©y lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty, nã gãp phÇn thóc ®Èy trong con ®êng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nhîc ®iÓm: Tuy nhiªn qua nghiªn cøu thùc tÕ, C«ng ty TNHH TM vµ XNK DVD cßn cã nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc qu¶n lý chi phÝ, nhiÒu kh©u cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng cña C«ng ty hiÖn nay cßn cã chç cha phï hîp, VÒ chØ tiªu ph©n bæ chi phÝ cña chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ sè trang in c«ng nghiÖp. C«ng ty ¸p dông chØ tiªu ph©n bæ trang in c«ng nghiÖp tøc lµ sè trang thùc tÕ in mµ kh«ng tÝnh ®Õn sè mµu trªn mçi trang in c¸ch ph©n bæ nµy kh«ng chÝnh x¸c v× sè mµu trªn mçi trang in cµng t¨ng th× c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho trang in ®ã cµng nhiÒu, víi tiªu thøc ph©n bæ nµy th× c¸c chi phÝ cÇn ph©n bæ ®Òu cho c¸c trang in. §iÒu nµy tÊt yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Víi ®Æc thï cña ngµnh in, chÝnh v× vËy sè lîng c«ng nh©n chñ yÕu lµ c«ng nh©n tham gia s¶n xuÊt trùc tiÕp nhng C«ng ty cha tiÕn hµnh trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do SV: Vò ThÞ Thu Nga 73
 74. 74. Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: TrÇn ThÞ Thu Hµ c«ng nh©n trùc tiÕp chiÕm tû träng lín vµ kÕ ho¹ch nghØ kh«ng æn ®Þnh ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh gi÷a c¸c kú. T¹i C«ng ty cha thùc hiÖn trÝch tríc söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, viÖc nµy tríc tiªn sÏ lµm thay ®æi chi phÝ s¶n xuÊt chung sau ®ã sÏ ¶nh hëng kh¸ nhiÒu ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cña ®¬n vÞ. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Vµo vô mïa s¶n xuÊt th× C«ng ty cã thÓ nhËn nghiÖp vô ®i gia c«ng ngoµi. Chi phÝ gia c«ng nµy kÕ to¸n ®· kh«ng ph¶n ¸nh vµo TK 15415 mµ tËp hîp vµo TK627. ViÖc tËp hîp vµo nh vËy lµ kh«ng chÝnh x¸c dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt chung sÏ t¨ng lªn, ®ång thêi chi phÝ nµy l¹i ®îc ph©n bæ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. VÒ vËt t: t¹i C«ng ty sè lîng c¸c lo¹i vËt t kh¸c nhau chiÕm kh¸ lµ lín, viÖc nµy còng g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vËt t , ®Æc biÖt c¸c nghiÖp vô xuÊt vËt t cho c¸c nghiÖp vô vay hoÆc cung øng vËt t kh«ng ph¶n ¸nh vµo phÇn mÒm kÕ to¸n mµ kÕ to¸n vËt t qu¶n lý riªng trªn excel còng lµ nguyªn nh©n g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý. VÒ tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®· ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ kh«ng hîp lý v× cã mét vµi lo¹i tµi s¶n cã gÝa trÞ nhá h¬n 10 triÖu ®ång vÉn ®îc ®a vµo theo dâi TSC§. ViÖc nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn khi ta tÝnh khÊu hao tµi s¶n. V× khi chóng ta ®· ®a vµo TSC§ th× ta thùc hiÖn tÝnh khÊu hao, nh vËy sÏ lµm chi phÝ khÊu hao t¨ng lªn dÉn ®Õn chi phÝ gi¸ thµnh còng ph¶n ¸nh kh«ng ®îc chÝnh x¸c. Cã nh÷ng hîp ®ång thuª gia c«ng s¸ch vë mµ C«ng ty kh«ng ph¶i bá nguyªn vËt liÖu ra ®Ó s¶n xuÊt. Nhµ yªu cÇu s¶n xuÊt sÏ ®a nguyªn vËt liÖu ®Õn. Sè nguyªn vËt liÖu nµy kÕ to¸n chØ theo dâi trªn thÎ kho vÒ sè lîng mµ kh«ng theo dâi vÒ gi¸ trÞ b»ng tiÒn sè vËt t nµy. §iÒu nµy kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh vµ sè nguyªn vËt liÖu nµy lµ “ lo¹i vËt t hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng” SV: Vò ThÞ Thu Nga 74

×