Successfully reported this slideshow.

Kt233

297 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt233

 1. 1. hiÖu qu¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn lîc thÞ trêng tèt ®Ó ®Èy m¹nh lîng hµng ho¸ b¸n ra, më réng kh¸ch hµng, nh»m t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh. ChÝnh nh÷ng yÕu tè, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp, v× nã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh sö dông vËt t, tiÒn vèn, lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, ®¹t ®îc lîi nhuËn mong muèn trong s¶n xuÊt kinh doanh ®a ra doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc, víi nh÷ng g× ®· ®îc lµm t¹i C«ng ty T.M.T cïng víi sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o em ®· chän c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp. PhÇn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch¬ng III: T×m hiÓu chung vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c trong C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch¬ng IV: NghiÖp vô tµi chÝnh vµ ph©n tÝch gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. 15
 2. 2. Ch¬ng V: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. 16
 3. 3. ch¬ng II thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîpchi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vËt t giao th«ng vËn t¶i Qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vËt t giao th«ng vËn t¶i (C«ng ty T.M.T) A. Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty T.M.T 1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi giíi h¹n s¶n xuÊt mµ s¶n xuÊt ph¶i tËp hîp theo ®ã. HiÖn nay, trong c«ng ty viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc: - Chi phÝ NVLTT - Chi phÝ NCTT - Chi phÝ SXC Doanh nghiÖp ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ NhËt ký chung vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty T.M.T lµ t¬ng ®èi dµi (kho¶ng 03 ®Õn 05 th¸ng). HiÖn nay c«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nh vËy, nªn ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty T.M.T lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng. 2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty T.M.T rÊt phøc t¹p ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n l¾p r¸p kh¸c nhau, mçi c«ng ®o¹n l¹i cã ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ riªng. ChÝnh sù phøc t¹p Êy ®· chi phèi rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty T.M.T. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ trùc 17
 4. 4. tiÕp. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi tîng nµo th× tËp hîp theo ®èi tîng ®ã. §Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm nh xe g¾n m¸y 02 b¸nh vµ « t« nguyªn chiÕc, c«ng ty ph¶i bá ra rÊt nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nhau nh: Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô. Chi phÝ nh©n c«ng… Môc ®Ých vµ c«ng dông cña tõng lo¹i chi phÝ kh¸c nhau. V× vËy ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng ty T.M.T ®· ph©n lo¹i chi phÝ theo c«ng dông vµ môc ®Ých cña chóng. Cã nghÜa lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc chia ra nh sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Kho¶n môc nµy bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh: linh kiÖn, phô tïng… ®Ó l¾p r¸p xe g¾n m¸y. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Kho¶n môc nµy bao gåm c¸c kho¶n tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh: BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Kho¶n môc nµy bao g«m c¸c chi phÝ ph¸t sinh phôc vô chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý vµ nh©n viªn ph©n xëng + Chi phÝ vËt liÖu phôc vô cho qu¶n lý + Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong C«ng ty T.M.T chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bao gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 18
 5. 5. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Dïng l¾p r¸p xe m¸y c¸c linh kiÖn phô tïng xe m¸y, linh kiÖn phô tïng « t«. §îc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 152.1 - VËt liÖu phô: DÇu mì dïng b«i tr¬n m¸y, giÊy r¸p ®¸nh bãng, c¸c dông cô l¾p r¸p: nh cê lª, má lÕt, « t«… - Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt: X¨ng, dÇu ch¹y d©y truyÒn l¾p r¸p… ®îc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 152.3 + C¸c chøng tõ liªn quan: ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n dïng c¸c chøng tõ nh: thÎ kho, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, giÊy ®Ò nghÞ lÜnh vËt t… - KÕ to¸n sö dông kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt. + Quy tr×nh ghi sæ: (XuÊt kho nguyªn vËt liÖu) Hµng ngµy c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nhu cÇu thùc tÕ còng nh c¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®· x©y dùng, bé phËn s¶n xuÊt sÏ lËp mét "PhiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t… trªn ®ã nªu râ lo¹i vËt t còng nh sè lîng cÇn lÜnh. ë phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo "PhiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t" cña ph©n xëng s¶n xuÊt. KÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho, phiÕu nµy lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn kiªm phiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t, liªn 3 chuyÓn cho bé phËn s¶n xuÊt ®Ó nhËn vËt t vµ ®èi chiÕu víi ®Ò nghÞ lÜnh vËt t cuèi th¸ng. BiÓu sè 02 §¬n vÞ: C«ng ty T.M.T §Þa chØ: 199 B Minh Khai PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Sè 06102 Nî: Cã: Hä tªn ngêi nhËn hµng: …….. n¬i nhËn hµng: Tr¹m 14 Lý do xuÊt kho: xuÊt ®Ó l¾p r¸p XuÊt t¹i kho: V¨n L©m - Hng Yªn ST Tªn, quy c¸ch, nh·n M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 19
 6. 6. T hiÖu, phÈm chÊt vËt t (s¶n phÈm, hµng ho¸) Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Ch©n chèng JL110 JL11 0 bé 50 50 31.818 1.590.900 2 CÇn ®¹p phanh JL110 - bé 200 200 17.273 3.454.600 3 B×nh x¨ng - bé 200 200 40.909 8.181.800 4 Khung xe - bé 200 200 222.72 7 44.545.400 5 Tay d¾t sau - bé 50 50 24.545 1.227.250 Céng thµnh tiÒn 58.999.950 Phô tr¸ch cung tiªu (KÝ, hä tªn) KÕ to¸n trëng (KÝ, hä tªn) Ngêi nhËn (KÝ, hä tªn) Ngêi nhËn (KÝ, hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (KÝ, hä tªn) ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc c«ng ty ¸p dông ph- ¬ng ph¸p ®Ých danh, hµng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®óng ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. Gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng hiÖn cßn trong kho ®îc tÝnh b»ng sè lîng tõng l« hµng hiÖn cßn nh©n víi ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh tõng l« hµng ®ã, råi tæng hîp l¹i. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lªn b¶ng kª. Sau ®ã ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK621 (cã chi tiÕt cho tõng ph©n xëng, vµ tõng ®¬n ®Æt hµng) cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK621, bªn c¹nh ®ã cã c¸c ho¸ ®¬n xuÊt nhËp kho còng ®îc kÕ to¸n tæng hîp ghi vµo sæ nhËt ký chung cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i. 20
 7. 7. B¶ng kª nguyªn vËt liÖu Th¸ng 02 n¨m 2004 (Xe JL110) BiÓu sè 3 ST T Tªn NVL §¬n vÞ §¬n gi¸ D ®Çu kú NhËp XuÊt D cuèi kú SL Thµnh tiÒn Ngµy FN SL Thµnh tiÒn Ngµy FN SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn 1 ¾c quy B×nh 44.545 405 18.040.887 07/02 11/0 2 1.00 0 44.545.400 10/02 05/0 2 1.40 5 62.586.287 0 0 2 Bé ®å nhùa Bé 163.63 6 1.00 0 163.636.000 23/02 30/0 2 737 120.599.732 263 43.036.268 3 Bé tem nh·n c¸c lo¹i Bé 13.500 405 5.467.500 12/02 18/0 2 1.50 0 20.250.000 12/02 13/0 2 1.74 2 23.517.000 163 2.200.500 … …………. … … … … … … … … … … … … … … … …………. … … … … … … … … … … … … … … 61 Ch©n chèng JL110 Bé 31.818 150 4.772.700 12/02 03/0 2 500 15.909.000 15/02 24/02 06/0 2 13/0 2 50 300 1.590.900 9.545.400 300 9.545.400 62 XÝch Sîi 18.182 405 7.363.710 27/02 41/0 2 3.00 0 54.546.000 28/02 40/2 0 1.74 2 31.673.044 1.66 3 30.236.666 63 CÇn ®¹p ChiÕ c 52.727 405 21.354.435 20/02 28/0 2 1.00 0 52.727.000 22/02 28/0 2 1.74 2 91.850.434 663 34.958.001 Tæng céng 1.253.648.4 86 2.966.038.0 40 3.351.626.2 08 868.060.31 8 21
 8. 8. Sæ chi tiÕt TK 152 Ch©n chèng JL110 Th¸ng 09 n¨m 2004 BiÓu sè 4 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chóNgµ y Sè SL TT SL TT SL TT D 31/8 150 4.772.700 12/0 2 03/0 2 C«ng ty c¬ khÝ 120 331 31.818 500 15.909.000 15/0 2 06/0 2 XuÊt ®i l¾p r¸p 621 31.818 50 1.590.900 24/0 2 13/0 2 XuÊt ®i l¾p r¸p 621 31.818 300 9.454.400 Céng ph¸t sinh 500 15.909.000 350 11.136.30 0 D 29/9 300 9.545.400 22
 9. 9. TrÝch sæ nhËt ký chung víi tµi kho¶n 621, 622, 627 th¸ng 02 n¨m 2004 Sæ NhËt ký chung §VT: ®ång TT Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 02 Tr¶ tiÒn mÆt tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ SXC v 627 111 9.457.727 9.457.727 05 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn QLPX v 627 334 25.848.500 25.848.500 12 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ kh¸c cho bé phËn QLPX v 622 334 11.159.200 11.159.200 07 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTT s¶n xuÊt v 627 338 2.022.762 2.022.762 12 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTT s¶n xuÊt v 622 338 2.120.248 2.120.248 11 Thanh to¸n tiÒn ¨n ca XN LR RIC xe m¸y v 622 111 4.616.000 4.616.000 - §éng c¬ thµnh phÈm xuÊt kho v 621 155 8.063.790.41 1 8.063.790.41 1 10 Chi phÝ khÊu hao bé phËn QLPX v 627 214 117.466.453 117.466.453 - NVL chÝnh xuÊt kho cho s¶n xuÊt v 621 152 1 27.258.354.0 00 27.258.354.0 00 12 NVL phô xuÊt NVL chÝnh v 621 152 2 125.114.650 125.114.650 13 Chi phÝ kh¸c xuÊt theo NVL chÝnh v 621 151 8 11.007.249 11.007.249 12 CCDC xuÊt dïng cho bé phËn QLPX v 627 142 2.218.454 2.218.454 13 KÕt chuyÓn chi phÝ CNTT sang tËp hîp chi phÝ v 154 622 17.895.448 17.895.448 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC sang tËp hîp chi phÝ v 154 627 157.013.896 157.013.896 14 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT v 154 621 35.458.266.3 70 35.458.266.3 23
 10. 10. 70 Céng SPS trong th¸ng v 71.266.342.2 80 71.266.342.2 80 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 (xe m¸y JL110) Tæ khung m¸y L«: 36 BiÓu sè 5 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Ghi Nî TK 621 Sè Ngµy Sè PS Nî Sè PS Cã 05/09 10/09 XuÊt ¾c quy ®i l¾p r¸p 152.1 62.586.287 15/09 06/09 XuÊt ch©n chèng JL110 152.1 1.590.900 … … … … 45/09 25/09 Yªn 152.1 52.727.000 35/09 29/09 T©y d¾t sau 152.1 23.636.000 Céng ph¸t sinh 16.235.562.0 00 Ph¬ng ph¸p ghi sæ chi tiÕt TK621 ®îc thùc hiÖn nh sau: Tõ c¸c phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª nguyªn vËt liÖu råi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK152, c¸c sè liÖu ë sæ chi tiÕt 152 ®îc chuyÓn sang sæ chi tiÕt TK621. Cuèi th¸ng dßng céng cña TK621 ®· ®îc tËp hîp ë tæ khung m¸y, tæ ®Çu cµng chi tiÕt cho tõng lo¹i xe JL110, DREAM 100 sÏ ®îc ghi vµo sæ c¸i TK621. Sæ c¸i TK621 (xe m¸y) Th¸ng 02/2004 BiÓu sè 6 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 29/9 10 29/9 NVL chÝnh xuÊt cho SX 04 152.1 27.258.354.000 29/ 9 12 29/9 NVL phô xuÊt theo NVL chÝnh 04 152.2 125.114.650 29/ 13 29/9 CF kh¸c xuÊttheo NVL 04 152.8 11.007.249 24
 11. 11. 9 chÝnh 29/ 9 14 29/9 K/c CF NVL chÝnh sang tËp hîp CFSX 04 154 35.458.266.3 70 29/ 9 11 29/9 §éng c¬ thµnh phÈm xuÊt kho 04 155 8.063.790.471 Céng T9 35.458.266.370 35.458.266.3 70 Cuèi th¸ng sè liÖu dßng céng trªn sæ c¸i TK621 sÏ ®îc kÕt chuyÓn sang TK154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë cuèi kú. b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp * Néi dung kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty T.M.T lµ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm toµn bé tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh: BHYT, BHXH, KPC§ ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh: Néi dung cña tõng kho¶n cô thÓ nh sau: - TiÒn l¬ng: HiÖn nay c«ng ty ¸p dông chÕ ®é tr¶ tiÒn l¬ng theo thêi gian mÆt b»ng chung cho mäi c«ng nh©n l¾p r¸p. L¬ng cè ®Þnh cho c«ng nh©n nÕu ®i lµm ®ñ ngµy trong th¸ng (trõ chñ nhËt) lµ 500.000®/ngêi, ngoµi ra tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n lµ 350.000®/ng- êi/th¸ng. Nh vËy tæng thu nhËp cña mét c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ kho¶ng 850.000®/ngêi/th¸ng. - C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng: + BHXH: C«ng ty ph¶i trÝch ra 20% tÝnh theo l¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®ã cã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 5% trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n. + BHYT: LÊy 3% l¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 1% trõ vµo l- ¬ng ngêi lao ®éng. 25
 12. 12. + KPC§: LÊy 2% tiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tÝnh toµn bé vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông lµ: TK334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, vµ TK338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. TK334 sè d bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. TK334 cã thÓ cã sè d bªn Nî, sè d nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ qua sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c. TK338 sè d bªn Cã: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c trÝch theo l- ¬ng. Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ ph¶i nép hoÆc sè BHXH, KPC§ vît chi cha ®îc cÊp bï. TK 338 ®îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cÊp 2: 381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3384 B¶o hiÓm y tÕ 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3387 Doanh thu cha thùc hiÖn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3388 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c * Quy tr×nh kÕ to¸n Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu tõ b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ban, xÝ nghiÖp cã x¸c nhËn cña trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ®Ó lªn B¶ng thanh to¸n l¬ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng t¨ng thªm. L¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc tÝnh nh sau: L¬ng th¸ng = x Sè ngµy c«ng = VÝ dô: Anh Ph¹m ThÕ Hïng ë ph©n xëng l¾p r¸p xe m¸y th¸ng 02 n¨m 2004 anh ®i lµm 20 ngµy (trong qui ®Þnh lµ 24 ngµy). VËy: = = 20.834® 26
 13. 13. = 20.834 x 20 =416.680® (BHXH + BHYT) anh Hïng ph¶i nép lµ: 416.680 + 350.000 (¨n ca) - 25.000 = 741.680® Sè liÖu nµy ®îc ghi vµo sæ tæng thu nhËp trong th¸ng 9 n¨m 2004 27
 14. 14. Tæng thu nhËp th¸ng 02 n¨m 2004 c«ng nh©n xÝ nghiÖp BiÓu sè 7 ST T Hä vµ tªn L¬ng c¬ b¶n ¡n ca Thªm giê Tæng céng C¸c kho¶n ph¶i trõ Thùc lÜnh Ký nhËn HÖ sè L¬ng Ph©n xëng l¾p r¸p 11.159.20 0 4.616.000 15.775.20 0 922.200 14.853.00 0 1 Ph¹m ThÕ Hïng 416.680 350.000 766.680 25.000 741.680 2 NguyÔn Minh TuÊn 441.800 288.000 729.800 26.508 703.292 3 TrÞnh Thanh H- ng 492.600 334.000 836.600 29.556 807.044 … … … … … … … … 29
 15. 15. Tõ b¶ng thanh to¸n l¬ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng lËp B¶ng tæng hîp l- ¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, sau ®ã ®èi chiÕu víi b¶ng kª chi tiÒn mÆt ë TK334 (Sau khi ®· trõ ®i 6% l¬ng c¬ b¶n cña ngêi lao ®éng). LËp b¶ng thu nhËp cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ xÝ nghiÖp. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn l¬ng sÏ ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK622 (Cã chi tiÕt cho tõng lo¹i xe vµ tõng l« hµng) vµ lªn B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Sæ c¸i TK621 (xe m¸y) Th¸ng 9/2004 BiÓu sè 6 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 29/9 11 29/9 Thanh to¸n tiÒn ¨n ca XN l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y 01 111 4.616.000 29/ 9 12 29/9 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CNTTSX 01 334 11.159.200 29/ 9 12 29/9 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTTSX 02 338 2.120.248 29/ 9 13 29/9 K/c chi phÝ NCTT sang tËp hîp s¶n xuÊt 04 154 17.672.264 Céng ph¸t sinh th¸ng 2 17.895448 17.895448 30
 16. 16. B¶ng ph©n bæ sè 1: TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 02 n¨m 2004 BiÓu sè 08 §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Ghi Cã TK §èi tîng sö dông (Ghi Nî c¸c TK) TK334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" TK 338 L¬ng chÝnh L¬ng phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã 3382 (C§) 2% 338 (XH+YT) (17%) Céng Cã TK338 PC tr¸ch nhiÖm T¨ng thªm 1 TK 622 "CFNCTT" 88.019.600 29.000 - - 88.048.600 1.760.972 3.371.525 5.132.497 - PX l¾p r¸p xe m¸y (26 ngêi) 11.130.200 29.000 - - 11.159.200 223.184 1.897.064 2.120.248 - PX l¾p r¸p « t« BH (4 ngêi) 8.673.300 - - - 8.673.300 173.466 1.474.461 1.647.927 - PX l¾p r¸p « t« (158 ngêi) 68.216.100 - - - 68.216.100 1.364.322 - 1.364.322 2 TK 627 "CF SXC" 13.924.200 580.000 18.417.100 5.960.000 38.881.300 777.626 2.465.714 3.243.340 - XN l¾p r¸p xe m¸y (13 ng- êi) 8.480.600 377.000 11.030.900 5.960.000 25.848.500 516.970 1.505.792 2.022.762 - XN l¾p r¸p « t« (07 ngêi) 5.443.600 203.000 7.386.200 - 13.032.800 260.656 959.922 1.220.578 3 TK 641 "CFQL chung" 41.920.900 783.000 48.630.200 2.166.600 93.500.700 1.870.014 6.122.788 7.992.802 - VP c«ng ty (51 ngêi) 35.233.400 783.000 48.630.200 2.166.600 86.813.200 1.736.264 6.122.788 7.859.052 - Hîp ®ång ng¾n h¹n (9 ng- êi) 6.687.500 6.687.500 133.750 - 133.750 4 TK 334 "Ph¶i tr¶ CNV" - 2.050.698 3.517.615 5.568.313 - VP c«ng ty 868.132 1.800.820 2.668.952 - XN l¾p r¸p xe m¸y 370.077 1.000.840 1.370.917 - XN l¾p r¸p « t« 812.489 715.955 1.528.444 Tæng céng: 268 ngêi 143.864.70 0 1.392.000 67.047.300 8.126.600 220.430.60 0 6.459.310 15.477.642 21.933.952 Ngµy 29 th¸ng 02 n¨m 2004 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ghi sæ 31
 17. 17. c. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung + Néi dung kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ngoµi 2 kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty T.M.T bao gåm: * Chi phÝ nh©n viªn: Gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn ph©n xëng, nh©n viªn nhµ ¨n, nh©n viªn vÖ sinh nh©n viªn b¶o vÖ... vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña sè nh©n viªn nµy. VÒ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®îc tÝnh theo hÖ sè vµ cã phô cÊp. L¬ng c¬ b¶n = 290.000 x bËc l¬ng Phô cÊp chøc vô = 290.000 x hÖ sè chøc vô. = x x = L¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp chøc vô + L¬ng KD (BHYT + BHXH) = 6% x (L¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp chøc vô) Thùc lÜnh = tæng thu nhËp - c¸c kho¶n ph¶i trõ. VD: L¬ng anh Ph¹m V¨n C«ng kÕ to¸n trëng cña phßng kÕ to¸n th¸ng 02 n¨m 2004. L¬ng c¬ b¶n = 290.000 x 4,98 = 1.444.200®. = 290.000 x 0,1 = 29.000® (BHXH + BHYT) = 6% x (1.444.200 + 29.000)= 88.392® = x 2,4 x 24 = 3.199.458® VËy thùc lÜnh cña anh Ph¹m V¨n C«ng th¸ng 02 n¨m 2004 lµ: 1.444.200 + 29.000 + 3.199.458 - 88.392 = 4.584.266® Sau khi ®· tÝnh ®îc l¬ng cho toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty, kÕ to¸n tiÒn l¬ng sÏ ghi vµo sæ tæng hîp thanh to¸n l¬ng th¸ng 02 n¨m 2004. B¶ng thu nhËp cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ xÝ
 18. 18. nghiÖp. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn l¬ng sÏ ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. * Chi phÝ vËt liÖu dïng cho qu¶n lý: vËt liÖu dïng söa ch÷a, b¶o dìng TSC§, vËt liÖu v¨n phßng vµ c¸c vËt liÖu dïng cho qu¶n lý chung ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. * Chi phÝ khÊu hao TSC§: sè tiÒn trÝch khÊu hao cña toµn bé TSC§ cña toµn c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông th«ng t sè 206 ngµy 11/12/2003 ®Ó qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§, do vËy trong th¸ng 01 n¨m 2004 c«ng ty ph¶i c¾t gi¶m mét sè lîng lín TSC§ thµnh c«ng cô dông cô, viÖc trÝch khÊu hao ®îc c«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. C«ng thøc: = = x = = + - VD: Th¸ng 01 n¨m 2004 mua míi 1 xe « t« t¶i PICKUP Nguyªn gi¸: 7.728.000 Dù kiÕn thêi gian sö dông lµ 6 n¨m. VËy sè tiÒn ph¶i trÝch khÊu hao th¸ng 02 lµ: = 107.333® Sè liÖu nµy sÏ ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng lªn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i TK627. 33
 19. 19. C«ng ty T.M.T B¶ng ph©n bæ sè 3 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 02/2004 §VT.® BiÓu sè 10 STT ChØ tiªu Thêi gian SD N¬i sö dông (Ghi nî c¸c TK) Toµn doanh nghiÖp TK 627 "CFSX chung" TK 627 "CFSX chung" TK 641 "CF b¸n hµng Møc KH TK 642 "CF qu¶n lý doanh nghiÖp Møc KH Nguyªn gi¸ TSC§ Sè khÊu hao (th¸ng) XN xe m¸y Møc KH XN « t« Møc KH 1 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr- íc 31.009.535.8 47 341.467.168 117.909.98 3 68.349.56 0 5.110.924 150.096.701 2 II. Sè KH t¨ng th¸ng nµy 7.728.000 107.333 107.333 Xe « t« t¶i PICKUP 7.728.000 107.333 107.333 3 III. Sè KH gi¶m th¸ng nµy 125.277.460 2.515.676 443.500 2.583.752 1. §Çu m¸y nÐn khÝ 6.876.190 191.005 191.005 M¸y Ðp thñy lùc - Ðp bÞ ca pha XM 909.900 252.525 252.525 Tñ l¹nh Toshiba 5.318.000 88.633 88.633 M¸y ®iÒu hoµ 7.281.000 120.917 120.917 M¸y in cña phßng VT XNK 5.715.629 158.767 158.767 Tæng ®µi 9.589.100 266.364 266.364 2. M¸y vi tÝnh phßng TCKT 11.646.916 323.527 323.527 M¸y in vi tÝnh phßng TCHC 5.697.266 158.257 158.257 M¸y in HP 1200 5.578.055 154.945 154.945 34
 20. 20. M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng 5.772.727 96.212 96.212 M¸y vi tÝnh 7.758.158 216.254 216.254 M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng 8.900.000 148.333 148.333 M¸y vi tÝnh phßng XNK 7.050.669 195.852 195.852 Mua côc CPU míi cho m¸y vi tÝnh 5.187.050 144.085 144.085 M¸y vi tÝnh (*) 14.893.000 M¸y vi tÝnh (*) 8.921.805 2 m¸y tÝnh, m¸y in(*) 511.606 IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy 30.891.986.3 87 338.547.219 117.466.45 3 68.349.56 0 5.218.257 147.512.949 Nhµ xëng 13.873.785.3 25 90.400.045 14.117.716 76.282.329 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 4.373.528.40 8 60.743.452 5.210.333 5.218.257 50.314.862 ThiÕt bÞ ®éng lùc 11.796.387.8 95 171.001.970 97.822.478 68.349.56 0 4.829.932 ThiÕt bÞ v¨n phßng 716.191.161 13.003.802 315.926 12.687.876 Tµi s¶n kh¸c 132.093.600 3.397.950 3.397.950 Ghi chó: §iÒu chØnh gi¶m møc khÊu hao vµ nguyªn gi¸ cña mét sè thiÕt bÞ cho phï hîp víi gi¸ trÞ cßn l¹i. 02 m¸y tÝnh, m¸y in: 511.606® 02 m¸y vi tÝnh kh«ng cßn sö dông Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp 35
 21. 21. *Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: TiÒn ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa ch÷a thuª ngoµi. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ®iÖn, níc vµ ho¸ ®¬n GTGT vÒ sè tiÒn ®iÖn níc mµ c«ng ty ®· tiªu thô, kÕ to¸n mua hµng vµ kÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK331, TK111. Sau ®ã ghi vµo sæ NhËt ký chung cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. * Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Chi ¨n ca, chi vÖ sinh an toµn lao ®éng... Hµng th¸ng khi cã c¸c ho¸ ®¬n vÒ ®îc sù phª chuÈn cña gi¸m ®èc c«ng ty, kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu chi sau ®ã ghi vµo sæ nhËt ký chi tiÒn vµ sæ NhËt ký chung cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. + Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. C¨n cø vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK627 kÕ to¸n chi phÝ tæng hîp sè liÖu ®a vµo sæ c¸i TK627. Sæ c¸i TK: 627 (xe m¸y) Th¸ng 02/2004 (l«:36) BiÓu sè 11 §VT: ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK ®èi øng Sè tiÒn S N Nî Cã 29/02 2 29/02 C¸c kho¶n CFSX chung 01 111 9.457.727 29/02 5 29/02 TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho BPFX 02 334 25.848.500 29/02 7 29/02 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho BPFX 02 338 2.022.762 29/02 10 29/02 Chi phÝ khÊu hao bé phËn QLFX 03 214 117.466.453 29/02 12 29/02 CCDC xuÊt dïng cho bé phËn QLFX 03 142 2.218.454 29/02 13 29/02 kÕt chuyÓn CFSXC 04 154
 22. 22. sang tËp hîp CFSX Céng ph¸t sinh th¸ng 2 157.013.896 157.013.896 4. C¸c kho¶n chi phÝ l¾p r¸p xe Tuy c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ Giao th«ng vËn t¶i ®· cã ph©n xëng l¾p r¸p xe, nhng mét phÇn cña viÖc l¾p r¸p xe vÉn ph¶i thuª ngoµi ®Æc biÖt lµ viÖc l¾p r¸p « t« gÇn nh 100% lµ thuª c«ng ty « t« 1 - 5 l¾p r¸p. Vµ c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc c«ng ty h¹ch to¸n nh mét kho¶n chi phÝ riªng biÖt vµ ®îc coi lµ kho¶n chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña phÇn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cuèi th¸ng c¸c kho¶n chi phÝ nµy ®îc kÕt chuyÓn sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Trong th¸ng 02/2004 c¸c kho¶n chi phÝ l¾p r¸p xe gåm: Chi phÝ l¾p r¸p xe m¸y: 146.699.652 Chi phÝ l¾p r¸p « t«: 753.302.096 Céng : 900.001.748 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 154(xe m¸y - l« 36) 146.699.652 Cã TK331 (xe m¸y- l« 36) 146.699.652 Nî TK 154 (« t«) 753.302.096 Cã TK 331 (« t«) 753.302.046 5. TËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp Sau khi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng theo c¸c kho¶n môc ë c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627, 154 cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp l¹i toµn bé chi phÝ ®· ph¸t sinh theo ®èi tîng tËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ th¸nh s¶n phÈm. KÕ to¸n sö dông TK154 "chi phÝ s¶n xuÊt dë dang" ®Ó tæng hîp chi phÝ vµ lÊy sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi xe m¸y sè liÖu trªn sæ c¸i c¸c TK 621, 622, 627 ®îc kÕt chuyÓn nh sau: 37
 23. 23. + KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nî TK 154 (xe m¸y): 35.458.266.370 Cã TK 621 (xe m¸y): 35.458.266.370 + KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Nî TK 154 (xe m¸y) 17.895.448 Cã TK 622 (xe m¸y) 17.895.448 + KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154 (xe m¸y): 157.013.896 Cã TK627 (xe m¸y): 157.013.896 - §èi víi viÖc tËp hîp chi phÝ còng dùa trªn c¸c sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt cña c¸c TK 621, 622, 627... ®Ó kÕt chuyÓn sang TK154 trong th¸ng 02 n¨m 2004 c¸c kho¶n chi phÝ ®îc kÕt chuyÓn nh sau: + KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp Nî TK 154 (« t«): 5.110.575.650 Cã TK 621 (« t«):5.110.575.650 + KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Nî TK 154 (« t«): 106.152.183 Cã TK 622 (« t«): 106.152.183 + KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Nî TK 154 (« t«) 96.973.561 Cã TK 627 (« t«) 96.973.561 C¸c sè liÖu nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ chi tiÕt cña TK 154. 38
 24. 24. Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt dë dang Th¸ng 02 n¨m 2004 TK 154 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.øng L« Sè l- îng Sè ph¸t sinh Sè d Ghi chó S N N C N C D 31/01/2004 129.058.579 XM 28/02 TiÒn c«ng l¾p r¸p xe m¸y 331 146.699.652 29/02 CF NVL kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 621 35.458.266.370 29/02 CFNC kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 622 17.895.448 29/02 CFSXC kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 627 157.013.896 29/02 NhËp kho NVL tù s¶n xuÊt 152 316.755.612 29/02 Tæng gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp kho 155 29.125.145.147 « t« 29/02 L¾p r¸p « t« 331 753.302.096 29/02 CF NVL kÕt chuyÓn vµo GT 621 5.110.575.650 29/02 CFNC kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh 622 106.152.183 29/02 CFSX chung kÕt chuyÓn vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 627 96.973.561 29/02 « t« TP xuÊt kho cho ®¹i lý 157 5.767.045.296 Céng ph¸t sinh th¸ng 02/2004 41.846.878.856 35.208.946.055 6.766.991.380 39
 25. 25. Sæ c¸i TK 154 (xe m¸y + « t«) Th¸ng 02/2004. §VT: ®ång NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK ®èi øng Sè tiÒn S N Nî Cã Sè d ®Çu th¸ng 129.058.579 XM 28/02 TiÒn c«ng l¾p r¸p xe m¸y 331 146.699.652 29/02 K/c + CF NVLTT 621 35.458.266.370 + CFNCTT 17.895.448 + CFSXC 627 157.013.896 29/02 NhËp kho NVL tù SX 152 316.755.612 29/02 Tæng trÞ gi¸ TP N. kho 155 29.125.145.147 ¤ t« 29/02 L¾p r¸p « t« 331 753.302.096 29/02 K/c +CF NVLTT 621 5.110.575.650 + CF NCTT 622 106.152.183 + CFSXC 627 96.973.561 29/02 ¤ t« thµnh phÈm X.kho 157 5.767.045.296 Céng SPS 41.846.878.856 35.208.946.055 SDCK 6.766.991.380 6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú v× quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm thêng kÐo dµi trong nhiÒu th¸ng, do vËy kh«ng ph¶i th¸ng nµo c«ng ty còng cã thµnh phÈm nhËp kho.Bªn c¹nh ®ã viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú l¹i ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ t¹m tÝnh) nghÜa lµ trong biÓu sè 11 "Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt dë dang th¸ng 02 n¨m 2004" cét ghi sè ph¸t sinh cña TK 154 lµ gi¸ t¹m tÝnh, cét ghi Nî sè ph¸t sinh lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh trong th¸ng, kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh vµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc céng dån vµ chuyÓn sang th¸ng sau: D nî ®Çu th¸ng 02/2004 lµ: 129.058.579 Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th¸ng 02/2004: 41.846.878.856 TrÞ gi¸ t¹m tÝnh cña thµnh phÈm nhËp kho: 35.208.946.055 40
 26. 26. Nh vËy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chuyÓn sang th¸ng 03/2004 lµ: 129.058.579 + 41.846.878.856 - 35.208.946.055 = 6.766.991.380 VËy sè d ®Çu kú TK 154 th¸ng 03/2004 sÏ lµ: 6.766.991.380 (®ång) 7. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn võa song song, võa liªn tôc vµ ®îc s¶n xuÊt dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng vµ ®¬n ®Æt hµng chØ coi lµ hoµn thµnh nÕu s¶n phÈm ®îc l¾p ®Æt hoµn chØnh, do vËy c«ng ty chän ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng. Chu kú s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi dµi (tõ 3 ®Õn 5 th¸ng) vµ ®îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Tuy nhiªn c«ng ty kh«ng chän kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi ®iÓm kÕt thóc mét ®¬n ®Æt hµng, mµ chän kú tÝnh gi¸ thµnh lµ n¨m, ®©y lµ ®iÒu rÊt bÊt cËp. + Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Tõ c¸c ®¬n ®Æt hµng phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt dù kiÕn ký hîp ®ång mua c¸c chi tiÕt phô tïng xe. Sau ®ã ®a ra mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh t¹m tÝnh(gi¸ h¹ch to¸n) cho tõng lo¹i xe mang ®¬n ®Æt hµng. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh h¹ch to¸n Xe ware (l« 36) BiÓu sè 12 §VT: ®ång STT Tªn NVL §VT §¬n gi¸ T¹m tÝnh theo ph¬ng ¸n SL Thµnh tiÒn 1 ¾c quy ChiÕc 50.000 5.000 250.000.000 2 Bé ®å nhùa Bé 186.364 5.000 931.818.182 3 Bé tem nh·n c¸c lo¹i Bé 13.500 5.000 67.500.000 ... ... ... ... ... ... 56 P« xe ChiÕc 78.182 5.000 390.910.000 41
 27. 27. 57 XÝch Sîi 18.182 5.000 90.910.000 58 Yªn ChiÕc 52.727 5.000 263.635.000 Céng 25.064.165.909 Tæng hîp. Nguyªn vËt liÖu chÝnh 5.012.833 5.000 25.064.165.909 TiÒn l¾p r¸p: 81.818 5.000 409.090.909 Chi phÝ kh¸c: 150.000 5.000 750.000.000 CF gia c«ng ®å nhùa 172.727 5.000 863.636.364 Céng 5.417.378 5.000 27.086.893.182 Sau ®ã khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong c¸c th¸ng ph¸t sinh c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi chÐp vµo c¸c sè liªn quan, cuèi th¸ng kÕt chuyÓn sang TK154. C¸c kho¶n chªnh lÖch gi÷a chi phÝ t¹m tÝnh vµ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc céng dån ®Õn cuèi n¨m c«ng ty míi tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ vèn thùc tÕ cña s¶n phÈm s¶n xuÊt. Nh vËy mçi lÇn thùc hiÖn sang 1 ®¬n ®Æt hµng thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng vÉn lÊy gi¸ h¹ch to¸n. Ch¼ng h¹n n¨m 2003 c«ng ty cã 3 ®¬n ®Æt hµng: sè 32, 33, 34. Ba ®¬n ®Æt hµng nµy dù kiÕn tæng c¸c kho¶n chi phÝ lµ: 152.245.456.000 Khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt tæng c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh lµ: 152.485.124.000 Nh vËy: Ztt - ZKH = 152.485.124.000 - 152.245.456.000 =239.668.000 KÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n gi¶m gi¸ vèn: Nî TK 632 239.668.000 Cã TK 154 239.668.000 Sè liÖu nµy ®îc ghi vµo sæ chi tiÕt TK 154. Th¸ng 12 n¨m 2003. 42
 28. 28. Trªn ®©y lµ toµn bé t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Qua ®ã cã thÓ phÇn nµo lµm râ néi dung tr×nh tù cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. Trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ®· t×m hiÓu ®îc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ë c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i gióp em cã mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®Ò xuÊt sÏ ®îc tr×nh bµy trong phÇn IV cña chuyªn ®Ò nµy. 43
 29. 29. ch¬ng III T×m hiÓu chung c¸c mÆt kÕ to¸n trong doanh nghiÖp A. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu, øng vµ tr¶ tríc I. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 1. KÕ to¸n tiÒn mÆt: a. Chøng tõ sö dông - PhiÕu thu, phiÕu chi - B¶ng kª vµng, b¹c, kim lo¹i quÝ, ®¸ quÝ… - Biªn lai thu tiÒn. b. HÖ thèng sæ s¸ch: - B¶ng kª thu tiÒn mÆt - B¶ng kª chi tiÒn mÆt - Sæ quÜ tiÒn mÆt c. Tµi kho¶n sö dông: TK 111 - TiÒn mÆt - Cã 3 TK cÊp 2: + TK 1111 - TiÒn ViÖt Nam + TK 1112 - ngo¹i tÖ + TK 1113 - kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ… d. Tr×nh tù h¹ch to¸n C¨n cø vµo c¸c chøng tõ hîp lÖ dïng ®Ó thu, chi, thñ quÜ tiÕn hµnh vµo sæ quÜ, kÕ to¸n sau khi kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña chøng tõ vµ sæ quÜ sÏ sö dông sæ quÜ nh mét chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Sæ quÜ ®îc ghi thµnh 2 niªn, ghi chÐp vµ kho¸ sæ hµng ngµy vµ ®îc më chi tiÕt theo dâi riªng tõng lo¹i tiÒn mÆt nh tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim lo¹i quÝ, ®¸ quÝ. Cuèi ngµy sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu víi sè liÖu tån thùc tÕ sæ quÜ sÏ ®îc chuyÓn cïng víi c¸c chøng tõ thu chi cho kÕ to¸n. 44
 30. 30. §¬n vÞ: ….. §Þa chØ: ….. Tele- fax: PhiÕu thu Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005 QuyÓn sè : Sè: 364 MÉu sè 01-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh Nî: Cã: Hä tªn ngêi nép tiÒn: TrÇn Quang Huy §Þa chØ: Ban qu¶n lÝ dù ¸n Lý do nép: Nép hoµn øng b»ng tiÒn mÆt Sè tiÒn: 10.000.000® (viÕt b»ng ch÷): Mêi triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……. chøng tõ gèc……………………………………… ………………………. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) ………… ………………………………………………………………………. Ngµy …. th¸ng ….. n¨m ….. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngêi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) §¬n vÞ: ….. §Þa chØ: ….. Tele- fax: PhiÕu chi Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005 QuyÓn sè : Sè: 1019 MÉu sè 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh Nî: Cã: Hä tªn ngêi nép tiÒn: Bïi V¨n An §Þa chØ: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Lý do chi: Thanh to¸n chi phÝ x¨ng dÇu, cÇu phµ Sè tiÒn: 5.036.400® (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu ba m¬i s¸u ngh×n bèn tr¨m ®ång….. KÌm theo: 24 chøng tõ gèc ………………………. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷) ………… 45
 31. 31. ………………………………………………………………………. Ngµy …. th¸ng ….. n¨m ….. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ngêi nép (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) Tõ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ta lµm c¨n cø ®Ó vµo b¶ng kª thu, chi tiÒn mÆt vµ sæ quü tiÒn mÆt. C«ng ty T.M.T B¶ng kª thu tiÒn mÆt th¸ng 1/2005 Sè NT DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK ghi Cã 131 141 138 338 1 3/1 C«ng ty H¶i D- ¬ng tr¶ nî tiÒn hµng 290.000.000 290.000.000 2 4/1 NguyÔn V¨n Nam hoµn t¹m øng 487.500 487.500 3 5/1 Thu tiÒn do C«ng ty TiÕn §¹t båi thêng 2.178.000 2.178.00 0 …. ∑ 3.005.965.60 0 2.449.648.60 0 545.487.5 00 3.378.00 0 7.451.50 0 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp biÓu 46
 32. 32. C«ng ty T.M.T B¶ng kª chi tiÒn mÆt th¸ng 1/2005 D 31/12/2004: 2.012.089.027 C.tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK ghi Cã Sè NT 131 141 138 338 1 4/ 1 Chi mua v¨n phßng phÈm 1.307.000 80.182 1.226.818 2 5/ 1 XuÊt quü tiÒn mÆt nép vµo ng©n hµng 750.000.000 750.000.000 3 6/ 1 Chi tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm ®em b¸n 16.205.000 16.205.000 …. Tæng chi T1/2005 2.882.002.92 4 13.147.73 2 136.205.01 7 125.650.17 5 2.607.000.00 0 D 31/1/2005: 2.136.051.703 Hµ Néi, ngµy 31/1/2005 Ngêi lËp 47
 33. 33. C«ng ty T.M.T Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng 1 n¨m 2005 TK111 - TiÒn mÆt D nî ®Çu k×: 2.012.089.027 Ph¸t sinh Nî: 3.005.965.600 Ph¸t sinh Cã: 2.882.002.924 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Th u Chi Thu Chi Tån Sè d ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng C«ng ty H¶i D¬ng tr¶ nî tiÒn hµng 131 290.000.000 NguyÔn V¨n Nam hoµn T¦ 141 487.500 Chi mua v¨n phßng phÈm 642 133 1.307.000 Thu tiÒn do C«ng ty TiÕn §¹t båi thêng 138 2.178.000 XuÊt quü tiÒn mÆt nép vµo ng©n hµng 112 750.000.000 Chi tiÒn vËn chuyÓn s¶n phÈm ®em b¸n 641 16.205.000 ….. Céng sè ph¸t sinh 3.005.965.6 00 2.882.002.9 24 Sè d cuèi th¸ng 2.136.051.7 03 Tån quÜ cuèi th¸ng: 2.136.051.703 §· nhËn ®ñ chøng tõ. Ngµy …. th¸ng …. n¨m ….. KÕ to¸n (Ký, hä tªn) Thñ quÜ (Ký, hä tªn) 48
 34. 34. 2. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: a. Chøng tõ sö dông: - GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã - B¶ng sao kª: Uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi… b. Tµi kho¶n sö dông: TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng - Cã 3 TK cÊp 2: + TK 1121 - TiÒn ViÖt Nam + TK 1122 - Ngo¹i tÖ + TK 1123 - Vµng, b¹c, kim lo¹i quý… c. HÖ thèng sæ: - Sæ C¸i TK 112 - Sæ chi tiÕt TK 112 - Sæ NhËt ký thu, NhËt ký chi 49
 35. 35. C«ng ty T.M.T Sæ chi tiÕt TK 112/2005 Th¸ng 1 n¨m 2005 D 31/12/2004 (VND): 5.893.450.905 Chi tiÕt Chøng tõ DiÔn gi¶i §èi øng TK112 Ghi chó S N Nî Cã I Ng©n hµng C«ng th- ¬ng Thanh Xu©n Tån 31/12/2004 1.803.451.22 5 4/1 Nép thuÕ NKTK: 9770/NKD 3333 57.048.630 4/1 Nép thuÕ GTGT: 9770/NKD (8/12/04) 33312 43.858.251 12701550 50 NH thu phÝ chuyÓn thanh to¸n ®iÖn tö 642 423.139 4/1 VAT ®Çu vµo 133 42.314 4/1 C«ng ty kh©u mÉu chÝnh x¸c vµ m¸y CNC tr¶ tiÒn gãp vèn 331 16.760.000 … Céng PS T1/2005 656.734.525 618.213.355 … … Tæng PS T1/2005 26.704.696.6 67 26.555.334.6 33 ∑ d nî ®Õn 31/1/2005 6.042.812.93 9 3. KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn a. Chøng tõ sö dông - PhiÕu chi - GiÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã - B¶ng sao kª… 50
 36. 36. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn - Cã 2 TK cÊp 2: +) TK1131 - tiÒn ViÖt Nam +) TK1132 - ngo¹i tÖ II. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua 1. Chøng tõ sö dông: - GiÊy b¸o nî - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Sæ chi tiÕt thanh to¸n - Sæ C¸i… 2. TK sö dông - TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - TK 511, 3331, 111, 112… III. KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi b¸n 1. Chøng tõ sö dông - Ho¸ ®¬n mua hµng - GiÊy nhËn nî - PhiÕu chi… 2. Tµi kho¶n sö dông: - TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n - TK 111, 112, 1331, 211, 642, 627, 621… B. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) I. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty T.M.T ViÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cña C«ng ty T.M.T tu©n theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ tÝnh khÊu hao TSC§. 1. §Æc ®iÓm TSC§ cña C«ng ty T.M.T 51
 37. 37. C«ng ty T.M.T víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i; thµnh phÈm cña c«ng ty bao gåm: c¸c lo¹i xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe n«ng dông, nªn TSC§ cña c«ng ty chiÕm mét tØ träng lín trong t liÖu s¶n xuÊt cña c«ng ty. PhÇn lín TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i… nªn TSC§ cña c«ng ty chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh. 2. §¸nh gi¸ TSC§ XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ cña c«ng ty ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. - Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé chi phÝ mµ c«ng ty ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc TSC§ ®a vµo sö dông. - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lµ nguyªn gi¸ sau khi ®· trõ ®i sè khÊu hao luü kÕ cña TS ®ã. 3. Ph©n lo¹i TSC§ cña C«ng ty T.M.T C«ng ty T.M.T ph©n lo¹i TSC§ theo ®Æc trng kü thuËt: * TSC§ h÷u h×nh ®îc chia thµnh: - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: bao gåm nh÷ng TSC§ h×nh thµnh do qu¸ tr×nh x©y dùng, thi c«ng nh trô së lµm viÖc, nhµ kho, bÕn b·i… - M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ chuyªn dïng, thiªt bÞ ®éng lùc… - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: gåm c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû hoÆc c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i, b¨ng t¶i… - ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: gåm c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y in laze, m¸y photo… 52
 38. 38. * TSC§ v« h×nh ®îc ph©n thµnh: nh·n hiÖu hµng ho¸, giÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn… 4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty a. Chøng tõ thñ tôc kÕ to¸n: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (mÉu sè 01-TSC§) - Ho¸ ®¬n mua hµng (GTGT) - Biªn b¶n thanh lý TSC§ (mÉu sè 03-TSC§) - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§ (mÉu sè 05-TSC§) - ThÎ TSC§ (mÉu sè 02-TSC§) - B¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ - Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ - C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c. b. Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ chi tiÕt (Sæ TSC§) - Sæ C¸i TK 211, 214… c. C¸c tµi kho¶n sö dông: - TK 211 - TSC§ h÷u h×nh - TK 214 - Hao mßn TSC§ - TK 133, 111, 112, 627, 642… II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ * H¹ch to¸n ban ®Çu: - Trong th¸ng kÕ to¸n TSC§ khi ngêi ®îc quyÕt ®Þnh TSC§ cho mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc mét phßng ban nµo ®ã. KÕ to¸n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu víi phiÕu chi tiÒn mua TSC§ vµ c¸c chi phÝ kh¸c kÌm theo: chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì, l¾p ®Æt ch¹y thö… - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho, hoÆc biªn b¶n bµn giao TSC§ kÕ to¸n ph©n lo¹i, ®¸nh sè vµ lËp thÎ tµi s¶n. §ång thêi 53
 39. 39. vµo sæ chi tiÕt vÒ TS vÒ nguyªn gi¸, sè khÊu hao vµ b¾t tÝnh khÊu hao tµi s¶n ®ã. NÕu kÕ to¸n nhËn ®îc quyÕt ®Þnh cho phÐp thanh lÝ, nhîng b¸n tµi s¶n th× kÕ to¸n cã nhiÖm vô ghi gi¶m tµi s¶n trªn sæ chi tiÕt vÒ nguyªn gi¸, gi¶m khÊu hao trong th¸ng. * Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n: - KÕ to¸n tæng hîp cïng phßng vËt t thiÕt bÞ tiÕn hµnh kiÓm kª vÒ sè lîng, ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ h÷u dông cña tõng tµi s¶n ®Ó lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a cho n¨m míi. - Hoµn tÊt sæ s¸ch, kiÓm tra ®é chÝnh x¸c, tËp hîp tæng sè t¨ng, gi¶m vÒ tµi s¶n vÒ nguyªn gi¸, khÊu hao, ph©n nguån ®Ó lµm c¨n cø lËp c¸c b¸o c¸o tæng hîp tµi s¶n. 1. KÕ to¸n t¨ng TSC§ - Khi cã TSC§ míi t¨ng thªm ®a vµo sö dông doanh nghiÖp ph¶i lËp Héi ®ång bµn giao tµi s¶n. Héi ®ång bµn giao cã nhiÖm vô nghiÖm thu vµ lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ cã thÓ lËp riªng cho tõng TSC§ hoÆc lËp chung cho nhiÒu TSC§ giao nhËn cïng mét lóc. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n vµ ®îc lu vµo hå s¬ TSC§. - Hå s¬ TSC§ bao gåm: biªn b¶n giao nhËn TSC§, c¸c b¶n sao tµi liÖu kÜ thuËt, c¸c ho¸ ®¬n, giÊy vËn chuyÓn… - Mçi TSC§ ®îc g¾n cho mét sè hiÖu riªng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông TSC§, sè hiÖu nµy kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh sö dông vµ b¶o qu¶n TSC§. Trong trêng hîp thanh lÝ vµ nh- îng b¸n TSC§ th× kh«ng dïng l¹i sè hiÖu TSC§ ®ã cho TSC§ kh¸c. - C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n kh¸c nh biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, b¶ng tÝnh vµ phæ biÕn khÊu hao TSC§, biªn b¶n thanh lÝ TSC§, c¸c tµi liÖu kÜ thuËt cã liªn quan, kÕ to¸n lËp thÎ TSC§ më cho tõng lo¹i TSC§. Ngoµi ra ®Ó theo dâi TSC§ 54
 40. 40. ngêi ta cßn sö dông TSC§ ®Ó theo dâi chung cho tõng lo¹i, tõng nhãm TSC§. 55
 41. 41. B¶ng tËp hîp nguyªn gi¸ TSC§ 1. Tªn tµi s¶n: Nhµ hiÖu chØnh s¬n, hiÖu chØnh xe 2. Nguån gèc: X©y dùng míi 3. Ngµy hoµn thµnh tæng thÓ ®a vµo sö dông: 2/2/2005 - PhÇn kÕt cÊu thÐp: hoµn thµn: 28/12/2004 - PhÇn x©y dùng, ®iÖn, khÝ, hoµn thµnh: 2/2/2005 4. §Þa ®iÓm sö dông: Nhµ m¸y s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« Cöu Long 5. Thêi gian sö dông: 10 n¨m (theo Q§ 206/2003-BTC ngµy 12/12/2003) 6. Møc khÊu hao: N¨m: 157.810.842 Th¸ng: 13.150.904 Ngµy: 438.363 Chøng tõ Chi tiÕt Sè tiÒn Nguån Sè Ngµy Ho¸ ®¬n A- PhÇn kÕt cÊu thÐp 728.432.423 UNC 24/5/05 0059400 CF thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n nhµ HC 18.136.364 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF thÈm ®Þnh TK KT+DT nhµ HC 2.216.364 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF gi¸m s¸t thi c«ng 9.433.636 07/4/05 0084553 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 659.513.289 07/4/05 0084554 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 39.132.761 B. PhÇn x©y dùng 849.675.999 UNC 24/5/05 0059400 CF thiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n nhµ HC 21.316.363 T¹m tÝnh theo thÈm ®Þnh CF thÈm ®Þnh TKKT+DT nhµ HC 2.495.454 22/6/05 0032257 CF gi¸m s¸t thi c«ng 10.523.636 30/12/0 4 0051739 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 532.147.273 15/4/05 0051775 Gi¸ trÞ x©y l¾p theo H§ giao thÇu 283.193.273 Tæng nguyªn gi¸ 1.578.108.42 2 (B»ng ch÷: Mét tû, n¨m tr¨m b¶y m¬i t¸m triÖu mét tr¨m lÎ t¸m ngh×n bèn tr¨m hai hai ®ång). 56
 42. 42. B¶ng kª chi tiÕt TK 331 th¸ng 4/2005 Cã TK 331 Chøng tõ Tªn tµi s¶n Tæng sè tiÒn Chi tiÕt Ghi chó Sè Ngµy 133 211 241 004135 2 21/4/0 5 M¸y tÝnh x¸ch tay IBM 28.054.262 1.335.917 26.718.34 5 005595 2 13/4/0 5 ThÈm ®Þnh d©y chuyÒn s¬n sÊy 8.881.000 807.370 8.073.630 006205 4 14/4/0 5 M¸y ®o ®é dÇy s¬n 14.271.012 679.572 13.591.44 0 005177 5 15/4/0 5 Nhµ hiÖu chØnh s¬n, xe (phÇn x©y dùng 331.512.600 28.319.32 7 283.193.2 73 008455 3 7/4/05 PhÇn thÐp nhµ hiÖu chØnh xe 692.488.963 32.975.66 5 659.513.2 98 008455 4 7/4/05 PhÇn thÐp nhµ hiÖu chØnh xe 43.046.037 3.913.276 39.132.76 1 Tæng céng 1.203.719.8 87 173.497.1 40 48.383.41 5 981.839.3 32 Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2005 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp 57
 43. 43. 58
 44. 44. 2. KÕ to¸n gi¶m TSC§ - Trong mäi trêng hîp gi¶m TSC§ ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc x¸c ®Þnh ®óng c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp nÕu cã. Tuú theo tõng trêng hîp gi¶m TSC§ mµ lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ ghi chuyÓn sæ kÕ to¸n phï hîp. +) Thanh lÝ TSC§: ph¬ng ph¸p c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ ®Ó lËp ban thanh lý TSC§. Ban thanh lý TSC§ sÏ tæ chøc viÖc thanh lý TSC§ vµ lËp biªn b¶n thanh lý TSC§ ®Ó tæng hîp chi phÝ thanh lý vµ gi¸ trÞ thu håi khi c«ng viÖc thanh lý hoµn thµnh. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n chuyÓn cho phßng kÕ to¸n, 1 b¶n chuyÓn cho bé phËn ®· qu¶n lý sö dông TSC§. +) Nhîng b¸n: KÕ to¸n ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n TSC§. Khi bµngiao ph¬ng ph¸p lËp biªn b¶n bµn giao. Khi kiÓm kª ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª. 3. KÕ to¸n hao mßn TSC§ §Ó tÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c lîng khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c k× kÕ to¸n, c¸c nguyªn t¾c vÒ khÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo th¸ng. TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m trong th¸ng th× th¸ng sau míi trÝch hoÆc kh«ng trÝch khÊu hao. §ång thêi ®Ó theo dâi gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ c«ng ty tÝnh trÝch khÊu hao cho tõng TSC§ trªn c¬ së ®ã tÝnh b¶ng khÊu hao vµ ®¬n vÞ ph¶i trÝch cho toµn bé TSC§ ®ang sö dông t¹i C«ng ty. 59
 45. 45. C«ng ty T.M.T B¶ng ph©n bæ sè 3 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông (Ghi Nî c¸c TK) toµn doanh nghiÖp TK 627 "Chi phÝ s¶n xuÊt chung" TK 642 "CF QLDN" møc KH Nguyªn gi¸ TSC§ Sè KH (th¸ng) XN xe m¸y møc KH XN « t« møc KH 1 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tríc 72.199.220.92 5 1.498.273.376 973.506.790 450.434.701 74.331.885 2 II. Sè KH TSC§ t¨ng th¸ng nµy 88.880.900 344.565.894 114.059.328 229.881.989 624.577 1 C¶i t¹o nÒn nhµ d©y chuyÒn s¬n 5N 82.629.000 1.377.150 1.377.150 2 C¶i t¹o khu vÖ sinh nhµ sè 6 5N 23.170.909 386.182 386.182 …… 3 III. Sè KH TSC§ gi¶m th¸ng nµy 7.771.238.363 815.109.069 618.035.299 197.073.770 1 Bé khu«n ®óc 3N 6.300.000.692 175.000.020 175.000.000 2 Cæng, têng rµo bæ sung 5N 1.471.217.671 24.520.295 24.520.295 …… 4 IV. Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy 72.288.101.82 5 1.027.730.201 469.530.820 483.242.919 74.956.462 1 Nhµ xëng 38.475.629.88 4 143.410.953 63.918.974 66.823.814 12.668.165 …… Trong ®ã: - TSC§HH: 52.895.369.607 1.007.916.159 60
 46. 46. - TSC§VH: 19.392.732.218 19.814.042 Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2005 KÕ to¸n trëng Ngêi lËp 61
 47. 47. C. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô I. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô - VËt liÖu sö dông c«ng ty gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ c«ng dông, phÈm cÊp, chøc n¨ng… ë C«ng ty T.M.T ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý, c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông cña tõng lo¹i NVL trong s¶n xuÊt kinh doanh. +) NVL chÝnh (dïng l¾p r¸p xe m¸y): c¸c linh kiÖn phô tïng xe m¸y, linh kiÖn phô tïng « t«… +) VËt liÖu phô: dÇu mì dïng b«i tr¬n m¸y, giÊy gi¸p ®¸nh bãng, c¸c dông cô l¾p r¸p nh cê lª, má lÕt, ªt«… +) Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt: x¨ng, dÇu ch¹y d©y chuyÒn l¾p r¸p… - C«ng cô dông cô trong c«ng ty lµ c¸c dông cô dïng ®Ó l¾p r¸p, c¸c tiªu chuÈn ph©n lo¹i c«ng cô gåm cã: +) C¨n cø vµo c¸ch ph©n bæ chi phÝ +) C¨n cø theo c«ng dông +) C¨n cø theo yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu ghi chÐp sæ s¸ch CCDC II. §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. Gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho - C¸c vËt liÖu, CCDC cña c«ng ty ®Òu ®îc nhËp tõ nguån mua ngoµi. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu, CCDC nhËp kho ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ ®¬n + CF mua (bao gåm CF thuª vËn chuyÓn tõ n¬i mua vÒ tíi kho cña c«ng ty). 2. Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho - HiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh cho viÖc xuÊt kho NVL. Tøc lµ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho hay 62
 48. 48. trùc tiÕp ®a ngay vµo s¶n xuÊt th× gi¸ xuÊt kho chÝnh b»ng gi¸ trÞ cña hµng mua vµo, víi cïng 1 ®¬n gi¸ lµ gi¸ nhËp b»ng gi¸ xuÊt ra. 63
 49. 49. III. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n 1. C¸c chøng tõ sö dông - PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Ho¸ ®¬n ®á cña kh¸ch hµng. - Hîp ®ång, phô lôc hîp ®ång mua hµng… 2. TK sö dông: - TK 152, 153 - TK 133, 141, 131… 3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt CCDC, vËt liÖu - Thùc tÕ C«ng ty T.M.T sö dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, CCDC lµ ph¬ng ph¸p thÎ song song. IV. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô dông cô - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng göi lªn phßng vËt t, phßng kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña ho¸ ®¬n còng nh vÒ chñng lo¹i, qui c¸ch vËt t, sè lîng, khèi lîng ghi trªn ho¸ ®¬n. NÕu thÊy hîp lý th× lµm thñ tôc nhËp kho. NVL sö dông cho s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. = + - Tõ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng kª xuÊt nhËp vËt liÖu. - HiÖn nay nguån NVL cña c«ng ty nhËp chñ yÕu tõ nhËp khÈu vµ mua tõ néi ®Þa. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ tÝnh trÞ gi¸ cña thµnh phÈm xuÊt giao cho kh¸ch hµng lµ theo gi¸ h¹ch to¸n. V× vËy ta cã thªm b¶ng h¹ch to¸n gi¸ nhËp kho vËt liÖu. 64
 50. 50. §¬n vÞ: C«ng ty T.M.T §Þa chØ: 199B MK-Hµ Néi PhiÕu nhËp kho Ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 2005 Sè 01/1NK Hä vµ tªn ngêi xuÊt khÈu: Lý do nhËp: NhËp theo TK79/NK/KD/HN, L/C 01-2005 (1.500 bé LK ®éng c¬ 110cc, Arrow) NhËp t¹i kho: C«ng ty ST T Tªn, nh·n hiÖu (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §VT Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Linh kiÖn ®éng c¬ Arrow 110 1 bé 1.500 2.499.99 5 3.749.993.0 38 Céng 3.749.993.0 38 B»ng ch÷: Ba tû, b¶y tr¨m bèn m¬i chÝn triÖu, chÝn tr¨m chÝn m¬i ban ngh×n, kh«ng tr¨m ba m¬i t¸m ®ång. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr- ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn hµng Thñ kho 65
 51. 51. B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ nguyªn vËt liÖu mua vµo - phÇn néi ®Þa ho¸ Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T Chøng tõ Tªn ®¬n vÞ Gi¸ cha thuÕ Thu Õ suÊt VAT ®Çu vµo Gi¸ cã VAT FN S N 1 3162 3/1 C«ng ty TNHH Boramtek 36-00249795-1 31.796.000 10% 3.179.600 34.975.600 14/1 2 3807 4 51 C«ng ty s¶n xuÊt &TM Thiªn Phó 01- 0109403 29.362.600 10% 3.092.000 32.454.600 18/1 3 9975 3 8/1 C«ng ty TNHH TiÕn §¹t 37-00426920 122.850.000 5% 6.142.500 128.992.500 19/1 …… Tæng céng 9.302.117.66 4 676.634.64 2 9.978.752.30 6 Trong ®ã: Nî 152 7.573.789.430 338.331 1.036.763.379 Nî 151 550.191.805 338/151 141.373.050 Nî 338 1.178.136.429 152/338 724.629.200 Cã 151 2.032.127.852 151/331 550.191.805 Cã 338 724.629.200 152.151 1.890.754.802 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng 66
 52. 52. B¶ng kª NVL - PhÇn nhËp khÈu Th¸ng 1 n¨m 2005 ST T Lo¹i xe M· sè §¬n gi¸ D ®Çu kú NhËp XuÊt Tån SL TT SL TT SL TT SL TT 1 Linh kiÖn ®éng c¬ 100 61.148 52 3.179.700 0 52 3.179.700 2 Bé nhùa 110 191.53 1 4.800 919.350.518 95 18.195.479 4.705 901.155.039 3 Bé ly hîp 100 347.01 9 2.717 …. Tæng 13.40 8 6.935.438.7 68 1.500 3.023.209.6 38 2.36 7 3.312.802.8 89 12.54 1 6.645.845.5 17 Ghi chó: Trong ®ã: 152/331 2.376.975.000 152/333.3 610.984.638 152/338 35.250.000 621/152 2.367 3.312.802.889 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng 67
 53. 53. B¶ng h¹ch to¸n nhËp nhËp kho nguyªn vËt liÖu (NK) Th¸ng 1 n¨m 2005 Sè phiÕ u nhËp NhËp ngo¹i sè tê khai Lo¹i linh kiÖn Sè l- îng §VT Gi¸ nhËp kho ThuÕ NK Tæng Gi¸ mua USD TGTB VND TK79/NK/KD/HY Linh kiÖn ®éng c¬ 1.500 Bé 195.864 15.846,5 3.103.758.4 00 610.984.6 38 3.714.743.0 38 CF vËn chuyÓn 35.250.000 35.250.000 Tæng 1.500 195.864 3.139.008.4 00 610.984.6 38 3.749.993.0 38 H¹ch to¸n: Nî TK 152.1 3.749.993.038 Cã TK331 3.103.758.400 Cã TK 333.3 610.984.638 Cã TK 338 35.250.000 Ghi chó: - Tû gi¸ KQ 15.780 9.800 154.644.000 - Tû gi¸ t¹m tÝnh 15.850 186.064 610.984.638 Céng 15.864,50 195.864 3.103.758.400 68
 54. 54. D. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i doanh nghiÖp I. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - Tæ chøc h¹ch to¸n ®óng thêi gian, sè lîng, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ngêi lao ®éng. TÝnh ®óng vµ tÝnh to¸n kÞp thêi tiÒn l- ¬ng c¸c kho¶n liªn quan kh¸c cho ngêi lao ®éng. - TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c, hîp lý chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi tîng sö dông cã liªn quan. - §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chi tiªu quü l¬ng, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1. TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp x· héi a. Chøng tõ - B¶ng chÊm c«ng - PhiÕu nghØ hëng BHXH - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm ®ªm, lµm thªm giê - Hîp ®ång giao kho¸n - Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng… b. Thñ tôc tÝnh l¬ng, trî cÊp BHXH vµ thanh to¸n víi CNV - HiÖn nay t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tÝnh l¬ng cho CNSX lµ theo thêi gian. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ theo dâi thêi gian lao ®éng, cÊp bËc l¬ng cña tõng ngêi (b¶ng chÊm c«ng), chÝnh s¸ch, chÕ ®é tiÒn l¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp ®iÒu tra. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn, råi tæng hîp toµn c«ng ty (b¶ng thanh to¸n l¬ng). - C¸c kho¶n trî cÊp BHXH ®îc hëng thay l¬ng ®îc tÝnh trªn c¬ së c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn BHXH, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ 69
 55. 55. BHXH. KÕ to¸n tæng hîp møc trî cÊp BHXH cho tõng nh©n viªn, tõng bé phËn råi tæng hîp toµn c«ng ty (b¶ng thanh to¸n BHXH, b¶ng tæng hîp thanh to¸n BHXH). 2. Qui tr×nh kÕ to¸n - Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu tõ b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ban, xÝ nghÖp cã x¸c nhËn cña trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®Ó lªn b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ b¶ng thanh to¸n l¬ng t¨ng thªm. - L¬ng CNTTSX ®îc tÝnh nh sau: L¬ng th¸ng = Møc l¬ng 1 ngµy x Sè ngµy c«ng Møc l¬ng 1 ngµy = B¶ng tæng hîp th¸ng 1/2005 C«ng nh©n xÝ nghiÖp TT Hä tªn L¬ng c¬ b¶n ¡n ca Thª m giê Tæng céng C¸c kho¶n gi¶m trõ Thùc lÜnh Ký nhË n H Ö sè L¬ng PX l¾p r¸p 33.459.00 0 4.616.000 38.075.00 0 1.922.20 0 36.152.80 0 1 Ph¹m ThÕ Hïng 416.680 350.000 766.680 25.000 741.680 2 Ph¹m Minh Hng 441.800 288.000 729.800 26.508 703.292 3 Vò Ngäc Phan 492.600 344.000 836.600 29.556 807.044 …. 70
 56. 56. B¶ng ph©n bæ sè 1 TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 1 n¨m 2005 20.906.500 ST T Ghi Cã c¸c TK §èi tîng sö dông (Ghi Nî c¸c TK) TK334- "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" TK338 L¬ng chÝnh L¬ng phô C¸c kho¶n kh¸c Céng Cã TK334 338.2 C§ (2%) 338 (17%) (XD+YT) Céng cã TK338 PC tr¸ch nhiÖm T¨ng thªm 1 TK622 "CFNCTT" 69.025.700 29.000 103.853.50 0 172.908.20 0 3.458.164 29.394.394 32.852.558 - PX l¾p r¸p xe m¸y 12.523.500 29.000 20.906.500 33.459.000 669.180 5.688.030 6.357.210 - PX l¾p r¸p « t« (BH) 3.335.800 2.000.000 5.335.800 106.716 907.086 1.013.802 - PX l¾p r¸p « t« 53.166.400 80.947.000 134.113.40 0 2.682.268 22.799.278 25.481.546 2 TK 627 "CFSXC" 13.832.700 261.000 14.666.000 18.000.000 46.759.700 935.194 7.949.149 8.884.343 - XN l¾p r¸p xe m¸y 8.640.800 174.000 9.034.700 12.000.000 29.849.500 596.000 5.074.415 5.671.405 - XN l¾p r¸p « t« 5.191.900 87.000 5.631.300 6.000.000 16.910.200 338.204 2.874.734 3.212.938 3 TK 642 "CF QLDN" 43.449.300 580.000 45.458.500 70.819.500 160.307.30 0 3.206.146 27.252.241 30.458.387 - VP c«ng ty 36.893.700 580.000 45.458.500 60.819.500 143.751.70 0 2.875.034 27.252.241 30.127.275 - Hîp ®ång ng¾n h¹n 6.555.600 10.000.000 16.555.600 331.112 331.112 4 TK 334 "ngêi L§ ph¶i nép" 3.634.196 18.170.980 21.805.176 - VP C«ng ty 1.603.073 8.015.365 9.618.438 - XN l¾p r¸p xe m¸y 633.085 3.165.425 3.798.510 - XN l¾p r¸p « t« 1.563.394 7.817.9707 9.381.564 ∑ (268 ngêi) 126.307.70 870.000 60.124.500 192.673.00 379.975.00 11.233.700 82.766.764 94.000.464 71
 57. 57. 0 0 0 72
 58. 58. E. KÕ to¸n b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh I. KÕ to¸n thµnh phÈm t¹i C«ng ty T.M.T - Thµnh phÈm cña C«ng ty T.M.T bao gåm: C¸c lo¹i xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe n«ng dông. - ViÖc thùc hiÖn qu¶n lý thµnh phÈm ®îc thùc hiÖn t¹i ph©n x- ëng s¶n xuÊt cho ®Õn khi hµng ®îc giao cho kh¸ch hµng, cã sù gi¸m s¸t cña thñ kho cña phßng c«ng nghÖ vµ thÞ trêng. - H¹ch to¸n thµnh phÈm ®îc thùc hiÖn tËp trung trªn phßng kÕ to¸n, ®îc theo dâi trªn c¶ 2 chØ tiªu sè lîng vµ chØ tiªu gi¸ trÞ. Nhng chñ yÕu quan träng h¬n lµ chØ tiªu gi¸ trÞ v× nã cho phÐp c«ng ty x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Víi viÖc h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KKTX nªn kÕ to¸n dïng gi¸ thùc tÕ ®Ó h¹ch to¸n thµnh phÈm. * Thµnh phÈm nhËp kho: TÊt c¶ c¸c thµnh phÈm nhËp kho ®Òu ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt bao gåm CF NVLTT, CFNCTT, CFSXC. * Thµnh phÈm xuÊt kho: Thµnh phÈm xuÊt kho ë c«ng ty kÕ to¸n sö dông ph¬ng ph¸p xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT, thñ kho vµo b¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n thµnh phÈm, phiÕu xuÊt kho ®Ó tiÕn hµnh lËp thÎ kho. 73
 59. 59. C«ng ty T.M.T Kho:…. ThÎ kho Tªn s¶n phÈm: Xe m¸y MÉu sè: 06-VT Ban hµnh theo Q§ 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1/11/1995 cña BTC Ngµy lËp thÎ: Ngµy 30/9/2004 Tªn nh·n hiÖu qui c¸ch vËt t: xe m¸y §¬n vÞ tÝnh: xe M· sè: ST T Chøng tõ DiÔn gi¶i M· nhËp, xuÊt Sè lîng SH NT NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 150 1 H§56 15/9 Cty TNHH Phóc Tr- êng An 32 58 2 0056 4/9 L« 11 L« 11 28 3 0057 7/9 L« 12 L« 12 150 4 H§13 NguyÔn Phi Hïng 37 1 5 Q§10 11-9 Cty TNHH H¶i D¬ng 15 30 …………. Tæng 178 89 239 Ngµy 30/9/2004 Ngêi lËp biÓu NguyÔn ThÞ TuyÕt II. KÕ to¸n tæng hîp tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1. C¸c ph¬ng thøc tiªu thô vµ ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng a. Ph¬ng thøc b¸n hµng - C«ng ty T.M.T ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp vµ ph¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý ký göi. Kh¸ch hµng cã nhu cÇu cã thÓ ®Õn mua trùc tiÕp t¹i c«ng ty hoÆc kÝ kÕt hîp ®ång víi c«ng ty. §Õn thêi h¹n giao hµng c«ng ty sÏ giao hµng tËn n¬i hoÆc kh¸ch hµng ®Õn nhËn hµng tuú theo néi dung hîp ®ång ®· kÝ kÕt. 74
 60. 60. b. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng - Ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu cña c«ng ty lµ ph¬ng thøc tr¶ tiÒn ngay. Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông c¶ ph¬ng thøc thanh to¸n sau, nhng chØ ¸p dông víi mét sè kh¸ch hµng ®Æc biÖt. 2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng - C«ng ty T.M.T ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn doanh thu b¸n hµng kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. - §Ó x¸c ®Þnh doanh thu, c¨n cø b¶ng kª chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra do thñ kho kª, kÕ to¸n lªn b¶ng kª tæng hîp doanh thu cho tõng lo¹i thµnh phÈm. Tõ b¶ng tæng hîp doanh thu cho tõng lo¹i thµnh phÈm kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp doanh thu b¸n thµnh phÈm trong th¸ng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 511 Tªn TK: Doanh thu b¸n hµng Sè hiÖu: 511 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 12 0 30/9 Doanh thu b¸n hµng 32 131 11.646.970.7 90 30/ 9 12 1 30/9 KÕt chuyÓn doanh thu → x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 32 911 11.646.970.7 90 Céng T9 11.646.970.7 90 11.646.970.7 90 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng 75
 61. 61. III. KÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng - §Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông TK131. C¨n cø vµo sè d cña tõng kh¸ch hµng trªn sæ chi tiÕt TK131, kÕ to¸n lªn b¶ng kª tæng hîp d cña kh¸ch hµng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy cuèi quÝ dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp vµ ®èi chiÕu víi tõng kh¸ch hµng. 76
 62. 62. TrÝch sæ chi tiÕt TK 131 Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty XNK Phó Thä Th¸ng 9 n¨m 2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Nî TK 131, Ghi Cã c¸c TK Ghi Cã Sè d cuèi kú SH NT 511 33311 Tæng hîp Nî Cã 005896 6 7/9 Mua 1 xe 4T, 1 xe 3T thanh to¸n ngay 238.095.238 11.904.76 2 250.000.000 005896 6 23/9 Mua 2 xe 4T, 1 xe 3T thanh to¸n ngay 528.571.428 26.482.57 2 555.000.000 005896 6 28/9 Mua 2 xe 4T thanh to¸n ngay 266.666.666 13.333.33 4 280.000.000 NHTX 6/9 ChuyÓn tiÒn 1 xe 4T (l« 10), 1 xe 3T (l« 12) 235.000.000 NHTX 15/9 ChuyÓn 100% tiÒn gi¸ 1 xe 4T (l« 10), 1 xe 3T (l« 12) 275.000.000 NHTX 21/9 ChuyÓn 50% gi¸ trÞ 2 xe 4T (l« 10) 140.000.000 NHTX 23/9 ChuyÓn 50% gi¸ trÞ 2 xe 4T (l« 10) vµ 50% ®Ó lÊy 2 §K xe 4T (l« 10) 280.000.000 NHTX 28/9 2 §K xe 4T (l« 10) 280.000.000 Céng PS th¸ng 9 1.033.333.33 2 51.720.66 8 1.085.054.00 0 1.210.000.00 0 124.946.000 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng 77
 63. 63. Cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 131, sæ nhËt ký chung tiÕn hµnh tæng hîp vµo sæ c¸i TK 131. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 131 Tªn TK: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Sè hiÖu: 131 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 94 30/9 Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn 22 111 20.239.912.23 7 30/ 9 95 30/9 Thanh to¸n víi kh¸ch hµng 22 111 20.000.000 86.000.000 30/ 9 96 Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn 23 112 1.735.846.451 30/ 9 97 Thanh to¸n bï trõ 24 331 7.615.438.851 30/ 9 10 2 Doanh thu b¸n hµng 25 511 11.646.970.79 0 30/ 9 10 8 ThuÕ VAT ®Çu ra ph¶i nép 25 33311 1.164.697.080 30/ 9 …… Céng T9 20.447.106.72 1 22.061.758.68 8 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng IV. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n - ë C«ng ty T.M.T gi¸ vèn ®îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª TK göi b¸n, b¶ng kª tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm, sæ C¸i TK 632.
 64. 64. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 132 Tªn TK: Gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu: 632 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 12 0 30/9 Gi¸ vèn TP tiªu thô 32 155 11.092.223.81 0 30/ 9 12 1 30/9 K/c gi¸ vèn → x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 32 911 11.092.223.81 0 …… Céng T9 11.092.223.81 0 11.092.223.81 0 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng V. KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng - C«ng ty T.M.T còng h¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh- ng do ®Æc ®iÓm hµng ho¸ chñ yÕu lµ xe m¸y vµ « t« l¾p r¸p nªn cã c¸c c¬ së b¶o hµnh vµ do ph¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu lµ xuÊt cho c¸c ®¹i lý, ë c«ng ty c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu chØ cã hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i mµ kh«ng cã gi¶m gi¸ hµng b¸n. - KÕ to¸n më sæ c¸i ®Ó theo dâi c¸c kho¶n ph¸t sinh. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ c¸i TK 531 kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i sang TK 511 ®Ó ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng. 79
 65. 65. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 531 Tªn TK: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sè hiÖu: 531 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 12 0 30/9 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 24 131 16.470.790 16.470.790 30/ 9 12 1 30/9 K/c gi¶m trõ doanh thu 32 911 16.470.790 …… Céng T9 16.470.790 16.470.790 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng VI. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ b¸n hµng ®îc tËp hîp vµo TK 641 - "Chi phÝ b¸n hµng" bao gåm c¸c kho¶n: Chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ vËn chuyÓn, c¸c kho¶n lÖ phÝ, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm…) - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu chi, phiÕu xuÊt vËt liÖu, CCDC, giÊy thanh to¸n t¹m øng… KÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK641. Cuèi kú kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 641, sæ C¸i TK 641. 80
 66. 66. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 641 Tªn TK: Chi phÝ b¸n hµng Sè hiÖu: 641 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 30/9 Chi tiÒn mÆt 28 111 77.973.640 30/ 9 30/9 Chi tiÒn göi ng©n hµng 29 141 2.177.000 30/ 9 30/9 KhÊu hao TSC§ 32 214 5.218.257 …………… 30/ 9 30/9 Tæng chi T9 245.106.459 K/chuyÓn sang X§KQ 32 911 245.106.459 Céng 245.106.459 245.106.459 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng 2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong th¸ng ®îc tËp hîp vµo TK 642- "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp" bao gåm c¸c kho¶n: chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng, chi phÝ vËt liÖu, thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c (chi tiÕp kh¸ch, chi ®µo t¹o c¸n bé…) - C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi, phiÕu xuÊt vËt liÖu, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, tiÒn níc… hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 642. Cuèi k× kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 642, Sæ c¸i TK 642. 81
 67. 67. C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 642 Tªn TK: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu: 642 Th¸ng 9 n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 30/9 Chi tiÒn mÆt 28 111 38.058.728 30/ 9 30/9 T¹m øng 29 141 3.490.845 30/ 9 30/9 KhÊu hao TSC§ 32 214 39.564.215 …………… 30/ 9 30/9 Tæng chi T9 127.587.599 K/chuyÓn sang X§KQ 32 911 127.587.599 Céng 127.587.599 127.587.599 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng VII. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ thu nhËp chÝnh cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = - - - Trong ®ã: = - - T¹i C«ng ty T.M.T kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh quÝ III nh sau: C¨n cø vµo sæ b¶ng tæng hîp doanh thu thuÇn kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn b»ng ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 511 11.630.500.000 82
 68. 68. Cã TK 911 11.630.500.000 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho thµnh phÈm, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 911 11.092.223.810 Cã TK 632 11.092.223.810 Nî TK 911 372.694.058 Cã TK 641 245.106.459 Cã TK 642 127.587.599 KÕt qu¶ tiªu thô trong k× ®îc ghi vß sæ nh¹t ký Nî TK 911 165.582.132 Cã TK 421 165.582.132 C«ng ty T.M.T Sæ C¸i TK 911 Tªn TK: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Sè hiÖu: 911 QuÝ III n¨m 2004 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g NKC TK§¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 30/9 30/9 K/c gi¸ vèn 33 62 11.092.223.80 0 30/ 9 30/9 K/c CF b¸n hµng 33 641 245.106.459 30/ 9 30/9 K/c CF QLDN 33 642 127.587.599 30/ 9 30/9 K/c doanh thu 33 511 11.630.500.00 0 30/ 9 30/9 K/c l·i tõ ho¹t ®éng 33 421 165.582.132 Céng 11.630.500.00 11.630.500.00 83
 69. 69. 0 0 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng 84
 70. 70. ch¬ng Iv NghiÖp vô tµi chÝnh vµ ph©n tÝch gi¸ thµnh ë c«ng ty th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh lµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm trong c«ng ty cao hay thÊp, t¨ng hay gi¶m ®ång nghÜa víi viÖc l·ng phÝ hay tiÕt kiÖm ph¶n ¸nh kÕt qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån nãi trªn sÏ x¸c ®Þnh ®îc viÖc h¹ gi¸ thµnh vµ ngîc l¹i. §ã lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt h¹ch to¸n kinh doanh trong thêi kú x· héi chñ nghÜa qu¸ ®é lªn CNXH. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ®ßi hái x· héi thêng xuyªn c¶i tiÕn mÆt hµng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. Lµ mét c«ng ty víi c«ng viÖc chÝnh lµ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho giao th«ng nh xe m¸y, « t«. V× vËy viÖc h¹ gi¸ thµnh lµ con ®êng chñ yÕu doanh lîi cho toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ gi¸ b¸n n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. §Ó phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh, ®øng trªn gãc ®é qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt ®îc nguån gèc, con ®êng h×nh thµnh cña nã ®Ó tõ ®ã biÕt ®îc nguyªn nh©n c¬ b¶n. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng lµm t¨ng, gi¶m gi¸. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh ë c«ng ty Th- 85
 71. 71. ¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ, giao th«ng vËn t¶i mµ em muèn tr×nh bµy trong phÇn III cña chuyªn ®Ò nµy bao gåm: + §¸nh gi¸ chung gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm. + Ph©n tÝch 1 sè kho¶n môc gi¸ thµnh chñ yÕu. Hai néi dung chñ yÕu nµy ¸p dông víi viÖc ®¸nh gi¸ 1 trong 2 lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty ®ã lµ xe m¸y. Tæng chi phÝ (Ztt): 35.633.175.714 §VT. ® GT.§t 35.822.933.649 GTKH (ZKH) 29.125.145.147 Tµi liÖu kÕ ho¹ch vÒ gi¸ thµnh dù kiÕn cÇn thùc hiÖn lµ: Kho¶n môc GT§T GTKH Chi phÝ NVLtt 35.645.954.740 28.949.353.953 Chi phÝ NCtt 18.792.545 17.954.450 Chi phÝ SXC 158.186.364 157.836.744 ∑ 35.822.933.649 29.125.145.147 - TÝnh c¸c chØ tiªu møc h¹ gi¸ thµnh. Mho = ∆Zo = Z1 - Zo = ZK - Zdt = 29.125.145.147 - 35.822.933.649 = -6.697.788.500 Tho = dt ο∆Ζ Ζ x 100 = - x 100 Tho = - 1 18,7 % < 0 NhËn xÐt: Qua sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn ta thÊy gi¸ thµnh toµn bé kú kÕ ho¹ch gi¶m so víi gi¸ ®Çu t vÒ møc h¹ lµ 6.697.788.500 ®ång t- ¬ng øng tû lÖ h¹ gi¸ thµnh lµ 18,7%. Cuèi kú thu ®îc tµi liÖu h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ: Kho¶n môc GT§T GTKH Chi phÝ NVLtt 35.645.954.740 35.458.266.370 Chi phÝ NCtt 18.792.545 17.895.448 Chi phÝ SXC 158.186.364 157.013.896 ∑ 35.822.933.649 35.633.175.714 86
 72. 72. Mh1= ∆Z1 = Z1 - Z0 = Ztt - Z®t = 35.633.175.714 - 35.822.933.649 = - 189.757.930 Th1= 1 dt ∆Ζ Ζ x 100 = - 189.757.930 35.822.933.649 x 100 Th1 = - 0,53% <0 NhËn xÐt: Qua sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn ta thÊy gi¸ thµnh toµn bé cña kú KH gi¶m so víi gi¸ toµn bé cña gi¸ ®Çu t lµ vÒ møc h¹ gi¸ thµnh 189.757.930 ®ång víi tû lÖ h¹ t¬ng øng lµ 0,53%. So s¸nh chØ tiªu Mh vµ Th gi÷a TH - KH. ∆Mh = Mh1 - Mh0 = -189.757.930 + 6.697.788.500 ∆Mh = 6.508.030.570 ∆Th = Th1 - Th0 = -0,53% + 18,7% = 18,17% Qua viÖc so s¸nh hai møc h¹ cña kú TH - KH th«ng qua gi¸ trÞ dù to¸n (®Çu t) cña s¶n phÈm ta nhËn thÊy. Møc h¹ gi¸ thµnh cña kú TH so víi KH lµ t¨ng 6.508.030.570 ®ång víi tû lÖ h¹ t¨ng 18.17%. Cho ta thÊy ®©y lµ mét møc h¹ tû lÖ h¹ còng t¬ng ®èi lín so víi møc h¹ vµ tû lÖ h¹ cña gi¸ ®Çu t ®a ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt nhÊt lµ ®èi víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tÝnh chi phÝ cho gi¸ thµnh cña s¶n phÈm s¶n xuÊt. S¶n phÈm ®a vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cha x¸c ®Þnh ®óng møc tiªu hao vÒ vËt liÖu, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cha s¸t víi thùc tÕ. + X¸c ®Þnh tû lÖ h¹ gi¸ thµnh ë tõng kho¶n môc: Kho¶n môc Khèi lîng c«ng t¸c kÕ ho¹ch 5000 xe GT§T GTKH Th kÕ ho¹ch (%) NVLtt 35.645.954.740 28.949.353.953 -18,79 NCtt 18.792.545 17.954.450 -0,002 SXC 158.186.364 157.836.744 -0,0001 ∑ 35.822.933.649 29.125.145.147 -18,7921 + Chi phÝ NVLtt 87
 73. 73. ∆Z= Z1 - Z0 = ZK - Z®t1 = 28.949.353.953 - 35.645.954.740 = -6.696.600.787 Th= dt Ζ∆ Ζ x 100 = 6.696.600.787 35.822.933.649 − x 100 = -18.79% + Chi phÝ NCtt ∆Z = ZK - Z®t2 = 17.954.450 - 18.792.545 = -838.095 Th = dt Ζ∆ Ζ x 100 = 838.095 35.822.933.649 − x 100 = - 0,002% +Chi phÝ SXC ∆Z = ZK - Z®t3 = 157.836.744 - 158.186.364 = -349.620 Th = dt Ζ∆ Ζ x 100 = 349.620 35.822.933.649 − x 100 = - 0,0001% + TÝnh chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh ë tõng kho¶n môc. Kho¶n môc Khèi lîng c«ng t¸c kÕ ho¹ch 5000 xe GT§T GTKH Th thùc hiÖn % NVLtt 35.645.954.740 35.458.266.370 -0,523 NCtt 18.792.545 17.895.448 -0,002 SXC 158.186.364 157.013.896 -0,003 ∑ 35.822.933.649 35.633.175.714 -0,528 - Chi phÝ NVLtt ∆z = Ztt - Zdt1 = 35.458.266.370 - 35.645.954.740 = -187.688.370 Th = dt Ζ∆ Ζ x 100 = 187.688.370 35.822.933.649 − x 100 = -0,523% - Chi phÝ NCtt ∆z = Ztt - Zdt2 = 17.895.448 - 18.792.545 = -896.097 88
 74. 74. Th = dt Ζ∆ Ζ x 100 = 896.097 35.822.933.649 − x 100 = -0,002% - Chi phÝ SXC. ∆z = Ztt - Z®t3 = 157.013.896 - 158.186.364 = -1.172.468 Th = dt Ζ∆ Ζ x 100 = 1.172.468 35.822.933.649 − x 100 = -0,003% NhËn xÐt: Qua viÖc tÝnh to¸n so s¸nh c¸c chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh ë tõng kho¶n môc gi÷a gi¸ ®Çu t vµ gi¸ kú TH.Ta nhËn thÊy. + Chi phÝ NVLtt ë kú TH gi¶m so víi kú ®Çu t 187.688.370 vÒ møc h¹ gi¸ thµnh t¬ng øng tû lÖ h¹ lµ 0,523% + Chi phÝ NCtt gi¶m xuèng 896.097 ®ång vµ t¬ng øng tû lÖ h¹ lµ 0,003% + Cih phÝ SXC gi¶m xuèng 1.172.468 ®ång, t¬ng øng tû lÖ h¹ lµ 0,003 % Tæng møc h¹ chung cña kú ZTH so víi kú cña gi¸ ®Çu t lµ 0,528%. Tuy tû lÖ h¹ kh«ng lín nhng nã còng nãi lªn sù cè g¾ng cña c«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý vÒ gi¸ thµnh nãi riªng.Chøng tá c«ng ty ®· tiÕt kiÖm vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn, chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trªn c¬ së ®ã míi t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. KÕt luËn: Qua viÖc ph©n tÝch gi¸ thµnh ë c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i em nhËn thÊy trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã sù chÝnh x¸c, chÆt chÏ ®iÒu nµy ®· gióp doanh nghiÖp tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy sÏ lµm cho nguån thu ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng lªn. ViÖc ¸p dông c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp ®· ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ kh¶ quan.V× vËy viÖc ph¸t huy vai trß cña viÖc h¹ gi¸ thµnh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt, nã sÏ gióp cho doanh nghiÖp sÏ cã nhiÒu ®¬n ®Æt hµng cña c¸c c«ng ty kh¸c. §ång thêi nã còng t¹o sù tin tëng vµ tÝn 89
 75. 75. nhiÖm ®èi víi kh¸ch hµng. Nhng kh«ng v× thÕ mµ trong t¬ng lai doanh nghiÖp kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c ph©n tÝch gi¸ thµnh mµ c«ng ty nµy sÏ ®îc doanh nghiÖp quan t©m vµ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ gi¸ c¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay. 90
 76. 76. Ch¬ng V Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty T.M.T I. NhËn xÐt vÒ viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng 1. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty T.M.T Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ë C«ng ty T.M.T, em nhËn thÊy ®Ó cã ®îc quy m« s¶n xuÊt nh hiÖn nay lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ban gi¸m ®èc. C«ng ty T.M.T lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®· cã truyÒn thèng gÇn 30 n¨m, ®ã kh«ng ph¶i lµ mét thêi gian ng¾n, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. Toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty lu«n ®îc ®æi míi, m¸y mãc trang thiÕt bÞ cña d©y truyÒn l¾p r¸p phÇn lín lµ nhËp ngo¹i, t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ngêi lao ®éng. Do vËy doanh thu hµng n¨m ®Òu t¨ng cao so víi kÕ ho¹ch. TÊt c¶ c¸c thµnh qu¶ ®ã cña c«ng ty ph¶i kÓ ®Õn c«ng søc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh h¨ng say víi c«ng viÖc vµ c¸n bé qu¶n lý ®· cã t duy ®æi míi, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt. Phßng kÕ to¸n ®îc tæ chøc tËp trung, khoa häc, hîp lý, phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, kÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c nh©n viªn trong phßng, cã ®éi ngò c¸n bé trÎ ®îc ®µo t¹o rÊt c¬ b¶n, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Tuy c«ng viÖc nhiÒu nhng phßng kÕ to¸n ®· ¸p dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n do vËy c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®îc gän nhÑ vµ chÝnh x¸c. 91
 77. 77. 2. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty T.M.T a. ¦u ®iÓm Lµ mét c«ng ty cã quy m« t¬ng ®èi lín, qua mét thêi gian dµi c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi theo híng tÝch cùc, nh×n chung ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t huy vai trß gi¸m ®èc b»ng tiÒn ®èi víi ho¹t ®éng diÔn ra ë doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty lu«n cè g¾ng thùc hiÖn tèt theo ®óng quy ®Þnh, ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, chuÈn mùc ®· ban hµnh, ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o, lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ nhng vÉn hiÖu qu¶, khoa häc, hîp lý. Nh÷ng u ®iÓm næi bËt ®¸ng chó ý: * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt t xuÊt dïng: HiÖn nay c«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy lµ hoµn toµn khoa häc vµ hîp lý. Ph¬ng ph¸p nµy gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ vËt t nhËp kho, vËt t xuÊt dïng còng nh vËt t tån kho ®îc dïng thêng xuyªn kÞp thêi. Ph¬ng ph¸p mµ kÕ to¸n C«ng ty sö dông ®Ó tÝnh gi¸ vËt t xuÊt dïng lµ ph¬ng ph¸p ®Ých danh, ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm chÝnh x¸c vµ dÔ tÝnh to¸n. * VÒ ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, c«ng ty ®· lùa chän ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch khoa häc hîp lý, ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc, ®óng ®¾n kÞp thêi, ph¸t hiÖn nguyªn nh©n g©y l·ng phÝ, tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p tÝch cùc, cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng c¸c ®Þnh møc tiªu hao, c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho kú tíi. 92
 78. 78. * VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: NhËn thøc ®îc tËp quan träng cña viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng C«ng ty ®· t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt tríc tiªn lµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty ®· ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm gi÷a kÕ to¸n trëng vµ kÕ to¸n tæng hîp thÓ hiÖn sù chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc. Nh©n viªn kÕ to¸n trong c«ng ty cã tr×nh ®é, cã kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cao, lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n cã hiÖu qu¶ h¬n. b. Nhîc ®iÓm: * Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng cña nh©n c«ng trùc tiÕp: L¬ng c«ng nh©n nªn ph©n ra bËc l¬ng, kh«ng nªn ®Ó mÆt b»ng chung lµ 500.000/th¸ng, ®iÒu nµy dÔ dÉn ®Õn viÖc tÝnh l¬ng kh«ng ®îc c«ng b»ng. Ngoµi ra kho¶n ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng ®îc h¹ch to¸n trªn TK622 mµ l¹i h¹ch to¸n vµo TK627. Chi phÝ s¶n xuÊt chung, viÖc nµy cã ¶nh hëng ®Õn t©m lý cña ngêi lao ®éng, nÕu l- ¬ng chÝnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã céng lu«n c¶ ¨n ca th× khi nh×n vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng ngêi lao ®éng sÏ thÊy yªn t©m h¬n vÒ thu nhËp cña m×nh. * Chi phÝ thuª ngoµi l¾p r¸p kh«ng tÝnh vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Kho¶n chi phÝ thuª ngoµi l¾p r¸p nªn ®îc h¹ch to¸n vµo TK622, tuy nhiªn chØ nªn coi nh mét kho¶n thu nhËp cña c«ng nh©n hîp ®ång ngoµi biªn chÕ, kh«ng ph¶i trõ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh chØ cÇn ba tµi kho¶n lµ 621, 622, 627. * Kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng hîp lý: Kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty lµ n¨m nghÜa lµ kÕt thóc mét n¨m c«ng ty míi tiÕn hµnh tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t triÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n¨m. §iÒu nµy lµ kh«ng hîp lý v× khi kÕt thóc mét hîp ®ång 93
 79. 79. (hoµn thµnh mét l« hµng giao cho kh¸ch hµng) th× gi¸ b¸n vµ doanh thu b¸n hµng vÉn dïng h¹ch to¸n, nh vËy lîi nhuËn b¸n hµng, gi¸ vèn hµng b¸n ®îc tÝnh to¸n kh«ng chÝnh x¸c. II. Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Qua thêi gian nghiªn cøu t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty T.M.T, em nhËn thÊy vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®¶m b¶o yªu cÇu cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Tuy nhiªn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn cßn mét sè h¹n chÕ, nÕu ®îc kh¾c phôc sÏ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng hoµn thiÖn h¬n, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. Díi gãc ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp t¹i C«ng ty, em xin m¹nh d¹n nªu ý kiÕn cña m×nh vÒ ph¬ng híng nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty. * ý kiÕn 1: VÒ c¸ch tÝnh l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Kh«ng nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng thêi gian cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm, theo c¸ch tÝnh nµy c«ng nh©n sÏ ph¸t huy hÕt ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh, lµm theo n¨ng lùc hëng theo lao ®éng. CÇn ph©n ra møc l¬ng cho tõng chi tiÕt l¾p r¸p, cuèi th¸ng c«ng nh©n hoµn thµnh ®îc bao nhiªu chi tiÕt sÏ nh©n víi møc l¬ng cña chi tiÕt ®ã ®Ó tÝnh l¬ng trong th¸ng cña c«ng nh©n. VÝ dô: Quy ®Þnh cho c«ng nh©n l¾p b¸nh xe m¸y, nÕu l¾p hoµn chØnh mét chiÕc xe b¸nh ®¹t tiªu chuÈn sÏ nhËn ®îc 1.500®. Trong th¸ng nÕu c«ng nh©n l¾p ®îc 300 chiÕc b¸nh hoµn chØnh sÏ nhËn ®îc sè l¬ng lµ: 1.500 x 300 = 450.000®. Ngoµi ra kho¶n ¨n ca 94
 80. 80. còng chiÕm mét phÇn rÊt lín trong tæng thu nhËp cña ngêi lao ®éng, do vËy nªn gép kho¶n nµy vµo l¬ng chÝnh lµm cho tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n t¨ng lªn, ®iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. * ý kiÕn 2: Chi phÝ thuª ngoµi l¾p r¸p xe nªn ®a vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Kho¶n chi phÝ nµy chiÕm tû träng kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty, v¶ l¹i ®©y lµ kho¶n chi phÝ thêng xuyªn trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p xe m¸y, kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo TK627 kho¶n chi phÝ nµy. NÕu ®a kho¶n nµy vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nµy th× ®©y sÏ lµ mét kho¶n chi phÝ cè ®Þnh phôc vô cho viÖc l¾p r¸p xe m¸y vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * ý kiÕn 3: Nªn chän kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi ®iÓm kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt (tøc lµ lóc ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh, s¶n phÈm ®· giao cho kh¸ch hµng): Theo ph¬ng ph¸p nµy th× mäi chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng sÏ ®îc tËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho ®¬n ®Æt hµng ®ã. Khi kÕt thóc ®¬n ®Æt hµng c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc tËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c, do vËy doanh thu b¸n hµng, lîi nhuËn sÏ ®îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c. 95
 81. 81. KÕt luËn Trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®ang gi÷ vai trß lµ c«ng cô qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nhÊt. KÕ to¸n ph¶n ¸nh thùc tÕ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cã quan hÖ trùc tiÕp víi lîi Ých cña ngêi lao ®éng doanh nghiÖp nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ giao th«ng, vËn t¶i th«ng qua chuyªn ®Ò nµy, em ®· tr×nh bµy cã hÖ thèng, lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu liªn quan ®Õn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ë ch¬ng IV kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ph¸t hiÖn míi mµ chØ lµ néi dung bæ sung cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung ®îc hoµn thiÖn h¬n, ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc réng lín vµ phøc t¹p, v× vËy trong chuyªn ®Ò cha thÓ bao qu¸t vµ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó, toµn diÖn mµ chØ míi tiÕp cËn nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ë c«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt vËt t thiÕt bÞ Giao th«ng vËn t¶i. Qua ®ã mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó c¸c anh, chÞ trong phßng KÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, còng nh sù híng dÉn gãp ý tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n kÕ to¸n trêng Cao §¼ng giao th«ng vËn t¶i, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn cña thÇy Vò §¨ng D ®· gióp em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò. 96
 82. 82. Ngµy.....th¸ng.... n¨m.... 97

×