Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kt228

284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt228

 1. 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng lêi nãi ®Çu Sau gÇn hai m¬i n¨m ®æi míi (1986-2005), nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn kh¸ v÷ng ch¾c. C¬ chÕ thÞ trêng t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ph¶i vît qua ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn më cöa vµ c¹nh tranh kinh tÕ ®ßi hái tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò quan träng ®ã lµ: ChÊt lîng s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n phÈm ... §èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh C«ng ty may §¸p CÇu còng vËy, t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ së h¹ tÇng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó t¨ng ®îc n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi trang bÞ kü thuËt, trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ( TSC§HH) lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty may §¸p CÇu, em ®· hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "C«ng t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t¹i C«ng ty may §¸p CÇu". Ngoµi “Lêi nãi ®Çu” vµ phÇn “kÕt luËn” néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§HH Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu. §Ó hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy tríc hÕt em xin tr©n träng c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty may §¸p CÇu, trùc tiÕp lµ C« §Æng ThÞ Chung, Phã gi¸m §èc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc thùc tËp. Em xin c¶m ¬n c¸c c« c¸c chó trong phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty may §¸p CÇu, chó TrÇn M¹nh Thanh, Phßng kÕ to¸n ®· góp ®ì em thu thËp sè liÖu, th«ng tin ®Ó viÕt b¶n luËn v¨n nµy. Sau cïng em xin ®Æc biÖt c¶m ¬n thÇy Lôc DiÖu To¸n ®· tËn t×nh chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh viÕt b¶n luËn v¨n nµy. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n
 2. 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng ®Õn c¸c thÇy c« trong Khoa Tµi chÝnh – KÕ to¸n, Trêng §¹i häc Qu¶n lý & Kinh doanh Hµ Néi ®· d¹y dç em trong suèt kho¸ häc. Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2005 Sinh viªn V¬ng ThÞ LÖ H¬ng
 3. 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng ch¬ng I lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 1. Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH) Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ t liÖu lao ®éng chñ yÕu cña mçi doanh nghiÖp. TSC§ trong doanh nghiÖp gåm cã TSC§HH h÷u h×nh (TSC§HH) vµ TSC§ v« h×nh. TSC§HH lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§HH. Theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi ChÝnh, c¸c tµi s¶n ®îc ghi nhËn lµ TSC§HH ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn sau: - Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy. - Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m trë lªn. - Cã gi¸ trÞ 10.000.000 ®ång trë lªn. Trêng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau, trong ®ã mçi bé phËn cÊu thµnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau vµ nÕu thiÕu mét bé phËn nµo ®ã c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña nã, nhng do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý riªng tõng bé phËn tµi s¶n th× mçi bé phËn tµi s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m·n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña tµi s¶n cè ®Þnh sÏ ®îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp. 2. §Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, TSC§HH cã c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau:
 4. 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt vµ ®Æc tÝnh sö dông ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng. - Gi¸ trÞ cña TSC§HH bÞ hao mßn dÇn song gi¸ trÞ cña nã l¹i ®- îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm x¶n xuÊt ra. - TSC§HH chØ thùc hiÖn ®îc mét vßng lu©n chuyÓn khi gi¸ trÞ cña nã ®îc thu håi toµn bé. 3. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nh»m môc ®Ých gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã sù thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. ThuËn tiÖn trong viÖc tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh . TSC§HH ®îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau: 3.1 Ph©n lo¹i TSC§HH theo h×nh th¸i vËt chÊt biÓu hiÖn Theo c¸ch nµy, toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: Bao gåm nh÷ng TSC§HH ®îc h×nh thµnh sau qu¸ tr×nh thi c«ng, x©y dùng nh trô së lµm viÖc, nhµ xëng, nhµ kho, hµng rµo,… phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - M¸y mãc, thiÕt bÞ: lµ toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®éng lùc… - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: Gåm c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng thuû… vµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng ®iÖn, níc, b¨ng truyÒn t¶i vËt t, hµng ho¸… - ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: lµ nh÷ng thiÕt bÞ, dông cô dïng trong c«ng viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö, dông cô ®o lêng, kiÓm tra chÊt lîng…
 5. 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc hoÆc cho s¶n phÈm: lµ c¸c vên c©y l©u n¨m nh cµ phª, chÌ, cao su, vên c©y ¨n qu¶…; sóc vËt lµm viÖc nh tr©u, bß…; sóc vËt ch¨n nu«i ®Ó lÊy s¶n phÈm nh bß s÷a…
 6. 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 3.2 Ph©n lo¹i TSC§HH theo quyÒn së h÷u. TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc ph©n thµnh TSC§HH tù cã vµ TSC§HH thuª ngoµi. - TSC§HH tù cã: lµ nh÷ng TSC§HH ®îc ®Çu t mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp nh ®îc cÊp ph¸t, vèn tù bæ sung, vèn vay… - TSC§HH thuª ngoµi: lµ nh÷ng TSC§HH doanh nghiÖp ®i thuª cña ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c, doanh nghiÖp cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông trong suèt thêi gian thuª theo hîp ®ång, ®îc ph©n thµnh: + TSC§HH thuª tµi chÝnh: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh mµ doanh nghiÖp thuª cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh. Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª tµi chÝnh, Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. + TSC§HH thuª hîp ®ång: mäi hîp ®ång thuª tµi s¶n cè ®Þnh nÕu kh«ng tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh trªn ®îc coi lµ tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng. 3.3 Ph©n lo¹i TSC§HH theo t×nh h×nh sö dông. - TSC§HH ®ang dïng. - TSC§HH cha cÇn dïng. - TSC§HH kh«ng cÇn dïng vµ chê thanh lý. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp n¾m ®îc t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó cã biÖn ph¸p t¨ng cêng TSC§HH hiÖn cã, gi¶i phãng nhanh chãng c¸c TSC§HH kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý ®Ó thu håi vèn. 3.4 Ph©n lo¹i TSC§HH theo môc ®Ých sö dông.
 7. 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - TSC§HH dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh: lµ TSC§HH ®ang sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®èi víi nh÷ng tµi s¶n nµy b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i tÝnh vµ trÝch khÊu hao vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - TSC§HH dïng trong ho¹t ®éng phóc lîi: lµ TSC§HH mµ ®¬n vÞ dïng cho nhu cÇu phóc lîi c«ng céng nh nhµ v¨n ho¸, nhµ trÎ, xe ca phóc lîi… - TSC§HH chê xö lý: TSC§HH kh«ng cÇn dïng, cha cÇn dïng v× thõa so víi nhu cÇu hoÆc kh«ng thÝch hîp víi sù ®æi míi c«ng nghÖ, bÞ h háng chê thanh lý TSC§HH tranh chÊp chê gi¶i quyÕt. Nh÷ng tµi s¶n nµy cÇn xö lý nhanh chãng ®Ó thu håi vèn sö dông cho viÖc ®Çu t ®æi míi TSC§HH. II. nhiÖm vô chñ yÕu cña kÕ to¸n TSC§HH. TSC§HH ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp v× nã lµ bé phËn chñ yÕu trong tæng sè tµi s¶n cña doanh nghiÖp nãi chung còng nh TSC§HH nãi riªng. Cho nªn ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý TSC§HH trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: 1. Ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp chÝnh x¸c, kÞp thêi sè lîng, gi¸ trÞ TSC§HH hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ hiÖn tr¹ng TSC§HH trong ph¹m vi toµn ®¬n vÞ, còng nh t¹i tõng bé phËn sö dông TSC§HH, t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t th- êng xuyªn viÖc gi÷ g×n, b¶o qu¶n, b¶o dìng TSC§HH vµ kÕ ho¹ch ®Çu t ®æi míi TSC§HH trong tõng ®¬n vÞ. 2. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c møc khÊu hao TSC§HH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo møc ®é hao mßn cña tµi s¶n vµ chÕ ®é quy ®Þnh. Tham gia lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a TSC§HH, gi¸m s¸t viÖc söa ch÷a TSC§HH vÒ chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc söa ch÷a.
 8. 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 3. TÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh x©y dùng trang bÞ thªm, ®æi míi, n©ng cÊp hoÆc th¸o dì bít lµm t¨ng gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH còng nh t×nh h×nh qu¶n lý, nhîng b¸n TSC§HH. 4. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ, c¸c bé phËn trùc thuéc trong c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ TSC§HH, më c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n TSC§HH theo chÕ ®é quy ®Þnh. III. ®¸nh gi¸ TSC§HH Môc ®Ých cña ®¸nh gi¸ TSC§HH lµ nh»m ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc SXKD cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn tÝnh khÊu hao ®óng ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn ®Çu t ®Ó t¸i s¶n xuÊt TSC§HH khi nã h háng vµ nh»m ph©n tÝch ®óng hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH cña doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ TSC§HH lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSC§HH b»ng tiÒn theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. TSC§HH ®îc ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. TSC§HH ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ ®· hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. 1. Nguyªn gi¸ TSC§HH ( gi¸ trÞ ghi sæ ban ®Çu ) Nguyªn gi¸ TSC§HH lµ toµn bé c¸c chi phÝ b×nh thêng vµ hîp lý mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã tµi s¶n ®ã vµ ®a TSC§HH ®ã vµo ®Þa ®iÓm s½n sµng sö dông. TSC§HH ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån kh¸c nhau, do vËy nguyªn gi¸ TSC§HH trong tõng trêng hîp ®îc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nh sau: 1.1 Nguyªn gi¸ TSC§HH do mua s¾m. - TSC§HH mua s¾m: nguyªn gi¸ TSC§HH mua s¾m bao gåm gi¸ mua ( trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ ( kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng, chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp ban ®Çu, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ( trõ c¸c kho¶n thu håi vÒ s¶n phÈm, phÕ liÖu do ch¹y thö), chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c.
 9. 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Trêng hîp TSC§HH ®îc mua s¾m theo ph¬ng thøc tr¶ chËm: Nguyªn gi¸ TSC§HH ®ã ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ mua tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm vµ gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay ®îc h¹ch to¸n vµ chi phÝ theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§HH theo quy ®Þnh chuÈn mùc chi phÝ ®i vay. - Trêng hîp TSC§HH do ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo ph¬ng thøc giao thÇu: §èi víi TSC§HH h×nh thµnh do ®Çu t x©y dùng, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c vµ lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã). Trêng hîp mua TSC§HH lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ph¶i ®îc x¸c ®Þnh riªng biÖt vµ ghi nhËn lµ TSC§HH v« h×nh. 1.2 TSC§HH tù x©y dùng hoÆc tù chÕ. Nguyªn gi¸ TSC§HH tù x©y dùng lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña TSC§HH tù x©y hoÆc tù chÕ céng (+) chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö. Tr- êng hîp doanh nghiÖp dïng s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra ®Ó chuyÓn thµnh TSC§HH th× nguyªn gi¸ lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã céng (+) c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc ®a TSC§HH vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. Trong c¸c trêng hîp trªn, mäi kho¶n l·i néi bé kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n ®ã. C¸c kho¶n chi phÝ kh«ng hîp lÖ nh nguyªn liÖu, vËt liÖu l·ng phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c sö dông vît qu¸ møc b×nh thêng trong qu¸ tr×nh x©y dùng hoÆc tù chÕ kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§HH. 1.3 TSC§HH thuª tµi chÝnh. Trêng hîp ®i thuª TSC§HH theo h×nh thøc thuª tµi chÝnh, nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n. 1.4 TSC§HH mua díi h×nh thøc trao ®æi. Nguyªn gi¸ TSC§HH mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§HH kh«ng t¬ng tù hoÆc tµi s¶n kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em trao
 10. 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng ®æi, sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. Nguyªn gi¸ TSC§HH mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§HH t¬ng tù hoÆc cã thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi s¶n t¬ng tù (tµi s¶n t¬ng tù lµ tµi s¶n cã c«ng dông t¬ng tù, trong cïng lÜnh vùc kinh doanh vµ cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng). Trong c¶ hai trêng hîp kh«ng cã bÊt kú kho¶n l·i hay lç nµo ®îc ghi 4 nhËn trong qu¸ tr×nh trao ®æi. Nguyªn gi¸ TSC§HH nhËn vÒ ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH ®em trao ®æi. 1.5 TSC§HH t¨ng tõ c¸c nguån kh¸c. - Nguyªn gi¸ TSC§HH thuéc vèn tham gia liªn doanh cña ®¬n vÞ kh¸c gåm: Gi¸ trÞ TSC§HH do c¸c bªn tham gia ®¸nh gi¸ vµ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt (nÕu cã ) - Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc cÊp gåm: gi¸ ghi trong “ Biªn b¶n giao nhËn TSC§” cña ®¬n vÞ cÊp vµ chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö ( nÕu cã ). - Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc tµi trî, biÕu tÆng: §îc ghÞ nhËn ban ®Çu theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu. Trêng hîp kh«ng ghi nhËn theo gi¸ trÞ hîp ®ång ban ®Çu th× doanh nghiÖp ghi nhËn theo gi¸ trÞ danh nghÜa céng c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp dÕn viÖc ®a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. §¸nh gi¸ TSC§HH theo nguyªn gi¸ cã t¸c dông trong viÖc ®¸nh gi¸ n¨gn lùc, tr×nh ®é trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, quy m« vèn ®Çu t ban ®Çu cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc tÝnh khÊu hao, theo dâi t×nh h×nh thu håi vèn ®Çu t… Nguyªn gi¸ TSC§HH h÷u h×nh chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp: + §¸nh gi¸ l¹i TSC§HH. + X©y l¾p, trang bÞ thªm TSC§HH. + C¶i t¹o, n©ng cÊp lµm t¨ng n¨ng lùc vµ kÐo dµi thêi gian h÷u dông cña TSC§HH.
 11. 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng + Th¸o dì mét hoÆc mét sè bé phËn cña TSC§HH. 2.Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH bÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, phÇn gi¸ trÞ hao mßn ®îc dÞch chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra díi h×nh thøc trÝch khÊu hao. Thùc chÊt khÊu hao TSC§HH chÝnh lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞ TSC§HH ®· hao mßn. Môc ®Ých cña trÝch khÊu hao TSC§HH lµ biÖn ph¸p chñ quan nh»m thu håi vèn ®Çu t ®Ó t¸i t¹o l¹i TSC§HH khi nã bÞ h háng. 3. X¸c ®Þnh gi¸ cßn l¹i cña TSC§HH. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a nguyªn gi¸ TSC§HH vµ sè khÊu hao luü kÕ Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: = - Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc lÊy theo sæ kÕ to¸n sau khi ®· tÝnh ®Õn c¸c chi phÝ ph¸t sinh ghi nhËn ban ®Çu. Trêng hîp nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc ®¸nh gi¸ th× gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH ®îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc: = x §¸nh gi¸ TSC§HH theo gi¸ trÞ cßn l¹i gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc sè vèn cha thu håi cña TSC§HH biÕt ®îc hiÖn tr¹ng cña TSC§HH lµ cò hay míi ®Ó cã ph¬ng híng ®Çu t vµ kÕ ho¹ch bæ sung thªm TSC§HH vµ cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o toµn ®îc vèn cè ®Þnh. IV. kÕ to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp. 1. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt TSC§HH 1.1 KÕ to¸n chi tiÕt TSC§HH ë ®Þa ®iÓm sö dông b¶o qu¶n. §Ó qu¶n lý, theo dâi TSC§HH theo ®Þa ®iÓm sö dông ngêi ta më “ sæ TSC§HH theo ®¬n vÞ sö dông” cho tõng ®¬n vÞ, bé phËn. Sæ ngµy dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§HH trong suèt
 12. 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng thêi gian sö dông t¹i ®¬n vÞ trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc vÒ t¨ng, gi¶m TSC§. 1.2 KÕ to¸n chi tiÕt TSC§HH ë bé phËn kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n ( kÕ to¸n TSC§) sö dông thÎ TSC§HH ®Ó theo dâi chi tiÕt cho tõng TSC§HH cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨m cña tõng TSC§HH. ThÎ TSC§HH do kÕ to¸n TSC§HH lËp cho tõng ®èi tîng ghi TSC§HH. KÕ to¸n lËp thÎ TSC§HH c¨n cø vµo: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH. - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH. - Biªn b¶n thanh lý TSC§HH. C¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan. * ThÎ TSC§HH ®îc lËp mét b¶n vµ lu ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông. Toµn bé thÎ TSC§HH ®îc b¶o qu¶n tËp trung t¹i phßng thÎ, trong ®ã chia lµm nhiÒu ng¨n ®Ó xÕp thÎ theo yªu cÇu ph©n lo¹i TSC§HH. Mçi ng¨n dïng ®Ó xÕp thÎ cña mét nhãm TSC§HH, chi tiÕt theo ®¬n vÞ vµ sè hiÖu TSC§HH. Mçi nhãm nµy ®îc tËp trung mét phiÕu h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m hµng th¸ng trong n¨m. ThÎ TSC§HH sau khi lËp xong ph¶i ®îc ®¨ng ký vµo sæ TSC§HH. * Sæ TSC§HH: Mçi lo¹i TSC§HH ( nhµ cöa, m¸y mãc, thiÕt bÞ… ) ®îc më riªng mét sè hoÆc mét sè trang trong sæ TSC§HH ®Ó theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, khÊu hao cña TSC§HH trong tõng lo¹i. 2. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§. KÕ to¸n tæng hîp nh»m ghi chÐp ph¶n ¸nh vÒ gi¸ trÞ c¸c TSC§HH hiÖn cã, ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m, viÖc kiÓm tra vµ gi÷ g×n, sö dông, b¶o qu¶n, TSC§HH vµ kÕ ho¹ch ®Çu t ®æi míi trong doanh nghiÖp, tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c sè khÊu hao TSC§HH vµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, qua ®ã cung cÊp th«ng tin vÒ vèn kinh doanh, t×nh h×nh sö dông vèn vµ TSC§HH thÓ hiÖn trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n còng nh c¨n cø ®Ó tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ khi sö dông TSC§HH ®ã.
 13. 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh viÖc h¹ch to¸n TSC§HH ®îc theo dâi chñ yÕu trªn tµi kho¶n 211 - TSC§HH : Tµi kho¶n (TK) nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña TSC§HH h÷u h×nh cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸. Tµi kho¶n 211 cã c¸c TK cÊp 2 sau: TK 2111 - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc TK2113 - M¸y mãc thiÕt bÞ TK 2114 - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn TK 2115 - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh tµi kho¶n 11, 112, 214, 331 … 2.2 Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng, gi¶m TSC§HH. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§HH t¨ng lªn do nhiÒu nguyªn nh©n nh: Mua s¾m trùc tiÕp, do nhËn bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh, nhËn gãp vèn liªn doanh, nhËn l¹i vèn ®em ®i liªn doanh tríc ®©y b»ng TSC§HH, t¨ng TSC§HH do ®îc cÊp ph¸t, viÖn trî, biÕu tÆng … Tr×nh tù h¹ch to¸n t¨ng TSC§HH ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2.3 KÕ to¸n TSC§HH thuª ngoµi. Do nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, doanh nghiÖp cã nhu cÇu sö dông thªm mét sè TSC§HH. Cã nh÷ng TSC§HH mµ doanh nghiÖp kh«ng cã nhng l¹i cã nhu cÇu sö dông vµ buéc ph¶i thuª nÕu cha cã ®iÒu kiÖn mua s¾m, TSC§HH ®i thuª th- êng cã hai d¹ng: + TSC§HH thuª tµi chÝnh. +TSC§HH thuª ho¹t ®éng. 2.3.1 TSC§HH thuª tµi chÝnh. §Ó theo dâi t×nh h×nh thuª TSC§HH dµi h¹n, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 212- TSC§HH thuª tµi chÝnh, TK 342, TK 214 … TK 212 cã kÕt cÊu nh sau:
 14. 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Bªn nî: Nguyªn gi¸ TSC§HH thuª tµi chÝnh t¨ng trong kú. - Bªn cã: Nguyªn gi¸ TSC§HH thuª tµi chÝnh gi¶m do hoµn tr¶ l¹i khi kÕt thóc hîp ®ång. - Sè d nî: Nguyªn gi¸ TSC§HH thuª tµi chÝnh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. 2.3.2 KÕ to¸n TSC§HH thuª ho¹t ®éng. Khi thuª TSC§HH theo ph¬ng thøc ho¹t ®éng, doanh nghiÖp còng ph¶i ký hîp ®ång víi bªn cho thuª, ghi râ TSC§HH thuª, thêi gian sö dông, gi¸ c¶, h×nh thøc thanh to¸n … doanh nghiÖp ph¶i theo dâi TSC§HH thuª ho¹t ®éng ë tµi kho¶n ngoµi b¶ng: TK001 - TSC§HH thuª ngoµi. C¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª ho¹t ®éng ( kh«ng bao gåm chi phÝ dÞch vô, b¶o hiÓm vµ b¶o dìng ) ph¶i ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng cho suèt thêi h¹n thuª tµi s¶n, kh«ng phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n, trõ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh kh¸c hîp lý h¬n. 2.4 KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§HH TSC§HH gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n nh gi¶m do thanh lý, nh- îng b¸n TSC§, ®em TSC§HH ®i gãp vèn liªn doanh… Trong mäi trêng hîp, kÕt to¸n ph¶i ®Çy ®ñ thñ tôc, x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i vµ thu nhËp (nÕu cã). C¨n cø vµo chøng tõ ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i tõng TSC§HH gi¶m ®Ó ghi. 2.5 KÕ to¸n cho thuª TSC§HH. 2.5.1 KÕ to¸n cho thuª TSC§HH tµi chÝnh. Bªn cho thuª ph¶i ghi nhËn gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh lµ kho¶n thu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b»ng gi¸ trÞ ®Çu t thuÇn trong hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh, c¸c kho¶n thu vÒ cho thuª tµi chÝnh ph¶i ®ù¬c ghi nhËn l¹i c¸c kho¶n thu vèn gèc vµ doanh thu tµi chÝnh tõ kho¶n ®Çu t vµ dÞch vô cña bªn cho thuª. Bªn cho thuª ph©n bæ doanh thu tµi chÝnh trong suèt thêi gian cho thuª dùa trªn l·i suÊt thuª ®Þnh kú cè ®Þnh trªn sè d ®Çu t thuÇn cho thuª tµi chÝnh. C¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh cho tõng
 15. 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng kú kÕ to¸n ( kh«ng bao gåm chi phÝ cung cÊp dÞch vô) ®îc trõ vµo ®Çu t gép ®Ó lµm gi¶m ®i sè vèn gèc vµ doanh thu tµi chÝnh cha thùc hiÖn. C¸c chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu ®Ó t¹o ra doanh thu tµi chÝnh nh tiÒn hoa hång vµ chi phÝ ph¸p lý ph¸t sinh nh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång thêng do bªn cho thuª chi tr¶ vµ ®îc ghi nhËn ngay vµo chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh hoÆc ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ theo thêi h¹n cho thuª tµi s¶n phï hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu. 2.5.2 KÕ to¸n cho thuª TSC§HH ho¹t ®éng. Bªn cho thuª ph¶i ghi nhËn tµi s¶n cho thuª ho¹t ®éng trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo c¸ch ph©n lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiªp. Doanh thu cho thuª ho¹t ®éng ph¶i ®îc ghi nhËn theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng trong suèt thêi h¹n cho thuª, kh«ng phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n, trõ khi ¸p dông ph¬ng ph¸p hîp lý h¬n. Chi phÝ cho thuª ho¹t ®éng, bao gåm c¶ khÊu hao tµi s¶n cho thuª, ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ trong kú ph¸t sinh. Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu ®Ó t¹o ra doanh thu tõ nghiÖp vô cho thuª ho¹t ®éng ®îc ghi nhËn vµo chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong suèt thêi h¹n cho thuª phï hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu cho thuª ho¹t ®éng. KhÊu hao tµi s¶n cho thuª ph¶i dùa trªn mét c¬ së nhÊt qu¶n víi chÝnh s¸ch khÊu hao cña bªn cho thuª ¸p dông ®èi víi nh÷ng tµi s¶n t¬ng tù, vµ chi phÝ khÊu hao ®îc tÝnh theo quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n “Tµi s¶n cè ®Þnh”. Bªn cho thuª lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay doanh nghiÖp th¬ng m¹i ghi nhËn doanh thu tõ nghiÖp vô cho thuª ho¹t ®éng theo tõng thêi gian cho thuª. V. kÕ to¸n khÊu hao TSC§HH. 1. Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao TSC§HH . Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh lµ hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§HH. §Ó thu håi ®îc vèn ®Çu t ®Ó t¸i t¹o l¹i TSC§HH khi nã bÞ h háng nh»m më réng s¶n xuÊt phôc vô kinh
 16. 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng doanh doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao vµ qu¶n lý khÊu hao TSC§HH b»ng c¸ch tÝnh vµ ph¶n ¸nh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Nh vËy, cã thÓ thÊy khÊu hao vµ hao mßn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, cã hao mßn míi dÉn tíi khÊu hao. NÕu hao mßn mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan th× khÊu hao mang tÝnh chñ quan v× do con ngêi t¹o ra vµ còng do con ngêi thùc hiÖn. KhÊu hao kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH khi ®a vµo sö dông mµ xuÊt hiÖn do môc ®Ých, yªu cÇu qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña con ngêi. Hao mßn TSC§HH cã 2 lo¹i: Hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. - Hao mßn h÷u h×nh : lµ sù hao mßn vÒ mÆt vËt chÊt do qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n, chÊt lîng l¾p ®Æt t¸c ®éng cña yÕu tè tù nhiªn. - Hao mßn v« h×nh: lµ sù hao mßn vÒ mÆt gi¸ trÞ do tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, do n¨ng suÊt lao ®éng x· héi t¨ng lªn lµm cho nh÷ng tµi s¶n tríc ®ã bÞ mÊt gi¸ mét c¸ch v« h×nh. 2. C¸c ph¬ng ph¸p khÊu hao. ViÖc tÝnh khÊu hao cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao nµo lµ tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Theo quyÕt ®Þnh 206/2003/Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh “vÒ ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh”. Cã nh÷ng ph¬ng ph¸p trÝch khÊu hao nh sau: 2.1 Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng (b×nh qu©n, tuyÕn tÝnh, ®Òu) C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®îc khÊu hao nhanh nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu hao x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng ®Ó nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ.
 17. 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng TSC§HH tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao nhanh lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô lµm viÖc ®o lêng, thÝ nghiÖm, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn v©n t¶i, dông cô qu¶n lý, sóc vËt , vên c©y l©u n¨m. Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Theo ph¬ng ph¸p nµy, sè khÊu hao hµng n¨m kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc: T NG M k = Trong ®ã: Mk : møc khÊu hao c¬ b¶n b×nh qu©n hµng n¨m cña TSC§HH NG: Nguyªn gi¸ TSC§HH T : Thêi gian sö dông TSC§HH. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× tû lÖ khÊu hao TSC§HH ®îc x¸c ®Þnh nh sau: T Tk 1 = Trong ®ã: TK: Tû lÖ khÊu hao hµng n¨m cña TSC§HH. T : Thêi gian sö dông h÷u Ých TSC§HH. = Khi x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§HH, cÇn c©n nh¾c c¸c yÕu tè sau: - Thêi gian dù tÝnh mµ doanh nghiÖp sö dông TSC§HH. - S¶n lîng s¶n phÈm hoÆc c¸c ®¬n vÞ tÝnh t¬ng tù mµ daonh nghiÑp dù tÝnh thu ®îc tõ viÖc sö dông tµi s¶n. - Giíi h¹n cã tÝnh ph¸p lý trong viÖc sö dông TSC§HH. - Kinh nghiÖm cña doanh nghiÖp trong viÖc sö dông tµi s¶n cïng lo¹i.
 18. 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Hao mßn v« h×nh ph¸t sinh trong viÖc thay ®æi, c¶i tiÕn d©y chuyÒn c«ng nghÖ. 2.2 Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh. TSC§HH tham gia vµo ho¹t déng kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Lµ TSC§HH ®Çu t míi ( cha qua sö dông) - Lµ c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô lµm viÖc ®o lêng, thÝ nghiÖm. Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc cã c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i thay ®æi, ph¸t triÓn nhanh. X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao n¨m cña TSC§HH trong c¸c n¨m ®Çu theo c«ng thøc díi ®©y : MK = GH x TKH Trong ®ã : MK : Møc trÝch khÊu hao hµng n¨m cña TSC§HH Gd : Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH TKH : Tû lÖ khÊu hao nhanh Tû lÖ khÊu hao nhanh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: TKH = TK * HS Trong ®ã : TK : Tû lÖ khÊu hao TSC§HH theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. HS : HÖ sè ®iÒu chØnh. Tû lÖ khÊu hao TSC§HH theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng ®îc x¸c ®Þnh nh sau : = x 100 HÖ sè ®iÒu chØnh x¸c ®Þnh theo thêi gian sö dông tµi s¶n cè ®Þnh quy ®Þnh t¹i b¶ng díi ®©y :
 19. 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Thêi gian sö dông cña TSC§HH HÖ sè ®iÒu chØnh (lÇn) §Õn 4 n¨m ( t=< 4 n¨m) Trªn 4 ®Õn 6 n¨m ( 4 n¨m < t =< 6 n¨m) Trªn 6 n¨m ( t > 6 n¨m) 1,5 2,0 2,5 Nh÷ng n¨m cuèi, khi møc khÊu hao x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p sè d gi¶m dÇn nãi trªn b»ng hoÆc thÊp h¬n møc khÊu hao tÝnh b×nh qu©n gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i vµ sè n¨m sö dông cßn l¹i cña TSC§HH, th× kÓ tõ n¨m sö dông cßn l¹i cña TSC§HH. Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng b»ng sè khÊu hao ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng.
 20. 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2.3 Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo khèi lîng s¶n phÈm TSC§HH tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®îc trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy lµ c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. - X¸c ®Þnh ®îc tæng sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng thøc thiÕt kÕ cña TSC§HH. - C«ng suÊt sö dông thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng trong n¨m tµi chÝnh kh«ng thÊp h¬n 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ. Néi dung cña ph¬ng ph¸p khÊu hao theo khèi lîng s¶n phÈm: + C¨n cø vµo hå s¬ kinh tÕ - kü thuËt cña TSC§HH, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh tæng sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cÊu TSC§HH, gäi t¾t lµ s¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ. + C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh sè lîng, khèi lîng s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt hµng th¸ng, hµng n¨m cña TSC§HH. + X¸c ®Þnh møc trÝch khÊu hao trong th¸ng cña TSC§HH theo c«ng thøc díi ®©y: Møc trÝch khÊu hao Sè lîng s¶n Møc trÝch khÊu hao trong th¸ng cña = phÈm SX x b×nh qu©n tÝnh cho 1 TSC§HH trong th¸ng ®¬n vÞ s¶n phÈm Trong ®ã: Møc trÝch khÊu hao Nguyªn gi¸ cña TSC§HH B×nh qu©n tÝnh cho = ______________________________________________ 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm S¶n lîng theo c«ng suÊt thiÕt kÕ
 21. 21. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Møc trÝch khÊu hao n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh b»ng tæng møc trÝch khÊu hao cña 12 th¸ng trong n¨m, hoÆc tÝnh theo c«ng thøc sau: = x Trêng hîp c«ng suÊt thiÕt kÕ hoÆc nguyªn gi¸ cña TSC§HH thay ®æi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc trÝch khÊu hao cña TSC§HH. 3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m khÊu hao, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 214 - Hao mßn TSC§HH. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña toµn bé TSC§HH hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp ( trõ TSC§HH thuª ng¾n h¹n) Tµi kho¶n 214 cã kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: Gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH gi¶m( nhîng b¸n, thanh lý…) Bªn cã: Gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH t¨ng( do trÝch khÊu hao, ®¸nh gi¸ t¨ng…) D cã: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH hiÖn cã. TK 214 ®îc më 3 tµi kho¶n cÊp 2: TK 2141: Hao mßn TSC§HH h÷u h×nh TK 2142: Hao mßn TSC§HH ®i thuª tµi chÝnh TK 2143: Hao mßn TSC§HH v« h×nh Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn sö dông Tµi kho¶n 009 - Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. Tµi kho¶n nµy ®Ó theo dâi t×nh h×nh thanh lý vµ sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n TSC§. TK 009 cã kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n ( trÝch khÊu hao, ®iÒu chuyÓn néi bé, thanh lý, nhîng b¸n …) Bªn cã: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m vèn khÊu hao ( nép cÊp trªn, cho vay, ®Çu t, mua s¾m TSC§HH …) D nî: Sè vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cßn. VI. kÕ to¸n söa ch÷a tsc®HH TSC§HH ®îc sö dông l©u dµi vµ ®îc cÊu thµnh bëi nhiÒu bé phËn, chi tiÕt kh¸c nhau. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
 22. 22. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng doanh, c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh TSC§HH bÞ hao mßn h háng kh«ng ®Òu nhau. Do vËy ®Ó kh«i phôc kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b×nh th- êng cña TSC§HH, ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng SXKD, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng bé phËn, chi tiÕt cña TSC§HH bÞ hao mßn, h háng. C¨n cø vµo møc ®é háng hãc cña TSC§HH mµ doanh nghiÖp chia c«ng viÖc söa ch÷a lµm 2 lo¹i: - Söa ch÷a thêng xuyªn TSC§HH: lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng bé phËn chi tiÕt nhá cña TSC§HH. TSC§HH kh«ng ph¶i ngõng ho¹t ®éng ®Ó söa ch÷a vµ chi phÝ söa ch÷a kh«ng lín. - Söa ch÷a lín TSC§HH: lµ viÖc söa ch÷a, thay thÕ nh÷ng bé phËn chi tiÕt nhá cña TSC§HH, nÕu kh«ng söa ch÷a th× TSC§HH kh«ng ho¹t ®éng ®îc. Thêi gian söa ch÷a dµi, chi phÝ söa ch÷a lín. C«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§HH cã thÓ tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu. 1. KÕ to¸n söa ch÷a thêng xuyªn TSC§HH. Khèi lîng c«ng viÖc söa ch÷a kh«ng nhiÒu, qui m« söa ch÷a nhá, chi phÝ Ýt nªn khi ph¸t sinh ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh cña bé phËn sö dông TSC§HH ®îc söa ch÷a. 2. KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§HH. Söa ch÷a lín TSC§HH lµ lo¹i h×nh söa ch÷a cã møc ®é h háng nÆng nªn kü thuËt söa ch÷a phøc t¹p, thêi gian söa ch÷a kÐo dµi vµ TSC§HH ph¶i ngõng ho¹t ®éng, chi phÝ söa ch÷a ph¸t sinh lín nªn kh«ng thÓ tÝnh hÕt mét lÇn vµo chi phÝ cña ®èi tîng sö dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ thÝch øng. Do ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®Òu ®Æn hµng th¸ng. VII. c«ng t¸c kÕ to¸n kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH. Mäi trêng hîp ph¸t hiÖn thõa hoÆc thiÕu TSC§HH ®Òu ph¶i truy t×m nguyªn nh©n. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª TSC§HH vµ kÕt luËn cña héi ®ång kiÓm kª ®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi theo tõng nguyªn nh©n cô thÓ. - NÕu TSC§HH thõa do cha ghi sæ, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo hå s¬ TSC§HH ®Ó ghi t¨ng TSC§HH tuú theo trêng hîp cô thÓ. - NÕu TSC§HH ph¸t hiÖn thõa ®îc x¸c ®Þnh lµ TSC§HH cña ®¬n vÞ kh¸c th× ph¶i b¸o ngay cho ®¬n vÞ chñ tµi s¶n ®ã biÕt. NÕu cha x¸c ®Þnh ®îc chñ tµi s¶n trong thêi gian chê xö lý, kÕ to¸n ph¶i
 23. 23. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng c¨n cø vµo tµi liÖu kiÓm kª, t¹m thêi ph¶n ¸nh tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®Ó theo dâi gi÷ hé. - TSC§HH ph¸t hiÖn thiÕu trong kiÓm kª ph¶i ®îc truy cøu nguyªn nh©n x¸c ®Þnh ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ sö lý ®óng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é tµi chÝnh tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ. Doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH theo mÆt b»ng gi¸ cña thêi diÓm ®¸nh gi¸ l¹i theo quyÕt ®Þnh cña nhµ níc. Khi ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH hiÖn cã, doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp héi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH, ®ång thêi ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ míi, gi¸ trÞ hao mßn ph¶i ®iÒu chØnh t¨ng( gi¶m) so víi sæ kÕ to¸n ®îc lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ. Chøng tõ kÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH lµ biªn b¶n kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH.
 24. 24. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Ch¬ng II Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty may ®¸p cÇu I. lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t cña c«ng ty 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may §¸p CÇu TiÒn th©n cña C«ng ty may §¸p CÇu lµ XÝ nghiÖp (XN) may X – 200, ®îc thµnh lËp ngµy 2/2/1967. Tõ viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho Quèc phßng chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu theo híng gia c«ng tõ b«ng v¶i... XN ®· tõng bíc ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, n©ng cÊp thiÕt bÞ nhµ xëng vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ngµy 31/1/1994 XN may X-200 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty may §¸p CÇu. Víi sù cè g¾ng v¬n lªn, C«ng ty ®· liªn tôc lµ ®¬n vÞ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu nhµ níc giao cho vµ ®¹t ®îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ. Trong dÞp kû niÖm 27 n¨m ngµy thµnh lËp, C«ng ty ®· vinh dù ®îc ®ãn nhËn Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nh× do nhµ níc trao tÆng. Ngµy 24/12/2002 ngoµi ®ãn nhËn chøng chØ ISO 9001, kh¸nh thµnh nhµ s¶n xuÊt chÊt lîng cao th× C«ng ty ®· ®îc Nhµ níc trao tÆng Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt. Víi nh÷ng g× ®· vµ ®ang ®¹t ®îc cña C«ng ty ta cã thÓ thÊy ®îc C«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn næi bËt, s¶n lîng hµng ho¸ hµng n¨m t¨ng nhanh, ®êi sèng ngêi lao ®éng ®îc n©ng lªn, b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu C«ng ty ®· ®¹t ®îc trong hai n¨m gÇn ®©y nh sau: ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004/2003 Gi¸ trÞ Tû lÖ % 1/ Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng Tr.® 45.492 54.006 8.514 118,7 2/ Tæng doanh thu Tr.® 72.705 103.883 31.178 142,8 3/ S¶n lîng s¶n phÈm 100 sp 2.296 3.381 1.085 147,2 4/ Tæng sè lao ®éng Ngêi 2.035 3.100 1.065 152,4 5/ Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi 1000® /th 872 809 -63 -92,7
 25. 25. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 6/Tæng sè nép ng©n s¸ch Tr.® 193 291 98 150,7 NhËn XÐt: Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong hai n¨m 2003 – 2004 nh×n chung n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng mét c¸ch râ rÖt - S¶n lîng s¶n phÈm n¨m 2004 - 2003 t¨ng 1.085 sp t¬ng øng147,2% lµm cho gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 8.514tr.® ®¹t 118,7% - Tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 142,8% t¬ng øng 31.178tr.® lµm cho tæng sè nép ng©n s¸ch t¨ng 98 tr.® t¬ng øng 150,7%. - Tæng sè lao ®éng cña n¨m 2004 – 2003 t¨ng 1.065 ngêi t¬ng øng 152.4% lµm cho tæng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi gi¶m 63 ngh×n/th t¬ng øng 92,7%. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh H×nh thøc ho¹t ®éng cña C«ng ty may §¸p CÇu hiÖn nay bao gåm: s¶n xuÊt- kinh doanh- xuÊt khÈu trªn c¸c lÜnh vùc may mÆc víi c¸c lo¹i s¶n phÈm c¬ b¶n nh quÇn ¸o s¬ mi, ¸o Jacket, ¸o kho¸c c¸c lo¹i, quÇn ¸o trÎ em C«ng ty may §¸p CÇu lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn (bao gåm: c¾t may, ®ãng gãi, nhËp kho) víi c¸c lo¹i m¸y mãc chuyªn dông, sè l- îng s¶n phÈm xuÊt t¬ng ®èi lín ®îc chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ v¶i. TÝnh chÊt s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng trong C«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng liªn tôc nhiÒu mÉu m·, lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, quy m« s¶n xuÊt lín víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ chia thµnh 5 bé phËn kh¸c nhau: - V¨n phßng C«ng ty - Tæ c¾t - Tæ may - Tæ hoµn thiÖn - Tæ b¶o qu¶n
 26. 26. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt §Ó phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt ngµnh may mÆc, C«ng ty may §¸p CÇu cã 8 xÝ nghiÖp thµnh viªn. Mçi xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô s¶n xuÊt s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch. XÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n. Do ®ã mäi giao dÞch cña c¸c xÝ nghiÖp ®Òu ph¶i th«ng qua ban l·nh ®¹o C«ng ty. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm ®é phøc t¹p cña tõng bé phËn s¶n phÈm, tõng m· hµng mµ bè trÝ nhiÒu hay Ýt m¸y mãc thiÕt bÞ. Trªn mét d©y truyÒn s¶n xuÊt thêng cã tõ 30 ®Õn 50 m¸y/1 d©y chuyÒn. Mçi d©y truyÒn s¶n xuÊt nh trªn ®Òu ®îc bè trÝ ®Çy ®ñ c¸c m¸y may c«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i m¸y chuyªn dïng ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc th«ng suèt, ViÖc bè trÝ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn nh trªn lµ mét ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh may mÆc, cã t¸c dông to lín trong viÖc vËn chuyÓn néi bé gi÷a c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, ph¸t hiÖn kÞp thêi s¶n phÈm háng ®Ó söa ch÷a. Lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng may mÆc do ®ã quy tr×nh c«ng nghÖ lµ nh sau: Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ v¶i nhËn tõ kho nguyªn vËt liÖu theo tõng chñng lo¹i mµ phßng kü thuËt ®· yªu cÇu theo tõng mÆt hµng. V¶i ®îc ®a vµ nhµ c¾t, t¹i ®©y v¶i ®îc ®¸nh dÊu vµ c¾t thµnh bµn s¶n phÈm sau ®ã chuyÓn cho bé phËn may trong c¸c xÝ nghiÖp. T¹i ®ã c¸c tæ may ®îc chia thµnh nhiÒu c«ng ®o¹n: may cæ, may tay, ghÐp th©n….§îc tæ chøc thµnh d©y chuyÒn, bíc cuèi cïng cña d©y chuyÒn may lµ hoµn thµnh s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm may xong th× sö dông nguyªn vËt liÖu phô lµ: cóc, kim, chØ…Khi ®· hoµn thµnh c¸c s¶n phÈm ®îc chuyÓn xuèng bé phËn lµ vµ cuèi cïng lµ ®ãng gãi vµ nhËp kho thµnh phÈm. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cÇn thªu mµi th× sÏ ®îc qua ph©n xëng thªu mµi vµ sau ®ã ®îc ®a trë laÞ quy tr×nh s¶n xuÊt . KÕ ho¹ch ®Æt ra trong n¨m 2005 cña C«ng ty : - S¶n lîng s¶n phÈm : 3.600 ngh×n s¶n phÈm - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng : 70.000 triÖu ®ång - Tæng doanh thu : 150.000 triÖu ®ång Trong ®ã : - Doanh thu xuÊt khÈu
 27. 27. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng + Doanh thu xuÊt khÈu gia c«ng : 74.543 triÖu ®ång + TiÒn c«ng hµng gia c«ng : 40.999 triÖu ®ång + Doanh thu XK hµng b¸n FOB : 97.001 triÖu ®ång Trong ®ã - Doanh thu b¸n hµng néi ®Þa : 12.000 triÖu ®ång. +Tæng sè lao ®éng : 3.000 ngêi +Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi/ th : 900 ngh×n ®ång §Ó ®¹t ®îc kÕ ho¹ch ®ã, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· vµ ®ang phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 2.3 C¬ cÊu nguån lao ®éng : - HiÖn nay C«ng ty cã 2.645 ngêi + Nh©n viªn qu¶n lý : 205 ngêi + C«ng nh©n : 2.440 ngêi - VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n : Tæng sè ngêi tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn lµ 202 ngêi : Cao ®¼ng 54 ngêi : Sè n÷ lµ 27 ngêi §¹i häc 146 ngêi : Sè n÷ lµ 58 ngêi Trªn ®¹i häc 2 ngêi : Sè n÷ lµ 1 ngêi - Sè c¸n bé lµm viÖc trong lÜnh vùc nghiªn cøu vµ triÓn khai c«ng nghÖ lµ 27 ngêi cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn qua (Phô lôc 02) 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty may §¸p CÇu Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lu«n ®- îc ®iÒu chØnh phï hîp víi yªu cÇu, chøc n¨ng s¶n xuÊt theo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty vµ theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng 3.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng phßng C«ng ty - Tæng Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh
 28. 28. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng chung mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tæng Gi¸m §èc lµ ngêi cã thÈm quyÒn cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ C«ng ty. - Phã Tæng Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch s¶n xuÊt kü thuËt cã nhiÖm vô tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc viÖc vËn hµnh chØ ®¹o s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý kü thuËt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. - Phã Tæng Gi¸m ®èc néi chÝnh: Cã nhiÖm vô tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, chØ ®¹o c«ng t¸c an ninh trËt tù vµ an toµn trong doanh nghiÖp. + V¨n phßng C«ng ty: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng. Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, ch¨m lo ®êi sèng, søc khoÎ CBCNV. Qu¶n lý, sö dông, c©n ®èi nguån lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty. + Ban b¶o vÖ qu©n sù: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ qu©n sù - Phßng ch¸y ch÷a ch¸y, phßng chèng lôt b·o, x©y dùng kÕ ho¹ch tuÇn tra canh g¸c, b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty. + Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi chÝnh. Qu¶n lý tµi chÝnh tiÒn tÖ thu chi cña C«ng ty. + Phßng KÕ ho¹ch & §Çu t - xuÊt nhËp khÈu: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty c«ng t¸c ®Çu t xuÊt nhËp khÈu, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt, tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ giao hµng. Tæ chøc, thùc hiÖn thanh to¸n quyÕt to¸n vËt t nguyªn phô liÖu ®èi víi néi bé kh¸ch hµng. + Phßng VËt t tiªu thô: Tham mu cho Tæng Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c b¶o qu¶n, cÊp ph¸t sö dông vËt t, hµng ho¸ ®óng chÕ ®é theo quy ®Þnh cña C«ng ty vµ luËt kÕ to¸n, thèng kª hiÖn hµnh. Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô mua s¾m vËt t hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty, ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô néi ®Þa nh÷ng nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm cña C«ng ty. + Phßng Kü thuËt c«ng nghÖ: Tham mu cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kü thuËt trong tõng c«ng ®o¹n cña
 29. 29. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, vËt t. Thùc hiÖn c«ng nghÖ vµ ¸p dông tiÕn bé KH- KT trong níc vµ quèc tÕ. + Phßng Qu¶n lý chÊt lîng: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý chÊt l- îng s¶n phÈm vµ ch¬ng tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh c¾t may, hoµn thiÖn, ®ãng gãi. + Ph©n xëng c¬ ®iÖn: Tham mu cho l·nh ®¹o C«ng ty c¸c gi¶i ph¸p ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng ph¬ng ¸n vÒ qu¶n lý c¸c quy tr×nh kü thuËt, an toµn thiÕt bÞ cã ®iÖn, híng dÉn vËn hµnh, söa ch÷a, b¶o dìng vµ ®iÒu ®éng m¸y mãc, thiÕt bÞ. C¬ cÊu tæ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ë phÇn (phô lôc 01) 4. §Æc ®iÓm C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty may §¸p CÇu XuÊt ph¸t tõ quy m« ®Æc ®iÓm bè trÝ s¶n xuÊt C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n tõ kh©u ghi chÐp ®Õn tæng hîp b¸o c¸o, kiÓm tra kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc gän nhÑ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 4.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n - NhiÖm vô cña tõng bé phËn kÕ to¸n : KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o híng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ cho Phã Tæng Gi¸m ®èc kinh tÕ. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô, hµng ngµy ®èi chiÕu sè liÖu thu ®îc víi kho cho kÕ to¸n trëng vµ l·nh ®¹o C«ng ty. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH theo ®óng chÕ ®é, hµng th¸ng lËp b¶ng ph©n tÝch l¬ng vµ b¶ng ph©n bæ. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ TGNH: Hµng th¸ng tæng hîp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî vµo c¸c sæ theo dâi. KÕ to¸n TSC§HH vµ khÊu hao TSC§HH: Theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§HH, tÝnh vµ trÝch khÊu hao cho c¸c ®èi tîng sö dông.
 30. 30. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng KÕ to¸n thanh to¸n: Qu¶n lý viÖc thanh to¸n néi bé vµ lµ ngêi ®¹i diÖn bªn giao dÞch víi ng©n hµng. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô: Lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt, tæng hîp s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: Tæng hîp c¸c chi phÝ trong toµn C«ng ty, lËp c¸c sæ c¸i b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thñ quü: Theo dâi viÖc thu chi tiÒn mÆt lªn b¸o c¸o. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty May §¸p CÇu (Phô lôc 03) 4.2 H×nh thøc kÕ to¸n §Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, hiÖn nay C«ng ty may §¸p CÇu ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n :"NhËt ký chøng tõ " C¸c chøng tõ ghi sæ gåm . - NhËt ký chøng tõ sè 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - B¶ng kª: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 - B¶ng ph©n tÝch l¬ng, B¶ng ph©n bæ l¬ng - B¸o c¸o tµi chÝnh - B¶ng ph©n bæ sè 1,2,3 Theo QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/Q§/ C§KT cña Bé tµi chÝnh ban hµnh ngµy 01/11/1995, c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ cña C«ng ty, kÕ to¸n ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt nh sau: HÖ thèng tµi kho¶n sö dông: c¸c tµi kho¶n TK: 111,112,131,133(1331),136(1361),136(1368),138(1388),139,141, 142,152,153,154,155,156,157,159..., TK: 214,211,213,221,241... TK: 311,315,334,335... TK: 411,413,414,415,416,421,441,511,621,622,627,632,641,642,711, 721,811, 821, 911. Tr×nh kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n “NhËt ký chøng tõ” (Phô lôc 04) II. thùc tr¹ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh H÷u h×nh t¹I c«ng ty may ®¸p cÇu
 31. 31. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 1. ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i TSC§HH t¹i C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm TSC§HH cña C«ng ty - C«ng ty may §¸p CÇu lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh may mÆc xuÊt khÈu do ®ã TSC§HH trong c«ng ty chñ yÕu lµ nhµ xëng, v¨n phßng, m¸y mãc thiÕt bÞ, m¸y may…phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. So víi c¸c C«ng ty kh¸c trong cïng nghµnh may mÆc th× TSC§HH cña C«ng ty t¬ng ®èi lín, ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i. - TSC§HH hiÖn cã cña C«ng ty ®Õn ngµy 31/12/2004 + Tæng nguyªn gi¸ TSC§HH : 67.095.578.188 VN§ + Tæng gi¸ trÞ hao mßn : 30.153.913.550 VN§ + Gi¸ trÞ cßn l¹i : 36.941.664.638 VN§ 1.2 Ph©n lo¹i TSC§HH theo 2 c¸ch * Theo nguån h×nh thµnh: + Nguån ng©n s¸ch : 12.393.885.944 + Nguån bæ sung : 14.271.026.304 + Nguån kh¸c : 40.430.665.940 Tæng : 67.095.578.188 * Theo ®Æc trng kü thuËt : + §Êt : 43.000.000 + Nhµ cöa vËt kiÕn tróc : 22.109.050.583 + Ph¬ng tiÖn vËn t¶i : 1.023.471.372 + M¸y mãc thiÕt bÞ : 42.744.119.980 + ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý : 1.175.936.433 Tæng : 67.095.578.188 Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cho ta biÕt ®îc kÕt cÊu TSC§HH ë trong C«ng ty theo tõng nhãm ®Æc trng vµ tû träng cña tõng nhãm trong tæng sè TSC§HH hiÖn cã. 2. §¸nh gi¸ TSC§HH C«ng ty may §¸p CÇu ¸p dông 2 h×nh thøc ®¸nh gi¸ TSC§HH theo nguyªn gi¸ TSC§HH vµ theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH. 2.1 §¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ TSC§HH
 32. 32. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng = + VÝ dô1: Ngµy 25/01/2004, C«ng ty mua 5 bé m¸y tÝnh Pen IV 1.4 GB, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT (bao gåm c¶ thuÕ VAT 5%) (Phô lôc 5) lµ 38.111.640® vµ 5 bé M¸y tÝnh Intel Celeson 733 GHZ lµ: 29.229.690®. Tæng lµ: 67.341.330®, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt lµ: 1500.000®. KÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§HH nh sau: = 67.341.330 + 1500.000 = 68.841.330 ® PhiÕu chi vµ ho¸ ®¬n GTGT ë phÇn (Phô lôc 05, 06) 2.2 §¸nh gi¸ TSC§HH theo gi¸ cßn l¹i = - VÝ dô 2: Ngµy 13/04/2004, C«ng ty thanh lý mét m¸y ®Ýnh bä ®iÖn tö Nguyªn gi¸: 35.995.620® Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ lµ:17.695.620 Gi¸ trÞ cßn l¹i = 35.995.620 - 17.695.620 = 18.300.000 3. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH ë C«ng ty may §¸p CÇu 3.1 KÕ to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn qu¶n lý vµ sö dông TSC§HH - §Ó theo dâi chi tiÕt TSC§HH, kÕ to¸n më sæ theo dâi TSC§HH. - TÊt c¶ c¸c TSC§HH mua, trang bÞ míi ®Òu ®îc ghi vµo sæ chi tiÕt TSC§HH (theo lo¹i TSC§HH vµ theo ®¬n vÞ sö dông). - Khi mua TSC§HH vÒ th× ph©n xëng c¬ ®iÖn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra kü thuËt vµ bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông trong C«ng ty. 3.2 KÕ to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹i Phßng kÕ to¸n Mäi TSC§HH trong C«ng ty ®Òu cã hå s¬ riªng (bé hå s¬ gåm cã: Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n GTGT mua TSC§HH vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan (®îc theo dâi, qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao theo QuyÕt ®Þnh sè166/1999/ Q§ - BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé Tµi ChÝnh. TSC§HH ®îc ph©n lo¹i, thèng kª ®¸nh gi¸ sÏ ®îc theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi tîng ghi TSC§HH vµ ®îc ph¶n ¸nh trong sæ theo dâi TSC§HH.
 33. 33. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng C«ng ty thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, sö dông ®èi víi nh÷ng TSC§HH ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh nh nh÷ng TSC§HH b×nh thêng. §Þnh kú vµo cuèi n¨m mçi tµi chÝnh, doanh nghiÖp tiÕn hµnh kiÓm kª. Mäi trêng hîp ph¸t hiÖn thõa, thiÕu TSC§HH ®Òu ®îc lËp biªn b¶n, t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý. 4. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu 4.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: KÕ to¸n sö dông TK 211 “ TSC§HH h÷u h×nh” lµm TK tæng hîp vµ c¸c TK cÊp 2 chi tiÕt nh sau: - TK 211.2: Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cña C«ng ty nh: trô së lµm viÖc, nhµ kho, hµng rµo chØ giíi, ph©n xëng…phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - TK 221.3: m¸y mãc thiÕt bÞ: ph¶n ¸nh c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh nh: m¸y mãc chuyªn dïng, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, vµ c¸c m¸y mãc kh¸c. - TK211.4: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i: «t«, xe n©ng, …vµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh hÖ thèng ®iÖn níc, b¨ng t¶i… - TK211.5: ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý: gåm c¸c thiÕt bÞ, dông cô phô vô qu¶n lý nh: m¸y vi tÝnh, m¸y fax, kiÓm tra chÊt lîng… - TK 211.8: Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i TSC§HH kh¸c kh«ng n»m trong c¸c lo¹i trªn. 4.2 KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§HH 4.2.1 KÕ to¸n t¨ng TSC§HH do mua s¾m Trong trêng hîp nµy c¨n cø vµo nhu cÇu ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña tõng xÝ nghiÖp. C«ng ty ph¶i ®Ò ®¬n lªn Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Sau khi ®îc sù chÊp nhËn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi bªn cung cÊp
 34. 34. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng TSC§HH. Sau khi ®a b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao m¸y mãc thiÕt bÞ (MMTB), ®ång thêi bªn b¸n sÏ viÕt ho¸ ®¬n lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n vµ ®©y lµ mét trong nh÷ng c¨n cø cïng víi chøng nhËn chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Ó cã thÓ tÝnh nguyªn gi¸ TSC§HH ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ vµ thÎ kÕ to¸n cã liªn quan. Khi mua TSC§HH vÒ, c«ng ty tiÕn hµnh lËp c¸c chøng tõ : - Hîp ®ång kinh tÕ - Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao TSC§HH - Ho¸ ®¬n GTGT - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång C¸c chøng tõ nµy lµ c¨n cø cho viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp t¨ng TSC§HH, trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh. VÝ dô 3: Do nhu cÇu mua m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt, ngµy 12/10/2004 C«ng ty ký hîp ®ång mua mét bé M¸y may trang trÝ, nh·n hiÖu TAKING, m· sè TK–117 vµ TK-138 s¶n xuÊt t¹i §µi Loan ®Ó trang bÞ cho C«ng ty. Víi gi¸ 2,790 USD, thuÕ suÊt GTGT 5%, chi phÝ vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt do bªn b¸n chÞu. §· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Khi c«ng viÖc mua b¸n ®· hoµn thµnh, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó thµnh lËp hå s¬ bao gåm: - Hîp ®ång kinh tÕ (Phô lôc 07) - Ho¸ ®¬n GTGT (Phô lôc0 8) - Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao TSC§HH (Phô lôc 09) - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång (Phô lôc 10) - PhiÕu chi tiÒn mÆt (Phô lôc 11) §Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô trªn, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n tµi chÝnh GTGT, Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n, PhiÕu chi, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh sau: BT1: KÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH Nî TK 211: 43.975.980 ® Nî TK 133.2: 2.198.799 ® Cã TK 112: 46.174.779 ® Bót to¸n nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 2 (Phô lôc 12) vµ ®Õn cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i cña TK 211 (phô lôc14) vµ c¸c TK cã liªn quan.
 35. 35. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng BT 2: §ång thêi kÕt chuyÓn nguån vèn kinh doanh Nî TK 414: 43.975.980® Cã TK 411: 43.975.980 ® Bót to¸n nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 10 (Phô lôc13) 4.2.2 KÕ to¸n t¨ng TSC§HH x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh §Ó tiÕn hµnh x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh th× tríc hÕt C«ng ty ph¶i xin phÐp Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Sau khi ®îc chÊp nhËn, C«ng ty sÏ bá thÇu (®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín ) råi ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p víi c¸c C«ng ty x©y dùng ®¶m nhËn c«ng viÖc thi c«ng. Sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh thi c«ng, C«ng ty sÏ lËp biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng thi c«ng. Khi c«ng tr×nh ®· ®îc tæ gi¸m ®Þnh chÊp nhËn vÒ chÊt lîng cña c«ng tr×nh th× hai bªn sÏ lµm biªn b¶n thanh lý vµ bµn giao c«ng tr×nh, ®ång thêi bªn nhËn thÇu sÏ ph¸t hµnh ho¸ ®¬n thanh to¸n c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ ®©y sÏ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ nghiÖp vô nµy. Trong trêng hîp nµy th× thñ tôc giÊy tê gåm: - Hîp ®ång kinh tÕ giao nhËn thÇu x©y l¾p - Biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång x©y l¾p - Ho¸ ®¬n GTGT - PhiÕu chi 4.3 KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§HH HiÖn nay t¹i C«ng ty may §¸p CÇu th× hÇu hÕt c¸c TSC§HH gi¶m do thanh lý hoÆc nhîng b¸n cho ®¬n vÞ kh¸c. Nhng TSC§HH nµy hÇu hÕt ®Òu ®· l¹c hËu, cò n¸t, qua nhiÒu lÇn söa ch÷a nhng chóng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ®¬n vÞ hoÆc cã nhng thÊp h¬n so víi c¸c m¸y mãc kh¸c trªn thÞ trêng. 4.3.1 Gi¶m do nhîng b¸n TSC§HH Tríc khi nhîng b¸n TSC§HH ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ nhîng b¸n TSC§HH kh«ng cÇn sö dông, l¹c hËu vÒ kü thuËt lªn Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Sau khi ®îc chÊp nhËn c«ng ty sÏ thùc hiÖn viÖc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n TSC§HH víi bªn cã nhu cÇu mua. TiÕp theo lµ bµn giao thiÕt bÞ cho bªn mua. §©y lµ c¨n cø ®Ó lËp phiÕu thu tiÒn, sau ®ã cïng víi bªn mua C«ng ty sÏ lËp biªn b¶n thanh lý hîp
 36. 36. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng ®ång kinh tÕ: Cuèi cïng sÏ h¹ch to¸n ghi gi¶m TSC§HH hiÖn cã cña C«ng ty vµ h¹ch to¸n phÇn thu nhËp Chøng tõ sö dông: - Hîp ®ång kinh tÕ - Hã ®¬n thanh to¸n - Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ. VÝ dô 4: Ngµy 14/10/2004 C«ng ty nhîng b¸n 16 chiÕc Bµn lµ treo HYS6. Nguyªn gi¸ 59.396.448 ®, gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ: 35.061.720. Gi¸ nhîng b¸n lµ: 18.000.000 (gåm c¶ thuÕ GTGT 5%). Chi phÝ söa ch÷a t©n trang lµ 1.050.000® c¶ thuÕ GTGT 5%. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nh sau: BT1: Xo¸ sæ nhîng b¸n Nî TK 214: 35.061.720 Nî TK 811:24.334.728 Cã TK 211: 59.396.448 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 9 (Phô lôc 15) BT 2: Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu håi tõ nhîng b¸n tµi s¶n trªn, thu b»ng chuyÓn kho¶n Nî TK 111: 18.000.000 Cã TK 711: 17.100.000 Cã TK 333.11: 900.000 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn b¶n kª sè 1 (Phô lôc 16) BT 3: Chi phÝ nhîng b¸n, doanh nghiÖp ®· chi b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi Nî TK 811: 997.500 Nî TK 133.1: 52.500 Cã TK 111: 1050.000 Bót to¸n nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 1 (Phô lôc 19) BT4: Nî TK 112: 18.000.000 Cã TK 131: 18.000.000 4.3.2 Gi¶m do thanh lý:
 37. 37. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng §Ó thanh lý mét TSC§HH C«ng ty ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ thanh lý TSC§HH lªn Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam. Khi cã sù chÊp nhËn, C«ng ty sÏ thµnh lËp héi ®ång thanh lý do Tæng gi¸m ®èc lµm trëng ban ®¸nh gi¸ TSC§HH thanh lý nãi trªn, tõ ®ã lµm c¬ së quyÕt ®Þnh gi¸. Sau khi cã quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ C«ng ty sÏ bµn giao TSC§HH cho ®èi tîng cã nhu cÇu vµ ®ång thêi ph¸t hµnh ho¸ ®¬n GTGT ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§HH thanh lý, kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§HH hiÖn cã cña C«ng ty vµ h¹ch to¸n phÇn thu nhËp vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh. Chøng tõ sö dông : - Biªn b¶n xin thanh lý TSC§HH - Hîp ®ång kinh tÕ b¸n TSC§HH - Ho¸ ®¬n GTGT 5. KÕ to¸n khÊu hao TSC§HH Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö dông TSC§HH díi t¸c ®éng cña m«i trêng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, còng nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt, TSC§HH bÞ hao mßn dÇn, gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. KhÊu hao TSC§HH lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞ TSC§HH ®· hao mßn. Khi ®a TSC§HH vµo sö dông th× doanh nghiÖp tiÕn hµnh khÊu hao nh»m thu håi vèn, t¸i t¹o l¹i TSC§HH khi nã bÞ h háng hay l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt. C«ng ty may §¸p CÇu quy ®Þnh thêi gian trÝch khÊu hao cho mçi lo¹i TSC§HH tuú thuéc vµo gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§HH. Møc khÊu hao TSC§HH cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§HH vµ thêi gian sö dông ®Þnh møc cña tõng lo¹i TSC§HH. §èi víi : M¸y mãc thiÕt bÞ thêi gian sö dông lµ 7 -10 n¨m Nhµ xëng thêi gian sö dông tõ 20 ®Õn 25 n¨m Ph¬ng tiÖn vËn t¶i tõ 10 ®Õn 15 n¨m = =
 38. 38. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng * ViÖc tÝnh trÝch khÊu hao TSC§HH t¹i C«ng ty May §¸p CÇu HiÖn nay C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§HH mµ sö dông c¸c sè liÖu vÒ khÊu hao n¨m trªn b¶ng TSC§HH theo ®¬n vÞ ®Ó tÝnh møc khÊu hao th¸ng cho tõng ®¬n vÞ sö dông.Do vËy, sè khÊu hao hµng kú ®îc tÝnh vµ trÝch t¹m thêi cho ®Õn hÕt niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh chÝnh x¸c sè khÊu hao. Sè khÊu hao TSC§HH trÝch th¸ng 12 n¨m 2002 Toµn doanh nghiÖp lµ: 535.340.500 Trong ®ã: Bé phËn s¶n xuÊt : 477.195.300 Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 58.145.200 VÝ dô 5: T¹i phßng thñ quü cña C«ng ty ®ang sö dông mét Dµn m¸y vi tÝnh. Nguyªn gi¸ lµ: 64.314.602 víi thêi gian sö dông dù kiÕn lµ 7 n¨m. TSC§HH nµy ®îc ®a vµo sö dông n¨m 2002. C«ng ty ®· tiÕn hµnh khÊu hao cho M¸y vi tÝnh nµy nh sau: = = 9.162.086 ® = = 763.507 ® §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng trÝch khÊu hao TSC§HH n¨m 2004 (Phô lôc16) VÝ dô 6: Quý III tæng sè khÊu hao cña c«ng ty lµ:1.606.829.520 ® KÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 642:1.431.699.989 Nî TK 627:175.129.531 Cã TK 214: 1.606.829.520 Bót to¸n nµy ph¶n ¸nh trªn B¶ng trÝch khÊu hao TSC§HH Quý III N¨m 2004 (phô lôc 17) vµ Sæ c¸i 214 (phô lôc 20) Ph¹m vi tÝnh khÊu hao TSC§HH ë C«ng ty may §¸p CÇu lµ toµn bé TSC§HH cha hÕt khÊu hao. §èi víi TSC§HH ®· khÊu hao hÕt mµ
 39. 39. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng vÉn cßn sö dông, kÕ to¸n kh«ng thùc hiÖn tÝnh vµ trÝch khÊu hao nh÷ng tµi s¶n ®ã. 6. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§HH Söa ch÷a TSC§HH lµ viÖc tiÕn hµnh thay thÕ, tu bæ, b¶o dìng, söa ch÷a mét sè bé phËn cña TSC§HH bÞ h háng nh»m duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§HH. 6.1 KÕ to¸n söa ch÷a nhá TSC§HH Ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2004, C«ng ty May §¸p CÇu cã tiÕn hµnh söa ch÷a mét TSC§HH ®îc x¸c ®Þnh lµ c«ng cô dông cô thay thÕ h¹ch to¸n trùc tiÕp cho bé phËn sö dông. VÝ dô 7: C¨n cø vµo phiÕu chi ngµy 05/02/2004 thanh to¸n tiÒn söa ch÷a mét m¸y tÝnh cho Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸nvíi tæng chi phÝ lµ 500.000 ® ®· tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu chi ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 642.3: 500.000 Cã TK 111:500.000 Bót to¸n nµy ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 2 (Phô lôc 17) 6.2 KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§HH T¹i C«ng ty may §¸p CÇu kh«ng thùc hiÖn viÖc trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín. Do vËy toµn bé chi phÝ thùc tÕ söa ch÷a lín ®îc tÝnh trùc tiÕp vµo chi phÝ trong kú hoÆc kÕt chuyÓn vµo tK 142 (142.1) råi ph©n bæ dÇn vµo c¸c kú tiÕp theo. ViÖc söa ch÷a lín thêng do c«ng ty thuª ngoµi, ®Ó tiÕn hµnh söa ch÷a lín TSC§HH, C«ng ty tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ký kÕt h¬p ®ångvíi bªn söa ch÷a. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh söa ch÷a hai bªn lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång. 7. C«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH §Õn cuèi n¨m 2004, C«ng ty ®· tiÕn hµnh kiÓm kª TSC§HH vµ thÊy r»ng TSC§HH trªn sæ s¸ch vµ trªn thùc tÕ trïng khíp nhau, kh«ng cã TSC§HH thõa, thiÕu nªn kh«ng cã nghiÖp vô ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH.
 40. 40. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Ch¬ng III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i c«ng ty May ®¸p cÇu Sau thêi gian ®îc trùc tiÕp nghiªn cøu qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty, em ®· ®i s©u nghiªn cøu qu¸ tr×nh h¹ch to¸n TSC§HH vµ trÝch khÊu hao TSC§HH. Víi thêi gian thùc tËp cha nhiÒu, kiÕn thøc thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ , em cã nhËn xÐt kh¸i qu¸t vµ kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vÒ C«ng ty May §¸p CÇu nh sau: I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§HH cña C«ng ty May §¸p CÇu 1. ¦u ®iÓm - Thø nhÊt: C«ng t¸c qu¶n lý TSC§HH: C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ, m¸y mãc phï hîp víi c«ng nghÖ kü thuËt. M¸y mãc thiÕt bÞ thêng xuyªn ®îc kiÓm tra, söa ch÷a nh»m ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÊt lîng ngµy mét tèt h¬n. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý thiÕt bÞ cã tay nghÒ cao. Lu«n lu«n ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, lo¹i bá nh÷ng TSC§HH kh«ng ®¶m b¶o kü thuËt, thay thÕ nh÷ng kü thuËt l¹c hËu, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu KH- KT tiªn tiÕn vµo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh»m thay thÕ cho ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thø hai: C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH: C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ , chÆt chÏ cã hÖ thèng t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m TSC§HH, ®¶m b¶o theo dâi tõ kh©u mua ®Õn khi ®a vµo sö dông. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®Òu ®îc ph¶n ¸nh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH còng ®îc quan t©m ®óng møc, ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh TSC§HH t¹i c¸c ph©n xëng, bé phËn qu¶n lý vµ c¸c phßng ban. - Thø ba: C«ng t¸c kÕ to¸n khÊu hao TSC§HH: C«ng ty ®· ¸p dông ®óng ph¬ng ph¸p tÝnh vµ trÝch khÊu hao cña bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh. ViÖc tÝnh khÊu hao cho tõng lo¹i TSC§HH theo ®óng sè n¨m sö dông vµ nguyªn gi¸ cña TSC§HH.
 41. 41. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2. Nhîc ®iÓm Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH ë C«ng ty May §¸p CÇu vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ h¹n chÕ sau mµ theo em cÇn kh¾c phôc trong thêi gian tíi. - Thø nhÊt: ViÖc ph©n lo¹i TSC§HH ë c«ng ty hiÖn nay cha hîp lý, míi ph©n lo¹i theo 2 h×nh thøc: + Theo nguån h×nh thµnh + Theo nguån ®Æc trng kü thuËt. C¸ch ph©n lo¹i nµy kh«ng cho phÐp c«ng ty thÊy ®îc t×nh h×nh sö dông TSC§HH cña C«ng ty hiÖn nay nh thÕ nµo. Thø hai: C«ng ty kh«ng lËp b¶ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao mµ chØ tÝnh t¹m trÝch khÊu hao hµng th¸ng cho tõng ®¬n vÞ sö dông. Do ®ã cha ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng cña TSC§HH trong kú vµ kh«ng cung cÊp ®îc th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi cho viÖc kiÓm tra kÕ to¸n ë tõng kú. - Thø ba: trong c«ng t¸c kÕ to¸n söa ch÷a TSC§HH Th«ng thêng c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§HH ë C«ng ty May §¸p CÇu ®Òu ®îc thuª ngoµi. Do ®ã C«ng ty sÏ kh«ng thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§HH vµo chi phÝ SXKD trong kú. V× vËy toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín ph¸t sinh ë kú kÕ to¸n nµo sÏ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ®èi tîng chÞu chi phÝ ®ã. C¸ch lµm nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn chi tiªu gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú, lµm cho gi¸ thµnh kh«ng æn ®Þnh gi÷a c¸c kú kinh doanh, ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Thø t: HiÖn nay c¬ së vËt chÊt ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty lµ kh¸ hiÖn ®¹i (C«ng ty míi trang bÞ giµn m¸y vi tÝnh), nhng C«ng ty vÉn cha ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi cho nhµ qu¶n lý, nªn cha gi¶m thiÓu ®îc c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi víi C«ng ty may §¸p CÇu. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty May §¸p CÇu
 42. 42. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng §Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH em xin ®- a ra mét vµi ý kiÕn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸nTSC§HH cña C«ng ty. - Thø nhÊt: §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§HH ë C«ng ty May §¸p CÇu, ngoµi hai ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i TSC§HH, theo em C«ng ty nªn ¸p dông thªm c¸ch ph©n lo¹i TSC§HH theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông . Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§HH chia thµnh: - TSC§HH ®ang dïng trong SXKD - TSC§HH hµnh chÝnh sù nghiÖp - TSC§HH phóc lîi - TSC§HH kh«ng cÇn dïng chê xö lý - TSC§HH ®· khÊu hao hÕt Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy c«ng ty sÏ biÕt chÝnh x¸c TSC§HH nµo ®ang tham gia vµo qu¸ tr×nh SXKD, TSC§HH nµo cha tõng cã ë kho, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch sö dông vµo ho¹t ®éng SXKD, ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®ång thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nh÷ng TSC§HH kh«ng cÇn dïng nh nhîng b¸n, thanh lý, tõ ®ã tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ b¶o qu¶n, kh«ng bÞ ø ®äng vèn. Thø hai: §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh trÝch khÊu hao TSC§HH C«ng ty nªn lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§HH. C«ng ty kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ sè 3 (b¶ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§HH) mµ chØ tÝnh t¹m trÝch khÊu hao hµng th¸ng cho tõng ®¬n vÞ sö dông. Do ®ã cha ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng cña TSC§HH trong kú vµ kh«ng cung cÊp ®îc th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi cho viÖc kiÓm tra kÕ to¸n ë tõng kú. V× vËy, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi t×nh h×nh trÝch khÊu hao TSC§HH, C«ng ty nªn lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§HH theo mÉu sau: B¶ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§hh Stt DiÔn gi¶i Sè n¨m sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK 64 1 TK 64 2 N.gi¸ Sè KH XN I XN II ... Cén g 1 I/ Sè khÊu hao trÝch th¸ng tríc
 43. 43. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2 Sè khÊu hao t¨ng trong th¸ng 3 ... 4 Sè khÊu hao gi¶m trong th¸ng 5 .... 6 Sè kh©u hao trÝch th¸ng nµy - Thø ba: VÒ c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§HH ViÖc söa ch÷a lín TSC§HH ë C«ng ty May §¸p CÇu hiÖn nay ®îc thùc hiÖn nh sau: Toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín ®Òu ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ trong kú. §iÒu nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy C«ng ty nªn thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch tr- íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§HH vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú cña c¸c ®¬n vÞ sö dông TSC§. ViÖc trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§HH cã thÓ thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: TK 241 (241.3) TK 335 TK 627,641,642 Chi phÝ ch÷a lín TrÝch tríc CP söa ch÷a lín TSC§HH ph¸t sinh hµng kú kÕ to¸n ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a TSC§HH ®- îc dùa trªn kÕ ho¹ch söa ch÷a lín TSC§HH cña c«ng ty. ViÖc trÝch tríc nµy ®îc thùc hiÖn ë c¸c kú kÕ to¸n trong 1 niªn ®é kÕ to¸n. §Õn cuèi niªn ®é kÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh vµ sè ®· trÝch tríc, kÕ to¸n cã nghÜa vô ®iÒu chØnh cho phï hîp. NÕu chi phÝ trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§HH nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th× kÕ to¸n ghi t¨ng chi phÝ h¹ch to¸n toµn bé hoÆc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong kú. NÕu chi phÝ trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§HH lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n sÏ ®iÒu chØnh gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú.
 44. 44. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Víi c¸ch trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§HH nµy sÏ lµm gi¸ thµnh s¶n xuÊt gi÷a c¸c kú cña C«ng ty ®îc æn ®Þnh. Thø t, §Ó qu¶n lý TSC§HH nãi riªng, ®a ho¹t ®éng kÕ to¸n nãi chung ®i vµo m« h×nh qu¶n lý hiÖn ®¹i, C«ng ty nªn tæ chøc l¹i c«ng t¸c kÕ to¸n cña Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. §ång thêi ph¶i cho c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n ®i häc sö dông c¸c phÇn mÒm qu¶n lý TSC§HH do c¸c c¬ quan cÊp trªn tæ chøc ®Ó ¸p dông kÕ to¸n m¸y trong toµn C«ng ty.
 45. 45. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng kÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®Ó ®øng v÷ng vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n ®èi víi mçi doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®ã lµ uy tÝn vµ chÊt lîng s¶n phÈm. §Ó t¹o ra ®îc uy tÝn vµ chÊt lîng s¶n phÈm, ngoµi tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ cña ngêi lao ®éng cao th× vÉn cha ®ñ mµ chóng ta cßn cÇn cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. §èi víi ngµnh dÖt may nãi chung vµ C«ng ty may §¸p CÇu nãi riªng vÊn ®Ò ®ã cã ý nghÜa rÊt quan träng vµ ®îc quan t©m hµng ®Çu hiÖn nay: Ph¶i ®Çu t ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, trang bÞ thªm c¸c d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®¶m b¶o phôc vô cho c«ng t¸c söa ch÷a chÕ t¹o s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh ph¶i ch¨ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ ®ã còng chÝnh lµ mét chiÕn lîc t¨ng tèc cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ lµ sù c¶i tiÕn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§HH ph¶i ®îc thùc hiÖn tèt, thêng xuyªn cËp nhËp t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, hiÖn cã, khÊu hao söa ch÷a…còng nh tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng t¸c h¹ch to¸n chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH tèt kh«ng chØ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qña sö dông tµi s¶n mµ nã cßn cã ý nghÜa hÕt søc thiÕt thùc trong qu¸ tr×nh ®Þnh híng ®Çu t. LuËn v¨n nµy nªu ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu trong thêi gian tíi. Do thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é ngêi nghiªn cøu cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty, sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Tµi chÝnh - KÕ to¸n trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh. Xin tr©n träng c¶m ¬n!
 46. 46. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Môc lôc Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (TSC§HH)..............................................................................................1 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§HH...................................................1 1. Kh¸i niÖm vÒ TSC§HH.....................................................................1 2. §Æc ®iÓm cña TSC§HH .................................................................1 3. Ph©n lo¹i TSC§HH............................................................................2 II. NhiÖm vô chñ yÕu cña TSC§HH......................................................4 III. §¸nh gi¸ TSC§HH..............................................................................4 1. Nguyªn gi¸ TSC§HH..........................................................................5 2. Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH..........................................................7 3. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH...............................................7 IV. KÕ to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp ...........................................8 1. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt TSC§HH....................................................8 2. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§HH...............................................9 V. KÕ to¸n khÊu hao TSC§HH............................................................11 1. Kh¸i niÖm vÒ khÊu hao TSC§HH...................................................11 2. C¸c ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§HH................................................12 3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông..............................................................16 VI. KÕ to¸n söa ch÷a thêng xuyªn TSC§HH........................................16 1. KÕ to¸n söa ch÷a thêng xuyªn........................................................17 2. KÕ to¸n söa ch÷a lín.......................................................................17 VII. C«ng t¸c kÕ to¸n kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH.............................17 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.......18 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty................................18 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty may §¸p CÇu.......18 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty may §¸p CÇu......19 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty may §¸p CÇu......21 4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.....................22 II. Thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu....................24 1. §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i TSC§HH ..................................................24
 47. 47. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 2. §¸nh gi¸ TSC§HH ............................................................................25 3. C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.......................25 4. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§HH ...........................................26 5. KÕ to¸n khÊu hao TSC§HH ...........................................................30 6. Söa ch÷a TSC§HH .........................................................................31 7. C«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH .....................................32 Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty may §¸p CÇu.....................................33 I. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§HH cña C«ng ty may §¸p CÇu ............................................................................................................33 1. ¦u ®iÓm...........................................................................................33 2. Nhîc ®iÓm.......................................................................................34 II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty may §¸p CÇu......................................................................34
 48. 48. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 01 S¬ ®å c¬ cÊu ®iÒu hµnh C«ng ty may ®¸p cÇu Phô lôc 02 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sau Ptg® kü thuËt - s¶n xuÊt Ptg® kinh tÕ Ptg® néi chÝnh Ph©n x- ëng c¬ ®iÖn Pql chÊt lîng Pkt c«ng nghÖ Pvt tiªu thô Pkh ®©u t xnk Ptc kÕ to¸n Ban b.vÖ qu©n sù Trêng mÇm non V¨n phêng c«ng ty Px c¾t trung t©m Xn may i xn may ii Xn may iii Xn may iv Xn may v Xn may vi May kinh b¾c Nguyªn vËt liÖu ThiÕt kÕ mÉu C¾ t D©y truyÒn may 1 D©y truyÒn may 2 Khuy khuyÕt Lµ XuÊt b¸n NhË p §ãng gãi KiÓm tra s¶n phÈm Tæng gi¸m ®èc
 49. 49. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 3 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty may §¸p CÇu * KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n tsc® k.Hao tsc® KÕ to¸n nvl vµ ccdc KÕ to¸n tiÒn l- ¬ng vµ bhxh KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n thµnh phÈm tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ TGNH
 50. 50. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 04 s¬ ®å h×nh thøc kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕto¸n Sæ quü
 51. 51. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 05 Ho¸ ®¬n (gtgt) Liªn 2 ( giao kh¸ch hµng) Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2004 MÉu sè 01 GTKT –3LL 02-B DC 045704 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty TNHH kü thuËt th¬ng m¹i phóc anh §Þa chØ : 79 Lý Nam §Õ - Hµ Néi §iÖn tho¹i : MS 0101055.083 MST............................ Hä tªn ngêi mua hµng:..c«ng ty may ®¸p cÇu............................................... §Þa chØ : Khu 6 - thÞ cÇu - B¾c Ninh . Sè tµi kho¶n:................ H×nh thøc thanh to¸n chuyÓn kho¶n MS 2 3 0 0 1 0 2 3 9 8 STT Tªn hµng ho¸ , dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 M¸y tÝnh Pen IV 1.4 GB Bé 05 7.259.36 0 36.296.800 2 M¸y tÝnh Intel Celeson 733 GHZ Bé 05 5.567.56 0 27.837.800 Céng tiÒn hµng 64.134.600 ThuÕ suÊt GTGT :05% tiÒn thuÕ GTGT 3.206.730 Tæng céng thµnh tiÒn 67.341.330 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: s¸u m¬i b¶y triÖu ba tr¨m bèn m¬i mèt ngh×n ba tr¨m ba m¬i ®ång ch½n Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng ( Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu , hä tªn)
 52. 52. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 06 C«ng ty May §¸p CÇu Khu 6 - ThÞ CÇu B¾c ninh PhiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2004 Cã TK 1111 : 64.134.600 Nî TK 3311: 64.134.600 MÉu sè 02-TT Q§ sè 1141 TC/CDKT Ngµy 1/11/95 Cña bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn: §Æng Anh Dòng §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do chi : Mua M¸y tÝnh Pen IV 1.4 GB vµ M¸y tÝnh Intel Celeson 733 GHZ Sè tiÒn: 64.134.600 ® B»ng ch÷: s¸u m¬i t triÖu mét tr¨m ba m¬i t ngh×n s¸u tr¨m KÌm theo: 1 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): s¸u m¬i t triÖu mét tr¨m ba m¬i t ngh×n s¸u tr¨m Ngµy 25th¸ng 1 n¨m 2043 Thñ trëng ®¬nvÞ (Ký, tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (®· ký) Ngêi lËp biÓu (®· ký) Thñ quü (®· ký) Ngêi nhËn tiÒn (®· ký)
 53. 53. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 07 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Na m §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hîp ®ång kinh tÕ Sè: 2045/H§K/CTTH Ngµy 12/10/2004 B£N b¸n(A) : c«ng ty tnhh thµnh hng MST: 0302243231 §Þa chØ : 3A- 4A C x¸ NguyÔn Th¸i B×nh – hoµng V¨n Thô- P4 – Q.T©n B×nh §iÖn tho¹i : 08. 8453627 – 8116686 Fax: 08. 8423942 Sè tµi kho¶n : 43110030081572 Ng©n hµng TMCP §«ng ¸ (chi nh¸nh t©n b×nh) §¹i diÖn : ¤ng lª viÖt hïng Chøc vô: Gi¸m §èc bªn mua (b) : c«ng ty may ®¸p cÇu MST: 230012398 §Þa chØ : Khu 6 - ThÞ CÇu B¾c Ninh – TØnh B¾c Ninh §iÖn tho¹i : 0241 821279 Fax: 0241 821745 §¹i diÖn : Bµ §Æng ThÞ Chung Chøc vô: Phã Tæng Gi¸m §èc Sau khi bµn b¹c hai bªn ®· nhÊt trÝ ký hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Tªn mÆt hµng, sè lîng, gi¸ c¶ STT N. hiÖu M· sè Tªn gäi SL §.gi¸ T.TiÒn 1 TAKING TK – 117 M¸y trang trÝ, s¶n xuÊt t¹i §µi Loan 01 1,395.00 1,395.00 TAKING TK – 138 M¸y trang trÝ, s¶n xuÊt t¹i §µi Loan 01 1,395.00 2 Tû gi¸ 1,395.00 Céng tiÒn hµng 2,790.00 ThuÕ GTGT 5% 139.50 Tæng céng 2,929.50 Tæng sè tiÒn b»ng ch÷: Hai ngµn chÝn tr¨m hai m¬i ®« la Mü vµ n¨m m¬i cent §iÒu 2: Giao nhËn - VËn chuyÓn – Bèc xÕp
 54. 54. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng - Thêi gian giao nhËn hµng: trong vßng 07 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc giÊy uû nhiÖm chi cña bªn mua - Chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp: ®Çu nµo ®Çu ®ã chÞu. - §Þa ®iÓm giao hµn: t¹i tr¹m vËn chuyÓn Hµ Néi. §iÒu 3: Ph¬ng thøc thanh to¸n - Thanh to¸n 100% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång tríc khi giao hµng b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. - Thanh to¸n theo tû gi¸ b¸n ra cña Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng TP. Hå ChÝ Minh t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. - NÕu trÔ h¹n thanh to¸n bªn B chÞu ph¹t 1% th¸ng trªn sè tiÒn chËm tr¶ vµ kh«ng ®îc qu¶ 07 ngµy kÓ tõ ngµy ®¸o h¹n thanh to¸n. Qu¸ 07 ngµy mµ kh«ng thanh to¸n ®îc, bªn B ®ång ý cho bªn A niªm phong t¹i chç hoÆc thu håi toµn bé sè hµng ®· b¸n ®Ó cÊn trõ c«ng nî víi sù chøng kiÕn cña hai bªn mµ kh«ng cÇn cã sù tham gia cña bªn thø ba nµo c¶. Gi¸ mua b¸n l¹i cña sè hµng ho¸ thu håi ®îc x¸c ®Þnh bëi bªn A hoÆc c¬ quan gi¸m ®Þnh vËt gi¸ Nhµ Níc. Bªn B ph¶i chÞu toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh (nÕu cã). §iÒu 4: Quy c¸ch - PhÈm chÊt hµng ho¸ - Hµng bao gåm: + §Çu m¸y vµ motor c«ng nghiÖp míi 100% + Ch©n Z vµ bµn c«ng nghiÖp ViÖt Nam míi 100% §iÒu 5: B¶o hµnh - B¶o hµnh kü thuËt: 12 th¸ng kÓ tõ ngµy giao hµng, t¹i trung t©m b¶o hµnh cña C«ng ty TNHH Thµnh Hng t¹i TPHCM - Trong thêi gian b¶o hµnh, nÕu x¶y ra sù cè kü thuËt, bªn b¸n sÏ söa cho bªn mua. Trong trêng hîp m¸y bÞ háng do bªn mua khai th¸c kh«ng ®óng yªu cÇu kü thuËt th× bªn mua ph¶i chÞu chi phÝ phô tïng thay thÕ khi cÇn thiÕt. §iÒu 6: Cam kÕt chung - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu gÆp khã kh¨n hai bªn chñ
 55. 55. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng ®éng gÆp nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt trªn tinh thÇn hîp t¸c hai bªn cïng cã lîi, kh«ng bªn nµo ®îc tù ý ®¬n ph¬ng söa ®æi hîp ®ång, nÕu mét bªn ph¸t hiÖn bªn kia cè t×nh thùc hiÖn kh«ng ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n ghi trªn hîp ®ång th× cã quyÒn nhê c¬ quan ph¸p luËt can thiÖp xö lý. - Hîp ®ång ®îc c¨n cø theo luËt hîp ®ång kinh tÕ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam nÕu cã mét bªn kh«ng tu©n thñ sÏ ®îc ®em ra ph¸p lô©t xÐt xö vµ bªn lçi sÏ chÞu toµn bé mäi chi phÝ. - Hîp ®ång ®îc thanh lý khi hai bªn hoµn tÊt nghÜa vô ghi trong hîp ®ång cña m×nh. - Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 04 b¶n, mçi bªn gi÷ hai b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký khi hai bªn hoµn thµnh nghÜa vô quy ®Þnh trªn hîp ®ång. - C¸c phô lôc ( nÕu cã)kÌm theo hîp ®ång n µy ®Òu cã gÝ trÞ ph¸p lý nh hîp ®ång chÝnh. ®¹i diÖn bªn B ®¹i diÖn bªn A Phã Tæng Gi¸m §èc Gi¸m §èc §Æng ThÞ Chung Lª ViÖt Hng
 56. 56. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng phô lôc 8 Ho¸ ®¬n gtgt Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 16 th¸ng10 n¨m 2004 MÉu sè: 01 GTKT-3LL PX/2004N 0038407 B£N b¸n(a) : c«ng ty tnhh thµnh hng MST: 0302243231 §Þa chØ: 3A- 4A C x¸ NguyÔn Th¸i B×nh – hoµng V¨n Thô- P4 – Q.T©n B×nh §iÖn tho¹i: 08. 8453627 – 8116686 Fax: 08. 8423942 §¹i ®iÖn: ¤ng lª viÖt hïng Chøc vô: Gi¸m §èc bªn mua (b) : c«ng ty may ®¸p cÇu MST: 230012398 §Þa chØ : Khu 6 - ThÞ CÇu B¾c Ninh – TØnh B¾c Ninh §iÖn tho¹i : 0241 821279 Fax: 0241 821745 §¹i ®iÖn : Bµ §Æng ThÞ Chung Chøc vô: Phã Tæng Gi¸m §èc Stt Tªn hµng ho¸, dich vô §VT Sè lîng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 M¸y trang trÝ CN TK- 117 Bé 01 1.395 USD 1.395 USD 2 M¸y trang trÝ CN TK- 138 Bé 01 1.395 USD 1.395 USD Tû gi¸ 15.762®/USD Céng tiÒn hµng 43.975.980 ThuÕ suÊt 5% 2.198.799 Tæng céng 46.174.779 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn m¬i s¸u triÖu mét tr¨m b¶y m¬i t ngh×n b¶y tr¨m b¶y m¬i chÝn ®ång Ngêi mua hµng (Ký, ghi râ hä tªn) KÕ to¸n trëng ( Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu , hä tªn)
 57. 57. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng pHô lôc 09 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc biªn b¶n nghiÖm thu vµ bµn giao thiÕt bÞ m¸y may trang trÝ Theo hîp ®ång sè : 2045/ H§K Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2004 I. §¹i diÖn c¸c ®¬n vÞ phßng ban nghiÖp vô, gåm: 1. NguyÔn Ngäc quang: PX c¬ ®iÖn 2. TrÇn Thuý Nga: Thèng kª 3. NguyÔn H÷u C«ng: Thñ kho 4. TrÇn M¹nh Thanh KÕ to¸n Cïng nhau gi¸m ®Þnh M¸y may trang trÝ TK-117 vµ TK-138 kÌm theo hîp ®ång sè 2045/ H§K ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2004 ký gi÷a C«ng ty May §¸p CÇu vµ c«ng ty tnhh thµnh hng. II. Néi dung nhiÖm thu - Thao t¸c vËn hµnh l¹i m¸y - Bµn giao m¸y cho bé phËn sö dông - Híng dÉn vËn hµnh m¸y III. KÕt qu¶: - M¸y ®a vµo vËn hµnh tèt - Tríc khi hÕt h¹n hîp ®ång ®Ò nghÞ quý C«ng ty cho kiÓm tra l¹i m¸y l¹i lÇn n÷a IV. Tµi liÖu kÌm theo - S¸ch híng dÉn vËn hµnh m¸y may trang trÝ TK-117 Vµ TK-138 C¸c thµnh viªn (§· ký) §¹i diÖn c¸c ®¬n vÞ sö dông (§· ký) Tæng gi¸m ®èc (§· ký)
 58. 58. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 10 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n Hîp ®ång kinh tÕ: 2045/H§K - C¨n cø vµo néi dung hîp ®ång kinh tÕ sè: 2045/ H§K gi÷a C«ng ty May §¸p CÇu vµ c«ng ty tnhh Thµnh Hng - C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång H«m nay,ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2004, Chóng t«i gåm: B£N b¸n(a) : c«ng ty tnhh thµnh hng §¹i ®iÖn: ¤ng lª viÖt hïng Chøc vô: Gi¸m ®èc bªn mua (b): c«ng ty may ®¸p cÇu §¹i ®iÖn: Bµ §Æng ThÞ Chung Chøc vô: Phã Tæng gi¸m ®èc Hai bªn thèng nhÊt ký biªn b¶n thanh lý hîp ®ång sè 2045/H§K víi nh÷ng néi dung sau: 1. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång: bªn A ®· hoµn thµnh viÖc cung cÊp M¸y trang trÝ ®óng chñng lo¹i vµ sè lîng nh néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt - ChÊt lîng Kü thuËt: §¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt - Thêi gian vµ tiÕn ®é: Nh ®· ghi trong hîp ®ång 2. Gi¸ trÞ hîp ®ång vµ ph¬ng thøc thanh to¸n Bªn B ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ cho bªn A theo ph¬ng thøc chuyÓn kho¶n víi sè tiÒn lµ: 46.174.779 ® Sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i s¸u triÖu mét tr¨m b¶y m¬i t ngh×n b¶y tr¨m b¶y m¬i chÝn ®ång. 3. Nh÷ng ®iÒu kho¶n cßn tån t¹i vµ tr¸ch nhiÖm sau khi thanh lý 1 hîp ®ång. - Bªn A: b¶o hµnh thiÕt bÞ ®· cung cÊp theo néi dung hîp ®ång. - Bªn B: Kh«ng Biªn b¶n nµy lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau mçi bªn gi÷ 02 b¶n. ®¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn B
 59. 59. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Gi¸m ®èc Phã Tæng Gi¸m §èc Lª ViÖt Hng §Æng ThÞ Chung phô lôc 11 C«ng ty May §¸p CÇu Khu 6 - ThÞ CÇu B¾c ninh PhiÕu chi Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2004 Cã TK 112: 64.174.779 Nî TK 331: 64.174.779 MÉu sè 02-TT Q§ sè 1141 TC/CDKT Ngµy 1/11/95 Cña bé tµi chÝnh Hä tªn ngêi nhËn: TrÇn M¹nh Thanh §Þa chØ: Phßng kÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua M¸y may trang trÝ Sè tiÒn: 64.174.779 Sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i s¸u triÖu mét tr¨m b¶y m¬i t ngh×n b¶y tr¨m b¶y m¬i chÝn ®ång KÌm theo: 1 chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i s¸u triÖu mét tr¨m b¶y m¬i t ngh×n b¶y tr¨m b¶y m¬i chÝn ®ång Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬nvÞ (Ký, tªn, ®ãng dÊu) KÕ to¸n trëng (®· ký) Ngêi lËp biÓu (®· ký) Thñ quü (®· ký) Ngêi nhËn tiÒn (®· ký)
 60. 60. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc12 NhËt ký chøng tõ sè 2 Ghi cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 10 n¨m 2004 STT Ngµy Ghi cã TK 112 TK 642 TK 133 TK 211 TK811 Céng cã TK 112 1 2 5 3 12 2.198.799 43.975.980 46.174.779 4 14 52.500 997.500 1.050.000 5 §· ghi sæ c¸i ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 13 NhËt ký chøng tõ sè 10 Ghi cã TK 411- Nguån vèn kinh doanh Th¸ng 10/2004 DiÔn gi¶i Sè d Ghi cã TK 411, ghi nî TK kh¸c Sè d cuèi th¸ng Nî Cã TK44 1 TK 414 Céng cã TK 411 Nî Cã Mua m¸y trang trÝ TK-117& TK- 138 43.975.98 0 43.975.98 0 Céng 43.975.98
 61. 61. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng 0 §· ghi sæ c¸i ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 14 Sæ C¸i Tµi kho¶n 211 N¨m 2004 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi cã TK ®èi øng Nî víi TK nµy Qu ý I Quý II Quý III Quý IV Céng TK 112 46.174.779 46.174.779 Céng sè PS Nî Céng sè PS Cã Sè d cuèi th¸ng Nî Cã KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä, tªn) (Ký, hä, tªn) phô lôc 15 nhËt ký chøng tõ sè 9 Ghi cã TK 211 – TSC§HH Th¸ng 10/2004 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 211-Ghi nî c¸c TK Céng cãTK 211 Sè hiÖu Ngµy TK 214 TK811 TK… 29/02 Thanh lý Bµn lµ 35.061.72 24.334.728 59.396.44
 62. 62. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng treo 0 8 Céng 35.061.72 0 24.334.728 59.396.44 8 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) phô lôc 16 B¶ng kª sè 1 Ghi nî TK 111 – TiÒn mÆt ST T Ngµy Ghi nî TK 111, Ghi cã c¸c TK Sè d cuèi ngµy TK 112 TK 333 TK711 TK… … 3 29/02/200 4 900.000 17.100.00 0 18.000.000 Céng 900.000 17.100.00 0 18.000.000 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 17 b¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Quý iII/2003 §¬nvÞ sö dông Th¸ng 7 Th¸ng 8 Th¸ng 9 Quý III Tæng 535.340.500 535.534.480 535.954.540 1.606.829.520 TK 642 477.195.300 477.389.280 477.115.409 1.431.699.989 TK627 58.145.200 58.145.200 58.839.131 175.129.531
 63. 63. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 18 NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 - TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 02 n¨m 2004 STT Ngµy Ghi cã TK 111 TK 642 TK 133 TK 211 TK811 Céng cã TK 112 1 2 5 500.000 500.000 3 4 5 §· ghi sæ c¸i ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 19 NhËt ký chøng tõ sè 1 Ghi cã TK 111 - TiÒn göi ng©n hµng Th¸ng 10 n¨m 2004 ST Ngµy Ghi cã TK 111 TK 642 TK 133 TK 211 TK811 Céng cã TK 112 1 … 2 … … 3 … 4 14 52.500 997.500 1.050.000 5 … … §· ghi sæ c¸i ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 64. 64. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng Phô lôc 20 Sæ c¸i Tµi kho¶n 214 D ®Çu kú Nî Cã Ghi nî c¸c tµi kho¶n ®èi øng cã TK nµy … Quý III/ 2004 Céng 627 175.129.531 641 642 1.431.699.989 Céng ph¸t sinh Nî Cã 1.606.829.520 D cuèi kú Nî Cã KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n trëng (Ký, hä, tªn) (Ký, hä, tªn) (Ký, hä, tªn)
 65. 65. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng s¬ ®å 01 s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do mua s¾m §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Mua s¾m trong níc: TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tríc khi sö dông TSC§ TK 133.2 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ NhËp khÈu TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tríc khi sö dông TSC§ TK 333.2 TK 333.3 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép TK 333.2 ThuÕ GTGT ph¶i nép ®îc khÊu trõ §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vµ c¸c chi phÝ mua tríc khi sö dông TSC§ TK 333.3 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép s¬ ®å 02 s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do nhËn cÊp ph¸t, gãp vèn liªn doanh. TK 411 Nguyªn gi¸ TK 211 Gi¸ trÞ vèn gãp
 66. 66. LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H¬ng TK 111, 112, 331, … Chi phÝ tiÕp nhËn

×