Kt224

237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt224

 1. 1. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Lêi nãi ®Çu Môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao c¸c c«ng ty cÇn tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh mµ vÉn ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lý cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng kÕ to¸n míi. HÖ thèng kÕ to¸n míi ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh cña x· héi, nhu cÇu ®ã ®îc tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng t¨ng tuú theo sù ph¸t triÓn cña x· héi. ThËt vËy mét nÒn s¶n xuÊt víi quy m« ngµy cµng lín, víi tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao víi nh÷ng quy luËt kinh tÕ míi ph¸t sinh, v× vËy kh«ng thÓ t¨ng cêng h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ mäi mÆt. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi nhµ níc, ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o lêng ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng vµ ®i thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn. Nhê sù d¹y b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n chi nh¸nh vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ dÉn tËn t×nh cña c« giao em ®· lµm ®îc mét "B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn". B¸o c¸o gåm 3 phÇn:
 2. 2. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Do lîng kiÕn thøuc tÝch luü cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, cã thÓ B¸o c¸o cña em cã nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c¸c c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
 3. 3. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn I §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh * S¬ lîc vÒ chi nh¸nh - Tªn doanh nghiÖp: Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. - Trô së chÝnh: 17 Hµng V«i - quËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi - GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 302849 - UBNDTP Hµ Néi cÊp - Tµi kho¶n: 710A00700 - T¹i Së Giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. - Gi¸m ®èc chi nh¸nh: ¤ng Lª Trung TuyÕn - Ngµnh nghÒ kinh doanh: Giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm gang vµ thÐp c¸c lo¹i do C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt. * §Æc ®iÓm - Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc ph©n cÊp ®éc lËp, chi nh¸nh C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n toµn diÖn, nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ cung øng vËt t s¾t thÐp x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng, c¸c nhµ ph©n phèi lín vµ ngêi tiªu dïng trùc tiÕp trªn thÞ trêng Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong níc.
 4. 4. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp * S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi A. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n §©y lµ bé phËn qu¶n lý vµ tham mu quan träng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. Do cã tÝnh chÊt ®Æc thï lµ mét ®¬n vÞ tiªu thô cung øng s¶n phÈm thÐp trªn ®Þa bµn réng vµ cã m¹ng líi tiªu thô lµ c¸c cöa hµng nªn ph¬ng thøc h¹ch to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi sö dông lµ ph¬ng thøc nhËt ký - chøng tõ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi ®èi chiÕu vµ tæng hîp b¸o c¸o ®îc chi tiÕt vµ dµn ®Òu. Víi chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng kÕ to¸n ë chi nh¸nh, bé phËn kÕ to¸n lu«n b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh tiªu thô, ®¶m b¶o cho c«ng cung th«ng tin kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh tiªu thô cã hiÖu qu¶. Sè c¸n bé lµm Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phßng kÕ to¸n thèng kª Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n b¸n hµng C¸c cöa hµng trùc thuéc n»m trªn m¹ng l­íi tiªu thô
 5. 5. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp viÖc trong phßng kÕ to¸n chi nh¸nh lµ 05 ngêi vµ rÊt phï hîp víi quy m« nhá vµ h×nh thøc kÕ to¸n kiÓu tËp trung. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi Bé phËn kÕ to¸n ®îc ph©n c«ng c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh sau: + KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi ®îc bæ nhiÖm theo quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc c«ng ty víi chøc n¨ng lµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty giao t¹i chi nh¸nh, lµ ngêi tæ chøc vµ ®iÒu hµnh toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong chi nh¸nh cËp nhËt vµ thèng kª c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó b¸o c¸o kÞp thêi lªn cÊp trªn. + KÕ to¸n tæng hîp vµ thanh to¸n: Tæ chøc vµ theo dâi trùc tiÕp TSC§, toµn bé phÇn hµnh cña quü tiÒn mÆt, TGNH, c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi ngêi mua, theo dâi viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ®îc nhµ níc ban hµnh, sau ®ã lµm quyÕt to¸n chuyÓn cho kÕ to¸n trëng vµ lËp b¸o c¸o tr×nh lªn gi¸m ®èc chi nh¸nh. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m nh©n sù trong toµn chi nh¸nh, hµng th¸ng gi¶i quyÕt thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é cho c¸n bé nh©n viªn trong toµn chi nh¸nh thùc hiÖn viÖc thu nép BHXH, BHYT, KPC§ cho ngêi lao ®éng theo chÕ ®é kÕ to¸n chung. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n hµng ho¸
 6. 6. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp + KÕ to¸n tiªu thô: Qu¶n lý hÖ thèng kÕ to¸n tiªu thô t¹i c¸c cöa hµng. Hµng ngµy theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸ t¹i c¸c kho, theo dâi viÖc xuÊt ho¸ ®¬n thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng, tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cña c¸c cöa hµng. Cuèi th¸ng lËp b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho, c«ng nî cña c¸c cöa hµng vµ chuyÓn cho kÕ to¸n trëng kiÓm tra sau ®ã b¸o c¸o Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh. + KÕ to¸n kho hµng ho¸: Thèng kª t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho hµng ho¸, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu vµ kiÓm tra lîng hµng tån kho cña c¸c cöa hµng. LËp b¸o c¸o nhËp xuÊt tån cho kÕ to¸n trëng. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. + Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ë chi nh¸nh theo h×nh thøc NhËt kÝ - chøng tõ. + NhËt ký - chøng tõ lµ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè ph¸t sinh bªn cã cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp. NhËt ký chøng tõ më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n. NK-CT më cho tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n, cã thÓ më cho mçi tµi kho¶n mét NKCT hoÆc cã thÓ më mét NKCT ®Ó dïng chung cho mét sè tµi kho¶n cã néi dung kinh tÕ gièng nhau hoÆc cã quan hÖ ®èi øng mËt thiÕt víi nhau vµ th«ng thêng lµ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n ®ã kh«ng nhiÒu. + NK- CT chØ tËp hîp sè ph¸t sinh bªn cã cña tµi kho¶n ph©n tÝch theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî. + NK- CT ph¶i më tõng th¸ng mét, hÕt mçi th¸ng ph¶i khãa sæ NKCT cò vµ më NKCT míi cho th¸ng sau. Mçi lÇn kho¸ sæ cò, më sæ míi ph¶i chuyÓn toµn bé sè d cÇn thiÕt tõ NKCT cò sang NKCT míi tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña tõng tµi kho¶n.
 7. 7. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp + B¶ng kª ®îc sö dông trong trêng hîp khi c¸c chØ tiªu h¹ch to¸n chi tiÕt cña mÉu sæ tµi kho¶n kh«ng thÓ kÕt hîp trùc tiÕp trªn NKCT ®wocj sö dông b¶ng kª th× sè liÖu cña chøng tõ gèc tríc hÕt ®îc ghi vµo b¶ng kª, cuèi th¸ng sè liÖu tæng céng cña c¸c b¶ng kª ®îc chuyÓn vµo c¸c NKCT cã liªn quan. + Sæ c¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp më cho c¶ n¨m, mçi tê dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh Nî, sè ph¸t sinh Cã vµ sè d cuèi th¸ng. Sæ ph¸t sinh Cã cña mçi tµi kho¶n ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo tæng hîp sè lÊy tõ NKCT ghi cã tµi kho¶n ®ã, sè ph¸t sinh tõ c¸c NKCT cã liªn quan. + Trong h×nh thøc kÕ to¸n NK- CT viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt cña ®¹i bé phËn c¸c tµi kho¶n ®îc thùc hiÖn kÕt hîp nay trªn c¸c NK- CT hoÆc b¶ng kª cña c¸c TK ®ã, v× vËy kh«ng ph¶i më c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt riªng. * Tr×nh tù ghi chÐp theo h×nh thøc sæ kÕ to¸n NK - CT Ghi chó: Ghi hµng ngµy (®Þnh kú) Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Sæ chi tiÕtSè quü kiªm b¸o c¸o quü NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕtSæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n
 8. 8. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Ghi vµo cuèi th¸ng (hoÆc ®Þnh kú) §èi chiÕu, kiÓm tra C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn chi nh¸nh t¹i Hµ Néi h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KKTX, tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, xuÊt kho thµnh phÈm, hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p NT- XT; cã sè d ®Çu th¸ng 3-2003 nh sau:
 9. 9. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp I. Sè d cña mét sè tµi kho¶n TT Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D Nî D Cã 1 111 TiÒn mÆt 2.314.201.728 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 4.905.667.394 3 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 2.678.379.164 4 1331 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 270.401.105 5 1361 Vèn KD cña c¸c ®vÞ trùc thuéc 2.000.000.00 0 6 1388 Ph¶i thu kh¸c 51.459.715 7 141 T¹m øng 132.273.000 8 155 Thµnh phÈm 1.162.266.010 9 156 Hµng ho¸ 224.863 10 211 Tµi s¶n cè ®Þnh 896.145.489 11 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c 2.343.324.09 6 12 214 Hao mßn TSC§ 471.538.945 13 331 Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp 559.168.483 14 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 134.321.514 15 411 Nguån vèn kinh doanh 3.228.934.11 0 16 421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi 37.846.319 17 336 (1) Ph¶i tr¶ néi bé 35.140.815 18 311 Vay ng¾n h¹n 3.029.168.03 4 19 431 Quü khen thëng phóc lîi 9.534.422 20 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 159.122.300 12.359.558.75 3 12.359.558.7 53
 10. 10. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp II. Sè d chi tiÕt cña mét sè tµi kho¶n TK 155 - Thµnh phÈm STT Tªn TP §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn 1 Φ12 8,6 TÊn 4.946.045, 68 63,184 164.129.580 2 Φ16 8,6 - 4.841.575, 14 13,581 65.753.432 3 D18 11,7 - 5.126.578, 12 59,892 307.041.017 4 D20 11,7 - 5.138.440, 02 71,943 369.674.810 5 D22 11,7 - 5.125.075, 02 27,607 141.487.946 6 D32 11,7 - 5.029.865, 98 14,961 77.944.805 7 D25 - 4.924.493, 07 7,358 36.234.420 Cén g x x x x 1.162.266.0 10 TK 156 - Hµng ho¸ STT Tªn hµng ho¸ §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn 1 Φ 1 cuén TÊn 5.621.575 0,040 224.863164.129.5 80 TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Tªn ng©n hµng Sè tiÒn - Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ 58.861.363 - Së giao dÞch ng©n hµng c«ng th¬ng 4.846.806.031 Céng 4.905.667.394 TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng
 11. 11. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 1. C«ng ty thñy lîi Th¸i B×nh 442.342.257 2. C«ng ty ®Çu t vµ x©y dùng Ph¬ng B¾c 1.093.555.357 3. C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t thiÕt bÞ 14.014.056 4. C«ng ty Th¬ng m¹i Hng Phó 395.766.446 5. C«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh 255.214.365 6. Doanh nghiÖp Thµnh c«ng 477.486.683 Céng 2.678.379.164 TK 331 - Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn 1. Doanh nghiÖp Quang Anh 64.437.409 2. HTX vËn t¶i Hoµng Minh 192.895.556 3. C«ng ty Th¬ng m¹i vµ gia c«ng kim khÝ 36.880.923 4. HTX Hng phó 182.627.885 5. HTX c«ng nghiÖp toµn diÖn 82.326.710 Céng 559.168.483 III. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 1. Ngµy 2/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty theo phiÕu nhËp sè 160 thuÕ VAT 5%, cha thanh to¸n Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn 018 11,7 TÊn 5.496.485,0 8 759,763 4.176.025.9 94 2. Ngµy 3/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty theo phiÕu nhËp sè 161 thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn Φ 12 8,6 TÊn 5.625.046 14,396 80.978.175 3. Ngµy 3/3, theo phiÕu thu sè 34, c«ng ty Thuû lîi Th¸i B×nh tr¶ nî tiÒn hµng th¸ng tríc b»ng tiÒn mÆt sè tiÒn lµ: 442.342.257.
 12. 12. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 4. XuÊt b¸n Φ 16 8,6 cho C«ng ty 789 - Bé Quèc phßng theo H§ sè 093725, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu xuÊt khã 118. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 7.820 (tÊn) x 4.841.575,19 = 37.861.118 ThuÕ VAT 5% 1.893.055,9 Tæng gi¸ thanh to¸n 39.754.173,9 5. Ngµy 5/3 mua thÐp D10 cña C«ng ty ViÖt NhËt theo H§ sè 076394; hµng ho¸ ®· nhËp kho theo phiÕu nhËp 162, tiÒn hµng cha thanh to¸n. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 14,584 (tÊn) x 5.800.352,09 = 84.592.335 ThuÕ VAT 5% 4.229.616,75 Tæng gi¸ thanh to¸n 88.821.951,75 6. Ngµy 6/3, theo PC 20 chi tiÒn mua thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý trÞ gi¸ 16.500.000 bao gåm c¶ thuÕ VAT 10%. 7. TrÝch KHTS trong th¸ng cho BPBH sè tiÒn 17.786.850. 8. Theo phiÕu nhËp 163 ngµy 6/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty, thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn I 12 6 TÊn 5.815.046,9 1 79,163 460.336.559 9. Vay ng¾n h¹n ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ nhËp quü tiÒn mÆt theo phiÕu thu 36 sè tiÒn 150.000.000. 10. Theo PN 164, mua hµng Gãc 100 cña C«ng ty th¬ng m¹i §øc Giang theo H§ sè 059.721, hµng ®· nhËp kho, tiÒn hµng ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 0,5 (TÊn) x 5.250.000 = 2.265.000 ThuÕ VAT 5% 131.250 Tæng gi¸ thanh to¸n 2.756.250 11. PhiÕu chi 23 ngµy 7/3 chi tiÒn tiÕp kh¸ch sè tiÒn 7.168.390
 13. 13. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 12. NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña Së Giao dÞch Ng©n hµng c«ng th¬ng vÒ sè tiÒn hµng kú tríc mµ c«ng ty ®Çu t vµ x©y dùng Ph¬ng B¾c ®· thanh to¸n qua Së giao dÞch Ng©n hµng c«ng th¬ng: 1.093.555.357 13. Ngµy 8/3 xuÊt b¸n Φ 12 8,6 cho C«ng ty kim khÝ H¶i Phßng theo H§ sè 091324; PX 119, kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trªn H§: 15,211 (tÊn) x 5.151.487,08 = 78.359.270 ThuÕ VAT 5% 3.917.963,5 Tæng gi¸ thanh to¸n 82.277.233,5 14. Theo PX 120, ngµy 10/3 xuÊt b¸n D18 11,7 cho C«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh theo H§ 090412; kh¸ch hµng kÝ nî. TrÞ gi¸ ghi trªn H§: 742,550 (tÊn) x 5.469.456,06 = 4.061.344.601 ThuÕ VAT 5% 203.067.230 Tæng gi¸ thanh to¸n 4.264.411.831 15. Theo PC 24 ngµy 10/3 chi tiÒn tr¶ cíc vËn chuyÓn th¸ng tríc cho HTX vËn t¶i Hng Phó sè tiÒn lµ: 182.627.885. 16. TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV trong kú sè tiÒn: 162.601.036 trong ®ã: - TiÒn l¬ng 154.333.036 - TiÒn ¨n ca 8.268.000 17. TrÝch BHYT; BHXH; KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh. 18. Theo phiÕu thu 37 ngµy 11/3 anh Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng mua hµng k× tríc sè tiÒn: 132.273.000 19. Ngµy 12/3 theo PN kho 165 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty; thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua së giao dÞch ng©n hµng c«ng th¬ng. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn D 20 11,7 TÊn 5.495.160,3 9 475,677 2.613.921.4 09
 14. 14. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 20. Ngµy 14/3 nhËp kho thµnh phÈm tõ c«ng ty theo phiÕu nhËp 166, thuÕ VAT 3%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn D 22 11,7 TÊn 5.490.615,1 2 256,469 1.408.172.5 69 21. Theo phiÕu nhËp 167 nhËp kho thµnh phÈm tõ C«ng ty, thuÕ VAT 5%, cha thanh to¸n. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn D 32 11,7 TÊn 5.490.046,9 3 19,604 107.626.880 22. Theo PC 26 ngµy 15/3 chi tiÒn ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o s¶n phÈm sè tiÒn 5.289.545. 23. Theo phiÕu thu sè 38 ngµy 16/3, C«ng ty x©y l¾p vµ kinh doanh vËt t thiÕt bÞ thanh to¸n tiÒn hµng k× tríc sè tiÒn: 14.014.056 24. PhiÕu thu sè 39 ngµy 18/3 c«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh thanh to¸n tiÒn hµng mua trong kú sau khi trõ 1% cuèi kú ®îc hëng. 25. Ngµy 19/3, theo PC 27 rót quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ sè tiÒn 50.000.000 26. NhËn ®îc giÊy b¸o nî cña Së giao dÞch ng©n hµng c«ng th- ¬ng vÒ sè tiÒn thñ tôc phÝ ph¶i nép lµ 3.742.426 27. Ngµy 20/3 nhËp L65 tõ C«ng ty theo PN 168, thuÕ VAT 5% ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn L 65 TÊn 5.565.046,9 6,268 34.881.714 28. PhiÕu thu sè 40 ngµy 20/3 c«ng ty x¨ng dÇu Th¸i B×nh thanh to¸n tiÒn nî th¸ng tríc sè tiÒn: 255.214.365
 15. 15. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 29. Theo PC 29 ngµy 22/3 chi phÝ ph¶i tr¶ cho bèc xÕp sè tiÒn 137.840.000 30. NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ sè tiÒn C«ng ty th¬ng m¹i Hng Phó thanh to¸n nî th¸ng tríc qua ng©n hµng 395.766.446. 31. Theo PC 30 ngµy 25/3 thanh to¸n tiÒn l¬ng trong kú cho CBCNV. 32. Ngµy 26/3 xuÊt b¸n D22 11,7 cho c«ng ty ®Çu t vµ x©y dùng Ph¬ng B¾c theo PX 121; kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 252.551 (tÊn) x 5.455.091,29 = 1.337.688.762 ThuÕ VAT 5% 68.884.438,1 Tæng gi¸ thanh to¸n 1.446.573.200,1 33. Ngµy 26/3 xuÊt b¸n D32 11,7 cho c«ng ty x©y l¾p Lµo Cai, theo PX122, tiÒn hµng ®· thanh to¸n qua ng©n hµng c«ng th¬ng TrÞ gi¸ ghi trong H§: 19.604 (tÊn) x 5.368.774,33 = 105.249.452 ThuÕ VAT 5% 5.262.472,6 Tæng gi¸ thanh to¸n 110.511.924,6 34. PhiÕu thu 41 ngµy 26/3 c«ng ty kim khÝ H¶i Phßng thanh to¸n tiÒn mua hµng trong k× sau khi trõ 1% cuèi k× ®îc hëng. 35. Theo PC 31 ngµy 26/3 thanh to¸n tiÒn ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i sè tiÒn: 46.975.000, bao gåm c¶ VAT. Trong ®ã: - TiÒn níc 1.050.000 VAT5% - TiÒn ®iÖn 2.750.000 VAT5% - TiÒn ®iÖn tho¹i 43.175.000 VAT5% 36. Theo PC 32 ngµy 27/3 chi tiÒn tr¶ nî cho C«ng ty th¬ng m¹i vµ gia c«ng kim khÝ sè tiÒn: 36.880.923
 16. 16. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 37. Theo PhiÕu thu sè 42 ngµy 27/3, doanh nghiÖp thµnh c«ng thanh to¸n tiÒn nî th¸ng tríc sè tiÒn: 477.486.683. 38. Ngµy 27/3 xuÊt b¸n L65 cho C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i sè 9 theo H§ 090376 tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng N«ng nghiÖp L¸ng H¹ theo phiÕu xuÊt kho 123. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 5,930 (tÊn) x 5.565.046,88 = 33.000.728 ThuÕ VAT 5% 1.650.036,4 Tæng gi¸ thanh to¸n 34.650.764,4 39. Ngµy 28/3, theo phiÕu chi 33 chi tiÒn tr¶ nî tiÒn hµng mua trong kú cho c«ng ty cæ phÇn ViÖt NhËt, sau khi trõ 1% CK. 40. Theo phiÕu thu sè 43 c«ng ty ®Çu t vµ x©y dùng Ph¬ng B¾c thanh to¸n tiÒn mua hµng ë NV (32) b»ng tiÒn mÆt. 41. Theo PC 34 chi tiÒn tr¶ nî tiÒn th¸ng tríc cho doanh nghiÖp Quang Anh sè tiÒn 64.437.409. 42. Ngµy 28/3 xuÊt b¸n D20 11.7 cho C«ng ty Th¬ng m¹i Thµnh §¹t theo H§ 091762; PX kho 124, kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu thu 44. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 479,660 (tÊn) x 5.448.296,66 = 2.613.329.978 ThuÕ VAT 5% 130.666.498,9 Tæng gi¸ thanh to¸n 2.743.996.476,9 43. Ngµy 28/3 nhËp C12 9 theo phiÕu nhËp 169 tõ c«ng ty, thuÕ VAT 5%, ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. Tªn s¶n phÈm §V tÝnh §¬n gi¸ Sè lîng Thµnh tiÒn C 129 TÊn 5.665.046,9 1 29,206 165.453.360 44. Ngµy 28/3 theo PC 36 chi tiÒn tr¶ nî th¸ng tríc cho HTX c«ng nghiÖp toµn diÖn sè tiÒn: 82.326.710
 17. 17. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 45. Ngµy 29/3 theo PC 37 chi tiÒn tr¶ nî th¸ng tríc cho HTX vËn t¶i Hoµng Minh sè tiÒn 192.895.556 46. Ngµy 29/3 xuÊt b¸n D 25 cho c«ng ty T©n T©y ®« theo H§ 093264 theo PX 125, kh¸ch hµng kÝ nhËn nî. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 7,358 (tÊn) x 4.924.493,06 = 36.234.420 ThuÕ VAT 5% 1.811.721 Tæng gi¸ thanh to¸n 38.046.141 47. Ngµy 29/3 mua U 120 cña c«ng ty vËt t S¬n La theo H§ sè 039275, hµng ho¸ ®· nhËp kho theo PN 169, tiÒn hµng cha thanh to¸n. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 0,300 (tÊn) x 5.400.000 = 1.620.000 ThuÕ VAT 5% 81.000 Tæng gi¸ thanh to¸n 1.701.000 48. NhËn ®îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp L¸ng H¹ vÒ sè tiÒn l·i göi: 3.742.426. 49. Ngµy 30/3 xuÊt b¸n I 12 6 cho C«ng ty bª t«ng vµ x©y dùng VÜnh Tuy theo H§ sè 013257, PX 126, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua Së Giao dÞch ng©n hµng c«ng th¬ng. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 76,640 (tÊn) x 5.815.046,92 = 445.665.196 ThuÕ VAT 5% 22.283.259,8 Tæng gi¸ thanh to¸n 167.948.455,8 50. XuÊt b¸n C129 cho c«ng ty x©y dùng Thanh Hoa theo H§ sè 073619, theo PX 127, tiÒn hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu thu 45. TrÞ gi¸ ghi trong H§: 3,905 (tÊn) x 5.665.046,86 = 22.122.008 ThuÕ VAT 5% 1.106.100,4 Tæng gi¸ thanh to¸n 23.228.108,4
 18. 18. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 51. PhiÕu thu sè 46 c«ng ty T©n T©y §« thanh to¸n tiÒn mua hµng trong kú ë nghiÖp vô (46) 52. Theo PC sè 38 chi tiÒn tr¶ nî cho c«ng ty vËt t S¬n La, sau khi trõ 1% CK.
 19. 19. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp PhÇn III Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt 1. Mét sè nhËn xÐt Sau khi ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn em nhËn thÊy mét sè vÊn ®Ò sau: + Lµ mét chi nh¸nh cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, chi nh¸nh Hµ Néi cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh lu th«ng nh÷ng s¶n phÈm thÐp do c«ng ty s¶n xuÊt trªn thÞ trêng Hµ Néi nãi riªng vµ trªn ph¹m vi c¶ níc nãi chung. + §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ chi nh¸nh ®· thêng xuyªn cã sù ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc nh s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu phßng ban mét c¸ch gän nhÑ t¹o tÝnh n¨ng ®éng trong ®iÒu hµnh qu¶n lý. + Nh×n chung viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ë chi nh¸nh ®îc tiÕn hµnh ®Çy ®ñ, ®Òu ®Æn vµ theo ®óng quy ®Þnh vÒ chuÈn mùc kÕ to¸n míi cña Bé Tµi chÝnh. Bé phËn kÕ to¸n lu«n b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh tiªu thô, ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh tiªu thô cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy ®· t¸c dông ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô cña chi nh¸nh còng nh c«ng ty. + HiÖn nay chi nh¸nh ®· ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tõ ®ã gióp tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ nh©n lùc, chi phÝ vÒ tæ chøc lu©n chuyÓn, lu tr÷, b¶o qu¶n c¸c chøng tõ, tµi liÖu kÕ to¸n - tµi chÝnh cña chi nh¸nh. ViÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n cßn gióp c«ng ty lùa chän ra ®îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é
 20. 20. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp v÷ng vµng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu ë trªn, chi nh¸nh cßn gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh nh: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã rÊt nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm thÐp kh¸c nhau xuÊt hiÖn, gi¸ c¶ thÞ trêng kh«ng æn ®Þnh, lµm cho quan hÖ cung - cÇu thay ®ái theo chiÒu híng bÊt lîi cho chi nh¸nh. NÕu nh tríc ®©y lµ mÆt hµng cßn khan hiÕm chi nh¸nh kh«ng ph¶i t×m kiÕm thÞ trêng ®Çu ra th× nay ngîc l¹i, cung lu«n lín h¬n cÇu dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc kinh doanh ngµy cµng gay g¾t h¬n. 2. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt Qua thêi gian ®i thùc tËp, t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh, em cã mét sè kiÕn nghÞ sau: + VÒ h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña chi nh¸nh theo h×nh thøc ph©n t¸n h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ - Hµng ho¸ ®îc ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ, viÖc ®¸nh gi¸ nµy ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ch©n thùc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ nhËp, xuÊt tån kho t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña chi nh¸nh. + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng Chi nh¸nh ®· sö dông rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ®iÒu nµy ®· gãp phÇn thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng míi cho chi nh¸nh, gióp chi nh¸nh t¨ng khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô, t¨ng doanh thu b¸n hµng. Tuy nhiªn chi nh¸nh còng cÇn xem xÐt tíi c¸c kho¶n (kh©u thanh to¸n cho kh¸ch hµng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn nhanh, lµm t¨ng vßng quay cña vèn…)
 21. 21. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp + §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng cña nh©n viªn trong chi nh¸nh ®îc tËp hîp vµo chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng TK641. Nh×n chung kÕ to¸n tiÒn l¬ng ë chi nh¸nh rÊt tèt, ®¶m b¶o thanh to¸n tiÒn l¬ng nhanh cho nh©n viªn. HiÖn nay chi nh¸nh kh«ng sö dông TK 642 - chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. ý kiÕn cña em lµ, chi nh¸nh nªn sö dông TK 642 ®Ó tËp hîp chi phÝ qu¶n lý, ®Ó kh«ng ph¶i tËp hîp hÕt vµo TK 641 - chi phÝ b¸n hµng. + §èi víi c«ng t¸c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh §Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mét c¸ch ®óng ®¾n th× viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n vµ ph©n bæ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý vµ ®óng ®¾n. ë Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn chi phÝ b¸n hµng kh«ng ®îc ph©n bæ cho hµng tån kho cuèi k× mµ ®îc kÕt chuyÓn toµn bé sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cho kú ®ã. §©y cã thÓ coi lµ mét h¹n chÕ mµ chi nh¸nh cÇn kh¾c phôc. * Mét sè ®Ò xuÊt + Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp v× vËy chi nh¸nh ph¶i ph¸t triÓn m¹nh ®Ó më réng quan hÖ bu«n b¸n, phôc vô tèt h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã th× cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi lµ mét c«ng cô ®¾c lùc. + §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ chi nh¸nh lu«n chó träng ®Õn viÖc tuyÓn dông vµ ®µo t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã ý thøc kØ luËt cao. Chi nh¸nh cÇn thêng xuyªn më c¸c líp häc båi dìng nghiÖp vô b¸n hµng, c¸c líp
 22. 22. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp marketing… cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä cã thªm nh÷ng kiÕn thøc, hiÓu biÕt míi. + §Ó th¾ng thÕ trªn th¬ng trêng ®ßi hái chi nh¸nh cÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi ®Çy ®ñ trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Chi nh¸nh còng cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ph©n tÝch th«ng tin mét c¸ch kü lìng ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc c¸c chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña chi nh¸nh. Tõ ®ã gióp t¨ng khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô, tr¸nh ø ®äng vèn vµ ø ®äng hµng tån kho. + §Ó theo dâi vµ kiÓm so¸t mét c¸ch tèt h¬n vÒ t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån hµng ho¸ chi nh¸nh nªn më sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo tõng m· hµng ho¸. + Chi nh¸nh nªn ¸p dông chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng thanh to¸n nhanh. Ngoµi ra ®èi víi kh¸ch hµng mua thêng xuyªn hoÆc mua víi khèi lîng lín chi nh¸nh nªn ¸p dông thëng cho kh¸ch hµng. + ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh chÞu ¶nh h- ëng cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ trêng. V× vËy chi nh¸nh nªn trÝch lËp c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o an toµn trong kinh doanh cho chi nh¸nh, còng nh nªn trÝch lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi nh»m ®Ò phßng nh÷ng tæn thÊt vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ x¶y ra, h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong 1 k× kÕ to¸n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn, bíc ®Çu em ®· lµm quen víi c«ng viÖc cña ngêi c¸n bé kÕ to¸n, t×m hiÓu bé m¸y kÕ to¸n cña chi nh¸nh. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng thµnh tùu mµ chi nh¸nh ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m võa qua lµ khong nhá cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kinh doanh
 23. 23. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp ho¹t ®éng thèng nhÊt, æn ®Þnh vµ tin cËy, chi nh¸nh ®· t¹o dùng ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng. B»ng lîng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng Cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I. Em ®· cè g¾ng tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp. MÆt kh¸c, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®îc sù chØ b¶o gióp ®ì cña c¸c c« chó t¹i phßng kÕ to¸n chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn ThÞ Ngäc Lan ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Mét lÇn n÷a cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c«./.
 24. 24. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lîi nhuËn võa lµ ®iÒu kiÖn, võa lµ mét qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp. V× vËy cã thÓ nãi nhiÖm vô chÝnh nãi chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng lµ s¾p xÕp bè trÝ hîp lý c¸c nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã ®îc, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. V× vËy c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ mèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó hs s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trpmg lao ®éng c¸c c«ng ty cÇn tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh mµ vÉn ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm viÖc sö dông hîp lý c¸c nguån lùc s½n cã biÕn ®æi ®Çu vµo ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng lµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng nh»m môc tiªu lµ lîi nhuËn. Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng nhng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi c¶ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. §ã lµ ®iÓm kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi chøc n¨ng thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸, s¶n phÈm mÆt kh¸c tiªu thô còng lµ ®iÓm khëi ®Çu cña c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi nã lµm cho qu¸ tr×nh quay vßng vèn t¸i ®Çu t vµo s¶n xuÊt. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay khi mµ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi thÞ trêng th× chÊt lîng s¶n phÈm lµ nh©n tè chÝnh quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh tiªu thô ®èi víi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu chän lùa cho m×nh
 25. 25. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp mét c¬ cÊu s¶n phÈm hîp lý, víi nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao gi¸ thµnh h¹, phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng chiÕn lîc, ph- ¬ng híng qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô vµ lîi nhuËn thËt tèt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu mong muèn. Qua thêi gian häc tËp t¹i trêng vµ ®i thùc tËp ë chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. §îc sù chØ b¶o ©n cÇn cña c¸c c« chó ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chi nh¸nh vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy Lª Quang Dòng, em ®· viÕt ®îc mét b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tiªu thô ë chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. Ch¬ng II: T×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. Do lîng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ, b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 26. 26. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi 1. S¬ lîc vÒ chi nh¸nh Hµ Néi - Tªn doanh nghiÖp: chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn - Trô së chÝnh: sè 17 Hµng V«i - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. - Tµi kho¶n: 710A 00700 t¹i Së Giao dÞch I - Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. - Gi¸m ®èc chi nh¸nh: ¤ng Lª Trung TuyÕn. - Ngµnh nghÒ kinh doanh: Giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm gang vµ thÐp c¸c lo¹i do C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 víi chøc n¨ng giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm gang, thÐp mang nh·n hiÖu TISCO do C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt trªn thÞ trêng Hµ Néi. Tõ khi thµnh lËp ®îc c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn giao cho chi nh¸nh Hµ Néi tr¸ch nhiÖm lµ giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm gang thÐp c¸c lo¹i… víi quy m« qu¶n lý trùc tuyÕn phßng kinh doanh c«ng ty. Sinh ra trong mét c¬ chÕ bao cÊp, ho¹t ®éng trong mét m«i trêng mµ kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty kim khÝ vµ c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh kinh doanh thÐp gÇn nh ®îc bao cÊp cho nªn c¬ chÕ ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña chi nh¸nh mang tÝnh chÊt ®Æc thï lµ bao cÊp hoµn toµn.
 27. 27. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Trong nh÷ng n¨m 1995-1999 chi nh¸nh ho¹t ®éng ®¬n thuÇn lµ giíi thiÖu s¶n phÈm cha chó träng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô, víi 04 cöa hµng trùc thuéc n»m trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ 23 c¸n bé CNV ®îc ®iÒu ®éng tõ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cha cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tiªu thô vµ tiÕp cËn thÞ trêng, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c nhµ ph©n phèi lín nh C«ng ty kim khÝ Hµ Néi, c«ng ty kinh doanh thÐp vËt t Hµ Néi… s¶n lîng tiªu thô kh«ng cao (5000- 7000 tÊn thÐp/n¨m), më thªm 16 cöa hµng trªn toµn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¸n hµng ®· t¨ng lªn 105 ngêi t¹o thªm ®îc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng (b×nh qu©n mçi ngêi 1.000.000 - 1.200.000 ®/th¸ng). Chi nh¸nh ®· tæ chøc nhiÒu kho¸ häc marketing cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn b¸n hµng ®Ó n©ng cao kiÕn thøc nghiÖp vô ®¸p øng c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ më réng thÞ trêng, s¶n phÈm thÐp TISCO (Th¸i Nguyªn) ®· thùc sù t×m ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng vµ t¹o ®îc sù tin cËy lín ®èi víi ngêi tiªu dïng. §Õn nay chi nh¸nh Hµ Néi ®· cã trªn 500 kh¸ch hµng tiªu dïng trùc tiÕp lµ c¸c c«ng ty x©y dùng lín nh Tæng c«ng ty Vinaconex, tæng c«ng ty x©y dùng s«ng §µ, tæng c«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng Long; C«ng ty x©y dùng b¶o tµng Hå ChÝ Minh…), nhiÒu khu nhµ cao tÇng vµ nh÷ng c©y cÇu mang tÇm cì quocã gia ®· ®îc x©y dùng b»ng s¶n phÈm thÐp TISCO cña c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý * §Æc ®iÓm - Lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc ph©n cÊp ®éc lËp, chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n toµn diÖn, nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc vÒ viÖc cung øng vËt t s¾t thÐp x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng, c¸c nhµ ph©n phèi lín vµ
 28. 28. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp ngêi tiªu dïng trùc tiÕp trªn thÞ trêng Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong c¶ níc. Trô së chÝnh cña chi nh¸nh ®îc ®Æt t¹i sè 17 Hµng V«i - quËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi. * Tæ chøc ho¹t ®éng
 29. 29. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý §Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng chi nh¸nh Hµ Néi ®· x©y dùng m« h×nh tæ chøc qu¶n lý nh sau: - Gi¸m ®èc chi nh¸nh: Lµ ngêi ®øng ®Çu chi nh¸nh ®îc tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam bæ nhiÖm víi chøc n¨ng nhiÖm vô lµ phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã gi¸m ®èc chi nh¸nh: phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c giao dÞch vµ c¸c bé phËn b¸n hµng: tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô, x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô hµng th¸ng, quý, n¨m theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, nghiªn cøu vµ thùc hiÖn viÖc më réng thÞ trêng, thêng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr- êng gi¸ c¶ ®Ó cã quyÕt ®Þnh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phßng kÕ to¸n thèng kª Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n b¸n hµng C¸c cöa hµng trùc thuéc n»m trªn m¹ng l­íi tiªu thô
 30. 30. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp - Phßng kÕ to¸n thèng kª: ®iÒu hµnh c¸c bé phËn kÕ to¸n thèng kª, gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc chi nh¸nh trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ c©n ®èi vÒ tiÒn, nguån vèn, c¸c sæ s¸ch liªn quan ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh kh¸c. Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô t¹i c¸c cöa hµng trùc thuéc chi nh¸nh. + KÕ to¸n tæng hîp vµ thanh to¸n: tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n quü tiÒn mÆt - tiÒn göi ng©n hµng, tµi s¶n, nguån vèn vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng: theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m nh©n sù, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho c¸n bé nh©n viªn cña chi nh¸nh. + KÕ to¸n tiªu thô: cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp vµ b¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô t¹i c¸c cöa hµng trong m¹ng líi tiªu thô cña chi nh¸nh theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cña kh¸ch hµng. + KÕ to¸n kho hµng: theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt hµng ho¸ t¹i kho b·i cña c¸c cöa hµng. - M¹ng líi tiªu thô: bao gåm 16 cöa hµng n»m hÇu hÕt trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph¬ng l©n cËn, cã tr¸ch nhiÖm tiªu thô s¶n phÈm vµ tiªp thÞ më réng thÞ trêng. Nh×n chung bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kÕ to¸n cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi rÊt gän nhÑ vµ hîp lý, thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm. §iÒu nµy ®· cã t¸c dông ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng tiªu thô cña chi nh¸nh còng nh c«ng ty.
 31. 31. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp II. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi trong thêi gian gÇn ®©y. §¬n vÞ tÝnh: VN§ ST T N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 1 Tæng doanh thu 109.459.642.3 01 119.940.231.86 1 133.342.237.42 2 2 Tæng lîi tøc tríc thuÕ 973.150.910 1.049.572.454 1.196.169.126 3 Sè thuÕ ph¶i nép 252.809.524 262.393.114 329.042.281 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 720.341.386 787.179.340 867.126.845 5 Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng 900.000 1.000.000 1.200.000 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ biÓu hiÖn trong c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh. + VÒ doanh thu n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 9,6% hay t¨ng 119.940.231.861 - 109.459.642.301 = 10.480.589.560 (®ång). N¨m 2002 t¨ng 11,2% so víi n¨m 2001 hay t¨ng: 133.342.237.422 - 119.940.231.861 = 13.402.005.561 (®ång) + Lîi tøc tríc thuÕ: N¨m 2001 t¨ng 7,9% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 1.049.572.454 - 973.150.910 = 76.421.544 (®ång) N¨m 2002 t¨ng 14% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 1.196.169.126 - 1.049.572.454 = 146.596.672 (®ång) + Sè thuÕ ph¶i nép N¨m 2001 t¨ng 3,8% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 262.393.114 - 252.809.524 = 9.583.590 (®ång) Lîi nhuËn sau thuÕ:
 32. 32. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp N¨m 2001 t¨ng 9,3% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 787.179.340 - 720.344.386 = 66.837.954 (®ång) N¨m 2002 t¨ng 10,2% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 867.126.845 - 787.179.340 = 79.947.505 (®ång) + Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng N¨m 2001 t¨ng 11,1% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 1.000.000 - 900.000 = 100.000 (®ång) N¨m 2002 t¨ng 2% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 1.200.000 - 1.000.000 = 200.000 (®ång) NhËn xÐt chung: Qua ph©n tÝch c¸c sè liÖu trªn ta thÊy râ sù t¨ng trëng kinh tÕ cña chi nh¸nh trong 3 n¨m gÇn ®©y. §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn ph¶i nãi ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý rÊt s¸t sao cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh. Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c tiªu thô. T¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng gióp cuéc sèng ngêi lao ®éng ngµy cµng c¶i thiÖn vµ n©ng cao. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, t¹o ®îc vÞ trÝ vµ chç ®øng trªn thÞ trêng, t¹o dùng ®îc niÒm tin ®èi víi ngêi tiªu dïng.
 33. 33. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Ch¬ng II T×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô t¹i chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp th¸i nguyªn I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm 1.Kh¸i niÖm chung vÒ vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n nµy, gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn qua viÖc doanh nghiÖp chuyÓn giao hµng hãa, s¶n phÈm hoÆc cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng, ®îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Nh vËy, vÒ b¶n chÊt tiªu thô chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c quan hÖ trao ®æi th«ng tin qua c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn díi ®©y ®îc ®¶m b¶o: - Doanh nghiÖp ®· chuyÓn s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. - Kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng c¸c nghiÖp vô chñ yÕu cña qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ lµ c¸c nghiÖp vô vÒ xuÊt b¸n s¶n phÈm, c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ngêi mua. TÝnh ra c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng gi¶m gi¸ hµng b¸n chÊp nhËn cho ngêi mua, c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i vµ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép nh ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c doanh thu thuÇn, tõ ®ã x¸c ®Þnh l·i, lç vÒ tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng còng nh trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n tiªu thô lµ kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ cÇu nèi gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Ho¹t ®éng tiªu thô ®ãng vai trß tho¶ m·n nhu cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô
 34. 34. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp cho tiªu dïng (tiªu dïng cuèi cïng vµ tiªu dïng cho s¶n xuÊt) cïng víi chøc n¨ng ®iÒu hoµ cung cÇu trªn thÞ trêng, tiªu thô còng gãp phÇn quan träng trong viÖc t¹o ra c¸c luång tuyÕn hµng di chuyÓn liªn tôc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, thóc ®Èy quan hÖ thanh to¸n trong ph¹m vi doanh nghiÖp ngµnh kinh tÕ, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña toµn bé nÒn kinh tÕ còng nh tõng ngµnh tõng doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®ã. §èi víi mét doanh nghiÖp, tiªu thô lµ qu¸ tr×nh cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng nhng l¹i chi phèi chÆt chÏ c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bëi qua kh©u tiªu thô doanh nghiÖp cã thÓ bï ®¾p c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· bá ra vµ cã thÓ thu lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng t×m cho m×nh chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng tiÕn tr×nh tiªu thô nhanh hay chËm quyÕt ®Þnh tèc ®é thu chuyÓn vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu tiªu thô ®îc thùc hiÖn nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp cã thÓ nhanh chãng ®a vèn trë l¹i s¶n xuÊt ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ®ång vèn, t¨ng kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng tõ ®ã kh¶ n¨ng tèi ®a hãa lîi nhuËn còng ®îc n©ng cao. Tiªu thô còng lµ yÕu tè quan träng ®Ó doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh. §øng vÒ l©u dµi th× lîi nhuËn thu ®îc tõ tiªu thô s¶n phÈm nguån bæ sung v÷ng ch¾c nhÊt cho vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ c¸c quü xÝ nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n trong doanh nghiÖp. Víi t c¸ch lµ mét kh©u träng yÕu trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiªu thô cÇn ®îc theo dâi, gi¸m s¸t qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý vµ c¸c yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi c«ng t¸c tiªu thô.
 35. 35. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm, tøc lµ ®Ó chuyÓn ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt (hµng) sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (tiÕp). Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng cña chu tr×nh t¸i s¶n xuÊt, hµng ®îc ®em ®i tiªu thô cã thÓ lµ hµng ho¸, thµnh phÈm hang lao vô, dÞch vô viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n yªu cÇu cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc… bªn ngoµi ®îc gäi lµ tiªu thô ra bªn ngoµi. NÕu cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trong cïng 1 C«ng ty, tËp ®oµn… gäi lµ tiªu thô néi bé. Mèi quan hÖ trao ®æi gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua lµ quan hÖ "thuËn mua võa b¸n". Doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ ngêi b¸n ph¶i chuyÓn giao s¶n phÈm cña m×nh cho ngêi mua theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh ®· ®îc tho¶ thuËn gi÷a hai bªn cßn kh¸ch hµng víi t c¸ch lµ ngêi mua, ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp sè tiÒn hµng mua hang chÊp nhËn thanh to¸n t¬ng øng víi gi¸ b¸n cña hµng ho¸ ®ã theo tho¶ thuËn. Qóa tr×nh tiªu thô ®îc coi lµ kÕt thóc khi doanh nghiÖp ®· hoµn tÊt viÖc giao hµng vµ bªn mua ®· tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n cho sè s¶n phÈm, hµng ho¸ ®ã. Nh vËy ta thÊy r»ng c«ng t¸c tiªu thô ph¶n ¸nh viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Çu ra cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Nhu cÇu tiªu dïng c¸c hµng ho¸, dÞch vô ngµy cµng t¨ng vÒ sè lîng vµ chÊt lîng trªn thùc tÕ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi nhu cÇu x· héi vÒ c¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô cÇn ®îc tho¶ m·n. ChÝnh v× vËy mµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu lín trong khi kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i cã h¹n, mçi ngêi tiªu dïng vµ ngêi cung cÊp ®Òu cÇn ph¶i lùa chän tõng lo¹i nhu cÇu sao cho cã lîi nhÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng, ngêi cïng cÊp vµ c¶ x· héi. MÆt kho trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng do chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh nªn c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi nhau ®Ó cã thÓ tiªu thô ®îc s¶n
 36. 36. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp phÈm, hµng ho¸ cña m×nh tõ ®ã cho thÊy r»ng c«ng t¸c b¸n hµng cã ý nghÜa v« cïng quan träng víi c¸c doanh nghiÖp vµ chØ khi nµo doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thu håi vèn nhanh, sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô cßn cã ¶nh hëng nhiÒu ®èi tîng kh¸c nh: ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc, ®èi víi c¸c kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp vµ ®Æc biÖt cã t¸c ®éng tèt tíi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. Qu¶n lý kinh doanh tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ qu¶n lý hµng ho¸ vÒ sè lîng, chÊt lîng gi¸ trÞ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ kh©u xuÊt b¸n ®Õn khi thu tiÒn b¸n hµng. C«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i thêng xuyªn theo dâi chØ ®¹o qu¸ tr×nh b¸n ra theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng ®Ó ®iÒu chØnh kinh doanh sao cho mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ång thêi ph¶i tÝnh to¸n vµ ®a ra c¸c ®Þnh møc kÕ ho¹ch vÒ chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh, n¨ng suÊt lao ®éng, thêi gian chu chuyÓn vèn. NhiÖm vô tiªu thô hµng ho¸ ®îc qu¶n lý theo nh÷n mÆt sau: - Qu¶n lý vÒ sè lîng, chÊt lîng trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n bao gåm viÖc qu¶n lý tõng ngêi mua, tõng lÇn göi b¸n, tõng lo¹i hµng theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n ra víi tõng cöa hµng, tõng bé phËn kinh doanh. ViÖc qu¶n lý chØ kÕt thóc khi quyÒn sö h÷u hµng ho¸ ®îc chuyÓn giao vµ doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn hay cã quyÒn ®ßi tiÒn. - Qu¶n lý vÒ gi¸ c¶ bao gåm viÖc lËp dù ®Þnh vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn gi¸ ®ång thêi doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng biÓu gi¸ cho tõng mÆt hµng, tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng ®Þa ®iÓm kinh doanh. Trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ c¶ hµng ho¸ th× hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n lµ c«ng cô ®¾c lùc.
 37. 37. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp - Qu¶n lý ®«n ®èc thu håi nhanh vµ ®Çy ®ñ tiÒn b¸n hµng, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó thùc hiÖn ®îc yªu cÇu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét bé phËn chuyªn theo dâi, t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng kh¸ch hµng vµ t×m ra mét chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîp víi kh¸ch hµng vÒ thuÕ liªn quan ®Õn tiªu thô: ThuÕ GTGT ®Çu ra, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i thuª tiªu thô mµ doanh nghiÖp ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Muèn qu¶n lý ®îc t×nh h×nh nghÜa vô ®èi víi nhµ níc mét c¸ch chÆt chÏ, doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ®óng, ®ñ doanh thu b¸n hµng trong k× lµm c¬ së x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. Ngoµi ra cÇn ph¶i n¾m v÷ng tõng kho¶n thu nhËp, c¸c nguyªn nh©n lµm t¨ng gi¶m vµ c¸c bé phËn lµm t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp. Nh vËy viÖc qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô cã vÞ trÝ cùc k× quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn. 2. Ph©n tÝch t×nh ×nh tiªu thô ë chi nh¸nh Hµ Néi Sè liÖu vÒ sè lîng s¶n phÈm tiªu thô mét sè n¨m qua. §¬n vÞ: TÊn Sè lîng 2000 2001 2002 s¶n phÈm thÐp φ 6 cuén 710,080 800 1000 ThÐp D 16 11,7 563,224 658,795 708,032 ThÐp D 18 11,7 742,550 1.967,206 2.015,22 4 ThÐp D 22 11,7 1200 1.205,878 1.258,51 0 ThÐp D 31 11,7 14,961 19,604 195,400 ThÐp I 15 6 80,510 55,209 68,200
 38. 38. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô trong ba n¨m võa quan cña chi nh¸nh nh×n chung lµ tèt cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ nhê sù lç lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô cña ban gi¸m ®èc chi nh¸nh cô thÓ nh sau: * S¶n phÈm thÐp φ 6 cuén: S¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 t¨ng 12,66% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 800 - 710,080 = 89,92 (tÊn) s¶n lîng tiªu thô n¨m 2002 t¨ng 25% hay t¨ng 1000 - 800 = 200 (tÊn) * S¶n phÈm thÐp D16 11,7: s¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 t¨ng 17% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 658,795 - 563,224 = 95,571 (tÊn) S¶n lîng tiªu thô n¨m 2002 t¨ng 7,47% hay t¨ng 708,032 - 658,795 = 49,237 (tÊn) * S¶n phÈm thÐp D18 11,7: S¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 t¨ng 164,9% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 1.967,206 - 742,550 = 1.224,656 (tÊn) * S¶n phÈm thÐp D22 11,7: S¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 t¨ng 0,49% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 1.205,878 - 1200 = 5,878 (t©n) S¶n lîng tiªu thô n¨m 2002 t¨ng 4,36% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 1258,510 - 1.205,878 = 52,632 (tÊn) * S¶n phÈm thÐp D32 11,7: S¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 tng 31% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 19,604 - 14,961 = 4,643 (tÊn) s¶n lîng tiªu thô n¨m 2002 t¨ng 896,7% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 195,400 - 19,604 = 175,796 (tÊn) * S¶n phÈm thÐp I12 6: S¶n lîng tiªu thô n¨m 2001 gi¶m 31,4% so víi n¨m 2000 hay gi¶m 55,209.080,510 = - 25,301 (tÊn) S¶n lîng tiªu thô n¨m 2002 t¨ng 23,5% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 68,200 - 55,209 = 12,991 (tÊn) NhËn xÐt: Trªn ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch cô thÓ vÒ s¶n lîng tiªu thô cña tõng s¶n hÈm. Nh×n chung t×nh h×nh tiªu thô cña chi
 39. 39. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp nh¸nh trong 3 n¨m qua lµ rÊt tèt, thÓ hiÖn ë chç hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm thÐp tiªu thô n¨m sau ®Òu t¨ng so víi n¨m tríc. §Æc biÖt lµ thÐp D18 11,7 n¨m 2001 t¨ng 164,9% so víi n¨m 2000. Tuy nhiªn còng cßn s¶n phÈm thÐp I12 6 n¨m 2001 s¶n lîng tiªu thu l¹i gi¶m 25,301 (tÊn) Trong 3 n¨m võa qua cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i thiÖn trong c«ng t¸c tiªu thô, lµm cho s¶n lîng thÐp tiªu thô ngµy cµng t¨ng, cã ®îc kÕt q2ña nh vËy chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng n©ng cao båi dìng c¸c nghiÖp vô b¸n hµng cho nh©n viªn. Nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín, vµ kh¸ch hµng mua th- êng xuyªn.
 40. 40. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Sè liÖu vÒ doanh thu tiªu thô mét sè n¨m qua. §VT: VN§ Sè lîng 2000 2001 2002 s¶n phÈm thÐp φ 6 cuén 3.834.432.000 4.400.000.00 0 5.800.000.00 0 ThÐp D 16 11,7 2.928.764.800 3.557.493.00 0 3.964.979.20 0 ThÐp D 18 11,7 3.861.260.000 10.622.912.4 00 11.688.299.2 00 ThÐp D 22 11,7 6.720.000.000 6.994.092.40 0 7.425.209.00 0 ThÐp D 32 11,7 77.797.200 107.822.000 1.092.285.00 0 ThÐp I 12 6 466.958.000 325.733.100 409.200.000 S¶n lîng tiªu thô trong ba n¨m võa qua t¨ng lªn rÊt ®¸ng kÓ v× thÕ doanh thu tiªu thô còng t¨ng cô thÓ nh sau. * Doanh thu cña thÐp φ 6 cuén: Doanh thu n¨m 2001 t¨ng 14,7% so víi doanh thu 2000 hay t¨ng 4.400.000.000 - 3.834.432.000 = 565.568.000 (®ång) Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 31,8% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 5.800.000.000 - 4.400.000.000 = 1.400.000.000 (®ång) * Doanh thu cña thÐp D16 11,7: Doanh thu n¨m 2001 t¨ng 21,47% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 3.557.493.000 - 2.928.764.800 = 628.728.200 (®ång). Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 11,45% so víi doanh thu n¨m 2001 hay t¨ng 3.964.979.200 - 3.557.493.000 = 407.486.200 (®ång) * Doanh thu thÐp D18 11,7: Doanh thu tiÒn thu n¨m 2001 t¨ng 175% so víi n¨m 2002 hay t¨ng 10.622.912.400 - 3.861.260.000 = 6.761.652.400 (®ång) Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 10% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 11.688.299.200 - 10.622.912.400 = 1.065.386.800 (®ång)
 41. 41. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp * Doanh thu cña thÐp D22 11,7: Doanh thu n¨m 2001 t¨ng 4% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 6.994.092.400 - 6.720.000.000 = 274.209.400 (®ång) Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 6% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 7.425.209.000 - 6.994.092.400 = 431.116.600 * Doanh thu n¨m 2001 t¨ng 38,6% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 107.822.000 - 77.797.200 = 30.024.800 (®ång) Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 913% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 1.092.286.000 - 107.822.000 = 984.646.000 (®ång) * Doanh thu n¨m 2001 gi¶m 30,2% so víi n¨m 2000 hay gi¶m 325.733.100 - 466.958.000 = - 141.224.900 (®ång) Doanh thu n¨m 2002 t¨ng 25,6% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 409.200.000 - 325.733.100 = 83.466.900 (®ång) S¶n lîng tiªu thô t¨ng qua c¸c n¨m dÉn tíi doanh thu tiªu thô còng t¨ng. Víi sù qu¶n lý chÆt chÏ cña ban gi¸m ®èc chi nh¸nh ®· ®Èy s¶n lîng tiªu thô t¨ng. II. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong c«ng t¸c qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc Trong nh÷ng n¨m võa qua cïng víi nh÷ng chÝnh s¸ch míi cña nhµ níc, vµ sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý, chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc to lín. - §Èy s¶n lîng thÐp tiªu thô t¨ng lªn cao. NÕu nh nh÷ng n¨m 1995 -1999 s¶n lîng tiªu thô chØ ®¹t 5.000 - 7.000 tÊn/n¨m, th× ®Õn nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¨ng lªn 50.000 - 70.000 tÊn/n¨m, ®©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng tr©n träng. - DÇn dÇn thÐp Th¸i Nguyªn (Ti So) ®· chiÕm lÜnh ®îc thÞ tr- êng; t¹o ®îc chç ®øng vµ niÒm tin cho ngêi tiªu dïng. N©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn.
 42. 42. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp 2. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc còng cßn mét sè khã kh¨n cÇn ®îc kh¾c phôc. - Qu¶n lý x¸t sao c«ng t¸c tiªu thô, qu¶n lý sè lîng chÊt lîng trÞ gi¸ hµng xuÊt b¸n. - Tuy s¶n lîng tiªu thô t¨ng, song cßn mét sè mÆt hµng s¶n lîng tiªu thô cßn thÊp nh I12, 6 v× thÕ cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao s¶n lîng tiªu thu cho s¶n phÈm nµy. - Sù c¹nh trnah gay g¾t cña c¸c lo¹i thÐp mang nh÷ng nh·n hiÖu kh¸c nhau: V× thÕ thÐp Th¸i Nguyªn còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh tiªu thô. - Kh¸ch hµng cßn kÝ nî nhiÒu - Cha cã nh÷ng biÖn ph¸p ¸p dông qu¶ng c¸o mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nªn cha qu¶ng b¸ réng ®îc s¶n phÈm. - Khahc shµng tiªu thô thÐp cña chi nh¸nh chñ yÕu lµ kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn Hµ Néi. V× vËy cÇn më réng thÞ trêng tiªu thô ®Ó t¨ng s¶n lîng thÐp b¸n ra. Trªn ®©y lµ t×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi, trong ®ã gåm: I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô 1. Kh¸i niÖm chung vÒ vÊn ®Ò tiªu thô. 2. Ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh tiªu thô t¹i chi nh¸nh Hµ Néi II. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc t¹i chi nh¸nh Hµ Néi. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 2. Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc
 43. 43. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp ch¬ng iii mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô cña chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp th¸i nguyªn I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô ë chi nh¸nh Hµ Néi 1. ThuËn lîi Tõ khi cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc thµnh lËp ®i vµo ho¹t ®éng ®Ó cã mét thµnh qu¶ nh ngµy h«m nay chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®· ph¶i tr¶i qua mét chÆng ®êng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, ho¹t ®éng cña chi nh¸nh cµng ngµy cµng ph¸t triÓn, chi nh¸nh ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh ë ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. Do cã sù phèi hîp nhÞp nhµng vµ n¾m b¾t ®îc quy luËt kinh tÕ, nh÷ng c¬ héi trong th¬ng trêng, ban gi¸m ®èc ®· ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh s¸ng suèt cã hiªô qu¶ ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô viÖc vËn dông c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ níc, chÝnh s¸ch ®· t¹o ra ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, hoµn thµnh nghÜa vô víi nhµ níc, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc. - §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nç lùc s¸ng t¹o, n¾m b¾t tèt qui luËt thÞ trêng. 2. Khã kh¨n. - Sù c¹nh tranh ngay ng¾t gi÷a c¸c s¶n phÈm thÐp, thÞ trêng tiªu thô bÞ thu hÑp, gi¸ c¶ c¹nh tranh. II. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô t¹i chi nh¸nh Hµ Néi. - VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn b¶n th©n doanh nghiÖp mµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.
 44. 44. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp - Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. - Thêng xuyªn më c¸c líp båi dìng CBCN ®Ó hä cã kiÕn thøc míi, s©u vÒ tiªu thô vµ thÞ trêng. - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thanh to¸n ®Ó kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh, thu håi vèn kÞp thêi. - §Ó chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng më réng m¹ng líi b¸n hµng th«ng qua viÖc ®a d¹ng ho¸ kªnh tiªu thô vµ m¹ng líi b¸n hµng. - T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ s¾p xÕp b¸n hµng qu¶ng c¸o cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c thóc ®Èy ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¸n hµng nhê qu¶ng c¸o mµ kh¸ch hµng sÏ biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶, song c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng b¸n hµng nh qu¶ng c¸o cha ®îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ gióp cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô. - Tæ chøc m¹ng líi b¸n hµng réng h¬n n÷a vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn m¹ng líi b¸n hµng. Víi mét m¹ng líi b¸n hµng réng kh¾p chi nh¸nh sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng víi chÊt lîng vµ uy tÝn tèt. - Ngµy nay, xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ lµ xu híng ph¸t triÓn më cöa, héi nhËp khu vùc vµ toµn cÇu, víi xu híng nµy nÒn kinh tÕ quèc gia tham gia vµo thÞ trêng chung, khu vùc vµ quèc tÕ nh»m khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ kinh tÕ cña m×nh quèc gia nµo cã lîi thÕ vÒ ngµnh g× th× lÊy ngµnh hµng ®ã lµm lîi thÕ th¬ng m¹i trong viÖc giao dÞch quan hÖ bu«n b¸n, hµng ho¸ trao ®æi mua b¸n theo híng cã lîi nhÊt. Trªn c¬ së ®ã vµ t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam chi nh¸nh ®· thùc
 45. 45. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp hiÖn mét sè hµng mµ trong níc cã nhu cÇu tiªu thô vµ xuÊt khÈu ra c¸c níc. §Ó t¨ng cêng doanh sè tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh chi nh¸nh ph¶i kÕt hîp hµi hoµ, hîp lý gi÷a c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña chi nh¸nh vµ ®Ó gióp chi nh¸nh cã chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n chñ ®éng s¸ng t¹o, thÝch øng víi m«i trêng, quyÕt ®Þnh kÞp thêi khi cã c¬ héi xuÊt hiÖn, huy ®éng cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hiÖn cã vµ chñ ®éng huy ®éng nguån lùc l©u dµi, ®Æc biÖt ®¶m b¶o cho chi nh¸nh kh«ng mÊt ph¬ng híng kinh doanh. Qua thêi gian thùc tËp ë chi n¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn em ®· ®îc lµm quen víi c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô cña chi nh¸nh. Cã thÓ nãi r»ng nh÷ng thµnh tùu mµ chi nh¸nh ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m võa qua lµ kÕt qu¶ kh«ng nhá cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kinh doanh ho¹t ®éng thèng nhÊt, æn ®Þnh vµ tin cËy. Doanh nghiÖp ®· cã chç ®øng trªn thÞ trêng. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn vÒ quy m« còng nh khèi lîng tiªu thô hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ë chi nh¸nh viÖc qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô mét c¸c hîp lý ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®éng tiªu thô cña m×nh, ®¶m b¶o c¸c chu kú kinh doanh diÔn ra ®Òu ®Æn kh«ng bÞ ø ®äng vèn, mang l¹i lîi nhuËn cao cho doanh nghiÖp, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh»m môc ®Ých thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ míi, chi nh¸nh cÇn ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông nh©n lùc t¨ng cêng kÞp thêi cña th«ng tin.
 46. 46. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp §iÒu ®ã cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi gian ®ßi hái sù nghiªn cøu kÜ lìng vÒ mÆt x©y dùng chÕ ®é vµ kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ trªn thÞ trêng. Trªn ®©y lµ nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô chi nh¸nh Hµ Néi, néi dung bao gåm. I. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh qu¶n lý 1. ThuËn lîi. 2. Khã kh¨n. II. Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô t¹i chi nh¸nh Hµ Néi kÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé ¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tiªu thô cña chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi. B»ng lîng kiÕn thøc ®· tÝch lòy trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr- êng, em ®· cã g¾ng tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ c«ng t¸c tiªu thô trong doanh nghiÖp, mÆt kh¸c kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn, ®îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o Lª Quang Dòng vµ c¸c c« chó ë phßng kÕ to¸n hay chi nh¸nh, em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô ë chi nh¸nh. Em ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý t×nh h×nh tiªu thô ë chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng, song do cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn vµ thùc tÕ nªn trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ tr×nh bµy khã tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c«.
 47. 47. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp Víi sù híng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy ®· gióp em lµm ®îc b¸o c¸o vª t×nh h×nh qu¶n lý tiªu thô cña chi nh¸nh.

×