Kt220

197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kt220

 1. 1. S¬ ®å 1: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn S¬ ®å 2: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 621 TK 622 TK 154 TK 152, 111... TK 155, 152 TK 627 TK 157 TK 632 Chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng Chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸c kho¶n ghi gi¶m Chi phÝ s¶n phÈm NhËp kho vËt t­, SF Göi b¸n Tiªu thô th¼ng DCK: xxx D§K: xxx trùc tiÕp TK 621 TK 622 TK 631 TK 154 TK 632 TK 627 KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn chi phÝ KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) Gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt nh©n c«ng trùc tiÕp nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña s¶n phÈm dÞch vô ®· hoµn thµnh nhËp kho, göi b¸n, hay tiªu thô KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang ®Çu kú
 2. 2. S¬ ®å 3: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KKTX S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K S¬ ®å 5: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 152, 151 TK 111, 112, 331 TK 621 TK 154 TK 152 VL dïng trùc tiÕp VL dïng cho s¶n xuÊt VAT khÊu trõ KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp VL dïng kh«ng hÕt (kh«ng nhËp kho) TK 133 cho s¶n xuÊt nhËp l¹i kho TK 331,111,112 TK 611 TK 631 TK 152, 151 Gi¸ trÞ NVL VAT KÕt chuyÓn NVL trùc tiÕp TK 133 t¨ng trong kú khÊu trõ TK 621 Gi¸ trÞ NVL dïng s¶n xuÊt Gi¸ trÞ VL ch­a dïng cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL ch­a dïng ®Çu kú
 3. 3. S¬ ®å 6: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334 TK 335 TK 622 TK 154 TK 631 TK 338,211,111,112 TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp TÝnh tr­íc l­¬ng CNSX C¸c kho¶n trÝch C¸c kho¶n ghi gi¶m Chi phÝ s¶n phÈm KÕt chuyÓn chi phÝ ph¶i tr¶ cho CNSX theo l­¬ng CNSX NC trùc tiÕp (KK§K) TK 334,338 TK 1521,153(611) TK 627 TK 111,112,152 TK 154 TK 142, 335 Chi phÝ nh©n viªn Chi phÝ VL, dông cô Chi phÝ theo dù to¸n C¸c kho¶n ghi gi¶m CFSX chung (phÕ liÖu thu håi, vËt t­ xuÊt dïng kh«ng hÕt) KÕt chuyÓn chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c s¶n xuÊt chung (KKTX) TK 111, 112, 331 VAT khÊu trõ TK 631 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung (KK§K) TK 133
 4. 4. S¬ ®å 7: Chi phÝ Chi phÝ Gi¸ trÞ b¸n Gi¸ thµnh NVL + chÕ biÕn - thµnh phÈm = b¸n thµnh chÝnh bíc 1 dë dang bíc 1 phÈm bíc 2 Gi¸ thµnh Chi phÝ Gi¸ thµnh b¸n thµnh + chÕ biÕn = b¸n thµnh phÈm bíc 1 bíc 2 phÈm bíc 2 Gi¸ thµnh Chi phÝ Gi¸ trÞ s¶n Tæng gi¸ b¸n thµnh + chÕ biÕn - phÈm dë dang = thµnh s¶n phÈm bíc (n-1) bíc n bíc n phÈm S¬ ®å 8: BiÓu 1: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 Tæng doanh thu Tr. ®ång 63.872 85.592 94.785 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng - 66.570 78.675 86.621 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ - 1.200 1.400 1.508 Nép ng©n s¸ch - 1.300 1.505 1.600 CFNVL chÝnh n»m trong gi¸ thµnh SP CFCB b­íc 1 n»m trong gi¸ thµnh SP CFCB b­íc 2 n»m trong gi¸ thµnh SP CFCB b­íc n n»m trong gi¸ thµnh SP Tæng gi¸ thµnh thµnh phÈm
 5. 5. Vèn cè ®Þnh Trong ®ã vèn NS cÊp - - 12.393 8.000 12.393 8.000 12.393 8.000 Vèn lu ®éng Trong ®ã vèn NS cÊp - - 4.422 4.180 4.972 4.744 5.620 5.323 Lao ®éng Ngêi 2.300 2.000 2.045 Thu nhËp b×nh qu©n ®/ng- êi/th¸n g 628.812 712.231 723.716 S¬ ®å 9: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm S¬ ®å 10: M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty Nguyªn vËt liÖu (v¶i) §ãng gãi NhËp kho thµnh phÈm Thªu Lµ C¾t tr¶i v¶i- ®Æt mÉu- ®¸nh sè- c¾t May May cæ- may tay ghÐp thµnh phÈm GiÆt, mµi, tÈy C«ng ty XN V XN VI CH TT XN PT May NH May HP XN IV XN III XN II XN I PX thªu PX mµi V¨n phßng Tæ ®ãng gãi Tæ hoµn thiÖn Tæ may Tæ c¾t Tæ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm
 6. 6. S¬ ®å 11: C¬ cÊu tæ chøc á c«ng ty may Th¨ng Long Tæng gi¸m ®èc G§§H néi chÝnh G§§H kü thuËt G§§H s¶n xuÊt Phßn g kü thuËt XNDV ®êi sèng CH thêi trang TTTM vµ GTSF Phßn g kÕ to¸n Phßn g kho Phßn g thÞ tr­êng Phßn g KCS Phßn g kÕ ho¹ch CH dÞch vô V¨n phßn g XN I May Nam H¶i May HP XN VIXN VXN IVXN IIIXN II X­ëng s¶n xuÊt nhùa Kho ngo¹i quan XN phô trî
 7. 7. S¬ ®å 12: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n BiÓu sè 2: C«ng ty may Th¨ng Long Sè 250 Minh Khai MÉu sè: 02-VT phiÕu xuÊt kho Ngµy 1- 30 th¸ng 3/2001 Hä tªn ngêi nhËn hµng: ChÞ Hoa- §Þa chØ: Phßng Kinh TÕ Lý do xuÊt kho: S¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: VËt liÖu S T Tªn, nh·n hiÖu M· §¬n Sè lîng §¬n Thµn h T quy c¸ch vËt t sè vÞ tÝnh Y/C Thùc xuÊt gi¸ tiÒn Hµng TEWINNINCT V¶i ngoµi m 9,5 V¶i lãt - 17,6 V¶i n÷ - 7 Len d¹ c 11 Hµng c«ng ty mua V¶i bß xanh 6,5 m 30 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ngêi nhËn (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiÒn l­ ¬ng KÕ to¸n TSC§ vµ c«ng cô KÕ to¸n NVL KÕ to¸n than h to¸n KÕ to¸n tiªu thô KÕ to¸n chi phÝ vµ Z Thñ quü Nh©n viªn h¹ch to¸n t¹i c¸c xÝ nghiÖp
 8. 8. (Ký, hä tªn)
 9. 9. BiÓu sè 3: xÝ nghiÖp I PhiÕu theo dâi bµn c¾t Ngµy 13/3/2001 §¬n vÞ tÝnh: m Sè hiÖu bµn c¾t Theo b¶n vÏ NhËp nguyªn liÖu Sö dông nguyªn liÖu Ký hiÖu Cì vãc MÉu Lo¹i v¶i Mµu s¾c Rén g Sè l¸ ChiÒ u dµi Sè lîng BTP Sè lîng mÐt §Çu bµn ®o¹n nèiRéng Dµi Lo¹i X9-X9 Q 00- 11 L-XL 150 8,4 4 quÇn V¶i ngoµi Natural 83 8,43 323 164,55 1,76 MÐt cña tÊm Sè l¸ ®Çu khóc 199,6 25 6,22 251,71 36 7,6 230,02 32 6,51 78,88 3 3,4 760,21 88 14,7 3
 10. 10. BiÒu sè 4: XÝ nghiÖp may I b¸o c¸o nguyªn liÖu Th¸ng 1 n¨m 2001 §¬n vÞ: m M· Nguyªn liÖu Tæn ®Çu kú NhËp XuÊt Tån cuèi kúNguyªn liÖu NhË p kh¸c Tæng CB Nguyªn liÖu XuÊt kh¸c §æi b¸n Céng BHL§ V¶i ngoµi 30,52 30,52 30,52 028 V¶i tr¾ng p«p¬lin -47,42 -47,42 028 Mex 370,1 370,1 370,1 9022 V¶i s¬ mi 263,35 263,35 263,35 B48-A011 Dùng nÑp 0,35 548,14 548,14 548,14 W48-A0- 11 V¶i s¬ mi 216,84 216,84 216,84 9J8C6P46 V¶i hoa rèi 995,9 965,96 965,96 29,64 ......... ......... ........... ......... ....... ........ ........... ......... ...... 0 ........ ............ Tæng 2896 76.200, 6 0 74243,8 5 1910,6 5 0 70.024, 7 2.744.09 8
 11. 11. BiÓu sè 5: xÝ nghiÖp may I b¸o c¸o chÕ biÕn Th¸ng 1 n¨m 2001 M· H·ng Nguyªn liÖu Sè lîng (chiÕc) ChÕ biÕn (m) §Þnh møc XN (m/chiÕc) §Þnh møc c«ng ty (m/chiÕc) % 028 Toµn Th¾ng V¶i ngoµi 3020 5097,5 1,69 1,73 1,5 Mex 3020 256,97 0,085 0,086 1,5 Xèp 3020 110 0,036 0,037 1,5 W38-A0-16 Ongood V¶i ngoµi 6792 5309,15 0,741 0,77 1,5 Xèp 6792 481,44 0,07 0,07 1,5 B38-A0-16 - V¶i ngoµi 3036 3495,94 1,151 1,160 1,5 99-127 Néi ®Þa V¶i ngoµi 4306 5934,68 1,378 1,379 2 Mex 804 - 435 0,1 0,1 2 Mex - 479 0,9 0,9 2 9J80646 G.First V¶i ngoµi 748 980,96 1,31 1,34 2 Xèp 748 109,544 0,146 0,146 2 .... .... .... .... ....
 12. 12. Tæng 101.009 6.405,883 BiÓu sè 6: xÝ nghiÖp may I b¸o c¸o hµng ho¸ Th¸ng 1 n¨m 2001 S T T M· Tån ®Çu kú NhËp XuÊt Tån cuèi kúCB NhËp ≠ Céng A B C XuÊt ≠ Céng 1 W38A0-11 70 70 63 7 70 0 2 028 2995 0 2995 3 B38-A0-16 6611 6611 6611 6611 0 4 KD-19 10 10 0 10 .... ..... ...... ....... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... Tæng 51.051 0 51.051 3452 7 3452 18.632
 13. 13. BiÓu sè 7 b¸o c¸o tæng hîp chÕ biÕn Quý I n¨m 2001 Tªn nguyªn liÖu M· hµng B¸n thµnh phÈm (chiÕc) CB (m) B×nh qu©n (m) Chi phÝ NVL chÝnh (®) B×nh qu©n (®ång/chiÕc) Mex 9J866X46 5840 3.326 0,569 6.061.452 1037,93 V¶i xanh 028 10290 17.348 1,69 47.037.623 4571,3 Xèp B38-A0-16 16.080 18.593,66 1,16 7.171.680 446 ........ .......... ........ ......... ........ ...... .......... Tæng 7.063.122.355
 14. 14. BiÓu sè 8: b¸o c¸o tæng hîp hµng ho¸ Quý I n¨m 2001 M· hµng §¬n vÞ Tån ®Çu kú CB Céng Thµnh phÈm Tån cuèi kú XN I DS 00-116 ChiÕc 0 856 856 856 0 9J8C6X46 - 0 5840 5840 5840 0 JSVB6946 - 0 2018 2018 2018 0 9J8C6P46 - 0 928 928 928 0 L0911-D3 - 0 4230 4230 4230 0 XN II
 15. 15. Céng BiÓu sè 9 b¸o c¸o nguyªn liÖu c«ng ty Quý I n¨m 2001 M· Tån ®Çu kú NhËp nguyªn liÖu (®ång) CB (chiÕc) Thµnh phÈm nhËp kho (chiÕc) Thµnh tiÒn (®ång) Tån cuèi kú (®ång) XN I 99-KD-01+02 4.100.000 4.100.000 0 9J8C6X46 2.851.680 5840 5840 2.857.680 0 99-162/140 47.546.267 1550 1550 47.546.207 0 9J8C6P46 3.019.372 928 928 3.019.372 0 DS00-116 7.065.292 856 856 7.065.292 0 Céng 4.100.000
 16. 16. XN II Tæng céng 7.063.122.3 55 7.063.122.35 5 BiÓu sè 10 b¸o c¸o tæng hîp vËt liÖu phô Quý I n¨m 2001 XÝ nghiÖp M· hµng Thµnh phÈm nhËp kho (bé) Chi phÝ vËt liÖu phô (®ång) May I 9J8C6P46 928 1.862.000 99-162/140 4550 1.710.000 J8W86946 5840 3.330.000 ........ ............ .......... Céng 106.480.000
 17. 17. May II May..... May V Tæng céng 2.024.140.500 BiÓu sè 11: sæ c¸i Tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2001 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång
 18. 18. Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I Quý II Quý III Quý IV TK 152 8.989.243.167 Céng sè PS nî 8.989.243.167 Céng sè PS cã 8.989.243.167 Sè d cuèi kú Nî Cã BiÓu sè 12 b¶ng ph©n bæ sè 1 ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH Quý I n¨m 2001 Ký hiÖu tµi DiÔn gi¶i tiÒn l¬ng Thu nhËp TrÝch 19% BHXH Tæng céng
 19. 19. kho¶n 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 4.213.707.288 380.667.324 4.594.374.612 627 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý XN 746.023.591 33.608.055 779.631.646 641 Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng 199.899.167 21.648.112 221.547.279 642 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý c«ng ty 378.128.694 76.708.551 454.837.245 1388 C¸c kho¶n ph¶i thu 43.018.500 43.018.500 111 Thu håi 29.711.600 29.711.600 Tæng céng 5.610.488.840 512.632.042 6.123.120.882 BiÓu sè 13 sæ c¸i Tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp N¨m 2001
 20. 20. Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I Quý II Quý III Quý IV TK 334 TK338 4.213.707.288 380.667.324 Céng sè PS nî 4.594.374.612 Céng sè PS cã 4.594.374.612 Sè d cuèi kú Nî Cã BiÓu sè 14 b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc®
 21. 21. Quý I n¨m 2001 ChØ tiªu N¬i sö dông TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung Céng TK 627Toµn DN Nguyªn gi¸ KhÊu hao PX I PX II PX ... XN phô trî Nhµ xëng trong SXKD 21.471.016.7 00 191.169.424 27.000.000 20.000.000 7.100.000 122.291.322 M¸y mãc thiÕt bÞ 36.819.367.7 98 1.065.393.86 8 209.476.498 105.000.00 0 88.765.801 1.052.596.72 9 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn, « t« 1.370.696.21 6 24.696.522 0 Ph¬ng tiÖn phôc vô Q.lý 1.445.330.15 5 68.047.155 11.000.000 11.000.000 1.800.000 22.100.000 Céng 1.349.306.96 9 247.476.498 136.000.00 0 97.665.801 1.176.988.05 1
 22. 22. BiÓu sè 15 sæ c¸i Tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung N¨m 2001 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã §¬n vÞ tÝnh: §ång Ghi cã c¸c tµi kho¶n ®èi øng, nî tµi kho¶n nµy Quý I Quý II Quý III Quý IV TK 111 TK 112 TK 311 TK 142 TK 155 TK 152 TK 214 TK 334 TK 338 53.062.900 38.801.000 165.896.800 54.178.080 71.174.500 359.776.735 1.176.988.051 746.023.591 33.608.055 Céng sè PS nî 2.699.509.712 Céng sè PS cã 2.699.509.712 Sè d cuèi kú Nî Cã
 23. 23. BiÓu sè 16: b¶ng kª sè 4- B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt (trÝch) Quý I n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TK cã 142 152 153 331 214 334 338 Céng TK nî TK 154 May I ....... May 5 TK 621 8.989.243.16 7 8.989.243.167 May I 375.121.346 375.121.346 ...... TK 622 4.213.707.28 8 380.667.32 4 4.594.374.612 May I 78.210.000 3.010.000 79.263.000 ....... TK 627 54.178.080 359.776.735 0 0 1.176.988.05 1 746.023.591 33.608.055 2.370.574.512 Céng 54.178.080 9.349.019.90 2 1.176.988.05 1 4.959.730.87 9 414.275.37 9 15.954.192.29 1
 24. 24. BiÓu sè 17 b¶ng kª sè 4- B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt (trÝch) Quý I n¨m 2001 TK cã Céng 621 622 627 NKCT kh¸c Céng TK nî trang tríc NKCT 1 NKCT 2 NKCT 4 TK 154 8.989.243.16 7 4.594.374.61 2 2.699.509.71 2 16.283.127.49 1 May I 375.121.346 79.263.000 454.384.346 ....... May 5 TK 621 8.989.243.167 8.989.243.167 May I 375.121.346 375.121.346 ...... TK 622 4.592.374.612 4.592.374.612 May I 79.263.000 79.263.000 ....... TK 627 2.370.574.512 53.062.90 0 38.801.00 0 165.896.80 0 2.628.335.212
 25. 25. Céng 15.954.192.29 1 8.989.243.16 7 4.594.374.61 2 2.699.509.71 2 53.062.90 0 38.801.00 0 165.896.80 0 32.493.080.48 2 BiÓu sè 18 b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Quý I n¨m 2001 Lo¹i h×n h M· hµng S¶n lîng HÖ sè S¶n l- îng quy ®æi Kho¶n môc chi phÝ Gi¸ thµnh CX Chi phÝ NVL chÝnh Chi phÝ NVL phô Chi phÝ bao b× Chi phÝ NCTT Chi phÝ QLPX GTCX B×nh qu©n SX KD-11 574 0,4 230 2.759.798 799.015,25 55.073,98 1.812.996,70 5 1.034.295,6 6.461.179,59 28.092,0 9 SX KT99- 19 1010 3,2 3232 38.781.263 11.227.901,2 5 773.909,21 25.476.546 14.534.102 90.793.621,4 6 28.092,0 8 SX ND99- 04 124 0,9 112 882.851 503.657,9 1.386.508,9 12.379,5 4
 26. 26. Ðp 050 1420 0,04 8 69 543.899 310.288,68 854.187,68 12.379,5 3 in 7061 738 0,01 3 9,594 2.297,303 75.625,6 43.143,62 121.066,52 12.618,9 8 ..... .... ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng 684.6 6 381 580.32 6 6.963.402.62 7 2.016.040.54 0 138.960.28 5 4.574.474.61 2 2.609.689.71 2 S¬ ®å 14: M« h×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty may Th¨ng Long PhiÕu NK, XK vµ c¸c chøng tõ gèc liªn quan NKCT sè 1, 2 B¶ng ph©n bæ sè 1, 3 B¸o c¸o phô liÖu B¸o c¸o NVL c«ng ty B¸o c¸o NL cña c«ng ty NK-CT sè 7 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh phÈm B¶ng kª sè 4 Sæ c¸i

×