Successfully reported this slideshow.

Kt219

263 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kt219

 1. 1. Môc Lôc Lêi më ®Çu.........................................................................................5 Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh..............................8 I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh:......................................................................................8 I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh:......................................................................................8 Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao ®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh, trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo.................8 Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.........................................................8 Vai trß ®îc thÓ hiÖn:......................................................................8 - Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao..........................................................................................8 - Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm ........................................................................................8 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: ...............................................8 - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. .............8 - VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm..................................9 II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu............................................9 II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu............................................9 Nguyªn liÖu- vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ thµnh phÇn quan träng trong vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp..............................................9
 2. 2. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan cña m«i trêng xung quanh th× yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ®Æt ra nh sau:................................................................................9 - Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt, thêng xuyªn biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn ph¶i tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. Do ®ã ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch- chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ, kh«ng ®óng víi quy c¸ch phÈm chÊt cña s¶n phÈm. Khi xuÊt nhËp kho ph¶i c©n ®o ®ong ®Õm cÈn thËn.......................................................................9 - Ph¶i tæ chøc kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖ c©n ®o , thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h háng mÊt m¸t hao hôt, ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong nh÷ng yªu c©u qu¶n lý ®èi víi vËt liÖu............................................9 - Trong kh©u sö dông: ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch lòy cho doah nghiÖp, do vËy trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¶nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh................................10 - ë kh©u dù tr÷, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng, mua kh«ng kÞp thêi ho¹c g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu, th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a vµ tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. §ång thêi ph¶i t×m nguån cung cÊp thêng xuyªn cã chÊt lîng, gÇn ®Ó ®îc cung cÊp thêng xuyªn vµ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn.....................................10 Tãm l¹i, ®Ó qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c¸c doang nghiªp cÇn qu¶n lý chÆt chÏ kh©u thu mua tíi kh©u b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷. §©y còng lµ mét trong néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp.................10 III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:......................................10 III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:......................................10 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu:..........................................10 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu:..........................................10 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:....................................................13 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu:....................................................13 2
 3. 3. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ:............................13 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ:............................13 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL:..............................................................15 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL:..............................................................15 2.1. Chøng tõ sö dông: ..............................................................15 2.1. Chøng tõ sö dông: ..............................................................15 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL:.....................................................16 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL:.....................................................16 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL:...........................................................17 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL:...........................................................17 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: ...................................................................................................17 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: ...................................................................................................17 ch¬ng II: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn Ba lan ..........................................................................................................23 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty:........................23 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty:........................23 II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan......24 II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan......24 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh:........24 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh:........24 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty:...........................................24 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty:...........................................24 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:...................................................................25 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:...................................................................25 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003:.......................................27 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003:.......................................27 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty:...........................................27 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty:...........................................27 III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: .......................................................................................................29 III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: .......................................................................................................29 S¬ ®å tæ chø bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty....................................29 3
 4. 4. ......................................................................................................29 .....................................................................................................29 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. ...........29 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. ...........29 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL:.................................................32 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL:.................................................32 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:............................................................................................34 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan:............................................................................................34 VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 114 ngµy19/3/2004 xuÊt 10 c¸i cót 40 cho PX c¬ khÝ lµm ®êng níc khu ph©n xëng bia. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo chøng tõ ghi sæ nh sau: ..................................38 Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh ................40 Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh............................................40 Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh............................................40 1. ¦u ®iÓm:.................................................................................40 1. ¦u ®iÓm:.................................................................................40 2. Nhîc ®iÓm:.............................................................................42 2. Nhîc ®iÓm:.............................................................................42 3. ý kiÕn ®Ò suÊt:.....................................................................44 3. ý kiÕn ®Ò suÊt:.....................................................................44 KÕt luËn...........................................................................................47 Phô lôc 1........................................................................................48 Phô lôc 2........................................................................................49 Phô lôc 3........................................................................................50 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn..............................................................................................50 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn..............................................................................................50 Phô lôc 4...........................................................................................51 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:..................................................................................................51 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:..................................................................................................51 Phô lôc 7........................................................................................53 .......................................................64 ......................................65 4
 5. 5. ......................................65 ......................................................................................................65 ......................................................................................................65 Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· më ra mét m«i trêng th«ng tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp., vµ còng chÝnh c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh tªn thÞ trêng ®Ó tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. Trong doanh nghiÖp, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµ c¬ së ®Ó nhËn biÕt ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, lao ®éng vËt t, t×nh h×nh chi phÝ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè hÕt søc quan träng, lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈn cña doanh nghiÖp. ViÖc cung cÊp nguyªn liÖu ®Çy ®ñ, nhÞp nhµng, ®ång bé vµ kÞ thêi th× s¶n xuÊt míi ®Òu ®Æn vµ ®¹t hiÖu qu¶ nÕu kh«ng s¶n xuÊt sÏ bÞ gi¸n ®o¹n, g©y tæn thÊt. Do vËy, h¹ch to¸n vËt liÖu mét c¸ch khoa häc vµ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 5
 6. 6. Tõ thùc tiÔn trªn em ®· thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c b¸c, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ ®Æc biªt lµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS. Lª ThÕ Têng em ®· chän ®Ò tµi Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung luËn v¨n gåm ba ch- ¬ng: Ch¬ng I: Sù cÇn thiÕt nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liªu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh Ch¬ng II: t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan 6
 7. 7. Bµi luËn v¨n ®îc hoµn thµnh víi sù lç lùc cña b¶n th©n vµ sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS. Lª ThÕ Têng cïng ban l·nh ®¹o c«ng ty còng nh c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n n¬i em thùc tËp. Do thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng nhiÒu vµ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn, kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn bµi luËn v¨n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng b¹n ®äc th«ng c¶m vµ gãp ý kiÕn cho bµi luËn v¨n cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn NguyÔn ThÞ Minh Thu 7
 8. 8. Ch¬ng I: mÊy vÊn ®Ò lý luËn vÒ nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh I. kh¸i niÖm vµ Vai trß cña nguyªn liÖu- vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh: Qu¸ tr×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a ba yÕu tè c¬ b¶n: søc lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong mäi doanh nghiÖp sÏ kh«ng tù tiÕn hµnh nÕu nh thiÕu ®i mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n trªn. §èi tîng lao ®éng lµ tÊt c¶ c¸c vËt t mµ lao ®éng cã Ých cã thÓ t¸c ®éng vµo nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh, trong ®ã nguyªn liÖu chÝnh lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng, nÕu kh«ng cã nã th× kh«ng thÓ s¶n xuÊt ra bÊt cø lo¹i s¶n phÈm nµo. Víi nh÷ng ®iÒu tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguyªn vËt liÖu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Vai trß ®îc thÓ hiÖn: - Lµ mét yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chiÕm tû träng cao - Nguyªn vËt liÖu chÊt lîng tèt hay xÊu quyÕt ®Þnh chÊt lîng cña s¶n phÈm - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu cao hay thÊp quyÕt chi phÝ gi¸ thµnh Nguyªn liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - VÒ mÆt hiÖn vËt: vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt vµ biÕn ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. 8
 9. 9. - VÒ mÆt gi¸ trÞ: nguyªn liÖu tiªu hao toµn bé mét lÇn vµ dÞch chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. II. Yªu cÇu vÒ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Nguyªn liÖu- vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ thµnh phÇn quan träng trong vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß, ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh¸ch quan cña m«i trêng xung quanh th× yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu ®îc ®Æt ra nh sau: - Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt, thêng xuyªn biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn ph¶i tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm vµ c¸c nhu cÇu kh¸c trong doanh nghiÖp. Do ®ã ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng, quy c¸ch- chñng lo¹i, gi¸ mua vµ chi phÝ mua còng nh kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ, kh«ng ®óng víi quy c¸ch phÈm chÊt cña s¶n phÈm. Khi xuÊt nhËp kho ph¶i c©n ®o ®ong ®Õm cÈn thËn. - Ph¶i tæ chøc kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖ c©n ®o , thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h háng mÊt m¸t hao hôt, ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong nh÷ng yªu c©u qu¶n lý ®èi víi vËt liÖu. 9
 10. 10. - Trong kh©u sö dông: ®ßi hái ph¶i sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch lòy cho doah nghiÖp, do vËy trong kh©u nµy cÇn tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¶nh t×nh h×nh xuÊt dïng vµ sö dông nguyªn liÖu, vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - ë kh©u dù tr÷, ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc, kh«ng bÞ ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng, mua kh«ng kÞp thêi ho¹c g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu, th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ tèi ®a vµ tèi thiÓu cho tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. §ång thêi ph¶i t×m nguån cung cÊp thêng xuyªn cã chÊt lîng, gÇn ®Ó ®îc cung cÊp th- êng xuyªn vµ gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn. Tãm l¹i, ®Ó qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c¸c doang nghiªp cÇn qu¶n lý chÆt chÏ kh©u thu mua tíi kh©u b¶o qu¶n, sö dông vµ dù tr÷. §©y còng lµ mét trong néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp. III Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: 1.1. Ph©n läai nguyªn liÖu vËt liÖu: Nguyªn liÖu vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung vËt chÊt, môc ®Ých, c«ng dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau. §Ó thuËn tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu mét c¸ch chÆt chÏ vµ tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt tíi tõng lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu lµ viÖc ph©n chia nguyªn liÖu vËt liÖu thµnh tõng nhãm, thø, lo¹i, nguyªn liÖu vËt liÖu kh¸c nhau, mçi 10
 11. 11. nhãm, thø, lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu l¹i cã cïng néi dung kinh tÕ hoÆc cïng môc ®Ých sö dông. XÐt vÒ mÆt lý luËn, còng nh trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu kh¸c nhau tïy theo tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt ë mçi doanh nghÖp. Song tõng c¸ch ph©n lo¹i ®Òu ®¸p øng Ýt nhiÒu môc ®Ých qu¶n lý, h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu trong ®¬n vÞ m×nh NÕu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn liÖu, vËt liÖu ®îc chia thµnh : - Nguyªn liÖu chÝnh(bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi) ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn liÖu lµ ®èi tîng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm nh s¾t thÐp trong c¸c doanh nghiÖp chÕ t¹o m¸y, xi m¨ng vµ c¸t trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, sîi trong c¸c doanh nghiÖp may...®èi víi nöa thµnh phÈm mua ngoµi, môc ®Ých tiÕp tôc s¶n xuÊt s¶n phÈm, thÝ dô sîi mua ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp dÖt còng ®îc coi lµ nguyªn vËt liÖu. - VËt liÖu phô chØ cã t¸c dông phô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra s¶n phÈm nh lµ t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, cho vÖc b¶o qu¶n , bao gãi s¶n phÈm... - Nhiªn liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm c¸c lo¹i ë thÓ láng, khÝ, r¾n dïng ®Ó phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ nh x¨ng dÇu. - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c lo¹i phô tïng chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... 11
 12. 12. - VËt liÖu kh¸c: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm: nh gç, s¾t thÐp vôn hoÆc phÕ liÖu thu nhÆt, thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh. C¨n cø môc ®Ých c«ng dông cña vËt liÖu còng nh néi dung quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n th× vËt lÖu cña doanh nghiÖp chia thµnh: + Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. + Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c phôc vô qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi, cho nhu cÇu b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. C¨n cø vµo nguån nhËp, vËt liÖu ®îc chia thµnh: + Nguyªn vËt liÖu nhËp do mua ngoµi + Nguyªn vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn + Nguyªn vËt liÖu nhËp do gãp vèn liªn doanh Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèi u nhÊt, ph¶i thÊy ®îc mét c¸ch cô thÓ sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng thø, lo¹i nguyªn vËt liÖu, th× doanh nhiÖp cÇn ph¶i ph©n chia nguyªn vËt liÖu mét c¸ch tû mØ, chi tiÕt h¬n n÷a theo tÝnh n¨ng lý hãa theo quy c¸ch, phÈm chÊt nguyªn vËt liÖu. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ph¶i lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu. Sæ danh ®iÓm vËt liÖu lµ mét yÕu tè quan träng gióp cho viÖc h¹ch to¸n ®îc chÝnh x¸c, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¬ giíi hãa h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. Tõ sæ danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu, khi ®· m· hãa ký hiÖu hãa c¸c tªn nguyªn vËt liÖu th× ®ã lµ c¬ së ®Ó thèng nhÊt tªn gäi vËt liÖu, tr¸nh sù nhÇm lÉn, ®ång thêi ®Ó 12
 13. 13. thèng nhÊt ®¬n vÞ tÝnh, thèng nhÊt gi¸ h¹ch to¸n vµ phôc vô cho h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 1.2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu: §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ x¸c ®Þnh chóng theo nh÷ng quy t¾c nhÊt ®Þnh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kÕ to¸n nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thùc tÕ cã nghÜa lµ khi nhËp kho ph¶i tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ. Khi xuÊt kho còng ph¶i x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ®óng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh. Song trªn thùc tÕ do sù biÕn ®éng thêng xuyªn cña mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu mµ nhiÒu donh nghiÖp ®· sö dông: gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh nh©p, xuÊt nguyªn vËt liÖu.Víi u ®iÓm cña lo¹i gi¸ nµy lµ ®¬n gi¶n vµ gi¶m bít sù ghi chÐp tÝnh to¸n hµng ngµy. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ: Gi¸ thùc tÕ NVL nhËp kho: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tïy theo tõng nguån nhËp mµ trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi : + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× gi¸ trÞ vËt t mua vµo lµ gi¸ mua kh«ng thuÕ ghi trªn hãa ®¬n vµ c¸c chi phÝ mua thùc tÕ. + §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p rùc tiÕp vµ c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT th× vËt t mua vµo lµ tæng gi¸ thanh to¸n (gåm GTGT ®Çu vµo) - §èi víi nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp tù gia c«ng chÕ biÕn: gåm gi¸ tri thùc tÕ vËt liÖu xuÊt chÕ biÕn cïng c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c (tiÒn thuª gia c«ng chÕ biÕn, chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì). 13
 14. 14. - Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh: lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanh thèng nhÊt quy ®Þnh. - Gi¸ thùc tÕ phÕ liªu thu håi: lµ gi¸ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hay gi¸ trÞ thu håi tèi thiÓu. - Víi NVL ®îc biÕu tÆng: th× gi¸ thùc tÕ NVL lµ gi¸ tÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¬ng ®¬ng. Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho: - Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc thu mua nhËp kho th- êng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, do vËy gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn, ®ît nhËp kho kh«ng hoµn toµn gièng nhau. §Ó t×nh gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho cã thÓ ¸p dông theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú. + TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp tríc, xuÊt tríc. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tríc. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n: §Ó ®¬n gi¶n thuËn tiÖn trong viÖc h¹ch to¸n NVL, cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n hµng ngµy t×nh h×nhnhËp, xuÊt kho. Gi¸ h¹ch to¸n cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch, gi¸ thùc tÕ cuèi kú tríc. H»ng ngµy sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ ghi trªn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho. Cuèi kú kÕ to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i theo gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ h¹ch to¸n cña HÖ sè gi¸ xuÊt kho = NVL xuÊt kho * NVL 14
 15. 15. 2. KÕ to¸n chi tiÕt NVL: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý NVL trong doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ lùa chän, vËn dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL mét c¸ch phï hîp nhÊt. Cô thÓ viÖc tiÕn hµnh kÕ to¸n chi tiÕt NVL ®îc tiÕn hµnh nh sau: 2.1. Chøng tõ sö dông: Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh QB 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ NVL gåm: - PhiÕu nhËo kho (mÉu 01-VT) - PhÕu xuÊt kho (mÉu 02- VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé(mÉu 03-VT) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa (mÉu 08-VT) - Hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu 02-BH) - Hãa ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn(mÉu 03-BH) Ngoµi nh÷ng chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cã thÕ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn theo quy ®Þnh tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ, h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau. §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung, ph¬ng ph¸p lËp vµ ph¶i ®îc tæ chøc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù vµ thêi gian hîp lý do kÕ to¸n trëng quy ®Þnh phôc vô cho viÖc ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµ tæng hîp sè liÖu kÞp thêi cña c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan. 15
 16. 16. 2.2. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt NVL: - Tïy thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông c¸c sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt sau: + Sæ(thÎ) kho + Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt NVL + Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn + Sæ sè d - Sæ(thÎ) kho(mÉu sè 06 -VT) ®î sö dông ®Ó theo dâi sè lîng nhËp - xuÊt- tån kho cña tõng thø NVL theo tõng kho. thÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ghi c¸c chØ tiªu: tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch ®¬n vÞ tÝnh, m· sè NVL vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ tïy thuéc vµo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt ¸p dông trong doanh nghiÖp. - Ngoµi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nªu trªn, cßn cã thÓ më c¸c b¶ng kª nhËp, b¶ng kª xuÊt, b¶ng kª lòy kÕ tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho NVL, phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®îc ®¬n gi¶n, nhanh chãng, kÞp thêi. 2.3. C¸c ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt NVL: HiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p thÎ kho song song. - Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Ph¬ng ph¸p sè d. 2.3.1.Ph¬ng ph¸p thÎ song song: (Xem phô lôc 1) 2.3.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: (Xem phô lôc 1) 2.3.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d: (xem phô lôc2) 16
 17. 17. 4. KÕ to¸n tæng hîp NVL: NVL lµ tµi s¶n lu ®éng, thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh hiÖn hµnh(theo Q§/1141/TC/Q§/C§KT ngµy1/11/1995), trong mét doanh nghiÖp chØ ®îc ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: - Ph¬ng ph¸o kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 4.1. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh thêng xuyªn, liªn tôc mét c¸ch hÖ thèng vÒ t×nh h×nh nhËp, xuÊt vµ tån kho c¸c lo¹i NVL, thµnh phÇn hµng hãa trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng h¬p trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt. Nh vËy, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. * Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp NVL, kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tµi kho¶n 152:”nguyªn vËt liÖu” tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i NVL theo gi¸ thùc tÕ. + Tµi kho¶n 152 cã kÕt cÊu nh sau: . Bªn nî: ph¶n ¶nh c¸ nghiÖp vô ph¸t sinh t¨ng NVL trong kú. . Bªn cã: ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm gi¶m NVL trong kú do xuÊt ra sö dông. 17
 18. 18. . D nî: gi¸ thùc tÕ cña NVL tån kho Tµi kho¶n 152 cã thÓ më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai tïy theo yªu cÇu qu¶n lý. VD: Theo tiªu thøc ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ doang nghiÖp th× tµi kho¶n 152 gåm n¨m tµi kho¶n cÊp hai nh sau: TK1521: Nguyªn liÖu chÝnh TK1522: VËt liÖu phô TK1523: Nhiªn liÖu TK1524: Phô tïng thay thÕ TK1525: ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n TK1528: VËt liÖu kh¸c Tõ nh÷ng tµi kho¶n cÊp hai nµy chóng ta cßn cã thÓ më c¸c tµi kho¶n cÊp ba, bèn kh¸c tïy thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp - TK151”hµng mua ®ang ®i ®êng” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i vËt t, hµng hãa mµ doanh nghiÖp ®· mua hoÆc ®· chÊp nhËn thanh to¸n víi ngêi b¸n, nhng cha vÒ nhËp kho doanh nghiÖp hoÆc ®ang trªn ®êng vÒ nhËp kho. - TK331:”Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ” Tµi kho¶n 331 dïng ®Ó ph¶n ¸nh mèi quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi b¸n, ngêi nhËn thÇu vÒ c¸c kho¶n vËt t, hµng hãa, lao vô, dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. + TK 331 cã sè d lìng tÝnh do vËy khi lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n qui ®Þnh sÏ c¨n cø vµo c¸c chi tiÕt sè d nî tæng hîp l¹i ®Ó ghi vµo chØ tiªu “tr¶ tríc cho ngêi b¸n – m· sè 132” vµ tæng hîp c¸c chi 18
 19. 19. tiÕt cã sè d ®Ó ghi vµo chØ tiªu”ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n- m· sè 331” kh«ng ®îc bï trõ. - TK133”thuÕgi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ” §©y lµ TK ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh phÇn thuÕ GTGT sÏ ®îc khÊu trõ hoÆc ®· ®îc khÊu trõ do mua NVL. Tµi kho¶n nµy cã hai tµi kho¶n cÊp hai: + TK1331: Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng hãa dÞch vô + TK1332: Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña TSC§. Ngßai c¸c tµi kho¶n chÝnh trªn, kÕ to¸n tæng hîp t¨ng, gi¶m NVL cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c liªn quan nh: TK111, TK112, TK141, TK128, TK222,TK411... * Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: KÕ tãan tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®- îc biÓu diÔn kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å h¹ch to¸n sau: (xem phô lôc 3) Nh vËy trªn s¬ ®å 1(phô lôc 3), chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh h¹ch to¸n tæng hîp NVL víi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh h»ng ngµy. ë phÇn nµy, cÇn chó ý mét sè trêng hîp ®Æc biÖt sau: - NVL t¨ng do mua ngoµi: Trêng hîp NVL vÒ trong th¸ng nhËp kho vµ ®· cã hãa ®¬n. + Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: KÕ to¸n ghi : Nî TK152(gi¸ mua cha thuÕ + chi phÝ thu mua) Nî TK133(ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ) Cã TK liªn quan: tæng sè tiªn ph¶i thanh to¸n. + Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK152:(gi¸ thanh to¸n + chi phÝ thu mua) Cã TK liªn quan:(tæng sè tiÒn cÇn thanh to¸n) 19
 20. 20. - Trêng hîp NVL nhËp kho vÒ trong th¸ng nhng cha cã hãa ®¬n thanh to¸n kÕ to¸n ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh + Víi doanh nghiÖp tÝnh TGTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: Nî TK152: gi¸ t¹m tÝnh mua cha cã thuÕ Nî TK133: thÕ GTGT ®îc khÊu trõ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan: tæng gi¸ thanh to¸n t¹m tÝnh ph¶i tr¶ + Víi doanh nghiÖp tÝnh TGTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK152 tæng gi¸ thanh to¸n (gåm c¶ thuÕ GTGT) Cã TK liªn quan t¹m tÝnh + Khi cã hãa ®¬n vÒ cã sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ hãa ®¬n vµ gi¸ t¹m tÝnh: . Trßng hîp gi¸ hãa ®¬n > gi¸ t¹m tÝnh tiÕn hµnh ghi bæ sung Nî TK152 ghi theo chªnh lÖch gi÷a hãa ®¬n Nî TK133 vµ gi¸ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan . Trêng hîp gi¸ hãa ®¬n < gi¸ t¹m tÝnh kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ghi ®á bót to¸n. Nî TK152 ghi theo chªnh lÖch gi÷a hãa ®¬n Nî TK133 vµ gi¸ t¹m tÝnh Cã TK liªn quan - Trêng hîp NVL cha nhËp kho(tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng) mµ ®· cã hãa ®¬n kÕ to¸n ghi: 20
 21. 21. Nî TK 151: tæng sè tiÒ thanh to¸n ghi trªn hãa ®¬n Cã TK liªn quan (gåm c¶ TGTGT) - Kho¶n triÕt khÊu, gi¶m gi¸ vËt t doanh ghiÖp ®îc hëng, doanh nghiÖp ghi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. + TÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Nî TK 331: phÇn triÕt khÊu gi¶m gi¸ doanh nghiÖp hëng Cã TK152: phÇn triÕt khÊu gi¶m gi¸ cha cã thuÕ Cã TK133: phÇn thuÕ ®· ®îc khÊu trõ øng víi phÇn khÊu trõ ®îc gi¶m gi¸ + TÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Nî TK331 Cã TK152 - Trêng hîp nhËp kho NVL theo ph¬ng thøc ®æi hµng: + Khi xuÊt hµng ph¶n ¸nh doanh thu : Nî TK131: tæng gi¸ thanh to¸n kÓ c¶ thuÕ Cã TK3331: phÇn thuÕ GTGT ph¶i nép cho nhµ níc Cã TK511: doanh thu cha thuÕ + Khi nhËp NVL: Nî TK152(gi¸ cha thuÕ) Nî TK133(thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ) Cã TK131(tæng gi¸ thanh to¸n) Khi dïng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng thanh to¸n tiÒn thÕ GTGT ph¶i nép cho nhµ níc, kÕ to¸n ghi: Nî TK3331 tiÒn thuÕ GTGT ph¶i nép Cã TK111,112 4.2. kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: - Kh¸i niÖm, tµi kho¶n sö dông : 21
 22. 22. Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng theo dâi th- êng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng hãa trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho mµ chØ theo dâi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån ®Çu kú vµ cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª ®Þnh kú hµng tån kho. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trªn tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú, nhËp trong kú vµ kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi kú ®Ó tÝnh. ChÝnh v× vËy, trªn tµi kho¶n tæng hîp kh«ng thÓ hiÖn râ gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng cho tõng ®èi tîng, kh«ng biÕt ®îc sè mÊt, h háng (nÕu cã). Kh¸c víi ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú kh«ng sö dông tµi kho¶n 152 ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ NVL ®Çu kú vµ cuèi kú vµo TK611mua hµng. TK611cã tµi kho¶n cÊp 2 TK6111: mua nguyªn vËt liÖu TK6112: mua hµng hãa Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt t, hµng hãa mua vµo vµ xuÊt dïng trong kú. - Ph¬ng ph¸p c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: Víi c¸c doanh nghiÖp ¸p dông kiÓm kª hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú th× tr×nh tù kÕ to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å 2 (xem phô lôc 4) 22
 23. 23. ch¬ng II: ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty cæ phÇn Ba lan I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸p triÓn cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn hãa XÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc – thùc phÈm Nam Hµ theo quyÕt ®Þnh sè: 15/1998/Q§ - BNN- TCCB3 18/01/1999 cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Thµnh lËp tõ n¨m 1976, xÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l- ¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ tríc ®©y lµ xÝ nghiÖp chÕ biÕn mú Nam §Þnh thuéc Së l¬ng thùc Hµ Nam Ninh. N¨m 1987 xÝ nghiÖp ®îc bµn giao tõ së l¬ng thùc Hµ Nam Ninh vÒ Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c qu¶n lý. NhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ: - ChÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm - B¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng l¬ng thùc, thùc phÈm. - Dù tr÷ lu th«ng l¬ng thùc gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶ thÞ trêng vµ tham gia xuÊt khÈu l¬ng thùc. N¨m 1993 xÝ nghiÖp chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ thµnh lËp l¹i theo nghÞ ®Þnh sè: 388 CP vµ ®æi tªn thµnh “c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ” c«ng ty lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c. Thêi ®iÓm nµy C«ng ty ®· ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia ®a c«ng suÊt tõ 500.000 lÝt/n¨m lªn 3.000.000 lÝt/n¨m råi lªn 5.000.000 lÝt/n¨m b»ng nguån vèn tù cã cña m×nh. N¨m 1996 do yªu cÇu cñng cè l¹i Tæng c«ng ty l¬ng thùc miÒn B¾c, s¾p xÕp l¹i c¸c ®Çu mèi, c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng 23
 24. 24. thùc, thùc phÈm Nam Hµ ®ù¬c s¸t nhËp víi C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc S«ng Hång Hµ Néi vµ trë thµnh xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh l¬ng thùc, thùc phÈm Nam Hµ trùc thuéc C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh l¬ng thùc S«ng Hång, lµ ®èi tîng h¹ch to¸n ®éc lËp. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cæ phÇn hãa cña nhµ níc vµ ®îc sù hëng øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp. ngµy 01/01/1999 C«ng ty cæ phÇn Ba Lan chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng. II. ®Æc ®iÓm tæ chøc häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan 1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt – kinh doanh: Quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan kh«ng lín, quy tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®«ng ba ca liªn tôc. HiÖn nay c«ng ty ®ang s¶n xuÊt hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ: bia vµ b¸nh mú. C«ng ty chØ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm bia vµ s¶n phÈm b¸nh mú. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia ë c«ng ty (xem phô lôc 5) 2. vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty: - Tæng sè cæ ®«ng(CNV) :114ngêi Trong ®ã : + Nam: 59 ngêi – chiÕm 51,75% + N÷: 55ngêi – chiÕm 48,25% - C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 101 ngêi – chiÕm 88,6% - C¸n bé qu¶n lý 13 ngêi – chiÕm 11,4% Trong ®ã : 24
 25. 25. + C¸n bé qu¶n lý c«ng ty 7 ngêi chiÕm 53,84% + C¸n bé qu¶n lý ph©n xëng 6 ngêi chiÕm 46,16% - C¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô gióp viÖc 8 ngêi 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: (xem biÓu 01) 3.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban, ph©n xëng. - §¹i héi cæ ®«ng: lµ tæ chøc cao nhÊt trong c«ng ty, bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ n¬i ®Ò ra ®êng lèi vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD do gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - Ban kiÓm so¸t: KiÓm tra gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. -Ban gi¸m ®èc: ®iÒu hµnh SXKD cña doanh nghiÖp. - Phßng kü thuËt – nghiÖp vô:X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Qu¶n lý vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý thiÕt bÞ vµ lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ. cung cÊp vËt t thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt. Tæ chøc giíi thiÖu, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, tiªu thô s¶n phÈm. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh :Qu¶n lý nh©n sù, bè trÝ lùc lîng lao ®éng phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt, tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi d- ìng c¸n bé. Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng. Qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n th. - Phßng kÕ to¸n: qu¶n lý vÒ tµi s¶n, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ, h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh 25
 26. 26. thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n, ®Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh. - Phßng KCS: kiÓm tra chÊt lîng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tríc khi ®a vµo s¶n xuÊt. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tr- íc khi ®a ra thÞ trêng tiªu thô. 26
 27. 27. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®¹t ®îc trong n¨m 2002- 2003: §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Cuèi 2002 Cuèi 2003 So s¸nh Chªnh LÖch % 1.Doanh thu thuÇn 1163425273 0 1200673426 9 372481539 0,03 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 1279272350 6 1217440095 4 -618322522 -0,04 4. Chi phÝ b¸n hµng 794566021 715471333 -79094688 -0,1 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 722821309 829259969 106438660 0,14 6. Lîi nhuËn thuÇn ho¹t ®éng kinh doanh. (267585810 6) (171239790 0) -963460206 -0,6 3 Qua b¶ng trªn ta thÊy: . Doanh thu n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 0,03% lµ do gi¸ b¸n t¨ng lªn vµ sè lîng SP s¶n xuÊt ra còng t¨ng lªn . Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 gi¶m h¬n so víi n¨m 2002 lµ do ®Þnh møc kü thuËt gi¶m, sè lîng s¶n phÈm t¨ng lªn vµ chi phÝ cè ®Þnh gi¶m ®i, khÊu hao còng gi¶m t¬ng ®èi ...Nhng gi¸ vèn hµng b¸n vÉn lín h¬n doanh thu thÇn. C«ng ty ®· cè g¾ng gi¶m chi phÝ b¸n hµng nhng cha gi¶m ®îc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty bÞ thua lç trong n¨m 2002 vµ n¨m 2003, mÆc dï sè lç n¨m sau ®· gi¶m h¬n sè lç n¨m tríc. 5. C¸c h×nh thøc kÕ to¸n ë c«ng ty: 5.1 H×nh thøc kÕ to¸n: ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan ®· sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. V× lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn khi ¸p 27
 28. 28. dông h×nh thøc ghi sæ nµy cña kÕ to¸n, c«ng ty còng hoµn toµn tu©n thñ ®óng ®Æc ®iÓm quy tr×nh ghi sæ cña h×nh thøc nµy, nghÜa lµ hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh th× kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó ghi theo thø tù thêi gian vµ néi dung, nghiÖp vô kinh tÕ theo ®óng mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c ®èi tîng kÕ to¸n (®èi tîng ®èi øng cña tµi kho¶n). kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ (chøng tõ tæng hîp), sau ®ã tõ chøng tõ ghi sæ, ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n. (Xem phô lôc 6) HÖ thèng sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty cæ phÇn Ba Lan sö dông bao gåm : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : sæ c¸i tµi kho¶n, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông tai c«ng ty: - Niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/ 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c: ViÖt Nam ®ång - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: chøng tõ ghi sæ - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn lai . Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: theo gi¸ gèc . Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ hµng tån kho cuèi kú theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn . Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai thêng xuyªn. 28
 29. 29. III. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba lan: S¬ ®å tæ chø bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng t¸c huy ®éng, ®iÒu hßa vèn, tæ chøc chØ ®¹o kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. KÕ to¸n tæn hîp gåm: KT tiªu thô, KT thanh to¸n, KT tµi s¶n cè ®Þnh, KT nguyªn vËt liÖu, KT gi¸ thµnh. KÕ to¸n c¸ nghiÖp vô kh¸c gåm: KT tiÒn l¬ng, KT tiÒn mÆt, KT tiÒn göi ng©n hµng, KT c«ng nî. Thñ quü: qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c lÖnh thu chi tiÒn mÆt. H×nh thøc sæ kÕ to¸n cña c«ng ty: (xem phô lôc 6) 1. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖu. 1.1 §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu vµ ph©n lo¹i ë c«ng ty: §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, víi hai lo¹i s¶n phÈm chÝnh lµ: Bia vµ b¸nh mú. §©y lµ hai lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô cho nhu cÇu thùc phÈm trªn thÞ tr- êng. Víi ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vËt liÖu cña c«ng ty sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra bia gåm: Malt, g¹o, hoa houblon, cao th¬m, men bia, enzin, phô gia, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ söa ch÷a...VËt liÖu cña b¸nh mú lµ: bét mú, men ph¸p, bét kÝch në... 29 KÕ to¸n trëng KTtæng hîp gåm KTCP, GTvµ KTBCTC KTc¸c nghÖp vô kh¸c Thñ quü
 30. 30. Còng gièng nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c trªn thÞ trêng, c«ng ty muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng th× cÇn ph¶i ®a ra thÞ trêng lo¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao mµ gi¸ thµnh ph¶i hîp lý nhÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng, ®ång thêi ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt (lîi nhuËn lín nhÊt) cho c«ng ty. §Æc biÖt víi doanh nghiÖp mµ trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm vËt liÖu chiÕm tû träng lín tõ 70- 80% gi¸ thµnh s¶n xuÊt th× viÖc qu¶n lý chi phÝ nãi chung vµ qu¶n lý vËt liÖu nãi riªng lµ v« cïng cÇn thiÕt, bëi v× chØ cÇn cã mét sù biÕn ®éng nhá cña gi¸ NVL sÏ kÐo theo sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ra vµ nh thÕ sÏ bÊt lîi cho doanh nghiÖp . Víi lý do trªn yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi NVL ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u mua vµo, xuÊt sö dông, b¶o qu¶n dù tr÷, gièng nh yªu cÇu chung cña mäi doanh nghiÖp. Sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, tr¸nh g©y l·ng phÝ trong s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i vËt liÖu á doanh nghiÖp: Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®îc chia thµnh hai lo¹i sau: + Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm : ë ®©y bao gåm tÊt c¶ nh÷ng NVL tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm bia vµ b¸nh mú bao gåm: . Bia:g¹o, malt, hoa houblon, cao th¬m, men bia... . B¸nh mú: bét mú, men ph¸p, bét kÝch në... + Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c phôc vô nhu cÇu qu¶n lý ë c¸c ph©n xëng... nh: phô tïng thay thÕ, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ , ®å b¶o hé lao ®éng, c¸c ®å phô vô cho c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng(bãng ®iÖn...). C¸ch ph©n lo¹i nµy cha râ rµng, c«ng ty cha chia nguyªn vËt liÖu thµnh: 30
 31. 31. . Nguyªn liÖu chÝnh . VËt liÖu phô . Nhiªn liÖu... C¸ch ph©n lo¹i kh«ng chi tiÕt vµ c«ng ty cha cã sæ danh ®iÓm vËt t. Nguån nhËp vµ xuÊt NVL: - Víi c¸c lo¹i NVL kÓ trªn, ®¬n vÞ kh«ng tù chÕ ra c¸c lo¹i NVL ®îc, nguån nhËp duy nhÊt cña c«ng ty lµ mua ngoµi ®iÓn h×nh mét sè nguån nhËp vËt liÖu cña c«ng ty: . G¹o nhËp tõ c«ng ty TNHH Thóy §¹t –Nam §Þnh . Bét mú H¹ Long, bét mú Kim Ngu nhËp tõ c«ng ty TNHH Phi Vò 1.2. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ ph¸t sinh, ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu kÞp thêi, hîp lý c«ng ty còng ®· cã c¸c kho chøa hµng b¶o ®¶m cho hµng ®îc b¶o qu¶n tèt. ë kho ®Òu bè trÝ thñ kho, víi nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho hµng ngµy vµ b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng ty ®· cã nh÷ng quy chÕ, néi quy râ rµng vÒ b¶o qu¶n vµ sö dông NVL. Cô thÓ, víi tõng ®Æc ®iÓm cña NVL mµ quy ®Þnh nh÷ng thø, lo¹i cã thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh. Khi tiÕn hµnh nhËp kho NVL thñ kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra sè lîng còng nh chÊt lîng cña NVL. Ngoµi ra, c«ng ty còng cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ ngêi lao ®éng nh thñ kho, c¸n bé qu¶n lý, nÕu cã vi ph¹m dÉn ®Õn thiÖt hai trong s¶n xuÊt 31
 32. 32. kinh doanh díi h×nh thøc båi thêng hoÆc kû luËt, khiÓn tr¸ch ®uæi viÖc tïy theo møc ®é vi ph¹m. 1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. T¹i c«ng ty nguyªn vËt liÖu ®îc nhËp chñ yÕu tõ nguån trong n- íc. Víi c¸c chñng lo¹i NVL mua vµo th× phÇn cíc phÝ vËn chuyÓn th- êng do bªn b¸n chÞu, nghÜa lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho cña c«ng ty lµ gi¸ ghi trªn hãa ®¬n cha cã thuÕ GTGT nhng cã c¶ chi phÝ thu mua. VD: NhËp kho malt cña c«ng ty THHH Th¸i t©n theo hãa ®¬n sè 0010550 ngµy 24/ 03/ 2004. Gi¸ mua ghi trªn hãa ®¬n lµ: 331.500.000(kh«ng bao gåm TGTGT). Gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ 331.500.000®. HiÖn nay c«ng ty ®ang chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh VD: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 174 ngµy 31/ 03/ 2004 xuÊt 11.200kg malt cho bé phËn s¶n xuÊt bia thµnh tiÒn lµ: 75.314.600® 2. Thñ tôc nhËp, xu©t kho NVL: 2.1 §èi víi vËt liÖu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu nhËp vµo ®îc tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm nhng cha cã biªn b¶n kiÓm nghiÖm. Sau khi kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp lÖ cña hãa ®¬n ®èi chiÕu c¸c chØ tiªu, chñng lo¹i quy c¸ch vËt liÖu, sè lîng, khèi lîng phÈm chÊt ghi trªn hãa ®¬n víi thùc tÕ th× thñ kho sÏ tiÕn hµnh nhËp kho. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ngêi liªn quan nh ngêi giao hµng, thñ kho, phô tr¸ch cung tiªu, sÏ ®îc lËp thµnh 3 liªn : 1 liªn thñ kho gi÷ ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ kho 1 liªn göi cho bé phËn cung øng 32
 33. 33. 1 liªn göi cho phßng kÕ to¸n VD: C«ng ty ®· mua g¹o tÎ cña c«ng ty TNHH Thóy §¹t- Nam §Þnh theo hãa ®¬n GTGT sè 0000320 . (Xem phô lôc 7) Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho c¨n cø vµo hãa ®¬n thÊy hîp lý cho tiÕn hµnh nhËp kho sè hµng thùc nhËp. (Xem phô lôc 8) 2.2. thñ tôc xuÊt kho NVL: Khi cã nhu cÇu sö dông nguyªn vËt liÖu nh©n viªn ë c¸c ph©n xëng lËp phiÕu xuÊt kho cã ch÷ ký cña qu¶n ®èc ph©n xëng råi chuyÓn cho phßng kü thuËt , phßng vËt t kiªm tra ®èi chiÕu møc tiªu hao nguyªn v©t liÖu vµ kÕ hoach s¶n xuÊt. Trëng phßng kü thuËt ký x¸c nhËn vµo phiÕu, thñ kho c¨n c vµo vËt liÖu cßn l¹i trong kho ®Ó xuÇt kho, ghi lîng thùc xuÊt vµ ký vµo phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký ngêi nhËn hµng, thñ kho, phô tr¸ch cung tiªu vµ ®îc lËp thµnh 3 liªn : 1 liªn chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n 1 liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho 1 liªn giao cho ngêi lÜnh vËt t Thñ kho göi phiÕu xuÊt kho vµ ®¬n xin lÜnh vËt t lªn phßng kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ nµy ®Ó xuÊt kho. VD: ngµy 31/ 3/ 2004 xuÊt 8.000 kg g¹o tÎ cho ph©n xëng bia (Xem phô lôc 9) KT ®Þnh kho¶n: Nî TK621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Cã TK152 – nguyªn vËt liÖu xuÊt kho 2.3. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: §Ó theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho cña NVL theo tõng lo¹i, sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i c«ng ty sö dông ph¬ng 33
 34. 34. ph¸p thÎ song song ®Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt NVL ®îc tiÕn hµnh song song gi· thÎ kho vµ phßng kÕ to¸n. S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n chi tiÕt NVL theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nh sau: (xem biÓu 02) VD: trong th¸ng 3/ 2004 sau khi nhËn ®îc phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho thñ kho lËp thÎ kho cho lo¹i vËt liÖu g¹o (xem phô lôc 10) (Xem sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu – phô lôc 11) 3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp, xuÊt kho NVL t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan: KÕ to¸n tæng hîp lµ viÖc sö dông tµi kho¶n ®Ó ph¶n ¸nh kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c ®èi tîng kÕ to¸n cã néi dung kÕ to¸n ë d¹ng tæng qu¸t: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ.VËt liÖu cña c«ng ty ®îc nhËp vµo tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, chñ yÕu lµ mua ngoµi. Do vËy viÖc sö dông hãa ®¬n chøng tõ lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng, ®¬n gi¸ vËt liÖu mua ngoµi ph¶i ®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh gi¸ b¶n th©n NVL, thuÕ GTGT t×nh h×nh thanh to¸n mua NVL víi ngêi b¸n. 3.1. KÕ to¸n tæng hîp nhËp NVL: C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n sau: - Tk152: Nguyªn vËt liÖu, Tk1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK1522: Nguyªn vËt liÖu phô, TK1523: Nhiªn liÖu, TK1524: Phô tïng thay thÕ Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh: TK111 ”tiÒn mÆt” TK112”tiÒn göi ng©n hµng” TK331 ”ph¶i tr¶ ngêi b¸n” TK141”t¹m øng” TK133”thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ” TK311”vay ng¾n h¹n”... 34
 35. 35. ë c«ng ty NVL chñ yÕu lµ mua ngoµi nhËp kho . C¨n cø vµo c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng vËt t dù ®Þnh møc dù tr÷ NVLvµ møc dïng NVL ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua NVL. C¸c nghiÖp vu thu mua, nhËp NVL ®îc ghi chÐp vµo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp nh sau: *Trêng hîp mua NVL thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: Khi mua NVL kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n cña ngêi b¸n, biªn b¶n nghiªm thu vËt t, phÕu nhËp kho, c¸c phiÕu chi, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng cã liªn quan ®Õn viÖc mua vËt liÖu ®Ó lËp b¶ng kª, chøng tõ ghi sæ, ®¨ng ký vµo chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 152 vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan theo ®Þnh kho¶n. (Xem sæ c¸i tµi kho¶n 152 – phô lôc 12) VD: Ngµy 31/ 03/ 2004 bµ T©m mua 80kg phô gia ®¬n gi¸ lµ: 26364®/kg cña c«ng ty THHH Trêng Giang Gi¸ thùc tÕ lµ: 80kg * 26.364®/kg = 2.109.120® ThuÕ GTGT 10% lµ: 210.912® Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 2.320.032® C¨n cø vµo hãa ®¬n cña c«ng ty THHH Phi Vò sè 0000482 ngµy 31/ 03/ 2004 vµ phiÕu nhËp kho sè 120 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp m¸y tÝnh: Nî TK 152: 2.109.120 Nî TK 133: 210.912 Cã TK 111: 2.320.032 *Trêng hîp mua vËt liÖu ph¶i thanh to¸n qua ng©n hµng. VËt liÖu vÒ kho kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 – nguyªn vËt liÖu nhËp kho Nî TK 133(1331) – thuÕ GTG ®îc khÊu trõ Cã TK112- tæng gi¸ thanh to¸n 35
 36. 36. VD: ngµy 15/ 03/ 2004 mua bét mú h¹ long cña c«ng ty TNHH Phi Vò víi sè lîng lµ: 10.250kg ®¬n gi¸ lµ: 4.350® Gi¸ thùc tÕ lµ: 10.250 * 4.350 = 44.587.500® ThuÕ GTGT 5% lµ: 2.229.375® Tæng sè tiÒn thanh to¸n lµ: 46.816.875® C¨n cø vµo hãa ®¬n mua vËt liÖu sè 000351ngµy 15/ 03/ 2004 phiÕu nhËp kho sè 110 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152: 44.587.500® Nî TK 133: 2.229.375® Cã TK 112: 46.816.875® * Trêng hîp mua NVL b»ng tiÒn t¹m øng . Theo giÊy ®Ò ghÞ t¹m øng cña «ng Ph¹m Xu©n Hng sè 137 ngµy 03/ 03/ 2004 ®Ò nghÞ t¹m øng 3.000.000® ®Ó mua hãa chÊt NAOH. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî Tk 141: 2.200.000 Cã TK 111: 2.200.000 (Xem giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ phiÕu chi phô lôc 14, 15) Khi nhËp kho NVL vµ thanh to¸n tiÒn t¹m øng kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 2.000.000 Nî TK133: 200.000 Cã Tk141: 2.200.000 (Xem giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng – phô lôc 16) * Trêng hîp mua cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n: Lµ nhiÖp vô thêng xuyªn x¶y ra, kÕ to¸n ph¶i theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n qua TK 331 b»ng viÖc lËp sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n c«ng nî. Mçi ngêi b¸n ®Òu ph¶i lËp sæ chi tiÕy riªng tr¸nh 36
 37. 37. t×nh tr¹ng nhÇm lÉn. KÕ to¸n cã thÓ kiÓm tra c¸c kho¶n c«ng nî víi ngêi b¸n. VD: ngµy 31/ 03/ 2004 nhËp mua men cña c«ng ty Phi Vò cha thanh to¸n tiÒn. Gi¸ cha cã thuÕ lµ: 4.280.200®, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10% c¨n cø vµo vµo hãa ®¬n sè 000367 ngµy 31/ 03/ 2004 kÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK 152: 4.280.200 Nî TK1331: 428.020 Cã TK 331: 4.708.220 th¸ng 03/ 2004 c«ng ty cã sæ chi tiÕt c¸c kho¶n c«ng nî sau (xem biÓu sè 17) 3.2. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt Nguyªn vËt liÖu C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n: - TK152: nguyªn vËt liÖu - TK621: chi phÝ vËt t trùc tiÕp cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëgn s¶n xuÊt - TK627: gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëng Ngoµirac«ngtycßnsödôngmétsètµikho¶nkh¸cnh:TK641,642... ViÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh . Khi xuÊt nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo viÖc kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho, thñ kho chuyÓn phiÕu vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó lËp b¶ng kª xuÊt nguyªn vËt liÖu, lËp chøng tõ ghi vµo sæ c¸i TK152 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. (Xem chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n 152- phô lôc 12, 18) 37
 38. 38. * Trêng hîp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm : Trong c«ng ty xuÊt kho vËt liÖu chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. Khi nhËn ®îc b¶ng kª chi tiÕt vËt liÖu kÌm theo chøng tõ xuÊt, kÕ to¸n vËt t kiÓm tra so s¸nh gi÷a chøng tõ xuÊt vµ b¶ng kª chi tiÕt xuÊt. Sau ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n tõng phiÕu xuÊt nh sau: VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt sè 174 ngµy 31/ 03/ 2004 xuÊt 8.000kg g¹o tÎ víi gi¸ lµ 34.395.508® cho ph©n xëng s¶n xuÊt bia, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n : Nî TK6211: 34.395.508 Cã TK152: 34.395.508 VD2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt sè 168 ngµy 31/ 03 xuÊt 30.000kg bét mú víi gi¸ lµ: 159.431.700® cho ph©n xëng b¸nh mú. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK6212: 159.431.700 Cã TK152: 159.431.700 * XuÊt kho vËt liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp vµ s¶n xuÊt chung kÐ to¸n ®Þnh kho¶n: VD1: c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 114 ngµy19/3/2004 xuÊt 10 c¸i cót 40 cho PX c¬ khÝ lµm ®êng níc khu ph©n xëng bia. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµo chøng tõ ghi sæ nh sau: Nî TK6271: 60.000 CãTK152:60.000 VD2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 170 ngµy 31/03/ 2004 xuÊt bãng ®iÖn cho PX c¬ khÝ th¾p s¸ng khu PXSX b¸nh mú . KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: 38
 39. 39. Nî TK6272: 120.000 Cã TK152: 120.000 - XuÊt kho nguyªn liÖu cho CPBH: VD: theo phiÕu xuÊt 109 ngµy 5/3/2004 xuÊt 02 ¾c qui nhËt 12v.85AH cho Hïng l¸i xe, gi¸ 1.409.080® kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK641: 1.409.080 Cã TK152: 1.409.080 - XuÊt kho nguyªn liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp VD: Theo phiÕu xuÊt 110 ngµy 5/3/2004 xuÊt 01 phiÔu thñy tinh cho phßng KCS gi¸ 22.727® kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK642: 22.727 Cã TK152: 22.727 S¬ ®å : H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. (BiÓu 03) Cuèi kú kÕ to¸n lËp b¶ng nhËp, xuÊt , tån vËt t. (xem phô lôc 19) 39
 40. 40. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty cæ phÇn ba lan – nam ®Þnh. 1. ¦u ®iÓm: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan lµ mét c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n ®Ó cã mét chç ®øng trªn thÞ trêng. Song víi sù nç lùc mang tÝnh toµn diÖn vÒ mäi mÆt, c«ng ty ®· vît qua ®îc nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty ®· t¹o ®îc cho ®¬n vÞ m×nh ch÷ tÝn trong lßng kh¸ch hµng vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng cña s¶n phÈm. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy mét phÇn lµ nhê vµo c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung vµ qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu nãi riªng... XuÊt ph¸t tõ viÖc nhËn thøc râ sù ¶nh hëng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu bá ra trong kú ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ra, c«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu tõ kh©u mua vµo, dù tr÷ b¶o qu¶n ®Õn kh©u sö dông. - ë kh©u mua vµo: c«ng ty ®· giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸n bé tiÕp liÖu vÒ tõng th, lo¹i nguªen vËt lÖu cô thÓ do ®ã ®· ®¶m b¶o ®î viÖc cung cÊp dÇy ®ñ kÞp thêi nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p tæ chøc oh©n lo¹i hãa ®¬n, chøng tõ mét c¸ch kîp lý. - ë kh©u dù tr÷ , b¶o qu¶n: xÝ nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®îc vËt liÖu dù tr÷ hîp lý ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt liªn tôc, kh«ng g©y ø ®äng. hÖ th«ng kho tµng ®îc bè trÝ ®Çy ®ñ, thuËn tiÖn vµ ®îc b¶o vÖ tèt tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ thÊt tho¸t nguyªn vËt liÖu. 40
 41. 41. - ë kh©u sö dông: Tõng nhu cÇu sö dông nguyªn v¹t liÖu ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®Òu ®îc kiÓm tra xÐt duyÖt dùa trªn c¬ së nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tiªu hao. Do ®ã c«ng ty ®· qu¶n lý ®îc nguyªn vËt liÖu ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch chÆt chÏ, ®óng ®ñ, lu«n híng tíi môc tiªu gi¶m tèi ®a chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ vÉn ®¶m b¶o tiªu chuÈn ch¸t lîng kü thuËt vµ sè lîng s¶n phÈm t¹o ra. - ViÖc lùa chän cho c«ng ty mét nguån nhËp thÝch hîp vÒ mÆt vÞ trÝ ®Þa lý, nguån nhËp lu«n ph¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng cña nguyªn vËt liÖu mua vµo, ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ ®em l¹i kÕt qu¶ h÷u Ých cho c«ng t¸c tæ chc qu¶n lý chung vÒ nguyªn vËt liÖy t¹i c«ng ty. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ®· thùc hiÖn t- ¬ng ®èi ®Çy ®ñ tõ kh©u hoµn chØnh lu©n chuyÓn chøng tõ ®Õn kh©u ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn rÊt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, ®¸p øng ®- îc nhu cÇu theo dâi thêng xuyªn sù biÕn ®éng cña vËt t, tiÒn vèn cña c«ng ty mét c¸ch cËp nhËp nhÊt. - HÇu hÕt hÖ thèng sæ tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông theo chÕ ®ä mÉu biÓu quy ®Þnh, nhê ®ã ®· t¹o ra sù thèng nhÊt gi· c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n trong c«ng ty ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lý chung. MÆc dï c«ng ty chØ cã mét phßng kÕ to¸n tæng hîp ®¶m nhËn kÕ to¸n chung cña toµn c«ng ty, nhng víi chøc n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh phßng kÕ to¸n ®· lu«n hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thÊy r»ng c«ng t¸c kÕ to¸n tæ chøc nguyªn vËt liÖu ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt 41
 42. 42. ®Þnh, víi mong muèn ®îc gãp phÇn hoµn chØnh h¬n trong c«ng t¸c nµy, em m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh ®Ó bæ sung thªm vµo phÇn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. 2. Nhîc ®iÓm: a. Nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: ViÖc ph©n lo¹i nguyªn vË liÖu cña c«ng ty. Trªn thùc tÕ c«ng ty sö dông tiªu thøc ph©n lo¹i lµ: dùa vµo môc ®Ých sö dông cña vËt liÖu còng nh néi dung, quy ®Þnh ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, do ®ã chia lµm hai läai: - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c. Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty, vËt liÖu cÇn dïng cho s¶n xuÊt cã nhiÒu chñng lo¹i, mµ viÖc qu¶n lý chia ra lµm hai lo¹i nh trªn th× kh«ng n¾m ch¾c ®îc c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ kh¸c nhau, gi¸ trÞ sö dông cña mçi lo¹i vËt liÖu trong nhãm lµ nh nhau. VÝ dô nh trong nhãm nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt th× lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao nh g¹o, malt... vµ c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ cã gi¸ tri thÊp ..., ®Òu ®îc tËp hîp ®ång ®Òu vµo tµi kho¶n 152 vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, miÔn lµ nã ®îc dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt. H¬n n÷a, sù ph©n chia nµy ®a ra yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ ®èi víi nhµ qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ rÊt khã kh¨n bëi v× khèi lîng, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ rÊt lín, kh«ng t¸ch thµnh nh÷ng nhãm nhá cô thÓ ®îc. b. Hoµn thiÖn vÒ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - VÒ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: 42
 43. 43. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña c«ng ty theo h×nh thø “chøng tõ ghi sæ” nhng c«ng ty kh«ng ph¶n ¸nh c¸c chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ nªn tr×nh tù ghi sæ cha theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty nªn thùc hiÖn theo quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. (S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ – phô lôc 6) - VÒ lËp sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc mµ c«ng ty ¸p dông ®ã lµ h×nh thøc kÕ to¸n “chøng tõ ghi sæ”nhng thùc tÕ c«ng ty kh«ng sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. c. thñ tôc vÒ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. - mét sè thiÕu sãt vÒ thñ tôc lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t khi mua hµng vÒ c«ng ty: + MÆc dï khi mua nguyªn vËt liÖu vÒ c«ng ty, ®· cã qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm vËt t theo tiªu thøc sè lîng, chÊt lîng. Nhng c«ng ty cha lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t. + C«ng ty cha x¸c ®Þnh ®îc cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm cña ngêi mua vËt t cho c«ng ty hoÆc ngêi g©y ra c¸c lçi trong trêng hîp vËt t ®îc mua vµo cã sù cè vÒ mÆt tiªu chuÈn kü thuËt. + Phßng KCS cña c«ng ty cßn qu¸ nghÌo nµn. C¸c dông cô kiÓm nghiÖm ®«i khi kh«ng ®¸p øng ®îc cho yªu cÇu kiÓm nghiÖm cña c¸c s¶n phÈm... d. §Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n: §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng, c«ng ty cha thùc sù ®Çu t vµ quan t©m ®Õn viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo trong c«ng t¸c kÕ 43
 44. 44. to¸n.C«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn rÊt thñ c«ng, mÊt rÊt nhiÕu thêi gian. Bªn c¹nh ®ã c¸c chÈn mùc kÕ to¸n míi hÇu nh cha ®îc ¸p dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n. 3. ý kiÕn ®Ò suÊt: a.Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu : Theo em viÖc ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong c«ng ty nªn dùa vµo tiªu thøc ph©n lo¹i lµ: c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ trong c«ng ty ®Ó ph©n lo¹i: - Nguyªn liÖu chÝnh gåm: g¹o, malt, men ... - VËt liÖu phô gåm: bét läc, cao th¬m... - Nhiªn liÖu gåm :dÇu mì... - Phô tïng thay thÕ gåm: cót, chæi than, ®Öm khíp... C«ng ty nªn chia nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt bia vµ b¸nh mú riªng b»ng c¸ch chia TK152(NVL) thµnh TK1521(NVL dïng cho s¶n xuÊt bia) TK1522(NVL dïng cho s¶n xuÊt b¸nh mú). C¸ch lËp nµy sÏ gióp ph©n chia râ NVL dïng cho s¶n xuÊt bia vµ b¸nh mú. ThuËn tiÖn h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n mµ biÕt ®îc møc tiªu hao cña tõng lo¹i s¶n xuÊt. §ång thêi, c«ng ty nªn lËp sæ danh ®iÓm vËt t nh sau: - Mçi nhãm, mçi thø vËt liÖu ®îc quy ®Þnh mét m· riªng, s¾p xÕp mét c¸ch trËt tù tiÖn cho viÖc theo dâi th«ng tin vÒ tõng nhã, tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu ®Ó ghi vµo thÎ kho, sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c¸c sæ kh¸c. Nhê ®ã mµ c«ng viÖc h¹ch to¸nnguyªn vËt liÖu sÏ chÝnh x¸c h¬n, thËn tiÖn h¬n, gi¶m ®îc thêi gian khi cã c«ng t¸c kiÓm tra cßn t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Bé m· vËt liÖu ®îc x©y dùng mét c¸ch khoa 44
 45. 45. häc hîp lý tr¸nh ®îc viÖc ghi trïng lÆp, dÔ dµng sö dông vµ cã thÓ bæ sung m· sè vËt liÖu míi. - ViÖc m· hãa tªn c¸c lo¹i vËt liÖu trong sæ danh ®iÓm vµ s¾p xÕp theo thø tù . Trong sæ danh ®iÓm ph¸i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ, thèng nhÊt gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ hîp lý phôc vô chung cho nhu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. VÖc lËp sæ danh ®iÓm ë c«ng ty cã thÓ theo ph¬ng ph¸p sau: Më tµi kho¶n cÊp hai cña tµi kho¶n 152: TK1521 lµ nhãm nguyªn liÖu chÝnh, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm nguyªn liÖu chÝnh TK1522 lµ nhßm vËt liÖu phô, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm vËt liÖu phô TK1523 lµ nhãm nhiªn liÖu, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm nhiªn liÖu TK1524 lµ nhãm phô tïng thay thÕ, tiÕp ®ã lµ m· sè cho tõng nhãm phô tïng thay thÕ. VD: mÉu sæ danh ®iÓm vËt liÖu cã thÓ lËp nh sau: (xem phô lôc 19 ) b. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Theo em ®Ó phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n vµ ®Ó thuËn tiªn cho viÖc ghi chÐp, kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu c«ng ty nªn më “sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. ViÖc më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ sÏ gióp cho kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cña c«ng ty ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo mét tr×nh tù thêi gian, nã cã t¸c dông nh mét sæ ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ vµ ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. 45
 46. 46. MÉu sæ cã thÓ ®îc më nh sau: (xem biÓu 04) c. LËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t : C«ng ty nªn lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan ë chÝnh kh©u mua vµo, ®ång thêi n©ng cao ý thøc cña nh©n viªn tiÕp liÖu. - C«ng ty nªn ®µu t cho phßng KCS nh÷ng ph¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt lîng, ®Ó phßng nµy cã thÓ ®Èm nhËn ®óng vµ ®ñ chøc n¨ng chÝnh cña m×nh, tr¸nh t×nh tr¹ng x¶y ra thiÕu sãt trong kiÓm nghiÖm, g©y ra hËu qu¶ cho c«ng ty. Biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®îc lËp theo mÉu sau: (xem biÓu 05) d. §Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n: C«ng ty nªn ®Çu t cho c«ng t¸c kÕ to¸n nh: nhËp mua m¸y vi tÝnh. Tæ chøc ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn phßng kÕ to¸n ®Ó hä cã ®ñ kh¶ n¨ng thÝch øng víi khoa häc c«ng nghÖ còng nh cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n míi. 46
 47. 47. KÕt luËn Qua c¸c phÇn ®· tr×nh bÇy ë trªn, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¹i vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nã ®· gióp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh b¶o qu¶n tèt nguyªn vËt liÖu, ng¨n ngõa c¸c hiÖn t- îng tham «, l·ng phÝ vËt liÖu lµm thiÖt h¹itµi s¶n cña doanh ghiÖp , ®ång thêi gãp phÇn n©ng cao viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch lòy, t¨ng tèc ®é chu chuyÓn cua vèn kinh doanh. MÆc dï trong thêi gian qua kÕt qu¶ lµm ¨n cña c«ng ty cha cao nhng c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung. Tõ nh÷ng bµi häc thùc tÕ tÝchlòy ®îc trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ®· gióp em cñng cã vµ n¾m v÷ng h¬n nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®îc häc trong nhµ trêng. Trªn c¬ së lý luËn thùc tiÔn ®è, víi lßng mong muèn ®îc gãp phÇn nhá bÐ vµo viÖc hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn Ba Lan, em ®· m¹nh d¹n ®a ra mét sè quan ®iÓm cña m×nh hy väng r»ng chóng h÷u Ých ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶n ¬ ban l·nh ®¹o c«ng ty cæ phÇn Ba Lan , c¸c c¸n bé nhËn viªn phßng kÕ to¸n vµ thÇy gi¸o , PGS. Lª thÕ Têng ®É tËn t×nh góp ®ì ®Ó em hoµn thiÖn bµi luËn v¨n nµy. 47
 48. 48. Phô lôc 1 S¬ ®å c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu: S¬ ®å1: 1. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p thÎ song song: Ghi chó : : Ghi cuèi ngµy : Ghi cuåi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 2. Ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: S¬ ®å 2: KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: (1) (1) (2) (4) (2) (3) (3) Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 48 ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ KT chi tiÕt B¶ng kª tæng hîp N- X - T ThÎ kho Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Chøng tõ xuÊt b¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn
 49. 49. Phô lôc 2 S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu trªn ph¬ng ph¸p sè d: Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu, kiÓm tra 49 ThÎ kho Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt b¶ng lòy kÕ xuÊt Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp B¶ng lòy kÕ nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ sè d­
 50. 50. Phô lôc 3 S¬ ®å 1: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TK151 TK152,153 TK621 NhËp kho hµng ®ang XuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n ®i ®êng kú tríc xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm TK111,112,141,331 TK627,641,642,241 NhËp kho do mua ngoµi XuÊt dïng cho qu¶n lý , phôc vô s¶n xuÊt, b¸n hµng,QLDN, XDCB TK133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TK411 TK632 (157) NhËn gãp vèn liªn doang XuÊt b¸n, göi b¸n cæ phÇn, cÊp ph¸t TK154 TK154 NhËp kho do tù chÕ, thuª XuÊt tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng ngoµi gia c«ng chÐ biÕn chÕ biªn TK128,222 TK128,222 NhËp l¹i vèn gãp liªn XuÊt gãp vèn liªn doanh doanh TK338 (3381) TK138 (1381) Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª chê ch¬ xö lý xö lý TK421 TK421 50
 51. 51. Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸l¹i gi¸ l¹i Phô lôc 4 S¬ ®å 2: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: TK 151,152,153 TK611 TK151, 152,153 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL,CCDC KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL, CCDC tån ®Çu kú tån cuèi kú TK111,112,141,331 TK111,112,138 Thanh to¸n tiÒn TriÕt khÊu hµng mua ®îc hëng gi¶m gi¸, hµng mua tr¶ l¹i TK133 ThuÕ GTGT TK333,(3333) TK621,627 ThuÕ nhËp khÈu Gi¸ trÞ vËt liÖu, cc«ng cô dông cô xuÊt dïng TK411 TK111,138. 334 NhËn gãp vèn liªn doanh ThiÕu hôt, mÊt m¸t TK421 TK421 51
 52. 52. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ t¨ng Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ gi¶m Phô lôc 5 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia: 52 Nguyªn liÖu chÝnh: mait, g¹o NghiÒn thµnh bét Sµng trén ®Òu gao, malt NÊu bia Läc th« §un hoa houblon Lµm l¹nh Lªn men chÝnh Lªn men phô Läc, b·o hßa co N¹p bæ sung coThµnh phÈm
 53. 53. Phô lôc 7 Hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 MÉu sè: 01 GTGT – 3LL GC/ 2003B 0000320 §¬n vÞ b¸n: C«ng ty THHH Thóy §¹t. §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn M¹nh HiÒn Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn Ba Lan §a chØ : 5 ®êng Th¸i B×nh – TP Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt – MS 06 00161270 STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¹o tÎ kg 10.000 3476,19 34761904 Céng tiÒn hµng: 34.761.904® ThuÕ suÊt TGTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 1.738.096® Tæng céng tiÒn hµng: 36.500.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång. 53
 54. 54. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký ghi râ hä tªn) Phô lôc 8 §¬n vÞ:........ MÉu sè: 01 – VT Q§ sè: 1141 – TC/Q§/C§KT Sè: 121 PhiÕu nhËp kho Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Hä tªn ngêi giao hµng: PhËm ThÞ T©m Theo hãa ®¬n sè 00320 ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004 cña c«ng ty TNHH Thóy §¹t NhËp t¹i kho ¤ng Du©n. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt (SP, hµng hãa) M· sè §¬n vÞ tÝn h Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 G¹o tÎ kg 10.000 3.476,19 34.761.904 ThuÕ 5% 1.738.096 Céng 36.500.000 Sè tiÒn (b»ng ch÷): ba m¬i s¸u triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång. 54
 55. 55. Ngêi nhËn. Thñ kho. KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 9 MÉu sè: 01 – VT §¬n vÞ ........ Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT PhiÕu xuÊt kho Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2004 Hä tªn ngêi nhËn hµng: ¤ng Du©n.§Þa chØ: Ph©n xëng bia. Lý do xuÊt: s¶n xuÊt th¸ng 03/2004 . XuÊt t¹i kho: PX bia. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt(SP,hµn g hãa) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒnYªu cÇu Thùc xuÊt 1 G¹o tÎ kg 8.000 34.395.508 Céng 34.395.508 55
 56. 56. Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷): hai bÈy triÖu hai tr¨m lÎ mét ngh×n t¸m tr¨m ®ång. Ngêi nhËn. Thñ kho. KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 10 MÉu sè: 06/VTQ§ Sè 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1995 cña BTC ThÎ kho Ngµy lËp thÎ ................. Tê sè ........................ Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa............. M· sè ............................. ®¬n vÞ tÝnh:Kg Ngµ y nhË p xuÊt Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Ký nhËn kÕ to¸n Sè phiÕu ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhË p xuÊ t 56
 57. 57. 950 88 6/03 nhËp g¹o - Thóy §¹t 12.00 0 121 31/03 NhËp g¹o – Thóy §¹t 10.00 0 174 31/03 XuÊt Du©n PX bia 8.00 0 ... ... ... ... ... ... ... Tån cuèi kú 4.95 0 Phô lôc 11 sæ chi tiÕt nguyªn vË liÖu sæ më ngµy 01/01/2004 Tªn vËt liÖu: g¹o tÎ Quy c¸ch, phÈm chÊt: kho Du©n §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: Chøng tõ DiÔ n gi¶i TK §.¦ §¬n gi¸ nhËp XuÊt Tån Sè N Lîng TiÒn L T L T 950 98921 75 88 6/ 3 T© m nhË 3380,9 5 12000 405714 29 57
 58. 58. p 121 31 /0 3 TN 3476,1 9 10000 347619 04 174 31 /0 3 XuÊ t du© n 800 0 3439 5508 cén g PS 22000 753333 33 800 0 3439 5508 Tån 149 50 50830 000 Phô lôc 12 sæ c¸i tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n : Nguyªn liÖu, vËt liÖu Trang: Sè hiÖu: 152 Ngµ y th¸n g Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §.¦ Sè tiªn S è N- T Nî Cã Tån ®Çu kú 1293842662 48 31/ 3 NhËp vËt t 111 19818920 58
 59. 59. 60 31/ 3 NhËp NL, VL 331 611805388 61 31/ 3 NhËp NL,VL 141 36025404 72 31/ 3 XuÊt NVL - 401861831 PS 667649712 401861831 D cuèi kú 1559630543 Phô lôc 13 Sè:72 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/ 3/ 2004 C. tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn S N Nî Cã Nî Cã XuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông 3/ 2004 6211 6212 6271 6272 6413 811 6411 642 152 152791578 169533635 43708314 5068850 1409080 25657861 3652513 40000 401861831 Céng 401861831 401861831 Phô lôc 14 GiÊy ®Ò nghi t¹m øng Sè: c137/ 3 §¬n vÞ:...... §Þa chØ:.............. Ngµy ..3...th¸ng.3...n¨m 2004 Tªn t«i lµ: Ph¹m Xu©n Hng §Þa chØ: HC §Ò ghÞ cho t¹m øng sè tiÒn : 2.200.000® (ch÷): hai triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång Lý do t¹m øng: mua hãa chÊt. Thêi h¹n thanh to¸n 31/ 3/ 2004 59
 60. 60. Ngêi nhËn Phô tr¸ch . KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Phô lôc 15 Sè: 461 phiÕu chi Ngµy 3 th¸nh 3 n¨m 2004 Hä, tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m Xu©n Hng. §Þa chØ: HC. Lý do chi: Mua hãa chÊt. Sè tiÒn: 2.200.000® (ch÷): hai triÖu hai tr¨m ngh×n ®ång. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn:(b»ng ch÷):.......................... 60
 61. 61. Tû gi¸ ngo¹i tÖ:........................................... Sè tiÒn quy ®æi:........................................ Phô lôc 16 GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng ngµy 31/ 3/ 2004 Hä tªn ngêi nhËn tiÒn: Ph¹m xu©n Hng. §Þa chØ: HC DiÔn gi¶i I. Sè tiÒn t¹m øng 1.Sè tiÒn t¹m øng kú tríc cha hÕt II. phiÕu chi sè: 461 ngµy 3/ 3/ 2004 III. chªnh lÖch sè tiÒn t¹m øng kh«ng chi hÕt Sè tiÒn 0 2.200.000 2.200.000 0 KÌm theo chøng tõ hãa ®¬n mua vËt t. Ngêi nhËnT.T Phô tr¸ch . KÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) phô lôc 17 Sæ chi tiÕt thanh to¸n Sæ më ngµy 01/ 01/ 2004 TK:331 §èi tîng: T©m c«ng ty Phi Vò – Nam §Þnh. Chøng tõ DiÔn g¶i TH ®îc triÕt khÊu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d SH NT Nî Cã Nî Cã D ®Çu n¨m 11871 97 15/ 3 T©m nhËp bét mú 152 133 55287800 12 0 31/ 3 NhËp phô gia 152 133 4280200 61
 62. 62. 11 4 30/ 3 NhËp bét mú 152 133 32791500 10 2 25/ 3 NhËp bét mú 152 133 56897400 14 3 5/3 Thanh to¸n tiÒn bét mú 111 40000000 16 3 15/ 3 Thanhto¸n tiÒn bét mú 111 55287800 ... ... ... ... ... ... ... Céng PS 21392157 1 14925690 0 7107180 0 Phô lôc 18 Sæ danh ®iÓm vËt t Ký hiÖu Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ Ghi chóNhãm vËt liÖu Sæ danh ®iÓm 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 152101 152101 G¹o kg 125102 152102 Malt kg 152103 152103 Bét mú kg 1521031 Bét mú kim ngu kg 1521032 Bét mú h¹ long kg 62
 63. 63. 152104 152104 Phô gia kg ... ... ... ... 1522 1522 VËt liÖu phô kg 15221 Men th¬m kg ... ... ... 1523 1523 Nhiªn liÖu lÝt 15231 DÇu lÝt 15232 X¨ng lÝt ... ... ... 1524 1524 Phô tïng thay thÕ Phô lôc 19 Tæng hîp nhËp , xuÊt, tån( quý I / 2004) Tªn §¬n vÞ §Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL T SL T SL T SL T Houblo n kg 717 5982583 9 970 10933000 0 128 1322570 0 1299, 8 13430273 9 G¹o kg 235 0 7861659 4210 0 13888561 3 2950 0 9591737 2 1495 0 50829900 Enzym e kg 5 1501500 0 20 54600000 7,78 2201083 0 17,22 47604170 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... BiÓu 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 63
 64. 64. Ghi chó : QH trùc tuyÕn QH chøc n¨ng 64 §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc P kü thuËt nghiÖp vô P kÕ to¸n tµi vô P tæ chøc hµnh chÝnh P K C S PX bia PX b¸nh mú PX c¬ khÝ PX ®iÖn l¹nh PX nåi h¬i
 65. 65. Phô lôc 6 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chó ý: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu 65 (3)(2b ) (1a ) Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ chi tiÕt B¶ng chi tiÕt sè PS Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¸o c¸o kÕ to¸n (1b) (2a ) (4) (5) (6) (6)
 66. 66. BiÓu 02: S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ s«ng song (1) (1) (2) (2) (3) Ghi chó: :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :§èi chiÕu kiÓm tra 66 ThÎ kho Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª tæng hîp N, X, T
 67. 67. BiÓu 03: S¬ ®å : H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. TK111,112,331 TK152 TK621 XuÊt kho NVL dïng cho SX Mua NVL nhËp kho TK627 TK133 TGTGT ®îc XuÊt NVL cho SX chung KhÊu trõ TK642 TK141. XuÊt NVL cho CPQLDN Mua NVL b»ng TiÒn t¹m øng TK641 XuÊt dïng cho CP b¸n hµng 67
 68. 68. BiÓu 04: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu ngµy, th¸ng Sè hiÖu ngµy, th¸ng 1 2 3 4 5 6 01 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Céng ... Céng ... - Sæ nµy cã.................trang, ®¸nh sè tõ 1 ®Õn............... - ngµy më sæ.................... Ngµy ....th¸ng .....n¨m 2004 Ngêi lËp biÓu. KÕ to¸n trëng. Gi¸m ®èc. (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 68
 69. 69. BiÓu 05: Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do –H¹nh phóc Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (VËt t, s¶n phÈm, hµng hãa) Ngµy... th¸ng... n¨m... B¶n kiÓm nghiÖm gåm: ¤ng (bµ)...............................trëng ban ¤ng (bµ)................................ñy viªn ¤ng (bµ)................................ñy viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: Tªn nh·m hiÖu quy c¸chVL M· sè §¬n vÞ tÝnh KiÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó SL ®óng QC-PC SL kh«ng ®óng QC- PC ... ... ... ... ... ... ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè vËt liÖu trªn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm thñ tôc nhËp kho. §¹i diÖn kü thuËt. Thñ kho. Trëng ban . (§¹i diÖn phßng tµi chÝnh) 69

×