Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MEER KANSEN VOOR KINDEREN,
BUURT EN SCHOOL

ONDERWIJSKANSENPLAN VAN OBS DE MOLENWERF
2003 - 2006
The great thing in this world is not so much where you stand, but
in what direction you are moving.
Oliver Wendell Holmes ...
Inhoudsopgave

Ten Geleide
1. Schets van de huidige situatie
1.1. De situatie op ‘De Molenwerf’
1.2. Het beleid
1.2.1. Het...
Ten geleide
Graag bied ik u namens openbare basisschool De Molenwerf de tweede versie van het
Onderwijskansenplan aan.
In ...
1. Schets van de huidige situatie
1. 1. De situatie op ‘De Molenwerf’
Openbare Basisschool ‘De Molenwerf’ maakt deel uit v...
-

de totstandkoming van een doorgaande lijn in het taalaanbod van leerlingen van
groep 1 t/m 8 waarbij rekening wordt geh...
Omdat het duidelijk is dat er ingrijpende veranderingen zullen moeten plaatsvinden, is
gezocht naar absolute kwaliteiten v...
1.4. Reeds lopende activiteiten ter verbetering
1.4.1. Verandering op managementniveau
Per juni dit jaar heeft de oude dir...
Lopende activiteiten op het gebied van taalbeleid





Er is een nieuwe methode begrijpend lezen aangeschaft (gr. 4 – ...
lopende initiatieven in de buurt, deels door zelf als school het voortouw te nemen in
zaken die de leefomgeving van onze l...
i.c. het verhogen van de kennis van leerkrachten op het terrein van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen;
- het ...
het zeer wenselijk om ook dit jaar ons op dit onderdeel
te laten ondersteunen.
Activiteiten gericht op het versterken van ...
N.B. 1: voor het seizoen 2002 – 2003 hebben we vanuit de bestaande formatie 4 uren per week vrij
gemaakt voor het onderste...
3.2. Verbetering van de communicatie met ouders en buurt
Analyse samengevat
Ouders van onze leerlingen voelen zich niet al...
Acceptatie

•

•

Planning

•

•

Organisatie / knelpunt

Externe begeleiding

Het team ervaart dat de afstand tot een gro...
Activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van ouders
Uitvoering : leerkrachten/team/directie
Coördinatie:...
Analyse samengevat
Het instroomniveau van leerlingen daalt gestaag. Er komen steeds meer vierjarige
leerlingen op school d...
•
•
•
•
•
•
•
Acceptatie

•
•

Planning

•

•
Organisatie / knelpunten

•

•
•

Externe begeleiding

•

In 2005 is de Pira...
Activiteiten gericht op het creëren van een doorgaande lijn VVE – BO - VO
Uitvoering : leerkrachten/team
Coördinatie: CLZ,...
3.4. Het invoeren van klassenmanagement
Analyse samengevat:
Er zijn steeds meer kinderen die extra hulp nodig hebben. Zij ...
Externe begeleiding

het proces en maakt het mogelijk dat collega’s bij
elkaar in de klas kunnen kijken
 In het seizoen 2...
3.5. Invoeren van een LVS gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling
Analyse samengevat
Op school is er naast een toena...
Activiteiten gericht op invoering van een LVS gericht op de sociaal
emotionele ontwikkeling
Uitvoering : team
Coördinatie:...
3.6. Samenwerking met (school)maatschappelijk werk en andere partners
Analyse samengevat
Vanuit de rol die wij als school ...
4. Begroting Onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’
Schooljaar 2002 – 2003
Doelstelling
Versterking taalbeleid

Totaal

Activi...
Schooljaar 2003 – 2004
Doelstelling
Versterking taalbeleid

Activiteit / Materiaal
Middelen opstap/overstap

Kosten
€

720...
Schooljaar 2004 - 2005
Doelstelling
Versterken taalbeleid

Activiteit / Materiaal
Middelen opstap/overstap

Kosten
€

720,...
Schooljaar 2005 – 2006
Doelstelling

Activiteit / Materiaal

Versterken taalbeleid

Interne begeleiding

€

1.500,00

Midd...
Schooljaar 2006 – 2007
Doelstelling
Vergroten betrokkenheid
ouders

Activiteit / Materiaal
uitvoering cursussen pc- en
int...
4.1. Overzicht van okp-investering per jaar en per doelstelling
doelstelling

taalbeleid
relatie ouders
VVE – BO - VO
Klas...
Bijlage 1: Verdeling van gewichtenleerlingen op het scholeneiland

Verdeling van gewichtenleerlingen op het scholeneiland ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Okp de molenwerf meer kansen voor kinderen buurt en school

602 views

Published on

Onderwijskansenplan obs de Molenwerf (2003-2006)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Okp de molenwerf meer kansen voor kinderen buurt en school

 1. 1. MEER KANSEN VOOR KINDEREN, BUURT EN SCHOOL ONDERWIJSKANSENPLAN VAN OBS DE MOLENWERF 2003 - 2006
 2. 2. The great thing in this world is not so much where you stand, but in what direction you are moving. Oliver Wendell Holmes Jr. (1809 - 1894) Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 2
 3. 3. Inhoudsopgave Ten Geleide 1. Schets van de huidige situatie 1.1. De situatie op ‘De Molenwerf’ 1.2. Het beleid 1.2.1. Het beleid dat de gemeente voert 1.2.2. De inspectie 1.3. Het proces 1.3.1. Interne analyse 1.3.2. Verbeterpunten geformuleerd door het team 1.3.3. Visie en missie 1.4. Reeds lopende activiteiten ter verbetering 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. Verandering op managementniveau Vers bloed in het team Zorg, verbreding en systematisering Taalbeleid Aanscherping van onze visie op onderwijs en de relatie naar buiten 2. Doelstellingen in het kader van het Onderwijskansenplan 3. Plan van aanpak 3.1. 3.2 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Versterking van het taalbeleid Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het leerproces en de school Het creëren van een doorgaande lijn VVE – BO - VO Invoering van klassenmanagement Invoeren van een LVS gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling Samenwerking met (school)maatschappelijk werk en andere partners 4. Begroting Onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ 4.1. Overzicht van okp-investering per jaar en per doelstelling Bijlage 1: Verdeling van gewichtenleerlingen op het scholeneiland Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 3
 4. 4. Ten geleide Graag bied ik u namens openbare basisschool De Molenwerf de tweede versie van het Onderwijskansenplan aan. In de eerste versie die ter beoordeling voorgelegd werd, ontbrak een gedetailleerde onderbouwing van de doelstellingen; hierin wordt met deze versie menen wij voorzien. Daarnaast hebben we op verzoek de financiële paragraaf nadrukkelijker ingevuld. Als directie en team van De Molenwerf hopen we snel officieel aan de slag te mogen gaan met de verwezenlijking van dit plan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij, ondanks het ontbreken van de goedkeuring, een aantal zaken voor het komend seizoen reeds in gang gezet hebben. Voor alles willen we (verdere) vertraging voorkomen. Derhalve is een aantal leraren reeds ingeschreven voor de in september startende cursussen en zijn de materialen aangeschaft die horen bij de nieuwe werkmethode (Piramide). Daarnaast hebben de teamleden inmiddels ruim een jaar toegeleefd naar het concretiseren van het Onderwijskansenplan en zijn zij begonnen met de nodige zelfstudie. De drive van de teamleden om nu al aan de slag te gaan verraadt hun passie voor het vak en de betrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge mensen. Ik ben nog maar kort aan deze school verbonden. Wat mij tijdens mijn sollicitatie met name bekoorde was het enthousiasme waarmee teamleden over de inhoud van het plan spraken. Ik mocht alleen komen wanneer ik mij vierkant achter het plan zou opstellen. Dat ik dat doe leidt geen twijfel. Gedeeltelijk omdat ik het beloofd heb, maar nog meer omdat ik overtuigd ben van de noodzaak dat wij als school een ander aanbod zullen moeten gaan creëren richting (toekomstige) leerlingen, ouders, buurt en de gemeenschap. De Molenwerf deed de afgelopen jaren qua onderwijskundige kwaliteit weliswaar niet onder voor andere scholen, maar heeft te passief toegekeken hoe de omstandigheden veranderden. Het leerlingenaantal is sterk terug gelopen en de zorgzwaarte voor leerlingen is onevenredig toegenomen. Herpositionering van de school begint bij het versterken en opfrissen van de inhoud van het onderwijs, het op middellange termijn heroverwegen van het huidige curriculum en het aanpakken van de fysieke omgeving. Met dit laatste is inmiddels door team en ouders een begin gemaakt. Lokalen zijn opgeknapt, de patio is in ere hersteld en dit najaar worden het plein en de algemene ruimtes onderhanden genomen. Daarnaast zal de school zich nadrukkelijker in haar voedingsgebied presenteren en de verbinding met de buurt(en) aan gaan. Tot slot. Wij zien het Onderwijskansenplan niet zozeer als een plan, maar met name als een enorme kans. Een kans voor de school als instituut, maar bovenal als een kans voor onze leerlingen en voor de buurt(en). Graag zullen we die kans verzilveren! Bert van der Neut Directeur ‘obs De Molenwerf’ Tiel 22 augustus 2003 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 4
 5. 5. 1. Schets van de huidige situatie 1. 1. De situatie op ‘De Molenwerf’ Openbare Basisschool ‘De Molenwerf’ maakt deel uit van het scholeneiland in de Kloosterbuurt in Tiel. De school kampt al vele jaren met een afnemend leerlingenaantal. De afgelopen zes jaar is dit teruggelopen van 215 tot 160 leerlingen dit jaar. Daarnaast is het aantal leerlingen van allochtone afkomst ten opzichte van de totale populatie sterk en snel gegroeid (dit jaar ruim 25%) en bestaat ruim een derde deel van het totaal aantal leerlingen uit kinderen met 1.25 zorggewicht. Zowel met betrekking tot de omvang van de instroom als de zorgbehoefte, begint ‘De Molenwerf’ steeds meer uit de pas te lopen met de haar omringende scholen (zie bijlage 1). Het ‘Convenant Allochtonen in het Basisonderwijs’ (CAB), afgesloten tussen de scholen en de gemeente, die de verdeling van gewichtenleerlingen zou moeten spreiden, werkt in de praktijk niet en wordt naar het er uitziet opgeheven. De huidige leerlingenpopulatie is bovendien geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de wijk waarin de school staat. Op het eerste gezicht maakt de onderwijssituatie op ‘De Molenwerf’, zoals ook beschreven in het inspectierapport, een positieve indruk. De resultaten van de leerlingen lagen tot voor kort rond het landelijk gemiddelde. Inmiddels is dit niet meer het geval. Toetsing in 2002 wijst uit dat kinderen in groep 2 op een lager niveau binnenkomen. Hierdoor zal de school de komende jaren meer inspanningen moeten verrichten om het gewenste onderwijsniveau te behalen. Ook wat betreft uitstroom is de verwachting dat ‘De Molenwerf’ dit jaar onder het landelijk niveau zakt. Het team bestaat uit een directeur, 12 groepsleerkrachten, een coördinator leerlingenzorg, 2 OALT leerkrachten (Turks en Marokkaans) en een conciërge. De gemiddelde leeftijd van het team is hoog (ongeveer 45 jaar) en een groot deel ervan is reeds lange tijd aan de school verbonden. Het ontbreekt aan jonge, verse inbreng waardoor op teamniveau en in onderwijsvernieuwende zin weinig natuurlijke ontwikkeling is. Er zijn enkele gevallen van langdurige ziekte geweest. Het aangekondigde vertrek van de directeur (per 1 juni 2003) heeft lange tijd gezorgd voor een afwachtende en onzekere houding. Samengevat kan gezegd worden dat de situatie niet zorgwekkend is, maar op z’n minst serieuze aandacht behoeft. De gemeente acht het noodzakelijk te investeren om verder wegglijden van de school te voorkomen en is samen met het Bestuursbureau van het Openbaar Basisonderwijs een proces gestart om de school weer aantrekkelijk te laten zijn voor ouders en hun kinderen. 1.2. Het beleid 1.2.1. Het beleid dat de gemeente voert Het door de gemeente Tiel gevoerde GOA-beleid is onder andere gericht op: - voor- en vroegschoolse educatie (VVE) met als uitvoeringsprogramma Piramide dat wordt uitgevoerd door peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs; - taalbeleid in het basisonderwijs waarbij scholen op basis van een taalbeleidsplan werken aan de verbetering van taalvaardigheid van hun leerlingen. Door het invoeren van Piramide en de ontwikkeling van taalbeleid wordt in de basisscholen gewerkt aan Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 5
 6. 6. - de totstandkoming van een doorgaande lijn in het taalaanbod van leerlingen van groep 1 t/m 8 waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften en achtergronden; het project Onderwijs aan Woonwagenbewoners en Zigeunerkinderen; het project Zorgstructuur in het voortgezet onderwijs. Daarnaast financiert de gemeente uit eigen middelen het project ‘OpStap Opnieuw’, het project ‘Buurtschakels’ en ontwikkelt zij beleid onder de noemer ‘Allochtonen en Onderwijs’ dat onder meer gericht is op het toe leiden van peuters naar peuterspeelzalen en op het vergroten van de ouderbetrokkenheid door het opzetten van allochtone oudergroepen. In eerste instantie was het budget voor VVE ontoereikend om een peuterspeelzaal in de Kloosterbuurt te starten. Inmiddels heeft de gemeente besloten tot de bouw van een nieuw wijkcentrum, annex peuterspeelzaal op een terrein vlak naast ‘De Molenwerf’ en zal ook het VVE-project hier gerealiseerd worden. 1.2.2. De Inspectie Naast de gemeente speelt de Onderwijsinspectie een belangrijke rol in dit proces. De inspecteur van OC & W waardeerde in 2002 de opbrengsten, de leerstofaanbod, de leertijd en het didactisch handelen van ‘De Molenwerf’ weliswaar als ‘voldoende’, maar signaleert ook dat een aantal voorgenomen zaken (zoals het invoeren van een leerlingvolgsysteem) nog in onvoldoende mate gerealiseerd is. Deels is dit te wijten aan ziekte van de directie en de coördinator leerlingenzorg, maar in ieder geval heeft het er in geresulteerd dat de leerlingzorg gewaardeerd werd als ‘onvoldoende’. De Inspectie gaf ook aan dat er meer aandacht nodig is voor de sociaal-emotionele aspecten, die zowel op de leerlingen als op de gezinnen waar deze kinderen in opgroeien, van toepassing zijn. Eén van de risicofactoren die de Inspectie benoemde was de kwaliteit van het schoolmanagement. Dat zou niet toegerust zijn om de risicofactoren te kunnen elimineren en aanwezige kansen te benutten. Een tweede risicofactor is de toename van het aantal allochtone leerlingen binnen de school. Het gemeentelijk beleid om de diverse doelgroepkinderen evenredig over de basisscholen te verdelen, blijkt – zoals gezegd - op het scholeneiland vooralsnog niet het gewenste effect te sorteren. De derde risicofactor ligt voor de inspectie in de toenemende psycho-sociale problematiek in een aantal gezinnen. De gezinsproblematiek heeft een nadelige invloed op de onderwijsresultaten van deze kinderen. 1.3. Het proces 1.3.1. Interne analyse Inmiddels is er binnen en rond ‘De Molenwerf’ van alles gebeurd. Zo is de zorg over de ontwikkeling van de school nadrukkelijk op de teamagenda geplaatst en de afgelopen maanden is er – met externe begeleiding - een eigen analyse gemaakt. De door de gemeente en inspectie uitgesproken zorg, wordt gedeeld door het team en de MR. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 6
 7. 7. Omdat het duidelijk is dat er ingrijpende veranderingen zullen moeten plaatsvinden, is gezocht naar absolute kwaliteiten van ‘De Molenwerf’. Dit zijn belangrijke pijlers; een stevig fundament om op voort te bouwen. Volgens het team zijn de sterke punten van de school/het team: - dat de visie op de ontwikkeling van kinderen breed wordt gedragen; - dat ‘De Molenwerf’ strak georganiseerd is (orde, regelmaat, structuur); - en dat er een tamelijk unaniem beeld is van de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de school. Het team heeft ten aanzien van deze punten een aantal prioriteiten gesteld. Deze geven richting aan nieuw beleid en zijn in lijn met het gemeentelijk beleid en de aandachtspunten die geformuleerd zijn door de inspectie. De prioriteiten zijn: het versterken van het zelfvertrouwen van kinderen, het benadrukken van zelfstandigheid, het inspelen op de ontwikkelingsfase van ieder kind en het verbreden van de zorg. 1.3.2. Verbeterpunten geformuleerd door het team Het team wil de school qua organisatie en werkwijze zo omvormen dat de eisen gesteld door de omgeving en de samenstelling van de schoolbevolking, optimaal en efficiënt tegemoet kunnen worden getreden. Voor de interne (verbeter)agenda heeft het team dit vertaald naar de volgende speerpunten: - het verder uitwerken van het taalbeleid – meer gericht op de diversiteit van doelgroepen - samenwerking met een partner om te komen tot een doorgaande lijn ‘voorschoolse voorziening – onderbouw’ - professionalisering van het team t.b.v. de kwaliteit van het onderwijsleerproces - het beter benutten van het huidige leerlingvolgsysteem - het invoeren van een programma (LVS) gericht op het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen - uitbouw van de samenwerking met partners gericht op het aanpakken van sociale problematiek van kinderen. - het verbeteren van de interne communicatie - het verbeteren van de communicatie met ouders en het versterken van de binding van ouders/buurtbewoners met school - bewaken onderwijsinhoudelijke vernieuwing (adaptief onderwijs, leerlingenzorg, leerlingvolgsysteem, taalbeleidsplan) - het continu eiken van de visie en het bijstellen van activiteitenplannen N.B. Een deel van deze speerpunten kan alleen gerealiseerd worden vanuit extra middelen. Het Onderwijskansenplan biedt daartoe de mogelijkheid. Maar het team en het Bestuursbureau Openbaar Basisonderwijs stellen zich ook ten doel om - waar mogelijk -activiteiten binnen de bestaande kaders uit te voeren (zie par. 1.5). Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 7
 8. 8. 1.4. Reeds lopende activiteiten ter verbetering 1.4.1. Verandering op managementniveau Per juni dit jaar heeft de oude directeur afscheid genomen en per augustus is er een nieuwe directeur aangetreden. Naast het zorgdragen voor het operationeel beheer van de school, is het de taak van de nieuwe directeur om ‘‘De Molenwerf’’ weer op de kaart te zetten. De nieuwe directeur omarmt het Onderwijskansenplan. De nieuwe directeur heeft ook de opdracht om de interne communicatie te verbeteren en de onderwijsinhoudelijke vernieuwing te borgen. 1.4.2. Vers bloed in het team Het personeelsbeleid van het Bestuursbureau Openbaar Basisonderwijs is gericht op het vergroten van de mobiliteit van leraren. Dit jaar heeft het geleid tot de komst van twee nieuwe leraren en het dito vertrek van twee anderen. 1.4.3. Zorg, verbreding en systematisering De activiteiten die reeds specifiek uitgevoerd worden op het gebied van onderwijsachterstanden, spitsen zich toe op ‘zorg’ en ‘taalbeleid’. Het aspect ‘zorg’ wordt momenteel onder meer geconcretiseerd in het samenwerkingsverband WSNS. Teamleden van 'De Molenwerf’ nemen daarnaast ook deel aan het zorgplatform, een samenwerkingsverband tussen speciaal onderwijs, de OBD en de school. Doel van het platform is het optimaliseren van hulp en het zoveel mogelijk kunnen begeleiden van zorgleerlingen binnen de school. De samenwerking wordt het komend jaar verder geïntensiveerd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de nieuwe directeur. Om de zorg beter te borgen wordt momenteel ook het systeem van interne leerlingenzorg door het team aangepakt. De continuïteit van leerlingbesprekingen is beter geborgd en op initiatief van de coördinator leerlingenzorg is een zorgmap ontwikkeld die de basis moet gaan vormen van een meer consistente en congruente benadering van leerlingen. De ontwikkeling van leerlingen wordt straks zowel op cognitief-, als op sociaal-emotioneel niveau, gevolgd. Registratie begint al in de kleutergroepen via zogenaamde VTO-formulieren (Vroegtijdige Onderkenning Ontwikkelingsproblemen). 1.4.4. taalbeleid Met betrekking tot taalbeleid is er een analyse gemaakt door de OBD. Deze heeft geleid tot concrete voorstellen. De analyse toonde onder meer aan dat het taalbeleid in de onderbouw onvoldoende specifiek is voor de doelgroepleerlingen. Daarom wordt taalzwakke kinderen in de leerjaren 1 – 4 extra hulp geboden. Geconstateerd werd verder dat een aantal van de op school gehanteerde methoden verouderd is en erg gericht op allochtone kinderen, terwijl er op school ook veel autochtone, taalzwakke kinderen zitten. Inmiddels is er op meerdere niveaus actie ondernomen (zie kader) Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 8
 9. 9. Lopende activiteiten op het gebied van taalbeleid     Er is een nieuwe methode begrijpend lezen aangeschaft (gr. 4 – 8) om een doorlopende leerlijn te creëren Cursusjaar 2003 – 2004 vindt de invoering plaats van de nieuwe versie ‘Veilig Leren Lezen’, inclusief de woordenschatlijn. In groep 2 en 3 wordt respectievelijk gewerkt met het project opstap/overstap Het taalbeleid m.b.t. NT2 is geïmplementeerd: in groep 1 en 2 wordt gewerkt met ‘Knoop het in je oren, laat wat van je horen’ en ´Met zoveel woorden’ voor NT2-leerlingen. Voor groep 3 wordt NT2 geïntegreerd door invoering van ‘Veilig leren lezen’ per begin van het schooljaar 2003-2004. In groep 4 is sinds 2001 Taal Actief (met NT2 module) in gebruik genomen en de school beschikt naast de normale methodes over additionele, gedifferentieerde en remediërende materialen. 1.4.5. Aanscherping van onze visie op onderwijs en de relatie naar buiten Het team werkt momenteel aan het upgraden van haar visie op onderwijs, school en de manier waarop zij in de buurt wil functioneren. Met deze paragraaf bieden wij u een ‘preview’. Wij vinden het belangrijk dat er een nieuwe visie komt. Een visie waarin de doelen van het onderwijskansenplan geïntegreerd zijn. Maar in de nieuwe visie hopen we ook de ‘zorgelijkheid’ die ten grondslag ligt aan het onderwijskansenplan te overstijgen. Wil de school zich gezond ontwikkelen dan is het zaak om een uitstraling na te streven die de school aantrekkelijk maakt voor alle ouders in de buurt. De onderwijskundige kwaliteit die de school leverde was tot nu toe voldoende, maar de manier waarop we naar onderwijs kijken is aan het veranderen. De komende jaren willen we nadrukkelijker de leerstof laten aansluiten op de behoefte van leerlingen (meer vraag- en minder aanbodgestuurd). Door invoering van klassenmanagement (in het kader van het OKP) hopen we ál veel beter in te kunnen spelen op de verschillende niveaus waarop leerlingen leren, maar door dit op termijn te combineren met vormen van meer ontwikkelingsgericht onderwijs en daarbij voor verbreding van het aanbod aan lesvormen en activiteiten te zorgen, zullen we ook beter in staat zijn om maatwerk te leveren. Het denken van de school was tot nu toe vooral intern gericht. De focus lag op het leveren van een goed onderwijskundig product. Met het teruglopende aantal leerlingen is het voor niemand in de school meer een vraag of we moeten investeren in de relatie naar buiten. Een goed product op zich is niet altijd voldoende. We zullen naar buiten moeten en ons meer open moeten stellen naar onze klanten. De betrokkenheid van ouders zal op verschillende manieren worden gestimuleerd. Ook leerlingen krijgen vanaf dit jaar meer ruimte om mede vorm te geven aan hun school. Eind september beginnen we met een leerlingenraad (groep 4-8). Zij zullen mee gaan praten over het gebouw, het plein, de sfeer (communicatie/bejegening), het aanbod van activiteiten en het leren. Op individueel niveau proberen we om leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen (leer)proces. In de hoogste groepen is ons streven om de leerling zo mogelijk zelfs in de regiefunctie te zetten. In relatie tot de buurt zullen we als school activiteiten gaan ontplooien die ons als school zichtbaarder maken voor de buurt. Deels betekent dit aansluiting bij reeds Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 9
 10. 10. lopende initiatieven in de buurt, deels door zelf als school het voortouw te nemen in zaken die de leefomgeving van onze leerlingen en hun ouders verbeteren. Daarnaast hebben we de aanzet gegeven om de fysieke uitstraling van de school te versterken. Met beperkte middelen en inzet van ouders en team, zijn we druk bezig om binnen en buiten de school de aantrekkelijkheid van het gebouw te verhogen. De contouren van een (ver)nieuw(d)e Molenwerf worden zichtbaar. Eind dit jaar hopen we een integrale visie te kunnen presenteren, als onderdeel van het schoolontwikkelingsplan 2004 - 2006. 2. Doelstellingen in het kader van het Onderwijskansenplan Zoals geschetst is er momenteel al veel in beweging op de Molenwerf. Het overkoepelend doel van al deze verbeteringen en veranderingen is om de school zodanig te revitaliseren dat zij haar positie op het scholeneiland niet alleen kan handhaven (d.w.z. het stoppen van de terugloop van het aantal leerlingen), maar ook kan versterken. We richten ons daarbij zowel op het aantrekkelijk maken van de school teneinde de instroom te vergroten, als op activiteiten die gericht zijn op het verhogen van het niveau van de uitstroom. In het specifieke kader van het onderwijskansenplan hebben we gekozen voor de volgende doelen: 1. het met onmiddellijke ingang versterken van het taalbeleid - i.c. het aanschaffen van methoden die recht doen aan de verscheidenheid aan doelgroepen die wij bedienen en - het zorgen voor continuïteit/eenduidigheid door in alle groepen te gaan werken met dezelfde methoden 2. het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het leerproces en de school - i.c. het verbeteren van de verbale en de schriftelijke communicatie naar ouders van onze huidige leerlingen en naar potentiële ‘klanten’; - het creëren van een aanbod naar potentiële nieuwe ouders (gericht op het warm houden van contacten) in de vorm van peuterspeel-/ inloopochtenden; - het creëren van een regulier aanbod naar ouders van onze huidige leerlingen in de vorm van inloopochtenden - het betrekken van ouders van leerlingen die reeds nu op school zitten bij onderwijs(ondersteunende) activiteiten en het leerproces van hun eigen kind(eren) 3. het creëren van een doorgaande lijn VVE – BO - VO - i.c. het gaan samenwerken met de peuterspeelzaal van SKT; - het afstemmen van werkwijzen met de peuterspeelzaal d.m.v. het invoeren van de methode Piramide in de groepen 1 en 2 van onze school; - het versterken van de relatie met instellingen voor voortgezet onderwijs, gericht op het faciliteren van de overgang van onze leerlingen naar het VO. - het systematisch volgen van de voortgang van schoolverlaters 4. invoering van klassenmanagement en het versterken van coöperatief leren - i.c. het invoeren van een werkwijze waarbij de (leer)niveaus van leerlingen uitgangspunt vormen; - het versterken van het zelfstandig werken van leerlingen door middel van het invoeren van coöperatief leren. 5. het gericht volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 10
 11. 11. i.c. het verhogen van de kennis van leerkrachten op het terrein van de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen; - het invoeren van een leerlingenvolgsysteem gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling 6. samenwerking met (school)maatschappelijk werk en andere partners - i.c. het bieden van een samenhangend aanbod van diensten en hulp richting ouders en leerlingen, in geval dit geïndiceerd is; - het verlagen van de drempel naar hulpverlening door dit aanbod binnen school aan te bieden. - 3. Plan van Aanpak 3.1. Het versterken van het taalbeleid Analyse samengevat De methoden op het terrein van taalbeleid zijn verouderd; teveel gericht op alleen allochtone leerlingen en te weinig op taalzwakke leerlingen in het algemeen. Daarnaast worden er in verschillende groepen, verschillende methoden gehanteerd. Er is geen sprake van een doorlopende leerlijn. De effectiviteit van ons taalonderwijs is daardoor te gering. • In 2006 zijn wij in staat om taalmethoden te hanteren om al onze leerlingen op een goede manier taalonderwijs te geven • Doelstellingen in algemene zin De continuïteit/eenduidigheid van het taalonderwijs op school is geborgd door het hanteren van één methode in alle groepen. Meetbare resultaten • Het percentage leerlingen dat in 2006 op de Taalschaal op niveau D/E scoort wordt teruggebracht tot 5% of minder. Op jaarlijkse meetmomenten vanaf 2004 liggen de prestaties in groep 2, 4 en 6 voor 95% op niveau C of voldoende. Acceptatie • Planning • Organisatie / knelpunt • Externe begeleiding • Het team is overtuigd van de noodzaak om het taalbeleid op een hoger plan te trekken en zowel methoden, als persoonlijke werkwijze, meer te synchroniseren. Materialen worden gefaseerd aangeschaft. Aan het eind van de projectperiode zijn de methoden over alle klassen ingevoerd. In het seizoen 2002-2003 hebben we vanuit de formatie ruimte gecreëerd om het taalbeleid een kwalitatieve impuls te geven. Deze mogelijkheid is er dit jaar niet meer, terwijl de ervaring leert dat dit noodzakelijk is. Binnen dit plan is derhalve een beperkt aantal uren opgevoerd om de borging van dit proces te kunnen verzorgen. In 2002-2003 heeft Marant-ED ons geholpen met de selectie van methoden en de eerste opstart. Wij achten Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 11
 12. 12. het zeer wenselijk om ook dit jaar ons op dit onderdeel te laten ondersteunen. Activiteiten gericht op het versterken van het taalbeleid Uitvoering : leerkrachten/team Coördinatie: coördinator taalbeleid (intern) Eindverantwoordelijkheid : directie Externe begeleiding 2002-2003: Marant Educatieve Diensten 2002-2003 Aanschaf nieuwe methode begrijpend lezen 2003-2004 Invoering methode begrijpend lezen 2005-2006 (kosten: € 900) Aanschaf begrijpend lezen groep 7 2004-2005 Aanschaf begrijpend lezen groep 8 Evaluatie en borging Aanschaf NT2 versie van taalactief voor de groepen 4-56 Invoering taalactief groep 4-5-6 Vervolg invoering & tussentijdse evaluatie Invoering en tussentijdse evaluatie (kosten: € 4.500) Aanschaf taalactief groep 7 Aanschaf taalactief groep 8 (kosten: € 2.500) (kosten: € 860) 2006-2007 Evaluatie en borging (kosten: € 1500) (kosten: € 1500) Aanschaf middelen opstap/overstap (1) Aanschaf middelen opstap/overstap (en invoering) Aanschaf middelen opstap/overstap Aanschaf middelen opstap/overstap (kosten: € 720) (kosten: € 720) (kosten: € 720) (kosten: € 720) Begeleiding door coördinator taalbeleid (kosten: uit eigen formatie) Interne begeleiding door coördinator taalbeleid Invoering & evaluatie Interne begeleiding door coördinator taalbeleid Invoering & evaluatie Interne begeleiding door coördinator taalbeleid (kosten € 3.000) (kosten € 2.000) (kosten € 1.500) Externe begeleiding door Marant-ED Externe begeleiding door Marant-ED (30 uur) (15 uur) Meten van effect op taalschaal / tussentijdse toetsen Meten van effect op taalschaal / tussentijdse toetsen Meten van effect op taalschaal / tussentijdse toetsen Totaal: € 6.080 Totaal: € 5.120 Totaal: € 2.200 Totaal: € 7.720 Meten van effect op taalschaal / tussentijdse toetsen – Doelstelling gerealiseerd Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 12
 13. 13. N.B. 1: voor het seizoen 2002 – 2003 hebben we vanuit de bestaande formatie 4 uren per week vrij gemaakt voor het ondersteunen van het proces van aanschaf en invoering van bovenstaande methoden. Voor het seizoen 2003-2004 is deze formatieve ruimte er niet, m.n. vanwege het teruglopen van het aantal leerlingen (kleine groepen). Omdat het eerste jaar van invoering cruciaal is en veel leerkrachten problemen hebben met de invoering, voeren wij in de begroting een tweetal uren per week op voor interne begeleiding. In de daarop volgende twee seizoenen gemiddeld 1 uur per week. N.B. 2: Marant Educatieve Diensten heeft in 2002 – 2003 het proces van het kiezen van de methoden inhoudelijk ondersteund. Hieraan zijn 30 uren schoolbegeleiding (GOA-gelden) besteed. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 13
 14. 14. 3.2. Verbetering van de communicatie met ouders en buurt Analyse samengevat Ouders van onze leerlingen voelen zich niet altijd begrepen en weinig uitgenodigd om te participeren. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen voor de relatie tussen school en ouders en daarmee voor het leerproces van kinderen. Investeren in de relatie met ouders betekent derhalve investeren in onze leerlingen. Daarnaast is de instroom van leerlingen, m.n. van leerlingen met 1.0 zorggewicht, ernstig teruggelopen. De school loopt hierdoor én door de grote instroom van leerlingen met een hoger zorggewicht, uit de pas met de gemeentelijke doelstellingen. De school heeft een niet zo goede naam in de wijk als gevolg van het hoge percentage ‘probleemkinderen’. Doelstellingen in algemene zin • • • • • • Meetbare resultaten • • • • • • 1 Ouders moeten een positiever beeld van de school krijgen, Ouders moeten ervaren dat de deur voor hen open staat en ervaren dat er sprake is van een gemeenschappelijke missie (gericht op hun kind) Ouders participeren in onderwijs(ondersteunende) activiteiten, komen gemakkelijk binnen (lage drempel) Ouders praten op een positieve wijze over de school De naam van de school in de wijk krijgt een andere connotatie en ouders (ook van 1.0. lln.) vertrouwen hun kinderen graag toe aan de zorg en het onderwijs van ‘de Molenwerf’. In 2006 bezoekt 40–50% van de ouders van de leerlingen van groep 1 – 4, één of meerdere inloopochtenden per jaar (streefgetallen voor 2004 en 2005 zijn respectievelijk: 20 en 30%) Leraren zijn in staat om een kwalitatief goed gesprek te voeren met ouders. In 2006 hebben alle leraren van ‘De Molenwerf’ deelgenomen aan een cursus die specifiek gericht is op het communiceren met ouders. 25% van de ouders van de doelgroepkinderen neemt in 2006 deel aan onderwijsondersteunende activiteiten. Vanaf het seizoen 2004-2005 neemt de school in haar beleidsplan (het schoolontwikkelingsplan) een paragraaf op waarin beschreven wordt hoe dit gerealiseerd zal worden. Voor de tussenliggende jaren worden subdoelen geformuleerd. Imago-onderzoek wijst in 2006 uit dat ‘De Molenwerf’ in haar voedingsgebied als ‘goed’ bekend staat. Begin 2004 zal een nul-meting uitgevoerd worden (hbostage-opdracht). In 2006 is het leerlingenaantal van de Molenwerf ten opzichte van nu gestegen met 20% (in concreto: van 160 lln. nu tot 190 in 2006)1 De populatie op school vormt anno 2006 een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in het voedingsgebied, waarbij percentages maximaal 15% mogen afwijken (in vergelijking: nu is die afwijking circa 50%). Dit doel wordt met name gerealiseerd door de instroom van relatief meer 1.0 leerlingen. In relatie tot de prognoses voor de buurt is deze doelstelling hoog, maar realistisch. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 14
 15. 15. Acceptatie • • Planning • • Organisatie / knelpunt Externe begeleiding Het team ervaart dat de afstand tot een grote groep ouders te groot is. Met deze ouders is er weinig tot geen interactie over de ontwikkelingen van hun kind(eren). Er is het team veel gelegen aan het verbeteren van de relatie. Het team signaleert daarbij dat de sociaal culturele en de multiculturele verschillen tussen ouders enerzijds en team anderzijds, de communicatie vaak compliceert. Het team wil daarom graag activiteiten ontplooien die ouders binnen de school brengt en zich bekwamen in (sociale) vaardigheden die de communicatie kunnen verbeteren. Dit najaar beginnen we met het opstarten van inloopochtenden. De contactmomenten met ouders zullen gebruikt worden voor informatieoverdracht, maar meer nog om een gezamenlijk gevoel te genereren. De training voor leerkrachten staat gepland in 20042005. In de tussenliggende periode zal het team zich al gedeeltelijk zelf coachen (b.v. door niet meer te praten over probleemouders, of lastige ouders, maar over ouders die voor ons lastig zijn…) • Lang niet alle ouders zullen bereikt worden. De weerstand tegen school komt niet zelden voort uit eigen negatieve ervaringen. Deze wordt in een aantal gevallen overgedragen op de kinderen. Het McDonalds-effect2 zal zich in deze gevallen nauwelijks voordoen. • Teneinde het voor de groepsleerkracht mogelijk te maken om zich tijdens schooltijd actief bezig te houden met ouders, is vervanging door een leerkracht in de groep noodzakelijk. • Werkende weg willen we ontdekken op welke momenten we de meeste ouders binnen krijgen. Planning en programma worden op basis van de ervaring die we opdoen, regelmatig bijgesteld. • De opzet en uitvoering van de inloopochtend en de peuterochtend, worden het eerste jaar extern ondersteund. 2 Het McDonalds-effect staat voor situaties waarin kinderen het gedrag van hun ouders (kunnen) sturen: “pap, gaan we vanavond bij McDonalds eten?” Wanneer school voor kinderen niet aantrekkelijk is, zullen ze het niet belangrijk vinden dat ouders participeren, of de school bezoeken. De oproep blijft dan achterwege. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 15
 16. 16. Activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van ouders Uitvoering : leerkrachten/team/directie Coördinatie: coördinatoren onderbouw en bovenbouw Eindverantwoordelijkheid : directie Externe begeleiding 2003-2004: mevrouw. A. Rond 2003-2004 Opstart van twee maandelijkse inloopochtenden in de groepen 1 t/m 4 en twee keer per jaar ook voor de groepen 5 t/m 8. 2004-2005 Vaststelling nieuwe thema’s (kosten: € 3.000) Externe begl. 2006-2007 Deze activiteit wordt gecontinueerd in de loop der jaren. Tijdens deze inloopochtenden worden er pedagogische thema’s centraal gesteld die ouders kunnen helpen bij de opvoeding van hun kinderen. In de loop der tijd zullen ouders een deel van deze taak over kunnen nemen en ‘nieuwe’ ouders gaan begeleiden. In het aanloopjaar (2003 – 2004) kan dit nog niet. Er wordt een leerkracht, c.q. klassenassistent voor 3 uur per ochtend ingezet teneinde de groepsleerkracht de ruimte te bieden om ouders te ontvangen. Deze leerkracht vervult ook een faciliterende rol tijdens de peuterochtenden (zie hieronder). (Kosten inzet extra leerkracht/klass.ass. Uitvoering & evaluatie € 3.750) Opstart maandelijkse peuterochtenden voor potentiële lln./ouders 2005-2006 Evaluatie Vaststelling nieuwe thema’s (kosten: € 3.000) idem (kosten vanaf hier vanuit eigen budget) Ook deze ochtenden zullen door de jaren heen georganiseerd gaan worden. Het programma is gericht op kennismaking (met school en andere ouders). Tijdens deze en bovengenoemde ochtenden zal iemand van (school)maatschappelijk werk of Bureau Jeugdzorg aanwezig zijn (zie paragraaf 3.6) N.B. Voor het opstarten en de inhoudelijke vormgeving van de inloop- en peuterochtenden wordt het eerste jaar (2003-2004) voor € 2.500 externe begeleiding ingehuurd. (kosten: € 2.500) Cursus ‘omgaan met ouders’ voor leraren (kosten: € 4.000) Imago-onderzoek (nulmeting) Imago-onderzoek (eindmeting) (kosten nihil) Beleidsplan gericht op het vergroten van de inbreng van ouders bij onderwijs (ondersteunende) activiteiten Ontwikkeling en opstart van een pakket cursussen voor ouders gericht op het gebruik pc / internet 15% van de ouders van doelgroepkinderen neemt deel aan deze activiteiten (kosten € 500) 25% van de ouders van doelgroepkind. Neemt deel aan deze activiteiten Deze cursussen zullen jaarlijks aangeboden worden. Het aanbod van cursussen op dit gebied wordt geleidelijk uitgebreid. M.b.t. de kosten: in het eerste jaar zal € 1.000 besteed worden aan het inrichten van ons internetcafé en € 1.000 aan lesondersteuning (1 uur per week). Vanuit onze formatie zullen we iedere week eveneens één uur vrij maken voor ondersteuning van deze activiteit. Zo (snel) mogelijk zullen we ook ouders betrekken in de uitvoering. N.b. met de cursussen hopen we indirect ook een impuls te geven aan het gebruik (thuis) van pc/internet door leerlingen (kosten € 2.000) Totaal: € 8.250 (kosten € 1.000) Totaal: € 8.000 (kosten € 1.000) (kosten € 1.000) Totaal: € 4.000 Totaal: € 1.000 3.3. Het creëren van een doorgaande lijn VVE – BO – VO Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 16
 17. 17. Analyse samengevat Het instroomniveau van leerlingen daalt gestaag. Er komen steeds meer vierjarige leerlingen op school die een flinke taal- of ontwikkelingsachterstand hebben. Deze achterstand achtervolgt leerlingen vaak hun hele schoolloopbaan en legt bovendien een claim op docenten en medeleerlingen. Daarnaast hebben we als school geen zicht meer op de uitstroom van leerlingen richting voortgezet onderwijs (VO) en kunnen we dus noch weinig zinvols zeggen over kwaliteit van de uitstroom, noch over de kwaliteit van het schooladvies Doelstellingen in algemene zin • • • • Meetbare resultaten • • • Om de groeiende taal- en ontwikkelingsachterstand van vierjarige kinderen vroegtijdig aan te pakken, gaat De Molenwerf de komende jaren intensief samenwerken met een peuterspeelzaal (psz) van de SKT. Er komt een gemeenschappelijke manier van werken (Piramide) In 2006 is het niveau van leerlingen in groep 2 zodanig dat het aantal kleuterverlengingen minimaal is en leerlingen die drie of meer jaar hebben deelgenomen aan onderwijsactiviteiten (is minimaal 1 jaar VVE en 2 jaar op BO) zijn in staat om op voldoende niveau mee te draaien in groep 3. In 2006 is de school in staat om de ontwikkelingslijn van schoolverlaters een aantal jaren te volgen. Wij gebruiken de informatie die wij krijgen van instellingen voor voortgezet onderwijs als feedback op ons onderwijs en op onze schooladviezen. Wij verzamelen daarnaast zelf ervaringsgegevens van schoolverlaters en vragen hen om een bijdrage te leveren aan de voorlichting in groep 7 en groep 8 over het VO. Teneinde de doorgaande lijn ook op sociaal emotioneel niveau te ondersteunen gaan we ons sowieso meer dan nu richten op schoolverlaters. We willen dat leerlingen die onze school verlaten, het gevoel hebben dat ze altijd welkom zijn. Het gat naar het VO is voor sommige leerlingen erg groot. Het BO kan een plek zijn waar kinderen terecht kunnen voor coaching. Eventuele knelpunten, potentiële ontsporing wanneer het niet goed gaat, kunnen vanuit deze rol besproken worden. Vanaf volgend seizoen organiseert de school meerdere terugkomdagen per jaar voor de leerlingen die het jaar er voor vertrokken zijn. Het aantal kleuterverlengingen is - in algemene zin - in 2006 terug gebracht met 40%; voor leerlingen die hebben geparticipeerd in VVE,zelfs met 60% Het aantal leerlingen dat op de taaltoets aan het eind van groep 2 niveau D of E scoort is gedaald met 40%; voor leerlingen die hebben geparticipeerd in VVE, zelfs met 60%. Eind 2005 zijn 3 leerkrachten gecertificeerd voor het werken met Piramide. Eind 2006 zijn dat er 4. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 17
 18. 18. • • • • • • • Acceptatie • • Planning • • Organisatie / knelpunten • • • Externe begeleiding • In 2005 is de Piramide-werkwijze voor de groepen 1 en 2 opgenomen in het schoolontwikkelingsplan In 2006 is de Piramide-werkwijze volledig geïntegreerd in het onderwijs van groep 1 en 2 In 2006 is er een naadloze overgang tussen groep 2 en 3 gerealiseerd op basis van de werk- en denkwijze van Piramide In 2006 scoren leerlingen in de groepen 2, 4 en 6 op tussenliggende meetmomenten voor 95% op niveau C of voldoende In 2006 worden 10% meer leerlingen dan in 2003 doorverwezen naar havo of vwo In 2006 zijn we in staat om de prestaties van schoolverlaters systematisch te volgen In 2006 bezoekt 80% van de schoolverlaters één of meerdere terugkomdagen Met name de leerkrachten in de onderbouw zijn ‘hongerig’ om te beginnen met Piramide. Drie leerkrachten zullen de opleiding volgen. Met betrekking tot het volgen van leerlingen na hun loopbaan op De Molenwerf, leeft dit vooralsnog m.n. op het niveau van de directie. Het idee om schoolverlaters meerdere malen per jaar terug te laten komen, kan rekenen op steun en enthousiasme. Direct na het opstarten van de opleiding van Piramide begint het implementatietraject. Dat betekent dat we per medio oktober aan de slag zijn. Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats. Met betrekking tot de lijn richting VO, neemt de directie vanaf begin 2004 actie. Er is nog geen PSZ in de directe omgeving van de school. Er zijn al wel contacten gelegd met de gemeente Tiel en de SKT voor de start van een PSZ in de nabijheid van de school. De echte opstart van de samenwerking en het effect voor de school van kinderen die al meegedaan hebben aan VVEactiviteiten, zal tegen kunnen vallen. Het PSZ zit nu in een andere buurt. De scholing van leerkrachten tijdens schooltijd (wo.ochtend) betekent dat hiervoor vervanging opgenomen moet worden in dit plan De werkwijze van Piramide leunt in belangrijke mate op de ondersteunende functie van een zogenaamde ‘tutor’. Deze opereert minimaal op niveau van klassenassistent. In dit plan zijn voor groep 1 en groep 2 een viertal uren per week opgenomen voor tutoring. De externe begeleiding voor dit onderdeel van het onderwijskansenplan, spitst zich toe op Piramide. Leerkrachten krijgen onderwijs en worden persoonlijk en gezamenlijk gecoacht door mensen van Marant-ED Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 18
 19. 19. Activiteiten gericht op het creëren van een doorgaande lijn VVE – BO - VO Uitvoering : leerkrachten/team Coördinatie: CLZ, IB-er Eindverantwoordelijkheid : directie Externe begeleiding: Marant-ED voor invoering van Piramide 2003-2004 Start opleiding Piramide voor drie leerkrachten 2005-2006 2006-2007 Start opleiding Piramide van 4e leerkracht3 (kosten: - opleiding € 8.000 - materialen € 3.750 - vervanging € 3.000 - reiskosten € 250) 2004-2005 2e jaar opleiding Piramide voor drie leerkrachten 2e jaar opleiding Piramide van 4e leerkracht4 (kosten: - opleiding € 8.000 - materialen € 3.750 - vervanging € 3.000 - reiskosten € 250) (kosten: - opleiding € 2.700 - vervanging € 1.000 - reiskosten € 250) Start tutoring in zowel groep 1 als 2 vanaf jan. 2004 (kosten € 1.800) Invoering Piramide v.a. okt./nov. Interne begeleiding van VVE-project (overdracht / coördinatie e.a.) 2 uur in de week tutoring in groep 1 als 2 tutoring in groep 1 als (klass.assistent één 2 (klass.assistent één ochtend p/w per groep) ochtend p/w per groep) + v.a. jan. 2006 in nieuwe (3e) groep (kosten € 6.000) (kosten € 7.800) (kosten: - opleiding € 2.700 - vervanging € 1.000 - reiskosten € 250) tutoring in groep 1 als 2 (klass.assistent één ochtend p/w per groep) + heel jr. in 3e groep (kosten € 9.000) Upgrade huidige LVS en vaststellen nieuw zorgplan (CLZ) Plan voor relatie met VO-instellingen/ Contact intensiveren Totaal: € 18.800 Interne begeleiding van VVE-project (overdracht / coördinatie e.a.) 2 uur in de week Nieuw zorgplan integraal invoeren Informatie schoolverlaters systematisch verzamelen Informatie schoolverlaters verzamelen en beleid bijstellen 2 terugkomdagen voor schoolverlaters organiseren (kosten € 2.000) Interne begeleiding van VVE-project (overdracht / coördinatie e.a.) 2 uur in de week 2 terugkomdagen voor schoolverlaters organiseren 2 terugkomdagen voor schoolverlaters organiseren (kosten € 1000) Totaal: € 24.000 (kosten € 1000) Totaal: € 14.750 (kosten € 1000) Totaal: € 13.950 (kosten € 2.000) (kosten € 2.000) 3 In het seizoen 2005 – 2006 gaat ook een 4e leerkracht beginnen met de opleiding Piramide om enerzijds de continuïteit te bewaken en anderzijds vanwege het feit dat – wanneer we de groeiprognose naar 190 leerlingen waar maken – er in 2005-2006 een extra peutergroep zal starten. 4 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 19
 20. 20. 3.4. Het invoeren van klassenmanagement Analyse samengevat: Er zijn steeds meer kinderen die extra hulp nodig hebben. Zij hebben niet voldoende aan de klassikale instructie. De school geeft voor het grootste deel les volgens de klassikale methode. Het blijkt dat de einddoelen van de methodes per jaargroep steeds minder gehaald worden. Doelstellingen in  In 2006 is De Molenwerf in staat om lesstof zodanig algemene zin gedifferentieerd aan te bieden, dat leerlingen nagenoeg op maat onderwijs kunnen genieten.  Talenten van kinderen worden versterkt en er wordt op een gerichte manier gewerkt aan ‘zwaktes’ Meetbare resultaten Acceptatie Planning Organisatie / knelpunten  Vanaf medio 2004 wordt er in de vakken taal, lezen en rekenen op een gedifferentieerde manier les gegeven in de groepen 3 -8. Vanaf 2006 is het voor leerlingen geheel mogelijk om deze vakken op maat te kunnen volgen  In 2006 benut OBS De Molenwerf de toetsen die zij gebruikt uit het CITO-leerlingvolgsysteem volledig. Dat wil zeggen dat er passende leerstofaanbod is voor leerlingen die dreigen uit te vallen.  In 2006 liggen op de tussenliggende meetmomenten in groep 2, 4 en 6 de leerlingprestaties op de diverse toetsonderdelen op of boven het niveau van het landelijk gemiddelde.  Aan het eind van de projectperiode moeten de einddoelen per jaargroep, gesteld in de methodes, weer gehaald worden. De Cito-scores liggen op landelijk gemiddelde.  In 2006 is het uitstroomniveau (eind groep 8) verhoogd, d.w.z. er worden 10% meer doelgroepleerlingen doorverwezen naar havo of vwo (gerelateerd aan huidige situatie).  Het concept klassenmanagement wordt gedragen door het gehele team. Alle leerkrachten van groep 3 – 8 zijn bereid de scholing klassenmanagement te volgen.  Idealiter zouden we activiteiten op dit punt liever doorschuiven naar 2004-2005. Gedwongen door de situatie waarin wij komend jaar klassen mogelijk zullen moeten samenvoegen, lijkt het er op dat we begin 2004 zullen starten.  Implementatie van coöperatief leren – zal één van de eerste thema’s zijn.  Op de maandelijkse OKP vergaderingen doen de leerkrachten verslag. Vier keer per jaar staat een tussentijdse evaluatie op de agenda om het proces goed te laten verlopen en eventueel bij te sturen.  Eén van de leerkrachten wordt voor 2 uur per week vervangen. Deze leerkracht verzorgt de borging van Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 20
 21. 21. Externe begeleiding het proces en maakt het mogelijk dat collega’s bij elkaar in de klas kunnen kijken  In het seizoen 2003-2004 zetten we 15 uren in het kader van GOA in voor begeleiding  Daarnaast verzorgt een externe aanbieder (mogelijk Marant) begeleiding (scholing en coaching) Activiteiten gericht op het invoeren van klassenmanagement Uitvoering : leerkrachten groep 3 - 8 Coördinatie: IB-er / één leerkracht Eindverantwoordelijkheid : directie Externe begeleiding: voor scholing en coaching 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 begin 2004: opleiding en coaching leerkrachten groep 3-8, nadruk op concept en differentiëren van lesstof Daarnaast aandacht voor soc.vaardigheden. vervolg opleiding en coaching leerkrachten groep 3 - 8, met nadruk op systematische implementatie van coöperatief leren Afronding opleiding en coaching. (kosten € 6.800) (kosten € 6.800) (kosten € 3.400) Afstemming & interne coördinatie van het project Afstemming & interne coördinatie van het project Afstemming & interne coördinatie van het project Afstemming & interne coördinatie van het project leerkracht p/w 2 uur leerkracht p/w 2 uur leerkracht p/w 2 uur leerkracht p/w 1 uur (kosten € 2.000) (kosten € 2.000) (kosten € 2.000) (kosten € 1.000) (kosten € 8.800) (kosten € 8.800) (kosten € 5.400) (kosten € 1.000) Synchroniseren van Piramide en klassenmanagement Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 21
 22. 22. 3.5. Invoeren van een LVS gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling Analyse samengevat Op school is er naast een toename van 1.9 leerlingen, ook een sterke toename van 1.25 leerlingen. Er wordt zwaardere sociaal – emotionele problematiek ervaren. Er is een methode ‘sociaal- emotionele ontwikkeling’ op school, maar nog geen LVS op dit gebied. Ook blijkt dat het moeilijk is om met ouders over de gesignaleerde problematiek te communiceren. Doelstellingen in algemene zin • Meetbare resultaten • • Acceptatie • Planning • Organisatie / knelpunten • • Externe begeleiding • Met de aanschaf en invoering van een LVS dat specifiek gericht is op sociaal emotionele ontwikkelingsaspecten, kunnen we als school nadrukkelijker een bijdrage leveren aan ontwikkelingsvragen en kan er gerichter worden geïntervenieerd. Medio 2004 is er een systeem aangeschaft en getest. Medio 2006 zijn alle leraren geschoold in het werken met het systeem, in het (nog beter) herkennen van sociaal-emotionele problematiek en in het voeren van gesprekken met leerlingen. De teamleden onderstrepen het feit dat er iets moet gebeuren. De vraagstukken waar ze momenteel mee te maken hebben, de complexiteit van situaties, overstijgt het gemiddelde competentieniveau. De focus dit jaar ligt op de keuze van een systeem. Gezien de andere activiteiten die het komend seizoen opgestart worden, zal er eerst een beperkte pilot plaatsvinden om ervaring op te doen. Wanneer het systeem werkt, wordt dit geleidelijk uitgebouwd. De leraren krijgen training en coaching. In de hectiek van alle dag is de valkuil dat sociaalemotionele ontwikkeling iets is wat je ‘er naast doet’. Leerkrachten hebben door hun opleiding en ervaring kennis van zaken. Het knelpunt kan zijn dat niet iedereen zit te wachten op een diepte investering op dit punt. Tijdens de maandelijkse OKP vergadering wordt verslag gedaan van de ervaringen en 3 keer per jaar wordt er uitgebreid geëvalueerd. Er wordt externe deskundigheid gezocht in zowel de fase waarin gekozen moet worden voor een systeem, als in de fase van implementatie (training & coaching) Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 22
 23. 23. Activiteiten gericht op invoering van een LVS gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling Uitvoering : team Coördinatie: CLZ - directie Eindverantwoordelijkheid : directie 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006 Keuzeproces voor pilot met LVS – volgsysteem gericht integratie met op soc.emotionele zorgplan ontwikkeling medio 2005: training gericht op het herkennen van soc. emotionele aspecten / gesprekstechnieken met kinderen (kosten € 4.000) Aanschaf van LVS (kosten € 3.000) (kosten € 3.000) (kosten € 4.000) Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 23
 24. 24. 3.6. Samenwerking met (school)maatschappelijk werk en andere partners Analyse samengevat Vanuit de rol die wij als school hebben, ervaren we veel problematiek waar wij niets mee kunnen/mogen, maar waar leerlingen wel last van hebben. Het kan daarbij gaan om zaken in de privé-sfeer of om zaken die in de buurt spelen. Doelstelling in algemene zin • Meetbare resultaten • • • Acceptatie • Organisatie / knelpunten • Planning Externe begeleiding • • Er moet een nauwe samenwerking komen met (School) Maatschappelijk Werk, Bureau jeugdzorg en/of de wijkagent om de sociale problematiek eerder, integraler en met meer deskundigheid aan te pakken Medio 2006 is er een geïntegreerd netwerk van (zorg)partners rond school: het zorgteam. School-maatschappelijk werk is een aantal uren per week in huis (lage drempel) en ouders weten de weg te vinden De directie participeert in het maandelijks overleg van het zorgteam Het team ervaart de noodzaak iedere dag om contact met andere instanties te intensiveren Uitvoering van deze actie ligt in de eerste fase grotendeels bij de directie. In de loop van de tijd zal bekeken worden of en hoe leraren of de CLZ-er hierin gaan participeren. Dit najaar wordt een begin gemaakt. Nihil Activiteiten gericht op samenwerking met (school)maatschappelijk werk en andere partners Uitvoering : directie Eindverantwoordelijkheid : directie 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 contacten hernieuwen start van eventuele uitbouw maandelijks overleg van zorgteam met school MW en politie 1 keer per 2 weken idem zal een school maatschapp. werker twee uur aanwezig zijn effectiviteitsmeting zorgteam idem idem Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Kosten € 1.000 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 24
 25. 25. 4. Begroting Onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ Schooljaar 2002 – 2003 Doelstelling Versterking taalbeleid Totaal Activiteit / Materiaal Externe begeleiding Meth. Begrijpend lezen gr. 4-5-6 Taalactief NT2 versie gr. 4-5-6 Middelen opstap/overstap Kosten € 5.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 720,00 € 12.720,00 Opmerking: in eerste instantie was het de bedoeling dat De Molenwerf al in het seizoen 2002 – 2003 een begin zou maken met het uitvoeren van haar onderwijskansenplan. Door allerlei personele kwesties (ziekte / vervanging management) is de feitelijke start verschoven naar het seizoen 2003 – 2004. In de aanloopfase zijn echter al wel activiteiten uitgevoerd die het mogelijk maken dat we nu met vaart het plan kunnen effectueren. Naast aanschaf van materialen ter versterking van ons taalbeleid, zijn er in de periode 2002 - 2003 uren gemaakt ter ondersteuning van het interne proces, c.q. voor het schrijven van dit plan. Deze uren zijn opgenomen onder de noemer ‘externe begeleiding’. De 30 uur schoolbegeleiding die geleverd zijn via Marant vormen geen onderdeel van deze begroting. Deze uren worden op een andere manier (GOA) gefinancieerd. De begeleidingsuren zijn dit jaar volledig ingezet op bovengenoemd thema. Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 25
 26. 26. Schooljaar 2003 – 2004 Doelstelling Versterking taalbeleid Activiteit / Materiaal Middelen opstap/overstap Kosten € 720,00 Begrijpend lezen gr 7 € 860,00 Taalactief gr. 7 € 1.500,00 (subtotaal: € 6080,00 ) Interne begeleiding Vergroten betrokkenheid Leerkracht t.b.v. het creëren ouders van ruimte voor groeps- c.q. vakleerkracht om inloopochtend / peuterochtend te kunnen faciliteren Externe ondersteuning inhoud/opzet ochtenden (subtotaal: € 8250,00 ) Doorgaande lijn VVE BO – VO (subtotaal: € 8250,00 ) Invoering klassenmanagement LVS soc.emotionele ontwikkeling Samenwerking partners Externe begl. /onvoorzien Totaal Opstart & uitvoering cursussen pc- en internetgebruik Interne begeleiding Leerkracht voor 2 uur (middag) vervanging: klassenassistent 3 personen VVE cursus (piramide) + materialen Tutoring in twee groepen Reiskosten opleiding Materialen VVE Leerkrachten gr. 3 – 8 klassenmanagement Afstemming / interne bgl. Aanschaf LVS Soc.emot. € 3.000,00 € 3.750,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 1.800,00 € 250,00 € 3.750,00 € 6.800,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 47.930,00 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 26
 27. 27. Schooljaar 2004 - 2005 Doelstelling Versterken taalbeleid Activiteit / Materiaal Middelen opstap/overstap Kosten € 720,00 Begrijpend lezen gr 8 € 900,00 Taalactief gr. 8 € 1.500,00 (subtotaal: € 5120,00 ) Interne begeleiding € 2.000,00 Vergroten betrokkenheid ouders Leerkracht t.b.v. het creëren van ruimte voor groeps- c.q. vakleerkracht om inloopochtend / peuterochtend te kunnen faciliteren € 3.000,00 Cursus omgaan met ouders € 4.000,00 uitvoering cursussen pc- en internetgebruik € 1.000,00 vervanging Interne begeleiding Leerkracht voor 2 uur (middag) tutoring Reiskosten opleiding Materialen VVE VVE cursus (piramide) + materialen voor 3 personen terugkomdagen € 3.000,00 € 2.000,00 Afstemming/interne coord. Training leerkrachten groepen 3 – 8 € 2.000,00 € 6.800,00 (subtotaal: € 8000,00 ) Doorgaande lijn VVE BO – VO (subtotaal € 24.000) Klassenmanagement (subtotaal € 8.800) LVS soc.emotionele ontwikkeling Samenwerking partners Externe begeleiding Totaal € 6.000,00 € 250,00 € 3.750,00 € 8.000,00 € 1.000,00 nihil kosten schoolmaatsch.werk Procesondersteuning & deskundigheidsbevordering € 1.000,00 € 2.000,00 € 48.920,00 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 27
 28. 28. Schooljaar 2005 – 2006 Doelstelling Activiteit / Materiaal Versterken taalbeleid Interne begeleiding € 1.500,00 Middelen opstap/overstap € 720,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € € € 2.700,00 250,00 2.000,00 € € € € 1.000,00 7.800,00 1.000,00 3.400,00 € € 2.000,00 4.000,00 Kosten (subtotaal: € 2.220 ) Vergroten betrokkenheid ouders Leerkracht t.b.v. het creëren van ruimte voor groeps- c.q. vakleerkracht om inloopochtend / peuterochtend te kunnen faciliteren uitvoering cursussen pc- en (subtotaal: € 4.000 ) internetgebruik Doorgaande lijn VVE – BO – Opleiding 4e leerkracht VE Reiskosten opl. Leerkracht voor 2 uur (middag) vervanging tutoring – 2,5 groep (subtotaal: € 14.750 ) terugkomdagen Invoering Leerkrachten gr. 3 – 8 klassenmanagement klassenmanagement Interne begeleiding LVS soc.emotionele Training en coaching ontwikkeling Samenwerking partners kosten schoolmaatsch.werk Externe begeleiding Totaal € 1.000,00 € 1.000,00 € 32.350,00 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 28
 29. 29. Schooljaar 2006 – 2007 Doelstelling Vergroten betrokkenheid ouders Activiteit / Materiaal uitvoering cursussen pc- en internetgebruik Kosten € 1.000,00 (subtotaal: € 1.000 ) Doorgaande lijn VVE – BO – 2e jaar opleid. 4e leerkracht VE vervanging ivm opleiding reiskosten opleiding tutoring (subtotaal: € 1.000 ) terugkomdagen Invoering Afstemming / interne klassenmanagement coordinatie LVS soc.emotionele ontwikkeling Samenwerking partners Externe begeleiding Totaal € 2.700,00 € 1.000,00 € 250,00 € 9.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 nihil nihil nilhil € 15.950,00 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 29
 30. 30. 4.1. Overzicht van okp-investering per jaar en per doelstelling doelstelling taalbeleid relatie ouders VVE – BO - VO Klassenmanagem. LVS – soc-emot. Zorgteam Externe procesbgl. c.q. onvoorzien Totaal 2002-2003 € 7.720 € 5.000 € 12.720 2003-2004 € € € € € € € 6.080 8.250 18.800 8.800 3.000 1.000 2.000 € 47.930 2004-2005 € € € € 5.120 8.000 24.000 8.800 € € 1.000 2.000 € 48.920 2005-2006 € € € € € € € 2.200 4.000 14.750 5.400 4.000 1.000 1.000 € 32.350 2006-2007 Totaal € € 1.000 € € 13.950 € € 1.000 € € € 1.000 € € 21.120 21.250 71.500 24.000 7.000 4.000 10.000 € 15.950 € 158.870 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 30
 31. 31. Bijlage 1: Verdeling van gewichtenleerlingen op het scholeneiland Verdeling van gewichtenleerlingen op het scholeneiland ziet dit er als volgt uit: Verdeling percentage leerlingen naar gewicht (juni 2002): 1,0 De Molenwerf Pr. Margriet (PC) Dagobert (RK) 1,2 5 1,9 Totaal % gewichten leerlingen 45,2 31,2 23,6 100 54,8 % 56,2 22,8 21 100 43,8 % 11,8 100 22,8 % 77,2 11 Meer kansen voor kinderen, buurt en school – onderwijskansenplan ‘De Molenwerf’ (sept. 2003) 31

×