Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorg voor ICT - Lijn in verbinding

380 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorg voor ICT - Lijn in verbinding

 1. 1. Zoekt betrouwbareinformatieWil goed geïnformeerdzijnZelfmanagementspreekt niet aan
 2. 2. Jan-Arie van Wijngaarden
 3. 3. Modernisering naar menselijke maat
 4. 4. Ambities1. De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving door maximaal gebruik te maken van demogelijkheden van de huisarts, samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren vanzorginnovatie.2. De huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt.3. De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer dantwee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts.4. De huisarts zet zich in voor persoonlijke continuï teit en heeft wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de‘vaste tweede’ huisarts waarborgt hij de continuï teit voor de patiënt.5. De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak met de patiënt – bepalen van doel en beleid van debehandeling en voor de coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch patiëntendossier bijgehoudenen beheerd en de gegevens door de huisarts geï nterpreteerd.6. Versterking van de coördinatie- en gidsfunctie van de huisarts voor alle patiënten die dat nodig hebben, met name degroeiende groep kwetsbare ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.7. Om de service naar patiënten te verbeteren, maken huisartsen actief ge- bruik van de mogelijkheden voor informatie- encommunicatietechnologie.8. Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op lokaal, regionaal en landelijk niveau, ter verbetering vande kwaliteit, samen- werking en doelmatigheid.9. Door flexibele openingstijden van het huisartsensamenwerkingsverband kan een groter deel van de zorgvraag vanpatiënten overdag worden opgevangen.10. De huisarts werkt met andere zorgverleners samen op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.11. De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: dezorggerelateerde en geï ndiceerde preventie.12. Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm aan wijkgebonden preventie, waarbij wordtafgesproken wie op welke wijze de meest effectieve rol kan spelen.13. Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werkt de beroepsgroep, samen met de afdelingenhuisartsgeneeskunde, aan zorginnovatie.14. De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor de huisartsenzorg relevante thema’s, die gekoppeldzijn aan de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Met het oog op het efficiënt gebruik van beschikbare middelen vindtafstemming van deze agenda plaats op landelijk niveau.15. Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg enpraktijkvoering.16. De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuï teit en ontwikkeling van het vakgebied, doordat elkehuisartsenpraktijk structureel meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie.17. De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg,zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs.ICT
 5. 5. Verbinden, ondersteunen en vernieuwen
 6. 6. Strategische doelen‘Het realiseren van buurt- en klantgericht geï ntegreerdehuisartsenzorg’1. optimaliseren van patiëntgebonden diensten en ondersteuning(frontoffice) van huisartsvoorzieningen.2. verkennen van mogelijkheden eerstelijnsdiagnostiek in huisartsenvoorzieningen.‘Het optimaliseren van de bedrijfsvoering vanhuisartsenvoorzieningen’1. verkennen van alternatieven voor huidige organisatie ANW zorg2. optimaliseren niet-patiëntgebonden diensten en onder-steuning (backoffice) van huisartsenvoorzieningen.3. Informatie en voorlichting toegespitst op de praktijk.Het positioneren van de huis- artsenzorg’1. Ontmoeten, inspireren, netwerken organiseren en kennis delen.ICT
 7. 7. OntwikkelingenportaleneHealtheigenaarschap medische dataontsluiten dossiers hulpv. delen infoLSPvideouitwisselbaarheidbeslisondersteuningbusiness intelligencelijnoverstijgende integratie infopatiënt inzage in dossierinter/multidisciplinair dossierteleconsultatieveiligheidzelfdiagnostiektoename video/foto in dossiertoegankelijkheiddatamanagementintegrale systemenThemasontsluiten HIS/KIS data ten bate van onderzoekmanagement/stuur infodatamanagement door HAontwikkelen EIS/HIS door LHVvisie + organisatieintegrale vs. gekoppelde systemenportalenbeslisondersteuningEMRAMhuidige ontwikkelingen, trendsgenerieke eHealth-toepassingenwat is nodig om LHV 2022 te ondersteunenvertaling strategie -> oplossingkwaliteit gebruik HIS stimulerenportalenslimme systemen die registratie/administratie vereenvoudigensamenwerken ANW zorggebruik portaalgeïntegreerde zorg, welke ICT?strategische beslissingen op grond van ICT en organisatiebevorderen uitwisselbaarheiddelen info tussen hulpverleners (HAP, 1e, 2e lijn)één dossier voor alle disciplinesinzage dossier HAP
 8. 8. AdministratieHIS (gebruik, slim registreren, opslag beeldmateriaal)Communicatietelezorg/consultatieportalenuitwisseling medische data - 0e, 1e, 2e lijndata (stuurinformatie, onderzoek, eigenaarschap)Besluitvormingbeslisondersteuning
 9. 9. 7 regionaal netwerk LSP RECOM6 beslisondersteuning NHGDoc II5 portaal PAZIO I4 elektronisch aanvragen ZorgDomein3 elektronisch voorschrijven EVS2 EPD HIS1 computer PC/Mac0 papieren dossier groene kaart

×