Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дипломын ажил бичих зааварчилгаа

14,601 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

дипломын ажил бичих зааварчилгаа

  1. 1. Дипломын ажил бичих зааварчилгааДипломын ажил бичих зааварчилгааДипломын ажил нь тус сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний бүрэлдэхүүн хэсэгбөгөөд оюутнуудад танхимд олж авсан онолын мэдлэг, чадвараа бататган өөрийнэзэмшсэн мэргэжлийн дагуу тодорхой сэдэв, асуудлаар судалгаа хийж, саналдүгнэлт гаргах, төсөл, шийдвэр боловсруулах ур чадвар, арга барил эзэмшүүлэхэдчиглэгдэнэ. Дипломын ажлын сэдвийг мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөөндтусгасан хичээлүүдийн агуулгын хүрээнд холбогдох багш нартай зөвшилцөн сонгонавч бичнэ. Сэдвийг оюутан нь өөрийн ажилладаг /ажиллах/ төрийн болон төрийнбус, өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн байгууллагын захиалгаар, эсвэл сонирхсонасуудлаараа сонгож болно.Дипломын ажил нь:1. Сэдвийн төлөвлөгөө2. Оршил. Тухайн сэдвийг судлах болсон шалтгаан, судалгааны ажлын зорилт,зорилго, түүний судлагдсан байдал, судалгааны арга, шинэлэг тал, үнэ цэнэ, онолпрактикийн ач холбогдол, дипломын ажлын бүтэц зэргийг бичдэг.3. Үндсэн хэсэг. А/ Онолын хэсэг. Тухайн сэдвийг агуулгын хувьд гадаад, дотоодын эрдэмтэнсудлаачид хэрхэн үздэг, тэдгээрийн гаргасан үнэлэлт, дүгнэлт, тодорхойлолтууд,тэдгээрийг хооронд нь харьцуулсан байдал зэрэг байна. Мөн түүхэн явцад хэрхэнөөрчлөгдөж байсныг товч дурдаж болно. Б/ Судалгааны хэсэг. Онол, практикт хэрэглэх боломж, өөрийн дэвшүүлсэнтаамаглалуудыг нотлох баримтууд, маргаантай байгаа асуудлуудыг эрдэмтэн,судлаачид хэрхэн шийдвэрлэсэн, практик амьдралд хэрхэн шийдвэрлэж байгаазэргийг тодорхой баримт судалгаанд тулгуурлан бичсэн байна.4. Дүгнэлт. Судалгааны ажлын эцэст ямар үр дүнд хүрч улмаар дүгнэлт хийжтүүний онол болон практикт хэрхэн хэрэглэж болох ба хэрэгжүүлж байгаа аргазамуудыг тодорхой бичнэ. Энэ нь төсөл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын хэлбэртэй эсвэл онолын тодорхойлолт,дүгнэлт, санал байж болно.5. Ном зүй.6. Хавсралт. Судалгаанд ашигласан бүх баримт сэлт, материалууд, график, схемзураг, хүснэгт зэрэг байна.

×