Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Data management a jak psát data management plan

1,148 views

Published on

Obecné informace k data managementu a open data. Popis data management plánu. Nástroje a pomůcky k tvorbě DMP. DMP a Horizon 2020.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Data management a jak psát data management plan

 1. 1. Data management a jak psát data management plan (DMP) Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT dedicova@lib.vutbr.cz
 2. 2. Obsah • Vysvětlení základních pojmů • Data management – proč a kdo • DMP – struktura, příklady, nástroje • Požadavky poskytovatelů - Horizon 2020
 3. 3. Vědecká data - definice „Výzkumná data jsou zaznamenané informace (bez ohledu na formu a médium) nezbytné pro podporu nebo validaci pozorování, závěrů nebo výstupů výzkumu. Efektivní a účinná správa výzkumných dat je základem vědecké a akademické integrity. (Engineering and Physical Sciences Research Council: policy framework on research data) Za vědecká data se dají považovat: • Primární data získaná z přístrojů • Sekundární data: dokumenty, tabulky, databáze, laboratorní protokoly, vizualisace, modely, software, obrázky, měření výpočty aj.
 4. 4. Data management - definice Je aktivní správa a zhodnocení dat během jejich životního cyklu. (Engineering and Physical Sciences Research Council policy framework on research data) Pod pojmeme si představíme všechny prkatiky, manipulace, vylepšení a procesy, které zajistí vysokou kvalitu vědeckých dat, která jsou dobře zorganizována, zdokumentována, uložena, udržitelně uchovávána, dostupná a znovuvyužitelná.(Corti, 2014) Zahrnuje aktivity: plánování a popisu práce s daty, popis dat, uložení během výzkumu a po jeho uzavření, případné zveřejnění dat a prolinkování na publikace vztahující se k výzkumu.
 5. 5. DMP - definice • DMPlanning - je proces plánování, popisu a informování o životním cyklu dat a činností spojených s jejich správou v průběhu výzkumu. • DMPlan – je dokument, který popisuje tyto činnosti. Dokumenty často vyžadují poskytovatelé dotací či grantů.
 6. 6. Open data - definice Jsou data, která jsou volně dostupná pro kohokoliv na internetu a dále vytěžována, využívána, reprodukována a šířena. • Navazuje na tradici Open Access • Hlavní oblastí tzv. government data, ale nyní i scinetific data • Nové využití tzv. citizen science (např. Zooniverse)
 7. 7. Data management – Proč? • Transparentnost • Efektivita • Řízení rizika • Uchování • Splnění grantových požadavků
 8. 8. Data management – Proč? Také pro vás! • Organizace dat • Fluktuace zaměstnanců/vědců • Neduplikování činnosti
 9. 9. Open data – Proč? • Validace vašich výsledků – případ • Možnosti nových objevů - případ • Vyšší citovanost – studie
 10. 10. Životní cyklus dat Zdroj: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle
 11. 11. Životní cyklus dat – případová studie Naplánování výzkumu. Souhlas účastníku s primárním užitím dat. Účastníci si píší deníky. Nahrávky rozhovorů. Přepis rozhovorů. Přepis deníků. Zpracování dat pro výzkum. Uchovávání dat diskutováno s účastníky. Souhlas účastníků s uchováváním dat. Přepisy a nahrávky uloženy do Data Archive UK. Vytvořen katalogizační záznam a návod pro uživatele. Data znovu využita v nové studii. Data zveřejněna. Zdroj: Corti, 2014, str.21
 12. 12. Data Management – kdo? • Vědci –tvůrci dat • IT – technické zajištění sběru a uchování • Právníci – etické a právní otázky • Knihovníci – popis dat, uchování, sdílení • Projektový manažeři – podmínky daných projektů • Nakladatelé a poskytovatelé grantů – dávají požadavky
 13. 13. Data Management Plan - obsah • U každého poskytovatele může být odlišné zadání. • Základ by však měl být stejný: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management- plans/checklist
 14. 14. Data Management Plan – základní oblasti • Typy, formáty, standardy dat a metody jejich sběru • Etické standardy a právní stránka • Přístup, sdílení a znovu užití dat • Krátkodobé uchování a data management • Dlouhodobé uchování • Zajištění zdrojů
 15. 15. DMP - Typy, formáty, standardy dat a metody jejich sběru • Jaká data budete váš výzkum produkovat? (formáty, typ, objem, obsah, kvalita) Doporučené formáty pro dlouhodobé uchovávání: – Formáty široce používaných software (MS Word, rtf, MS Excel, SPSS) – Otevřené formáty (PDF/A, CSV, TIFF, ODF, ASCII, tabel-delimited format, comma-separated values, XML)
 16. 16. DMP - Typy, formáty, standardy dat a metody jejich sběru • Jak bude třeba data popsat? (jména a struktura souborů, metadatové a přílohové materiály ke správné interpretaci) Pojmenování souborů – Používejte konzistentně a všichni v projektu – Mělo by obsahovat tyto elementy: zkratku projektu, popis obsahu, informaci o typu dokumentu, datum, iniciály tvůrce, číslo verze, status např. draft nebo final – Např. FG1_CONS_12-02-2010.rtf (přepis rozhovorů first focus group with consumers konaných dne 12.02.2012)
 17. 17. DMP - Typy, formáty, standardy dat a metody jejich sběru • Jaké standardy a metodologie bude třeba použít při sběru dat? (má instituce nějaké standardy, poskytovatel, metadatové standardy apod.)
 18. 18. DMP - Etické standardy a právo • Ochrana osobních dat • Bezpečnost (utajované informace) • Dodržování základních lidských práv • Komerční a průmyslové využití dat • Autorské a majetkové právo Další info.: http://www.h2020.cz/cs/storage/e38c919be0564a5290b5b0d84db1a977c17 5d51c?uid=e38c919be0564a5290b5b0d84db1a977c175d51c
 19. 19. DMP - Přístup, sdílení a znovu užití dat • Kdo a pro jaké účely využije vaše data? • Jak data zpřístupníte? (kde, jak budou vyhledatelná, kdy) • Jak budete data licencovat? (za jakých podmínek je může někdo využít, licence Creative Commons)
 20. 20. DMP - Krátkodobé uchování a data management • Bezpečnost a uchování (kde se budou data ukládat, jaká forma ukládání, je možné data uložit i mimo instituci, jak je zajištěna jejich bezpečnost, kdo kontroluje jejich kvalitu) • Přidělení rolí (kdo má za co odpovědnost)
 21. 21. DMP - Dlouhodobé uchování • Která data jsou vhodná pro dlouhodobé uchování? (http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/ appraise-select-data, u většiny projektů se jedná hlavně o data doplňující publikační činnost) • Jak a kde budete data uchovávat? (strojově čitelná podoba metadat, dlouhodobý přístupu, linkování)
 22. 22. DPM – zajištění zdrojů • Finančních • Personálních • Pomůcka pro vytváření rozpočtu: http://www.data-archive. ac.uk/media/247429/costingtool.pdf
 23. 23. DMP dobrá praxe • Napište si DMP • Vytvářejte zálohy. Pomůcka automatická synchronizace např. Dropbox (pouze pro necitlivá data ). • Popisujte data již při sběru. Kvalita metadat klesá s časem. Uživatelé i vy v budoucnu budete snadněji rozumět svým datům. • Ukládejte data v otevřených formátech, kdykoliv je to možné. Pro popis používejte standardizovanou metadatovou strukturu. • Ukládejte svá data v datových centrech a repozitářích. Odkazujte na ně ve svých publikacích.
 24. 24. DMP - příklady • USA: https://dmptool.org/public_dmps • Rural Economy and Land Use (Relu): http://relu.data-archive.ac.uk/data-sharing/ planning/examples • Yale: http://ydc2.yale.edu/documentation/data-management- plan-examples • Další: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management- plans/guidance-examples
 25. 25. DMP - online nástroje • DMP tool: https://dmptool.org/ • DMP online: http://www.dcc.ac.uk/dmponline
 26. 26. DMP - kurzy • Univerzity of Edinburgh: http://datalib.edina.ac.uk/mantra/ • University of Minnesota: https://sites.google.com/a/umn.edu/data-management- course_structures/home-1
 27. 27. Požadavky poskytovatelů Zdroj: http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/overview-funders-data-policies
 28. 28. Požadavky poskytovatelů • US: https://dmptool.org/guidance • Nakladatelé: Plos, BioMed Central, Nature publishing, Elsevier a další • Evropská komise - Horizon 2020
 29. 29. Horizon 2020 – proč? • dlouhodobá podpora Open Access přístupu (FP7 program, podpůrná infrastruktura OpenAIRE plus, Horizon 2020) • Open data další krok (Horizon 2020 – open data pilot) • Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům je právně ošetřena v článku 29.2 a 29.3 modelové grantové smlouvy. • Základní dokumenty k OA a datům: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
 30. 30. Horizon 2020 – kdo? Oblasti pilotu: • Future and Emerging Technologies • Research infrastructures – part e-Infrastructures • Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies • Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and communities • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – with the • exception of raw materials topics • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies • Science with and for Society Ostatní oblasti mohou dobrovolně
 31. 31. Horizon 2020 – kdo? Důvody pro vyvázání z podmínky: • Ochrana projektových výsledků • Povinnost mlčenlivosti • Projekty z oblasti bezpečnosti • Ochrana osobních údajů • Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (již vzniklých v projektu) – by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle popisu v Annexu I. – nezpřístupnění je popsáno a odůvodněno v Data Management Plan • Existuje-li jiný oprávněný důvod pro „opt-out“
 32. 32. Horizon 2020 – co? • Data která jsou nutná pro interpretaci výsledků u vědeckých publikací tzv. Underlying data • Ostatní data, která se vědecký tým rozhodne publikovat • Nutné publikovat vždy se souvisejícími metadaty
 33. 33. Horizon 2020 - postup • Povinnost uložit data v repozitáři • Povinnost přijmout opatření k tomu, aby třetí strany měly možnost bezplatného přístupu, využití, šíření a reprodukování těchto dat • Povinnost poskytnout informace o nástrojích a instrumentech - potřebné pro ověření výsledků (pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty)
 34. 34. Horizon 2020 - DM • Všechny projekty v H2020 musejí obsahovat základní informace o data managementu ve svých přihláškách • Tyto informace poslouží pro evaluaci projektu pod kritériem „impact“ • Je třeba zodpovědět tyto základní dotazy: Jaká data budou v projektu generována a sbírána? Jaký standard bude na sběr použit? Jak budou data zveřejněna a sdílena? Pokud ne proč? Jak budou tyto data spravována a uchovávána?
 35. 35. Horizon 2020 - DMP • Pilotní projekty musí obsahovat Data Management Plan • Plán není částí přihlášky a neslouží k evaluaci • První verze do 6 měsíců od započetí projektu • Další verze v polovině projektu a v závěrečné zprávě
 36. 36. Horizon 2020 - obsah • Vzor DMP pro Horizon 2020 – Annex 1 - http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202 0-hi-oa-data-mgt_en.pdf • Jednotlivé informace v DMP pro každý dataset: – Data set reference and name: základní popis a jméno datasetu – Data set description: popis dat, jejich původu, kde budou generována a sbírána. Kdo by je v budoucnu mohl využívat. Informace o tom zda existují nebo neexistují podobná data a možnosti je znovu využít. – Standards and metadata: odkazy na existující využitelné standardy popisu dat, pokud neexistují, návrh jak budou data metadatově popisována. – Data sharing: jak budou data sdílena – otevřeně nebo s nějakou restrikcí pro specifickou skupinu. Důvod proč popřípadě nemohou být sdílena. Popis přístupu k datům. Uvedené embargo, pokud existuje. Popsané technické mechanismy přístupu k datům, popřípadě speciální software. – Archiving and preservation (including storage and backup): kde budou data uložena, archivována a ochráněna (repozitář). Jak dlouho budou data uložena, jak se zařídí dlouhodobé uchování. Finální objem dat. Popis finančního a personálního zajištění.
 37. 37. Horizon 2020 - obsah • Více propracovaný DMP • Discoverable: jsou data snadno vyhledatelná – např. použitím jednoznačného identifikátoru DOI. • Accessible: jsou data snadno dostupná – kdo má práva, jaké jsou licence, jsou embarga? • Assessable and intelligible: jsou data a potřebný software snadno dostupný třetím stranám pro znovuvyužití, validaci, interpretaci? • Use beyond the original purpose for which it was collected: budou data dostupná a využitelná i v budoucnosti . Jednouché formáty, software, zajištěn upgrade. • Interoperable to specific quality standards: jsou data a software interoperabilní, byly použity standardizované formáty, formáty široce využívané, které se dají zaměnit nebo v průběhu času neztrácejí data.
 38. 38. Horizon 2020 - licencování EC doporučuje licence cc pro data: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/ http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 39. 39. Horizon 2020 - příklad • Humbolt University: https://www.cms.hu-berlin. de/ueberblick/projekte/dataman/dmp-anleitung/ view
 40. 40. Kde? - Open data repozitáře Registry repozitářů: Registry of research data repozitories:http://www.re3data.org/ Databib: http://databib.org/ Velké datové repozitáře: Dryard:http://datadryad.org/ GitHub: https://github.com/ Zenodo https://zenodo.org/ Oborové http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories https://www.libraries.psu.edu/psul/researchguides/pubcur/data_r esources.html#open-data
 41. 41. Situace na VUT Open Access a Horizon2020 • Digitální knihovna VUT využitelná k naplnění podmínek publikování Open Access zelenou cestou u projektů Horizon2020. Veškeré info o vkládání článku do DK a OA: https://www.vutbr.cz/openaccess Open data na VUT a Horizon2020 • Digitální knihovny VUT bude uzpůsobena k ukládání a zveřejňování vědeckých dat, dle požadavků projektů Horizon2020 – termín červenec až srpen 2015 • Vytvoření vzoru DMP pro VUT, směrnice a dalších dokumentů • Základní informace k této oblasti lze nalézt na Portálu knihoven: https://www.vutbr.cz/knihovny/openaccess/projekty-eu. • Školení Data Management a vytvoření Data Management Plan. Školení je možné domluvit u p. Dědičové při účasti 5 a více účastníků.
 42. 42. Použitá literatura • CORTI, Louise. Managing and sharing research data: a guide to good practice. 1st pub. Los Angeles: SAGE, 2014, x, 222 s. ISBN 978-1-4462-6726-4. • DIGITAL CURATION CENTRE. How to Develop a Data Management and Sharing Plan. dcc.ac.uk [online]. © 2004- 2014 DCC [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan • DONNELLY, M. Facilitate Open Science Training for Europena Researcher [online]. 22 October 2014 [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/259.pdf • JONES, S. The Horizon 2020 Open Data Pilot [online]. 21 October 2014 [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: https://www.fosteropenscience.eu/project/images/presentations/H2020-open-data-pilot.pdf • KRATĚNOVÁ, J. Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 [online]. 06.05.2014, Sychrov [cit. 7-11- 2014]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/1976078/ • ROZENBERG, D. Research Data Management Services at Royal Holloway [online]. 22 October 2014 [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: https://www.fosteropenscience.eu/sites/default/files/pdf/257.pdf • ŠVÁSTOVÁ, P. Digital Curation [online]. 14.5.2014 MZK Brno [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/pavluskas/digital-curation-34938289 • UK.DATA ARCHIVE. Create and Manage data. Data-archive.ac.uk [online]. © Copyright 2002-2014 University of Essex. All rights reserved [cit. 7-11-2014]. Dostupné z: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/copyright • VŠB – TECHNICKÁ UNIVERIZTA OSTRAVA. Opetvřený přístup povinný v programu Horizont 2020. e-zdroje.vsb.cz [online]. 17.3.2014 [ cit. 7-11-2014]. Dostupné z: http://e-zdroje.vsb.cz/otevreny-pristup-povinny-v-programu-horizont- 2020/

×