Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Days 2010 - Tirgu Mures (Prezentare Romana)

730 views

Published on

Suita de evenimente de business pentru antreprenori si manageri.

2010 - Tirgu Mures (2 editii)
2011 - Timisoara (03.2011), Brasov (06.2011), Bucuresti (09.2011), Iasi (12.2011) .

Evenimentele sunt organizate cu scopul de a dinamiza mediul de afaceri si sunt centrate pe subiecte de interes legate de antreprenoriat si
management, oferind antreprenorilor si managerilor din companiile romanesti idei inspirationale, exemple motivationale, analize pertinente, estimari ale trendurilor viitoare din diverse domenii, business networking de calitate, posibilitatea de a invata de la cei mai buni specialisti, de a identifica noi oportunitati, de a gasi noi potentiali parteneri de afaceri si colaboratori.

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business Days 2010 - Tirgu Mures (Prezentare Romana)

 1. 1. T â rgu Mure ş Business Days Povestea unui succes
 2. 2. De unde am pornit… <ul><li>Ca t â n ă r ă organiza ţ ie, î n micul ora ş T â rgu Mure ş , JCI T â rgu Mure ş ş i-a propus dinamizarea mediului de afaceri mure ş an dup ă ce a constatat c ă : </li></ul><ul><ul><li>mediul de afaceri nu beneficia de posibilit ăţ i de networking, </li></ul></ul><ul><ul><li>nu erau evenimente de business, </li></ul></ul><ul><ul><li>oamenii de afaceri nu aveau posibilitatea de a interac ţ iona ş i de a schimba idei î ntr-un cadru organizat , ş i </li></ul></ul><ul><ul><li>nu existau nici asocia ţ ii sau grupuri profesionale care s ă reprezinte interesul mediului de afaceri </li></ul></ul>
 3. 3. Atunci am î nceput… <ul><li>S ă organiz ă m evenimente de Business Networking </li></ul><ul><ul><li>Am organizat primul î n 18 noiembrie 2009 ş i a fost un succes </li></ul></ul><ul><ul><li>Dup ă ce am aplicat ceea ce am î nv ăţ at de la primul , a urmat al doilea î n 9 decembrie 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ş i pentru c ă cererea er a î n contin uă cre ş tere , a urmat ş i al treilea î n 27 ianuarie 2010 </li></ul></ul>
 4. 4. Business Networking
 5. 5. Am acordat importan ţă … <ul><li>Proiectelor de dezvoltare personal ă </li></ul><ul><ul><li>pentru c ă atunci c â nd dore ş ti s ă produci schimb ă ri pozitive î n jurul t ă u , trebuie s ă acorzi o importan ţă potrivit ă dezvolt ă rii abilit ăţ ilor necesare , at â t î n r â ndul membrilor t ă i – ca organiza ţ ie – c â t ş i î n r â ndul tinerilor care te pot ajuta î n implementarea ideilor tale </li></ul></ul><ul><li>A ş a a ap ă rut proiectul Serile de D ezvoltare </li></ul><ul><ul><li>un set de micro - training - uri de c â teva ore , ţ inute de traineri experimenta ţ i, antreprenori de succes şi manageri de proiect cu experien ţă î n implementarea proiectelor </li></ul></ul>
 6. 6. Serile de D ezvoltare
 7. 7. Am f ă cut schimb de cuno ş ti i n ţ e… <ul><li>Deoarece, c â nd dore ş ti performan ţă este vital : </li></ul><ul><ul><li>să î mp ă rt ăş e ş ti din cuno ş tiin ţ ele tale ş i celor din jurul t ă u ş i </li></ul></ul><ul><ul><li>s ă fi dispus s ă prime ş ti feedback ş i sfaturi de la exper ţ i din anumite domenii </li></ul></ul><ul><li>A m organizat o platform ă pentru primire ş i oferire de feedback pe band ă larg ă : Know-How Fest </li></ul><ul><li>Un loc unde oameni de afaceri din diverse domenii se î nt â lnesc î ntr-un cadru organizat pentru : </li></ul><ul><ul><li>a- ş i prezenta proiectele ş i pentru a primi feedback, sfaturi utile ş i idei de la al ţ i oameni de afaceri din alte domenii </li></ul></ul>
 8. 8. Know-How Fest
 9. 9. Ş i din moment ce am v ă zut c ă funcţionează … <ul><li>a m prins curaj ş i ne-am hot ă r â t s ă cre ă m un eveniment de amploare local ă ( chiar regional ă) î n care s ă combin ă m toate aceste evenimente . Pe lângă acestea, am ad ă ug at ş i elemente noi prin aducerea la T â rgu Mure ş a câtorva personalit ăţ i care , prin exemplul lor personal pot crea un factor inspira ţ ional ş i motiva ţ ional pentru oameni i de afaceri din regiunea noastr ă </li></ul>
 10. 10. T Â RGU MURE Ş BUSINESS DAYS <ul><li>A ş a s-a n ăs cut </li></ul>
 11. 11. Un eveniment inedit… <ul><li>d e o amploare nemai î nt â lnit ă pentru micul nostru ora ş </li></ul><ul><li>c are s-a transformat dintr-un eveniment regional </li></ul><ul><li>î ntr-unul na ţ ional ( chiar interna ţ ional ) prin campania de mediatizare ş i prin diversitatea geografic ă a participan ţ ilor </li></ul><ul><li>c are a produs un impact deosebit î n mediul de afaceri mure ş an ş i a condus la cre ş terea semnificativ ă a imaginii JCI la nivel local, regional ş i na ţ ional </li></ul>
 12. 12. Dup ă s ă pt ă m â ni de proiectare… <ul><li>s -a n ă scut conceptul celui mai mare eveniment de business organizat vreodat ă î n T â rgu Mure ş : </li></ul><ul><ul><li>2 zile de eveniment cu 32 de speakeri d e renume din mediul de business </li></ul></ul><ul><ul><li>4 sesiuni de C onferin ţă dedicate antreprenoriatului ş i creativit ăţ ii î n afaceri </li></ul></ul><ul><ul><li>12 W orkshopuri cu teme deosebit de interesante ş i cu aplicabilitate practic ă imediat ă, sus ţ inute de traineri de renume na ţ ional , chiar interna ţ ional </li></ul></ul><ul><ul><li>o mini expozi ţ ie la care au expus 20 de firme </li></ul></ul><ul><ul><li>2 sesiuni de VIP Networking </li></ul></ul><ul><ul><li>u n concurs la care premiu l a constat într- o excursie – un week-end la Viena pentru 2 persoane </li></ul></ul><ul><ul><li>t ombol ă cu peste 400 de premii , î n valoare de peste 15.000 EUR </li></ul></ul>
 13. 13. A urmat campania de promovare… <ul><li>peste 50 de apari ţ ii ş i reclame î n presa local ă ş i regional ă (Zi de zi, Ziarul de Mures, Cuv â ntul Liber, Punctul, Nepujsag, 24-FUN, Zile ş i nop ţ i, Ş apte seri) </li></ul><ul><li>3 emisiuni la Televiziunea T â rgu Mure ş ( Ş tirile TTM, Verde î n F a ţă , Plan A propiat) ş i î nc ă cel pu ţ in 5 articole video î n cadrul ş tiril or TTM </li></ul><ul><li>1 emisiune la Ş tii TV (Obiectiv Cotidian) </li></ul><ul><li>Timp de 45 zile , 2 spoturi de promovare a evenimentului au rulat î n prime-time la Televiziunea T â rgu Mure ş </li></ul><ul><li>Timp de 45 de zile , 6 spoturi pe zi la Radio Mure ş î n limba rom â n ă ş i î n limba maghiar ă </li></ul><ul><li>3 emisiuni la Radio T â rgu Mure ş (2 edi ţ ii Business Plan, 1 edi ţ ie P ă rerea T a) </li></ul><ul><li>1 emisiune la Erdely TV ş i cel pu ţ in 2 video reportaje </li></ul>
 14. 14. Am avut spoturi ingenioase <ul><li>Spot TV </li></ul><ul><li>Spot radio </li></ul>
 15. 15. Apari ţ ii JCI la TV
 16. 16. Apari ţ ii JCI la radio <ul><li>Business Plan – Radio Mure ş </li></ul><ul><li>P ă rerea ta – Radio Mure ş </li></ul>
 17. 17. Apari ţ ii JCI î n pres ă
 18. 18. Parteneriat cu revista Cariere <ul><li>Prin parteneriatul cu revista Cariere , JCI T â rgu Mure ş a beneficiat de publicitate la nivel na ţ ional î n cea mai apreciat ă revist ă a speciali ş tilor î n HR ş i a managerilor care îş i caut ă un loc de munc ă </li></ul><ul><li>Î n baza parteneriatului cu revista Cariere , JCI T â rgu Mure ş a putut oferi la tombola din cadrul T â rgu Mure ş Business Days , 2 abonamente pe timp de un an la prestigioasa revist ă </li></ul>
 19. 19. Articol ap ă rut pe ntru varianta online a revistei Cariere, dup ă eveniment
 20. 20. Newslettere tip ă rite
 21. 21. Site dedicat evenimentului www.businessdays.ro
 22. 22. Prezen ţ a online de invidiat <ul><li>www.ghenea.ro </li></ul><ul><li>Alte sute de site-uri: </li></ul>www.bestjobs.ro www.neogen.ro www.finantare.ro www.managementulproiectelor.ro www.plandefaceri.ro www.meteo.ro www.tjobs.ro www.carriereonline.ro www.underclick.ro www.markinstinct.ro www.fpp.ro www.mures.ro www.zi-de-zi.ro www.ziaruldemures.ro www.tvmures.ro www.erdely.tv www.radiomures.ro www.comunicatedepresa.ro www.comunicatemedia.ro www.pmi.ro Ş i multe altele…
 23. 23. Newslettere online
 24. 24. Campanie Google Adwords
 25. 25. Campanie de SMS marketing <ul><li>Am derulat î n parteneriat cu Beam SMS o campanie de SMS marketing const â nd î n: </li></ul><ul><ul><li>Campanie de informare prin trimiterea unui num ă r de 10.000 de SMSuri c ă tre baze de date primite de la Tjobs, Borg Design ş i bazele de date ale membrilor JCI </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferirea unei reduceri de 10% pentru cei care au trimis un SMS la numarul 1892 </li></ul></ul>
 26. 26. Obiective – rezultate principale campanie de SMS marketing <ul><li>Cre ş terea num ă rului de participan ţ i </li></ul><ul><ul><li>17 participan ţ i s-au î nscris la eveniment datorit ă campaniilor de SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>7.2% din totalul participan ţ ilor au fost atra ş i cu ajutorul campaniilor de SMS </li></ul></ul><ul><li>Cre ş terea awareness-ului fa ţă de eveniment </li></ul><ul><ul><li>12 . 561 persoane poten ţ ial interesate au aflat de acest eveniment prin intermediul SMS-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>203 participan ţ i s-au î nscris la concursul JCI prin intermediul SMS-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>292 persoane adi ţ ionale au trimis SMS c ă tre JCI pentru a sus ţ ine participan ţ ii la concurs </li></ul></ul><ul><li>Crearea unui efect viral î n jurul evenimentului </li></ul><ul><ul><li>Prin intermediul concursului interactiv s-a creat un efect viral prin care cel pu ţ in 292 persoane adi ţ io nale au vorbit activ despre eveniment </li></ul></ul>
 27. 27. Obiective – rezultate secundare campanie de SMS marketing <ul><li>Cre ş terea notoriet ăţ ii JCI prin folosirea unui mod de promovare nou ş i inovativ </li></ul><ul><ul><li>Conform sondajelor de la fa ţ a locului, participan ţii au fost foarte î nc â nta ţ i de folosirea SMS-ului ş i majoritatea organizatorilor de evenimente intervieva ţ i doresc s ă foloseasc ă SMS-ul pentru evenimentele lor </li></ul></ul><ul><ul><li>Conform chestionarului organizat de JCI privind folosirea SMS-ului î n cadrul evenimentului: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>29% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Interesant ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Distractiv ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>22% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Util ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Deranjant ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conform chestionarului organizat de JCI privind folosirea SMS-ului de c ă tre companiile participan ţ ilor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>34% dintre participan ţ i au r ă spuns cu Da </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8% dintre participan ţ i sunt î nc ă indeci ş i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>19% dintre participan ţ i au r ă spuns cu Nu </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Evaluare de eficien ţă a campanie i de SMS marketing <ul><li>Return on Investment </li></ul><ul><ul><li>ROI-ul va fi calculat pe baza pachetelor achizi ţi onate de cei care s-au î nscris prin SMS î n compara ţ ie cu costul </li></ul></ul><ul><ul><li>SMS-urilor trimise </li></ul></ul><ul><ul><li>Costul trimiteri i celor 13 . 499 SMS uri este de 593.96 EUR (13 . 499 * 0.044 EUR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cei 17 participan ţ i au creat v â nz ă ri î n valoare de 1095.94 EUR ( (2 * 180RON + 15 * 306 RON) * 90%) ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI 184,51% </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI-ul a fost pozitiv, investi ţ ia î n SMS aproape dubl â ndu-se </li></ul></ul><ul><li>Rata de Conversie </li></ul><ul><ul><li>Din 143 de persoane care au r ă spuns prin SMS c ă sunt interesate de eveniment, 17 s-au î nscris la eveniment </li></ul></ul><ul><ul><li>Rata de conversie a fost de 11,9% </li></ul></ul><ul><ul><li>Rata de conversie a fost extrem de pozitiv ă , fiind mai mult dec â t dubl ă fa ţă de rata medie pe industrie </li></ul></ul>
 29. 29. Promovare prin Facebook Ads - 1 <ul><li>Piaţa urmărită </li></ul><ul><ul><li>locuitori ai României </li></ul></ul><ul><ul><li>între vârsta de 20 şi 64 de ani, inclusiv </li></ul></ul><ul><ul><li>ai cărui prieteni sunt deja conectaţi cu Târgu Mureş Business Days (Română) </li></ul></ul><ul><li>Imagine de ansamblu </li></ul><ul><ul><li>46 click-uri/accesări </li></ul></ul><ul><ul><li>127,482 impresii </li></ul></ul><ul><ul><li>0.036% CTR </li></ul></ul><ul><ul><li>Scorul calităţii 8/10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rating total A- </li></ul></ul>
 30. 30. Promovare prin Facebook Ads-2 <ul><li>Piaţa urmărită </li></ul><ul><ul><li>locuitori ai României </li></ul></ul><ul><ul><li>vârsta 18 ani şi peste </li></ul></ul><ul><ul><li>ai cărui prieteni sunt deja conectaţi cu Târgu Mureş Business Days (Română ) </li></ul></ul><ul><li>Imagine de ansamblu </li></ul><ul><ul><li>114 click-uri/accesări </li></ul></ul><ul><ul><li>219,724 impresii </li></ul></ul><ul><ul><li>0.052% CTR </li></ul></ul><ul><ul><li>Scorul calităţii 9/10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Raiting total A </li></ul></ul>
 31. 31. Grupuri pe Facebook
 32. 32. Grupuri pe Linked I n
 33. 33. Alte medii sociale…
 34. 34. Campanie de promovare prin SM S <ul><li>Î ntruc â t genera ţ ia Facebook este î n pline drepturi ş i pentru c ă mediile sociale reprezint ă un mediu propice de r ă sp â ndire a informa ţ iilor î ntr-un mod extrem de eficient, am conceput o campanie de premiere a celor care ne recomandau prietenilor ş i generau î nscrieri pe grupurile noastre de pe F acebook, L inked I n, O cto, T witter, N eogen </li></ul><ul><li>Premiul cel mare a constat î n oferirea unei excursii pentru 2 persoane pe durata unui weekend (4 nop ţ i) cu avionul dus- î ntors inclus, la Viena, la un hotel de 4 stele î n plin centru al ora ş ului </li></ul>
 35. 35. Mecanismul campaniei
 36. 36. Atragerea voluntarilor… <ul><li>Pentru c ă am organizat evenimentul î n plin ă criz ă financiar ă ş i pentru c ă suntem dintr-un jude ţ cu rata de ş omaj de peste 10%, am oferit o ş ans ă ş i celor care nu şi-au permis să plătească taxa eveniment ului, prin plata cu timpul lor . A stfel , dintre cei care au optat pentru acest mod de a participa la eveniment , i- am selectat pe cei care erau talenta ţ i pe aria de marketing ş i cea de v â nz ă ri . I -am integrat î n echipele de promovare, tele - sales ş i e - mail marketing, iar pe ceilal ţ i i-am alocat ac ţ iuni lor logistice ş i administrative </li></ul><ul><li>Am avut 12 astfel de participan ţ i </li></ul>
 37. 37. Promovare outdoor
 38. 38. Invita ţ ii speciale <ul><li>Prefect </li></ul><ul><li>Primar </li></ul><ul><li>Institu ţ ii ale statului </li></ul><ul><li>Personalit ăţ i ale ora ş ului </li></ul><ul><li>Profesori Universitari </li></ul><ul><li>Director Aeroport </li></ul><ul><li>Directori ale corpora ţ ii lor mari </li></ul>
 39. 39. Protocoale de colaborare <ul><li>Programe de incentivare a poten ţ iali lor clien ţ i </li></ul><ul><li>Programe de recompensare a clien ţ ilor loiali </li></ul><ul><li>Program e de recompensare a angaja ţ ilor </li></ul>
 40. 40. Campanie de tele - sales <ul><li>Î mpreun ă cu o echip ă de tele - sales profesionist ă ( d in cadrul Newfield Consulting ş i SMRP ), a m organizat o campanie de tele - sales şi tele - marketing pentru 1.500 de firme din judeţul Mure ş </li></ul>
 41. 41. Campanie de e - mailing <ul><li>Ca urmare a protocolului de colaborare î ncheiat cu Newfield Consulting ş i Borg Design , am organizat o campanie de e - mail marketing targetat ă pentru mai mult de 15.000 de firme din jude ţ ul Mures ş i jude ţ ele limitrofe </li></ul>
 42. 42. O sumedenie de parteneri www.businessdays.ro/parteneri
 43. 43. Ziua P or ţ ilor D eschise <ul><li>Î n data de 10 martie 2010 ca urmare a parteneriatului dintre JCI T â rgu Mure ş ş i CCIMS , a avut loc Ziua Por ţ ilor Deschise JCI-CCIMS , la sediul CCIMS, ocazie cu care organiza ţ ia JCI ş i proiectele JCI T â rgu Mure ş a u fost prezentat e membrilor CCIMS </li></ul>
 44. 44. Vizita Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay î n Rom â nia <ul><li>Î n perioada 22-25 martie 2010, Vicepre ş edintele JCI pentru Europa, Tugrul Akay a fost prezent î n Rom â nia ş i a fost invitatul special la T â rgu Mure ş Business Days, unde i- a premiat pe pre ş edintele JCI Rom â nia ş i pe pre ş edintele JCI T â rgu Mure ş pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare </li></ul>
 45. 45. Conferin ţ a de presa <ul><li>Ocazionat ă de venirea Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay la T â rgu Mure ş, Conferin ţ a de P res ă din 23 martie 2010 a prezentat presei din judeţul Mure ş, care sunt oportunit ăţ ile oferite oamenilor de afaceri de c ă tre o organiza ţ ie cum e JCI </li></ul>
 46. 46. Forum de afaceri rom â no-turc <ul><li>Î n 23 martie 2010 CCIMS ş i JCI T â rgu Mure ş au organizat un forum de afaceri rom â no-turc , î n cinstea venirii î n Rom â nia a Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay </li></ul>
 47. 47. Promovarea la locul evenimentului
 48. 48. Str â ngere de fonduri pentru proiecte sociale <ul><li>JCI T â rgu Mure ş se implic ă ş i î n proiecte sociale . C u ocazia T â rgu Mure ş Business Days , a m organizat ş i o campanie de str â ngere de fonduri pentru ajutorarea tinerilor cu v â rsta î ntre 16-18 ani din case le de copii . Fondurile se vor materializa în burse de studii, care s ă le asigure o ş ans ă din punct de vedere profesional dup ă ce vor p ă r ă si cas a de copii </li></ul>
 49. 49. Materiale promo ţ ionale <ul><li>Pentru a str â nge fondurile necesare pentru derularea proiectelor sociale am creat ş i o multitudine de materiale promo ţ ionale cu brandul JCI T â rgu Mure ş, pe care le-am oferit participan ţ ilor î n schimbul dona ţ ilor </li></ul>
 50. 50. Ajutorarea tinerilor talenta ţ i <ul><li>Î n cadrul T â rgu Mure ş Business Days , a m derulat ş i c â teva ac ţ iuni de str â ngere de fonduri pentru sprijinirea tinerelor talente din jude ţ ul nostru </li></ul>
 51. 51. Concurs cu premii <ul><li>La T â rgu Mure ş Business Days , î n data de 24 martie 2010 s-a extras la sor ţ i marele premiu la c oncursul de promovare î n S ocial M edia </li></ul><ul><li>C âş tig ă torul excursiei la Viena este Buta Călin </li></ul>
 52. 52. Tombol ă cu peste 400 de premii <ul><li>C u ajutorul partenerilor s ă i , JCI T â rgu Mure ş a reu ş it s ă organizeze o tombol ă cu peste 400 de premii constând în telefoane mobile Nokia, B luetooth, c ă r ţ i de afaceri, software Microsoft, licen ţ e BORG, licen ţ e ClickExpress, materiale promo ţ ionale de la diverse firme, î nc ă l ţăminte MBT, tensiometru ş i termometru Zepter, abonamente la reviste de specialitate şi multe altele </li></ul>
 53. 53. Promovare a lans ă r ii c ă r ţii lui Filipe Carrera în România <ul><li>La T â rgu Mure ş Business Days , </li></ul><ul><li>a fost anun ţ at ă încheierea colabor ă r ii d intre editura Rentrop&Straton ş i JCI T â rgu Mure ş, în legătură cu tip ă rirea î n Rom â nia (in luna aprilie) a c ă r ţ ii lui Filipe Carrera – Networking. Ghid de supravie ţ uire pentru profesioni ş ti ca urmare a unui efort financiar comun depus atât de JCI T â rgu Mure ş cât ş i de Rentrop&Straton </li></ul>
 54. 54. Banner-Up
 55. 55. Amenajare zon ă media <ul><li>P entru a facilita partenerilor no ş tri media posibilitatea de a lua interviuri î ntr-un cadru lini ş tit ş i pl ă cut cu vedetele Conferin ţ ei , a fost amenajat ă o zon ă media cu ajutorul partenerului nostru Mobila Dalin , l a T â rgu Mure ş Business Days </li></ul>
 56. 56. Degustare a produse lor tradi ţ ionale <ul><li>Printre partenerii noştri, s-a numărat şi o renumit ă companie de produse lactate din jude ţul Mureş , care este una dintre primele m ă rci de produse BIO rom â ne ş ti, cu atestat ş i certificat de calitate </li></ul>
 57. 57. Trans misia LIVE a conferin ţ elor <ul><li>C a urmare a unei solu ţ ii de live video - streaming oferit ă de Caro Comp , am putut – a t â t î n 24 martie c â t ş i î n 25 martie – să transmite m pe internet toate cele 4 conferin ţ e </li></ul>
 58. 58. Statistici cu privire la video - streaming <ul><li>24 martie </li></ul><ul><ul><li>num ă rul celor care au vizionat online, a variat de la 15-20 (la î nceput - cuvintele de deschidere) p â n ă la aprox . 80 de conexiuni simultane î n timpul speach-urilor susţ inute de Marius Ghenea ş i George But u noiu  </li></ul></ul><ul><li>25 martie </li></ul><ul><ul><li>a dep ăş it toate estim ă rile – dup ă un î nceput moderat de 18-25 de conexiuni (la deschidere) de la ora 11 :00 p â n ă la ora 14 : 30 (c â nd s-a încheiat partea de prezent ă ri) num ă rul total al celor care a u urm ă rit online a dep ăş it cifra de 200 de utilizatori, asta î n condi ţ iile î n care solu ţ ia a fost proiectat ă pentru 30-40 de vizualiz ă ri simultane </li></ul></ul>
 59. 59. Cine şi de unde a vizionat evenimentul online <ul><li>Am avut vizitatori care au vizionat live din : SUA, Fran ţ a, Belgia, Luxemburg, Germania, Olanda, Moldova, Italia ş i Rom â nia </li></ul><ul><li>Jude ţ ele din România, din care am avut spectatori online sunt : Alba, Arad, Arge ş , Bac ă u, Bihor, Bistri ţ a N ă s ă ud, Boto ş ani, Bra ş ov, Bucure şti, Buz ă u, Cluj Napoca , Constan ţ a, D â mbovi ţ a, Dolj, Gala ţ i, Gorj, Ia ş i, Maramure ş , Mehedin ţ i, Mure ş, Neam ţ , Prahova, S ă laj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timi ş , Tulcea, V â lcea, Vaslui, Vrancea (32 de jude ţ e din cele 40 ale României ) </li></ul>
 60. 60. Statisticile paginii “ LIVE ” î n Google Analytics pentru 24 ş i 25 martie
 61. 61. Î nregistrarea W orkshop - urilor
 62. 62. VIP Networking <ul><li>Oamenii de afaceri au putut s ă se î nt â lneasc ă cu speakerii eveniment ului ş i cu partenerii no ş trii ,î n cadrul celor dou ă sesiuni de VIP N etworking </li></ul>
 63. 63. Chestionare <ul><li>Pe durata celor dou ă zile ale evenimentului au fost oferite participan ţ ilor chestionare cu 20 de î ntreb ă ri din partea partenerilor no ş tri </li></ul><ul><li>Pentru a î ncuraja participan ţ ii s ă completeze c â t mai mult din aceste chestionare , am oferit celor care au completat posibilitatea de a câş tig a diverse premii la cele 2 extrageri d in fiecare zi </li></ul>
 64. 64. T â rgu Mure ş Business Days – î n cifre <ul><li>Au fost 628 participan ţ i </li></ul><ul><li>4 C onferin ţ e </li></ul><ul><li>32 speakeri </li></ul><ul><li>20 firme care au expus </li></ul><ul><li>12 W orkshopuri </li></ul><ul><li>2 sesiuni de VIP N etworking </li></ul><ul><li>3 emisiuni radio dedicate </li></ul><ul><li>3 emisiuni TV dedicate </li></ul><ul><li>c ampanie media de excep ţ ie </li></ul><ul><li>s ite dedicat www.businessdays.ro </li></ul><ul><li>p rezen ţă pe site-ul www.jci.cc </li></ul><ul><li>i nvitat de onoare Tugrul Akay, V icepre ş edintele JCI pentru Europa </li></ul><ul><li>Tombol ă cu peste 400 de premii </li></ul><ul><li>Premiu promovare social media o excursie la Viena </li></ul><ul><li>Peste 50 de parteneri ş i sponsori </li></ul><ul><li>Campanie de SMS marketing cu un ROI de peste 180% </li></ul><ul><li>Campanie Google Adwords extrem de eficient ă </li></ul><ul><li>Campanie Facebook Ads </li></ul><ul><li>Campanie de str â ngere de fonduri la eveniment pentru proiectele sociale </li></ul><ul><li>Campanie outdoor (2 mesh-uri ş i reclam ă pe dou ă panouri LCD gigant) </li></ul><ul><li>Studio media amenajat la eveniment </li></ul><ul><li>Stand propriu </li></ul><ul><li>Baner-up ş i roll-up dedicat </li></ul><ul><li>Peste 50 de jurnali ş ti prezen ţ i </li></ul><ul><li>Î nc ă 2 . 600 persoane care au v ă zut live evenimentul </li></ul><ul><li>Newsleter JCI Rom â nia dedicat evenimentului </li></ul>
 65. 65. Î nt â lnirea lunar ă a M anagerilor de P roiect , la sediul Nokia (Cluj Napoca) <ul><li>Î n 26 martie 2010 , la ini ţ iativa JCI T â rgu Mure ş , in parteneriat cu JCI Cluj Napoca, PMI ş i Nokia, a fost organizat ă la sediul Nokia din Cluj Napoca î nt â lnirea lunar ă a M anagerilor de P roiect </li></ul><ul><li>A fost un pas următor firesc al celui mai mare eveniment de business organizat vreodat ă în T â rgu Mure ş. C u at â t mai mult cu c â t JCI este o organiza ţ ie construit ă pe structură de proiecte </li></ul>
 66. 66. DUP Ă EVENIMENT… <ul><li>Ce a urma t </li></ul>

×