Schadeverzekeringenen claimsmanagementMaak het verschil in de marktBusiness Case EntrepreneursProf. Bronkhorstlaan 10 - ge...
Voorwoord Beste lezer, De wereld van schadeverzekeringen verandert snel in het tweede decennium van deze eeuw. De klant ko...
De unieke combinatie van               klantgerichte dienstverlening en               Straight...
State-of-the-art claimshandlingFrank van Donk, manager     Opdracht BCEvan het Expertise Service    Delta Lloyd wil...
State-of-the-art bediening van het              intermediairOver TVM             Opdracht BCETVM ...
Autoschade Herstel Groep als eerste             herstelketen aangesloten op 4SureOver 4Sure         ...
Efficiënte schadeafhandeling               met een eigen gezichtOver Univé           Opdracht BCE...
Geautomatiseerde schadeprocessen             met oog voor kwaliteitOver TVM             Opdracht...
Klaar voor de toekomst met             nieuwe front- en back officeOver Cunningham Lindsey     Opdracht ...
Ketenintegratie geeft blijvende              voorsprong in de marktOver Schadegarant        Opdracht ...
Schadeplatform regelt afhandeling              opstal/inboedelschadesOver HerstelVerzekerd       Opdra...
Slimme inkoop zorgt voor              schadelastreductieOver Johnson & Johnson      Opdracht BCEMet ruim...
Continue innovatie leidt tot             vergroting marktaandeelOver Clare            Opdracht BCEC...
Blauwdruk voor toekomst              is leidraad voor verdere groeiOver AH Autoschade Herstel    Opdracht...
Over BCE                  Advies- en projectmanagementbureau BCE stelt organisaties in staat concur-  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement

1,031 views

Published on

Brochure BCE Schadeverzekeringen en claimsmanagement - Maak het verschil in de markt

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure bce schadeverzekeringen en claimsmanagement

 1. 1. Schadeverzekeringenen claimsmanagementMaak het verschil in de marktBusiness Case EntrepreneursProf. Bronkhorstlaan 10 - gebouw 96(terrein Berg en Bosch)3723 MB BilthovenT (030) 274 03 28www.bcase.nl
 2. 2. Voorwoord Beste lezer, De wereld van schadeverzekeringen verandert snel in het tweede decennium van deze eeuw. De klant komt daadwerkelijk aan het stuur: hij/zij wil een ` product-op-maat, via het gewenste kanaal op het gewenste tijdstip. Voor dienstverleners in schademanagement wordt automatische verwerking de norm terwijl maatwerk voor de individuele klant steeds belangrijker wordt. Kortom: uitdagende kansen voor verzekeraars, volmachten, de intermediair, herstelbedrijven en expertisebureaus! Maar hoe die kansen te verzilveren? Welke keuzes zijn er te maken en hoe kunnen moderne ICT-oplossingen op een verstandige manier worden ingezet? En vooral: hoe te zorgen voor aantoonba- re businessresultaten? BCE is gespecialiseerd in het inrichten van schademanagementprocessen voor alle partijen die in de schadeketen een rol spelen. In de projecten die we door de jaren heen hebben uitgevoerd, staat daarbij het resultaat voor de klant voorop. We onderscheiden ons doordat we de baten van de business case en de praktische werking ervan continu voor ogen houden. Hierna presenteren we u een selectie van onze cases die stevig zijn geworteld in onze business case-aanpak. Deze eerste kennismaking met ons werk en vooral dat van onze klanten, lichten we uiteraard graag nog eens aan u toe. Joost van Bilsen & Eric van der Wolk, partners Business Case Entrepreneurs Oktober 2012
 3. 3. De unieke combinatie van klantgerichte dienstverlening en Straight Through ProcessingOver CED Opdracht BCEDe markt van schade- CED speelt in op de veranderende rol van de eindklant: de verzekerde bepaaltexpertise en claimsmanage- steeds meer hoe, waar en wanneer hij geholpen wil worden. Om hieraan tege-ment is sterk in beweging. moet te komen, moet CED namens de verzekeraar de schadeafhandelingCED speelt hierop in door steeds verder automatiseren. Tegelijkertijd is kostenreductie - zeker in het vo-innovatieve dienstverle- lumesegment - steeds belangrijker. BCE is gevraagd een business case enningsconcepten te ontwikke- blauwdruk op te stellen om deze doelen te realiseren.len en de organisatie vroeg-tijdig aan te passen aan die Resultaatveranderingen. FLEXSys Brand is een zeer vernieuwend programma dat CED in staat stelt deMeer ‘intelligente’ automati- hiervoor genoemde doelen te realiseren en daarmee een nieuwe propositiesering in schadebehandeling aan de markt te kunnen aanbieden. Een geavanceerde ICT-oplossing waarmeezorgt voor betere klantbele- automatische beoordeling van dossiers en sturing van processen gebeurt, isving en meer tevreden klan- onderdeel van het programma.ten. Het is meer dan ooit tijdom grenzen te verleggen en Rol BCEde kennis van schade en BCE is verantwoordelijk voor de business case en de implementatie van hetschadeafwikkeling in gea- programma.vanceerde ‘intelligente’ sys-temen te stoppen. De syste-men helpen zowel de scha-debehandelaars bij de klan-ten van CED als de eigen me-dewerkers om schades beteren sneller af te wikkelen.Daarnaast wordt de schade-last beperkter en de kostenvan schadeafwikkeling lager.
 4. 4. State-of-the-art claimshandlingFrank van Donk, manager Opdracht BCEvan het Expertise Service Delta Lloyd wil de claimshandling voor de labels Delta Lloyd, OHRA enCentrum van Delta Lloyd ABN AMRO state-of-the-art inrichten. Hiervoor is een nieuw proces nodigaan het woord waarin alle ketenpartners een volwaardige rol spelen. Kernelementen in het“De missie van het Expertise proces: LEAN-inrichting en in hoge mate volledig geautomatiseerd afhandelenService Center is De klant van dossiers. Een nieuwe ICT-omgeving moet een en ander ondersteunen. BCEoptimaal bedienen bij risico is gevraagd als projectmanager voor het gehele traject, vanaf het opstellen vaninventarisatie en bij schade, de business requirements, de business case en de leveranciersselectie tot aanmet continue aandacht voor de volledige realisatie en oplevering.beheersing van de schade-last. Wij denken mee met de Resultaatklant, wijzen op risico’s en Binnen de strak gedefinieerde kaders van tijd en budget heeft dit project in hetzorgen voor snelle afhande- voorjaar van 2012 geleid tot een geslaagde implementatie.ling van schades. Met ditproject hebben wij een ver- Rol BCEdere professionaliserings- en BCE vervulde de rol van projectmanager en heeft daarmee de verantwoorde-efficiencyslag gemaakt. De lijkheid gedragen voor de gehele realisatie.wijze waarop het ExpertiseService Centrum nu is inge-richt, past bij onze klantenen sluit aan op de visie vanDelta Lloyd. Bovendien ver-wachten wij veel van de in-formatie die het systeemoplevert waarop wij continukunnen (bij)sturen en deschadelast optimaal kunnenbeheersen”.
 5. 5. State-of-the-art bediening van het intermediairOver TVM Opdracht BCETVM verzekeringen is een Voor TVM wordt het intermediairkanaal steeds belangrijker. Om dit kanaal eeninternationaal opererende, volwaardige rol te geven moeten nieuwe commerciële en administratieve pro-zelfstandige verzekerings- cessen worden ingericht en ondersteund met adequate ICT-middelen. BCEmaatschappij gespeciali- werkte dit uit in een ontwerp waarbij de bediening van de tussenpersoon enseerd in het beroepsgoede- het rendement op de schadeproducten centraal staat.renvervoer over de weg. Eengroeiende onderneming met Resultaatvestigingen in Nederland en Een sluitende business case en uitgewerkte blauwdruk met processen en bijbe-België en samenwerkings- horende ICT.verbanden door heel Euro-pa. TVM is hiermee een be- Rol BCElangrijke speler in transport/ BCE was verantwoordelijk voor de projectleiding en heeft de business case envrachtautoverzekeringen. blauwdruk opgesteld.
 6. 6. Autoschade Herstel Groep als eerste herstelketen aangesloten op 4SureOver 4Sure Opdracht BCEAutoschadeherstelbedrijven Autoschade Herstel Groep (AHG) sluit aan op 4Sure: een open platform datkunnen aansluiten op 4Sure: offertes voor opdrachtgevers (‘calculaties’) volautomatisch beoordeelt op fou-een unieke prestatiemeting ten en de hoogte van de voorgenomen herstelkosten. AHG bereikt hiermee datvoor schadeherstellers. Een opdrachtgevers verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardige offertes die ge-geavanceerd dashboard benchmarkt zijn op de verschillende kostenonderdelen. Voor de opdrachtgeverhelpt bij het verbeteren van vervalt hiermee in verreweg de meeste gevallen de noodzaak van expertise.de bedrijfsvoering en geeft AHG heeft met de invoering van 4Sure een instrument waarmee de ontwikke-inzicht in de prestaties ten ling van best practices wordt ondersteund.opzichte van de andere deel-nemende bedrijven. BCE Resultaatheeft de totstandkoming en 4Sure geïmplementeerd en in het bedrijfsproces van AHG geïntegreerd.implementatie van het plat-form begeleidt. Voor meer Rol BCEinformatie over 4Sure kunt u BCE was verantwoordelijk voor het projectmanagement.contact met ons opnemen.
 7. 7. Efficiënte schadeafhandeling met een eigen gezichtOver Univé Opdracht BCEUnivé is een van de grootste BCE heeft voor Univé en Compander (expertisebureau Univé) een blauwdrukautoschadeverzekeraars van van het ideale schademanagementproces gemaakt. Afhandeling van claimsNederland. Univé is een coö- voor autoschades kreeg een nieuwe vorm. Klanttevredenheid, schadelastre-peratieve vereniging die zon- ductie en efficiënte bedrijfsvoering door hoogwaardige technologie stondender winstoogmerk werkt. hierbij centraal. Grondige analyse van het huidige proces en kwalitatieve enHaar klanten zijn tevens haar kwantitatieve vergelijking met de branche waren uitgangspunten voor hetleden. Die staan dan ook nieuwe ontwerp. BCE heeft in samenwerking met de uitvoerende bedrijfson-centraal, niet het streven derdelen de implementatie van de nieuwe schadeprocessen begeleid.naar winst. De ambitie vanUnivé is dat zij de meest ge- Resultaatwilde totaalaanbieder wil Besparing op de gehele schadelast van miljoenen euro’s per jaar. Een efficiëntzijn voor de burger in Neder- schadeherstelproces waarbij wordt samengewerkt met de beste herstelbedrij-land. ven. Door uitgebreide managementinformatie en statistische analyse kan Univé voortdurend sturen op optimale procesinrichting.Univé en innovatieHet schademanagementpro- Rol BCEces van Univé moet ervoor BCE heeft haar kennis van de branche en de nieuwste methoden en technolo-zorgen dat de klant op gieën ingezet om te komen tot een oplossing die past bij de identiteit vandeskundige en persoonlijke Univé. BCE was verantwoordelijk voor het ontwerp, de business case, project-manier wordt geholpen. management en inhoudelijke uitwerking van de nieuwe processen en deTegelijkertijd is kosten- afspraken met externe leveranciers.efficiëntie noodzakelijk omde schadelast te beheersen. Uitdagingen binnen de opdracht Steeds is integratie gezocht van de beste methoden en technieken met de identiteit van Univé. Door uitgebreide data-analyse van duizenden dossiers is gekomen tot het beste proces met de beste leveranciers. De brede acceptatie van de oplossing in de organisatie door nauwe betrokkenheid van project, organisatie en leveranciers, heeft bijgedragen aan het succes.
 8. 8. Geautomatiseerde schadeprocessen met oog voor kwaliteitOver TVM Opdracht BCETVM verzekeringen is een in- BCE is gevraagd de bestaande schadeprocessen in de volle breedte te analyse-ternationaal opererende, zelf- ren. Samen met TVM is vervolgens een nieuwe visie op schademanagementstandige verzekeringsmaat- ontwikkeld en concreet gemaakt in een ontwerp. BCE heeft de implementatieschappij gespecialiseerd in van de nieuwe manier van werken begeleid en belangrijke innovaties in hethet beroepsgoederenvervoer proces inhoudelijk vormgegeven.over de weg. Een groeiendeonderneming met vestigingen Resultaatin Nederland en België en Vanuit de strategische waarden van TVM is een blauwdruk ontwikkeld voor desamenwerkingsverbanden schade-afhandeling in de toekomst. Deze blauwdruk wordt deel voor deeldoor heel Europa. TVM is geïmplementeerd voor een betere beheersing van schadeprocessen en schade-hiermee een belangrijke spe- last. Hierbij wordt gebruik gemaakt van workflowmanagement, management-ler in transport/ informatie en procesautomatisering.vrachtautoverzekeringen. Rol BCETVM en innovatie BCE heeft de analyse uitgevoerd en de blauwdruk opgesteld. Het vervolgtrajectIn de afhandeling van schades waarin ontwerpen van processen, keuzes voor oplossingen, ontwikkeling vanspelen maatwerk en persoon- innovatieve procesautomatisering en implementatie hebben plaatsgevonden,lijke benadering een belangrij- is door BCE begeleid.ke rol. Nu de laatste jaren hetrendement van autoverzeke- Uitdagingen binnen de opdrachtringen in de gehele branche Door grote variatie in schadedossiers van TVM is het een uitdaging om tegelijksteeds meer onder druk komt, recht te doen aan de complexiteit van individuele dossiers en het efficiëntis het ook voor TVM van be- uitvoeren en zelfs automatiseren van veel voorkomende processtappen enlang het schade- schadepatronen. De inhoudelijke deskundigheid van TVM en haar leveranciersafhandelingsproces efficiënt gecombineerd met de kennis en vaardigheid van BCE en de ingezette externein te richten en te ondersteu- expertise waren daarvoor noodzakelijk.nen met moderne ICT-middelen.
 9. 9. Klaar voor de toekomst met nieuwe front- en back officeOver Cunningham Lindsey Opdracht BCECunningham Lindsey is een Om de ambities te verwezenlijken moeten de werkprocessen worden onder-vooraanstaand wereldwijd steund met een modern en toekomstvast ICT-platform. Kern van de oplossingschade-expertisebureau. Zij is automatische toewijzing en verwerking van opdrachten, papierloze dossiersopereert in diverse sectoren en volledige integratie van het eigen proces met dat van de opdrachtgever enwaaronder Aansprakelijk- andere externe partijen. Medewerkers besteden hierdoor meer tijd aan deheid/CAR, Property, Perso- klant en de kwaliteit van het product.nenschade en Marine. ResultaatCunningham Lindsey en Een geheel vernieuwd proces gebaseerd op innovatieve ICT waarmee de orga-innovatie nisatie de komende jaren haar strategie kan realiseren. Resultaat: kostenreduc-De schade-expertisemarkt is tie en vergroting van de effectiviteit en kwaliteit van het productieproces. Hier-sterk in beweging onder an- door wordt concurrentievoordeel gerealiseerd.dere door de introductie vaninnovatieve ICT- Rol BCEondersteuning. Om voorop BCE heeft de processen en de functionele specificaties voor de nieuwe ICT-te kunnen blijven lopen, omgeving ontworpen. Daarna is een uitgebreid selectietraject uitgevoerd metvindt Cunningham Lindsey onder meer een proeftuin. Tot slot heeft BCE de projectleiding over de imple-innovatie belangrijk. Integra- mentatie verzorgd inclusief de aansturing van alle betrokken externe partijen.tie met de klantorganisatie,excellente dienstverlening Uitdagingen binnen de opdrachten goede ondersteuning vanhet werk van de experts De organisatie is gedurende de opdracht gefuseerd met een andere schade-staan hierbij voorop. expertise-organisatie. Deze integratie en de uitfasering van vier oude systemen maken het een complex project.
 10. 10. Ketenintegratie geeft blijvende voorsprong in de marktOver Schadegarant Opdracht BCEDe Stichting Schadegarant In opdracht van de verzekeringsbedrijven is een systeem gerealiseerd dat debehartigt de zakelijke belan- gehele autoschadeafhandeling voor zowel carrosserie- als ruitschades onder-gen wat betreft autoschade- steunt. Alle betrokken partijen (schadeherstellers, verzekeraars, intermediairs,afwikkeling voor dertien volmachten en experts) werken samen met dit nieuwe systeem eXchange. Metwerkmaatschappijen van foutloze, betrouwbare dossiervorming, verlaging van de schadelast en signifi-zeven verzekeringsconcerns. cante besparingen op de administratieve organisatie als resultaat. OnderdeelDoelstelling is de efficiëntie van de oplossing is een geautomatiseerd ‘schadefilter’ dat schadecalculatiesen de kwaliteit van het tota- beoordeelt op fouten en fraude.le schadeherstelproces tevergroten. Dit concept wordt Resultaatook toegepast op autoruit- Deelnemende verzekeraars en herstelbedrijven besparen jaarlijks miljoenenschades in de Stichting Glas- euro’s door de efficiënte en foutloze afhandeling met gebruik van dit nieuwegarant. systeem eXchange. Schadegarant en Glasgarant bevestigen hiermee hun positie in de markt.Schadegarant en innovatieSchadegarant en Glasgarant Rol BCEzijn toonaangevend in de BCE had de projectleiding en was eindverantwoordelijk voor ontwerp, aanstu-markt voor schadesturing. ring van de ontwikkeling en implementatie van de oplossing.Innovatieve procesinrichtingen gebruik van ICT-middelen Uitdagingen binnen de opdrachtzijn hierbij kernbegrippen. De diversiteit aan partijen en het grote aantal (meer dan 5.000) maakt ditVoorop staan kwaliteit en project complex. De implementatie betekent bovendien de overgang naar eeneen realistische schadelast nieuwe werkwijze. Excellent projectmanagement met oog voor alle belangheb-met respect voor het onder- benden is hier het sleutelwoord.nemerschap van alle deelne-mende partners.
 11. 11. Schadeplatform regelt afhandeling opstal/inboedelschadesOver HerstelVerzekerd Opdracht BCEHerstelVerzekerd bestaat In opdracht van (in eerste instantie) AEGON, Fortis ASR en Nationale-inmiddels uit de verzeke- Nederlanden is een internetgebaseerd systeem ontwikkeld en geïmplemen-raars AEGON, ASR verzeke- teerd voor de melding en afwikkeling van schades die ‘in natura’ wordenringen, Nationale- afgehandeld. Naast de verzekeraars zijn ook hun assurantietussenpersonen,Nederlanden, Reaal verzeke- expertisebureaus en providers (reconditioneerders etc.) aan ‘de hub’ gescha-ringen en de Goudse verze- keld. De administratieve last wordt daarmee in de gehele keten aanzienlijkkeringen. Het initiatief is be- verlaagd. Doelstelling is om de schadesturing - het aantal schades dat in naturadoeld om de afhandeling van wordt afgewikkeld - sterk te verhogen. Dit systeem is sinds november 2005naturaschades te optimalise- operationeel.ren met een minimale admi-nistratieve last voor alle pro- Resultaatcesdeelnemers. Een werkende ‘hub’ voor melding en afwikkeling van vele tienduizenden natu- raschades. Bij de aangesloten verzekeraars is een aanzienlijke verlaging van deHerstelVerzekerd en schadelast gerealiseerd. Bovendien is de administratieve last voor alle partijeninnovatie in de keten aanmerkelijk verlicht.De afhandeling van natu-raschades kan sterk worden Rol BCEverbeterd door uniformering BCE was concept-ontwikkelaar, opsteller van de business case en het bedrijfs-van proces, berichtgevingen plan en had algemene projectleiding over de realisatie en implementatie.en ICT-gebruik. De betrok-ken verzekeraars hebben het Uitdagingen binnen de opdrachtinitiatief genomen om dit Zo’n samenwerking van verzekeraars op het gebied van opstal/inboedel-voor alle procesbetrokkenen schades is nieuw tijdens het ontstaan van dit project. Ook het fenomeente realiseren. ‘natura-afhandeling’ moet nog worden ontwikkeld bij de consument. In dit project is daarom voortdurend gestuurd op de business case met aandacht voor de belangen van alle betrokken partijen.
 12. 12. Slimme inkoop zorgt voor schadelastreductieOver Johnson & Johnson Opdracht BCEMet ruim 100 jaar erva- BCE is gevraagd de eisen en wensen voor ROB en schadeherstel te analyseren.ring concentreert de Op basis hiervan moet de ideale combinatie van dienstverleners worden‘Johnson & Johnson family of geselecteerd die aan de eisen invulling kunnen geven. Met een aanbeste-companies’ zich op de medi- dingstraject moet de samenwerking worden gerealiseerd.sche, consumenten- enfarmaceutische markt met Resultaateen sterke focus op onder- Een blauwdruk voor een nieuw samenwerkingsmodel waaraan invulling wordtzoek gebaseerde en techno- gegeven met een tendertraject (status maart 2011). Uniek is de beoogdelogiegedreven producten. samenwerking met een sturingscollectief van verzekeraars.Het bedrijf beheert haareigen wagenpark en wenst Rol BCEzelf ‘aan het stuur’ te zitten BCE was verantwoordelijk voor het projectmanagement en het ontwerp van dewat betreft keuzes voor Re-paratie, Onderhoud, Banden oplossing.(ROB) en schadeherstel. Uitdagingen binnen de opdrachtJohnson & Johnson en Johnson & Johnson heeft een relatief klein wagenpark waardoor deinnovatie ‘inkooppositie’ gering is. Specifieke uitdaging in dit project: hoe een minimaleInnovatie en maatschappe- schadelast te realiseren door gebruik te maken van de inkooppositie dielijk verantwoord onderne- andere partijen al hebben opgebouwd.men zijn belangrijk. Dit ver-taalt zich ook naar de facili-taire onderdelen van hetbedrijf, waaronder hetwagenpark.
 13. 13. Continue innovatie leidt tot vergroting marktaandeelOver Clare Opdracht BCEClare is specialist in dienst- Voor de afhandeling van property- en autoschades is een vergaande automati-verlening op het gebied van sche afhandeling van bulkdossiers gewenst. Hierdoor wordt het mogelijk dos-claimsmanagement en siers die persoonlijke aandacht nodig hebben, deze ook daadwerkelijk te ge-regresservices. De organisa- ven. Daarnaast streeft de organisatie naar zoveel mogelijk afhandeling ‘aan detie verzorgt de complete poort’ (direct afhandelen met de klant) en een voor de opdrachtgever zo laagschaderegeling, van melding mogelijke schadelast.tot en met de betaling enhet eventuele regres voor Resultaaten/of in nauwe samenwer- BCE ontwikkelde samen met Clare een roadmap voor proces- en ICT-king met makelaars, verzeke- verbeteringen in de komende drie jaar. Het eerst project - de afhandeling vanraars, eigen risicodragers, schademeldingen op basis van geautomatiseerde kennisregels - is geïmplemen-multinationals en Captives. teerd.Clare is een dochteronderne-ming van Cunningham Lind-sey Nederland. Rol BCE BCE zorgde voor inbreng van kennis van innovatieve ICT-oplossingen en pro-Clare en innovatie cessen en levert het projectmanagement voor de implementatie ervan.Clare is een jonge organisa-tie die in hoog tempo groeit. Uitdagingen binnen de opdrachtOok voor de komende jaren De markt voor claimshandling is in toenemende mate kostengedreven: op-is een ambitieus plan opge- drachtgevers kopen steeds meer in op prijs. Tegelijkertijd is inzet van specialis-steld om de marktpositie men en persoonlijke aandacht essentieel voor het behoud van klanttevreden-verder te verbeteren. Dat heid. Deze mix van eisen is voortdurend leidraad in de projecten.kan alleen door voortdurendte vernieuwen in proces enICT.
 14. 14. Blauwdruk voor toekomst is leidraad voor verdere groeiOver AH Autoschade Herstel Opdracht BCEAH Autoschade Herstel is Voor de komende jaren moet een blauwdruk en investeringsbegroting wordeneen keten van gerenom- gemaakt voor de ontwikkeling van proces, ICT en besturing. Doel is om demeerde autoschadeherstel- groeiambities mogelijk te maken. Belangrijke onderdelen zijn ketenintegratiebedrijven. Sinds de oprich- (waaronder communicatie met opdrachtgevers) en besturingsinformatie omting in 2003 is AH Autoscha- continue verbetering van werkwijzen mogelijk te maken (onder andere toepas-de Herstel snel gegroeid. De sing van best practices).keten heeft een landelijknetwerk. Voor de komende Resultaatjaren zijn ambitieuze plan- Een blauwdruk waarin de ontwikkeling van proces, ICT en besturing zijnnen geformuleerd om de beschreven. Op basis hiervan kan de organisatie zich de komende jaren verdermarktpositie verder te ontwikkelen.verstevigen. Rol BCEAH Autoschade Herstel en BCE heeft de blauwdruk opgesteld met gebruik van de kennis die zij heeft vaninnovatie de markt en de ICT-oplossingen. Ook heeft BCE gesprekken gevoerd met ledenDe markt voor autoschade- en bestuur van AH Autoschade Herstel om draagvlak te borgen en besluitvor-herstel wordt gekenmerkt ming te begeleiden.door zeer hoge eisen voorprocesinrichting en gebruik Uitdagingen binnen de opdrachtvan hoogwaardige ICT. Juist De organisatie is opgebouwd uit zelfstandig ondernemers die gezamenlijk AHomdat de organisatie nog Autoschade Herstel als organisatie in de markt willen zetten. Tegelijkertijd blijftjong is liggen er grote kansen het eigen ondernemerschap belangrijk. Dit betekent een voortdurende balansom met innovatieve proces- tussen gezamenlijke en individuele belangen.en ICT-keuzes een grote stapvoorwaarts te maken.
 15. 15. Over BCE Advies- en projectmanagementbureau BCE stelt organisaties in staat concur- rentievoordeel te behalen, rendement te verhogen en blijvende kwaliteitsver- beteringen door te voeren met innovatieve toepassingen van ICT. Resultaat: een verbeterde marktpositie, vernieuwde dienstverlening, efficiencywinst en kostenbesparing. Een sluitende business case, excellent project- en leveran- ciersmanagement en grondige kennis van de ICT-markt vormen de basis voor veel succesvolle projecten.Business Case EntrepreneursProf. Bronkhorstlaan 10 - geb. 96(terrein Berg en Bosch)3723 MB BilthovenT (030) 274 03 28www.bcase.nl

×