Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklam

925 views

Published on

Published in: Business, Spiritual
  • Be the first to comment

Reklam

  1. 1. Reklam Reklam, malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır. Başlangıcı çok eskilere dayanan reklam faaliyetleri, günümüzdeki modern reklamcılığın ortaya çıkışı ile bir hareket kazanmış esas günlük gazete de ve dergilerin ucuz olarak üretilmesiyle daha hızlanmıştır. Ayrıca radyonun 1920'lerde kullanılmaya başlanılmasıyla ve ardından 1950'lerde TV.'nin icadıyla reklam faaliyetleri daha da hızlanmış ve önemini farklı boyutlara taşımıştır. Günümüzde reklam tutundurma çalışmalarında oldukça yaygın şekilde baş vurulan bir kaynaktır. işletmelerde reklam şu amaçlarla yapılabilir. 1. Yeni mamulü pazara sunmak veya yeni pazarlar girmek 2. Satın alma güdülerine hitabını ederek dar bir zümrenin kullandığı malı geniş kitlelerin kullanmasını sağlayacak. 3. Firma imajı ve noktaya bağlılık yaratmak 4. Malın özellikleri anlatılarak satışçıya yardımcı olmak. 5. Talip düzeyini korumak için malın kullanım zamanı ve adetlerini değiştirmek. 6. Satışçıların ulaşamadığı kesimlere ulaşmak 7. Önyargı ve yanlış izlenimleri düzeltmek 8. Tüketiciyi eğitmek. Reklamlar çeşitli bakımlarda sınıflandırılabilir. 1. Reklamın içeriği bakımından 2. Hedef kitle bakımından 3. Coğrafi bakımdan 4. Kullanılan araç bakımından Reklam etkinliğinin ölçülmesi ise, reklam planında belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının veya ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesidir. Etkili reklam haberleşmeyi sağlayan, mesajı ileten reklamdır. Reklamın etkinliğini ölçülmesi, günümüzde reklam harcamalarının büyük boyutlara ulaşmış olması, işletme kararlarında bilimsel verilere ihtiyaç olması, reklam araçlarında etkinlik açısından büyük farklılıklar bulunması sebebiyle işletmelerce üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu olmuştur.
  2. 2. Reklam araştırmaları, yapıldıkları zamana göre; reklam öncesi araştırmalar (ön ölçme) ve reklam sonrası araştırmalar (sonradan ölçme) ve reklam sonrası araştırmalar (sonradan ölçme) olmak üzere ikiye ayrılır. Reklam öncesi ölçme daha yaygın olup, reklamda yanlışlıkların büyük ve çok pahalı boyutlara ulaşmadan önce önlenmesine yarar. Nerede, ne zaman ve nasıl reklam yapılacağına karar verirken quot;reklam aracı araştırmasıquot; reklam mesajının içeriğinin ne olması gerektiğine kara verirken, quot;motivasyon araştırmasıquot; ve reklam mesajının şekli hakkında karar verirken quot;kopya araştırmasıquot; yapılır. Reklam kampanyasının sonunda ise, reklamın etkisini ölçen satış sonuçları testleri, reklamın tanınıp, tanınmadığını ölçen quot;tanımlama testleriquot; ve okuyucu testleri gibi çeşitli testle geliştirilmiştir. reklam etkinliğinin ölçümü çoğu kez tam anlamıyla başarılamaz. bunun nedenleri arasında, reklamın ölçmeye elverişsiz olması, çevresel etkenler ve diğer satışı etkileyen etkenler sayılabilir.

×