Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTRODUSAUN
Maluk saranidoben sira, iha kalan ksolok kmanek ida nee ,mai ita tuku tur
hodi adora, hahi no hanain ba Maroma...
3. KOMENTARIUBA EVANGELHO:
Iha Evangelho saun Mateus nian, haktuir mai ita katak Feto Virgem
kmook ida ne’ebe sei kous no ...
4. BUATKARAN:
Nai, ami hasaemos buat karan hirak ne’e nudar sinal, nebe mai
husiami nia kolen no kosar ben,hodihasaeba ita...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preparasaun ba festa natal iha estasaun lia

997 views

Published on

nee mak liafuan ba preparasaun ba festa natal hodi simu no serbi kosok Oan Nain Maksoin Jesus Cristo

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preparasaun ba festa natal iha estasaun lia

  1. 1. INTRODUSAUN Maluk saranidoben sira, iha kalan ksolok kmanek ida nee ,mai ita tuku tur hodi adora, hahi no hanain ba Maromak Kosok oan, ita nia Maksoin Kosok oan ida mai moris iha mundu rai klaran , nu’udar Maromak oan lolos hodi hola isin ida husiita nain feto Maria Virgem nia knotak momos. Kosok oan ne’e mai moris iha mundu nu’udar ema kiak, maibe nia mak Liurai los nian, Liurai dame no domin na’in ba mundu tomak. Tan ne’e mai ita hotu ho fuan no neon ida deit nu’udar Maromak oan, reza no hananu ho ksolok iha misa santa ida ne’e. Mai ita hotu hamriik hodi hananu ho ksolok knananuk Entrada nian. DEPOIS DE KYRIE Oras ne’e familia ne’ebe representa familia tomak komunidadeestasaun ne’e nian, sei lori Kosok oan husiodamatan boot mai fatin Kosok oan nian atu ita bele adora no hahi nia. mai hamutuk ho anju sira ne’ebe iha Belem, ita mos ba akompanha hodi hahi hawelok ita nai Maksoin ho ksolok hananu Gloria…. KOMENTARIU BA LEITURA SIRA 1. KOMENTARIUBA PRIMEIRA LEITURA: Iha primeira leitura ne’e, ita sei ba rona oinsa pro feta Isaias haktuir mai ita kona-ba “Siaun no Jeruzalem” nebe sei la taka ibun no la hakmatek atu haklaken. nai nia justisa no nia kbiit atu bele hetan “ksolok los iha Nai Maromak ita nia Maksoin.” 2. KOMENTARIUBA SEGUNDA LEITURA: Iha segunda leitura neebe ita sei rona husi aktu apostulu sira nian, ne’ebe saun paul haktuir mai ita katak: Maromak hili husiuma kain Israel, Maksoin ida ne’ebe atu soiema no mundu tomak.
  2. 2. 3. KOMENTARIUBA EVANGELHO: Iha Evangelho saun Mateus nian, haktuir mai ita katak Feto Virgem kmook ida ne’ebe sei kous no sei hahoris oan mane ida, ne’ebe sei hanaran “EMANUEL” katak: Maromak ho ita. OFERTORIO Ita hasa’eba Jesus ita nia Maksoin, ita nia moris tomak,hamutuk ho buat karank ne’e, paun no tua ne’ebe sei nakfilak ba Nain Jesus nia futar isin no ran neebe sei haraik moris rohan laek nian ba ita nia klamar iha Santo natal ida ne’e. ORASAUN OFERTA 1. LILIN: Jesus dehan hau mak mundu nia naroman , ema ne’ebe moris tuir, sei la la’o tan iha nakukun laran.: Nai, ohin festa nain kosok Jesus nian mai ami. ne’eduni husililin ida ne’e, nu’udar sinalita boot nia naroman ne’ebe sei leno bebeik ami nia moris, atu ami bele hakattuir naroman ida ne’e, iha ami nia hahalok sira loro-loron nian. 2. AIFUNAN: Jesus dehan, nu’udar hau aman hadomi hau, nunee mos hau hadomi imi, imi mos hadomi malu: nai husi aifunan ne’e nudar sinalita nia domin ne’ebe rohan laek mai ami, husi nai kosok jesus nia presensa iha ami leet, hodi hasaeta boot, atu haboot nafatin ami nia domin ba malu no hametin nafatin ami nia fiar iha ita boot. 3. PAUN NO TUA: Jesus dehan, ema nebe han hau nia isin no hemu u nia ran sei moris ba nafatin: Nai, husipaun no tua nebe mai husiami nia kolen rasik hasaeba ita boot atu nakfilak mai ami ita boot nia futar isin no ran, ne’ebe sai aihan moris rohan laek nian
  3. 3. 4. BUATKARAN: Nai, ami hasaemos buat karan hirak ne’e nudar sinal, nebe mai husiami nia kolen no kosar ben,hodihasaeba ita boot, atu haraik ami bensaun no grasa iha ami nia hakas aan loro-loron nian. KOMUNIAUN Ho laran moos ita hakbesik ba Nain nia meza santa, hodi simu nai kosok oan Jesus ita nia maksoin iha Hostia santa. ne’ebe nakfilak tiha ona ba Kristu nia isin no ran lolos, nu’udar aihan Santu no kbiit lalehan nian ba ita nia klamar. AGRADESIMENTU Doben sarani sira , simu tiha aihan Santu lalehan nian, iha santu Natal tinan ida ne‘e hodi fo kbiit liu tan ba ita nia klamar, iha ita nia moris tomak nudar sarani. ne’e duni ho nia kosok oan Jesus nia domin rohan laek nian, nebe ita simu ona iha ita-nia fuan laran, no lori fali ba ita nia familia laran, ba ita nia maun alin sira, inan-aman, bin no feton sira hotu domin ho hakmatek oras ne’e ita ba hana’i hodi agradeseba Jesus kosok oan liu husiita nia beiju hodi agradese ba MAROMAK. LIA-OLY DATA: 24/12/2013 (GENLY: MOY & MENO)

×