พระมหาบุญชัย วิสารโท ประโลมรัมย์ <ul><li>​ ประโยค ป . ธ . ๖ </li></ul>การปฏิรูปการเมือง : การเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญการการเมืองการปกครอง <ul><li>เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง </li></ul><ul><li>สภาพปัญ...
สภาพปัญหาของระบอบการเมืองก่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญ <ul><li>การเมืองคือการแย่งชิงอำนาจ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจริง </li></ul><ul>...
ปรับการเมืองของนักการเมือง ให้เป็นการเมืองของพลเมือง <ul><li>เพิ่มสิทธิเสรีภาพใหม่ และความเสมอภาคให้ประชาชน </li></ul><ul>...
การทำให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและโปร่งใส <ul><li>การลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมื...
<ul><li>การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง </li></ul><ul><li>การมีประมวลจริยธรรม และ การห้ามผลประโยชน์ขัดกัน </li></...
การทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำ และ รัฐสภามีประสิทธิภาพ <ul><li>มาตรการที่ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ...
<ul><li>การทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ( โดยให้รัฐสภาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ) </li></ul><ul><li>ขยายสมัย...
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><u...
หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>สิทธิตาม รธน . หมายถึง อำนาจที่ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มค...
<ul><li>เสรีภาพ :  สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน / คืออำนาจในการกำหนด...
การแบ่งประเภทสิทธิเสรีภาพ แบ่งตามความเป็นเจ้าของ สิทธิและเสรีภาพ แบ่งตามหน้าที่ของรัฐ และสิทธิของประชาชน แบ่งตามเงื่อนไขใน...
ความเป็นเจ้าของสิทธิเสรีภาพ <ul><li>สิทธิของทุกคน ( สิทธิมนุษยชน ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย </li...
หน้าที่ของรัฐและสิทธิของประชาชน <ul><li>สิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธ </li></ul><ul><li>การแทรกแซงจากรัฐ </li></ul><ul><li>เสรี...
เงื่อนไขในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิและเสรีภาพภายใต้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขของกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรี...
<ul><li>ความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นการป้องกันอำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นข้อห้...
ความผูกพันของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ : ก่อให้เกิด </li></ul><ul><li>ออกกฎหมายเพื่...
<ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>การกระทำของรัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ ต้องกระทำด้วยความเสม...
<ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายตุลาการ </li></ul><ul><li>ศาลต้องตรวจสอบว่าคดีต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่การพิจารณาของศาลนั้นขัดต่อสิทธิเ...
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หมายถึง “คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์...
<ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการสำคัญของ รธน . ย่อมมีผลต่อการกระทำของรัฐ เป็นตัวกำหนด และ เป็นตัวจำกัดการดำเนิน...
<ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ( ม . ๔ ) </li></ul><ul><li>การใช้อำนาจโด...
หลักประกันและข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิเสรีภาพมีผลผูกพันต่อองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐโดยตรง </li></ul><ul><li...
<ul><li>ข้อจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพย่อมใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิแ...
หลักความเสมอภาค <ul><li>จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญ...
<ul><li>หลักความเสมอภาคทั่วไป :  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกำหมายเท่าเทียมกัน ( ม . ๓๐วรรคหนึ่ง )...
<ul><li>ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ </li></ul><ul><li>“ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถ...
<ul><li>การปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะระบบแตกต่างกัน </li></ul><ul><li>“ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของ...
รัฐธรรมนูญ :  ปฏิรูปการคุ้มครองสิทธิ <ul><li>การรับรองสิทธิ ( ม . ๒๗ ) </li></ul><ul><li>สภาพบังคับของสิทธิ </li></ul><...
<ul><li>“ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้...
<ul><li>“ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพา...
<ul><li>การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน </li></ul><ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><ul><li>สิทธิในชีวิตร่างกาย </li></ul>...
<ul><li>สิทธิทางการเมืองการปกครอง </li></ul><ul><li>สิทธิในการรวมตัวโดยทั่วไป </li></ul><ul><li>สิทธิตั้งพรรคการเมือง </li...
<ul><li>สิทธิที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูล...
<ul><li>สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ( ม . ๓๙ ) </li></ul><ul><li>เสรีภาพแสดงความคิดเห็น พูด เขียน พิมพ์ โฆษณา </li></ul><ul><...
องค์กรทางการเมือง และ กระบวนการทางการเมือง <ul><li>รัฐสภา :  สภาผู้แทนราษฎร &  วุฒิสภา </li></ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี <...
การตรวจสอบอำนาจรัฐ <ul><li>การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบศ...
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>คณะกรรมการการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา </li></ul><ul><li>คณะ...
การปกครอง และ การบริหารราชการไทย
วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย <ul><li>หลักการปกครองและการบริหารหลัง 2475 </li></ul><ul><ul><li>หลักการรวมอำนาจ </li></u...
การบริหารราชการส่วนกลางในปัจจุบัน <ul><li>โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง </li></ul><ul><li>อำนาจ หน้าที่ นายกรัฐมนตรี รั...
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน <ul><li>วิวัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหารร...
การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น <ul><li>รัฐธรรมนูญกับการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกร...
การปกครองท้องที่ :  ตำบล หมู่บ้าน <ul><li>วิวัฒนาการการปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul><ul><li>บทบาท อำนาจ หน้าที่ กำนัน ผ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Power point การปฏิรูปการเมือง

3,348 views

Published on

politic

Published in: Education

Power point การปฏิรูปการเมือง

 1. 1. พระมหาบุญชัย วิสารโท ประโลมรัมย์ <ul><li>​ ประโยค ป . ธ . ๖ </li></ul>การปฏิรูปการเมือง : การเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
 2. 2. เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญการการเมืองการปกครอง <ul><li>เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง </li></ul><ul><li>สภาพปัญหาของระบอบการเมืองก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การปรับการเมืองของนักการเมืองให้เป็นการเมืองของพลเมือง </li></ul><ul><li>การทำให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและโปร่งใส </li></ul><ul><li>การทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ การทำให้นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำ การทำให้รัฐสภามีประสิทธิภาพ </li></ul>
 3. 3. สภาพปัญหาของระบอบการเมืองก่อนการจัดทำรัฐธรรมนูญ <ul><li>การเมืองคือการแย่งชิงอำนาจ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมจริง </li></ul><ul><ul><li>วงจรอุบาทว์ของการแย่งชิงอำนาจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปัญหาสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง และการมีส่วนร่วมฯ </li></ul></ul><ul><li>การทุจริตและความไม่โปร่งใสในระบบการเมืองการปกครอง </li></ul><ul><li>ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล และ ความไร้ประสิทธิภาพของระบอบการเมือง </li></ul>
 4. 4. ปรับการเมืองของนักการเมือง ให้เป็นการเมืองของพลเมือง <ul><li>เพิ่มสิทธิเสรีภาพใหม่ และความเสมอภาคให้ประชาชน </li></ul><ul><li>การทำให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติและการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ </li></ul><ul><li>การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ </li></ul>
 5. 5. การทำให้ระบอบการเมืองมีความสุจริตและโปร่งใส <ul><li>การลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมือง </li></ul><ul><li>กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ </li></ul><ul><li>ห้ามครม . รักษาการระหว่างเลือกตั้งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ </li></ul><ul><li>ให้รัฐสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในการหาเสียง </li></ul><ul><li>ให้ ก . ก . ต . เป็นอิสระ / จัดการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กำหนดวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ นับ ณ ที่เดียวในเขตเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กำหนดให้มีการเลือกตั้ง 2 แบบ </li></ul><ul><li>ให้ตั้งพรรคการเมืองง่าย </li></ul>
 6. 6. <ul><li>การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง </li></ul><ul><li>การมีประมวลจริยธรรม และ การห้ามผลประโยชน์ขัดกัน </li></ul><ul><li>การให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน </li></ul><ul><li>การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ </li></ul><ul><li>การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจให้ครอบคลุม </li></ul><ul><li>แยกการตรวจสอบทุจริตทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทางกฎหมาย </li></ul><ul><li>เพิ่มองค์กรอิสระในการตรวจสอบทุกระดับ </li></ul><ul><li>องค์กรทุกองค์กรถูกตรวจสอบได้เสมอ </li></ul>
 7. 7. การทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำ และ รัฐสภามีประสิทธิภาพ <ul><li>มาตรการที่ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ และนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร ( สร้างพรรคเข้มแข็ง , การยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี , ไม่ให้ ส . ส . เป็นรัฐมนตรีขณะเดียวกัน , เลือกนายกฯโดยเปิดเผย ) </li></ul><ul><li>มาตรการควบคุมไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จการ ( ห้ามยุบสภาระหว่างยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ , ให้วุฒิสภาเปิดอภิปรายทั่วไปได้ , ถอดถอนนายกฯและดำเนินคดีอาญาฯ , พรรคร่วมรัฐบาลไม่พอใจนายกฯอาจลาออกมาร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย & เสนอนายกฯใหม่ ) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>การทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ( โดยให้รัฐสภาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ) </li></ul><ul><li>ขยายสมัยประชุม 90 เป็น 120 วัน มี 2 สมัยประชุม </li></ul><ul><li>ส . ส . , ส . ว . ขาดประชุม 1 ใน 4 หมดสมาชิกภาพ </li></ul><ul><li>เสนอกฎหมายได้ง่ายขึ้น </li></ul><ul><li>การทำงานโปร่งใส มีการบันทึกการลงคะแนน </li></ul><ul><li>กฎหมายที่รัฐสภาพิจารณาไม่เสร็จ แล้วยุบสภา / หมดอายุสภา กฎหมายไม่ตก </li></ul><ul><li>ส . ส . ตั้งกระทู้สด </li></ul>
 9. 9. สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาค </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ทางสังคม </li></ul><ul><li>สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน </li></ul><ul><li>แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ </li></ul>
 10. 10. หลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>สิทธิตาม รธน . หมายถึง อำนาจที่ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะกระทำการใด ไม่กระทำการใด รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลอื่น / องค์กรของรัฐเข้าแทรกแซง </li></ul><ul><li>บางกรณีก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด </li></ul><ul><li>( ม . ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ) </li></ul><ul><li>สิทธิตาม รธน . เป็นสิ่งที่ต้องผูกพันองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหมดที่ต้องให้ความเคารพ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติ รธน . เพื่อให้สิทธิเหล่านั้นมีผลในทางปฏิบัติ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>เสรีภาพ : สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน / คืออำนาจในการกำหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล </li></ul><ul><li>ความแตกต่าง “สิทธิ” “เสรีภาพ” </li></ul><ul><li>สิทธิเป็นอำนาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันใดอันหนึ่ง </li></ul><ul><li>เสรีภาพเป็นอำนาจที่บุคคลนั้นมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำจากบุคคลอื่น </li></ul>
 12. 12. การแบ่งประเภทสิทธิเสรีภาพ แบ่งตามความเป็นเจ้าของ สิทธิและเสรีภาพ แบ่งตามหน้าที่ของรัฐ และสิทธิของประชาชน แบ่งตามเงื่อนไขในการ จำกัดสิทธิและเสรีภาพ
 13. 13. ความเป็นเจ้าของสิทธิเสรีภาพ <ul><li>สิทธิของทุกคน ( สิทธิมนุษยชน ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย </li></ul><ul><li>สิทธิของบุคคลในกรณีที่บุคคลนั้นถูก </li></ul><ul><li>จับกุม คุมขัง หรือถูกค้น </li></ul><ul><li>สิทธิในการฟ้องร้อง </li></ul><ul><li>สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา </li></ul><ul><li>สิทธิของพลเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในทางการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 14. 14. หน้าที่ของรัฐและสิทธิของประชาชน <ul><li>สิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธ </li></ul><ul><li>การแทรกแซงจากรัฐ </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความ </li></ul><ul><li>คิดเห็นของบุคคล </li></ul><ul><li>เสรีภาพนับถือศาสนา </li></ul><ul><li>เสรีภาพในที่อยู่อาศัย </li></ul><ul><li>เสรีภาพติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพในชีวิตและ </li></ul><ul><li>ร่างกาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความ </li></ul><ul><li>คิดเห็น </li></ul><ul><li>เสรีภาพทางวิชาการ </li></ul><ul><li>สิทธิเสรีภาพที่รัฐมีหน้าที่ </li></ul><ul><li>ต้องดำเนินการ </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับการศึกษา ๑๒ ปี </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับบริการสาธารณ </li></ul><ul><li>สุขที่ได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สิทธิเด็กเยาวชนได้รับการ </li></ul><ul><li>เลี้ยงดู / ศึกษาอบรมจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิคนอายุ๖๐ปีและไม่มี </li></ul><ul><li>รายได้เพียงพอที่จะได้รับ </li></ul><ul><li>ความช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิคนพิการทุพพลภาพได้ </li></ul><ul><li>รับสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>และความช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิในการเข้าไป </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วมในอำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิในการรับราชการ </li></ul><ul><li>สิทธิในทางการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 15. 15. เงื่อนไขในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิและเสรีภาพภายใต้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขของกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในที่อยู่อาศัย อาจ </li></ul><ul><li>จำกัดได้ตามบทบัญญัติของ </li></ul><ul><li>กฎหมาย ( ม . ๓๕ ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพภายใต้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขของกฎหมายพิเศษ </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการเดินทาง </li></ul><ul><li>เฉพาะ เพื่อความั่นคงของรัฐ </li></ul><ul><li>ความสงบเรียบร้อยของ </li></ul><ul><li>ประชาชน การผังเมือง และเพื่อ </li></ul><ul><li>สวัสดิภาพ ของผู้เยาว์เท่านั้น </li></ul><ul><li>( ม . ๓๖ ) </li></ul><ul><li>สิทธิและเสรีภาพที่ไม่อยู่ </li></ul><ul><li>ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการนับถือ </li></ul><ul><li>ศาสนา ( ม . ๓๘ ) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นการป้องกันอำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ หรือ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นการเรียกร้องให้รัฐกระทำการ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่ก่อให้เกิดหน้าที่ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ </li></ul><ul><li>ในฐานะที่เป็นหลักประกันในการใช้สิทธิทางศาล </li></ul>
 17. 17. ความผูกพันของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายนิติบัญญัติ : ก่อให้เกิด </li></ul><ul><li>ออกกฎหมายเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ </li></ul><ul><li>ข้อจำกัดต่อการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ </li></ul><ul><li>อำนาจในการตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>การกระทำของรัฐบาลละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัด จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ </li></ul><ul><li>การกระทำของฝ่ายปกครองต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของสิทธิและเสรีภาพด้วย โดยเฉพาะกรณีการใช้ดุลพินิจที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองในการเลือกผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องคำนึ่งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ความผูกพันต่อฝ่ายตุลาการ </li></ul><ul><li>ศาลต้องตรวจสอบว่าคดีต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่การพิจารณาของศาลนั้นขัดต่อสิทธิเสรีภาพหรือไม่ </li></ul><ul><li>ศาลต้องไม่ใช้อำนาจของตนให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ดารใช้อำนาจของศาลก็จะละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมิได้ </li></ul>
 20. 20. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ <ul><li>หมายถึง “คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ ซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ทุกคนได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคคล </li></ul><ul><li>การดำเนินการใด ๆ ของรัฐ หากรัฐไม่ให้ความสำคัญแก่มนุษย์ ทำให้ถูกลดคุณค่าลงมาเป็นเพียงวัตถุของการกระทำของรัฐ ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำที่ทำให้คุณค่าของความเป็นคนถูกลดลงต่ำกว่าจารีตที่พึงจะปฏิบัติต่อกัน เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul>
 21. 21. <ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการสำคัญของ รธน . ย่อมมีผลต่อการกระทำของรัฐ เป็นตัวกำหนด และ เป็นตัวจำกัดการดำเนินภาระหน้าที่ของรัฐ เป็นตัวกำหนดและจำกัดความชอบธรรมของการกระทำของรัฐ </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อรัฐ และ ให้รัฐกำหนดเป็นหลักกฎหมายทั่วไปว่า ไม่ว่าบุคคลใดก็ไม่อาจละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นได้ </li></ul><ul><li>เกิดผลผูกพันบุคคลทั่วไปไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่น รัฐไม่ละเมิดและรัฐต้องปกป้องคุ้มครองเพื่อมิให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ( ม . ๔ ) </li></ul><ul><li>การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ( ม . ๒๖ ) </li></ul><ul><li>บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ( ม . ๒๘วรรคหนึ่ง ) </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง : รัฐบาลสร้างเขื่อน แต่ที่นั้นมีบ้านเรือนประชาชนจะถูกน้ำท่วม รัฐไม่ให้ความสำคัญประชาชนที่ต้องถูกอพยพ ไม่ชดใช้ค่าเสียหาย </li></ul><ul><li>เป็นการกระทำที่ลดคุณค่าเป็นเพียงวัตถุในการดำเนินโครงการของรัฐ </li></ul>
 23. 23. หลักประกันและข้อจำกัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพ <ul><li>สิทธิเสรีภาพมีผลผูกพันต่อองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐโดยตรง </li></ul><ul><li>การจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องมีผลเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง </li></ul><ul><li>กรณีตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องให้เหตุผลด้วย เพื่อมิให้เข้าไปแทรกแซงโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าการตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพกระทำโดยอาศัยความในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การจำกัดสิทธิเสรีภาพตาม รธน . จะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพไม่ได้ </li></ul><ul><li>หลักประกันการใช้สิทธิทางศาล ( ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาล ) </li></ul>
 24. 24. <ul><li>ข้อจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพย่อมใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ </li></ul><ul><li>การใช้สิทธิและเสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน </li></ul>
 25. 25. หลักความเสมอภาค <ul><li>จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ </li></ul>
 26. 26. <ul><li>หลักความเสมอภาคทั่วไป : บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกำหมายเท่าเทียมกัน ( ม . ๓๐วรรคหนึ่ง ) </li></ul><ul><li>หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ( ม . ๓๐ วรรคสอง ) </li></ul><ul><li>บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี </li></ul><ul><li>บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน </li></ul><ul><li>สิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม </li></ul><ul><li>บุคคลอายุ ๖๐ ปี มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ </li></ul><ul><li>ผู้พิการ </li></ul><ul><li>ความมีสิทธิเท่าเทียมกัน หญิง - ชาย </li></ul><ul><li>ความเสมอภาค : เลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง </li></ul>
 27. 27. <ul><li>ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ </li></ul><ul><li>“ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้” ( ม . ๓๐ วรรคสาม ) </li></ul><ul><li>“ มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกันกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ( ม . ๓๐ วรรคสี่ ) </li></ul>
 28. 28. <ul><li>การปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะระบบแตกต่างกัน </li></ul><ul><li>“ บุคคลผู้เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดในกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ ” </li></ul><ul><li>( ม . ๖๔ ) </li></ul>
 29. 29. รัฐธรรมนูญ : ปฏิรูปการคุ้มครองสิทธิ <ul><li>การรับรองสิทธิ ( ม . ๒๗ ) </li></ul><ul><li>สภาพบังคับของสิทธิ </li></ul><ul><li>ความผูกพันโดยตรงต่อการใช้อำนาจรัฐทุกระดับและทุกส่วน </li></ul><ul><li>ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐาน </li></ul><ul><li>ความมั่นคงของสิทธิ ( ม . ๒๙ ) </li></ul>
 30. 30. <ul><li>“ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” </li></ul><ul><li>( ม . ๒๗ ) </li></ul>
 31. 31. <ul><li>“ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ </li></ul><ul><li>กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย” ( ม . ๒๙วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง ) </li></ul>
 32. 32. <ul><li>การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน </li></ul><ul><li>ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ </li></ul><ul><li>สิทธิในชีวิตร่างกาย </li></ul><ul><li>สิทธิในความเชื่อทางศาสนา </li></ul><ul><li>สิทธิในมาตรฐานชีวิต </li></ul><ul><ul><li>สิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>สิทธิในการบริการสาธารณสุข </li></ul></ul><ul><ul><li>สิทธิของผู้ด้อยโอกาส </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>สิทธิทางการเมืองการปกครอง </li></ul><ul><li>สิทธิในการรวมตัวโดยทั่วไป </li></ul><ul><li>สิทธิตั้งพรรคการเมือง </li></ul><ul><li>สิทธิกล่าวโทษนักการเมืองและเสนอร่างกฎหมาย </li></ul><ul><li>เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสื่อสารถึงกัน </li></ul>
 34. 34. <ul><li>สิทธิที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐ </li></ul><ul><li>สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสาธารณะในครอบครองของทางการต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ สาธารณชนมีสิทธิเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสีย ยกเว้นเรื่องความมั่นคงของรัฐ / ความปลอดภัยของประชาชน / ส่วนได้ส่วนเสียของเอกชน </li></ul><ul><li>สิทธิประชาพิจารณ์ </li></ul><ul><li>สิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 35. 35. <ul><li>สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ( ม . ๓๙ ) </li></ul><ul><li>เสรีภาพแสดงความคิดเห็น พูด เขียน พิมพ์ โฆษณา </li></ul><ul><li>จะจำกัดเสรีภาพไม่ได้ เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี </li></ul><ul><li>การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ กระทำมิได้ </li></ul><ul><li>ห้ามตำรวจตรวจข่าว </li></ul><ul><li>รัฐอุดหนุนหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนไม่ได้ </li></ul>
 36. 36. องค์กรทางการเมือง และ กระบวนการทางการเมือง <ul><li>รัฐสภา : สภาผู้แทนราษฎร & วุฒิสภา </li></ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา & คณะรัฐมนตรี </li></ul><ul><ul><li>การอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><li>พรรคการเมือง </li></ul><ul><li>ระบบการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>กระบวนการนิติบัญญัติ & กระบวนการตรากฎหมาย </li></ul>
 37. 37. การตรวจสอบอำนาจรัฐ <ul><li>การตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบรัฐสภา </li></ul><ul><li>การตรวจสอบศาล </li></ul><ul><li>การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน </li></ul><ul><li>การถอดถอนจากตำแหน่ง </li></ul><ul><li>การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง </li></ul>
 38. 38. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ <ul><li>คณะกรรมการการเลือกตั้ง </li></ul><ul><li>ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา </li></ul><ul><li>คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ </li></ul><ul><li>ศาล : ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง </li></ul><ul><li>คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน </li></ul>
 39. 39. การปกครอง และ การบริหารราชการไทย
 40. 40. วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย <ul><li>หลักการปกครองและการบริหารหลัง 2475 </li></ul><ul><ul><li>หลักการรวมอำนาจ </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักการแบ่งอำนาจการปกครอง </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักการกระจายอำนาจการปกครอง </li></ul></ul>
 41. 41. การบริหารราชการส่วนกลางในปัจจุบัน <ul><li>โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง </li></ul><ul><li>อำนาจ หน้าที่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายบริหาร </li></ul><ul><li>โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ การบริหารราชการกระทรวง กรม </li></ul><ul><li>หลักการ แนวทางการปฏิรูป / การพัฒนาระบบราชการ </li></ul><ul><li>หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี </li></ul><ul><li>ระบบงบประมาณในการบริหารราชการ </li></ul><ul><li>ระบบการบริหารงานบุคคลในการบริหารราชการ </li></ul>
 42. 42. การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน <ul><li>วิวัฒนาการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค : จังหวัด อำเภอ </li></ul><ul><li>ปัญหาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>บทบาท อำนาจ หน้าที่ ปัญหาการบริหาราชการจังหวัดของ </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการจังหวัด </li></ul><ul><li>ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ CEO </li></ul><ul><li>การปรับระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในอนาคต </li></ul>
 43. 43. การกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น <ul><li>รัฐธรรมนูญกับการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ </li></ul><ul><li>การปกครองท้องถิ่น : โครงสร้าง รูปแบบ อำนาจ หน้าที่ </li></ul><ul><ul><li>องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ .) </li></ul></ul><ul><ul><li>เทศบาล </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต .) </li></ul></ul><ul><ul><li>กรุงเทพมหานคร </li></ul></ul><ul><ul><li>เมืองพัทยา </li></ul></ul>
 44. 44. การปกครองท้องที่ : ตำบล หมู่บ้าน <ul><li>วิวัฒนาการการปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul><ul><li>บทบาท อำนาจ หน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กับ การปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่าง การปกครองตำบล หมู่บ้าน กับการ </li></ul><ul><li>ปกครองท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ปัญหา การปกครองตำบล หมู่บ้าน </li></ul>

×