Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja komunikacji niewerbalnej

12,585 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentacja komunikacji niewerbalnej

  1. 1. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
  2. 2. Prezentację przygotowała: Monika Kaiser
  3. 3. BIBLIOGRAFIA http://niewerbalnie.info/wprowadzenie
  4. 4. Zacznijmy od zasadniczego pytania: czym jest komunikacja niewerbalna? komunikacja niewerbalna (określana często jako mowa ciała, język ciała ) jest to ogół gestów oraz niewerbalnych komunikatów, zarówno nadawanych, jak i odbieranych przez ludzi. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie, tak jak większość gestów - emblematów, czy wiele wyrazów mimicznych.
  5. 5. Komunikacja niewerbalna by ł a stosowana od zarania dziejów ludzkiej cywilizacji, jednak ż e sta ł a si ę przedmiotem powa ż nych bada ń dopiero w po ł owie lat 60.
  6. 6. Przed XX wiekiem, najbardziej znacz ą c ą publikacj ą dotycz ą c ą zachowa ń niewerbalnych by ł o "Wyra ż anie emocji przez ludzi i zwierz ę ta" Karola Darwina. Jego praca zosta ł a wydana w 1872, jednak wiele z idei i obserwacji, które w niej zawar ł , s ą wci ąż cenione przez wspó ł czesnych badaczy na całym ś wiecie.
  7. 7. Dzisiaj, komunikacja niewerbalna stanowi podstaw ę szkole ń w zakresie sprzeda ż y bezpo ś redniej, public relations , czy nawet programowania neurolingwistycznego (NLP). Po prostu- jest ona u ż ywana ś wiadomie przez ludzi chc ą cych osi ą gn ąć swój cel poprzez interakcj ę ze s ł uchaczami i ich zachowaniami.
  8. 8. Dziękuję za uwagę B-)

×