Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. email template (doc version)

201 views

Published on

Published in: Business, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. email template (doc version)

  1. 1. University of Economics Ho Chi Minh City ER Materials | E-mail Template E-mail Template 1. English Version 2. Vietnamese Version 3. Write or Die 4. Before You KILL Yourself 5. Useful Stock Phases Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City
  2. 2. University of Economics Ho Chi Minh City ER Materials | E-mail Template English Version Dear Mr. / Mrs. [Name], Thank you for your time on this email. I am [Your name] – External Relations Executive of Tu Tin Vao Doi Program at University of Economics Ho Chi Minh City. I am writing to you regarding of a cooperation opportunity between [Company name] and Tu Tin Vao Doi Program, which would allow [Company name] to access local talents for your Human Resources needs and also to increase your brand within university students or other corporations in Ho Chi Minh City. To briefly introduce Tu Tin Vao Doi Program: It is one of the annual main programs, since 2009, of Faculty of Trading – Tourism – Marketing, University of Economics HCMC. These series of events aim to help senior students get well preparation before graduating and starting their own careers. In 2012, this program approached more than 100,000 students with 8,000 participants coming from top 15 universities and colleges in HCMC, besides the cooperation of over 130 speakers, ambassadors and business event sponsors for the program. Following the success, we continue to implement Tu Tin Vao Doi 2012 Program with the theme [Theme] For your information, I attach here an information package about our Tu Tin Vao Doi Program and an overview of our cooperation opportunity. Furthermore, I would like to make an appointment to discuss about cooperation opportunities between [Company name] and Tu Tin Vao Doi Program, could you please suggest the time and place most suitable for you? I am looking forward to hearing from you. Kindest regards, Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City
  3. 3. ER Materials | E-mail Template Vietnamese Version Kính g i anh/chi [Tên],ư ̣ Đầu tiên, cám n anh/chi đã dành th ̀i gian cho email này.ơ ̣ ơ Tôi tên là [Tên] – Thành viên Ban Đối ngoai, ch ng trình T Tin Vào Đ ̀i, tr c thu c tr ̀ng Đai hoc Kinḥ ươ ư ơ ư ộ ươ ̣ ̣ Tế Tp.HCM. Tôi viết th này v ́i mong muốn thiết lâp c hôi h p tác gi ̃a [Tên công ty] và ch ng trình T Tin Vàoư ơ ̣ ơ ̣ ơ ư ươ ư Đ ̀i. T ̀ đó, [Tên công ty] có thê tiếp cân v ́i các b n tr tiềm năng, đáp ́ng nhu cầu nguồn nhân l c ch tơ ư ̉ ̣ ơ ạ ẻ ư ư ấ l ng cao cua mình, cũng nh m rông th ng hiêu đến sinh viên và nh ̃ng công ty khác tai Tp.HCM.ươ ̉ ư ơ ̣ ươ ̣ ư ̣ Gi ́i thiêu về ch ng trình T Tin Vào Đ ̀i: đây là môt trong nh ng ch ng trình th ng niênơ ̣ ươ ư ơ ̣ ữ ươ ườ , đ c thànhươ l p t năm 2009,ậ ừ cua Khoa Th ng mai – Du lich – Marketing, thuôc tr ̀ng Đai hoc Kinh Tế TP.HCM. Ch ng̉ ươ ̣ ̣ ̣ ươ ̣ ̣ ươ trình đ c tô ch ́c th ̀ng niên v ́i muc đích trang bi cho sinh viên năm cuối nh ̃ng hành trang cần thiết trongươ ̉ ư ươ ơ ̣ ̣ ư giai đoan sắp s a b ́c vào môi tr ̀ng th c t .̣ ư ươ ươ ư ế Tính riêng tai th ̀i điêm năm 201̣ ơ ̉ 2 v ̀a qua, ch ng trình đã thu hút s quan tân c a công chúng v i h nư ươ ư ủ ớ ơ 8000 sinh viên tham gia đến t ̀ 15 tr ̀ng Đ i h c – Cao đ ng hàng đ u trên đ a bàn Tp.HCM, bên canh đó làư ươ ạ ọ ẳ ầ ị ̣ s h p tác cuaư ơ ̉ h nơ 130 diễn gia, đai s ́ và các doanh nghiêp tài tr . Tiếp nối thành công, chúng tôi tiếp tuc̉ ̣ ư ̣ ơ ̣ th c hiên ch ng trình T Tin Vào Đ ̀i 201ư ̣ ươ ư ơ 3 v ́i chu đề […]ơ ̉ Đê biết thêm chi tiết về tông quan ch ng trình T Tin Vào Đ ̀i và c hôi h p tác gi ̃a hai bên, anh/chi vuỉ ̉ ươ ư ơ ơ ̣ ơ ư ̣ lòng xem gói thông tin đã đ c đính kèm trong th này.ươ ư Bên canh đó, tôi hi vong đ c đăt cuôc hen v ́i anh/chi đê chúng ta thao luân thêm về c hôi h p tác nàỵ ̣ ươ ̣ ̣ ̣ ơ ̣ ̉ ̉ ̣ ơ ̣ ơ gi ̃a [Tên công ty] và ch ng trình T Tin Vào Đ ̀i. Anh/ Chi có thê đề nghi th ̀i gian và đia điêm phù h p nhấtư ươ ư ơ ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ̉ ơ cho buôi găp măt đầu tiên đ c không a?̉ ̣ ̣ ươ ̣ Mong nhân đ c hồi âm s ́m t ̀ anh/chi. Chúc anh/ch có m t tu n làm vi c thành công.̣ ươ ơ ư ̣ ị ộ ầ ệ Trân trong,̣ Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City
  4. 4. ER Materials | E-mail Template Write or Die · Ask yourself how you make the recipients open your e-mails, how to write the tittle and where to put the important information. · Research the e-mail’s recipients first. In addition, the best way is to use Ms. Instead of Mrs. or Miss if you do not know clearly about the recipient. · Make your e-mails easy to read by keeping each chunk of information easy to scan. Use headlines, short paragraphs, and bullet points throughout. · Be active to set the specific appointment with the potential partners. · Be sure to proofread your newsletter. · Write logically so that the readers easily answer Yes or No or short replies. · The exchange of information must be strictly controlled. · Make your e-mail photos really nice because your emails can be forwarded to one or more people in your company or anywhere else. · Be quick to reply. · Do not write any emails when you are in a hurry · Do not use expressions, abbreviations in emails Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City
  5. 5. ER Materials | E-mail Template Before You KILL Yourself 1. Check Tittle. Example: [Partnership with VNG] from [University of Economics HCMC] 2. Check e-mail address. You should bcc your leader or some people related to this e-mail. 3. Check those phases [Name], [Company name], [Theme], [Tên], [Tên công ty], [...], anh/ch ,...ị 4. Check e-mail attachments REMEMBER THIS: THE FINAL PURPOSE OF E-MAILS OR PHONE CALL IS TO SET A MEETING. Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City
  6. 6. ER Materials | E-mail Template Useful Stock Phases (P1) A. When you are initiating email contact with so new 1. Very formal “Might I take a moment of your time…?” (To begin the email) “Please may I introduce myself…?” (To begin the email) “Many thanks again for your time.” (To end the email) 2. More informal/friendly “I’m just emailing to ask…” (To begin the email) “I’m a friend of Bob’s…” (To begin the email) “Just let me know if you have any questions.” (To end the email) “Drop me an email, or give me a ring, if you want any more information.” (To end the email) B. When you have answered someone’s question(s) 1. Very formal “I trust the above resolves your queries. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact me.” 2. More informal/friendly “I know that’s a lot to take in, so let me know if anything I’ve said doesn’t make sense.” “Hope the above helps, but email again if you’re still having any difficulties.” Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City
  7. 7. ER Materials | E-mail Template Useful Stock Phases (P2) C. When you are asking the recipient to take some actions 1. Very formal “I would appreciate your help in this matter.” 2. More informal/friendly “Could you look into this?” “Would you mind checking it out for me?” “Thanks in advance.” “Can you get back to me once you’ve had a chance to investigate?” “I’d love to hear your advice on this one.” D. When you need a response 1. Very formal “I await a response at your earliest convenience.” 2. More informal/friendly “Can you drop me a quick word so I know you’ve received this?” “Look forward to hearing from you.” Tu Tin Vao Doi Program | Faculty of Trading - Tourism - Marketing | University of Economics Ho Chi Minh City University of Economics Ho Chi Minh City

×