Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tam Quoc Dien Nghia

1,000 views

Published on

Tam Quoc Dien Nghia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tam Quoc Dien Nghia

 1. 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tam Qu c Di n Nghĩa (Tam Qu c Chí) La Quán Trungðóng eBook và Share b i Thư vi n sách ñi n t Online: wWw.VietLion.Com …………… H i Ðào Viên Anh Hùng K t Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Ki t L p Công N i Gi n Trương Phi Ðánh Khâm Sai L p Mưu Hà Ti n Tr Ph n Lo n Bàn ph l p, Ð ng Trác m ng Ðinh Nguyên T ng Xích th , Lý Túc d L B Ph Hán Ð , Tr n Lưu lên ngôi L a Ð ng t c, M nh Ð c dâng ki m. Ti p H ch Văn, Các Tr n ng Tào Công Phá Quan i, Tam Anh Chi n L B Ð t Kim Quy t, Ð ng Trác Làm Càn. Gi u Ng c T , Tôn Kiên Trái Ư c Viên Thi u Qua C u Ðu i Công Tôn To n Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu C nh Thăng Vương Tư Ð Khéo D ng Liên Hoàn K . Ð ng Th a Tư ng Náo L ng Phư ng Nghi Ðình. Tr Hung B o, L B Giúp Tư Ð Chi m Trư ng An, Lý Thôi Nghe Gi H . Giúp Nhà Vua, Mã Ð ng Kh i Nghĩa. Báo Thù Cha, Tào Tháo C t Quân. Lưu Hoàng Thúc C u Kh ng Dung B c H iTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 1
 2. 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lã Ôn H u Phá Tào Tháo T i B c Dương. Cung T Ba L n Như ng T Châu M nh Ð c M t Phen Ðánh L B . Lý Thôi, Quách Dĩ M t Tr n Gi ao Tranh Dương Ph ng, Ð ng Th a Hai L n C u Giá. Tào M nh Ð c R i Giá ð n H a Ðô L Ph ng Tiên ðang ðêm Cư p T Qu n. Thái S T Ham ð Ti u Bá Vương Tôn Bá Phù Hăng ðánh Nghiêm B ch H C a Nha Môn, Ph ng Tiên B n Kích Sông V Th y, M nh Ð c Thua Quân H i1 Bài Ca M Ð u (Và cũng là bài ca k t thúc) Sông dài cu n cu c ra khơi , Anh hùng : sóng d p, cát vùi thiên thu... D hay, thành b i nào ñâu ? B dâu ch p m t , ngho nh ñ u thành mơ ! Non xanh còn ñó trơ trơ , Tà dương l n l a sư i hơ ánh h ng . Lão ti u g p l i ngư ông , Bên sông gió mát , trăng trong , kho tr i . Rư u vò l i rót khuyên m i , Cùng nhau l i k chuy n th i xa xưa... K ra bi t m y cho v a ? Nói cư i h h , say sưa quên ñ i... H i1 H i Ðào Viên Anh Hùng K t Nghĩa Ðánh Huỳnh Cân Hào Ki t L p Công Phàm th cu c trong thiên h (1), chia r i l i h p, h p r i l i chia. T như nhà Châu m t v n, b y nư c phân tranh, sau ñó nhà T n l i g m thâu v m t m i. R i khi nhà T n b di t vong, ñ cho Hán, S tranh hùng, và cu i cùng Hán ñã di t S ñ thu v m t m i. Nhà Hán k t vua Cao T là Lưu Bang tr m xà kh i nghĩa th ng nh t ñư c thiên h , gi l y ngai vàng cho Ð n khi vua Quang Vũ là Lưu Tú qu t kh i, gi t lo n th n là Vương Mãng, ph c hưng cho nhà H u Hán (2), r i truy n Ð n ñ i vua Hi n Ð thì b chia làm ba nư c. Cái nguyên do r i lo n sau này là do t i hai ông vua Hoàn Ð và Linh Ð . Vua Hoàn Ð gi am c m các b tôi trung tr c, l i tin dùng b n ho n quan, làm cho th nư c b suy vi. Khi vua Hoàn Ð băng hà, vua Linh Ð lên n i ngôi, cóTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 2
 3. 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 quan Ð i Tư ng Quân Ð u Vũ và quan Thái Phó Tr n Ph n cùng giúp vi c tr nư c. Hai v tôi th n n y v n m t lòng trung nghĩa, nhưng bên c nh l i có bè lũ ho n quan Tào Ti t chuyên quy n làm b y. Ð u Vũ và Tr n Ph n l p mưu tru di t b n này ñ tr tai h a cho nư c, ch ng may cơ mưu b b i l , hai v tôi th n n y ñ u b chúng hãm h i. T ñó, b n ho n quan càng l ng quy n, chúng liên k t v i lo n th n tác yêu, tác quái. Năm Ki n Ninh th hai (niên hi u c a vua Linh Ð ), tháng tư ngày r m, nhà vua ng ra ñi n Ôn Ð c, v a ng i xu ng ng , b ng có m t tr n cu ng phong r t l n n i lên, r i m t con r n xanh to tư ng t trên sà ngang cung ñi n rơi xu ng n m ngang trên ng . Vua th t kinh ngã lăn ra b t t nh, các quan h u c n ph i ñưa vua vào n i cung c u c p. Nhưng ch trong giây lát, con r n bi n ñi ñâu m t, tr i l i n i lên m t tr n cu ng phong d d i, mưa tuôn như trút nư c. K ñó, mưa ñá l i rơi theo t i hơn n a ngày, nhà c a b hư s p vô s . Vào tháng hai, năm Ki n Ninh th tư, kinh ñô L c Dương l i b ñ ng ñ t, r i nư c bi n dâng lên tràn ng p c m t mi n duyên h i. Dân cư, làng m c, c a c i b sóng cu n ra khơi m t tích. Cũng vào ñ i vua Linh Ð , vào năm Quang Hòa th nh t, t i m t vùng thôn dã, có m t con gà mái hóa gà tr ng, r i ñ n ngày m ng m t tháng sáu, m t lu ng h c khí dài hơn mư i trư ng bay th ng vào ñi n Ôn Ð c. Cũng vào mùa thu năm ñó, trư c nhà Ng c Ðư ng b ng hi n lên m t c u v ng sáng chói. Sư n núi Ng Nguyên b s p l , ñ t ñá ñè ch t ngư i. Ch trong th i gi an m y năm mà không bi t bao nhiêu s vi c ly kỳ x y ra. Vua bu n bã h chi u h i các quan tri u th n t i sao có nh ng hi n tư ng quái g như v y? Quan Ngh Lang Thái Ung dâng s tâu, ñ i ý nói: R n sa, gà mái hóa gà tr ng là ñi m ñàn bà và ho n quan làm lo n nư c... L i tâu r t th ng thi t, khi n nhà vua xem xong cũng ph i não lòng. Vua ch th dài r i quay vào thay áo. B y gi Tào Ti t ñ ng núp ñ ng sau vua, xem tr m ñư c t bi u, th y th t c gi n vô cùng, li n bàn mưu v i bè ñ ng c a h n, l p k gieo t i cho Thái Ung, và cách ch c ñu i Thái Ung v làm th dân nơi ñi n lý. Sau ñó b n Trương Như ng, Tri u Trung, Phong Tư, Tào Ti t, H u Lãm, Ki n Th c, Trình Khoáng, H Huy, Quách Th ng, t t c mư i ngư i h p nhau xưng là Th p Thư ng Th chuyên làm ñi u gi an ác. Vua Linh Ð l i nhu như c, tin dùng Trương Như ng như m t k tôi trung, vi c tri u chính ñ u gi ao cho Trương Như ng quy t ñoán, Ð n n i kêu Trương Như ng b ng Á ph . Tri u ñình càng bê tha th i nát, lòng ngư i mu n n i lo n, gi c giã kh p nơi d y lo n lên như ong v t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 3
 4. 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi , t i qu n C L c có ba anh em h Trương là Trương Giác, Trương B o, và Trương Lương. Trương Giác thi h ng Tú Tài, không qu n ñèn sách n a, ngày ngày vào núi hái thu c. B ng m t hôm, Trương Giác g p m t ông lão m t ñ như hài ñ ng, m t xanh như nư c bi c, tay ch ng g y lê, kêu Trương Giác vào m t hang núi, r i trao cho ba quy n thiên thư và d n: - Ðây là b Thái bình yêu thu t ta ban cho con ñ h c. H c ñư c sách này, con ph i thay tr i mà tuyên hóa, c u dân ñ th . Còn n u manh tâm ñ i d thì s g t l y qu báo không nh . Trương Giác ti p l y Thiên thư, bái t r i yêu c u xin ñư c bi t tên ông lão. Ông lão nói: - Ta chính là Nam Hoa Lão Tiên ñây. D t l i hóa thành lu ng gió mát bay ñi m t. Trương Giác ñư c b sách y, ngày ñêm t p luy n, ch ng bao lâu ñã bi t cách kêu mưa g i gió, và t xưng hi u là Thái Bình ñ o nhân . Vào tháng giêng năm Trung Bình th nh t (cũng ñ i vua Linh Ð ), có b nh th i khí n i lên, lan r ng kh p vùng. Trương Giác ñem bùa phép ñi tr b nh cho dâng gi an, l y hi u là Ð i Hi n lương sư . Lúc ñó Trương Giác l i có d y thêm ñư c hơn năm trăm ñ ñ , cũng h c rành phép bùa chú, nên c th y trò chia nhau vân du kh p nơi. Th y vi c ch a b nh c a Trương Giác có hi u qu , thiên h ñ n m lên, và r nhau theo làm ñ ñ c a Trương Giác m i ngày m t ñông thêm. Trương Giác ñem t t c tín ñ trong thiên h chia ra làm ba mươi sáu phư ng, m i phư ng có hơn m t v n ngư i, và có c m t viên C Soái ñ cai qu n. R i Trương Giác l i t xưng mình là Tư ng Quân, coi c ba mươi sáu phư ng ñó. Chưa h t, Giác còn phao ngôn ñ mê ho c dân chúng r ng: Tr i xanh ñã ch t, tr i vàng nên lên thay. Ð n năm Giáp Tý, thiên h ñ i cát . Giác l i truy n cho các tín ñ dùng ñ t sét tr ng vi t lên nơi c a l n hai ch Giáp Tý , và dân cư kh p tám châu: Thanh, U, T , Ký, Kinh, Dương, Duy n, D , ai mu n ñư c hư ng phư c ph i vi t danh v Ð i Hi n lương sư Trương Giác mà th . Trương Giác ñã có ý làm ph n, nên m t sai ñ ñ là Mã Nguyên Nghĩa ñem vàng b c g m vóc vào tri u lo lót v i tên ho n quan Phong Tư, ñ nh tên này làm n i ng. Trương Giác l i bàn v i hai ngư i em r ng: - Cái khó ñ t nh t là lòng dân. Nay dân ñã thu n theo mình r i, n u không th a cơ ño t thiên h thì ñáng ti c l m. R i Trương Giác v i vã s m c vàng, khăn vàng ñ h n ngày kh i s . Giác sai m t tên ñ t là ư ng Châu mang m t thư ñưa cho Phong Tư, nhưng ch ng may Ðư ng Châu không thích hành ñ ng c a Giác cho nên ch y th ng vào tòa Thư ng Thư cáo bi n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 4
 5. 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Th là vi c làm c a Trương Giác b b i l . Vua hay tin ph n lo n li n tri u Ð i Tư ng Quân Hà Ti n vào tri u, truy n b t Mã Nguyên Nghĩa ñem chém, và h ng c c gia quy n Phong Tư hơn ngàn ngư i. Trương Giác th y v y li n g p rút kh i binh, t xưng là Thiên Công Tư ng Quân, phong cho Trương B o làm Ð a Công Tư ng Quân, Trương Lương làm Nhân Công Tư ng Quân. Giác l i rêu rao v i bá tánh r ng: Nay v n Hán ñã h t, có ñ i thánh nhân xu t th , ai n y thu n tr i theo chính, ñ hư ng thái bình an l c. Th là kh p b n phương có hơn b n, năm mươi v n ngư i ñ i khăn Vàng hư ng ng theo Trương Giác làm ph n. Th gi c r t m nh, quan quân nghe gió ñã ch y dài. Hà Ti n li n tâu v i vua c p t c sai s ñ n các Châu, Qu n truy n l nh phòng ng , ngăn ñ ch l p công. Ð ng th i sai Trung Lang Tư ng Lư Th c, Hoàng Ph Tung, và Châu Tu n d n ba ñ i tinh binh chia ra làm ba ñư ng d p gi c. B y gi , gi c Khăn Vàng m t ñ o do Trương Giác c m ñ u, kéo th ng ñ n U Châu xâm l n. Quan Thái Thú châu này là Lưu Yên v n dòng tôn th t ñ t C nh Lăng, vùng Gi ang H , là con cháu L Cung Vương nhà Hán. Lưu Yên th y tình th kh n trương v i tri u quan Hi u Úy Châu Tĩnh vào bàn k . Châu Tĩnh nói: - Quân gi c ñông như nư c lũ, quân ta ít không th nào ngăn n i. Minh công nên g p rút chiêu m nghĩa binh m i gi n i Châu này. Lưu Yên nghe l i li n treo b ng kh p nơi chiêu m nghĩa binh. Ngày kia, b n văn ñưa ñ n Trác Huy n, dân chúng ra xem ñông ngh t. Trong s dân chúng y có m t v anh hùng tánh tình khoan hòa, ít nói, m ng gi n không l ra s c m t, nhưng l i có chí l n, thư ng k t gi ao v i các anh hùng, hào ki t trong thiên h . Ngư i này mình cao tám thư c, hai tai l n như chày, môi ñ như thoa son, h Lưu tên B , t là Huy n Ð c, v n cháu ch t Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Th ng, t c dòng dõi vua Hi u C nh Hoàng Ð nhà Hán. Nguyên trư c kia, th i Hán Vũ Ð , con trai Lưu Th ng là Lưu Trinh ñư c phong tư c Trác L c Ðình H u. V sau, nhân m t bu i t tông mi u, Lưu Trinh vào dâng vàng hành l , ch ng may vàng s c x u, b m t tư c H u (3), và t ñ y con cháu m i có m t chi d i v Trác Qu n l p nghi p. Lưu Huy n Ð c t c là cháu Lưu Hùng, con Lưu Ho ng. Lưu Ho ng có thi ñ u Hi u Liêm, r i làm ch c L i, nhưng m t s m. Huy n Ð c m côi cha, th m r t có hi u. Tánh ham ñ c sách, nhưng nhà nghèo, Huy n Ð c ph i làm ngh ñóng dép, d t chi u ñ sinh s ng. Nhà ông t i thôn Lâu Tang, phía Ðông Nam có m t cây dâu r t l n, cao hơn năm trư ng, ñ ng xa trông như m t chi c l ng v y. Ðã có nhi u ngư i ñi qua trông th y câu dâu kỳ d y, t ng nói: - Nhà này t sanh quý t .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 5
 6. 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lúc còn nh , Huy n Ð c thư ng chơi ñùa v i tr con trong làng, và thư ng ñ ng dư i g c cây dâu mà nói: - Tao làm Thiên t , nên ng c xe có l ng n y! Ngư i chú là Lưu Nguyên Kh i nghe nói thư ng m ng: - Cháu ch nói b y. Tuy v y, Nguyên Kh i cũng nói r ng: - Th ng bé này ph i là m t ngư i phi thư ng mai sau. Nhân th y nhà Huy n Ð c nghèo, Lưu Nguyên Kh i tìm cách giúp ñ ñ Huy n Ð c ăn h c. Năm Huy n Ð c mư i lăm tu i, ñư c m cho ñi du h c, th giáo Tr nh Huy n và Lư Th c, l i k t b n v i Công Tôn To n. Ð n nay, Huy n Ð c ñã ñư c hai mươi tám tu i, và ngày hôm y, khi ñ c b n chiêu quân c a Lưu Yên, Huy n Ð c c m khái th dài m t ti ng. B ng nghe ñ ng sau có ti ng ngư i nói l n: - Ð i trư ng phu ph i vì qu c gia mà ra s c, ch than th có ích gì? Huy n Ð c quay ñ u l i, th y ngư i v a nói mình cao tám thư c, m t d như c p, m t c tròn xoe, hàm én râu hùm, ti ng nói r n như s m. Bi t không ph i là ngư i thư ng, Huy n Ð c li n h i thăm tên h . Ngư i y ñáp: - Tôi h Trương tên Phi, t là D c Ð c, ông cha m y ñ i nơi Trác Qu n n y làm ngh bán rư u, m th t, vì v y tôi cũng có chú ít ru ng vư n, thích k t gi ao nh ng anh hùng hào ki t trong thiên h , nay th y ông xem b ng chiêu quân mà than th nên h i th m t l i. Huy n Ð c nói: - Tôi v n là ngư i trong thân t c nhà Hán, h Lưu tên B , ñáng l trong lúc gi c Khăn Vàng d y lo n cũng ph i góp m t ph n c u nư c an dân, nhưng vì s c chưa làm ñư c nên ñau lòng than th . Trương Phi nói: - Nhà tôi cũng có chút ít c a c i, tôi mu n b ra ñ tuy n m m t ñoàn hương dũng, r i cùng ông c ñ i s , ông th y có nên chăng? Huy n Ð c r t m ng, n m tay Trương Phi d t vào trong quán rư u ñàm ñ o. Trong lúc hai ngư i ñang ñ i m bàn th s thì b ng th y m t ñ i h o hán ñ y m t chi c xe ñ ngoài c a r i bư c vào thét t u b o, nói: - Ðem rư u th t ra ñây! Hôm nay ta u ng say sưa cho m t b a ñ ngày mai ñ u quân gi t gi c. Huy n Ð c li c nhìn ra c a th y ngư i này mình cao l n chín thư c, m t ñ như thoa son, m t phư ng mày ngài, tư ng m o ñư ng ñư ng, oai phong l m li t. Bi t ngư i y cũng là m t cái th kỳ nhân, nên Huy n Ð c v i ñ ng d y ti p m i vào ng i chung bàn và h i thăm danh tánh. Ngư i y ñáp: - Tôi h Quan tên Vũ, t là Th Trư ng, sau ñ i là Vân Trư ng, ngư i ñ t Gi i Lương, t nh Hà Ðông. Nhân vì vùng tôi có m t tên th hào th hi p ñáp dânTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 6
 7. 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 lành, tôi n i gi n gi t ch t nó r i b ñi lánh n n. Tôi phiêu b t trong gi ang h ñã hơn năm năm, nay nghe có gi c Khăn Vàng n i lên kh y nhi u, nên mu n ñ u quân tr gi c, c u an bá tánh. Huy n Ð c cũng ñem chí nguy n c a mình t bày. Vân Trư ng m ng r u ng ba chung rư u r i theo Huy n Ð c và Trương Phi d t nhau v trang tr i ñ bàn b c. Trương Phi nói: - Mu n làm nên vi c l n, c t nh t ph i hi p s c ñ ng tâm m i ñư c. Sau nhà tôi có m t vư n ñào ñang ti t hoa n r t nhi u, ngày mai chúng ta ñ n ñó t cáo tr i ñ t, k t làm anh em. Huy n Ð c và Vân Trư ng ñ ng thanh khen ph i. Ngày hôm sau, Trương Phi sai gia nhân m trâu ñen, ng a tr ng bày ñ l trong vư n ñào. Ba ngư i ñ ng trư c hương án, vái m i ngư i hai cái r i cùng th r ng: Ba chúng tôi là Lưu B , Quan Vũ, Trương Phi, tuy khác h nhưng k t làm anh em, quy t ñ ng tâm hi p l c, c u kh n phò nguy, trên báo ñáp qu c gia, dư i giúp yên bá tánh. Chúng tôi không mong ñư c sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày, ch nguy n ñư c ch t cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hoàng thiên, h u th ch ng giám l i này. Ai b i nghĩa b tr i tru ñ t di t. Th xong, ba ngư i ñem so tu i nhau thì Huy n Ð c ñư c làm anh c , Vân Trư ng làm th , Trương Phi làm em út. Trương Phi l i sai gia nhân b t trâu dê trong chu ng ñem m làm ti c t i vư n ñào, t p trung t t c dũng sĩ trong vùng ñ n ăn u ng. Dũng sĩ t t u có t i hơn ba trăm ngư i, vui say m t b a th t no nê. Hôm sau, m i ngư i chia nhau ñi thu th p khí gi i, m i vi c t m yên, ch hi m m t n i còn thi u ng a ñ c i. Trong lúc ñang lo tính, b ng có m t ngư i ch y vào báo: - Có hai ngư i khách thương, cùng ñoàn tùy tùng d n b y ng a khá ñông, ñang ñi v hư ng trang tr i này. Huy n Ð c nói: - Ðây là tr i giúp ta! Ba anh em v i ra kh i tr i ñón ti p hai ngư i khách thương m i vào trang tr i. Hai ngư i này chính là hai thương gia l n ñ t Trung Sơn, m t ngư i là Trương Th Bình, m t ngư i là Tô Song, hàng năm thư ng lên m n B c mua gi ng ng a kh e ñem v Tràng An bán. Nay vì mi n này có gi c nên không th ñem ng a ñi qua ñư c. Sau khi ñã m i ñư c hai v khách thương vào tr i, Huy n Ð c h i d n ti c ñãi ñ ng, r i ñem ý mu n c u dân ñ th c a mình ra bày t . Hai ngư i khách thương vui lòng hi n cho năm mươi con ng a kh e, l i t ng thêm năm trăm lư ng vàng b c, m t ngàn cân thép t t ñ rèn binh khí và giáp tr . Khách cáo t , Huy n Ð c t ơn ti n chân vài d m r i tr v c y th gi i ch m t ñôi song c ki m. Vân Trư ng cũng ñánh m t cây ñ i ñao Thanh long y m nguy t ,Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 7
 8. 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 g i là Lãnh di m c n ng tám mươi hai cân. Trương Phi rèn m t cây trư ng Bát ñi m cương mâu . Ai n y ñ u trang b cương giáp, r i kéo năm trăm quân hương dũng ñ n ra m t quan Thái Thú Lưu Yên. Lưu Yên h i ñ n danh tánh, ba anh em ñ u xưng rõ tên h , riêng Huy n Ð c còn nói cho Lưu Yên bi t mình là tông phái Hoàng Gia. Lưu Yên m ng r nh n Huy n Ð c làm cháu (So theo vai v thì Lưu Yên thu c vai chú bác). Vào thành chưa ñư c vài hôm thì ñã có tin quân thám thính v báo: - Tư ng gi c Khăn Vàng là Trình Vi n Chí th ng lãnh năm v n quân kéo ñ n qu y nhi u Trác Qu n. Lưu Yên li n sai Châu Tĩnh d n ba anh em Huy n Ð c cùng năm trăm quân hương dũng ñi trư c phá gi c. Anh em Huy n Ð c không h ng n ng i, lãnh quân ti n ñ o tr c ch ñ n chân núi Ð i Hưng, và trông th y quân gi c cũng v a kéo ñ n ñó. Huy n Ð c thúc ng a ra trư c tr n, bên t có Vân Trư ng, bên h u có Trương Phi y m h . Huy n Ð c giơ roi thét m ng quân gi c: - Ph n lo n, ñ ng hòng múa r i, hãy xu ng ng a ñ u hàng cho s m. Trình Vi n Chí n i gi n sai Phó Tư ng Ð ng M u ra ñánh. Ð ng M u v a nh y ra ñã b Trương Phi xông ñ n ñâm m t xà mâu trúng ngay gi a ng c, ngã lăn xu ng ng a. Th y Phó Tư ng mình chưa ra tay ñã b h i r i, Trình Vi n Chí li n múa ñao ñ n ñánh Trương Phi, nhưng Vân Trư ng ñã vung Thanh Long Ðao c n l i. Uy l c c a Vân Trư ng r t m nh, Trình Vi n Chí kinh hãi run s , tr tay không k p b Vân Trư ng chém m t ñao ñ t làm hai ño n. Ngư i sau có thơ khen Vân Trư ng và Trương Phi như sau: Anh hùng xu t tr n bu i ñ u tay, M t th xà mâu, m t th ñao. Khí ti t r ng ng i oai l c khét, Chia ba thiên h r ng anh hào. Quân gi c b m t ch tư ng ho ng h t ch y dài. Huy n Ð c xua quân ñu i ñánh, chúng ñ u hàng vô s . Ðoàn quân ñ c th ng kéo v thành ñư c Lưu Yên thân hành ra t n bên ngoài ti p ñón và y l o quân sĩ. Sáng hôm sau, l i có tin gi c Khăn Vàng Ð n vây phá Thanh Châu, và quan Thái Thú Thanh châu là Cung C nh cho ngư i sang c u c u. Lưu Yên li n cho m i Huy n Ð c ñ n thương lư ng. Huy n Ð c nói: - Gi c c y th ñông chia quân khu y r i, nay U châu ñã t m yên, B này xin tình nguy n ñem quân ñ c u Thanh Châu.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 8
 9. 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Lưu Yên li n sai Châu Tĩnh ñem năm ngàn quân cùng ba anh em Huy n Ð c kéo ñi. Gi c th y c u binh t i li n chia làm ba ñ o, bao vây r t ng t. Huy n Ð c th y mình ít quân quá, không th nào c n i li n cho l nh rút quân ngoài ba mươi d m h tr i. Ðo n nói v i Quan, Trương: - Mu n phá gi c ph i thi hành kỳ binh m i ñư c. R i chia cho Vân Trư ng m t ngàn quân d n ra ph c bên t nơi chân núi, Trương Phi cũng lãnh m t ngàn quân ph c bên h u nơi chân núi. Sáng hôm sau, Huy n Ð c cùng Châu Tĩnh d n quân gióng tr ng ti n ñ n tr i ñ ch. Quân gi c ra nghênh chi n, Huy n Ð c gi thua kéo quân ch y v . Tư ng mình ñ c th , quân gi c t ñu i theo. Khi ñu i ñ n chân núi, b ng nghe m y ti ng chiêng báo hi u, hai toán quân ph c c a Vân Trư ng và Trương Phi ñ ng kéo ra m t lư t ñánh b c h u. Ð o quân c a Huy n Ð c quay l i tác chi n. Ba m t ñánh d n, quân gi c ñ i b i, ch t không bi t bao nhiêu mà k . Chúng b k t c xí, m nh ai n y ch y. Huy n Ð c xua quân truy kích, ñu i ñ n thành Thanh Châu thì quan Thái Thú Cung C nh hay ñư c tin th ng tr n v i m c a thành thúc quân tràn ra ti p ng. Nh ñó mà Thanh Châu ñư c gi i vây, quân gi c t n mác h t. Ngư i sau có thơ khen Huy n Ð c: Mưu hay t rõ s c th n công, Hai c p suy ra kém m t r ng. G p lúc cô cùng, ngư i m i rõ, Tam phân thiên h , x ng anh hùng Cung C nh ñón ti p ba anh em Huy n Ð c và Châu Tĩnh vào thành bày ti c khao thư ng ba quân. Ti c xong, Châu Tĩnh mu n tr v U Châu, Huy n Ð c nói: - G n ñây, nghe quan Trung Lang Tư ng Lư Th c ñánh nhau v i Trương Giác, chúa gi c Khăn Vàng t i Qu ng Tôn. B tôi xưa ñã t ng theo h c Lư tiên sinh, nay mu n ñ n ñó giúp ân sư m t phen. Châu Tĩnh b ng lòng, d n quân tr v m t mình. Ba anh em Huy n Ð c ñem năm trăm quân b n b th ng ñ n Qu ng Tôn, vào dinh ra m t Lư Th c, và nói rõ ý ki n mình tình nguy n phá gi c. Lư Th c m ng l m, lưu ba anh em Huy n Ð c dư i trư ng ñ ñ i l nh. B y gi , Trương Giác có hơn mư i lăm v n quân, chia ra qu y nhi u nhi u ch . Ph n Trương Giác thì gi năm v n, ñang c m c t i Qu ng Tôn, chưa phân th ng b i. Lư Th c b o Huy n Ð c: - Nay Trương Giác b ta vây ñây chưa th làm gì ñư c, nhưng hai ngư i em c a nó là Trương Lương, Trương B o ñang qu y r i Dĩnh Xuyên, ñ i tr n v i Hoàng Ph Tung và Châu Tu n. N u quân gi c Dĩnh Xuyên mà th ng th ñư c thì nơi ñây t b nguy hi m. V y ngươi hãy d n binh mã b n b , và thêm m t ngàn quân ta c p, ñ n Dĩnh Xuyên dò thám tình hình, sau s h n ngày cùng ñánh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 9
 10. 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Huy n Ð c lĩnh m nh, kéo quân ñi su t ngày ñêm m i ñ n Dĩnh Xuyên. B y gi Hoàng Ph Tung và Châu Tu n ñang ñánh nhau v i quân gi c. Gi c núng th ph i rút lui vào Trư ng Xã, d a th m t r ng lau r m r p ñ l p doanh tr i. Hoàng ph Tung bàn v i Châu Tu n: - Gi c tuy ñông, nhưng kh kh o. Chúng l p doanh tr i trong r ng lau, v y ta nên dùng h a công mà ñ t. Li n ñó Hoàng Ph Tung ra l nh cho quân sĩ m i ngư i ñem theo m t bó c khô kéo ñi mai ph c. Ðêm y g p gió l n, quân Hán nh t t phóng h a ñ t tr i. Gi a lúc ñó Hoàng ph Tung và Châu Tu n d n hai ngàn k binh xông vào chém gi t. Tr i gi c l a cháy ng p tr i, quân gi c ho ng h t không k p m t giáp lên yên, b ch y t tán. Quân Hán chém gi t cho ñ n lúc tr i m sáng thì m i th y Trương Lương, Trương B o thu th p tàn quân cư p ñư ng ch y thoát ch t. Quân gi c ch y chưa ñ y ba mươi d m thì l i g p m t tư ng m t nh , râu dài, mình cao b y thư c, ñang c m ñ u m t ñ o quân c m toàn c ñ , ñ ra ch n ñánh. B tr n ph c kích th hai này, quân gi c b t vía kinh h n, l p thì ch t, l p ôm ñ u ch y tr n không còn m t manh giáp. V tư ng nh v a xu t hi n chính là quan K Ðô Úy, ngư i Tiêu Qu n, nư c Bái, h Tào tên Tháo, t là M nh Ð c. Trư c kia, cha Tào Tháo v n h H H u tên là H H u Tung, nhưng sau làm con nuôi quan Trung Thư ng Th Tào Ð ng nên H H u Tung m i ñ i ra là Tào Tung. Tào Tung sanh ra Tào Tháo có ñ t cho Tháo ti u t là A Man, l i có thêm m t tên n a là Cát L i. Lúc thi u th i, Tào Tháo thích chơi b i, săn b n, hát xư ng, nhưng b n lãnh l i r t mưu mô x o quy t. Ngư i chú c a Tào Tháo th y cháu mình du ñãng, ham chơi b h c nên có nhi u l n phi n trách nói cho Tào Tung bi t. M i l n như v y, Tào Tung kêu con vào qu m ng, Tào Tháo ñem lòng gi n chú, m i nghĩ ra m t k . M t hôm, th y chú ñ n chơi, Tào Tháo giã v ngã lăn xu ng ñ t, ng t l m như trúng gió. Ngư i chú th y v y th t kinh v i ch y ñi tìm Tào Tung báo l i. Lúc Tào Tung ch y ra xem, thì th y Tháo v n ñ ng chơi không có vi c chi c . Tào Tung ng c nhiên h i: - Kìa, sao chú con b o là con trúng gió? Tào Tháo th n nhiên thưa: - T trư c ñ n nay con có b nh t t gì ñâu? Có l con ñã làm ñi u gì m t lòng chú, nên chú gi n r a con như v y. Tào Tung nghe l i con, nên v sau Tào Tháo có l i gì ngư i chú phi n trách, Tào Tung ñ u b qua, không trách m ng Tháo n a. Tháo ñư c th càng chơi b i phóng ñãng hơn. Th i y, có ngư i tên là Kiêu Huy n b o Tháo r ng:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 10
 11. 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Thiên h lo n to ñ n nơi r i, n u không ph i là ngư i có tài tái th , không ai xoay lo n ra an ñư c. Ngư i tài y có l là ông ñ y. L i có m t ngư i n a Nam Dương, tên Hà Ngung, có d p g p Tào Tháo v nhà, t ý nói: - Nhà Hán s p m t, Tào Tháo s là ngư i an ñ nh thiên h v y. Tào Tháo th y có nhi u ngư i nói ñ n mình, nhưng chưa v a ý. Tháo l i nghe vùng mi n Nam có H a Thi u n i danh là xem tư ng bi t ngư i, li n tìm ñ n y t ki n và h i: - Ông th y tôi là ngư i như th nào? H a Thi u nhìn Tháo m t lúc r i l ng thinh không ñáp. Tào Tháo g n h i ñôi ba l n, H a Thi u m i nói: - Ð i tr , ông là b y tôi gi i. Th i lo n, ông là k gi an hùng. Nghe nói th , Tào Tháo m ng vô cùng. Năm hai mươi tu i, Tào Tháo ñã ñ Hi u Liêm, làm quan Lang r i ñư c thăng Ðô úy L c Dương. Lúc v a Ð n nh m ch c, Tháo ñã sai treo mư i cây roi ngũ s c b n c a thành. Ai ph m ñ n lu t c m t c thì sai quân n c c ra ñánh li n, b t k k có th l c, hay quy n quí. Có m t l n ngư i chú ru t c a quan Trung Thư ng Th Ki n Th c c m dao ñi ñêm, Tháo ñi tu n b t g p, l p t c truy n l nh b t ñem ñ n trư c nha môn mà ñánh, ch ng kiêng n gì h t. B i v y, trong ngoài ñ u s Tháo, không ai dám ph m lu t n a. Uy danh c a Tháo nh ñó l ng l y, nên ñư c thăng làm Quan L nh Ð n Khâu. Nay gi c Khăn Vàng n i lên, Tháo l i ñư c thăng ch c Tr Ðô Úy, d n năm ngàn quân mã kéo ñ n Dĩnh Xuyên tr chi n. V a ñ n nơi, g p lúc Trương Lương, Trương B o b tr n h a công, thua ch y xi ng li ng, Tháo nhân cơ h i ch n ñư ng gi t gi c, chém hơn m t v n ñ u gi c, ño t ñư c ngư i ng a, khí gi i vô s . Trương Lương và Trương B o g p th cùng, m ñư ng máu ch y thoát. Tháo li n kéo quân vào thành ra m t Hoàng Ph Tung và Châu Tu n, r i l i d n binh truy kích Trương Lương và Trương B o. B y gi , Huy n Ð c cùng Quan, Trương cũng v a t i Dĩnh Xuyên, nghe xa xa có ti ng hò reo ñánh gi c, l i th y l a cháy r c tr i v i d n binh t i thì gi c ñã tan r i. Huy n Ð c vào y t ki n Hoàng Ph Tung, Châu Tu n, và nói rõ ý ki n c a Lư Th c. Hoàng Ph Tung nói: - Hai th ng gi c Trương Lương, Trương B o b m t tr n h a công, th cùng l c t n, ch c là chúng ch y sang Qu ng Tôn h p l c v i Trương Giác. Các ngươi hãy t c t c tr v ñó mà giúp Lư tư ng quân d p gi c. Huy n Ð c lĩnh m nh, l i d n quân tr v . Khi ñ n n a ñư ng, b ng th y m t toán quân mã áp gi i m t chi c tù xa, ngư i ng i bên trong l i là Lư Th c. Th t kinh, Huy n Ð c v i t t kh i yên ng a, ch y ñ n h i duyên c . Lư Th c nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 11
 12. 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Tôi vây Trương Giác s p phá ñư c binh gi c, thì b ng tri u ñình có sai m t viên Huỳnh Môn quan là T Phong ra m t tr n thám thính tình hình. T Phong ñòi ăn h i l , tôi nói v i h n: Ð n như quân lương hi n còn chưa ñ , l y ñâu ra ti n dư mà ñãi s nhà vua? . T Phong t c gi n v tri u vu t u r ng tôi không ch u ti n quân, c ñ p lũy ñào hào c th , khi n lòng quân tr nãi. Tri u ñình n i gi n, sai quan Trung Lang Tư ng Ð ng Trác ñ n thay tôi c m quân, và b t tôi gi i v kinh tr t i. Trương Phi nghe d t l i, máu gi n s c sôi, toan rút gươm chém m y tên quân h t ng tù xa ñ c u Lư Th c, nhưng Huy n Ð c ñã k p ngăn l i và nói: - Vi c c a Lư tư ng quân ngay gi an s có công lu n xét ñoán, chúng ta không nên b o sát ngư i c a tri u ñình mà mang t i. Trương Phi tr n m t, nhìn chi c tù xa cho ñ n khi m t hút. Vân Trư ng nói: - Lư Trung Lang b b t, ngư i khác c m quân, chúng ta trông c y vào ai mà tr l i Qu ng Tôn? Chi b ng tr v Trác Qu n là hơn. Huy n Ð c nghe l i, cùng v i hai em d n quân v phía B c. Ði chưa ñư c hai ngày, b ng nghe sau núi có ti ng quân reo t m , ba anh em Huy n Ð c li n trèo lên m t ñ nh núi cao, xem th y quân Hán b thua cu n c ch y tr n, còn ñ ng sau gi c Khăn Vàng ñông ñ c, ñang ñu i theo r t hăng. Trên cây ñ i kỳ c a gi c có ñ b n ch : Thiên Công Tư ng Quân . Huy n Ð c ñưa tay ch b n gi c, nói v i Quan, Trương: - Chính th ng này là Trương Giác, k c m ñ u gi c Khăn Vàng gây r i. Chúng ta tham chi n ngay. Ba anh em Huy n Ð c ñ ng phi ng a d n quân lư t t i. B y gi Trương Giác ñã ñánh b i Ð ng Trác, nên kéo binh truy kích r t ng t. Ðang lúc hăng th , b ng g p toán quân c a ba anh em Huy n Ð c ch n l i, chúng r i lo n ngư i ng a ñ p nhào lên nhau, m t c hàng ngũ, b quân Huy n Ð c chém gi t m t tr n, làm cho chúng quay ñ u b ch y hơn năm mươi d m. Ba ngư i c u ñư c Ð ng Trác v tr i. Sau khi h i thăm, bi t ñư c ba anh em Huy n Ð c chưa có ch c v gì, hi n còn là chân tr ng, Ð ng Trác làm m t khinh kh nh, không thèm thi l và ti p ñãi. Huy n Ð c bư c ra ngoài, không nói gì, nhưng Trương Phi thì h m h m nét m t, t ý b t mãn: - H ! Chúng ta lăn mình vào ñ ch quân ñ c u h n, mà h n l i dám vô l như th ! Ph i gi t h n ñi m i ñã gi n. M ng r i, Trương Phi c m xà mâu quay vào trư ng ñ nh gi t Ð ng Trác. Ðó chính là: Nhân tình th thái ñáng bu n than, Ai bi t anh hùng lúc tr ng chân! N u ñư c muôn ngư i như D c Ð c, Trên ñ i ñã h t gi ng vong ân Chú thích:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 12
 13. 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 (1) Thiên h t c là Ð qu c Trung Hoa c g m chín châu: Thanh, U, T , Ký, Kinh, Dương, Duy n, D , và Ích. Dư i m i Châu có Qu n và Huy n (2) Vua Hán Cao T ñóng ñô Tràng An (phía Tây) cho nên g i là nhà Tây Hán. Nhà Tây Hán truy n ñ n ñ i vua Bình Ð thì b Vương Mãng gi t và cư p ngôi. Lưu Tú gi t ñư c Vương Mãng, khôi ph c l i cơ ñ nhà Hán, nhưng l i d i ñô v L c Dương (phía Ðông) cho nên t vua Quang Vũ v sau g i là nhà Ðông Hán. (3) Ð i vua Hán Vũ Ð m i khi có cu c t Tông Mi u, các v có tư c H u trong h Lưu ñ u ph i vào dâng vàng làm l . N u vàng c a ai có s c x u, không ñư c sáng ñ p thì ngư i ñó b m t tư c H u. H i2 N i Gi n Trương Phi Ðánh Khâm Sai L p Mưu Hà Ti n Tr Ph n Lo n Ð ng Trác có hi u là Tr ng Dĩnh, ngư i x Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú qu n Hà Ðông, v n là m t k có tính kiêu ng o. B i th , Trương Phi v a th y m t ñã ghét, mu n gi t ñi. Huy n Ð c và Vân Trư ng ñ ng can: -Dù sao h n cũng là ngư i c a tri u ñình sai ñ n, chúng ta không nên gi t. Trương Phi h m h : -N u không gi t th ng y mà l i ñây ch u m nh l nh c a nó thì em không th ch u ñư c. Hai anh l i, em ñi nơi khác Huy n Ð c nói: -Anh em ta ñã th ñ ng sanh t thì vi c ñi có nhau. N u em mu n ñi thì chúng ta cùng ñi v y. Trương Phi m ng r : -N u th thì em m i nguôi gi n. Ba anh em Huy n Ð c l i t b Trác Qu n, ngày ñêm kéo quân qua Dĩnh Xuyên theo Chu Tu n. Chu Tu n ti p ñãi anh em Huy n Ð c r t h u, h p binh làm m t, ti n ñánh Trương B o. B y gi , Tào Tháo và Hoàng Ph Tung cũng ñang h p quân ñánh nhau v i Trương Lương Khúc Dương, riêng Trương B o thì l i ñ ch v i Chu Tu n. Trương B o ñem tám, chín v n quân ñóng ñ n sau chân núi khí th r t v ng. Chu Tu n sai Huy n Ð c là tiên phong, kéo quân ñ n gi ao binh. Trương B o hay tin sai Phó Tư ng Cao Thăng d n ba ngàn quân ra ñ i ñ ch. Huy n Ð c khi n Trương Phi ra c chi n. ñánh chưa ñ y ba hi p, Trương Phi ñã vung xà mâu ñâm Cao Thăng ñ ru t nhào xu ng ng a ch t ngay. Trương B o th y th t c gi n, lư t t i vung gươm ni m chú, ñ u b tóc xõa làm phép thu t, t c thì s m ch p n i lên, trên không bao ph m t vùng h c khí. Trong vùng h c khí y l i có vô s binh mã l n lư t rơi xu ng. Trông th y pháp thu t, binh c a Huy n Ð c r i lo n, nên Huy n Ð c v i vã thu quân.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 13
 14. 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 V ñ n dinh, Huy n Ð c vào ra m t Chu Tu n và bàn: -Trương B o dùng tà thu t th ng chúng ta, ngày mai chúng ta ph i dùng u v t phá phép c a nó m i ñư c. Chu Tu n khen ph i, khi n quân sĩ s m ng th t cho nhi u, và truy n l nh gi t dê chó ñ l y máu. K ñó, Huy n Ð c khi n Quan Công d n m t ngàn quân mai ph c nơi phía chân núi, ñem theo ng th t, máu dê, máu chó cho nhi u. T t c ñ u d b s n sàng. Tr i m sáng, Huy n Ð c d n m t ñ o binh ra trư c tr i ñ ch khiêu chi n. Trương B o cư i l n nói: -Hôm qua chúng ñã b i binh, nay l i còn dám ñ n ñây n p m ng sao? Li n truy n l nh ba quân nai n t ch nh t r i xách giáp ra trư c tr i. Trương B o v a d n binh ra ñã th y Huy n Ð c múa ki m m ng nhi c. Trương B o n i gi n ni m chú, t c thì cát bay ñá ch y âm khí m t mù, trên không trung ngàn v n binh mã ào t rơi xu ng. Huy n Ð c quay ng a b ch y, Trương B o cư i l n gi c ng a ñu i theo. V a qua kh i núi, hai ñ o binh ph c c a Quan, Trương n i lên m t ti ng pháo hi u, ba quân hăm h xông ra m t lư t, dùng ng th t nhúng vào máu th t lên không, t c thì binh tư ng yêu ma c a Trương B o bi n m t h t. Trương B o th y phép mình b phá th t kinh, v a mu n lui binh, thì hai ñ o binh c a Quan, Trương ñã xông ra ch n l i. Phía sau Huy n Ð c xua quân ñu i t i. Ba ngã ñánh d n l i làm cho ñ i binh c a Trương B o tan v , b ch t r t nhi u. Trương B o m huy t l , qu t ng a ch y dài, Huy n Ð c ñu i theo ñư c vài d m, l tay rút ra m t mũi tên ng m Trương B o b n theo. Trương B o la lên m t ti ng mũi tên c m vào cánh tay phía t , không còn c m thương ñư c n a, ph i ôm c ng a ch y th ng vào Dương Thành ñóng c a c th . Chu Tu n th a th ng, m t m t ñ c quân vây ch t b n c a thành, m t m t cho ngư i ñi dò la tin t c c a Hoàng Ph Tung. Nh c l i t khi Ð ng Trác thay th Lư Th c ñ ñ u chi n v i Trương Giác, Ð ng Trác ñã thua hơn b y tr n. Tin y ñ n tai tri u ñình. Vua li n tri u Ð ng Trác v trách m ng, và sai Hoàng ph Tung ra thay th . Hoàng Ph Tung ñ n nơi thì Trương Giác ñã ch t vì b nh. Trương Lương th ng lĩnh binh mã thay th . Trương Lương c v i Hoàng Ph Tung. Nhưng ch ng bao lâu, l c lư ng c a Trương Lương mòn m i, b Hoàng Ph Tung l p k chém ch t Trương Lương t i Khúc Dương, r i ñào m Trương Giác lên, ch t ñ u ñem v tri u dâng n p. Tri u ñình phong cho Hoàng Ph Tung là Xa K Tư ng quân, tr n nh m t i Ký Châu. Hoàng Ph Tung l i làm s dâng v tri u xin cho Lư Th c kh i t i, và ph c h i nguyên ch c. Tào Tháo cũng có công d p gi c Trương Giác nên ñư c phong làm T Tư ng Nam. Chu Tu n hay ñư c tin y, lòng nao nao, v i th i thúc binh sĩ ngày ñêm phá thành Trương B o r t g p. Trong thành quân sĩ ñ u h t lương th c, th gi c nguyTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 14
 15. 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c p, nên tư ng gi c là Nghiêm Chách ñâm ch t Trương B o, r i ch t ñ u ñem ra ngoài thành dâng cho Chu Tu n. Th là Chu Tu n ñã d p yên ñư c m y Qu n, v i vi t thi p g i v dâng t u. B y gi còn dư ñ ng c a gi c Khăn Vàng l n tr n trong núi non, r ng r m, th nh tho ng kéo ra qu y nhi u dân lành. Tri u ñình l i sai Chu Tu n ñem ñoàn quân chi n th ng ñi d p gi c các nơi hi m y u. Chu Tu n tuân l nh kéo quân ra ñi. Nhưng ñi ñư c vài ngày thì b ng th y trư c m t có m t ñ o binh kéo t i. Ng là quân gi c, Chu Tu n toan cho l nh ñánh, nhưng xem l i tư ng ñi ñ u không ph i là gi c, mà là m t trang thanh niên trán r ng, m t sáng, lưng g u, vai hùm, oai phong l m li t. Ngư i này h Tôn tên Kiên, quê Ngô qu n, ñ t Phú Xuân t là Vân Ðài, dòng dõi Tôn Vũ T , m t nhà quân s l ng danh. Năm Tôn Kiên lên mư i b y tu i, theo cha t i sông Ti n Ðư ng, th y hơn mư i tên h i t c v a cư p thuy n c a m t khách buôn, ñang chia ti n nhau trên b . Tôn Kiên nói v i cha: - Con xin phép b t lũ gi c này. R i nh y lên b múa ñao hò hét, tay ch tr Ðông Tây nhưng g i quân b n m t ñ n. Gi c tư ng là quan quân ñi tu n, v i b h t c a c i ch y tr n. Tôn Kiên ñu i theo chém ñư c m t ñ a. Do ñó, các qu n huy n ñ u bi t danh, ñư c ti n c làm Hi u Úy. Sau ñó, l i có tên yêu t c làm ph n Cói Kê, xưng là Dương Minh Hoàng Ð , t t p th o kh u có hơn vài v n. Tôn Kiên cùng quan quân Châu Qu n phá ñư c gi c chém ñ u H a Xương, và ñ a con c a h n là H a Thi u. Quan Th S Tang Mân th y Tôn Kiên l p ñư c công l n, li n dâng bi u v tri u b o t u. Tri u ñình phong cho Tôn Kiên làm quan Th a Diêm T c, sau ñ i sang Hu Di Th a, r i l i làm H Bì Th a. Nay th y gi c Khăn Vàng n i lên qu y nhi u, Tôn Kiên l i m t l n n a t t p thi u niên trong thôn p, và thu n p m t s võ sĩ mi n sông Hoài, l p thành m t ñ o quân hơn m t ngàn năm trăm ngư i, kéo ñi ti p ng cho quân tri u. Chu Tu n m ng r li n thu d ng Tôn Kiên, cùng nhau hi p binh ñ truy nã gi c cư p. Ch ng bao lâu, các nơi h o lánh ñã d p xong, duy có ba tên gi c l n, dư ñ ng c a Truơng Giác, là Tri u Ho ng, Hàn Trung, Tôn Tr ng, t t p hơn vài v n quân, chi m c nơi Uy n Thành, bên trong cư p c a gi t ngư i, bên ngoài thinh th là ñ tr thù cho ba anh em Trương Giác. Chu Tu n li n léo quân ñ n nơi vây ñánh, sai ba anh em Huy n Ð c ngày ñêm công thành. Trong thành h t lương, Hàn Trung li u th không ch ng n i, sai ngư i ra xin hàng. Chu Tu n không cho. Huy n Ð c nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 15
 16. 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Xưa, Hán Cao T s dĩ ñư c thiên h nh ch chiêu d k hàng, thu n p k thu n. Sao nay ông l i không cho Hàn Trung hàng? Chu Tu n ñáp: - Th i y khác, th i nay khác. Xưa nhà T n b o ngư c, H ng Vũ hung tàn, thiên h ñ i lo n, ngư i dân không bi t ai là thánh chúa, nên Hán Cao T ph i t lư ng khoan dung ñ thu ph c thiên h . Nay b n b , dân gi an ai cũng bi t nhà Hán là ch thiên h , ch có gi c Khăn Vàng làm ph n. N u ñ chúng ñ c th thì làm lo n, y u th thì ñ u hàng, là sao gi ñư c lu t pháp? Tha cho chúng ñ u hàng t c là khuy n khích s ph n ngh ch ñó. Huy n Ð c ñáp: - Không cho gi c hàng cũng ph i. Nhưng hi n nay ta vây kín b n m t thành, gi c bí th t t ph i li u t chi n. Muôn ngư i m t lòng thì khó ch ng. Hơn n a trong thành có hơn ba v n sanh linh, ch ng l vì chi n s mà ph i ch t c sao? Chi b ng chúng ta tri t quân hai m t Ðông, Nam ch ñánh hai m t Tây, B c, ñ cho gi c b thành ch y, r i ta b t s ng là hơn. Chu Tu n nghe l i, tri t h t quân hai m t Ðông, Nam, d n v ñánh hai m t Tây, B c. Qu nhiên, Hà Trung d n quân b ch y. Chu Tu n li n cùng v i anh em Huy n Ð c thúc quân ñu i theo chém gi t, và b t Hàn Trung. Quân gi c s ng sót ch y tán lo n. Ðang lúc quân Hàn truy kích, b ng có Tri u Ho ng, Tôn Tr ng d n quân ñ n vây ñánh Chu Tu n, Chu Tu n th y quân gi c ñông nên ph i t m lui. Do ñó, Tri u Ho ng th a th chi m l i ñư c Uy n Thành. Chu Tu n lui mư i d m h tr i, r i ngày hôm sau l i ñ u binh khi n tư ng vây thành. Chu Tu n sai Tôn Kiên ñánh phía Nam Uy n Thành, Huy n Ð c ñánh c a B c, Chu Tu n ñánh c a Tây, ch a c a Ðông nh cho gi c ch y. Tôn Kiên t mình nh y lên m t thành trư c tiên, vung ñao chém luôn m t lúc hai mươi tên gi c. Gi c ho ng s b ch y xu ng h t. Tri u Ho ng th y th li n c m giáo dài phi ng a t i ñâm. Tôn Kiên t m t thành phi thân xu ng, cư p luôn cây giáo c a Tri u Ho ng, r i xông vào gi t gi c. B binh Tôn Kiên hãm thành quá m nh, Tôn Tr ng kéo tàn quân ch y v t ra c a B c, b ng g p Huy n Ð c kéo quân ch n l i. Tôn Tr ng không còn lòng d nào gi ao ñ u n a, v i lách mình qua ñám lo n quân ch y tr n. Huy n Ð c giương cung b n theo m t phát trúng Tôn Tr ng nhào xu ng ng a ch t t c thì. B y gi , ñ i quân c a Chu Tu n th a th ñánh p vào chi m thành, chém hơn m t v n th c p c a gi c. Quân gi c l p ch t l p ñ u hàng. Th là m t gi i Nam Dương hơn mư i qu n ñư c bình ñ nh. Chu Tu n truy n l nh ban sư h i trào, vào th ng Ngân Loan Ði n ra m t. Hán Vương truy n d n ti c khao thư ng quân sĩ và phong cho Chu Tu n làm ch c Xa K Tư ng Quân, kiêm lãnh Hà Nam.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 16
 17. 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Chu Tu n dâng bi u xin phong ch c cho Tôn Kiên và ba anh em Huy n Ð c. Tôn Kiên vì có thân th nên ñư c phong ch c Tư Mã, lãnh quân ñi tr n nh m li n. Còn ba anh em Huy n Ð c ch ñ i r t lâu, mà không th y phong thư ng gì h t, lòng l y làm h th n, ch ng bi t vì sao tri u ñình l i có chuy n b t công như v y. M t hôm, ba anh em Huy n Ð c ra ñư ng d o mát gi i khuây, b ng g p xe c a Quan Lang là Trương Quân ñi ngang qua ñó. Huy n Ð c t h t tâm s mình cho Trương Quân nghe. Trương Quân nghe nói c kinh, l p t c vào tri u tâu: - Xưa nh ng cu c n i lo n gây nên thư ng b i nh ng k n nh th n. S dĩ gi c Khăn Vàng t o ph n là vì lũ Th p Thư ng Th khi quân, mua quan bán tư c, k có công không ñư c thư ng, k có t i không b tr ng ph t x ng ñáng, làm m t l công b ng. V y nay b h ph i chém ñ u h t chúng nó và ban b cho dân chúng bi t, thì lòng dân m i yên n. B n Th p Thư ng Th li n tâu v i vua là Trương Quân khi chúa. Vua khi n k t h u ñu i Trương Quân ra. Ðư c vua tín dùng, b n Th p Thư ng Th l i càng ñ c ý bàn v i nhau: - Ðây ch c có k nào có công d p gi c Khăn Vàng mà không ñư c tr ng thư ng nên oán h n sanh ra chuy n y. Bây gi chúng ta ph i tìm ch c nào nho nh phong cho nó, ñ chúng nó an lòng, r i s tìm cách sa th i chúng cũng không mu n. B i l ñó nên Huy n Ð c ñư c phong làm Huy n Úy t i huy n An H , thu c ph Trn ng San, và ph i phó nhi m li n n i ngày hôm y. Huy n Ð c ñư c l nh cho t t c các nghĩa binh c a mình ñư c tr v làng, ch còn ñ l i vài mươi ngư i tâm phúc, r i cùng Quan, Trương th ng ñ n huy n An H nh n vi c. Tr n nh m ñư c b n tháng, nhân dân nơi ñây r t m n ph c ba anh em Huy n Ð c là ngư i có nhi u lương tâm và ñ o ñ c. Ngày kia, Huy n Ð c b t ñư c chi u ch c a Tri u ñình phán r ng: T t c nh ng k có công d p gi c Khăn Vàng ñư c phong làm ch c Huy n Úy ñ u ph i b cách ch c. Huy n Ð c ñoán bi t mình th nào cũng b sa th i, nên ñêm ngày thư ng bàn b c v i hai em chưa bi t vì duyên c gì. B ng có Ð c Bưu di hành ñ n huy n. Huy n Ð c ra thành ngh inh ti p, v a th y Ð c Bưu vào ñ n quán d ch, Ð c Bưu g i Huy n Ð c nói: - Huy n Úy làm ngư i th nào mà xu t thân ñó? Huy n Ð c nói: - Tôi v n là dòng dõi c a Trung Sơn Tĩnh Vương vì lúc n nghe gi c Khăn Vàng t o ph n nên ra t t p nghĩa quân giúp nư c. T Trác qu n tôi ñã d p l n nh hơn ba mươi tr n, vì v y mà ñư c chút ít công lao nên ñư c phong làm ch c Huy n Úy n y. Huy n Ð c nói chưa d t l i thì Ð c Bưu ñã hét l n:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 17
 18. 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Sao ngươi dám xưng là Hoàng Thân, l i còn hư báo công lao c a ngươi n a? Nay ta vâng l nh tri u ñình ñ n ñây ñ sa th i các tham quan, ô l i, ngươi có bi t không? Huy n Ð c nghe Ð c Bưu nói th , v i vàng lui ra không dám cãi, tr v huy n bàn v ì các quan l i. Các quan l i bàn tính m t h i r i m i nói v i Huy n Ð c. - Ð c Bưu là m t ñ a b t liêm. Nay nó làm oai như v y là ý nó mu n nài h i l ñó. Huy n Ð c l c ñ u, nghĩ ng i giây lát r i nói: - Ta lâu nay ch ng h l y c a ai m t ñ ng, m t ch nào, v y ti n ñâu mà ñưa cho nó. V chăng, n u có ti n ta cũng không th làm ñư c cái chuy n hèn h như v y. Ð c Bưu th y Huy n Ð c t v không ph c tùng ý mu n c a mình, bèn b t t t c các quan l i bu c vu cho Huy n Úy là ngư i hà l m c a dân. Các quan ñ u khóc lóc xin cho Huy n Ð c. Lúc y, Trương Phi cũng v a ñi ñ n, th y có năm sáu ông già ng i bu n trư c quán d nh khóc lóc. Phi li n kêu l i h i thăm duyên c , thì các ông già kia nói: - Ð c Bưu b t ép b n tôi khai cho Lưu Công là k hà l m, chúng tôi vì c m m n Lưu công nên ñã xin ba b n phen mà chưa ñư c. Nhân lúc Trương Phi v a u ng xong m y chén rư u ñ gi i bu n, nghe nói như v y, lòng n i nóng, li n nh y v i xu ng ng a xông vào quán d ch, ch y th ng ñ n công ñư ng, th y Ð c Bưu ñang ng i v nh chân trên cao thét m ng các Huy n l i b trói ñ n m dư i ñ t. Trương Phi bư c ñ n thét l n: - Th ng kh n n n kia! Ngươi bi t ta là ai mà ngươi dám ñ n ñây làm phách như v y? Ð c Bưu chưa k p nói n a l i thì li n b Trương Phi nh y t i ñá m t ñá vào quai hàm. Ð c Bưu ñau quá, la lên m t ti ng, nhào xu ng ñ t. Chưa ch u thôi, Trương Phi n m râu Ð c Bưu kéo ñi x nh x ch, d n th ng ñ n huy n nha, trói vào c t c , r i b roi ñánh Ð c Bưu m t h i n a, ñ n gãy h t m y ch c cành roi li u. Ð c Bưu ch ng bi t làm sao, ñau quá bu c lòng ph i năn n , nhưng Trương Phi không tha. Lúc y Huy n Ð c ñang ng i m t mình bu n b c, b ng nghe có ti ng huyên náo li n h i k t h u. Và b n này thưa: - Trương tư ng quân ñang trói m t ngư i trư c huy n nha mà ñánh d l m! Huy n Ð c v i vã bư c ra xem thì th y ngư i b ñánh là Ð c Bưu, ông ta th t kinh, ch y l i n m tay Trương Phi kéo l i. Trương Phi nói v i Huy n Ð c: - Anh ñ ng c n ngăn. Th ng này là m t ñ a ăn cư p, không ñánh cho ch t ñ làm gì? Th y Huy n Ð c t i, Ð c Bưu năn n : - Lưu công ơi! Xin c u dùm tánh m ng tôi v i. Huy n Ð c v n lòng nhân t th y v y không cho Trương Phi ñánh n a. Quan Công ñang ñ ng m t bên, bư c ñ n nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 18
 19. 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ð i ca ñã l p ñư c công lao r t l n. V i công án y l ra ñ i ca ph i ñư c tr ng thư ng, th mà ñ i ca ch ñư c ch c Huy n Úy nh m n n y. ñã v y, Ð c Bưu l i còn ñ n ñây ñòi c a h i l , làm nh c chúng ta n a. Em nghĩ, không ph i là ch ñ cho chim ph ng hoàng ngh cánh, ch b ng gi t quách Ð c Bưu cho ñã gi n r i tr n, tr v làng tìm cơ l p nghi p là hơn. Huy n Ð c li n l y n treo nơi c Ð c Bưu, và nói: - C như cái t i nhũng l m c a dân cũng ñ cho chúng ta gi t ngươi cho an lòng dân chúng, nhưng vì t tâm, ta dung th cho ngươi ñó. Ngươi hãy ñem n này v gi ao n p cho tri u ñình, và ăn năn h i cãi ñ kh i ân h n sau n y. Chúng ta ñi ñây. Khi Ð c Bưu ñư c th thì ba anh em Huy n Ð c ñi h t. Ð c Bưu quá t c gi n, lén ñi cáo v i quan Thái Thú qu n Dĩnh Châu, vu cáo cho anh em Huy n Ð c mưu ph n. Quan Thái thú Dĩnh Châu ra l nh kh p các huy n t m nã ba anh em Huy n Ð c. B y gi , ba anh em Huy n Ð c d t nhau qua Ð i Châu v i Lưu Khôi. Lưu Khôi th y Huy n Ð c là dòng dõi nhà Hán nên có c m tình gi u nuôi trong nhà. T i tri u, b n Th p Thư ng Th lúc n y l i l ng qu uy n thái quá. Chúng dùng ñ cách tham ô. Nh ng ngư i nào ph c tùng theo chúng thì ñư c ch c quy n, b ng trái l i thì ñ u b chúng làm h i. Chúng l i sai ngư i ñi kh p qu n huy n b t nh ng ngư i nào có công d p gi c Khăn Vàng, ñư c phong ch c tư c ñ u ph i n p l v t cho chúng, n u không chúng tâu v i vua sa th i ngay. B i l ñó, nên nhi u ngư i liêm chính ñã b ch c v làng làm dân, không ch u mang ti ng nh c. Hoàng ph Tung và Chu Tu n là ngư i có công l n trong vi c d p gi c Khăn Vàng, cũng b b n Th p Thư ng th tâu v i vua bãi ch c. Vua l i phong cho nhóm n nh th n như Tri u Trung làm ch c Xa K Tư ng quân, và h t th y mư i ba ngư i trong b n Trương Như ng ñ u lãnh ch c Li t H u. T ñó, vi c tri u chính càng ngày càng hư nát, tri u th n l n x n, dân tình ly tán. T i qu n Trư ng Xa có tên Khu T nh n i lo n. - Ngư Dương có bè lũ Trương C , Trương Thu n làm ph n. Trương C xưng Thiên t , Trương Thu n xưng Ð i Tư ng Quân. Bi u văn hàng ngày c p báo v tri u như cánh bư m, nhưng b n Th p Thư ng Th nh m h t, không cho vua hay. M t hôm vua ng h u viên, ñang y n m v i b n Th p Thư ng Th b ng có quan Giám Ngh Ð i Phu Lưu Ðào ñi th ng vào, quỳ trư c m t vua mà khóc. Vua h i duyên c , Lưu Ðào tâu: - V n m ng thiên h có th nguy bi n trong m t s m m t chi u, th mà b h c ng i y n m v i b n y m ho n này ư? Vua nói: - Nư c nhà ñang lúc thái bình thanh tr , sao khanh l i nói là nguy bi n? Lưu ào tâu: - B n phương gi c giã n i lên như ong, hi n ñang xâm chi m t Châu n ñ n Qu n kia! Cái tai v này cũng ch vì mư i tên Thư ng Th buôn quan bán ch c, h iTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 19
 20. 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 dân mà ra! Chúng d i vua lo n phép, cho nên nh ng ngư i ngay th ng ñ u xa lánh tri u ñình. Cái nguy bi n trư c m t, mong b h suy xét. Mư i tên Thư ng Th nghe v y li n quỳ xu ng trư c m t vua, tr t mũ ra, tâu: - Quan ñ i th n ñã không dung thì lũ h th n này ph i ch t. Xin b h m lòng hi u sinh cho chúng tôi ñư c tr v làng cày ru ng, làm vư n, nguy n ñem h t tài trí giúp nư c nhà nuôi quân phá gi c. Tâu xong, tât c mư i tên Thư ng th ñ u khóc r ng lên r t th m thi t, như s p b ñem ñi hành hình v y. Vua gi n m ng Lưu Ðào: - Nhà ngươi cũng có ñ y t , sao l i không dung k h u, ngư i h c a tr m. Nói xong vua l i truy n võ sĩ b t Lưu Ðào ñem chém. Lưu Ðào kêu l n: - Ð u th n rơi không ñáng ti t, ch ti c cho cơ nghi p nhà Hán gây d ng trên b n trăm năm, nay phút ch c ph i tan tành. Võ sĩ trói Lưu Ðào ñem ra ngoài, s p s a hành hình, thì b ng có m t v ñ i th n ch y ñ n quát l n: - Không ñư c h th . ñ ta vào can vua ñã! Võ sĩ th y ñó là quan Tư Ð Tr n Ðam, nên chưa dám khai ñao, còn ch l nh. Tr n Ðam ñi th ng vào h i vua: - Lưu Giám ngh có t i gì mà b h truy n ñem chém? Vua Linh Ð nói: - T i sàm báng c n th n và khi quân. Tr n Ðam nói: - H u h t dân chúng trong thiên h ai cũng mu n ăn s ng mư i ñ a Thư ng Th , sao b h l i kính n chúng như cha m ? Không m t t c công lao mà sao ñ a nào cũng ñư c phong tư c H u. Ðã v y, b n Phong Tư là k tư thông v i gi c Khăn Vàng, toan làm n i ph n, th mà nay b h còn chưa t nh ng , m n chu ng b n ho n quan như th sao? Linh Ð nói: - Phong Tư làm ph n, vi c y còn mù m chưa rõ hư th t. Còn như trong mư i ngư i Thư ng Th há l i không có k nào là trung th n sao? Tr n Ðam d p ñ u dư i ñ t, nh t ñ nh can vua cho kỳ ñư c. Vua n i gi n truy n võ sĩ trói l i ñem ra h ng c cùng v i Lưu Ðào, ch xét x sau. Ngay ñêm ñó, b n Thư ng Th kéo nhau vào ng c gi t ch t hai v trung th n này, r i chúng l i gi chi u vua phong Tôn Kiên làm Thái Thú Trư ng Sa, sai ñi ñánh Khu T nh, bình ñ nh phi n lo n. Chưa ñ y ba mươi ngày, Tôn Kiên ñã d p yên, vi t thi p v tri u cáo báo. Th là vùng Gi ang H ñư c yên, Tôn Kiên ñư c phong làm Ý Trình H u, Lưu Ngu thì ñư c phong làm U Châu M c, lãnh quân ñ n Ngư Dương ñánh Trương Thu n, Trương C .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 20
 21. 21. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi Lưu Khôi Ð i Châu vi t thơ ti n c và b o ba anh em Huy n Ð c ñ n ra m t Lưu Ngu. Lưu Ngu r t m ng, c anh em Huy n Ð c làm Ðô Úy, d n binh vào th ng sào huy t c a gi c ñánh phá k ch li t hai ba ngày li n. Trương Thu n v n là k hung b o hay chém gi t, nên lòng quân sinh bi n. M t tên ñ u m c núp trong trư ng l a gi t ch t Trương Thu n r i ñem ñ u ra ngoài n p cho Huy n Ð c. Trương C th y tình th nguy nan, nên t t ch t luôn. Quân sĩ kéo ra ñ u hàng h t. Ngư Dương bình ñinh, Lưu Ngu dâng bi u tâu rõ công l n c a Lưu B . Tri u ñình xá cho Huy n Ð c cái t i ñánh Ð c Bưu và phong ch c H M t Th a, r i thăng Cao Ðư ng Úy. Sau ñó, Công Tôn To n l i dâng bi u tr n thu t công lao c a Huy n Ð c khi d p gi c Khăn Vàng trư c kia mà ti n c làm Li t B Tư Mã, lãnh ch c Bình Nguyên Huy n L nh. Tri u ñình y t u, Huy n Ð c t i ch n nh m Bình Nguyên, có ñ lương ti n, quân mã, ba anh em m i ñư c thanh nhàn. Còn Lưu Ngu có công d p gi c ñư c phong làm Thái Úy. Năm Trung Bình th sáu, mùa h , tháng tư, vua Linh Ð ñau n ng, bèn tri u Ð i Tư ng Hà Ti n vào cung ñ thương ngh . Hà Ti n v n con nhà hàng heo, nhân cơ h i em gái vào cung làm quý nhân, nh sanh ñư c hoàng t Bi n, nên m i ñư c phong làm Hoàng H u. Hà Ti n cũng nh ñó mà nh m ñư c tr ng ch c. Vua l i l y Vương M Nhân sanh ñ ng Hoàng t Hi p, vì th Hà thái h u ghen ghét dùng thu c ñ c gi t Vương M Nhân ñi. Ð ng Thái H u li n ñem Hoàng t Hi p v cung riêng c a mình ñ nuôi dư ng. Ð ng Thái H u là m c a vua Linh Ð , thư ng ngày khuyên vua l p Hoàng t Hi p làm thái t . Vua cũng b ng lòng, ng t vì ñau n ng nên chưa tính ñ n vi c y ñư c. Trung Thư ng Ngh là Ki n Th c bi t vi c y bèn vào tâu v i vua: - N u b h mu n l p Hoàng t Hi p lên ngôi thì b h ph i gi t Hà Ti n thì sau này m i kh i sanh h u ho n. Vua suy nghĩ r i cho ñòi Hà Ti n vào cung. Khi Hà Ti n v a vào t i c a cung thì g p quan Tư Mã là Phan Ân ñón l i nói: - Ông ch vào cung, Ki n Th c âm mưu mu n gi t ông ñ y. Hà Ti n nghe nói th t kinh v i vã bư c ra v th ng tư dinh, l p t c m i các quan ñ i th n ñ n bàn b c công vi c. Ông nói: - Nay b n ho n quan th , làm nhi u ñ u sàm n nh, n u chúng ta không tìm cách tr h t b n nó, thì chúng ta t không kh i mang h u h a. Hà Ti n v a nói d t l i, thì b ng có m t ngư i bư c ñ n, thưa: - Quy n th c a ho n quan r t m nh, kh i t lúc vua còn nh , chi nhánh trong tri u r t nhi u, gi t làm sao h t ñư c, ph ng như chúng ta không làm n i ñ l cơ mưu t không kh i b di t t c. Hà Ti n quay m t sang nhìn, thì th y ngư i y là Tào Tháo, ông n i gi n n t l n:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 21
 22. 22. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ngươi là ngư i ti u b i, bi t gì mà dám bàn ñ n. Trong lúc m i ngư i còn ñang bàn b c thì Phan An ch y ñ n nói: - Vua ñã băng hà r i, nhưng Ki n Th c l i thương ngh v i b n Th p Thư ng Th không cho phát l ra ngoài. Chúng nó mu n tri u Hà Qu c C u vào cung ñ di t tr h u h a, h u l p Hoàng t Hi p lên làm vua. Phan An nói v a d t l i thì qu có chi u tri u ñòi Hà Ti n vào cung. Tào Tháo th y v y bư c ra nói: - Hôm nay hãy lo tôn tân quân trư c ñã, r i s tính k tr lũ n nh th n sau. Hà Ti n nói: - Như v y ai vì ta, vì xã t c mà lo vi c chánh quân và vi c tr lũ n nh hay không? B ng có ngư i t góc trái bư c ra, thưa: - Xin cho tôi lãnh năm ngàn quân ñ n t i cung phá c a l p tân quân và b t t t c b n Th p Thư ng Th mà gi t cho r i. Hà Ti n xem l i ngư i nói ñó là Tư Ð Viên Thi u, t là Bôn S , hi n ñang gi ch c Tư Ð Huy n Úy. Hà Ti n m ng r , v i vã ñi m năm ngàn quân gi ao cho Viên Thi u. Viên Thi u nai n t h n hòi d n năm ngàn quân Ng Lâm kéo th ng vào cung. Còn Hà Ti n thì cùng v i các quan ñ i th n như: Hà Ngung, Tuân Nhu, Tr nh Thái v.v.. c ng c th y hơn ba mươi ngư i, ñ ng kéo th ng vào trào, l p Thái t Bi n lên ngôi Hoàng ñ . Viên Thi u d n quân ñi th ng vào cung tìm b t Ki n Th c, và nã tróc b n Th p Thư ng Th . Ki n Th c hay tin khi p vía, v i vã nh y ra ng huê viên mà tr n, nhưng b t th i l i g p Trung Thư ng Th là Quách Th ng th y ñư c ñâm m t ki m ch t t t. B n Trương Như ng bi t nguy ñã ñ n nơi li n ch y vào cung van c u Hà Thái H u: - K l p mưu hãm l i tư ng công là Ki n Th c, nay Ki n Th c ñã ch t r i, còn chúng tôi là k vô can, mong Thái h u m lòng nhân che ch cho. Hà Thái h u nói: - Các ngư i ñ ng s n a, ñ ta b o h cho. D t l i, Hà Thái h u li n tri u Hà Ti n ñ n nói: - Anh em ta lúc trư c hàn vi, n u không nh b n Trương Như ng giúp ñ m t tay thì ñâu có quy n cao l c c như ngày hôm nay. V y anh nên nghĩ l i v tình mà dung tha b n Trương Như ng là ph i hơn. Hà Ti n ng m nghĩ giây lâu r i tr ra nói v i các quan: - Ki n Th c là m t tên b o ph n, nay h n ñã ñ n t i r i, còn các ngư i khác ta có th dung tha ñư c, ch nên sát h i chúng làm chi. Viên Thi u nói: - Ð n cây mà không nh t n r thì làm sao kh i b n t ch i. Hà Tiên nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 22
 23. 23. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ý ta ñã cương quy t như v y, ngươi ch có nhi u l i vô ích. Các quan nghe Hà Ti n nói th , ai n y ñ u h m h c lui v dinh. Sáng hôm sau Hà Thái h u giáng ch phong Hà Ti n làm Tham L c Thư ng Thơ, còn các qu n th n c ñ ng gia phong m t tr t. Công vi c làm c a Hà Ti n khi n cho Ð ng Thái H u căm t c, bèn kêu b n Trương Như ng vào cung nói: - Em gái h n trư c kia chính nh ta ti n c nó m i ñư c vua yêu dùng ñ n ngày hôm nay. Hôm nay con trai c a nó ñư c n i ngôi Hoàng ñ , th l c trong ngoài c a nó quá m nh, như v y b n chúng ta có ngày e ph i lâm h i. Trương Như ng nghe Ð ng Thái H u than th , li n bày mưu: - Bây gi Nương Nương làm sao chư ng ch p uy quy n, C u Ð ng Tr ng và phong thêm ch c cho chúng tôi thì m t ngày kia chúng tôi có cơ h i c u nguy tình th . Ð ng Thái H u r t m ng khen Trương Như ng có mưu cao. Ngày th Ð ng Thái H u thi t trào r i giáng ch phong cho Hoàng t Hi p làm Tr n Lưu vương, Ð ng Tr ng làm Biên K tư ng quân, b n Trương Như ng ñ u ñư c gia thêm ch c và cùng d vi c trào chính. Hà Thái H u th y Ð ng Thái H u l ng quy n trong lòng sanh nghi, bèn thi t y n di n trong cung r i th nh Ð ng Thái H u phó y n. Khi d ti c n a ch ng, Hà Thái H u ñ ng d y tay bưng chén rư u nói v i Ð ng Thái H u: - Chúng ta là ph n ñàn bà mà d ñ n vi c trào chính ch ng khác nào chúng ta ñã ñi ngoài ph n s . Nh ng gương xưa còn rành, L H u cũng vì n m tr n quy n mà c dòng h b tru l c, và còn bi t bao nhiêu vi c tai h i khác. Chúng ta hãy noi gương ñó mà tránh ñi nh ng cái d ñ kh i ân h n ngày sau Ð ng Thái H u gi n d m ng l n: - Mi th l c c a con mi làm vua mi dám lo n ngôn như v y. T i ngươi tra thu c gi t Vương m nhân là m t c u thù ta chưa nói ñ n ñó thôi. Hà Thái H u th y Ð ng Thái H u nói quá l i, lòng n i gi n cũng m ng l i: - Ta l y l i hơn l thi t ñ bàn b c, sao mi l i dám xúc ph m ñ n danh d c a ta? Hai bên không ai ch u nh n ai, c m ng ñùa v i nhau không k gì ñ n danh d . B n Trương Như ng hay tin, v i ch y ñ n can ngăn h t l i Ð ng Thái H u m i ch u v cung. Hà Thái H u ñêm y không ng ñư c, bèn g i Hà Ti n ñ n t bày vi c y. R ng sáng Hà Ti n m t m t nhóm h p ñình th n bu c Ð ng Thái H u ph i r i kh i cung ra ph Hà Gi ang, m t khác vây nhà Biên K tư ng quân Ð ng Tr ng. Ð ng Tr ng li u th khó thoát ñư c li n c m ñao t v n nơi h u dinh. B n Trương Như ng th t vía không bi t ch nào nương t a vì th l c c a Ð ng Thái H u ñã tiêu tan trong phút ch c, bèn ñem ti n b c vàng l a ñ n lo lót cho ngư i em Hà Ti n là Hà Miêu nói v i Hà Thái H u ñ ñư c toàn m ng. Nh ñó mà b n Th p Thư ng Th l i v n ñư c dung dư ng và gi ch c quy n như cũ.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 23
 24. 24. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vi c tri u chính ñã t m yên, Hà Ti n còn s nh ng h u h a nên sai ngư i ñ n Hà Gi ang tìm cách ñánh thu c ñ c Ð ng Thái H u. Cách m y ngày sau có tin Ð ng Thái H u b ng ñ c mà ch t, Hà Ti n bèn d y ñem xác Ð ng Thái H u v chôn nơi Vương Lăng. Công vi c y th u tai ñ n lũ n nh th n nên nhi u ti ng ñ n làm cho Viên Thi u hay ñư c. Viên Thi u li n vào nói l i v i Hà Ti n: - Tôi có nghe ti ng ñ n do b n Th p Thư ng Th rao ra r ng tư ng công ñã gi t Ð ng Thái H u. N u ñ chúng gièm pha như v y e không l i, chi b ng nhân cơ h i n y mà gi t ch t b n chúng ñi thì m i kh i s sanh ra h u ho n. Hà Ti n nghe ñư c vi c y, ngày ñêm còn ñang suy ñi tính l i ñ tìm cách di t tr b n Th p Thư ng Th , thì vi c này b n Trương Như ng hay ñư c. Nhưng th y u không bi t làm sao, b n Trương Như ng l i ñem vàng b c thi t nhi u ñ n lo lót cho Hà Miêu m t l n n a ñ vào nói Hà Thái H u. Hà Miêu vào cung tâu v i Hà Thái H u: - B n Th p Thư ng Th lâu nay r t có công v i tri u chính, nay vì vô c tư ng công Hà Ti n mu n di t tr h e sanh ra r i lo n tri u th n. Hà Thái H u nghe nói khi n quân tri u Hà Ti n vào cung b o: - Tiên Ð m i băng hà; vi c tri u chính còn nhi u r i l m, không nên có ý làm h i các c u th n mà sanh ra r i lo n. Hà Ti n là k không cương quy t nên nghe Hà Thái H u nói như v y cũng ph i vâng l nh lui ra thu t l i ý ki n c a Hà Thái H u cho Viên Thi u nghe. Viên Thi u nói: -L c lư ng chúng ta bây gi ñâu có s b n chúng. N u tư ng công có nghi ng tri u t p các anh hùng hào ki t tr n gi kh p châu, qu n r i tr v cung mà gi t s ch b n chúng nó ñi thì có lo gì b n chúng ph n ng. Hà Ti n nói: - K y r t hay. R i, ông tính phát các h ch văn tri u h i các tr n v h p s c. X y có ngư i bư c t i c n ngăn: - Theo ý ngu h thì vi c y tư ng công không nên làm, và ngư i xưa có câu: Che m t mà b t chim én . Vi c nh m n như th mà còn ph i dùng ñ n mưu chư c hu ng chi vi c qu c gia ñ i s . Nay Tư ng công ch p chư ng binh quy n, mu n làm gì ch ng ñư c mà Tư ng Công ph i tính như v y. Hơn n a anh hùng kh p nơi, m i ngư i có ñ u có chí hư ng riêng, ph ng như Tư ng Công tri u h v mà có m t s ngư i không tuân l nh có ph i Tư ng Công c m giáo mà l i tr cán cho thiên h không? Hà Ti n nghe nói cư i l n và nói: - Ngươi là k h nho, ki n th c bao nhiêu mà dám cùng bàn ñ n ñ i s . Hà Ti n nói v a d t l i l i có m t k v tay cư i to, nói: - Vi c nh như v y mà c n chi ph i bàn ñi bàn l i cho thêm m t. M i ngư i nghe nói quay l i thì th y ngư i y là Tào Tháo.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 24
 25. 25. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 H i3 Bàn ph l p, Ð ng Trác m ng Ðinh Nguyên T ng Xích th , Lý Túc d L B Nh c l i Tào Tháo th y Hà Ti n mu n g i binh mã các nơi v tri u, thì nói r ng: - Xưa nay nh ng b n gi an n nh thì ñ i vua nào ch ng có, y là vi c thư ng s trong ñ i. Nhưng vì Vua g n ñây quá s ng ái, cho chúng nó gi quy n bính mà không n tư c b , nên m i ñ n n i này. Còn mu n tr chúng nó thì ch c n tr t i ñ a c m ñ u là ñ , và ch c n m t tên qu n ng c b t gi am cũng xong. Vi c gì ph i tri u quân ngoài ùn ùn kéo v ? N u c gi t h t b n chúng, vi c t ti t l . Tôi e r ng th t b i ñ y. Hà Ti n b c t c g t: - M nh Ð c cũng có m t ý khác trong b ng n a sao? Tào Tháo b ra ngoài, nói m t mình: - K làm cho thiên h lo n, chính là th ng Ti n. Hà Ti n bèn ng m sai s ñem m t chi u, ngày ñêm ñi t i các Tr n... Ðây nh c l i Ti n Tư ng Quân Ngao Lương H u, Tây Lương Th S là Ð ng Trác vì trư c kia ñánh gi c Khăn Vàng không có công lao gì, b thua luôn Trương Giác m y tr n nên tri u ñình tri u v bu c t i. Nhưng Trác ñã ñem c a ñút lót cho b n Th p Thư ng Th nên kh i t i. Sau l i khéo lu n cúi b n quy n quý trong tri u nên Trác l i ñư c thăng quan vùn v t: t Trung Lang Tư ng, nh y lên Ti n Tư ng Quân, Ngao Hương H u, Tây Lương Th S ! T lúc tr n th ngoài, trong tay th ng lãnh hơn hai mươi v n quân t i Tây Lương, Ð ng Trác ñã có lòng ph n ngh ch, nhưng chưa dám. Lúc y, l i ñư c chi u tri u v , th t là d p may hi m có, Ð ng Trác m ng như c p g p m i, li n ñi m binh mã, l c t c kéo v tri u. Trác c con r là Ngưu Ph làm Trung Lang Tư ng l i tr n ñóng Thi m Tây, còn mình t d n Lý Thôi, Quách Dĩ, Phàn Trù, Trương T ñ u nh m L c Dương t n phát. Mưu sĩ Lý Nhu, cũng là con r c a Ð ng Trác, bàn r ng: - Nay m c d u tuy có chi u tri u , song vi c n y xem ra có hơi ám mu i, n u mu n nên vi c l n thì ph i sai ngư i dâng bi u làm cho danh chánh ngôn thu n thì m i xong. Ð ng Trác nghe Lý Nhu nói th , cư i vang: - Mưu sĩ th t ñáng là k tài ba xu t chúng. Nói r i, Ð ng Trác l p t c làm s như sau: Nay tr m nghe tri u ñình l n x n, dân chúng oán than b i lũ Th p Thư ng Th quy n th , hi p ch vua nên m i sanh ra như v y. Gi t r n không nên ch a ñ c, ñ n cây ph i b i cho t n g c. M nh t tuy ñau nhưng m t l n lành b nh còn hơn nuôi dư ng b nh ho n trong mình. Nay H th n xin khua chiêng gióng tr ng, ñem binh v L c Dương quy t di t tr b n Trương Như ng ñ c u nguy cho xã t c, cho thiên h ñư c an, y là v n h nh.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 25
 26. 26. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hà Ti n ti p ñư c bi u y, v i vã tri u t p các quan văn võ ñ n thương ngh . Quan Th Ng S là Tr nh Thái can r ng: - Ð ng Trác là gi ng sài lang, n u ñ h n v tri u, t nó s ăn th t ngư i. Hà Ti n nhìn Tr nh Thái cư i: - Ngươi l y chi làm b ng c . Công vi c l n mà ña nghi như th thì bao gi m i thành s ñư c. Lư Th c th y v y, bư c ra can: - Tôi v n bi t Ð ng Trác là h ng m t ngư i mà lòng thú d , m t khi vào c m ñình s gây h a ho n. Ph i mau mau ch n h n l i, ñ ng cho vào, thì m i ñư c yên. Các quan văn võ ñ u c can ngăn Hà Ti n, nhưng Ti n v n khăng khăng m t m c không nghe. Tr nh Thái, Lư Th c ñ u b quan mà v . Các quan ñ i th n th y v y, cũng l n lư t b ñi quá n a. Hà Ti n l i cho ngư i ñi ñón Ð ng Trác t i D n Trì. Trác ñóng quân l i, không ti n n a. B n Trương Như ng hay ñư c vi c y, li n bàn v i nhau: - y là mưu c a Hà Ti n. Chúng ta hi n bây gi như cá n m trong ch u, n u ch ng lo ra tay trư c, ñ i nư c ñ n trôn m i nh y thì s b ch t ba h . Li n cho năm mươi tên ñao ph mai ph c cung Trư ng L c, phía trong ñi n Gia Ð c, r i kéo c b n vào quỳ trư c m t Hà Thái H u, khóc lóc thưa: - Nay Ð i Tư ng quân phát chi u tri u quân ngoài v kinh ñ gi t lũ th n. V y mong Thái H u m lòng t bi, c u m ng cho. Hà Thái H u nói: - Vi c y b n ngươi hãy ñ n ph Ð i Tư ng quân mà t t i ñ cho ngư i c u v t cho. B n Trương Như ng v a khóc v a nói: - N u lũ H th n ñem thân t i Tư ng ph , t s nát th t tan xương ngay. Xin Thái H u thương chúng tôi mà tuyên tri u Ð i Tư ng quân vào cung mà ph d . N u b y gi , Ð i Tư ng quân không nghe n a, thì lũ th n xin ch u ch t trư c m t Thái h u. Thái h u li n giáng chi u ñòi Hà Ti n vào. Ti n ñư c chi u, v a mu n ra ñi thì Tr n Lâm can: - Chi u c a Thái h u ñây t là mưu c a lũ Th p Thư ng Th , thi t nghĩ không nên vào. Vào t mang h a. Ti n nói: - Rõ ràng là chi u c a Thái h u ñây, s tai v gì n a? Viên Thi u cũng xen vào: - Nay cơ mưu ñã b i l , Ð i Tư ng quân còn vào cung làm gì? Tào Tháo nói: - Hãy ñòi h t lũ Th p Thư ng Th ra ñây r i Ð i Tư ng quân s vào thì ch ng can chi. Nhưng Hà Ti n g t ñi:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 26
 27. 27. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Ðó là ý ki n tr con. Ta n m vi c thiên h trong tay, lũ Th p Thư ng Th dám ñ ng ñ n mình ta sao? Các ngư i ñ ng nghi ng như th ! Viên Thi u nói: - N u Ð i Tư ng Quân mu n vào thì chúng tôi xin d n giáp sĩ theo h t ng, ñ phòng b t tr c. Nói r i, Viên Thi u, Tào Tháo m i ngư i nai n t h n hòi, ñem binh khí theo mình, l i tuy n năm trăm tinh binh, gi ao cho em Thi u là Viên Thu t ch huy. Viên Thu t nai n t g n gh , ñem binh mai ph c nơi Thanh T a. Còn Tháo và Thi u c m gươm h t ng Ti n vào trư c cung Trư ng L c. V a ñ n c a cung thì có Hoàng Môn Quan truy n ch r ng: - Thái H u ch v i m t mình Ð i Tư ng quân. Ngoài ra, không ai ñư c vào. Th là Thi u và Tháo b c n l i ngoài c a. Còn Hà Ti n c ngang nhiên vào không có chút e ng i... Khi ñ n trư c ñi n Gia Ð c thì b ng b n Trương Như ng, Ðoàn Khuê xong ra ñón ch n, mi ng hô t h u vây ch t. Trương Như ng l n ti ng m ng: - B Hà Ti n! Ð ng Thái H u có t i gì mà mày n ph c ñ c gi t h i? Ngày l táng v Qu c M u, sao mày gi ñau không thèm ra d ? Mày ch là ñ con nhà hàng th t hèn h , nh có b n tao ti n c lên Thiên T , mày m i ñư c tôn quý ñ n m c này ch ! Th mà mày ñã không nghĩ ñ n báo ñáp thì thôi, sao l i còn mưu h i b n ta? Mày ch i b n ta là ñ ô tr c, v y thì ai là m t thanh cao? Bây gi Hà Ti n m i bi t nguy, v i tìm l i thoát nhưng các c a cung ñ u ñóng ch t. Hà Ti n chưa bi t x trí cách nào, ñã b ph c quân ñ ra chém Ti n m t ñao ñ t làm hai ño n. Ngư i sau có thơ r ng: V n Hán lâm nguy, khi n gi a trào, Ngu như Hà Ti n n m quy n cao. Khù kh ch ng ch u nghe can gián, M c n n trong ñ n, ch t dư i ñao. Bên ngoài Viên Thi u, Tào Tháo ñ ng ñ i mãi không th y Hà Ti n tr ra, trong lòng sanh nghi. Viên Thi u bèn hô l n: - M i Ð i Tư ng quân lên xe tr v ! B ng b n Trương Như ng xách th c p c a Hà Ti n ném qua m t tư ng ra ngoài, r i lên ti ng tuyên d : - Ð a ng ch th n Hà Ti n mưu ph n, ñã b gi t r i, còn t t c b n a tòng ñ u ñư c tha th . Nghe nói, Viên Thi u ñùng ñùng n i gi n, thét l n: - B n yêm ho n dám mưu sát ñ i th n! Ai mu n tru di t ác ñ ng, phò xã t c, hãy t i ñây tr chi n.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 27
 28. 28. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B tư ng c a Ti n là Ngô Khuông li n n i l a ñ t c a Thanh T a. Viên Thu t li n d n binh s n vào trong cung, h g p tên yêm ho n nào là gi t li n, ch ng k l n nh già tr . Viên Thi u, Tào Tháo cũng vung gươm, chém khóa phá c a, xông vào trong cung, l i g p b n Tri u Trung, Trình Khoáng, H Huy, Quách Th ng toan ch y, li n ñu i ñ n Thúy Hoa Lâu, r i b m thây b n n y nát như tương. Lúc y, trong cung ñình l a cháy ng t tr i. B n Trương Như ng, Ðoàn Khuê, Tào Ti t, H u Lãm b n tên l p t c băng mình theo khói l a, ép Thái h u, Thi u Ð , và Tr n Lưu Vương ra phía n i t nh, theo l i sau, ch y v B c Cung. Nói v Lư Th c tuy ñã b quan tư c, nhưng cũng còn t i tri u, lúc b y gi nghe trong cung có bi n, li n m c giáp c m thương, ch y t i ch dư i l u. V a g p Ðoàn Khuê ñem Hà Thái H u ch y t i, Lư Th c thét l n: - Ngh ch t c! Mày b c bách Thái H u ñi ñâu? Khuê quay ñ u ch y tr n. Hà Thái H u li u nhào qua c a s nh y ra, ñư c Lư Th c c u thoát. Ngô Khuông chém gi t t i n i ñình thì g p Hà Miêu c m gươm ch y ra. Khuông hô l n: - Th ng Miêu ñ ng mưu h i anh, hãy gi t nó ñi! Quân sĩ ñ ng thanh hô theo: - Mau chém th ng gi c ph n anh! Miêu toan ch y, nhưng b n m t quân vây kín, băm xác ra như bùn. Viên Thi u l i sai quân sĩ chia nhau lùng b t các gia thu c c a mư i tên Thư ng Th , b t lu n l n nh ñ u gi t h t. Lúc y, t t c nh ng ngư i không có râu, ñ u b nghi là gia quy n c a Th p Thư ng Th , nên b gi t l m vô s . Còn, Tào Tháo thì lo ch a l a trong cung, cho m i Thái H u v tri u ñ nhi p chánh vi c nư c. M t khác, Tháo sai quân ñu i theo b n Trương Như ng ñ tìm vua Thi u Ð . Nói v Trương Như ng, Ðoàn Khuê cư p Vua và Tr n Lưu Vương, băng qua khói l a, su t ñêm ch y không ngh ra núi B c Mang. Vào kho ng canh ba, b ng nghe m t sau có ti ng quân reo ó vang tr i, m t ñoàn binh mã ñu i t i. Thì ra là quan Trung B Duy n L i Hà Nam là M n C ng. C ng phóng ng a lên ch n ñư ng, thét l n: - Ph n th n ch ch y ! Có ta ñ n ñ b t chúng bây ñây ! Trương Như ng ho ng vía, bi t ñã ñ n nư c cu i cùng không th nào tr n thoát ñư c n a, li n li u m ng nh y xu ng sông t t . Còn Vua và Tr n Lưu Vương bơ vơ m t mình, ch ng bi t vi c hung ki t th nào, nên không dám lên ti ng. C hai d t nhau nép mình nơi b sông, trong ñám c gai g n ñ y. M n C ng không th y Vua ñâu, bèn phân quân ñi t tán ki m tìm, nhưng r t cu c không th y, ñành ph i kéo nhau tr v .Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 28
 29. 29. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Còn Vua và Tr n Lưu Vương núp ñó ch cho ñ n ñ u canh tư, th y b n b v ng v m i dám bò ra. Ðêm y, sương xu ng như mưa, hai ngư i l nh l o ñói khát, bu n kh ôm nhau mà khóc. Nhưng l i s có ngư i hay ñư c nên không dám khóc to. Tr n Lưu Vương nói v i Vua: - Ch n n y không th lâu ñư c, ph i ñi nơi khác g p, m i s ng ñư c. Th là Vua và Tr n Lưu Vương l y chéo áo bu c l i v i nhau cho kh i l c, r i mò m m lên m t ñê, gai góc ñây ñ t, c mà len chân, nhưng bóng t i d y ñ c không nhìn th y ñư ng l i gì c . Trong lúc ñang lo s , b ng có hàng ngàn ñom ñóm t t p l i, chi u t a sáng như sao sa trư c m t Vua. Th y v y, Tr n Lưu Vương nói: - Hoàng huynh ơi, ñây là tr i giúp anh em ta! Li n theo ánh sáng ñom ñóm mà ñi, d n d n tìm th y con ñư ng. T i canh năm thì chân ñau quá, không th ñi ñư c n a, th y bên chân núi có m t gò c cao, Thi u Ð và Tr n Lưu Vương ñành t m n vào trong gò y. Gò này n m ngay phía sau m t trang vi n. Trang ch ñêm y n m m ng th y có hai bóng m t tr i sa xu ng ñ ng c sau nhà, li n gi t mình th c gi c, v i m c áo ra ngoài, nhìn ngó b n phía, th y trên gò phía sau trang có h ng quan r c tr i. Trang ch lòng hoang mang kinh l , v i t i xem thì th y có hai thi u niên n m trong ñám c , bèn h i: - Hai c u là con nhà ai? Thi u Ð lo s , không dám nói gì. Tr n Lưu Vương tr vào anh mà ñáp: - Ðây chính là ñương kim Hoàng ñ , vì b b n Th p Thư ng Th làm lo n nên ph i lánh mình nơi ñây. Còn ta là Hoàng ñ Tr n Lưu Vương. Trang ch nghe nói th t kinh, v i s p xu ng ñ t l y hai l y, r i thưa: - H th n tên là Thôi Ngh , em c a quan Tư Ð Thôi Li t, nhân vì b n Th p Thư ng Th buôn quan bán tư c, ghét ngư i hi n, nên H th n m i bu n lòng v n d t nơi ñây. Nói xong phò Vua v nhà dâng rư u th t cho vua dùng ñ ñói. Nói v M n C ng ñu i theo Ðoàn Khuê, khi tr i h ng sáng thì b t ñư c ñư c Ðoàn Khuê, li n c t v n: - Thiên t ñâu? Khuê khai r ng khi ch y t i n a ñư ng thì l c m t, không bi t Vua ñi v phía nào n a. M n C ng li n gi t Ðoàn Khuê, c t l y ñ u, treo dư i c ng a, r i chia quân ñi b n m t tìm ki m. Còn M n C ng thì m t mình m t ng a, l n ñi h i dò. B ng C ng ñi t i nhà Thôi Ngh . Ngh ra ñón, th y m t chi c th c p treo l ng l ng trên c ng a, li n h i duyên c . C ng thu t l i rõ ràng. Thôi Ngh m i d n C ng vào ra m t Vua. Chúa tôi cùng khóc. M n C ng tâu: - M t ngày không th thi u Vua. Xin B H hãy h i tri u.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 29
 30. 30. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B y gi nhà Thôi Ngh ch có m t con ng a g y, ñ riêng Vua ng . Tr n Lưu Vương ph i cư i chung ng a v i M n C ng. Ði ñư c vài d m g p ñư c Tư Ð Vương Doãn, Thái Úy Dương Bưu, T Quân Hi u Úy Thu n Vu Quỳnh, H u Quân Hi u Úy Tri u Manh, H u Quân Hi u Úy B o Tín, Trung Quân Hi u Úy Viên Thi u cùng m t ñoàn kho ng trăm ngư i ng a ñ n ngh inh ti p thánh giá. M ng m ng t i t i, Vua tôi ñ u khóc. Trư c h t, các quan sai ñem th c p Ðoàn Khuê v bêu ngoài c a thành làm l nh. R i ch n ng a t t ñ Thi u Ð và Tr n Lưu Vương ng , cùng rư c v kinh. Trư c ñó ít lâu, tr con L c dương thư ng hát m y câu ñ ng dao r ng: Ð không ra ñ , Vương ch ng ph i Vương. Ngàn xe v n ng a, Ch y ñ n B c mang. T c là ñi m sau này ñ b tru t làm Vương, Vương ñư c lên ngôi ñ . ñ n b y gi bi t ng nghi m vào vi c ñó. Xa giá ñi chưa ñư c vài d m, b ng ñàng xa có ti ng tr ng vang l ng, tinh kỳ r p ñ t, b i bay mù tr i, r i m t ñoàn binh mã ào ào kéo ñ n. Bá quan ñ u th t s c. Vua cũng s hãi. Viên Thi u v i thúc ng a ra trư c thét h i: - Binh mã c a ai ñ y? T dư i bóng ng n c thêu r c r , m t tư ng bên kia thúc ng a ra, l n ti ng h i l i: - Thiên t ñâu? Vua càng s , không dám lên ti ng. Tr n Lưu Vương qu t ng a s n ra, n t r ng: - Nhà ngươi là ai? Tư ng y ñáp: - Th S Tây Lương là Ð ng Trác ñây. Tr n Lưu Vương g n gi ng h i: - Ngươi ñ n ñây b o giá hay cư p giá? Th y v m t oai nghiêm c a Tr n Lưu Vương, Ð ng Trác khi p s , thưa: - H th n ñ n ñây ñ b o giá. Tr n Lưu Vương h ch r ng: - Ðã t i h giá, v y Thiên T ng i kia, sao ngươi không xu ng ng a mà thi l ? Ð ng Trác s hãi, l t ñ t xu ng ng a, kh u ñ u bên ñư ng, mi ng tung hô v n tu . Tr n Lưu Vương l i l y l i ng t ngào mà ph úy Ð ng Trác. T ñ u chí cu i, l i l ñư ng hoàng, không ng p ng ng l m l m t ti ng nào. Ð ng Trác th m l y làm l , sinh lòng khâm ph c vô cùng. Và t ñó, Trác ñã có ý ñ nh ph Thi u Ð mà l p Tr n Lưu Vương lên làm vua.Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 30
 31. 31. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hôm y, các quan phò Thi u Ð v cung ra m t Hà Thái H u. M con khóc lóc v i nhau, m i ngư i ñ u a l . Khi ki m ñi m l i trong cung, không th y cái n ng c truy n qu c ñâu n a! B y gi Ð ng Trác ñem binh ñóng ngoài thành. Ngày ngày d n giáp sĩ cư i ng a vào thành, hoành hành kh p ph xá, ch búa. Nhân dân trăm h lo s , hoang mang. Trác l i ra vào t do nơi ch n cung ñình, không kiêng k gì h t. Quan H u Quân Hi u Úy là B o Tín t i b o Viên Thi u: - Ð ng Trác t manh tâm làm lo n, nên kíp tr ñi. Viên Thi u nói: - Tri u ñình ñã b hoang mang, nay v a m i ñư c yên, ch nên khinh ñ ng. B o Tín l i t i g p Vương Doãn ñ bàn v vi c y. Doãn cũng nói: - Hãy thong th , ñ tính k xem ñã. B o Tín th y tình th như v y, li n b tri u ñình, kéo h t quân b n b vào núi Thái Sơn. Nói v Ð ng Trác l i ñi chiêu d b n b H anh em Hà Ti n. Bao nhiêu binh mã c a h Hà ñ u v tay Trác h t. Ngày kia, Ð ng Trác bàn riêng v i h i Lý Nhu: - Ta mu n ph b Vua xu ng mà l p Tr n Lưu Vương lên ngôi có ñư c chăng? Lý Nhu nói: - Nay ñang lúc tri u ñình vô ch , nên th a th i cơ mà làm g p ñi, n u ñ ch m e sinh bi n. Ngày mai hãy tri u t p bá quan t i ñi n Ôn Minh trong vư n, nói rõ vi c ph l p. K nào không nghe theo, c chém ñ u. L y quy n uy mà làm, k sách hi n t i ph i th m i xong. Ð ng Trác nghe nói, lòng m ng kh p kh i. Qua hôm sau, khi n quân bày y n ti c nơi vư n Ôn Minh và m i t t c các quan ñ i th n ñ n ñó ñ phó h i. Các quan lúc n y ñ u s Ð ng Trác, nên không có ai dám t ch i. Trác ñ cho các quan t i ñông ñ r i m i c i ng a th ng ñ n trư c c a viên m i ch u xu ng ng a, l i mang gươm vào ti c. U ng v a ñ ng vài tu n rư u, Trác ra l nh ng ng rót, im ti ng nh c, r i l n ti ng nói: - Hôm nay ta m i các quan ñ n ñây v i m c ñích là bày t m t ý ki n. Bá quan ai n y cũng ñ u l ng tai nghe, Trác nói ti p: - Thiên t là chúa t muôn dân, n u không có uy nghi x ng ñáng, không th ph ng s tông mi u, xã t c ñư c. Nay ñ c Kim Thư ng là k nhu như c không ñáng m t c m quy n ch p chánh. Còn Tr n Lưu Vương v n là b c thông minh, hi u h c, có ñ tài ñ c ñ tr dân, ñáng m t k v ngôi c . V y ý ta mu n ph Vua, mà l p Tr n Lưu Vương lên ngôi báu, ch ng hay ý các quan ñ i th n nghĩ như th nào? Các quan ñ i th n nghe nói ñ u im l ng, chưa ai dám nói gì, b ng có m t ngư i ñ ng d y, xô gh bư c ra nói l n: - Không ñư c! Không ñư c! Ngươi là h ng ngư i gì mà dám làm ñ i ngôn như th ? V chăng ñ c Kim Thư ng là con trư ng c a Tiên Ð , s a tr ngôi tr i là lTam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 31
 32. 32. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ph i, v l i Ngư i cũng chưa có vi c gì l i l m thì sao ngươi dám nghĩ ñ n chuy n ph l p? Ngươi mu n mưu ñ soán ngh ch chăng? Các quan chăm chú nhìn ra ngư i y là quan Th S Kinh Châu Ðinh Nguyên, Trác n i gi n n t l n: - Nơi ñây n u có k nào ngh ch ý ta thì ch c không còn tánh m ng. C ti c rư u ai n y nhao nhao, còn Ð ng Trác c m gươm toan bư c t i chém Ðinh Nguyên. Lúc y, Lý Nhu ñ ng th y sau lưng Ðinh Nguyên có m t ngư i khí vũ hiên ngang, oai phong l m li t, tay c m m t cây Phương thiên h a kích , tr ng tr ng con m t mà nhìn Ð ng Trác. Nho bi t vi c ch ng xong, li n bư c ñ n gi v can Ð ng Trác: - Hôm nay trong y n m không nên ñem vi c nư c ra bàn, v y xin ñ ngày mai cũng ch ng mu n. Các quan cùng khuyên gi i Ðinh Nguyên, nên Ðinh Nguyên xô gh b ra v . Ð ng Trác tay v n c m ki m, quay l i h i các quan: - L i ta nói có h p công ñ o hay không? Lư Th c bư c ra, nghiêm ngh nói: - Ông nói sai r i. Vi c ph l p vua ph i có duyên c . Xưa vua Thái Giáp vì b t minh nên ông Y Doãn m i ñu i ra Ð ng cung. Xương p Vương lên ngôi m i có hai mươi b y ngày mà làm hơn ba mươi ñi u ác, nên ông Ho t Quang m i ph i t cáo nhà Thái Mi u mà ph ñi. Nay Thánh Thư ng tuy còn thơ u nhưng thông minh nhân trí, chưa l m l i m y may. Ông ch là m t v quan ngoài, chưa t ng tham d tri u chính, l i không có tài như Y Doãn, Ho t Quang, mà dám bàn ñ n chuy n ph l p sao ñư c? Thánh nhân có d y r ng: Có chí như Y Doãn thì ñư c. Không có chí như Y Doãn mà b t chư c làm Y Doãn, y là k soán ngh ch. Ð ng Trác n i gi n rút gươm toan chém Lư Th c, thì quan Ngh lang là Bành Bá v i can: - Lư Thư ng thư là b c có danh v ng, h i n i chư nhân ñ u mong m i. N u gi t ñi, e làm náo ñ ng thiên h . B y gi Trác m i ng ng tay. Quan Tư Ð Vương Doãn nói: - Vi c ph l p r t quan tr ng, không nên ñem bàn lúc trà dư t u h u. Ð m t ngày khác. Khi ti c tan, bá quan ra v , Trác m t còn h m h m, tay c m gươm ñ ng viên môn. B ng Trác th y có m t ngư i l c lư ng, c m kích rong ng a ñi ñi l i l i phía ngoài, bèn h i Lý Nhu: - Ngư i nào ñ y? Lý Nhu ñáp: - Ðó là con nuôi c a Ðinh Nguyên, h L tên B , t là Ph ng Tiên, ngư i y là m t anh hùng trên ñ i có m t không hai. Tư ng quân nên tránh nó k o mang h a. Ð ng Trác nghe nói li n lánh m t vào trong vư n. R ng ngày có quân vào báo v i Ð ng Trác:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 32
 33. 33. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - Quân c a Ðinh Nguyên ñ n bên thành khiêu chi n ñòi Tư ng Quân ph i ra binh. Ð ng Trác t c gi n, hi p v i Lý Nhu d n quân ra thành nghênh chi n. Hai bên giàn tr n, r i th y L B hi n ra, ñ u búi tóc, ñ i kim quan, mình m c bào g m trăm hoa l ng giáp ñư ng nghê, lưng th t b o ñ i Ti loan, tay c m tay c m Phương Thiên H a Kích, gi c ng a phò Ðinh Nguyên ra trư c tr n. Ðinh Nguyên ch vào m t Ð ng Trác m ng: - Qu c gia g p lúc không may, lũ yêm ho n l ng quy n ñ n n i muôn dân ñ thán, mi không h có thư c t c công lao nào, sao dám nói càn chuy n ph l p, làm lo n tri u ñình? Ð ng Trác chưa k p tr l i thì sau lưng Ðinh Nguyên, L B ñã phi ng a vung kích ñánh tràn sang. Binh tư ng c a Ð ng Trác không m t ngư i nào dám ra ngh inh ñ ch. Cây kích c a L B ñ n ñâu là quân Trác ch t ñ n ñó, làm cho quân c a Ð ng Trác c lo n. Trác ho ng s quay ñ u ch y. Ðinh Nguyên thúc quân ñánh gi t. Quân Trác ñ i b i m t tr n, ph i lui hơn ba mươi d m m i dám h tr i, ki m ñi m binh mã th y hao hơn phân n a. Trác h p các tư ng, bàn r ng: - Ta th y L B qu là tay phi thư ng. N u ñư c ngư i y, ta còn lo gì vi c thiên h ? Trong lúc y có m t ngư i bư c ñ n thưa: - Chúa công ñ ng lo. Tôi v i L B v n cùng quê quán, bi t rõ h n tuy có tài xu t chúng, song là k h u dũng vô mưu, th y l i mà quên nghĩa. V y tôi xin ñem ba t t lư i ñi thuy t, khi n h n ph i ch p tay v hàng Chúa công. Trác nghe nói m ng r , xem l i thì th y ngư i y là H Bôn Trung Lang Tư ng Lý Túc. Trác h i: - C n ñem theo v t gì ñ d h n? Túc nói: - Tôi nghe Chúa công có con ng a Xích Th , ngày ñi ngàn d m. N u ñư c ng a y v i ít vàng ng c ñ l y lòng h n, r i tôi l a l i thuy t d , t L B ph n Ðinh Nguyên, hàng Chúa công. Trác h i Lý Nhu: - Ý y th nào? Nhu ñáp: - Chúa công mu n g m thâu thiên h l i ti c chi m t con ng a. Trác nghe nói, truy n quân d t con ng a Xích Th ñ n, l i cho l y ra m t ngàn l ng vàng, mươi h t minh châu, và m t cái ñai ng c gi ao cho Túc. Túc t c thì mang t t c l v t th ng ñ n tr i L B . D c ñư ng b quân ph c bao vây, Túc nói: - Các ngươi kíp vào báo v i L Tư ng quân r ng: Có c nhân mu n ñ n thăm. Quân vào báo, B ra l nh cho Túc vào. Chào h i xong, Túc nói:Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 33
 34. 34. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 - B y lâu nay xa cách hi n ñ , tôi r t thương nh , khi bi t ñư c hi n ñ ñây nên tôi ñ n thăm vi ng. Nay th y hi n ñ v n khang ki n, tôi r t m ng. L B n m tay Lý Túc thân m t nói: - Ðã h ng lâu xa cách nhau, nay hi n huynh nơi nào? Lý Túc ñáp: - Hi n nay ti n huynh ñang làm ch c H Bôn Trung Lang Tư ng, nghe hi n ñ có lòng khuôn phò xã t c nên ti n huynh vui m ng khôn xi t. Nay có m t con ng a quý, ngày ñi ngàn d m có dư, l i có tài vư t nư c trèo non như ñi trên ñ t b ng, tên là Xích Th , nên ñem t i bi u cho hi n ñ , ñ thêm oai cho hùm ñây. L B bèn khi n quân d t ng a ñ n, qu nhiên con ng a y c mình ñ u ñ như l a, không b n m t s i lông t p màu. T ñ u t i ñuôi dài m t trư ng, t móng lên ñ u cao tám thư c. R i b ng nó g m hí vang r n, gi m vó rung m t ñ t, như s p bay b ng lên không, băng mình qua b v Ngư i sau có thơ v nh ng a Xích th r ng: Ngàn d m phi ñ ng, cát b i tung, Băng sông vư t núi, xé sương h ng. Khác chi r ng l a trên tr i xu ng, Mu n r t cương tơ, v nh c ñ ng. L B th y ng a t t, lòng m ng kh p kh i, bèn t ơn Lý Túc: - Hi n huynh có lòng t t, cho con ng a quý này, tôi ch ng bi t l y gì báo ñáp? Lý Túc nói: - Tôi vì nghĩa khí mà ñ n ñây há c n ñâu ân hu ? B sai d n rư u th t ñãi. Rư u ngà ngà, Túc nói: - Tuy ít g p hi n ñ , nhưng l nh tôn thì Túc ñư c g p luôn. B ñáp: - Hi n huynh say r i! Cha tôi ñã m t t lâu, còn g p làm sao ñư c? Túc cư i l n: - Không ph i th . Tôi nói l nh tôn t c là Ðinh Th S ñ y ch . B bu n bã nói: - Tôi theo Ðinh Ki n Dương cũng là b t ñ c dĩ, b ñi chưa n ñ y thôi! Túc nói: - Hi n ñ là ngư i tài ba l i l c, s c m nh hơn ngư i, anh hùng xu t chúng, b n b bi t tên. L ra ph i ñư c hư ng ch c tr ng quy n cao, có lý ñâu l i ph i cam ch u dư i trư ng ngư i ta v y? L B nói: - Tôi cũng mu n th , ng t vì chưa g p ñư c m t ñ ng minh quân. Lý Túc cư i b o: - Chim khôn l a cây mà ñ u, tôi hi n ch n chúa mà th . N u không s m tìm th i cơ, e khi h i ra thì ñã mu n ñ y. B h i: - Hi n huynh ñã trong tri u, v y có th y ai x ng ñáng là anh hùng ñ i nay?Tam Qu c Di n Nghĩa – Tam Qu c Chí Trang 34

×