Sherlock Holmes Cong Viec Cuoi Cung Cua Sherlock Holmes 6829

419 views

Published on

Sherlock Holmes Cong Viec Cuoi Cung Cua Sherlock Holmes 6829

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sherlock Holmes Cong Viec Cuoi Cung Cua Sherlock Holmes 6829

 1. 1. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes
 2. 2. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 2 SAÁU BÛÁC TÛÚÅNG NAPÖLÏÖNG Ngaâi Lextreyà - thaám tûã úã Xcöëtlen, thónh thoaãng hay gheáàïën thùm chuáng töi. Sherlock Holmes, rêët lêëy laâm têm àùæc vònhûäng cuöåc thùm viïëng naây. Lextreyà hay àem àïën nhûäng tintûác maâ Súã Caãnh saát cho pheáp, coân Holmes, àïí toã loâng biïët únviïåc êëy nïëu sùén loâng ngöìi nghe nhûäng cêu chuyïån vuån vùåt tó móvïì nhûäng cöng viïåc maâ cêëp trïn giao phoá cho ngaâi thaám tûã. Húnnûäa Holmes rêët nhiïåt tònh khuyïn baão, chó dêîn nhûäng àiïìu maâanh chó cêìn luåc tòm möåt caách nhanh choáng trong kho taâng kinhnghiïåm vaâ tri thûác cuãa mònh. Töi vêîn nhúá trong nhûäng buöíi töëi höm êëy, Lextreyà chó àïìcêåp túái vêën àïì thúâi tiïët, nhûäng mêíu tin tûác nhoã àùng trïn caácbaáo. Sau àoá böîng dûng anh ngöìi thûâ ra buöìn baä, àùm chiïu, nheânheå thöíi phuâ àöëm taân trïn àêìu àiïëu thuöëc. Holmes chuá yá theodoäi röìi lïn tiïëng: - Hònh nhû ngaâi coá möåt cêu chuyïån thuá võ àõnh cho töinghe thò phaãi? - öì khöng, thûa ngaâi Holmes, khöng coá gò àaángthuá võ caã ! - Ngaâi cûá kïí cho töi nghe xem sao. Lextreyà cûúâi xoaâ. - Quaã laâ khöng thïí giêëu ngaâi àûúåc chuyïån gò hïët. Thûåctêm töi àang bêån suy nghô vïì möåt chuyïån... Nhûng noá khöngàaáng kïí nïn töi khöng muöën phiïìn àïën ngaâi laâm gò. Cêu chuyïåntuy nhoã nhûng tûúng àöëi kyâ quùåc. Töi biïët ngaâi thñch quan têmàïën nhûäng cêu chuyïån khöng bònh thûúâng. Thïë nhûng, noái choàuáng, thò cêu chuyïån naây ngaâi baác sô Watxún àaáng phaãi quantêm hún laâ chuáng ta ? - Con bïånh û? - Töi hoãi. - Cún àiïn khuâng. Hún nûäa àoá laâ möåt cún àiïn kyâ laå.Trong thúâi àaåi bêy giúâ khoá coá thïí tûúãng tûúång àûúåc nhûäng con
 3. 3. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 3ngûúâi laåi vêîn coân cùm gheát Napölïöng àïå nhêët. Hïî thêëy bêët cûámöåt bûác tûúång Napölïöng naâo hiïån ra trûúác mùæt anh ta laâ lêåptûác anh ta àêåp ngay.Holmes ngaã ngûúâi ra chiïëc ghïë baânh: - Cöng viïåc naây khöng thuöåc phaåm vi nghiïn cûáu cuãa töi. - Àêëy ngaâi thêëy khöng, töi àaä noái nhû vêåy röìi maâ. Nhûngcoá àiïìu khoá hiïíu laâ ngûúâi êëy àaä töí chûác nhûäng cuöåc àöåt nhêåp ùncùæp cuãa ngûúâi khaác nhûäng taác phêím nghïå thuêåt khöng thuöåcquyïìn súã hûäu cuãa mònh àïí àêåp phaá. Vò thïë hùæn tuöåt ngay khoãitay caác baác sô àïí rúi vaâo tay chuáng ta. Holmes nheo nheo àöi mùæt, traán anh nhùn thïm möåt lêìnnûäa. - Möåt vuå ùn tröåm keâm theo phaá phaách ! Àoá laâ möåt chuyïånthuá võ. Ngaâi laâm ún haäy kïí laåi têët caã cho töi nghe möåt caách cuåthïí caác chi tiïët nhoã nhêët. Lextreyà löi ra möåt cuöën söí ghi cheáp caác cöng viïåc, röìi lêåtgiúã tûâng trang àïí gúåi laåi trñ nhúá cho mònh. - Trûúâng húåp àêìutiïn; ngûúâi ta àaä thöng baáo cho töi caách àêy 4 ngaây, - anh ta noái,- Trûúâng húåp naây xaãy ra taåi cûãa haâng cuãa ngaâi Mörda Kheàxön:öng ta laâ ngûúâi chuyïn buön baán nhûäng bûác hoaå vaâ tûúång trïnàaåi löå Kenhingtön. Chuyïån xaãy ra nhû thïë naây: Khi ngaâi chuãtiïåm vûâa bûúác ra khoãi gian haâng àûúåc möåt vaâi phuát thò bêët ngúânghe thêëy möåt tiïëng kïu "rùæc". Öng ta nghi hoùåc nïn vöåi vaäquay trúã vaâo thò chúåt thêëy bûác tûúång baán thên bùçng thaåch caohònh Napölïöng trûúác àêëy àaä àïí cêín thêån trïn giaá cuâng vúáinhûäng taác phêím nghïå thuêåt khaác, nay vúä vuån lùn loác dûúái chên.Öng chuã tiïåm nhanh nheån voåt ra phöë, nhûng khöng àuöíi kõp thuãphaåm, mùåc duâ coá nhiïìu ngûúâi ài ngang qua tiïåm khùèng àõnhchñnh hoå nhòn thêëy coá möåt ngûúâi tûâ trong tiïåm chaåy ra. Chuyïånxaãy ra dûúâng nhû laâ möåt trong nhûäng trûúâng húåp cuãa boån cönàöì haâng ngaây. Ngûúâi ta àaä giao nhiïåm vuå êëy cho möåt viïn caánhsaát theo doäi. Bûác tûúång chó àaáng giaá vaâi àöìng baãng Anh, têëtnhiïn, chuyïån àoá quaá nhoã moån nïn ngûúâi ta khöng theâm quantêm. Trûúâng húåp múái àêy, àaä toã ra trêìm troång hún, àöìng thúâilaåi coá phêìn kyâ quaái hún, vaâ chó múái xaãy ra töëi höm qua. Cuäng
 4. 4. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 4trïn àaåi löå Kenhingtön, caách tiïåm cuãa ngaâi Mörda Kheàxön chóvaâi trùm bûúác coá möåt öng baác sô tûúng àöëi nöíi tiïëng - ngaâiBarnhicöët rêët ngûúäng möå Napölïöng. Toaân böå ngöi nhaâ cuãa öngàïí chùåt cûáng saách, tranh aãnh vaâ nhûäng vêåt kyã niïåm cuãa võHoaâng àïë nûúác Phaáp. Caách àêy khöng lêu öng baác sô àaä muacuãa ngaâi Mörda Kheàxön hai bûác tûúång thaåch cao giöëng nhaunhû taåc caái àêìu nöíi tiïëng trûá danh cuãa Napölïöng do nhaâ àiïukhùæc ngûúâi Phaáp Àïvin nùån. Öng ta àïí laåi möåt bûác taåi nhaâ riïngtrïn àaåi löå Kenhingtön, coân bûác thûá hai öng àem àùåt taåi phoângmöí trïn àaåi löå Lauer Brikxtön. Nhûng saáng nay khi trúã vïì nhaâbaác sô Barnhicöët phaát hiïån ra laâ töëi höm qua nhaâ öng ta àaä bõboån tröåm àöåt nhêåp. Àiïìu àaáng ngaåc nhiïn laâ moåi àöì vêåt trongnhaâ khöng hïì mêët caái gò, duy chó coá bûác tûúång Napölïöng laâ bõkeã tröåm bï ra ngoaâi haâng raâo röìi àêåp vúä vuån, cho àïën saáng hoåmúái thêëy àöëng maãnh vúä vuån êëy. Holmes àûa hai tay lïn trúâi. - Thêåt laâ möåt trûúâng húåp hiïëm coá? - Anh noái. - Töi tin rùçng, chùæc thïë naâo ngaâi cuäng thêëy thuá võ. Nhûngchûa phaãi thïë laâ hïët àêu. Àïën mûúâi hai giúâ trûa ngaâi baác sôBarnhicöët ài túái phoâng möí cuãa mònh, vaâ ngaâi coá thïí tûúãng tûúångnöíi sûå kinh hoaâng cuãa öng baác sô khöng, khi öng ta nhòn thêëycaác cûãa söí phoâng möí bõ múã tung ra vaâ nhûäng maãnh vúä cuãa bûáctûúång thûá hai vung vaäi khùæp trïn nïìn nhaâ. Bûác tûúång bõ àêåp vúäthaânh nhûäng maãnh vuån. Chuáng töi àaä tiïën haânh àiïìu tra caã haitrûúâng húåp, nhûng vêîn khöng coá kïët quaã, thuã phaåm vêîn khöngàûúåc phanh phui vaâ àûa ra aánh saáng. Coá luác chuáng töi nghô hayàoá laâ möåt thùçng àiïn röì thûåc sûå, chuyïn lêëy chuyïån phaá phaáchlaâm troâ tiïu khiïín. Thûa ngaâi Holmes, têët caã sûå kiïån chó coá thïëthöi. - Nhûäng dûä kiïån naây rêët àöåc àaáo, àùåc biïåt vaâ thêåm chñcuäng kò laå nûäa - Holmes noái. - Töi muöën biïët, hai bûác tûúång bõàêåp vúä cuãa ngaâi baác sô Barnhicöët coá giöëng nhû àuác vúái bûác tûúångàaä bõ àêåp vúä úã cûãa haâng cuãa ngaâi Mörda Kheàxön hay khöng? - Chuáng giöëng nhau nhû àuác, búãi ngûúâi ta àaä àuác chuángcuâng möåt khuön. - Nhû vêåy thò, chuáng ta khöng nïn khùèng àõnhrùçng con ngûúâi àaä àêåp vúä mêëy bûác tûúång kia àaä haânh àöång doloâng cùm thuâ Napölïöng. Chuáng ta thûã àïí yá xem úã Luên Àön coá
 5. 5. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 5túái mêëy ngaân bûác tûúång cuãa võ hoaâng àïë vô àaåi, thò khoá coá thïíchêëp nhêån cho keã cuöìng tñn, hoaân toaân möåt caách tònh cúâ àaä bùætàêìu caái viïåc "chinh phaåt" cuãa mònh bùçng caách huyã diïåt ba bûáctûúång giöëng nhû nhû thïë. - Àiïìu àoá chuáng töi cuäng àaä nghô túái - Lextreyà noái. - Coânngaâi thò nghô gò vïì chuyïån naây, thûa baác sô Watxún? - Möåt chûáng loaån oác, àiïn röì àang úã trong möåt giai àoaånnaâo àêëy rêët khoá phaát hiïån àûúåc ranh giúái cuãa noá - Töi traã lúâi, -Coá nhûäng hiïån tûúång àûúåc caác nhaâ têm lyá hoåc goåi laâ "yá nghô bõaám aãnh". yá nghô naây coá thïí laâ khöng àaáng kïí, vaâ con ngûúâi khibõ noá aám aãnh, cuäng coá thïí rêët khoeã maånh trong caác lônh vûåc,muåc tiïu khaác nhau. Chuáng ta cûá cho laâ keã cuöìng tñn êëy àaä àoåcvïì Napölïöng khaá nhiïìu, hoùåc àaä biïët àûúåc vïì möåt nöîi khöí têmmaâ cha öng anh ta gùåp phaãi trong thúâi gian chiïën tranh chöënglaåi Napölïöng. Trong anh ta luön luön coá möåt yá nghô aám aãnh, vaâdûúái aãnh hûúãng cuãa noá, anh ta hoaân toaân coá thïí laâm nhûängchuyïån liïìu lônh nhêët, ma quaái nhêët, kyâ laå nhêët... - Lêåp luêån cuãa cêåu khöng thïí chêëp nhêån àûúåc àêuWatxún. Baån thên mïën cuãa töi úi - Holmes vûâa noái vûâa lùæc àêìu -khöng coá "yá nghô aám aãnh" naâo coá thïí chó cho nhûäng thùçngkhuâng cuãa cêåu biïët nhûäng bûác tûúång àang nùçm úã àêu. - Thïë cêåu giaãi thñch nhû thïë naâo? - Túá khöng coá yá àõnh giaãi thñch. Túá chó nhòn thêëy trongnhûäng haânh àöång coá veã kyâ laå cuãa con ngûúâi êëy coá möåt chuöîi mùætxñch yá thûác naâo àêëy. Nhûäng sûå kiïån tiïëp theo xaãy ra nhanh hún vaâ coá phêìntang thûúng hún laâ nhû chuáng ta nghô. Vaâo buöíi saáng höm sau,trong luác töi àang mùåc quêìn aáo trong buöìng nguã cuãa mònh thòHolmes àaä àïën goä cûãa, anh bûúác vaâo, möåt tay cêìm bûác àiïån. Anhàoåc to bûác àiïån: - "Haäy ài àïën Kexingtön ngay bêy giúâ, heãm Pitt 131 -Lextreyà". - Nhû thïë coá nghôa laâ nhû thïë naâo? - Töi hoãi.
 6. 6. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 6 - Töi khöng biïët nûäa. Coá thïí coá nhiïìu yá nghôa, tuyâ theochuáng ta hiïíu. Nhûng túá caãm thêëy àoá laâ nhûäng sûå kiïån tiïëp theocuãa cêu chuyïån lõch sûã vïì nhûäng bûác tûúång àêëy. Nïëu nhû túákhöng nhêìm thò anh baån àiïn röì cuãa chuáng ta àaä chuyïín àõaphêån hoaåt àöång cuãa mònh úã Luên Àön... Àaânh phaãi àïí laåi moáncaâ phï trïn baân, xe ngûåa àang àúåi chuáng ta ngoaâi cöíng. Ba mûúi phuát sau chuáng töi àaä coá mùåt taåi heãm Pitt. Àoá laâmöåt heãm nhoã vaâ heåp, keáo daâi song song vúái möåt àaåi löå àöng vuinhöån nhõp cuãa Luên Àön. Ngöi nhaâ söë 131 àûúåc xêy cêët theokiïën truác haâi hoaâ, phña trong khöng coá gò cêìu kyâ. Khi chuáng töiàïën gêìn thò àaä thêëy möåt àaám àöng vö cuâng röìi nghïì àang àûángtuám tuåm gêìn caánh cûãa sùæt. Holmes thöíi möåt höìi coâi. - Quó tha ma bùæt, úã àêëy hònh nhû coá vuå giïët ngûúâi! Lextreyà chaåy ra àoán chuáng töi vúái böå mùåt cau coá bûåc doåcvaâ dêîn chuáng töi vaâo phoâng khaách. Trong phoâng khaách coá möåtngûúâi àaân öng àaä luöëng tuöíi mùåc aáo choaâng bùçng vaãi flanenàang ài lui túái khöng àûúåc tûå nhiïn lùæm. Öng ta hònh nhû laâ chuãnhên cuãa ngöi nhaâ naây. Vaâ ngaâi Khörexön Kharker lêìn naâycuäng laâ nhên viïn cuãa nghiïåp àoaân trung têm xuêët baãn baáo chñ. - Lõch sûã vúái nhûäng bûác tûúång cuãa Napölïöng laåi tiïëp diïîn.- Lextreyà noái. - Chiïìu höm qua noá àaä laâm cho ngaâi chuá yá, thûangaâi Holmes vaâ töi tröåm nghô chùæc ngaâi seä vui loâng tham gia vaâocöng viïåc khaám phaá ra àiïìu bñ êín, nhêët laâ möåt khi hêåu quaã cuãanoá àaä dêîn túái chuyïån àau thûúng nhû thïë naây. - Coá chuyïån gò thïë? - Möåt vuå giïët ngûúâi. Ngaâi Kharker, xin múâi ngaâi kïí cho haingaâi naây têët caã nhûäng gò àaä xaãy ra. Ngûúâi mùåc aáo choaâng quay böå mùåt vêîn coân baâng hoaâng laåiphña chuáng töi. Möåt chuyïån thêåt laå luâng, öng ta noái. - Suöët cuöåc àúâi, töi àaäàûa lïn caác baáo nhûäng tin tûác, sûå kiïån xaãy ra vúái nhûäng ngûúâikhaác, coân bêy giúâ àïën lûúåt töi laåi xaãy ra möåt chuyïån lúán lao, töibaâng hoaâng àïën nöîi vúái vaâi ba lúâi töi khöng thïí naâo diïîn taã hïëtàûúåc. Coân ngaâi, tïn tuöíi cuãa ngaâi töi àaä tûâng biïët, thûa ngaâiSherlock Holmes. Nïëu ngaâi thaânh cöng trong cöng cuöåc khaámphaá ra vuå aán bñ êín naây thò àoá chñnh laâ phêìn thûúãng rêët lúán buâ
 7. 7. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 7àùæp phêìn naâo cho töi. Töi xin kïí têët caã nhûäng àiïìu àaä xaãy ramöåt lêìn nûäa. Holmes ngöìi xuöëng vaâ bùæt àêìu lùæng nghe. - Cêu chuyïån giïët ngûúâi naây coá liïn quan túái bûác tûúångNapölïöng töi àaä mua caách àêy böën thaáng. Töi mua àûúåc vúái giaáreã hún úã cûãa haâng anh em nhaâ Kharàing bïn caånh nhaâ gaä KhayXtrixk. Thûúâng töi viïët baáo vaâo luác àïm àaä khuya, vaâ töi hayngöìi lò cho àïën têån saáng! Ngaây höm nay cuäng vêåy. Töi ngöìi vaâobaân cuãa mònh úã tñt trong goác cuãa têìng trïn, bêët thònh lònh giûäaàïm khuya hoang vùæng töi thêëy möåt tiïëng àöång àêu àoá. Luác êëykhoaãng ba giúâ àïm. Töi cöë lùæng nghe, nhûng tiïëng àöång khönglùåp laåi nûäa, töi nghô rùçng chùæc coá ngûúâi àuâa giúän úã ngoaâi phöë. Nhûng khoaãng 15 phuát sau, töi böîng nghe thêëy coá tiïënggaâo theát thêåt ruâng rúån khuãng khiïëp. Trong àúâi töi chûa bao giúânghe thêëy tiïëng heát haäi huâng nhû thïë vaâ cho àïën chïët töi cuängkhöng bao giúâ quïn àûúåc tiïëng theát àïm qua. Töi ngöìi bêët àöång,àiïëng ngûúâi vaâ lùång ài vò súå, chûâng vaâi phuát gò àoá, vaâ sau àoá töicêìm lêëy cêy gêåy choåc loâ vaâ tûâ tûâ, thêån troång ài xuöëng dûúái. Khibûúác vaâo phoâng, töi nhêån thêëy cûãa söí àaä bõ múã toang vaâ bûáctûúång àïí trïn loâ sûúãi àaä biïën mêët. Töi khöng thïí naâo hiïíu nöíi,taåi sao tïn ùn cùæp laåi say mï àùæm àuöëi bûác tûúång êëy nhû vêåy.Bûác tûúång chó thuêìn tuyá bùçng thaåch cao bònh thûúâng, reã nhûbeâo. Nhû ngaâi thêëy àêëy keã cùæp àaä nhaãy qua cûãa söí vaâ bûúácxuöëng bêåc tam cêëp cuãa caánh cûãa chñnh. Töi xaác àõnh roä raâng keãtröåm chaåy thoaát bùçng con àûúâng êëy, nïn chaåy ra phoâng ngoaâi vaâmúã cûãa. Trong khi bûúác khêåp khïînh trong boáng töëi múâ múâ aão aãotöi vêëp phaãi vaâ xuyát nûäa thò ngaä vaâo möåt xaác chïët àang nùçmthûúåt trïn saân. Töi quay vaâo nhaâ vöåi vaâng lêëy àeân ra. Möåt vïëtthûúng haá höëc hoang hoaác úã cöí hoång cuãa keã bêët haånh, bêåc tamcêëp trïn cuâng vûúng àêìy maáu. Caái xaác nùçm ngûãa, hai àêìu göëiàûa lïn cao, möìm thò haá ra thêåt khuãng khiïëp. Coá leä hònh aãnh êëykhöng bao giúâ rúâi khoãi töi trong nhûäng giêëc mú. Töi vöåi vaângthöíi coâi baáo cho caãnh saát vaâ sau àoá töi cuäng bêët tónh nhên sûå.Töi khöng thïí nhúá àûúåc gò nûäa. Töi àûúåc àûa ra phoâng ngoaâi,bïn caånh töi laâ ngûúâi caãnh saát. - Keã bõ giïët laâ ai vêåy? - Holmes hoãi.
 8. 8. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 8 - Chuáng töi chûa xaác àõnh àûúåc. - Lextreyà traã lúâi. Ngaâi coáthïí àïën xem mùåt anh ta úã nhaâ xaác. Chuáng töi cuäng àaä ngùæm kyäanh ta nhûng khöng phaát hiïån àûúåc àiïìu gò hïët. Möåt gaä àaân öngrêët khoeã maånh, to lúán, nûúác da raám nùæng, chûa àïën tuöíi bamûúi, ùn mùåc thò töìi taân, nhûng tröng khöng phaãi laâ möåt ngûúâicöng nhên. Möåt con dao caán gêëp bùçng sûâng nùçm lùn loác bïncaånh anh ta trïn vuäng maáu. Töi khöng biïët con dao kia laâ cuãakeã bõ giïët hay laâ cuãa tïn saát nhên. Trong quêìn aáo cuãa keã bõ giïëtkhöng coá möåt thûá gò àïí coá thïí xaác àõnh àûúåc tïn anh ta. Trongtuái anh ta chuáng töi tòm thêëy möåt quaã taáo, möåt súåi dêy nhoã, möåttêëm baãn àöì thaânh phöë Luên Àön vaâ möåt têëm aãnh. Têëm aãnh àêy. Àoá laâ möåt têëm hònh chuåp bònh thûúâng do möåt loaåi maáyaãnh nhoã chuåp. Trong hònh laâ khuön mùåt cuãa möåt ngûúâi treã tuöíi,vúái nhûäng neát göì ghïì gúám ghiïëc, cùåp löng maây khaá rêåm, böåxûúng haâm phaát triïín maånh vaâ luön luön àûa ra phña trûúác nhûmöåt con àûúâi ûúi. Noái cho àuáng àoá laâ têëm hònh cuãa möåt con khóthò chñnh xaác hún. - Coân bûác tûúång ra sao? - Holmes hoãi trong luác vêîn chùmchuá nghiïn cûáu bûác hònh. - Bûác tûúång chuáng töi cuäng vûâa tòm thêëy trûúác luác ngaâiàïën. Noá àûúåc phaát hiïån úã trong möåt khu vûúân nhoã trûúác caái nhaâboã tröëng trïn àaåi löå Kempàen - Khauz. Noá cuäng bõ àêåp vúä thaânhtûâng maãnh nhoã vuån. Töi àang àõnh ài túái àoá àïí ngùæm xem sao,ngaâi coá ài cuâng töi khöng? Núi chuáng töi tòm thêëy nhûäng maãnh vuån cuãa bûác tûúångnùçm caách ngöi nhaâ khoaãng vaâi acàú lêìn àêìu tiïn chuáng töi àûúåcchûáng kiïën taác phêím thïí hiïån chên duâng ngaâi Hoaâng àïë vô àaåinhû thïë vaâ múái biïët keã naâo àoá coá loâng cùm thuâ khöng àöåi trúâichung maänh hïåt nhû thïë naâo. Pho tûúång nùçm trïn baäi coã, àaä bõàêåp vúä naát. Holmes nhùåt lïn vaâi miïëng vaâ chùm chuá nghiïn cûáu,quan saát. Dûåa trïn neát mêåt cuãa anh, töi àoaán chùæc anh àaä lêìnra dêëu vïët. - Ngaâi coá thêëy àûúåc gò khöng? - Lextreyà hoãi. Holmes nhuánvai. - Chuáng ta cuäng cêìn töën nhiïìu cöng sûác vò vuå naây àêëy, -Anh noái. - Nhûng dêîu sao... dêîu sao chùng nûäa, chuáng ta cuäng
 9. 9. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 9àaä coá möåt caái gò àoá àïí bùæt àêìu. Bûác tûúång reã ruáng nhû thïë naây,nhûng dûúái con mùæt cuãa tïn phaåm töåi thò quyá giaá hún caã tñnhmaång cuãa con ngûúâi. Àêëy chñnh laâ dûä kiïån àêìu tiïn chuáng ta lêåpàûúåc vaâ, dûä kiïån thûá hai khöng keám phêìn ly kyâ. Nïëu nhû muåcàñch duy nhêët cuãa tïn töåi phaåm laâ àêåp vúä bûác tûúång, thò taåi saonoá khöng àêåp vúä ngay úã trong nhaâ, hay möåt chöî naâo àêëy gêìnnhaâ? - Chùæc hùæn hoaãng höët khi gùåp keã kia, buöåc loâng hùæn phaãigiïët. Chñnh hùæn ta cuäng khöng hiïíu phaãi laâm gò cú maâ. - Thïë naâo? Cuäng cho laâ àûúåc ài. Nhûng töi lûu yá vúái ngaâivïì ngöi nhaâ úã trong khu vûúân, núi maâ bûác tûúång Napölïöng bõàêåp vúä. Lextreyà nhòn xung quanh. - Ngöi nhaâ êëy boã tröëng, - Anh ta noái, - Tïn töåi phaåm nghôrùçng ngöi nhaâ àoá laâ núi khöng coá ai laâm cho hùæn phaãi súå caã. - Vêng, - Holmes söi nöíi hùèn lïn, - Nhûng trïn àûúâng phöëêëy vêîn coân möåt ngöi nhaâ boã khöng, taåi sao hùæn laåi laâm ngúkhöng vaâo ngöi nhaâ àoá maâ laåi àïën ngöi nhaâ kia? Hún nûäa saohùæn ta khöng àêåp ngay bûác tûúång, caånh ngöi nhaâ tröëng àêìutiïn? Chñnh hùæn cuäng hiïíu rùçng, möîi bûúác ài thûâa sï coá phêìntùng sûå nguy hiïím, vò coá thïí bêët ngúâ seä gùåp ai àêëy. - Töi khöng chuá yá àïën dûä kiïån naây, - Lextreyà noái. Holmeschó tay lïn ngoån àeân chiïëu saáng ngoaâi àûúâng, aánh saáng cuãa noáàang toaã trïn àêìu chuáng töi. - úã àêy hùæn ta coá thïí nhòn thêëy caái maâ hùæn ta cêìn, coân úãchöî kia hùæn khöng laâm àûúåc. Àêy chñnh laâ àiïìu hùæn phaãi ài àïëntêån àêy. - Ngaâi noái àuáng, trúâi àêët quyã thêìn aå! - Viïn thaám tûã noái. -Giúâ thò töi múái vúä leä ra rùçng bûác tûúång cuãa baác sô Barnhicöëtcuäng bõ àêåp vúä gêìn ngoån àeân trong vûúân nhaâ öng êëy. Nhûngchuáng ta seä laâm gò vúái dûä kiïån naây, thûa ngaâi Holmes? - Haäy ghi dûä kiïån naây. Sau naây chuáng ta seä coá dõp cêìn túáinoá, buöåc phaãi quay trúã laåi vúái noá. Thûa ngaâi Lextreyà, ngaâi àõnhtiïën haânh cöng viïåc àiïìu tra nhûäng bûúác naâo nûäa?
 10. 10. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 10 - Theo töi nghô, trûúác hïët laâ phaãi xaác minh cho àûúåc keã bõgiïët laâ ai, cöng viïåc naây cöng khöng khoá khùn lùæm. Khi chuáng tabiïët àûúåc anh ta laâ ngûúâi nhû thïë naâo, vaâ àöìng boån cuãa anh taålaâ ai, chuáng ta seä dïî daâng biïët àûúåc anh ta àaä laâm nhûäng gò úãheãm Pitt trong àïm khuya khoùæt vaâ àaä gùåp ai, úã àêu, keã naâo àaägiïët haåi anh ta úã cêìu thang cuãa ngaâi Khörex Khaker. Ngaâi coáàöìng yá nhû vêåy khöng, thûa ngaâi Holmes? - Töi taán thaânh,nhûng riïng töi töi seä tiïën haânh àiïìu tra theo möåt con àûúângkhaác hoaân toaân. - Ngaâi àõnh theo hûúáng naâo? - ÖÌ töi khöng muöën ngaâi tham gia vaâo, ngaâi cûá tiïën haânhtheo caách cuãa ngaâi, coân töi seä tiïën haânh theo caách cuãa töi. Saucuâng chuáng ta seä so saánh kïët quaã cuãa cuöåc tòm kiïëm vaâ nhû vêåy,coá gò chuáng ta seä böí sung cho nhau. - Rêët tuyïåt. - Lextreyà noái. - Bêy giúâ ngaâi haäy quay laåi heãm Pitt, têët nhiïn ngaâi seäkhöng gùåp ngaâi Khörex Khaker. Ngaâi haäy chuyïín chúâ öng tanhûäng lúâi naây cuãa töi: àïm höm qua coá keã mêët trñ rêët khaát maáuàang bõ möåt cún cuöìng daåi do loâng cùm thuâ Napölïöng àaä túáithùm nhaâ öng êëy. Àiïìu naây rêët phuâ húåp vúái baâi baáo cuãa öng ta. Lextreyà ngaåc nhiïn nhòn Sherlock Hoimes: - Chùèng leä ngaâi cuäng nghô nhû vêåy sao? Holmes móm cûúâi. - Töi coá yá nghô êëy aâ? Coá thïí laâ töi khöng coá yá nghô àoá.Nhûng chuyïån nhû vêåy seä laâm cho ngaâi Khörex Khaker vaânhûäng ngûúâi àùåt baáo daâi haån cuãa nghiïåp àoaân trung têm êën loaáttoâ moâ vaâ thuá võ àêëy: Watxún, ngay ngaây höm nay chuáng ta seärêët bêån. Töi rêët lêëy laâm hên haånh, thûa ngaâi Lextreyà, nïëu ngaâivaâo luác 18 giúâ chiïìu gheá laåi chöî chuáng töi úã kiïåt Beyker, coân töicûá giûä bûác aãnh nheá. Töi cuâng vúái Holmes löåi böå àïën kiïåt Khayxtrit àïí gheá vaâotiïåm cuãa anh em nhaâ Kharàing, núi ngûúâi ta àaä cho mua bûáctûúång. Ngûúâi baán haâng treã tuöíi baáo cho chuáng töi hay rùçng ngaâiKharàing chó cuöëi buöíi múái túái tiïåm, coân anh ta thò khöng thïícho chuáng töi biïët àûúåc tin tûác vò anh ta múái laâm viïåc úã àêy
 11. 11. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 11chûa lêu. Trïn khuön mùåt cuãa Holmes thoaáng hiïån nhûäng neátthêët voång, chaán chûúâng. - Àaânh vêåy thöi, Watxún, khöng phaãi luác naâo cuäng thaânhcöng àûúåc. - Cuöëi cuâng anh lïn tiïëng. - Buöåc loâng chuáng ta phaãi gheá àïën àêy vaâo cuöëi giúâ laâmviïåc vêåy, vò maäi àïën bêy giúâ ngaâi Kharàing vêîn chûa àïën àêy.Túá coá yá àõnh nhû cêåu àaä àoaán àêëy, túá seä bùæt tay vaâo viïåc nghiïncûáu cêu chuyïån cuãa nhûäng bûác tûúång tûâ bûúác àêìu tiïn nhêët àïílaâm saáng toã: trong quaá trònh xuêët hiïån noá àaä coá nhûäng chûáng cúánaâo kyâ laå hay khöng xaác àinh trûúác söë phêån quaá laå luâng cuãachuáng noá. Chuáng ta seä ài àïën chöî ngaâi Mörda Khedxö úã àaåi löåKenhingtön vaâ thûã xem öng ta coá mang àïën cho chuáng ta möåttia saáng naâo khöng? Chuáng töi ài xe mêët caã tiïëng àöìng höì múái túái cûãa haâng cuãaöng chuã buön àöì tranh tûúång. Öng coá khöí ngûúâi thêëp beá, nhûngmêåp maåp, böå mùåt àoã au, daáng àiïåu coá veã xoã xiïn, thêm àöåc. - Vêng, thûa ngaâi, hùæn àaä àêåp vúä ngay trong tiïåm cuãa töi. -Öng taâ noái - Chuáng töi àaä àoáng thuïë àïí laâm gò, nïëu nhû bêët cûáthùçng àïën naâo cuäng coá thïí àïën àêy ùn tröåm vaâ laâm hû hoãnghaâng hoaá cuãa töi? Vêng, thûa ngaâi, töi àaä baán cho öng baác sôBarnhicöët caã hai bûác tûúång. Thêåt laâ xêëu höí vaâ nhuåc nhaä quaá!Thûa ngaâi, àoá chó laâ laâ hiïån traång vö chñnh phuã, theo yá töi laânhû vêåy. Chó coá nhûäng tïn vö chñnh phuã múái coá khaã nùng laâmchuyïån àêåp phaá nhûäng bûác tûúång. Töi mua nhûäng bûác tûúång kiaúã àêu aâ? Töi khöng hiïíu chuyïån êëy thò liïn quan gò àïën cêuchuyïån kia chûá? nhûng nïëu quaã thêåt ngaâi cêìn biïët àiïìu àoá thòtöi seä kïí. Töi àaä mua noá úã chöî ngaâi Gelder vaâ höåi cuãa öng ta úãheãm Chertr nùçm trïn phöë Stepnhi. Àêëy laâ möåt haäng khaá nöíitiïëng, töìn taåi àaä hai mûúi nhùm nay. Töi àaä mua bao nhiïu bûácêëy aâ? Ba caái. Hai caái töi àaä baán laåi cho baác sô Bamhicöët, coân möåtcaái thò bõ àêåp vúä giûäa ban ngaây ban mùåt ngay trong tiïåm cuãa töithïë múái ghï chûá! Töi coá biïët con ngûúâi chuåp trong têëm aãnh naâykhöng êëy aâ? Khöng, töi khöng biïët. Khöng, ngûúåc laåi, töi coá biïët.Àoá laâ Beppö, möåt thúå kim hoaân ngûúâi Y. Thónh thoaãng hùæn coáàïën chöî töi laâm möåt vaâi viïåc vùåt. Hùæn ta coá thïí xeã göî, cûa vaán vaâtö son thïëp vaâng vaâo nhûäng khung aãnh. Hùæn múái ài khoãi àêyàûúåc möåt tuêìn lïî, cho túái bêy giúâ, töi khöng nghe noái gò vïì hùæn
 12. 12. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 12caã. Khöng, töi khöng àûúåc biïët hùæn ta tûâ àêu túái, hiïån nay hùæn úãàêu töi cuäng khöng biïët. Töi khöng coá gò phaãi chöëng àöëi hùæn hïët.Hùæn ta laâm viïåc khöng àïën nöîi töìi. Hùæn ta ài khoãi hai ngaây thòbûác tûúång cuãa töi bõ àêåp vúä... - Thïë naâo, ngaâi Mörda Khedxön àaä cung cêëp cho chuáng tanhûäng söë liïåu nhiïìu hún chuáng ta mong àúåi - Holmes noái, chuángtöi ra khoãi tiïåm, - Thïë laâ thùçng Beppö àaä nhuáng tay vaâo nhûängvuå vûâa xaãy ra úã Kenhingtön cuäng nhû úã Kexingtön. Nhúâ nhûängsöë liïåu naây chuáng ta àaä khöng tiïëc sûác àïí ài thïm mûúâi dùåmnûäa. Bêy giúâ, Watxún, chuáng ta seä túái Stepnhi, gùåp ngaâi Geldervaâ höåi cuãa öng êëy. Àoá laâ quï hûúng xûá súã cuãa nhûäng bûác tûúång.Túá tin rùçng chuáng ta seä gùåp nhûäng àiïìu bêët ngúâ vaâ thuá võ êëy. Chuáng töi vöåi vaä rúâi khoãi Luên Àön thanh lõch vaâ giaâusang, boã qua nhûäng khaách saån sang troång, boã qua nhûäng khaáchsaån sang troång, boã qua Luên Àön vúái nhûäng nhaâ haát löång lêîy,xûá súã cuãa vùn hoaá, giaãi trñ, boã qua Luên Àön thûúng maåi buönbaán sêìm uêët, boã qua Luên Àön bïën caãng taâu beâ têëp nêåp àïí cuöëicuâng rúi vaâo möåt vuâng duyïn haãi moåc àêìy nhûäng keã ngheâo àoáichui ruác, tuå têåp laåi tûâ khùæp caác xoá xónh cuãa chêu Êu. Trïn möåtàûúâng phöë röång raäi chuáng töi àaä tòm thêëy xûúãng àuác tûúång. Caáixûúãng nùçm trong möåt caái sên chung röång lúán àûång àêìy nhûängtêëm bia möå àaá. Trong xûúãng coá möåt phoâng röång lúán, úã àoá coá nùmmûúi nhên cöng àang laâm viïåc, keã thò nhaâo nùån, ngûúâi thò goåtgiuäa taåo hònh. Öng chuã to lúán àêîy àaâ, maái toác baåc trùæng àoán tiïëp chuángtöi rêët niïìm núã, öng traã lúâi nhûäng cêu hoãi cuãa Holmes löåt caáchmaåch laåc, roä raâng. Trong quyïín ghi cheáp cuãa öng coá chûáng nhêånlaâ nhûäng bûác tûúång baán thên Napötlïöng - cöng trònh tuyïåt taáccuãa Àevin àaä àûúåc saãn xuêët haâng loaåt: Trong àoá coá ba bûác tûúångàaä baán cho Mörda Khedxön gêìn möåt nùm trûúác àêy, àoá laâ möåtnûãa cuãa böå saáu tûúång riïng biïåt. Ba pho tûúång coân laåi àûúåc, baáncho anh em nhaâ Kharàing úã àaåi löå Kenxingtön: Khöng! Nhûängbûác tûåúng cuãa böå saáu caái, êëy khöng coá gò khaác biïåt caã. Khöng, åöng khöng hïì biïët möåt chuát gò caã? vò lyá do gò maâ coá keã laåi coá yánghô thuã tiïu àêåp phaá nhûäng bûác tûúång êëy. Y nghô àoá laâm öngta buöìn cûúâi. Giaá xuêët xûúãng cuãa nhûäng bûác tûúång êëy chó coá 6siling, nhûng giaá baán leã coá thïí túái 12 siling hoùåc cao hún thïë
 13. 13. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 13nûäa. Mêëy caái tûúång àûúåc chïë taåo nhû sau: trûúác hïët ngûúâi ta àöíhai nûãa caái mùåt, sau àoá ngûúâi ta gùæn hai nûãa àoá laåi vúái nhau.Têët caã cöng viïåc thöng thûúâng àoá àïìu do hai ngûúâi Y thûåc hiïåntrong chñnh cùn phoâng naây. Khi bûác tûúång àûúåc laâm xong ngûúâita àùåt noá lïn chiïëc baân ngoaâi kia àïí phúi cho khö. Vaâ cuöëi cuânglaâ cêët vaâo trong kho. Ngoaâi ra öng ta khöng coân gò àïí kïí nûäa. Nhûng khi Holmes àûa cho öng chuã têëm hònh àaä lêëy àûúåctrong tuái aáo keã bêët haånh thò lêåp tûác thaái àöå öng chuã toã ra vöcuâng cùm phêîn. Khuön mùåt öng taái xanh vò giêån dûä, löng maâydûång àûáng trïn cùåp mùæt xanh biïëc múã trö tröë. - A! Thùçng àïíu! - Öng ta heát lïn - Vêng töi biïët thùçng naâykhaá roä. Xûúãng cuãa töi àaä àûúåc moåi ngûúâi quyá troång kñnh nïí,trong suöët thúâi gian daâi töìn taåi chó coá möåt lêìn bõ caãnh saát túáihoaånh hoeå cuäng chó vò caái thùçng mêët daåy naây àêy! Chuyïån àoáxaãy ra caách àêy hún möåt nùm röìi. Hùæn àaä duâng dao àêm möåt ngûúâi Y úã ngoaâi àûúâng, hùæntröën khoãi tay ngûúâi caãnh saát vaâ chaåy àïën gùåp töi úã phên xûúãng.Chñnh úã àêy hùæn ta àaä bõ bùæt, tïn hùæn laâ Beppö, hoå cuãa hùæn töikhöng biïët. Nïëu kïët töåi töi thò cuäng àaáng àúâi vò khöng hiïíu taåisao töi laåi nhêån möåt con ngûúâi coá böå mùåt nhû vêåy vaâo laâm viïåc.Nhûng hùæn cuäng laâ möåt ngûúâi cöng nhên töët, möåt trong nhûängngûúâi gioãi viïåc nhêët úã àêy. - Hoå àaä kïët aán hùæn ra sao? - Ngûúâi ta kïët aán hùæn möåt nùm tuâ, vò ngûúâi hùæn àêm vêîncoân söëng. Chùæc giúâ naây hùæn ta àaä àûúåc tûå do röìi, nhûng saokhöng thêëy vaác mùåt àïën àêy trònh diïån àïí xin viïåc. Ú chöî töihùæn coá möåt ngûúâi anh em baâ con vêîn àang laâm viïåc vúái töi. Coá leäanh ta seä noái cho ngaâi roä hiïån nay Beppö àang úã àêu. - Khöng cêìn - Holmes vöåi thöët lïn - Ngaâi nïn hiïíu rùçngkhöng nïn noái cho ngûúâi anh em hoå cuãa hùæn möåt lúâi naâo hïët...Töi xin ngaâi àûâng noái duâ chó möåt lúâi. Viïåc naây rêët hïå troång.Caâng ài sêu bao nhiïu töi caâng thêëy noá nghiïm troång bêëy nhiïu.Trong cuöën söí buön baán cuãa ngaâi coá thêëy ghi laâ nhûäng bûáctûúång kia baán vaâo ngaây möìng ba thaáng saáu nùm ngoaái. Thïë ngaâicoá thïí cho töi biïët Beppö bõ bùæt ngaây naâo?
 14. 14. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 14 - Töi coá thïí nhúá laåi ngaây êëy möåt caách chñnh xaác vò dûåa vaâobaãng chêëm cöng traã lûúng. - Ngûúâi chuã traã lúâi, - Vêng, - Öng tanoái tiïëp vaâ àaâo búái trong àöëng giêëy maá cuãa mònh, - Hùæn ta nhêånkyâ lûúng cuöëi cuâng vaâo ngaây 20 thaáng 5. - Xin thaânh thêåt caám ún ngaâi, -Holmes noái, -Töi seä khöngdaám laâm mêët thúâi gian cuãa ngaâi vaâ cuäng khöng daám laåm duångloâng töët sûå kiïn trò cuãa ngaâi nûäa. Sau khi àïì nghõ öng chuã àûâng noái vúái ai möåt lúâi naâo vïìcuöåc gùåp gúä noái chuyïån vúái chuáng töi trong luác chia tay, chuángtöi bûúác ra khoãi xûúãng vaâo quay vïì phña têy. Nûãa ngaây tröi qua tûâ lêu, chuáng töi àaä kõp thúâi ùn àiïímtêm taåi möåt nhaâ haâng, ngay löëi vaâo nhaâ haâng ngûúâi ta àangquaãng caáo vaâ baán baáo, vaâ úã trïn möåt khuön àùåc biïåt thêëy àùngthöng baáo vïì tin tûác múái nhêån àûúåc coá möåt doâng chûä lúán "Möåt vuåaán maång úã Kenxingtön, möåt thùçng àiïn giïët ngûúâi". Nhòn vaâobaâi baáo chuáng töi khùèng àõnh laâ ngaâi Khörex Kharker àaä kõpàùng baâi baáo cuãa mònh. Hai cöåt baáo ghi àêìy nhûäng lúâi leä giêåtgên vaâ vö cuâng hoa myä bay bûúám vïì nhûäng sûå kiïån xaãy ra trongnhaâ öng ta. Holmes traãi túâ baáo ra baân vaâ àoåc, anh vêîn ùn möåtcaách ngon laânh. Anh chó dûâng laåi hai lêìn cûúâi khò khò. "Watxún, moåi viïåc àïìu töët àeåp vaâ öín thoaã, - anh lïn tiïëng, -Haäy nghe àêy: "Thêåt thuá võ khi phaãi thûâa nhêån khöng coá möåtquan àiïím naâo khaác biïåt khi àaánh giaá sûå kiïån, ngaâi Lextreyà -möåt trong nhûäng thaám tûã lûâng danh cuãa caãnh saát daây daån kinhnghiïåm nhêët vaâ ngaâi Sherlock Holmes möåt nhaâ trinh thaám, möåtchuyïn gia giaám àõnh khaá nöíi tiïëng àïìu ài àïën möåt nhêån àõnhlaâ nhûäng chuöîi sûå kiïån kyâ quaái àaä kïët thuác möåt caách bi thaãmnhû vêåy chûáng toã àoá laâ möåt sûå àiïn röì, chûá khöng phaãi laâ möåtvuå aán naâo hïët. Nhûäng sûå kiïån àaä àûúåc chuáng töi nïu ra hoaântoaân khöng thïí coá möåt caách giaãi thñch naâo khaác ngoaâi chuyïånàiïn röì". Baâi baáo naây, Watxún, àoá laâ möåt kho baáu hiïån nay nïëunhû chuáng ta biïët caách sûã duång noá. Coân bêy giúâ, khi cêåu àaä ùnuöëng no say thò chuáng ta seä quay laåi Kenxingtön àïën ngûúâi chuãtiïåm "Nhûäng ngûúâi anh em Kharàing" àïí xem öng ta seä kïí chochuáng ta nghe nhûäng gò naâo. Chuã nhên cuãa cûãa haâng buön baán kia laâ möåt ngûúâi hiïëuàöång, nhanh nheån, thaáo vaát, thöng minh vaâ thñch bùæt chuyïån.
 15. 15. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 15 - Vêng, thûa ngaâi, töi àûúåc biïët têët caã qua túâ baáo buöíichiïìu. Ngaâi Khörex Kharker - àoá laâ khaách haâng quen biïët cuãachuáng töi. Chuáng töi àaä baán cho öng ta bûác tûúång êëy caách àêyba thaáng. Chuáng töi mua moán haâng àoá úã chöî ngaâi Gelder, ba bûáctûúång nhû thïë. Têët caã àïìu àûúåc baán hïët röìi, baán cho ai û? Töiphaãi xem qua söí mua baán cuãa mònh möåt chuát röìi seä traã lúâi hêìungaâi. Vêng, úã àêy ghi cheáp àêìy àuã hïët. Möåt bûác tûúång baán chongaâi Kharker, bûác khaác baán cho ngaâi Àrödaye Braun, hiïån söëngúã Tridik, trïn àûúâng Laburnum Vïl, coân bûác thûá ba baán chongaâi Xenàförà, söëng úã Reàing trïn àaåi löå Lauer Gröv. Trong luác ngaâi Kharàing thao thao bêët tuyïåt, Holmes cûághi ghi cheáp cheáp lia lõa. Tröng anh coá veã haâi loâng lùæm. Tuy thïëanh khöng giaãi thñch cho töi möåt chuát gò hïët vaâ chó noái möîi möåtcêu laâ: Chuáng ta cêìn phaãi vïì gêëp vò Lextreyà àang àúåi chuáng taúã nhaâ. Roä raâng laâ viïn thaám tûã àang àúåi chuáng töi vaâ àang toã rasöët ruöåt, ài ài laåi laåi trong phoâng. Khi chuáng töi vïì túái heãmBeyker, nhòn thêëy veã quan troång cuãa anh ta chuáng töi dïî daângàoaán nhêån àûúåc laâ möåt ngaây tröi qua àöëi vúái anh ta cuäng khöngphaãi laâ vö ñch. - Cöng viïåc ra sao röìi, thûa ngaâi Holmes? - Anh ta hoãi. - Chuáng töi buöåc phaãi laâm cöng viïåc cêìn thiïët laâ thu hoaåchkhöng phaãi laâ töìi. - Anh baån cuãa töi traã lúâi. - Chuáng töi àaä gheáthùm hai nhaâ buön vaâ caã öng chuã xûúãng àuác tûúång. Töi àaä quantêm àïën tûâng bûác tûúång möåt ngay tûâ luác ban àêìu. - Söë phêån cuãa tûâng bûác tûúång! - Lextreyà thöët lïn kinhngaåc, - Thöi àûúåc, thöi àûúåc, thûa ngaâi Holmes, möîi ngûúâi coámöåt phûúng phaáp vaâ àûúâng hûúáng riïng cuãa mònh, töi khöng coáyá àõnh tranh luêån vúái ngaâi, nhûng töi caãm thêëy sau möåt ngaây töiàaä thu lûúåm hún ngaâi khaá nhiïìu àêëy. Töi àaä dûång àûúåc möåt lyálõch khaá hoaân chónh vïì ngûúâi bõ giïët. - Vêng, ngaâi noái caái gò thïë? - Töi àaä xaác àõnh àûúåc nguyïn nhên xaãy ra vuå aán. - Thêåt laâ tuyïåt vúâi. - ÚÃ chöî chuáng töi coá möåt chuyïån gia, möåt viïn thanh trachuyïn vïì vêën àïì ngûúâi Y’söëng úã àêy. Ú trïn cöí cuãa ngûúâi bõgiïët coá àeo möåt cêy thêåp tûå àaåo thiïn chuáa giaáo. Ngoaâi ra nûúác
 16. 16. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 16da ngùm àen cuãa hùæn ta chûáng toã hùæn ta laâ ngûúâi quï úã miïìnnam. Viïn thanh tra tïn laâ Khil nhêån ngay ra hùæn khi múáithoaáng nhòn. Tïn hùæn laâ Pïtrö Venutri, laâ keã tûâ miïìn Neapölàïën, möåt tïn àêìu tröåm àuöi cûúáp àaáng gúâm nhêët úã Luên Àön.Ngaâi thêëy àêëy, têët caã àaä bùæt àêìu saáng toã. Keã giïët hùæn ta coá leäcuäng laâ möåt ngûúâi Y. Pïtrö àang rònh moâ tòm kiïëm hùæn ta, vaâhùæn àaä boåc theo têëm hònh cuãa thùçng kia trong tuái àïí khoãi cheámnhêìm ngûúâi khaác. Hùæn ta rònh moâ keã thuâ cuãa mònh vaâ nhònthêëy thùçng kia vaâo nhaâ, hùæn ung dung àûáng àúåi úã ngoaâi. Khithùçng kia tûâ trong nhaâ bûúác ra, hùæn nhaãy böí àïën vaâ trong luácgiaânh giêåt hùæn àaä bõ möåt nhaát dao cuãa keã thuâ àêm chïët... Ngaâinghô gò vïì chuyïån naây thûa ngaâi Sherlock Holmes? - Tuyïåt vúâi, thêåt laâ tuyïåt vúâi, thûa ngaâi Lextreyà! - Holmes thöët lïn. - Nhûng töi hoaân toaân khöng hiïíu ngaâigiaãi thñch chuyïån àêåp phaá nhûäng bûác tûúång kia nhû thïë naâo? - Laåi chuyïån nhûäng bûác tûúång! Ngaâi khöng thïí naâo dûát boãàûúåc nhûäng bûác tûúång êëy ra khoãi àêìu û? Röët cuöåc lõch sûã cuãanhûäng bûác tûúång kia chó laâ möåt chuyïån nhoã nhùåt khöng àaángquan têm. Möåt vuå thuêìn tuyá ùn cùæp vùåt, vò noá maâ ngûúâi ta chó coáthïí kïët aán 6 thaáng tuâ laâ cuâng chûá gò. Coân chuyïån giïët ngûúâi múáilaâ cêìn noái túái vaâ cêëp baách, ngaâi thêëy khöng? Töi àaä nùæm trongtay àêìy àuã chûáng cúá cuãa noá. - Ngaâi seä tiïëp tuåc tiïën haânh cöng viïåc nhû thïë naâo? - Rêët àún giaãn töi seä cuâng vúái Khil seä ài túái khu vûåc daânhriïng cho ngûúâi YÁ, vaâ úã àoá chuáng töi seä truy bùæt keã hung thuã -ngûúâi àaä chuåp trong hònh ngaâi àang giûä. Töi seä bùæt hùæn vúái töåigiïët ngûúâi, ngaâi coá muöën tham gia cuâng chuáng töi khöng? - Caám ún, khöng. Töi coá möåt yá nghô laâ chuáng ta àaåt kïët quaãmöåt caách quaá û àún giaãn. Töi khöng thïí baão àaãm, vò coân phuåthuöåc... toám laåi coân phuå thuöåc vaâo möåt dûä kiïån maâ noá khöngnùçm trong quyïìn haån cuãa töi. Coá hai khaã nùng giaânh thùæng lúåimöåt chöëng laåi. Nhû vêåy, töi hy voång lïëu töëi nay ngaâi cuâng ài vúáichuáng töi, chuáng ta seä toám cöí tïn töåi phaåm. - ÚÃ khu vûåc ngûúâi Y aâ? - Khöng bao giúâ. Theo töi chñnh xaác nhêët laâ tòm hùæn úãTridik. Nïëu ngaâi töëi nay cuâng töi àïën khu vûåc Tridik thò töi hûáa
 17. 17. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 17vúái ngaâi laâ ngaây mai seä theo ngaâi túái chöî nhûäng ngûúâi Y. Tròhoaän chuyïën cuãa ngaâi thò khöng coá gò nguy haåi caã. Coân bêy giúâcêìn phaãi ngaã lûng möåt chuát, vò chuáng ta ài trûúác 23 giúâ thò seäkhöng coá yá nghôa gò hïët. Coân luác quay vïì chùæc chuáng ta phaãi àúåiàïën saáng mêët. Ngaâi duâng bûäa töëi vúái chuáng töi chûá? Vaâ nùçmnghó möåt laát chöî ài vùng kia. Coân cêåu Watxún, cêåu haäy goåi duâmmònh ngûúâi àûa thû, túá muöën gûãi möåt bûác thû thûúång khêín. Suöët buöíi töëi höm àoá, Holmes luåc loåi trong àöëng baáo cuä cuãamònh, àöëng baáo àûúåc chêët dêìy trong phoâng xeáp. Khi anh bûúácra, töi thêëy trong àöi mùæt cuãa anh chûáa àûång möåt tin rêët hïåtroång, nhûng anh im lùång khöng hïì noái cho chuáng töi biïët kïëtquaã cuãa cuöåc luåc tòm nhûäng túâ baáo cuãa mònh. Töi àaä nghiïn cûáucaác phûúng phaáp cuãa baån töi, cho nïn thêåm chñ khöng hiïíu yánghôa cuãa viïåc anh laâm cho lùæm, töi cuäng àoaán laâ anh àang tòmcaách àïí toám tïn töåi phaåm. Tïn töåi phaåm êëy àang tòm caách tiïudiïåt nöët hai pho tûúång baán thên Napölïöng coân laåi, möåt tronghai caái àoá àang nùçm úã Tridik nïëu nhû töi khöng nhúá nhêìm.Khöng coân nghi ngúâ gò nûäa, muåc àñch cuãa cuöåc haânh quên töëinay cuãa chuáng töi laâ toám goån keã àõch ngay taåi chöî hùæn gêy aán.Töi khöng thïí naâo khöng thaán phuåc tñnh laáu caá ranh maänh cuãaanh baån töi, anh àaä cöë yá àaánh lûâa trïn möåt túâ baáo buöíi chiïìumöåt chuyïån hoaân toaân bõa àùåt nhùçm laâm cho tïn töåi phaåm antêm haânh àöång maâ khöng phaãi lo lùæng gò. Vò vêåy, töi khöng hïìngaåc nhiïn khi Holmes khuyïn töi nïn cêìm theo khêíu suáng luåc.Coân anh thò mang theo thûá vuä khñ quyá giaá cuãa anh, àoá laâ chiïëcroi da caán bõt chò. Àuáng 23 giúâ coá möåt cöî xe ngûåa àïën àûáng trûúác cûãa nhaâchuáng töi. Theo cêìu Khammerxmit chuáng töi qua bïn kia söngTemda. Chuáng töi àïì nghõ ngûúâi àaánh xe ngûåa àúåi, röìi chuáng töilöåi böå lùång leä ài. Möåt laát sau chuáng töi loåt vaâo con àûúâng khönghïì coá cêy cöëi. Hai bïn àûúâng laâ nhûäng biïåt thûå nho nhoã xinhxùæn tröng thêåt àeåp mùæt. Xung quanh möîi nhaâ àïìu coá möåtkhoaãnh vûúân nhoã. Dûúái aánh saáng cuãa ngoån àeân àûúâng chuáng töiàoåc àûúåc doâng chûä khùæc trûúác möåt caái cöíng "Villa Laburnum".Nhûäng ngûúâi trong nhaâ coá leä àaä ngon giêëc hïët röìi, búãi toaân böångöi nhaâ àûúåc bao phuã möåt maân àïm daây àùåc, chó duy nhêët coámöåt khoaãng troân heåp gêìn cûãa ra vaâo laâ coá möåt chuát aánh saáng lúâmúâ, hùæt vaâi gioåt aánh saáng yïëu úát ra möåt löëi ài úã ngoaâi vûúân.
 18. 18. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 18Chuáng töi lùång leä bûúác qua cöíng àûáng nêëp sau boáng töëi cuãa dêîyhaâng raâo bùçng göî phên chia khu vúái àûúâng phöë. Tuy thïë cuöåc chúâ àúåi mai phuåc cuãa chuáng töi khöng àïënnöîi quaá lêu vaâ àûúåc kïët thuác möåt caách bêët ngúâ nhêët, kyâ quùåcnhêët. Böîng nhiïn, khöng hïì coá möåt sûå baáo trûúác naâo hïët, caánhcöíng cuãa khu vûúân bõ bêåt tung ra vaâ möåt boáng àen nhanh nheånnhû möåt con khó nhêíy theo löëi moân trong vûúân. Chuáng töi nhònthêëy caái boáng àoá nhúâ möåt chuát aánh saáng le loái roåi ra tûâ cûãa söí.Sau àoá chiïëc boáng biïën mêët vaâo boáng àïm yïn tônh im lùång keáodaâi, chuáng töi àûáng im thin thñt, nñn thúã chúâ àúåi. Cuöëi cuâng möåtêm thanh "rùæc" rêët nhoã vang lïn àaánh thûác sûå chuá yá cuãa chuángtöi. Àoá laâ tiïëng kïu cuãa caánh cûãa söí. Sûå im lùång trúã laåi baotruâm. Chùæc laâ tïn töåi phaåm àang lang thang khùæp nhaâ. Bêët ngúâchuáng töi nhòn thêëy aánh àeân pin cuãa hùæn chiïëu saáng trongphoâng. Pho tûúång chùæc khöng nùçm chöî àoá, vò sau àoá aánh saángchuyïín sang buöìng khaác. - Chuáng ta haäy tûâ tûâ tiïën àïën chöî cûãa söí àang múã. Chuêínbõ sùn saâng chöåp lêëy hùæn, khi hùæn nhaãy ra - Lextreyà thò thêìm. Nhûng keã phaåm töåi àaä nhaãy ra trûúác luác chuáng töi chuêínbõ rúâi chöî nêëp. Hùæn dûâng laåi chöî coá aánh saáng, trong tay cêìm möåtvêåt gò àoá trùng trùæng, sau àoá hùæn lú laáo nhòn xung quanh, àûúângphöë yïn tônh laâm cho hùæn yïn têm. Quay lûng vïì phña chuáng töihùæn àùåt vêåt vûâa tòm thêëy xuöëng àêët, vaâ trong tñch tùæc chuáng töinghe thêëy luác àêìu laâ möåt tiïëng àêåp kïu roä to, sau àoá laâ tiïëng goäkhe kheä vaâ kïu rùng rùæc. Hùæn maãi miïët chuá yá vaâo cöng viïåc àïënnöîi khöng thïí nghe nhûäng bûúác chên roán reán cuãa chuáng töiàang tiïën túái gêìn. Holmes nhû möåt con coåp nhaãy ra öm lêëy lûngtïn töåi phaåm, coân töi vaâ Lextreyà thò tuám lêëy hai tay hùæn vaâtroâng vaâo möåt chiïëc coâng söë taám. Khi hùæn quay laåi, töi nhòn thêëykhuön mùåt gúám ghiïëc trùæng bïåch ra nhû khöng coân möåt gioåtmaáu, bõ biïën daång möåt caách kinh khuãng vaâ töi khùèng àõnh hùænchñnh laâ ngûúâi maâ töi àaä nhòn thêëy trong têëm aãnh. Riïng Holmes thò khöng chuá yá àïën tïn töåi phaåm bõ bùæt,anh àang maãi mï vúái cöng viïåc tòm kiïëm vêåt maâ tïn tuâ binh cuãachuáng töi vûâa bùæt àûúåc mang tûâ trong nhaâ ra. Àoá laâ bûác tûúångNapölïöng àaä bõ àêåp vúä tan taânh. Hoaân toaân giöëng vúái bûáctûúång maâ chuáng töi àaä nhòn thêëy luác saáng nay. Holmes lêìn lûúåt
 19. 19. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 19mang tûâng maãnh vúä àïën saát ngoån àeân, khöng boã soát möåt maãnhnaâo. Nhûng caác maãnh vúä àïìu khöng coá gò khùæc biïåt vúái maãnhthaåch cao bêët kyâ naâo. Khi anh kïët thuác cöng viïåc tòm kiïëm cuãamònh thò caánh cûãa böîng múã ra vaâ ngûúâi chuã nhaâ hiïån ra trûúácmùæt chuáng töi - möåt ngûúâi àaân öng àêîy àaâ, phuác hêåu, mùåc quêìnêu vaâ aáo sú mi. - Coá phaãi ngaâi laâ Àröàaye Braun khöng? Nïëu nhû töikhöng nhêìm, - Holmes lïn tiïëng hoãi. - Vêng, thûa ngaâi! Coân ngaâi chùæc laâ Sherlock Holmes?Ngûúâi àûa thû àaä mang bûác thû cuãa ngaâi àïën cho chuáng töi. Töiàaä laâm àuáng têët caã nhûäng gò maâ ngaâi àaä dùån. Chuáng töi àaä àoángtêët caã cûãa vaâ chúâ àúåi àiïìu gò seä xaãy ra. Rêët sung sûúáng laâ tïnàïíu caáng naây khöng thoaát khoãi tay ngaâi. Xin múâi caác ngaâi haäyvaâo nhaâ uöëng möåt chuát gò cho êëm buång röìi haäy lïn àûúâng. Nhûng Lextreyà muöën àûa keã phaåm töåi vaâo phoâng giamcaâng súám caâng töët, vaâ sau àoá vaâi phuát àöìng höì, cöî xe àûa chuángtöi trúã vïì Luên Àön. Tïn phaåm nhên khöng daám hoá heá möåt lúâi.Hùæn tûác töëi nhòn chuáng töi qua moán toác quùn xoaä xuöëng traán. ÚÃ boát caãnh saát ngûúâi ta luåc soaát hùæn rêët kyä, nhûng khöngtòm thêëy vêåt gò ngoaâi mêëy àöìng siling vúái möåt con dao daâi lûúäi,trïn caán dao ngûúâi ta phaát hiïån thêëy coá vïët maáu. - Moåi viïåc àïìu töët àeåp. - Lextreyà noái trong luác chia tay vúáichuáng töi. - Ngaâi Kile rêët raânh vïì mêëy tïn naây vaâ dûång laåi caácsûå kiïån vuå aán cuãa hùæn ta àöëi vúái öng êëy khöng coá gò laâ khoá khùn.Ngaâi thêëy khöng lyá thuyïët cuãa töi àaä àûúåc khùèng àõnh hoaântoaân. Tuy nhiïn töi rêët biïët ún ngaâi, thûa ngaâi Holmes, vò ngaâiàaä àaåt trònh àöå tuyïåt vúâi nhû thïë àïí giùng möåt caái bêîy cho tïntöåi phaåm. Cho àïën têån bêy giúâ töi vêîn chûa thïí hiïíu nöíi, laâmsao ngaâi laåi coá yá nghô nhû thïë? - Töi e rùçng vaâo giúâ khua khoùæt thïë naây khöng thïí naâo giaãithñch àûúåc cho ngaâi hiïíu. - Holmes noái. - Hún nûäa coân möåt vaâichi tiïët chûa àûúåc xaác lêåp chùæc chùæn. Coân chuyïån naây, cêìn giaãiquyïët dûát àiïím têån göëc luön. Ngaây mai vaâo luác 6 giúâ, nïëu ngaâigheá laåi chöî töi, töi seä chó cho ngaâi xem giaá trõ cuãa vêåt maâ hiïånnay chuáng töi khöng thïí hiïíu hoaân toaân àûúåc.
 20. 20. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 20 Khi àïën thùm chuáng töi vaâo buöíi töëi höm sau, Lextreyàthöng baáo laåi cho chuáng töi têët caã nhûäng àiïìu maâ ngûúâi ta vûâakõp thúâi lêåp laåi vïì lyá lõch cuãa keã bõ bùæt. Hoå cuãa hùæn khöng aiàûúåc roä, tïn hùæn laâ Beppö. - Àoá laâ möåt keã vö cöng röìi nghïì bïë tùæc cuâng àûúâng nhêët úãmöåt bùng bïn Y. Coá möåt thúâi gian hùæn ta laâm nghïì àuác tûúångnghïå thuêåt, sau àoá àaä bõ sa thaãi vaâ àaä hai lêìn bõ ngöìi tuâ: Möåtlêìn vïì töåi ùn cùæp vùåt, lêìn sau vïì töåi àêm möåt ngûúâi àöìng hûúngcuãa mònh. Hùæn noái tiïëng Anh nhû tiïëng meå àeã. Cho àïën têån bêygiúâ ngûúâi ta vêîn khöng biïët hùæn àêåp mêëy pho tûúång baán thênNapölïöng àïí laâm gò. Hùæn kiïn quyïët tûâ chöëi nhûäng cêu hoãixoay quanh vêën àïì àoá, nhûng caãnh saát àaä xaác minh chñnh hùænta cuäng biïët laâm caác pho tûúång àoá, vaâ nhûäng pho tûúång bõ àêåpvúä cuäng coá phêìn hùæn ta laâm trong thúâi gian úã xûúãng àuác tûúångcuãa ngaâi Gelder vaâ höåi cuãa öng ta. Têët caã nhûäng tin tûác àoá chuáng töi àaä biïët àûúåc phêìn lúán.Holmes lùæng nghe chi vò lõch sûå vaâ xaä giao maâ thöi, töi laâ ngûúâibiïët anh ta khaá roä, töi nhêån thêëy hònh nhû anh ta àang bêån têmvò möåt chuyïån khaác. Xuyïn qua mùåt naå maâ anh àang àeo, töibiïët anh àang àúåi hoùåc lo lùæng möåt chuyïån gò àoá. Cuöëi cuâng anhàûáng lïn, cùåp mùæt aánh lïn sung sûúáng. Tiïëng chuöng ngoaâi cûãavang lïn laãnh loát. Möåt phuát sau chuáng töi nghe roä tiïëng bûúácchên, vaâ möåt ngûúâi àaân öng àûáng tuöíi vúái böå mùåt àoã au coá möåtchuâm rêu quai noán àaä baåc trùæng bûúác vaâo phoâng. Tay phaãi öngcêìm möåt chiïëc va li àaä löîi thúâi. Bûúác vaâo, öng ta àùåt va li xuöëngbaân. - Töi coá thïí gùåp ngaâi Sherlock Holmes àûúåc khöng? Anh baån cuãa töi cuái gêåp ngûúâi xuöëng àaáp lïî, vaâ trïn miïånganh ta thoaáng möåt nuå cûúâi. - Coá phaãi ngaâi laâ Xenàförà tûâ Reàing túái khöng? Nïëu töikhöng lêìm. - Anh lïn tiïëng hoãi. - Vêng, thûa ngaâi. Töi túái húi chêåm möåt chuát vò lõch taâuchaåy thêåt khöng húåp lyá chuát naâo... Ngaâi àaä viïët thû cho töi vïìbûác tûúång maâ töi coá? - Hoaân toaân àuáng nhû vêåy. - Töi coá mang theo bûác thû cuãa ngaâi àêy. Ngaâi viïët nhûsau: "Muöën mua nguyïn mêîu bûác tûúång baán thên Napölïöng
 21. 21. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 21cöng trònh tuyïåt taác cuãa Àevin, töi sùén saâng traã 10 baãng Anhcho bûác tûúång êëy, maâ hiïån nay noá thuöåc quyïìn súã hûäu cuãa ngaâi".Coá àuáng vêåy khöng? - Àuáng nhû thïë. - Bûác thû cuãa ngaâi àaä laâm cho töi kinh ngaåc, búãi töi khöngthïí naâo àoaán àûúåc laâm sao ngaâi biïët töi coá bûác tûúång êëy? - Cêu chuyïån naây giaãi thñch rêët àún giaãn. Ngaâi Kharàing,öng chuã cuãa hiïåu buön "Anh em nhaâ Kharàing" àaä noái vúái töirùçng, öng ta àaä baán cho ngaâi bûác tûúång cuöëi cuâng naây, vaâ cho töiàõa chó cuãa ngaâi. - Töi hiïíu, nhûng öng ta coá noái cho ngaâi roä laâ töi àaä traã choöng ta bao nhiïu tiïìn àïí coá bûác tûúång naây khöng? - Khöng, öng ta khöng hïì noái. - Töi laâ möåt ngûúâi chên thêåt, mùåc duâ töi khöng giêìu coá gò.Töi àaä traã cho bûác tûúång naây chó coá 15 siling, vaâ töi muöën thöngbaáo cho ngaâi biïët trûúác àiïìu êëy sau àoá seä nhêån àuã cuãa ngaâi 10àöìng baãng Anh. - Caái nguyïn tùæc chi li êëy laâm cho ngaâi thïm thanh tao,trong saåch, thûa ngaâi Xenàförà. Nhûng chñnh töi àaä àûa ra giaáàoá vaâ töi khöng hïì coá yá àõnh thay àöíi. - Vïì phña ngaâi quaã laâ cao thûúång, thûa ngaâi Holmes. Töiàaä àöìng yá vúái àïì nghõ cuãa ngaâi vaâ àaä mang theo bûác tûúång àêy. Öng ta múã nùæp va li ra, cuöëi cuâng chuáng töi nhòn thêëyngay caånh mònh, trong nhaâ mònh möåt bûác tûúång laânh lùån, khönghïì bõ sûát meã gò. Trûúác kia chuáng töi chó nhòn thêëy chuáng trongdaång bïí naát. Holmes ruát tûâ trong tuái ra möåt túâ giêëy vaâ àùåt noá lïn baân,àoá laâ túâ ngên phiïëu 10 baãng Anh. - Ngaâi haäy laâm ún, thûa ngaâi Xenàförà, múâi ngaâi haäy kyávaâo túâ giêëy naây dûúái sûå laâm chûáng cuãa caác võ ngöìi àêy. Trong túâgiêëy naây coá viïët laâ ngaâi nhûúång laåi cho töi quyïìn súã hûäu photûúång naây. Nhû ngaâi thêëy àêëy, töi laâ möåt ngûúâi cêín thêån. Baogiúâ cuäng phaãi àïì phoâng trûúác nhûäng hêåu hoaå vïì sau... Xin caámún ngaâi Xenàförà, coân àêy laâ tiïìn cuãa ngaâi. Xin chuác ngaâi moåi sûåtöët laânh.
 22. 22. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 22 Khi ngaâi khaách cuãa Holmes caáo lui, Sherlock laåi laâm chochuáng töi caâng ngaåc nhiïn hún. Trûúác hïët anh lêëy ra möåt chiïëckhùn traãi baân múái tinh, röìi traãi lïn baân. Sau àoá anh àùåt bûáctûúång múái mua lïn trïn. Xong xuöi anh giú chiïëc roi da cuãamònh lïn, duâng chiïëc caán bùçng chò rêët nùång, khöng thûúng tiïëcgiaáng möåt phaát lïn àónh àêìu bûác tûúång Napölïöng. Bûác tûúångvúä ra thaânh tûâng maãnh nhoã. Sau àoá Holmes ngùæm nghña kyälûúäng tûâng maãnh, cuöëi cuâng anh àûa cho chuáng töi möåt maãnhvúä keâm theo tiïëng thöët àùæc thùæng. Tröng maãnh vúä àoá coá möåt vêåttroân troân, àen àen tröng giöëng nhû nhên möåt cuãa möåt loaåi baánhngoåt thêåt duyïn daáng. - Thûa caác võ! Anh trõnh troång thöët lïn. - Haäy cho pheáp töiàûúåc giúái thiïåu vúái caác võ hoân ngoåc àen tuyïåt diïåu cuãa ngaâiBöràriïv (Böràriïv laâ möåt ngûúâi giaâu coá vaâ danh tiïëng àaä àoángmöåt vai troâ quan troång trong lõch sûã cuãa Y). Töi cuâng vúái Lextreyà lùång ài, sau àoá bõ choaáng vaáng búãitin thêåt àöåt ngöåt, chuáng töi chúåt vöî tay hoan hö nhiïåt liïåt nhûngûúâi ta vöî tay trong raåp haát sau möåt kïët cuåc thaânh cöng cuãa vúãdiïîn. Cùåp maá trùæng nhúåt cuãa Holmes trúã nïn höìng haâo, vaâ anhcuái gêåp ngûúâi kñnh cêín chaâo chuáng töi, nhû möåt diïîn viïn kõchsaânh soãi àûúåc khaán giaã hoan hö goåi ra trònh diïån laåi. - Vêng, thûa caác võ, - Anh lïn tiïëng tiïëp, - Àoá laâ viïn ngoåcàùåc biïåt nhêët trïn thïë giúái, rêët may mùæn bùçng phûúng phaáp suyluêån, diïîn giaãi töi àaä kõp thúâi phaát hiïån ra söë phêån cuãa noá tûâbuöìng nguã cuãa cöng tûúác phu nhên Kölöna úã taåi khaách saån"Àakr", núi maâ viïn ngoåc bõ mêët sau àoá àïí röìi chu du loåt vaâothaåch cao cuãa möåt trong saáu bûác tûúång baán thên Napölïöngàûúåc àuác tûâ xûúãng cuãa ngaâi Gelder úã Steápnhi. Têët nhiïn ngaâi Lextreyà vêîn coân nhúá vuå biïën mêët möåtcaách giêåt gên cuãa viïn àaá quyá naây chûá? Vaâ nhûäng tuyïåt voångcuãa caãnh saát Luên Àön khi tòm kiïëm noá. Caãnh saát höìi àoá coá nhúâtöi nhûng cuäng àaânh bêët lûåc. Moåi nghi ngúâ àïìu rúi vaâo con hêìugaái cuãa cöng tûúác phu nhên, àoá laâ àûáa con gaái Y. Moåi ngûúâi àïìubiïët con hêìu gaái kia coá möåt ngûúâi anh trai úã Luên Àön, nhûngmöëi quan hïå giûäa chuáng noá thò ngûúâi ta khöng thïí naâo xaác àõnhàûúåc. Cö aã tïn laâ Lukretxia Venutri. Khöng nghi ngúâ gò nûäa,Pïtrö, keã àaä bõ giïët chïët caách àêy hai höm laâ anh trai cuãa cö aã.
 23. 23. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 23Töi àaä àoåc laåi caác túâ baáo cuä vaâ phaát hiïån ra möåt àiïìu: Sûå biïënmêët cuãa viïn ngoåc kia xaãy ra trûúác hai ngaây sau àoá Beppö múáibõ bùæt, vaâ hùæn bõ bùæt taåi xûúãng cuãa ngaâi Gelder, àuáng dõp ngûúâita àang àuác nhûäng bûác tûúång Napölïöng. Bêy giúâ thò chuáng töi àaä roä möëi liïn quan cuãa caác sûå kiïån.Viïn ngoåc àaä úã trong tay Beppö. Coá khaã nùng hùæn ta àaä ùn cùæplaåi cuãa thùçng Petrö, cuäng coá khaã nùng chñnh Beppö laâ keã àöìngloaä vúái Petrö, hoùåc coá thïí hùæn laâ ngûúâi trung gian giûäa Petrö vaâem gaái cuãa Petrö. Àöëi vúái chuáng ta giaã thiïët naâo àuáng cuängkhöng quan troång lùæm. Vêën àïì cêìn baân laâ viïn ngoåc úã trong tayBeppö trong khi hùæn bõ caãnh saát àuöíi riïët, hùæn àaä chaåy vaâoxûúãng, núi hùæn laâm viïåc. Hùæn thûâa biïët laâ chó coân vaâi ba phuát àïítêíu taán ngay viïn ngoåc quyá giaá, nïëu khöng thò caãnh saát seä phaáthiïån ngay sau khi hùæn bõ bùæt. Trûúác mùåt hùæn coá saáu bûác tûúångNapölïöng bùçng thaåch cao àang phúi ngoaâi sên. Trong àoá coá khaãnùng möåt caái vêîn coân ûúát, Beppö laâ möåt ngûúâi thúå taâi nghïå, chócêìn möåt khoaãng khùæc hùæn àaä laâm xong möåt löî nhoã trong thaåchcao, röìi nheát viïn ngoåc vaâo àoá. Cuöëi cuâng chó cêìn vaâi ba àûúângphuâ pheáp laâ hùæn coá thïí laâm cho bûác tûúång coá laåi hònh daáng nhûban àêìu. Àêëy chñnh laâ núi cêët giêëu tuyïåt vúâi nhêët, khöng ai coáthïí nghô rùçng viïn ngoåc nùçm úã àoá. Nhûng Beppö àaä bõ bùæt vaâ bõkïët aán möåt nùm tuâ. Trong suöët thúâi gian àoá caã saáu bûác tûúång àaäbõ àem baán khùæp núi trong Luên Àön röìi. Hùæn khöng thïí naâobiïët àûúåc vêåt quyá giaá àoá nùçm trong bûác tûúång naâo. Chó coá thïíàêåp caã saáu bûác tûúång êëy hùæn múái coá khaã nùng tòm thêëy viïnngoåc. Tuy nhiïn Beppö chûa àïën nöîi tuyïåt voång, hùæn bùæt tay vaâocöng viïån tòm kiïëm möåt caách rêët phêën khúãi vaâ tûâ tûâ coá kïë hoaåchhùèn hoi nhúâ coá sûå maách baão cuãa ngûúâi baâ con trong xûúãng àuáctûúång cuãa ngaâi Gelder, hùæn biïët àûúåc nhûäng bûác tûúång àoá àaäbaán cho nhûäng nhaâ buön naâo. Hùæn rêët may mùæn, àûúåc nhêån vaâolaâm úã chöî ngaâi Mörda Khedxön vaâ thïë laâ hùæn ta biïët àûúåc dêëuvïët cuãa ba chiïëc tûúång. Trong ba bûác tûúång êëy viïn ngoåc khöngcoá. Vúái taâi khön kheáo cuãa mònh hùæn àaä lên la doâ xeát àûúåc nhûängbûác tûúång coân laåi àaä baán cho ai. Bûác tûúång thûá nhêët úã ngaâiKharker. Nhûng thùçng Petrö, àaä àöí löîi cho tïn Beppö vò chuyïånmêët viïn ngoåc, thïë laâ giûäa chuáng àaä xaãy ra möåt cuöåc xung àöåt,maâ hêåu quaã thò chuáng ta àaä biïët.
 24. 24. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 24 - Nïëu Petrö laâ keã chó löëi cho hùæn, thò taåi sao Petrö laåi phaãimang theo aãnh cuãa Beppö? Töi hoãi. - Àïí coá thïí hoãi nhûäng ngûúâi laå vïì thùçng kia, àoá laâ giaã thiïëtcoá khaã nùng nhêët. Toám laåi, töi kïët luêån rùçng sau vuå giïët ngûúâi,Beppö chùèng nhûäng khöng trò hoaän cuöåc tòm kiïëm maâ ngûúåc laåicaâng tùng cûúâng nhûäng cuöåc tòm kiïëm cuãa mònh hún. Hùæn cöëgùæng chaåy àua vúái caãnh saát. Hùæn súå caãnh saát phaát hiïån ra àiïìubñ mêåt cuãa hùæn. Têët nhiïn töi khöng thïí khùèng àõnh àûúåc möåtàiïìu laâ hùæn ta khöng tòm thêëy viïn ngoåc úã trong bûác tûúång cuãangaâi Kharker. Thêåm chñ töi cuäng khöng biïët àoá laâ möåt viïnngoåc, nhûng àöëi vúái töi moåi viïåc àaä quaá roä raâng, dûát khoaát hùænàang ài tòm möåt caái gò àêëy, vò hùæn chó àêåp caác bûác tûúång úã chöîsaáng. Bûác tûúång cuãa ngaâi Kharker laâ möåt trong ba bûác tûúångêëy, tûâ àoá suy ra caác khaã nùng àûúåc phên chia àuáng nhû töi àaänoái vúái hai võ. Möåt, khaã nùng laâ khöng, hai, khaã nùng laâ coá. Roäraâng chó coân hai bûác tûúång vaâ dûát khoaát hùæn seä bùæt àêìu tûâ photûúång úã Luên Àön. Töi àaä baáo trûúác cho nhûäng ngûúâi úã trongnhaâ àïí traánh chuyïån tang thûúng thûá hai xaãy ra. Vaâ chuáng taàaä thu àûúåc kïët quaã myä maän. Vaâo àuáng thúâi àiïím êëy thò töi múáibiïët chuáng ta àang ài sùn viïn ngoåc quyá giaá cuãa ngaâi Böràriïv.Tïn cuãa keã bõ giïët àaä nöëi liïìn caác sûå viïåc vúái nhau thaânh möåtchuöîi lögic. Chó coân laåi coá möåt bûác tûúång, chñnh bûác nùçm úãReàing, vaâ viïn ngoåc chó coá thïí nùçm úã trong àoá maâ thöi. Töi àaämua bûác tûúång naây vúái sûå coá mùåt cuãa hai võ. Coân viïn ngoåc thònùçm trong tay töi àêy. Chuáng töi im lùång trong chöëc laát. - Vêng, Lextreyà böîng noái, - Töi khùèng àõnh khaã nùngtiïìm taâng cuãa ngaâi nhiïìu lêìn, thûa ngaâi Holmes, nhûng trònh àöånhû thïë naây töi chûa thêëy bao giúâ. Caãm ún! - Holmes noái. - Xin caám ún ngaâi!
 25. 25. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 25 BÑ MÊÅT ÚÃ THUNG LUÄNG BÖXKÖM Vaâo möåt buöíi saáng. Khi hai vúå chöìng töi àang àiïím têmchúåt con hêìu nhaåy vaâo àûa cho töi bûác àiïån cuãa SherlockHolmes, nöåi dung bûác àiïån nhû thïë naây: "Cêåu coá thïí vùæng nhaâ hai ngaây àûúåc khöng? Túá àûúåc múâiàïën miïìn Têy nûúác Anh vò möåt cêu chuyïån àau àúán àaä xaãy ra úãthung luäng Böxköm. Rêët sung sûúáng nïëu cêåu cuâng ài vúái túá. Thúâi tiïët rêët tuyïåt.Chuáng ta seä ài tûâ ga Padàingtön vaâo luác 11 giúâ 15 phuát". - Anh seä ài chûá? - Vúå töi êu yïëm nhòn töi vaâ hoãi. - Anh chûa biïët nûäa. Hiïån anh coá nhiïìu bïånh nhên quaá... - ÖÌ, ngaâi Anxtruder seä tiïëp nhêån hïët, lo gò! Trong thúâi giangêìn àêy anh khöng àûúåc khoeã lùæm. Cuöåc daåo chúi naây seä böí ñchcho anh àêëy. Hún nûäa anh bao giúâ cuäng quan têm àïën tûângcöng viïåc cuãa ngaâi Sherlock Holmes kia maâ?! Kinh nghiïåm trong nhûäng nùm söëng hoang daä taåiApganhixtan àaä laâm cho töi cûáng caáp chai saån trong nhûängchuyïën ài tham quan daâi ngaây. Àöì àaåc cuãa töi rêët giaãn àún vòvêåy töi ngoi lïn chiïëc xe ngûåa súám hún dûå àõnh vaâ phoáng nhanhra ga Padàingtön. Sherlock Holmes àang ài doåc theo chöî àúåi taâu. Böå quêìn aáoài àûúâng maâu nêu vúái caái muä nó laâm cho thên hònh gêìy, cao cuãaanh caâng gêìy nhom vaâ daâi ngoùçng ra. - Rêët tuyïåt, cêåu àaä àïën? Watxún - Sherlock noái - Túá rêëtmûâng khi bïn caånh túá laâ möåt ngûúâi maâ túá hoaân toaân tin cêåy.Caãnh saát àõa phûúng àaä bêët lûåc, hoùåc ài theo hûúáng sai lêìm.Cêåu nhaãy lïn chiïëm hai chöî trong goác toa, coân túá chaåy lêëy haicaái veá. Khi chuáng töi ngöìi yïn võ trong toa taâu, Holmes lêëy baáo raàoåc, thónh thoaãng anh dûâng laåi ghi cheáp vaâ nghô ngúåi.
 26. 26. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 26 Taâu àïën ga Reàing. Böîng Sherlock voâ naát têët caã giêëy túâ laåimöåt nùæm vaâ neám vaâo goái haânh lyá. - Cêåu àaä nghe noái gò vïì cêu chuyïån naây chûa? - anh hoãi. - Chûa nghe. Àaä mêëy ngaây nay túá chûa hïì ngoá túái möåt túâbaáo! - Caác baáo xuêët baãn úã Luên Àön àïìu àùng rêët cuå thïí. Túávûâa múái àoåc lûúát qua àïí hiïíu roä raâng hún. Nhûng hònh nhû àoálaâ möåt trûúâng húåp khöng phûác taåp lùæm, nhûng ngûúâi ta cho laârêët khoá giaãi quyïët. - Nhûäng lúâi cêåu noái nghe múái ngûúåc àúâi laâm sao! - Nhûng àoá laâ sûå thêåt. Trong ngûúåc àúâi thûúâng coá nhûängcùn cûá àïí laâm saáng toã chên lyá, vuå aán caâng àún giaãn bao nhiïuthò caâng khoá phaá bêëy nhiïu... úã trûúâng húåp naây quan troång laâchûáng cúá chöëng laåi con trai cuãa keã bõ giïët. - Tûác laâ coá vuå giïët ngûúâi aâ? - Hoå cho laâ nhû vêåy. Coân túá thò chûa khùèng àõnh khi túáchûa tòm hiïíu cuå thïí sûå viïåc. Túá chó giaãi thñch àûúåc cho cêåutrong chûâng mûåc naâo àoá vïì tònh traång hiïån nay maâ túá biïët àûúåc. Thung luäng Böxköm laâ vuâng nöng thön gêìn thõ trêën Ross,thuöåc miïìn Khirfökàsir. Möåt chuã àöìn àiïìn lúán nhêët vuâng úã vuângêëy laâ ngaâi Àrön Tener. Öng ta àaä laâm giaâu bïn Ao vaâ vaâi nùmtrûúác àêy àaä trúã vïì töí quöëc. Öng ta cho ngaâi Trard Karti thuïmöåt trang traåi cuãa mònh - ngûúâi naây trûúác kia cuäng söëng úã bïnAo. Hoå quen nhau trong nhûäng nùm bön ba àêët khaách quïngûúâi vaâ khi thay àöíi möi trûúâng söëng hoå vêîn quan hïå vúái nhaunhû nhûäng ngûúâi baån. Thûåc ra maâ noái ngaâi Tener giêìu coá hún,coân ngaâi Mak Karti thò mûúán ruöång àêët cuãa ngaâi Tener, nhûngquan hïå cuãa hoå vêîn thên thiïët. Ngaâi Mak Karti coá möåt cêåu contrai khoaãng 17-18 tuöíi; coân ngaâi Tener thò coá möåt cö con gaái àöåcnhêët cuäng traåc tuöíi nhû vêåy. Caã hai ngûúâi cha êëy àïìu goáa vúå. Hoåcoá veã nhû muöën lêín, traánh giao thiïåp vúái nhûäng gia àònh khaácvaâ söëng rêët taách biïåt, mùåc duâ hoå rêët yïu thñch thïí thao vaâthûúâng tham gia àua ngûåa. Ngaâi Mak Karti chó thuï möåt ngûúâihêìu trai vaâ möåt ngûúâi hêìu gaái. Ngaâi Tener giêìu coá hún nïn thuï
 27. 27. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 27nûãa taá ngûúâi hêìu. Àoá laâ têët caã nhûäng gò túá biïët vïì hai gia àònhêëy. Coân bêy giúâ laâ nhûäng àiïìu àaä xaãy ra vúái hoå. Vaâo, ngaây muâng 3 thaáng 6, coá nghôa laâ vaâo höm thûá hai.vûâa röìi, ngaâi Mak Karti ài àïën Khaàeriey vaâo luác 15 giúâ chiïìuröìi sau àoá ra hö Böxköm. Àêëy laâ möåt caái höì khöng lúán lùæm, höìnaây do möåt con suöët nhoã àöí vaâo, con suöëi êëy chaãy doåc theo thungluäng Böxköm. Buöíi saáng öng ta ra thõ trêën Ross vaâ coá noái vúáingûúâi hêìu laâ öng ta rêët vöåi vò àuáng 15 giúâ coá cuöåc heån hoâ rêëtquan troång. Sau cuöåc heån khöng thêëy öng ta trúã vïì nûäa. Tûâ trang traåi Khaàeriey àïën höì Böxköm khoaãng möåt phêìntû dùåm Anh. Trong luác öng ta ài àïën àêy thò coá hai ngûúâi nhònthêëy. Ngûúâi thûá nhêët laâ möåt baâ giaâ khöng thêëy nhùæc tïn trïnbaáo. Coân ngûúâi thûá hai laâ öng Wiliam Krauder - ngûúâi kiïím lêmcuãa ngaâi Tener. Caã hai nhên chûáng naây àïìu noái rùçng ngaâi MakKarti chó ài coá möåt mònh. Ngûúâi kiïím lêm coân böí sung möåt chitiïët nûäa laâ, sau cuöåc gùåp gúä Mak Karti cha khöng lêu, thò anh talaåi nhòn thêëy Àreymx Mak Karti. Anh chaâng naây mang theokhêíu suáng sùn bïn mònh. Ngûúâi gaác rûâng khùèng àõnh laâ chùæcchùæn ngûúâi con trai cuäng ài theo goát cha. Ngûúâi gaác rûâng hoaântoaân quïn biïën cuöåc gùåp gúä kia, nhûng àïën töëi khi nghe cêuchuyïån àau àúán xaãy ra thò anh ta böîng nhúá têët caã. Höì Böxköm àûúåc bao boåc búãi möåt khu rûâng rêåm raåp, xungquanh búâ lau sêåy moåc um tuâm. Con beá Pesen Moran 14 tuöíi, conngûúâi baão vïå rûâng, trong luác haái hoa úã khu rûâng bïn caånh àaänhòn thêëy hai cha con nhaâ Mak Karti àang caäi nhau gay gùæt. Cöta nghe thêëy tiïëng quaát cuãa öng böë nhû taát nûúác, coân ngûúâi contrai giú tay lïn nhû àõnh doaå àaánh böë mònh. Cö beá hoaãng súåtrûúác caãnh tûúång nhû vêåy vaâ vöåi vaâng chaåy vïì nhaâ kïí laåi cho böëmeå nghe nhûäng gò àaä xaãy ra. Cö beá kïí xong cêu chuyïån àoá àûúåcmöåt laát thò ngûúâi con trai Mak Karti lao àïën gùåp ngûúâi gaác rûânganh ta thïìu thaâo rùçng vûâa thêëy böë mònh bõ saát haåi vaâ nhúâ ngûúâigaác rûâng ra giuáp möåt tay. Anh ta hoaãng súå mêët bònh tônh, trïnngûúâi khöng suáng, khöng muä vaâ úã caánh tay phaãi coá dñnh nhûängvïåt maáu coân múái nguyïn. Ngûúâi gaác rûâng nhanh choáng ài theoanh ta àïën chöî ngûúâi bõ giïët. Xaác chïët nùçm soäng sûúåt trïn baäi coãgêìn meáp nûúác. Soå ngûúâi chïët bõ dêåp dêåp búãi möåt thûá vuä khñnùång vaâ taâ àêìu. Nhûäng vïët thûúng kiïíu êëy chó coá thïí do baáng
 28. 28. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 28suáng gêy ra, khêíu suáng sùn cuãa anh con trai vûát lùn loác caách thihaâi chó vaâi ba bûúác. Trûúác nhûäng tang chûáng àoá, ngûúâi con traibõ bùæt ngay lêåp tûác. Vaâo ngaây thûá ba ngûúâi ta àaä buöåc töåi sú böå:"Möåt vuå giïët ngûúâi coá chuã têm". Vaâo höm thûá tû cêåu Mak Kartiphaãi ngöìi ghïë bõ caáo cuãa toaâ sú thêím huyïån Ross - Cöng viïåcchûa ngaä nguä ra sao coân phaãi àúåi ngaây ra toaâ chung thêím. Têëtcaã nhûäng sûå kiïån vaâ dûä kiïån êëy thò caãnh saát an ninh àaä nùæmàêìy àuã hïët. - Khoá loâng maâ tûúãng tûúång nöíi, quaã laâ möåt sûå viïåc heân haåvaâ bi öíi! - Töi nhêån xeát. - Àêy laâ trûúâng húåp maâ bùçng chûáng giaántiïëp àuã vaåch mùåt keã phaåm phaáp, túá chûa thêëy bao giúâ. - Moåi chûáng cúá giaán tiïëp àïìu dïî àaánh lûâa lùæm. - Holmes àùm chiïu noái. - Noá coá thïí chûáng minh theo möåthûúáng roä raâng; nhûng nïëu cêåu coá khaã nùng phên tñch nhûängdêîn chûáng êëy, thò cêåu coá thïí phaát hiïån ra nhûäng chûáng cûá naâythûúâng khöng dêîn chuáng ta ài àïën chên lyá, maâ ài vaâo möåthûúáng phi chên lyá. Chùæc chùæn giúâ àêy sûå viïåc àang döìi chöëng laåingûúâi con trai; loaåi trûâ khaã nùng chñnh cêåu ta laâ keã phaåm phaápthêåt sûå. Tuy thïë vêîn coá ngûúâi laâm chûáng cho sûå vö töåi cuãa cêåuta. Àoá laâ naâng Tener - con gaái ngaâi Tener. Tiïíu thû àaä nhúâ luêåtsû Lextpeyà baâo chûäa cho bõ caáo. Ngaâi luêåt sû Lextpeyà chorùçng baâo chûäa trong trûúâng húåp naây seä rêët khoá, vò vêåy öng tachuyïín noá àïën töi vaâ nhúâ töi giaãi quyïët giuáp. Thïë laâ coá hai thaámtûã hiïån àang trïn àûúâng phoáng túái miïìn Têy vúái töëc àöå 50 dùåmmöåt giúâ, àïí àïën saáng mai coá thïí àaâng hoaâng ùn àiïím têm taåinhaâ. - Túá chó ngaåi, - Töi noái. - Tûâ möåt dûä kiïån buöåc töåi àaä quaröìi, khaã nùng giaânh thùæng lúåi trong vuå naây cuãa cêåu seä bõ haånchïë. - Nhûäng sûå kiïån, hiïín nhiïn khöng thïí che múâ têët caã -Sherlock vûâa cûúâi vûâa noái . - Nhûng, nïëu chuáng ta cuäng coá khaãnùng tòm àûúåc nhûäng chûáng cûá hiïín nhiïn khöng thïí chöëi caäiàûúåc nhû thïë thò sao. Biïët àêu chuáng noá seä coá ñch cho ngaâiLextpeyà. Cêåu àaä hiïíu túá quaá röìi, trong suy nghô cêåu àûâng chotúá laâ keã khoaác laác. Túá hoùåc laâ sûã duång nhûäng dûä kiïån doLextpeyà thu thêåp àûúåc, hoùåc laâ túá baác boã hoaân toaân: búãi vò ngaâiLextpeyà khöng hiïíu möåt tñ gò hïët. Chó cêìn vñ duå nhû thïë naây:
 29. 29. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 29Túá biïët buöìng nguã cuãa cêåu quay vïì phña bïn phaãi, nhûng chùæcchùæn ngaâi Lextpeyà chûa biïët àiïìu àoá. - Quaã thêåt nhû thïë thò coá sao àêu?... - Anh baån thên mïën cuãa töi úi! Túá vúái cêåu quen nhau àaälêu vaâ túá rêët roä tñnh cêín thêån cuãa cêåu. Möîi buöíi saáng cêåu àïìucaåo rêu dûúái aánh saáng mùåt trúâi - Phña bïn traái khuön mùåt cuãacêåu caåo khöng àûúåc töët bùçng phña bïn phaãi. Àiïìu àoá chûáng toãbïn maá phaãi cêåu àûúåc aánh saáng chiïëu nhiïìu hún bïn maá traái.Cêåu laâ möåt con ngûúâi cêín thêån, ùn mùåc chaãi chuöët, cho nïn khiquan saát thêëy nhû vêåy túá àaä coá kïët luêån àuáng àùæn. Túá chó vñ duåthïë thöi, möåt vñ duå àún giaãn vïì quan saát àïí ruát ra nhûäng kïëtluêån. Nghïì nghiïåp cuãa túá chó goái goån trong mêëy thûá êëy vaâ coá thïínoá rêët cêìn thiïët cho cöng viïåc sùæp àïën cuãa chuáng ta. Coá möåt vaâichi tiïët nhoå moån àûúåc laâm saáng toã trong luác hoãi cung cêåu contrai laâm cho túá chuá yá. - Cêåu chuá yá caái gò? - Ngûúâi ta àaä àïën bùæt Mak Karti con sau àoá möåt chuát khianh ta àaä vïì àïën trang traåi Khadeley, khi caãnh saát àoåc lïånh bùæt,anh ta noái rùçng - àiïìu àoá khöng laâm anh ta ngaåc nhiïn chuátnaâo, vò anh ta àaáng bõ trûâng phaåt. Lúâi cuãa anh ta mang tñnhchêët phuåc tuâng. Àiïìu àoá àaä laâm tiïu tan nhûäng nghi ngúâ cuãangaâi thêím vêën. - Möåt sûå thuá nhêån töåi löîi! - Töi thöët lïn. - Khöng àêu, sau àoá anh ta múái baâo chûäa cho sûå trongsaåch cuãa mònh. - Nhûng nhûäng lúâi baâo chûäa xuêët hiïån sau nhûäng chûáng cúáxaác àaáng àïën khuãng khiïëp nhû vêåy, caâng laâm hoå nghi ngúâ thïm. - Ngûúåc laåi, - Holmes noái, - Àoá chñnh laâ möåt, àöëm saáng duynhêët maâ túá hy voång seä nhòn thêëy tûâ trong àaám mêy àen. Chñnhchaâng trai kia cuäng khöng thïí ngúâ rùçng tai hoaå àang giaángxuöëng àêìu cêåu ta. Nïëu anh ta giaã vúâ laâm böå ngaåc nhiïn vaâchöëng àöëi khi àûúåc tin mònh bõ bùæt, thò àiïìu àoá, caâng vaåch mùåtkeã döëi traá maâ thöi. Búãi vò moåi sûå cöng phêîn trong böëi caãnh phûáctaåp nhû vêåy chó laâ möåt sûå giaã döëi trùæng trúån. Thaái àöå baâng quan,thúâ ú cuãa anh ta trong giêy phuát bõ bùæt, hoùåc noái lïn anh ta vötöåi hoùåc ngûúåc laåi, noá vaåch trêìn tñnh tûâ chuã coá yá àõnh vaâ loâng
 30. 30. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 30kiïn nghõ cuãa anh ta. Khi anh ta noái anh ta bõ bùæt laâ àiïìu hiïínnhiïn maâ thöi, vò anh ta àaä quïn mêët, nghôa vuå laâm con cuãamònh, àaä daám lùng maå cha mònh, coân àõnh àaánh nûäa. Cêu traãlúâi êëy noái lïn sûå ùn nùn höëi hêån, lûúng têm anh ta bõ voâ xeá, àiïìunaây laâm cho túá nghô anh ta laâ ngûúâi trong saåch hún laâ möåt keãgiïët ngûúâi. Töi ngao ngaán lùæc àêìu. - Nhiïìu ngûúâi àaä bõ treo cöí vò nhûäng bùçng chûáng nhoã nhûthïë. Töi nhêån xeát. - Àuáng nhû vêåy, vaâ trong söë hoå cuäng coá nhiïìu ngûúâi bõ treocöí oan ûác. - Thïë cêåu àaä coá caách gò àïí cûáu vúát chaâng thanh niïn kiachûa? - Chûa coá gò àùåc biïåt àïí giuáp cho ngaâi luêåt sû baâo chûäa choanh ta caã mùåc duâ rùçng coá àöi chuát hy voång. Àêy cêåu àoåc xem coátòm thêëy gò khöng?! Anh lêëy trong cùåp ra vaâi túâ baáo àõa phûúng, lêåt qua mêëytrang röìi chó cho töi mêëy doâng tûå khai cuãa anh baån treã MakKarti. Töi ngöìi vaâo möåt goác toa taâu vaâ chùm chuá àoåc túâ baáo. Ngaâi Àreymx Mak Karti àûúåc goåi lïn chêët vêën Anh takhai: - Töi vùæng mùåt úã nhaâ ba ngaây àïm; nhûäng ngaây naây töi úãBrixtön vaâ trúã vïì nhaâ vaâo àuáng höm thûá hai tuêìn vûâa röìi, ngaâymuâng ba khi töi vïì túái nhaâ thò khöng thêëy cha töi úã nhaâ; ngûúâihêìu gaái noái laåi rùçng cha töi ài ra thõ trêën Ross cuâng vúái gaä àaánhxe ngûåa Àrön Kebb. Möåt luác sau töi nghe thêëy tiïëng kïu cuãa cöîxe ngûåa trûúác nhaâ, vaâ nhòn qua cûãa söí töi thêëy cha töi àang rêëtvöåi úã ngoaâi sên; töi khöng biïët cha töi ài vïì hûúáng naâo. Töi vúálêëy khêíu suáng sùn cuãa mònh quyïët àõnh ài àïën höì Böxköm àïísùn thoã úã baäi àêët boã hoang nùçm bïn kia búâ höì. Trïn àûúâng ài töicoá gùåp baác coi rûâng Viliam Krauàer, nhû àiïìu baác noái trong baãntûúâng trònh, tuy nhiïn baác ta àaä nhêìm cho rùçng töi coá yá àõnhchaåy theo cha töi. Töi khöng biïët laâ cha töi àang ài phña trûúác.Khi caách höì chûâng möåt trùm bûúác, töi nghe thêëy tiïëng kïu "Köi"tiïëng maâ cha con töi vêîn thûúâng hay goåi nhau. Töi liïìn chaåy àïënchöî phaát ra tiïëng goåi êëy vaâ töi nhòn thêëy cha töi àang àûáng caånh
 31. 31. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 31höì. Cha töi rêët ngaåc nhiïn khi nhòn thêëy töi vaâ hoãi möåt caáchgiêån dûä rùçng töi laâm gò úã dêy? Cuöåc noái chuyïån ài àïën chöî gaygùæt suyát nûäa thò xaãy ra êíu àaã, vò cha töi laâ möåt ngûúâi rêët noángtñnh. Khi caãm thêëy cha töi khöng thïí kòm chïë àûúåc cún giêånnûäa, töi quyïët àõnh chuöìn vïì trang traåi Khaderley. Khi àaä àiàûúåc möåt quaäng, töi böîng nghe thêëy tiïëng kïu laånh buöët xûúngsöëng, thïë laâ töi lêåp tûác quay trúã laåi. Töi nhòn thêëy cha töi nùçmsoäng xoaâi trïn mùåt àêët. Ú àêu coá möåt vïët thûúng gúám ghiïëc,toang hoaác miïång, cha töi àang thoi thoáp thúã. Khêíu suáng sùntrïn vai töi rúi xuöëng luác naâo khöng hay, töi nêng àêìu cha töilïn, nhûng trong khoaãng tñch tùæc êëy cha töi àaä ngûâng thúã. Töiquò göëi bïn thi haâi vaâi phuát àöìng höì, sau àoá töi chaåy àïën gùåpngûúâi gaác rûâng cuãa ngaâi Tener nhúâ baác ta giuáp möåt tay, vò ngaâinhaâ cuãa baác êëy gêìn hún caã. Khi quay laåi chöî cha töi, töi khöngnhòn thêëy ai caã, do vêåy töi khöng biïët àûúåc ai àaä giïët cha töi. Úàêy, rêët ñt ngûúâi biïët cha töi, búãi tñnh tònh cuãa cha töi xûa nayrêët ngaåi tiïëp xuác vúái moåi ngûúâi xung quanh. Nhûng töi cuäng biïëtlaâ cha töi hiïån nay khöng coá keã thuâ. Ngûúâi thêím phaán: - Cha anh noái gò vúái anh trûúác luác tùætthúã khöng? Bõ caáo: Cha töi coá lùæp bùæp mêëy tiïëng khöng roä, töi chó nghethêëy möåt tûâ hònh nhû laâ "Aret" (Con chuöåt cöëng). Thêím phaán: Àiïìu gò àaä laâm cho anh vaâ cha anh caäi nhau? Bõ caáo: - Töi khöng thïí noái chuyïån àoá ra àêy àûúåc. Thêím phaán: - Rêët tiïëc laâ töi buöåc anh phaãi traã lúâi. Bõ caáo: - Nhûng töi khöng thïí traã lúâi cêu hoãi àoá. Töi thïì vúáingaâi laâ cêu chuyïån cuãa chuáng töi khöng hïì liïn quan àïën cêuchuyïån àau àúán àoá. Thêím phaán: - Quan toaâ seä quyïët àõnh chuyïån àoá. Töi chónoái cho anh biïët viïåc tûâ chöëi cêu traã lúâi seä bêët lúåi cho anh. Bõ caáo: - Töi seä khöng bao giúâ traã lúâi chuyïån êëy àêu. Thêím phaán: - Cha con anh thûúâng duâng tiïëng "Köi" àïí noáivúái nhau phaãi khöng? Bõ caáo: - Vêng.
 32. 32. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 32 Thêím phaán: - Coá nghôa laâ, cha anh àaä phaát ra tiïëng êëytrûúác khi öng biïët anh àaä tûâ Brixtön trúã vïì coá phaãi khöng? Bõ caáo: - Töi khöng biïët nûäa. Öng chaánh aán: - Anh khöng phaát hiïån möåt dêëu hiïåu nghivêën gò khi anh chaåy àïën chöî böë anh bõ naån aâ? Bõ caáo: - Töi khöng phaát hiïån àûúåc caái gò roä rïåt hïët. Thêím phaán: - Thïë nghôa laâ thïë naâo? Bõ caáo: - Töi höìi höåp vaâ súå haäi àïën nöîi khi chaåy ra khoãi khurûâng, töi chó nghô àïën cha töi, ngoaâi ra khöng coân chuá yá gò nûäa.Töi chó mang maáng nhúá laâ bïn traái coá möåt vêåt gò, hònh nhû laâtêëm khùn choaâng. Khi töi àûáng lïn khoãi cha töi, töi nhòn quanhtòm vêåt êëy, nhûng noá àaä biïën mêët. - Anh coá cho laâ vêåt êëy biïën mêët trûúác luác anh chaåy ài nhúângûúâi giuáp chùng? - Vêng. - Anh cöë nhúá xem vêåt êëy laâ caái gò? - Khöng, töi chó caãm thêëy coá vêåt gò àoá, thïë thöi. - Vêåt àoá caách chöî ngûúâi chïët bao xa? - Khoaãng mûúâi bûúác chên. - Vaâ caách vúái goác rûâng bao xa? - Gêìn bùçng nhau. - Coá nghôa vêåt êëy caách anh khoaãng hai mûúi bûúác chên? - Vêng, nhûng töi quay lûng vïì phña noá. Cuöåc hoãi cung àûúåc kïët thuác úã àêy". - Túá thêëy vaâo cuöëi cuöåc hoãi cung, ngaâi thêím phaán húi khùætkhe vúái anh chaâng Mak Karti. - Töi noái, sau khi àaä àoåc xongnhûäng doâng ghi trïn baáo. - Öng ta chûáng minh nhûäng mêuthuêîn trong lúâi khai cuãa bõ caáo laâ hoaân toaân coá cùn cûá. Taåi saongûúâi cha goåi tïn con khi biïët con mònh hoaân toaân khöng coámùåt? Ngay caã chuyïån cêåu con trai tûâ chöëi khöng cung khai vïìnöåi dung cêu chuyïån giûäa anh ta vúái ngûúâi böë. Sau cuâng laâ lúâi
 33. 33. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 33thöët ra khoá hiïíu cuãa ngûúâi böë khi sùæp chïët. Ngaâi thêím phaánnhêån xeát têët caã àïìu hïët sûác chöëng laåi anh ta. Holmes àöíi tû thïë ngöìi, vui veã noái: - Cêåu vaâ ngaâi thêím phaán cuâng àau àêìu vaâo chuyïån khöngàêu: trong khi àoá thò vûát boã hïët caái coá lúåi cho anh ta. Chùèng nheäcêåu khöng thêëy anh ta diïîn àaåt luác thò quaá nhiïìu, luác thò quaá ñtû? Quaá ñt - vò Mak Karti trai treã khöng thïí bõa ra möåt nguyïnnhên naâo vïì chuyïån caäi coå vúái böë. Nïëu anh ta giaãi thñch cho ngaâichaánh aán thò töåi anh ta seä àûúåc nheå hún. Quaá nhiïìu - Vò anh tacoá thïí bõa àùåt ra "con chuöåt cöëng" cuãa keã hêëp höëi vaâ chuyïånchiïëc aáo tûå nhiïn biïën mêët. Túá coá nhêån xeát nhû thïë naây: nhûänggò Mak Karti con khai àïìu laâ sûå thêåt. Haäy xem giaã thiïët êëy seädêîn chuáng ta ài àïën àêu? Chuáng ta taåm dûâng cêu chuyïån, vòchuáng ta chûa ài àïën núi xaãy ra aán maång. Hai chuáng ta seä duângbûäa ùn saáng thûá hai úã Xuinàön. Chó coân 20 phuát nûäa chuáng taseä àïën. Taâu àaä vûúåt qua thung luäng Xtrauà vaâ chaåy vaâo thõ trêënbeá nhoã Ross - Luác naây àaä gêìn 16 giúâ. Ra àoán chuáng töi úã sên galaâ möåt con ngûúâi cêín thêån, coá cùåp mùæt tinh ranh nhû loaâi cuá voå.Anh ta mùåc chiïëc aáo khoaác maâu xaám vaâ ài uãng cao goát phuâ húåpvúái vuâng nöng thön naây. Töi nhêån ra àoá chñnh laâ ngaâi Lextpeyàtûâ Xcötlen àïën. Chuáng töi cuâng anh ta ài àïën "Khirforà Armz" úãàêy, ngûúâi ta àaä chuêín bõ phoâng nguá cho chuáng töi. - Töi àùng kyá möåt cöî xe ngûåa röìi, - Sau khi uöëng möåt cheántraâ, ngaâi Lextpeyà noái. - Töi àaä biïët caách thûác laâm viïåc cuãa ngaâi,ngaâi khöng thïí ngöìi yïn àûúåc khi chûa trûåc tiïëp àïën chöî xaãy ravuå aán maång. - Ngaâi chó quaá khen àêëy thöi - Holmes traã lúâi. - Bêy giúâ têëtcaã moåi viïåc àïìu phuå thuöåc vaâo kïët quaã chó cuãa phong vuä biïíu. Lextpeyà kinh ngaåc, khöng hiïíu gò. - Töi hoaân toaân khöng hiïíu yá cuãa ngaâi. - Anh ta noái. - Phong vuä biïíu chó bao nhiïu? - 29 haã - seä khöng coá gioátrïn bêìu trúâi khöng coá möåt gúån mêy - coá nghôa laâ khöng coá mûa.Chuáng ta cêìn huát vaâi àiïëu àaä. Ghïë àïåm úã àêy cuäng tûúm têëtsaåch seä hún bêët kyâ khaách saån naâo úã nöng thön. Töi seä khöngduâng àïën cöî xe cuãa ngaâi trong buöíi chiïìu höm nay.
 34. 34. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 34 Lextpeyà cûúâi trõch thûúång vaâ noái: - Chùæc ngaâi àaä ài àïën möåt kïët luêån thò phaãi vò ngaâi àaä àoåchïët baãn luêån töåi àùng trïn baáo? Sûå viïåc quaá roä raâng, roä nhû töithêëy ngaâi. Caâng nhòn caâng roä thïm. Nhûng têët nhiïn khöng nïntûâ chöëi lúâi thónh cêìu cuãa möåt cö gaái àeåp vaâ àaáng yïu nhû thïë?Cö ta cö nghe noái vïì ngaâi vaâ hy voång ngaâi seä baâo chûäa cho bõcaáo; mùåc duâ àaä nhiïìu lêìn töi noái cho cö ta biïët laâ ngaâi cuäng àangkhoanh tay khöng thïí laâm hún nhûäng gò maâ töi àaä gùæng hïët sûác.Xe cuãa cö naâng àaä àïën àêy! Trong luác Lextpeyà àang thao thao bêët tuyïåt thò möåtngûúâi con gaái duyïn daáng bûúác vaâo phoâng. Töi chûa bao giúânhòn thêëy ai àeåp nhû cö ta! Cùåp mùæt xanh biïëc, àöi möi heá múãdõu daâng, àöi maá ûãng höìng, tröng cö xinh xùæn vaâ dïî thûúng laâmsao?! Nöîi lo lùæng laâm cho cö gaái quïn caã e deâ. - Öi! Thûa ngaâi Sherlock Holmes? - Cö ta thöët lïn àûa cùåpmùæt àeåp nhû mú nhòn tûâ Sherlock sang töi vaâ cuöëi cuâng bùçnglinh tñnh àùåc biïåt, cuãa giúái phuå nûä, cö ta dûâng mùæt laåi úã chöî baåntöi - Töi rêët sung sûúáng vò ngaâi àaä coá mùåt úã àêy! Töi àïën àêy àïínoái cho ngaâi roä cêu chuyïån. Töi tin laâ Àreymx vö töåi. Ngaâi haäybùæt àêìu cöng viïåc, khi töi noái cho ngaâi roä. Ngaâi àûâng nghi ngúâ gòhïët duâ chó trong möåt phuát thöi. Töi kïët baån vúái anh êëy tûâ thúâithú êëu kia, nïn töi hiïíu anh êëy hún ai hïët, töi biïët nhûäng nhûúåcàiïëm cuãa anh êëy. Àreymx nhên aái àïën nöîi khöng laâm àau àïëncaã möåt con ruöìi. Nhûäng ai quen biïët anh êëy àïìu cho lúâi buöåc töåilaâ hoaân toaân phi lyá. - Töi hy voång, chuáng töi seä baâo chûäa àûúåc cho anh êëy, thûatiïíu thû Tener xinh àeåp? - Sherlock noái. - Tiïíu thû haäy tintûúãng töi seä laâm hïët sûác cuãa mònh. - Ngaâi àaä àoåc àûúåc nhûäng lúâi buöåc töåi êëy chûa? Ngaâi coá yákiïën gò khöng? Ngaâi coá thêëy möåt tia hy voång naâo khöng? Ngaâitin laâ anh êëy vö töåi chûá? - Töi cho rùçng rêët coá thïí. - Thïë laâ anh êëy seä àûúåc tha! - Cö gaái vui mûâng ra mùåt vaângêíng cao àêìu, àûa cùåp mùæt doâ hoãi nhòn ngaâi Lextpeyà. - Ngaâicoá nghe thêëy gò khöng? Giúâ thò töi coá thïí hy voång àûúåc röìi. Lextpeyà nhuán vai noái:
 35. 35. Cöng viïåc cuöëi cuâng cuãa Sherlock Holmes 35 - Töi chó súå anh baån cuãa töi húi vöåi vaä trong lúâi kïët luêåncuãa mònh. - Nhûng öng êëy noái àuáng. Töi tin öng êëy! Àreymxkhöng thïí laâ tïn giïët ngûúâi. Coân chuyïån dñnh daáng àïën vuå caäi coåvúái cha anh êëy töi biïët hïët - Vaâ nguyïn nhên naâo khiïën cho anhêëy khöng noái vúái ngaâi thêím phaán vò chuyïån naây coá dñnh lñu àïëntöi. - Nhû thïë naâo thûa tiïíu thû? - Sherlock hoãi. - Bêy giúâ laâ luác töi khöng phaãi dêëu giïëm caái gò hïët. Vò töimaâ Àreymx àêu coá nhûäng bêët àöìng vúái cha anh êëy. Cha cuãaÀreymx thò muöën chuáng töi lêëy nhau. Chuáng töi yïu nhau, nhûanh em ruöåt thõt. Nhûng anh êëy, têët nhiïn, coân quaá treã, chûahiïíu gò vïì cuöåc àúâi... vaâ... vaâ... Noái toám laåi, anh êëy chûa muöëncûúái vúå. Vò thïë maâ coá cuöåc caäi coå kia. Töi tin tûúãng rùçng àoá laâmöåt trong nhûäng nguyïn nhên cuãa cuöåc caäi vaä. - YÁ kiïën cha tiïíu thû nhû thïë naâo? - Holmes hoãi. - Öng êëycoá muöën anh chõ lêëy nhau khöng? - Cha töi rêët phaãn àöëi. Ngoaâi cha cuãa Àreymx ra thò khöngai uãng höå cuöåc hön nhên naây caã. Holmes neám caái nhòn doâ xeát lïn khuön mùåt cö gaái laâm cöta ngûúång nguâng àoá bûâng caã mùåt. - Xin caám ún tiïíu thû vïì nguöìn tin múái meã, - Holmes noái. -Ngaây mai töi coá thïí gùåp cha cuãa tiïíu thû khöng, nïëu ngaây maitöi gheá thùm?! - Töi e rùçng baác sô seä khöng cho gùåp?! - Baác sô û? - Vêng, chùèng leä ngaâi khöng biïët sao? Trong nhûäng nùmgêìn àêy, cha töi hay öëm lùæt nhùæt, nhûng cuäng àuã laâm cho cha töikiïåt sûác hoaân toaân. Cha töi chó nùçm suöët ngaây, coân ngaâi baác sôViloys noái: Cha töi bõ chêën thûúng soå naäo vò bõ kñch àöång maånh.Ngaâi Mak Karti laâ ngûúâi duy nhêët úã àêy biïët àûúåc cha töi trongthúâi gian úã Victori xa xöi. - Sao? Cha cuãa tiïíu thû àaä tûâng úã Victori haã? - Vêng, cha töi tham gia vaâo àoaân tòm kiïëm.

×