Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Su Korozyonu

3,151 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Su Korozyonu

 1. 1. SU KOROZYONU Dersin sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. EMEK MÖRÖYDOR DERUN Hazırlayanlar: 09051001 Eda SARIBURUN 09051011 Buğra AKGÜN
 2. 2. İÇİNDEKİLER  Korozyon Nedir?  Korozif Ortamlar Nelerdir?  Su Korozyonu Nedir?  Su Korozyonuna Etki Eden Faktörler Nelerdir?  Deniz Suyunda ve Tatlı Suda Korozyon  Su Korozyonunun Görüldüğü Yerler  Korozyondan Korunma Yöntemleri  Korozyonun Ekonomik Boyutu
 3. 3. KOROZYON NEDİR?  Malzemelerin zaman içerisinde bulundukları ortamın etkisiyle tahribata uğraması korozyon olarak tanımlanır
 4. 4. KOROZİF ORTAMLAR • Sulu • Atmosferik • Toprak Altı • Yüksek Sıcaklıkta Gazlar Nemli ortamlar Organik Sıvılar • Alkol, aldehit gibi Kuru Ortamlar Ergimiş Ortamlar • Tuzlar • Metaller
 5. 5. Su Korozyonu  Her türlü su ve sulu çözelti içerisinde oluşan elektrokimyasal korozyon türüdür. Metalin oksidasyonu ile oluşur.
 6. 6. Su Korozyonu  İçme suyuna kirlilik ve bakteri testi yapılırken endüstride kullanılacak suyun da mineral analizi yapılır.  Su içerisindeki maddeler 4 bölümde incelenebilir; Çözünmüş gazlar  Mineraller  Organik maddeler Mikrobiyolojik formlar
 7. 7. Su Korozyonu  Tabii sular ve denizel ortamda korozyon su içinde çözünmüş oksijen miktarı ve onun metal yüzeyine erişme hızı ile orantılı ve kontrollüdür. Bu tip ortamlarda en önemli katodik reaksiyon olan oksijen redüksiyonu metallerin korozyon hızını tayin eden en önemli etkendir  Metal ile su arasındaki hızın artışı metal yüzeyine erişen oksijen miktarını arttıracağı için korozyon hızını da birkaç kat arttırabilir.
 8. 8. Su Korozyonunu Etkileyen Faktörler Tatlı Suda Deniz Suyu  O2 konsantrasyonu  pH etkisi  pH etkisi  Sıcaklık  CaCO3 çökelmesi  Çözünmüş tuzlar  Elektriksel iletkenlik  Fouling etkisi (hayvan ve  Klorür iyonları bitkiler)  Çözünmüş oksijen  Hızın etkisi  Sıcaklık
 9. 9. Suyun Doyma İndeksi  Suyun korozif özelliğini ortaya koyan doyma indeksi aşağıdaki gibi ifade edilebilir; Doyma İndeksi = pHgerçek – pHS  Burada pHgerçek, suyun pH-metre ile ölçülerek bulunan pH değeridir, pHS ise suyun CaCO3 ile doygun olduğu durumdaki pH değeridir.  pHgerçek > pHS ise D.İ’si (+) çıkar ve bu durumda su metal için koruyucudur. pHgerçek < pHS olduğu zaman D. İ’si (-) dir ve su metal için koroziftir.
 10. 10. Korozyon Hızına Oksijen Etkisi
 11. 11. Korozyon Hızına Sıcaklığın Etkisi
 12. 12. Su Korozyonunun Alüminyum ve Alaşımlarına Etkisi  Alüminyum yüksek elektronegatifliğe sahip bir metaldir. Birçok zayıf asit çözeltisine, nötr çözeltilere ve suya karşı korozif direnci oldukça yüksektir.  Yapılan çalışmalarda su ve saydam iletken oksitler arasındaki korozif etkiler incelenmiştir ve bunun sonucunda AZO(Alüminyum katkılı çinko oksit) testlerde korozyon direnci artarken, ITO(indiyum kalay oksit) da bir değişiklik gözlenmemiştir.
 13. 13. Korozyon Hızına pH Etkisi
 14. 14. Deniz Suyu Korozyonu  Deniz suyu direnci (20-30 ohm.cm) tabii sulara göre (200-5000 ohm.cm) çok düşük olduğu için denizel ortamda hem mikro hem de makro korozyon hücreleri etkindir. Bu nedenle metallerin denizel ortamda yüzeylerinde daha fazla korozyon meydana gelmesine rağmen çözünme genelde daha homojendir.
 15. 15. Deniz Suyunun Korozyona Etkisi Üzerine Remineralizasyon Yöntemi  Suyun remineralizasyon ile iyileştirilmesi hem yüksek kaliteli su elde etmek hem de boru hatlarını korumak için yapılan bir işlemdir.  Yapılan kontroller sonucunda Ca(OH)2 ile remineralizasyon sonucu suyun sertliği ve bazikliği artarken korozyon hızı azalır.
 16. 16. korozyon hızı (mpy) Deniz Suyunun Korozyona Etkisi Üzerine Remineralizasyon Yöntemi
 17. 17. Tatlı Suda Korozyon  Tatlı sularda metalin temas ettiği suyun farklı oksijen içeren bölgeleri oksijen konsantrasyonu farklılığı ile oluşan makro korozyon hücrelerini ön plana çıkarır. Tatlı sularda bölgesel korozyona daha fazla rastlanır.
 18. 18. Tatlı Suda Korozyon  Tatlı su korozyonunu kendi içinde sınıflandırmak mümkündür.Bunlar; Tuz yok, çözünmüş oksijen var Tuz yok, çözünmüş oksijen yok Karbonat tuzları yok, çözünmüş oksijen var Karbonat tuzları var , çözünmüş oksijen var Tuz var, çözünmüş oksijen yok Kalsiyum tuzları var, çözünmüş oksijen var
 19. 19. Su Korozyonu  Su iletim tesisleri,  Borular,  Valfler ve pompalar,  Soğutma suyu sistemleri,  Isı değiştiriciler, merkezi ısıtma sistemleri,  Radyatörler, kazanlar, jeneratörler,  Kızgın buhar üniteleri, buhar türbinleri,  Gemi gövdeleri, pervaneler, dubalar, barajlar  Izgaralar vb. alanlarda gerçekleşir.
 20. 20. Korozyondan Korunma Yöntemleri Elektrokimyasal Yöntemler Anodik Koruma Katodik Koruma Kimyasal Yöntemler İnhibitör Kullanımı Uygun Metal Seçimi Koruyucu Kaplamalar Organik Kaplama(boya) İnorganik Kaplama
 21. 21. Korozyonun Ekonomik Boyutu  Korozyon harcamaları ilk bakışta pek önemli görünmüyorsa da, yapılan çalışmalar bu harcamaların ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ortaya çıkarmıştır. Sanayileşmiş ülkelerin korozyon giderleri oldukça büyük miktarlar tutmaktadır. Bu giderler; Ürün kaybı Üretimin kesilmesi Ürün kirlenmesi Verim kaybı
 22. 22. KAYNAKÇA  http://www.chemtime.com/korozyon  https://dosya.sakarya.edu.tr/Dokumanlar/2013/318/37 6916955_2._hafta.pdf  http://www.makaleler.com/bilim-makaleleri/sukimyasi-korozyon-nedir.html  http://www.sciencedirect.com/  http://www.belgeler.com/blg/9th/alminyumkorozyonu

×