Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roma2007

848 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roma2007

 1. 1. Ang Banal na Kasulatan ng Dios Αng Sυλατ Νι Apοsτολ Pαβλο Sα Μgα Ταgα−Rοmα Hinango mula sa Authorized King James Version Bible
 2. 2. Copyright ©2011-2014 By Luzviminda Bible Publishing Edited 01/19/2014 2
 3. 3. Mga Mamamayang Romano 3
 4. 4. Ang Sulat ni Apostol Pablo Sa Mga Taga-Roma MGA TAGA-ROMA 1 1:1 Si Pablo, alipin ni Jesu-Cristo, tinawag na maging apostol, hinirang para sa ebanghelyo ng Dios, 1:2 (Na kaniyang ipinangako noong unang panahon sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa banal na mga kasulatan,) 1:3 Tungkol sa kaniyang anak na si Jesu-Cristo na ating Panginoon, na naging binhi ni David ayon sa laman; 1:4 At ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan, ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay mula sa mga patay: 1:5 Na sa pamamagitan rin niya ay natanggap natin ang biyaya at pagkaapostol, sa pagsunod sa pananampalataya sa gitna ng lahat ng mga bansa, para sa kaniyang pangalan: 1:6 Na kayo rin sa gitna nila ang mga tinawag ni JesuCristo: 1:7 Sa lahat ng mga nasa Roma, mga minamahal ng Dios, tinawag na maging mga banal kay Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Dios nating Ama, at sa Panginoong Jesu-Cristo. 1:8 Una sa lahat, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios kay Jesu-Cristo para sa inyong lahat, dahil pinaguusapan ang inyong pananampalataya sa buong mundo. 1:9 Sapagka’t ang Dios ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko rin sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kaniyang Anak, na walang tigil na laging binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin; 1:10 Na hinihiling, na sa anomang paraan ngayon sa wakas ay maging maunlad ang aking paglalakbay sa kalooban ng Dios upang ako’y makapariyan sa inyo. 4 THE EPISTLE OF THE APOSTLE PAUL TO THE ROMANS Rom 1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, Rom 1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) Rom 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; Rom 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: Rom 1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name: Rom 1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ: Rom 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ. Rom 1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Rom 1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers; Rom 1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.
 5. 5. 1:11 Sapagka’t ibig kong makita ko kayo, upang makapabahagi naman ako sa inyo ng mga kaloob na espirituwal, para sa ikasasalig ninyo; 1:12 Sa makatuwid, upang maaliw naman ako na kasama ninyo sa pamamagitan ng pananampalatayang kapuwa pinanghahawakan ninyo at ako. 1:13 Ngayon, ayokong hindi ninyo nalalaman mga kapatid, na paulit-ulit na akong nagbalak na pumariyan, (nguni’t ako’y nahahadlangan hanggang ngayon) upang magkaroon naman ako ng mga bunga sa inyo, na gaya rin sa ibang mga Hentil. 1:14 Ako’y may utang kapuwa sa mga Griego at sa mga Barbaro; kapuwa sa marunong at sa mangmang. 1:15 Kaya, buong pusong nakahanda na ako upang ipangaral rin ang ebanghelyo sa inyong mga TagaRoma. 1:16 Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Cristo; dahil ito ang kapangyarihan ng Dios para sa kaligtasan ng sinomang sumampalataya; una’y sa Judio, at gayon din sa Griego. 1:17 Sapagka’t dito’y nahayag ang katuwiran ng Dios mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Ang matuwid ay dapat na mabuhay sa pananampalataya. 1:18 Sapagka’t ang poot ng Dios ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng mga kasuwailan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan sa kalikuan; 1:19 Sapagka’t yaong nalalaman tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; dahil ito’y ipinahayag na ng Dios sa kanila. 1:20 Sapagka’t ang mga bagay na hindi nakikita tungkol sa kaniya mula pa nang likhain ang mundo ay malinaw na nakikita, at nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na nalikha, sa makatuwid, ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Dios; kaya wala silang maidadahilan: 1:21 Sapagka’t, nang makilala nila ang Dios, siya’y hindi nila niluwalhati bilang Dios, ni nagpasalamat; kundi naging palalo sa kanilang mga pag-iisip, at ang mangmang na puso nila'y nagdilim. 1:22 Na sa pagpapahayag na sila'y marunong, sila’y naging mga mangmang. 5 Rom 1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; Rom 1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Rom 1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Rom 1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise. Rom 1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Rom 1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Rom 1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith. Rom 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all u n g o d l i n e s s a n d unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Rom 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them. Rom 1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Rom 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Rom 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,
 6. 6. 1:23 At pinalitan ang kaluwalhatian ng walang kabulukang Dios ng larawang kamukha sa taong may kabulukan, at sa mga ibon, at sa mga hayop na may apat na paa, at sa mga gumagapang. 1:24 Kaya ibinigay din sila ng Dios sa karumihan sa pamamagitan ng mga pita ng kanilang sariling mga puso, upang siran ng puri ang kanilang sariling mga katawan sa isa't-isa: 1:25 Na nangagpalit sa katotohanan ng Dios sa kasinungalingan, at sinamba at pinaglingkuran ang nilikha ng higit kaysa Lumikha na pinupuri magpakailanman. Amen. 1:26 Dahil dito ay ibinigay sila ng Dios sa mga damdaming mahalay: sapagka’t pati ang mga babae nila ay pinalitan ang katutubong kagamitan nila doon sa laban sa katutubo: 1:27 At gayon din ang mga lalaki, nang talikuran nila ang katutubong kagamitan ng babae, ay nangag-alab sa kanilang pita sa isa’t isa; lalaki sa lalaki na ginagawa yaong bagay na hindi karapatdapat, at tinatanggap sa kanilang mga sarili ang bayad ng kanilang kamalian na siyang matuwid lamang. 1:28 At nang ayaw nilang panatilihin ang Dios sa kanilang kaalaman, sila’y ibinigay ng Dios sa mahalay na pag-iisip, upang gawin nila ang mga bagay na hindi angkop; 1:29 Na puno ng lahat ng kalikuan, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, pananakit sa kapuwa; puno ng pananaghili, pamamatay-tao, pakikipagtalo, pagbabalatkayo, kasamaan; mga mapagbulong, 1:30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mapanglait, palalo, mga mapagmataas, mga malalangin ng masamang mga bagay, masuwayin sa mga magulang, 1:31 Mga walang pang-unawa, mga di-tapat sa tipanan, walang kusang pagmamahal, mga dimagagamot-loob, walang habag: 1:32 Na kahit nalalaman nila ang paghuhukom ng Dios, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat ng kamatayan, ay hindi lamang nila ginagawa ang mga ito, nguni’t may pagkalugod pa sa mga gumagawa ng mga ito. 6 Rom 1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things. Rom 1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves: Rom 1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen. Rom 1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature: Rom 1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet. Rom 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient; Rom 1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness , co vetous ne ss, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers, Rom 1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, Rom 1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful: Rom 1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.
 7. 7. MGA TAGA-ROMA 2 2:1 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka mang humahatol: dahil sa mismong inihahatol mo sa iba, ay hinatuhatulan mo rin ang iyong sarili; dahil ikaw na humahatol ay ginagawa mo rin ang gayong mga bagay. 2:2 Nguni’t natitiyak natin na ang paghatol ng Dios ay alinsunod sa katotohanan laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay. 2:3 At inaakala mo ba ito, O taong humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, at siyang ginagawa mo rin, na makakatakas ka sa paghuhukom ng Dios? 2:4 O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagpapahinuhod at malaong pagtitiis; na hindi nalalaman, na ang kabutihan ng Dios ang nagyayaya sa iyo sa pagsisisi? 2:5 Nguni't ayon sa iyong katigasan at pusong ayaw magbago sa pagsisisi, ay nag-iipon ka sa iyong sarili ng poot sa araw ng poot at pagkahayag ng matuwid na paghuhukom ng Dios; 2:6 Na gaganti sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa: 2:7 Sa kanila na sa pamamagitan ng matiyagang pagpapatuloy sa mabuting gawa ay nagsisipaghanap ng kaluwalhatian at kapurihan at imortalidad, ay buhay na walang hanggan: 2:8 Nguni’t sa mga palaaway, at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kalikuan, ay galit at poot, 2:9 Kahirapan at dusa, sa bawa’t kaluluwa ng mga taong gumagawa ng masama, una’y sa Judio, at gayon din sa Hentil; 2:10 Nguni't kaluwalhatian, kapurihan, at kapayapaan, sa bawa’t taong gumagawa ng mabuti, una’y sa Judio, at gayon din sa Hentil: 2:11 Sapagka’t walang dinadakilang mga pagkatao ang Dios. 2:12 Sapagka’t ang sinomang nagkasala na hiwalay sa batas ay mapapahamak din sa labas ng batas: at ang sinomang nagkasala sa batas ay mahahatulan sa pamamagitan ng batas; 7 Rom 2:1 Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things. Rom 2:2 But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things. Rom 2:3 And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Rom 2:4 Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering; not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Rom 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God; Rom 2:6 Who will render to every man according to his deeds: Rom 2:7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life: Rom 2:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, Rom 2:9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile; Rom 2:10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile: Rom 2:11 For there is no respect of persons with God. Rom 2:12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;
 8. 8. 2:13 (Sapagka’t hindi ang mga tagapakinig sa batas ang matuwid sa harap ng Dios, kundi ang mga tagatupad sa batas, ang mga aariing matuwid. 2:14 Sapagka’t ang mga Hentil, na hindi taglay ang batas, ay katutubong ginagawa ang mga bagay na nakasaad sa batas, na kahit hindi nila taglay ang batas, ay mga batas sa kanilang mga sarili. 2:15 Na nagpapakita sa gawa ng batas na nasusulat sa kanilang mga puso, na kahit ang kanilang konsensiya ay nagpapatotoo, at ang kanilang mga pag-iisip kung hindi man nagaakusahan ay nagdadahilanan sa isa’t isa;) 2:16 Sa araw na hahatulan ng Dios ang lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ayon sa aking ebanghelyo. 2:17 Masdan mo, tinatawag ka ngang Judio, at nakasalig sa batas, at nagmamapuri tungkol sa Dios. 2:18 At nalalaman ang kaniyang kalooban, at sumasang-ayon sa mga bagay na higit na magaling, dahil nga tinuruan ka mula sa batas; 2:19 At nagtitiwalang gabay ka sa bulag, at ilaw sa mga nasa kadiliman, 2:20 Patnubay sa mangmang, at guro sa mga musmos, na may anyo ng kaalaman at ng katotohanang nasa batas. 2:21 Kaya ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na ang tao’y hindi dapat magnanakaw, ikaw ba’y nagnanakaw? 2:22 Ikaw na nagsasabing hindi dapat makiapid ang isang tao, ikaw ba’y nakikiapid? Ikaw na nasusuklam sa mga dios-diosan, ikaw ba’y gumagawa ng sakrilihiyo? 2:23 Ikaw na nagmamapuri tungkol sa batas, nilalapastangan mo ba ang Dios sa pamamagitan ng iyong paglabag sa batas? 2:24 Sapagka’t ang pangalan ng Dios ay pinamumusungan sa gitna ng mga Hentil sa pamamagitan ninyo, gaya ng nasusulat. 8 Rom 2:13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Rom 2:14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: Rom 2:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;) Rom 2:16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Rom 2:17 Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God, Rom 2:18 And knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law; Rom 2:19 And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, Rom 2:20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which hast the form of knowledge and of the truth in the law. Rom 2:21 Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Rom 2:22 Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Rom 2:23 Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonourest thou God? Rom 2:24 For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
 9. 9. 2:25 Sapagka’t totoong may pakinabang ang pagtutuli, kung tinutupad mo ang batas: nguni’t kung manlalabag ka sa batas, ang iyong pagtutuli ay naging di-pagtutuli. 2:26 Kaya kung iniingatan ng di-pagtutuli ang katuwiran ng batas, hindi ba ibibilang ang kaniyang di -pagtutuli na pagtutuli? 2:27 At hindi ba ang di-pagtutuli sa katutubo, kung tinutupad nito ang batas, ay humahatol sa iyo, na sa pamamagitan ng sulat at pagtutuli ay lumalabag sa batas? 2:28 Sapagka’t siya’y hindi Judio, ayon sa pagkataong nasa labas; ni sa pagtutuling nasa labas sa laman: 2:29 Kundi siya’y Judio, ayon sa pagkataong nasa loob; at sa pagtutuling nasa puso, sa espiritu, at hindi sa sulat; na ang kapurihan ay hindi sa tao nagmumula kundi sa Dios. MGA TAGA-ROMA 3 3:1 Ano ngayong kahigtan na mayroon ang Judio? O anong pakinabang ang nasa pagtutuli? 3:2 Marami sa anomang paraan: una, ay dahil sa kanila ipinagkatiwala ang mga orakulo ng Dios. 3:3 Sapagka’t paano kung hindi sumasampalataya ang ilan? Wawalaing-bisa kaya ng kanilang dipagsampalataya ang pananampalataya sa Dios? 3:4 Huwag nawa: oo, Ibilang nating tunay ang Dios, nguni’t ang bawat tao na sinungaling, gaya ng nasusulat, Upang ika’y aariing matuwid sa iyong mga sinasabi, at manaig kapag ika’y hinatulan. 3:5 Datapuwa’t kung ang ating kalikuan ay nagpapatunay sa katuwiran ng Dios, ano ang ating sasabihin? Ang Dios ba’y hindi matuwid na gumagawa ng paghihiganti? (Ako’y nagsasalita sa pananalita ng tao) 3:6 Huwag nawa: dahil kung gayon, ay paano hahatulan ng Dios ang mundo? 3:7 Sapagka’t kung ang katotohanan ng Dios ay lalo pang nanagana sa pamamagitan ng aking kasinungalingan, para sa kaniyang kaluwalhatian; bakit pa rin ako hinahatulan na gaya ng isang makasalanan? 9 Rom 2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Rom 2:26 Therefore if the u n c i rc u m c i si o n k e e p th e righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? Rom 2 :27 A nd sha l l n ot uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law? Rom 2:28 For he is not a Jew, which is one outwardly; neither is that circumcision, which is outward in the flesh: Rom 2:29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter; whose praise is not of men, but of God. Rom 3:1 What advantage then hath the Jew? or what profit is there of circumcision? Rom 3:2 Much every way: chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Rom 3:3 For what if some did not believe? shall their unbelief make the faith of God without effect? Rom 3:4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Rom 3:5 But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man) Rom 3:6 God forbid: for then how shall God judge the world? Rom 3:7 For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?
 10. 10. 3:8 At hindi, (gaya ng ibinabalitang paninira sa amin, at gaya ng pinapatunayan ng iba na sinasabi raw namin), Gumawa tayo ng masama, para dumating ang mabuti? na ang paghatol sa kanila ay matuwid. 3:9 Ano ngayon? Tayo ba’y higit sa kanila? Hindi, sa anomang paraan: sapagka’t napatunayan na natin noon kapuwa ang mga Judio at mga Hentil, na lahat sila’y napapailalim sa kasalanan. 3:10 Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa: 3:11 Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Dios. 3:12 Lahat sila’y nangalihis sa daan, na pawang naging walang pakinabang; walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 3:13 Bukas na libingan ang kanilang lalamunan; ang mga dila nila’y nagsigamit ng kasinungalingan; kamandag ng ulupong ang nasa ilalim ng kanilang mga labi: 3:14 Puno ng panunumpa at kapaitan ang kanilang bibig: 3:15 Ang mga paa nila’y mabilis sa pagbububo ng dugo: 3:16 Kasiraan at kahirapan ang nasa kanilang mga landas: 3:17 At hindi nila nalalaman ang landas ng kapayapaan: 3:18 Walang pagkatakot sa Dios sa harap ng kanilang mga mata. 3:19 Ngayon ay alam natin na kung anoman ang sinabi ng batas, ito’y sinabi sa kanila na nasa ilalim ng batas: upang matikom ang bawa’t bibig, at ang buong mundo ay maging salarin sa harap ng Dios. 3:20 Kaya sa pamamagitan ng mga gawa ng batas ay walang laman na aariing matuwid sa kaniyang paningin: dahil ang kaalaman ng kasalanan ay sa pamamagitan ng batas. 3:21 Nguni’t ngayon ang katuwiran ng Dios na hiwalay sa batas ay nahayag, na pinatotohananan ng batas at ng mga propeta; 3:22 Sa makatuwid, ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo para sa lahat at sumasa lahat ng mga sumasampalataya: sapagka’t walang pagkakaiba: 10 Rom 3:8 And not rather, (as we be slanderously reported, and as some affirm that we say,) Let us do evil, that good may come? whose damnation is just. Rom 3:9 What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin; Rom 3:10 As it is written, There is none righteous, no, not one: Rom 3:11 There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Rom 3:12 They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one. Rom 3:13 Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips: Rom 3:14 Whose mouth is full of cursing and bitterness: Rom 3:15 Their feet are swift to shed blood: Rom 3:16 Destruction and misery are in their ways: Rom 3:17 And the way of peace have they not known: Rom 3:18 There is no fear of God before their eyes. Rom 3:19 Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Rom 3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin. Rom 3:21 But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets; Rom 3:22 Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference:
 11. 11. 3:23 Sapagka’t ang lahat ay nagkasala, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; 3:24 Na mga pinawalang-sala na walang bayad sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusang na kay Cristo Jesus: 3:25 Na siyang itinalaga ng Dios na pamayapang alay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo, upang ipahayag ang kaniyang katuwiran sa pagpapatawad ng mga kasalanang nakalipas, sa pamamagitan ng pagpapahinuhod ng Dios; 3:26 Upang ipahayag, sa panahong ito ang kaniyang katuwiran: upang siya ang maging matuwid, at tagaaring matuwid sa sumasampalataya kay Jesus. 3:27 Nasaan ngayon ang pagmamapuri? Ito’y hindi inilakip. Sa pamamagitan ng anong batas? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng batas ng pananampalataya. 3:28 Kaya napagalaman natin na ang tao ay inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, na hiwalay sa mga gawa ng batas. 3:29 Siya ba’y Dios ng mga Judio lamang? Hindi ba siya’y Dios ng mga Hentil rin? Oo, ng mga Hentil rin: 3:30 Dahil iisa ang Dios na taga-aring matuwid sa pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa di-pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. 3:31 Winawalang-bisa ba natin kung gayon ang batas sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawa: oo, pinagpagtibay pa nga natin ang batas. MGA TAGA-ROMA 4 4:1 Anong masasabi natin kung gayon doon sa napagalaman ni Abraham na ama natin, patungkol sa laman? 4:2 Sapagka’t kung si Abraham ay inaring matuwid sa pamamagitan ng mga gawa, siya’y may maipagmapuri; nguni’t hindi sa harap ng Dios. 4:3 Sapagka’t ano bang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Dios, at ito’y ibinilang na katuwiran sa kaniya. 11 Rom 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God; Rom 3:24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus: Rom 3:25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God; Rom 3:26 To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Rom 3:27 Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith. Rom 3:28 Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Rom 3:29 Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also: Rom 3:30 Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith. Rom 3:31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law. Rom 4:1 What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? Rom 4:2 For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory; but not before God. Rom 4:3 For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.
 12. 12. 4:4 Ngayon sa kaniya na gumagawa, ay hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. 4:5 Nguni’t sa kaniya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kaniya na taga-aring matuwid sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. 4:6 Gaya rin nang ilarawan ni David na ang tao’y pinagpala, na sa kaniya’y ibinilang ng Dios ang katuwiran na hiwalay sa mga gawa, 4:7 Na ang sabi, Pagpalain ang mga pinatawad sa kanilang mga pagsalangsang, at tinakpan ang kanilang mga kasalanan. 4:8 Pagpalain ang taong hindi ibinibintang ng Panginoon sa kaniya ang kaniyang kasalanan. 4:9 Ang mga pagpapalang ito ba'y sa pagtutuli lamang?, o sa di-pagtutuli rin? Dahil sinasabi natin na ang pananampalataya ay ibinilang kay Abraham sa katuwiran. 4:10 Paano nga ba ito ibinilang? Nang siya’y nasa pagtutuli, o sa di-pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli. 4:11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na siyang tatak ng katuwiran ng pananampalatayang nasa kaniya nang siya’y hindi pa tuli: upang siya ang magiging ama ng lahat ng mga sumasampalataya, kahit na sila’yhindi tuli; upang ang katuwiran ay maibilang rin sa kanila; 4:12 At ang ama ng pagtutuli, sa kanila na hindi sa pagtutuli lamang kundi sa mga lumalakad rin naman sa mga hakbang ng pananampalataya ng ama nating si Abraham, na taglay na niya nang hindi pa siya tuli. 4:13 Sapagka’t ang pangako, na siya ang maging tagapagmana ng mundo, ay hindi kay Abraham, o sa kaniyang binhi, sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. 4:14 Sapagka’t kung ang mga nasa batas ang maging mga tagapagmana, ay naging walang kabuluhan ang pananampalataya, at ang pangako ay naging walangbisa: 4:15 Sapagka’t ang batas ay gumagawa ng poot: dahil kung saan walang batas ay walang paglabag. 12 Rom 4:4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Rom 4:5 But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Rom 4:6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, Rom 4:7 Saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Rom 4:8 Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Rom 4:9 Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Rom 4:10 How was it then reckoned? when he was in circumcision, or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision. Rom 4:11 And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also: Rom 4:12 And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised. Rom 4:13 For the promise, that he should be the heir of the world, was not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith. Rom 4:14 For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect: Rom 4:15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression.
 13. 13. 4:16 Kaya, ito’y sa pananampalataya, upang ito’y sa pamamagitan ng biyaya; upang maitiyak ang pangako sa lahat ng binhi; hindi lamang sa mga nasa batas, kundi sa mga nasa pananampalataya din naman ni Abraham; na siyang ama nating lahat, 4:17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa kitang ama ng maraming mga bansa,) sa harap ng kaniyang sinampalatayanan, sa makatuwid sa Dios, na nagbibigay buhay sa patay, at tinatawag ang mga bagay na hindi pa naganap na tila naganap na. 4:18 Siya na laban sa pag-asa ay sumampalataya sa pag-asa, upang siya ang maging ama ng maraming mga bansa, alinsunod sa sinalita, Magiging gayon din ang iyong binhi. 4:19 At dahil siya’y hindi mahina sa pananampalataya, ay hindi niya pinansin ang kaniyang sariling katawan na ngayo’y patay na, nang halos isang daang taong gulang na siya, ni sa patay na bahay-bata ni Sarah: 4:20 Siya’y hindi sumuray sa pangako ng Dios sa dipagsampalataya; kundi nanatiling malakas sa pananampalataya, na nagbibigay luwalhati sa Dios; 4:21 At nahihikayat ng lubos, na kung ano ang kaniyang ipinangako, ay kaya rin niya itong gampanan. 4:22 Kung kaya ito’y ibinilang na katuwiran sa kaniya. 4:23 Ngayon, hindi lamang ito isinulat alang-alang sa kaniya, na ito'y ibinilang sa kaniya; 4:24 Kundi sa atin din naman ito ibibilang, kung tayo’y manampalataya sa kaniya na nagbangon kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay; 4:25 Na ibinigay para sa ating mga pagkatisod, at muling ibinangon para sa ating katuwiran. MGA TAGA-ROMA 5 5:1 Kung gayong tayo'y inaring matuwid na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo’y may kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo: 5:2 Na sa pamamagitan rin niya ay may kalayaan tayong pumasok ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyayang ito, na kinatatayuan natin, at nangagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Dios. 13 Rom 4:16 Therefore it is of faith, that it might be by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all, Rom 4:17 (As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Rom 4:18 Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, So shall thy seed be. Rom 4:19 And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sara's womb: Rom 4:20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God; Rom 4:21 And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform. Rom 4:22 And therefore it was imputed to him for righteousness. Rom 4:23 Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him; Rom 4:24 But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead; Rom 4:25 Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification. Rom 5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Rom 5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.
 14. 14. 5:3 At hindi lamang gayon, kundi nagluluwalhati din tayo sa mga kahirapan: na nalalaman ito na ang kahirapan ay gumagawa ng pagtitiis; 5:4 At ang pagtitiis, ng karanasan; at ang karanasan, ng pag-asa: 5:5 At hindi ikinahihiya ang pag-asa; dahil ang pagibig ng Dios ay ibinuhos ng lubusan sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. 5:6 Sapagka’t nang tayo’y wala pang lakas, si Cristo ay namatay sa ukol na panahon para sa mga suwail. 5:7 Sapagka’t iilan lamang kung may ibig mang mamatay para sa isang matuwid na tao: at marahil may mangahas pang mamatay para sa mabuting tao. 5:8 Nguni’t ipinagkatiwala ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na, nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin. 5:9 Mas higit kung gayon, dahil ngayong inaring matuwid na tayo sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay maililigtas pa tayo mula sa poot sa pamamagitan niya. 5:10 Sapagka’t kung tayo’y muling pinagkasundo sa Dios nang tayo’y mga kaaway sa pamamagitan ng pagkamatay ng kaniyang Anak, ay mas higit ngayon na pinagkasundo na tayo, dahil maililigtas pa tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay. 5:11 At hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong JesuCristo, na sa pamamagitan niya, ay natanggap natin ngayon ang pagkakasundo. 5:12 Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa mundo, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan; ay gayon din na nilibot ng kamatayan ang sangkatauhan, sapagka’t ang lahat ay nagkasala: 5:13 (Sapagka’t nang wala pang batas, ang kasalanan ay nasa mundo: nguni’t hindi ibinibintang ang kasalanan kapag walang batas. 5:14 Gayon pa man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, samakatuwid, sa mga hindi nagkasala ayon sa paglabag ni Adan, na siyang anyo niyang darating. 14 Rom 5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: kn o wi ng that t rib u lati on worketh patience; Rom 5:4 And patience, experience; and experience, hope: Rom 5:5 And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Rom 5:6 For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Rom 5:7 For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die. Rom 5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Rom 5:9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Rom 5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. Rom 5:11 And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Rom 5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: Rom 5:13 (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law. Rom 5:14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.
 15. 15. 5:15 Nguni’t hindi gaya ng pagkatisod, gayon ang walang bayad na kaloob. Sapagka’t kung sa pamamagitan ng pagkatisod ng isa ay marami ang namatay, ay higit pa ang biyaya ng Dios, at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya, na sa pamamagitan ng isang tao, na si Jesu-Cristo, ay nanagana sa marami. 5:16 At ito’y hindi gaya ng isang nagkasala: gayon ang kaloob: sapagka’t ang paghuhukom ay sa pamamagitan ng isa tungo sa kahatulan, nguni’t ang walang bayad na kaloob ay mula sa maraming pagkatisod tungo sa katuwiran. 5:17 Sapagka’t kung sa pamamagitan ng pagkatisod ng isang tao ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; mas higit ang mga nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katuwiran na maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid si JesuCristo.) 5:18 Kaya, kung paanong sa pamamagitan ng pagkatisod ng isang tao ay dumating ang paghuhukom sa sangkatauhan tungo sa kahatulan; samakatuwid gayon din na sa pamamagitan ng katuwiran ng isa ay dumating ang walang bayad na kaloob sa sangkatauhan para sa katuwiran ng buhay. 5:19 Sapagka’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay marami ang naging salarin, ay gayon din na sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ay marami ang mapapawalang-sala. 5:20 Bukod dito, ang batas ay pumasok, upang managana ang katisuran. Nguni’t kung saan nanagana ang kasalanan, ang biyaya ay lalo pang nanagana: 5:21 Upang, kung paanong naghari ang kasalanan tungo sa kamatayan, ay gayon din na maghahari ang biyaya sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. MGA TAGA-ROMA 6 6:1 Anong sasabihin natin kung gayon? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan, upang managana ang biyaya? 15 Rom 5:15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Rom 5:16 And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification. Rom 5:17 For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.) Rom 5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. Rom 5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Rom 5:2 Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound: Rom 5:21 That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Rom 6:1 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
 16. 16. 6:2 Huwag nawa. Paanong tayong mga patay na sa kasalanan, na mabuhay pa riyan? 6:3 Hindi ba ninyo alam, na lahat tayong mga nabautismo kay Jesu-Cristo ay nabautismo sa kaniyang kamatayan? 6:4 Kaya tayo’y kasama na niyang inilibing sa pamamagitan ng pagkabautismo sa kamatayan: upang kagaya ni Cristo na ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay dapat na magsilakad din tayo ng gayon sa panibagong buhay. 6:5 Sapagka’t kung tayo’y kapuwa itinanim sa wangis ng kaniyang pagkamatay, ay gayon rin tayo sa wangis ng kaniyang muling pagkabuhay; 6:6 Na nalalaman ito, na ang ating dating pagkatao ay kasama na niyang ipinako sa krus, upang mapuksa ang katawan ng kasalanan, para magmula ngayon, ay hindi na tayo dapat maglingkod sa kasalanan. 6:7 Sapagka’t ang patay ay pinalaya na mula sa kasalanan. 6:8 Ngayon, kung patay na nga tayong kasama ni Cristo, tayo’y sumasampalataya na tayo’y mabubuhay rin sa kaniya: 6:9 Na nalalaman ito na si Cristo na ibinangon mula sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamatayan ay hindi na makapaghahari sa kaniya. 6:10 Sapagka’t nang siya’y namatay, siya’y minsanang namatay para sa kasalanan, nguni’t nang siya’y nabuhay, siya’y nabuhay para sa Dios. 6:11 Gayon din na ibilang na ninyong patay ang inyong mga sarili sa kasalanan, nguni’t buhay sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. 6:12 Kaya huwag na ninyong papaghariin ang kasalanan sa inyong mortal na katawan, upang sundin ito, sa mga pita nito. 6:13 Ni ipasaklaw ang inyong mga sangkap na mga instrumento ng kalikuan sa kasalanan: kundi ipasaklaw ninyo ang inyong mga sarili sa Dios, na gaya ng mga nabuhay mula sa mga patay, at ang inyong mga sangkap bilang mga instrumento ng katuwiran sa Dios. 6:14 Dahil ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo: dahil kayo’y wala na sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim na ng biyaya. 16 Rom 6:2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? Rom 6:3 Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Rom 6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Rom 6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection: Rom 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Rom 6:7 For he that is dead is freed from sin. Rom 6:8 Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him: Rom 6:9 Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him. Rom 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. Rom 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Rom 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Rom 6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Rom 6:14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
 17. 17. 6:15 Ano kung gayon? Magkakasala ba tayo dahil tayo’y wala na sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim na ng biyaya? Huwag nawa. 6:16 Hindi ba ninyo alam, na kung kanino ninyo ipinasasaklaw ang inyong mga sarili bilang sumusunod na mga alipin; ay alipin nga kayo doon sa sinusunod ninyo; maging sa kasalanan tungo sa kamatayan, o sa pagsunod tungo sa katuwiran? 6:17 Nguni’t salamat sa Dios, na kayo’y mga alipin noon ng kasalanan, nguni’t nagsisunod na ngayon mula sa puso sa anyo ng doktrinang ipinaabot sa inyo. 6:18 Kaya ngayong napalaya na kayo mula sa kasalanan, kayo’y naging mga alipin na ng katuwiran. 6:19 Ako’y nagsasalita sa pananalita ng mga tao dahil sa kahinaan ng inyong laman: dahil kung paanong ipinasasaklaw ninyo ang inyong mga sangkap na mga alipin ng karumihan at ng pagsalangsang hanggang sa pagsalangsang; samakatuwid, ipasaklaw din ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na alipin ng katuwiran tungo sa kabanalan. 6:20 Sapagka’t nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y hiwalay sa katuwiran. 6:21 Anong naging bunga na ninyo kung gayon sa mga bagay na ikinahihiya na ninyo ngayon? Dahil ang katapusan ng mga bagay na iyon ay kamatayan. 6:22 Nguni’t ngayong napalaya na kayo mula sa kasalanan, at naging mga alipin na para sa Dios, kayo’y may bunga tungo sa kabanalan, at ang huli nito ay buhay na walang hanggan. 6:23 Sapagka’t ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nguni't ang kaloob ng Dios ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. MGA TAGA-ROMA 7 7:1 Hindi ba ninyo alam mga kapatid, (dahil ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam sa batas,) na ang batas ay nakapaghahari sa isang tao habang buhay pa siya? 17 Rom 6:15 What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid. Rom 6:16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? Rom 6:17 But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Rom 6:18 Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Rom 6:19 I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Rom 6:20 For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. Rom 6:21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death. Rom 6:22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Rom 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Rom 7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
 18. 18. 7:2 Sapagka’t ang babaeng may asawa ay itinali ng batas sa kaniyang asawa samantalang buhay pa siya; nguni’t kung patay na ang kaniyang asawa, siya’y kalag na sa batas ng kaniyang asawa. 7:3 Kaya, samantalang buhay pa ang kaniyang asawa, kung siya’y mag-aasawa sa ibang lalake, ay tatawagin siyang mangangalunya: nguni’t kung patay na ang kaniyang asawa, ay napalaya na siya sa batas; kaya hindi na siya nangangalunya, kahit na mag-asawa siya sa ibang lalake. 7:4 Kaya, mga kapatid, kayo rin ay patay na sa batas sa pamamagitan ng katawan ni Cristo; upang kayo’y mag-asawa sa iba, samakatuwid sa kaniya na muling nabuhay mula sa mga patay, upang tayo’y magbunga sa Dios. 7:5 Sapagka’t nang tayo’y nasa laman, ang mga paguudyok ng kasalanan, na dati’y sa pamamagitan ng batas, ay gumagawa sa ating mga sangkap upang ito’y magbunga tungo sa kamatayan. 7:6 Nguni’t ngayon tayo’y napalaya na sa batas, na patay na doon sa pumipigil sa atin; upang tayo’y maglingkod na sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. 7:7 Anong sasabihin natin kung gayon? Ang batas ba’y kasalanan? Huwag nawa. Hindi, sapagka’t hindi ko nalaman ang kasalanan, kung hindi sa pamamagitan ng batas: at hindi ko rin nalaman ang kasakiman, kung hindi sinabi ng batas, Huwag kang mananakim. 7:8 Nguni’t ang kasalanan na kumkuha ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay gumawa sa akin ng lahat ng uri ng pita. Dahil kung walang batas ay patay ang kasalanan. 7:9 Dahil ako’y nabubuhay minsan na walang batas: nguni't nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan, at ako’y namatay. 7:10 At ang kautusan, na itinalaga sa kabuhayan, ay napagalaman kong naghahatid sa kamatayan. 7:11 Dahil ang kasalanan, na kumukuha ng pagkakataon sa pamamagitan ng kautusan, ay dinaya ako, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. 18 Rom 7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. Rom 7:3 So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man. Rom 7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Rom 7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Rom 7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. Rom 7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Rom 7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead. Rom 7:9 For I was alive without the law once: but when the com ma ndm en t cam e, s in revived, and I died. Rom 7:10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death. Rom 7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
 19. 19. 7:12 Kaya ang batas ay banal, at ang kautusan ay banal, at matuwid, at mabuti. 7:13 Yaong mabuti ba kung gayon ay naging kamatayan sa akin? Huwag nawa. Kundi ang kasalanan, upang ito’y mahayag na kasalanan, na sa akin ay gumagawa ng kamatayan sa pamamagitan niyaong mabuti; upang ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan ay maging napakalubhang sala. 7:14 Dahil alam natin na ang batas ay espirituwal; nguni’t ako’y carnal, na ipinagbiling alipin sa ilalim ng kasalanan. 7:15 Dahil yaong ginagawa ko, ay hindi ko hinahayaan: dahil kung ano ang ibig kong gawin, ito’y hindi ko ginagawa; nguni’t kung ano ang kinamumuhian ko, ito pa ang ginagawa ko. 7:16 Kaya kung ginagawa ko yaong ayaw ko, ay sumasang-ayon ako na ang batas ay mabuti. 7:17 Kaya ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. 7:18 Dahil alam ko na sa aking loob (sa makatuwid, sa aking laman,) ay walang mabuting bagay na nananahan: sapagka’t sumasa akin ang kaloobang gumawa; nguni’t kung paanong gawin yaong mabuti ay hindi ko nalalaman. 7:19 Dahil ang mabuti na ibig kong gawin ay hindi ko ginagawa: nguni't ang masama na ayaw ko, ito pa ang ginagawa ko. 7:20 Ngayon, kung ginagawa ko yaong ayaw ko, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. 7:21 Nguni’t napagalaman ko ang isang batas sa aking mga sangkap, na, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ay sumasa akin ang masama. 7:22 Sapagka’t ako’y nalulugod sa batas ng Dios ayon sa pagkataong nasa loob: 7:23 Nguni’t nakikita ko ang iba pang batas sa aking mga sangkap, na kumakalaban sa batas ng aking pagiisip, at binibihag ako sa batas ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. 7:24 Abang tao ako! sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan nitong kamatayan? 19 Rom 7:12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Rom 7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful. Rom 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. Rom 7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. Rom 7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Rom 7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Rom 7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not. Rom 7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do. Rom 7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Rom 7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me. Rom 7:22 For I delight in the law of God after the inward man: Rom 7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Rom 7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?
 20. 20. 7:25 Ako’y nagpapasalamat sa Dios sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating Panginoon. Kung gayon, sa pag -iisip ako mismo ay maglilingkod sa batas ng Dios; nguni’t sa laman ay sa batas ng kasalanan. Rom 7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin. MGA TAGA-ROMA 8 8:1 Kaya wala na ngayong hatol sa mga na kay Cristo Jesus, na nagsisilakad ng hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 8:2 Sapagka’t ang batas ng Espiritu ng buhay kay Cristo Jesus ay pinalaya ako mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. 8:3 Sapaka’t kung ano ang hindi magawa ng batas, dahil nga ito’y mahina sa laman, nang sinugo ng Dios ang kaniyang sariling Anak sa wangis ng lamang salarin, at para sa kasalanan, ay hinatulan niya ang kasalanan sa pamamagitan ng laman. 8:4 Upang ang katuwiran ng batas ay matupad sa atin, na nagsisilakad ng hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 8:5 Sapagka’t ang mga sumusunod sa laman, ay iniisip ang mga bagay ng laman; nguni’t ang mga sumusunod sa Espiritu, ang mga bagay ng Espiritu. 8:6 Sapagka’t ang carnal na pag-iisip ay kamatayan; nguni’t ang espirituwal na pag-iisip ay buhay at kapayapaan. 8:7 Sapagka’t ang carnal na pag-iisip ay pakikipagalitan sa Dios: dahil ito’y hindi nagpapasaklaw sa batas ng Dios, at hindi nga mangyayari kailanman. 8:8 Kaya ang mga nasa laman ay hindi nakakalugod sa Dios. 8:9 Nguni’t kayo’y hindi na sa laman, kundi sa Espiritu, kung gayong nananahan sa inyo ang Espiritu ng Dios. Ngayon, kung hindi taglay ng sinoman ang Espiritu ni Cristo, siya’y hindi kaniya. 8:10 At kung si Cristo ay nananahan sa inyo, ang katawan ay patay na dahil sa kasalanan; nguni’t ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Rom 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Rom 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh: Rom 8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Rom 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Rom 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. Rom 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Rom 8:8 So then they that are in the flesh cannot please God. Rom 8:9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Rom 8:10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. 20
 21. 21. 8:11 Nguni’t kung ang Espiritu niyang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ang nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ay siya ring magbibigay buhay sa inyong mortal na katawan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na nananahan sa inyo. 8:12 Kaya, mga kapatid, tayo’y may-utang, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. 8:13 Sapagka’t kung kayo’y mabuhay ayon sa laman, kayo’y mamamatay: nguni’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay patayin ninyo ang mga gawa ng katawan, kayo’y mabubuhay. 8:14 Sapagka’t ang sinomang pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, sila ang mga anak ng Dios. 8:15 Sapagka’t hindi ninyo tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot; kundi tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop sa inyo bilang mga anak, kung saan tayo’y tumatawag ng, Abba, Ama. 8:16 Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo sa ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Dios: 8:17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana; mga tagapagmana ng Dios, at mga kapuwa tagapagmana ni Cristo; kung gayong tayo’y kasama niya sa kaniyang mga pagtitiis, upang tayo rin ay kapuwa pagluwalhatiin. 8:18 Sapagka’t natutuos ko, na ang mga pagtitiis sa kasalukuyang panahon, ay hindi karapatdapat na maihambing sa kaluwalhatian na mahahayag sa atin. 8:19 Sapagka’t ang tapat na paghihintay ng nilalang ay naghihintay sa pagkahayag ng mga anak ng Dios. 8:20 Sapagka’t ang nilalang ay napailalim sa kawalang kabuluhan, hindi ayon sa kaniyang kalooban, kundi dahil sa kaniya na sumakop nito sa pag-asa. 8:21 Sapagka’t ang nilalang mismo ay palalayain mula sa pagkaalipin sa kabulukan, hanggang sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Dios. 8:22 Sapagka’t alam natin na ang buong nilikha ay dumadaing at kapuwa naghihirap sa sakit ng panganganak hanggang ngayon. 21 Rom 8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Rom 8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Rom 8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Rom 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Rom 8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Rom 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Rom 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Rom 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Rom 8:19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. Rom 8:20 For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, Rom 8:21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Rom 8:22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
 22. 22. 8:23 At hindi lamang sila, kundi tayo rin mismo, na may unang mga bunga ng Espiritu, sa makatuwid tayo rin ay dumadaing sa ating mga sarili, na naghihintay sa pagkukupkop sa atin bilang mga anak, na ito, ay ang pagkatubos ng ating katawan. 8:24 Sapagka’t tayo’y nangaligtas na sa pamamagitan ng pag-asa: nguni’t ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa: sapagka’t kung ano ang nakikita na ng isang tao, bakit pa niya ito aasahan? 8:25 Nguni’t kung tayo’y umaasa sa hindi natin nakikita, kung gayon ay hihintayin natin itong may pagtitiis. 8:26 Gayon din ang Espiritu na tumutulong sa ating mga kahinaan: dahil nga hindi natin alam kung ano ang dapat nating idalangin: nguni’t ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin ng mga daing na hindi mabigkas. 8:27 At siya na sumisiyasat ng mga puso ay alam niya kung ano ang pag-iisip ng Espiritu, dahil siya’y namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Dios. 8:28 At alam natin na ang lahat ng mga bagay ay kapuwa gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Dios, na mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. 8:29 Sapagka’t kung sino ang mga nakilala niya nang una, sila’y itinalaga rin niya nang una na maayon sa wangis ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa gitna ng maraming magkakapatid. 8:30 Bukod dito, kung sino ang kaniyang mga itinalaga nang una, sila’y kaniyang tinawag din naman: at kung sino ang kaniyang mga tinawag, sila’y kaniyang inaring matuwid din naman: at kung sino ang kaniyang inaring matuwid, sila’y kaniyang niluwalhati din naman. 8:31 Ano ang sasabihin natin kung gayon sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay para sa atin, sino ang laban sa atin? 8:32 Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak, kundi siya’y ibinigay para sa ating lahat, paanong hindi rin niya maibibigay na kalakip niya ang lahat ng bagay na walang bayad? 22 Rom 8:23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Rom 8:24 For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for? Rom 8:25 But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Rom 8:26 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Rom 8:27 And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Rom 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Rom 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Rom 8:30 Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified. Rom 8:31 What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Rom 8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
 23. 23. 8:33 Sino ang magsasakdal ng anomang bagay laban sa mga pinili ng Dios? Ang Dios ang taga-aring matuwid. 8:34 Sino ang humahatol? Si Cristo na namatay, oo higit pa rito, na muling nabuhay, na siyang nasa kanan ng Dios, na namamagitan rin para sa atin. 8:35 Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Kahirapan ba, o kagipitan, o pag-uusig, o kagutom, o kahubaran, o panganib, o tabak? 8:36 Gaya ng nasusulat, Alang-alang sa inyo ay buong araw kaming pinapatay; ibinibilang kaming mga tupang kakatayin. 8:37 Gayon man, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananaig, sa pamamagitan niya na umibig sa atin. 8:38 Sapagka’t ako’y nahihikayat na walang kamatayan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay sa kasalukuyan, ni mga bagay na darating, 8:39 Ni kaitaasan, ni kailaliman, ni ano pa mang nilalang, na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios, na na kay Cristo-Jesus na ating Panginoon. MGA TAGA-ROMA 9 9:1 Sinasabi ko ang katotohanan kay Cristo, ako’y hindi nagsisinungaling, pati ang konsensiya ko ay saksi sa Banal na Espiritu, 9:2 Na ako’y may lubos na kalumbayan at namamalaging kalungkutan sa aking puso. 9:3 Sapagka’t ibig kong ako rin ay sinumpa kay Cristo para sa aking mga kapatid, at mga kamag-anak ayon sa laman: 9:4 Na mga Israelita; na sa kanila rin ay ipinatutungkol ang pagkukupkop sa atin bilang mga anak, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng batas, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga pangako; 9:5 Na sa kanila ay ang mga ninuno at sa kanila’y pumarito si Cristo ayon sa laman, na higit sa lahat, Dios na pinupuri magpakailan man. Amen. 9:6 Hindi sa tila nawalan na ng bisa ang salita ng Dios. Sapagka’t hindi ang lahat na nasa Israel ay Israel: 23 Rom 8:33 Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Rom 8:34 Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Rom 8:35 Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Rom 8:36 As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter. Rom 8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Rom 8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Rom 8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Rom 9:1 I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, Rom 9:2 That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Rom 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh: Rom 9:4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and t he covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises; Rom 9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed for ever. Amen. Rom 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
 24. 24. 9:7 Hindi rin, dahil sila’y binhi ni Abraham, na lahat sila’y mga anak: kundi, kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. 9:8 Sa makatuwid, sila na mga anak ng laman, ang mga ito’y hindi ang mga anak ng Dios: kundi ang mga anak ng pangako ay ibinilang sa binhi. 9:9 Sapagka’t ito ang salita ng pangako, Sa panahong ito ay darating ako, at si Sara ay manganganak ng isang lalake. 9:10 At hindi lamang ito; kundi nang maglihi rin si Rebeka sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid, sa pamamagitan ng ating amang si Isaac; 9:11 (Sapagka’t ang mga bata na hindi pa ipinanganak, ni gumawa ng mabuti o masama, upang ang layunin ng Dios ayon sa paghihirang ay mangibabaw, hindi sa mga gawa, kundi sa kaniya na tumatawag;) 9:12 Ay sinabi noon sa kaniya, Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. 9:13 Gaya ng nasusulat, Inibig ko si Jacob, ngunit kinamumuhian ko si Esau. 9:14 Ano ngayon ang sasabihin natin? May kalikuan ba sa Dios? Huwag nawa. 9:15 Dahil sinabi niya kay Moises, Ako’y maaawa sa kaaawaan ko, at ako’y mahahabag sa kahahabagan ko. 9:16 Kung gayon ito’y hindi dahil sa ibig gumawa, ni sa tumatakbo, kundi sa Dios na nagpapakita ng awa. 9:17 Sapagka’t sinabi ng kasulatan kay Faraon, Samakatuwid, dahil mismo sa layuning ito, ay itinaas kita, upang maipahayag ang aking kapangyarihan sa iyo, at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong mundo. 9:18 Kaya siya’y maaawa sa kaaawaan niya, at papagmatigasin ang sinomang ibig niya. 9:19 Sasabihin mo ba sa akin kung gayon, Bakit pa siya naghahanap ng mali? Sapagka’t sino ba ang nakatutol na sa kaniyang kalooban? 9:20 Wala subali’t, o tao, sino kang sumasagot laban sa Dios? Masasabi ba ng ginawa sa gumawa, Bakit mo ako ginawang ganito? 24 Rom 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called. Rom 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed. Rom 9:9 For this is the word of promise, At this time will I come, and Sara shall have a son. Rom 9:10 And not only this; but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac; Rom 9:11 (For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;) Rom 9:12 It was said unto her, The elder shall serve the younger. Rom 9:13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Rom 9:14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Rom 9:15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Rom 9:16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. Rom 9:17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Rom 9:18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. Rom 9:19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? Rom 9:20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
 25. 25. 9:21 Wala bang kapangyarihan ang mamamalayok sa luwad na nanggaling sa iisang limpak upang gumawa ng isang sisidlan sa ikapupuri, at ang iba sa ikadudusta? 9:22 Paano kung ang Dios, na ibig magpakita ng kaniyang poot, at magpahayag ng kaniyang kapangyarihan, ay tiniis na may malaking pagpapahinuhod ang mga sisidlan ng poot na karapatdapat sa kasiraan: 9:23 At upang maipakilala niya ang mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na inihanda na niya noon pa sa ikaluluwalhati, 9:24 Samakatuwid tayo, na kaniyang tinawag, di lamang sa mga Judio, kundi sa mga Hentil din? 9:25 Gaya rin ng sinabi niya sa Oseas, Sila’y tatawagin kong "aking bayan," na hindi ko noon bayan; at "aking iniibig," na hindi ko noon iniibig. 9:26 At matutupad, na sa lugar na pinagsabihan sa kanila, Hindi ko kayo bayan; doon ay tatawagin silang mga anak ng Dios na buhay. 9:27 Si Esaias ay sumigaw rin tungkol sa Israel, Maging katulad man ang bilang ng mga anak ng Israel sa mga buhangin ng dagat, ay nalabi lamang ang maliligtas: 9:28 Dahil tatapusin niya ang gawain, at puputulin itong maikli sa katuwiran: dahil isang maikling gawain ang gagawin ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. 9:29 At gaya ng sinabi ni Esaias noon, Kung hindi nag -iwan sa atin ang Panginoon ng Sabaot ng isang binhi, marahil ay naging katulad na tayo sa Sodoma, at naging kagaya na sa Gomorra. 9:30 Anong sasabihin natin kung gayon? Sapagka’t ang mga Hentil, na hindi nagsisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid ang katuwiran na nasa pananampalataya. 9:31 Nguni’t ang Israel na nagsisunod ayon sa batas ng katuwiran, ay hindi nagkamit sa batas ng katuwiran. 9:32 Bakit? Dahil hinanap nila ito ng hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi parang ito’y sa pamamagitan ng mga gawa ng batas. Dahil sila’y nangatisod sa batong katitisuran na iyon; 25 Rom 9:21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour? Rom 9:22 What if God, willing to shew his wrath, and to make his power known, endured with much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction: Rom 9:23 And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory, Rom 9:24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles? Rom 9:25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved. Rom 9:26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God. Rom 9:27 Esaias also crieth concerning Israel, Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved: Rom 9:28 For he will finish the work, and cut it short in righteousness: because a short work will the Lord make upon the earth. Rom 9:29 And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha. Rom 9:30 What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. Rom 9:31 But Israel, which followed after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. Rom 9:32 Wherefore? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumblingstone;
 26. 26. 9:33 Gaya ng nasusulat, Masdan ninyo, ako’y naglagay sa Sion ng isang batong kabubuwalan at isang batong katitisuran: at ang sinomang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. MGA TAGA-ROMA 10 10:1 Mga kapatid, ang ibig ng puso ko at dalangin sa Dios para sa Israel ay ang maligtas sila. 10:2 Sapagka’t saksi ako sa kanila na sila’y may kasigasigan sa Dios, nguni’t hindi ayon sa kaalaman. 10:3 Dahil sila na hindi alam ang katuwiran ng Dios, at nangagsikap na magtatag ng kanilang sariling katuwiran, ay hindi nagpasaklaw ng kanilang mga sarili sa katuwiran ng Dios. 10:4 Sapagka’t si Cristo ang katapusan ng batas para sa katuwiran ng bawa’t isang sumasampalataya. 10:5 Sapagka’t ganito inilalarawan ni Moises ang katuwiran na nagmumula sa batas, Na ang taong tumutupad sa mga bagay nito ay mabubuhay rin sa pamamagitan ng mga ito. 10:6 Nguni’t ang katuwiran na nagmumula sa pananampalataya ay nagsasalita ng ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang tataas sa langit? (ito’y, upang ibaba si Cristo mula sa itaas.) 10:7 O, Sino ang bababa sa kalaliman? (ito’y, upang ibangon si Cristo mula sa mga patay.) 10:8 Nguni’t ano bang sinabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa makatuwid sa iyong bibig, at sa iyong puso; ito’y, ang salita ng pananampalataya, na aming ipinangangaral; 10:9 Na kung aminin mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus; at sumampalataya sa iyong puso na siya’y ibinangon ng Dios mula sa mga patay, ay maliligtas ka. 10:10 Sapagka’t sa puso sumasampalataya ang tao tungo sa katuwiran; at ang pag-amin sa bibig ay ginagawa tungo sa kaligtasan. 10:11 Sapagka’t sinabi ng kasulatan, Ang sinomang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. 10:12 Dahil walang pagkakaiba sa pagitan ng Judio at Griego: dahil ang Panginoon mismo na higit sa lahat ay mayaman para sa lahat ng mga tumatawag sa kaniya. 26 Rom 9:33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed. Rom 10:1 Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved. Rom 10:2 For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Rom 10:3 For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Rom 10:4 For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth. Rom 10:5 For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them. Rom 10:6 But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:) Rom 10:7 Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.) Rom 10:8 But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach; Rom 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Rom 10:10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Rom 10:11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Rom 10:12 For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
 27. 27. 10:13 Sapagka’t ang sinomang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. 10:14 At paanong tatawag sila sa hindi nila sinampalatayanan? At paanong manampalataya sila sa hindi nila napakinggan? At paanong makikinig sila kung walang mangangaral? 10:15 At paanong mangangaral sila kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, Kay ganda ng mga paa nilang mga nangangaral tungkol sa ebanghelyo ng kapayapaan, at nagdadala ng masasayang balita tungkol sa mabuting mga bagay! 10:16 Nguni’t lahat sila’y hindi nagsitupad sa ebanghelyo. Dahil sinabi ni Esaias, Panginoon, sino ang sumampalataya sa aming balita? 10:17 Kaya ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, at ito’y ang pakikinig sa salita ng Dios. 10:18 Nguni’t sinasabi ko, Hindi ba nila narinig? Oo, tiyak na umabot ang kanilang tinig sa sangkalupaan, at ang kanilang mga salita sa mga hangganan ng mundo. 10:19 Nguni’t sinasabi ko, Hindi ba nalaman ng Israel? Una’y sinabi ni Moises, Papanibughuin ko kayo sa pamamagitan nila na hindi bayan, at sa pamamagitan ng bansang mangmang ay pagagalitin ko kayo. 10:20 Nguni’t napakatapang ni Esaias, at sinabi, Ako’y natagpuan ng mga hindi nagsipaghanap sa akin, Ako’y nahayag sa mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. 10:21 Nguni’t sa Israel ay sinabi niya, Buong araw na iniaabot ko ang aking mga kamay sa isang bayan na masuwayin at mapagtutol. MGA TAGA-ROMA 11 11:1 Kaya sinasabi ko, Itinakuwil ba ng Dios ang kaniyang bayan? Huwag nawa. Dahil ako rin ay isang Israelita, sa binhi ni Abraham, sa lipi ni Benjamin. 11:2 Hindi itinakuwil ng Dios ang kaniyang bayan na alam na niya noon pa. Hindi ba ninyo alam kung ano ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namagitan siya sa Dios laban sa Israel na ang sabi, 27 Rom 10:13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Rom 10:14 How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher? Rom 10:15 And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things! Rom 10:16 But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report? Rom 10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Rom 10:18 But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Rom 10:19 But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. Rom 10:20 But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me. Rom 10:21 But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Rom 11:1 I say then, Hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Rom 11:2 God hath not cast away his people which he foreknew. Wot ye not what the scripture saith of Elias? how he maketh intercession to God against Israel, saying,
 28. 28. 11:3 Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, at hinukay nila ang iyong mga altar; at ako na lamang ang natira, at hinahanap nila ang aking buhay. 11:4 Nguni’t ano ang sinabi ng kasagutan ng Dios sa kaniya? Ako’y nagtira sa aking sarili ng pitong libo na hindi kailanman nagluhod ng tuhod sa larawan ni Baal. 11:5 Samakatuwid gayon rin sa kasalukuyan ay may nalabi ayon sa paghihirang sa biyaya. 11:6 At kung sa pamamagitan ng biyaya, ito’y hindi na sa mga gawa: dahil sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi na biyaya. Nguni’t kung ito’y sa mga gawa, ito’y hindi na sa biyaya: dahil sa ibang paraan, ang gawa ay hindi na gawa. 11:7 Ano kung gayon? Hindi nakamtan ng Israel ang kaniyang hinahanap; kundi ito’y nakamtan ng paghihirang, at ang iba’y nangabulag. 11:8 (Gaya rin ng nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng espiritu ng pagkaidilip; mga matang hindi nakakakita; at mga taingang hindi nakakarinig;) hanggang ngayon. 11:9 At sinabi ni David, Maging patibong nawa at silo ang kanilang dulang, at isang batong kabubuwalan, at kabayaran sa kanila: 11:10 Magdilim nawa ang kanilang mga mata upang sila’y hindi makakita, at manatiling nakahukot ang mga likod nila. 11:11 Kaya sinabi ko, Sila ba’y nangabuwal upang sila’y bumagsak? Huwag nawa: kundi bagkus, sa kanilang pagkabuwal ay dumating ang kaligtasan sa mga Hentil, upang sila’y papanibughuin. 11:12 Ngayon, kung ang pagkabuwal nila ang kayamanan ng mundo, at ang karalitaan nila ang kayamanan ng mga Hentil; gaano pa kaya ang kanilang kapuspusan? 11:13 Sapagka’t ako’y nagsasalita sa inyong mga Hentil, at dahil ako ang apostol ng mga Hentil, ay ipinagmamalaki ko ang aking panunungkulan: 11:14 Upang sa anomang kaparaanan ay mapapanibugho ko sila na aking mga kalaman, at mailigtas ang ilan sa kanila. 28 Rom 11:3 Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars; and I am left alone, and they seek my life. Rom 11:4 But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself seven thousand men, who have not bowed the knee to the image of Baal. Rom 11:5 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Rom 11:6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work. Rom 11:7 What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded Rom 11:8 (According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear;) unto this day. Rom 11:9 And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a recompence unto them: Rom 11:10 Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway. Rom 11:11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Rom 11:12 Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness? Rom 11:13 For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office: Rom 11:14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.
 29. 29. 11:15 Sapagka’t kung ang pagtatakuwil sa kanila ang pagkakasundo ng mundo, ano pa kaya ang pagtatanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? 11:16 Sapagka’t kung ang unang-bunga ay banal, ang limpak din ay banal: at kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. 11:17 At kung pinutol ang ilang mga sanga, at ikaw, na punong olibong ligaw, ay inihugpong sa kanila, at nakikibahagi lamang sa kanila sa ugat at katabaan ng punong olibo; 11:18 Huwag kang magmapuri laban sa mga sanga. Datapuwa’t kung magmapuri ka, hindi ikaw ang nagaalaga sa ugat, kundi ang ugat sa iyo. 11:19 Kaya ganito ang dapat mong sabihin, Pinutol ang mga sanga, para maihugpong lamang ako. 11:20 Magaling; dahil sa di-pagsampalataya ay pinutol sila, at ika’y nakatayo ngayon dahil sa pananampalataya. Huwag kang magmataas sa iyong pag-iisip, kundi matakot ka: 11:21 Sapagka’t kung hindi kinaawaan ng Dios ang katutubong mga sanga, mag-ingat ka, baka hindi ka rin niya kaaawaan. 11:22 Kaya masdan ninyo ang kabutihan at kabagsikan ng Dios: sa mga bumagsak, ay kabagsikan, nguni’t tungo sa iyo, ay kabutihan, kung magpatuloy ka sa kaniyang kabutihan: kung hindi, ikaw rin ay puputulin. 11:23 At sila naman, kung sila’y hindi na magpatuloy sa di-pagsampalataya, ay ihuhugpong silang muli: dahil sila’y kayang ihugpong muli ng Dios. 11:24 Dahil kung ikaw ay pinutol mula sa punong olibo na sa katutubo ay ligaw at inihugpong laban sa katutubo sa mabuting punong olibo: gaano pa kaya ang mga ito, na tunay na mga sanga, na maihugpong sa sarili nilang punong olibo? 11:25 Sapagka’t ayokong hindi ninyo nalalaman, mga kapatid, ang tungkol sa hiwagang ito, baka kayo’y magmarunong sa sarili ninyong mga kapalaluan; na bahagyang pagkabulag ang nangyari sa Israel, hanggang sa pagdating ng kapuspusan ng mga Hentil. 29 Rom 11:15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead? Rom 11:16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches. Rom 11:17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree; Rom 11:18 Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Rom 11:19 Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in. Rom 11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear: Rom 11:21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Rom 11:22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off. Rom 11:23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be graffed in: for God is able to graff them in again. Rom 11:24 For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree? Rom 11:25 For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.
 30. 30. 11:26 Kaya maliligtas ang buong Israel: gaya ng nasusulat, Darating mula sa Sion ang Tagapagligtas, at kaniyang ihihiwalay ang kasuwailan mula kay Jacob: 11:27 Sapagka’t ito ang aking tipan sa kanila, kapag aalisin ko na ang kanilang mga kasalanan. 11:28 Kung patungkol sa ebanghelyo, sila’y mga kaaway alang-alang sa inyo: ngunit kung patungkol sa paghihirang, sila’y mga iniibig alang-alang sa mga ninuno. 11:29 Sapagka’t ang mga kaloob at pagtawag ng Dios ay hindi nag-iiba. 11:30 Sapagka’t gaya ninyo nang mga panahong nakalipas na hindi sumampalataya sa Dios, nguni’t nagkamit na ngayon ng habag dahil sa kanilang dipagsampalataya: 11:31 Gayon din ang mga ito ngayon na hindi sumasampalataya, upang sa pamamagitan ng inyong awa ay makakamtan rin nila ang awa. 11:32 Sapagka’t lahat sila’y ibinilang na ng Dios sa kawalan ng pananampalataya, upang siya’y magkaroon ng awa sa lahat. 11:33 O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Dios! Hindi masiyasat ang kaniyang mga paghatol, at hindi malirip ang kaniyang mga daan! 11:34 Dahil sino na ba ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino na ba ang naging kasangguni niya? 11:35 O sino na ba ang unang nagkaloob sa kaniya, at ito’y muling igaganti sa kaniya? 11:36 Sapagka’t mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para sa kaniya ang lahat ng bagay: sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen. MGA TAGA-ROMA 12 12:1 Kaya ipinakikiusap ko sa inyo, mga kapatid, alang -alang sa mga kahabagan ng Dios, na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang sakripisyong buhay, na banal, at katanggap-tanggap sa Dios, na siyang makatuwiran ninyong paglilingkod. 30 Rom 11:26 And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob: Rom 11:27 For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Rom 11:28 As concerning the gospel, they are enemies for your sakes: but as touching the election, they are beloved for the fathers' sakes. Rom 11:29 For the gifts and calling of God are without repentance. Rom 11:30 For as ye in times past have not believed God, yet have now obtained mercy through their unbelief: Rom 11:31 Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. Rom 11:32 For God hath concluded them all in unbelief, that he might have mercy upon all. Rom 11:33 O the depth of the riches both of the wisdom and kn o wl ed ge o f G o d! h ow unsearchable are his judgments, and his ways past finding out! Rom 11:34 For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counsellor? Rom 11:35 Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? Rom 11:36 For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen. Rom 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
 31. 31. 12:2 At huwag kayong sumunod sa kaanyuhan ng mundong ito: kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng muling pagbabago ng inyong pagiisip, para mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, at katanggap-tanggap, at sakdal, na kalooban ng Dios. 12:3 Dahil sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyayang ipinagkaloob sa akin, sa bawa’t isa sa inyo, na huwag mag-isip ang sinoman sa inyo ng higit kaysa marapat niyang isipin; kundi ang mag-isip ng mahinahon, ayon sa ipinabahagi ng Dios na sukat ng pananampalataya sa bawa’t tao. 12:4 Sapagka’t kung paanong tayo’y may maraming mga sangkap sa isang katawan, at lahat ng mga sangkap ay hindi magkakatulad ng katungkulan: 12:5 Gayon rin tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at ang bawa’t isa’y mga sangkap para sa isa’t isa. 12:6 Kaya kung gayong magkaiba ang ating mga kaloob ayon sa biyayang ipinagkaloob sa atin, maging sa pagpahayag, ay magpahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalataya; 12:7 O sa ministerio, ay hintayin natin ang ating ministerio: o sa nagtuturo, sa pagtuturo; 12:8 O sa nangangaral, sa pangangaral: sa nagkakaloob, ay gawin niya itong walang pagkukunwari; sa namumuno, sa katiyagaan; sa nagpapakita ng habag, sa kagalakan. 12:9 Hindi dapat mahaluan ng pagkukunwari ang pagibig. Kamuhian ninyo ang masama; at kumapit kayo sa mabuti. 12:10 Magmahalan kayo sa pag-ibig ng kapatiran; at kung patungkol sa karangalan ay ipauna ninyo ang isa’t isa; 12:11 Hindi tamad sa gawain; maalab sa espiritu; naglilingkod sa Panginoon. 12:12 Nagagalak sa pag-asa; mapagtiis sa kahirapan; laging handa sa pananalangin 12:13 Nagbabahagi sa pangangailangan ng mga banal; mapagtanggap sa kapuwa. 12:14 Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo: magpala kayo, at huwag manumpa. 12:15 Makigalak kayo sa mga nagagalak; makitangis kayo sa mga tumatangis. 31 Rom 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Rom 12:3 For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Rom 12:4 For as we have many members in one body, and all members have not the same office: Rom 12:5 So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Rom 12:6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith; Rom 12:7 Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching; Rom 12:8 Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness. Rom 12:9 Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good. Rom 12:10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another; Rom 12:11 Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord; Rom 12:12 Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer; Rom 12:13 Distributing to the necessity of saints; given to hospitality. Rom 12:14 Bless them which persecute you: bless, and curse not. Rom 12:15 Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
 32. 32. 12:16 Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag kayong mag -isip ng mataas na mga bagay, kundi magpakumbaba kayo sa mga taong nasa mababang kalagayan. Huwag kayong magmarunong sa sarili ninyong kapalaluan. 12:17 Huwag kayong gumanti sa sinoman ng masama para sa masama. Paghandaan ninyong gawin ang mga bagay sa katotohanan sa paningin ng lahat ng mga tao. 12:18 Kung maaari, hanggang sa makakaya ninyo, ay sikapin ninyong mabuhay ng mapayapa sa gitna ng lahat ng mga tao. 12:19 Mga iniibig, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong mga sarili, bagkus, ay bigyan ninyo ng pagkakataon ang poot: sapagka’t nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 12:20 Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway ay, pakainin mo siya; kung siya’y nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom: sapagka’t sa ginagawa mong ito, ay magbubunton ka ng mga baga ng apoy sa kaniyang ulo. 12:21 Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. MGA TAGA-ROMA 13 13:1 Dapat na magpasakop ang bawa’t kaluluwa sa nakatataas na mga kapangyarihan. Sapagka’t walang kapangyarihan na hindi sa Dios: ang mga kapangyarihang itinalaga ay sa Dios. 13:2 Kaya ang sinomang tututol sa kapangyarihan, ay tumututol sa batas ng Dios: at ang mga tumututol ay tatanggap ng hatol sa kanilang sarili. 13:3 Sapagka’t ang mga namamahala ay hindi kinatatakutan ng mabuting mga gawa, kundi ng masama. Ibig mo bang hindi matakot sa kapangyarihan? Gawin mo yaong mabuti, at ika’y tatanggap ng parangal mula sa kaniya mismo. 13:4 Dahil siya’y ministro ng Dios para sa iyong kabutihan. Nguni’t kung ika’y gumagawa ng masama, matakot ka; dahil hindi siya nagdadala ng tabak sa kawalang kabuluhan. Sapagka’t siya ang ministro ng Dios, na isang tagapaghiganting magsasagawa ng poot sa gumagawa ng masama. 32 Rom 12:16 Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Rom 12:17 Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Rom 12:18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Rom 12:19 Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord. Rom 12:20 Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Rom 12:21 Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Rom 13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Rom 13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. Rom 13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: Rom 13:4 For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.
 33. 33. 13:5 Kaya kailangang magpasakop kayo hindi lamang dahil sa poot, kundi alang-alang din naman sa konsensiya. 13:6 Sapagka’t ito ang dahilan na nagbabayad rin kayo ng buwis: dahil sila’y mga ministro ng Dios, na laging nangangasiwa mismo sa bagay na ito. 13:7 Kaya ibigay ninyo ang karapat-dapat sa lahat: buwis sa karapat-dapat ng buwis; ambag sa karapatdapat ng ambag; takot sa karapat-dapat ng takot; parangal sa karapat-dapat ng parangal. 13:8 Huwag kayong magkautang ninoman ng anoman, kundi mag-ibigan kayo sa isa’t isa: sapagka’t ang umiibig sa iba, ay tumutupad sa batas. 13:9 Dahil dito ay huwag kayong mangangalunya, huwag kayong pumatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsaksi ng hindi totoo, huwag kayong mananakim, at kung may iba pang utos, ito’y madaling nauunawaan sa maikling kasabihang ito, sa makatuwid, Ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili. 13:10 Ang pag-ibig ay hindi nananakit sa kapuwa; kaya sa pag-ibig mismo natutupad ang batas. 13:11 At dahil nalalaman natin ang panahon, na ngayon ay oras na upang gumising mula sa pagkatulog: sapagka’t mas malapit na ngayon ang ating kaligtasan kaysa nang tayo’y sumampalataya. 13:12 Lumilipas na ang gabi, at malapit na ang araw: kaya iwaksi na natin ang mga gawain ng kadiliman, at isuot natin ang sandata ng kaliwanagan. 13:13 Magsilakad tayo sa katotohanan, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at kalasingan, huwag sa pangangalunya at kahalayan, huwag sa pagtatalo at inggitan: 13:14 Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo, at huwag ninyong bigyan ng pagkatataon ang laman, upang tuparin ang mga pita nito. MGA TAGA-ROMA 14 14:1 Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya, nguni’t hindi sa mga pagtatalong pinagaalinlanganan. 14:2 Dahil pinaniniwalaan ng isa na makakain niya ang lahat: ang iba naman, na mahina, ay kumakain lamang ng mga gulay. 33 Rom 13:5 Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. Rom 13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Rom 13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour. Rom 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law. Rom 13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Rom 13:10 Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law. Rom 13:11 And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed. Rom 13:12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light. Rom 13:13 Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Rom 13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof. Rom 14:1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. Rom 14:2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.
 34. 34. 14:3 Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain; at huwag hatulan ng hindi kumakain ang kumakain: dahil siya’y tinanggap na ng Dios. 14:4 Sino kang humahatol sa alipin ng ibang tao? Sa kaniyang sariling panginoon siya dapat nakatayo o natutumba. Oo, siya’y aalalayan: dahil siya’y kayang itayo ng Dios. 14:5 May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa sa iba: ang iba naman ay magkakatulad lamang sa kaniya ang bawa’t araw. Bayaang mahikayat ng lubos ang bawa’t tao sa kaniyang sariling pag-iisip. 14:6 Ang nagngingilin ng araw, ay nagngingilin nito sa Panginoon; at ang hindi nagngingilin ng araw, ay hindi nagngingilin nito sa Panginoon. Ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, dahil siya’y nagbibigay pasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagbibigay pasalamat rin sa Dios. 14:7 Sapagka’t walang nabubuhay sa atin sa kaniyang sarili, at walang taong namamatay sa kaniyang sarili. 14:8 Sapagka’t kung tayo’y mabuhay, tayo’y nabubuhay sa Panginoon; at kung tayo’y mamatay, tayo’y namamatay sa Panginoon: kaya kung mabuhay man tayo, o mamatay, tayo’y sa Panginoon. 14:9 Sapagka’t ito ang dahilan na namatay si Cristo, at bumangon, at muling nabuhay, upang siya ang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. 14:10 Nguni’t bakit hinahatulan mo ang iyong kapatid? O bakit binbaliwala mo ang iyong kapatid? Dahil lahat tayo’y tatayo sa harap ng luklukan ng hukom ni Cristo. 14:11 Sapagka’t nasusulat, Habang nabubuhay ako, sabi ng Panginoon, bawa’t tuhod ay luluhod sa akin at ang bawa’t dila’y magtatapat sa Dios. 14:12 Kung gayon ay mananagutan ang bawa’t isa sa atin sa kaniyang sarili sa Dios. 14:13 Kaya huwag na tayong humatol sa isa’t isa; bagkus ay ihatol ito, na walang taong maglagay ng batong katitisuran o ng pagkakataong kabubuwalan ng kaniyang kapatid sa daan. 34 Rom 14:3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him. Rom 14:4 Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand. Rom 14:5 One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. Rom 14:6 He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. Rom 14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Rom 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's. Rom 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Rom 14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Rom 14:11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Rom 14:12 So then every one of us shall give account of himself to God. Rom 14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.

×