Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimeediumipõhiste õpiobjektide tootmine

1,268 views

Published on

magistritöö kaitsekõne

Published in: Education
 • Be the first to comment

Multimeediumipõhiste õpiobjektide tootmine

 1. 1. Multimeediumipõhiste õpiobjektide koostamine Sirle Budris Juhendajad: Kai Pata, PhD. Andrus Rinde
 2. 2. Töö teema aktuaalsus <ul><li>Luua SKA süsteemis õppijale võimalused veebipõhiste õpiobjektidega teadmiste omandamiseks ja oskuste treenimiseks. </li></ul><ul><li>Saada tagasisidet ja õppida SKA-s toimunud esimesest suuremast veebipõhiste õpiobjektide (edaspidi ÕO) tootmise protsessist, et Õ O de tootmist edaspidi teadlikult suunata. </li></ul>
 3. 3. Eesmärgid <ul><li>Leida, milliseid ÕO-sid kasutatakse EL riikide politseihariduses ja kuidas on organiseeritud nende loomine. </li></ul><ul><li>Välja töötada ÕO prototüüp SKAle ja valideerida seda õppija seisukohast. </li></ul><ul><li>Määratleda ÕO-de koostamise kriteeriumid SKAle. </li></ul><ul><li>Leida SKA õppejõududele sobiv koolitusmetoodika Õ O de koostamiseks. </li></ul><ul><li>Valideerida SKA õppejõudude poolt loodud ÕOsid õppija seisukohast. </li></ul><ul><li>Eelneva põhjal luua ÕOde tootmise printsiibid SKA-s. </li></ul>
 4. 4. Uuringu disain koolituse metoodika õpiobjekti prototüübi koostamine ja valideerimine kirjanduse analüüs selgitada välja õpiobjektide koostamise põhimõtted EL politsei eriala e-õppe kogemus e-VÕTI projekti nõuete analüüs õppejõu vajadus vahend õpiobjektide koostamine õpiobjektide valideerimine ettepanekud õpiobjektide koostamise protsessiks SKA-s
 5. 5. Uuringu instrumendid ja valimid 37 õpiobjekti Vahendi sobivuse hindamine õpiobjekti kriteeriumide täitmiseks binaarsel skaalal (1-täidetud, 0-täitmata) SKA üliõpilased/õpilased e-küsimustik õpiobjektide valideerimiseks Lickerti skaalaga 22 (ligi 100-st) SKA õppejõudu, õpiobjektide koostajad (14 õppejõudu) e-küsitlus ja intervjuud koolitusvajaduse ja sobiva vahendi väljaselgitamiseks kirjandus, e-VÕTI, e-ülikooli kvaliteedinõuded e-kursusele, SKA vajadus Analüüs sobivate kriteeriumide väljaselgitamiseks õpiobjektidele 34 politsei kaugõppe eriala üliõpilast Õpiobjekti prototüübi hindamise e-küsimustik Lickerti skaalaga 8 EL politsei eriala e-õppe eksperti Poolstruktureeritud intervjuu Valimi maht Uuringu instrumendid
 6. 6. Õpiobjekte valideerinud õppijad 33 20-42 3 “ ...Kaasuste näidislahendused” 26 19-37 3 “ Telefoni kasutamine vanglas” 23 22-24 3 “ Silikoonpastad” 33 20-38 4 “ Sissejuhatus õigusesse” 27 24-37 4 “ Liimiauru meetod” 29 23-38 5 “ Väärteo menetlemine “vigase toimiku” alusel” 26 19-42 6 “ HIV/AIDS” 24 22-28 8 “ Joodiauru kohver” 44 22-53 12 “ Ristsõnad valveteenistujale. I tase” 28 21-38 12 “ Väärteo menetluse erinevate liikide dokumendid” 30 22-42 13 “ Sissejuhatus psühholoogiasse” 30 19-45 14 “ Mõistekaart psühholoogias” 22 19-45 36 “ Raamatupidamisalaste ülesannete kogumik” Keskmine vanus Vanuse- vahemik arv Õpiobjekti nimetus (kokku 13)
 7. 7. Uuringu instrumendid <ul><li>Kirkpatricku õppimise hindamise mudeli 1. taset – reaktsiooni (kuidas meeldib) </li></ul><ul><li>Väiteid sai hinnata 4 pallisel Likerti skaalal 1 – nõustun täiesti, 2 – pigem olen nõus, 3 – pigem ei nõustu, 4 – ei nõustu üldse, 0 – ei oska vastata </li></ul><ul><ul><li>Õppematerjal on huvitav . </li></ul></ul><ul><ul><li>Mul oli õppematerjalist aine omandamise ajal abi . </li></ul></ul><ul><ul><li>Sain õppematerjalist aru . </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppematerjal sisaldab vajalikke näidiseid/ enesekontrolli küsimusi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppematerjal on loogilise ülesehitusega. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppematerjal on kergesti loetav. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiobjekti on lihtne ja mugav kasutada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiobjekti kujundus on meeldiv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppematerjal on väljendusrikas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppematerjalis on rõhutatud olulist infot. </li></ul></ul>4. tulemus 3. käitumine 2. õppimine 1. reaktsioon
 8. 8. Õpiobjektide kriteeriumid SKAs <ul><li>Kirjandusest, määratleda SKA konteksti arvestades </li></ul><ul><ul><li>mis võimalusi pakub veebipõhine õppematerjal </li></ul></ul><ul><li>e-VÕTI projektist, e-ülikooli e-kursuse kvaliteedinõuetest tagamaks SKA e-kursuste kvaliteeti </li></ul><ul><ul><li>mitte fundamentaalne, interaktiivne, korduvkasutatav, varustatud metaandmetega; </li></ul></ul><ul><ul><li>õppematerjal huvitav, väljendusrikas jne </li></ul></ul><ul><li>Sisekaitseakadeemia vajadusest tulenevad </li></ul><ul><ul><li>mida õppejõud SKA õppetöös vajab, millest puudus; </li></ul></ul><ul><ul><li>õppejõud suudab õpiobjekti ise koostada; </li></ul></ul><ul><ul><li>õpiobjekt on õppijale kasutajasõbralik; </li></ul></ul><ul><ul><li>asutusesisest infot sisaldavad õpiobjektid peavad olema piiratud kasutusalaga. </li></ul></ul>
 9. 9. SKA õppejõududele sobiv koolitusmetoodika Õ O de koostamiseks <ul><li>Õpiobjekte koostavate õppejõudude/õpetajate koolitamine: </li></ul><ul><ul><li>vahendite kasutamine (võimalused ja nüansid nagu näiteks Notepad ’i kasutamine teksti kopeerimisel); </li></ul></ul><ul><ul><li>pildistamine, pilditöötlus, filmimine, videotöötlus jms. </li></ul></ul><ul><li>Koolitusel pakutavaid vahendeid ja programme peab olema lihtne kasutada (õppejõud ei valda HTML-keelt) ja tulemus peab vastama tehnilistele standarditele. </li></ul><ul><li>Tugi õppejõule (haridustehnoloog, IT spetsialist): </li></ul><ul><ul><li>antud eesmärgi saavutamiseks sobivaima pedagoogilise meetodi valimine; </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutajatugi vahendi ja programmide kasutamisest tekkivate küsimuste korral; </li></ul></ul><ul><ul><li>keerulisemate multimeediumi elementide loomine (animatsioon, õppevideo jne). </li></ul></ul>
 10. 10. ÕO-de evalveerimine: huvitavus
 11. 11. Mul oli õppematerjalist aine omandamise ajal abi
 12. 12. Sain õppematerjalist aru
 13. 13. Ettepanekud Õ O de tootmiseks SKAs <ul><li>Korduvkasutuse tagamiseks: </li></ul><ul><ul><li>õpiobjekti sisu kvaliteedi eest vastutab kolledž, vastav õppetool; </li></ul></ul><ul><ul><li>õpiobjekt koostatakse vastavalt õppetöö läbiviimisest tulenevale vajadusele; </li></ul></ul><ul><ul><li>koostatakse kolledži tellimuse alusel õppejõudude/ eriala spetsialistide poolt. </li></ul></ul><ul><ul><li>standarditele vastavuse eest vastutab IT osakond ja pakub vahendid, loob tingimused; </li></ul></ul><ul><li>jätkub õppejõude koolitus SKAs; </li></ul><ul><li>keerulisemad elemendid nagu animatsioon, teeb IT spetsialist. </li></ul>
 14. 14. Tulemused <ul><li>EL politseihariduse näitel sobivad võimalused (näit.: mallid, flash tehnoloogia). </li></ul><ul><li>Koostatud ja valideeritud prototüüp, mida saab kasutada SKA õpiprotsessis kui ka SKA õppejõudude Õ O de tegemise kursusel näidisena. </li></ul><ul><li>Määratletud on SKAsse sobivad õpiobjektide kriteeriumid ja täpsustatud koolituseks sobivad vahendid. </li></ul><ul><li>Õppejõudude koolituse realiseerimine ja selle tulemusena õpiobjektide (37) valmimine. </li></ul><ul><li>Tagasiside valminud õpiobjektidele (13). </li></ul><ul><li>Ettepanekud õpiobjektide koostamise protsessi korraldamiseks SKAs </li></ul>
 15. 15. Tänan tähelepanu eest!

×