Ima

252 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
252
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ima

  1. 1. “Олон улсын маркетинг” хичээлийн хөтөлбөр 1. Индекс: BA329 2. Кредит: 3 3. Судлах улирал: 7 4. Өмнө нь ү зсэн байх хичээл: Маркетингийн ү ндэс 5. Дараа нь ү зэх хичээл: Электрон бизнес 6. Мэргэжил: Маркетингийн менежмент 7. Зорилго: Олон улсын маркетинг хичээлийг судалснаар оюутанд олон улсын маркетингийн онол арга зү йн суурь мэдлэг олгох, даяаршлын талаарх мэдлэгийг нэмэгдү ү лэх, олон улсын гэрээ хэлцэл хийж сургах, ү ндэстэн дамнасан корпраци, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлуудыг тусган харуулахад уг хичээлийн зорилго оршино. 8. Зорилт: • Олон улсын бизнесийг нарийвчлан судлах • Олон улсын маркетинг дэлхийн зах зээл дээр ямар тү вшинд хэрэгжиж байгаа эсэх • Олон улсын бизнесийн ү йл явц, мө н чанартай танилцах • Орчин ү еийн бизнесийн хө гжлийг судлах • Олон улсад хэрэгжиж байгаа санхү ү гийн болон маркетингийн ү йл явцын талаарх ү йл явцыг судлах 9. Сэдэв. Сэдэв 1-2. Глобал маркетинг гэж юу вэ? • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хоёр ба тү ү нээс дээш улс орны хооронд ү йлдэгдэж буй маркетингийн шинжлэх ухааныг олон улсын маркетинг буюу глобал маркетинг гэнэ. Иймд глобал маркетингийн ү ү сэх болсон шалтгаан, тү ү хэн замнал, олон улсын маркетингийн иж бү рдлү ү д, ө нө ө гийн байдал болоод цаашдын хандлагыг прогнозлон, судлан авч ү знэ. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Олон улсын маркетингийн талаарх ерө нхий мэдлэгийг олгоно. - Чадвар. Олон улсын маркетингийн шинжлэх ухааныг судлах, улс хоорондын маркетингийн харилцааг амжилттай явуулах чадварыг олгоно. - Дадал. Онолын болон практик мэдлэг дээр ү ндэслэн, олон улсын маркетингийн шинжлэх ухааныг нэгтгэн ойлгох дадлыг өгнө . Сэдэв 3-4. Олон улсын байдал болоод тэдгээрийн хоорондын ялгаа • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Дэлхий дээрх бү х улс орон бү р өө р хоорондоо бү тцийн болоод уялдаа холбооны хувьд ялгаатай байдаг. Иймд тив тус бү рийн улс гү рнү ү дийг эдийн засгийн ө сө лтийн тогтолцоо болоод хө гжлийн тү вшингээр нь
  2. 2. ангилан судалж, тэдгээрт тохирсон маркетингийн хө тө лбө рү ү дийг тусгайлан авч судална. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Олон улс, ү ндэстнү ү дийн хө гжлийн болоод эдийн засгийн нө хцө л байдлыг онол арга зү йн талаас нь авч ү знэ. - Чадвар. Олон ү ндэсний улс орнуудын онцлог ялгааг ойлгох чадварыг олгоно. - Дадал. Онолын болон практик мэдлэг дээр ү ндэслэн, олон улсын орнуудын маркетингийн иж бү рдлү ү дийн хэв маягийг ойлгох дадлыг олгоно. Сэдэв 5. Олон улсын байгууллагууд • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын зах зээл дээр гарч, амжилт олно гэдэг нь асар их хэмжээний хү ч хө дө лмө р, хө рө нгө мө нгө зарах асуудал байдаг. Иймд асуудлуудыг илү ү хялбархан болгох ү ү днээс, ө нө ө гийн байдлаар зууч байгууллагууд ихээр бий болсон. Уг сэдвийн хү рээнд ө нө ө гийн зах зээл дээр ү йл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагуудын /хү мү ү нлэгийн, бизнесийн, санхү ү гийн, маркетингийн /ерө нхий ангилал, ү йл ажиллагаа, хэв маяг, ү ү рэг хариуцлага зэргийг судлах болно. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Олон улсын байгууллагуудын ү йл ажиллагааны талаарх ерө нхий мэдлэгийг олж авна. - Чадвар. Олон улсын байгууллагуудтай харьцах, тэдгээрийн чиг ү ү рэг, ү зэл баримтлал, ү йл ажиллагааг нэгтгэн дү гнэх чадвартай болно. - Дадал. Онолын болон практик мэдлэг дээр ү ндэслэн, олон улсын байгууллагуудын ерөнхий хандлагыг мэдрэх дадлыг олгоно. Сэдэв 6-10.: Олон улсын маркетингийн орчин • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 20 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын маркетингийг амжилттай явуулахад олон улсын орчны асуудлыг хө ндө х нь нэн тэргү ү ний асуудал байдаг. Уг сэдвийн хү рээнд олон улс, ү ндэстний ялгаатай болоод тө стэй талуудыг судлан ү зэж, тү ү нд тохирсон маркетингийн хө төлбө рийг оновчтой зохион байгуулах арга ухааныг авч ү знэ. Өө рө ө р хэлбэл олон улсын маркетингийн шинжлэх ухааны орчны /олон улсын эдийн засаг, улс төрийн орчин, техник технологийн орчин, соёлын орчин, хү н ам зү йн орчин, экологийн орчин/ бү рдлү ү дийг нарийвчлан авч ү знэ. Эдгээрийг аливаа маркетингийн мэргэжилтнү ү д нь нарийвчлан улмаас зах зээл дээр асар том хэмжээний алдагдалд орж магадгү й юм. Тү ү нчлэн орчны судалгааг сайтар хийснээр олон улсын зах зээл дээр монополь ч болж болшгү й юм. Иймд тухайн орчны бү лэг сэдвийн хү рээнд олон улсын маркетингийн орчинд зохицуулсан маркетингийн хө тө лбө рү ү дийг хө гжилтэй орнуудтай жишин судлах болно. • Эзэмшвэл зохих :
  3. 3. - Мэдлэг. Олон улсын маркетингийн орчны ө вө рмө ц болоод онцлог талуудыг онол арга зү йн ү ү днээс авч судална. - Чадвар. Олон улсын маркетингийн орчны ү нэлэх чадвартай болно. - Дадал. Олон улсын маркетингийн орчны хэв маягуудад суурилан, тэдгээрт оновчтой арга техник ашиглах арга зү йг хэрэгжү ү лэх дадлыг олгоно. Сэдэв 11-12. Олон улсын маркетингийн хө тө лбө р • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын зах зээл дээр бү хий л бү тээгдэхү ү н, ү йлчилгээнд оновчтой маркетингийн хө тө лбө р, стратеги, бодлого, тактикийг баримтлах нь ү р ашигтай байдаг. Учир нь олон улсын зах зээлд амжилт олох нь оновчтой маркетингийн хө тө лбө рө ө с шууд шалтгаалдаг. Иймд олон улсын маркетингийн хө тө лбө рийн чиглэл хандлагыг оновчтой тодорхойлох нь маркетингийн шинжлэх ухааныг судалж буй хү н бү рийн хувьд чухал асуудал юм. Маркетингийн хө тө лбө рийг ү р ашигтай боловсруулахад маркетингийн судалгаа, дү гнэлт, хэрэгжү ү лэх арга зам зэрэг нь чухал ү ү рэгтэй байна. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Олон улсын тү вшинд маркетингийн иж бү рдлийн онолын асуудлуудыг авч ү знэ. - Чадвар. Олон улсын тү вшинд маркетингийн хө тө лбө р боловсролтын асуудлуудыг дү гнэн шинжлэх чадвартай болно. - Дадал. Олон улсын маркетингийн хө тө лбө рийг практик мэдлэг дээр ү ндэслэн судлах дадлыг олгоно. Сэдэв 13. Олон улсын гэрээ хэлцэл • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын эрх зү йд зааснаар, ө ө р ө ө р улс орнуудад байрладаг хоёр буюу хэд хэдэн талууд ө ө р хоорондоо тодорхой нө хцө лийн дагуу, тодорхой тоо хэмжээний барааг нийлү ү лэх буюу эсвэл ү йлчилгээ ү зү ү лэх зорилгоор ү йлдсэн хэлцлийг олон улсын гэрээ хэлцэл гэдэг. Уг сэдвийн хү рээнд олон улсын гэрээний хэлбэрү ү д, олон улсын гэрээ хэлцлийн тө рлү ү д, олон улсын гэрээнд тавигдах шаардлагууд, олон улсын гэрээний эрх зү йн зохицуулалт, олон улсын гэрээний загварууд зэргийг нарийвчлан авч судална. • Эзэмшвэл зохих: - Мэдлэг. Олон улсын тү вшний гэрээ хэлцлийн талаарх албан ёсны эрх зү йн шаардлагад нийцсэн гэрээ хэлцлийн асуудлуудын онолын талаас нь авч судална. - Чадвар. Олон улсын гэрээ хэлцлийг ялгаж, ангилан авч ү зэх чадвартай болно. - Дадал. Олон улсын гэрээ хэлцлийн талаарх онцлог талуудыг судлан шинжлэх дадлыг олгоно. Сэдэв 14. Олон улсын хө рө нгө оруулалт ба тээвэрлэлт
  4. 4. • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын худалдааг амжилттай зохион байгуулахад олон улсын хө рө нгө оруулалт ба олон улсын тээвэрлэлтийн асуудлууд салшгү йгээр дагалдан оршдог. Олон улсын тээвэрлэлт болоод хө рө нгө оруулалт нь нэг улс орны ү ндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулагддаггү й, олон улсын эрх зү йн болон тухайлсан норм нормативыг хамааруулан авч ү здэг. Иймд уг сэдвийн хү рээнд олон улсын тээвэрлэлтийн ангилал, бү тэц, чиг ү ү рэг, хандлага, тавигдах шаардлагуудыг авч ү зэхээс гадна олон улсын хө рө нгө оруулалтын ангилал, нө хцөл шаардлага, тө лбө р тооцооны хэрэгслү ү д, тэдгээрийн ү ү рэг, учирч болох нө лө ө , эрсдэл зэргийг хураангуйлан авч ү знэ. • Эзэмшвэл зохих: - Мэдлэг. Олон улсын тээвэрлэлт болоод олон улсын хө рө нгө оруулалтын онолын мэдлэгийг эзэмшинэ. - Чадвар. Олон улсын хө рө нгө оруулалтын тө лбө р тооцооны хэрэгжилтийн байдал, тээвэрлэлтийн нө хцө л, ө нө ө гийн зах зээлийн бодит байдал зэргийг цэгнэн дү гнэх чадвартай болно. - Дадал. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн ө нөө гийн зах зээлийг ажин судлах дадлыг олгоно. Сэдэв 15-16. Олон улсын худалдаа • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Олон улсын хө дө лмө рийн хуваарь, улс орнуудын ү йлдвэрлэлийн тө рө лжилтийн шууд нө лө ө гө ө р дэлхийн зах зээл ү ү сэн бий болсон. Өргө н утгаараа олон улсын худалдаа нь ү йлдвэрлэлийн хү чин зү йлсийн хуваарьт ү ндэслэсэн улс хоорондын таваар мө нгөний харилцааг хэлдэг. Уг сэдвийн хү рээнд олон улсын худалдааны ө нө ө гийн байдал, олон улсын худалдааны ангилал, тө рө л, зах зээлийн ялгаа зэргийг нарийвчлан авч судална. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Олон улсын худалдааны талаарх онол арга зү йн мэдлэгийг эзэмшү ү лнэ. - Чадвар. Олон улсын худалдааг амжилттай явуулах арга техникийг эзэмшү ү лэх чадварыг олгоно. - Дадал. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн олон улсын худалдааны зарчмыг ойлгож, нийгэмд хэрэгжү ү лэх дадлыг олгоно. 10. Агуулга хэрэгжү ү лэх арга зү й • Хичээлийн агуулга нь лекц болон семинарын хэлбэрээр хэрэгжинэ. • “Хэрэглэгчийн зан төлө в” хичээл нь 32 цагийн лекц, 32 цагийн семинарын хичээлийн хэлбэрээр явагдана. • Оюутан долоо хоногт лекцийн хичээлийг танхимд 2 цагаар, нийт 32 цаг /2 кредит/ семинарын хичээлийг танхимд 2 цагаар нийт 32 цаг /1 кредит/ бү гд 3 кредит тус тус биелү ү лнэ.

×