Cb

384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cb

  1. 1. “Хэрэглэгчийн зан төлөв” хичээлийн хөтөлбөр 1. 2. 3. 4. 5. 6. Индекс: Кредит: Судлах улирал: Өмнө нь ү зсэн байх хичээл: Дараа нь ү зэх хичээл: Мэргэжил: ВА321 3 5 Маркетингийн ү ндэс Ү йлчилгээний маркетинг Бизнес удирдлага-Маркетингийн менежмент 7. Зорилго: Хэрэглэгчийн зан тө лө в хичээлийг судалснаар бизнесийн аливаа ү йл ажиллагаанд хэрэглэгч гэдэг ухагдахууныг эдийн засаг, маркетинг болон сэтгэл зү йн байдлаас судлах, хэрэглэгчийг олон өнцгө ө с харж, тэдгээрийг зө в мэдрэмжээр удирдаж чадах мэргэжилтэнг бэлтгэх ү ндсэн зорилготой. 8. Зорилт : • Байгууллагын маркетингийн системийн ү ндсэн бү рэлдэхү ү н хэсгү ү дийг тодорхойлох • Байгууллагын хувьд хэрэглэгчийн эзлэх байр суурь, тү ү ний гү йцэтгэх ү ү ргийг тодорхойлох • Хэрэглэгчийг олон талаас нь харан, тэдгээрт шинжилгээ ө гө х • Хэрэглэгчийн зан төлө в болоод сэтгэл зү йн тө лө в байдлыг нарийвчлан судлах • Хэрэглэгчийн хэрэгцээт байдал болон аюулгү й байдлын талаарх мэдэгдэхү ү нийг тодорхойлох • Хэрэглэгчдийн зан төлө вийг макро орчинтой холбон судлан авч ү зэх 9. Сэдэв. Сэдэв 1. Хэрэглэгчийн зан тө лө вийн ү ндсэн ойлголт • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хэрэглэгчийн зан тө лө вийн шинжлэх ухааны талаар ерө нхий ойлголтыг авч ү зэж, уг шинжлэх ухааны тү ү хэн замнал, ү е шат, ү зэл баримтлал зэргийг судална. Уг сэдвийн хү рээнд: Хэрэглэгчийн зах зээл гэж юу вэ? Энэ нь хувь хү н болон гэр бү лийн хэрэгцээнд зориулж бараа, ү йлчилгээ худалдах, худалдан авах талбар юм. Хэрэглэгчийн зан тө лө в гэж юу вэ? Хэрэглэгчид бараа, ү йлчилгээг олж авах, хэрэглэх зарцууулахад чиглэсэн хэрэглэгчийн ү йл ажиллагаа бө гө ө д хэрэглэгчийн зү гээс шийдвэр гаргах ү йл явцыг дотроо багтаадаг ойлголт юм. Хэрэглэгчийн зан тө лө вт орчны хү чин зү йлс ихээр нө лө ө лдө г. Ү ү нд: Тухайн хэрэглэгчийн нийгмийн ө мнө хү лээсэн ү ү рэг, хууль эрх зү йн асуудлууд, ажлын нө хцө л, хү рээлэн буй орчин, байгаль газар зү йн нө хцө л ү лэмж хэмжээгээр нө лө ө лдө г. Мө н хувь хү н, ө рх гэр тус бү рийн орлого, зан заншил, нутаг дэвсгэр, орон байрны нө хцө л, нас, хү йс, боловсрол, соёлын тү вшин зэрэг нь ө ө р хоорондоо ялгаатай учраас хэрэглээний тү вшин ө ө р ө ө р байдаг. Иймд аливаа бараа ү йлчилгээг худалдан борлуулахын тулд
  2. 2. хэрэглэгчийн зан тө лө вийн ү ндсэн ухагдахууныг маркетингийн менежер хэн бү рийн мэдэх ёстой чухал хү чин зү йлсийн нэг юм. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг: Хэрэглэгчийн зан төлө вийн шинжлэх ухааны мө н чанар, тө рө л ангилал, ү ү сэл хө гжил, арга барил, ө нө өгийн байдлан талаарх мэдлэгийг олж авна. - Чадвар: Онолын мэдлэг дээр ү ндслэн нийгэмд хэрэглэгчийн зан тө лө вийн шинжлэх ухаан хэрхэн хө гжиж буйг хэмжин дү гнэх чадвар эзэмшинэ. - Дадал: Онолын болон практик мэдлэг дээр ү ндэслэн, тухайн шинжлэх ухааныг маркетингийн шинжлэх ухаанд нэгтгэн харуулах дадлыг ө гнө . Сэдэв 2 : Зах зээлийн хэсэгчлэл, тү ү нийг тодорхойлох • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хэрэглэгчдийг зан тө лө вө ө с нь хамааруулан хэсэгчлэх, тэдгээрт нө лө ө лө х хү чин зү йлсийн талаарх мэдээллийг уг сэдвээр судлах болно. Уг сэдвийн хү рээнд : Зах зээлийн харилцаанд оролцлогч аливаа бизнесийн байгууллагын гол зорилго нь бү тээгдэхү ү нээ худалдан борлуулж, өндө р ашиг олох явдал байдаг. Иймд ү йлдвэрлэгчид, хэрэглэгчдийн тодорхой зах зээлийг эзлэн авахын тө лө ө ажилладаг. Ү йлдвэрлэгчид бү р ө өрийн боломжит зах зээлийг сонгон авч, тухайлсан орон зайгаа улам ө ргө жү ү лэхийн тө лө ө ажилладаг. Үү нийг зах зээлийн сегмент гэж нэрлэдэг. Ү йлдвэрлэгчид зах зээлийг хэсэгчлэн хуваан эзэмшиж, ноогдсон зах зээлээ алдахгү йн тулд ө рсө лдөө нд оролцохдоо худалдан авагчдын онцлог, нас, хү йс, нэг ө рхө д байх ам бү лийн тоо, ө рхийн худалдан авах чадвар, эрхэлж буй ажил, боловсрол, соёлын тү вшин, зан заншилд тохирсон бараа худалдаж, ү йлчилгээ явуулахыг зорьдог. Өө рө ө р хэлбэл худалдан авагчдын ялгаатай байдал, хэрэглэгчдийн байршилд тохируулан зорилтот зах зээлээ сонгон авч, худалдаа хийхийг зах зээлийг хэсэгчлэн хуваах гэнэ. Зах зээлийн худалдан авагчдыг дараах шинжээр хэсэгчилж болдог. • Хү н ам зү йн шинж байдал • Газар зү йн шинж байдал • Цаг уурын шинж байдал • Сэтгэл зү йн шинж байдал • Зан тө лө вийн шинж байдал • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Хэрэглэгчдийг зан тө лө вө ө с нь хамааруулан хэсэгчлэх, тэдгээрт ямар хү чин зү йлс нө лө ө лө х зэргийг мэдлэгийг олгоно. - Чадвар. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн, сонгон авсан обьектийн дагуу практик дээр бү рэн хэмжээний хэрэглэгчдийн судалгааг хийж, тэдгээрийг зах зээл дээр хэсэгчлэн ангилах чадварыг олж авна. - Дадал. Дээрхи мэдлэг чадвар дээр ү ндэслэн хэрэглэгчийн зан тө лө вийн шинжлэх ухааны талаарх судалгаа болон хэсэгчлэн ангилах арга ухааныг хэрэгжү ү лэх дадлыг эзэмшинэ. Сэдэв 3 : Хэрэглэгчдийн сэдэл, танин мэдэхү й, нө ө ц боломжууд
  3. 3. • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хэрэглэгчдийн зан тө лө вийг бие хү ний сэтгэл зү йн хэв маягаас нь хамааруулан хэрэглээнд хандах хандлага, тэдгээрт нө лө ө лө х нө ө ц боломжуудыг нарийвчлан авч судлахад тухайн сэдвийн ач холбогдол оршино. Уг сэдвийн хү рээнд : Хэрэглэгчийн зан ү йлийг судлахад худалдан авагчдын бараа, ү йлчилгээг худалдан авах тухай шийдвэр гаргахад нь нө лө ө ү зү ү лдэг хү чин зү йлү ү дийг тусгайлан авч ү знэ. Хэрэглэгчийн зан ү йлийг тө лө вшү ү лэх ө вө рмө ц онцлог, бусдаас ялгаатай шинжү ү дийг судлах болно. Хэрэглэгчийн зан тө лө вийн худалдан авах нө ө ц боломж нь дараах танин мэдэхү йн тө рлү ү дтэй байдаг. Ү ү нд: • Эдийн засгийн нө ө ц боломж • Цаг хугацааны нө ө ц боломж • Танин мэдэхү йн нө ө ц боломж Монгол хэрэглэгчдийн зан ү йлийн онцлог хэв шинжийг тухайн хичээлийн явцад ойлгосон байх шаардлагатай. • Эзэмшвэл зохих: Мэдлэг. Хэрэглэгчдийн хэрэглээнд хандах хэв маягийг бие хү ний сэтгэл зү йн талаас судалж, хандлагыг тодорхойлох мэдлэгийг эзэмшинэ. Чадвар. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн, сонгон авсан обьектийн дагуух хэрэглэгчдийн сэтгэл зү йн хэв маяг, ү йл явцыг тодорхойлох чадвар эзэмшинэ. Дадал. Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн хэрэглэгчдийг бие хү н талаас нь дү гнэх дадлыг эзэмшинэ. Сэдэв 4. Хэрэглэгчийн ойлгоц, эзэмшил, орчин • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хэрэглэгчдийн зан тө лө вийг бараа, ү йлчилгээнд хандах хэрэглэгчдийн ойлгоц, тэдгээрийн бараа ү йлчилгээг эзэмших хэлбэр, бараа, ү йлчилгээнд хандах хэв маяг, орчноос хамааруулан авч ү зэх болно. Уг сэдвийн хү рээнд: Аливаа маркетингийн ү йлчилгээнд хамаарагдаж буй хэн бү рийн хувьд хэрэглэгчийн ойлгоц, эзэмшил чухал ү ү рэгтэй байдаг. Хэрэглэгчдийн бараа, ү йлчилгээнд хандах хандлагыг бий болгох хү чин зү йлс нь хэрэглэгчдийн ойлгоц, эзэмшил орчноос шууд шалтгаална. Иймд ойлгоцыг хэрхэн мэдрэх, бараа ү йлчилгээг хэрхэн таньж мэдэн эзэмших, бараа ү йлчилгээг хэрэглэх явцад орчныг хэрэглэгчид хэрхэн мэдэрч, тусгаж авах зэргийг судалж авч ү знэ. Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Хэрэглэгчдийн хэрэглээнд хандах хэв маягийг бие хү ний сэтгэл зү йн талаас судалж, хандлагыг тодорхойлох мэдлэгийг эзэмшинэ. - Чадвар. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн, сонгон авсан обьектийн дагуух хэрэглэгчдийн сэтгэл зү йн хэв маяг, ү йл явцыг тодорхойлох чадвар эзэмшинэ. - Дадал. Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн хэрэглэгчдийг бие хү н талаас нь дү гнэх дадлыг эзэмшинэ.
  4. 4. Сэдэв 5 : Хэрэглэгчдийн хандлага ба мэдлэг • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Уг сэдвийн хү рээнд хэрэглэгчдийн бараа ү йлчилгээнд хандах ерө нхий хандлага, бараа ү йлчилгээний талаарх мэдлэгийн тү вшинг тодорхойлох, мө н хэрэглэгчдийн хандлагын ү е шат, ү зэл баримтлалууд, бие хү ний сэтгэл зү йн ойлгоц, хэрэглэгчдийн бараа бү тээгдэхү ү ний талаархи эзэмшил, итгэл найдвар зэргийг нарийвчлан судалж ү знэ. Мө н хэрэглэгчдийн мэдлэгт суурилсан хандлагын зан ү йлийн онолын талаархи арга зү йн асуудлуудыг сэтгэл зү йн болоод маркетингийн шинжлэх ухааны ү ү днээс авч судална. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Маркетингийн шинжлэх ухааны ү ү днээс хэрэглэгч хэмээх ү ндсэн ухагдахууны бараа, ү йлчилгээнд хандах хандлага болоод мэдлэгийн талаархи онолын арга зү йн асуудлыг тухайлан авч ү зэж, хэрэглэгчдийн хандлага болоод мэдлэгийн матрицыг судалж, нийгэмд хэрэгжү ү лэх арга зү йн мэдлэгтэй болно. - Чадвар. Онолын мэдлэг дээр ү ндэслэн, сонгон авсан обьектийн дагуух хэрэглэгчдийн бараа, ү йлчилгээнд хандах хэрэглэгчдийн хандлага болон мэдлэгийг тодорхойлох чадварыг эзэмшинэ. - Дадал. Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн хэрэглэгчдийн хандлага, мэдлэгийг тодорхойлох дадлыг эзэмшү ү лнэ. Сэдэв 6-7. Нийгмийн анги ба бие хү ний сэтгэл зү йн хү чин зү йлс • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Даяарчлалын ө нөө ү ед маркетингийн шинжлэх ухааны ү ү днээс хэрэглэгчдийг бү лэглэн ангилж, хэрэглэгчдийг сэтгэл зү йн хэв маягаас нь хамааруулан хэсэгчлэн хуваах нь хамгийн ашигтай арга болсон юм. Нийгмийн ангиудыг бү тцээр нь болон бү лгийн ү нэт зү йлс, амьдралын хэв маяг, эрх ашиг, зан ү йлээр нь хэсэгчлэн хуваан авч ү здэг явдал нь учир холбогдолтой юм. Нийгмийн анги гэсэн ойлголтыг ХХ зууны 20-30 оноос мэдэх болсон ч, уг сэдвийн хү рээнд нийгмийн ангиуд угсаатны шинжээрээ ялгагдан аливаа улсын эдийн засгийн бодлого, ү йл явц, нийгэмд ү зү ү лж буй нө лө ө зэрэг олон талаас нь судалж ү зэхээс гадна олон талт судалгааны ү р дү нгээс нийгмийн ангиуд хэрэглээнд хандах ү зү ү лэлтү ү дийг тодорхойлж, анги тус бү рийн хэв маяг, онцлох хэлбэрү ү дийг илрү ү лэн харуулах ү ндсэн зорилготой. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг. Өнөө гийн зах зээлд бодит байдлаар оршин тогтнож буй нийгмийн ангиудын ангилал болоод тө рлү ү дийн ялгаа, нийгэмд гү йцэтгэж буй ү ү рэг, ү р нө лө ө зэргийг танин мэдэх мэдлэгийг олгоно. - Чадвар. Нийгмийн ангиудыг судалснаар зах зээл дээр оршин тогтнож буй нийгмийн ангиудын ү йл явц, ү р нө лө ө г судалж, оновчтой шийдвэрт хү ргэх ү ндсэн арга барилыг эзэмших чадвар эзэмшинэ. - Дадал. Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн зах зээл дээр оршин тогнож буй нийгмийн нө лө ө г харьцуулан судлах, тэдгээрт ү нэлэлт дү гнэлт ө гө х ү ндсэн дадлыг олгоно.
  5. 5. Сэдэв 8-11. Хэрэглэгчдэд орчны хү чин зү йлсү ү д нө лө ө лө х нь • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 16 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Маркетингийн шинжлэх ухаанд макро орчин нь ү лэмж хэмжээний нө лө ө ү зү ү лдэг. Маркетингийн макро орчин / хү н ам зү йн орчин, нийгэм соёлын орчин, байгаль экологийн орчин, хууль эрх зү йн орчин, эдийн засгийн орчин, сэтгэл зү йн орчин/ нь хянагдахгү й хү чин зү йлд багтдаг бө гө өд эдгээрийг судалж, бизнест хө л тависнаар ашигтай ү р нө лө ө ү зү ү лэх боломжийг бү рдү ү лдэг. Иймд тухайн бү лэг сэдвийн хү рээнд дараах хү чин зү йлсийн оршин тогтнол, тэдгээрийн нийгэмд ү зү ү лж буй нө лө ө , тухайн улс орны эдийн засгийн болоод улс тө рийн бусад хү чин зү йлийн нө лө ө , маркетингийн шинжлэх ухааны ү ү днээс хэрэглэгчдээс илрэх эерэг болоод сө рө г ү р дагаврууд зэргийг тухайлан авч судална. • Эзэмшвэл зохих: - Мэдлэг. Нийгэмд оршин тогтнож буй макро орчны ухагдахууныг судалж, тэдгээрийн нийгэмд ү зү ү лэх нө лө ө болоод цаашид сайжруулан шинэчлэх арга барилыг эзэмшү ү лэхэд оршино. - Чадвар. Маркетингийн макро орчны нө лөө нд суурилан нийгэмд ү ү сч буй хэрэглээг судлах, тэдгээрийн ү р нө лө ө г илрү ү лэх чадварыг эзэмшинэ. - Дадал. Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн маркетингийн макро орчны хү чин зү йлсийг илү ү тэйгээр хэрэглэгч рү ү хандан судлах дадлыг эзэмшү ү лнэ. Сэдэв 12-13. Хэрэглэгчдийн шийдвэр гаргах ү йл явц болоод худалдаа хийх ү йл явц • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Хэрэглэгчид бараа ү йлчилгээг худалдан авахдаа янз бү рийн хү чин зү йлсийн нө лө ө нд автдаг. Тухайн бараа ү йлчилгээг худалдан авах шийдвэр гаргахад янз бү рийн сэдлү ү д бий болж байдаг. Уг сэдвийн хү рээнд сэдэл ү ү сэх шалтгаан болоод ү е шатыг нарийвчлан судалж, худалдан авалт хийх шалтгааныг боловсруулан шинэчлэх арга ухааныг авч ү знэ. Мө н хэрэглэгчид худалдааг хийхдээ худалдааны байгууллагын олон талт маркетингийн нө хцө л байдлуудыг хамааруулан авч судлахаас гадна худалдан авалт хийсний дараах хэрэглэгчдийн хү чин зү йлсийн нө хцө л байдлыг судлан авч ү знэ. Мө н худалдан авалт хийхэд хэрэглэгчдэд худалдааны байгууллагын ямар стратеги тө лө влө лт нө лө ө лдгийг нарийвчлан судална. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг: Хэрэглэгчдийн худалдан авалтанд нө лө ө лө х хү чин зү йлсийн нө лө ө болоод орчны хү чин зү йлсийг нарийвчлан судлах мэдлэгийг эзэмшү ү лнэ. - Чадвар: Хэрэглэгчдийн худалдаа хийх ү йл явц болоод худалдан авалтын шийдвэр гаргахад хү чин зү йлсийн нө лө ө ллийг зө в дү гнэн, оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг эзэмшү ү лнэ. - Дадал: Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн худалдааг хэрхэн зө в явуулах арга ухааныг эзэмшү ү лэх ү ндсэн дадлыг олгоно. Сэдэв 14-15 : Гэр бү л, референт бү лэг гэж юу вэ?
  6. 6. • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 8 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Нийгэмд хэрэглэгчдийг бү рдү ү лэгч ү ндсэн обьект нь гэр бү л, референт бү лгү ү д байдаг. Гэр бү л болоод референт бү лгийн ү зэл бодол, ү р нө лөө зэрэг нь ө ө р хоорондоо харьцангуй ижил байдаг ү ү днээс хэрэглээг тодорхойлоход илү ү хялбар байдаг. Гэр бү лийн болоод референт бү лгийн нийгэмд ү зү ү лэх нө лө ө нь ерө нхийдө ө нийгмийн хэв маяг, хү рээг харуулж ө гдгө өрө ө онцлог талтай. Иймд тухайн сэдвийн хү рээнд гэр бү лийн болоод референт бү лгээс илрэн гарах эерэг болоод сө рө г хандлагуудыг илрү ү лэх арга ухааныг авч ү знэ. • Эзэмшвэл зохих : - Мэдлэг: Гэр бү лийн болоод референт бү лгийн ү ндсэн хэв маягууд, тө рөл ангилал, хү сэл сонирхол зэргийг судлах, тү ү нчлэн хэрэглээний хандлагуудын тө рө лжү ү лэн ангилах мэдлэгтэй болно. - Чадвар: Гэр бү лийн болоод референт бү лгийн ангилалд ү ндэслэн хэрэглээг тодорхойлох чадварыг эзэмшү ү лнэ. - Дадал: Онолын болоод практик мэдлэг дээр ү ндэслэн гэр бү л, референт бү лгийн уялдаат чанарыг ухамсарлан ойлгох дадлыг бий болгоно. Сэдэв 16. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал • Хичээлийн хэлбэр: Лекц, семинар • Ноогдох цаг: 4 цаг • Сэдвийн дэлгэрэнгү й агуулга: Өнөө гийн нийгэмд хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал илү ү тэйгээр яригдах болсон. Уг сэдвийн хү рээнд нийгэмд хурц хэлбэрээр, хортой байдлаар хө ндө гдө н гарч, нийгэмд сө рө г хандлагыг ү ү сгэж буй аливаа бараа ү йлчилгээг чанарын ө ндөр тү вшинд, зохистой байдлаар ү йлчилгээнд хэрэгжү ү лэх явдал нь ө нө ө гийн нийгэмд нэн тэргү ү ний асуудал болон хувирч байна. Ү йлчилгээний чанар муу байснаас ү ү дэн нийгэмд хохирол ихээр учирдаг учраас ү ү нийг авч хэлэлцэх нь маркетингийн мэргэжилтнү ү дийн хийх ёстой чухал ажлуудын нэг юм. • Эзэмшвэл зохих: - Мэдлэг: Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудлаар хийсэн тогтоол, дү рэм журам, зааврыг судлах, тү ү нчлэн тү ү нд зохицуулсан арга хэлбэрээр ү йлдвэрлэл ү йлчилгээг явуулах, шаардлага тавих ү ндсэн мэдлэгийг эзэмшинэ. - Чадвар: Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудлыг судалж, шаардлага хангаагү й байгууллагад дү н шинжилгээ хийх чадварыг эзэмшү ү лнэ. - Дадал: Практик ү йл ажиллагаанд ү ндэслэн, нийгэмд мө рдөгдө хгү й, шаардлага хангахгү й байгаа бараа ү йлчилгээг судлан, тү ү нд шаардлага тавьж чадахуйц мэргэжилтэн бэлтгэгдэнэ. 10. Агуулга хэрэгжү ү лэх арга зү й - Тухайн сэдэв нь лекцийн 2 цаг, семинарын 2 цагийн хэлбэрээр хэрэгжинэ. - Кейс ажиллах - Онол, арга зү йн асуудлыг нарийвчлан судлах - Бодит байдалд ү ндэслэн судалгаа хийх, асуудал боловсруулах

×