Advertisement

Ler LaRose.pdf

Lecturer at Bangkok University
Mar. 13, 2023
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Ler LaRose.pdf

 1. LER LAROSE
 2. PAIN POINT รูปแบบการดำเนินงานของ Ler LaRose คือรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ที่เชื่อมโยงระห ว่ าง “ผลิตภัณ ฑ์ ออแกนิกจากชุมชน” กับ “ ผู้ บริโภคที่สนใจในเรื่องสิน ค้ าที่ออแกนิกแบบยั่งยืน” โดย แบรน ด์ เราทำห น้ าที่เ ป็ นพันธมิตรและนักพัฒนา รุ่ นให ม่ ลงพื้นที่ทำงานระยะยาว ร่ วมกับทางชุมชน Ler LaRose จึง มุ่ งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่ านการขายสิน ค้ า โดยเชื่อมโยงคุณ ค่ าใ ห้ ทุกคนสามารถเ ข้ าถึงไ ด้ พัฒนาศักยภาพชุมชน ด้ านการผลิตสิน ค้ ายั่งยืน พ ร้ อมทั้งส ร้ างตลาดใ ห้ กับแบรน ด์ ใ ห้ คน รู้ จักเรามากขึ้น
 3. BRAND PROFILE จุดเริ่ม ต้ นของแบรน ด์ เรา เริ่มจากการที่ คุณทัตเทพ แ ก่ นหิน อยากจะหาผลิตภัณ ฑ์ ที่ทำจากดอกกุหลาบที่ออแกนิก 100% ปลอดภัยเหมาะกับคนผิวแ พ้ ง่ าย และจากทุนเดิมที่เ ป็ นคนชอบดอกกุหลาบอ ยู่ แ ล้ ว จึงเล็งเห็นถึงประโยช น์ ที่มากมายของตัว ดอกกุหลาบ ที่คน ส่ วนมากไ ม่ ค่ อยเห็น ที่ ช่ วยแ ก้ ไข ปั ญหาผิว อุดมไป ด้ วยวิตามินสูง ช่ วย ต่ อ ต้ านอนุมูลอิสระชะลอความแ ก่ ฆ่ าเชื้อ โรคกำจัดสิว ถ้ านำมาทำน้ำมันหอมระเหย จะ ช่ วยปรับสมดุลของ ร่ างกายใ ห้ แข็งแรง คลายเครียด และทางการแพท ย์ ยังนำดอก กุหลาบมาทำเ ป็ นสมุนไพรอบแ ห้ ง แ ล้ วนำมา ต้ มดื่มเ ป็ นชาเพื่อใ ช้ รักษา ระบบภูมิ ต้ านทาน หรือระบบประสาท โรคซึมเศ ร้ า ลดความ วิตกกังวล ฟุ้ ง ซ่ าน ช่ วยในการนอนหลับไ ด้
 4. PRODUCT น้ำมันหอมระเหย เซรั่มบำรุงผิวห น้ า สมุนไพรอบแ ห้ ง
 5. PRODUCT น้ำมันหอมระเหย จาก ศูน ย์ การเรียน รู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบล บ้ านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยกลั่น ด้ วยน้ำและไอน้ำ (Water and Steam distillation) การกลั่นโดยวิธีนี้ ใ ช้ ตะแกรงกรองที่จะกลั่น ใ ห้ เหนือระดับน้ำในห ม้ อกลั่น ต้ มใ ห้ เดือด ไอน้ำจะลอยตัว ขึ้นไป ผ่ านพืชหรือตัวอ ย่ างที่จะกลั่น ส่ วนน้ำจะไ ม่ ถูกกับตัวอ ย่ างเลย ไอน้ำจากน้ำเดือด เ ป็ นไอน้ำที่อิ่ม ตัว หรือเรียก ว่ า ไ ม่ ร้ อนจัดเ ป็ นการกลั่นที่สะดวกที่สุด คุณภาพของน้ำมันออกมาดี
 6. PRODUCT เซรั่มบำรุงผิวห น้ า จาก บริษัท The Naturalist จำกัด เ ป็ นบริษัท "แ บ่ ง ปั นธรรมชาติแ ห่ งความงามใ ห้ ทุกสรรพสิ่ง" และ มุ่ งเ น้ นการนำเสนอ สารสกัด วัตถุดิบ นวัตกรรมให ม่ ในการรับ จ้ างผลิต ซึ่งเ ป็ น ผลิตภัณ ฑ์ ที่ครอบคลุมทุกความ ต้ องการในการดำเนินชีวิตประจำวันของ ผู้ บริโภค
 7. PRODUCT สมุนไพรอบแ ห้ ง จาก เครือ ข่ าย ป่ าชุมชน บ้ านเสรีธรรม ต. ลุ่ ม สุ่ ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อบ ด้ วยวิธีการนำไปตากแดด + เครื่องขจัดน้ำแบบไฟ ฟ้ า จะทำใ ห้ แ ห้ งดีมากๆ และสามารถควบคุมการไหลของอากาศ และความชื้นไ ด้ ดี ควรเ ปิ ดใน อุณหภูมิระห ว่ าง 95 - 115 องศาฟาเรนไฮ ต์ หรือสูงก ว่ าเล็ก น้ อยลดความเสี่ยงการเกิด ความชื้น อบประมาณ 1 - 4 ชม. พ ร้ อมตรวจสอบเ ป็ นระยะ
 8. PARTNERS บริษัท สวนสามพราน จำกัด สำนักงาน ข้ อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสต ร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. CHANNEL OF DISTRIBUTION ช่ องทางการขาย ร้ านนวด & สปา Platform ออนไล น์ Shoppee Lazada โรงแรม
 10. TARGET นัก ท่ องเที่ยว & บุคคลที่สนใจในผลิตภัณ ฑ์ ธุรกิจ โรงแรม ร้ านนวด & สปา
 11. VISION MISSION VALUE ISION ISSION ALUE V M V การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใ ช้ อ ย่ าง คุ้ ม ค่ า และเกิดประโยช น์ อ ย่ างสูงสุด รวมถึงเ ป็ นธุรกิจ เพื่อสังคม ที่ ช่ วยใ ห้ ชุมชนมีอาชีพและรายไ ด้ ที่มั่นคง ด้ วยการที่ จ้ างคนในชุมชนมาทำผลิตภัณ ฑ์ นำดอกกุหลาบมอญ จากสวนสามพราน ที่มีการดูแลเพราะปลูก ด้ วยระบบอินทรี ย์ มาแปรรูปเ ป็ นสิน ค้ าทั้ง 3 ชนิด ซึ่ง น้ำมันหอมระเหยจะ ผ่ านกระบวนการกลั่น ด้ วยน้ำและไอน้ำ เซรั่มจะ ผ่ านการคิด ค้ นสูตรแบบ organic โดยบริษัท Naturalist และ สมุนไพรอบแ ห้ งจะ ผ่ านกระบวนการตากแ ห้ งผสมกับการใ ช้ เครื่องขจัด น้ำแบบไฟ ฟ้ า เพื่อใ ห้ เกิดประสิทธิภาพและคุณประโยช น์ ที่มีความปลอดภัย ก่ อนที่จะ ส่ งถึงมือ ผู้ บริโภค Healthy , ไ ม่ Toxic , Positive Mindset , ใ ส่ ใจสิ่งแวด ล้ อม , Learning
 12. INCOME DISTRIBUTION 20% 80% รายไ ด้ ที่เ ข้ ามา จะแ บ่ ง เ ข้ าบริษัท 80% เพื่อหมุนในบริษัท ใ ห้ ชุมชน 20% เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน/พัฒนาศักยภาพคนใน ชุมชน ใ ห้ มีทักษะและอุปกร ณ์ ที่ครบครัน เพื่อประกอบอาชีพ
 13. MARKETING STRATEGY Offline 30% Online 70% - เ ข้ า ร่ วมงานแสดงสิน ค้ า (Expo etc.) - งานการกุศลและ ร่ วมมือกับชุมชน - CSR - SOCIAL MEDIA - WEBSITE - SEO - CONTENT MARKETING
 14. COMPETITIVE ADVANTAGES เ ป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ทำจากธรรมชาติ100% ที่มีประโยช น์ และสรรพคุณมากมาย ปลอดภัยเหมาะกับคนผิว แ พ้ ง่ าย ปรับสมดุลใน ร่ างกาย สามารถตีตลาดก ลุ่ มรักโลกซึ่งกำลังเ ป็ นเทรนในตอนนี้และยังมีการ รับรองผลิตภัณ ฑ์ จากคณะเภสัชศาสต ร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Ler LaRose ยัง ช่ วยทำใ ห้ เกิด ประโยช น์ สูงสุดแ ก่ คนในชุมชนใ ห้ มีรายไ ด้ และพัฒนาศักยภาพใ ห้ ยั่งยืนยิ่งขึ้น
 15. GOAL Scale up - กระจายสิน ค้ าในจังหวัดที่มีนัก ท่ องเที่ยวสูง เ ช่ น ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี เชียงให ม่ เ ป็ น ต้ น New product - เพิ่มผลิตภัณ ฑ์ ที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบใ ห้ มากขึ้น Marketing - เพิ่มการตลาดใ ห้ คนเ ข้ าถึงมากขึ้น Venue - เพิ่ม ช่ องทางการขาย เ ช่ น King Power , สนามบิน , Counter Brand ใน ห้ าง
 16. MEMBER เจตนิพิฐ สีสัตตรัตนะกุล รหัส 1630302659 ปาณบดี มาสูงเนิน รหัส 1630302436 กนกวรรณ ชะนะเกตุ รหัส 1630303103 มณสิณี ย์ ศรันกิตติภัทร รหัส 1630302709 ทัตเทพ แ ก่ นหิน รหัส 1630302527 ธีรดา วันประเสริฐ รหัส 1630303178 มิถุนา สาครสกุล รหัส 1630302881
 17. LER LAROSE
Advertisement