Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫© כל הזכויות שמורות לורה מייזלס‬
                 ‫אֲ נִ י מַ כִ ירה אֶ ת הַ שלֶג גַם בַ שחַ ר הַ םא...
‫ורה מייזלס, נולדה ב 11 ביוני 6391 בצ'כוסלובקיה.‬
                                    ...
‫תערוכה נודדת של ציורי ילדי טרזיינשטט‬


                                         ...
‫גחליליות בגטו‬

               ‫הָ עֵּ צִ ים לְּ ֹלא צֵּ ל, אֵּ ין יוֹתֵּ ר צַ םָ רוֹת‬
          ...
‫האבא שלי‬

            ‫מדַ מינֶת לִ י‬
                 ‫ְּ ְּ ֶ‬
             ‫...
‫המכה ה -18 *‬
                                   ‫ראיתי אוֹתָך מַ בִ יט אֵּ לַי מתוְֹך...
‫יום השחרור – 54.5.8‬

                     ‫וְּ שוב הָ יו לִ י‬
      ‫"צַ עֲצועִ ים", שחַ קתי ...
‫מחבוא‬

          ‫כְּ מוֹ חַ טָ ה מאֺ לֶפֶ ת‬
               ‫ְּ‬
‫אֲ שר הֺ ד ְּרכָה לְּ התחַ בֵ...
‫סיוטי נופש‬
                               ‫מתעוֹררת מלַחַ ץ ֹלא בָ רור‬
         ...
‫מוזלמן בטרזין‬

                                        ‫גִ ילַפתיָך מכְּ פיס עֵּ...
‫לוח תזכורות‬

                ‫עַ ל לוחַ שעַ ם‬
                    ‫ַ‬
  ‫הַ תלוי בַ ...
‫מן העיתונות‬
         ‫בְּ תוֹר לְּ קבָ לַת מָ זוֹן מבֵּ ית תמחוי‬
            ‫ַ ְּ‬     ‫ִ‬  ...
‫לאחר השחרור‬
                      ‫אֵּ צֶ ל הַ חוֹזֵּר משם,‬
                   ...
‫חסות לדובי המכוסה בשמיכת מוך‬
          ‫נַ עַ ם הָ יִ יתי חוֹסה בְּ תוְֹך שלְּ וַת יַלְּ דותי.‬
       ...
‫מעיזבון אבי‬
              ‫מֵּ עִ זְּ בוֹן ָאבִ י‬
‫נוֹתרה לִ י מאֲ פֵּ רת בְּ דלַח צֶ 'כִ י.‬
      ...
‫מקפלת‬
                                    ‫דוְּ קא היא, הָ ַאלְּ מוֹנִ ית העשישה‬
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Vera Meisels מצגת שירה

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Vera Meisels מצגת שירה

 1. 1. ‫© כל הזכויות שמורות לורה מייזלס‬ ‫אֲ נִ י מַ כִ ירה אֶ ת הַ שלֶג גַם בַ שחַ ר הַ םאַ טֵּ ם,‬ ‫ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫בוֹ "הפסקנו לִ נְּ שֹם" כְּ דֵּ י שהֶ בֶ ל נינו‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ ְּ ַ ְּ‬ ‫ֹלא יַגִ יעַ אֶ ל הַ כְּ לָבִ ים הַ םחַ נשים אוֹתָ נו.‬ ‫ְּ ְּ ִ‬ ‫מַ ְּראוֹת-עיצוב ועריכת מצגות‬ ‫שרית שץ‬ ‫‪saritshz@gmail.com‬‬ ‫מעבר שקופית בלחיצה‬
 2. 2. ‫ורה מייזלס, נולדה ב 11 ביוני 6391 בצ'כוסלובקיה.‬ ‫בגיל שמונה נלקחה לגטו טרזינשטדט.‬ ‫עלתה ארצה בשנת 9491. אם לבן ובת.‬ ‫למדה פיסול במכון אבני. עוסקת בתרגום, פיסול וכתיבה.‬ ‫פירסמה ב "עיתון 77", "מעריב", ו"רב קול" ובירחוני ספרות בחו"ל .‬ ‫צילום: ‪Kamenicka Viera‬‬ ‫ספריה:‬ ‫"חיפוש קרובים" -הוצאת "גוונים", 7991.‬ ‫צ'כית: ‪ ,2001 ,Svetluska v Terezine‬הוצאת ‪ ,G&G‬פראג.‬ ‫אנגלית: ‪ ,2001 .Terezin's Firefly‬הוצאת ‪,G&G‬פראג.‬ ‫סלובקית: ‪ ,2005 ,Moje vytrhnute korene‬הוצאת ‪ ,SNM‬ברטיסלבה.‬ ‫‪ – DOMINO‬סיפורה של ורה מייזלס (אנגלית)‬ ‫שפַ ת אםי ֹלא יְּ דועָ ה לָכֶ ם,‬ ‫ִ ִ‬ ‫ְּ‬ ‫שירים מתורגמים לאנגלית‬ ‫שפַ ת ָאבִ י ֹלא מדֺ בֶ רת כאן,‬ ‫ְּ ֶ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫שפַ ת הוֹלַדתי כְּ בָ ר ֹלא שגורה בְּ פי,‬ ‫ִ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ְּ‬ ‫האגודה להנצחת חללי טרזין‬ ‫אֲ נִ י חוֹלֶמֶ ת בְּ כָל הַ שפוֹת אֶ ת‬ ‫ָ‬ ‫שרשי הַ ערועִ ים.‬ ‫ְּ‬ ‫ָ ָ ַ‬ ‫בית טרזין – קרן להנצחת חללי גטו טרזין‬
 3. 3. ‫תערוכה נודדת של ציורי ילדי טרזיינשטט‬ ‫כְּ מוֹ טבועָ ה בַ תמונָה עַ ל העיר,‬ ‫ַ ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫אַ תה הַ זָר מַ בִ יט בַ עוֹלָז' שלִ י‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫עָ שוי ק ְּרעֵּ י נְּ יָר משבָ ץ‬ ‫ְּ ֺ‬ ‫ִ‬ ‫ושיָרי עֲטיפוֹת‬ ‫ִ‬ ‫ְּ ֵּ‬ ‫יֵּש מֵּ ַאיִ ן.‬ ‫נֶ רח יַלְּ דותי דבוק לְּ יַד הַ סִ טור‬ ‫ִ ָ‬ ‫ַ‬ ‫של בַ יִ ת עַ ם אֲ רֺ בָ ה.‬ ‫ֶ‬ ‫אַ תה מתעַ כב, חוֹלֵּף עַ ל ננֵּי הַ סִ טור‬ ‫ְּ‬ ‫ָ ִ ְּ ֵּ‬ ‫של כֶ לֶב תמים אוֹ נַ ְּרנַ ר מרחֵּ ף,‬ ‫ְּ ַ‬ ‫ָ ִ‬ ‫ֶ‬ ‫צויר על ידי ורה בגטו‬ ‫מתעַ כב לְּ יַד ד ְּרגָשים הםכֺמִ ים מחוֹת‬ ‫ִ‬ ‫ַ ְּ‬ ‫ַ ִ‬ ‫ִ ְּ ֵּ‬ ‫וְּ שֺ לְּ חָ ן דמיוֹנִ י עִ ם צִ נְּ צֶ נֶת בְּ לִ י נֶ רח‬ ‫ַ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫מכָ אן אֲ נִ י חוֹזֶרת ובוֹדקת‬ ‫ֶ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫בְּ לִ י נֶ ְּרסנֶ קטיבָ ה.‬ ‫ְּ ְּ ִ‬ ‫אֶ ת ספֵּ ק קטומי‬ ‫ִ ִ‬ ‫ָ‬ ‫הַ טְּ לָדים הַ בוֹגְּ ִרים הצְּ לִ יחו‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫מכָ אן אֲ נִ י רוָֹאה אֶ ת עִ וְּ רוֹנִ י‬ ‫ִ‬ ‫לְּ צַ טֵּ ר שֺ לְּ חַ ן נֶ סח שןבִ יבוֹ משנָ חָ ה מדֺ םָ ה.‬ ‫ְּ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ַ ֶ ְּ‬ ‫הַ הוֹלְֵּך ומַ עֲמיק, הוֹלְֵּך ומטבִ יעֵּ נִ י.‬ ‫ַ ְּ‬ ‫ִ‬ ‫עַ כְּ שו כְּ שאֲ נִ י מתקרבֶ ת‬ ‫ִ ְּ ָ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫נִ דמֶ ה לִ י כִ י שמי בעִ נָ רוֹן ֹלא מחֺ דד‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ְּ ִ ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫כִ מעַ ט וְּ נִ מחַ ק.‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬
 4. 4. ‫גחליליות בגטו‬ ‫הָ עֵּ צִ ים לְּ ֹלא צֵּ ל, אֵּ ין יוֹתֵּ ר צַ םָ רוֹת‬ ‫לְּ גוֹנֵּן עלֵּיהם. נִ ְּראים רזִ ים מַ שהו,‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֲ ֶ‬ ‫הֶ עָ לִ ים נָשרו מֵּ הֶ ם לעֲרמוֹת‬ ‫ָ ֵּ‬ ‫ְּ‬ ‫וְּ הָ רוחַ מתַ עתעַ ת בָ הֶ ן.‬ ‫ְּ ְּ ַ‬ ‫הַ גַחלִ ילִ ית רוֹחֶ שת בֵּ ין הֶ עָ לִ ים,‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫נעָ מים מכֺןה בָ הֶ ן כָלִ יל.‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫נִ צְּ נוצֶ יהָ מֺ סת ִרים עַ ד כְּ די ְּרמיסה.‬ ‫ִ ָ‬ ‫ֵּ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫וַאֲ נִ י זוֹכרת אֵּ ין הָ פַ כְּ תי לְּ גַחלִ ילִ ית קטמָה‬ ‫ְּ ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ֶֶ‬ ‫בַ םַ חֲ זֶה עַ ל ני סנור יְּ לָדים של יַאן ק ְּרפַ יַאט.‬ ‫ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ִ ִ‬ ‫רקדתי עַ ל הַ בָ מָ ה מול קהָ ל רב, שם בגֶטוֹ ‪.Terezin‬‬ ‫ָ ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ַ ְּ ִ‬ ‫ובְּ שורה ִראשוֹנָה יָשבו הַ עצִ ינִ ים הָ רעים‬ ‫ָ ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫עִ ם הַ גֺלְּ גלֶת עַ ל כוֹבְּ עֵּ יהֶ ם הַ שחֹרים,‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ֹ‬ ‫מפֺחֶ דת מֵּ הגָרועַ בְּ יוֹתֵּ ר שטִ היֶה בַ ןוֹף.‬ ‫ֶ ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫אֲ בָ ל ַאחַ ר-כְך נוֹדע לִ י שהֵּ ם הָ יו שם‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫לְּ הוֹכִ יחַ לָנו שהַ ת ְּרבות מַ ןיחָ ה אֶ ת הדעַ ת‬ ‫ַ ַ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ ַ‬ ‫מֵּ ר עָ ב.‬ ‫ָ‬
 5. 5. ‫האבא שלי‬ ‫מדַ מינֶת לִ י‬ ‫ְּ ְּ ֶ‬ ‫אוֹתוֹ שוב,‬ ‫הַ נַ עַ ם הַ סַ לֶקת‬ ‫ֶ‬ ‫עֲמֺ עה יוֹתֵּ ר בְּ מצְּ חוֹ‬ ‫ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַארגָמָ ן נִ גַר נָ נָיו‬ ‫ְּ‬ ‫כְּ אלו הוא העדוֹש‬ ‫ַ ָ‬ ‫ִ‬ ‫של איקוֹנָה בִ יזַנְּ טית.‬ ‫ִ‬ ‫ֶ ִ‬ ‫הָ עֵּ ינַיִ ם נִ בָ טוֹת אֵּ לַי‬ ‫הצְּ טדקות מתמֶ דת‬ ‫ַ ְּ ֶ‬ ‫ִ ַ ְּ‬ ‫אֵּ יְך ֹלא הסניק לָקחַ ת אוֹתי‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬ ‫ִ ְּ ִ‬ ‫לְּ לונַה נַ ארק.‬ ‫ְּ‬
 6. 6. ‫המכה ה -18 *‬ ‫ראיתי אוֹתָך מַ בִ יט אֵּ לַי מתוְֹך הָ אֶ קרן.‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ ִ ִ‬ ‫שמַ עְּ תי אוֹתָך מסנֵּ ר אוֹדוֹת שמוֹנִ ים הםַ לְּ קוֹת‬ ‫ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ ְּ ַ‬ ‫ִ‬ ‫ָ‬ ‫בָ הֶ ן עָ מַ דת לְּ ֹלא קוֹל יְּ בָ בָ ה.‬ ‫ְּ ָ‬ ‫וְּ הַ םַ כָה הַ שמוֹנִ ים וְּ ַאחַ ת נָחֲ תה עָ לֶיָך כָ אן בְּ יִ שראֵּ ל,‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ְּ‬ ‫כְּ שנצָ עֶ יָך הגְּ לִ ידו בַ גוף - אַ ְך איש ֹלא הֶ אֱ מין לְּ ָך.‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ ְּ‬ ‫וְּ זוֹ הָ יְּ תָ ה הַ םַ כָ ה העשה מכלָן.‬ ‫ַ ָ ָ ִ ֺ‬ ‫הסתכלְּ תי בְּ ָך כל-כְָך קרוֹבָ ה‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ִ ְּ ַ ַ ִ‬ ‫רוֹצָ ה לגַעַ ת בְּ צַ לְּ קוֹת גופָך,‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫מנַןה לְּ לַחף מֵּ עֵּ בֶ ר לְּ מסְך הזְּ כוכִ ית,‬ ‫ָ ַ ַ‬ ‫ֵּ‬ ‫ְּ ֶ‬ ‫לְּ אַ םֵּ ץ אוֹתָך אֶ ל חֵּ יקי.‬ ‫ִ‬ ‫ְּ‬ ‫וְּ אַ תה נֶחשפת לְּ כָ ל בֵּ ית יִ שראֵּ ל‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ְּ ַ ְּ ָ‬ ‫ָ‬ ‫הַ םכוָן לֶעָ רוץ הםַ מלַכְּ תי, ֹלא יכֹל לָדעַ ת‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַ ְּ ִ‬ ‫ְּ ֺ‬ ‫כִ י ַאחַ ת, הַ סוֹפֶ ה בְּ ָך‬ ‫מַ לְּ קה עַ צמָ ה עוֹד וְּ עוֹד‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫מבְּ לִ י לִ סנֹר.‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫המכה ה-18 – סרט תיעודי על השואה.‬ ‫תסריט: חיים גורי. בימוי: דוד ברגמן‬ ‫השיר פורסם ב- 9991 ‪Journal of genocide research – N.Y‬‬ ‫זכה באוסקר בקטגורית הסרט התיעודי הטוב ביותר‬
 7. 7. ‫יום השחרור – 54.5.8‬ ‫וְּ שוב הָ יו לִ י‬ ‫"צַ עֲצועִ ים", שחַ קתי בְּ "חֲ נות"‬ ‫ִ ְּ ִ‬ ‫שפשפתי לִ י לְּ בֵּ נִ ים אֲ דֺ םוֹת מֵּ ההֲ ִריסוֹת‬ ‫ַ‬ ‫ִ ְּ ַ ְּ ִ‬ ‫לְּ הָ כִ ין "נַ נ ִריקה" בְּ עִ תוֹן יָשן‬ ‫ָ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫שם הוֹפיעו גַם מוֹדעוֹת‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫ָ‬ ‫לַחנוש קרוֹבִ ים.‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ממְּ יָר יוֹתֵּ ר עָ בֶ ה סדרתי לִ י שבְּ שבֶ ת‬ ‫ַ ֶ‬ ‫ִ ְּ ָ ִ‬ ‫ִ‬ ‫לִ בְּ דֹק כִ וונֵּי אֲ וִ יר.‬ ‫קש ְּרתי לִ י חֶ בֶ ל‬ ‫ָ ַ ִ‬ ‫לְּ קפסת נעֲלִ ים ריקה‬ ‫ֵּ ָ‬ ‫ֺ ְּ ַ ַ‬ ‫לִ משְֹך בוֹ‬ ‫ְּ‬ ‫אֶ ת בֺבָ תי הָ אֲ בודה.‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬
 8. 8. ‫מחבוא‬ ‫כְּ מוֹ חַ טָ ה מאֺ לֶפֶ ת‬ ‫ְּ‬ ‫אֲ שר הֺ ד ְּרכָה לְּ התחַ בֵּ א בַ םאורה‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫בְּ לִ י לְּ הַ שמיעַ קוֹל,‬ ‫ְּ ִ‬ ‫כְך כוֹבֶ שת אֶ נְּ קוֹתֶ יהָ .‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫גָזְּ רה עַ ל עַ צְּ מָ ה שתיקוֹת,‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ָ‬ ‫הסתגְּ לֺטוֹת מבִ יכוֹת,‬ ‫ְּ‬ ‫ִ ְּ ַ‬ ‫צְּ עָ דים מדודים.‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ִ‬ ‫כְּ מוֹ חַ טָ ה מאֺ לֶפֶ ת‬ ‫ְּ‬ ‫הַ םַ כִ ירה נמָתָ ה‬ ‫ָ ִ‬ ‫לָמדה אֺ מדן מדוֹתֶ יהָ‬ ‫ְּ ַ ִ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫מצְּ טמצֶ מֶ ת לְּ מזְּ עָ ִרטות,‬ ‫ִ‬ ‫ִ ַ ְּ‬ ‫כְּ אלו שוב‬ ‫ִ‬ ‫עָ לֶיהָ לִ מצֹא מחבוֹא אוֹ בונְּ קר.‬ ‫ֶ‬ ‫ַ ְּ‬ ‫ְּ‬
 9. 9. ‫סיוטי נופש‬ ‫מתעוֹררת מלַחַ ץ ֹלא בָ רור‬ ‫ִ ְּ ֶ ֶ ִ‬ ‫עֵּ ינַי נִ פתחו רק כְּ די חָ ִריץ דק‬ ‫ַ‬ ‫ֵּ‬ ‫ַ‬ ‫ְּ ְּ‬ ‫ד ְּרכוֹ אֲ נִ י מַ משיכָ ה לִ ְּראוֹת דמֺ טוֹת חֲ לוֹמי.‬ ‫ִ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ַ‬ ‫עֲדיִ ן חֹשְך, אֲ היל הםנוֹרה ירֹק כְּ דשא‬ ‫ֶ ֶ‬ ‫ַ ְּ ָ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ַ‬ ‫אֲ לֺםת הָ אוֹר עַ ל מחתי בַ םָ לוֹן וַאֲ נִ י מֺ מַחַ ת עָ לֶיה‬ ‫ָ‬ ‫ִ ָ ִ‬ ‫ַ‬ ‫כְּ מוֹ הַ חוֵּר בְּ שעור ָאנָטוֹמיָה של רמברנְּ דט.‬ ‫ֶ ֶ ְּ ְּ ַ ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫הַ חנֶ טים וְּ הַ נַ ְּרצופים מעיפים אוֹתי בצִ טורי קוִ ים,‬ ‫ֵּ ַ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ַ ִ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ָ ִ‬ ‫מסח ְּר ִרים ראשי, נִ ְּראים כְּ סו ְֹּרגִ ים עַ צבָ נִ טִ ים‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ָ ִ‬ ‫ְּ ַ ְּ‬ ‫וַאֲ נִ י כְּ מוֹ תקועָ ה בָ הֶ ם.‬ ‫ְּ‬ ‫ֹלא יוֹדעַ ת מֵּ אֵּ יזֶה צַ ד לְּ הו ִֹריד רגֶל וְּ אם אֹכַל .‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ַ‬ ‫"וַדאי טוֹב יִ היֶה לְָך לְּ שמוֹת מקוֹם" - קבְּ עו‬ ‫ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ַ‬ ‫מֵּ יטיבַ י.‬ ‫ִ‬ ‫רמברנדט, שיעור אנטומיה‬
 10. 10. ‫מוזלמן בטרזין‬ ‫גִ ילַפתיָך מכְּ פיס עֵּ ץ‬ ‫ִ ִ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫נָשר מֵּ עָ לֶיָך כָ ל שםרנֵּ ד עֶ צֶ ם, יָצָ אתָ לִ י‬ ‫ֶ ְּ ַ‬ ‫ַ‬ ‫שדוף וְּ כפוף - ָאמרו לִ י ששמָך מֺ זֶלְּ מַ ן‬ ‫ֶ ִ ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֹלא נֹח לְּ מַ בַ ט יַלְּ דה, אֲ בָ ל אֲ נִ י ָאהַ בְּ תי אֵּ יְך‬ ‫ִ‬ ‫ָ‬ ‫נָשרו שבָ בֵּ י הָ עֵּ ץ בֵּ ין אֶ צְּ בְּ עוֹתַ י עַ ד שמִ גְּ לֵּיתָ לִ י.‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫מחֺ סנָ ס לְּ ֹלא לִ חוש, כִ י‬ ‫ְּ ְּ‬ ‫מָ ה אֲ נִ י יְּ כוֹלָה לְּ לַחש‬ ‫ֵּ‬ ‫בְּ הזָכְּ ִרי בִ שלָדים מַ הֲ לָכִ ים‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ִ‬ ‫שהגִ יעו אֵּ לֵּינו בְּ צַ עֲדת הםָ וֶת.‬ ‫ַ ַ‬ ‫ֶ ִ‬ ‫אַ תה נעֲשיתָ הַ ערוֹב שלִ י,‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ַ ֵּ‬ ‫שנִ ים אֲ נִ י מחַ כָה לִ משוֹת אוֹתָך מםגֵּרת‬ ‫ְּ ִ ְּ ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫חֲ שכָתי כְּ אלו עַ ד עַ כְּ שו הָ יִ יתָ רק הןוֹד שלָנו.‬ ‫ֶ‬ ‫ַ ַ‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫ֵּ ִ‬ ‫"מוזלמן" – פסלון עץ - ורה מייזלס‬ ‫כעֵּ ת בַ םוזֵּאוֹן אולַי יְּ לַחפוָך וְּ לו במַ בָ ט,‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫נמצא באוסף האמנות - "יד ושם"‬ ‫יוֹשיטו יָד לְּ רֹאשָך מלֵּא זִ כְּ רוֹנוֹת, לָהם‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ ְּ‬ ‫ִ‬ ‫יכֹלְּ ת - וְּ אַ תה שוב הָ ָא ד ם.‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ָ‬
 11. 11. ‫לוח תזכורות‬ ‫עַ ל לוחַ שעַ ם‬ ‫ַ‬ ‫הַ תלוי בַ םטבָ ח מול קפֶ ה הַ בֹקר‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ָ‬ ‫נְּ עוצוֹת סכוֹת צִ בְּ עוֹנִ טוֹת בִ פתָ קים .‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ִ‬ ‫הַ םַ ְּראֶ ה כְּ אֹסף נַ ְּרנָ ִרים לִ תצוגָה‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫אוֹ צִ טורי יַלְּ דותי‬ ‫ִ‬ ‫ֵּ‬ ‫בֵּ ין חוֹמוֹת הַ גֶטוֹ.‬ ‫הַ נַ ְּרנָ ִרים!‬ ‫גַם לולֵּא ראיתי אוֹתָ ם מרחֲ פים‬ ‫ְּ ַ ִ‬ ‫ָ ִ ִ‬ ‫נוֹאָ שוֹת ַאחַ ר ַאבְּ קנִ ים‬ ‫ָ‬ ‫תוֹחֶ לֶת חַ טֵּ יהֶ ם קצָ רה.‬ ‫ְּ ָ‬ ‫בַ לוחַ אֶ צלִ י‬ ‫ְּ‬ ‫הַ תאֲ ִריכִ ים הם עַ ד.‬ ‫ֵּ‬ ‫ַ‬
 12. 12. ‫מן העיתונות‬ ‫בְּ תוֹר לְּ קבָ לַת מָ זוֹן מבֵּ ית תמחוי‬ ‫ַ ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬ ‫עוֹמדים נִ סוֹלֵּי שוָֹאה אֲ חָ דים,‬ ‫ִ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ובְּ חֵּ יפָ ה כִ לְּ תָ ה דלִ יפַ ת גָז‬ ‫ְּ‬ ‫עוֹד נִ סוֹל שוָֹאה גַלְּ מוד ועֲרירי.‬ ‫ַ ִ ִ‬ ‫קשישה ַאחֶ רת נִ ד ְּרסה לְּ יַד מַ עֲבַ ר חֲ צִ טָ ה,‬ ‫ְּ ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ ִ ָ‬ ‫אולַי הַ נַ ןים בְּ שחֹר-לָבָ ן, כְּ מוֹ כְּ תנֶת‬ ‫ֹ‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫הַ נַ ןים שלָה בְּ אוֹשוִ יץ, בִ לְּ בְּ לו אֶ ת דעְּ תה.‬ ‫ַ ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫כדורי הַ ְּרגָעָ ה מטשטשים, אֲ בָ ל ֹלא מַ קהים‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ְּ ַ ְּ ְּ ִ‬ ‫ַ ֵּ‬ ‫אֶ ת הַ זִ כרוֹן.‬ ‫ָ‬ ‫ומבֵּ ית שָאן יָצְּ או תלְּ מידי בָ תי ספֶ ר‬ ‫ֵּ ֵּ‬ ‫ַ ִ ֵּ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫לְּ ןטור של עֶ ש ִרים ושתיִ ם שעוֹת בְּ נוֹלִ ין.‬ ‫ָ‬ ‫ְּ ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫עָ מדו בְּ רחֲ בַ ת הןלֶקצְּ יָה, שמעו עֵּ דות הַ מִ סוֹל‬ ‫ָ ְּ‬ ‫ַ ֶ ְּ‬ ‫ַ‬ ‫ְּ‬ ‫הַ סָ עִ יר בְּ יוֹתֵּ ר ששרד ממִ ןויֵּי ד"ר מֶ נְּ גלֶה.‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ ָ ַ ִ‬ ‫כוֹכבָ ם של הַ ע ְּרבָ נוֹת לִ פנֵּי עֲלוֹתם שמיִ מָ ה,‬ ‫ָ ָ ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫הָ יָה צָ ה ב.‬ ‫ֹ‬ ‫ובְּ קיִ ץ 5002 ראינו בָ עִ תוֹן, שוב יְּ לָדים עוֹנְּ דים‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ָ ִ‬ ‫ַ‬ ‫כוֹכב כ ת ם.‬ ‫ָ ָ ֹ‬
 13. 13. ‫לאחר השחרור‬ ‫אֵּ צֶ ל הַ חוֹזֵּר משם,‬ ‫ִ ָ‬ ‫שקלו אֶ ת מכְּ לוֹל אֲ בָ ריו‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫ָ ְּ‬ ‫הַ םכֺןים בחוָרוֹן ָאנֶמי.‬ ‫ִ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫אֵּ צֶ ל קהה החושים‬ ‫ֵּ ֵּ ַ ִ‬ ‫בְּ קטטוֹנְּ יָה זְּ מַ מִ ית, בָ דקו‬ ‫ְּ‬ ‫ָ ָ‬ ‫אֶ ת הָ רפלֶקסים.‬ ‫ֶ ְּ ְּ ִ‬ ‫גַם לַחַ ץ הַ דם נִ מדד,‬ ‫ְּ ַ‬ ‫ָ‬ ‫וְּ עַ ל ננֵּי גַבָ ם הַ כָ פוף,‬ ‫ְּ‬ ‫הַ ןטטוֹסקוֹנ סבַ ב.‬ ‫ָ‬ ‫ְּ ָ ְּ‬ ‫בְּ עֵּ ת בְּ דיקת הָ עֵּ ינַיִ ם,‬ ‫ִ ַ‬ ‫הֵּ ם זָכְּ רו רק אֶ ת הןפָ רוֹת‬ ‫ַ ְּ‬ ‫ַ‬ ‫הַ סְּ רובוֹת עַ ל אַ םַ ת יָדם.‬ ‫ָ‬ ‫ורה – תקופה קצרה לאחר השחרור‬ ‫רק לָרגָשוֹת ֹלא יָכְּ לו.‬ ‫ְּ‬ ‫ַ‬ ‫‪Cecilia Biagini‬‬
 14. 14. ‫חסות לדובי המכוסה בשמיכת מוך‬ ‫נַ עַ ם הָ יִ יתי חוֹסה בְּ תוְֹך שלְּ וַת יַלְּ דותי.‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫וְּ ָאז כְּ שבָ או הַ זָרים לִ תלוֹת עָ לַי מסנָ ר עַ ל ק ְּרטוֹן,‬ ‫ַ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫הֵּ ם ס ְּרבו לָתֵּ ת לִ י ק ְּרטוֹנִ ים לַדֺ בִ י ובֺבָ תי,‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬ ‫ֵּ‬ ‫וַאֲ נִ י בִ עשתי בְּ נִ ימוס , אֲ בָ ל הֵּ ם התרגְּ זו נוֹרא‬ ‫ָ‬ ‫ִ ְּ ַ‬ ‫ַ ְּ ִ‬ ‫וְּ תָ לְּ שו לִ י אֶ ת הַ בֺבָ ה!‬ ‫וְּ כְך נִ שַארתי רק עם הַ טָ ד הַ כְּ רותה.‬ ‫ָ‬ ‫ְּ ְּ ִ ַ ִ‬ ‫ָ‬ ‫לְּ פָ חוֹת הַ דֺ בִ י מתחַ ת לִ שמיכָתי, נִ שַאר שלֵּם.‬ ‫ָ‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ ִ ִ‬ ‫ִ ַ‬ ‫הֵּ ם מהֲ רו כִ י הָ יְּ תה לָהם הַ ְּרבֵּ ה עֲבוֹדה‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬ ‫לְּ סםֵּ ן אֶ ת כלָם במסנָ ר כָתוב עַ ל הע ְּרטוֹן.‬ ‫ַ ַ‬ ‫ְּ ִ ְּ‬ ‫ֺ‬ ‫ַ‬ ‫גַם עַ ל אֲ חוֹתי תלו מסנָ ר כִ מעַ ט כְּ מוֹ שלִ י,‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ִ ָ‬ ‫אֲ בָ ל אֲ נִ י ֹלא יוֹדעַ ת אֵּ יזֶה, כִ י ֹלא יָדעְּ תי לִ קרֹא.‬ ‫ְּ‬ ‫ַ ִ‬ ‫ַ‬ ‫כְּ שעָ מַ דנו בַ חוץ הַ ְּרבֵּ ה זְּ מַ ן, וְּ ָאסור לְּ דבֵּ ר,‬ ‫ַ‬ ‫ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫הָ יָה לִ י קר מאֹד, וַאֲ נִ י רק רצִ יתי לְּ הַ גִ יד‬ ‫ַ ָ ִ‬ ‫ַ ְּ‬ ‫שלַדֺ בִ י הָ יָה מַ זָל גָדוֹל, שֹּלא רצו לָתֵּ ת לוֹ מסנָ ר.‬ ‫ִ ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ‬
 15. 15. ‫מעיזבון אבי‬ ‫מֵּ עִ זְּ בוֹן ָאבִ י‬ ‫נוֹתרה לִ י מאֲ פֵּ רת בְּ דלַח צֶ 'כִ י.‬ ‫ֹ‬ ‫ַ ַ‬ ‫ְּ ָ‬ ‫נַשא חַ טָ יו בְּ עָ שן ספגָנִ י,‬ ‫ָ ַ ְּ‬ ‫ָ‬ ‫טמַ ן עמֹק‬ ‫ֲ‬ ‫ָ‬ ‫מַ ְּראוֹת עֲצורים.‬ ‫ִ‬ ‫קמצָ ן לְּ חַ לֵּק סבְּ לוֹ.‬ ‫ִ‬ ‫ַ ְּ‬ ‫הַ םַ אֲ פֵּ רה מולִ י‬ ‫ָ‬ ‫מתמלֵּאת בְּ דלֵּי חַ טַ י.‬ ‫ָ‬ ‫ִ ְּ ַ‬
 16. 16. ‫מקפלת‬ ‫דוְּ קא היא, הָ ַאלְּ מוֹנִ ית העשישה‬ ‫ַ ְּ ִ ָ‬ ‫ַ ָ ִ‬ ‫שאֶ ת עֲבָ רה קנלָה לְּ תוֹכָה,‬ ‫ָ ִ ְּ‬ ‫ֶ‬ ‫בָ ָאה מדי בֹקר לְּ קנֵּ ל אֶ ת‬ ‫ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ ֵּ‬ ‫הַ בְּ גָדים הַ םשםָ שים בְּ מחסנָה.‬ ‫ַ ְּ ָ‬ ‫ְּ ֺ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַאט-ַאט שוֹלֶפֶ ת אֶ ת הַ נ ִריטים,‬ ‫ְּ ִ‬ ‫שהֲ רי איש אֵּ ינוֹ מאיץ בָ ה יוֹתֵּ ר.‬ ‫ֵּ ִ‬ ‫ֶ ֵּ ִ‬ ‫דוְּ קא היא, שוב מקנֶ לֶת כְּ מוֹ שם‬ ‫ָ‬ ‫ְּ ַ‬ ‫ַ ָ ִ‬ ‫בַ סְּ ִריף הָ ענָק כְּ שעָ מדה תשושה‬ ‫ָ‬ ‫ֶ ְּ ָ ְּ‬ ‫ֲ‬ ‫מול עֲרמוֹת בְּ גָדים וַחֲ פָ צִ ים אישטִ ים,‬ ‫ִ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֵּ‬ ‫כִ י שפַ ר גוֹרלָה לִ היוֹת משֺ בֶ צֶ ת‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫לעֲבוֹדת מטון בַ בְּ לוֹק "קנָדה",*‬ ‫ָ ָ‬ ‫ַ ִ‬ ‫ַ‬ ‫מנִ יחָ ה בִ תשומַ ת לֵּב צְּ רוֹר וְּ עוֹד צְּ רוֹר,‬ ‫ְּ‬ ‫ְּ‬ ‫קוֹשרת הֵּ יטב שֹּלא יִ תנָ רק, שטַ גִ יעַ בְּ שלוֹם‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ְּ ֵּ‬ ‫ֵּ ֶ‬ ‫ֶ ֶ‬ ‫אֶ ל הַ נלִ יטים שמוֹתרו בְּ חֹסר כֹל,‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ ְּ‬ ‫ְּ ִ‬ ‫*"קנדה"-שם אירוני של יחידת עובדי פרך באושוויץ,‬ ‫מַ םָ ש כָ מוֹהָ , בַ טָ מים ההם.‬ ‫ָ ֵּ‬ ‫ִ‬ ‫שהיה עליהם לאסוף ולמיין את חפצי הקורבנות מה"מקלחות"‬ ‫של תאי הגזים.‬ ‫דוְּ קא היא.‬ ‫ַ ָ ִ‬ ‫אשמח לתגובותיכם‬ ‫‪veruska@013.net‬‬ ‫70.1.42 - המוסיקה המלווה:‬ ‫‪Elgar Cello Concerto in E Minor‬‬

Views

Total views

1,523

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

133

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×