Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תוכנית וטופס הרשמה טרזין פראג

תוכנית המסע וטופס הרשמה

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

תוכנית וטופס הרשמה טרזין פראג

  1. 1. ‫פראג‬ ‫סמינר‬-‫טרזין‬:‫צ‬ ‫יהדות‬'‫הקשות‬ ‫ובשעותיה‬ ‫בתפארתה‬ ‫אירופה‬ ‫ומרכז‬ ‫כיה‬. ‫להכרת‬ ‫מיוחד‬ ‫סמינר‬ ‫מארגנים‬ ‫בטרזין‬ ‫והמוזיאון‬ ‫בפראג‬ ‫היהודי‬ ‫המוזיאון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫טרזין‬ ‫בית‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫וסיפורו‬ ‫אירופה‬ ‫מרכז‬ ‫יהודי‬ ‫תולדות‬,‫שהקימו‬ ‫הדופן‬ ‫יוצאי‬ ‫הגטאות‬ ‫אחד‬ ‫אירופה‬ ‫אדמת‬ ‫על‬ ‫הגרמנים‬.‫מיועד‬ ‫הסמינר‬‫ו‬ ‫ותרבות‬ ‫היסטוריה‬ ‫לחובבי‬‫ו‬ ‫חינוך‬ ‫לאנשי‬‫הדרכה‬. ‫סמינר‬I‫חינוך‬ ‫ואנשי‬ ‫למורים‬ ‫טיסות‬:‫ת‬"‫א‬–‫א‬ ‫יום‬ ‫פראג‬'82‫יוני‬,‫על‬ ‫אל‬2521‫המראה‬:51:70‫נחיתה‬75:05 ‫פראג‬–‫ת‬"‫ו‬ ‫יום‬ ‫א‬'0‫ביולי‬,‫על‬ ‫אל‬1630‫המראה‬:11:40‫נחיתה‬16:30 ‫א‬ ‫יום‬'82.2.8570‫פראג‬ ‫איש‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫במלון‬ ‫ההתארגנות‬ ‫לאחר‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ ‫בצ‬ ‫ישראל‬ ‫שגרירות‬'‫על‬ ‫שיספר‬ ‫כיה‬‫ישראל‬ ‫יחסי‬-‫צ‬'‫צ‬ ‫ויהודי‬ ‫כיה‬'‫כיה‬ ‫כיום‬.‫בפראג‬ ‫ראשוני‬ ‫לסיור‬ ‫נצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬. ‫ב‬ ‫יום‬'81.2.8570‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫יוקדש‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬.‫ונסייר‬ ‫פראג‬ ‫יהדות‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬ ‫נשמע‬ ‫פאבלט‬ ‫ליאו‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬ ‫המוזיאון‬ ‫באתרי‬‫המוזיאון‬ ‫מנהל‬.‫ללידיצ‬ ‫נצא‬ ‫הצהרים‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬'‫ה‬, ‫הצ‬ ‫הכפר‬'‫היידריך‬ ‫רצח‬ ‫בעקבות‬ ‫הנאצים‬ ‫שהחריבו‬ ‫כי‬.‫צ‬ ‫פאב‬ ‫במסעדת‬ ‫ערב‬ ‫בארוחת‬ ‫נסיים‬'‫כית‬ ‫טיפוסית‬. ‫ג‬ ‫יום‬'05.2.8570‫טרזין‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫לסיפורו‬ ‫יוקדש‬ ‫זה‬ ‫יום‬.‫של‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫נלך‬ ‫השונ‬ ‫באתריו‬ ‫ונבקר‬ ‫לגטו‬ ‫שגורשו‬ ‫היהודים‬‫ים‬–‫ששמשו‬ ‫הקסרקטינים‬ ‫למגורים‬,‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫שנתגלה‬ ‫החבוי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬7110,‫החומות‬, ‫ועוד‬ ‫הקרמטוריום‬.‫בתערוכות‬ ‫אותנו‬ ‫ידריכו‬ ‫טרזין‬ ‫הזיכרון‬ ‫אתר‬ ‫אנשי‬ ‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫ויספרו‬ ‫במקום‬.‫המלחמה‬ ‫אחרי‬ ‫שנשאר‬ ‫הגטו‬ ‫מניצולי‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בצ‬'‫כוסלובקיה‬.‫ב‬ ‫ולינה‬ ‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫נחזור‬‫בפראג‬ ‫מלון‬. ‫ד‬ ‫יום‬'7.1.8570‫טרזין‬ ‫לטרזין‬ ‫שוב‬ ‫נצא‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬.‫ב‬ ‫בגטו‬ ‫שצולם‬ ‫התעמולה‬ ‫סרט‬ ‫בעקבות‬ ‫הפעם‬-7111.‫ידריך‬ ‫מרגרי‬ ‫קרל‬ ‫ההיסטוריון‬ ‫אותנו‬‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫שחקר‬.‫ב‬ ‫נסייר‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקטן‬ ‫מבצר‬" ‫לטרזין‬ ‫הסמוך‬,‫פרדיננד‬ ‫העצר‬ ‫יורש‬ ‫רוצח‬ ‫נכלא‬ ‫בו‬ ‫הכלא‬ ‫בית‬(‫מלחמת‬ ‫לפרוץ‬ ‫האמתלה‬ ‫שהיה‬ ‫הרצח‬ ‫הראשונה‬ ‫העולם‬)‫מלחה‬ ‫בתקופת‬ ‫הגסטפו‬ ‫של‬ ‫לכלא‬ ‫והפך‬"‫השנייה‬ ‫ע‬.
  2. 2. ‫ה‬ ‫יום‬'8.1.8570‫פראג‬ ‫ב‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬‫פראג‬ ‫עיר‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקהילה‬ ‫ר‬ ‫בצ‬ ‫היהודית‬'‫כיה‬,‫פפושק‬ ‫מר‬.‫צ‬ ‫פולקלור‬ ‫בערב‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נסיים‬'‫כי‬. ‫ו‬ ‫יום‬'0.1.8570‫פראג‬-‫התעופה‬ ‫לשדה‬ ‫ונסיעה‬ ‫פרידה‬ ‫סמינר‬II ‫טיסות‬:‫ת‬"‫א‬–‫א‬ ‫יום‬ ‫פראג‬'78‫יולי‬,‫על‬ ‫אל‬2521‫המראה‬:51:70‫נחיתה‬75:05 ‫פראג‬–‫ת‬"‫ו‬ ‫יום‬ ‫א‬'71‫יולי‬,‫על‬ ‫אל‬1630‫המראה‬:11:40‫נחיתה‬16:30 ‫א‬ ‫יום‬'78.1.8570‫פראג‬ ‫שגריר‬ ‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫במלון‬ ‫ההתארגנות‬ ‫לאחר‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ ‫בצ‬ ‫ישראל‬'‫כיה‬,‫קורן‬ ‫גרי‬ ‫מר‬,‫ישראל‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫שיספר‬-‫צ‬'‫ויהודי‬ ‫כיה‬ ‫צ‬'‫כיום‬ ‫כיה‬.‫בפראג‬ ‫ראשוני‬ ‫לסיור‬ ‫נצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬. ‫ב‬ ‫יום‬'57070.1.8‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫יוקדש‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫חלקו‬.‫ונסייר‬ ‫פראג‬ ‫יהדות‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬ ‫נשמע‬ ‫המוזיאון‬ ‫מנהל‬ ‫פאבלט‬ ‫ליאו‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫בהדרכתו‬ ‫המוזיאון‬ ‫באתרי‬.‫ללידיצ‬ ‫נצא‬ ‫הצהרים‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬'‫ה‬, ‫הצ‬ ‫הכפר‬'‫היידריך‬ ‫רצח‬ ‫בעקבות‬ ‫הנאצים‬ ‫שהחריבו‬ ‫כי‬.‫נ‬‫צ‬ ‫פאב‬ ‫במסעדת‬ ‫ערב‬ ‫בארוחת‬ ‫סיים‬'‫כית‬ ‫טיפוסית‬. ‫ג‬ ‫יום‬'71.1.8570‫טרזין‬ ‫טרזיינשטאט‬ ‫גטו‬ ‫של‬ ‫לסיפורו‬ ‫יוקדש‬ ‫זה‬ ‫יום‬.‫של‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫נלך‬ ‫השונים‬ ‫באתריו‬ ‫ונבקר‬ ‫לגטו‬ ‫שגורשו‬ ‫היהודים‬–‫ששמשו‬ ‫הקסרקטינים‬ ‫למגורים‬,‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫שנתגלה‬ ‫החבוי‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬7110,‫החומות‬, ‫ועוד‬ ‫הקרמטוריום‬.‫בתערוכות‬ ‫אותנו‬ ‫ידריכו‬ ‫טרזין‬ ‫הזיכרון‬ ‫אתר‬ ‫אנשי‬ ‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫ויספרו‬ ‫במקום‬.‫המלחמה‬ ‫אחרי‬ ‫שנשאר‬ ‫הגטו‬ ‫מניצולי‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בצ‬'‫כוסלובקיה‬.‫בפראג‬ ‫במלון‬ ‫ולינה‬ ‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫נחזור‬. ‫ד‬ ‫יום‬'70.1.8570‫פילזן‬ ‫לפילזן‬ ‫נצא‬ ‫הבוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫לאחר‬,‫המפואר‬ ‫הכנסת‬ ‫מבתי‬ ‫אחד‬ ‫שוכן‬ ‫בה‬‫באירופה‬ ‫ביותר‬ ‫ים‬.‫נבקר‬ ‫פילזנר‬ ‫המפורסמת‬ ‫הבירה‬ ‫מבשלת‬ ‫את‬ ‫נפספס‬ ‫ולא‬ ‫בעיר‬ ‫נוספים‬ ‫ובאתרים‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬.‫ערב‬ ‫עם‬ ‫למלון‬ ‫נחזור‬.
  3. 3. ‫ה‬ ‫יום‬'72.1.8570‫פראג‬ ‫פראג‬ ‫בעיר‬ ‫מיוחדים‬ ‫באתרים‬ ‫לסיור‬ ‫ננצל‬ ‫הבוקר‬ ‫את‬,‫יו‬ ‫עם‬ ‫נפגש‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬"‫הקהילה‬ ‫ר‬ ‫בצ‬ ‫היהודית‬'‫כיה‬,‫פפושק‬ ‫מר‬.‫צ‬ ‫פולקלור‬ ‫בערב‬ ‫הסמינר‬ ‫את‬ ‫נסיים‬'‫כי‬. ‫ו‬ ‫יום‬'71.1.8570‫פראג‬-‫התעופ‬ ‫לשדה‬ ‫ונסיעה‬ ‫פרידה‬‫ה‬ ‫טכניים‬ ‫ופרטים‬ ‫עלויות‬ ‫במחיר‬ ‫כלול‬ ‫אל‬ ‫טיסות‬-‫על‬ ‫מלון‬1**** ‫פנסיון‬ ‫חצי‬-‫במסעדות‬ ‫חלק‬ ‫מופעים‬ ‫בתכנית‬ ‫המופעים‬ ‫האתרים‬ ‫לכל‬ ‫כניסות‬ ‫סמינר‬-‫המרצים‬ ‫כולל‬ ‫בית‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬‫טרזין‬ ‫ציבורית‬ ‫ותחבורה‬ ‫אוטובוס‬ ‫הש‬ ‫לנותני‬ ‫טיפים‬‫י‬‫רותים‬ ‫זוגי‬ ‫בחדר‬ ‫לאדם‬ ‫מחיר‬-85‫משתתפים‬-7550$ ‫זוגי‬ ‫בחדר‬ ‫לאדם‬ ‫מחיר‬-80‫משתתפים‬-115$ ‫יחיד‬ ‫לחדר‬ ‫תוספת‬-25$ ‫תשלום‬ ‫תנאי‬- ‫של‬ ‫מקדמה‬805$‫לסמינר‬I‫תאריך‬ ‫עד‬85.0.70 ‫עד‬ ‫והיתרה‬7.2.70-‫ב‬ ‫אפשרי‬-8‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫תשלומים‬‫נוספים‬ ‫בתשלומים‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫של‬ ‫בריבית‬8% ‫של‬ ‫מקדמה‬805$‫לסמינר‬II‫תאריך‬ ‫עד‬75.1.70 ‫עד‬ ‫והיתרה‬70.2.70-‫ב‬ ‫אפשרי‬-8‫נוספים‬ ‫בתשלומים‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫תשלומים‬ ‫של‬ ‫בריבית‬8%. ‫ל‬ ‫לפנות‬ ‫נא‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬‫טרזין‬ ‫בית‬51-2021070‫או‬‫אופקים‬-"‫ושבילים‬ ‫שורשים‬"50-1275202 .ibterezin.org@jenniSefarad@ofakim.co.il@ofakim.co.ilerezk
  4. 4. 1 ‫טופס‬‫הרשמה‬‫לסיור‬ ‫פרטים‬‫אישיים‬: ‫שם‬‫משפחה‬‫(בעברית‬) ‫שם‬)‫(בעברית‬ ‫פרטי‬ ‫שם‬‫(בלועזית‬ ‫משפחה‬-‫כפי‬ ‫שמופיע‬‫בדרכון‬) ‫שם‬‫(בלועזית‬ ‫פרטי‬-‫כפי‬ ‫בדרכון‬ ‫שמופיע‬) ‫תאריך‬‫לידה‬: ‫מין‬ ‫ת.ז‬ ‫דרכון‬ ‫מספר‬ ‫דרכון‬ ‫תוקף‬ ‫מגורים‬ ‫כתובת‬ ‫נייד‬ ‫טלפון‬ ‫בבית‬ ‫טלפון‬ ‫מייל‬ ‫כתובת‬ ‫הערות‬ ‫אוכל‬‫בטיסות‬: ‫רגיל‬/ ‫צמחוני‬ /‫כשר‬_________________________________________ _____________________‫המבוקש‬ ‫החדר‬ ‫סוג‬ ‫מועדוני‬‫תעופה‬: ‫תעופה‬ ‫חברת‬_________________________‫מס‬‫נוסע‬ '‫מתמיד‬_________________________ ‫תעופה‬ ‫חברות‬‫מתמיד‬ ‫נוסע‬ ‫מספר‬ ________________________________________________ ‫הטיול‬ ‫במהלך‬ ‫ארוחות‬: ___ ‫רגיל‬‫צמחוני‬____
  5. 5. 2 ‫תשלום‬: ‫אני‬‫החתו‬ ,‫ם/מה‬‫מטה‬,‫מאשר‬‫/ת‬‫בזה‬‫טרזין‬ ‫לבית‬‫לחייב‬‫שלי‬ ‫האשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫את‬)‫ישראכרט‬ ‫או‬ ‫(ויזה‬‫עבור‬ ,‫הסיור‬ :‫הבאים‬ ‫הפרטים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בר‬ ‫(אם‬‫צונך‬‫לשלם‬)‫מרבי‬ ‫פירוט‬ ‫עם‬ ‫כאן‬ ‫לציין‬ ‫נא‬ ‫במזומן‬ ‫או‬ ‫בצ'קים‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫הריבית‬ , ‫תשלומים‬ ‫ביותר‬ ‫מעונינים‬ ‫שהנכם‬ ‫במידה‬2%.–___________ ‫תשלומים‬ ‫כמה‬ ‫לציין‬ ‫נא‬ ‫סוג‬_______________________________ :‫כרטיס‬ ‫מספר‬____________ /___________ /____________ /___________ : 3‫הס‬‫פרות‬‫האחרונות‬_______________ ‫הכרטיס‬ ‫בגב‬ ‫תוקף‬___________ /___________ : ‫שם‬_______________________ :‫הכרטיס‬ ‫בעל‬ ‫מספר‬____________________________ :‫ת.ז‬ ‫כתובת‬______________________ :‫טלפון‬ __________________________________ : ‫כמו‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫כן‬‫קראתי‬‫פרטי‬ ‫את‬‫הביטול‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫המסלול‬. ‫חתימת‬__________________ :‫הכרטיס‬ ‫בעל‬________________
  6. 6. 3 ‫וביטול‬ ‫הרשמה‬ ‫תנאי‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫מקדמה‬252$‫התאריך‬ ‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫בטיול‬ ‫המקום‬ ‫להבטחת‬‫בתכנית‬ ‫המפורסם‬ ‫התאריך‬ ‫עד‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬ ‫הסופי‬ ‫התשלום‬ ‫את‬‫בתכנית‬ ‫המפורסם‬‫תשלו‬ ‫בשני‬‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫מים‬ ‫ב‬ ‫או‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬‫של‬ ‫מקרה‬‫של‬ ‫בקרדיט‬ ‫תשלומים‬ ‫משני‬ ‫יותר‬2%. ‫ביטול‬ ‫תנאי‬ ‫עד‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫משתתף‬56‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬56$. ‫למטייל‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫משתתף‬-55‫עד‬02‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬522$‫וכן‬ ‫למטייל‬ .‫ופנים‬ ‫בינלאומיות‬ ‫בטיסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ובעלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬ ‫במחיר‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫נוסע‬-91‫עד‬7‫בסך‬ ‫ביטול‬ ‫בדמי‬ ‫יחויב‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬522$‫במחיר‬ ‫וכן‬ ‫למטייל‬ .‫פנים‬ ‫ובטיסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫בטיסות‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ובעלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫בתוך‬ ‫השתתפותו‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫מטייל‬-7‫ואילך‬ ‫לטיול‬ ‫היציאה‬ ‫מועד‬ ‫לפני‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫הטיול‬ ‫מחיר‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫ישלם‬‫מחיר‬ ‫כולל‬ , ‫ב‬ ‫ההזמנות‬ ‫ביטול‬ ‫ועלות‬ )‫הונפקו‬ ‫(אם‬ ‫הכניסה‬ ‫אשרות‬.‫פנים‬ ‫ובטיסות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫טיסות‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ‫במקרה‬,‫הטיול‬‫להשבתם‬ ‫זכאי‬ ‫שהמטייל‬ ‫הכספים‬ ‫כל‬ ‫יוחזרו‬,‫ב‬ ,‫התשלום‬ ‫יום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫יורו‬ ‫בערכי‬‫תוך‬02‫מתאריך‬ ‫יום‬ ‫ה‬‫הודע‬‫על‬ ‫ה‬.‫הביטול‬ ‫הל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ששולמו‬ ‫כפי‬ ,‫השקלי‬ ‫בערכם‬ ‫האשראי‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יוחזרו‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫באמצעות‬ ‫ששולמו‬ ‫סכומים‬.‫קוח‬ ‫הביטול‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫הבהרה‬‫המשתתף‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫בכתב‬ ‫למשרדנו‬ ‫למסור‬ ‫יש‬ ‫ביטול‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ :.)‫בפקס‬ ‫(אפשר‬ ‫העבודה‬ ‫בשעות‬ , "‫עבודה‬ ‫"ימי‬ ‫לגבי‬ ‫הבהרה‬:'‫ה‬ ‫עד‬ '‫א‬ ‫הימים‬ ‫הם‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬-.‫חג‬ ‫ערב‬ ‫או‬ ‫חג‬ ‫להוציא‬ ‫והשתתפות‬ ‫הרשמה‬ ‫תנאי‬:‫ה‬ ‫של‬ ‫הרשמתו‬‫משתתף‬‫"תנא‬ ‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫המקדמה‬ ‫תשלום‬ ‫או‬ ‫לטיול‬‫עצם‬ ‫או‬ )"‫התשלום‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫והמפורשת‬ ‫המלאה‬ ‫הסכמתו‬ ‫את‬ ‫מבטאים‬ ‫ממנו‬ ‫בחלק‬ ‫או‬ ‫בטיול‬ ‫המטייל‬ ‫של‬ ‫השתתפותו‬‫הנוסע‬‫התנאים‬ ‫לכל‬ ‫זה‬ ‫עמוד‬ ‫בהמשך‬ ‫המפורטים‬‫היציאה‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫שיימסרו‬ ‫לעדכונים‬ ‫כפוף‬ ,‫באתר‬ ‫הטיולים‬ ‫ובמסלולי‬ ‫כמו‬‫כי‬ ‫מאשר‬ ‫כן‬‫קראתי‬.‫הביטול‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫והבנתי‬ ‫המסלול‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫חתימ‬________________________‫תאריך‬ _____________________‫הנוסע‬ ‫ת‬ ‫לפקס‬ ‫חתום‬ ‫להחזיר‬ ‫נא‬24-7373633 ‫לפרטים‬:‫האוג‬ ‫ג'ני‬-‫קינברג‬ ‫תמי‬ ,‫יפת‬‫להרשמה‬:‫האוג‬ ‫ג'ני‬-‫יפת‬ :‫טלפון‬24-7373634:‫נייד‬054-4398928:‫טלפון‬24-7373535 Email:jenni@bterezin.org.il ‫מומלץ‬‫להזמין‬.‫לטיול‬ ‫ההרשמה‬ ‫עם‬ ‫מקיף‬ ‫נסיעות‬ ‫ביטוח‬ ‫למשלמים‬‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬–.‫המצורף‬ ‫הטופס‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫יש‬ ‫למשלמים‬‫בהעברה‬‫בנקאית‬-‫ההעברה‬ ‫אישור‬ ‫של‬ ‫העתק‬ ‫אלינו‬ ‫להעביר‬ ‫יש‬‫מהבנק‬. ‫יש‬‫לפחות‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫לפחות‬ ‫שנה‬ ‫לחצי‬ ‫בתוקף‬ ‫שהדרכון‬ ‫לוודא‬2‫עמודים‬‫נקיים‬.‫מחותמות‬

×