Ms Word

1,359 views

Published on

bs_tuananh1989@yahoo.com

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ms Word

 1. 1. PhÇn 1: Microsoft word T¸c gi¶: NguyÔn S¬n H¶i nshai@moet.edu.vn Trung t©m tin häc – Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
 2. 2. Bµi më ®Çu 1. Giíi thiÖu phÇn mÒm Microsoft Winword So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c«ng viÖc ®−îc sö dông rÊt nhiÒu trong c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp còng nh− nhu cÇu cña bÊt kú c¸ nh©n nµo hiÖn nay. Tõ thña xa x−a con ng−êi ®· biÕt sö dông m¸y mãc vµo viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n (m¸y gâ ch÷). Gâ ®Õn ®©u, v¨n b¶n ®−îc in ra ngay ®Õn ®ã trªn giÊy. C¸c c«ng viÖc dÞch chuyÓn trªn v¨n b¶n, còng nh− c¸c kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n cßn rÊt th« s¬, ®¬n gi¶n. §Ó t¹o ra ®−îc mét v¨n b¶n, ®ßi hái ng−êi so¹n th¶o ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng sö dông m¸y gâ rÊt tèt (kh«ng nh− m¸y tÝnh b©y giê, hÇu nh− ai còng cã thÓ häc vµ so¹n th¶o ®−îc mét c¸ch râ rµng). So¹n th¶o lµ nh− vËy, cßn vÒ in Ên còng cã v« cïng khã kh¨n. §ã lµ ngµy x−a, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin cßn ch−a ph¸t triÓn. Ngµy nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin ®ang ph¸t triÓn rÇm ré, c«ng nghÖ thay ®æi tõng ngµy, nh÷ng bµi to¸n, nh÷ng khã kh¨n cña con ng−êi ®ang dÇn dÇn ®−îc m¸y tÝnh ho¸, th× viÖc so¹n th¶o nh÷ng v¨n b¶n b»ng m¸y tÝnh ®· trë thµnh nh÷ng c«ng viÖc rÊt b×nh th−êng cho bÊt kú ai biÕt sö dông m¸y tÝnh. Mét trong nh÷ng phÇn mÒm m¸y tÝnh ®−îc sö dông réng r·i nhÊt hiÖn nay lµ Microsoft Word cña h·ng Microsoft hay cßn gäi phÇn mÒm Winword. Ra ®êi tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980, ®Õn nay phÇn mÒm Winword ®· ®¹t ®−îc tíi sù hoµn h¶o trong lÜnh vùc so¹n th¶o v¨n b¶n còng nh− trong lÜnh vùc v¨n phßng cña bé phÇn mÒm Microsoft Office nãi chung. Cã thÓ liÖt kª c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña phÇn mÒm nµy nh− sau: - Cung cÊp ®Çy ®ñ nhÊt c¸c kü n¨ng so¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ®a d¹ng, dÔ sö dông; - Kh¶ n¨ng ®å ho¹ ®· m¹nh dÇn lªn, kÕt hîp víi c«ng nghÖ OLE (Objects Linking and Embeding) b¹n cã thÓ chÌn ®−îc nhiÒu h¬n nh÷ng g× ngoµi h×nh ¶nh vµ ©m thanh lªn tµi liÖu word nh−: biÓu ®å, b¶ng tÝnh,.v.v. - Cã thÓ kÕt xuÊt, nhËp d÷ liÖu d−íi nhiÒu lo¹i ®Þnh d¹ng kh¸c nhau. §Æc biÖt kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi d÷ liÖu gi÷a Word víi c¸c phÇn mÒm kh¸c trong bé Microsoft Office ®· lµm cho viÖc xö lý c¸c øng dông v¨n phßng trë nªn ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ h¬n. - DÔ dµng kÕt chuyÓn tµi liÖu thµnh d¹ng HTML ®Ó chia sÎ d÷ liÖu trªn m¹ng néi bé, còng nh− m¹ng Internet. 2. C¸ch khëi ®éng Cã rÊt nhiÒu c¸ch cã thÓ khëi ®éng ®−îc phÇn mÒm Word. Tuú vµo môc ®Ých lµm viÖc, së thÝch hoÆc sù tiÖn dông mµ ta cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó khëi ®éng: C¸ch 1: Chän lÖnh Start cña Windows: Start | Programs | Microsoft Word C¸ch 2: Nh¸y kÐp chuét lªn biÓu t−îng cña phÇn mÒm Word nÕu nh− nh×n thÊy nã bÊt kú ë chç nµo: trªn thanh t¸c vô (task bar), trªn mµn h×nh nÒn cña Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 2
 3. 3. Windows, vv.. C¸ch 3: NÕu muèn më nhanh mét tÖp v¨n b¶n võa so¹n th¶o gÇn ®©y nhÊt trªn m¸y tÝnh ®ang lµm viÖc, cã thÓ chän Start | Documents, chän tªn tÖp v¨n b¶n (Word) cÇn më. Khi ®ã Word sÏ khëi ®éng vµ më ngay tÖp v¨n b¶n võa chØ ®Þnh. 3. M«i tr−êng lµm viÖc Sau khi khëi ®éng xong, mµn h×nh lµm viÖc cña Word th−êng cã d¹ng nh− sau: HÖ thèng b¶ng HÖ thèng thanh Th−íc kÎ chän c«ng cô Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu Thanh tr¹ng th¸i Th−êng th× m«i tr−êng lµm viÖc trªn Word gåm 4 thµnh phÇn chÝnh: - Cöa sæ so¹n th¶o tµi liÖu: Lµ n¬i ®Ó chÕ b¶n tµi liÖu. B¹n cã thÓ gâ v¨n b¶n, ®Þnh d¹ng, chÌn c¸c h×nh ¶nh lªn ®©y. Néi dung trªn cöa sæ nµy sÏ ®−îc in ra m¸y in khi sö dông lÖnh in. - HÖ thèng b¶ng chän (menu): chøa c¸c lÖnh ®Ó gäi tíi c¸c chøc n¨ng cña Word trong khi lµm viÖc. B¹n ph¶i dïng chuét ®Ó më c¸c môc chän nµy, ®«i khi còng cã thÓ sö dông tæ hîp phÝm t¾t ®Ó gäi nhanh tíi c¸c môc chän. - HÖ thèng thanh c«ng cô: bao gåm rÊt nhiÒu thanh c«ng cô, mçi thanh c«ng cô bao gåm c¸c nót lÖnh ®Ó phôc vô mét nhãm c«ng viÖc nµo ®ã. VÝ dô: khi so¹n th¶o v¨n b¶n, b¹n ph¶i sö dông ®Õn thanh c«ng cô chuÈn Standard vµ thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng Formating; hoÆc khi vÏ h×nh cÇn ®Õn thanh c«ng cô Drawing ®Ó lµm viÖc. - Th−íc kÎ: gåm 2 th−íc (ruler) bao viÒn trang v¨n b¶n. Sö dông th−íc nµy b¹n cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc lÒ trang v¨n b¶n, còng nh− thiÕt lËp c¸c ®iÓm dÞch (tab) mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ trùc quan. - Thanh tr¹ng th¸i: gióp b¹n biÕt ®−îc mét vµi tr¹ng th¸i cÇn thiÕt khi lµm viÖc. VÝ dô: b¹n ®ang lµm viÖc ë trang mÊy, dßng bao nhiªu, .v.v. 4. T¹o mét tµi liÖu míi Lµm viÖc víi word lµ lµm viÖc trªn c¸c tµi liÖu (Documents). Mçi tµi liÖu ph¶i ®−îc cÊt lªn ®Üa víi mét tÖp tin cã phÇn më réng .DOC. Th−êng th× c¸c tÖp tµi liÖu cña b¹n sÏ ®−îc cÊt vµo th− môc C:My Documents trªn ®Üa cøng. Tuy nhiªn, b¹n cã thÓ thay ®æi l¹i th«ng sè nµy khi lµm viÖc víi Word. Th«ng th−êng sau khi khëi ®éng Word, mét mµn h×nh tr¾ng xuÊt hiÖn. §ã còng lµ Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 3
 4. 4. tµi liÖu míi mµ Word tù ®éng t¹o ra. Tuy nhiªn ®Ó t¹o mét tµi liÖu míi, b¹n cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau: - Më môc chän File | New..; hoÆc - NhÊn nót New trªn thanh c«ng cô Standard; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl + N. 5. Ghi tµi liÖu lªn ®Üa §Ó ghi tµi liÖu ®ang lµm viÖc lªn ®Üa, b¹n cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau: - Më môc chän File | Save..; hoÆc - NhÊn nót Save trªn thanh c«ng cô Standard; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl + S. SÏ cã hai kh¶ n¨ng x¶y ra: NÕu ®©y lµ tµi liÖu míi, hép tho¹i Save As xuÊt hiÖn, cho phÐp ghi tµi liÖu nµy bëi mét tÖp tin míi: Gâ tªn tÖp tin vµo ®©y! H·y x¸c ®Þnh th− môc (Folder)- n¬i sÏ chøa tÖp tin míi nµy råi gâ tªn tÖp tin vµo môc File name: (vÝ dô Vanban1 råi nhÊn nót Save ®Ó kÕt thóc viÖc ghi néi dung tµi liÖu. NÕu tµi liÖu cña b¹n ®· ®−îc ghi vµo mét tÖp, khi ra lÖnh cÊt tÊt c¶ nh÷ng sù thay ®æi trªn tµi liÖu sÏ ®−îc ghi l¹i lªn ®Üa. B¹n nªn thùc hiÖn thao t¸c ghi tµi liÖu võa råi th−êng xuyªn trong khi so¹n tµi liÖu, ®Ó tr¸nh mÊt d÷ liÖu khi gÆp c¸c sù cè mÊt ®iÖn, hay nh÷ng trôc trÆc cña m¸y tÝnh. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 4
 5. 5. 6. Më tµi liÖu ®∙ tån t¹i trªn ®Üa Tµi liÖu sau khi ®· so¹n th¶o trªn Word ®−îc l−u trªn ®Üa d−íi d¹ng tÖp tin cã phÇn më réng lµ .DOC. §Ó më mét tµi liÖu Word ®· cã trªn ®Üa, b¹n cã thÓ chän mét trong c¸c c¸ch sau ®©u: - Më môc chän File | Open; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl+O. Hép tho¹i Open xuÊt hiÖn: H·y t×m ®Õn th− môc n¬i chøa tÖp tµi liÖu cÇn më trªn ®Üa, chän tÖp tµi liÖu, cuèi cïng nhÊn nót lÖnh ®Ó tiÕp tôc. TÖp tµi liÖu sÏ ®−îc më ra trªn mµn h×nh Word. MÆt kh¸c, b¹n còng cã thÓ thùc hiÖn më rÊt nhanh nh÷ng tÖp tµi liÖu ®· lµm viÖc gÇn ®©y nhÊt b»ng c¸ch më môc chän File nh− sau: NhÊn chuét lªn tÖp tµi liÖu cÇn më ! TiÕp theo nhÊn chuét lªn tªn tÖp tµi liÖu cÇn më. 7. Tho¸t khái m«i tr−êng lµm viÖc Khi kh«ng lµm viÖc víi Word, b¹n cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong c¸c c¸ch sau: - Më môc chän File | Exit hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm t¾t Alt + F4. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 5
 6. 6. Ch−¬ng 1: so¹n th¶o c¬ b¶n 1.1 Mét sè thao t¸c so¹n th¶o c¬ b¶n 1.1.1 NhËp v¨n b¶n NhËp v¨n b¶n lµ kh©u ®Çu tiªn trong qui tr×nh so¹n th¶o tµi liÖu. Th«ng th−êng l−îng v¨n b¶n (Text) trªn mét tµi liÖu lµ rÊt nhiÒu, b¹n tiÕp cËn ®−îc cµng nhiÒu nh÷ng tÝnh n¨ng nhËp v¨n b¶n th× cµng tèt, bëi lÏ nã sÏ lµm t¨ng tèc ®é chÕ b¶n tµi liÖu. a. Sö dông bé gâ tiÕng ViÖt Ban ®Çu, m¸y tÝnh ch−a cã b¶ng m· tiÕng ViÖt mµ chØ cã duy nhÊt b¶ng m· chuÈn ASCCI. B¶ng m· nµy bao gåm 128 kü tù La tinh (c¸c phÝm ch÷, c¸c phÝm sè vµ mét sè c¸c ký hiÖu ®Æc biÖt). §Ó cã thÓ ®−a ®−îc tiÕng ViÖt sö dông trªn m¸y tÝnh, c¸c nhµ lËp tr×nh ph¶i x©y dùng phÇn mÒm gâ tiÕng ViÖt vµ c¸c bé ph«ng ch÷ tiÕng ViÖt ®i kÌm. HiÖn nay cã kh¸ nhiÒu c¸c bé gâ tiÕng ViÖt ®ang ®−îc sö dông nh−: VNI- ®−îc sö dông réng r·i ë phÝa Nam, VietWare- ®−îc sö dông nhiÒu ë miÒn Trung vµ ABC, Vietkey th× ®−îc sö dông réng r·i ngoµi B¾c. Do mçi n¬i sö dông nh÷ng bé gâ riªng (b¶ng m· tiÕng ViÖt còng kh¸c nhau) nªn viÖc trao ®æi th«ng tin gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Míi ®©y ChÝnh phñ ®· khuyÕn c¸o sö dông bé gâ vµ bé ph«ng ch÷ Unicode. Víi hÖ thèng míi nµy viÖc trao ®æi th«ng tin ®· trë nªn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu. Tuy nhiªn nã vÉn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n v× tÝnh t−¬ng thÝch víi c¸c hÖ thèng phÇn mÒm cò trªn m¸y tÝnh kh«ng cao. TÊt nhiªn, Unicode sÏ lµ gi¶i ph¸p tiÕng ViÖt trong t−¬ng lai. PhÇn mÒm tiÕng ViÖt chóng t«i giíi thiÖu trong cuèn gi¸o tr×nh nµy lµ ABC hoÆc Vietkey víi kiÓu gâ Telex. M¸y tÝnh cña b¹n ph¶i ®−îc gµi ®Æt phÇn mÒm nµy ®Ó cã ®−îc bé gâ vµ bé ph«ng ch÷ ®i kÌm. Khi nµo trªn mµn h×nh cña b¹n xuÊt hiÖn biÓu t−îng: hoÆc lµ khi b¹n cã thÓ gâ ®−îc tiÕng ViÖt. NÕu biÓu t−îng xuÊt hiÖn ch÷ E (kiÓu gâ tiÕng Anh), b¹n ph¶i nhÊn chuét lªn biÓu t−îng lÇn n÷a hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm nãng Alt + Z ®Ó chuyÓn vÒ chÕ ®é gâ tiÕng ViÖt. Qui t¾c gâ tiÕng ViÖt nh− sau: Gâ §−îc ch÷ Gâ §−îc dÊu aa © f huyÒn aw ¨ s s¾c oo « r hái ow ¬ x ng· w − j nÆng Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 6
 7. 7. VÝ dô: Muèn gâ tõ: “ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam” B¹n ph¶i bËt tiÕng ViÖt vµ gâ lªn tµi liÖu nh− sau: “Coongj hoaf xax hooij chur nghiax Vieetj Nam” * NÕu gâ z, tõ tiÕng ViÖt sÏ bÞ bá dÊu. b. Sö dông bµn phÝm BËt tiÕng ViÖt (nÕu b¹n muèn gâ tiÕng ViÖt) vµ sö dông nh÷ng thao t¸c so¹n th¶o th«ng th−êng ®Ó so¹n th¶o tµi liÖu nh− lµ: - C¸c phÝm ch÷ a, b, c, .. z; - C¸c phÝm sè tõ 0 ®Õn 9; - C¸c phÝm dÊu: ‘,><?[]{}… - Sö dông phÝm Shift ®Ó gâ ch÷ in hoa vµ mét sè dÊu; - Sö dông phÝm Caps Lock ®Ó thay ®æi kiÓu gâ ch÷ in hoa vµ ch÷ th−êng; - Sö dông phÝm ↵ Enter ®Ó ng¾t ®o¹n v¨n b¶n; - Sö dông phÝm Tab ®Ó dÞch ®iÓm Tab; - Sö dông phÝm Space Bar ®Ó chÌn dÊu c¸ch; - Sö dông c¸c phÝm mòi tªn: ←↑↓→ ®Ó dÞch chuyÓn con trá trªn tµi liÖu; - Sö dông phÝm Page Up vµ Page Down ®Ó dÞch chuyÓn con trá vÒ ®Çu hoÆc cuèi tõng trang mµn h×nh; - PhÝm Home, End ®Ó ®−a con trá vÒ ®Çu hoÆc cuèi dßng v¨n b¶n; - PhÝm Delete ®Ó xo¸ ký tù v¨n b¶n ®øng kÒ sau ®iÓm trá; - PhÝm Backspace ®Ó xo¸ ký tù ®øng kÒ tr−íc ®iÓm trá 1.1.2 Thao t¸c trªn khèi v¨n b¶n Môc nµy cung cÊp nh÷ng kü n¨ng thao t¸c trªn mét khèi v¨n b¶n bao gåm : sao chÐp, c¾t d¸n, di chuyÓn khèi v¨n b¶n. Gióp lµm t¨ng tèc ®é so¹n th¶o v¨n b¶n. a. Sao chÐp Sao chÐp khèi v¨n b¶n lµ qu¸ tr×nh t¹o mét khèi v¨n b¶n míi tõ mét khèi v¨n b¶n ®· cã s½n. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc ¸p dông khi b¹n cÇn ph¶i gâ l¹i mét ®o¹n v¨n b¶n gièng hÖt hoÆc gÇn gièng víi mét ®o¹n v¨n b¶n ®· cã s½n trªn tµi liÖu vÒ mÆt néi dung còng nh− ®Þnh d¹ng (chóng ta sÏ t×m hiÓu kh¸i niÖm ®Þnh d¹ng ë phÇn tiÕp theo). C¸ch lµm nh− sau: B−íc 1: Lùa chän (b«i ®en) khèi v¨n b¶n cÇn sao chÐp. §Ó lùa chän khèi v¨n b¶n b¹n lµm nh− sau: - Di chuét vµ khoanh vïng v¨n b¶n cÇn chän; hoÆc - Dïng c¸c phÝm mòi tªn ←↑↓→ kÕt hîp viÖc gi÷ phÝm Shift ®Ó chän vïng v¨n Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 7
 8. 8. b¶n. Chän ®Õn ®©u b¹n sÏ thÊy v¨n b¶n ®−îc b«i ®en ®Õn ®ã. B−íc 2: Ra lÖnh sao chÐp d÷ liÖu b»ng mét trong c¸c c¸ch: - Më môc chän Edit | Copy ; hoÆc - NhÊn nót Copy trªn thanh c«ng cô Standard; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm nãng Ctrl + C; B−íc 3: D¸n v¨n b¶n ®· chän lªn vÞ trÝ cÇn thiÕt. B¹n lµm nh− sau: §Æt con trá vµo vÞ trÝ cÇn d¸n v¨n b¶n, ra lÖnh d¸n b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: - Më môc chän Edit | Paste ; hoÆc - NhÊn nót Paste trªn thanh c«ng cô Standard; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm nãng Ctrl + V. B¹n sÏ thÊy mét ®o¹n v¨n b¶n míi ®−îc d¸n vµo vÞ trÝ cÇn thiÕt. B¹n cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu lÖnh d¸n liªn tiÕp, d÷ liÖu ®−îc d¸n ra sÏ lµ d÷ liÖu cña lÇn ra lÖnh Copy gÇn nhÊt. b. Di chuyÓn khèi v¨n b¶n Víi ph−¬ng ph¸p sao chÐp v¨n b¶n, sau khi sao chÐp ®−îc ®o¹n v¨n b¶n míi th× ®o¹n v¨n b¶n cò vÉn tån t¹i ®óng vÞ trÝ cña nã. NÕu muèn khi sao chÐp ®o¹n v¨n b¶n ra mét n¬i kh¸c vµ ®o¹n v¨n b¶n cò sÏ ®−îc xo¸ ®i (tøc lµ di chuyÓn khèi v¨n b¶n ®Õn mét vÞ trÝ kh¸c), ph−¬ng ph¸p nµy sÏ gióp lµm ®iÒu ®ã. Cã thÓ thùc hiÖn theo hai c¸ch nh− sau: C¸ch 1: B−íc 1: Lùa chän khèi v¨n b¶n cÇn di chuyÓn; B−íc 2: Ra lÖnh c¾t v¨n b¶n cã thÓ b»ng mét trong c¸c c¸ch sau: - Më môc chän Edit | Cut ; hoÆc - NhÊn nót Cut trªn thanh c«ng cô Standard; hoÆc - NhÊn tæ hîp phÝm nãng Ctrl + X. V¨n b¶n ®· chän sÏ bÞ c¾t ®i, chóng sÏ ®−îc l−u trong bé nhí ®Öm (Clipboard) cña m¸y tÝnh. B−íc 3: Thùc hiÖn lÖnh d¸n v¨n b¶n (Paste) nh− ®· giíi thiÖu ë trªn vµo vÞ trÝ ®Þnh tr−íc. C¸ch 1: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 8
 9. 9. B−íc 1: Lùa chän khèi v¨n b¶n cÇn di chuyÓn; B−íc 2: Dïng chuét kÐo rª vïng v¨n b¶n ®ang chän vµ th¶ lªn vÞ trÝ cÇn di chuyÓn ®Õn. Ph−¬ng ph¸p nµy gäi lµ kÐo – th¶ (drag and drop). 1.1.3 ThiÕt lËp Tab Tab lµ c«ng cô ®−îc sö dông rÊt nhiÒu trong viÖc nhËp v¨n b¶n. Ngoµi kh¶ n¨ng dÞch chuyÓn ®iÓm trá theo tõng b−íc nhÈy, môc nµy sÏ giíi thiÖu c¸ch sö dông Tab cho viÖc t¹o mét v¨n b¶n hiÓn thÞ d−íi d¹ng c¸c cét. Bµi to¸n ®Æt ra: h·y t¹o b¶ng d÷ liÖu nh− sau: STT Hä vµ tªn §Þa chØ 1 NguyÔn V¨n Quang 123, T©y S¬n 2 Hå H¶i Hµ 68, NguyÔn Du 3 D−¬ng Quèc To¶n 23/10 NguyÔn Tr·i 4 NguyÔn Anh §øc 32/7 NguyÔn Tr·i C¸c b−íc lµm nh− sau: B−íc 1: §Þnh nghÜa kho¶ng c¸ch cho c¸c cét cña b¶ng bëi hép tho¹i Tab nh− sau: Më b¶ng chän Format | Tab.., hép tho¹i Tab xuÊt hiÖn: - Hép Default tab stops: ®Ó thiÕt lËp b−íc nhÈy ngÇm ®Þnh cña Tab. H×nh trªn b−íc nhÈy ngÇm ®Þnh lµ 0.5 cm (tøc lµ mçi khi nhÇn phÝm Tab, con trá sÏ dÞch mét ®o¹n 0.5 cm trªn mµn h×nh so¹n th¶o). B¹n cã thÓ thay ®æi gi¸ trÞ b−íc nh¶y ngÇm ®Þnh Tab trªn mµn h×nh so¹n th¶o Word b»ng c¸ch gâ mét gi¸ trÞ sè ( ®¬n vÞ lµ cm) vµo hép nµy; - B¶ng trªn cã 3 cét, mçi cét sÏ ®−îc b¾t ®Çu t¹i mét vÞ trÝ cã kho¶ng c¸ch cè ®Þnh ®Õn lÒ tr¸i trang v¨n b¶n mµ ta ph¶i thiÕt lËp ngay sau ®©y. Gi¶ sö cét STT c¸ch lÒ tr¸i 1cm, cét Hä vµ tªn c¸ch lÒ tr¸i 3 cm, cét §Þa chØ c¸ch lÒ tr¸i 8 cm. Khi ®ã ph¶i thiÕt lËp c¸c th«ng sè nµy trªn hép tho¹i Tab nh− sau: Hép Tab stop position: gâ 1 (gâ kho¶ng c¸ch tõ cét STT ®Õn mÐp lÒ tr¸i Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn 9
 10. 10. trang v¨n b¶n; ë môc Alignment- chän lÒ cho d÷ liÖu trong cét nµy (cét STT): Left – canh lÒ d÷ liÖu bªn tr¸i cét, Right- canh lÒ bªn ph¶i cét, Center – c¨n lÒ gi÷a cét, h·y chän Center. Chän xong nhÊn nót Set. T−¬ng tù lÇn l−ît khai b¸o vÞ trÝ Tab cho c¸c cét cßn l¹i: Hä vµ tªn (3) vµ cét §Þa chØ (8). §Ðn khi hép tho¹i Tab cã d¹ng: Cuèi cïng nhÊn nót Ok ®Ó hoµn tÊt viÖc thiÕt lËp tab cho c¸c cét vµ cã thÓ sö dông chóng nót Clear- ®Ó xo¸ bá ®iÓm Tab ®ang chän; nót Clear All - ®Ó xo¸ bá toµn bé c¸c ®iÓm tab ®ang thiÕt lËp trªn hép tho¹i). B−íc 2: C¸ch sö dông nh÷ng ®iÓm Tab võa thiÕt lËp ë trªn ®Ó t¹o b¶ng d÷ liÖu: C¸c vÞ trÝ ®iÓm tab võa thiÕt lËp! Khi con trá ®ang n»m ë ®Çu dßng v¨n b¶n, nhÊn Tab ®Ó nhËp d÷ liÖu cét STT. NhËp xong nhÊn Tab, con trá sÏ chuyÓn ®Õn vÞ trÝ tab tiÕp theo (vÞ trÝ cét hä vµ tªn) vµ nhËp tiÕp d÷ liÖu Hä vµ tªn. NhËp xong nhÊn Tab ®Ó nhËp d÷ liÖu cét §Þa chØ. Lµm t−¬ng tù víi c¸c dßng tiÕp theo, b¹n ®· cã thÓ t¹o ®−îc b¶ng d÷ liÖu nh− yªu cÇu ë trªn. §Æc biÖt, chØ cÇn dïng chuét xö lý trªn th−íc kÎ n»m ngang (Vertical Ruler) b¹n còng cã thÓ thiÕt lËp vµ ®iÒu chØnh c¸c ®iÓm tab nh− võa råi. C¸ch lµm nh− sau: §Ó t¹o ®iÓm tab cho cét STT (cã kho¶ng c¸ch lµ 1cm, lÒ gi÷a), h·y nhÊn chuét tr¸i lªn vÞ trÝ 1 cm trªn th−íc kÎ n»m ngang. Mét ®iÓm Tab cã kho¶ng c¸ch 1cm, lÒ tr¸i (Left) ®· ®−îc thiÕt lËp nh− sau: . Muèn thay ®æi lÒ cho ®iÓm tab nµy lµ gi÷a (Center), lµm nh− sau: NhÊn kÐp chuét lªn ®iÓm tab võa thiÕt lËp, hép tho¹i Tab xuÊt hiÖn. TiÕp theo chän lÒ cho ®iÓm tab ®ang chän trªn hép tho¹i nµy ë môc Alignment lµ Center Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 11. 11. Chän Center NhÊn Set ®Ó thiÕt lËp TiÕp theo nhÊt nót Set ®Ó thiÕt lËp. T−¬ng tù, h·y t¹o tiÕp c¸c ®iÓm tab cho cét Hä tªn vµ cét §Þa chØ. Muèn xo¸ bá mét ®iÓm tab nµo ®ã, chØ viÖc dïng chuét kÐo chóng (®iÓm tab ®ã) ra khái th−íc kÎ. 1.2 C¸c kü n¨ng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n NhËp v¨n b¶n bao gåm c¸c thao t¸c ®Ó gâ ®−îc v¨n b¶n lªn tµi liÖu. Cßn ®Þnh d¹ng v¨n b¶n bao gåm c¸c thao t¸c gióp b¹n lµm ®Ñp v¨n b¶n theo ý muèn. 1.2.1 §Þnh d¹ng ®¬n gi¶n Gióp b¹n cã ®−îc nh÷ng kü n¨ng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ®Çu tiªn, ®¬n gi¶n nhÊt nh− lµ: ph«ng ch÷, mµu s¾c, cì ch÷, lÒ v.v. H·y gâ ®o¹n v¨n b¶n sau: MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng a. Chän ph«ng ch÷ §Ó chän ph«ng ch÷ cho ®o¹n v¨n b¶n trªn, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n; B−íc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Font trªn thanh c«ng cô Standard. Mét danh s¸ch c¸c kiÓu ph«ng ch÷ xuÊt hiÖn: B¹n cã thÓ chän mét kiÓu phï hîp. VÝ dô, sau khi chän kiÓu ph«ng .VnTimeH, ®o¹n v¨n b¶n ®· chän sÏ cã d¹ng: MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 12. 12. - B¹n cã thÓ bÊm tæ hîp phÝm nãng Ctrl + Shift + F ®Ó gäi nhanh b¶ng chän ph«ng ch÷; - Víi bé gâ Vietkey hoÆc ABC, nh÷ng ph«ng ch÷ cã tªn b¾t ®Çu bëi dÊu chÊm (.) lµ ph«ng ch÷ tiÕng ViÖt. VÝ dô: .vnTime, .vnArial, .vnTimeH; - Ph«ng tiÕng ViÖt kÕt thóc bëi ch÷ in hoa H, sÏ chuyÓn v¨n b¶n ®ang chän thµnh ch÷ in hoa. VÝ dô: .vnTimeH- lµ mét trong nh÷ng ph«ng ch÷ in hoa. b. Chän cì ch÷ §Ó chän cì ch÷ cho ®o¹n v¨n b¶n trªn, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n; B−íc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Size trªn thanh c«ng cô Standard. Mét danh s¸ch c¸c cì ch÷ xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa. HoÆc còng cã thÓ gâ trùc tiÕp cì ch÷ vµo môc Size nµy. VÝ dô: sau khi chän cì ch÷ 18 (lóc ®Çu lµ cì 14), ®o¹n v¨n b¶n trªn sÏ trë thµnh: MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng B¹n cã thÓ bÊm tæ hîp phÝm nãng Ctrl + Shift + P ®Ó ®Þnh vÞ nhanh ®Õn hép thiÕt lËp cì ch÷. c. Chän kiÓu ch÷ §Ó chän kiÓu ch÷ (kiÓu ch÷ bÐo, kiÓu ch÷ nghiªng, kiÓu ch÷ cã g¹ch ch©n) cho ®o¹n v¨n b¶n trªn, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n; B−íc 2: Dïng chuét bÊm lªn nót kiÓu ch÷ trªn thanh c«ng cô Standard: : KiÓu ch÷ bÐo (phÝm nãng Ctrl + B) MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng : KiÓu ch÷ nghiªng (phÝm nãng Ctrl + I) MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng : KiÓu ch÷ g¹ch ch©n (phÝm nãng Ctrl + U) MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng MÆt kh¸c cã thÓ thiÕt lËp v¨n b¶n bëi tæ hîp nhiÒu kiÓu ch÷: võa bÐo, võa nghiªng hoÆc võa cã g¹ch ch©n nh− lµ: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 13. 13. MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng d. Chän mµu ch÷ §Ó chän mµu s¾c ch÷ cho ®o¹n v¨n b¶n trªn, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n trªn; B−íc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Font Color trªn thanh c«ng cô Standard. Mét b¶ng mµu xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa: B¹n cã thÓ chän lo¹i mµu phï hîp b»ng c¸ch nhÊn chuét lªn « mµu cÇn chän. Ngoµi ra, b¹n cã thÓ chän nh÷ng mÉu mµu ®éc ®¸o h¬n khi nhÊn nót : ThÎ Standard cho phÐp chän mµu cã s½n cã thÓ chän; H¬n n÷a, thÎ Custom cho phÐp ®Þnh nghÜa mµu cho riªng m×nh: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 14. 14. Xem mµu ®ang chän ë ®©y. B¹n cã thÓ chän mµu ë b¶ng c¸c ®iÓm mµu, ®ång thêi còng cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc tû lÖ c¸c mµu ®¬n trong tõng gam mµu (Red- tû lÖ mµu ®á; Green- tû lÖ mµu xanh lµ c©y; Blue- tû lÖ mµu xanh da trêi). e. Chän mµu nÒn v¨n b¶n §Ó chän mµu nÒn cho ®o¹n v¨n b¶n trªn, vÝ dô nh−: MÉu v¨n b¶n ®Þnh d¹ng h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n trªn; B−íc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Hight light trªn thanh c«ng cô Standard. Mét b¶ng mµu xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa: Cã thÓ chän lo¹i mµu nÒn phï hîp b»ng c¸ch nhÊn chuét lªn « mµu cÇn chän. NÕu chän None- t−¬ng ®−¬ng viÖc chän mµu tr¾ng. f. Hép tho¹i Font Ngoµi nh÷ng tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng c¨n b¶n ë trªn, hép tho¹i Font cung cÊp nh÷ng tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng ®Æc biÖt h¬n. §Ó më hép tho¹i Font, kÝch ho¹t môc chän Format | Font.. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 15. 15. ThÎ Font: Cho phÐp thiÕt lËp c¸c ®Þnh d¹ng c¨n b¶n vÒ ph«ng ch÷ nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, vÝ dô: - Hép Font- cho phÐp chän ph«ng ch÷; - Hép Font style- chän kiÓu ch÷: Regular- kiÓu ch÷ b×nh th−êng; Italic- kiÓu ch÷ nghiªng; Bold – kiÓu ch÷ bÐo; Bold Italic – kiÓu võa bÐo, võa nghiªng; - Hép Size- chän cì ch÷; - Font color- chän mµu cho ch÷; - Hép Underline style: ®Ó chän kiÓu ®−êng g¹ch ch©n (nÕu kiÓu ch÷ ®ang chän lµ underline). - Ngoµi ra, môc Effect cho phÐp thiÕt lËp mét sè hiÖu øng ch÷ ®¬n gi¶n, b¹n cã thÓ chän chóng vµ xem thÓ hiÖn ë môc Preview. - NÕu nhÊn nót Default – kiÓu ®Þnh d¹ng nµy sÏ ®−îc thiÕt lËp lµ ngÇm ®Þnh cho c¸c ®o¹n v¨n b¶n míi sau nµy; Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 16. 16. Chän kiÓu hiÖu øng ! KÕt qu¶ sÏ thu ®−îc ! ThÎ Text Effect: cho phÐp thiÕt lËp mét sè hiÖu øng tr×nh diÔn s«i ®éng cho ®o¹n v¨n b¶n. H·y chän kiÓu tr×nh diÔn ë danh s¸ch Animations: vµ xem tr−íc kÕt qu¶ sÏ thu ®−îc ë hép Preview. 1.2.2 §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n ë môc 1.2.1 chóng ta ®· lµm quen víi c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cho vïng v¨n b¶n ®· ®−îc chän (®−îc b«i ®en). Trong phÇn nµy, chóng ta t×m hiÓu c¸ch ®Þnh d¹ng v¨n b¶n trªn cïng ®o¹n v¨n b¶n. Mçi dÊu xuèng dßng (Enter) sÏ t¹o thµnh mét ®o¹n v¨n b¶n. Khi ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n, kh«ng cÇn ph¶i lùa chän toµn bé v¨n b¶n trong ®o¹n ®ã, mµ chØ cÇn ®Æt ®iÓm trá trong ®o¹n cÇn ®Þnh d¹ng. §Ó më tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n, më môc chän Format | Paragraph, hép tho¹i Paragraph xuÊt hiÖn: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 17. 17. Môc Aligment: chän kiÓu c¨n lÒ cho ®o¹n: - Justified – c¨n ®Òu lÒ tr¸i vµ lÒ ph¶i; - Left – c¨n ®Òu lÒ tr¸i - Right – c¨n ®Òu lÒ bªn ph¶i - Center – c¨n gi÷a 2 lÒ tr¸i vµ ph¶i. Môc Indentation: thiÕt lËp kho¶ng c¸ch tõ mÐp lÒ ®o¹n so víi lÒ trang: - Left – kho¶ng c¸ch tõ lÒ tr¸i ®o¹n ®Õn lÒ tr¸i cña trang v¨n b¶n; - Right- kho¶ng c¸ch tõ lÒ ph¶i cña ®o¹n ®Õn lÒ ph¶i cña trang v¨n b¶n NgÇm ®Þnh, hai kho¶ng c¸ch nµy ®Òu lµ 0. - Trong môc Special nÕu chän: • First line: khi ®ã cã thÓ thiÕt lËp ®é thôt dßng cña dßng ®Çu tiªn trong ®o¹n vµo môc By: §©y lµ vÝ dô vÒ mét ®o¹n v¨n b¶n thiÕt lËp ®é thôt ®Çu dßng (First line) so víi c¸c dßng tiÕp theo trong ®o¹n mét kho¶ng c¸ch 0.5 cm. • Hanging: ®Ó thiÕt lËp ®é thôt dßng cña dßng thø 2 trë ®i trong ®o¹n so víi dßng ®Çu tiªn mét kho¶ng c¸ch ®−îc gâ vµo môc By:. - §©y lµ vÝ dô vÒ mét ®o¹n v¨n b¶n thiÕt lËp ®é thôt cña c¸c dßng thø 2 trë ®i (Hanging) so víi dßng ®Çu tiªn trong ®o¹n mét kho¶ng c¸ch 0.5 cm. • None: ®Ó hñy bá chÕ ®é thôt ®Çu dßng trªn ®o¹n. §©y lµ vÝ dô vÒ mét ®o¹n v¨n b¶n khi kh«ng thiÕt lËp chÕ ®é thôt ®Çu dßng trªn ®o¹n (None). Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 18. 18. - NÕu môc Special lµ First line, khi ®ã cã thÓ thiÕt lËp ®é thôt dßng cña dßng ®Çu tiªn trong ®o¹n vµo môc By: - Môc Spacing: cho phÐp thiÕt lËp c¸c kho¶ng c¸ch dßng: - Before – kho¶ng c¸ch dßng gi÷a dßng ®Çu tiªn cña ®o¹n tíi dßng cuèi cïng cña ®o¹n v¨n b¶n trªn nã; - After- ®Ó thiÕt lËp kho¶ng c¸ch dßng gi÷ dßng cuèi cïng cña ®o¹n víi dßng ®Çu tiªn cña ®o¹n sau nã; - Line Spacing - ®Ó chän ®é d·n dßng. NgÇm ®Þnh ®é d·n dßng lµ 1 (Single); Mµn h×nh Preview cho phÐp xem tr−íc nh÷ng kÕt qu¶ ®Þnh d¹ng ®o¹n võa thiÕt lËp. NhÊn Ok ®Ó chÊp nhËn nh÷ng thuéc tÝnh võa thiÕt lËp cho ®o¹n v¨n b¶n ®ang chän; tr¸i l¹i nhÊn Cancel ®Ó huû bá c«ng viÖc võa lµm. 1.3 ThiÕt lËp Bullets vµ numbering PhÇn nµy sÏ h−íng dÉn c¸ch thiÕt lËp c¸c lo¹i ®¸nh dÊu ®Çu ®o¹n (Bullets) vµ c¸ch ®¸nh sè chØ môc (Numbering) cho c¸c tiªu ®Ò trªn tµi liÖu word. 1.3.1 ThiÕt lËp Bullets §Ó ®¸nh dÊu ®Çu dßng mét ®o¹n v¨n b¶n, h·y lµm theo c¸c b−íc sau ®©y: B−íc 1: §Æt con trá lªn ®o¹n cÇn ®¸nh dÊu ®Çu dßng vµ kÝch ho¹t tÝnh n¨ng ®¸nh dÊu ®Çu dßng b»ng c¸ch më môc chän: Format | Bullets and Numbering .., hép tho¹i sau ®©y xuÊt hiÖn: B−íc 2: ThiÕt lËp th«ng tin vÒ dÊu ®Çu dßng ë thÎ Bulleted nh− sau: Dïng chuét nhÊn lªn kiÓu Bullet muèn thiÕt lËp (®o¹n v¨n b¶n nµy ®ang sö dông kiÓu bullet chän ë h×nh trªn); Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 19. 19. NhÊn nót Picture.., ®Ó chän mét kiÓu bullet lµ c¸c h×nh ¶nh kh¸c, khi ®ã hép tho¹i sau ®©y xuÊt hiÖn: Chän mét lo¹i bullet råi nhÊn OK ®Ó hoµn tÊt. Cã thÓ nhÊn nót Customize.. ®Ó thùc hiÖn mét vµi thao t¸c ®Þnh d¹ng cÇn thiÕt cho bullet ®ang chän: - Cã thÓ chän l¹i kiÓu bullet ë danh s¸ch Bullet character; - NhÊn nót Font.. ®Ó chän lo¹i ph«ng ch÷ cho bullet; - NhÊn nót Bullet.. ®Ó cã thÓ chän bullet lµ mét ký tù ®Æc biÖt (Symbol); - Môc Bullet position ®Ó thiÕt lËp kho¶ng c¸ch dÊu bullet so víi mÐp trong lÒ bªn tr¸i tµi liÖu; - Môc Text position ®Ó thiÕt lËp kho¶ng c¸ch tõ v¨n b¶n (text) tíi mÐp trong lÒ tr¸i cña tµi liÖu. Nót lÖnh Bullet trªn thanh c«ng cô chuÈn sÏ gióp b¹n thiÕt lËp nhanh hoÆc bá thiÕt lËp ®Þnh d¹ng ®¸nh dÊu ®Çu ®o¹n v¨n b¶n. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 20. 20. 1.3.2 ThiÕt lËp Numbering §Ó ®¸nh sè chØ môc cho c¸c tiªu ®Ò tµi liÖu, h·y lµm theo c¸c b−íc sau ®©y: B−íc 1: §Æt con trá lªn ®o¹n cÇn ®¸nh sè chØ môc vµ kÝch ho¹t tÝnh n¨ng ®¸nh sè chØ môc b»ng c¸ch më môc chän: Format | Bullets and Nubering .., hép tho¹i sau ®©y xuÊt hiÖn: B−íc 2: ThiÕt lËp th«ng tin vÒ ®¸nh sè chØ môc ë thÎ Numbered nh− sau: H·y dïng chuét nhÊn lªn kiÓu ®¸nh sè chØ môc muèn thiÕt lËp ; Nót Customize..., ®Ó ®Þnh d¹ng cho sè chØ môc nµy bëi hép tho¹i sau: ý nghÜa c¸c môc tin trªn hép tho¹i nµy nh− sau: - Nót Font…, cho phÐp chän kiÓu ph«ng ch÷ cho sè chØ môc; - Môc Start at: ®Ó chän chØ môc ®Çu tiªn cÇn ®¸nh sè: nÕu chän 1, sÏ thùc hiÖn ®¸nh chØ môc lµ 1, 2, ..; nh−ng nÕu chän lµ 5 th× sÏ ®¸nh sè tõ 5 trë ®i lµ 5, 6, 7..; - Môc Number position ®Ó thiÕt lËp vÞ trÝ cña chØ môc trªn ®o¹n v¨n b¶n; - Text position ®Ó thiÕt lËp kho¶ng c¸ch v¨n b¶n so víi mÐp lÒ cña trang tµi liÖu. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 21. 21. Nót lÖnh Numbering trªn thanh c«ng cô chuÈn sÏ gióp b¹n thiÕt lËp nhanh hoÆc bá thiÕt lËp ®Þnh d¹ng ®¸nh chØ môc ®Çu ®o¹n v¨n b¶n. 1.4 So¹n th¶o c«ng thøc to¸n häc §Ó cã thÓ so¹n th¶o ®−îc c«ng thøc to¸n häc, m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i ®−îc cµi ®Æt bé Microsoft Equation 3.0 cïng víi bé Microsoft Office. C¸ch so¹n th¶o mét c«ng thøc to¸n häc ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: B−íc 1: Chän mét vÞ trÝ trªn tµi liÖu, n¬i sÏ chÌn c«ng thøc to¸n häc vµo; B−íc 2: KÝch ho¹t tr×nh so¹n th¶o c«ng thøc to¸n häc b»ng c¸ch: më môc chän Insert | Object… Hép tho¹i Object xuÊt hiÖn: Dïng chuét chän môc Microsoft Equation 3.0 (nh− h×nh trªn), råi nhÊn OK. Thanh c«ng cô Equation cïng hép so¹n th¶o c«ng thøc xuÊt hiÖn: Thanh c«ng cô ®Ó so¹n Hép so¹n th¶o c«ng th¶o c«ng thøc thøc to¸n häc - Hép so¹n th¶o c«ng thøc, lµ n¬i ®Ó so¹n th¶o c«ng thøc to¸n häc. - Thanh c«ng cô Equation chøa c¸c nót lÖnh cho phÐp chän c¸c mÉu c«ng thøc vµ c¸c ký tù, ký hiÖu, phÇn tö trong mét c«ng thøc to¸n häc. B−íc 3: So¹n th¶o c«ng thøc: §¬n gi¶n b»ng c¸ch chÌn c¸c mÉu c«ng thøc råi x©y dùng c¸c thµnh phÇn c«ng thøc. 1.5 Chia v¨n b¶n thµnh nhiÒu cét Microsoft Word cung cÊp tÝnh n¨ng Columns gióp ng−êi dïng dÔ dµng chia v¨n b¶n cña m×nh thµnh nhiÒu cét (gièng nh− ®Þnh d¹ng trªn c¸c trang b¸o vµ t¹p chÝ). Mçi ®o¹n v¨n b¶n cã thÓ ®−îc chia thµnh c¸c cét cã ®é réng kh¸c nhau. Trªn mçi cét, cã thÓ thùc hiÖn chÌn c¸c th«ng tin nh−: b¶ng biÓu, h×nh vÏ,.. nh− thao t¸c trªn c¸c Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 22. 22. trang tµi liÖu b×nh th−êng. 1.5.1 Chia cét v¨n b¶n B−íc 1: Lùa chän (b«i ®en) vïng v¨n b¶n cÇn chia lµm nhiÒu cét; B−íc 2: KÝch ho¹t môc chän Format | Columns.. Hép tho¹i Columns xuÊt hiÖn: ThiÕt lËp c¸c th«ng sè cho hép tho¹i Columns víi c¸c ý nghÜa nh− sau: - ý nghÜa c¸c hép chän ë môc Presets nh− sau : One - 1 cét; Two - 2 cét; Three - 3 cét; Left - chia v¨n b¶n thµnh 2 cét, cét bªn tr¸i cã chiÒu réng b»ng mét nöa cét bªn ph¶i; Right - chia v¨n b¶n thµnh 2 cét, cét bªn ph¶i cã chiÒu réng b»ng mét nöa cét bªn tr¸i; - B¹n cã thÓ thiÕt lËp sè cét cÇn t¹o ra nhiÒu h¬n b»ng c¸ch gâ sè cét vµo môc Number of Columns; - Môc Width and Spacing: cho phÐp thiÕt lËp c¸c th«ng sè vÒ chiÒu réng vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét. B¹n cã thÓ dïng chuét (hoÆc gâ) thay ®æi gi¸ trÞ môc Width, ®é réng cña cét t−¬ng øng sÏ ®−îc thay ®æi (h·y nh×n h×nh ë môc Preview ®Ó xem tr−íc kÕt qu¶). HoÆc thay ®æi gi¸ trÞ môc Spacing. - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét kÒ nhau còng ®−îc thay ®æi khi môc Equal columns width ®−îc chän (checked)- th× ®é réng cña c¸c cét vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét ®Òu b»ng nhau. Muèn thay ®æi ®é réng mçi cét hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét kh¸c nhau, h·y bá chän môc nµy. Khi ®ã, cã thÓ ®iÒu chØnh ®é réng hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét nµo ®ã mét c¸ch trùc tiÕp. - H·y quan s¸t môc Col #: ®Ó biÕt ®−îc cét sÏ cÇn ®iÒu chØnh vµ kh«ng quªn xem hép Preview ®Ó nh×n thÊy tr−íc ®−îc kÕt qu¶ sÏ ®¹t ®−îc. Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 23. 23. - Môc Apply to: cho biÕt ph¹m vi v¨n b¶n sÏ chia thµnh c¸c cét. + NÕu chän Seleted Text th× chØ chia cét cho v¨n b¶n ®· ®−îc chän (b«i ®en) + NÕu chän Whole Document, toµn bé c¸c trang v¨n b¶n sÏ ®−îc chia cét theo thiÕt lËp nh− trªn. 1.5.2 Söa l¹i ®Þnh d¹ng §Ó söa l¹i ®Þnh d¹ng cét ®· chia, h·y lµm theo 2 b−íc B−íc 1: §Æt ®iÓm trá vµo mét vÞ trÝ bÊt kú trªn vïng v¨n b¶n ®· chia cét. B−íc 2: KÝch ho¹t menu Format | Columns.. , Hép tho¹i Columns xuÊt hiÖn cho phÐp chØnh söa c¸c th«ng sè vÒ c¸c cét ®· chia. 1.6 T¹o ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n TÝnh n¨ng DropCap cña word gióp t¹o c¸c kiÓu ch÷ c¸i lín ®Çu tiªn cho mét ®o¹n v¨n b¶n. 1.6.1 C¸ch t¹o §Ó t¹o ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n, h·y lµm theo c¸c b−íc sau: B−íc 1: §Æt con trá lªn ®o¹n cÇn t¹o ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n; khëi ®éng tÝnh n¨ng Drop Cap b»ng c¸ch: më môc chän Format | Drop Cap.. Hép tho¹i Drop cap xuÊt hiÖn: B−íc 2: thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho ch÷ lín nµy: - Môc Position- ®Ó chän kiÓu ch÷ cÇn ®Æt. Cã 3 kiÓu ch÷ lµ: None – kh«ng thiÕt lËp; Dropped vµ In Margin. H·y xem mÉu trªn h×nh; - Hép Font:- chän ph«ng ch÷ cho ch÷ c¸i nµy; - Môc Line to drop:- thiÕt lËp sè dßng v¨n b¶n lµm chiÒu cao cho ch÷; - Môc Distance from text:- gâ vµo kho¶ng c¸ch tõ ch÷ c¸i lín nµy ®Õn ký tù tiÕp theo nã. - Cuèi cïng, nhÊn OK ®Ó hoµn tÊt Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 24. 24. D−íi ®©y lµ 2 vÝ dô minh häa khi sö dông 2 lo¹i ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n lµ Dropped vµ In Margin § o¹n v¨n b¶n nµy ®Ó m« t¶ c¸c lo¹i ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n. Khi chän Position lµ kiÓu Dropped, víi chiÒu cao cña ch÷ lµ 2 dßng (Lines to drop=2) § o¹n v¨n b¶n nµy ®Ó m« t¶ c¸c lo¹i ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n. Khi chän Position lµ kiÓu In margin, víi chiÒu cao cña ch÷ lµ 2 dßng (Lines to drop=2). . 1.6.2 §iÒu chØnh ch÷ c¸i lín ë ®Çu ®o¹n §Ó thay ®æi l¹i ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n ®· t¹o ®−îc, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: §Æt con trá lªn ®o¹n cÇn söa ch÷ c¸i lín ®Çu ®o¹n; khëi ®éng tÝnh n¨ng Drop Cap ; B−íc 2: Thùc hiÖn thiÕp lËp l¹i c¸c th«ng sè trªn hép tho¹i nµy. Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó chÊp nhËn sù thay ®æi. 1.7 T¹o vµ qu¶n lý c¸c Style Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, nhiÒu khi cÇn ®Þnh d¹ng nhiÒu ®o¹n v¨n b¶n theo cïng mét kiÓu ®Þnh d¹ng. NÕu ph¶i ®Þnh d¹ng lÇn l−ît tõng ®o¹n nh− vËy sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, v¶ l¹i khã chÝnh x¸c v× ph¶i thao t¸c qu¸ nhiÒu. Mét trong nh÷ng c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt trong Word gióp ®¬n gi¶n t×nh huèng trªn lµ Style. Style lµ mét tËp hîp c¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña mét ®o¹n, cã tªn gäi vµ cã thÓ ®−îc g¸n bëi mét tæ hîp phÝm nãng. Style ®Æc biÖt cÇn thiÕt khi ph¶i so¹n th¶o mét gi¸o tr×nh, mét tµi liÖu cã chøa nhiÒu môc, nhiÒu lo¹i ®o¹n v¨n b¶n kh¸c nhau. 1.7.1 T¹o mét Style §Ó t¹o mét Style h·y lµm nh− sau: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 25. 25. B−íc 1: Më môc chän Format | Style.. Hép tho¹i Style xuÊt hiÖn: B−íc 2: §Ó t¹o Style míi, nhÊn nót New, hép tho¹i: New Style xuÊt hiÖn cho phÐp thiÕt lËp th«ng tin cho Style míi: - Gâ tªn cho Style míi vµo môc Name: vÝ dô Muc1; - NhÊn nót Format ®Ó chän c¸c chøc n¨ng ®Þnh d¹ng cho Style nµy: Bao gåm c¸c th«ng tin: - Font… ®Ó ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷ cho Style; - Paragraph… ®Þnh d¹ng ®o¹n; Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 26. 26. - Tabs.. ®Ó ®Æt ®iÓm Tab cho Style (nÕu cÇn); - Border.. ®Ó chän kiÓu ®−êng viÒn cho Style (nÕu cÇn); - Frame.. ®Ó chän kiÓu khung cho Style (nÕu cÇn); - Numbering.. ®Ó chän kiÓu g¹ch ®Çu dßng (nÕu cÇn); - NhÊn nót Shortcut key.. ®Ó g¸n phÝm nãng cho Style nµy, hép tho¹i Customize Keyboard xuÊt hiÖn cho phÐp thiÕt lËp phÝm nãng: - Khi con trá ®ang ë môc Press new shortcut key: h·y bÊm tæ hîp phÝm nãng cÇn g¸n trªn bµn phÝm. VÝ dô: Ctrl + 1; - TiÕp theo nhÊn nót Assign ®Ó ®ång ý phÝm nãng nµy; - Cã thÓ g¸n nhiÒu tæ hîp phÝm nãng cho mét Style, chóng ®−îc chøa ë danh s¸ch Current keys: - Nót Remove, nót Reset All.. gióp qu¶n lý c¸c phÝm nãng võa t¹o; - Sau khi g¸n xong tæ hîp phÝm nãng, hép tho¹i Customize keyboard sÏ cã d¹ng: - NhÊn nót Close ®Ó tiÕp tôc. - NÕu chän , khi ®ã ®Þnh d¹ng cña Style sÏ ®−îc tù ®éng thay Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 27. 27. ®æi. Tøc lµ, trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, gi¶ sö mét ®o¹n v¨n b¶n nµo ®ã b¹n chän ®Þnh d¹ng kiÓu Style nµy (Muc1) bÞ thay ®æi ®Þnh d¹ng th× kiÓu ®Þnh d¹ng cña Style Muc1 còng tù ®éng bÞ thay ®æi theo; - NÕu chän , Style ®ã sÏ ®−îc l−u l¹i tÖp Normal.dot cña word. Khi ®ã Style nµy cã thÓ ®−îc sö dông trªn mäi tÖp v¨n b¶n. NÕu kh«ng chän môc nµy, th× Style Muc1 chØ cã t¸c dông trªn tÖp v¨n b¶n ®ang më. - Sau khi thiÕt lËp ®Çy ®ñ th«ng tin cho Style míi, nhÊn nót OK ®Ó hoµn tÊt. - Gi¶ sö ®Þnh d¹ng cña Style Muc1 lµ: Tªn style: Muc1 Ph«ng ch÷: .VnBlackH Cì ch÷: 14 PhÝm nãng: Ctrl + 1 B−íc 3: Sö dông Style võa t¹o ®−îc: Gi¶ sö cã ®o¹n v¨n b¶n sau: Style lµ mét tËp hîp c¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña mét ®o¹n cho tr−íc, cã tªn gäi vµ cã thÓ ®−îc g¸n bëi mét tæ hîp phÝm nãng. NÕu muèn ®o¹n v¨n b¶n nµy cã ®Þnh d¹ng nh− Style Muc1 ®· t¹o ®−îc ë trªn, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: §Æt ®iÓm trá lªn ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng; B−íc 2: NhÊn tæ hîp phÝm nãng Ctrl + 1 ®Ó gäi Style Môc1. §o¹n v¨n b¶n ®· chän sÏ cã ®Þnh d¹ng nh− style Muc1: Style lµ mét tËp hîp c¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n cña mét ®o¹n, cã tªn gäi vµ cã thÓ ®−îc g¸n bëi mét tæ hîp phÝm nãng. 1.7.2 G¸n Style cho mÉu ®· ®−îc ®Þnh d¹ng Khi ®· cã mét ®o¹n ®· ®−îc ®Þnh d¹ng trªn tµi liÖu, muèn g¸n nã bëi mét style, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: §Æt ®iÓm trá lªn ®o¹n cÇn g¸n style; B−íc 2: Më hép tho¹i Style b»ng c¸ch më môc chän Format | Style.. B−íc 3: NhÊn nót New ®Ó t¹o mét style míi: - Môc Name, gâ vµo tªn Style muèn t¹o; - NhÊn lªn nót Shortcut key.. ®Ó g¸n phÝm t¾t cho Style nµy; - Cã thÓ tu söa ®Þnh d¹ng Style nµy khi nhÊn nót lÖnh Format vµ chän c¸c tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng cÇn thiÕt; Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 28. 28. - Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó hoµn tÊt viÖc g¸n style míi nµy cho ®o¹n v¨n b¶n ®ang chän trªn tµi liÖu. 1.7.3 §iÒu chØnh Style §Ó tu söa l¹i ®Þnh d¹ng cho Style, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Më hép tho¹i Style vµ chän tªn Style cÇn tu söa ë danh s¸ch Styles: (vÝ dô muèn tu söa l¹i ®Þnh d¹ng style Muc1) Chän style cÇn ®iÒu chØnh ! B−íc 2: NhÊn nót Modify.. hép tho¹i Modify Style xuÊt hiÖn cho phÐp thay ®æi l¹i ®Þnh d¹ng cña style nµy: - Cã thÓ thay ®æi l¹i c¸c ®Þnh d¹ng khi nhÊn lªn nót Format, chän kiÓu ®Þnh d¹ng vµ thùc hiÖn thay ®æi chóng; - Cã thÓ thiÕt lËp l¹i phÝm nãng khi nhÊn nót Shortcut key..; Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 29. 29. - Vµ cã thÓ lµm ®−îc tÊt c¶ nh÷ng viÖc ®èi víi Style nµy nh− ®· lµm khi t¹o Style míi. - Cuèi cïng, nhÊn OK ®Ó ®ång ý mäi sù thay ®æi. Trªn tÖp tin Normal.dot cña word lu«n chøa s½n style cã tªn Normal. §©y lµ ®Þnh d¹ng ngÇm ®Þnh cho v¨n b¶n khi so¹n th¶o trªn word. B¹n nªn söa ®Þnh d¹ng style nµy phï hîp víi ®Þnh d¹ng v¨n b¶n th−êng xuyªn lµm viÖc. VÝ dô: - Font ch÷ (Font name): .vnTime - Cì ch÷ (Font size): 13 - LÒ (Alignment) : Justify - §é gi·n dßng (Line spacing): Single - Kho¶ng c¸ch dßng tr−íc cña ®o¹n (Spacing before): 6 - Kho¶ng c¸ch dßng sau cña ®o¹n (Spacing after): 4 1.7.4 Qu¶n lý c¸c Styles §Ó qu¶n lý c¸c Style trªn Word còng nh− c¸c styles ®ang sö dông trªn tÖp tµi liÖu ®ang më, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Më hép tho¹i Style vµ nhÊn nót Organizer..: NhÊn lªn ®©y ®Ó tiÕp tôc.. Hép tho¹i Oganizer xuÊt hiÖn cho phÐp qu¶n lý c¸c style cã trªn word còng nh− trªn tÖp tµi liÖu ®ang më: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 30. 30. Danh s¸ch c¸c style cã thÓ qu¶n lý - Danh s¸ch In Document1: liÖt kª c¸c style ®ang sö dông trªn tÖp Document1.doc (tÖp ®ang më); - Danh s¸ch To Normal.dot: liÖt kª danh s¸ch c¸c style cã trªn tÖp Normal.dot cña word (c¸c style trªn tÖp normal.dot cã thÓ chia sÎ cho tÊt c¶ c¸c tÖp word kh¸c sö dông ®−îc); - MÆt kh¸c ta còng cã thÓ thay ®æi c¸c styles trªn danh s¸ch nµy b»ng c¸ch chän tÖp tµi liÖu ë hép Styles available in: - Qu¶n lý style lµ thªm vµo, xo¸ ®i hoÆc ®æi tªn c¸c style cho tµi liÖu ®ang më hoÆc cho tÖp normal.dot cña word. - Sö dông nót Copy ®Ó sao chÐp mét style gi÷a hai danh s¸ch trªn; - Sö dông nót Delete ®Ó xo¸ style ®ang chän; - Sö dông nót Rename ®Ó ®æi tªn style ®ang chän; - Cuèi cïng nhÊn Close ®Ó kÕt thóc. 1.8 T×m kiÕm vµ thay thÕ v¨n b¶n TÝnh n¨ng Find & Replace trong Word gióp t×m kiÕm v¨n b¶n, ®ång thêi gióp thay thÕ mét côm tõ bëi mét côm tõ míi. §iÒu nµy gióp Ých rÊt nhiÒu khi b¹n ph¶i lµm viÖc trªn mét sè l−îng trang v¨n b¶n rÊt lín (mét gi¸o tr×nh, mét b¸o c¸o dµi ch¼ng h¹n). 1.8.1 T×m kiÕm v¨n b¶n §Ó t×m kiÕm mét côm tõ trong tµi liÖu cña m×nh, lµm nh− sau: B−íc 1: Chän vïng v¨n b¶n muèn t×m kiÕm; NÕu kh«ng lùa chän mét vïng v¨n b¶n, Word sÏ thùc hiÖn t×m kiÕm trªn toµn bé tµi liÖu. B−íc 2: Khëi ®éng tÝnh n¨ng t×m kiÕm v¨n b¶n b»ng c¸ch: kÝch ho¹t môc chän Edit | Find.. hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm t¾t Ctrl + F, hép tho¹i Find and Replace xuÊt hiÖn: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 31. 31. Gâ côm tõ cÇn t×m vµo ®©y ! NhÊn lªn ®©y ®Ó tiÕp tôc B−íc 3: ThiÕt lËp c¸c th«ng tin vÒ t×m kiÕm trªn thÎ Find. ý nghÜa c¸c môc tin nh− sau: - Gâ tõ cÇn t×m kiÕm vµo môc Find what: vÝ dô: Viet nam; - ThiÕt lËp c¸c tuú chän t×m kiÕm ë môc Search Options nh− sau: - Match case- t×m kiÕm mµ kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th−êng; - Find whole words only- chØ t×m trªn nh÷ng tõ ®éc lËp B−íc 4: NhÊn nót Find next, m¸y sÏ chØ ®Õn vÞ trÝ v¨n b¶n chøa côm tõ cÇn t×m. 1.8.2 T×m vµ thay thÕ v¨n b¶n TÝnh n¨ng nµy gióp t×m ra nh÷ng côm tõ trªn v¨n b¶n, ®ång thêi cã thÓ thay thÕ côm tõ t×m ®−îc bëi mét côm tõ míi. §Ó thùc hiÖn tÝnh n¨ng nµy, lµm nh− sau: B−íc 1: Chän vïng v¨n b¶n muèn t×m kiÕm; khëi ®éng tÝnh n¨ng t×m kiÕm v¨n b¶n; B−íc 2: ThiÕt lËp th«ng tin vÒ côm tõ cÇn t×m vµ côm tõ sÏ thay thÕ ë thÎ Replace cña hép tho¹i: Gâ côm tõ cÇn t×m ! Gâ côm tõ sÏ thay thÕ ! - Gâ côm tõ cÇn t×m kiÕm vµo môc Find what: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 32. 32. - Gâ côm tõ sÏ thay thÕ ë môc Replace with: Hép tho¹i trªn thiÕt lËp th«ng tin t×m kiÕm côm tõ Viet nam, nÕu t×m thÊy cã thÓ thay thÕ côm tõ ®ã bëi ViÖt Nam. B−íc 3: NhÊn nót Find next ®Ó t×m ®Õn vÞ trÝ v¨n b¶n chøa côm tõ cÇn t×m. Khi t×m thÊy, cã thÓ bÊm nót Replace ®Ó thay thÕ côm tõ t×m ®−îc bëi côm tõ ®· chØ ®Þnh ë môc Replace with: hoÆc nhÊn nót Replace All, Word sÏ tù ®éng thay thÕ toµn bé c¸c côm tõ sÏ t×m ®−îc nh− chØ ®Þnh. 1.9 TÝnh n¨ng AutoCorrect §©y lµ tÝnh n¨ng tù ®éng söa lçi chÝnh t¶ rÊt m¹nh trªn Word. Nã gióp tèc ®é so¹n th¶o v¨n b¶n cña b¹n nhanh h¬n nhê nh÷ng tõ viÕt t¾t vµ tr¸nh ®−îc c¸c lçi chÝnh t¶ kh«ng cÇn thiÕt bëi kh¶ n¨ng tù ®éng söa lçi chÝnh t¶ cña nã. 1.9.1 Thªm mét tõ viÕt t¾t §Ó thªm mét tõ viÕt t¾t, thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: B−íc 1: Khëi ®éng tÝnh n¨ng AutoCorrect b»ng c¸ch më môc chän lÖnh: Tools | AutoCorrect.., Hép tho¹i AutoCorrect xuÊt hiÖn: Côm tõ viÕt t¾t Côm tõ sÏ thay thÕ - Gâ côm tõ viÕt t¾t vµo môc Replace: - Gâ côm tõ sÏ thay thÕ vµo môc With: VÝ dô: muèn viÕt t¾t tõ v¨n b¶n bëi vb th×: Replace gâ vb With gâ v¨n b¶n B−íc 2: NhÊn nót Add ®Ó ghi thªm tõ nµy vµo danh s¸ch viÕt t¾t cña Word. 1.9.2 Xo¸ ®i mét tõ viÕt t¾t Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 33. 33. §Ó xo¸ ®i mét tõ viÕt t¾t, thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: B−íc 1: Khëi ®éng tÝnh n¨ng AutoCorrect; B−íc 2: T×m ®Õn tõ viÕt t¾t cÇn xo¸ b»ng c¸ch gâ tõ viÕt t¾t vµo môc Replace. VÝ dô muèn xo¸ tõ vb – v¨n b¶n võa thiÕt lËp ë trªn, h·y gâ vb vµo môc Replace; B−íc 3: NhÊn nót Delete ®Ó xo¸ côm tõ viÕt t¾t nµy. Khi chóng ta so¹n th¶o trªn Word, th−êng hay gÆp ph¶i lçi sau: NÕu gâ ch÷ thi, m¸y sÏ tù ®éng söa thµnh thI Gâ ch÷ thiÖn, m¸y tù ®éng söa thµnh thIÖn Tøc lµ ch÷ i (i th−êng) sÏ tù ®éng chuyÓn thµnh I (I hoa). Lçi nµy do AutoCorect ®Æt söa lçi chÝnh t¶ i thµnh I (v× trong tiÕng Anh I cã nghÜa lµ t«i, vµ chóng lu«n ®−îc viÕt in hoa trong c©u). §Ó söa lçi nµy, h·y thùc hiÖn xo¸ ®i kiÓu viÕt t¾t ch÷ i bëi tÝnh n¨ng Delete cña AutoCorrect. 1.9.3 C¸c tuú chän vÒ söa lçi chÝnh t¶ AutoCorrect cho phÐp thiÕt lËp mét sè tÝnh chÊt tù ®éng söa c¸c lçi chÝnh t¶ trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o. §Ó thiÕt lËp c¸c tÝnh chÊt tù ®éng söa lçi chÝnh t¶, h·y lµm nh− sau: B−íc 1: Khëi ®éng tÝnh n¨ng AutoCorrect; B−íc 2: ThiÕt lËp c¸c th«ng sè vÒ tù ®éng söa lçi chÝnh t¶ b»ng c¸ch chän (checked) c¸c môc sau: - tù ®éng söa nh÷ng tõ nÕu cã 2 ký tù hoa ®Çu dßng sÏ chØ ®Ó l¹i ký tù hoa ®Çu tiªn. VÝ dô TWo sÏ tù ®éng söa thµnh Two; - tù ®éng söa ký tù ®Çu tiªn cña mét c©u thµnh ký tù in hoa; - viÕt in hoa cho ký tù ®Çu tiªn cña ngµy. VÝ dô: sÏ lu«n söa lµ Monday; - tù ®éng söa lçi kiÓu nh− cAPS LOCK khi bËt nhÇm phÝm Caps lock. Khi ®ã m¸y sÏ söa thµnh Caps lock. 1.10 ChÌn ký tù ®Æc biÖt Trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, nhiÒu lóc chóng ta cÇn chÌn mét sè ký tù ®Æc biÖt vµo tµi liÖu (kh«ng cã trªn bµn phÝm) vÝ dô nh−: ∀, ∑, ↑, ↓, ±, ≥, ... TÝnh n¨ng Insert Symbol cña Word gióp ®¬n gi¶n lµm viÖc nµy. 1.10.1 ChÌn ký tù ®Æc biÖt Chän vÞ trÝ cÇn ®¨t ký tù ®Æc biÖt, tiÕp theo më môc chän Insert | Symbol… Hép tho¹i Symbol xuÊt hiÖn: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 34. 34. ë thÎ Symbol, cã thÓ t×m ký tù ®Æc biÖt cÇn chÌn lªn v¨n b¶n. Trong tr−êng hîp kh«ng t×m thÊy, cã thÓ t×m ký tù ë danh môc kh¸c b»ng c¸ch chän mét danh môc tËp hîp c¸c ký tù ë môc Font: Mµn h×nh trªn hiÓn thÞ tËp hîp c¸c ký tù ®Æc biÖt cña danh s¸ch Symbol. Gi¶ sö khi chän hép Font lµ danh s¸ch c¸c ký tù ®Æc biÖt sÏ nh− sau: Khi thÊy ký tù cÇn t×m, cã thÓ chÌn chóng lªn tµi liÖu bëi mét trong hai c¸ch sau: C¸ch 1: NhÊn kÐp chuét lªn ký tù cÇn chÌn; hoÆc C¸ch 2: Chän ký tù cÇn chÌn b»ng c¸ch nhÊn chuét tr¸i lªn nã, råi nhÊn nót Insert ®Ó chÌn ký tù lªn tµi liÖu. Víi tÝnh n¨ng nµy, b¹n cã thÓ chÌn mét lóc nhiÒu c¸c ký tù ®Æc biÖt lªn tµi liÖu. §Æc biÖt: cã hai chøc n¨ng rÊt thuËn tiÖn nÕu ta ph¶i dïng nhiÒu ký tù ®Æc biÖt nµo ®ã trong so¹n th¶o, ®ã lµ g¸n tæ hîp phÝm nãng vµ thiÕt lËp côm tõ viÕt t¾t cho ký tù ®Æc biÖt. 1.10.2 G¸n tæ hîp phÝm nãng cho ký tù ®Æc biÖt Mçi ký tù ®Æc biÖt, b¹n cã thÓ g¸n mét tæ hîp phÝm nãng ®Ó sau nµy khi so¹n Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 35. 35. th¶o chØ cÇn bÊm tæ hîp phÝm ®ã, ký tù ®Æc biÖt t−¬ng øng sÏ ®−îc chÌn lªn tµi liÖu. H·y lµm nh− sau: B−íc 1: Më hép tho¹i Symbol; B−íc 2: T×m ®Õn ký tù ®Æc biÖt cÇn g¸n phÝm t¾t, nhÊn chuét tr¸i lªn ký tù ®ã ®Ó chän: B−íc 3: NhÊn nót Shortcut Key.. , hép tho¹i Customize Keyboard xuÊt hiÖn: Khi con trá ®ang ë môc Press new shortcut key: h·y nhÊn tæ hîp phÝm nãng cÇn g¸n. ë vÝ dô trªn, gi¶ sö muèn g¸n tæ hîp phÝm Alt + O cho ký tù φ, h·y bÊm tæ hîp phÝm Alt + O, tiÕp theo bÊm nót Assign ®Ó ®¨ng ký phÝm t¾t nµy. Khi hép tho¹i sau ®©y xuÊt hiÖn, tøc lµ b¹n ®· g¸n phÝm t¾t Alt + O cho ký tù φ Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 36. 36. PhÝm nãng ®· ®−îc g¸n ! C¸ch sö dông: Sau khi ®· thiÕt lËp tæ hîp phÝm t¾t cho ký tù φ, ®Ó chÌn ký tù nµy lªn tµi liÖu b¹n kh«ng cÇn quay l¹i tÝnh n¨ng Insert Symbol n÷a, mµ chØ cÇn nhÊn tæ hîp phÝm Alt + O. Ký tù φ sÏ ®−îc chÌn vµo vÞ trÝ mµ con trá ®ang chän. 1.10.3 G¸n tõ viÕt t¾t cho ký tù ®Æc biÖt Ngoµi viÖc g¸n tæ hîp phÝm nãng cho mét ký tù ®Æc biÖt, ta cßn cã thÓ g¸n tæ hîp ký tù thay cho ký tù ®Æc biÖt th«ng qua tÝnh n¨ng AutoCorrect. VÝ dô, ®Ó chÌn ký tù ®Æc biÖt φ b¹n cã thÓ g¸n nã bëi tæ hîp ký tù fi, c¸ch lµm nh− sau: B−íc 1: Khëi ®éng tÝnh n¨ng Insert Symbol; B−íc 2: T×m ®Õn ký tù ®Æc biÖt cÇn g¸n phÝm t¾t, nhÊn chuét tr¸i lªn ký tù ®ã ®Ó chän: B−íc 3: NhÊn chuét lªn nót AutoCorrect, hép tho¹i AutoCorrect xuÊt hiÖn: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 37. 37. Gâ tõ cÇn g¸n vµo ®©y ! H·y gâ vµo tæ hîp ký tù th−êng cÇn g¸n cho ký tù ®Æc biÖt nµy vµo môc Replace. ë vÝ dô nµy, muèn g¸n tæ hîp ký tù fi cho ký tù ®Æc biÖt φ, h·y gâ fi vµo môc Replace; B−íc 4: nhÊn nót Add ®Ó ®ång ý cho viÖc g¸n võa råi. Cuèi cïng nhÊn Ok ®Ó ®ãng hép tho¹i. C¸ch sö dông: Gi¶ sö b¹n ®· thiÕt lËp fi cho ký tù φ nh− trªn, nÕu ph¶i gâ biÓu thøc: φ = 2n+1 chØ cÇn gâ fi = 2n+1 C©u hái vµ bµi tËp Ch−¬ng 1 C¸c c©u hái kiÓm tra lý thuyÕt: 1. H·y nªu nh÷ng kh¶ n¨ng mµ phÇn mÒm Microsoft Word cã thÓ lµm ®−îc cho c«ng viÖc v¨n phßng mµ b¹n ®−îc biÕt? 2. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a hai kh¸i niÖm: nhËp v¨n b¶n vµ so¹n th¶o v¨n b¶n? 3. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a hai kh¸i niÖm v¨n b¶n vµ tµi liÖu? 4. Th«ng th−êng tÖp v¨n b¶n Word cã phÇn më réng lµ g×? 5. ThÕ nµo lµ mét khèi v¨n b¶n? Nªu c¸c thao t¸c cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ di chuyÓn mét khèi ®Õn vÞ trÝ kh¸c, ®Ó sao chÐp mét khèi t−¬ng tù ®Õn vÞ trÝ kh¸c? 6. Cã thÓ sö dông phÝm t¾t ®Ó më hép tho¹i chän ph«ng ch÷ ®−îc kh«ng? NÕu ®−îc, ®ã lµ tæ hîp nh÷ng phÝm g×? 7. Nªu c¸c tæ hîp phÝm t¾t cÇn thiÕt ®Ó: thiÕt lËp ch÷ bÐo, thiÕt lËp ch÷ nghiªng, ch÷ cã g¹ch ch©n? 8. ThÕ nµo lµ mét ®o¹n v¨n b¶n? Mét ®o¹n v¨n b¶n cã thÓ n»m trªn nhiÒu Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 38. 38. trang v¨n b¶n ®−îc kh«ng? NÕu ®−îc th× trong tr−êng hîp nµo? Bµi tËp thùc hµnh Gâ c¸c ®o¹n v¨n b¶n sau: Bµi tËp 1: HÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh d¹y häc AVNET ®−îc c«ng ty SCC triÓn khai tõ gi÷a n¨m 1996 trong c¸c tr−êng ®¹i häc vµ trung häc còng nh− c¸c trung t©m tin häc - ngo¹i ng÷ ®· mang l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho viÖc d¹y vµ häc. AVNET ®· ®−îc ®«ng ®¶o ng−êi sö dông hoan nghªnh v× tÝnh th©n thiÖn vµ hiÖn ®¹i. AVNET xøng ®¸ng lµ mét hÖ ®iÒu hµnh líp häc v× trªn nÒn cña AVNET thÇy gi¸o cã thÓ qu¶n lý toµn diÖn líp häc ®ång thêi d¹y vµ kiÓm tra nhiÒu m«n häc kh¸c nhau. Bµi tËp 2: Trong sè c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi Thñ ®« ®Õn n¨m 2010 cã dù ¸n tu bæ vµ t«n t¹o khu di tÝch V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m, n¬i ®−îc coi lµ biÓu t−îng cña v¨n ho¸ ViÖt Nam. ViÖc trïng tu, t«n t¹o V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m lµ mét trong nh÷ng viÖc ®−îc quan t©m cña Hµ Néi chuÈn bÞ tiÕn tíi kû niÖm 1000 Th¨ng Long. N¨m 1991, sau khi ®−îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phª duyÖt, Dù ¸n b¶o tån, tu bæ, t«n t¹o vµ khai th¸c du lÞch V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m ®· tiÕn hµnh. Nhµ b¶o qu¶n 82 bia tiÕn sÜ ®−îc x©y dùng b»ng sè tiÒn 70.000USD, t¹i B¸i §−êng trang nghiªm, cæ kÝnh, th−êng xuyªn cã c¸c ho¹t ®éng truyÒn thèng; kû niÖm ngµy sinh cña c¸c danh nh©n, lÔ d©ng h−¬ng, r−íc kiÖu vµo dÞp TÕt Nguyªn ®¸n, V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m ®· ®ãn 920 ngh×n l−ît kh¸c du lÞch trong ®ã cã 550 ngh×n l−ît kh¸ch quèc tÕ ... Víi diÖn tÝch h¬n 54.000m2 ë trung t©m thµnh phè v× thÕ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt d©n téc lín th−êng ®−îc tæ chøc t¹i ®©y. Cã ®−îc kh«ng gian vµ trang thiÕt bÞ thÝch hîp, ®Çy ®ñ, khu di tÝch V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m sÏ lµ n¬i l−u danh danh nh©n v¨n ho¸ cËn, hiÖn ®¹i víi néi dung vµ h×nh thøc thÝch hîp, tr−ng bµy cã tÝnh chÊt b¶o tµng vÒ lÞch sö häc hµnh, thi cö cña ViÖt nam, tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o khoa häc, kû niÖm danh nh©n v¨n ho¸, trao tÆng häc hµm, häc vÞ vµ nh÷ng danh hiÖu cao quý cña Nhµ n−íc cho c¸c nhµ khoa häc ®Ó tiÕp nèi truyÒn thèng hiÕu häc, träng dông nh©n tµi cña d©n téc Bµi tËp 3: Thùc hiÖn so¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng theo mÉu sau: §Þnh d¹ng Font ch÷: - §¸nh dÊu khèi v¨n b¶n - Chän Format > Font > x¸c ®Þnh chi tiÕt c¸c thuéc tÝnh (font ch÷,cì, mµu...) HoÆc cã thÓ chän tõng thuéc tÝnh trªn thanh c«ng cô T¹o ch÷ c¸i ®Çu dßng: Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 39. 39. - §¸nh dÊu ch÷ c¸i cÇn trang trÝ - Chän Format > Drop Cap.. > x¸c ®Þnh kiÓu trang trÝ, sè dßng, font ch÷... Bµi tËp 4 :Thùc hiÖn t¹o c¸c Bullet vµ Nubering sau ®©y lªn tµi liÖu: 1. §Ó cã thÓ häc tËp tèt Tin häc b¹n ph¶i: - Giái tiÕng Anh, ®Æc biÕt lµ kh¶ n¨ng ®äc hiÓu tµi liÖu tiÕng Anh; - Ham häc häc hái, ®Æc biÕt lµ së thÝch t×m tßi vµ kh¸m ph¸ bÝ Èn; - Cã kÕ ho¹ch vµ kû luËt häc tËp tèt; - ChÞu khã giao l−u víi c¸c b¹n cïng líp, cïng së thÝch tin häc, ®Æc biÖt giao l−u víi c¸c diÔn ®µn tin häc trªn m¹ng Internet; - Cuèi cïng, b¹n h·y lu«n cëi më tÊm lßng ®Ó tù söa m×nh, ®Ó cïng häc hái. NiÒm vui sÏ ®−a b¹n ®Õn nh÷ng th¾ng lîi ! 2. Quan ®iÓm cña b¹n nh− thÕ nµo ®Ó häc tèt m«n Tin häc? - ………………………………………………….. - ………………………………………………….. Bµi tËp 5: So¹n th¶o c¸c c«ng thøc sau: m1 m2 1. ∇ f ( X ) + ∑ λ i ∇ g i ( X ) + ∑ µ j ∇ h j ( X ) = 0 0 0 0 i =1 j =1 m1 m2 2. L( X , s, λ , µ ) = f ( X ) + ∑ λi ∇g i ( X − si ) + ∑ µ j ∇h j ( X ) i =1 j =1 ⎧ X it − ∆X it ≤ X i ≤ ∆X it , i = 1,..., n ⎫ ⎪ ⎪ 3. S = ⎨X t ⎬ ⎪ ⎩ X = [ x1 , x2 ,..., xn ]T ⎪ ⎭ ⎧ 1 ⎪ − g (X ) ⎪ i ⎪ 1 ⎡ gi ( X ) ⎤ gi ( X ) ≤ − g0 Pi ( X ) = ⎨ [ ⎢ ] gi ( X ) 4. ⎥+3 , ⎪ g0 ⎣ g0 ⎦ g0 gi ≥ − g0 ⎪ g 0 = c2 γ 2 ⎪ ⎩ ⎡ π k H kπ k ⎤ ∂ k ∂T δ kπ k H k + H kπ k δ kT T T 5. H k +1 = H k ⎢1 + ⎥ k − ⎣ ∂T π k ⎦ ∂T π k k k δ kT π k Bµi tËp 6: Gâ vµo ®o¹n v¨n b¶n vµ chia thµnh 2 cét nh− sau: T rong sè c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi Thñ ®« ®Õn n¨m 2010 cã dù ¸n tu bæ vµ t«n t¹o khu di tÝch V¨n MiÕu cña v¨n ho¸ ViÖt Nam. ViÖc trïng tu, t«n t¹o V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m lµ mét trong nh÷ng viÖc ®−îc quan t©m cña Hµ - Quèc Tö Gi¸m, n¬i ®−îc coi lµ biÓu t−îng Néi chuÈn bÞ tiÕn tíi kû niÖm 1000 Th¨ng Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 40. 40. Long. ho¸, nghÖ thuËt d©n téc lín th−êng ®−îc tæ chøc t¹i ®©y. Cã ®−îc kh«ng gian vµ N ¨m 1991, sau khi ®−îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin phª duyÖt, dù ¸n b¶o tån, tu bæ, t«n t¹o vµ khai th¸c du lÞch V¨n MiÕu - trang thiÕt bÞ thÝch hîp, ®Çy ®ñ, khu di tÝch V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m sÏ lµ n¬i Quèc Tö Gi¸m ®· tiÕn hµnh. Nhµ b¶o qu¶n l−u danh danh nh©n v¨n ho¸ cËn, hiÖn ®¹i 82 bia tiÕn sÜ ®−îc x©y dùng b»ng sè tiÒn víi néi dung vµ h×nh thøc thÝch hîp, tr−ng 70.000USD, t¹i B¸i §−êng trang nghiªm, bµy cã tÝnh chÊt b¶o tµng vÒ lÞch sö häc cæ kÝnh, th−êng xuyªn cã c¸c ho¹t ®éng hµnh, thi cö cña ViÖt nam, tæ chøc c¸c truyÒn thèng; kû niÖm ngµy sinh cña c¸c cuéc héi th¶o khoa häc, kû niÖm danh danh nh©n, lÔ d©ng h−¬ng, r−íc kiÖu vµo nh©n v¨n ho¸, trao tÆng häc hµm, häc vÞ dÞp TÕt Nguyªn ®¸n, V¨n MiÕu - Quèc Tö vµ nh÷ng danh hiÖu cao quý cña Nhµ Gi¸m ®· ®ãn 920 ngh×n l−ît kh¸c du lÞch n−íc cho c¸c nhµ khoa häc ®Ó tiÕp nèi trong ®ã cã 550 ngh×n l−ît kh¸ch quèc tÕ ... truyÒn thèng hiÕu häc, träng dông nh©n tµi cña d©n téc. V íi diÖn tÝch h¬n 54.000m2 ë trung t©m thµnh phè v× thÕ c¸c ho¹t ®éng v¨n Bµi tËp 7: So¹n th¶o c¸c mÉu sau: ∆ = b2 - 4ac S = 2πr2 B¶n quyÒn cña C«ng ty T&M 2002-2003© Tác giả: Nguyễn Sơn Hải, Trung tâm Tin học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Email: nshai@moet.edu.vn
 41. 41. Ch−¬ng 2: b¶ng biÓu 2.1 T¹o cÊu tróc b¶ng 2.1.1 ChÌn b¶ng míi C¸ch 1: Sö dông môc chän Insert Table §Ó chÌn mét b¶ng míi lªn tµi liÖu, më môc chän: Table | Insert | Table… Hép tho¹i Insert Table xuÊt hiÖn: H·y ®iÒn th«ng tin vÒ cÊu tróc b¶ng míi lªn hép tho¹i nµy: - Môc Table size: cho phÐp thiÕt lËp sè cét (Columns) vµ sè dßng (Rows) cho b¶ng: - Gâ sè cét cña b¶ng vµo môc: Number of columns: - Gâ sè dßng cña b¶ng vµo môc Number of rows: - Môc AutoFit behavior: thiÕt lËp mét sè c¸c thuéc tÝnh tù ®éng c¨n chØnh: - Fixed column with: sÏ cè ®Þnh chiÒu réng cña mçi cét lµ: Auto – tù ®éng c¨n chØnh chiÓu réng cho cét; hoÆc b¹n gâ vµo ®é réng cña mçi cét vµo môc nµy (tèt nhÊt chän Auto, v× b¹n cã thÓ c¨n chØnh ®é réng cña c¸c cét sau nµy); - AutoFit contents: tù ®éng ®iÒu chØnh ®é réng c¸c cét khÝt víi d÷ liÖu trong cét Êy; - AutoFit window: tù ®éng ®iÒu chØnh ®é réng c¸c cét trong b¶ng sao cho b¶ng cã chiÒu réng võa khÝt chiÒu réng trang v¨n b¶n. Nªn chän kiÓu Auto cña môc Fixed column with: - Nót Auto format cho phÐp b¹n chän lùa ®Þnh d¹ng cña b¶ng sÏ t¹o theo mét sè mÉu b¶ng ®· cã s½n nh− lµ: 41
 42. 42. Chän kiÓu ®Þnh d¹ng ë ®©y! H·y chän mét kiÓu ®Þnh d¹ng ë danh s¸ch Formats: (nÕu b¹n c¶m thÊy −ng ý). Ng−îc l¹i cã thÓ bÊm Cancel ®Ó bá qua b−íc nµy. - NÕu chän môc , th× th«ng tin vÒ cÊu tróc b¶ng hiÖn t¹i sÏ lµ ngÇm ®Þnh cho c¸c b¶ng t¹o míi sau nµy. - Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó chÌn b¶ng lªn tµi liÖu: C¸ch 2: Sö dông thanh c«ng cô: B¹n cã thÓ nhÊn nót Insert Table trªn thanh c«ng cô Standard ®Ó chÌn mét b¶ng lªn tµi liÖu. B¶ng chän sau ®©y xuÊt hiÖn, cho phÐp chän sè dßng vµ sè cét cña b¶ng: H×nh trªn chän mét b¶ng míi víi 3 dßng vµ 3 cét. Sau khi thùc hiÖn lÖnh trªn, sÏ thu ®−îc kÕt qu¶ nh− sau: 2.1.2 Söa cÊu tróc b¶ng Sau khi ®· chÌn mét b¶ng lªn tµi liÖu, b¹n vÉn cã thÓ thay ®æi cÊu tróc b¼ng b»ng c¸ch: chÌn thªm hoÆc xo¸ ®i c¸c cét, c¸c dßng cña b¶ng. Gi¶ sö b¹n ®· chÌn vµ nhËp d÷ liÖu cho b¶ng nh− sau: STT Hä tªn Ngµy sinh 1 NguyÔn V¨n Nam 12/3/1983 2 TrÇn ThÞ B×nh 22/1/1981 42
 43. 43. B©y giê muèn chÌn thªm mét cét Giíi tÝnh vµo sau cét Hä tªn. B¹n cã thÓ lµm nh− sau: B−íc 1: §Æt ®iÓm trá lªn cét Hä tªn; B−íc 2: Më môc chän Table | Insert | Columns to the right (tøc lµ chÌn thªm mét cét vµo bªn ph¶i cét ®ang chän). Mét cét míi ®−îc chÌn vµo bªn ph¶i cét Hä tªn: STT Hä tªn Ngµy sinh 1 NguyÔn V¨n Nam 12/3/1983 2 TrÇn ThÞ B×nh 22/1/1981 H·y thùc hiÖn nhËp d÷ liÖu cho cét Giíi tÝnh nµy: STT Hä tªn Giíi tÝnh Ngµy sinh 1 NguyÔn V¨n Nam Nam 12/3/1983 2 TrÇn ThÞ B×nh N÷ 22/1/1981 Muèn chÌn thªm dßng vµo cuèi b¶ng ®Ó nhËp thªm d÷ liÖu, lµm nh− sau: B−íc 1: §Æt ®iÓm trá vµo dßng cuèi cïng (TrÇn ThÞ B×nh); B−íc 2: Më môc chän: Table | Insert | Row below (tøc lµ chÌn thªm dßng míi vµo phÝa d−êi dßng ®ang chän). Mét dßng míi ®−îc chÌn vµo b¶ng. STT Hä tªn Giíi tÝnh Ngµy sinh 1 NguyÔn V¨n Nam Nam 12/3/1983 2 TrÇn ThÞ B×nh N÷ 22/1/1981 Ngoµi ra, khi sö dông c¸c thao t¸c vÒ con trá trùc tiÕp lªn b¶ng b¹n cã thÓ ®¬n gi¶n khi thùc hiÖn viÖc chØnh söa cÊu tróc b¶ng. §Ó chÌn thªm (c¸c) cét míi vµo b¶ng, b¹n lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) toµn bé cét muèn chÌn: gi¶ sö muèn chÌn thªm 1 cét vµo tr−íc cét Ngµy sinh, b¹n b«i ®en toµn bé cét Ngµy sinh; B−íc 2: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en cña b¶ng, råi më môc chän . Mét cét míi sÏ ®−îc chÌn vµo tr−íc cét Ngµy sinh. T−¬ng tù, ®Ó chÌn thªm (c¸c) dßng míi vµo b¶ng, b¹n lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) toµn bé dßng muèn chÌn: gi¶ sö muèn chÌn thªm 2 dßng lªn ®Çu b¶ng, b¹n b«i ®en toµn bé 2 dßng cã STT lµ 1 vµ 2; B−íc 2: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en cña b¶ng, råi më môc chän . Hai dßng míi sÏ ®−îc chÌn lªn tr−íc hai dßng cò. §Ó xo¸ (c¸c) cét ra khái b¶ng, lµm nh− sau: 43
 44. 44. B−íc 1: Chän (b«i ®en) toµn bé c¸c cét muèn xo¸; B−íc 2: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en cña b¶ng, råi më môc chän . C¸c cét ®−îc chän sÏ bÞ xo¸ ra khái b¶ng. §Ó xo¸ (c¸c) dßng ra khái b¶ng, lµm nh− sau: B−íc 1: Chän (b«i ®en) toµn bé c¸c dßng muèn xo¸; B−íc 2: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en cña b¶ng, råi më môc chän . Toµn bé c¸c dßng ®· chän sÏ ®−îc xo¸ ra khái b¶ng. 2.1.3 Trén « Trén « lµ thao t¸c trén nhiÒu « kÒ nhau trªn mét b¶ng l¹i thµnh mét «. XÐt vÝ dô sau: C¸c « ®· ®−îc trén Häc kú 1 Häc kú 2 STT Hä tªn HL HK HL HK 1 NguyÒn V¨n Nam Tèt Tèt Kh¸ Kh¸ 2 TrÇn Thanh B×nh Tèt Tèt Kh¸ Tèt C¸ch lµm: §Çu tiªn b¹n t¹o b¶ng nh− sau: Häc kú Häc STT Hä tªn 1 kú 2 HL HK HL HK 1 NguyÒn V¨n Nam Tèt Tèt Kh¸ Kh¸ 2 TrÇn Thanh B×nh Tèt Tèt Kh¸ Tèt Sau ®ã lÇn l−ît trén c¸c «. vÝ dô, ®Ó trén « Hä vµ tªn: B−íc 1: B«i ®en 2 « cÇn trén cña « Hä tªn; B−íc 2: Më môc chän Table | Merge Cell. Khi ®ã 2 « ®· chän sÏ ®−îc trén thµnh mét «. T−¬ng tù, b¹n h·y lÇn l−ît trén c¸c « cßn l¹i. 2.1.4 VÏ b¶ng Trong tr−êng hîp muèn vÏ thªm c¸c ®−êng cho b¶ng, b¹n cã thÓ sö dông chøc n¨ng nµy. H·y më thanh c«ng cô Tables and Borders, nhÊn nót Draw Table . Con chuét 44
 45. 45. lóc nµy chuyÓn sang h×nh chiÕc bót vÏ vµ b¹n cã thÓ dïng nã ®Ó kÎ thªm c¸c ®−êng kÎ cho b¶ng. 2.2 §Þnh d¹ng b¶ng biÓu 2.2.1 §Þnh d¹ng d÷ liÖu trong « ViÖc ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷, mµu ch÷ trªn b¶ng biÓu thùc hiÖn theo nh− phÇn ®Þnh d¹ng ch÷ ®· tr×nh bµy ë (môc 1.2). §Þnh d¹ng lÒ B−íc 1: Chän (b«i ®en) c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng; B−íc 2: Nh¸y ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en, më môc chän råi chän kiÓu lÒ muèn ®Þnh d¹ng theo b¶ng: §Þnh d¹ng h−íng v¨n b¶n B¹n cã thÓ ®Þnh d¹ng h−íng v¨n b¶n trong « (hiÓn thÞ theo chiÒu däc, hay chiÒu ngang). §Ó ®Þnh d¹ng h−íng, b¹n lµm nh− sau: B−íc 1: Chän « cÇn ®Þnh d¹ng h−íng; B−íc 2: Nh¸y ph¶i chuét lªn vïng ®· chän, më môc chän , hép tho¹i Text Direction xuÊt hiÖn: H·y dïng chuét nhÊn vµo h−íng muèn thiÕt lËp ë môc Orientation. B−íc 3: NhÊn OK ®Ó hoµn tÊt. 2.2.2 T« nÒn, kÎ viÒn §Ó t« mµu nÒn hay kÎ viÒn cho mét vïng cña b¶ng, c¸ch lµm nh− sau: B−íc 1: Chän c¸c « (b«i ®en) cÇn t« nÒn hay ®Æt viÒn; B−íc 2: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng ®· chän, më môc chän . 45
 46. 46. Hép tho¹i Border and Shading xuÊt hiÖn: ThÎ Border cho phÐp thiÕt lËp c¸c ®Þnh d¹ng vÒ ®−êng kÎ cña vïng lùa chän: - Môc Style: chän kiÓu ®−êng ®Þnh thiÕt lËp; - Môc Color: chän mµu cho ®−êng th¼ng; - Môc Width: chän ®é dµy, máng cho ®−êng; - Môc Setting: chän ph¹m vi ®−êng cÇn thiÕt lËp. Ngoµi ra b¹n cã thÓ chän ph¹m vi c¸c ®−êng cÇn thiÕt lËp ®Þnh d¹ng ë môc Preview; - Môc Apply to: ®Ó chän ph¹m vi c¸c « thiÕt lËp cho phï hîp: Table – sÏ thiÕt lËp ®Þnh d¹ng nµy cho toµn bé b¶ng; Cell- chØ thiÕt lËp cho c¸c « ®· chän; - NhÊn Ok ®Ó kÕt thóc c«ng viÖc. ThÎ Shading cho phÐp thiÕt lËp c¸c ®Þnh d¹ng vÒ t« nÒn b¶ng: - Môc Fill: chän chän mµu cÇn t«. §· cã s½n mét hép víi rÊt nhiÒu mµu. B¹n cã thÓ nhÊn nót More Colors.. ®Ó tù chän cho m×nh nh÷ng mµu kh¸c: 46
 47. 47. - Môc Apply to: ®Ó chän ph¹m vi c¸c « cÊn t« mÇu nÒn: Table – t« toµn bé b¶ng; Cell- chØ t« cho c¸c « ®· chän; - NhÊn Ok ®Ó kÕt thóc c«ng viÖc. 2.3 TÝnh to¸n trªn b¶ng B¹n cã thÓ thùc hiÖn mét sè phÐp tÝnh ®¬n gi¶n trªn b¶ng cña Word. Mét khÝa c¹nh nµo ®Êy th× Word còng cã kh¶ n¨ng nh− mét b¶ng tÝnh ®iÖn tö (Excel), tuy nhiªn nã chØ xö lý ®−îc nh÷ng phÐp to¸n ®¬n gi¶n, rÊt lµ ®¬n gi¶n. 2.3.1 TÝnh tæng Gi¶ sö cã mét b¶ng sè liÖu nh− sau: TT Hä tªn L−¬ng Phô cÊp Thùc lÜnh 1 NguyÔn Nam 507000 150000 ? 2 TrÇn Kh¸nh 600000 150000 ? 3 Minh Hoa 630000 200000 ? Tæng céng: ? ? ? Hµm tÝnh tæng SUM cña Word ®Ó ®iÒn gi¸ trÞ tæng vµo c¸c « cã dÊu ? B−íc 1: §Æt ®iÓm trá lªn « cÇn chøa gi¸ trÞ tæng. VÝ dô mét « trªn dßng Tæng céng: B−íc 2: Më môc chän Table | Formula.., hép tho¹i Formula xuÊt hiÖn: 47
 48. 48. ë môc Formula, gâ vµo c«ng thøc cÇn tÝnh. Cã 3 lo¹i c«ng thøc tÝnh tæng: =SUM(ABOVE) – tÝnh tæng c¸c dßng tõ trªn dßng ®Æt ®iÓm trá. C«ng thøc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó tÝnh tæng cho dßng Tæng céng; =SUM(LEFT) – tÝnh tæng cho c¸c dßng bªn tr¸i dßng ®Æt ®iÓm trá. C«ng thøc nµy ®−îc ¸p dông tÝnh tæng cho cét Thùc lÜnh ( = L−¬ng + Phô cÊp); T−¬ng tù, =SUM(RIGHT) – tÝnh tæng cho c¸c dßng bªn ph¶i dßng ®Æt ®iÓm trá. Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó hoµn tÊt viÖc tÝnh tæng. Sau khi thùc hiÖn d¸n c¸c c«ng thøc tÝnh tæng cho dßng Tæng céng, vµ cét Thùc lÜnh ta ®−îc b¶ng kÕt qu¶ nh− sau: TT Hä tªn L−¬ng Phô cÊp Thùc=SUM(LEFT) lÜnh 1 NguyÔn Nam 507000 150000 657000 2 TrÇn Kh¸nh 600000 150000 750000 3 Minh Hoa 630000 200000 830000 Tæng céng: 1737000 500000 2237000 =SUM(ABOVE) 2.3.2 TÝnh trung b×nh céng Gi¶ sö cã mét b¶ng sè liÖu nh− sau: TT Hä tªn §TB HK1 §TB HK2 §TB c¶ n¨m 1 NguyÔn Nam 5.7 6.5 ? 2 TrÇn Kh¸nh 7.6 7.4 ? 3 Minh Hoa 7.5 8.3 ? §TB chung c¶ líp: ? ? ? Hµm tÝnh trung b×nh céng AVERAGE cña Word ®Ó ®iÒn gi¸ trÞ vµo c¸c « cã dÊu ? B−íc 1: §Æt ®iÓm trá lªn « cÇn tÝnh. VÝ dô mét « trªn dßng §TB c¶ n¨m: B−íc 2: Më môc chän Table | Formula.., hép tho¹i Formula xuÊt hiÖn: 48
 49. 49. ë môc Formula, gâ vµo c«ng thøc cÇn tÝnh. Cã 3 lo¹i c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng: =AVERAGE(ABOVE) – tÝnh trung b×nh céng c¸c dßng tõ trªn dßng ®Æt ®iÓm trá. C«ng thøc nµy ®−îc ¸p dông ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cho dßng §TB chung c¶ líp:; =AVERAGE(LEFT) – tÝnh trung b×nh céng cho c¸c dßng bªn tr¸i dßng ®Æt ®iÓm trá. C«ng thøc nµy ®−îc ¸p dông tÝnh gi¸ trÞ cho cét §TB c¶ n¨m = (§TB HK1 + §TB HK2)/2; T−¬ng tù, =AVERAGE(RIGHT) – tÝnh trung b×nh céng cho c¸c dßng bªn ph¶i dßng ®Æt ®iÓm trá. Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó hoµn tÊt viÖc tÝnh tæng. Sau khi thùc hiÖn d¸n c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng cho dßng §TB chung c¶ líp:, vµ cét §TB c¶ n¨m: ta ®−îc b¶ng kÕt qu¶ nh− sau: TT Hä tªn §TB HK1 §TB HK2 §TB c¶ n¨m 1 NguyÔn Nam 5.7 6.5 6.1 2 TrÇn Kh¸nh 7.6 7.4 7.5 3 Minh Hoa 7.5 8.3 7.9 §TB chung c¶ líp: 6.93 7.4 7.17 2.4 S¾p xÕp d÷ liÖu trªn b¶ng D÷ liÖu trªn b¶ng cã thÓ ®−îc s¾p xÕp theo mét thø tù nµo ®ã. Gi¶ sö cã b¶ng d÷ liÖu sau: TT Hä ®Öm Tªn §iÓm TB 1 NguyÔn Quang Anh 7.5 2 TrÇn M¹nh Hµ 8.0 3 NguyÔn §øc B×nh 7.2 4 NguyÔn Xu©n Th¾ng 6.5 5 NguyÔn ThÞ Oanh 8.0 S¾p xÕp b¶ng theo Tªn vµ Hä ®Öm 49
 50. 50. §Æt ®iÓm trá lªn b¶ng cÇn s¾p xÕp råi më môc chän Table | Sort.., hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn: ThiÕt lËp thuéc tÝnh cho hép tho¹i nµy nh− sau: - Môc Sort by: chän cét ®Çu tiªn cÇn s¾p xÕp (cét Tªn); S¾p theo chiÒu t¨ng S¾p theo chiÒu gi¶m Cét cÇn s¾p xÕp S¾p xÕp theo kiÓu d÷ liÖu - Môc Type : chän kiÓu d÷ liÖu cña cét ®ã ®Ó s¾p xÕp. Cã 3 kiÓu d÷ liÖu mµ Word hç trî: Text – kiÓu ký tù; Number – kiÓu sè häc vµ Date – kiÓu ngµy; - C¸c môc Then By: SÏ ®−îc so s¸nh khi gi¸ trÞ s¾p xÕp tr−êng ®Çu tiªn trïng nhau. VÝ dô trªn, khi Tªn trïng nhau th× s¾p xÕp tiÕp theo Hä ®Öm; - Môc My list has: chän Header row- dßng ®Çu tiªn cña b¶ng sÏ kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¾p xÕp (lµm dßng tiªu ®Ò); nÕu chän No header row- m¸y tÝnh sÏ s¾p xÕp c¶ dßng ®Çu tiªn cña b¶ng (chän khi b¶ng kh«ng cã dßng tiªu ®Ò); - Cuèi cïng nhÊn OK ®Ó thùc hiÖn. B¹n chØ cã thÓ s¾p xÕp ®−îc d÷ liÖu cña b¶ng trªn ph¹m vi c¸c « kh«ng bÞ trén (Merged) Sau khi s¾p xÕp theo Tªn vµ Hä ®Öm, thu ®−îc b¶ng kÕt qu¶ nh− sau: TT Hä ®Öm Tªn §iÓm TB 1 NguyÔn Quang Anh 7.5 3 NguyÔn §øc B×nh 7.2 2 TrÇn M¹nh Hµ 8.0 5 NguyÔn ThÞ Oanh 8.0 4 NguyÔn Xu©n Th¾ng 6.5 50
 51. 51. S¾p xÕp b¶ng theo §iÓm TB råi ®Õn Tªn §Æt ®iÓm trá lªn b¶ng cÇn s¾p xÕp råi më môc chän Table | Sort.., hép tho¹i Sort xuÊt hiÖn vµ thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho hép tho¹i nµy nh− sau: KÕt qu¶ s¾p xÕp thu ®−îc lµ: TT Hä ®Öm Tªn §iÓm TB 2 TrÇn M¹nh Hµ 8.0 5 NguyÔn ThÞ Oanh 8.0 1 NguyÔn Quang Anh 7.5 3 NguyÔn §øc B×nh 7.2 4 NguyÔn Xu©n Th¾ng 6.5 2.5 Thanh c«ng cô Tables and Borders Thanh c«ng cô nµy chøa c¸c tÝnh n¨ng gióp b¹n dÔ dµng thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c xö lý trªn b¶ng biÓu. §Ó hiÓn thÞ thanh c«ng cô, kÝch ho¹t môc chän View | Toolbars | Tables and Borders: ý nghÜa c¸c nót trªn thanh c«ng cô nµy nh− sau: : Dïng ®Ó kÎ hoÆc ®Þnh d¹ng c¸c ®−êng; : Dïng ®Ó tÈy bá ®−êng th¼ng; : §Ó chän kiÓu ®−êng th¼ng; 51
 52. 52. : Chän ®é ®Ëm cña ®−êng; : §Þnh d¹ng mµu cho ®−êng; : KÎ khung cho c¸c «; : T« mÇu nÒn c¸c «; : §Ó chÌn thªm b¶ng míi lªn tµi liÖu; : §Ó trén c¸c « ®· chän thµnh 1 «; : §Ó chia mét « thµnh nhiÒu « nhá; : §Ó ®Þnh d¹ng lÒ v¨n b¶n trong «; : §Ó kÝch ho¹t tÝnh n¨ng tù ®éng ®Þnh d¹ng : §Þnh d¹ng h−íng v¨n b¶n trong «; : S¾p xÕp gi¶m dÇn theo cét ®ang chän; : S¾p xÕp t¨ng dÇn theo cét ®ang chän; : TÝnh tæng ®¬n gi¶n. C©u hái vµ bµi tËp Ch−¬ng 2 Tr¶ lêi c¸c c©u hái kiÓm tra lý thuyÕt sau: 1. Cã mÊy ph−¬ng ph¸p ®Ó chÌn mét b¶ng míi lªn tµi liÖu Word? H·y liÖt kª tªn tõng ph−¬ng ph¸p vµ cho biÕt nh÷ng −u ®iÓm cña tõng ph−¬ng ph¸p nµy? 2. Trén nhiÒu « thµnh mét « ng−êi ta sö dông tÝnh n¨ng Merge trªn thanh c«ng cô Table. NÕu bá trén mét « ®Ó vÒ tr¹ng th¸i c¸c « nhá ban ®Çu ph¶i lµm thÕ nµo? Thùc hiÖn chÕ b¶n c¸c b¶ng biÓu theo yªu cÇu sau ®©y: 1. ADVERTISEMENT TRADING FOR LEASE FOR SALE 52
 53. 53. BUSINESS FORMS ROOM FOR RENT 1985 BMW 3181 MFT.CO. Add: 327 Le Van Sy St. 2doors, dark green, in 112 Ng Thi Minh Khai St. good condition Ward 2, Tan Binh Dist. Dist.3, Ho Chi Minh City Price: 9,400 USD (2km from the Airport) Fax: (848) 8225133 • Well-equipped room. Tel: 8225851 Include air-con., water heater, IDD, phone, fax Computer forms with 1 to 5 ply NCR Pls. Contact: carbonless Mr.F.Nonnenmacher Business forms printing 2. Sè ®iÓm kiÓm Sè HÖ sè M«n häc tra Ghi chó tiÕt m«n häc HÖ sè 1 HÖ sè 2 Häc kú I: 1. Tin häc §¹i c−¬ng 30 1 1 1 1. Cuèi häc kú I 2. §¸nh m¸y vi tÝnh 45 1 2 2 häc viªn ph¶i 3. ThuËt to¸n LT 75 1 2 3 lµm Bµi tËp lín 4. Winword 45 1 2 2 tÝnh 45 tiÕt (cã 5. Excel 45 1 2 2 gi¸o viªn h−íng dÉn). Céng : ? ? ? ? Häc Kú II: 2. Cuèi häc kú 6. Access 45 1 2 2 II häc viªn ph¶i 7. Visual Basic 45 1 2 2 lµm Bµi tËp tèt 8. M¹ng MT 60 1 2 3 nghiÖp víi thêi 9. Internet-Web 60 1 2 3 gian 2 th¸ng. Céng : ? ? ? ? 3. M· §¬n Sè l−îng Tªn thuèc Qui c¸ch M· thuèc thuèc gi¸ b¸n A1 Vitamin B1 15000 Lo¹i100 viªn A2 20 A2 Vitamin C 20000 VØ 20 viªn C2 11 C2 Clorpheniramin 30000 Lo¹i100 viªn C3 30 C3 Ampicilin 6000 VØ 10 viªn A1 100 4. Tr−êng PTTH Hoµng DiÖu KÕt qu¶ thi häc kú I N¨m häc 2001 – 2002 S §iÓm thi Tæng T Hä vµ tªn Ngµy sinh ®iÓm T To¸n Lý Ho¸ 1 Tr−¬ng ThÞ Chi 02/10/80 8 7 9 53
 54. 54. 2 NguyÔn Ph−íc C−êng 04/09/80 5 7 6 3 NguyÔn §øc Duy 16/01/79 8 9 5 4 NguyÔn Vò Dòng 15/05/80 7 6 8 5 Ph¹m Cao §¨ng 25/02/78 9 9 8 6 Ph¹m BÝch Loan 04/08/80 7 5 6 Yªu cÇu: 1. So¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng b¶ng ®iÓm theo mÉu trªn; 2. TÝnh cét tæng ®iÓm = To¸n + Lý + Ho¸ (Dïng Formula). 3. Thùc hiÖn s¾p xÕp d÷ liÖu trong b¶ng theo chiÒu t¨ng dÇn (Theo cét tæng ®iÓm). 54
 55. 55. Ch−¬ng 3: §å ho¹ Ngoµi nh÷ng kh¶ n¨ng vÒ so¹n th¶o vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, kh¶ n¨ng ®å ho¹ cña Word còng rÊt m¹nh. Trong ch−¬ng nµy, chóng ta sÏ ®−îc t×m hiÓu vµ tiÕp cËn nh÷ng kü thuËt vÏ h×nh còng nh− xö lý mét sè khèi h×nh ho¹ trùc tiÕp trªn Word. §Ó lµm viÖc víi m«i tr−êng ®å ho¹ trªn Word, b¹n ph¶i sö dông ®Õn thanh c«ng cô Drawing. NÕu ch−a nh×n thÊy thanh c«ng cô nµy trªn mµn h×nh cã thÓ më nã b»ng c¸ch kÝch ho¹t môc chän View | Toolbar | Drawing 3.1 VÏ khèi h×nh ®¬n gi¶n 3.1.1 Sö dông c¸c mÉu h×nh ®¬n gi¶n B¹n cã thÓ vÏ mét sè khèi h×nh rÊt ®¬n gi¶n lªn tµi liÖu cña m×nh b»ng c¸ch sö dông mét sè nót vÏ h×nh trªn thanh c«ng cô Drawing nh−: : VÏ h×nh ch÷ nhËt; : VÏ h×nh « val, h×nh trßn; : T¹o « h×nh ch÷ nhËt chøa v¨n b¶n; : VÏ ®−êng th¼ng; : VÏ mòi tªn. C¸ch vÏ h×nh nh− sau: B−íc 1: Dïng chuét nh¾p lªn nót chøa h×nh cÇn vÏ; B−íc 2: Dïng chuét vÏ h×nh ®ã lªn tµi liÖu. D−íi ®©y lµ mét h×nh ch÷ nhËt võa ®−îc vÏ: §iÓm ®¸nh dÊu Khi con trá chuyÓn h×nh mòi tªn, b¹n cã thÓ thay ®æi kÝch cì h×nh vÏ. 55
 56. 56. Chóng ta ®Ó ý, trªn khèi h×nh th−êng cã c¸c ®iÓm ®¸nh dÊu , nÕu ®Æt con trá chuét vµo nh÷ng ®iÓm ®¸nh dÊu nµy b¹n cã thÓ co d·n ®−îc kÝch cì cña h×nh vÏ b»ng c¸ch kÐo rª chuét. 3.1.2 Sö dông c¸c khèi h×nh AutoShape Ngoµi c¸c khèi h×nh ®¬n gi¶n mµ b¹n thÊy trªn thanh c«ng cô Drawing, nót AutoShapes cßn cung cÊp rÊt nhiÒu c¸c mÉu h×nh vÏ ®a d¹ng. §Ó sö dông mét mÉu h×nh trong AutoShapes, B¹n lµm nh− sau: NhÊp nót AutoShapes trªn thanh c«ng cô Drawing: Danh s¸ch c¸c mÉu h×nh ®−îc liÖt kª ra, b¹n cã thÓ chän vµ vÏ chóng lªn tµi liÖu nh− ®· h−íng dÉn ë trªn. 3.1.3 §Þnh d¹ng h×nh vÏ Thanh c«ng cô Drawing cung cÊp nhiÒu nót tÝnh n¨ng gióp b¹n ®Þnh d¹ng trªn khèi h×nh vÏ: : Nót n€

×