Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft Dynamics CRM datasheet

739 views

Published on

Provide marketing professionals with robust data cleansing and segmentation
tools, leading campaign management features, and insightful marketing
analytics to increase the effectiveness of marketing programs, improve efficiencies,
and better track key metrics. Microsoft Dynamics CRM business software provides
a holistic, comprehensive set of marketing capabilities so you can
target your customers effectively.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Microsoft Dynamics CRM datasheet

  1. 1. Microsoft Dynamics CRM Dynamics CRM Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hang mới, phát triển mối quan hệ khách hang, xây dựng môi trường làm việc cộng tác, đẳng cấp là các yêu cầu mà Dynamics CRM mang lại cho doanh nghiệp. Luôn nắm được thông tin kinh doanh, dịch vụ khách hàng, nhu cầu, tiềm năng của khách hàng cùng với mọi hoạt động của các thành viên, mang đến cho nhà quản lý khả năng nhận biết sự phả hồi của thị trường với sản phẩm, và dịch vụ mà mình cung cấp, nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, các sản phẩm đúng thời điểm và đúng thị trường. Hoạt động hoàn toàn trên nền Web, và có thể truy xuất từ các thiết bị di động iPad, iPhone, Blackberry, và các thiết bị trên nền Windows Mobile và Android. Khả năng tích hợp của giải pháp mang lại cho doanh nghiệp sự quản lý toàn diện với những yêu cầu quản trị cao nhất, tích hợp với hệ thống SMS, hệ thống email, hệ thống gởi email hàng loạt, tích hợp với phần mềm văn phòng Microsoft Office, tích hợp với hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của Microsoft Axapta (AX) cùng với các giải pháp khác. Microsoft Dynamics CRM cung cấp công cụ quản lý marketing, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trở thành môi trường làm việc hiện đại trên nền công nghệ Web, với việc truy xuất, làm việc mọi lúc, mọi nơi. Cùng với các hoạt động ghi nhận thong tin, nhu cầu của khách hang một cách nhanh chóng, xác định các cơ hội kinh doanh hang đầu nhằm nhanh chóng kết thúc các qui trình kinh doanh, mang lại khách hàng cho doanh nghiệp. Lợi ích mà Dynamics CRM mang lại cho doanh nghiệp  Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng, thông tin về sản phẩm, và dịch vụ khách hàng  Thông tin kinh doanh, giao dịch với khách hàng trực tuyến, mọi lúc mọi nơi  Nắm bắt nhu cầu của khách hàng  Quản lý mọi hoạt động theo qui trình làm việc, và tự động hóa một số các thao tác nghiệp vụ giao dịch với khách hàng, cũng như với các nhân viên của hệ thống.  Xây dựng giải pháp tổng thể, toàn diện quản trị doanh nghiệp, môi trường làm việc cộng tác và chuyên nghiệp với khách hàng  Hoạt động trên tất cả các thiết bị di động thông minh hiện tại như iPad, iPhone, Blackberry, các thiết bị smart phone, và máy tính bảng hoạt động trên nền Windows Mobile, Android hỗ trợ các nhân viên làm việc mọi lúc mọi nơi.
  2. 2. Quản lý tiềm năng kinh doanh  Nhanh chóng ghi nhân các thông tin liên của các tiềm năng kinh doanh (leads)  Dễ dàng tạo các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh với tiềm năng kinh doanh  Tạo các tiềm năng kinh doanh từ hoạt động của chương trình marketing  Ghi nhân nhu cầu của các tiềm năng kinh doanh  Dễ dàng chuyển các tiềm năng kinh doanh thành các contact và account của hệ thống  Dễ dàng chuyển các tiềm năng kinh doanh thành các contact và account của hệ thống.  Khả năng import/export danh sách các tiềm năng kinh doanh với Microsoft Excel  Dễ dàng tùy chỉnh các thông tin dữ liệu của tiềm năng kinh doanh nhằn đáp ứng nhu cầu ghi nhận dữ liệu của từng doanh nghiệp khác nhau Thông tin khách hàng  Hỗ trợ ghị nhận thông tin khách hàng theo cá nhân (Contact) và pháp nhân (Account)  Với một account, có nhiều contact ở các bộ phận khác nhau để cùng liên hệ.  Dễ dàng ghi nhận các thông tin của khách hàng theo các yêu cầu ghi nhận thông tin khách hàng của doanh nghiệp.  Ghi nhận các mối quan hệ xã hội, quan hệ liên kết của của khách hàng  Dễ dàng lọc, tìm kiếm các khách hàng để thiết lập danh sách khách hàng mục tiêu.  Phân quyền truy xuất thông tin theo khách hàng của các nhân viên  Dễ dàng chuyển giao việc quản lý khách hàng từ nhân viên này sang nhân viên khác  Dễ dàng tạo, và quản lý các cơ hội kinh doanh với khách hàng  Dễ dàng tạo các hoạt động quan hệ khách hàng (cuộc họp, công việc,…)  Khả năng tùy biến các thông tin dữ liệu của khách hàng nhằm đáp ứng ghi nhận thông tin khách hàng của từng doanh nghiệp.  Tích hợp với Microsoft Outlook để ghi nhận thông tin offline một khi không kết nối với hệ thống CRM  Tích hợp với Microsoft Office thiết lập các thư mail merger liên lạc với khách hàng một cách nhanh chóng, và ghi nhận lại lại các nghiệp vụ liên lạc này.  Sử dụng các thiết bị cầm tay như điện thoại, ipad, iphone,.. và anh/chị có thể ghi nhận và làm việc với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Quản lý hoạt động quan hệ khách hàng  Nhanh chóng tạo và quản lý các hoạt động quan hệ khách hàng như cuộc họp, gởi thư, gởi email, gởi fax….  Thiết lập thêm các danh mục hoạt động liên lạc với khách hàng đáp ứng với các yêu cầu quản lý hoạt động cho mọi doanh nghiệp.  Các quản lý luôn có được thông tin hoạt động của các nhân viên về thời gian làm việc, công việc, và khách hàng mà họ làm việc Quản lý marketing  Dễ dàng rút trích, tìm kiếm, và lọc các thông tin khách hàng để thiết lập danh sách các khách hàng tiềm năng của mình (marketing list)  Tạo và quản lý các chương trình marketing của doanh nghiệp.  Thiết lập kế hoạch hoạt động cho các chương trình marketing.  Tạo và quản lý các hoạt động chi tiết của các chương trình marketing, cùng với các thông tin về chi phí dự kiến, và chi phí thực chi trả cho từng hoạt động này.  Chuyển giao các hoạt động marketing liên lạc với khách hàng cho các đồng nghiệp  Nhanh chóng ghi nhận lại các phản hồi của khách hàng từ các chương trình marketing  Khả năng tích hợp với call-center để tham gia các hoạt động marketing  Tích hợp với chương trình gởi email hàng loạt để liên lạc với khách hàng, thực hiện các chương trình marketing và khả năng thống kê hiệu quả của các hoạt động gởi email này.  Ghi nhận lại tất cả các hoạt động marketing với các khách hàng, tiềm năng kinh doanh mà đã tác động.  Dễ dàng tạo các tiềm năng kinh doanh từ các hoạt động marketing  Tạo các cơ hội kinh doanh từ các hoạt động marketing  Khả năng sao chép các chương trình marketing nhằm Microsoft Dynamics CRM
  3. 3. tiết giảm thời gian quản lý các chương trình marketing mới. Quản lý sản phẩm  Ghi nhận lại mọi thông tin, thuộc tính của sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng hàng.  Quản lý các tài liệu liên quan tới sản phẩm  Khả năng kết nối với trang web của doanh nghiệp để cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng.  Cung cấp các báo cáo quản trị giữa sản phẩm và khách hàng.  Khả năng tích hợp các giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp để quản lý tồn kho của các sản phẩm Hoạt động kinh doanh  Nhanh chóng, và dễ dàng tạo các cơ hội kinh doanh với các khách hàng  Tạo và quản lý các chào giá (quotation) cho khách hàng, và ghi nhận lại sự thay đổi, và các trao đổi của các chào giá này  Tạo và quản lý các đơn hàng từ các báo giá cho khách hàng.  Quản lý kế hoạch kinh doanh, được phân bổ theo từng đơn vị kinh doanh, nhóm kinh doanh và từng nhân viên kinh doanh. Cung cấp báo cáo thông tin trực tuyến so sánh kế hoạch với thực hiện.  Tích hợp với hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP để xác nhận đơn hàng, sản xuất trở thành một hệ thống quản lý xuyên suốt  Dễ dàng ghi nhận lại toàn bộ các hoạt động quan hệ khách hàng trên từng hoạt động, tài liệu kinh doanh  Nhanh chóng tìm kiếm các thông tin liên lạc với khách hàng trong quá khứ.  Khả năng tùy biến các qui trình làm việc phù hợp với mọi yêu cầu kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp  Hệ thống luôn ghi nhận lại mọi thông tin liên lạc với khách hàng, hỗ trợ nhân viên trong việc tìm kiếm các thông tin đã làm việc với khách hàng trong quá khứ Dịch vụ khách hàng  Dễ dàng ghi nhận lại các khiếu nại của khách hàng, và khả năng tùy biến để ghi nhận các thông tin khiếu nại của khách hàng theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp  Khả năng tùy biến các qui trình quản lý, và giải quyết các khiếu nại của khách hàng  Cung cấp thông tin cơ bản hỗ trợ (knowledge base), và khách hàng tự phục vụ.  Dễ dàng cung cấp các tài liệu hỗ trợ khách hàng.  Tích hợp hệ thống call-center hỗ trợ quản lý dịch vụ khách hàng.  Hệ thống luôn ghi nhận lại các hoạt động liên lạc với khách hàng, nhằm hỗ trợ cho nhân viên dịch vụ khách hàng dễ dàng tìm kiếm các thông tin đã làm việc trong quá khứ với khách hàng. Tự động hóa hoạt động quan hệ khách hàng  Dynamics CRM cung cấp công cụ phát triển các qui trình làm việc của nhân viên và giao dịch với khách hàng và tự động hóa một số các thao tác nghiệp vụ cho các nhân viên như tự động gởi SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng, gởi email cho nhân viên quản lý một khi có nhân viên nào đó nhập mới một tiềm năng kinh doanh. Tự động chuyển các khiếu nại của khách hàng lên cấp cao hơn nếu nhân viên xử lý quá hạn cho một khiếu nại của khách hàng nào đó.  Khả năng tự động hóa có thể phát triển cho các hoạt động nội tại của doanh nghiệp như gởi SMS nhắc nhở anh/chị có cuộc họp sau 15’ nữa Môi trường cộng tác, bảo mật  Công cụ xây dựng nền tảng làm việc trong môi trường cộng tác, chia sẻ thông tin, hiện đại trên nền Web cùng với khả năng làm việc mọi lúc mọi nơi.  Khả năng chi sẻ thông tin khách hàng, cơ hội kinh doanh,.. cho các đồng nghiệp và cấp quyền trên các thông tin chia sẻ này.  Hệ thống bảo mật thông tin kinh doanh theo cấp bật theo mọi yêu cầu phân chia của doanh nghiệp từ nhân viên, trưởng nhóm kinh doanh, giám đốc chi nhánh, giám đốc khu vực,..  Các nhân viên chỉ có thể truy cập các thông về khách hàng và kinh doanh của mình, và nhân viên quản lý sẽ truy cập được các thông tin của nhân viên mà mình quản lý.  Các nhân viên chỉ chỉ có thể truy cập thông tin của đồng nghiệp cùng cấp chỉ khi nhân viên đồng nghiệp chia sẻ thông tin này, và được cấp quyền truy cập xem, sửa hoặc xóa,..  Khả năng chuyển giao mọi thông tin của nhân viên này sang nhân viên khác điều này hỗ trợ cho doanh nghiệp giữ lại các mối quan hệ khách hàng của một nhân viên nghỉ việc Tích hợp hệ thống SMS  Cung cấp công cụ liên lạc với khách hàng của mình thông qua tin nhắn SMS  Công cụ liên lạc, trao đổi giữa các nhân viên trong doanh nghiệp  Công cụ nhắc nhở công việc của các nhân viên trong doanh nghiệp  Ghi nhận lại các SMS đã nhắn gởi cho khách hàng Hệ thống gởi email hàng loạt  Khả năng gởi email hàng loạt cho khách hàng, tiềm năng kinh doanh mà không bị đưa vào danh sách đen của hệ thống spam email toàn cầu.  Ghi nhận lại thông tin chi tiết các email này đã gởi, nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm các thông tin đã giao
  4. 4. dịch với các khách hàng này trong tương lai.  Cung cấp các thông tin thống kê cho các hoạt động marketing như bao nhiêu khách hàng đã mở và đọc email, bao nhiêu khách hàng đã click vào các đường link của email, bao nhiêu khách hàng phản hồi email,… Tích hợp với Microsoft  Khả năng import/export dữ liệu với Microsoft Excel.  Tích hợp với Microsoft Word để thiết lập các mail merger nhằm liên lạc với khách hàng.  Hệ thống Dynamics CRM hoạt động off-line với phần mềm Microsoft Outlook mà theo đó, bạn hoàn toàn có thể làm việc với hệ thống CRM khi không kết nối với hệ thống.  Đồng bộ dữ liệu của Microsoft Outlook với hệ thống Dynamics CRM với các contact, hoạt động (activities),…  Tích hợp với giải pháp Dynamics Axapta (AX) của Microsoft như là hệ thống ERP quản trị nguồn lực doanh nghiệp trở thành hệ thống quản trị xuyên suốt  Tích hợp với giải pháp quản trị tài liệu Sharepoint mà theo đó hỗ trợ dễ dàng tìm kiếm thông tin cung cấp cho khách hàng, và quản lý quyền truy cập tài liệu của doanh nghiệp. Thiết bị di động  Các smart phone, máy tính bảng hoạt động trên nền Windows Mobile.  iPad, iPhone  Blackberry  Các smart phone, máy tính bảng hoạt động trên nền Android Tích hợp Call-center  Giải pháp tổng thể, tích hợp quản lý marketing và dịch vụ khách hàng.  Cửa sổ thông tin trên màn hình cho các điện thoại viên biết chi tiết thông tin khách hàng, và các hoạt động trong quá khứ với khách hàng.  Chuyển các cuộc gọi giữa các điện thoại viên với thông tin khách hàng  Thực hiện các thao tác nghiệp vụ với khách hàng như tạo các đơn đặt hàng, gởi thông tin cho khách hàng,… Tích hợp Fax Server  Fax các tài liệu cho khách hàng trực tiếp từ hệ thống CRM của bạn mọi lúc mọi nơi. Bạn không nhất thiết phải ở văn phòng mới cung cấp các bản fax cho khách hàng của mình, và không cần phải in ấn các tài liệu này  Ghi nhận lại các bản fax này, hỗ trợ việc truy xuất các thông tin liên lạc với khách hàng trong tương lai Tích hợp công cụ chát  Khả năng sử dụng các giải pháp liên lạc chát như Skype, Yahoo Messenger, Live Chat,… để liên lạc với khách hàng và đồng nghiệp.  Dynamics CRM sẽ ghi nhận lại các thông tin chát với khách hàng vào từng hoạt động của khách hàng, giúp cho các nhân viên dễ dàng truy xuất lại các thông tin này trong tương lai. Hệ thống Audit thông tin  Mọi sự thay đổi về thông tin của dữ liệu, các đối tượng của CRM như Account, Contact đều được ghi nhận một cách chặt chẽ (giá trị cũ, giá trị mới, ngày giờ thay đổi, user thay đổi).  Hỗ trợ cho việc kiếm tra thông tin và cung cấp các báo cáo về sự thay đổi của khách hàng Tùy biến – phát triển  Dễ dàng tùy biến các thông tin của các đối tượng như cá nhân (contact), doah nghiệp (account) theo các yêu cầu ghi nhận thông tin của khách hàng.  Cung cấp bộ công cụ phát triển của giải pháp gọi là Dynamics CRM Frameworks mà theo đó doanh nghiệp có thể phát triển theo các yêu cầu quản trị của doanh nghiệp  Dễ dàng thiết lập, phát triển các qui trình làm việc (workflow) đáp ứng mọi mức độ phức tạp của doanh nghiệp.  Sử dụng Report Designer tích hợp với hệ thống để phát triển các báo cáo đáp ứng với mọi yêu cầu quản trị của doanh nghiệp  Dễ dàng phát triển các dashboard cung cấp các thông tin quan trọng, nóng nhất của hệ thống hỗ trợ thiết lập các công tác làm việc của các nhân viên. Giải pháp chuyên nghành Với giải pháp Dynamics CRM, BSD đã phát triển thành công các giải pháp quản trị cho các chuyên ngành sau đây  Chuyên ngành kinh doanh bất động sản hỗ trợ việc quản lý các dự án bất động sản, và các bất động sản. Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và cho thuê bất động sản
  5. 5.  Chuyên ngành kinh doanh oto với việc ghi nhận yêu cầu của khách hàng, quản lý kinh doanh và nhất là dịch vụ khách hàng sau bán hàng cùng với các hoạt động quản lý tồn khi phụ tùng,…  Quản lý quỹ đầu tư quản lý quan hệ với các nhà đầu tư, cùng với các hoạt động quan hệ với các công ty đầu tư của quỹ  Chuyên ngành ngân hàng cung cấp giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu khác hàng và giao dịch quan hệ khách hàng với việc tích hợp với các giải pháp core-baking, thẻ, đánh giá tín dụng,…  Quản lý đại ký kinh doanh cung cấp giải pháp quản trị giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp với các đại lý, đối tác thông qua việc tự phục vụ đặt hàng, giao nhận hàng, thiết lập các chương trình khuyến mãi, giảm giá, điểm thưởng,… Báo cáo thống kê  Dynamics CRM sử dụng công cụ phát triển các báo tiên tiến của hệ thống quản trị dữ liệu Microsoft SQL Server hỗ trợ việc thiết kế mọi báo cáo quản trị của doanh nghiệp  Khả năng cấp quyền truy cập, xem thông tin cho từng báo cáo quản trị hỗ trợ tốt cho việc bảo mật các thông tin kinh doanh nhạy cảm của doanh nghiệp.  Thống kê các tiềm năng kinh doanh, khách hàng, và các khiếu nại của khách hàng theo thời gian  Thống kê các khách hàng theo khu vực, ngành nghề, loại hình,….  Thống kê khách hàng theo nhân viên kinh doanh  Thống kê tình hình kinh doanh theo thời gian  Báo cáo thông tin hoạt động của các nhân viên theo thời gian BSD SOLUTIONS 209/8 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +848 3945 3435 | Fax: +848 3945 3436 Website: www.bsdinsight.com | Email: info@bsdinsight.com

×