Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Osobine uspe š nog preduzetnika <ul><li>autor modula:Nada Ječmenica </li></ul>
Zašto smo tu? <ul><ul><li>VI ? </li></ul></ul><ul><li>MI - Da Vas informišemo,a ne ubedimo? </li></ul><ul><li>- Da Vam po...
<ul><li>Preduzetništvo </li></ul>-da li je to za mene ?
Koji su najčešći razlozi koji vode u preduzetništvo <ul><li>D ramatične promene lične/porodične situacije </li></ul><ul><...
Mogući izvori informacija koji reflektuju preduzetničke perspektive: <ul><li>Profesionalne/tehničke publikacije </li></ul>...
Koje su prednosti i rizici preduzetništva ? <ul><ul><li>Prednosti : </li></ul></ul><ul><ul><li>-Nezavisnost i samostalnos...
Rizici <ul><li>Finansijski </li></ul><ul><li>Porodični i socijalni </li></ul><ul><li>Psihološki-  stres </li></ul>
Obratite pažnju ! <ul><li>70% novih preduzetnika se ne pripremi za novu ulogu i odgovornost </li></ul><ul><li>90% novih...
Šta je ? <ul><li>PREDUZETNIŠTVO : </li></ul><ul><li>- stvaranje nečega ni iz čega - sposob nost da uoči priliku </li><...
PREDUZETNIK : <ul><li>- ima ideju </li></ul><ul><li>- sposoban da uoči priliku </li></ul><ul><li>- definiše način i sredst...
<ul><li>Preduzetništvo je delatnost preduzetnika,usmerena na pokretanje,organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća il...
<ul><li>Preduzetnik je lice nadareno poslovnim duhom i rukovodećim sposobnostima,bogato znanjem o poslovima i ljudima,od...
Preduzetništvo i preduzetnik <ul><li>Preduzetništvo - sveukupnost preduzetnikovih organizatorskih,kontrolnih,usmeravajući...
<ul><li>Preduzetništvo zavisi od volje i odlučnosti pojedinaca koji uočavaju  priliku za ulazak na tržište i uporno nas...
Određene osobine i veštine <ul><li>Bitne preduzetničke osobine: </li></ul><ul><li>- Analitičko sagledavanje postojećeg sta...
<ul><li>-Sposobnost razrađivanja ideja i </li></ul><ul><li>njihova finalizacija </li></ul><ul><li>-Sposobnost organizacij...
Po Harperu, ključni preduzetnički kvaliteti: <ul><li>1.Preduzetnici su “tragači “ za novim šansama </li></ul><ul><li>2.Ori...
W.D.Bygrave-”10 D “-atributi preduzetnika <ul><li>1.Sklonost ka sanjarenju(dream) ima vizije biznisa i u stanju je da ih...
Bitne preduzetničke veštine : <ul><li>LIČNI ASPEKT : - samosvest </li></ul><ul><li>- sposobnost upravljanja stresom ...
Zašto su potrebne preduzetničke veštine i ponašanje ? <ul><ul><li>Zbog P rihvatanja POTREBE ZA PROMENOM: </li></ul></ul>...
Formula: USPEHA u ŽIVOTU: U = C X Z X A USPEH u PREDUZETNIŠTVU: U = Ž X A X P.O.
<ul><li>Aktivnost  =  akcija  -tržište traži akciju </li></ul><ul><li>Želja = najmoćnija sila misli,pokretačka snaga </...
Da li se preduzetnik rađa ili postaje ? <ul><li>I jedno i drugo </li></ul><ul><li>-postojeći potencijali se moraju otkrit...
Procenite- Da li je preduzetništvo za Vas ? <ul><li>Želite li da uspete </li></ul><ul><li>Znate li da uočite i iskoristite...
<ul><li>Da li ste spremni da preuzmete rizik </li></ul><ul><li>Da li podnosite neizvesnost </li></ul><ul><li>Da li volite ...
<ul><li>Da li ste optimista </li></ul><ul><li>Da li imate samopouzdanja </li></ul><ul><li>Da li znate sa ljudima </li></ul...
Komunikacija
<ul><li>Proces prenošenja poruka putem simbola. </li></ul><ul><li>To je proces u kome se informacije i razumevanje informa...
Elementi komunikacije <ul><li>Pošiljalac-ko govori </li></ul><ul><li>Poruka -  šta govori </li></ul><ul><li>Kanal -  p...
Glavni činioci verbalne komunikacije <ul><li>Reči </li></ul><ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Konstrukcija rečenice </li>...
Glavni činioci neverbalne komunikacije <ul><li>Ton glasa </li></ul><ul><li>Izraz lica </li></ul><ul><li>Držanje, </li></ul...
Smetnje u komunikaciji <ul><li>Fizička buka </li></ul><ul><li>Mentalne smetnje </li></ul><ul><li>Nerazumevanje zbog izbora...
Prepreke u komunikaciji <ul><li>1.komunikacija koja vređa (kritike,optužbe,sumnjičenja,ogovaranja,zadirkivanja, </li></u...
Glavni činioci efikasne komunikacije <ul><li>1.konzistentnost verbalne i neverbalne komunikacije- da su usklađene,ukoliko...
Pozitivnost <ul><li>Znači pružanje fidbeka drugima,bez kritiziranja njegove ličnosti,ali izražavanje nezadovoljstva dati...
<ul><li>Znači pružanje fidbeka drugima,bez kritiziranja njegove ličnosti,ali izražavanje nezadovoljstva datim ponašanjem...
Uputstvo za davanje korektivnog fidbeka - Treba ga izreći prijateljskim tonom - Da bude povezan sa potvrdnim fidbekom - Da...
‚‚ TI‚‚ i ‚‚JA‚‚ poruke <ul><li>Ti poruka- dajemo ocenu drugoj osobi </li></ul><ul><li>-Često izazivaju ozlojeđenost i de...
Tipovi neslušanja <ul><li>Pseudo(lažno )slušanje- suština se ne registruje </li></ul><ul><li>Slušanje na jednom nivou- p...
Aktivno slušanje <ul><li>Obavežite se na slušanje </li></ul><ul><li>Pa ž ljivo slu š amo  š ta nam druga osoba govori </...
S t imulirajuća komunikacija <ul><li>znaci s t imulirajuće komunikacije: </li></ul><ul><li>1.nije lična već problemski ori...
Dve prepreke za delotvornu međusobnu komunikaciju <ul><li>1.DEFANZIVNOST </li></ul><ul><li>Rezultat komunikacije je da se ...
Određene osobine i veštine <ul><li>Bitne preduzetničke osobine: </li></ul><ul><li>- Analitičko sagledavanje postojećeg sta...
Ličnost i stilovi komunikacije <ul><li>zatvoren </li></ul><ul><li>Analitičar Komandant </li></ul><ul><li>niska samouvere...
Teškoće u procesu komuniciranja <ul><li>Organizacione teškoće </li></ul><ul><li>Teškoće vezane za f ormulaciju  poruka <...
POSLOVNA KOMUNIKACIJA <ul><li>ŠTA je dobra poslovna komunikacija? </li></ul><ul><li>Komunikacija (komunikator, direktna, ...
Osnovne vrste poslovne komunikacije  <ul><li>Komunikacija poslovnog subjekta sa okruženjem </li></ul><ul><li>Komunikacija...
Preduslovi dobre poslovne komunikacije <ul><li>izvor (ko šalje poruku) </li></ul><ul><li>Sadržaj (šta se poručuje, struktu...
Određivanje ciljeva komunikacije 1.Bolja organizacija preduzeća 2.Bolja informisanost unutar pred. i u okruženju 3.Motiva...
<ul><li>6. Obaveštavanja korisnika usluga, potrošača o novostima, akcijama </li></ul><ul><li>7. Isticanje novog proizvoda,...
Izbor kanala komunikacije <ul><li>direktno preneti (pismeno, usmeno) </li></ul><ul><li>Lična prezentacija </li></ul><ul><l...
Utvrđivanje rezultata uspešnosti komunikacije <ul><li>Kako su ciljne grupe reagovale na poruku? </li></ul><ul><li>Da li se...
Odnosi s javnošću <ul><li>Stvoriti što bolju saradnju između kompanije i okruženja </li></ul><ul><li>Izgradanja korporativ...
<ul><li>Odnosi sa kupcima </li></ul><ul><li>Uticaj na ciljne grupe </li></ul><ul><li>Komunikacija sa nosiocima javnog mnje...
Odnosi s medijima <ul><li>Ako nisi u medijima, kao da te nema </li></ul><ul><li>Štampa (lokalna-nacionalna, publikacije od...
Imidž kompanije <ul><li>Lik kompanije (personality) </li></ul><ul><li>Korporativni identitet </li></ul><ul><li>Ugled (repu...
UPRAVLJANJE VREMENOM <ul><li>“ Dobar menad ž er ne ostavlja za sutra ono što njegov podređeni može da uradi danas. “ </l...
<ul><li>Efikasno upravljanje vremenom-utvrdite kako ga trenutno koristite </li></ul><ul><li>Pratiti potrošnju vremena najm...
<ul><li>- nedovoljan broj ljudi ili njihova neobučenost </li></ul><ul><li>-druženje i ćaskanje na poslu </li></ul><ul><li>...
Zašto je potrebno upravljati vremenom? <ul><li>Upravljanje vremenom daje vam sat do dva viška vremena. </li></ul><ul><li>T...
<ul><li>3.povećanje produktivnosti </li></ul><ul><li>Pošto je vreme jedinstven resurs koji se ne može vratiti i troši se i...
PREDLOZI ZA ORGANIZACIJU VREMENA <ul><li>1.Zapitajte se koje poslove obavljate </li></ul><ul><li>2.Analizirajte krizne sit...
MOTIVACIJA
<ul><li>ZNAČAJ MOTIVACIJE </li></ul>ZNAČAJ MOTIVACIJE Radni učinak Volja - motivacija Sposobnost Prilika - šansa
POJAM I ZNAČAJ MOTIVACIJE <ul><li>Motivacija predstavlja skup procesa koji podstiču, u s meravaju i održavaju ljudsko pon...
DIMENZIJE MOTIVACIJE <ul><li>Pravac motivacije </li></ul><ul><li>Intenzitet motivacije </li></ul><ul><li>Postojanost motiv...
TEORIJE MOTIVACIJE <ul><li>Teorije sadržaja (potreba): objašnjavaju koje potrebe pokreću ljude na aktivnosti u organizacij...
HIJERARHIJA POTREBA - MASLOW <ul><li>Zaposlene pokreće pet grupa potreba </li></ul><ul><ul><li>Fiziološke potrebe </li></...
HIJERARHIJA POTREBA HIJERARHIJA POTREBA  FIZIOLOŠKE POTREBE POTREBE SIGURNOSTI POTREBE PRIPADNOSTI POTREBE SAMOPOŠTOVANJA...
ERG MODEL - ALDERFER <ul><li>Tri grupe potreba </li></ul><ul><ul><li>Egzistencijalne ( E xistential) </li></ul></ul><ul><u...
TEORIJA DVA FAKTORA-HERTZBERG <ul><li>Različiti faktori izazivaju zadovoljstvo i nezadovoljstvo zaposlenih </li></ul><ul>...
HERTZBERGOVE SKALE HIGIJENSKI FAKTORI Plata Uslovi rada Politika i procedure Odnosi sa rukovodiocima Sigurnost posla Odno...
VRSTE POSLA PREMA HERTZBERGU NISKO VISOKO ZADOVOLJSTVO POSLOM VISOKO NISKO NEZADOVOLJSTVO POSLOM Zaposleni ima malu platu,...
TEORIJA POTREBA McCLELLAND-A <ul><li>Ljude u organizaicji pokreću tri grupe potreba </li></ul><ul><ul><li>Potrebe pripadno...
TEORIJA POTREBA McCLELLAND-A <ul><li>Ljudi bol j e rade kada imaju postavljen cilj umesto da im se kaže da </li></ul><ul><...
TEORIJA POSTAVLJANJA CILJEVA <ul><li>Ljudi bol j e rade kada imaju postavljen cilj umesto da im se kaže da “rade najbolje ...
TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Motivacija zaposlenih ne zavisi samo od nagrada već i od </li></ul><ul><ul><li>Odnosa uloženog ...
TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Osoba koja se upoređuje </li></ul><ul><li>Inputi koje ta osoba ulaže u organizaciji: rad, isku...
TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><ul><li>Jednakost/pravičnost: osoba percipira da je njen racio inputa i autputa jednak onome kod re...
TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Suočeni sa situacijom nejednakosti zaposleni mogu da: </li></ul><ul><ul><li>Promene svoje inpu...
TEORIJA OČEKIVANJA <ul><li>Motivacija kao kognitivni proces u kome pojedinac racionalno i slobodno odlučuje (pravi izbore)...
TEORIJA OČEKIVANJA <ul><li>Implikacije za menadžere </li></ul><ul><ul><li>Zaposlene treba uveriti da će njihov napor doves...
TEORIJE MOTIVAC I JE PREPORUKE ZA MENADŽERE <ul><li>Upoznajte svoje ljude – za različite ljud e iste potrebe su od razli...
TEORIJE MOTIVAC I JE PREPORUKE ZA MENADŽERE <ul><li>Postavljajte ciljeve i informišite zaposlene o tome kako ih ostvaruju ...
NACIONALNA KULTURA I MOTIVACIJA <ul><li>Nacionalne kulture sa visokom izbegavanjem neizvesnosti uslovljavaju snažne potreb...
INDIKATORI KLIME, MOTIVISANOSTI I RADNOG MORALA ZAPOSLENIH <ul><li>Z adovoljstv o  zaposlenih dimenzijama posla: </li></...
TIMOVI Bo đa,menadžer Konflikti
<ul><li>Forma organi z ovanja rada –relativno nova </li></ul><ul><li>(često se koristi kao sinonim za grupu) </li></ul><u...
Zašto se uspostavlja tim? <ul><li>Efikasniji je od bilo kog oblika rada </li></ul><ul><li>Omogućava rešavanje kompleksnih ...
<ul><li>Dimenzije timskog rada </li></ul><ul><li>1.Ostvarivanje postavljenog cilja </li></ul><ul><li>2.Obezbeđivanje dobre...
Tipologija radnih timova <ul><li>Po MOHRMANU timovi se razlikuju u pogledu: </li></ul><ul><li>1. ZADATKA ili svrhe: a) ...
<ul><li>2.Vremene trajanja: privremeni ili trajni </li></ul><ul><li>3.U pogledu veze tima sa strukturom organizacije </li...
E.SUNDRSTOM razlikuje <ul><li>4 tipa timova: </li></ul><ul><li>Savetodavni -komiteti ,odbori,savetodavna tela </li></ul><u...
Efikasnost timova Pošto timovi predstavljaju jednu vrstu grupe, faktori koji utiču na uspešnost grupe utiču i na efikasnos...
ŠTA UGROŽAVA EFIKASNOST TIMA <ul><li>GREŠKE MENADŽMENTA-nejasni radni zadaci,nedostatak poverenja,loš kvalitet osoblja.. <...
ULOGE U TIMU po BELBINU <ul><li>ULOGE ORIJENTISANE KA AKCIJI: </li></ul><ul><li>izazivač,udarnik,zaključivač </li></ul><ul...
Problemi rukovođenja <ul><li>Šta je rukovođenje? </li></ul>Proces upravljanja određenim poslovima,poduhvatima ili sistemim...
Ko je menadžer  <ul><li>Vođa-menađžer-član grupe koji utiče na aktivnost.Ima potrebu za vlašću,prestižom,materijalnom dob...
Tipovi menadžera <ul><li>tipovi menadžera(vođa- Mekabi) : </li></ul><ul><li>Zanatlija </li></ul><ul><li>Borac u džungli <...
<ul><li>Tipovi menadžera(Adižes ): </li></ul><ul><li>Usamljeni jahač </li></ul><ul><li>Birokrata </li></ul><ul><li>-Paliku...
<ul><li>Tipovi menadžera: </li></ul><ul><li>Diktator </li></ul><ul><li>Birokrata </li></ul><ul><li>Čovek iz viših slojeva ...
<ul><li>Tipovi menadžera na osnovu saznajnog procesa koji koriste kod prikupljanja i vrednovanja informacija </li></ul><ul...
ULOGA MENADŽERA <ul><li>Međuljudska </li></ul><ul><li>Informaciona </li></ul><ul><li>Uloga u odlučivanju </li></ul>
VEŠTINE MENADŽERA I UPRAVLJANJE NA RAZLIČITIM NIVOIMA <ul><li>Viši novo menadžmenta  Niži nivo menadžmenta  </li></ul><u...
Stilovi rukovođenja <ul><li>Stil naređivanja </li></ul><ul><li>Stil vođenja </li></ul><ul><li>Stil podsticanja </li></ul><...
Hijerarhija preduzetničkih veština (menadžerskih ) Upravljanje stresom upravljanje vremenom utvrđivanje prioriteta i cilje...
Nova filozofija menadžmenta <ul><li>Čovek se tretira kao kompleksna i jedinstvena celina,emocionalna i iracionalna,a ne i...
Konflikti <ul><li>U jednom istraživanju,menadžeri su izjavili da oko 20% svog vremena troše na rešavanje konflikata </li><...
ELEMENTI KONFLIKTA <ul><li>Prethodni uslovi za pojavu konflikta : </li></ul><ul><li>oskudica resursa,pogrešna politika org...
IZVORI KONFLIKATA <ul><li>Organizacioni izvori konflikata </li></ul><ul><li>Deoba ograničenih resursa od strane dva ili vi...
IZVORI KONFLIKATA <ul><li>Interpersonalne razlike mogu biti izvori konflikata </li></ul><ul><li>Pogrešna percepcija i atri...
VRSTE KONFLIKATA <ul><li>1. Intrapersonalni -konflikti unutar pojedinca </li></ul><ul><ul><li>Sukobi motiva,potreba i mogu...
Negativni efekti konflikata <ul><li>Konflikti narušavaju normalno funkcionisanje preduzeća </li></ul><ul><li>Konflikti n...
Pozitivni efekti konflikata <ul><li>Stimulišu kritičku analizu </li></ul><ul><li>Motivišu ljude </li></ul><ul><li>Često su...
Strategije rešavanja konflikata <ul><li>Formulisanje nadre đ enog cilja </li></ul><ul><li>Intenviziranje socijalnog kontak...
Kako rešiti konflikt lično ? <ul><li>Na poslu su neki konflikti neizbežni </li></ul><ul><li>Ako se svađamo –svađajmo se k...
STRES
Šta je stres ? <ul><li>Štetna psihološka i fizička reakcija pojedinaca koji nisu u stanju da se izbore sa zahtevima koje i...
<ul><li>Ako se često susrećemo sa raznim pritiscima postajemo još ranjiviji i nastupaju zdravstveni problemi,simptomi stre...
<ul><li>Svaki stres ima svoju psihološku,fiziološku i bihevioralnu stranu </li></ul><ul><li>- Fiziološka -kod stresa se uz...
<ul><li>- Psihološka strana-javlja se osećanje straha, unezverenost,nervoze,napetosti depresija,nezadovoljstvo poslom,do...
Kako stres utiče na organizam _ ? <ul><li>Nakon burne reakcije nivo kortizola i adrenalina opada,srčani ritam,varenje i me...
<ul><li>Hronični stres -osećanje depresivnosti,nelagode,potmuli strah,neurotske reakcije(klasične neuroze, fobije)-manje ...
Izvori stresa <ul><li>-Stresori mogu biti važni životni događaji : </li></ul><ul><li>smrt člana porodice,razvod ,bolesti,...
Izvori stresa na poslu <ul><li>1.VREMENSKI stresori </li></ul><ul><li>-preopterećenje radom </li></ul><ul><li>-nedostatak ...
<ul><li>3. SITUACIONI stresori </li></ul><ul><li>-nepovoljni radni uslovi </li></ul><ul><li>-Iznenadne i brze promene </li...
<ul><li>Jedna trećina ljudi između 25-44 godine kao glavni uzrok stresa vidi svoj posao. </li></ul><ul><li>za 30% muškara...
<ul><li>Istraživanja u preduzećima su pokazala da su najčešći izvori stresa: </li></ul><ul><li>Ekonomska situacija </li></...
<ul><li>Sukob interesa </li></ul><ul><li>Nadređeni </li></ul><ul><li>Kolege </li></ul><ul><li>Sopstveno osoblje </li></ul>...
Ciljevi upravljanja stresom <ul><li>Eliminisanje stresora </li></ul><ul><li>Razvijanje otpornosti prema stresu </li></ul><...
Kako se izboriti sa stresom ? <ul><li>Strategije za oslobađanje od stresa mogu se razmatrati na dva nivoa: individualne st...
<ul><li>Humor </li></ul><ul><li>Muzika </li></ul><ul><li>Napuštanje poslovnog okruženja </li></ul><ul><li>Samopouzdanje </...
<ul><li>Pojednostavite život </li></ul><ul><li>Nađite vremena za sebe </li></ul><ul><li>Spavajte dovoljno </li></ul><ul><l...
<ul><li>Smejte se </li></ul><ul><li>Podelite brige sa drugima,razgovarajte </li></ul><ul><li>Budite fleksibilni </li></ul>...
<ul><li>STRATEGIJE NA NIVOU ORGANIZACIJE: </li></ul><ul><li>Promenite odgovornost pojedinca više/ manje </li></ul><ul><li>...
<ul><li>Uvedite prilagodljivo radno vreme </li></ul><ul><li>Smanjite vreme provedeno na poslovnim putovanjima </li></ul><u...
<ul><li>Izvršiti preraspodelu radnih mesta </li></ul><ul><li>Obezbedite uslove za rad savetovališta </li></ul><ul><li>Obez...
<ul><li>Zdravstveni pregled </li></ul><ul><li>Obuku o upravljanju stresom </li></ul><ul><li>Linija za pomoć zaposlenima </...
Strategija preduzeća za eliminisanje stresa <ul><li>TIP stresora  Strategija eliminacije </li></ul><ul><li>Vremenski  -u...
Dileme menadžera ! <ul><li>Zašto se baviti ličnim problemima zaposlenih? </li></ul><ul><li>Da li sam obučen da savetujem d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika

7,102 views

Published on

Modul: Osobine uspešnog preduzetnika

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to comment

Nada JečMenica - Osobine uspešnog preduzetnika

 1. 1. Osobine uspe š nog preduzetnika <ul><li>autor modula:Nada Ječmenica </li></ul>
 2. 2. Zašto smo tu? <ul><ul><li>VI ? </li></ul></ul><ul><li>MI - Da Vas informišemo,a ne ubedimo? </li></ul><ul><li>- Da Vam pomognemo da sagledate </li></ul><ul><li>sopstvene vrednosti ! </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Preduzetništvo </li></ul>-da li je to za mene ?
 4. 4. Koji su najčešći razlozi koji vode u preduzetništvo <ul><li>D ramatične promene lične/porodične situacije </li></ul><ul><li>(gubitak posla,izbeglištvo,razvod) </li></ul><ul><li>-Dostupnost izvora za pokretanje posla </li></ul><ul><li>(materijalna sredstva,ideje) </li></ul><ul><li>-Dosadašnja lična iskustva </li></ul>
 5. 5. Mogući izvori informacija koji reflektuju preduzetničke perspektive: <ul><li>Profesionalne/tehničke publikacije </li></ul><ul><li>Razni tekstovi o preduzetništvu </li></ul><ul><li>Biografije/autobiografije uspešnih preduzetnika </li></ul><ul><li>Periodične publikacije institucija </li></ul><ul><li>Vladine publikacije </li></ul>
 6. 6. Koje su prednosti i rizici preduzetništva ? <ul><ul><li>Prednosti : </li></ul></ul><ul><ul><li>-Nezavisnost i samostalnost </li></ul></ul><ul><ul><li>-Stalni izazovi posla (obrti i iznenađenja ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Sloboda orginalnog ličnog izražavanja </li></ul></ul><ul><ul><li>-Raznolikost poslovnih mogućnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>-Zadovoljstvo profesijom ( uspešni preduzetnici susrećne osobe) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Nema ograničenja ni u radu ni u zaradama </li></ul></ul><ul><ul><li>-Humanost preduzetničke profesije </li></ul></ul>
 7. 7. Rizici <ul><li>Finansijski </li></ul><ul><li>Porodični i socijalni </li></ul><ul><li>Psihološki- stres </li></ul>
 8. 8. Obratite pažnju ! <ul><li>70% novih preduzetnika se ne pripremi za novu ulogu i odgovornost </li></ul><ul><li>90% novih preduzetnika ne proveri svoju ideju kroz tržišnu prizmu </li></ul><ul><li>50% novih poslovnih poduhvata u Evropi propada u prvih 5 godina od osnivanja </li></ul>
 9. 9. Šta je ? <ul><li>PREDUZETNIŠTVO : </li></ul><ul><li>- stvaranje nečega ni iz čega - sposob nost da uoči priliku </li></ul><ul><li>- neprestano menjanje privredne strukture za realizaciju ideje </li></ul><ul><li>- uvodjenje novih proizvoda I tehnologije </li></ul><ul><li>- usmerenost ka rezultatima </li></ul><ul><li>- nezadržavanje na postignutom </li></ul><ul><li>stalno –šta dalje? </li></ul>
 10. 10. PREDUZETNIK : <ul><li>- ima ideju </li></ul><ul><li>- sposoban da uoči priliku </li></ul><ul><li>- definiše način i sredstva </li></ul><ul><li>za realizaciju ideje </li></ul><ul><li>- oslanja se na ličnu inicijativu </li></ul><ul><li>- spreman da preuzme odgovornost i </li></ul><ul><li>rizik </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Preduzetništvo je delatnost preduzetnika,usmerena na pokretanje,organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća ili radnje sa osnovnom svrhom stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti.(Rep.zakon o privatnim preduzetnicima). </li></ul><ul><li>Preduzetništvo-dinamičan proces neprestanog menjanja privredne strukture i njene efikasnosti u kojoj pojedinci preuzimaju rizik rezultata poslovne akcije. Pojedinac ulaže kapital i vreme, zapošljava druge ljude,osmišljava poslovni projekat,realizuje ga i kontroliše,da bi na kraju,kad isplati sve učesnike,ostao sa ostatkom prihoda.On računa na dobit,ali se pri tome oslanja na vlastite sposobnosti,jer mu dobit niko ne može garantovati. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Preduzetnik je lice nadareno poslovnim duhom i rukovodećim sposobnostima,bogato znanjem o poslovima i ljudima,odlučno i spremno da preuzme rizik upravljanja preduzećem ili radnjom na temelju inovacija i permanentnog razvoja. </li></ul><ul><li>Preduzetnik je inovator, koji u novom vidi izazov i dobitak. </li></ul><ul><li>Preduzetnik je osoba spremna da na vlastiti rizik uvodjenjem novih ideja i tehnologija (proizvodnih,tržišnih,upravljačkih) preduzme i ostvari nove,profitno usmerene privredne projekte. </li></ul>
 13. 13. Preduzetništvo i preduzetnik <ul><li>Preduzetništvo - sveukupnost preduzetnikovih organizatorskih,kontrolnih,usmeravajućih,rukovodećih i upravljačkih funkcija. </li></ul><ul><li>Preduzetnik – osoba koja raspolaže sredstvima potrebnim za određenu privrednu delatnost,koja samostalno donosi ekonomske odluke koje se odnose na tu delatnost,organizuje i kombinuje činioce proizvodnje,koordinira njihovo delovanje,nadzire,rukovodi i upravlja celokupnim radom i poslovanjem.Sve te funkcije preduzetnik može obavljati sam ili ih može delom poveriti svojim saradnicima. </li></ul><ul><li>Najbolja definicija preduzetništva je STVARANJE ILI UOČAVANJE TE TRAŽENJE DOBRIH PRILIKA BEZ OBZIRA NA TO PASPOLAŽU LI ILI NE TRENUTNO SREDSTVIMA. ZNAČI STVARANJE NEČEGA IZ GOTOVO NIČEGA. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Preduzetništvo zavisi od volje i odlučnosti pojedinaca koji uočavaju priliku za ulazak na tržište i uporno nastoje da na njemu ostanu.Ti pojedinci su spremni na izvanredne rizike na tržištu na kojem ništa nije sigurno i u poslovno okruženje u kojem je sve višeznačno i nejasno.Oni moraju biti kreativni i inovativni i spremni preživeti padove i razočarenja.Takve su osobe snažno motivisane da nešto postignu i spremne su steći neophodno iskustvo i znanje da bi uspele. </li></ul><ul><li>‚‚ MALI PREDUZETNIK‚‚-u jednoj osobi je inkorporirano vođenje poslovne politike,upravljanje,organizacija i kontrola malog preduzeća,što znači da je‚‚mali preduzetnik‚‚ istovremeno i vlasnik i menadžer. </li></ul>
 15. 15. Određene osobine i veštine <ul><li>Bitne preduzetničke osobine: </li></ul><ul><li>- Analitičko sagledavanje postojećeg stanja </li></ul><ul><li>-Anticipiranje budućih događaja </li></ul><ul><li>-Sposobnost brzog i ispravnog odlučivanja </li></ul><ul><li>-Spremnost da se rizikuje </li></ul><ul><li>-Preuzimanje odgovornosti </li></ul><ul><li>-Otvorenost za nove ideje </li></ul>
 16. 16. <ul><li>-Sposobnost razrađivanja ideja i </li></ul><ul><li>njihova finalizacija </li></ul><ul><li>-Sposobnost organizacije i unapređenja posla </li></ul><ul><li>-Liderske sposobnosti </li></ul><ul><li>-Spremnost za timski rad </li></ul><ul><li>-Sposobnost za motivisanje saradnika </li></ul><ul><li>-Razvijanje dobrih međuljudskih odnosa </li></ul>
 17. 17. Po Harperu, ključni preduzetnički kvaliteti: <ul><li>1.Preduzetnici su “tragači “ za novim šansama </li></ul><ul><li>2.Orijentisani na budućnost </li></ul><ul><li>3.Stalno pokušavaju da budu najbolji </li></ul><ul><li>4.Tržišno orijentisani </li></ul><ul><li>5.Znaju da vrednuju svoje saradnike </li></ul><ul><li>6.Realni su </li></ul><ul><li>7.Marljivi su i prihvataju sve poslove </li></ul><ul><li>8.”Puni su života” </li></ul>
 18. 18. W.D.Bygrave-”10 D “-atributi preduzetnika <ul><li>1.Sklonost ka sanjarenju(dream) ima vizije biznisa i u stanju je da ih ostvari </li></ul><ul><li>2.Ubedljivost (decisiveness ) brzo donosi odluke </li></ul><ul><li>3.Tvorac(doer) brzo realizuje </li></ul><ul><li>4.Rešenost,odlučnost(determination) retko odustaje </li></ul><ul><li>5.Posvećenost (dedication ) potpuna biznisu </li></ul><ul><li>6.Odanost (devotion ) vole ono što rade,to im pomaže da opstanu </li></ul><ul><li>7.Detaljista(details) insistira na detaljima </li></ul><ul><li>8.Sudbinu (destiny ) drži u svojim rukama </li></ul><ul><li>9.Novac (dollars) nije primarni motivacioni faktor-to je mera uspeha </li></ul><ul><li>10.Spremnost na distribuciju vlasničke funkcije(distribute ) na saradnike </li></ul>
 19. 19. Bitne preduzetničke veštine : <ul><li>LIČNI ASPEKT : - samosvest </li></ul><ul><li>- sposobnost upravljanja stresom - _-kreativno rešavanje problema </li></ul><ul><li>MEĐULJUDSKI -uspešna komunikacija </li></ul><ul><li>ASPEKT: -autoritet,uticaj na druge </li></ul><ul><li>-sposobnost motivisanja drugih </li></ul><ul><li>-upravljanje konfliktima </li></ul><ul><li>GRUPNI ASPEKT : - sposobnost delegiranja,davanja </li></ul><ul><li>ovlašćenja </li></ul><ul><li>- stvaranje uspešnih timova </li></ul>
 20. 20. Zašto su potrebne preduzetničke veštine i ponašanje ? <ul><ul><li>Zbog P rihvatanja POTREBE ZA PROMENOM: </li></ul></ul><ul><li>(Skill Assessment) –Veština procenjivanja </li></ul><ul><li>RAZUMEVANJA onog što treba promeniti: </li></ul><ul><li>(Skill Learning) –Veština učenja </li></ul><ul><li>(Behavioral Guidelines) –Smernice ponašanja </li></ul><ul><li>(Skill Analysis)- Veština analize </li></ul><ul><li>VEŽBANJA promene: </li></ul><ul><li>(Skill Practice)-Veština vežbanja </li></ul><ul><li>PRIMENA promene: </li></ul><ul><li>(Skill Aplication)-Primena pojedinačnih veština </li></ul>
 21. 21. Formula: USPEHA u ŽIVOTU: U = C X Z X A USPEH u PREDUZETNIŠTVU: U = Ž X A X P.O.
 22. 22. <ul><li>Aktivnost = akcija -tržište traži akciju </li></ul><ul><li>Želja = najmoćnija sila misli,pokretačka snaga </li></ul><ul><li>Reaktivni stavovi Proaktivni stavovi </li></ul><ul><li>Ništa ne mogu da učinim Pogledaću šta su mi alternative </li></ul><ul><li>Ja sam takav,ne vredi Mogu da izaberem i drugi pristup </li></ul><ul><li>Ja kontrolišem svoja osećanja </li></ul><ul><li>To me nervira </li></ul><ul><li>Ja ne mogu </li></ul><ul><li>Nije još vreme Ja biram prikladno rešenje </li></ul><ul><li>Uradiću sve što mogu jer </li></ul><ul><li>propušteno </li></ul><ul><li>vreme je izgubljeno vreme </li></ul>
 23. 23. Da li se preduzetnik rađa ili postaje ? <ul><li>I jedno i drugo </li></ul><ul><li>-postojeći potencijali se moraju otkriti,probuditi i dalje razvijati </li></ul>
 24. 24. Procenite- Da li je preduzetništvo za Vas ? <ul><li>Želite li da uspete </li></ul><ul><li>Znate li da uočite i iskoristite priliku </li></ul><ul><li>Imate li viziju </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Da li ste spremni da preuzmete rizik </li></ul><ul><li>Da li podnosite neizvesnost </li></ul><ul><li>Da li volite da imate kontrolu </li></ul><ul><li>Da li ste uporni </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Da li ste optimista </li></ul><ul><li>Da li imate samopouzdanja </li></ul><ul><li>Da li znate sa ljudima </li></ul><ul><li>Ako je ve ćina ~‚‚DA‚‚ Vi ste ZA ! </li></ul><ul><li>Ono što je ~‚‚NE‚‚- NAUČIĆETE ! </li></ul>
 27. 27. Komunikacija
 28. 28. <ul><li>Proces prenošenja poruka putem simbola. </li></ul><ul><li>To je proces u kome se informacije i razumevanje informacija prenose od jedne osobe ka drugoj.Podrazumeva slanje,primanje i razumevanje poruke. </li></ul><ul><li>To je sredstvo kojim ubeđujemo, informišemo,motivišemo i vodimo pojedinca grupnom cilju. </li></ul>
 29. 29. Elementi komunikacije <ul><li>Pošiljalac-ko govori </li></ul><ul><li>Poruka - šta govori </li></ul><ul><li>Kanal - put kojim se poruka prenosi </li></ul><ul><li>Primalac - kome govori </li></ul><ul><li>Povratna informacija -efekat kazanog </li></ul><ul><li>Opažanje-percercija </li></ul>
 30. 30. Glavni činioci verbalne komunikacije <ul><li>Reči </li></ul><ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Konstrukcija rečenice </li></ul>
 31. 31. Glavni činioci neverbalne komunikacije <ul><li>Ton glasa </li></ul><ul><li>Izraz lica </li></ul><ul><li>Držanje, </li></ul><ul><li>Gestovi </li></ul><ul><li>Udaljenost </li></ul><ul><li>Jačina tona </li></ul><ul><li>Intonacija </li></ul>
 32. 32. Smetnje u komunikaciji <ul><li>Fizička buka </li></ul><ul><li>Mentalne smetnje </li></ul><ul><li>Nerazumevanje zbog izbora reči </li></ul><ul><li>Nedostatak koncentracije </li></ul><ul><li>Predrasude,stereotipovi,negativni stavovi </li></ul><ul><li>Neodgovarajuće očekivanje </li></ul><ul><li>Emotivni pritisci </li></ul><ul><li>Društvena anksioznost(introvertnost,nesigurnost,inferiornost) </li></ul><ul><li>Nepoštovanje usvojene etikecije </li></ul><ul><li>Manipulacija/igranje igara(vući nekoga za jezik) </li></ul>
 33. 33. Prepreke u komunikaciji <ul><li>1.komunikacija koja vređa (kritike,optužbe,sumnjičenja,ogovaranja,zadirkivanja, </li></ul><ul><li>ismevanje,ironija,pretnja,nedostatak takta </li></ul><ul><li>2.komunikacija koja izluđuje (kršenje dogovora,izbegavanje odgovora,dvosmislenost, neuvažavanje tuđih želja,traženje skrivenog značenja.. </li></ul><ul><li>3.nepoštena komunikacija -nametanje stereotipa,stavljanje reči u tuđa usta,stalno menjanje teme,optuživanje,zloupotreba statističkih podataka ,pretnje,poni ž enje,i z a z ivanje ose ć aja krivice,ignorisanje,ismevanje </li></ul>
 34. 34. Glavni činioci efikasne komunikacije <ul><li>1.konzistentnost verbalne i neverbalne komunikacije- da su usklađene,ukoliko nisu,većina će verovati neverbalnim porukama,dobar pošiljalac ih kombinuje i one su komplementarne </li></ul><ul><li>2.slušanje-aktivno </li></ul><ul><li>3.postavljanje pitanja </li></ul><ul><li>4.pozitivni stavovi </li></ul>
 35. 35. Pozitivnost <ul><li>Znači pružanje fidbeka drugima,bez kritiziranja njegove ličnosti,ali izražavanje nezadovoljstva datim ponašanjem. </li></ul><ul><li>Predstavlja analizu aktivnosti ili ocenjivanje nečijeg ponašanja-može imati formu TI poruke ili JA poruke. </li></ul><ul><li>To je način pružanja podrške, i sredstvo motivacije i ohrabrenja. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Znači pružanje fidbeka drugima,bez kritiziranja njegove ličnosti,ali izražavanje nezadovoljstva datim ponašanjem. </li></ul><ul><li>Predstavlja analizu aktivnosti ili ocenjivanje nečijeg ponašanja-može imati formu TI poruke ili JA poruke. </li></ul><ul><li>To je način pružanja podrške, i sredstvo motivacije i ohrabrenja. </li></ul>
 37. 37. Uputstvo za davanje korektivnog fidbeka - Treba ga izreći prijateljskim tonom - Da bude povezan sa potvrdnim fidbekom - Da bude kratak i neposredan - Ne upućivati ga na lične osobine,već na ponašanje - Treba da bude ograničen.Opširan fidbek otežava primaocu da shvati poruku - Treba uključiti i drugog slušaoca da ponudi dodatnu perspektivu - Još jednog slušaoca treba ohrabriti da pronađe alternativni put za postizanje određenog cilja
 38. 38. ‚‚ TI‚‚ i ‚‚JA‚‚ poruke <ul><li>Ti poruka- dajemo ocenu drugoj osobi </li></ul><ul><li>-Često izazivaju ozlojeđenost i defanzivno </li></ul><ul><li>Ponašanje </li></ul><ul><li>Ja poruka -opisujemo određenu vrstu ponašanja koje nas uznemirava ili ugrožava </li></ul><ul><li>- Izražavamo rezultate takvog ponašanja </li></ul><ul><li>- Osećanja koja ovakvo ponašanje prouzrokuje </li></ul><ul><li>aktivna pasivna </li></ul>
 39. 39. Tipovi neslušanja <ul><li>Pseudo(lažno )slušanje- suština se ne registruje </li></ul><ul><li>Slušanje na jednom nivou- prijem dela poruke(verbalnog)ostalo ne </li></ul><ul><li>Selektivno slušanje -filtriranje poruke </li></ul><ul><li>Selektivno odbijanje -koncentrisani samo na ono što ne žele da čuju,odbace ih </li></ul><ul><li>Upadanje u reč -stalno prekidanje govornika </li></ul><ul><li>Odbrambeno slušanje -doživljava se kao lični napad </li></ul><ul><li>Slušanje u ‚‚zasedi ‚‚ -slušanje je prilika da se napadne govornik </li></ul>
 40. 40. Aktivno slušanje <ul><li>Obavežite se na slušanje </li></ul><ul><li>Pa ž ljivo slu š amo š ta nam druga osoba govori </li></ul><ul><li>postavljamo pitanja (otvorenog,zatvorenog tipa,koje usmerava odgovor,Izbegavati ‚‚zašto‚‚-koristiti ‚‚šta‚‚ i ‚‚kako‚‚ </li></ul><ul><li>Parafraziramo -svojim rečima pokazati razumevanje za poruku </li></ul><ul><li>Ubacimo komentar (zaista,stvarno..aha..) </li></ul><ul><li>Tražimo dodatna objašnjenja </li></ul><ul><li>Hvatamo beleške </li></ul><ul><li>Rezimiramo </li></ul><ul><li>Gledamo govornika u oči </li></ul>
 41. 41. S t imulirajuća komunikacija <ul><li>znaci s t imulirajuće komunikacije: </li></ul><ul><li>1.nije lična već problemski orijentisana </li></ul><ul><li>2.primerena,a ne neprimerena </li></ul><ul><li>3.opisna, a ne procenjivačka </li></ul><ul><li>4.vrednujuća,a ne obezvređujuća </li></ul><ul><li>5.spajajuća,a ne razdvajajuća </li></ul><ul><li>6.određena,a ne opšta </li></ul><ul><li>7.nečija,a ne ničija </li></ul><ul><li>8.Stimulišuće slušajuća,a ne jednosmerno slušajuća </li></ul>
 42. 42. Dve prepreke za delotvornu međusobnu komunikaciju <ul><li>1.DEFANZIVNOST </li></ul><ul><li>Rezultat komunikacije je da se pojedinac oseća ugrožen ili napadnut </li></ul><ul><li>Samozaštita postaje najbitnija </li></ul><ul><li>Energija se troši na razradu odbrane pre nego na prijem informacija </li></ul><ul><li>Agresija,bes ,rivalstvo ili izbegavanje-se javljaju kao rezultat </li></ul><ul><li>NEPOTVRĐIVANJE </li></ul><ul><li>Rezultat komunikacije da se pojedinac oseća nekompetentan, bezvredan ili beznačajan </li></ul><ul><li>Prednost imaju nastojanja za ponovnim uspostavljanjem vlastite vrednosti </li></ul><ul><li>Energija se troši na prikazivanje vlastite važnosti više nego na prijem informacija </li></ul><ul><li>Isticanje samosvojnog ponašanja,povlačenje ili gubitak motivacije su uobičajena ponašanja </li></ul>
 43. 43. Određene osobine i veštine <ul><li>Bitne preduzetničke osobine: </li></ul><ul><li>- Analitičko sagledavanje postojećeg stanja </li></ul><ul><li>-Anticipiranje budućih događaja </li></ul><ul><li>-Sposobnost brzog i ispravnog odlučivanja </li></ul><ul><li>-Spremnost da se rizikuje </li></ul><ul><li>-Preuzimanje odgovornosti </li></ul><ul><li>-Otvorenost za nove ideje </li></ul>
 44. 44. Ličnost i stilovi komunikacije <ul><li>zatvoren </li></ul><ul><li>Analitičar Komandant </li></ul><ul><li>niska samouverenost visoka samouverenost </li></ul><ul><li>Prilagodljiv Izvođač </li></ul><ul><li>otvoren </li></ul>
 45. 45. Teškoće u procesu komuniciranja <ul><li>Organizacione teškoće </li></ul><ul><li>Teškoće vezane za f ormulaciju poruka </li></ul><ul><li>Teškoće vezane za psihološki profil </li></ul><ul><li>u č esnika </li></ul>
 46. 46. POSLOVNA KOMUNIKACIJA <ul><li>ŠTA je dobra poslovna komunikacija? </li></ul><ul><li>Komunikacija (komunikator, direktna, posredna, masovna, pošiljalac i primalac poruke) </li></ul><ul><li>Poslovna komunikacja (ostvariti ciljeve poslovnog subjekta, razmena informacija, usmerena na konkretan predmet, direktna ili preko mas-medija ) </li></ul>
 47. 47. Osnovne vrste poslovne komunikacije <ul><li>Komunikacija poslovnog subjekta sa okruženjem </li></ul><ul><li>Komunikacija unutar poslovnog subjekta </li></ul><ul><li>Šta je nukleus, kičma, suština poslovne komunikacije? </li></ul><ul><li>I N F O R M A C I J A </li></ul>
 48. 48. Preduslovi dobre poslovne komunikacije <ul><li>izvor (ko šalje poruku) </li></ul><ul><li>Sadržaj (šta se poručuje, struktura) </li></ul><ul><li>Kako se prenosi poruka (direktno, preko medija)? </li></ul><ul><li>Kome se šalje poruka? </li></ul><ul><li>Kakav je učinak, efekat poruke? </li></ul>
 49. 49. Određivanje ciljeva komunikacije 1.Bolja organizacija preduzeća 2.Bolja informisanost unutar pred. i u okruženju 3.Motivacija zaposlenih 4.Motivacija kupaca, korisnika usluga 5.Povećanje prodaje, potražnje za uslugom
 50. 50. <ul><li>6. Obaveštavanja korisnika usluga, potrošača o novostima, akcijama </li></ul><ul><li>7. Isticanje novog proizvoda, usluge </li></ul><ul><li>8. Poboljšanje imidža preduzeća </li></ul>
 51. 51. Izbor kanala komunikacije <ul><li>direktno preneti (pismeno, usmeno) </li></ul><ul><li>Lična prezentacija </li></ul><ul><li>Mediji </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Događaji i manifestacije </li></ul>
 52. 52. Utvrđivanje rezultata uspešnosti komunikacije <ul><li>Kako su ciljne grupe reagovale na poruku? </li></ul><ul><li>Da li se promenio njihov stav prema pošiljaocu poruke i njegovoj akciji? </li></ul><ul><li>Da li ih je poruka podstakla na aktivnost prema vama? </li></ul><ul><li>Kako je to delovalo na okruženje i konkurente? </li></ul>
 53. 53. Odnosi s javnošću <ul><li>Stvoriti što bolju saradnju između kompanije i okruženja </li></ul><ul><li>Izgradanja korporativnog imidža i identiteta </li></ul><ul><li>Odnosi sa medijima </li></ul><ul><li>Organizacija specijalnih događaja </li></ul><ul><li>Organizacija sastanaka </li></ul><ul><li>sponzorstvo </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Odnosi sa kupcima </li></ul><ul><li>Uticaj na ciljne grupe </li></ul><ul><li>Komunikacija sa nosiocima javnog mnjenja </li></ul><ul><li>Odnosi sa finansijskim institucijama </li></ul><ul><li>Odnosi sa društvenom zajednicom </li></ul><ul><li>Odnosi sa građanskim organizacijama, udruženjima i pokretima </li></ul>
 55. 55. Odnosi s medijima <ul><li>Ako nisi u medijima, kao da te nema </li></ul><ul><li>Štampa (lokalna-nacionalna, publikacije od posebnog značaja) </li></ul><ul><li>Elektronski mediji (reportaže, prikazi, intervjui, konferencije za štampu, novosti, pozitivni primeri) </li></ul><ul><li>Kako dopreti do medija? (spiskovi medija i novinara, susreti, prijemi i ručkovi, redovno obaveštavanje, fotografije i prateći materijal) </li></ul>
 56. 56. Imidž kompanije <ul><li>Lik kompanije (personality) </li></ul><ul><li>Korporativni identitet </li></ul><ul><li>Ugled (reputacija) </li></ul><ul><li>Usvojene vrednosti (poslovna etika) </li></ul><ul><li>(Harrison S: “Public relations”) </li></ul>
 57. 57. UPRAVLJANJE VREMENOM <ul><li>“ Dobar menad ž er ne ostavlja za sutra ono što njegov podređeni može da uradi danas. “ </li></ul><ul><li>George Odiorne </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Efikasno upravljanje vremenom-utvrdite kako ga trenutno koristite </li></ul><ul><li>Pratiti potrošnju vremena najmanje tri dana zaredom </li></ul><ul><li>Najveći ” potrošači vremena” su: </li></ul><ul><li>-sastanci </li></ul><ul><li>-papiri </li></ul><ul><li>-nezavršeni poslovi </li></ul>
 59. 59. <ul><li>- nedovoljan broj ljudi ili njihova neobučenost </li></ul><ul><li>-druženje i ćaskanje na poslu </li></ul><ul><li>-nedefinisana ovlašćenja ili odgovornosti </li></ul><ul><li>-nekvalitetni sistem kontrole i izveštavanja </li></ul><ul><li>-nepotpune informacije </li></ul><ul><li>- putovanja </li></ul>
 60. 60. Zašto je potrebno upravljati vremenom? <ul><li>Upravljanje vremenom daje vam sat do dva viška vremena. </li></ul><ul><li>To nije puka kontrola vremena već način da se poboljša svoj život u sledećim domenima: </li></ul><ul><li>1.smanjenje stresa - nedostatak vremena dovodi do stresa-donose se brzoplete odluke i akcije,nema planiranja,radi se po instktu a ne racionalno,rokovi se prekoračuju....a organizam trpi strašan pritisak. </li></ul><ul><li>2.ravnoteža između ličnog i poslovnog života </li></ul><ul><li>Radi se prekovremeno jer ne mogu da završe u radnom vremenu to se odražava na porodični i društveni život. </li></ul><ul><li>Dobro organizovan znači više energije za porodicu,sebe posao. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>3.povećanje produktivnosti </li></ul><ul><li>Pošto je vreme jedinstven resurs koji se ne može vratiti i troši se istog momenta kada se dobije,od njegovog efikasnog korišćenja zavisi vaša produktivnost,ukoliko u istom vremenu uradite više poslova vi ste produktivniji. </li></ul><ul><li>4.postizanje ciljeva </li></ul><ul><li>Ljudi koji nemaju ciljeve,nemaju problema sa vremenom,ništa ne postižu </li></ul><ul><li>Oni koji imaju jasne ciljeve,treba im vreme da ih ostvare. </li></ul><ul><li>Upravljanje vremenom nije najpreciznije-jer ljudi ne mogu upravljati vremenom već sobom u odnosu na vreme,na koji način ćemo ga koristiti. </li></ul>
 62. 62. PREDLOZI ZA ORGANIZACIJU VREMENA <ul><li>1.Zapitajte se koje poslove obavljate </li></ul><ul><li>2.Analizirajte krizne situacije </li></ul><ul><li>3.Razmislite o tome koliko i kada vas prekidaju </li></ul><ul><li>4.Planirajte </li></ul><ul><li>5.samodisciplina </li></ul><ul><li>6.Administrativna pomoć </li></ul><ul><li>7.Upravljajte vremenom 24 časa. </li></ul>
 63. 63. MOTIVACIJA
 64. 64. <ul><li>ZNAČAJ MOTIVACIJE </li></ul>ZNAČAJ MOTIVACIJE Radni učinak Volja - motivacija Sposobnost Prilika - šansa
 65. 65. POJAM I ZNAČAJ MOTIVACIJE <ul><li>Motivacija predstavlja skup procesa koji podstiču, u s meravaju i održavaju ljudsko ponašanje ka odredjenom cilju </li></ul><ul><li>Značaj motivacije: motivacija pokreće svaku ljudsku aktivnost, u organizaciji i van nje </li></ul>Ne zadovoljena potreba tenzija akcija Zadovoljena potreba
 66. 66. DIMENZIJE MOTIVACIJE <ul><li>Pravac motivacije </li></ul><ul><li>Intenzitet motivacije </li></ul><ul><li>Postojanost motivacije </li></ul>
 67. 67. TEORIJE MOTIVACIJE <ul><li>Teorije sadržaja (potreba): objašnjavaju koje potrebe pokreću ljude na aktivnosti u organizaciji </li></ul><ul><ul><li>Maslow-ljeva teorija hijerarhije potreba </li></ul></ul><ul><ul><li>Alderfer-ov ERG model </li></ul></ul><ul><ul><li>Hertzbergova teorija dva faktora </li></ul></ul><ul><ul><li>McClellandova teorija tri potrebe </li></ul></ul><ul><li>Teorije procesa:objašnjavaju proces putem koga se pokreće ljudska aktivnost u organizaciji </li></ul><ul><ul><li>Teorija cilja </li></ul></ul><ul><ul><li>Teorija jednakosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Teorija očekivanja </li></ul></ul>
 68. 68. HIJERARHIJA POTREBA - MASLOW <ul><li>Zaposlene pokreće pet grupa potreba </li></ul><ul><ul><li>Fiziološke potrebe </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe sigurnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe pripadnost i </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe samopoštovanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe samorealizacije </li></ul></ul><ul><li>Potrebe su uredjene hijerarhijski </li></ul><ul><ul><li>potrebe višeg reda se ne mogu pojaviti kao motivatori sve dok se ne zadovolje potrebe nižeg reda </li></ul></ul><ul><ul><li>Kada se zadovolje potrebe nižeg reda prestaju da budu motivatori i tu ulogu preuzimaju potrebe višeg reda </li></ul></ul>
 69. 69. HIJERARHIJA POTREBA HIJERARHIJA POTREBA FIZIOLOŠKE POTREBE POTREBE SIGURNOSTI POTREBE PRIPADNOSTI POTREBE SAMOPOŠTOVANJA POTREBE SAMOREALIZACIJE
 70. 70. ERG MODEL - ALDERFER <ul><li>Tri grupe potreba </li></ul><ul><ul><li>Egzistencijalne ( E xistential) </li></ul></ul><ul><ul><li>Povezivanja ( R elatedness) </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoja ( G rowth) </li></ul></ul><ul><li>Sličnosti sa Teorijom hijerarhije potreba </li></ul><ul><li>Razlike u odnosu na Teoriju hijerarhije potreba </li></ul><ul><ul><li>Relativizacija hijerarhijske uređenosti potreba zbog različite snage pojedinih potreba ljudi u zavisnosti od ličnih i socijalnih faktora </li></ul></ul><ul><ul><li>Pored principa satisfakcije kroz progresiju uvodi princip regresije kroz frustraciju </li></ul></ul><ul><li>Implikacije za menadžere </li></ul><ul><ul><li>Potreba diferenciranog pristupa zaposlenima u motivisanju </li></ul></ul><ul><ul><li>Moguće je motivaciju zasnivati na nižim potrebama onda kada se ne mogu zadovoljiti više potrebe </li></ul></ul>
 71. 71. TEORIJA DVA FAKTORA-HERTZBERG <ul><li>Različiti faktori izazivaju zadovoljstvo i nezadovoljstvo zaposlenih </li></ul><ul><li>Higijenski faktori odredjuju prisustvo i odsustvo nezadovoljstva </li></ul><ul><li>Motivacioni faktori odredjuju prisustvo i odsustvo zadovoljstva </li></ul><ul><li>Zaposleni može biti motivisan i zadovoljan samo ako su uključeni i motivatori </li></ul><ul><li>Prisustvo samo higijenskih faktora neće postići motivaciju i puno iskorišćenje ljudskih potencijala </li></ul>
 72. 72. HERTZBERGOVE SKALE HIGIJENSKI FAKTORI Plata Uslovi rada Politika i procedure Odnosi sa rukovodiocima Sigurnost posla Odnosi sa kolegama LOŠI DOBRI NEZADOVOLJSTVO PRISUTNO NEMA NEZADOVOLJSTVA MOTIVACIONI FAKTORI Postignuće Priznanje Posao po sebi Napredovanje Razvoj i učenje LOŠI DOBRI NEMA ZADOVOLJSTVA ZADOVOLJSTVO PRISUTNO
 73. 73. VRSTE POSLA PREMA HERTZBERGU NISKO VISOKO ZADOVOLJSTVO POSLOM VISOKO NISKO NEZADOVOLJSTVO POSLOM Zaposleni ima malu platu, slabe pogodnosti, loše uslove rada, loše odnose sa kolegama, organizacija je loša, posao je monoton, nema mogućnoast za razvoj i napredovanje, nema autonomije i odgovornosti Zaposleni ima malu platu, loše uslove rada i pogodnosti kao i lošu organizaciju ali ima autonomnu poziciju, mogućnosti za napredovanje i razvoj Zaposleni ima dobru platu i uslove rada, dobru organizaicju i odnose sa kolegama ali ima monoton posao koji ne pruža mogućnost za napredovanje i razvoj, nema autonomiju i odgovornost na poslu Zaposleni je dobro plaćen, ima dobre uslove rada, dobre odnose sa kolegama, organizacije je sredjena, posao je izazovan,ima mogućnost napredovanja i razvoja i bisoku autonomiju i odgovornost
 74. 74. TEORIJA POTREBA McCLELLAND-A <ul><li>Ljude u organizaicji pokreću tri grupe potreba </li></ul><ul><ul><li>Potrebe pripadnosti, prihvatanja od drugih </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe za moći i uticajem, kontrolom drugih </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebe postignuća, uspeha, rezultata </li></ul></ul><ul><li>Ljudi sa visoko izraženom potrebom za postignućem prefereriraju posao koji nudi: </li></ul><ul><ul><li>Autonomiju </li></ul></ul><ul><ul><li>Odgovornost </li></ul></ul><ul><ul><li>Izazovnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Rizik </li></ul></ul><ul><ul><li>Povratnu informaciju o uspehu </li></ul></ul><ul><li>Takve pojedince treba nagradjivati </li></ul><ul><ul><li>Priznanjem </li></ul></ul><ul><ul><li>Novim izazovnim zadatkom sa više autonomije </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogućnošću da uče i razvijaju se </li></ul></ul>
 75. 75. TEORIJA POTREBA McCLELLAND-A <ul><li>Ljudi bol j e rade kada imaju postavljen cilj umesto da im se kaže da </li></ul><ul><li>“ rade najbolje što znaju”. Cilj omogućuje da se odredi napor koji treba uložiti. </li></ul><ul><li>Svaki zaposleni treba da ima odredjen, jasan, pecifičan i, po mogućstvu, kvantifikovan cilj </li></ul><ul><li>Cilj treba da bude teško ostvariv ali ostvariv. Neostvariv i lako ostvariv cilj su destimulativni </li></ul><ul><li>Zaposleni treba da dobija stalnu povratnu informaciju o tome kako </li></ul><ul><li>ostvaruje svoje ciljeve </li></ul><ul><li>Participacija u postavljanju ciljeva i motivacija </li></ul><ul><li>Samopouzdanje i motivacija </li></ul>
 76. 76. TEORIJA POSTAVLJANJA CILJEVA <ul><li>Ljudi bol j e rade kada imaju postavljen cilj umesto da im se kaže da “rade najbolje što znaju”. Cilj omoguićuje da se odredi napor koji treba uložiti. </li></ul><ul><li>Svaki zaposleni treba da ima odredjen, jasan, pecifičan i, po mogućstvu, kvantifikovan cilj </li></ul><ul><li>Cilj treba da bude teško ostvariv ali ostvariv. Neostvariv i lako ostvariv cilj su destimulativni </li></ul><ul><li>Zaposleni treba da dobija stalnu povratnu informaciju o tome kako ostvaruje svoje ciljeve </li></ul><ul><li>Participacija u postavljanju ciljeva i motivacija </li></ul><ul><li>Samopouzdanje i motivacija </li></ul>
 77. 77. TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Motivacija zaposlenih ne zavisi samo od nagrada već i od </li></ul><ul><ul><li>Odnosa uloženog napo ra i dobijene nagrade </li></ul></ul><ul><ul><li>Poređenja sopstvenog odnosa napora i nagrada sa odnosom napora i nagrada referentnih osoba </li></ul></ul><ul><li>Zaposleni su motivisani kada percepiraju pravednu distribuciju nagrada prema uloženom radu </li></ul><ul><li>Pravedna distribucija nagrada postoji kada je uravnotežen odnos zalaganja i nagrada svih zaposlenih </li></ul><ul><li>Zaposleni su demotivisani kada percipiraju nejednaku distribuciju nagrada bilo u obliku preplaćenosti bilo u obliku potplaćenosti </li></ul>
 78. 78. TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Osoba koja se upoređuje </li></ul><ul><li>Inputi koje ta osoba ulaže u organizaciji: rad, iskustvo, obrazovanje </li></ul><ul><li>Autputi koje ta osoba dobija ulaganjem inputa: novčane i nenovčane nagrade (priznanje, status) </li></ul><ul><li>Referentna osoba ili grupa – osoba ili grupa za poređenje </li></ul><ul><ul><li>Iskustvo same osobe iz organizacije ili van nje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolega iz iste organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Kolega van organizacije </li></ul></ul><ul><li>Inputi referentne osobe </li></ul><ul><li>Autputi referentne osobe </li></ul>
 79. 79. TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><ul><li>Jednakost/pravičnost: osoba percipira da je njen racio inputa i autputa jednak onome kod referentne osobe </li></ul></ul><ul><ul><li>Potplaćenost. Osoba percipira da ulaže više inputa od referentne osobe za istu nagradu ili da za isti uloženi input kao referentna osoba dobija manju nagradu od nje </li></ul></ul><ul><ul><li>Preplaćenost. Osoba percipira da ulaže manje napora od referentne osobe za istu nagradu ili da dobija veću nagradu od referentne osobe za isti uloženi napor </li></ul></ul>
 80. 80. TEORIJA JEDNAKOSTI <ul><li>Suočeni sa situacijom nejednakosti zaposleni mogu da: </li></ul><ul><ul><li>Promene svoje inpute (npr. da smanje uloženi napor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Promene svoje autpute (npr. da traže veću platu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Promene percepciju sopstvenih inputa i autputa </li></ul></ul><ul><ul><li>Promene percepciju inputa i autputa referentne osobe </li></ul></ul><ul><ul><li>Promene referentnu osobu sa kojom se porede </li></ul></ul><ul><ul><li>Promene posao i preduzeće u kome rade </li></ul></ul><ul><li>Preplaćenost nekih osoba u organizaciji najčešće ne povećava njihovu motivaciju ali smanjuje motivaciju ostalih zaposlenih </li></ul>
 81. 81. TEORIJA OČEKIVANJA <ul><li>Motivacija kao kognitivni proces u kome pojedinac racionalno i slobodno odlučuje (pravi izbore) da li će i koje ponašanje da preduzme i to u zavisnosti od njegovih procena efekata tih ponašanja </li></ul><ul><li>Motivacija kao rezultanta tri faktora: </li></ul><ul><ul><li>Očekivanje - verovanje pojedinca da će određeno ponašanje odnosno ulaganje napora dovesti do rezultata prvog reda (performanse) </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumentalnost - percepcija verovatnoće da će rezultati prvog reda dovesti do rezultata drugog reda (nagrade) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valenca - preferencija koju pojedinac ima prema određenoj vrsti nagrada </li></ul></ul>
 82. 82. TEORIJA OČEKIVANJA <ul><li>Implikacije za menadžere </li></ul><ul><ul><li>Zaposlene treba uveriti da će njihov napor dovesti do ciljnog rezultata i da će oni biti sposobni da ostvare postavljene zadatke </li></ul></ul><ul><ul><li>Obuka povećava motivaciju jer povećava uverenost da će ulaganje napora dovesti do rezultata </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaposlene treba uveriti da će njihov rezultat sigurno dovesti do nagrade. Važna je konzistentnost i doslednost u nagrađivanju. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treba poznavati zaposlene i znati koja nagrada za svakog pojedinca ima vrednost </li></ul></ul>
 83. 83. TEORIJE MOTIVAC I JE PREPORUKE ZA MENADŽERE <ul><li>Upoznajte svoje ljude – za različite ljud e iste potrebe su od različitog značaja. Morate znati tačno šta pokreće vaše zaposlene: novac, prijateljstvo, status i moć, izazov i sloboda. </li></ul><ul><li>Obratite pažnju na motivatore. Platom niko nikada neće biti zadovoljan. </li></ul><ul><li>Posvetite se osobama sa jako izraženom potrebom za postignućem, dajte im slobodu i izazovne poslove – to je sve što traže </li></ul>
 84. 84. TEORIJE MOTIVAC I JE PREPORUKE ZA MENADŽERE <ul><li>Postavljajte ciljeve i informišite zaposlene o tome kako ih ostvaruju </li></ul><ul><li>Budite pravedni i otvoreni u dodeljivanju nagrada </li></ul><ul><li>Pomozite zaposlenima da postignu rezultate </li></ul><ul><li>Budite dosledni i konzistentni u dodeljivanju nagrada </li></ul>
 85. 85. NACIONALNA KULTURA I MOTIVACIJA <ul><li>Nacionalne kulture sa visokom izbegavanjem neizvesnosti uslovljavaju snažne potrebe sa sigurnošću u motivaciji zaposlenih </li></ul><ul><li>Kulture sa tzv. «muškim vrednostima» koje su uz to individualističke impliciraju visok intenzitet potreba postignuća, razvoja i samo realizacije. </li></ul><ul><li>Kolektivističke i tzv. «ženske» kulture favorizuju potrebe pripadnosti među njenim članovima nad ostalim vrstama potreba. </li></ul>
 86. 86. INDIKATORI KLIME, MOTIVISANOSTI I RADNOG MORALA ZAPOSLENIH <ul><li>Z adovoljstv o zaposlenih dimenzijama posla: </li></ul><ul><ul><li>visina plate </li></ul></ul><ul><ul><li>sigurnost posla </li></ul></ul><ul><ul><li>organizovana ishrana </li></ul></ul><ul><ul><li>materijalne pogodnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>odnosi sa kolegama </li></ul></ul><ul><ul><li>stil rukovodjenja </li></ul></ul><ul><ul><li>atmosfera na poslu </li></ul></ul><ul><ul><li>odsustvo sukoba u preduzeću </li></ul></ul><ul><ul><li>briga preduzeća za zaposlene </li></ul></ul><ul><ul><li>organizacija preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>raznovrstan rad </li></ul></ul><ul><ul><li>izazovan posao </li></ul></ul><ul><ul><li>mogućnost napredovanja u službi </li></ul></ul><ul><ul><li>mogućnost učenja i stručnog usavršavanja </li></ul></ul>
 87. 87. TIMOVI Bo đa,menadžer Konflikti
 88. 88. <ul><li>Forma organi z ovanja rada –relativno nova </li></ul><ul><li>(često se koristi kao sinonim za grupu) </li></ul><ul><li>TIM je formalna grupa čiji članovi imaju komplementarne veštine i kompetencije,okupljeni su oko zajedničkog cilja ili skupa radnih ciljeva za čije ostvarenje su podjednako svi odgovorni. </li></ul>
 89. 89. Zašto se uspostavlja tim? <ul><li>Efikasniji je od bilo kog oblika rada </li></ul><ul><li>Omogućava rešavanje kompleksnih problema </li></ul><ul><li>Daje više nego zbir pojedinaca </li></ul><ul><li>Omogućuje maksimalan doprinos pojedinca pri maksimalnoj međuzavisnosti članova </li></ul>
 90. 90. <ul><li>Dimenzije timskog rada </li></ul><ul><li>1.Ostvarivanje postavljenog cilja </li></ul><ul><li>2.Obezbeđivanje dobre klime(uzajamno poštovanje,pomaganje,podržavanje i podsticanje) </li></ul><ul><li>(autokrate-samo rezultate;samo dobra klima-klub za druženje,tim mora obuhvatiti obe dimenzije) </li></ul>
 91. 91. Tipologija radnih timova <ul><li>Po MOHRMANU timovi se razlikuju u pogledu: </li></ul><ul><li>1. ZADATKA ili svrhe: a) Radni timovi bave se poslom(razvoj novih proizvoda, obezbeđenje usluge potrošačima)koji spada u delatnost organizacije </li></ul><ul><li>b) Timovi za unapređenje orijentisani su na zadatak da povećaju efikasnost procesa koje organizacija koristi </li></ul>
 92. 92. <ul><li>2.Vremene trajanja: privremeni ili trajni </li></ul><ul><li>3.U pogledu veze tima sa strukturom organizacije </li></ul><ul><li>mogu biti nadređeni (kada je aktivnost tima iznad funkcionisanja radnih jedinica u organizaciji) </li></ul><ul><li>Intaktni -timovi koji ne prelaze delokrug svog rada </li></ul>
 93. 93. E.SUNDRSTOM razlikuje <ul><li>4 tipa timova: </li></ul><ul><li>Savetodavni -komiteti ,odbori,savetodavna tela </li></ul><ul><li>Proizvodni -timovi za proizvodnju,letački.. </li></ul><ul><li>Projektantski- istraživačke grupe,razvojni </li></ul><ul><li>Akcioni- sportski,zabavljačke grupe,hirurški </li></ul>
 94. 94. Efikasnost timova Pošto timovi predstavljaju jednu vrstu grupe, faktori koji utiču na uspešnost grupe utiču i na efikasnost tima. Po jednima: 1. obuka koju pohađaju članovi tima 2.Spremnost menadžmenta da podeli informacije sa timom 3.Davanje autoriteta timu potreban za donošenje odluke i samostalnosti u radu 4. nagrađivanje
 95. 95. ŠTA UGROŽAVA EFIKASNOST TIMA <ul><li>GREŠKE MENADŽMENTA-nejasni radni zadaci,nedostatak poverenja,loš kvalitet osoblja.. </li></ul><ul><li>GREŠKE ČLANOVA TIMA-pružanje otpora, konflikti,stilovi rada </li></ul><ul><li>GRUPNI STAVOVI-konformizam </li></ul>
 96. 96. ULOGE U TIMU po BELBINU <ul><li>ULOGE ORIJENTISANE KA AKCIJI: </li></ul><ul><li>izazivač,udarnik,zaključivač </li></ul><ul><li>ULOGE ORIJENTISANE KA LJUDIMA: </li></ul><ul><li>koordinator,timski radnik,istraživač </li></ul><ul><li>RACIONALNE ULOGE: </li></ul><ul><li>inovator,ocenjivač,spesijalist </li></ul>
 97. 97. Problemi rukovođenja <ul><li>Šta je rukovođenje? </li></ul>Proces upravljanja određenim poslovima,poduhvatima ili sistemima radi što efikasnijeg dostizanja cilja. Potprocesi: Planiranje Organizovanje Vođenje Kontrola( monitoring aktivnosti i zaposlenih)
 98. 98. Ko je menadžer <ul><li>Vođa-menađžer-član grupe koji utiče na aktivnost.Ima potrebu za vlašću,prestižom,materijalnom dobiti. </li></ul>Ko je menadžer
 99. 99. Tipovi menadžera <ul><li>tipovi menadžera(vođa- Mekabi) : </li></ul><ul><li>Zanatlija </li></ul><ul><li>Borac u džungli </li></ul><ul><li>Čovek kompanije </li></ul><ul><li>Kockar </li></ul><ul><li>Graditelj sopstvene ličnosti </li></ul>
 100. 100. <ul><li>Tipovi menadžera(Adižes ): </li></ul><ul><li>Usamljeni jahač </li></ul><ul><li>Birokrata </li></ul><ul><li>-Palikuća(stalno nove ideje) </li></ul><ul><li>-Super sledbenik </li></ul><ul><li>-Beskorisan čovek </li></ul>
 101. 101. <ul><li>Tipovi menadžera: </li></ul><ul><li>Diktator </li></ul><ul><li>Birokrata </li></ul><ul><li>Čovek iz viših slojeva </li></ul><ul><li>Izvršilac </li></ul>
 102. 102. <ul><li>Tipovi menadžera na osnovu saznajnog procesa koji koriste kod prikupljanja i vrednovanja informacija </li></ul><ul><li>Jungov model: </li></ul><ul><li>SENSING Managers (smisleni) </li></ul><ul><li>INTUITIVE Managers (intuitivni) </li></ul><ul><li>THINKING Managers (promišljeni) </li></ul><ul><li>FEELING Managers (osećajni) </li></ul>
 103. 103. ULOGA MENADŽERA <ul><li>Međuljudska </li></ul><ul><li>Informaciona </li></ul><ul><li>Uloga u odlučivanju </li></ul>
 104. 104. VEŠTINE MENADŽERA I UPRAVLJANJE NA RAZLIČITIM NIVOIMA <ul><li>Viši novo menadžmenta Niži nivo menadžmenta </li></ul><ul><li>Tehničke veštine </li></ul><ul><li>Veštine međuljudskih odnosa </li></ul><ul><li>Konceptualne veštine </li></ul>
 105. 105. Stilovi rukovođenja <ul><li>Stil naređivanja </li></ul><ul><li>Stil vođenja </li></ul><ul><li>Stil podsticanja </li></ul><ul><li>Stil delegiranja </li></ul>
 106. 106. Hijerarhija preduzetničkih veština (menadžerskih ) Upravljanje stresom upravljanje vremenom utvrđivanje prioriteta i ciljeva samosvesnos t
 107. 107. Nova filozofija menadžmenta <ul><li>Čovek se tretira kao kompleksna i jedinstvena celina,emocionalna i iracionalna,a ne isključivo racionalno biće. </li></ul><ul><li>Zahteva od menadžera-poverenje,decentralizaciju i distribuciju informacija i znanja,obrazovanje i veštinu obučavanja,jasne uloge i odgovornosti,slobodu delovanja,povratne informacije,motivisanje i resurse potrebne za delovanje,a okvir za delovanje su poslovni prioriteti i ciljevi koje moraju znati svi zaposleni. </li></ul>
 108. 108. Konflikti <ul><li>U jednom istraživanju,menadžeri su izjavili da oko 20% svog vremena troše na rešavanje konflikata </li></ul><ul><li>Konflikt je: </li></ul><ul><li>Neslaganje između dva ili više članova organizacije ili grupa koje se pojavljuje usled toga što dele retke resurse,radne zadatke,imaju različite ciljeve,stavove ili percepcije </li></ul><ul><li>Proces koji počinje kada jedna strana percipira da ona druga preduzima ili namerava da preduzme akciju koja ugrožava njene interese </li></ul><ul><li>Situacija kada pojedinci ili grupe rade jedni protiv drugih umesto jedni sa drugima </li></ul>
 109. 109. ELEMENTI KONFLIKTA <ul><li>Prethodni uslovi za pojavu konflikta : </li></ul><ul><li>oskudica resursa,pogrešna politika organizacije,loš sistem nagrađivanja,pogrešne percepcije grupa </li></ul><ul><li>Afektivna stanja pojedinca i grupa: </li></ul><ul><li>Stres,tenzija,neprijateljstvo,anksioznost </li></ul><ul><li>Kognitivna stanja pojedinca i grupa : verovanje,svest,saznanje da postoji konfliktna situacija,da druga strana može biti ili već jeste ugrozila interese subjekta </li></ul><ul><li>Konfliktno ponašanje(akcije ): od pasivnog otpora do agresije na drugu stranu </li></ul>
 110. 110. IZVORI KONFLIKATA <ul><li>Organizacioni izvori konflikata </li></ul><ul><li>Deoba ograničenih resursa od strane dva ili više pojedinaca ili grupa. </li></ul><ul><li>Međuzavisnost u obavljanju radnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Međusobno suprostavljeni ciljevi </li></ul><ul><li>Visoka diferenciranost organizacionih jedinica. </li></ul><ul><li>Razlike u kriterijumu ocene perfomansi i sistemu nagrađivanja </li></ul><ul><li>Organizacione nejasnoće i nedostaci </li></ul>
 111. 111. IZVORI KONFLIKATA <ul><li>Interpersonalne razlike mogu biti izvori konflikata </li></ul><ul><li>Pogrešna percepcija i atributizacija </li></ul><ul><li>Greška u komuniciranju,negativni kriticizam </li></ul><ul><li>Nepoverenje </li></ul><ul><li>Personalne karakteristike i vrednosni sistem </li></ul>
 112. 112. VRSTE KONFLIKATA <ul><li>1. Intrapersonalni -konflikti unutar pojedinca </li></ul><ul><ul><li>Sukobi motiva,potreba i mogućnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Izazivaju emocije,frustracije,anksioznost </li></ul></ul><ul><li>2. interpersonalni -između pojedinaca </li></ul><ul><li>3. konflikti između grupa </li></ul><ul><li>4. konflikti između organizacija </li></ul><ul><li>5. konflikti uloga- vrsta intrapersonalnih konflikata </li></ul><ul><li>konflikti između zahteva jedne uloge </li></ul><ul><li>konflikti između različitih uloga pojedinca </li></ul><ul><li>konflikt između ličnosti i uloga </li></ul>
 113. 113. Negativni efekti konflikata <ul><li>Konflikti narušavaju normalno funkcionisanje preduzeća </li></ul><ul><li>Konflikti naglašavaju emocije umesto razuma prilikom odlučivanja </li></ul><ul><li>Konflikti skreću pažnju sa organizacionih na personalne ciljeve </li></ul><ul><li>Konflikti izazivaju više ljudskih reakcija sa izrazito negativnim efektima- stres,frustracije,depresije ... </li></ul>
 114. 114. Pozitivni efekti konflikata <ul><li>Stimulišu kritičku analizu </li></ul><ul><li>Motivišu ljude </li></ul><ul><li>Često su predznak i uzrok neophodnih organizacionih promena </li></ul><ul><li>Pročišćavaju internu sredinu i otklanjaju skrivene sukobe </li></ul><ul><li>Konflikti između grupa stimulišu saradnju unutar grupe </li></ul>
 115. 115. Strategije rešavanja konflikata <ul><li>Formulisanje nadre đ enog cilja </li></ul><ul><li>Intenviziranje socijalnog kontakta </li></ul><ul><li>Prinuda </li></ul><ul><li>pregovaranje: medijacija ili arbitraža </li></ul><ul><li>Izglađivanje </li></ul><ul><li>Izbegavanje konflikata </li></ul><ul><li>Formalizacija i standardizacija </li></ul><ul><li>Glasanje </li></ul><ul><li>Interaktivno rešavanje problema </li></ul><ul><li>kompromis </li></ul>
 116. 116. Kako rešiti konflikt lično ? <ul><li>Na poslu su neki konflikti neizbežni </li></ul><ul><li>Ako se svađamo –svađajmo se konstruktivno ,iskoristimo konflikt da budemo kreativni ,otvoreni.Ne dozvoliti da konflikti traju beskonačno. </li></ul><ul><li>Jasna,otvorena,direktna i konstruktivna komunikacija </li></ul><ul><li>Konflikt je bolje rešiti sada nego kasnije-prekinuti igru čekanja da onaj drugi prizna grešku </li></ul><ul><li>Umesto besne reakcije ljubazno pitati šta nije jasni ili tražiti objašnjenje-jer ne greše svi namerno </li></ul><ul><li>Ne dopustiti da emocije u momentu nadvladaju(izbroj do..100...) </li></ul><ul><li>Naučimo da prihvatimo različitosti -ne moraju svi da misle isto </li></ul><ul><li>Izvinimo se za svoje greške,istaći zašto je vama važno da rešite konflikt </li></ul><ul><li>Ostvariti uvid u konflikt i postaviti cilj za rešenje </li></ul><ul><li>Ukoliko lični napori ne pomognu - pozovite posrednika -neutralnu osobu </li></ul>
 117. 117. STRES
 118. 118. Šta je stres ? <ul><li>Štetna psihološka i fizička reakcija pojedinaca koji nisu u stanju da se izbore sa zahtevima koje im nameće okruženje. </li></ul><ul><li>Stres ne izazivaju spoljašnji problemi-već način na koji pojedinac pokušava da izađe na kraj sa njima. </li></ul><ul><li>Spoljašnje situacije,pritisci, daju telu poruku da reaguje kao da se susreće sa fizičkom pretnjom. </li></ul>
 119. 119. <ul><li>Ako se često susrećemo sa raznim pritiscima postajemo još ranjiviji i nastupaju zdravstveni problemi,simptomi stresa:poremećaj varenja,mučnina, </li></ul><ul><li>glavobolja, bol u leđima,gubitak apetita, poremećaj sna,razdražljivost-dugoročno može doći do oboljenja krvnih sudova,čira na želudcu,depresije..... </li></ul>
 120. 120. <ul><li>Svaki stres ima svoju psihološku,fiziološku i bihevioralnu stranu </li></ul><ul><li>- Fiziološka -kod stresa se uzbudi neurovegetativni deo sistema(koji nije opod uticajem naše volje)gde dolazi do porasta pritiska, glavobolje,vrtoglavice, porast šećera u krvi,tahikardije,napetost mišića... </li></ul>
 121. 121. <ul><li>- Psihološka strana-javlja se osećanje straha, unezverenost,nervoze,napetosti depresija,nezadovoljstvo poslom,dosada </li></ul><ul><li>organizam se priprema za beg ili borbu.. </li></ul><ul><li>Bihevioralni -gubitak apetita,povećano konzumiranje alkohola i cigareta,nesanica, povećano odsustvovanje sa posla,pravljenja grešaka,agresivan stav prema kolegama... </li></ul>
 122. 122. Kako stres utiče na organizam _ ? <ul><li>Nakon burne reakcije nivo kortizola i adrenalina opada,srčani ritam,varenje i metabolizam se vraća u normalu. </li></ul><ul><li>Ako su stresne situacije učestale organizam nema vremena da se oporavi,nastupa hronični stres kao rezultat lošeg adaptivnog odgovora pojedinca. </li></ul><ul><li>-Stres različito deluje na različite ljude. </li></ul>
 123. 123. <ul><li>Hronični stres -osećanje depresivnosti,nelagode,potmuli strah,neurotske reakcije(klasične neuroze, fobije)-manje intenzivno </li></ul><ul><li>Akutni stres -strašne noćne more,fleš bek,proživljavanje stresogene situacije u sadašnjosti,čovek misli da je ušao u psihozu. </li></ul>
 124. 124. Izvori stresa <ul><li>-Stresori mogu biti važni životni događaji : </li></ul><ul><li>smrt člana porodice,razvod ,bolesti,trudnoće ali i kupovina stana ili kuće. </li></ul><ul><li>-Velike životne prekretnice -završetak školovanja,odlazak na fakultet,promena posla... </li></ul><ul><li>- kontakti sa agresivnim,bezobraznim,strogim ljudima </li></ul><ul><li>-razni telesni nadražaji -buka jako svetlo,vrućina, skučen prostor,gužva u saobraćaju. </li></ul><ul><li>- Mentalne zamke -negativno razmišljanje,nerealna očekivanja,previše samokritičnosti,razmišljanje o budućnosti.... </li></ul>
 125. 125. Izvori stresa na poslu <ul><li>1.VREMENSKI stresori </li></ul><ul><li>-preopterećenje radom </li></ul><ul><li>-nedostatak kontrole </li></ul><ul><li>2. Stresori SUPROSTAVLJANJA </li></ul><ul><li>-sukobi proizašli zbog definisanja i rešavanja problema </li></ul><ul><li>-Interakcijski sukobi </li></ul>
 126. 126. <ul><li>3. SITUACIONI stresori </li></ul><ul><li>-nepovoljni radni uslovi </li></ul><ul><li>-Iznenadne i brze promene </li></ul><ul><li>4.OČEKIVANI stresori </li></ul><ul><li>-neugodna očekivanja </li></ul><ul><li>-strah </li></ul>
 127. 127. <ul><li>Jedna trećina ljudi između 25-44 godine kao glavni uzrok stresa vidi svoj posao. </li></ul><ul><li>za 30% muškaraca posao je izvor stresa,a kod žena je oko 15%. </li></ul><ul><li>porodica je izvor stresa za 29% žena i za 9% muškaraca </li></ul>
 128. 128. <ul><li>Istraživanja u preduzećima su pokazala da su najčešći izvori stresa: </li></ul><ul><li>Ekonomska situacija </li></ul><ul><li>Razvoj nove tehnologije </li></ul><ul><li>Političke promene </li></ul><ul><li>Nedostatak komunikacije </li></ul><ul><li>Stil upravljanja </li></ul><ul><li>Nedostatak podrške u upravljanju </li></ul><ul><li>Razvoj karijere </li></ul><ul><li>Fizičko stanje </li></ul><ul><li>Zahtevi posla </li></ul><ul><li>Stepen autonomije u radu </li></ul>
 129. 129. <ul><li>Sukob interesa </li></ul><ul><li>Nadređeni </li></ul><ul><li>Kolege </li></ul><ul><li>Sopstveno osoblje </li></ul><ul><li>Porodična situacija </li></ul><ul><li>Tip ličnosti </li></ul><ul><li>Sposobnost prilagođavanja promenama </li></ul><ul><li>Motivacija </li></ul><ul><li>Fizički strah </li></ul><ul><li>Tolerancija prema dvosmislenosti(neodređenosti) </li></ul>
 130. 130. Ciljevi upravljanja stresom <ul><li>Eliminisanje stresora </li></ul><ul><li>Razvijanje otpornosti prema stresu </li></ul><ul><li>Borba protiv stresa </li></ul>
 131. 131. Kako se izboriti sa stresom ? <ul><li>Strategije za oslobađanje od stresa mogu se razmatrati na dva nivoa: individualne strategije i strategije na nivou organizacije </li></ul><ul><li>INDIVIDUALNE strategije : </li></ul><ul><li>Tehnike relaksacije </li></ul><ul><li>Vežbe </li></ul><ul><li>Vežbe disanja </li></ul><ul><li>Razgovor sa poznanicima </li></ul>
 132. 132. <ul><li>Humor </li></ul><ul><li>Muzika </li></ul><ul><li>Napuštanje poslovnog okruženja </li></ul><ul><li>Samopouzdanje </li></ul><ul><li>Individualno planiranje </li></ul><ul><li>Organizacija vremena </li></ul><ul><li>Zdrava ishrana </li></ul><ul><li>Zdrav život,naučite da se odmarate </li></ul>
 133. 133. <ul><li>Pojednostavite život </li></ul><ul><li>Nađite vremena za sebe </li></ul><ul><li>Spavajte dovoljno </li></ul><ul><li>Naučite reći “ne” i postavite granice </li></ul><ul><li>Promenite način razmišljanja </li></ul><ul><li>Budite realni </li></ul><ul><li>Zabavite se </li></ul>
 134. 134. <ul><li>Smejte se </li></ul><ul><li>Podelite brige sa drugima,razgovarajte </li></ul><ul><li>Budite fleksibilni </li></ul><ul><li>Umereno radite </li></ul><ul><li>Ukoliko sve to ne pomaže potražiti pomoć psihoterapeuta, da ne dođe do potiskivanja i negiranja što će vam oduzeti životnu energiju. </li></ul>
 135. 135. <ul><li>STRATEGIJE NA NIVOU ORGANIZACIJE: </li></ul><ul><li>Promenite odgovornost pojedinca više/ manje </li></ul><ul><li>Dozvolite veću autonomiju u radu </li></ul><ul><li>Postavite ciljeve posla </li></ul><ul><li>Obezbedite obuku o samopouzdanju i organizaciji vremena </li></ul>
 136. 136. <ul><li>Uvedite prilagodljivo radno vreme </li></ul><ul><li>Smanjite vreme provedeno na poslovnim putovanjima </li></ul><ul><li>Sprečite seksualno/rasno zlostavljanje </li></ul><ul><li>Imati jasnu politiku po pitanju zlostavljanja </li></ul><ul><li>Uspostaviti pouzdan sistem za prijavljivanje zlostavljanja,mobinga </li></ul><ul><li>Poboljšati uslove rada </li></ul>
 137. 137. <ul><li>Izvršiti preraspodelu radnih mesta </li></ul><ul><li>Obezbedite uslove za rad savetovališta </li></ul><ul><li>Obezbedite centre za rekreaciju i programe rekreacije </li></ul><ul><li>Časove relaksacije </li></ul><ul><li>Timske radionice </li></ul><ul><li>Obezbedite uslove za sport i druženje </li></ul><ul><li>Obezbedite kantinu i prostoriju za odmor. </li></ul>
 138. 138. <ul><li>Zdravstveni pregled </li></ul><ul><li>Obuku o upravljanju stresom </li></ul><ul><li>Linija za pomoć zaposlenima </li></ul><ul><li>Odrediti osoblje koje brine o blagostanju zaposlenih </li></ul><ul><li>Pri ekonomskoj nestašici smatra se da su ove mere dodatni trošak ali ih treba posmatrati kao investiciju za smanjenje izostajanja i bolje rezultate na poslu. </li></ul>
 139. 139. Strategija preduzeća za eliminisanje stresa <ul><li>TIP stresora Strategija eliminacije </li></ul><ul><li>Vremenski -upravljanje vremenom </li></ul><ul><li>-delegiranje </li></ul><ul><li>Suprostavljajući -delegiranje </li></ul><ul><li>-sposobnost u odnosima </li></ul><ul><li>sa drugima </li></ul><ul><li>Situacioni -preraspodela radnog </li></ul><ul><li>vremena </li></ul><ul><li>Očekivani -davanje prioriteta </li></ul><ul><li>-planiranje </li></ul>
 140. 140. Dileme menadžera ! <ul><li>Zašto se baviti ličnim problemima zaposlenih? </li></ul><ul><li>Da li sam obučen da savetujem druge? </li></ul><ul><li>(i ako nije,naći vreme da ga sasluša,predložiti mu stručnu pomoć) </li></ul><ul><li>Da li podsticati i prihvatiti samopouzdanje radnika? </li></ul><ul><li>Kako prepoznati radnika pod stresom? </li></ul><ul><li>Da li je to moj posao? </li></ul><ul><li>Da li organizovati savetovanje na poslu? </li></ul>

×