Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Umeće komuniciranja – načini i elementi Ivana Ivković
Ciljevi <ul><li>Ovladavanje umećem komuniciranja </li></ul><ul><li>Upoznavanje svog stila komuniciranja </li></ul><ul><li>...
Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultu...
Nekoliko netačnih stvari o komunikaciji <ul><li>Veština kvalitetnog komuniciranja je urođena. </li></ul><ul><li>Komunicira...
Nekoliko tačnih stvari o komunikaciji Komunikaciju čine procesi slanja i primanja poruka/informacija u cilju izazivanja ne...
Razne vrste komunikacija Jednosmerna i dvosmerna Formalizovana i neformalna Usmena, pisana, telefonska, elektronska, ...
Načini komuniciranja Direktno Indirektno Spontano Promišljeno
Promišljeno komuniciranje <ul><li>Promišljeno komuniciranje </li></ul><ul><li>Malo izraza lica </li></ul><ul><li>Malo pokr...
<ul><li>Spontano komuniciranje </li></ul><ul><li>Živahni izrazi lica </li></ul><ul><li>Dosta pokreta ruku </li></ul><ul><l...
<ul><li>Direktno komuniciranje </li></ul><ul><li>Živahan glas </li></ul><ul><li>Brzo govori </li></ul><ul><li>Zna da bude ...
<ul><li>Indirektno komuniciranje </li></ul><ul><li>Ravan ton glasa </li></ul><ul><li>Često tihi glas </li></ul><ul><li>Ras...
4 stila komuniciranja Promišljeni direktni Spontani direktni Spontani Indirektni Promišljeni indirektni
Drugim rečima, to su ...
Svako ulazi sa svojim adutima
Upamtite Svi vole da im se drugi obraćaju u njihovom stilu komunikacije!
Agresivan, brz, stvara napetost, sklon takmičenju
Živopisan, društven, dramatičan, u centru pažnje
Nežan, prijateljski nastrojen, mirotvorac, timski igrač
Strpljiv, mudar, ima oko za detalje, jasno misli
Šta vole Pređi na stvar. Kaži mi očekivani rezultat. Ne budi previše ličan. Vole da imaju kontrolu. Budi odlučan i informi...
Šta vole Obaveštavaj ih. Zaintrigiraj ih. Pozovi se na njihovu maštu. Pusti njih da ogovore. Ne ponavljaj se. Ne govori s...
Šta vole Budi prisan i ljubazan. Obrati im se prijateljski. Budi smiren. Zatraži njihovu pomoć. Zatraži njihovu reakciju....
Šta vole Daj im pozadinske informacije. Ponovi činjenice ako je potrebno. Traži od njih činjenice. Budi specifičan. Sluša...
Test Hajde da vidimo ko je ko u našem zoo vrtu.
Zašto komuniciramo? <ul><li>Da bismo dobili potrebne informacije. </li></ul><ul><li>Da bismo drugima dali povratne informa...
Da bismo to postigli ... <ul><li>Postavljamo pitanja ... </li></ul><ul><li>Saopštavamo povratne informacije ... </li></ul>...
Komunikacija podrazumeva aktivno slušanje sagovornika/ce
Preporuke za aktivno slušanje <ul><li>Eliminisati faktore koji remete koncentraciju. </li></ul><ul><li>Ostati udubljen. </...
Greške su neizbežne <ul><li>Značenje koje je govornik nameravao da prenese nikad nije identično onom što je slušalac primi...
<ul><li>Verbalna komunikacija </li></ul><ul><li>Reči </li></ul><ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Struktura rečenica </li>...
Najvažniji je prvi utisak! <ul><li>Formira se u prvih nekoliko minuta ili sekundi. </li></ul><ul><li>Ono što smo rekli – ...
Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Kultura komuniciranja, poslovni bonton i konflikti Ivana Iv...
Ciljevi <ul><li>Kreiranje kulture komuniciranja u preduzeću </li></ul><ul><li>Pravila poslovnog bontona </li></ul><ul><li>...
Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultu...
Poslovni bonton <ul><li>Pravila lepog ponašanja, etikecija, uglađenost </li></ul><ul><li>Korporativna ljubaznost i pažnja...
Korporativna kultura <ul><li>Skup zajedničkih verovanja, stavova i vrednosti ljudi u jednoj firmi, koji određuje to kako z...
Identitet: ono što se vidi i po čemu se prepoznajemo ... <ul><li>Pisana i nepisana pravila koja važe u firmi </li></ul><ul...
Imidž se sastoji od ... <ul><li>Ugleda </li></ul><ul><li>Osobenosti ličnosti koje istupaju i ostalih </li></ul><ul><li>Ide...
Nije bitno ono što sam ja rekla, nego ono što su drugi od toga razumeli.
Komunikacija putem telefona U prosečnoj firmi 80:20 je odnos telefonskih prema direktnim kontaktima Telefon je neophodno s...
Komunikacija putem telefona Nedostatak neverbalnih signala mora da se kompenzuje! Energija (osmeh, optimizam u glasu) Tem...
Tehnike telefonske komunikacije Počnite od “dobar dan!” Zabranjene su poštapalice (ovaj, pa, ...) Često koristite “zar ne?...
Upoznati sagovornika/cu Ne govorite “Ko ste vi?” ili “Kako se zovete?” već “Moje ime je Ivana Ivković, a vi ste ...”, ili ...
Moguće potrebe sagovornika/ce Saslušajte me! Želim tačnu informaciju ili pouzdanu uslugu! Pošto znate svoj posao, pomognit...
Komunikacija putem imejla <ul><li>Kako čitati imejlove? </li></ul><ul><ul><ul><li>U fiksno vreme (ujutru, uveče), ne non-s...
Komunikacija putem imejla <ul><li>Kako pisati imejlove? </li></ul><ul><ul><ul><li>Dajte dobar naslov </li></ul></ul></ul><...
Komunikacija putem imejla <ul><li>Kad treba odustati od imejla? </li></ul><ul><ul><ul><li>Ako niste sigurni u efekat na pr...
Konflikti Upravljajmo konfliktima da ne bi oni upravljali nama !
Definicija konflikta <ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Koji počinje kad jedna strana smatra </li></ul><ul><li>Da je druga ...
Zarad čega sam u konfliktu? <ul><li>Potrebe </li></ul><ul><li>Interesi (moje viđenje mojih potreba) </li></ul><ul><li>Pozi...
Preduslovi za stvaranje konflikta <ul><li>Dve strane karakeriše </li></ul><ul><ul><ul><li>Međuzavisnost </li></ul></ul></u...
Ciljevi i ponašanje dveju strana
A kako vi rešavate konflikte?
Stilovi ponašanja u konfliktu <ul><li>Izbegavanje </li></ul><ul><li>Prilagođavanje </li></ul><ul><li>Takmičenje (jednostra...
Bes <ul><li>Početni bes: rešavamo problem (govori se o lošem proizvodu, usluzi, isporuci, ...) </li></ul><ul><li>Srednji n...
Šta uraditi? <ul><li>Biti profesionalan, ne dozvoliti sebi bes </li></ul><ul><li>Slušati, pokazati razumevanje, izviniti s...
Kako smirujemo svoj/tuđi bes? <ul><li>Disanje </li></ul><ul><li>Pauza, nastavljanje razgovora drugi put </li></ul><ul><li>...
Neke od grešaka u komunikaciji sa uznemirenom osobom <ul><li>Odbrambeni stav </li></ul><ul><li>Smirivanje </li></ul><ul><l...
Vežba <ul><li>Imamo dva ortaka firme, od kojih je jedan napravio preveliki račun za poslovnu večeru, što je drugog razbesn...
Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Ja, pregovarač? Ja, pregovaračica? Ivana Ivković
Ciljevi <ul><li>Upoznavanje sa procesom pregovaranja </li></ul><ul><li>Ovladavanje umećem pregovaranja </li></ul><ul><li>V...
Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultu...
Faze pregovaranja Priprema Otvaranje Davanje argumenata Istraživanje mogućih opcija Konkretizovanje prihvatljive opcije Do...
Vrste Poziciono pregovaranje Interesno pregovaranje
Uslovi koji povećavaju uspešnost pregovaranja Strane su spremne za pregovore Saradnja bi obema stranama bila korisnija od ...
Uslovi koji povećavaju uspešnost pregovaranja Pregovarači mogu da donose odluke sami Spremnost na kompromis Spoljni činioc...
I, naravno, umeće pregovarača!
Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Timski rad, dobri sastanci i upravljanje vremenom Ivana Ivko...
Ciljevi <ul><li>Razumevanje šta znači raditi timski </li></ul><ul><li>Kako se formira tim? </li></ul><ul><li>Kako se vodi ...
Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultu...
Da li je ovo timski rad?
A šta kažete za ovo?
Tim (eng. team) T ogether E veryone A chieves M ore Zajedno svako postiže više .
Definicija tima <ul><li>Mala grupa ljudi </li></ul><ul><li>Koji su usmereni na zajedničke ciljeve </li></ul><ul><li>Koji i...
Vizija
Komplementarne sposobnosti
Rukovođenje u jednom smeru
Deljenje odgovornosti za ishod
Kroz koje faze prolazi tim? Formiranje – proba, opipavanje terena Konflikt – jurišanje, borba Normiranje – dogovor, organi...
Kad znate da ste u timu?
Sastanci, a čemu to služi? <ul><ul><li>Mogućnosti organizacije sastanaka: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učesnici sede u i...
Elementi sastanka <ul><li>Sadržaj: tema o kojoj se radi </li></ul><ul><li>Procedura: način kako se radi </li></ul><ul><li>...
Sadržaj sastanka <ul><li>Ono zbog čega su okupljeni tu </li></ul><ul><li>Ima razlike da li je redovni ili vanredni sastana...
Procedura Ko, šta, gde, kada Trajanje sastanka Dnevni red Prethodno spremljeni doprinosi Predsedavajući sastanka, zapisnič...
Interakcija će zavisiti od ... Naravi i ćudi učesnika/ca Uloge svakog učesnika u timu Viđenja sveta svakog učesnika Cilja ...
Tok sastanka <ul><li>Uvod, cilj sastanka </li></ul><ul><li>Formiranje slike </li></ul><ul><li>Donošenje suda </li></ul><ul...
U fazi formiranja slike ... Nema raspravljanja Postavljaju se pitanja samo radi razjašnjenja Doći do srži stvari Da li je ...
U fazi formiranja suda ... Tražimo rešenje i alternative Šta očekujemo od dobrih rešenja? Kakvi su uslovi? Šta vidimo? Kak...
U fazi donošenja odluke ... Popis predloga Načini odlučivanja: jedna osoba, demokratski, većinski, koncenzus, veto, kompr...
Šta može ometati sastanak? Digresija, proba, davanje nepotrebnih informacija, dominiranje, prekidi, povlačenje, učesnici n...
Šta može poboljšati sastanak? Pomoć u započinjanju, ohrabrivanje, održavanje harmonije, pauza i osveženje, pojašnjenja, tr...
Upravljanje vremenom Vaše vreme = vaš život Zato pazite na šta odlazi! Ključ nije u tome da se vreme troši nego da se inv...
Pravi mentalni stav
Proces
Štednja
Strategije za upravljanje vremenom
Ono što krade naše vreme
Neke misli o vremenu Ovo vreme, je kao i svako vreme, vrlo dobro, samo kad znate šta hoćete da radite s njim. (Ralf Valdo ...
Neke misli o vremenu Loša vest je: vreme leti. Dobra vest je: vi ste pilot. (Majkl Altshuler) Definitivno ću da se upišem ...
Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Veštine prezentacije uživo i na internetu Ivana Ivković
Ciljevi <ul><li>Dati savete za dobru prezentaciju uživo </li></ul><ul><li>Isprobati lične prezentacione veštine polaznika ...
Plan rada – 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kul...
<ul><li>Ne uzimajte sebe za ozbiljno, ali uzimajte svoj učinak za ozbiljno! </li></ul><ul><li>Učinak: </li></ul><ul><ul><u...
Proces razvoja neke veštine Svestan sposoban Nesvestan sposoban Svestan nesposoban Nesvestan nesposoban
Elementi dobrog nastupa Odeća i izgled Stav Kretanje Pokreti (gestovi ilustrovanja, naglašavanja, samomanipulacije) Izrazi...
Najvažniji element dobrog nastupa Neusiljenost = Budite ono što jeste!
Neka pravila <ul><li>Obavezna je dobra priprema na 3 nivoa </li></ul><ul><li>Opšte znanje </li></ul><ul><li>Znanje situaci...
Još neka pravila Uloga govornika podrazumeva mnogo (odgovornost za čitavu prezentaciju, zadržite kontrolu, poverenje, flek...
Tehnika novogodišnje jelke
Tehnika novogodišnje jelke
Tehnika novogodišnje jelke
Tehnika novogodišnje jelke
Raspoloživo vreme Budite svesni koliko vremena treba da bi se nešto reklo. Budite svesni koliko vremena odlazi u diskusiji...
Zašto se predstavljati na internetu? Veća sloboda prezentacije (tuđa pomoć za ono što ne znamo sami, neograničeno vreme za...
Kako se predstavljati na internetu? Odrediti ciljeve Odrediti strategiju ostvarenja ciljeva Odrediti sredstva Odrediti spr...
Hajde da pogledamo ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ivana Ivković - Umeće komuniciranja

7,020 views

Published on

Modul: Umeće komuniciranja –
načini i elementi

Published in: Travel, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
329
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ivana Ivković - Umeće komuniciranja

 1. 1. Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Umeće komuniciranja – načini i elementi Ivana Ivković
 2. 2. Ciljevi <ul><li>Ovladavanje umećem komuniciranja </li></ul><ul><li>Upoznavanje svog stila komuniciranja </li></ul><ul><li>Razumevanje verbalne komunikacije </li></ul><ul><li>Razumevanje neverbalne komunikacije </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 3. 3. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultura komunikacije i poslovni bonton; Dobra korespondencija Priprema za pregovaranje Gost: Timski rad na delu Saveti za dobru prezentaciju; Nastup uživo pred kamerom 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Verbalna i neverbalna komunikacija Konflikti Faze procesa pregovaranja Upravljanje vremenom Pregled snimka; Mogućnosti internet prezentacije 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 4. 4. Nekoliko netačnih stvari o komunikaciji <ul><li>Veština kvalitetnog komuniciranja je urođena. </li></ul><ul><li>Komunicira se samo rečima. </li></ul><ul><li>Komunikacija je uvek svesna i namerna aktivnost. </li></ul><ul><li>Moguće je u potpunosti ovladati svjom komunikacijom. </li></ul><ul><li>Komunikacija uvek vodi kvalitetnijim odnosima i boljem rešavanju problema. </li></ul>
 5. 5. Nekoliko tačnih stvari o komunikaciji Komunikaciju čine procesi slanja i primanja poruka/informacija u cilju izazivanja nekog ponašanja. Komunikacijska osmica Komunikacija ima svoj medij/kanal i, na žalost, šumove i prepreke koji je ometaju.
 6. 6. Razne vrste komunikacija Jednosmerna i dvosmerna Formalizovana i neformalna Usmena, pisana, telefonska, elektronska, ...
 7. 7. Načini komuniciranja Direktno Indirektno Spontano Promišljeno
 8. 8. Promišljeno komuniciranje <ul><li>Promišljeno komuniciranje </li></ul><ul><li>Malo izraza lica </li></ul><ul><li>Malo pokreta ruku </li></ul><ul><li>Ograničen vizuelni kontakt </li></ul><ul><li>Uzdržano, kontrolisano, rezervisano, oprezno, zamaskirana osećanja </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Spontano komuniciranje </li></ul><ul><li>Živahni izrazi lica </li></ul><ul><li>Dosta pokreta ruku </li></ul><ul><li>Izražen vizuelni kontakt </li></ul><ul><li>Otvoren, izražajan, deli osećanja, </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Direktno komuniciranje </li></ul><ul><li>Živahan glas </li></ul><ul><li>Brzo govori </li></ul><ul><li>Zna da bude glasan </li></ul><ul><li>Naređuje </li></ul><ul><li>Odsečno, jasne izjave </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Indirektno komuniciranje </li></ul><ul><li>Ravan ton glasa </li></ul><ul><li>Često tihi glas </li></ul><ul><li>Raspituje se </li></ul><ul><li>Predlaže pre nego daje izjavu </li></ul><ul><li>Okolišne poruke </li></ul>
 12. 12. 4 stila komuniciranja Promišljeni direktni Spontani direktni Spontani Indirektni Promišljeni indirektni
 13. 13. Drugim rečima, to su ...
 14. 14. Svako ulazi sa svojim adutima
 15. 15. Upamtite Svi vole da im se drugi obraćaju u njihovom stilu komunikacije!
 16. 16. Agresivan, brz, stvara napetost, sklon takmičenju
 17. 17. Živopisan, društven, dramatičan, u centru pažnje
 18. 18. Nežan, prijateljski nastrojen, mirotvorac, timski igrač
 19. 19. Strpljiv, mudar, ima oko za detalje, jasno misli
 20. 20. Šta vole Pređi na stvar. Kaži mi očekivani rezultat. Ne budi previše ličan. Vole da imaju kontrolu. Budi odlučan i informisan. Ne traći njihovo vreme.
 21. 21. Šta vole Obaveštavaj ih. Zaintrigiraj ih. Pozovi se na njihovu maštu. Pusti njih da ogovore. Ne ponavljaj se. Ne govori sporo i tiho. Pokaži im njihov uticaj.
 22. 22. Šta vole Budi prisan i ljubazan. Obrati im se prijateljski. Budi smiren. Zatraži njihovu pomoć. Zatraži njihovu reakciju. Drži ih uključene. Održavaj prijateljski ton razgovora.
 23. 23. Šta vole Daj im pozadinske informacije. Ponovi činjenice ako je potrebno. Traži od njih činjenice. Budi specifičan. Slušaj njihove predloge. Ne pokušavaj da postaneš prisan.
 24. 24. Test Hajde da vidimo ko je ko u našem zoo vrtu.
 25. 25. Zašto komuniciramo? <ul><li>Da bismo dobili potrebne informacije. </li></ul><ul><li>Da bismo drugima dali povratne informacije. </li></ul><ul><li>Da bismo stekli/ispoljili svoj uticaj. </li></ul><ul><li>Da bismo stvarali veze sa ljudima. </li></ul><ul><li>Da bismo ispunili svoju potrebu za izražavanjem. </li></ul>
 26. 26. Da bismo to postigli ... <ul><li>Postavljamo pitanja ... </li></ul><ul><li>Saopštavamo povratne informacije ... </li></ul><ul><li>Aktivno slušamo ... </li></ul><ul><li>Gledamo sve signale ... </li></ul><ul><li>Usklađujemo verbalnu i neverbalnu poruku ... </li></ul>
 27. 27. Komunikacija podrazumeva aktivno slušanje sagovornika/ce
 28. 28. Preporuke za aktivno slušanje <ul><li>Eliminisati faktore koji remete koncentraciju. </li></ul><ul><li>Ostati udubljen. </li></ul><ul><li>Sortirati i filtrirati primeljene informacije. </li></ul><ul><li>Razmišljati da li razumemo šta nam govori. </li></ul><ul><li>Osluškivati sa kojim emocijama nam govori. </li></ul>
 29. 29. Greške su neizbežne <ul><li>Značenje koje je govornik nameravao da prenese nikad nije identično onom što je slušalac primio. </li></ul><ul><li>Zapitajte se: da li sam izgubio/la neku informaciju? </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Verbalna komunikacija </li></ul><ul><li>Reči </li></ul><ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Struktura rečenica </li></ul><ul><li>Neverbalna komunikacija </li></ul><ul><li>Ton i jačina glasa </li></ul><ul><li>Izraz lica </li></ul><ul><li>Držanje tela </li></ul><ul><li>Pokreti </li></ul><ul><li>Intonacija </li></ul><ul><li>Lični prostor </li></ul><ul><li>Odevanje </li></ul><ul><li>Mirisi </li></ul>
 31. 31. Najvažniji je prvi utisak! <ul><li>Formira se u prvih nekoliko minuta ili sekundi. </li></ul><ul><li>Ono što smo rekli – 7% </li></ul><ul><li>Koje smo pokrete pravili – 38% </li></ul><ul><li>Govor tela – 55% </li></ul><ul><li>UKUPNO 100% </li></ul>
 32. 32. Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Kultura komuniciranja, poslovni bonton i konflikti Ivana Ivković
 33. 33. Ciljevi <ul><li>Kreiranje kulture komuniciranja u preduzeću </li></ul><ul><li>Pravila poslovnog bontona </li></ul><ul><li>Savladavanje dobre poslovne korespondencije unutar i izvan preduzeća </li></ul><ul><li>Rešavanje konflikata </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 34. 34. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultura komunikacije i poslovni bonton; Dobra korespondencija Priprema za pregovaranje Gost: Timski rad na delu Saveti za dobru prezentaciju; Nastup uživo pred kamerom 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Verbalna i neverbalna komunikacija Konflikti Faze procesa pregovaranja Upravljanje vremenom Pregled snimka; Mogućnosti internet prezentacije 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 35. 35. Poslovni bonton <ul><li>Pravila lepog ponašanja, etikecija, uglađenost </li></ul><ul><li>Korporativna ljubaznost i pažnja prema klijentima </li></ul>
 36. 36. Korporativna kultura <ul><li>Skup zajedničkih verovanja, stavova i vrednosti ljudi u jednoj firmi, koji određuje to kako zaposleni i rukovodioci reaguju međusobno i prema spolja </li></ul><ul><li>Ono što stvara posebni identitet firme kao organizacije </li></ul><ul><li>Uvek ide odozgo na dole: sve zavisi od lične filozofije i ponašanja rukovodećih ljudi </li></ul>
 37. 37. Identitet: ono što se vidi i po čemu se prepoznajemo ... <ul><li>Pisana i nepisana pravila koja važe u firmi </li></ul><ul><li>Materijalni artefakti koji predstavljaju firmu </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Logo, ime, izgled prostorija i izloga, uniforme zaposlenih, odeća rukovodioca, vizit karte, koverti i memorandumi, brošure, razni promotivni materijali, izgled vozila, ... </li></ul></ul></ul></ul>
 38. 38. Imidž se sastoji od ... <ul><li>Ugleda </li></ul><ul><li>Osobenosti ličnosti koje istupaju i ostalih </li></ul><ul><li>Identiteta firme </li></ul><ul><li>Moralnih vrednosti koje se podržavaju </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 39. 39. Nije bitno ono što sam ja rekla, nego ono što su drugi od toga razumeli.
 40. 40.
 41. 41. Komunikacija putem telefona U prosečnoj firmi 80:20 je odnos telefonskih prema direktnim kontaktima Telefon je neophodno sredstvo komunikacije, iako je sa 30% manje efekta od direktnog kontakta Oni koji telefoniraju u ime firme preuzimaju veliku odogovornost za ugled svoje firme
 42. 42. Komunikacija putem telefona Nedostatak neverbalnih signala mora da se kompenzuje! Energija (osmeh, optimizam u glasu) Tempo govora (optimalno je 130-150 reči u minuti) Visina tona
 43. 43. Tehnike telefonske komunikacije Počnite od “dobar dan!” Zabranjene su poštapalice (ovaj, pa, ...) Često koristite “zar ne?”, “je li tako?”, “naravno”, “tako je”, “sigurno”, “razumem vas”, ... Ponavljajte ime sagovornika/ce. Ako morate da prekinete razgovor, pitajte sagovornika da li se slaže s tim. Izvinite se što ste ga stavili na čekanje.
 44. 44. Upoznati sagovornika/cu Ne govorite “Ko ste vi?” ili “Kako se zovete?” već “Moje ime je Ivana Ivković, a vi ste ...”, ili “Imam čast da razgovaram sa ...” Oslovljavanje sa “gospodine” i “gospođo”. Izuzetak je kad sagovornik vas oslovljava po imenu. Nikad ne prekidajte sagovornika. Ako on prekine vas, pustite ga – jer je važno šta hoće da kaže. Slušajte. Čak i pribeležite ono što treba zapamtiti.
 45. 45. Moguće potrebe sagovornika/ce Saslušajte me! Želim tačnu informaciju ili pouzdanu uslugu! Pošto znate svoj posao, pomognite mi! Očekujem učtivost od vas! Očekujem realizaciju! ...
 46. 46.
 47. 47. Komunikacija putem imejla <ul><li>Kako čitati imejlove? </li></ul><ul><ul><ul><li>U fiksno vreme (ujutru, uveče), ne non-stop celog dana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pogledati najpre naslove </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Počnite od najnovijih </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sortirajte prema pošiljaocu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odredite redosled kojim ćete odgovarati </li></ul></ul></ul>
 48. 48. Komunikacija putem imejla <ul><li>Kako pisati imejlove? </li></ul><ul><ul><ul><li>Dajte dobar naslov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iz originala kopirajte samo neophodan tekst da se vidi na šta odgovarate </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ne šaljite automatsku kopiju sebi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jedan imejl, jedna poruka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ne šaljite spem </li></ul></ul></ul>
 49. 49. Komunikacija putem imejla <ul><li>Kad treba odustati od imejla? </li></ul><ul><ul><ul><li>Ako niste sigurni u efekat na primaoca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dobro razmislite pre prosleđivanja (izvlačenje iz konteksta, korisnost, ...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proverite pravopis i interpunkciju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neke teme uopšte nisu za imejl </li></ul></ul></ul>
 50. 50. Konflikti Upravljajmo konfliktima da ne bi oni upravljali nama !
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54. Definicija konflikta <ul><li>Proces </li></ul><ul><li>Koji počinje kad jedna strana smatra </li></ul><ul><li>Da je druga strana negativno uticala </li></ul><ul><li>Ili se sprema da negativno utiče </li></ul><ul><li>Na nešto što je za prvu stranu od velikog značaja. </li></ul>
 55. 55. Zarad čega sam u konfliktu? <ul><li>Potrebe </li></ul><ul><li>Interesi (moje viđenje mojih potreba) </li></ul><ul><li>Pozicije (moj omiljeni način ispunjenja mojih interesa) </li></ul>
 56. 56. Preduslovi za stvaranje konflikta <ul><li>Dve strane karakeriše </li></ul><ul><ul><ul><li>Međuzavisnost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Međusobno optuživanje </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emocionalna uznemirenost </li></ul></ul></ul>
 57. 57. Ciljevi i ponašanje dveju strana
 58. 58. A kako vi rešavate konflikte?
 59. 59. Stilovi ponašanja u konfliktu <ul><li>Izbegavanje </li></ul><ul><li>Prilagođavanje </li></ul><ul><li>Takmičenje (jednostrano delovanje) </li></ul><ul><li>Kompromis (cenjkanje) </li></ul><ul><li>Rešenje pobeda-pobeda </li></ul>
 60. 60. Bes <ul><li>Početni bes: rešavamo problem (govori se o lošem proizvodu, usluzi, isporuci, ...) </li></ul><ul><li>Srednji nivo besa: sagovornik postaje tema (spominju se razni pridevi, prošlost, familija, ...) </li></ul><ul><li>Visok nivo besa: pravi se scena (prekid komunikacije, pretnja tužbom, ...) </li></ul><ul><li>Bes mora ostati na početnom nivou! </li></ul>
 61. 61. Šta uraditi? <ul><li>Biti profesionalan, ne dozvoliti sebi bes </li></ul><ul><li>Slušati, pokazati razumevanje, izviniti se ako treba </li></ul><ul><li>Dobronamernost, zahvaliti se na intervenciji </li></ul><ul><li>Preporuka rešenja </li></ul>
 62. 62. Kako smirujemo svoj/tuđi bes? <ul><li>Disanje </li></ul><ul><li>Pauza, nastavljanje razgovora drugi put </li></ul><ul><li>Slušanje </li></ul><ul><li>Imenovanje </li></ul><ul><li>Identifikovanje uzroka besa </li></ul><ul><li>Stvaranje sigurnosti </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 63. 63. Neke od grešaka u komunikaciji sa uznemirenom osobom <ul><li>Odbrambeni stav </li></ul><ul><li>Smirivanje </li></ul><ul><li>Utišan glas </li></ul><ul><li>Izjednačavanje razumevanja i slaganja </li></ul><ul><li>Nesklad verbalnog i neverbalnog stava </li></ul><ul><li>Gubiti se u detaljima </li></ul><ul><li>Ne pokazati da smo ga razumeli </li></ul><ul><li>Staviti “ali” na pogrešno mesto </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 64. 64. Vežba <ul><li>Imamo dva ortaka firme, od kojih je jedan napravio preveliki račun za poslovnu večeru, što je drugog razbesnelo ... </li></ul>
 65. 65. Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Ja, pregovarač? Ja, pregovaračica? Ivana Ivković
 66. 66. Ciljevi <ul><li>Upoznavanje sa procesom pregovaranja </li></ul><ul><li>Ovladavanje umećem pregovaranja </li></ul><ul><li>Vežbanje pregovaranja </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 67. 67. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultura komunikacije i poslovni bonton; Dobra korespondencija Priprema za pregovaranje Gost: Timski rad na delu Saveti za dobru prezentaciju; Nastup uživo pred kamerom 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Verbalna i neverbalna komunikacija Konflikti Faze procesa pregovaranja Upravljanje vremenom Pregled snimka; Mogućnosti internet prezentacije 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 68. 68.
 69. 69. Faze pregovaranja Priprema Otvaranje Davanje argumenata Istraživanje mogućih opcija Konkretizovanje prihvatljive opcije Dogovor Održivost dogovorenog ishoda
 70. 70. Vrste Poziciono pregovaranje Interesno pregovaranje
 71. 71. Uslovi koji povećavaju uspešnost pregovaranja Strane su spremne za pregovore Saradnja bi obema stranama bila korisnija od status quo-a Svaka strana ima nešto što onoj drugoj treba U nekim stvarima postoji saglasnost Drugačiji ishodi su nepredvidljivi tj. rizični Svest o hitnosti Verovanje da se u pregovorima može uspeti
 72. 72. Uslovi koji povećavaju uspešnost pregovaranja Pregovarači mogu da donose odluke sami Spremnost na kompromis Spoljni činioci su povoljni za dogovor Jasnoća situacije Praktična primenljivost je sigurna ...
 73. 73. I, naravno, umeće pregovarača!
 74. 74. Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Timski rad, dobri sastanci i upravljanje vremenom Ivana Ivković
 75. 75. Ciljevi <ul><li>Razumevanje šta znači raditi timski </li></ul><ul><li>Kako se formira tim? </li></ul><ul><li>Kako se vodi sastanak i donose odluke? </li></ul><ul><li>Kako se upravlja vremenom? </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 76. 76. Plan rada 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultura komunikacije i poslovni bonton; Dobra korespondencija Priprema za pregovaranje Gost: Timski rad na delu Saveti za dobru prezentaciju; Nastup uživo pred kamerom 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Verbalna i neverbalna komunikacija Konflikti Faze procesa pregovaranja Upravljanje vremenom Pregled snimka; Mogućnosti internet prezentacije 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 77. 77. Da li je ovo timski rad?
 78. 78. A šta kažete za ovo?
 79. 79. Tim (eng. team) T ogether E veryone A chieves M ore Zajedno svako postiže više .
 80. 80. Definicija tima <ul><li>Mala grupa ljudi </li></ul><ul><li>Koji su usmereni na zajedničke ciljeve </li></ul><ul><li>Koji imaju sposobnosti koje se dopunjuju </li></ul><ul><li>Koji imaju zajednički pristup radu </li></ul><ul><li>Koji zajednički snose odgovornost za ishod </li></ul>
 81. 81. Vizija
 82. 82. Komplementarne sposobnosti
 83. 83. Rukovođenje u jednom smeru
 84. 84. Deljenje odgovornosti za ishod
 85. 85. Kroz koje faze prolazi tim? Formiranje – proba, opipavanje terena Konflikt – jurišanje, borba Normiranje – dogovor, organizovanje Izvođenje – produktivni rad Transformacija – sazrevanje tima
 86. 86. Kad znate da ste u timu?
 87. 87. Sastanci, a čemu to služi? <ul><ul><li>Mogućnosti organizacije sastanaka: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učesnici sede u istoj prostoriji </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učesnici se nalaze na istoj telefonskoj liniji (telefonska konferenicija) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Učesnici su zajedno preko video linka </li></ul></ul></ul>
 88. 88. Elementi sastanka <ul><li>Sadržaj: tema o kojoj se radi </li></ul><ul><li>Procedura: način kako se radi </li></ul><ul><li>Interakcija: odnosi između učesnika/ca </li></ul>
 89. 89. Sadržaj sastanka <ul><li>Ono zbog čega su okupljeni tu </li></ul><ul><li>Ima razlike da li je redovni ili vanredni sastanak, da li nastavak nečeg, početak ili kraj nečeg, da li se očekuje napetost ili opušten rad, ... </li></ul>
 90. 90. Procedura Ko, šta, gde, kada Trajanje sastanka Dnevni red Prethodno spremljeni doprinosi Predsedavajući sastanka, zapisničar Rezultat sastanka, odluka
 91. 91. Interakcija će zavisiti od ... Naravi i ćudi učesnika/ca Uloge svakog učesnika u timu Viđenja sveta svakog učesnika Cilja svakog učesnika Ali i od predsedavajućeg!
 92. 92. Tok sastanka <ul><li>Uvod, cilj sastanka </li></ul><ul><li>Formiranje slike </li></ul><ul><li>Donošenje suda </li></ul><ul><li>Donošenje odluke </li></ul><ul><li>Zaokruživanje, rezime </li></ul>
 93. 93. U fazi formiranja slike ... Nema raspravljanja Postavljaju se pitanja samo radi razjašnjenja Doći do srži stvari Da li je slika jasna svima?
 94. 94. U fazi formiranja suda ... Tražimo rešenje i alternative Šta očekujemo od dobrih rešenja? Kakvi su uslovi? Šta vidimo? Kakvo je naše mišljenje? Koje su posledice? Koji je zaključak?
 95. 95. U fazi donošenja odluke ... Popis predloga Načini odlučivanja: jedna osoba, demokratski, većinski, koncenzus, veto, kompromis, ... Šta je grupa odlučila? Precizno ...
 96. 96. Šta može ometati sastanak? Digresija, proba, davanje nepotrebnih informacija, dominiranje, prekidi, povlačenje, učesnici ne slušaju, ...
 97. 97. Šta može poboljšati sastanak? Pomoć u započinjanju, ohrabrivanje, održavanje harmonije, pauza i osveženje, pojašnjenja, traženje informacija, mišljenja, predloga, ...
 98. 98. Upravljanje vremenom Vaše vreme = vaš život Zato pazite na šta odlazi! Ključ nije u tome da se vreme troši nego da se investira.
 99. 99.
 100. 100. Pravi mentalni stav
 101. 101. Proces
 102. 102. Štednja
 103. 103. Strategije za upravljanje vremenom
 104. 104. Ono što krade naše vreme
 105. 105. Neke misli o vremenu Ovo vreme, je kao i svako vreme, vrlo dobro, samo kad znate šta hoćete da radite s njim. (Ralf Valdo Emerson) Pobrinite se za minute, a sati će se pobrinuti sami za sebe. (Lord Česterfild) Bilo da su ovo najgora ili najbolja moguća vremena, to su jedina koja smo dobili. (NN) Dok ne počneš da ceniš sebe, ne ceniš svoje vreme. Dok ne počneš da ceniš svoje vreme, ništa s njim nećeš uraditi. (Skot Pek)
 106. 106. Neke misli o vremenu Loša vest je: vreme leti. Dobra vest je: vi ste pilot. (Majkl Altshuler) Definitivno ću da se upišem na kurs o upravljanju vremenom ... čim nađem mesto za njega u svom rasporedu. (NN)
 107. 107. Osnove poslovnog komuniciranja za preduzetnike i preduzetnice Veštine prezentacije uživo i na internetu Ivana Ivković
 108. 108. Ciljevi <ul><li>Dati savete za dobru prezentaciju uživo </li></ul><ul><li>Isprobati lične prezentacione veštine polaznika i polaznica </li></ul><ul><li>Informisati o IT-ju u funkciji uspešnog prezentiranja i komuniciranja </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 109. 109. Plan rada – 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 09:00 – 11:00 16:00 – 18:00 Upoznavanje; Načini i stilovi komunikacije Kultura komunikacije i poslovni bonton; Dobra korespondencija Priprema za pregovaranje Gost: Timski rad na delu Saveti za dobru prezentaciju; Nastup uživo pred kamerom 11:00 – 11:20 18:00 – 18:20 Pauza Pauza Pauza Pauza Pauza 11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 Verbalna i neverbalna komunikacija Konflikti Faze procesa pregovaranja Upravljanje vremenom Pregled snimka; Mogućnosti internet prezentacije 13:00 – 13:30 20:00 – 20:30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 110. 110. <ul><li>Ne uzimajte sebe za ozbiljno, ali uzimajte svoj učinak za ozbiljno! </li></ul><ul><li>Učinak: </li></ul><ul><ul><ul><li>Osvojiti pažnju slušalaca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stvoriti pozitivan stav prema sebi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plasirati svoju poruku </li></ul></ul></ul>
 111. 111. Proces razvoja neke veštine Svestan sposoban Nesvestan sposoban Svestan nesposoban Nesvestan nesposoban
 112. 112. Elementi dobrog nastupa Odeća i izgled Stav Kretanje Pokreti (gestovi ilustrovanja, naglašavanja, samomanipulacije) Izrazi lica Kontakt očima (3-5 sekundi) Glas Reči Pauze (ne-reči, tišina) Humor
 113. 113. Najvažniji element dobrog nastupa Neusiljenost = Budite ono što jeste!
 114. 114. Neka pravila <ul><li>Obavezna je dobra priprema na 3 nivoa </li></ul><ul><li>Opšte znanje </li></ul><ul><li>Znanje situacije u kojoj ćemo nastupiti </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Publika, ciljevi, okviri </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Struktura onog što želimo da kažemo </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ključne poruke, redosled i grupisanje, efektan početak-kraj, vezivni elementi </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 115. 115. Još neka pravila Uloga govornika podrazumeva mnogo (odgovornost za čitavu prezentaciju, zadržite kontrolu, poverenje, fleksibilnost, vizuelna pomagala) Trikovi za držanje pažnje Pozitivna atmosfera Nema skretanja od teme
 116. 116. Tehnika novogodišnje jelke
 117. 117. Tehnika novogodišnje jelke
 118. 118. Tehnika novogodišnje jelke
 119. 119. Tehnika novogodišnje jelke
 120. 120. Raspoloživo vreme Budite svesni koliko vremena treba da bi se nešto reklo. Budite svesni koliko vremena odlazi u diskusiji (ako se i ona očekuje). Zlatno pravilo: manje je više !!!
 121. 121.
 122. 122. Zašto se predstavljati na internetu? Veća sloboda prezentacije (tuđa pomoć za ono što ne znamo sami, neograničeno vreme za pripremu, ispravke, kontrola, ...) Kvazi-direktno komuniciranje Broj posetilaca strane, sajta i sl. Kvalitativno drugačija vrsta pažnje
 123. 123. Kako se predstavljati na internetu? Odrediti ciljeve Odrediti strategiju ostvarenja ciljeva Odrediti sredstva Odrediti sprovođenje
 124. 124. Hajde da pogledamo ...

×