Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DOBRODO ŠLI UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM  Bojan Đurić bojan.djuric @ mobilis.co.rs www.mobilis.co.rs
Uvod <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>O temi i značaju </li></ul><ul><li>Način rada </li></ul><ul><li>Pravila rada </...
Ciljevi <ul><li>Identifikacija i razumevanje faz a Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Razlik ovanje vrste Projekata </...
Teme po danima <ul><li>Dan I - Projekat – Projektni Ciklus </li></ul><ul><li>Dan II – Planiranje Projekta 1 – svrha, cil...
Vaš trener <ul><li>Bojan Đurić </li></ul><ul><li>Obrazovanje (?) </li></ul><ul><li>Ukratko – trenersko iskustvo </li></ul>...
Upravljanje Projektnim Ciklusom Projekat – Projektni Ciklus Bojan Đurić
Ciljevi <ul><li>Identifikovanje različitih faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Razlikovanje vrsta Projekata </li></u...
Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha...
Projekat Projektni ciklus Promena
Šta je projekat? <ul><li>Definicija: </li></ul><ul><li>Projekat se definiše kao skup aktivnosti  koje </li></ul><ul><l...
Šta je projekat? <ul><li>Definicija: </li></ul><ul><li>Projekat je privremeni napor koji se preuzima da </li></ul><ul><l...
Projekat Program
Parametri Projekta <ul><li>Tro škovi </li></ul>Vreme Resursi “ Scope”
Definicija projekta Tr o šk ovi Vreme Resursi
Vrste projekata <ul><li>Projekti se najčešće razlikuju po: </li></ul><ul><li>brzini </li></ul><ul><li>lokaciji </li></ul><...
Projektni ciklus <ul><li>Većina aktuelnih modela posmatra projekat kao ciklus </li></ul><ul><li>“ Project Cycle Management...
Projektni ciklus Planiranje Inicijacija- Definisanje Izvođenje Kontrola Zatvaranje
Upravljanje projektnim ciklusom <ul><li>U svakoj fazi projekta: </li></ul><ul><ul><li>ključne odluke, </li></ul></ul><ul...
Faza  Inicijacija <ul><li>Kakav problem rešavamo Projektom? </li></ul><ul><li>Koja je svrha Projekta? </li></ul><ul><li>K...
Faza  Planiranje <ul><li>Planiranje smanjuje neizvesnost </li></ul><ul><li>Planiranje poboljšava efikasnost </li></ul><ul...
Faza  Izvođenje <ul><li>Dobar Plan treba sprovesti! </li></ul><ul><li>Najduža faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>A...
Faza  Kontrola  <ul><li>Prati se učinak Projekta </li></ul><ul><li>Upoređuje se trenutni učinak sa planiranim </li></ul>...
Faza  Zatvaranje Zvanična objava završetka Projekta <ul><li>Da li Projekat postigao ono što je zahtevano od strane naruči...
<ul><li>Nije bilo razgovora o uslovima i zahtevima klijenta </li></ul><ul><li>Projekat više nije prioritetan </li></ul><ul...
Oblasti Projekta...
Planiranje vremena na Projektu
Zašto planiranje vremena? <ul><li>Svi Projekti imaju trajanje </li></ul><ul><li>Svaki Projekat ima “krajnji rok” </li></ul>
<ul><li>Proces definisanja aktivnosti </li></ul><ul><li>Postavljanje aktivnosti u određeni redosled </li></ul>
<ul><li>Metod “kritičnog puta” - CPM </li></ul>
<ul><li>PERT </li></ul><ul><li>Program Evaluation and Review  Technique  </li></ul>najkraće vreme + 4 x verovatno vrem...
<ul><li>Tehnike procene trajanja aktivnosti: </li></ul><ul><li>Stručna procena </li></ul><ul><li>Procena na osnovu analogi...
Planiranje resursa
Resursi: <ul><li>sirovine </li></ul><ul><li>oprema </li></ul><ul><li>mašine </li></ul><ul><li>vreme </li></ul><ul><li>nova...
Planiranje vremena i resursa
Upravljanje Projektnim Ciklusom Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Bojan Đurić
Ciljevi <ul><li>Definisanje Projektnog tima </li></ul><ul><li>Monitoring i kontrola Projekta </li></ul><ul><li>Zatvaranje ...
Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha...
Implementacija Projekta Projektni tim
Faza  Izvođenje <ul><li>Dobar Plan treba sprovesti! </li></ul><ul><li>Najduža faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>A...
<ul><li>Menadžer Projekta </li></ul>Glavni tim Projekta Podizvođači spoljni deo tima
Organizovanje Projektnog tima <ul><li>Autoritet </li></ul><ul><li>Odgovornost </li></ul><ul><li>Pravila </li></ul>
Projektni tim
Monitoring i kontrola
Faza  Kontrola  <ul><li>Prati se učinak Projekta </li></ul><ul><li>Upoređuje se trenutni učinak sa planiranim </li></u...
Zašto kontrola <ul><li>Uvid u odvijanje-napredovanje Projekta </li></ul><ul><li>Detektovanje odstupanja od plana </li></ul...
Sistem izveštavanja Nedeljni  izveštaj Šestomesečni  izveštaj Članovi tima Mesečni  izveštaj Koordinator tima Finansij...
Analiza ostvarene vrednosti <ul><li>Koliko procenata budžeta je do sada potrošeno? </li></ul><ul><li>Koliko procenata ukup...
Planovi: monitoring, kontrola... Analiza ostvarene vrednosti
Zatvaranje Projekta Faza podjednako važna kao i inicijacija
Faza  Zatvaranje Zvanična objava završetka Projekta <ul><li>Da li Projekat postigao ono što je zahtevano od strane naruči...
Koraci u zatvaranju Projekta <ul><li>odobrenje klijenta </li></ul><ul><li>isporuka/instaliranje rezultata </li></ul><ul><l...
<ul><li>Proslavimo uspeh zajedno! </li></ul>
Upravljanje Projektnim Ciklusom Projekti za međunarodne donatorske organizacije Bojan Đurić
Ciljevi <ul><li>Upoznavanje sa formom Predloga Projekta </li></ul><ul><li>Kreiranje Matrice Logike Projekta </li></ul>
Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha...
EVROPSKI FONDOVI PREGLED
http://www.2007-2013.eu/ Prioriteti EU: - da obezbedi uspeh proširenja, - poveća konkurentnost, - stvori uslove za bolja r...
Zemlje kandidati – Hrvatska , Turska i Makedonija Zemlje potencijalni kandidati  – Albanija , Crna Gora, Srbija, Bos...
EU obezbeđuje pomoć u finansiranju za sve tipove organizacija uključujući: - kompanije, javnu upravu, univerzitete i NVO....
Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna po...
- fondovi za zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate - političke, institucionalne i ekonomske reforme . - razli...
<ul><li>- odnosi se na zemlje van EU </li></ul><ul><li>Podrška različitim tipovima reformi, političkoj i ekonomskoj stabil...
- finansiranje regionalnog razvoja unutar EU - ekonomski i socijalni napredak - ravnomeran regionalni razvoj Pre-Accession...
Nekoliko mogućnosti za finansiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu Pre-Accession Assistance – Pred-pristup...
- različiti programi - različite oblasti: istraživanje, inovacije, konkurentnost, mediji, edukacija, zdravstvo, omladina, ...
- fondovi za zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate - političke, institucionalne i ekonomske reforme . - razli...
IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance IPA je novi okvir za finansiranje 2007-2013; (2000-2006 PHARE, ISPA, SAPA...
IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance IPA obuhvata 5 komponenti (u skladu sa postavljenim ciljevima) : Potencij...
Vrste pomoći kroz IPA: - finansijsko investiranje / finance investments , - ugovori za nabavku / procurement contrac...
Svako fizičko ili pravno lice koje se nalaze u zemljama koje imaju pravo na konkurisanje (u odnosu na određenu komponentu)...
TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Instrument Cilj TAIEX-a je da omogući kratkoročnu tehničku pomoć, u...
Glavne oblasti pokrivene TAIEX-om <ul><li>Poljoprivreda – veterinarski i fitosanitarni propisi, ruralni razvoj itd </li>...
Ciljna grupa za pomoć preko TAIEX -a : <ul><li>Službenici koji rade u državnoj upravi </li></ul><ul><li>Službenici u jav...
Vrste pomoći preko TAIEX –a : http://taiex.cec.eu.int/ <ul><li>Stručnjaci se šalju u zemlju korisnika </li></ul><ul><li...
PRINCE PRINCE Instrument je kreiran da pruži pomoć u implementaciji informacione i strategije komunikacije za EU. Fokus je...
TWINNING Twinning pru ža okvir za državnu administraciju i polu-javne organizacije u zemljama korisnicima da rade zajedn...
Glavne karakteristike Twinning -a: http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_en....
Matrica logike projekta
Matrica logike projekta (MLP) <ul><li>Na engleskom jeziku </li></ul><ul><li>Logical Framework Matrix - LFM </li></ul>
Logika Intervencije Pokazatelji Način verifikacije Pretpostavke i rizici Svrha projekta Cilj projekta Rezultati Aktivnos...
Zašto MLP? <ul><li>Prikazuje suštinu projekta u jednoj jednostavnoj tabeli </li></ul><ul><li>Obezbeđuje razumevanje i bol...
Popunjavanje matrice
Analiza problema
Definisanje problema <ul><li>Problem se odnosi na činjenično stanje </li></ul><ul><li>Jasno definisan problem je dobra os...
Nedostatak čiste vode Slaba služba za vodosnabdevanje Dotrajao sistem vodosnabdevanja Previše birokratije Nedovoljni fondo...
Kako izraditi stablo problema? <ul><li>Odrediti glavne probleme u datoj situaciji </li></ul><ul><li>Izdvojiti jedan početn...
Kreativni sastanak - brainstorming <ul><li>Pravila: </li></ul><ul><li>Sve što svakom padne na pamet se beleži  </li></...
Stablo Problema Stablo Ciljeva
<ul><li>Problem – Stablo - Projekat </li></ul>
Analiza zainteresovanih strana
Ko su zainteresovane strane? <ul><li>To su svi pojedinci, grupe, organizacije koji mogu da: </li></ul><ul><ul><li>utiču na...
Zainteresovane strane na Projektu <ul><li>Organizacija/kompanija koja nosi Projekat </li></ul><ul><li>Menadžer Projekta </...
Alati za analizu zainteresovanih strana <ul><li>Matrica analize zainteresovanih strana  </li></ul><ul><li>SWOT analiza ...
Sagledati: <ul><li>kako računati na zainteresovane </li></ul><ul><li>koje korake preduzeti </li></ul><ul><li>kako se odno...
Matrica analize zainteresovanih  strana Zaintere-sovani Interesi, uticaj problema na  njih Mogući uticaji Moguće aktivn...
Proces selekcije Projekta <ul><li>Proces izbora Projekta u okviru jedne firme </li></ul><ul><li>Različiti metodi izbora </...
Zainteresovane strane, izbor Projekata
Upravljanje Projektnim Ciklusom Planiranje Projekta 1 – svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Bojan Đurić
Ciljevi <ul><li>Definisanje ciljeva Projekta </li></ul><ul><li>Identifikacija rizika </li></ul><ul><li>Priprema Sažetka/pr...
Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha...
Planiranje
Faza  Planiranje <ul><li>Planiranje smanjuje neizvesnost </li></ul><ul><li>Planiranje poboljšava efikasnost </li></ul><ul...
Sažetak/pregled Projekta Project overview statement <ul><li>Problem / Prilika </li></ul><ul><li>Opšti cilj Projekta </li><...
Pregled Projekta Naziv Projekta Projekat br. Menadžer Projekta Problem/prilika Opšti cilj Ciljevi projekta Kriterijumi usp...
Stablo Problema Stablo Ciljeva
(Nedostatak) Dovoljne količine čiste vode Efikasna., organizovana služba za vodosnabdevanje nov, funkcionalan sistem vo...
Ciljevi treba da budu... <ul><li>D ostižn i  </li></ul><ul><li>O dm erljiv i  </li></ul><ul><li>B itn i  </li></ul><ul>...
Definisanje ciljeva projekta
Kriterijumi uspeha
“ Zašto želimo da sprovedemo ovaj Projekat?” Kriterijum uspeha mora da bude merljiv i kvantifikovan <ul><li>uticaj na efik...
Pretpostavke i rizici
Pretpostavke / rizici <ul><li>Svaki korak tokom promene se izvodi u nekom pretpostavljenom okruženju </li></ul><ul><li>Ne...
Razlika? <ul><li>Pretpostavke treba da se dese da bi projekat bio uspešan </li></ul><ul><li>Rizici ne treba da se dese...
Zaštita od rizika? <ul><li>Pre svega: planiranje!!! </li></ul>
Oblasti rizika za Projekat <ul><li>tehnologija </li></ul><ul><li>zaštita životne sredine </li></ul><ul><li>interpersonalni...
Sažetak/pregled Projekta
Upravljanje Projektnim Ciklusom Planiranje Projekta 2 – aktivnosti, resursi Bojan Đurić
Ciljevi <ul><li>Planiranje aktivnosti na Projektu </li></ul><ul><li>Procena trajanja aktivnosti </li></ul><ul><li>Planiran...
Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha...
Definisanje Projektnih aktivnosti
Projektne aktivnosti <ul><li>Lista poslova koji treba da se obavi </li></ul><ul><li>Od “vrha na dole” </li></ul><ul><li>Wo...
WBS <ul><li>1. nivo – Projekat </li></ul><ul><li>Različiti pristupi izradi: “Glagol”, “Imenica”...? </li></ul>
Projekat X : Proizvodnja novog modela automobila Zahtevi za novi dizajn Zahtevi za bolje performanse Potrebe za novi ekst...
Zašto/kako se koristi WBS? <ul><li>planiranje – sumirane buduće Projektne aktivnosti </li></ul><ul><li>izveštavanje – d...
WBS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom

5,228 views

Published on

Modul: Upravljanje projektnim ciklusom

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Bojan Đurić - Upravljanje projektnim ciklusom

 1. 1. DOBRODO ŠLI UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM Bojan Đurić bojan.djuric @ mobilis.co.rs www.mobilis.co.rs
 2. 2. Uvod <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>O temi i značaju </li></ul><ul><li>Način rada </li></ul><ul><li>Pravila rada </li></ul>
 3. 3. Ciljevi <ul><li>Identifikacija i razumevanje faz a Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Razlik ovanje vrste Projekata </li></ul><ul><li>Pravilno defini sanje ciljev a i rezultate Projekta </li></ul><ul><li>Identifik ovanje zainteresovan ih stran a za Projekat </li></ul><ul><li>Planira nje aktivnosti na Projektu </li></ul><ul><li>Identifik ovanje resurs a neophodn ih na Projektu </li></ul><ul><li>Prepozn avanje rizik a </li></ul><ul><li>Pra ćenje i kontrol a implementacij e Projekta … </li></ul>
 4. 4. Teme po danima <ul><li>Dan I - Projekat – Projektni Ciklus </li></ul><ul><li>Dan II – Planiranje Projekta 1 – svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici </li></ul><ul><li>Dan III – Planiranje Projekta 2 – aktivnosti, resursi Dan IV – tema </li></ul><ul><li>Dan IV - Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta </li></ul><ul><li>Dan V - Projekti za međunarodne donatorske organizacije </li></ul>
 5. 5. Vaš trener <ul><li>Bojan Đurić </li></ul><ul><li>Obrazovanje (?) </li></ul><ul><li>Ukratko – trenersko iskustvo </li></ul><ul><li>Gde sada radi </li></ul>
 6. 6. Upravljanje Projektnim Ciklusom Projekat – Projektni Ciklus Bojan Đurić
 7. 7. Ciljevi <ul><li>Identifikovanje različitih faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Razlikovanje vrsta Projekata </li></ul><ul><li>Razumevanje odnosa problem-projekat </li></ul><ul><li>Analiza zainteresovanih strana </li></ul>
 8. 8. Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Planiranje Projekta 2 aktivnosti, resursa Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Projekti za međunarodne donatorske organizacije 9.00 – 9.15 Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Interaktivna prezentacija: „Projekat-Projektni ciklus“ Interaktivne prezentacije: „Planiranje Projekta“ Interaktivan prezentacija: „ Identifikovanje Projektnih aktivnosti“ Interaktivna prezentacija: „ Predlog Projekta;Implementacija projekta“ Prezentacija: Dostupni fondovi za finansiranje projekata 10.00 – 11.00 Vežba: Problem –Projekat Vežba: Definisanje svrhe i ciljeva Projekta Vežba: WBS Vežba: Tim Projekta Vežba: Matrica Logike Projekta 11.00 – 11.20 Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje 11.20 – 12.00 Zainteresovane strane na Projektu Vežba: Pretpostavke/Rizici Vežbe: Metode predviđanja trajanja aktivnosti Monitoring i kontrola Vežba: Analiza ostvarene vrednosti Forma Predloga projekta za donatora 12.00 – 12.50 Vežba: Metode izbora Projekata Vežba: Kompletiranje Pregleda Plana Projekta Vežba: Planiranje potrebnih resursa Zatvaranje Projekta Metodologija Ocenjivanja predloga projekata 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 9. 9. Projekat Projektni ciklus Promena
 10. 10. Šta je projekat? <ul><li>Definicija: </li></ul><ul><li>Projekat se definiše kao skup aktivnosti koje </li></ul><ul><li>se realizuju da bi se postigli ciljevi u okviru </li></ul><ul><li>predviđenog budžeta i planiranog vremena </li></ul><ul><li>Izvor: </li></ul><ul><li>“ Project Management”, </li></ul><ul><li>Andy Bruce, Ken Langdon, </li></ul><ul><li>Dorling Kindersley Limited, </li></ul><ul><li>Great Britain, 2000 </li></ul>
 11. 11. Šta je projekat? <ul><li>Definicija: </li></ul><ul><li>Projekat je privremeni napor koji se preuzima da </li></ul><ul><li>bi se stvorio jedinstveni proizvod ili usluga </li></ul><ul><li>Izvor: </li></ul><ul><li>“ A guide to PMBOK” </li></ul>
 12. 12. Projekat Program
 13. 13. Parametri Projekta <ul><li>Tro škovi </li></ul>Vreme Resursi “ Scope”
 14. 14. Definicija projekta Tr o šk ovi Vreme Resursi
 15. 15. Vrste projekata <ul><li>Projekti se najčešće razlikuju po: </li></ul><ul><li>brzini </li></ul><ul><li>lokaciji </li></ul><ul><li>veličini </li></ul><ul><li>opštem cilju </li></ul><ul><li>tehnologiji koja se koristi </li></ul>Projekti nabavke, istraživački projekti, građevinski projekti, projekti razvoja softvera
 16. 16. Projektni ciklus <ul><li>Većina aktuelnih modela posmatra projekat kao ciklus </li></ul><ul><li>“ Project Cycle Management ” </li></ul><ul><ul><ul><li>“ Upravljanje projektnim ciklusom” </li></ul></ul></ul><ul><li>Koristi u EU programima </li></ul><ul><li>Koristi se u Upravljanju Projektima u privredi </li></ul>
 17. 17. Projektni ciklus Planiranje Inicijacija- Definisanje Izvođenje Kontrola Zatvaranje
 18. 18. Upravljanje projektnim ciklusom <ul><li>U svakoj fazi projekta: </li></ul><ul><ul><li>ključne odluke, </li></ul></ul><ul><ul><li>potrebne informacije </li></ul></ul><ul><ul><li>preuzimanje odgovornosti </li></ul></ul><ul><li>Prilikom prelaska sa jedne faze na drugu </li></ul><ul><ul><li>ocenjivanje rezultata </li></ul></ul><ul><ul><li>stalno učenje – sticanje iskustva </li></ul></ul>
 19. 19. Faza Inicijacija <ul><li>Kakav problem rešavamo Projektom? </li></ul><ul><li>Koja je svrha Projekta? </li></ul><ul><li>Koji su ciljevi koje treba postići kako bi Projekat ostvario svoju svrhu? </li></ul><ul><li>Kako ćemo znati da je Projekat bio uspešan? </li></ul><ul><li>Da li postoje prepreke i rizici koji mogu da utiču na uspeh Projekta? </li></ul>
 20. 20. Faza Planiranje <ul><li>Planiranje smanjuje neizvesnost </li></ul><ul><li>Planiranje poboljšava efikasnost </li></ul><ul><li>Plan je dinamičan i podložan promenama </li></ul><ul><li>Šta treba da se uradi? Kada? Ko? Čime....? </li></ul>
 21. 21. Faza Izvođenje <ul><li>Dobar Plan treba sprovesti! </li></ul><ul><li>Najduža faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Angažovanje i organizovanje Projektnog tima </li></ul><ul><li>Ustanovljavanje operativnih pravila </li></ul>
 22. 22. Faza Kontrola <ul><li>Prati se učinak Projekta </li></ul><ul><li>Upoređuje se trenutni učinak sa planiranim </li></ul><ul><li>Ukoliko je potrebno, preduzimaju se korektivne akcije </li></ul>
 23. 23. Faza Zatvaranje Zvanična objava završetka Projekta <ul><li>Da li Projekat postigao ono što je zahtevano od strane naručioca? </li></ul><ul><li>Da li postignuto sve što je menadžer Projekta najavio? </li></ul><ul><li>Da li Projekat završen u skladu sa planovima? </li></ul><ul><li>Kakva se iskustva mogu koristiti za sledeće Projekte </li></ul><ul><li>Kako je funkcionisala metodologija i kako se tim snašao u tome? </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Nije bilo razgovora o uslovima i zahtevima klijenta </li></ul><ul><li>Projekat više nije prioritetan </li></ul><ul><li>Izgleda da niko nije nadležan </li></ul><ul><li>Vremenski okvir je previše optimističan </li></ul><ul><li>Nisu dobro planirani resursi </li></ul><ul><li>Nije praćen status Projekta u odnosu na plan </li></ul><ul><li>Ne postoji formalni plan komunikacije </li></ul><ul><li>Projekat je izgubio iz vida svoju prvobitnu svrhu </li></ul><ul><li>Proces upravljanja promenama nije u toku </li></ul>Uzroci neuspeha Projekta
 25. 25. Oblasti Projekta...
 26. 26. Planiranje vremena na Projektu
 27. 27. Zašto planiranje vremena? <ul><li>Svi Projekti imaju trajanje </li></ul><ul><li>Svaki Projekat ima “krajnji rok” </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Proces definisanja aktivnosti </li></ul><ul><li>Postavljanje aktivnosti u određeni redosled </li></ul>
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. <ul><li>Metod “kritičnog puta” - CPM </li></ul>
 32. 32. <ul><li>PERT </li></ul><ul><li>Program Evaluation and Review Technique </li></ul>najkraće vreme + 4 x verovatno vreme + najduže vreme 6
 33. 33. <ul><li>Tehnike procene trajanja aktivnosti: </li></ul><ul><li>Stručna procena </li></ul><ul><li>Procena na osnovu analogije </li></ul><ul><li>Kvantitativna procena </li></ul><ul><li>Rezervno vreme </li></ul>
 34. 34. Planiranje resursa
 35. 35. Resursi: <ul><li>sirovine </li></ul><ul><li>oprema </li></ul><ul><li>mašine </li></ul><ul><li>vreme </li></ul><ul><li>novac </li></ul><ul><li>ljudi </li></ul><ul><li>...... </li></ul>
 36. 36. Planiranje vremena i resursa
 37. 37. Upravljanje Projektnim Ciklusom Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Bojan Đurić
 38. 38. Ciljevi <ul><li>Definisanje Projektnog tima </li></ul><ul><li>Monitoring i kontrola Projekta </li></ul><ul><li>Zatvaranje Projekta </li></ul>
 39. 39. Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Planiranje Projekta 2 aktivnosti, resursa Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Projekti za međunarodne donatorske organizacije 9.00 – 9.15 Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Interaktivna prezentacija: „Projekat-Projektni ciklus“ Interaktivne prezentacije: „Planiranje Projekta“ Interaktivan prezentacija: „ Identifikovanje Projektnih aktivnosti“ Interaktivna prezentacija: „ Predlog Projekta;Implementacija projekta“ Prezentacija: Dostupni fondovi za finansiranje projekata 10.00 – 11.00 Vežba: Problem –Projekat Vežba: Definisanje svrhe i ciljeva Projekta Vežba: WBS Vežba: Tim Projekta Vežba: Matrica Logike Projekta 11.00 – 11.20 Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje 11.20 – 12.00 Zainteresovane strane na Projektu Vežba: Pretpostavke/Rizici Vežbe: Metode predviđanja trajanja aktivnosti Monitoring i kontrola Vežba: Analiza ostvarene vrednosti Forma Predloga projekta za donatora 12.00 – 12.50 Vežba: Metode izbora Projekata Vežba: Kompletiranje Pregleda Plana Projekta Vežba: Planiranje potrebnih resursa Zatvaranje Projekta Metodologija Ocenjivanja predloga projekata 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 40. 40. Implementacija Projekta Projektni tim
 41. 41. Faza Izvođenje <ul><li>Dobar Plan treba sprovesti! </li></ul><ul><li>Najduža faza Projektnog ciklusa </li></ul><ul><li>Angažovanje i organizovanje Projektnog tima </li></ul><ul><li>Ustanovljavanje operativnih pravila </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Menadžer Projekta </li></ul>Glavni tim Projekta Podizvođači spoljni deo tima
 43. 43. Organizovanje Projektnog tima <ul><li>Autoritet </li></ul><ul><li>Odgovornost </li></ul><ul><li>Pravila </li></ul>
 44. 44. Projektni tim
 45. 45. Monitoring i kontrola
 46. 46. Faza Kontrola <ul><li>Prati se učinak Projekta </li></ul><ul><li>Upoređuje se trenutni učinak sa planiranim </li></ul><ul><li>Ukoliko je potrebno, preduzimaju se korektivne akcije </li></ul>
 47. 47. Zašto kontrola <ul><li>Uvid u odvijanje-napredovanje Projekta </li></ul><ul><li>Detektovanje odstupanja od plana </li></ul><ul><li>Preduzimanje korektivnih akcija </li></ul>
 48. 48. Sistem izveštavanja Nedeljni izveštaj Šestomesečni izveštaj Članovi tima Mesečni izveštaj Koordinator tima Finansijeri Menadžer projekta
 49. 49. Analiza ostvarene vrednosti <ul><li>Koliko procenata budžeta je do sada potrošeno? </li></ul><ul><li>Koliko procenata ukupnog planiranog vremena je do sada prošlo? </li></ul><ul><li>Koliki procenat posla je stvarno do sada ostvaren </li></ul>
 50. 50. Planovi: monitoring, kontrola... Analiza ostvarene vrednosti
 51. 51. Zatvaranje Projekta Faza podjednako važna kao i inicijacija
 52. 52. Faza Zatvaranje Zvanična objava završetka Projekta <ul><li>Da li Projekat postigao ono što je zahtevano od strane naručioca? </li></ul><ul><li>Da li postignuto sve što je menadžer Projekta najavio? </li></ul><ul><li>Da li Projekat završen u skladu sa planovima? </li></ul><ul><li>Kakva se iskustva mogu koristiti za sledeće Projekte </li></ul><ul><li>Kako je funkcionisala metodologija i kako se tim snašao u tome? </li></ul>
 53. 53. Koraci u zatvaranju Projekta <ul><li>odobrenje klijenta </li></ul><ul><li>isporuka/instaliranje rezultata </li></ul><ul><li>sređivanje dokumentacije Projekta </li></ul><ul><li>nadzor </li></ul><ul><li>finalni izveštaj </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Proslavimo uspeh zajedno! </li></ul>
 55. 55. Upravljanje Projektnim Ciklusom Projekti za međunarodne donatorske organizacije Bojan Đurić
 56. 56. Ciljevi <ul><li>Upoznavanje sa formom Predloga Projekta </li></ul><ul><li>Kreiranje Matrice Logike Projekta </li></ul>
 57. 57. Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Planiranje Projekta 2 aktivnosti, resursa Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Projekti za međunarodne donatorske organizacije 9.00 – 9.15 Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Interaktivna prezentacija: „Projekat-Projektni ciklus“ Interaktivne prezentacije: „Planiranje Projekta“ Interaktivan prezentacija: „ Identifikovanje Projektnih aktivnosti“ Interaktivna prezentacija: „ Predlog Projekta;Implementacija projekta“ Prezentacija: Dostupni fondovi za finansiranje projekata 10.00 – 11.00 Vežba: Problem –Projekat Vežba: Definisanje svrhe i ciljeva Projekta Vežba: WBS Vežba: Tim Projekta Vežba: Matrica Logike Projekta 11.00 – 11.20 Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje 11.20 – 12.00 Zainteresovane strane na Projektu Vežba: Pretpostavke/Rizici Vežbe: Metode predviđanja trajanja aktivnosti Monitoring i kontrola Vežba: Analiza ostvarene vrednosti Forma Predloga projekta za donatora 12.00 – 12.50 Vežba: Metode izbora Projekata Vežba: Kompletiranje Pregleda Plana Projekta Vežba: Planiranje potrebnih resursa Zatvaranje Projekta Metodologija Ocenjivanja predloga projekata 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 58. 58. EVROPSKI FONDOVI PREGLED
 59. 59. http://www.2007-2013.eu/ Prioriteti EU: - da obezbedi uspeh proširenja, - poveća konkurentnost, - stvori uslove za bolja radna mesta, - podrži ideje koje se odnose na slobode, pravdu i sigurnost
 60. 60. Zemlje kandidati – Hrvatska , Turska i Makedonija Zemlje potencijalni kandidati – Albanija , Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina
 61. 61. EU obezbeđuje pomoć u finansiranju za sve tipove organizacija uključujući: - kompanije, javnu upravu, univerzitete i NVO. - najviše za članice EU - Određeni programi se odnose na zemlje koje nisu članice EU - Finansiraju se mali, srednji i veliki projekti u različitim oblastima, od poljoprivrede, preko zaštite životne sredine pa do transporta. EU FONDOVI
 62. 62. Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu EU fondovi za finansijski period 2007-2013 strukturisani su u pet kategorija
 63. 63. - fondovi za zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate - političke, institucionalne i ekonomske reforme . - različiti tipovi projekata: poljoprivreda, ekologija, transport, IT, ljudska prava, civilno društvo, mediji itd Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu
 64. 64. <ul><li>- odnosi se na zemlje van EU </li></ul><ul><li>Podrška različitim tipovima reformi, političkoj i ekonomskoj stabilnosti </li></ul><ul><li>Usmerava se i na zemlje u kriznim regionima </li></ul>Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu
 65. 65. - finansiranje regionalnog razvoja unutar EU - ekonomski i socijalni napredak - ravnomeran regionalni razvoj Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu
 66. 66. Nekoliko mogućnosti za finansiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu
 67. 67. - različiti programi - različite oblasti: istraživanje, inovacije, konkurentnost, mediji, edukacija, zdravstvo, omladina, kultura. - namenjen je različitim organizacijama, telima i kompanijama iz zemalja članica EU - zemlje van EU imaju mogućnost za finansiranje u skladu sa potpisanim sporazumima Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu
 68. 68. - fondovi za zemlje kandidate i zemlje potencijalne kandidate - političke, institucionalne i ekonomske reforme . - različiti tipovi projekata: - poljoprivreda, ekologija, transport, IT, ljudska prava, civilno društvo, mediji itd Pre-Accession Assistance – Pred-pristupna pomoć External Assistance – Spoljna pomoć Regional Assistance – Regionalna pomoć Natural Resources – Prirodni resursi Community Programmes –Programi za lokalnu zajednicu IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Instrument PRINCE TWINNING Instrumeni finansiranja
 69. 69. IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance IPA je novi okvir za finansiranje 2007-2013; (2000-2006 PHARE, ISPA, SAPARD , CARDS ) Glavni ciljevi: - Jačanje demokratskih institucija - Promocija i zaštita ljudskih prava - Razvoj civilnog društva   - Regionalna i prekogranična saradnja Period: 2007-2013 Bu dže t: EUR 12 900 million
 70. 70. IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance IPA obuhvata 5 komponenti (u skladu sa postavljenim ciljevima) : Potencijalni kandidati 1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija Transition Assistance and Institution Building 2. Preko-granična i regionalna saradnja Cross-Border and Regional Co-operation 3. Regionalni razvoj Regional Development Component 4. Razvoj ljudskih resursa Human Resources Development Component 5. Ruralni razvoj Rural Development Component
 71. 71. Vrste pomoći kroz IPA: - finansijsko investiranje / finance investments , - ugovori za nabavku / procurement contracts , - stipendije (donacije) / grants, including interest rate subsidies , - posebni zajmovi / special loans , - garancije za zajmove i finansijska pomoć / loan guarantees and financial assistance, - budžetska podrška / budgetary support, and other specific forms of budgetary aid, - doprinos kapitalu međunarodnih institucija ili regionalnim razvojnim bankama / and the contribution to the capital of international financial institutions or the regional development banks.
 72. 72. Svako fizičko ili pravno lice koje se nalaze u zemljama koje imaju pravo na konkurisanje (u odnosu na određenu komponentu) imaće pravo da konkurišu za finansiranje. http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm
 73. 73. TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Instrument Cilj TAIEX-a je da omogući kratkoročnu tehničku pomoć, u skladu sa opštim ciljevima politike EK Period: 1996- Budžet : NA
 74. 74. Glavne oblasti pokrivene TAIEX-om <ul><li>Poljoprivreda – veterinarski i fitosanitarni propisi, ruralni razvoj itd </li></ul><ul><li>Sloboda i sigurnost – pravna saradnja u oblastima kriminala i zakonodavstva, organizovanog kriminala, borbe protiv pranja novca, trafikinga, ekološkog kriminala... </li></ul><ul><li>Interna tržišta – carina, javne nabavke državna pomoć, socijalna politika, patenti, trgovina, zdravlje i zaštita na radu </li></ul><ul><li>Transport, energija i ekologija –pomorska i vazduhoplovna sigurnost, menadžment podataka u energetici, pravila odlaganja otpada i smanjenje buke, ekološke obaveze, drumski transport itd </li></ul>
 75. 75. Ciljna grupa za pomoć preko TAIEX -a : <ul><li>Službenici koji rade u državnoj upravi </li></ul><ul><li>Službenici u javnoj upravi na lokalnom i međuopštinskom nivou </li></ul><ul><li>Narodni poslanici i državni službenici koji rade u parlamentu i Zakonodavnim telima / savetima </li></ul><ul><li>Profesionalne i trgovinske asocijacije, kao i predstavnici sindikata i asocijacije poslodavaca </li></ul><ul><li>Pravne i zakonodavne vlasti </li></ul><ul><li>Prevodioci i revizori zakonodavnih tekstova </li></ul>
 76. 76. Vrste pomoći preko TAIEX –a : http://taiex.cec.eu.int/ <ul><li>Stručnjaci se šalju u zemlju korisnika </li></ul><ul><li>Studijska putovanja da bi se razumelo kako se rešavaju praktični problemi zemalja članica EU </li></ul><ul><li>Seminari i radionice </li></ul><ul><li>Obuka / trening za osposobljavanje u neophodnim tehničkim veštinama </li></ul><ul><li>Monitoring i analiza </li></ul><ul><li>Baze podataka i informacije </li></ul><ul><li>Prevođenje </li></ul>
 77. 77. PRINCE PRINCE Instrument je kreiran da pruži pomoć u implementaciji informacione i strategije komunikacije za EU. Fokus je na informisanju i akcijama komunikacije sa javnostima u zemljama članicama EU PRINCE finansira do 75% projektnog budžeta Period: 2003-2008 Budžet : NA
 78. 78. TWINNING Twinning pru ža okvir za državnu administraciju i polu-javne organizacije u zemljama korisnicima da rade zajedno sa partnerima iz zemalja članica EU. Period: 1998 - Bud že t: EUR 157 million / year
 79. 79. Glavne karakteristike Twinning -a: http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_en.htm Projekti se pripremaju u skladu sa zajednički usvojenim ciljevima politike EU Zemlja korisnik zadržava vlasništvo nad Projektom Projekat daje konkretne operativne rezultate koji se odnose na EU acquis communautaire Projekat uključuje peer-to-peer razmenu ekspertize i iskustava Projekti su prava partnerstva koja podržavaju blisku saradnju
 80. 80.
 81. 81. Matrica logike projekta
 82. 82. Matrica logike projekta (MLP) <ul><li>Na engleskom jeziku </li></ul><ul><li>Logical Framework Matrix - LFM </li></ul>
 83. 83. Logika Intervencije Pokazatelji Način verifikacije Pretpostavke i rizici Svrha projekta Cilj projekta Rezultati Aktivnosti SREDSTVA TROŠKOVI PREDUSLOVI
 84. 84. Zašto MLP? <ul><li>Prikazuje suštinu projekta u jednoj jednostavnoj tabeli </li></ul><ul><li>Obezbeđuje razumevanje i bolju komunikaciju između svih uključenih u projekat </li></ul><ul><li>Kod mnogih finansijera/donatora MLP je standard za podnošenje predloga projekta </li></ul>
 85. 85. Popunjavanje matrice
 86. 86. Analiza problema
 87. 87. Definisanje problema <ul><li>Problem se odnosi na činjenično stanje </li></ul><ul><li>Jasno definisan problem je dobra osnova </li></ul><ul><li>Problem je formulisan kao negativna situacija </li></ul><ul><li>Problemi su stvarni, postojeći, a ne budući ili zamišljeni </li></ul>
 88. 88. Nedostatak čiste vode Slaba služba za vodosnabdevanje Dotrajao sistem vodosnabdevanja Previše birokratije Nedovoljni fondovi za održavanje sistema Stalna pojava zaraznih bolesti Visoka stopa zaraženosti dece Niska produktivnost radnika Mali prihodi POSLEDICE UZROCI Stablo problema
 89. 89. Kako izraditi stablo problema? <ul><li>Odrediti glavne probleme u datoj situaciji </li></ul><ul><li>Izdvojiti jedan početni problem </li></ul><ul><li>Potražiti probleme povezane s početnim </li></ul><ul><li>Ustanoviti hijerarhiju uzroka i posledica </li></ul><ul><ul><li>probleme-uzroke početnog problema smestiti ka korenu stabla, </li></ul></ul><ul><ul><li>probleme-posledice ka vrhu </li></ul></ul><ul><li>Sve ostale probleme obraditi na isti način </li></ul><ul><li>Povezati strelicama problem sa uzrocima/posledicama, izvršiti proveru </li></ul><ul><li>Pregledati dijagram i potvrditi da je ispravan i kompletan </li></ul>
 90. 90. Kreativni sastanak - brainstorming <ul><li>Pravila: </li></ul><ul><li>Sve što svakom padne na pamet se beleži </li></ul><ul><li>Nema glupih ideja </li></ul><ul><li>Kreativnost bez kritičnosti </li></ul><ul><li>D iskusija o svakom upisanom predlogu </li></ul>
 91. 91. Stablo Problema Stablo Ciljeva
 92. 92. <ul><li>Problem – Stablo - Projekat </li></ul>
 93. 93. Analiza zainteresovanih strana
 94. 94. Ko su zainteresovane strane? <ul><li>To su svi pojedinci, grupe, organizacije koji mogu da: </li></ul><ul><ul><li>utiču na projekat </li></ul></ul><ul><ul><li>osete uticaj projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>postanu protivnici projekta </li></ul></ul><ul><ul><li>budu uključeni u rad na projektu </li></ul></ul><ul><ul><li>podrže projekat makar posredno </li></ul></ul>
 95. 95. Zainteresovane strane na Projektu <ul><li>Organizacija/kompanija koja nosi Projekat </li></ul><ul><li>Menadžer Projekta </li></ul><ul><li>Klijenti – korisnici </li></ul><ul><li>Sponzor Projekta </li></ul>
 96. 96. Alati za analizu zainteresovanih strana <ul><li>Matrica analize zainteresovanih strana </li></ul><ul><li>SWOT analiza </li></ul><ul><li>Venov dijagram </li></ul><ul><li>Kružni dijagram </li></ul>
 97. 97. Sagledati: <ul><li>kako računati na zainteresovane </li></ul><ul><li>koje korake preduzeti </li></ul><ul><li>kako se odnositi prema njima </li></ul>
 98. 98. Matrica analize zainteresovanih strana Zaintere-sovani Interesi, uticaj problema na njih Mogući uticaji Moguće aktivnosti Korisnici Da ne čeka, da brzo i efikasno obavi posao, ljubaznost Veliki-mali? podrška Predvideti direktnu komunikaciju radi preciziranja zahteva Zaposleni Da korisnici ne pitaju svašta, da ne prave gužvu, da ih šefovi ne grde Izvršni, i podrška i osporavanje Predvideti motivaciju za rad i aktivno učešće Šefovi Red i mir u službi, da se ne žale ni korisnici ni službenici, napredovanje Veliki, podrška Predvideti-obezbediti “politički” uticaj koji uspešno okončan projekat može doneti Više instance Politički poeni Veliki, podrška Predvideti angažman
 99. 99. Proces selekcije Projekta <ul><li>Proces izbora Projekta u okviru jedne firme </li></ul><ul><li>Različiti metodi izbora </li></ul><ul><ul><li>Period otplate – payback period (PP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskontovani tok gotovine – discounted cash flow (DCF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interna stopa povraćaja – internal rate of return (IRR ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Index profitabilnosti – Profitability index </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza troškova i dobiti – cost-benefit analysis </li></ul></ul>
 100. 100. Zainteresovane strane, izbor Projekata
 101. 101. Upravljanje Projektnim Ciklusom Planiranje Projekta 1 – svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Bojan Đurić
 102. 102. Ciljevi <ul><li>Definisanje ciljeva Projekta </li></ul><ul><li>Identifikacija rizika </li></ul><ul><li>Priprema Sažetka/pregleda Projekta </li></ul>
 103. 103. Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Planiranje Projekta 2 aktivnosti, resursa Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Projekti za međunarodne donatorske organizacije 9.00 – 9.15 Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Interaktivna prezentacija: „Projekat-Projektni ciklus“ Interaktivne prezentacije: „Planiranje Projekta“ Interaktivan prezentacija: „ Identifikovanje Projektnih aktivnosti“ Interaktivna prezentacija: „ Predlog Projekta;Implementacija projekta“ Prezentacija: Dostupni fondovi za finansiranje projekata 10.00 – 11.00 Vežba: Problem –Projekat Vežba: Definisanje svrhe i ciljeva Projekta Vežba: WBS Vežba: Tim Projekta Vežba: Matrica Logike Projekta 11.00 – 11.20 Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje 11.20 – 12.00 Zainteresovane strane na Projektu Vežba: Pretpostavke/Rizici Vežbe: Metode predviđanja trajanja aktivnosti Monitoring i kontrola Vežba: Analiza ostvarene vrednosti Forma Predloga projekta za donatora 12.00 – 12.50 Vežba: Metode izbora Projekata Vežba: Kompletiranje Pregleda Plana Projekta Vežba: Planiranje potrebnih resursa Zatvaranje Projekta Metodologija Ocenjivanja predloga projekata 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 104. 104. Planiranje
 105. 105. Faza Planiranje <ul><li>Planiranje smanjuje neizvesnost </li></ul><ul><li>Planiranje poboljšava efikasnost </li></ul><ul><li>Plan je dinamičan i podložan promenama </li></ul><ul><li>Šta treba da se uradi? Kada? Ko? Čime....? </li></ul>
 106. 106. Sažetak/pregled Projekta Project overview statement <ul><li>Problem / Prilika </li></ul><ul><li>Opšti cilj Projekta </li></ul><ul><li>Ciljevi Projekta </li></ul><ul><li>Kriterijum uspeha (indikator) </li></ul><ul><li>Pretpostavke, rizici, prepreke </li></ul>
 107. 107. Pregled Projekta Naziv Projekta Projekat br. Menadžer Projekta Problem/prilika Opšti cilj Ciljevi projekta Kriterijumi uspeha Pretpostavke, rizici, prepreke Pripremio/la Datum Odobreno Datum
 108. 108. Stablo Problema Stablo Ciljeva
 109. 109. (Nedostatak) Dovoljne količine čiste vode Efikasna., organizovana služba za vodosnabdevanje nov, funkcionalan sistem vodosnabdevanja Odgovarajuća birokratije Dovoljni/veliki fondovi za održavanje sistema Iskorenjivanje zaraznih bolesti Niska stopa zaraženosti dece Visoka produktivnost radnika Veliki prihodi POSLEDICE UZROCI Stablo ciljeva
 110. 110. Ciljevi treba da budu... <ul><li>D ostižn i </li></ul><ul><li>O dm erljiv i </li></ul><ul><li>B itn i </li></ul><ul><li>A dekvatan i </li></ul><ul><li>R ok </li></ul><ul><li>S pecific </li></ul><ul><li>M easurable </li></ul><ul><li>A chievable </li></ul><ul><li>R elevant </li></ul><ul><li>T ime-bound </li></ul>
 111. 111. Definisanje ciljeva projekta
 112. 112. Kriterijumi uspeha
 113. 113. “ Zašto želimo da sprovedemo ovaj Projekat?” Kriterijum uspeha mora da bude merljiv i kvantifikovan <ul><li>uticaj na efikasnost i efektivnost: </li></ul><ul><ul><li>“ efikasnost pogona prerade povećana za 20% u odnosu na jun 2007” </li></ul></ul><ul><li>smanjeni troškovi pružanja usluge </li></ul><ul><li>uticaj na kvalitet proizvoda/usluge </li></ul><ul><li>povećano zadovoljstvo kupaca </li></ul><ul><li>..... </li></ul>
 114. 114. Pretpostavke i rizici
 115. 115. Pretpostavke / rizici <ul><li>Svaki korak tokom promene se izvodi u nekom pretpostavljenom okruženju </li></ul><ul><li>Nema nepromenljivih okruženja </li></ul><ul><li>Treba biti svestan šta su pretpostavke pod kojima se pojedini koraci realizuju </li></ul>
 116. 116. Razlika? <ul><li>Pretpostavke treba da se dese da bi projekat bio uspešan </li></ul><ul><li>Rizici ne treba da se dese da bi projekat bio uspešan </li></ul><ul><li>Rizici imaju negativnu a pretpostavke pozitivnu formulaciju </li></ul><ul><li>Npr: </li></ul><ul><ul><li>pretpostavka: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>uspešno sprovedena reforma kaznene politike </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>rizik: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>reforma kaznene politike nije sprovedena </li></ul></ul></ul>
 117. 117. Zaštita od rizika? <ul><li>Pre svega: planiranje!!! </li></ul>
 118. 118. Oblasti rizika za Projekat <ul><li>tehnologija </li></ul><ul><li>zaštita životne sredine </li></ul><ul><li>interpersonalni odnosi </li></ul><ul><li>kultura </li></ul><ul><li>neformalni odnosi </li></ul>
 119. 119. Sažetak/pregled Projekta
 120. 120. Upravljanje Projektnim Ciklusom Planiranje Projekta 2 – aktivnosti, resursi Bojan Đurić
 121. 121. Ciljevi <ul><li>Planiranje aktivnosti na Projektu </li></ul><ul><li>Procena trajanja aktivnosti </li></ul><ul><li>Planiranje resursa </li></ul>
 122. 122. Plan rada Raspored Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Tema dana Projekat –Projektni Ciklus Planiranje Projekta 1 svrha, ciljevi, pretpostavke, rizici Planiranje Projekta 2 aktivnosti, resursa Implementacija , kontrola i zatvaranje Projekta Projekti za međunarodne donatorske organizacije 9.00 – 9.15 Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan Uvod u temu i ciljeve za taj dan 9.15 – 10.00 Interaktivna prezentacija: „Projekat-Projektni ciklus“ Interaktivne prezentacije: „Planiranje Projekta“ Interaktivan prezentacija: „ Identifikovanje Projektnih aktivnosti“ Interaktivna prezentacija: „ Predlog Projekta;Implementacija projekta“ Prezentacija: Dostupni fondovi za finansiranje projekata 10.00 – 11.00 Vežba: Problem –Projekat Vežba: Definisanje svrhe i ciljeva Projekta Vežba: WBS Vežba: Tim Projekta Vežba: Matrica Logike Projekta 11.00 – 11.20 Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje Pauza / povezivanje 11.20 – 12.00 Zainteresovane strane na Projektu Vežba: Pretpostavke/Rizici Vežbe: Metode predviđanja trajanja aktivnosti Monitoring i kontrola Vežba: Analiza ostvarene vrednosti Forma Predloga projekta za donatora 12.00 – 12.50 Vežba: Metode izbora Projekata Vežba: Kompletiranje Pregleda Plana Projekta Vežba: Planiranje potrebnih resursa Zatvaranje Projekta Metodologija Ocenjivanja predloga projekata 12.50 – 13.00 Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga Završne napomene, saveti šta dalje čitati i kraj plenarnog dela treninga 13.00 – 13.30 Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev Individualno savetovanje na zahtev
 123. 123. Definisanje Projektnih aktivnosti
 124. 124. Projektne aktivnosti <ul><li>Lista poslova koji treba da se obavi </li></ul><ul><li>Od “vrha na dole” </li></ul><ul><li>Work Breakdown Structure (WBS) </li></ul><ul><li>WBS = funkcionalna dekompozicija sistema </li></ul>
 125. 125. WBS <ul><li>1. nivo – Projekat </li></ul><ul><li>Različiti pristupi izradi: “Glagol”, “Imenica”...? </li></ul>
 126. 126. Projekat X : Proizvodnja novog modela automobila Zahtevi za novi dizajn Zahtevi za bolje performanse Potrebe za novi eksterijer Potrebe za novom unutrašnjošću Zahtevi za brzinom Zahtevi za ekonomičnom potrošnjom Projektovanje školjke Dizajniranje spoljašnjih delova Izgled sedišta Dizajniranje instrument table Projektovanje turbo punjača Projektovanje sistema prenosa Projektovanje motora Projektovanje sistema ubrizgavanja goriva 1. Dizajniranje osnovnog oblika na kompjuteru 2. Identifikovanje potrebnih komponenti čelika 1.Dizajniranje stubova i branika 2. Dizajniranje prednjih i zadnjih svetlosnih grupa 1. Dizajniranje izgleda sedišta 2. Dizajniranje tapacirunga 1. Dizajniranje instrumenata 2. Dizajniranje panela klima uređaja i korisničkih uređaja 1. Dizajniranje turbo punjača 1. Optimizacija odnosa stepena prenosa 2. Dizajniranje sistema menjača brzine 1. Dizajniranje glave motora i ventila 2. Određivanje izgleda cilindra 1. Dizajniranje optimalnog sistema kontrole ubrizgavanja goriva Primer WBS -a sa 5 nivoa
 127. 127. Zašto/kako se koristi WBS? <ul><li>planiranje – sumirane buduće Projektne aktivnosti </li></ul><ul><li>izveštavanje – definišu se “međaši”- milestones </li></ul>
 128. 128. WBS

×