Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksandar Ostojić - Biznis plan

26,160 views

Published on

Modul: Biznis plan

Published in: Travel
 • Login to see the comments

Aleksandar Ostojić - Biznis plan

 1. 1. MODUL 8: Biznis plan BSC Kragujevac Trener: Aleksandar Ostoji ć Datum:15/9 – 19/9/2008.
 2. 2. Rad danas… <ul><li>1 sat – predstavljanje, upoznavanje sa modulom , formiranje radnih grupa i uvod </li></ul><ul><li>1 sat – prezentacija prvog dana (struktura b iznis plana, odabir ideja i početak izrade biznis plana) </li></ul><ul><li>20 minuta – pauza </li></ul><ul><li>40 minuta – grupni rad na radnom listu </li></ul><ul><li>50 minuta – prezentacije urađenih radnih listova </li></ul><ul><li>10 minuta – završne napomene </li></ul><ul><li>1 sat – individualno savetovanje </li></ul>
 3. 3. O treneru... <ul><li>Mr nauka o menadžmentu; Master diploma iz oblasti razvijanja MSP u tranziciji (Univerzitet u Bolonji); Dipl. Ing za preduzetni menadžment </li></ul><ul><li>Zaposlen kao asistent na Fakultetu za preduzetni menadžment – predmet Preduzetništvo; Project Manager u konsultantskoj kući Larive Serbia – deo lanca Larive International, Holandija </li></ul><ul><li>7 godina radnog iskustva stečenog u upravljanju porodičnim biznisom, radom u više privatnih stranih i domaćih firmi, kao i radom na dva fakulteta </li></ul>
 4. 4. 1. Dan – Uvod u biznis plan <ul><ul><ul><li>Kako odabrati poslovnu ideju </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definicija biznis plana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Svrha biznis plana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ko koristi biznis plan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izgled biznis plana (Metodologija) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rezime biznis plana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kako predstaviti sebe u biznis planu </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Kako odabrati poslovnu ideju? <ul><li>Nekoliko istina koje prethode razmišljanju o izboru ideje: </li></ul><ul><ul><li>Svaki problem u životu je poslovna šansa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nismo uvek u stanju da uočimo problem (White) </li></ul></ul><ul><ul><li>Svaki problem u životu izaziva kreiranje ideja za njegovo rešavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Nisu sve ideje jednako dobre (primer: češalj za ćelave!!!) </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Dakl e… </li></ul></ul><ul><ul><li>NIJE SVAKA IDEJA ŠANSA, ALI SVAKA ŠANSA JE JEDNOM BILA NEČIJA IDEJA!!! </li></ul></ul><ul><li>Zaključak: Sve kreće od ideje, a da bi se došlo do ideje mora se razmišljati – nikada ne prestajte razmišljati!!! </li></ul><ul><li>Prvi sledeći korak nakon izbora ideje je izrada biznis plana... </li></ul>
 7. 7. Definicija biznis plana <ul><li>Biznis plan je poslovni dokument u kome se tržišno-finansijskim alatima obrađuje poslovna ideja kako bi se dokazala opravdanost ili neopravdanost njene realizacije. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Osnovne karakteristike biznis plana su: </li></ul><ul><ul><li>Biznis plan nema propisanu formu - uglavnom se priprema po instrukcijama one institucije kojoj se podnosi na uvid </li></ul></ul><ul><ul><li>Ne postoje posebno zahtevane kvalifikacije da bi se neko bavio izradom biznis planova profesionalno </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznis plan se koristi pri startovanju biznisa, pri širenju biznisa, pri obezbeđivanju finansijskih sredstava, itd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Osnovna pretpostavka izrade biznis plana, koja je istovremeno i njegova najveća mana je: </li></ul></ul><ul><ul><li>SVE ŠTO SE PROIZVEDE TO SE I PRODA, </li></ul></ul><ul><ul><li>A SVE ŠTO SE PRODA TO SE I NAPLATI! </li></ul></ul>
 9. 9. Svrha biznis plana <ul><ul><li>Da pokaže put iz tačke A u tačku B </li></ul></ul><ul><ul><li>Da oceni sve relevantne aspekte poslovanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Da oceni opravdanost realizacije biznis ideje </li></ul></ul><ul><ul><li>Da smanji rizik ulaganja </li></ul></ul><ul><ul><li>Da se greške prave na papiru, a ne u stvarnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Da se precizno definišu stvarne mogućnosti funkcionisanja biznisa </li></ul></ul>
 10. 10. Ko koristi biznis plan <ul><li>Prvi i najvažniji korisnik biznis plana je sam preduzetnik </li></ul><ul><li>Osim preduzetnika, taj isti biznis plan u svom radu koriste i: </li></ul><ul><ul><li>Banke </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreditne institucije </li></ul></ul><ul><ul><li>Poslovni partneri sa kojima preduzetnik sarađuje </li></ul></ul><ul><ul><li>Menadžeri zaposleni kod preduzetnika u firmi </li></ul></ul>
 11. 11. Izgled biznis plana - metodologija <ul><li>S obzirom na kompleksnost različitih metodologija, za ovaj trening napravljena je posebna metodologija prilagođena početnicima. </li></ul><ul><li>Za većinu postojećih metodologija potrebna su stručna znanja koja su usko vezana za finansije, upravljačko računovodstvo, itd. </li></ul><ul><li>Metodologija koja će biti data na ovom treningu predstavlja kvalitetnu osnovu za buduću nadgradnju uz pomoć konsultanta. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Metodologija za izradu biznis plana (Sadržaj) </li></ul><ul><ul><li>Rezime </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako predstaviti sebe u biznis planu (Osnovni podaci o preduzetniku) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pristup tržištu </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacija rada novog malog preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansijska analiza </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaključna ocena </li></ul></ul><ul><ul><li>Važna napomena: </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologija (sadržaj) je osnova strukture svakog biznis plana. Kao takva, mora se u POTPUNOSTI ispoštovati, tačno u onoj formi u kojoj je data!!! </li></ul></ul>
 13. 13. Prvi naslov u vašem BP - 1. Rezime <ul><li>Svrha rezimea je da na jednoj strani prikaže najvažnije osnovne podatke o biznis planu. </li></ul><ul><li>Rezime se uvek nalazi na početku biznis plana, iza naslovne strane i sadržaja . </li></ul><ul><li>Rezime sadrži podatke koje onaj ko priprema biznis plan na početku svog rada ne može znati, ali uprkos tome, rezime se izrađuje na samom početku, a finalizuje na kraju kada je ceo BP završen. </li></ul>
 14. 14. _______________________ Ime preduzetnika _______________________ Adresa BIZNIS PLAN Za ___________________ _________________ ___________ Datum izrade Izgled naslovne strane (1. strana u dokumentu) BACK
 15. 15. <ul><li>Sadržaj </li></ul><ul><li>1. Re zime </li></ul><ul><li>2. Osnovni podaci o preduzetniku </li></ul><ul><ul><ul><li>Biografija </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Raspoloživa imovina </li></ul></ul><ul><ul><li>Raspoloživa imovina koja se unosi u biznis </li></ul></ul><ul><ul><li>Koraci koji su do sada sprovedeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Moguće garancije za kredit </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Pristup tržištu </li></ul></ul><ul><ul><li>Predmet biznis plana </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržište prodaje </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržište nabavke </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza lokacije </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Organizacija rada novog malog preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizaciona struktura </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehničko-tehnološka koncepcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogućnosti daljeg rasta i razvoja </li></ul></ul><ul><li>5. Finansijska analiza </li></ul><ul><ul><li>Potrebna ulaganja </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvori sredstava i obaveze prema njima </li></ul></ul><ul><ul><li>Početni bilans stanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Obračun troškova </li></ul></ul><ul><ul><li>Formiranje ukupnog prihoda </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamički bilans uspeha </li></ul></ul><ul><ul><li>Statička ocena biznis plana </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Zaključna ocena biznis plana </li></ul></ul>Izgled stranice sa sadržajem (2. strana u dokumentu) BACK
 16. 16. Izgled rezimea (3. strana u dokumentu) REZIME 1. Ime i prezime , adresa 2. Godina rođenja 3. Stručna sprema 4 . Poslovna banka <ul><li>Imovina </li></ul>6 . Naziv biznis plana 7. Lokacija 8 . Terminski plan Aktiviranje kredita do _________ Nabavka i montaža opreme do _____ Početak delatnosti do ____________ 9 . Vek projekta ____ god 10 . Cene u biznis planu Datum: ______ 1Eur = ______ din 11 . Ukupna ulaganja 1 2 . Izvori sredstava Preduzetnik ______; Kredit _________ 1 3 . Efekti programa Prosečan godišnji bruto prihod _______ Prosečna godišnja neto dobit ________ Broj zaposlenih _________ 1 4 . Osoba za kontakt
 17. 17. Drugi naslov u biznis planu - Osnovni podaci o preduzetniku <ul><li>Ovaj deo biznis plana ima sl. podnaslove: </li></ul><ul><ul><li>Biografija </li></ul></ul><ul><ul><li>Raspoloživa imovina </li></ul></ul><ul><ul><li>Raspoloživa imovina koja se unosi u biznis </li></ul></ul><ul><ul><li>Koraci koji su do sada sprovedeni u realizaciji biznisa </li></ul></ul><ul><ul><li>Moguće garancije za kredit </li></ul></ul>
 18. 18. 2.1 Biografija <ul><li>Pruža osnovne podatke o preduzetniku (godine starosti, stručnu spremu, radno iskustvo, poslovna interesovanja, itd.) </li></ul><ul><li>Piše se u formi teksta </li></ul><ul><li>Dugačka je oko pola kucane strane </li></ul><ul><li>Ispod teksta sledi tabelarni prikaz biografije </li></ul>Primer tabelarnog prikaza biografije: Ime i prezime Godina rođenja Mesto rođenja Školska sprema Radno iskustvo
 19. 19. 2.2 Raspoloživa imovina <ul><li>Raspoloživa imovina prikazuje se u tabeli </li></ul><ul><li>Veoma je važna stavka i treba joj pažljivo pristupiti </li></ul><ul><li>Potrebno je prikazati apsolutno sve od imovine što preduzetnik poseduje </li></ul>Primer tabelarnog prikaza raspoložive imovine: R. Br Vrsta imovine Realna tržišna vrednost 1. Zemljište (namena, veličina, lokacija) 2. Građevine (namena, veličina, lokacija) 3. Oprema (mašine i slično) 4. Vozila 5. Novac 6. Ostalo Ukupno
 20. 20. 2.3 Raspoloživa imovina koja se unosi u biznis <ul><li>Prikazuje se tabelom identičnog izgleda kao u prethodnoj tački </li></ul><ul><li>Sadrži istu ili manju količinu podataka od tabele u prethodnoj tački (u ovoj tabeli naglasak se stavlja na ona sredstva koja budući preduzetnik poseduje koja će koristiti u poslu tj. uvesti ih u bilanse svoje buduće firme) </li></ul>
 21. 21. 2.4 Koraci koji su do sada sprovedeni <ul><li>U momentu pisanja biznis plana, budući preduzetnik je sigurno već imao neke aktivnosti na realizaciji svog biznisa </li></ul><ul><li>Iako su uglavnom neopipljive i nisu stavljane na papir, potrebno ih je prikazati kao deo biznis plana </li></ul><ul><li>Prikazuju se tabelarno </li></ul>Primer tabelarnog prikaza sprovedenih aktivnosti R. Br. Vrsta aktivnosti 1. Uspostavljen kontakt sa dobavljačima opreme 2. Istraženo tržište 3. Registrovana firma
 22. 22. 2.5 Moguće garancije za kredit <ul><li>O va tačka je veoma važna jer se BP najčešće koristi upravo za obezbeđivanje finansijske podrške. </li></ul><ul><li>Veoma često, ova tačka mora biti potkrepljena dodatnim dokumentima (vlasnički list, ugovor o saradnji, itd.) </li></ul><ul><li>Prikazuje se tabelarno </li></ul>Primer tabelarnog prikaza garancija za kredit R. Br. Vrsta garancije Realna tržišna vrednost 1. Imovina u ličnoj svojini 1.1 1.N 2. Garancija firme 2.1 2.n
 23. 23. <ul><li>PAUZA 20 MINUTA – MOLIM VAS BUDITE TACNI!!! </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Sada m ožete pristupiti radu na radnim listovima, a ja sam tu da pomognem i da vas posavetujem tokom izrade!!! (40 minuta radimo) </li></ul><ul><li>............................................................ </li></ul><ul><li>Prezentacija dnevnog rada – 50 minuta </li></ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI I VIDIMO SE SUTRA </li></ul>
 25. 25. MODUL 8: Biznis plan BSC Kragujevac Trener: Aleksandar Ostojic Datum: 15/9 – 19/9/2008.
 26. 26. Rad danas… <ul><li>1 sat – uvod i prezentacija dana </li></ul><ul><li>1 sat – grupni rad na radnom listu </li></ul><ul><li>20 minuta – pauza </li></ul><ul><li>40 minuta – nastavak grupnog rada </li></ul><ul><li>50 minuta – prezentacija grupnog rada </li></ul><ul><li>10 minuta – završne napomene </li></ul><ul><li>1 sat – individualno savetovanje </li></ul>
 27. 27. 2 . Dan – Pristup tržištu <ul><ul><li>Zašto ja radim ovaj trening sa vama? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zato što i inače držim treninge i od toga živim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zato što su treninzi jedino što umem da radim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zato što postoji potreba da se ljudi nauče poslovnim veštinama </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Znači - Pristup tržištu je važan deo biznis plana zato što on daje smisao vašoj ideji – ovaj deo biznis plana pokazuje da ćete uspeti da prodate svoj proizvod ili uslugu jer za njima POSTOJI POTREBA!!! </li></ul></ul>
 28. 28. Treći naslov u vašem BP - 3. Pristup tržištu (analiza) <ul><li>U okviru ove tačke u biznis planu postoje 4 podnaslova: </li></ul><ul><ul><li>Predmet biznis plana </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržište prodaje </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržište nabavke </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza lokacije </li></ul></ul>
 29. 29. 3.1 Predmet biznis plana <ul><li>U ovom delu potrebno je tekstom opisati šta je predmet biznisa tj. o kojim će se proizvodima i uslugama raditi i o kojim se količinama razmišlja. </li></ul><ul><li>Navesti konkurentske proizvode ili usluge na planiranom tržištu i razloge zašto su planirani proizvodi i usluge bolji od konkurentskih. </li></ul>
 30. 30. Primer tabelarnog prikaza predmeta biznis plana: <ul><li>Zatim je potrebno tabelarno prikazati proizvode (usluge). </li></ul><ul><li>Međutim, preduzetnik uglavnom nema sve resurse koji su mu potrebni, što znači da on biznis plan koji piše zasniva upravo na nabavci nekih sredstava za rad (mašina, vozila, prostora...) – nije li i to predmet BP-a? </li></ul>R. br. Proizvod (usluga) Godišnji fizički obim Godišnji novčani obim 1. 2. 3. UKUPNO
 31. 31. <ul><li>JESTE - i neke aktivnosti investiranja, koje vremenski prethode proizvodnji ili prodaji proizvoda ili usluga, TAKOĐE SU PREDMET BIZNIS PLANA. </li></ul><ul><li>Ove investicione aktivnosti takođe treba prikazati u okviru ovog podnaslova i to tabelarno. </li></ul>Primer tabelarnog prikaza investicija koje su predmet biznis plana: R. br. Predmet biznis plana 1. Adaptacija poslovnog prostora 2. Dograđivanje poslovnog prostora 3. Nabavka nove opreme 4. Kupovina licence 5. -
 32. 32. 3.2 Tržište prodaje <ul><li>Tržište prodaje mora biti temeljno objašnjeno u svakom biznis planu iz prostog razloga što se na njemu stvara prihod. </li></ul><ul><li>Ukoliko je preduzetnik pre pristupanja izradi biznis plana uradio neko istraživanje tržišta, to istraživanje se svakako odnosilo na tržište prodaje. </li></ul><ul><li>Rezultati istraživanja tržišta mogu se prikazati u biznis planu na samom početku ove tačke, uz detaljno tekstualno objašnjenje metoda korišćenih za istraživanje. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Temeljno objasniti tržište prodaje (tekstualno i/ili tabelarno) znači : </li></ul><ul><ul><li>Prikazati ciljnu grupu potrošača </li></ul></ul><ul><ul><li>Definisati geografsko tržište na koje se računa </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceniti sadašnje godišnje potrošnje posmatranih proizvoda na posmatranim tržištima </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceniti kretanja tražnje u budućnosti (šta utiče ili će uticati na tražnju) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prikazati sadašnje snabdevače posmatranih proizvoda (usluga) – konkurenciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Navesti metode prodaje i kanale distribucije proizvoda/usluga </li></ul></ul><ul><ul><li>Objasniti politiku cena koje će biti primenjivane </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>U okviru tržišta prodaje, potrebno je objasniti i promotivni miks koji objašnjava: </li></ul><ul><ul><li>Reklamiranje: pakovanje, brošure, bilbordi,, radio </li></ul></ul><ul><ul><li>Unapređenje prodaje: lutrije, nagradne igre, pokloni, sajmovi, izložbe, demonstracije </li></ul></ul><ul><ul><li>Odnose sa javnošću: seminari, sponzorstva </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodajne forme: prezentacije, prodajni sastanci </li></ul></ul><ul><ul><li>Direktni marketing: katalozi, pošta, elektronsko poslovanje, fax/e-mail </li></ul></ul>
 35. 35. 3.3 Tržište nabavke <ul><li>Tržište nabavke je takođe osnovna stvar koja mora biti prikazana u biznis planu zato što upravo ono u proizvodnim firmama kreira najveći procenat troškova </li></ul><ul><li>U okviru ovog podnaslova potrebno je objasniti karakteristike tržišta nabavke u smislu: </li></ul><ul><ul><li>Prikaza materijala koji će se nabavljati </li></ul></ul><ul><ul><li>Prikaza cena po kojima će se materijali kupovati </li></ul></ul><ul><ul><li>Prikaza liste dobavljača </li></ul></ul><ul><li>Sve karakteristike koje je moguće, potrebno je prikazati tabelarno </li></ul>
 36. 36. 3.4 Analiza lokacije <ul><li>Lokacija je po definiciji područje na kome je smeštena delatnost – bilo posmatrajući objekte potrebne za njeno obavljanje, bilo samo obavljanje delatnosti ukoliko za njega nisu potrebni posebni objekti. </li></ul><ul><li>Za sve poslove, lokacija je izuzetno važna stavka poslovnog opredeljenja koja može činiti razliku između uspeha i neuspeha firme. Zašto? </li></ul><ul><ul><li>zbog prometnosti, </li></ul></ul><ul><ul><li>zbog jeftinog prostora, </li></ul></ul><ul><ul><li>zbog lokalnih poreza i propisa, </li></ul></ul><ul><ul><li>zbog klime, </li></ul></ul><ul><ul><li>zbog drugih prednosti koje se dobijaju lokacijom. </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>U ovom poglavlju važno je opisati makro i/ili mikro lokaciju (tekstom i/ili tabelarno) po nekim od sledećih kriterijuma (ili svim): </li></ul><ul><ul><li>Klima </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalni propisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Povezanost sa većim saobraćajnicama </li></ul></ul><ul><ul><li>Povezanost sa prirodnim resursima (reke, izvori, šuma...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Blizina velikih gradskih sredina </li></ul></ul><ul><ul><li>Blizina tržnih centara </li></ul></ul><ul><ul><li>Blizina dobavljača </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostale karakteristike lokacije koje su važne za obavljanje posla </li></ul></ul>
 38. 38. <ul><li>Sada m ožete pristupiti radu na radnim listovima, a ja sam tu da pomognem i da vas posavetujem tokom izrade!!! ( 1 sat radimo – pauza 20 min – 40 min radimo ) </li></ul><ul><li>............................................................ </li></ul><ul><li>Prezentacija dnevnog rada – 50 minuta </li></ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI I VIDIMO SE SUTRA </li></ul>
 39. 39. MODUL 8: Biznis plan BSC Kragujevac Trener: Aleksandar Ostojic Datum:15/9 – 19/9/2008.
 40. 40. Rad danas... <ul><li>1 sat – uvod i prezentacija dana </li></ul><ul><li>1 sat – grupni rad na radnom listu </li></ul><ul><li>20 minuta – pauza </li></ul><ul><li>40 minuta – nastavak grupnog rada </li></ul><ul><li>50 minuta – prezentacija grupnog rada </li></ul><ul><li>10 minuta – završne napomene </li></ul><ul><li>1 sat – individualno savetovanje </li></ul>
 41. 41. 3 . Dan – Organi zacija rada novog malog preduzeća <ul><ul><li>Ovaj deo biznis plana može se okarakterisati kao njegov “tehnički” deo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zadatak je svakog biznis plana da pokaže budući način rada novog preduzeća. Zašto? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zato što je potrebno da biznis plan kao dokument bude potpuno smislen, čak i licu koje uopšte nije stručno u odabranoj delatnosti. </li></ul></ul>
 42. 42. Četvrti naslov u vašem biznis planu – Organizacija rada novog preduzeća <ul><ul><li>Na početku ovog poglavlja mogu se dati informacije o budućoj ili već izvršenoj registraciji preduzeća ili preduzetnika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Takođe, ukratko treba objasniti kako je zamišljeno da se u preduzeću planira, organizuje, rukovodi i kontroliše proces rada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Objasniti politiku upravljanja kvalitetom, postojeće ili buduće sertifikate, itd... </li></ul></ul>
 43. 43. <ul><ul><li>Nakon navedenog, sledeći podnaslovi se elaboriraju: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organizaciona struktura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tehničko-tehnološka koncepcija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogućnosti daljeg rasta i razvoja </li></ul></ul></ul>
 44. 44. <ul><ul><li>Osim ovih podnaslova, veoma često se obrazlažu i tržišni uzroci odabrane organizacione strukture i tehnologije, a to se može postići uvođenjem podnaslova “SWOT analiza” u kojoj se analiziraju </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snage i slabosti same organizacije ( s trenghts and w eaknesses) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prilike i opasnosti iz spoljašnjeg okruženja ( o pportunities and t hreats) </li></ul></ul></ul>
 45. 45. 4.1 Organizaciona struktura <ul><li>Na početku svog rada, mala preduzeća obično nemaju strukturu jer imaju svega 2-3 zaposlena. </li></ul><ul><li>Ipak, vizuelno prikazana struktura je prvi instrument kontrole (zašto je kontrola važna?) </li></ul><ul><li>Takođe, govori o odgovornostima, odnosu nadređenih i podređenih, itd. </li></ul><ul><li>Organizaciona struktura daje priliku da se na nju lako nadogradi pisani dizajn radnih mesta kada za to dođe vreme </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Organizaciona struktura se najbolje predstavlja grafički, uz napomene koje se mogu odnositi na: </li></ul><ul><ul><li>Specifična zaduženja prikazanih zaposlenih </li></ul></ul><ul><ul><li>Tokove komuniciranja među prikazanim delovima organizacione strukture </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentaciju koja će se koristiti na početku rada novog preduzeća </li></ul></ul><ul><ul><li>Itd. </li></ul></ul>
 47. 47. <ul><li>Primer jednostavne organizacione strukture: </li></ul>Preduzetnik Radnik u proizvodnji Vozač Sekretarica
 48. 48. 4.2 Tehničko-tehnološka koncepcija <ul><li>U okviru ovog podnaslova potrebno je opisati sam proces rada, tj. proces proizvodnje proizvoda ili usluga </li></ul><ul><li>Prihvatljiv oblik predstavljanja odabrane tehnologije u biznis planu je tekstom i/ili grafikonom </li></ul><ul><li>Nakon generalnog opisa procesa rada, po podnaslovima primerenim svakom bi znisu opisuju se: </li></ul><ul><ul><li>Potrebno zemljište </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebni građevinski objekti </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebna oprema </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebna infrastruktura </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrebni ljudski resursi </li></ul></ul>
 49. 49. <ul><li>Svaki od navedenih podnaslova u okviru ove tačke predstavlja se posebnom tabelom sledećeg izgleda, uz tekstualno objašnjenje svake tačke </li></ul>Primer prikaza potrebnih građevina za teh . -tehnološku koncepciju: Napomena: Nazivi kolona se menjaju u zavisnosti od toga šta se tabelom prikazuje – pogledati radni list!!! R. br Opis Veličina Eur 1. Lokal 35 m2 45 000 2. Radionica 70 m2 25 000 3. 4. 5. 6. Total: 70 000
 50. 50. 4.3 Mogućnosti daljeg rasta i razvoja <ul><li>Tekstom objasniti kako će se firma u budućnosti razvijati po pitanju: </li></ul><ul><ul><li>Delatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Tržišta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ljudskih resursa </li></ul></ul>
 51. 51. <ul><li>Sada m ožete pristupiti radu na radnim listovima, a ja sam tu da pomognem i da vas posavetujem tokom izrade!!! ( 1 sat radimo – pauza 20 min – 40 min radimo ) </li></ul><ul><li>............................................................ </li></ul><ul><li>Prezentacija dnevnog rada – 50 minuta </li></ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI I VIDIMO SE SUTRA </li></ul>
 52. 52. MODUL 8: Biznis plan BSC Kragujevac Trener: Aleksandar Ostojic Datum:15/9 – 19/9/2008.
 53. 53. Rad danas... <ul><li>1 sat – uvod i prezentacija dana </li></ul><ul><li>1 sat – grupni rad na radnom listu </li></ul><ul><li>20 minuta – pauza </li></ul><ul><li>40 minuta – nastavak grupnog rada </li></ul><ul><li>50 minuta – prezentacija grupnog rada </li></ul><ul><li>10 minuta – završne napomene </li></ul><ul><li>1 sat – individualno savetovanje </li></ul>
 54. 54. 4. Dan – Finansijska analiza <ul><ul><li>Ovaj deo biznis plana je srž i suština njegovog pisanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Upravo zbog trendova funkcionisanja izvora finansiranja može se smatrati najvažnijim delom biznis plana (sve zainteresovane strane najviše zanima koliko je novca potrebno i kad će se uloženo vratiti </li></ul></ul><ul><ul><li>Pri izradi ovog dela BP-a, neophodno je posavetovati se sa konsultantom za finansije (ili knjigovođom) kako bi se otklonili previdi i eventualno načinjene greške (KOJIH ĆE SIGURNO BITI). </li></ul></ul>
 55. 55. <ul><li>Iako je u sveobuhvatnom biznis planu ova tačka najduža i zahteva poznavanje ozbiljnih finansijskih metoda procene ulaganja, moguće je skratiti je kako bi se prikazale osnovne finansijske performanse biznisa </li></ul><ul><li>To se postiže prikazom sledećih stavki finansijske analize: </li></ul><ul><ul><li>Potrebna ulaganja </li></ul></ul><ul><ul><li>Izvori sredstava i obaveze prema njima </li></ul></ul><ul><ul><li>Početni bilans stanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Obračun troškova </li></ul></ul><ul><ul><li>Formiranje ukupnog prihoda </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamički bilans uspeha </li></ul></ul><ul><ul><li>Statička ocena biznis plana </li></ul></ul>
 56. 56. Peti naslov u vašem biznis planu – Finansijska analiza <ul><li>Na početku ovog poglavlja ne daju se nikakva tekstualna objašnjenja </li></ul><ul><li>Sve što je trebalo da bude rečeno tekstom i slikom – rečeno je u prethodnim poglavljima </li></ul><ul><li>Ukoliko se desi da postoje neke stvari koje se ne mogu iskazati drugačije do tekstom – to se čini napomenama ispod tabelarnih prikaza brojčanih podataka </li></ul>
 57. 57. 5.1 Potrebna ulaganja <ul><li>Prikazuju se u tabeli, sa delimično unapred određenim poljima, po kolonama koje prikazuju postojeća i nova ulaganja odvojeno </li></ul><ul><li>Polja koja nisu unapred određena odnose se na početna obrtna sredstva i razlikuju se od slučaja do slučaja </li></ul><ul><li>Veoma je važno kao ulaganja posmatrati i sve ono što već postoji kao imovina, a potrebno je da se unese u imovinu firme da bi se obavljala delatnost (npr. automobil koji već posedujem, a trebaće mi za moj novi biznis posmatram kao moje “postojeće ulaganje”) </li></ul>
 58. 58. <ul><li>Primer tabele za prikaz ukupnih ulaganja </li></ul>R.br Opis Prenesena sredstva Nova ulaganja Ukupno 1 Zemljište 2 Građevine 3 O prema 4 Infrastruktura (putevi, staze, platoi, ograde) 5 Materijalna prava (licence, franšiže) 6 Obuka kadrova 7 Osnivačka ulaganja 8 Ostali troškovi Ukupno osnovna sredstva 9 Nabavka sirovina 10 Nabavka materijala 11 Gotovina za prva plaćanja Ukupno obrtna sredstva Ukupno ulaganje
 59. 59. 5.2 Izvori sredstava i obaveze prema njima <ul><li>U prethodnoj tački ukupna ulaganja smo prikazali po nameni </li></ul><ul><li>U ovoj tački, prikazujemo ih po izvorima i to na sl. način </li></ul>Primer tabele za prikaz ukupnih ulaganja po izvorima Napomena: Obratiti pažnju da se cifre poklope sa ciframa iz prethodne tačke!!! <ul><li>K ada se u ovoj tački prikazuju i tuđi izvori sredstava (kredit), priložiti plan otplate u okviru ove tačke </li></ul>R .b r IZVOR Postojeće ulaganje Novo ulaganje UKUPNO % 1 sopstveni 2 banka 3 fond n… … .. U kupno ulaganje
 60. 60. 5.3 Po četni bilans stanja <ul><li>Bilans stanja je poslovni dokument koji prikazuje imovinu preduzeća po dva osnova: </li></ul><ul><ul><li>Po nameni, i </li></ul></ul><ul><ul><li>Po izvoru </li></ul></ul><ul><li>Deo bilansa stanja koji prikazuje imovinu preduzeća po nameni zove se AKTIVA, a deo koji prikazuje imovinu po izvoru zove se PASIVA. </li></ul><ul><li>AKTIVA je uvek finansijski jednaka PASIVI. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Početni bilans stanja koji se prikazuje u biznis planu razlikuje se od pravog bilansa stanja koji preduzeća predaju poreskim organima na kraju fiskalne godine po tome što je znatno jednostavniji i prikazuje samo ugrubo grupisanu imovinu preduzeća. </li></ul>Primer najjednostavnijeg prikaza početnog bilansa stanja R .b r AKTIVA IZNOS PASIVA IZNOS 1 Osnovna sredstva Sopstvena sredstva 2 Obrtna sredstva Pozajmljena sredstva Ukupno Ukupno
 62. 62. 5.4 Obračun troškova <ul><li>Troškovi su sve ono što preduzeće plaća da bi radilo </li></ul><ul><li>Troškovi se u biznis planu prikazuju tabelarno po g odinama </li></ul><ul><li>Neke od najosnovnijih grupa troškova su: </li></ul><ul><ul><li>Troškovi nabavke sirovina, materijala ili proizvoda za prodaju </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi plata </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi kamata </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi platnog prometa </li></ul></ul><ul><ul><li>Režijski troškovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi transporta </li></ul></ul><ul><ul><li>Troškovi zakupnina (kirije) </li></ul></ul><ul><ul><li>Amortizacija, itd... </li></ul></ul>
 63. 63. Primer prikaza troškova po godinama poslovanja R .b r Vrsta troška 1. god 2. god 3. god 4. god 5. god 1 Nabavka robe 2 Transport 3 Reklama 4 Reprezentacija 5 Plate 6 Amortizacija 7 Kirija 8 Platni promet 9 Režijski troškovi 10 Neproizvodne usluge Ukupno
 64. 64. 5.5 Formiranje ukupnog prihoda <ul><li>U skladu sa poslovnim dokumentima propisanim zakonom, postoji više vrsta prihoda i to: </li></ul><ul><ul><li>Prihodi od obavljanja osnovne delatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Prihodi od finansiranja </li></ul></ul><ul><ul><li>Ostali prihodi </li></ul></ul><ul><li>U biznis planu se pod pojmom ukupan prihod uglavnom podrazumeva prihod od osnovne delatnost što znači da je ukupan posmatrani prihod jednak ukupnom broju prodatih proizvoda (izvršenih usluga) pomnoženih sa njihovom prodajnom cenom. </li></ul>
 65. 65. <ul><li>NAPOMENA: Ukupan prihod se uvek prikazuje za onoliki broj godina za koliko su se prikazivali i troškovi, a sve s namerom da se vide projekcije tokom celog veka vraćanja kredita </li></ul>Primer prikaza formiranja ukupnog prihoda u biznis planu Rb Proizvod Cena/ jed. proizvoda Godine veka biznis plana 1 2 3 n Kol Prihod Kol Prihod Kol Prihod n 1 2 n Total:
 66. 66. 5.6 Dinamički bilans uspeha <ul><li>Bilans uspeha je dokument koji prikazuje učinak preduzeća u smislu razlike između prihoda i rashoda. </li></ul><ul><li>Prikazuje se dinamički, po godinama veka biznis plana kako bi se videle performanse preduzeća kroz posmatrani vremenski period </li></ul><ul><li>Bilans uspeha koji se prikazuje u biznis planu razlikuje se od pravog bilansa uspeha koji preduzeća predaju poreskim organima na kraju fiskalne godine po tome što je znatno jednostavniji i operativniji. </li></ul>
 67. 67. Primer prikaza dinamičkog bilansa uspeha u biznis planu R. Br. Pozicija 1. 2. 3. 4. 5. 1. Ukupan prihod 2. Ukupan rashod 3. (1 – 2) Bruto dobit 4. Porez na dobit (10%) 5. (3 – 4) Neto dobit
 68. 68. 5.7 Statička analiza <ul><li>Statička analiza stavlja u odnos određene pokazatelje do kojih se došlo u izradi biznis plana i na taj način stvara sliku o tome da li je predviđena investicija zadovoljavajuća ili ne </li></ul><ul><li>Neki od tih “odnosa” (racija) su: </li></ul><ul><ul><li>Povrat na imovinu = neto dobit/sopstveni kapital </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomičnost = ukupan prihod/ukupan rashod </li></ul></ul><ul><ul><li>Povrat na investiciju = neto dobit/ukupna imovina </li></ul></ul>
 69. 69. Va žno znati... <ul><li>Sledeće stavke se takođe često pojavljuju u strukturama biznis plana </li></ul><ul><li>Prelomna tačka rentabiliteta – metoda koja pokazuje u kom nivou obima prodaje su ukupni prihodi izjednačeni sa ukupnim troškovima. </li></ul><ul><li>Cash flow (tok novca) – razlika između svih priliva i svih odliva po računima firme. </li></ul><ul><ul><li>Potrebno je planirati na dnevnom, nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobija se kao: </li></ul></ul><ul><ul><li>POČETNO STANJE GOTOVINE + SVI PRILIVI – SVI ODLIVI </li></ul></ul>
 70. 70. <ul><li>Sada m ožete pristupiti radu na radnim listovima, a ja sam tu da pomognem i da vas posavetujem tokom izrade!!! ( 1 sat radimo – pauza 20 min – 40 min radimo ) </li></ul><ul><li>............................................................ </li></ul><ul><li>Prezentacija dnevnog rada – 50 minuta </li></ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI I VIDIMO SE SUTRA </li></ul>
 71. 71. MODUL 8: Biznis plan BSC Kragujevac Trener: Aleksandar Ostojic Datum:15/9 – 19/9/2008.
 72. 72. RAD DANAS... <ul><li>1 5 minuta – uvod </li></ul><ul><li>1 sat i 1 5 minuta – 3 pre zentacije po 25 minuta (15 prezentacija + 10 za diskusiju) </li></ul><ul><li>20 minuta – pauza </li></ul><ul><li>1 sat i 20 minuta – 2 prezentacije po 25 minuta + gost </li></ul><ul><li>50 minuta – feedback i evaluacijske liste </li></ul><ul><li>10 minuta – završna reč </li></ul><ul><li>1 sat – individualne konsultacije </li></ul>
 73. 73. 5 . Dan – Prezentacija i evaluacija <ul><ul><li>Zašto se na svetu pojede mnogo više kokošijih nego pačijih jaja? </li></ul></ul><ul><ul><li>ZATO ŠTO KOKOŠKA ČIM SNESE JAJE KOKODAČE I SVIMA JAVLJA DA JE SNELA!!! </li></ul></ul><ul><ul><li>POENTA : </li></ul></ul><ul><ul><li>PREZENTACIJA JE VAŽNA KOLIKO I SAM BIZNIS PLAN. </li></ul></ul>
 74. 74. <ul><li>Odaberite predstavnika svoje grupe koji će prezentovati vaš rad </li></ul><ul><li>Za vreme prezentacija, beležite nejasnoće, pitanja za diskusiju i primedbe </li></ul><ul><li>Po čnimo sa prezentacijama!!! </li></ul>
 75. 75. Najčešće greške u pripremi BP... <ul><li>Neinformisanost </li></ul><ul><li>Ignorisanje signala sa tržišta </li></ul><ul><li>Zaljubljenost u ideju </li></ul><ul><li>Suviše optimistične pretpostavke o prodaji </li></ul><ul><li>Slepo pridržavanje biznis plana pri implementaciji </li></ul><ul><li>Nekorišćenje konsultanata pri izradi biznis plana </li></ul>
 76. 76. <ul><li>S OBZIROM DA SVAKO OD NAS SVAKI DAN ZNA VIŠE NEGO JUČE, NAJVIŠE SE NADAM DA SAM VAS NAUČIO ŠTA NE ZNATE I ŠTA ĆETE TREBATI DA PITATE TOKOM SVOG PREDUZETNIČKOG ŽIVOTA!!! </li></ul><ul><li>HVALA NA PAŽNJI, SARADNJI I DOBROJ VOLJI!!! </li></ul>

×