An ghaeilgesanidirbhliain2013

2,964 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,848
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

An ghaeilgesanidirbhliain2013

 1. 1. An Ghaeilge san Idirbhliain
 2. 2. Aidhmeanna na Ceardlainne: Go mbeidh tuiscint níos fearr agat ar: •  chlár na hIdirbhliana agus ar an nGaeilge mar ábhar sa chlár sin •  conas tabhairt faoin bpleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do rang Idirbhliana •  roinnt féidearthachtaí maidir le modúil Idirbhliana don rang Gaeilge •  roinnt féidearthachtaí maidir leis an bhfoghlaim thras-churaclaim
 3. 3. Clár na hIdirbhliana Tá Clár na hIdirbhliana deartha mar dhroichead idir dhá Shraith: éascaíonn sé an t-athrú ón bhfoghlaim spleách sa tSraith Shóisearach go dtí an fhoghlaim neamhspléach fhéinstiúrtha atá riachtanach sa tSraith Shinsearach. Ráiteas Misin na hIdirbhliana: “Forbairt phearsanta, shóisialta, ghairme agus oideachasúil na scoláirí a chur chun cinn agus iad a ullmhú dá ról mar bhaill neamhspleácha, rannpháirteacha sa tsochaí” (ROE, Treoirlínte don Idirbhliain 1994/1995 )
 4. 4. Ábhar Machnaimh don Phleanáil §  Stiúrtha ag an bhfoghlaim agus ní ag an scrúdú §  Scoilbhunaithe – níl aon dá scoil mar an gcéanna §  Scoláire-lárnach §  Baintear leas as saineolas na múinteoirí §  Scríobhtar siollabais indibhidiúla §  Réimse leathan straitéisí teagaisc agus foghlama §  Modhanna measúnachta ilchineálacha §  Teastas scoile §  Tacaíocht / Deimhniú na Roinne §  Monatóireacht ón gCigireacht
 5. 5. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 1.  An Phleanáil Fhadtéarmach 2. An Phleanáil Ghearrthéarmach
 6. 6. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 1.  An Phleanáil Fhadtéarmach
 7. 7. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain An gá atá le gach scoil Clár Idirbhliana Scríofa, Bliantúil a scríobh. Treoirlínte ROS: “Ba chóir go gcoimeádfaí cóip den chlár, atá faofa ag an mBord Bainistíochta, sa scoil le gur féidir le cigirí na Roinne í a iniúchadh.” ‘Ag Scríobh Chlár na hIdirbhliana’ Cuid 1: Réamhrá ginearálta do chlár na hIdirbhliana sa scoil Cuid 2: Cláir d’ábhair agus de mhodúil indibhidiúla Cuid 3: Sonraí Eagraíochtúla
 8. 8. Cuid 2: Ábhair agus Modúil §  2.1 Teideal ábhair nó modúil §  2.2 Fad ama an mhodúil §  2.3 Aidhmeanna §  2.4 Cuspóirí / Torthaí Foghlama §  2.5 Ábhar (Cad a mhúinfear?) §  2.6 Straitéisí teagaisc agus foghlama (Conas a mhúinfear é?) §  2.7 Modhanna Measúnaithe §  2.8 Acmhainní §  2.9 Naisc le hábhair eile (Foghlaim Thras-Churaclaim) §  2.10 Athbhreithniú (ar an gclár)
 9. 9. An Próiseas Sealbhaithe Teanga Éisteacht Tuiscint Aithris Labhairt Léamh Scríobh
 10. 10. Eochairphrionsabail Theagasc agus Mhúineadh na Gaeilge
 11. 11. Pleanáil Ábhair san Idirbhliain 2. An Phleanáil Ghearrthéarmach
 12. 12. Prionsabail na Foghlama 1.  Nasc a chruthú le heolas eile / réamheolas / a dtaithí féin 2.  Deis phléite – na foghlaimeoirí ag idirghníomhú agus ag plé mar rang, i mbeirteanna, i ngrúpaí srl. 3.  Comhthéacs téagartha agus oiriúnach ag an bhfoghlaim 4.  Feasacht na scoláirí ar an bhfoghlaim a chur chun cinn ‘Literacy in the Secondary School’, Maureen Lewis & David Wray
 13. 13. An Phleanáil – Cur ChuigeTéamach Topaic & Feasacht Chultúir Feidhmeanna, Torthaí Foghlama Eiseamláirí (agus Feasacht teanga) Gramadach Straitéisí foghlama & measúnaithe Litríocht & Feasacht Litríochta Stór Focal & Feasacht Teanga Litearthacht agus Uimhearthacht
 14. 14. An Difreáil sa Phleanáil San fhoghlaim beidh ábhar: a chaithfidh an scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar cheart don scoláire a bheith ar eolas aige/aici ar féidir leis an scoláire a bheith ar eolas aige/aici
 15. 15. Modúil Samplacha don Idirbhliain 1.  Ag cothú na cumarsáide (éisteacht & labhairt na Gaeilge) 2.  Ag cothú na scríbhneoireachta cruthaithí 3.  Ag cothú na léitheoireachta 4.  An fheasacht teanga & cruinneas teanga 5.  An fheasacht litríochta & seánraí 6.  An fheasacht chultúir 7.  An Ghaeilge & na meáin 8.  CLIL : nasc le hábhar eile 9.  Irisleabhar / Podchraoladh Scoile 10. Drámaíocht & Puipéid
 16. 16. Ag cothú na cumarsáide
 17. 17. Ag cothú scil na scríbhneoireachta
 18. 18. Ag cothú scil na léitheoireachta
 19. 19. Aifric agus na meáin chraolta
 20. 20. Buntáistí don scoláire: Buntáistí don mhúinteoir: - Léargas níos aontaithe, níos leithne agus níos doimhne ar thopaicí ar leith - Déantar naisc idir ábhair - Ábharthacht agus ról na Gaeilge sa Siollabas - Cothaíonn sé scileanna smaointeoireachta criticiúla, foghlaim chomhoibritheach, scileanna machnaimh …. - Níos suimiúla! - Cothaíonn sé comhoibriú agus dioscúrsa gairmiúil - Soiléiríonn sé spriocanna teagaisc agus foghlama - Sáraíonn sé teorainneacha an ábhair - Níos suimiúla! An Fhoghlaim Thras-churaclaim san Idirbhliain
 21. 21. •  Nasc idir dhá ábhar •  Nasc idir roinnt ábhair •  Modheolaíocht chomónta •  Téama comónta •  Ócáid chomónta •  … •  … An Fhoghlaim Thras-churaclaim san Idirbhliain
 22. 22. Modheolaíocht Chomónta - Tionsnamh Tionscnamh Leabharlann & Idirlíon Ról - ghlacadh Físeán Turgnamh Tuairisc Staitisticí Suirbhé Cur i láthair Taighde Ealaín Na meáin Taispeántas Grianghraif
 23. 23. Bia Dúchais Nua-theangacha eile (Bia Dúchais na dTíortha sin) Eacnamaíocht Bhaile (Comhábhair, oidis, méid an bhia dúchais ar bhiachláir in Éirinn ... ) Mionchomhlacht Ceol (Amhráin /foinn le bia mar théama ) Stair (an Gorta Mór, Forbairt Thraidisiún an Bhia trí na hAoiseanna) Tír Eolais (Ithir, Aeráid, Daonra ... ) TFC (Biachláir: clóstíleanna ..) Gnó (Trádáil easpórtála, tionsclaíocht dhúchasach) Téama Comónta – Bia Dúchais
 24. 24. Ócáid Chomónta – Léann Eorpach Lá na dTeangacha Eorpacha Lá na hEorpa Meán Fómhair gach bliain 9 Bealtaine gach bliain 26/09/13 Léann Eorpach Teangacha Ealaín Reiligiún Eolaíocht Stair OSSP TFC Tír Eolas Na Meáin
 25. 25. Aidhmeanna na Ceardlainne: An bhfuil tuiscint níos fearr agat ar: •  chlár na hIdirbhliana agus ar an nGaeilge mar ábhar sa chlár sin •  conas tabhairt faoin bpleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do rang Idirbhliana •  roinnt féidearthachtaí maidir le modúil Idirbhliana don rang Gaeilge •  roinnt féidearthachtaí maidir leis an bhfoghlaim thras-churaclaim

×