Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lanticrgim 111101105503-phpapp01

268 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lanticrgim 111101105503-phpapp01

 1. 1. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIM 0. LA PERVIVÈNCIA DE LANTIC RÈGIMLLEGEIX atentament:A Europa durant el segle XVIII (18), la societat i leconomia havien canviat poc, però algunes coses si queestaven canviant.LAntic Rè gim és el nom que donem al tipus de societat, economia i política dEuropa entre els segles XVI(16) i XVIII (18). LAntic Règim té 3 característiques fonamentals: 1. La societat estamental. 2. Leconomia rural: agricultura i ramaderia. 3. Labsolutisme polític. 1. LA SOCIETAT ESTAMENTALEn la socie tat e stame ntal la gent estava classificada en 3 grups (o estaments): 1) els clergues, que eren les persones que es dedicaven a la religió (bisbes, monjos, ...) 2) els nobles, que eren els que tenien títols com príncep, comte, duc, ... 3) el poble (també anomenat tercer estat), que era la majoria de la gent (pagesos, artesans,comerciants, banquers, pobres, ...)En aquesta societat estamental, els dos primers grups (els clergues i els nobles) tenien uns privile gis, és a dir,uns avantatges: eren rics i no havien de treballar, governaven els països, no pagaven impostos...En canvi, el poble o tercer estat no tenia privilegis: havia de treballar molt, mai podien governar els seus països,pagaven impostos i les lleis els castigaven amb duresa. Al llarg dels segles, alguns banquers, comerciants i gentde negocis, que formaven part del poble o tercer estat, es van fer molt rics i els anomenem burge sos.Durant el segle XVIII (18), el poble -sobretot, els burgesos- va començar a lluitar per posar fi als privilegis delsclergues i nobles. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 2. 2. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMVOCABULARI Clergues NoblesSegle : un segle són cent (100) anys.Segle XVIII (18): Els cent anys entre 1700 i 1799. Segle XVI (16): 1500 al 1599. Segle XXI: 2000 al 2099... Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 3. 3. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 1. De les paraules en negreta, tatxa les incorrectes:LAntic Règim és el nom que donem al tipus de societat / pintura / economia / aliments / religió ipolítica dAmèrica / Europa / Àfrica entre els anys / segles XVI (16) i XVIII (18). LAntic Règim té 5 / 4 / 3característiques fonamentals: 1. La societat estatal / estamental. 2. Leconomia rural: indústria / agricultura / aviació i ramaderia. 3. Labsolutisme polític / militar / cultural.EXERCICI 2. Omple els buits del text amb les paraules de sota:En la societat estamental la gent estava classificada en 3 grups (o .......................................): 1) els clergues, que eren les persones que es dedicaven a la ............................. 2) els ..................................., que eren els que tenien títols com príncep, comte, etc. 3) el poble (també anomenat ............................................................), que era la majoria de la gent (........................................, artesans, ..................................., banquers, etc.)En aquest tipus de societat, els .................................... i els nobles tenien uns privilegis, és a dir,uns ........................................... ; per exemple, eren ................ i no pagaven ...............................En canvi, el .............................. no tenia ....................................... : havia de treballar molt, pagavenimpostos, les lleis eren molt ............................ Al llarg dels segles, alguns ............................. i comerciants(que formaven part del poble o tercer ............................., es van fer molt rics i els anomenem .....................Durant el segle .............(18), el poble va començar a lluitar per posar fi als privilegis dels clergues i nobles. estaments 3 pagesos avantatges religió clergues nobles poble tercer estat estat impostos comerciants rics banquers XVIII privilegis burgesos dures Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 4. 4. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 3. Completa la piràmide social de lAntic Règim: Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 5. 5. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 4. Soluciona aquests mots encreuats: 1 2 6 7 3 4 5 1. Banquers, comerciants i gent de negocis que al segle XVIII shavien fet molt rics.2. Eren els que tenien avantatges o privilegis: eren rics, no pagaven impostos, impartien justícia, governaven i NO TREBALLAVEN.3. Els 3 grups socials en que es classificava la gent i als que es pertanyia per naixement.4. La majoria de la gent pertanyia a aquest estament i havia de treballar, pagar impostos, etc. 5 7 6EXERCICI 5. Contesta breument: 1. Què és lAntic Règim? 2. Què va fer el poble o tercer estat al llarg del segle XVIII? Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 6. 6. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIM 2. UNA ECONOMIA RURALLLEGEIX atentament:La característica principal de leconomia de lAntic Règim era que la majoria de la població es dedicava alagricultura i la ramaderia i que el comerç i les manufactures anaven creixent.Lagricultura del segle XVIII (18) era una agricultura de subsistència, és a dir, que produïa poc. El conreumés important eren els cereals (blat, civada, ordi) amb els que es feia pa i altres aliments. Els propietaris de lesterres eren els nobles i els clergues (els privilegiats). Els pagesos que treballaven aquestes terres havien depagar un “lloguer” als propietaris.Al llarg del segle XVIII es van estendre les manufactures: grans tallers on sense maquinària es produïen teixits,calçat, eines, armes, etc.També el comerç va créixer gràcies als intercanvis entre Europa, Amèrica i Àsia. Amb el comerç i lesmanufactures, els burgesos es van enriquir molt.VOCABULARI:Agricultura de subsistència: agricultura que produeix només aliments per menjar, no produeix per alcomerç. Manufactura (taller tèxtil) Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 7. 7. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 1. Marca lopció més correcta:La activitat econòmica de lAntic Règim era ... X ... lagricultura ...el comerç ... la indústriaLagricultura del segle XVIII era ... ... comercial ... de subsistència ... de regadiuEl conreu més important eren ... ... les fruites ... el raïm ... els cerealsLes terres eren propietat dels ... ... pagesos ... obrers ... privilegiatsEls pagesos que treballaven les terres havien de pagar ... ... als burgesos ... als propietaris ... als comerciantsLes manufactures al llarg del segle XVIII... ... van créixer ... van desaparèixer ... no existienEn les manufactures es produïen teixits, calçat, eines, armes, etc. ... ... sense maquinària ... amb maquinàriaDurant el segle XVIII, van créixer els intercanvis entre... ... Europa i Austràlia ... Europa, Amèrica i Àsia ... Europa i AmèricaEls burgesos es van enriquir amb ... ... el comerç ... lagricultura i el comerç ... el comerç i la manufacturaEXERCICI 2. Contesta les qüestions: 1. Què vol dir agricultura de subsistència? 2. Qui eren els propietaris de les terres als segle XVIII? 3. Què és una manufactura? 4. Com va créixer el comerç europeu al segle XVIII? Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 8. 8. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIM 3. SISTEMA POLÍTIC ABSOLUTISTALLEGEIX atentament:Durant el segle XVIII (18), els reis europeus eren absolutistes. En política, labsolutisme significa que el rei tétot el poder, és a dir que el rei decidia les lleis, governava el seu regne i nomenava el jutges. Els reis escomportaven com si els regnes -els territoris i la gent que hi vivia- fossin de la seva propietat.Els reis europeus del segle XVIII utilitzaven unes mesures econòmiques que anomenem me rcantilisme . Elmercantilisme defensava tres idees: - Un país era més ric com més or i plata tingués (= acumulació de metalls preciosos). - Calia fer pagar impostos als productes estrangers per protegir els productes propis del país(=proteccionisme). - El rei havia de fer lleis per controlar leconomia: deicidia els preus del productes, organitzava els oficis,etc. (=intervencionisme).VOCABULARI:Metalls preciosos: els metalls preciosos són lor i la plata.Impostos: els impostos són els diners que els ciutadans han de pagar a lestat. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 9. 9. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 1. Completa les definicions dels conceptes següents:ABSOLUTISME: labsolutisme és un sistema polític on el rei decidia les .................................., governava.............................................................................. i nomenava els ........................................MERCANTILISME: el mercantilisme és la política econòmica que defensa .............. idees: que un paísera més ric .......................................................................... tingués, que calia fer ..........................................................................................estrangers, i que el rei ....................................................................................per ................................................. leconomia.EXERCICI 2. Relaciona amb fletxes [→] les dues columnes:Segle XVIII Mesures econòmiques del segle XVIIIMercantilisme Fer lleis per controlar leconomiaMetalls preciosos Segle 18Proteccionisme Fer pagar impostos als productes estrangersIntervencionisme Lor i la plataEXERCICI 3. Digues si es Veritat o Mentida: V MDurant el segle XVIII (18), els reis europeus eren democràtics.Els reis europeus del segle XVIII (18) eren absolutistes.Labsolutisme significa que el rei té tot el poder.En un sistema absolutista, el poble decidia les lleis, governava el país i nomenava el jutges.Els reis es comportaven com si els regnes fossin de la seva propietat.Les mesures econòmiques del segle XVIII les anomenem mercantilisme.El mercantilisme defensava que un país era més ric com aigua tingués.Segons el mercantilisme un país era més ric com més or i plata tingués.El mercantilisme defensava que calia fer pagar impostos als productes estrangers.El mercantilisme deia que no calia fer pagar impostosDacord amb el mercantilisme el rei havia de fer lleis per controlar leconomia. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 10. 10. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIM 4. LA IL·LUSTRACIÓ I EL DESPOTISME IL·LUSTRATLLEGEIX atentament: En el segle XVIII (18), alguns savis i pensadors europeus van començar a criticar lAntic Règim. Les idees daquests savis que criticaven lAntic Règim les anomenen Il·lustració. Els savis i pensadors de la Il·lustració defensaven 3 idees importants: 1) Els governs dels països havien de fer les lleis raonables, és a dir, lleis dacord amb les necessitats (=la raó). 2) Totes les persones tenen uns drets naturals, per exemple el dret a la llibertat. 3) Els éssers humans havien de viure sense baralles ni lluites (=tolerància). Els pensadors il·lustrats van criticar els privilegis dels nobles i dels clergues, i les injustícies de la societat estamental. Alguns reis van governar seguint els consells dels pensadors il·lustrats. Aquesta forma de governar lanomenem de spotisme il·lustrat. El despotisme il·lustrat consisteix en el govern dun rei que vol millorar el seu païs però sense canviar la societat estamental, ni les lleis, ni labsolutisme.EXERCICI 1. Contesta les qüestions: ● Què van fer alguns savis i pensadors europeus al segle XVIII?Van començar a ..................................................................................................................................................... ● Com sanomenen aquestes idees crítiques amb lAntic Règim?Aquestes idees les anomenem .............................................................................................................................. ● Quines idees importants defensaven els il·lustrats?Defensaven 3 idees importants: 1) els governs havien de fer............................................................................................................... 2) tots els éssers humans tenen........................................................................................................ 3) els éssers humans ........................................................................................................................ ● Què van fer alguns reis?Van governar ......................................................................................................................................................... ● En què consisteix el despotisme il·lustrat?............................................................................................................................................................................... Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 11. 11. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 2. Encercla [ ] les afirmacions que són Veritat: Els savis de la Alguns savis europeus, al segle Les idees daquests Il·lustració defensaven savis que criticaven XVIII, van criticar lAntic Règim lAntic Règim les que els governs dels països havien de fer anomenen Absolutisme les lleis raonables dacord amb les Els savis de la Il·lustració deien Els savis de la necessitats que totes les persones han de Il·lustració defensaven ser riques els privilegis dels nobles i dels clergues Al llarg del segle Els savis de la Il·lustració deien Els savis de la Il·lustració XVIII ningú va que totes les persones tenen defensaven que les persones criticar lAntic uns drets naturals havien de viure sense baralles RègimEXERCICI 3. Completa les definicions dels conceptes següents:IL·LUSTRACIÓ: és un conjunt de ............................................ que, durant el segle ....................., criticavenl............................................................................DESPOTISME IL·LUSTRAT: consisteix en el govern d...................................................... que vol ................el seu país però .............................................................................................................................................. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 12. 12. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIM 5. EL FINAL DEL SEGLE XVIII: EL LIBERALISME I LA CRISI DE LANTIC RÈGIMLLEGEIX atentament:Al segle XVIII (18), alguns savis i pensadors que criticaven lAntic Règim, van començar a demanar llibertat.Aquestes noves idees les anomenem liberalisme. El libe ralisme , doncs és un conjunt didees que volien canviarla societat, leconomia i la política del segle XVIII. Les idees liberals poden ser de tipus polític o econòmic.El libe ralisme polític defensa que: a) Totes les persones tenen uns dre ts (dret a la vida, dret a la llibertat i dret a la propietat) que les lleis iels governs han de respectar i protegir. b) Totes les persones són iguals: són ciutadans. Tots els ciutadans tenen dret a votar en eleccionslliures per escollir el govern del país. Això és el sufragi universal. c) El poder no pot pertànyer a una sola persona (per exemple, a un rei). El poder ha destar dividit entrediferents institucions o persones (=divisió de pode rs ): - el pode r e xe cutiu, que és governar i governa el rei. - el pode r le gislatiu, que és fer les lleis i les lleis les fan els diputats del Parlament. - el pode r judicial, que és jutjar els delinqüents i jutgen els tribunals de justícia i els jutges. d) Totes les persones, fins i tot el rei, han dobeir les lleis. La llei més important és la Constitució.El libe ralisme e conòmic defensa que: a) Qualsevol persona pot obrir un negoci. b) El govern no ha dintervenir en leconomia. c) El comerç entre països ha de ser lliure, sense impostos. Això sanomena lliure canvisme . d) Loferta (la quantitat de productes) i la demanda (el nombre de compradors) determinarien els preusde les coses. Això és la lle i de lofe rta i la de manda.ALGUNS CONCEPTES:Liberalisme: és un conjunt didees que volien canviar la societat, leconomia i la política del segle XVIII.Ciutadans: són els habitants dun país que paguen impostos.Divisió de poders: és la teoria que diu que el poder ha destar dividit entre diferents institucions opersones i mai lha de tenir una sola persona.Poder executiu: és el poder de governar.Poder legislatiu: és el poder de fer les lleis.Poder judicial: és el poder de jutjar els delinqüents.Lliurecanvisme: és la teoria econòmica que defensa que el comerç entre països ha de ser lliure, senseimpostos.Llei de loferta i la demanda. Loferta és la quantitat de productes que hi ha per vendre. La demandaés la quantitat de compradors. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 13. 13. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMLA LLEI DE LOFERTA I LA DEMANDACiències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 14. 14. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 1. De les paraules en negreta, tatxa [ ] les incorrectes:Al segle XVI / XVII / XVIII, alguns savis i pensadors van començar a aplaudir / defensar / criticar lAnticRègim / Regne / Reialme. Aquestes noves / velles idees les anomenem socialisme / liberalisme /absolutisme. El liberalisme, doncs, són un conjunt de llibres / de persones / didees que voliencanviar la religió / la societat / leconomia / lart i la política del segle XVIII.EXERCICI 2. Omple els buits del text:El liberalisme polític defensa un conjunt didees que podem resumir en: a) Totes les persones tenen uns drets (dret a la vida, ............................................ i dreta la propietat). b) Totes les persones són iguals: són ............................................. Tots els ciutadans tenendret a escollir el ...................................................del seu país. c) El .................................... no pot pertànyer a una persona. El poder hadestar .................................................. entre diferents institucions o persones. Aixòlanomenem ........................... .................................................: - el poder executiu, és a dir, ................................................. - el poder ................................................, és a dir, fer les lleis - el poder judicial, és a dir, ..................................... els delinqüents d) Totes les persones han d................................ les lleis. La llei més important és la................ drets legislatiu ciutadans governar obeir govern divisió de poders poder jutjar dret a la llibertat Constitució dividit Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 15. 15. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 3. Marca la resposta correcta:☺ El liberalisme econòmic defensa que qualsevol persona... ... ... ...pot obrir un negoci.☺ La teoria del liberalisme econòmic defensa que el govern ... ...no ha dintervenir en leconomia. ...ha dintervenir en leconomia. ...ha de fer guerres.☺ Els liberals defensaven que el comerç entre països havia de ser... ...difícil ...abundant ... lliure☺ El liberalisme econòmic defensa la llei ... ...de loferta i la demanda. ... de loferta. ... deconomia.☺ L oferta és ... ...la quantitat de compradors ... el mercat ... la quantitat de productes en venda☺ La demanda és ... ... la quantitat de compradors ... qui posa els preus ... la quantitat de productes en venda☺ Els preus de les coses es posen dacord amb ... .... els venedors. ... els compradors. ... loferta i la demanda. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 16. 16. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 4. Observa els dibuixos i completa les frases sobre la llei de loferta i la demanda: ● Si hi ha poca oferta (pocs .......................................... en el mercat) i molta ............................... (molts ....................................................), els preus ................................................ ● Si hi ha molta oferta (........................... productes en el mercat) i ............................... demanda ( ................................... compradors), els preus baixaran. Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec
 17. 17. UNITAT 1. EL SEGLE XVIII: LANTIC RÈGIMEXERCICI 5. Omple el quadre sobre la divisió de poders: TIPUS DE PODER QUÈ ÉS? QUI EL TÉ? Poder executiu ........................................ ........................................ ........................................ Fer les lleis ........................................ ........................................ ........................................ Els tribunals de justícia i els jutges Ciències Socials - Maria Jesús Monter Domec

×