Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Henk Kindt is schepen van financiën en kerkfabrieken, interne dienst bescherming en preventie, personeelsbeleid enorganisa...
Krottegem, mijn thuisOp dinsdag 26 februari, doorkruis-ten we in groepjes van twee de wij-ken van Krottegem. Wij bezochten...
Frank Wauters (54), CD&V-medewerker en vader van twee. Voorzitter van de Krottegemse Marktenen de Krottegemse Ransels. Hun...
Laten we misschien starten met demoeilijkste vraag. Hoe oud bent u?Zo’n moeilijke vraag is dat nuook weer niet. (Lacht eve...
Ivan Vancoillie is een belangrijke persoonlijkheid in Krottegem. Hij won zelfs een Gouden Ransel voor wat hij doetin Krott...
Ivan Vancoillie, winnaar van ‘DeGouden Ransel voor persoonlijkheidvan het jaar van Krottegem’, zet zichdagelijks in voor K...
Joeri Aspeslagh is al 21 jaar agent en al 5 jaar tewerkgesteld als wijkagent in Krottegem. Daarvoor werkte hij inhet inter...
Vooroordelen, taboes en fabel-tjes. Daar steunt de reputatievan Krottegem op. Maar zijn dieterecht? Om dit te achterhalenh...
Samira Ben Brahim is van Marokkaanse afkomst. Ze is 47 jaar en mag ze zichzelf ‘Roeselaarse Marokkaanse’ noe-men. In 1975 ...
Krottegem en z’n moskeeOp dinsdag 26 februari mochten wij -Shauni en Camille - kennis maken metSamira Ben Brahim. Sinds ac...
We gingen op bezoek bij Cécile Rapolin Het Vrouwenhuis te Krottegem. Zeontving ons met open armen en boodons meteen iets o...
Geboren en getogen in KrottegemNa een uitgebreid gesprek overHet Vrouwenhuis verlegden wehet onderwerp naar Krottegem.Hoe ...
Jan Vincent Lefere studeerde omstreeks 1975 aan de Broederschool, waar hij, nadat hij er ook naar de lagere schoolwas gewe...
Problematiek Krottegem:Perceptie, niets meerKrottegem: een wijk in Roeselare dietegenwoordig vooral geassocieerdwordt met ...
De SpLudo Kindt heeft in zijn jeugd altijd in Krottegem gewoond. Kortna de Tweede Wereldoorlog is hij verhuisd naar de Sch...
poorweg is het Meswas toen onbetaalbaar voor de gewo-ne mens. De gezinnen gingen de zon-dagavond in de Broederschool turnl...
Paul Dedeyne is architect en stedenbouwkundig ambtenaar aan de stad Roeselare sinds 2010.Hij zorgt sinds 3 jaar voor de st...
Verandering in Kro egemSinds de werken aan hetstation en aan de fiets-tunnel, begint het straat-beeld in Krottegem stille-...
Stephanie Van Hoecke is geboren en getogen in Krottegem, meer bepaald in de Ardooisesteenweg dicht bij deMandellaan. Steph...
Vandaag kregen we de kans omStephanie van Hoecke te inter-viewen op het stadhuis in ver-band met de vernieuwing vanhet sta...
Bernard Lambert, zoon van de voormalige Rodenbach directeur, groeide op in Krottegem. Hij was een atypische Krot-tegemnaar...
‘Er is toekomst!’Bernard Lambert, geboren en geto-gen in Krottegem was bereid enkelevragen te beantwoorden in verbandmet d...
Isabelle Vandorpe is afgestudeerd in Sint-Lukas Gent in 1995. Na al die tijd is architectuur nog altijd hetgenewaarin ze z...
“We wonen hier graag!”Isabelle en Harold wonengraag in Krottegem.Omdat we te maken haddenmet twee architecten, steldenwe h...
Peter Depoorter komt uit een gezin met acht kinderen. Hij werd vijftig jaar geleden geboren te Krottegem en is nietvan pla...
Hoe zal volgens u de demografi-sche samenstelling evolueren teKrottegem de komende vijfjaar?Waarschijnlijk zal debevolking...
Peter Berghman is geboren en getogen in hartje Krottegem. We brachten hem op dinsdag 26 februari een be-zoekje in zijn oud...
Krottegem is met ongeveer 15 000inwoners de grootste en ook deoudste wijk van Roeselare. De wijkis geschiedkundig zeer bel...
Kristof Carrein is de zaakvoerder van Hannibal. Hij heeft zelf ook jaren in Krottegem gewoond, maar nu woont hij inSchierv...
Dag Kristof, wie of wat is Hannibal?Hannibal is een reclamebu-reau dat is opgestart doorde vrouw van mijn mede-zaakvoerder...
Ignace Defever is de vierde generatie die de Bonte Os Hotel & Tower uitbaat. Hij is oud-leerling aan de Broederschoolmaar ...
“Van het Swingpaleisnaar Krottegem”Ignace Defever is de 4de genera-tie die De Bonte Os uitbaat. Wehadden het genoegen om h...
Vier jaar geleden vonden Nele en Peter een pand in de Sint-Hubrechtsstraat te Roeselare. Toen hadden ze al eensuccesvolle ...
Vier jaar geleden kochten Nele enPeter hun restaurant in de Sint-Hubrechtsstraat in Krottegem inRoeselare.Wat bracht hen n...
Naar aanleiding van de projectweek rond Krottegem gingen wij enkele inwoners van de wijk interviewen. Zo gingenwe langs in...
Wat vindt u van het uiterlijk vande wijk? De stad voert sinds en-kele jaren een duidelijke poli-tiek om Krottegem te moder...
Fabienne Corneillie heet ons meteen hartelijk welkom in haar winkel. Fabienne baat sinds1988 haar eigen kaaswinkel uit. Fa...
Krottegemse kaasMet het Kaashoeveke beschiktKrottegem over zijn eigen kaaswin-kel. We stelden Fabienne Corneillieenkele vr...
Belinda Eelbode is al 15 jaar actief als gids in Roeselare en omstreken. Ze houdt zich bezig met de wijk Krottegembijvoorb...
Lekker KrottegemBelinda Eelbode nam ons mee opwandeling doorheen Krottegem.Onze tocht begon op de O.L.V. -markt en bracht ...
Gabriël Naert heeft heel zijn jeugd in Krottegem doorgebracht. Eenenzeventig jaar lang heeft hij de wijk zien groeienen bl...
Wat vindt u van de veiligheid inKrottegem?Dat kan verbeteren, vooralomdat velen zich niet hou-den aan de snelheidsbe-perki...
Miet Lefevere is geboren in Krottegem. Als jong meisje speelde ze vaak de zondagnamiddag in de gebouwen diewe nu als de Ch...
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Interview met (bekende) krottegemnaren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interview met (bekende) krottegemnaren

1,336 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interview met (bekende) krottegemnaren

 1. 1. Henk Kindt is schepen van financiën en kerkfabrieken, interne dienst bescherming en preventie, personeelsbeleid enorganisatie, Noord Zuid en wijkenbeleid te Roeselare. Al sinds 1992 woont hij in Krottegem en hij zou het niet anderswillen. Hij is vol lof over deze buurt en als hij ooit genoodzaakt was om een andere woning te zoeken, gaat zijn voor-keur beslist opnieuw uit naar Krottegem. Gecharmeerd door de beschermde voortuintjes, vindt hij het jammer dat ereen verschuiving heeft plaats gevonden van de activiteiten van voor het huis, naar achter het huis. Vier jaar geleden ishij al met de Broederschool in contact gekomen doordat dat de Broederschool de eerste fair-trade school was vanVlaanderen.
 2. 2. Krottegem, mijn thuisOp dinsdag 26 februari, doorkruis-ten we in groepjes van twee de wij-ken van Krottegem. Wij bezochtendie dag Henk Kindt, de vierde sche-pen van Roeselare, in het kadervan onze projectweek over Krotte-gem.Henk Kindt woont al sinds1992 in de wijk van overstatie, beter bekend alsKrottegem. De wijk heeftzijn naam te danken aan het feit datde bewoners ondanks hun werklustmaar weinig materiële welvaart ver-gaarden.“Naar aanleiding van het wijkonder-zoek van SORT, Samenlevingsop-bouw Roeselare-Tielt, proberen wede cohesie tussen de verschillendebewoners te vergroten. Dat doenwe onder andere met de Krotte-gemse feesten en de kermissen.”Voetbal“Sinds de start van het wijkcomité in2000 is er een heropleving van deactiviteiten die in Krottegem plaatsvinden. Voor de start van dit comitéwas er in Krottegem niet veel tebeleven. Toen bijvoorbeeld de tweeRoeselaarse voetbalteams fuseer-den, stopten veel kinderen uit Krot-tegem met hun hobby, omdat deverplaatsing te groot werd. Onzeeerste bevinding na de heroprichtingvan de voetbalploeg in Krottegemwas, dat er een grote vraag wasnaar dit soort activiteiten onder deburgers.”Integratie“Toen de moskee in Krottegemwerd opgericht, reageerden nogalwat bewoners aanvankelijk nega-tief, omdat ze dachten dat het pro-blemen ging opleveren qua leef-baarheid. De realiteit is echter an-ders. De integratie kan misschienwat beter maar is moeilijk onmid-dellijk te verwezenlijken omdat debereikbaarheid een grote uitdagingvormt. Dit merken we bijvoorbeeldaan het aandeel van de uitheemsebewoners die naar de Krottegemsekermis, tijdens het weekend vanhemelvaart, komen. Ook het feitdat nieuwe Belgen moeilijker aanwerk geraken is één van de rede-nen waarom er minder van hen opdeze activiteiten verschijnen. ”“Krottegem is in feite een veiligewijk maar de culturele verschillenzorgen ervoor dat mensen niet al-tijd even open staan voor anderelevensstijlen. Het is normaal datmensen met dezelfde afkomst el-kaar opzoeken maar hierdoor zou-den er eigenlijk geen problemenmogen ontstaan. We nemen hetsociaal-artistiek project van de jon-geren van buitenlandse afkomst dieeen rap-clip hebben opgenomen ophet dak van het Zuidpand als voor-beeld. Er is heel wat commotieontstaan rond dit project terwijl dateigenlijk een storm was in een glaswater.”Vrede en verdraagzaamheid“Het stadsbestuur heeft toch welgoede contacten met de moskeevan Krottegem. Elk jaar wordt er eensamenkomst georganiseerd door hetstadsbestuur voor alle godsdiensten.Dit jaar werd in een speech van demoslimgemeenschap vooral verwe-zen naar vrede en verdraagzaamheidtegenover elkaar.“Leven in een voortuinBij veel Roeselarenaars speelt hetidee dat er in Krottegem heel watmeer sociale bedrijvigheid heerst inde straten dan in andere delen vande stad. Dit wordt soms negatiefonthaald.“In Krottegem zijn er inderdaadmeer mensen op straat en dus meerbedrijvigheid, maar dat vind ik nietnegatief. Wie zijn wij om daar overte oordelen? Vroeger vond ook me-rendeels van ons sociaal gebeuren inde voortuinen plaats. Ik vind hetjammer dat dit veranderd is en datdaardoor de mentaliteit geslotener isgeworden. Mensen die nu door Krot-tegem wandelen, worden afgeschriktomdat het hier wel nog zo is en zehet niet meer gewoon zijn. Daaromvind ik de voortuintjes in de Batavia-wijk zeer charmerend.”“Eigenlijk is Krottegem een miniatuurwereld van hoe onze samenleving erin de toekomst uit zal zien. Namelijkeen samenstelling van allerlei cultu-ren, normen en waarden die alle-maal samenwerken om ondanks de-ze verschillen een goed functione-rende maatschappij te bekomen.”Valerie en Thijs
 3. 3. Frank Wauters (54), CD&V-medewerker en vader van twee. Voorzitter van de Krottegemse Marktenen de Krottegemse Ransels. Hun motto is ook het zijne: “Actieve inzet voor een mensvriendelijkestad!”Frank Wauters zet zich in voor de wijk Krottegem te Roeselare, ook wel de wijk van ’over statie’ ge-noemd. Hij pleit voor een versterkte wijkwerking binnen Krottegem en gaat hierbij de strijd tegen hetverloederde imago van de wijk aan.
 4. 4. Laten we misschien starten met demoeilijkste vraag. Hoe oud bent u?Zo’n moeilijke vraag is dat nuook weer niet. (Lacht even)Ik ben 54 jaar oud.Heeft u uw jeugd doorge-bracht in Krottegem?Neen, het grootste deel van mijnjeugd heb ik doorgebracht in Gent.Ook in Rome en Parijs heb ik eendeel van mijn jeugd genoten.Welke secundaire studies heeft u ge-volgd en waar?Ik heb Grieks-Latijn-wetenschappengevolgd in het Sint-Barbaracollege teGent. Ook heb ik 3 jaar rechten ge-studeerd en kunstgeschiedenis maardat lag me niet zo. Dit maakt me ei-genlijk niet zo’n goed voorbeeld voorjullie. (knipoogt)Hoe lang woont u al in Roeselare?Negentien jaar geleden ben ik ver-huisd naar Roeselare om mijn toen-malige vrouw. Nu woon ik hier nogsteeds.Liefde voor nieuw levenU woont niet in Krottegem zelf, van-waar dan uw interesse in deze wijk?Deze vraag is me al veel gesteld ge-weest. Eigenlijk niet echt met eendirecte bedoeling. Toen ik nog inGent woonde hield mijn grootmoedereen kruidenierswinkeltje open in deTrabantwijk daar. Op de hoek be-vond zich een café voor de volksmen-sen. Deze wijk was eigenlijk eenmengelmoes van verschillende men-sen ook van verschillende afkomst,heel gezellig ook. Ik denk dat ik dezesfeer hier ook in de wijk Krottegemterug heb gevonden.U engageert zich ten volle voor dezewijk. Hoe ervaart u de politieke kantvan uw engagement?Ik heb onbegrip voor de verloede-ring van Krottegem. Vroeger was ikactief in Spirit waar ik later ookfractieleider van werd. WanneerSpirit ophield met bestaan, werd ikactief in de CD&V.Acht à negen jaar geleden wasKrottegem nog volledig aan zijn lotovergelaten, maar daar kwam ver-andering in met de voorlaatste ver-kiezingen. Er werden financiële dos-siers opgemaakt, het OCMW bouwtnieuwe wijkhuizen en ook de ver-nieuwing van het station staat infunctie van het belang van de wijk.Maar dat laatste zien de bewonersnog niet echt in omdat de werkenlang aanslepen.Ardooisesteenweg, alternatievewinkelstraatVindt u dat de multiculturele sa-menleving in Krottegem en specifiekin dit deel ervan een probleem is?Eerst en vooral moeten we dit beeldveranderen en verbreden naar ookde omliggende straten. De bewo-ners van deze straten hebben zelfgeen problemen met de‘vreemdelingen’. Het is zelfs zo dathet aandeel van deze groep in hetcriminaliteitscijfer van Krottegemzéér laag is. Het is het beeld van debuitenwereld dat mensen toeken-nen aan dit deel van de wijk. Ditmoet dringend veranderen.De finale heropleving van de Ar-dooisesteenweg komt van zodra zeomgevormd zal zijn tot een alterna-tieve winkelstraat. Niet de klassiekewinkelstraat zoals de Noordstraat,De Kwajongen van Krottegemmaar een winkelstraat met vreemderestaurantjes, een postzegelwinkel,een schoenmaker, een bloemenwin-kel, enz. Hiervoor zouden enkeleaanpassingen aan de verkeersinfra-structuur nodig zijn, zoals het verbre-den van de trottoirs met als gevolgeen eenrichtingsstraat. Op zich vormtdit geen echt probleem voor de men-sen die het centrum van Roeselarewillen bereiken via deze weg. De Ar-dooisesteenweg blijft natuurlijk ookbereikbaar voor de mensen die vanuithet centrum komen.ZwerfvuilHoe wordt het probleem tegen zwerf-vuil aangepakt?Het is zo goed als onmogelijk dit pro-bleem aan te pakken via het bestuurvan Roeselare zelf als gevolg van hetfinanciële aspect ervan. In de plaatsdaarvan zouden de deelwijkcomitéshierbij betrokken moeten worden opeen frequente manier.FITU heeft ook een voorstel gedaan om-trent een flexibel interventieteam( FIT). Hoe staat het hiermee?De bewoners hebben vaak klachtenvanwege kleine dingen, zoals eenloszittende kasseisteen. Het flexibeleinterventieteam zorgt ervoor dat zo’ ndingen binnen de vierentwintig uurworden behandeld en opgelost.Wat betekent een ‘ransel’ eigenlijk?Een ransel is eigenlijk een legerzak,maar kreeg later de betekenis vankwajongen omdat zij een ransel droe-gen om naar school te gaan. Dus ei-genlijk zijn we een beetje de kwajon-gens van Krottegem( lacht).Niels & Arne S“Kro egem hee de sfeer van mijngrootmoeders jd: een gezelligemengelmoes van verschillendemensen.”
 5. 5. Ivan Vancoillie is een belangrijke persoonlijkheid in Krottegem. Hij won zelfs een Gouden Ransel voor wat hij doetin Krottegem. Hij is gelukkig getrouwd, heeft een hond en is op pensioen. Hij is geboren en getogen in Krottegem.Hij woont in een huis dat vroeger een protestantse school was. En dat typeert hem ook. Hij ziet er niet alleen uit alseen echte teddybeer, hij is gewoon een teddybeer. Hij staat volledig achter een gemengde cultuur, waarin alle men-sen en godsdiensten hand in hand leven. Hij is een vrijwilliger in hart en nieren en streeft naar een Krottegem datleeft. Hij wil Krottegems slechte imago laten verdwijnen en de wijk opnieuw leefbaar maken. Hij is één van de trek-kers van de succesvolle kerstboomverhakseling, maar zet zich ook onvoorwaardelijk in voor evenementen die doorandere Krottegemse verenigingen worden georganiseerd. Ivan is geen lid van het bestuur van de Krottegemse Ran-sels of van Club Roeselare, maar toch was hij in 2012 zowel voor Krottegem Festival als voor Krottegem Kermis deeindverantwoordelijke voor geluid en techniek. Zijn belangloze inzet is gewoon uniek!
 6. 6. Ivan Vancoillie, winnaar van ‘DeGouden Ransel voor persoonlijkheidvan het jaar van Krottegem’, zet zichdagelijks in voor Krottegem. DatKrottegem waar hij geboren en ge-togen is. Dat Krottegem dat hemnog steeds na aan het hart ligt.Vrijwilligers zijn goud waardOp de vraag: “Bent u blijmet De Gouden Ransel?”antwoordt hij heel be-scheiden: “Dit heb ikvooral te danken aan het volk. Dit iseigenlijk niet mijn prijs, maar dit iseen prijs voor alle Krottegemse vrij-willigers.”Hij vindt alle verenigingen en hunvrijwilligers een groot pluspunt voorKrottegem: “Het is dankzij de ver-enigingen dat Krottegem één geheelvormt. Krottegem leeft dankzij onzevrijwilligers. Krottegem zou Krotte-gem niet zijn als dat ophield te be-staan.”Spring erinIvan is bestuurslid van ‘Spring erin’.Hij legt ons uit wat die verenigingprecies is: “’Spring erin’ is een groepvan verenigingen uit Krottegem. Hetis gestart vanuit de Christelijke zuil.Onze eerste doelstelling was eennieuwjaarsreceptie te houden. Hetstartte klein, maar het groeide uittot een groot volksfeest. Dit jaarhaalden we er zelfs de ‘Reuzen’ bij,wat een hele prestatie is. We willenook de jeugd een kans te geven, enmet een vrij podium lukte ons datbehoorlijk.“ Er zit toekomstin Krottegem.”De regio upgradenIvan wil Krottegem weer aantrek-kelijk maken: “We hebben heel watkansen, kijk maar naar Het Huisvan de Voeding in de Spanjestraat.Daar kan er nog veel worden uitge-breid. Ik zie de grote bedrijvigheidaan de kop van de vaart verdwij-nen en verhuizen naar de Zwaai-kom, maar ik wil de wijken integre-ren in de bedrijvigheid. En daar-naast zie ik nog andere mogelijk-heden: zoals de bibliotheek die nunaar het centrum verhuist. Het wasde bedoeling om er een Academievoor Schone Kunsten van te ma-ken, maar deze plannen zijn nuook naar latere datum doorverwe-zen.” Ook voor de Ardooisesteen-weg heeft hij een toekomstvisie.“We willen de Ardooistesteenwegopnieuw leefbaar maken. Ze had-den het idee om de Ardooisesteen-weg een deel van de kleine ring temaken. Gelukkig konden we ditvoorkomen, de Mandellaan waseen goed alternatief. Vroeger waseen groot deel van de Ardooi-sesteenweg een handelsstraat. Ditis verloederd. Maar éénrichtings-verkeer in die straat zou een oplos-sing kunnen zijn.Opnieuw toegankelijkRecent is er ook opnieuw eenstadsbus ingeschakeld in Krotte-gem: “Dit is niet zo interessantvoor jongeren omdat Krottegem opwandelafstand ligt van het cen-trum. Maar wel voor de ouderemensen. Naar de toekomst toe ishet ook belangrijk voor de bedrijvenaan de kop van de vaart.Mengelmoes“Krottegem is altijd een mengelmoesgeweest. Het was zowel blauw,groen, geel; kortom het had allekleuren van de regenboog. Iedereenwerkte samen om Krottegem te ma-ken tot wat het was, een handels-straat. De vreemdelingen die er nuzitten zijn hardwerkende mensen.We gaan nu natuurlijk naar een stadwaarin we de diversiteit niet meerkunnen negeren. We moeten ook afvan vooroordelen. Het is raar maartoch pleit ik voor een sterke cultuur.Ik vind dat verdraagzaamheid in on-ze godsdienst ligt en dat ligt ook indie van hen.Krottegem moet blijvenVele mensen vragen zich af of denaam Krottegem niet nadelig is voorde regio. “Dat zei mijn zus ook, maarde naam suggereert een tekort, enhet is precies een tekort dat de crea-tiviteit stimuleert. Als je alles al hebt,zal je niets meer willen uitvinden. Ikvind dat de naam Krottegem goed isvoor de weerbaarheid van de regio.”We kunnen dus besluiten dat Krotte-gem nog zal groeien in de komendejaren en dat de bewoners volledigachter een modern Krottegem staan.Lisa & Inez“Het is dankzij de verenigingen datKro egem een geheel vormt.”
 7. 7. Joeri Aspeslagh is al 21 jaar agent en al 5 jaar tewerkgesteld als wijkagent in Krottegem. Daarvoor werkte hij inhet interventieteam, een heel ander soort werk dan wijkagent zijn. Er was geen betrokkenheid met de wijken. Maarnu kijkt hij vanuit een andere invalshoek naar de wijk, en is er persoonlijk mee begaan. Hij kijkt enthousiast toehoe de wijk terug opfleurt en hoe sociale activiteiten zoals de kermis, rommelmarkten, … weer op gang komen.Het maatschappelijk aanzien verbetert en de vooroordelen smelten als sneeuw voor de zon.
 8. 8. Vooroordelen, taboes en fabel-tjes. Daar steunt de reputatievan Krottegem op. Maar zijn dieterecht? Om dit te achterhalenhebben we, in opdracht van deBroederschool, de wijkagentgeïnterviewd. Onze project-week gaat namelijk over Krot-tegem, zijn inwoners en zijnactiviteiten.Dag Joeri, eerst en vooral, is er veelveranderd in de periode dat u actiefbent als wijkagent?We merken geen grotementaliteitsverande-ring. Qua structuurzien we wel wat ver-anderingen, dankzij o.a. de werkenaan het station. Men ondervindt datKrottegem herleeft door de gebou-wen die gerenoveerd worden en hetsterke verenigingsleven.MobiliteitVindt u de werken aan het stations-plein goed voor de veiligheid en demobiliteit?De werken aan het station warennoodzakelijk omdat het station alredelijk oud is en mee moet met zijntijd. De verkeerssituatie aan het sta-tion gaat veranderen, zo zal er nietmeer aan de voorkant van het sta-tion gereden kunnen worden. Dit inhet voordeel van de mobiliteit en deveiligheid. Ze zullen daar een grootplein maken, wat veiliger zal zijnvoor de schoolgaande jeugd, of voorde werkende mens die van het sta-tion komt. Ook wie van de treinkomt zal op zijn gemak kunnenoversteken en de filevorming voorhet station zal ook verdwijnen.Want als je als fietser tussen hetstilstaand verkeer gaat laveren, iser meer kans op een ongeval.Sterk verenigingslevenIs de politie veel betrokken bij desociale activiteiten?Als wijkagent ga ik naar de verga-deringen i.v.m. de wijk zoals debijeenkomst over de kermis. Ookop de activiteiten ben ik aanwezig.Zo was ik bijvoorbeeld present opelke dag van de kermis deze zo-mer. Dit is een persoonlijke keuze,maar ook het korps steunt mijhierin, anders is dit niet mogelijkwant meestal vallen deze activitei-ten op brug-of feestdagen en danwordt het duurder om de agent tebetalen. Hierdoor ben ik vrij om tekiezen tot wanneer ik aanwezigben op de activiteiten.Opgeklopt onveiligheidsgevoelHoe veilig voelen de Krottegemsemensen zich in hun eigen wijk?Ik denk dat ze zich wel veilig voe-len, ik krijg geen negatieve opmer-kingen van de inwoners. Dus dat isal positief. Het zullen eerder men-sen van buiten Krottegem zijn dieeen onveiligheidsgevoel opklop-pen. Er is wel een aandachtspuntaan het station, want daar zijn erveel vluchtwegen door het toeko-mend en vertrekkend treinverkeeren ook door de bendevorming vanHet Broodje-Aap verhaalvan Krottegem‘stoere’ jongeren.Is de reactie van de buitenbewonersterecht?Volgens mij niet, want statistischgezien is er hier niet meer of mindercriminaliteit dan in andere wijkenvan Roeselare. De verhalen dierondgaan zijn als het ware ‘BroodjeAap’ verhaaltjes. Het samentroepenvan de immigranten is een cultureleervaring, vroeger deden ook wij dit,maar met de komst van de TV ver-vaagde deze gewoonte.Wat doet u zoal op uw dagelijkseronde?Met de fiets rondrijden is een grootdeel van de functie als wijkagent,ook het aanspreekbaar zijn voor demensen is een must. Gezien worden,een praatje slaan, controle uitvoe-ren, … Maar we krijgen ook veelopdrachten van het parket, zoalsiemand verhoren, onderzoeken ofmensen die verhuizen ook effectiefwonen op hun nieuwe adres, onder-zoeken naar schijnhuwelijken, identi-teitswisselingen, aan scholen staan,nazien of de verkeerssituaties verlo-pen zoals het hoort, … .En tot slot, wat ziet u als de positie-ve punten, en als de aandachtspun-ten in uw wijk?Alles kan altijd beter; ik denk dat wedaar allemaal samen aan moetenwerken. Als iedereen er op een posi-tieve manier meewerkt, dan zal hetzeer leuk zijn en wordt het nog aan-genamer om in Krottegem te wonen.Bedankt voor uw tijd!Paulien en Guillaume“Het zijn de mensen van buitenKro egem die een onveiligheidsge-voel opkloppen”
 9. 9. Samira Ben Brahim is van Marokkaanse afkomst. Ze is 47 jaar en mag ze zichzelf ‘Roeselaarse Marokkaanse’ noe-men. In 1975 is ze met haar familie naar België gekomen om op zoek te gaan naar een beter leven. Haar vader washier gastarbeider en enkele jaren later was de komst van de rest van het gezin een logisch gevolg.
 10. 10. Krottegem en z’n moskeeOp dinsdag 26 februari mochten wij -Shauni en Camille - kennis maken metSamira Ben Brahim. Sinds acht jaar isze verantwoordelijk voor de El Nour-moskee in Roeselare. We mochteneen kijkje nemen in de moskee, eenvoor moslims ‘heilige’ plaats.We stelden Samira vragen over Krot-tegem en haar ‘positie’ in deze wijkals allochtoon.Reinheid primeertToen we het gebouw binnenwandelden zagen we kalemuren en een sobere vloer.We liepen doorheen eenlange, smalle gang om uit te komenop een lege ruimte waar enkel eenislamitische vlag hing. Van daaruitkonden we doorheen een deur naarde effectieve gebedsruimte gaan. Sa-mira vroeg ons onze schoenen uit tetrekken, waarop wij eens raar kekennaar elkaar.Blijkbaar is reinheid een belangrijkgegeven in de gebedsruimte. Naasthun schoenen uittrekken, moetenmoslims ook reine kleren aantrekkenals ze naar de moskee gaan.Krottegem als buurtHoelang leidt u al de moskee in Krot-tegem?“Wij hadden eerst een moskee in deArdooisesteenweg en zijn acht jaargeleden naar hier gekomen, naar deSpinnersstraat.”Hoe zou u de buurt Krottegem nu ver-gelijken met het Krottegem van achtjaar geleden?“In die korte periode is er eigenlijkniet veel veranderd qua mentaliteitvan de buren en zo. Wat ik wel onder-vind is hoe je als allochtoon bekekenwordt in Roeselare. De manier waaropmensen naar ons, vreemdelingen,moslims kijken is veel slechter ge-worden.”Zorgt dit ervoor dat u zich als alloch-toon minder veilig voelt?“Soms voel ik me minder veilig; nietalleen in Krottegem, maar ook inRoeselare in het algemeen. Je zoudenken dat we ons hier veiliger voe-len, omdat er hier veel moslims wo-nen. Maar dat is niet het geval, inte-gendeel, als mensen de vreemdelin-gen echt iets willen aandoen, zou ditnet de plaats zijn waar ze ons zou-den komen zoeken omwille van hetfeit dat we hier vaak allemaal samenzijn.”Vindt u dat er genoeg groen aanwe-zig is in de buurt?“Nee, er zou wel wat meer groenaanwezig mogen zijn. Ook de huizenen de straten zijn sterk verouderd.Over de netheid in de straten vind ikwel dat we in Krottegem niet kun-nen klagen.”Wat kunt u ons vertellen over debereikbaarheid van en naar Krotte-gem? Bijvoorbeeld als u van uw huisnaar de moskee komt?“Nu met de werken is het wel ergmoeilijk. Ik moet een volledige om-weg maken om hier te raken. Maarvoorheen, met het station en zo,was de bereikbaarheid heel goed.”Het ‘Moskee-effect’Hoe is het contact met de buren?“Normaal hebben we geen proble-men. We zorgen er dan ook voor,wanneer het gebed is of Ramadan,dat de bezoekers van de moskeeniet buiten aan het praten zijn. Alser iemand een babbeltje wil slaan,dan doen ze dat hierbinnen in degang. Op die manier zullen we ookgeen problemen creëren. Zo tonenwe respect voor onze buren.”Werd het feit dat er hier een moskeezou komen gemakkelijk aanvaard?“Wij kwamen van niet ver, van deArdooisesteenweg, dus dat viel goedmee. Maar er zijn altijd bepaaldemensen, bepaalde politici, die niettevreden zijn met de moskee, dieniet tevreden zijn met de moslims.Toch is het niet zo dat mensen zijnkomen protesteren aan onze deur.Komen er eigenlijk veel jongerennaar de moskee?“We hebben hier veel jongeren. Demeeste zijn moslim jongeren zoals ik,die naar hier gekomen zijn op zoeknaar een beter leven. Ook zijn erenkele Belgische jongeren die zichbekeerd hebben tot de islam.”Is het gebruikelijk dat er bij de mos-lims samen gebeden wordt?“Je kan ook alleen bidden, maar voorde man is het verplicht om naar demoskee te komen. Tenminste als ‘zijntijd’ het toelaat; als hij niet hoeft tewerken.We moeten eigenlijk vijf keer per dagbidden, maar als dat niet mogelijk isomwille van het werk mag je datthuis inhalen. Het is niet zoals in deislamitische landen, waar we op hetwerk wel mochten pauzeren om tebidden naar Mekka. Voor een moslimis dat wel even aanpassen.”Shauni en Camille
 11. 11. We gingen op bezoek bij Cécile Rapolin Het Vrouwenhuis te Krottegem. Zeontving ons met open armen en boodons meteen iets om te drinken en teeten aan. Hierop volgde een vrucht-bare babbel.Van vrouw tot vrouwHet Vrouwenhuis is 33 jaar geledenopgericht met het doel vrouwen bijelkaar te brengen om heel uiteenlo-pende onderwerpen en problemenaan te halen. Cécile is al werkzaam inHet Vrouwenhuis van bij het prillebegin. “We kwamen eerst samen ineen gezellig cafeetje in Roeselare,waar veel jonge mensen kwamen.We deden dit enkele keren permaand en het bleek een enorm suc-ces te zijn. Elke keer kwamen ermeer en meer vrouwen bij die hunverhaal deden over hun ervaringen.”“Op een gegeven moment was het zosuccesvol dat we behoefte haddenaan een vaste stek. In verschillendesteden bestonden er al vrouwenhui-zen en zo kwamen we terecht inKrottegem. Bij onze eerste opendeur-dag stonden we versteld door de gro-te opkomst, een honderdtal mensenkwamen nieuwsgierig een kijkje ne-men.”Al snel was er structuur nodig in hetVrouwenhuis. Een vzw, een raad vanbestuur… Toch wordt het Vrouwen-huis nog steeds geleid door vrijwil-ligers. Het nodige geld wordt uit gif-ten en acties gehaald.VrouwenpraatElke dinsdag en donderdag worden erin de namiddag bijeenkomsten geor-ganiseerd. Dan komen vrouwen, uitdiverse culturen en verschillende la-gen van de bevolking, samen.De hoofdgedachte van Het Vrouwen-huis bestaat uit 3 pijlers. Ten eersteis er de ontmoeting. Vrouwen komenbijeen en leren elkaar beter kennen.Ieder kan haar verhaal doen. Erwordt geluisterd en niemand wordtbeoordeeld of veroordeeld. Bovendienblijft alles tussen de 4 muren. “Velendenken dat wat wij doen louter kof-fieklets is, maar ik noem het graagpositieve koffieklets. Er worden nutti-ge onderwerpen aangehaald.”Een volgende pijler is vorming. Zezitten dus niet alleen samen om tebabbelen maar doen ook tal van acti-viteiten zoals politieke lezingen, lezin-gen over hedendaagse onderwerpenzoals het klimaat of een cursus zelf-verdediging. De laatste pijler is op-vang. “We geven de vrouwen de no-dige informatie, zodat ze weten waarze terecht kunnen of we verwijzen zedoor. Het is fijn om mensen te kun-nen helpen.”Girlpower in Krottegem
 12. 12. Geboren en getogen in KrottegemNa een uitgebreid gesprek overHet Vrouwenhuis verlegden wehet onderwerp naar Krottegem.Hoe voelt u zich hier in Krot-tegem?“Ik ben hier geborenen ik groeide hierop. Ik woon hiergraag. Een echt on-veilig gevoel heb ik nooit gehad,maar wat er nu wel regelmatigde kop op steekt zijn vrouwendie hier langskomen en die ver-tellen over hun onveilig gevoelwanneer ze vanuit het stationdoor de Ardooisesteenweg naarhier wandelen. Er staan vaakmannen in groepjes buiten tepraten. Ik hoor dan vaak dat devrouwen zich bekeken voelen. Eris zelden al eens iets misgelopenmaar het geeft toch een onveili-ge indruk. Ikzelf heb geen erva-ring aangezien ik altijd met deauto kom.”Afgezien daarvan, bent utoch blij dat u hier gevestigdbent?“Ja, we hebben hier parking, wezitten niet midden in de stadwaardoor het rustiger is. In hetbegin dacht iedereen dat het eenvluchthuis is, maar dat is het he-lemaal niet.”Vindt u de wijk aantrekkelijkof vindt u dat de stad het be-ter kan onderhouden?“Er zijn bepaalde punten waarophet beter kan; in vergelijkingmet de Mandellaan is het hiertamelijk slordig. Dat kom je hiertoch wel regelmatig tegen, zekermet de werken die hier nu bezigzijn. Het duurt allemaal ver-schrikkelijk lang.Wat er wel veel verbeterd is, isbijvoorbeeld de GB in de Ardooi-sesteenweg die nu veranderd isin een Carrefour. Het is veel net-ter nu. Ik moet toch wel toege-ven dat onze straat niet altijdeven goed onderhouden is; erstaan veel verouderde huizen.Meestal wonen er mensen diehet moeilijk hebben en dat zie jeook. Eerlijk gezegd vind ik hetniet kunnen dat mensen in zo’nhuizen worden gestoken. Som-mige mensen kijken recht op demuren van Soubry. Er wordt welgezegd ’De mensen zijn blij datze zo’n huis hebben’, maar datvind ik fout. Wie van ons zou nuin zo’n huis willen leven? Inplaats van steeds nieuwe gebou-wen bij te zetten, waardoor wenog eens veel ruimte en groenverliezen, zouden ze beter deverouderde huizen renoveren ener iets moois van maken. Ik benaltijd blij als ik zie dat nieuwemensen in onze straat intrekkenen het huis verbouwen tot ietsmoois.”Vindt u dat er vanuit hetstadsbestuur genoeg naar uwordt geluisterd?“Ja, we kunnen voor problemendirect terecht bij ‘t stad, dat isgeen probleem. Maar ik weetniet goed hoe het zit met de an-dere bewoners. Zo is er ooiteens iemand hier voor de deurgevallen door een losliggendestoeptegel, we hebben dat ge-meld en er is dan meteen ie-mand gekomen om het te her-stellen, of bijvoorbeeld toen be-paalde mensen hun vuilnis voorons huis kwamen stellen.Dat zijn allemaal kleinigheden,maar die hebben we toch gemelden die zijn toch opgelost ge-raakt.”Heeft u nog nooit een echteonprettige ervaring gehad?“Neen, niet echt. De vrouwen uitHet Vrouwenhuis wonen hier ookniet dus dat verschilt dan ookweer. Hiernaast staat een villawaar ze geregeld feesten houdenen dan horen we soms wel eenswat muziek, maar daar hebbenwe niet meteen een probleemmee. Er is wel eens een fiets ge-stolen, maar dat gebeurt nu een-maal overal.”Als u iets zou kunnen veran-deren aan de wijk, wat zou udan doen?“Er zijn reeds een aantal positie-ve dingen zoals het Voedselhuisen de wandelingen die u hierkunt maken maar ik zou veelmeer groen willen. Enkele mooieparken waar we kunnen wande-len of waar kinderen terechtkun-nen om te spelen zou aange-naam zijn. De werken zullen alveel verbeteren.Ten tweede zou ik ook de veilig-heid veranderen, hiermee bedoelik dan niet meteen ‘geweld’,maar eerder in het verkeer. Kin-deren zouden veilig op straatmoeten kunnen spelen, zonderhet gevaar van snel rijdende au-to’s. Maar dan opnieuw, dit zalwel verbeteren door de werken.”Bedankt voor het interview,we vonden het heel aange-naam en verrijkend.Friedriche en Marlies
 13. 13. Jan Vincent Lefere studeerde omstreeks 1975 aan de Broederschool, waar hij, nadat hij er ook naar de lagere schoolwas geweest, vertrok met een diploma secundair onderwijs Wetenschappen-Wiskunde op zak. Hij vertrok richting deuniversiteit en studeerde er rechten. Nu woont en werkt hij nog steeds dicht bij de Broederschool: zijn advocatenkan-toor is gevestigd in de Sint-Amandsstraat, zijn woning er vlakbij. Hij woont graag in de buurt waar hij ook opgegroeidis, en heeft er nog nooit problemen ervaren. Hij zit ook in het bestuur van de scholengroep Sint-Michiel en als fan vande Broederschool moedigt hij dan ook de acties en de projectweek aan, waaraan de Broederschool deelneemt.
 14. 14. Problematiek Krottegem:Perceptie, niets meerKrottegem: een wijk in Roeselare dietegenwoordig vooral geassocieerdwordt met vreemdelingen, en die‘s avonds bewust gemeden wordt.Maar is Krottegem echt wel ‘de don-kere kant’ van Roeselare? AdvocaatJan Vincent Lefere, oud-leerling vande Broederschool, licht toe.Al heeft Jan Vincent Leferenooit in Krottegem ge-woond, toch kent hij dewijk wel, doordat hij erschool liep.Hij heeft er nooit problemen onder-vonden. Volgens hem is de negatievebijklank van Krottegem vooral eengevolg van perceptie. Iedereen die erkomt of erover hoort spreken neemtklakkeloos de vooroordelen over.Zo kwam de Ardooisesteenweg bv.aan haar bijnaam, de ‘Gazastrook’.“Betreurenswaardig,” volgens de uitRoeselare afkomstige advocaat.“Mede door dit soort reacties heeftKrottegem het moeilijk om opnieuween positief elan te krijgen.”MobiliteitVolgens Jan Vincent zijn de lang aan-slepende werken en de mank lopendemobiliteit de wortel van het probleem.“Volgens mij is een oplossing op kortetermijn niet mogelijk. De werkenrondom het station zorgen ervoor datKrottegem nog meer van de stad af-gezonderd wordt, net zoals vroeger.Toen was er immers geen verbindingtussen de wijk en het stadscentrum,waardoor er eigenlijk geen contactmogelijk was met de rest van destad”. Krottegem werd toen al gezienals een stuk van de stad dat wanho-pig probeerde om de volop ontwikke-lende stad te volgen.OnveiligheidsgevoelEen vaak genoemd probleem is hetonveiligheidsgevoel binnen de wijk,vooral in de Ardooisesteenweg ende straten errond. “Veel mensenkoppelen de problemen onterechtaan de aanwezigheid van allochto-nen in de wijk. Als zij gewoon ingroepjes op straat staan, denkenveel mensen al dat ze iets van planzijn, maar dat is gewoon hun cul-tuur, en veel mensen kunnen ge-woon niets verdragen. Vooral oude-re mensen vragen zich soms luidopaf of ze niets anders te doen heb-ben.”Meneer Lefere ontkent evenwel nietdat er problemen zijn, maar hij vindtze serieus overroepen. “Als je degeruchten zou moeten geloven, ishet een mirakel als je nog levend uitde Ardooisesteenweg weg komt. Datlijkt me totaal uit de lucht gegre-pen.”GroenOok over het gebrek aan groen bin-nen Krottegem wordt wel eens ge-klaagd. Maar voor Jan Vincent is datprobleem niet prioritair. “ Krottegemis altijd een wijk geweest die meerop industrie gericht is. Dan is hetmoeilijk om daar plots groen in tekrijgen. Je kan moeilijk huizen offabrieken beginnen slo-pen om er bomen teplanten!”Vroeger en nuWat is het grootste ver-schil tussen vroeger ennu? Zijn er nooit vroe-ger problemen opgedo-ken? Volgens Jan Vin-cent is er nu gewoonmeer aandacht voor deproblematiek.” Vroeger was de situa-tie er zeker ook niet rooskleurig, maarniemand zag toen problemen in desituatie. Er was gewoon heel weinigaandacht voor Krottegem. De laatstejaren probeert de stad met bepaaldeprojecten toch om het blazoen van devooral historisch interessante wijk opte poetsen.”Meneer Lefere vindt dat Krottegemdeze aandacht wel verdient. “ Krotte-gem wordt onterecht een beetje be-stempeld als de sloppenwijk vanRoeselare.”Krottegem, een ten onrechte als min-derwaardig beschouwde wijk. Vooralde perceptie en de eraan gekoppeldevooroordelen zorgen ervoor dat denaam Krottegem een negatieve bij-klank krijgt. Een oplossing lijkt opkorte termijn echter nog niet in zicht.“De aanslepende werken en de ge-brekkige mobiliteit vormen de grond-slag van het probleem,” aldus JanVincent Lefere.Sam en Robin
 15. 15. De SpLudo Kindt heeft in zijn jeugd altijd in Krottegem gewoond. Kortna de Tweede Wereldoorlog is hij verhuisd naar de Schellebelle-straat. Daarna ging hij naar de Broederschool, waar hij zijn lagereschool afmaakte. Zijn middelbare opleiding volgde hij in het KleinSeminarie, waar hij de economische richting volgde. Na deze eco-nomische jaren koos hij voor een totaal andere richting, logopedie.Hij was de 25ste logopedist in België.Hij was tewerkgesteld bij zwaar gehandicapte kinderen. Om zijngedachten wat te verzetten sloot hij zich als bestuurslid aan bij degezinsbond, en daar werkt hij nu nog.In de week van ‘Krottegem leeft’,kregen we de opdracht om mensenuit de wijk te interviewen om zo eenbeter beeld te krijgen over wat dewijk ooit betekend heeft en wat zenu nog altijd betekent. Via verschil-lende perspectieven kunnen we onsgoed voorstellen wat er in Krottegemallemaal een rol heeft gespeeld.Wat heeft u nu nog te makenmet Krottegem?Heel mijn familie woonde inKrottegem. En zoals u welweet, hebben we allemaalwel heimwee naar deplaatsen van onze jeugd. Vroegergingen we bijvoorbeeld natte gistgaan halen bij brouwerij Rodenbachen vroeger was de omgeving rondhet station een groene long. Vroegerwaren er ook heel veel spoorwegenin Roeselare. Dit had te maken metal de industrie die er gelegen was.Het station is het mes waarmee Krot-tegem gescheiden wordt van de restvan de stad. Zoals de mensen nogaltijd zeggen, ‘het is de wijk vanoverstatie’. Zelfs nu ligt de wijk nogaltijd apart van Roeselare. Ze probe-ren er wel iets aan te veranderenmaar het station zal altijd een grensblijven.We hebben vernomen dat u inhet bestuur zit van de Gezins-bond. Wat is uw functie en watmoet u precies doen?Eerst werkte ik halftijds bij zwaargehandicapte kinderen en om ooknog met begaafdere mensen om tegaan heb ik me aangesloten bij degezinsbond. Het is een veel omvat-tende taak. Ik moet vooral coördine-ren. Zo zijn we gestart met een dans-club, een diaclub, tennisclub. Tennis
 16. 16. poorweg is het Meswas toen onbetaalbaar voor de gewo-ne mens. De gezinnen gingen de zon-dagavond in de Broederschool turnlesvolgen. We volgden de wensen vande mensen op. En het werkt nogsteeds zo. Jammer genoeg is de ver-oudering ook merkbaar bij ons. Jon-gere mensen worden minder aange-sproken wegens tijdgebrek en anderetijdsopvullingen.Worden er nu nog steeds activi-teiten georganiseerd?Ja, maar het is natuurlijk helemaalanders dan vroeger. Toen organiseer-den we avonden voor de buitenshuiswerkende vrouw. Nu kun je je datniet meer voorstellen. Nu werken weheel wat samen met Vormingplus.Wat is uw algemeen beeld overde wijk Krottegem?Nu heeft het een verloederde indrukmaar ik herinner me van vroeger dathet straatbeeld vooral bepaald werddoor het ritme van de werkendemens. De Mandellaan was vroegereen kasseiweg en we speelden voet-bal op het trottoir. Vroeger werd hetbrood zelfs met paard en kar naar demensen gebracht. Maar tegenwoordigis alle industrie verdwenen uit Krotte-gem. Alles werd verlaten.Wat zijn de positieve punten vande wijk volgens u ?Je kunt het beschouwen als een golf-beweging. Vroeger was de Batavia-wijk een heel chique wijk. Maar sindsiedereen zijn eigen huis kocht, kon-den ze met hun huizen doen wat zemaar wilden. Daardoor verdween dealgemene bouwstijl van de wijk endaardoor geeft ze nu een chaotischeindruk. Met het veranderen van debouwstijl verdween ook de meer-waarde van de wijk.De afwerking van de ring rondRoeselare kan wel een meerwaardegeven aan Krottegem. Ik geloof datde wijk Krottegem weer veel meerzal opleven als er meer passage is.Krottegem wordt in de volks-mond niet altijd even positiefvernoemd. Vind u dat terecht?Je kunt daar moeilijk voor of tegenzijn. Al ben ik wel trots op de naamKrottegem. Wij zien het niet als be-ledigende naam maar wel als eenduidelijke plaatsaanduiding.Wat vindt u van de veiligheid inKrottegem?Eigenlijk heb ik er niets speciaalsover te zeggen behalve dat het ver-keer in het algemeen gevaarlijker isgeworden. Maar eigenlijk is veilig-heid een gevoel. Vroeger was er ookwel criminaliteit in Krottegem, vooraltijdens de Lock-Out.Wat vindt u van de initiatievendie de stad Roeselare neemt omhet imago van de wijk op tekrikken?Dat is een positief gebeuren maarwe mogen geen stempel zetten opKrottegem. Het is nu de verouderdewijk van Roeselare. Zo is daar ookhet eerste dienstencentrum opge-richt. Maar op dezelfde manier zul-len de oudere mensen plaatsmakenvoor de jongere mensen. Ik geloofdat het mixen van verschillendeleeftijdscategorieën werkt om nieuwleven in de brouwerij te brengen.Veel mensen associëren Krottegemmet de Ardooisesteenweg terwijl dewijk eigenlijk veel groter is. De be-langrijkste straat van een stad is destraat tussen het station en hetstadshuis. Ook daar ligt de wijkKrottegem weer buiten.Krottegem was ook de wijk waar hetvuile werk gedaan werd. Zo werdKrottegem overal afgeschreven. Alsmen een nieuwe kerk nodig had, washet de laatste keuze om die in dewijk van Krottegem te plaatsen. Hetfeit dat Krottegem altijd op de laatsteplaatst kwam te staan, probeert mennu goed te maken. Wie weet hoe destad er in 2030 zal uitzien.Heeft u nog enkele weetjes inverband met de wijk Krottegem?Vroeger waren er maar twee soortenontspanning. Voetbal en kaarten opcafé. De mensen werkten veel enhadden niet veel tijd om nog anderedingen te doen. Vroeger waren deparochiale instellingen veel belangrij-ker. Zo was er in Roeselare een be-langrijke processie. Dit lokte veelmensen. En om deze reden organi-seerde Krottegem zijn eigen Marialestoet.Roeselare is niet te vergelijken metandere steden zoals Brugge en Kort-rijk. Roeselare is een stad die ge-maakt is door het volk dat er woont.Zo is de stad gevormd met zijn goedeen zijn slechte kanten.Heeft u hier over het algemeengraag gewoond?Ja, ik heb hier graag gewoond en ikheb nog steeds veel goede herinne-ringen aan die tijd.Zoals u kunt lezen is de wijkKrottegem aan een comebackbezig. We hopen dat de wijk inde toekomst een meerwaardekan bieden aan de stad Roesela-re.Ine en Céline
 17. 17. Paul Dedeyne is architect en stedenbouwkundig ambtenaar aan de stad Roeselare sinds 2010.Hij zorgt sinds 3 jaar voor de structuurplanning van de stad, dus ook voor de wijk Krottegem.“Voor iedereen goed doen is niet gemakkelijk,” zegt hij.Maar toch merken we dat hij heel gedreven is.
 18. 18. Verandering in Kro egemSinds de werken aan hetstation en aan de fiets-tunnel, begint het straat-beeld in Krottegem stille-tjes aan te veranderen.Dit zal vermoedelijk nogenkele jaren duren, maarde opwaardering is zekeral van start gegaan.Een etnisch verscheidenwijk.Krottegem herbergt degrootste etnische diversi-teit in Roeselare. On-danks deze onderlingeverschillen, zijn er toch niet meerproblemen dan elders in Roeselare.Wat wel een feit is, is dat de men-sen van niet-Belgische origine meerin de oudere arbeiderswoningenwonen dan in de nieuwere wijken.Velen hebben ook vooroordelenover de bewoners van Krottegem.Zo was er enkele jaren geleden eenwijkvergadering in zaal Ten Elsber-ge over eventuele verbeteringenvan de buurt. De organisatie haddaarop ook de politie uitgenodigd,voor het geval er incidenten zou-den zijn. Achteraf bleek dit totaaloverbodig.We kunnen dus concluderen dat ereen normale sfeer heerst in Krotte-gem.MobiliteitNaast de werken aan het stationdie nu aan de gang zijn, wordt erook aan gedacht om de kleine ringte sluiten. Die wordt momenteelnog onderbroken door de kop vande vaart. Op de lange duur is hetde bedoeling dat de Ardooiesteen-weg niet meer als belangrijke in-valsweg naar het centrum gebruiktwordt zodat het verkeer in de wijkwat rustiger wordt .Nieuwe infrastructurenHet grootste probleem in de wijkdat verandering moeilijk maakt, ishet gebrek aan parkeerplaatsen.De vele auto’s zorgen er voor datde straten nog smaller zijn. Er zijnwel garageboxen, maar die wordensoms voor louche doeleinden ge-bruikt. Daarom wil stad Roeselaredeze zoveel mogelijk vermijden enmoderne ondergrondse parkingsvoorzien. De nieuwe woonresiden-ties krijgen dus zo’n parkings. Ga-rageboxen zijn enkel nog toegela-ten als ze gelinkt zijn aan een be-paalde woning, en kunnen dus nietmeer aan eender wie verhuurdworden.Nu de beide bibliotheken in DeMunt ondergebracht worden, komthet pand van bibliotheek DeVriendschap ook vrij te staan. Daardit door de overheid als zone voorgemeenschapsvoorzieningen voor-bestemd is, is het mogelijk datdaar een soort kunstatelier geves-tigd zal worden.De grootste verandering die dewijk de laatste jaren heeft onder-gaan, is de sloop van de weverijDumont-Wyckhuyse. Op die siteworden er nu 292 nieuwe woonge-legenheden gebouwd. Verder zul-len er aan de GLS-site, maar laterook aan de kop van de vaart, ruimtegemaakt worden voor hoogbouw.Enkele jaren geleden kregen de be-woners van Krottegem wat angsttoen de moslimgemeenschap eenmoskee wilde oprichten. De mensenhadden schrik dat hun wijk volledigdoor islamitische immigranten zouoverspoeld worden, maar uiteinde-lijk zijn er tot op de dag van van-daag geen echte problemen ge-weest.Bevindingen van de bewonersResultaten van buurtenquêtes tonenaan dat de bewoners over het alge-meen tevreden zijn over hun woon-omgeving.Op het vlak van natuurbeleid wildende mensen wel wat meer verbete-ring: er mag meer groen te zien zijn.Het atletiekterrein en het voetbal-veld kun je moeilijk “natuur” noe-men. Misschien dat er aan het muni-tieplein wat aanpassingen kunnenkomen, maar of dit een meerwaardezal geven is niet zeker.ToekomstvisieEr zit zeker vooruitgang in de op-waardering van Krottegem. Het is,zoals vrijwel elk bouwkundig proces,een kwestie van geduld te tonen.Jos en Arnaud“De veranderingen vragen wat ge-duld van de bewoners.”
 19. 19. Stephanie Van Hoecke is geboren en getogen in Krottegem, meer bepaald in de Ardooisesteenweg dicht bij deMandellaan. Stephanie van Hoecke werkt mee aan het project om het station er wat aangenamer te laten uitzien.Ook wil ze de breuk tussen de verschillende wijken helpen oplossen. Ze wil de wijken terug verbinden. Ze heeft zichnooit echt bedreigd gevoeld in Krottegem, ze voelt er zich heel goed. Het is een enorm sociale wijk waar iedereenelkaar kent. Het initiatief van ‘Krottegemse Rommelmarkt’ vindt ze een goed idee, omdat dit een moment is waaropmensen die elkaar lang niet meer gezien hebben elkaar nog eens tegenkomen en een praatje slaan.
 20. 20. Vandaag kregen we de kans omStephanie van Hoecke te inter-viewen op het stadhuis in ver-band met de vernieuwing vanhet station. Dit hangt samenmet de projectweek ‘Krottegem’van de Broederschool.VreemdelingenZe voelt zich niet echt be-dreigd door de vreemdelin-gen, die een andere le-venswijze en wooncultuurhebben dan wij. De vreemdelingen,die hier heel geconcentreerd in deArdooisesteenweg wonen, levenvooral buiten. Ze zijn praktisch dehele dag buiten, samen met hunvrienden en familie. Wij Vlamingendaarentegen zijn eerder gewend vanbinnen onze vier muren te blijven.Zolang zij ons met rust laten, latenwij hen ook met rust. We zoekenniet onnodig problemen. Ook wij, enhet stadsbestuur, nodigen hen vaakuit voor bewonersvergaderingen,maar daar komen ze amper op af.Dat is hun eigen keuze, die we moe-ten respecteren.Het stationsprojectMevr. Van Hoecke werkt mee aanhet stationsproject. Samen met eencollega controleert ze de werven. Zemoeten zich aan de timing houdendie zij heeft opgesteld. Een vertra-ging kan natuurlijk altijd voorkomen,maar het is niet de bedoeling dathet jaren langer duurt.Het project om het station te ver-nieuwen is ontstaan uit de vraag ofauto’s nog in twee richtingen moe-ten kunnen passeren langs het sta-De Roeselaarseglazen doostion. Zo zijn er verschillende idee-ën ontstaan die later geleid heb-ben tot het grote stationsproject.Doel“Er zijn drie grote doelen. De ver-keersstroom verbeteren, het reizi-gerscomfort verhogen en de stads-wijken verbinden. Wanneer we dekaart van Roeselare bekijken, zienwe dat we aan het station links hetcentrum hebben en rechts Krotte-gem. Nu is ons doel om het cen-trum en Krottegem terug te verbin-den door het plein. Het plein looptrondom het station.De auto’s zullen niet meer tot netvoor het station kunnen komen.Maar hiervoor is er ook een oplos-sing, de korteduurparking.Een ander voordeel aan het nieu-we stationsplein is de ondergrond-se parking. Die bestaat uit tweeverdiepingen en biedt maar liefst550 extra parkeerplaatsen.De bushaltes komen in Krottegemzelf met als doel de verbindingKrottegem—centrum toegankelij-ker te maken voor iedereen. Ver-der wordt het station volledig inglas gebouwd. Zo zal het gebouwzelf geen blok van afsluiting wor-den. Met het groene plein en even-tueel ontspanningsmogelijkhedenvoor zowel jong als oud, willen weKrottegem opnieuw op de kaartzetten.”KlachtenHet stadspersoneel heeft al veleklachten te verwerken gekregen.Er zijn altijd mensen die niet metons mee in zee willen gaan. Han-delaars klagen dat de werken hunomzet doen dalen. Er zijn zelfs enke-le zaken die een hele tijd geslotenzullen zijn vanwege de werken ende slechte bereikbaarheid. Maar deoverheid geeft hen een tegemoetko-ming zodat ze niet volledig ten on-der gaan. Leveranciers en klantenvan het Parkhotel kunnen wel tothun bestemming rijden met de auto.Om de grote toeloop tegen te hou-den zijn er bussluizen gemaakt. Ditzijn diepe, brede putten waar enkelgrote bestelwagens, hulpdiensten enbussen over kunnen. Openbaar ver-voer wordt niet gehinderd.ToekomstHet volledige stationsproject zal afzijn in 2018. Dit wil niet zeggen datwe tot 2018 in de werken zullen zit-ten. In 2018 zullen alle gebouwen(handelskantoren, winkelketens,appartementen,…) af zijn. Het sta-tion zelf met het plein en de ont-spanningsmogelijkheden zal af zijnin 2015. Het hele team van bouw-kundigen staat altijd klaar om 3Dafbeeldingen te maken om ons eenidee van het eindresultaat te geven.Justine en Mieke
 21. 21. Bernard Lambert, zoon van de voormalige Rodenbach directeur, groeide op in Krottegem. Hij was een atypische Krot-tegemnaar. Krottegem was een arbeiderswijk maar hij groeide op in het kasteel van Rodenbach en was dus niet ergrepresentatief voor de wijk. Hij ging naar een gewone Roeselaarse school, maar het echte volkse leven in Krottegemheeft hij nooit gekend tijdens zijn jeugd. Doordat hij opgroeide in een welstellende familie had hij de mogelijkheid omhogere studies te volgen. Veel leeftijdsgenoten uit de wijk hadden deze kans niet. Hij ging architectuur studeren aanhet St-Lucasinstituut te Gent en heeft ondertussen zijn eigen architectenbureau, koplamp architectuur. Hij realiseerdeenkele renovatiewerken in Krottegem maar verwezenlijkte er nog geen grote projecten. Verder was hij enkele jarenvoorzitter van de bewonersgroep van Krottegem maar deze is ondertussen opgesplitst in 2 afzonderlijke organisatieswaarin hij niet meer actief is.
 22. 22. ‘Er is toekomst!’Bernard Lambert, geboren en geto-gen in Krottegem was bereid enkelevragen te beantwoorden in verbandmet de project: ‘Krottegem leeft’. Hijgeeft ons een beter beeld over hetKrottegem van vroeger en nu. Daar-naast heeft hij een duidelijke visieover hoe het in de toekomst beterkan.Hoe het vroeger was.Bernard Lambert was geengewone inwoner van Krot-tegem, hij groeide op in hetkasteel van Rodenbachdaar zijn vader directeur was van debrouwerij. ‘Het echte volkse levenheb ik nooit echt gekend’, aldus Ber-nard. Hij kon echter wel zien datKrottegem een erg hechte buurt was.In die tijd waren er nog veel arbeids-intensieve bedrijven en alle arbeiderswoonden in de buurt. Hierdoor kendeiedereen elkaar. Ze zagen elkaar ophet werk, op café, op het voetbal,…De mensen waren dus veel meer be-zig met hun wijk dan nu.Het Krottegem van vandaag.Volgens Bernard blijft er nog eenrestbevolking over, bestaande uitoude mensen die er vroeger werkten.De kapitaalkrachtigen gingen zichvestigen buiten de stad. De woningendie leegkomen zijn niet erg gewilddoor hun slechte kwaliteit. Vaak zijnhet slechts degenen die een tijdelijkeverblijfplaats nodig hebben in af-wachting van iets beters, die bereidzijn hier te komen wonen. Doordat dewoningen niet gewild zijn, daalt hunmarktprijs. En dit maakt hen meteenaantrekkelijk voor immigranten. Vaakis ook hun verblijf tijdelijk en willenze dus niet investeren. ‘Dit heeft totgevolg dat Krottegem in een nega-tieve spiraal van armoede terechtkomt’, weet Bernard ons te vertel-len.Een duidelijk voorbeeld hiervan ishet project ‘Van Roey’. Een oudefabriek werd afgebroken en nieuweappartementen werden geplaatst.Deze raakten echter niet verkochtwaardoor de aannemer zich genood-zaakt voelde de appartementen doorte verkopen aan De Mandel, die ersociale woningen van maakte.Krottegem bleef bijgevolg in zijnnegatieve spiraal van armoede.Waarin schiet Krottegem tekort?Allereerst is er een groot gebrek aangroene ruimtes of een park. Hierheeft de gemeente een mooie kanslaten schieten bij het project ‘VanRoey’. In plaats van een apparte-mentsenblok te plaatsen, had het dewijk er beter aan gedaan er eenpark aan te leggen. Zoals het ParkSpoor Noord in Antwerpen, watvroeger ook een arbeiderswijk wasen nu meer waardering krijgt. Doorde aanleg van dat park stegen ookmeteen de prijzen van de huizen.Daarnaast mist Krottegem een cen-trum, de wijk is te verdeeld.Ondanks de initiatieven van vereni-gingen als de Krottegemse Ranselsen Spring Erin, blijft het erg moeilijkom veel projecten te organiseren.Enerzijds omdat deze verenigingensteunen op vrijwilligerswerk, ander-zijds omdat deze mensen niet de no-dige middelen hebben.Hierbij denkt meneer Lambert spon-taan aan een evenementenhal zoalsDe Centrale in Gent. De gemeentezou hiervoor gebruik kunnen makenvan de vele leegstaande fabrieksge-bouwen.‘Economisch draagvlak is nood-zakelijk’Bernard Lambert ziet het creëren vaneen economisch draagvlak als enigeoplossing voor de opwaardering vande wijk. Krottegem moet van zijnzwakte een sterkte maken. Er zijnveel immigranten en men moet posi-tief gebruik van deze multicultureleeigenschap. Een mooi voorbeeld hier-van zou zijn om een multiculturelemarkt te organiseren op de OLV-markt. Dit zou meer mensen naar dewijk lokken en bovendien een stimu-lans zijn voor de immigranten. Zokrijgen ook zij de kans om uit de ar-moede te raken. Maar het stadsbe-stuur speelt hier een belangrijke rolin. Het is hun taak dit te stimuleren.Vrijwilligers alleen kunnen zoiets nietwaarmaken. Ze hebben er de tijd, demiddelen, noch de financiering voor.Verder heeft de OLV-markt veel po-tentieel om het centrum van Krotte-gem te worden mits een grondigerenovatie en meer activiteiten op enrond het marktplein.‘Krottegem heeft dus wel degelijk eentoekomst, maar er moet aan gewerktworden’, besluit meneer Lambert.Gilles en Robin“Ik groeide op in het kasteel vanRodenbach, en heb het echte volkseleven nooit echt gekend.”
 23. 23. Isabelle Vandorpe is afgestudeerd in Sint-Lukas Gent in 1995. Na al die tijd is architectuur nog altijd hetgenewaarin ze zich kan uitleven. Samen met haar man Harold Pattyn is ze architectenbureau 2 voor A. Ook Haroldstudeerde af aan Sint-Lukas Gent in 1994. Harold is ook expert in onroerendgoed, gerechtelijke expertise en veiligheidscoördinatie. Ze wonen in de Mandel-laan 281. Isabelle en Harold zijn twee aangename mensen, die onze vragenmet plezier en zorgvuldigheid beantwoord hebben.
 24. 24. “We wonen hier graag!”Isabelle en Harold wonengraag in Krottegem.Omdat we te maken haddenmet twee architecten, steldenwe hen de vraag wat ze vonden vanhet nieuw ontwerp van het station.“Met dat nieuw ontwerp willen zeKrottegem opnieuw verbinden methet centrum van vroeger en hetmeer open maken. De spoorweg islang de barrière geweest tussenKrottegem en het centrum. Dat wasde ‘wijk achter statie’. Er zal meersociale controle zijn, en minderhoekjes en gaatjes zijn waar menzich kan verbergen”Maar ook architecturaal is het eengoed plan. “Het zal nu echt eenplein zijn, wat het vroeger niet was.Mensen hebben soms moeite metveranderingen, zelfs met goeie ver-anderingen..” De klachten overminder parking en het verbod opverkeer zijn een kwestie van tijd engewoonte zeggen Harold & Isabelle.Een korrel met een strikEn wat vinden twee architecten vande gebouwen in Krottegem?“Die strik aan de Broederschoolvond ik niet mis,” was het grapjedat Harold tussendoor liet vallen.“Jammer dat hij weg is,” vervolgdeIsabelle.Over de woningen hadden ze eenhele theorie. “Je kan de woningenzien als kleine korrels, die één ge-heel vormen. Wanneer er nieuweprojecten komen, zorgt de achitectervoor dat de ‘nieuwe korrel’ pasttussen de andere kleine korrels. Menmag dus geen grote korrel tussen dekleinere korrels plaatsen. Je kan ietsgroots ook als een kleine korrelboetseren, zodat het allemaalklopt.”“Er zijn veel oudere woningen, rij-woningen, kleinere woningen. ‘Dewijk achter de statie’ van vroegerwas voor het werkvolk, de arbei-ders. Daarnaast had je ook nog deplastronwijk, allemaal half-openwoningen, waar vooral de bedien-den woonden die in de Phillipsfa-briek werkten. Zij hadden iets gro-tere woningen dan de anderen.”“Architectuur waarvan ik gruwelkomt hier niet voor. Er zouden mis-schien een paar oude woningengerenoveerd moeten worden. En ermoet zeker rekening gehoudenworden met de korrel-theorie: geente grootse dingen zetten tussen dekleine, maar nu ook geen architec-tuur zoals in Brugge. We moetende Krottegemse korrel, het Krotte-gems karakter behouden.VeiligheidEen ander thema dat aan bodkwam, was de veiligheid.“In Krottegem kun je je veilig voe-len. Iedereen kent iedereen en er isveel sociale controle.”“De stationsbuurt is anders; daarzouden we ‘s nachts niet alleenrond lopen. Maar dat is overal zo:in elke stad heerst er wel een on-veilige sfeer rond het station.Verenigingen en initiatievenVolgens hen is er veel te doen inKrottegem. “Krottegem neemt vaakhet voortouw al s er iets gebeurt inRoeselare. Als je dit vergelijkt metandere regio’s in Roeselare, zijn erzeker veel initiatieven, zowel voorjong als oud. Ook zijn er veel ver-enigingen, zoals het Bataviacomité,‘spring erin’,... Er zijn hier ook veelsites die gebruikt kunnen worden,zoals de Rodenbach, de Onze Lieve-Vrouwemarkt. Op dit vlak leeftKrottegem zeker. Natuurlijk kies jeer zelf voor als je er aan deelneemt.Aan voorzieningen hebben we hierdus geen gebrek, integendeel.”Groene, propere wijk?We confronteerden hen ook met devraag of er voldoende groen is inKrottegem.Planmatig gezien niet, in het alge-meen is er in Roeselare niet veelgroen. De enige groene longen zijnhet Sterrebos en de Kleiputten.“Gelukkige hebben we nog eenvoetbalterrein, daar is er nog eenbeetje gras. Ook de Batavialaan iseen wijk in het groen, die na deoorlog is blijven bestaan.” Moet ermeer groen komen? “Wij zelf heb-ben daar niet zo’n behoefte aan,omdat we een grote tuin hebben.Dat is misschien wel anders voormensen die in een appartementwonen.”“Hetgeen wat er is wordt goed on-derhouden. Ik ken andere stedendie veel erger zijn op dat vlak. Ookde wegen vallen goed mee, Buurten co zorgt hier goed voor.”“Ik kan mij ergeren aan mensen diepapiertjes op de grond gooien”, ver-telt Isabelle. “Zwerfvuil zal er nietop verminderen, nu je moet betalenvoor het containerpark,” aldus hetkoppel.Lien, Sara en Lore“Die strik aan de Broederschoolvond ik niet mis!”
 25. 25. Peter Depoorter komt uit een gezin met acht kinderen. Hij werd vijftig jaar geleden geboren te Krottegem en is nietvan plan om het te verlaten. Tijdens zijn loopbaan als ambulancier heeft hij veel verschillende soorten mensen lerenkennen. Hij is architect, zingt in het koor Jubilate, en geëngageerd Krottegemnaar.
 26. 26. Hoe zal volgens u de demografi-sche samenstelling evolueren teKrottegem de komende vijfjaar?Waarschijnlijk zal debevolking toenemenen jonger worden.Zoals de multicultura-liteit nu toeneemt, zullen verschillen-de nationaliteiten met elkaar leven.Krottegem lijkt soms inderdaad meervreemdelingen te hebben dan deandere wijken in Roeselare.Worden er genoeg pogingen on-dernomen om de armoede teverhelpen?Ja, maar de eerste stap om hulp tezoeken is nog altijd de moeilijkste. Ikwas vroeger ambulancier en achtersommige gevels schuilt er heel watarmoede. De armoede is meer ver-borgen, alles draait om uiterlijk ver-toon. Doordat deze armen te trotszijn om hulp te vragen, komen ze ineen vicieuze cirkel terecht. Vreemde-lingen geraken vaak niet aan werkdoor hun buitenlandse naam. Wij alsBelgen moeten ook openstaan voorde integratie.Vreemdelingen wekken somsergernis op omdat ze bijvoor-beeld in hun land van herkomstnog nooit van het sorteren vanafval hebben gehoord, maar alshen dat niet wordt uitgelegd, ishet dan niet logisch dat ze daarproblemen mee hebben?Hier in deze wijk zien we dat ook,maar als het hen niet wordt uitge-legd, kunnen ze het inderdaad nietweten. Dit jaar is er zelfs een vuilbakweggenomen in mijn straat vanwegesluikstorting. Niet alleen vreemdelin-gen, maar ook Belgen doen aandumping.Keurt u het goed dat men hiereen moskee heeft gebouwd?Ik heb er niets op tegen, er zijn veelmoslims in Krottegem, ook zij moe-ten hun religie kunnen beoefenen.Er zijn elf kerken in Roeselare vooreen handjevol christenen en maaréén moskee voor een grote groepmoslims. Het enige nadeel is dat demoslims soms samentroepen aan devoordeur van de moskee, wat somsmensen afschrikt. En toch, in Brus-sel zou het nog erger zijn. Daar is ernamelijk 98% van de bevolking im-migrant.Wat stoort u het meest aanKrottegem?De integratie verloopt moeizaam.Sommige vreemdelingen doen zelfniet genoeg moeite, dan denk ikvooral aan het cultuurverschil. Zo iser niet veel contact tussen de oor-spronkelijke en de nieuwe bewonersin Krottegem. Zo ken ik een persoondie al 40 jaar in een appartementwoont. Een vreemdeling werd haarnieuwe bovenbuur. Toen het Suiker-feest was, feestte het gezin uitbun-dig en tot in de vroege uurtjes. Toenze kwam vragen of het stiller mocht,kreeg ze als antwoord dat ze zichmaar eindelijk eens moest aanpas-sen.Maar ook de overheid zit fout, wekunnen meer doen om de vreemde-lingen zich op het gemak te latenvoelen. Deze nadelen vind je nietalleen in een wijk als Krottegem, ineen villawijk kan je ook ongelofelijkveel problemen ondervinden met jeburen. Je buren kies je echter nietzelf (lacht).Als u zelf iets zou kunnen veran-deren aan Krottegem, wat zouhet dan zijn?Ik vind het jammer dat er maar zoweinig sociaal contact meer is. Dat isvooral te wijten aan de taalbarrière.Sommige vreemdelingen doen echthun best om Nederlands te leren,maar zolang ze de taal niet kennenzijn ze geïsoleerd. De fout van dezevreemdelingen is dat ze hun territori-um afbakenen. Wij daarentegen,moeten vreemdelingen meer in onzearmen sluiten. Er moet bereidheid enverdraagzaamheid van beide kantenkomen.Ondervindt u veel geluids– ofgeurhinder?Ik ondervind wel zeker dat men afvalstort op het pleintje, gelegen voormijn huis. Er passeren auto’s, zedumpen hun afval en gaan er als debliksem vandoor. Het geluid van defabrieken word je gewoon, als je ou-der wordt, word je ook dover (lacht).Voelt u zich onveilig in uw wijk?Neen, zeker niet. Er zijn hier in mijnstraat slechts 2 à 3 inbraken gebeurdin mijn hele leven. Qua criminaliteitheeft Krottegem geen hoger cijferdan de andere wijken in Roeselare.Dus het imago van ‘onveilige wijk’ isfout.Vindt u dat er een directe lijnver-binding met het centrum zoumoeten komen?Ik heb al in 15 jaar niet met de busgereisd. Het centrum ligt immers aan-zienlijk dicht als je in Krottegemwoont. Misschien is het wel interes-sant dat er een directe lijnverbindingmet het centrum komt voor mindermobiele mensen.Michelle en CélestinePeter Depoorter over Krottegem“Er zijn wel elf kerken in Roeselarevoor een handjevol christenen “
 27. 27. Peter Berghman is geboren en getogen in hartje Krottegem. We brachten hem op dinsdag 26 februari een be-zoekje in zijn ouderlijk huis, waar hij al sinds zijn geboorte in 1964 woont. Hij is dus een authentieke Krottegem-naar. Zijn band met Krottegem is zeer groot, hij heeft er school gelopen en na enige tijd in De Panne, is hij terug-gekeerd naar zijn roots. Peter Berghman heeft een bedrijf in de Koornstraat waar hij bronzen platen vervaardigt.Hij is ook leraar fotografie in het volwassenonderwijs. We brachten hem een bezoekje en in dit artikel geven wezijn bevindingen over Krottegem.
 28. 28. Krottegem is met ongeveer 15 000inwoners de grootste en ook deoudste wijk van Roeselare. De wijkis geschiedkundig zeer belangrijk.Dit voel je ook doordat vele indu-striëlen zijn teruggekeerd naar Krot-tegem om er van hun pensioen tegenieten.Krottegemnaars zijn nogaltijd trots op hun wijkomdat er een goede wijk-werking is. Iedereen wilwel iets doen om de wijk te doenheropleven. Er zijn zelfs buiten-staanders die initiatieven nemen;zoals de rommelmarkten en hetHuis van de Voeding, dat Krottegemterug op de kaart bracht. Er zijn 2comités die ervoor zorgen dat debewoners ook betrokken worden bijde initiatieven die de toekomst vanKrottegem bepalen.Problemen binnen KrottegemHet probleem met Krottegem is datde bewoners veel ideeën hebbenmaar soms door politieke beslissin-gen van vroeger gedwarsboomdworden. Zo werd een aanvraagvoor een bouwvergunning van eennieuw cultureel museum in de Ar-dooisesteenweg afgewezen omdatde politici in Roeselare andere plan-nen hadden. Het zal altijd een spel-letje blijven van ‘wie is er eerst’ en‘wie heeft er de meeste macht’,maar we blijven doorzetten voormeer leefbaarheid.Een ander probleem ligt bij de uit-stroom van jongeren. Waarschijnlijkzal de oudere generatie op een be-paald moment geen motivatie meerhebben om door te zetten omdat zeer zelf geen voordeel meer uit kanhalen, terwijl de jongere generatieniet geïnteresseerd is. Het is jam-mer dat de nieuwe bewonersmeestal niet uit Roeselare afkomstigzijn.Roeselarenaars zijn zeer creatief,als er een probleem is, proberen zehet zo vlug mogelijk op te lossen.Misschien is dit nog een overblijfselvan vroeger, want ze staan bekendvoor hun ondernemerschap.Hoeden en klakkenVan het vroegere klassensysteemvalt niets meer te merken, al kan jejezelf de vraag stellen waar dit welnog zo is. Ik denk dat het wel eentroef is van Roeselare dat er nietveel conflicten zijn en dat er geengrote sociale verschillen zijn. Tochkan de crisis de klassenverschillenwel weer meer accentueren.In Krottegem merk je de verschillenniet want als je op café zit, pratende mensen toch over dezelfde din-gen. Cafégangers beschrijven Krot-tegem soms in termen van de hoe-den en de klakken. Wie naar deKrottegemse cafés ging werd gezienals een van de klakken, en wie aande andere kant van de spoorwegiets ging drinken, was lid van dehoeden. De klakken waren de ar-beiders en de hoeden waren deburgerij.MobiliteitHet verkeersvrij maken van het sta-tionsplein kan Krottegem een nieu-we adem geven. Het plein zal eenpoort naar de rest van de stad vor-men. Als fietser vond ik het somsfrustrerend dat je met die fiets om-leidingen moest maken omdat ereenrichtingsverkeer gold. Met deinwoners van Krottegem hebben wehet stadsbestuur al zover kunnenkrijgen dat ze de straten voorzienvan tweerichtingsverkeer voor fiet-sers.VooroordelenVooroordelen zijn zo subjectief. Ikzie enkel de positieve punten vanKrottegem en geef dan ook niet veelaandacht aan de negatieve vooroor-delen. We moeten de mensen probe-ren te overtuigen dat je als Krotte-gemnaar niet minderwaardig bent.VeiligheidDe veiligheid in Krottegem is, in te-genstelling tot de algemene opvat-tingen, niet slecht. De opvatting datKrottegem onveilig is wordt gevormddoordat sommige mensen een ande-re opvoeding hebben genoten. Dieandere opvoeding maakt ons nietbeter, alleen anders. En wij kunnenniet goed omgaan met anders. Zoontstaan er soms uit perceptie be-staande conflicten, maar ik vind datwe de keuze van anderen moetenrespecteren. Wellicht kunnen wezelf iets leren van de anderen!IdeeënPersoonlijk zou ik wat meer groen inde wijk willen zien. Vroeger stondener bomen langs de straat maar erwaren klachten over de bladeren.Iedereen wil wel een boom maar wildie niet voor zijn huis, niemand wilde gevolgen dragen. Een ander ideezou zijn om bijvoorbeeld in plaatsvan appartementsgebouwen, wijk-tuintjes aan te leggen.Steffie en EmmaKrottegemse trots
 29. 29. Kristof Carrein is de zaakvoerder van Hannibal. Hij heeft zelf ook jaren in Krottegem gewoond, maar nu woont hij inSchiervelde. In zijn vrije tijd is hij lid van het comité van de Kop van de Vaart.Hannibal is een modern en creatief reclamebureau dat bestaat uit een team van ervaren lay-outers, webdesigners,programmeurs, een tekstschrijver en een fotograaf, gelegen in het hartje van Krottegem. Met meer dan 5 jaar ervaringop de teller nemen zij uw reclame en communicatie bloedserieus. Alles wat ruikt naar reclame nemen zij onder handen.Op de gelijksvloers staat een grafisch team voor u klaar dat alles ontwerpt. Op de bovenverdieping vindt u de program-meurs. Kristof pakt alles aan wat met tekst te maken heeft. Hij coördineert ook het grafische team. Johan, zijn mede-zaakvoerder, coördineert de programmeurs.
 30. 30. Dag Kristof, wie of wat is Hannibal?Hannibal is een reclamebu-reau dat is opgestart doorde vrouw van mijn mede-zaakvoerder, Johan. Wezijn pas sinds september beginnensamenwerken en zijn dan ook met-een verhuisd van Beveren naar Krot-tegem. Aanvankelijk heette het bedrijf’Dos Creations’, waar ik als freelancerwerkte. Bij de nieuwe samenwerkingeiste ik een nieuwe naam omdat ikniet in de identiteit van ‘Dos Crea-tions’ wilde treden.Hoe zijn jullie op de naam ‘Hannibal’gekomen?De naam roept bij iedereen meteeniets op; is het nu uit ‘Silence of theLambs’ of ’the A-team’, iedereen as-socieert de naam wel met iets. Wijassociëren het met óns beeld van’Hannibal’. Het is dus een ruime naamen niet te vergelijken met bijvoor-beeld ‘Piet’. Het is ook een korte enkrachtige naam en makkelijk te ont-houden. Mijn tweede vereiste was dathet een voornaam moest zijn, zo komje dichter bij de klanten te staan.Daar streven we ook naar, dicht bijde klanten te staan. Wanneer je eenvraag hebt, word je rechtstreeks ver-bonden met de ontwerper.Was het een bewuste keuze om julliebedrijf in ‘Krottegem’ te vestigen?We vonden het wat te klein worden inBeveren en aangezien we meer per-soneel wilden, waren we genoodzaaktom een groter pand te zoeken. Maarhet probleem kwam al snel ‘Waar vindje nu nog een geschikt pand inRoeselare?’ Er waren twee belangrij-Hannibal verovertKrottegemke punten waar we rekening meemoesten houden: de ruimte en debereikbaarheid voor het personeel,want het contact met onze klantengebeurt grotendeels online. Wekwamen al heel snel bij dit pand inKrottegem terecht. Het is strate-gisch gelegen, dicht bij het cen-trum en toch goed bereikbaar voorhet personeel.Bovendien vind ik Krottegem ookeen leuke plaats, want het is eenheel dynamische wijk en we hopendat ons bedrijf dit weerspiegelt.En de reacties van het personeelzijn zeer positief.Wat merkt u op in verband metvreemdelingen? Hebt u ooit lastondervonden?Tuurlijk merk ik dit, je kan er nietnaast kijken, maar ik heb nognooit last ondervonden. Maar tus-sen “merken” en “last ondervin-den” van mensen zitten er tocheen paar dimensies.Ik vind dat vreemdelingen preciesvoor diversiteit en zuurstof zorgenin de stad. Onlangs is de spiegelvan mijn auto wel afgebroken ge-weest, maar dit wijst natuurlijkniet op het aantal vreemdelingenhier in de buurt, maar op vandalis-me en criminaliteit. Dit soort inci-denten kunnen overal gebeuren.Waar ik wel niet zo’n voorstandervan ben, zijn geconcentreerdegroepen van vreemdelingen zoals inde banlieu van Parijs of Brussel. Maardit is natuurlijk de verantwoordelijk-heid van het stadsbestuur. Als we deimmigranten afzonderen in gettos,dan helpen we het volledig om zeep.Vindt u dat er een groot verschil istussen de mentaliteit van vroeger ennu in Krottegem?Ik zou niet direct zeggen dat er eengrote mentaliteitswijziging is, maar devele nieuwe gebouwen in Krottegemzorgen voor een nieuwe sfeer en eensoort aantrekkelijkheid in de wijk. Erwordt ook veel meer georganiseerddan vroeger, zoals de Krottegemsecorrida, de Ransels, de rommelmarkt,…Maar het station zal een fysieke barri-ère blijven tussen het centrum en dewijk.Vindt u de naam ‘Krottegem’ niet watongelukkig gekozen?Eigenlijk niet. Het brengt een bepaal-de sfeer met zich mee. Krottegem isde laatste tijd ook weer aan het ople-ven.Lisa D. en Fien“Kro egem is een dynamischewijk, net zoals ons bedrijf”
 31. 31. Ignace Defever is de vierde generatie die de Bonte Os Hotel & Tower uitbaat. Hij is oud-leerling aan de Broederschoolmaar zag dan zijn roeping en ging school lopen aan Ter Groene Poorte. Sindsdien baat hij met veel plezier en overgaveDe Bonte Os uit. Hij is al verscheidene keren in de media gekomen. In 2008 deed hij mee aan het programma ‘Chef inNood’.
 32. 32. “Van het Swingpaleisnaar Krottegem”Ignace Defever is de 4de genera-tie die De Bonte Os uitbaat. Wehadden het genoegen om hem teinterviewen tijdens onze project-week over Krottegem. Het inter-view verliep op ongeziene ma-nier.We ontmoetten Ignacetijdens de renovatie-werken van zijn hotel.We kregen een warmwelkom in zijn lift, waar dan ook hetgrootste deel van het interview plaatsvond. Het hek was van de dam toenwe te horen kregen dat wijlen Feliceook nog in diezelfde lift heeft gestaan.Maar we kwamen uiteraard niet omover het Swingpaleis te praten. Krot-tegem is vandaag ons hoofdonder-werp.Krottegemse knelpunten“Mobiliteit is tijdens de werken eenmoeilijk knelpunt, maar het stadsbe-leid helpt ons wel,” zegt Ignace ,”wemogen wegwijzers plaatsen waar wewillen, ook krijgen we geregeld infoover het verloop van de werken.” Ig-nace doet nog geen uitspraak of hetvernieuwde station meer gasten zalaantrekken voor zijn hotel.Sociale kwestiesAls we vragen over het sociaal beleidin Krottegem reageert meneer De-fever dat er genoeg activiteiten zijnmaar de positieve gevolgen blijvenniet lang duren.Vroeger, in 2001-2002, waren er ver-scheidene acties maar het enigewat er daar nog van overblijft is hetkrantje ‘de Krottegemnaere’ en ’DeGrote Stooringe’. Tegenwoordigorganiseert Krottegem onder ande-re de ‘Krottegemse Corrida’. Maarom nog meer uit de sociale activi-teiten te halen is er volgens Ignacemeer structuur nodig. Die struc-tuur kunnen we bekomen door eenbetaald persoon in te zetten dieiedereen van Krottegem kan mobili-seren en aanzetten om deel te ne-men aan deze sociale gelegenhe-den.VooroordelenHet alomtegenwoordige vooroor-deel dat Krottegem vol zit met al-lochtonen weerlegt Ignace dit aande hand van statistische gegevens:er zijn niet opvallend meer vreem-delingen in Krottegem in verhou-ding met andere wijken in Roesela-re. Bovendien telt Krottegem maar3,2 procent niet-Belgen. Maar men-sen krijgen al snel een tegenover-gesteld gevoel omdat het overgrotedeel van de vreemdelingen in deArdooisesteenweg woont. Er zijnveel etnische handelszaken en eenmoskee die dit gevoel versterken.Opmerkelijk is dat allochtonen va-ker op straat met elkaar omgaandan wij.Nog een vooroordeel: Krottegem iseen achtergestelde buurt. Ignacezegt dat Krottegem wordt afgeschei-den van Roeselare door de spoor-weg. Na de bouw van de spoorwegkreeg Krottegem al gauw het imagovan een vuile, grijze buurt. Tochdoen we er alles aan om dit beeldde wereld uit te helpen. Maar dit ismoeilijk want jonge mensen zijn nietsnel geneigd om in Krottegem tekomen wonen. We zien wel veelnieuwe woningen maar die wordenbewoond door allochtonen. Dit heeftals gevolg dat ze er samen troepenen zo raakt er een kans voor diversi-teit in onze wijk verloren.Ignace stelt voor om verschillendebevolkingsgroepen zoals bejaarden,vreemdelingen en jonge gezinnendie een sociale woning nodig heb-ben, samen door elkaar te laten wo-nen. “Men kan niet eeuwig in strijdmet elkaar leven”, zegt Ignace.Jozefien en Sam“Men kan niet eeuwig in strijdleven”
 33. 33. Vier jaar geleden vonden Nele en Peter een pand in de Sint-Hubrechtsstraat te Roeselare. Toen hadden ze al eensuccesvolle zaak in Lichtervelde. Hun restaurant had de naam ‘De Steeg’. Dit verwees naar het steegje waar je doormoest om hun restaurant binnen te komen.Ze besloten om naar Krottegem te verhuizen. Ze waren niet van Krottegem afkomstig, wel van Roeselare. Beiden zatenze hun volledige of een deel van hun middelbaar in de Broederschool. Het was niet zozeer de buurt dat hen aansprak,maar vooral het pand. De naam ‘De Steeg’ namen ze mee en zo behielden ze een groot deel hun klanten. Ook het logowerd behouden.Het was natuurlijk mooi meegenomen dat veel faciliteiten dicht in de buurt liggen, zoals verschillende scholen, het sta-tion en het centrum van Roeselare. Het is handig voor hun twee kinderen dat alles vlakbij ligt, zo gaan ze elke dag tevoet naar school.
 34. 34. Vier jaar geleden kochten Nele enPeter hun restaurant in de Sint-Hubrechtsstraat in Krottegem inRoeselare.Wat bracht hen naar deze buurt?Een schitterende locatieBeiden zijn ze erg enthou-siast over de wijk. Ze wo-nen er zeer graag envinden het een schitterendelocatie voor hun restaurant. Zelf zeg-gen ze dat ze de voordelen van destad hebben, zonder de nadelen.Ze vinden het jammer dat de wijkKrottegem een negatief imago heeftin Roeselare en omgeving. Ze vindende andere benaming van de Ardooi-sesteenweg, ‘De Gazastrook’, over-dreven en onterecht.Nele en Peter vinden dat iedereenrespect moet hebben voor de cultuurvan de vreemdelingen.Hun klantenbestand is niet vermin-derd omdat hun restaurant zich nu inKrottegem bevindt. Integendeel, hunzaak draait beter dan ooit.Ze vinden het een goeie buurt omhun kinderen te laten opgroeien, alvinden ze dat er wat meer groenaanwezig mag zijn. Ook een pleintjeof een ontmoetingsplaats zouden zeeen positief aspect vinden.Ze denken ook dat de naam Krotte-gem steeds in een positiever daglichtkomt te staan door de vele festivitei-ten die georganiseerd worden zoalsde kermis en de optredens. Ookmeer en meer jonge bedrijven vesti-gen zich in Krottegem.Ze vinden dat er steeds meer enmeer een samenhorigheidsgevoelkomt.Ze denken dat wonen in een mul-ticulturele samenleving een posi-tieve invloed zal hebben op devisie die hun kinderen hebben opde buurt en op vreemdelingen. Zozullen ze in hun verdere levenminder vooroordelen hebben envreemdelingen meer appreciëren.Een veilig gevoelNele en Peter keken ons verbaasdaan toen we hen vertelden datsommigen onder ons zich onveiligvoelen wanneer ze door Krotte-gem wandelen.Zij hebben nog nooit een negatie-ve ervaring gehad met een vreem-deling. Integendeel, de incidentendie al zijn voorgekomen, waren tewijten aan stommiteiten van niet-vreemde inwoners. Zo is er ooit aleens een bloempot van hen gesto-len.Zo hebben ze er geen problemenmee om hun kinderen alleen overde straat te laten wandelen.Hun deur staat praktisch de gansedag open en nog nooit hebben zevreemde situaties meegemaakt.Multiculturele klanten?Wij vroegen ons af of Nele enPeter ook vreemdelingen over devloer krijgen. Dit is echter niet zo.Zelf denken ze dat de gerechtenniet tot de culturen van de vreem-delingen behoren.Er zijn ooit al eens twee vreemdelin-gen komen solliciteren, maar ze be-sloten om de huiselijke sfeer van hunrestaurant te behouden en met hundrieën te blijven werken.De meeste van hun klanten komennog steeds uit Roeselare, maar ookzakenmannen uit verschillende lan-den komen over de vloer.WegenwerkenZe ondervinden weinig last van deverkeerswerken in de buurt. Hunzaak draait nog steeds even goed, alhebben de klanten soms wat proble-men om de zaak gemakkelijk te be-reiken.Zelf denken ze dat de nieuwe stati-onsbuurt een positieve invloed zalhebben op de wijk Krottegem.Zoals u wel merkt, zijn er ook een talvan positieve aspecten aan de Krot-tegemse buurt en vinden de bewo-ners het een aangename buurt om inte wonen en in te werken.Wordt het nu niet eens tijd om devooroordelen over Krottegem vooreens en voor altijd weg te laten?Emma en Irene“De Steeg” in Krottegem“Een goeie buurt om onze kinderente laten opgroeien!”
 35. 35. Naar aanleiding van de projectweek rond Krottegem gingen wij enkele inwoners van de wijk interviewen. Zo gingenwe langs in bakkerij ‘Desmet’ die gevestigd is aan de O.-L.-Vr.– markt. Meneer Desmet, de bakker van bakkerijDesmet, woont hier al heel zijn leven, zo’n 51 jaar om precies te zijn. Hij nam de zaak van zijn ouders over toen hijtrouwde.
 36. 36. Wat vindt u van het uiterlijk vande wijk? De stad voert sinds en-kele jaren een duidelijke poli-tiek om Krottegem te moderni-seren.Tegenwoordig moet allesveranderd en gemoderni-seerd worden. Denk maaraan de nieuwe apparte-menten in de Mandellaan. Dit is ty-pisch voor deze tijd. Ik vind dezekostelijke ingrepen vaak overbodig.Vindt u de wijk proper?De laatste jaren is dit veel verbe-terd. Ik zie vaak mensen van destadsdienst die het zwerfvuil oprui-men en de straat in orde houden.Tien jaar geleden daarentegen washet hier één vuile boel.Wat vindt u in het algemeenover het bestuur van de stad inKrottegem?De gewone mensen worden steedsop van alles gecontroleerd o.a. ophet nakomen van de belastingen.Jammer genoeg verkwist het stads-bestuur zelf vaak ons geld. Zo heb-ben ze twee huizen naast de biblio-theek onteigend om de bib uit tebreiden. Dit is echter nooit gebeurdaangezien de locatie van de biblio-theek zal veranderen. Het stati-onsproject is hier ook een voorbeeldvan.Hebt u veel hinder van de wer-ken aan het station?Er passeren veel minder mensenlangs de bakkerij omdat ze langshier moeilijk de overkant van hetstation kunnen bereiken. Dit wasvroeger wel mogelijk. Voor mijn bak-kerij is dit dus zeker een nadeel.Voor iedereen is het moeilijk om opeen snelle manier voorbij het stationte raken. Met de auto sta je somssneller in Kortrijk of in Brugge danin het centrum.Veel mensen spreken van eenprestigeproject. Hoe denkt uhierover?Sinds enkele jaren moet alles op-geknapt en gemoderniseerd wor-den. Dit brengt vaak veel ongemakmet zich mee en het kost boven-dien nog veel geld. Het bestuurzegt steeds dat er besparingennodig zijn, maar zelf geven ze niethet goede voorbeeld. Als ik mijnzaak steeds zou moderniseren zo-als het bestuur dat met de staddoet, was ik al lang failliet.Krottegem krijgt vaak kritiekop de aanwezigheid van devele vreemdelingen in dit deelvan de stad. Hoe staat u daartegenover?Natuurlijk zijn er meer vreemdelin-gen dan vroeger. Dan bedoel ikniet alleen in de Ardooisesteen-weg, ook hier in de buurt van deO.-L.-Vr.-markt wonen meer al-lochtonen. Sinds de komst van demoskee trekt Krottegem ook meervreemdelingen van buiten de wijkaan. Op vrijdag staat het plein volmet auto’s van bezoekers aan demoskee, wat dan wel weer positiefis voor mijn bakkerij.Zelf heb ik hier geen problemenmee.Wat denkt u over het verdwij-nen van de plaatselijke biblio-theek?Dit is natuurlijk spijtig. Mijn zaak zalhierdoor ook getroffen worden, zoalsdit ook gebeurd is na het verdwijnenvan het plaatselijke postkantoor.Veel mensen kwamen hier langs nahun bezoek aan het postkantoor.Het stadsbestuur wil verkeer in destad mijden maar dan richt ze debibliotheek te midden van de stadin. Hier is het al moeilijk om te par-keren en tijdens de spitsuren is hetmoeilijk om het centrum te bereiken.Willen ze dan dat iedereen met defiets komt? Dit werkt toch ook niet.Sinds enkele jaren is er geenophaling meer van het groothuisvuil in Krottegem? Vindt udit een groot verlies?Het is zeker spijtig. Enkelen hebbener jarenlang misbruik van gemaaktdoor er dingen bij te gooien die ver-boden waren. Uiteindelijk is het af-geschaft en worden ook wij gestraft.In de wijk Krottegem zijn erheel wat verenigingen. Ook zijner activiteiten zoals de Corridaen de regelmatige rommel-markt. Zijn dit positieve initia-tieven?Voor mijn zaak is dit zeker positief,dan mag ik al eens wat meer bak-ken. Het is ook een gelegenheidvoor de mensen van buiten Krotte-gem om de wijk wat beter te lerenkennen.Als u zelf iets mocht veranderenaan Krottegem, wat zou u danaanpakken?Ik woon hier graag en zou niet veelveranderen aan de wijk.Giel en SimonBroden, Boeken en Belastingen“Moderniseringen zijn niet al jdverbeteringen”
 37. 37. Fabienne Corneillie heet ons meteen hartelijk welkom in haar winkel. Fabienne baat sinds1988 haar eigen kaaswinkel uit. Fabienne begon haar kaaswinkel toen ze slechts 21 jaar oudwas. Ze vormde het huis van haar schoonouders om tot haar levensdroom, een kaaswinkel.Sinds kleins af was ze geobsedeerd door kaas. De glimlach toen we deze vraag stelden verraad-de dat ze even kon terugkeren naar de tijd van toen.We mochten onmiddellijk plaats nemen aan de keukentafel. Ze woonde oorspronkelijk in ‘DeTassche’, waar ze ook actief was als chiroleidster. Maar 25 jaar geleden maakte ze de stap naarKrottegem.Fabienne is een levendige vrouw die in vele verenigingen haar steentje bijdraagt. Haar man isvoorzitter van de Handelsvereniging Ardooisesteenweg die deelt uitmaakt van het CentrumRoeselare, een verzameling van 9 handelsstraten. Fabienne zit ook in het koor van Krottegem,en neemt met plezier deel aan allerhande evenementen die in de wijk worden georganiseerd.
 38. 38. Krottegemse kaasMet het Kaashoeveke beschiktKrottegem over zijn eigen kaaswin-kel. We stelden Fabienne Corneillieenkele vragen over leven en werenin Krottegem.Evolutie van de wijkIs er veel veranderd in Krottegemsinds uw intrek hier?Ja, er is enorm veel veran-derd, vooral demografisch.Er wonen hier heel veelnationaliteiten samen. Veelhandelaars worden ook al een dag-je ouder, en hebben hun zakenmoeten sluiten.Voelt u zich veilig in de buurt?Ja, dat valt best mee, maar als ik ‘savonds het huis uit moet naar dekoorrepetitie neem ik altijd de au-to. Ook mijn dochter voer ik altijdmet de auto als ze uit gaat. Wemoeten natuurlijk niet altijd bangzijn van vreemdelingen, ook deBelgen kunnen soms raar uit dehoek komen.Is Krottegem een volkse buurt on-danks de verschillende nationalitei-ten?Ja, er hangt hier wel een bepaaldesfeer. Een nauwe samenhang is erechter wel niet, maar toch leeft erhier iets.Openbare werken, mobiliteiten parkeergelegenheidOndervindt u last van de werkenrondom het station?Een tijdje heb ik daar wel last vangehad, toen alles afgesloten werdrondom het station. Maar een grootvoordeel was dat de straat nietvoor mijn winkel opgebroken werd.Zo had ik er niet zo heel veel lastvan. Ik heb ook geen passageklan-ten, maar voornamelijk vaste klan-ten.Wat denkt u over de parkeermoge-lijkheden in de Ardooisesteenweg?Voor mij is dat geen probleem. Erzijn wel sommige mensen die hier inde buurt werken, die de parkeer-plaatsen voor en rondom mijn win-kel gebruiken. Maar de parking hier-naast is een grote troef.Sociale omgang in de wijkHeeft u veel contact met de buren?Zeker en vast, we hebben een goedcontact. De parking hiernaast is na-melijk eigendom van Meneer Rüss,een Duitser. Hij is misschien wel eenbeetje speciaal, maar je kan hemaltijd alles vragen. Ook de andereburen wonen hier al lang, en weontmoeten elkaar op activiteiten inde wijk.Een sociale wijk heeft volgens onsaltijd een volkscafé. Is dit hier ookzo?Ja, we hebben er hier zelfs twee! Jemoet zeker eens iets komen drinkenin ‘stad Brugge’ of ‘Breda’. Dit zijntwee authentieke cafés waar demensen graag onder elkaar het le-ven bespreken.Zijn er al veel initiatieven genomenom de wijk Krottegem aantrekkelij-ker en socialer te maken?Zeker, neem nu bijvoorbeeld deKrottegemse Ransels, een vereni-ging van enkele vrienden, opgerichtdoor Frank Wauters. Er is ook iederjaar opnieuw een Krottegemse Cor-rida, net zoals de rommelmarkt dieook ieder jaar plaats vindt in dezewijk. En voor de jongeren zijn er tweeaparte Chiroverenigingen.StadsbestuurWe kunnen ons inbeelden dat er voorde werken een goed contact nodig istussen het stadsbestuur en de han-delaars, en de mensen die hier wo-nen? Doet het stadsbestuur genoegvolgens u?Ja, hier mogen we zeker niet overklagen. Neem bijvoorbeeld de info-avond die werd georganiseerd doorhet stadsbestuur, om ons, de bewo-ners van Krottegem in te lichten overde werken rondom het station vorigeweek dinsdag. We kregen duidelijkeuitleg. Zelfs een deel van het stadsbe-stuur was aanwezig. Dit vind ik heelbelangrijk.De naam KrottegemWeet u hoe de naam ‘Krottegem’ totstand is gekomen?De meningen daarover zijn verdeeld.De ene helft meent dat de naam af-stamt uit de tijd dat er hier veel arbei-ders woonden. Deze hadden een laaginkomen en konden zich enkel eenklein huisje aanschaffen. Anderenzeggen dat de naam afkomstig is vande invloed van de havenbuurt.Wat vindt u zelf van de naam?Ik vind het een zeer toepasselijkenaam. Het geeft de charme weer vande parochie.‘Ik ben fier op mijn buurt!’Arnaud en Kenneth“Ik ben fier op mijn buurt!”
 39. 39. Belinda Eelbode is al 15 jaar actief als gids in Roeselare en omstreken. Ze houdt zich bezig met de wijk Krottegembijvoorbeeld via de culinaire wandelingen die zij samen met enkele andere collegas ineengestoken heeft. Ze woontin Beveren.
 40. 40. Lekker KrottegemBelinda Eelbode nam ons mee opwandeling doorheen Krottegem.Onze tocht begon op de O.L.V. -markt en bracht ons tot de versteuithoeken van de wijk. Zo maaktenwe kennis met de vergeten Krotte-gemse leefwereld. Het was een leer-rijke ervaring!Hoe lang bent u al gids?Ik ben al 15 jaar gids in Roese-lare en omstreken. Met mijngidsendiploma kan ik werkenin de hele Leie-streek.Deze culinaire wandeling in Krotte-gem kent heel veel succes; in viermaanden hebben maar liefst dui-zend bezoekers eraan deelgenomen.Wat had deze wandeling als ge-volg voor de levensomstandig-heden van de inwoners vanKrottegem?Dankzij deze wandeling beginnen destereotypes van een ‘minder ontwik-kelde’ achterbuurt te verdwijnen. Dewandeling helpt ook mee aan deeconomische ontwikkeling van dewijk, er wordt bijvoorbeeld kennisgemaakt met de vele winkels en on-dernemingen in de wijk. Dit gebeurtop een amusante en originele ma-nier met hier en daar het proevenvan exclusieve streekgerechten. Eenaandachtspunt van de wandeling isom aan te tonen dat de Krottegemsebevolking niet enkel bestaat uitvreemdelingen.Wat waren de reacties van debezoekers?De deelnemers keerden telkens te-rug met een voldaan gevoel van te-vredenheid. Ze waren verbaasd vanhoe dat Krottegem nog levendig enattractief kan zijn. Er werd bijvoor-beeld ook een gelijkaardige wande-ling gemaakt voor het centrum vanRoeselare, maar dat bleek geengroot succes te zijn. Het hart vande mensen ligt in Krottegem.Hoe zou u de situatie van devreemdelingen in Krottegemkunnen omschrijven?Eerst en vooral wil ik duiden op hetfeit dat er hier niet bovenmatig veelbuitenlanders zitten. Vergelekenmet andere delen van de stadscheelt het maar 0,5 procent watdus duidelijk in contrast staat methet cliché. Er moet natuurlijk welrekening gehouden worden met hetverschil tussen genaturaliseerde enniet-genaturaliseerde vreemdelin-gen. Er wonen in Krottegem tocheen groot aantal genaturaliseerdevreemdelingen, dit zijn mensen dieal verscheidene generaties hier wo-nen, zich volledig geïntegreerdhebben en de Belgische identiteithebben.Hoe zit het met de veiligheid inKrottegem?Vroeger stond Krottegem bekendals een onveilige en vuile wijk. Indie tijd was er veel werkloosheidwaardoor de wijk te kampen kreegmet vele maatschappelijke proble-men, zoals alcoholisme en crimina-liteit. Gelukkig is dit verleden tijd,maar dit ongure verleden blijft nogsteeds rondspoken bij vele mensen.Alhoewel de wijk in vergelijkingmet andere delen van Roeselarezeker niet minder veilig is.Wat zijn de voornaamste acti-viteiten van de wijk?Enkele mensen van Krottegem heb-ben zich geëngageerd om een ver-eniging (de Krottegemse ransels)met de bedoeling om via sociale ac-tiviteiten en projecten Krottegem tedoen herleven. Enkele voorbeeldenzijn het circus, de Krottegemse corri-da of de kermis.Wat zijn de belangrijkste aan-trekkingspunten van de wijk?Ten eerste zijn er zijn er de velesportmogelijkheden zoals het stadi-on, waar er vele sporten kunnenbeoefend worden, maar ook hetvoetbalveld van club Roeselare. Tentweede is er de bibliotheek die heelwat mensen aantrekt. Jammer ge-noeg voor de wijk zal met de komstvan de hypermoderne bieb in hetcentrum van de stad deze biblio-theek waarschijnlijk verdwijnen.Zo, met de vele inspanningen vansympathisanten en de vernieuwingvan het station ziet de toekomst ervoor Krottegem rooskleurig uit.Denis en Emiel
 41. 41. Gabriël Naert heeft heel zijn jeugd in Krottegem doorgebracht. Eenenzeventig jaar lang heeft hij de wijk zien groeienen bloeien. Vandaag woont hij er nog steeds. Hij werkte als arbeider in diverse plaatselijke bedrijven zoals Sint-Annaen de schoenfabriek.Hij ontving ons deze ochtend zeer enthousiast met cola en een doos overheerlijke koekjes en vertelde uitgebreid overzijn leven in en zijn bevindingen over Krottegem.
 42. 42. Wat vindt u van de veiligheid inKrottegem?Dat kan verbeteren, vooralomdat velen zich niet hou-den aan de snelheidsbe-perkingen. Er is hier noch-tans al vaak controle geweest. Voormij mogen het er gerust nog meerzijn. Hier mogen ze langs beide zij-den van de straat parkeren, maar alsdat slechts aan één kant zou zijn,zouden ze nog sneller rijden. Dit isechter vandaag de dag de mentaliteitvan de mensen, alles moet snel gaan.Zijn er hier vaak inbraken?Daar kunnen we niet echt over kla-gen. Als we terugblikken op de gege-vens die we hebben tenminste; klei-nigheden worden mogelijk niet aan-gegeven. Als ze het nooit aangeven,gaan we ervan uit dat dit niet vaakvoorkomt.Heeft u soms een onveiligheids-gevoel op straat?Daar heb ik niet zoveel last van. Demeeste mensen ken ik hier toch wel.Toch hebben we nu bijvoorbeeld Po-len als overburen; ik heb er niet zo-veel contact mee, dus kan ik niet echtoordelen. Maar ik vind dat dat zezeker onze taal mogen leren als zezich hier komen vestigen. Dat is tochheel belangrijk als je inkopen gaatdoen of als er een noodgeval is.Wat hebt u aan te merken overde immigranten in Krottegem?Het valt vooral op in de Ardooi-sesteenweg, waar mensen vaak bui-ten een babbeltje slaan met elkaar.Sommige mensen vragen zich af wan-neer die mensen dan werken, maarhet zou ook kunnen dat zij met ietsminder al tevreden zijn, dat weet ikniet. Ze hebben mij nog nooit ietsmisdaan, en zolang ze vriendelijkzijn, kan je daar zeker geen kritiekop geven. Je moet ze ook niet alle-maal over één kam scheren. Ze bou-wen hier ook een familie op. Het zijnook maar mensen. Als gepensioneer-de zie ik natuurlijk veel, toen er hierlaatst straatwerken waren, vond ikzelfs dat de immigranten harderwerkten dan de Belgen, en naar menzegt zelfs aan een minder loon.Heeft u opmerkingen op hetstadsbestuur betreffende devoorzieningen in Krottegem?Het valt allemaal heel goed mee,enkel vind ik dat wanneer het ge-sneeuwd heeft, ze in de wijken ookwel eens mogen strooien. Je moetmij niet komen vertellen dat ze nahet strooien geen tijd meer overhebben. Het kost misschien watmeer, maar de mensen hier betalenook belastingen. Dit houdt mij welbezig als een iets oudere man.Om even naar het verleden te-rug te keren, hoe was uwschooltijd hier in Krottegem?Ik volgde les aan de stadsschool, dienu al verdwenen is. Het was veelstrenger dan tegenwoordig, maartoch niet zonder reden. De lagereschool besloeg toen ook nog achtjaar. Ik ben tot mijn veertiende naarschool geweest en dan gaan werken.Vind je het systeem van vroegerbeter?Het valt mij wel op dat de kinderenzich nu sneller ontwikkelen en slim-mer zijn dan vroeger, maar in mijntijd hadden we nog meer tijd om teravotten. We hadden altijd wel eendoel, wat nu minder het geval is.Wat hadden jullie als vrijetijds-besteding?Mijn moeder had haar handen volaan het huishouden en mijn vadermoest ook hard werken. Er warenwel af en toe circussen en kermissen.Dat was altijd een hele belevenis.Het was ook leuk om de paarden tezien die van het station naar hetslachthuis wandelden. Er was nietaltijd geld ter beschikking, daaromverzamelden we bijvoorbeeld somsblikken dozen, die we dan kondeninwisselen bij ijzerhandelaars. MetSint-Maarten gingen we rond bij demensen om wat geld te krijgen. Methet weinige dat we kregen, kochtenwe dan wat snoep. Dat was toen eenluxeartikel voor ons. Of toen mijnvaders fiets gestolen was, moest hijzijn spaargeld gaan afhalen om eennieuwe te kunnen kopen. Dit is nietmeer van deze tijd. De mensen ver-plaatsten zich ook veel vaker met defiets.Was men vroeger socialer?Ja, ze kwamen meer op straat omeen babbeltje te slaan en de kin-deren hadden ook veel meer discipli-ne. Wij moesten niet vragen ommeer, want dat kregen we niet.U hebt ook in de bouwsector ge-werkt, heeft u nog meegewerktaan projecten in Krottegem?Ja, ik heb meegeholpen bij de bouwvan het station. Ons bedrijf heeft depilaren gegoten in beton en het heeftgeld moeten neerleggen om dit temogen doen. Iedereen wou er zijnvoordeel uithalen, daardoor is hetbedrijf failliet gegaan.Wij danken u voor dit interview.Graag gedaan..Tim en SeppeTussen koekjes en cola
 43. 43. Miet Lefevere is geboren in Krottegem. Als jong meisje speelde ze vaak de zondagnamiddag in de gebouwen diewe nu als de Chirolokalen kennen. Toen de pastoor geen toezicht meer kon houden, besloot Miet samen met enkeleandere meisjes om de Chiro voor meisjes op te richten en de leiding op zich te nemen. Toen ze geen leidster meerwas, ging ze mee als kookouder op kamp. Toen ze trouwde, verliet ze Krottegem om aan de andere kant vanRoeselare te gaan wonen. Al snel miste ze het sociale leven in Krottegem. Niet veel later trok ze dus terug naarhaar vertrouwde wijk, ‘t Slyperke. Ook nu doet ze nog veel vrijwilligerswerk. Ze is onder andere voorzitster van devereniging ‘Femma’. Zo helpt ze, samen met andere verenigingen, een vijfdaagse rond “de wijk achter de statie”organiseren. Daarnaast geeft ze ook vormselcatechese aan de vormelingen van de parochie.Miet is dus duidelijk een bezige bij!

×