Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mockup

199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mockup

  1. 1. ËหÅล¡กÊสÙูµตÃร ¡กÔิ¨จ¡กÒาÃร ¹นÃร.µตÇวàเÍอ§ง ¢ข ŒŒÒาÇว 8 ¡กÅลØุ‹‹Áม ÊสÒาÃรÐะ ¡กÔิ¹น ´ด×ืè่Áม ¢ขŒŒÒา Çว¡กÅลŒŒÍอ§ง ÇวÐะâโÅล ŒŒÍอ¹น ÅลŒŒÒา§งáแÂย¡ก ¡กÃร¡กÅลØุ‹‹Áม ÀภÒา âโÅล¡ก 8 ÊสÒาÃรÐะ ¢ขÂย Ðะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา ªชÕีÇวÔิµต
  2. 2. ¤คÇวÒาÁมÃร¡ก ¾พÃรÐะàเ¨จŒŒÒา ¤คÇวÒา ¤คÇวÒาÁมÃร¡กµต¹นàเÍอ§ง ÁมÃร¡ก àเ¾พ×ืè่Íอ ¹นÁม¹น ØุÉษÂย ÊสÔิè่§งÊส ÃรŒŒÒา§ง ËหÁมÙู‹‹ºบŒŒÒา¹น¤ค Øุ³ณ¸ธÃรÃรÁม ¾พÅลÇวµต ¨จÔิµตÍอÒาÊสÒา Ãร âโÎฮÁมÃรÙูÁม ¡กÒาÃร¨จ´ด ÅลÙู¡กàเÊส×ืÍอ ¡กÒาÃรÈศÖึ¡ก ¹นÔิ·ท∙ÃรÃรÈศ¡กÒา ¤คÒา·ท∙ÍอÅล ÉษÒา Çว¹นÊสÓำ¤ค­Þญ Ãร ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ªชÕีÇวÔิµต Ôิ¡ก´ดÙูáแÅล¹น.Ãร. ¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òา
  3. 3. ¤คÇวÒาÁมÃร¡ก : ºบÃรÃรÂย Òา¡กÒาÈศ·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรÈศÖึ¡ก ÉษÒา

×