Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A research proposal

212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A research proposal

  1. 1. A Research Proposal Title: Pagpapaunlad ng Kakayahan sa Komprehensibong Pagbasa ng mga Unang Taon sa College of Technology, University of Northern Philippines sa Pamamagitan ng Comic Strip, Taong Panuruang 2014-2015 ____________________________________________ By BERNADETH F. CANOY Faculty, DHL
  2. 2. I. Pamagat:Pagpapaunlad ng Kakayahan sa KomprehensibongPagbasang mga Unang Taon sa College ofTechnology,UniversityofNorthernPhilippinessaPamamagitan ng ComicStrip, Taong Panuruang 2014-2015 II. Introduksyon: Karamihansa mga batangnagsisimulangmag-aral aynagkakaroonnginteressapagbasa ng mga aklat,magasinat periodikal.Bagamat,hindi maikakatwanakaramihansakanilaay hindi marunongbumasa.Hindi sila nakakaunawasamga salitaat sa buongtekstona kanilangbinabasaay haloskungdi manhindi talaganilamabigyangunawa.Mas madali silangmakipagtalastasanat makipagdiskusyonkungangmgareadingmaterialsnaitoay nakasulatsamismongdialekto. Sa pagtuntongng mga studyante satersyarya,nakikitaang masmababa pa ang komprehensyonnilasakanilangpagbasa kaysasainaasahan.Maramingstudyante angnahihirapan sa pagbasa at pag-unawasakanilangnaitakdangaralinsakani-kanilangtahananmagingsaloobng silid-aralan, atganoonpa rinhindi silamakahanapngparaan para mapaunladat maibsanang kahinaangitosa kanila. Angmananaliksikaynagtuturosamga Unang Taon sa College of Criminologyatkanyang natuklasananghaloslahatng kanyangmga studyante ayhahihirapansapagbasa at pag-unawasa mga naitakdanggawaindahil samaramingsalik.Kaya,naisniyangmagsagawangremedial lesson gamitang comic strippara sa pagpapaunladngkakayahanng mga studyante sakomprehensibong pagbasa. III. Pagpapahayagng SuliraninatAnalisis: Angmga studyante saUnang Taon sa College of Technologyaykakikitaanngmas mababangkakayahansa komprehensibongpagbasakaysasa inaasahan.Nahihirapansilahindi lamangsa pagbasa’tpag-unawasa kanilangnaitakdanggawain.Sa obserbasyongito,natuklasanng mananaliksikangmgasumusunodnamaaaringdahilan: 1. Mahinangsa asignaturangFilipino 2. Katamaran 3. Salatsa bokabularyoat walanginteressapagpapakahulugansamga salitaat parirala 4. Salatsa readingmaterials
  3. 3. 5. Walangmotibasyonsapagbabasa 6. Walangfollow-upngmgamagulangsa pagbasang kanilanganak 7. Kawalanng interessapagbasaat pag-unawa Sa mga nabanggitna kadahilanansaunahan,naniniwalaangmananaliksiknamaiiwasan ang mga itosa pamamagitanng mga sumusunodnaaksyon: 1. Magsasagawa ng pretestparamalamanang lakasat kahinaanngmga studyante. 2. Iebalweytangresultangpretest. 3. Magbibigayngpagsasanaysa pamamagitanng comicstrips. 4. Magsasagawa ng posttest 5. Aanalisahinangmgadata. Sa pagnanaisng mananaliksiknaumunladangkakayahanngmga studyante sa komprehensibongpagbasaaypumili siyangalternatibosapamamagitanngpaggamitngcomic strips dahil mahalagasa kanilaangkomprehensibongpagbasakunggustuhinnilangmagtagumpaysa kanilangpag-aaral. Angkakayahanpara sa komprehensibong pagbasaayangkakayahanna kumilalasasa pangunahingideyasaisangtalatao ang pinakapaksasakanyangbinabasa.Paramakilalaang pangunahingideyakailangangmakilalaangpaksangpangungusapsaisangtalata,maunawaanng kahulugan at maibuodangtekstongbinasa. Paramagkaroonng kakayahansa komprehensibong pagbasaang isang studyante aykailangang maykasanayansa pag-uuri-uri ngmgadetalye/ideya, pagtukoysa layuninngteksto,pagtukoysahuwaranat organisasyon,atpagbibigayngkonklusyon. IV. KahalagahanngPag-aaral: Angmga kabataan ang pag-asang bayan.Para maiagpangnilaang kanilangsarili salipunang ginagalawandapatsilangmagkaroonngbahagi sa paghubognitoat sa kinabukasanngkanyangbayan. Para sa matalinoat aktibongpartisipasyonsadiskusyonnganumangisyu,kailangannilangmagkaroon ng kaban ng kakayahanat karunungan. Isasa mga kakayahanna itoay ang komprehensibongpagbasa. Dahil sa pagbabasasumasandokangmga studyante ngkarunungan– napakaimportanteng papel ngguro-mananaliksiknalinanginangkakayahansakomprehensibongpagbasangkanyangmga studyante.Dahil kungwalangkakayahanngmgastudyante tiyaknahindi nilamagagawaang anumang gawain,hindi makagawangakmangdesisyonatmahihirapangsolusyunanangkanilangmgaproblema sa buhay.
  4. 4. V. Konseptwal naBalangkas: mnm,,,,,,,,,,,,,,,,,,….vvv VI. Metodolohiya: Angmananaliksikaygagamitisanggrouppretest – posttestdesign.Isangpangkatngmag- aaral lamangang gagamitinsapag-aaral.Angdesignaynasa ilustrasyonsaibaba. Kungsaan ang O1 – resultang pretest O2 – resultangposttest __ X - experimentavariable angcomicstrips Dummy Tables Talahanayan 1 Lebel ngKakayahansa KomprehensibongPagbasangmga unangpangkatbago at pagkataposgumamitngComic strips Observations Mean Scores Interpretation Pretest Posttest Pretest Kakayahan sa Komprehensibong Pagbasa Posttest Kakayahan sa Komprehensibong Pagbasa Comic Strips __ O1 X O2
  5. 5. Talahanayan 2 Pagkokomparasakakayahanng komprehensibongpagbasabagoat pagkataposgumamit comic strips. Statistic Used Values Interpretation Decision X before X after Mean difference t-computed t-tabular

×